Ruská Zvláštnost

29.12.2016

 

Další úryvek z chystané knihy "Bůh synergie" (anotace + obsah)

Jedná se o knihu českého autora, která je v procesu tvorby/dokončování.

 

Ruská zvláštnost

Ruské podnebí

Rusko má jednu objektivní zvláštnost, která jej naprosto odlišuje od ostatních států tohoto světa a má ve svém důsledku velmi podstatný dopad jak na chování a zvyky obyvatel Ruska, tak i na organizaci státu. Jde o podnebí1. Velká část Ruska má totiž vegetační období dlouhé i pouze 5 měsíců2, zatímco valná většina ostatního světa má vegetační období dlouhé 7-8 měsíců, nebo i více. Jsou zde také rozsáhlé oblasti položené jižněji, jejichž specifikem je pro změnu nedostatek vody. V průměru v Rusku vyroste na jednotku plochy polovina zelené hmoty, než v západní Evropě a jen pětina, toho, co v ohromné a žírné nížině Missisipi a Missouri. Rusko je tak zemědělskou společností s nejhorším podnebím, další společnosti s podobným podnebím jsou již jen pastevecké a lovecké. Krátká vegetační doba znamená velké riziko neúrody a malý a nejistý přebytek potravin. A proto se ruské obyvatelstvo, venkov i stát organizovaly tak, aby zajistily maximální a všeobecnou potravinovou bezpečnost.

Prvním důsledkem této situace bylo to, že Rusko vlastně dlouho nebylo feudálním státem v pravém slova smyslu, tedy že by šlechta získávala za svoje služby půdu a na ní hospodařící rolníky a žila by z přebytků práce rolníků. Ruské impérium bylo především obchodní společností, která vydělávala na dálkovém obchodu – a vládcové, vlastně velcí obchodníci, obyvatelstvo potřebovali pro obsluhu obchodních cest.

Ruská vesnice (přesněji občina3) byla silně kolektivizovaná a byla vlastně systémem všeobecného pojištění. Půdu rolníci nevlastnili, ovšem panovník jim ji zdarma přenechával k využití – tedy sedláci nemohli půdu ztratit4. Krátké vegetační období nutilo k maximálnímu nasazení: když byl některý sedlák hotov na svých polích, šel pomoci méně úspěšným sousedům. Tím se zajišťovalo maximálně rychlé provedení zemědělských prací a zvýšení naděje na slušnou úrodu, kterou potom občina disponovala. Krátké vegetační období a nutnost velké intenzity prací zároveň omezovala možnosti investic práce do zvýšení úrodnosti půdy, neboť po skončení vegetačního období půda rychle zamrzá a nedá se na ní až do jarního tání pracovat5.

Občina tak představovala jistého křížence samostatného a kolektivního hospodaření. Občina přidělila políčka jednotlivým rolníkům, kteří je obhospodařovali. Úroda ovšem připadla celé občině. Ta z výnosů zaplatila daně a další poplatky a zbytek rozdělovala mezi své členy. Výnosy rozdělovala nejen mezi rolníky, ale i mezi lidi neschopné práce, tedy jednak mezi invalidy, nemocné a staré, jednak mezi sirotky. Plnila vlastně funkci společenského pojištění. Občina na jedné straně byla požehnáním, na druhé straně ovšem prokletím. Občina sice půdu rozdělovala a rolníci hospodařili na malých kouscích půdy, často i velmi vzdálených a neměli jistotu, že příští rok budou pracovat na stejném políčku. Rolníci se nestarali o výnosnost půdy, ostatně dlouhá zima jim k tomu ani nedávala prostor a velmi dlouho se také udrželo hospodaření založené na žďáření (vypalování lesa a zřizování polí na několik let na této půdě).

Velkovýroba jako taková zřejmě byla omezena jen na některé kozácké oblasti, ale zde se nejednalo o klasické sedláky, ale vlastně o dělníky na velkostatcích. Právě tyto velkostatky ovšem byly schopny vyvážet, ostatní samostatní rolníci vypěstovali sotva na přežití. (Je to nepříjemná analogie se současným přístupem k zemědělství, kdy malá nevýkonná hospodářství získávají nesmyslné dotace.)

Daně se dlouho řešily zdánlivě zastarale, naturálně, tedy výkonem práce na velkostatku. Byla to však vlastně dvojitá pojistka. V případě neúrody rolník neměl žádné další daňové povinnosti (již si je odpracoval) a zároveň výnosy těchto velkostatků sloužily jako pojistný fond, který panovník používal na řešení nejvážnějších případů neúrody. Tyto lidi potřeboval pro svůj obchod.

Doporučuji si všimnout toho, že výnosy velkostatků nebyly příjmem šlechty, ale primárně se redistribuovaly do míst s neúrodou. Kromě toho tento výběr daní zajišťoval hospodářský rozvoj (a to je opět dosti netypické), velkostatky byly vlastně jediným motorem technického rozvoje na venkově, byly to v Rusku jediní velkovýrobci a nositelé pokroku.

Zajímavým důsledkem je také to, že Rusko obecně nemělo přebytek institucí. Zatímco jinde na světě instituce vznikaly, když bylo potřeba někomu ‚zavřít hubu nějakým korytem‘ – a později se pak třeba našlo dodatečně nějaké uplatnění, v Rusku instituce vznikaly, až když to bylo nezbytné, přebytek potravinových zdrojů vlastně nikdy neexistoval a neumožňoval přístup, obvyklý v zemědělsky příznivějších zemích6.

A nelze vynechat ani to, že dalším důsledkem je nízká hustota obyvatelstva, díky čemuž má Rusko (i vzhledem k zeměpisným podmínkám – obřím pláním) problém se zajištěním své bezpečnosti. Velmi snadno se stává cílem loupežných nájezdů. V dějinách takto vynikali Němci (Řád německých rytířů) a Poláci, kupodivu asi v menší míře Mongolové, kteří se rychle zaměřili na výběr daní. Na druhou stranu stejné příčiny také vedou k tomu, že Rusko prakticky nelze dobýt. Důsledkem je preventivní ‚slovní‘ obrana, řeči o vlastní síle, které však jsou pouze ‚vrčením psa, který nechce být napaden‘.

Vydržené zlo

Je zde ještě jedna věc, která (alespoň podle mého názoru) je také důsledkem výše uvedeného, byť nepřímo. Řídce osídlené Rusko se zformovalo jako stát na jedné straně silně centralizovaný, na straně druhé jako stát s velkou mírou místní autonomie na různých úrovních a minimálně svázaný různými společenskými dohodami. Naproti tomu v Evropě je většinou společenský řád založen na vzájemných dohodách mocných, kteří se prosazují v rámci různých koalic a samotné koalice jsou vlastně výslednicí sil v rámci vyvažování zájmů.

Ovšem v okamžiku, kdy ruští vládci začali mít snahu ‚přiblížit se Evropě‘, začali zavádět do ruských zvyklostí naprosto nesmyslné záležitosti, které postupně ruskou společnost zdeformovaly. Tím, kdo tento trend nastoupil, byl Alexej II. a potom hlavně Petr I. (nechápu proč) řečený Veliký. Další osudový krok vykonal Petr III., když zbavil šlechtu povinností, především vojenské služby. Výsledkem byla ztráta odpovědnosti společenských elit. Viníci nebyli jen tito tři, ale asi skoro všichni panovníci počínaje Alexejem II. (ve zkrácené podobě viz Stručné dějiny Ruska ve Slovníčku na konci knihy). Samozřejmým spoluviníkem byla ruská šlechta, jejíž nemalá část situaci maximálně využila; v zásadě se šlechtě podařilo zbavit se všech svých povinností a zároveň si udržela veškerá svá privilegia. Za takový vedlejší efekt tohoto stavu považuji proslulý pojem ‚zbytečný člověk‘, velmi dobře popsaný v ruské literatuře. To nebyli jenom literární hrdinové, ale skutečné osoby, které navzdory své mravní bídě dokázaly pečlivě vynášet svůj šlechtický původ.

Ztráta odpovědnosti společenských elit se ovšem projevila nejen v romanovském období, ale i v sovětském období a moje vlastní pozorování ukazují, že je problémem dosud. Naprostá neodpovědnost, bezuzdnost a bezohlednost šlechty se za revoluce pouze přetavila na naprostou nezodpovědnost, bezuzdnost a bezohlednost nové ‚rudé šlechty‘ – vysokých stranických funkcionářů a také vysokých vojenských velitelů, viz například sborník ruského vědce a publicisty A. D. Košeleva7. Stav ruské společnosti pozdně romanovského období zasvěceně popisuje Alexandr Buškov v knize Rudý car. Ono ostudné chování sovětských generálů a maršálů za druhé světové války, jejich bezohlednost vůči jim podřízeným vojákům se vlastně velmi podobá chování staré ruské šlechty. A ani vojenskými pány to nekončí, zajímavé případy popisuje ruský lékař a publicista S. S. Mironin ve vztahu k ‚elitním‘ doktorům, kteří pro spoustu funkcí léčit prostě neuměli8. Mám ten dojem, že současné Rusko má v tomto směru určitou výhodu, protože velká část těchto … Rusko opustila a s všelijak pobraným majetkem (ani to raději nekomentujme) se usadila v té vytoužené Evropě a USA. Je ovšem také pravda, že současné Ruská federace se v tomto směru začala trochu starat a někteří z těch, co se pokoušeli ve svých špinavostech pokračovat, dostali alespoň trochu přes prsty.

Mnohé, mezi jiným i knihy Alexandra Buškova, nasvědčuje tomu, že se Stalin snažil tento stav zlikvidovat. Ale další vývoj svědčí o tom, že tento, jinak velmi pečlivý, tvrdý a důsledný člověk, v těchto případech velmi často své vlastní zásady nedodržel. K jeho vlastní smůle tak tvrdých dopadů jeho rozhodnutí byli ušetřeni lidé, kteří se zřejmě podíleli na jeho smrti, smrti jeho spolupracovníků, i smrti jeho politiky a slávy. Ono ‚rubání hlav‘ v politických a společenských elitách bylo samozřejmě spojeno se špatnou pověstí, protože se jednalo o lidi, kteří měli rozsáhlé společenské kontakty. Ovšem nikdo nemá absolutní moc a musí se ohlížet na své okolí, na celou pyramidu moci, svých spojenců. Stalin i v dobách své největší moci ovládal jen malou část státního a stranického aparátu, jenž byl z velké části pod vlivem lidí zcela jiného ražení a zcela jiných názorů. Asi právě tím lze vysvětlit u Stalina neobvyklé jakoby nedržení se vlastních a ověřených zásad, a důsledkem je to, že ani Stalin nedokázal tento strašlivý zvyk ruských elit vykořenit.

Hospodářské důsledky

Ruské podnebí klade zvýšené nároky na spotřebu energie. Dalším faktorem jsou ohromné vzdálenosti, a tedy zvýšené dopravní náklady, což se týká opět spotřeby energie. Na první pohled se nemusí zdát, že podobný vliv má i krátké vegetační období. Ale to vše se musí započítat do výrobních nákladů, které za srovnatelných podmínek, musí v Rusku být vyšší, než v zemích s příznivějším podnebím. Podnebí tedy přímo znevýhodňuje Rusko na poli hospodářské soutěže.

Hospodářské důsledky ruských podmínek se zformulovaly do podoby národohospodářských zákonů:

Zákon Čajanova – o mezích ekonomických pobídek

Podle Čajanovova9 zákona je obtížnost zemědělské práce v Rusku natolik vysoká, že finanční pobídky paradoxně vedou ke snížení produktivity, neboť výhodnější je ušetřit svoji práci a držet na minimální úrovni svoji spotřebu, než zvyšovat výrobu a získat prostředky k vyšší spotřebě. To zjednodušeně znamená, že zvýšení ceny zemědělských plodin vede ke snížení zemědělské výroby10.

Zákon Milova – o důsledcích časových omezení

Podle Milovova11 zákona zkrácení vegetačního období zvyšuje využití vegetačního období pro vlastní růst zemědělských plodin, zvyšuje napětí na provedení polních prací a zmenšuje možnosti investovat do úrodnosti půdy. Zároveň se se zkrácením vegetačního období zvětšuje rozdíl v intenzitě práce mezi vegetačním obdobím a dobou vegetačního klidu a prodlužuje se období vegetačního klidu, kdy rolník nemůže být produktivní. Zatímco tlak na včasné provedení zemědělských prací zvětšuje intenzitu práce během vegetačního období, během prodloužené doby vegetačního klidu je možné udělat méně práce v důsledku velkých mrazů. Na provedení stejné práce během kratšího vegetačního období je nutno mít více prostředků, časová omezení tedy kladou zvýšené nároky na investice.

Zákon Parševa – o váze omezujících činitelů

Podle Parševova12 zákona mají rozhodující vliv na investice za jinak stejných podmínek místní omezení. Různá místní omezení mají různou váhu a různou možnost kompenzace, přičemž zeměpisná omezení jsou nejstabilnější a kompenzují se nejhůře. Podrobněji pro ruské podmínky lze zákon zformulovat takto: ‚Za rovných podmínek, s výjimkou těch, které nelze narovnat na hranicích země vzhledem k zeměpisné poloze, za podmínky volného pohybu peněz, kapitálu, zboží a pracovní síly, veškeré zboží vyrobené v zemi s neopominutelným omezením (zima, horko, nedostatek vody …) bude dražší, než zboží stejné kvality vyráběné v zemi, kde takové omezení není.‘13 Tento zákon říká, že je pro Rusko nevýhodné vstupovat do ekonomických uskupení s otevřeným pohybem kapitálu a zboží, protože v takové situaci bude vždy docházet k odtékání kapitálu z Ruska.

Důsledky

Pochopení těchto zákonitostí extrémních podmínek vysvětluje celou řadu ruských specifik a kupodivu bez zajímavosti není ani pro nás.

Tyto tři zákony vlastně vysvětlují, proč bylo Ruské impérium beznadějně zaostalým státem, proč se za Stalinových dob změnilo na velmoc, proč se s reformami v devadesátých letech 20. století propadlo, a zároveň říká, za jakých podmínek ruské hospodářství zase může začít růst. Zajímavé na tom je, že správná řešení v ruských podmínkách se zásadně odlišují od řešení uznávaných v jiných částech světa, když ve světě uplatňované mechanizmy vedou v Rusku pouze k propadu, bídě a nejspíše i k novým revolucím.

Čajanovův zákon říká, že zemědělství je nutné v ruských podmínkách udržovat nízkými cenami zemědělských plodin a ty budou nutit rolníky držet vysokou výkonnost. Připomeneme si to, až se budeme zabývat otázkou kolektivizace.

Milovův zákon společně s Parševovým zákonem zase říkají, že v důsledku velmi krátkého léta jsou zemědělské práce časově velmi napjaté, což za dalších rovných podmínek vždy povede k tomu, že investiční kapitál bude utíkat do příhodnějších podmínek za hranice. Pro zajištění úrody se musí během extrémně krátkého období provést velké výkony. Poněkud bizarním důsledkem je i to, že skutečná produktivita rolníka byla v carském Rusku na jednotku času vyšší, než v příhodnějších podmínkách Evropy. Milov také předpověděl vážné problémy ruského zemědělství s reformami devadesátých let14. Ruské zemědělství je konkurenceschopné pouze za podmínek vysokých investic a za intenzívního využití sezónní práce. Vzhledem k ruskému podnebí ovšem není možné sezónní pracovníky po zbytek roku ponechat bez práce, protože spotřeba energie v zimě je veliká a drahá. Z toho pochází u nás tolik posmívaný fenomén brigád na venkově, který ve své době představoval intuitivní a přímo optimální postup vyčleňování zdrojů pro zemědělství.

Milov zároveň tímto vysvětluje, proč Rusko a SSSR dosáhly vynikajících výsledků použitím metod, které jsou v ostatním světě považovány za špatné, tj. monopol a snížení diverzity. Výpomocné (brigádnické) práce obyvatel měst na venkově byly (podle Milova) důsledkem intuitivního pochopení těchto zákonitostí. Je pozoruhodné, že Sovětský svaz pod vedením Stalina zvolil optimální mechanizmus vlastního rozvoje. I na toto si vzpomeneme, až se budeme zabývat kolektivizací.

Vojenská doktrína

Důsledkem ‚ruského specifika‘ je i klasická ruská vojenská doktrína. Ta se podstatně liší od vojenské doktríny ostatního světa a stojí za poněkud bizarními historickými událostmi. Jako příklad uveďme Napoleona. Napoleon prakticky neprohrál žádnou bitvu svého ruského tažení, ale nakonec prostě se zbytky své armády z Ruska utekl a válku na celé čáře prohrál. Zkusme to trochu zjednodušeně vysvětlit.

Válčení vždy bylo a je i dnes hodně drahou záležitostí a je také vždy spojeno s velkými vlastními ztrátami. Ale kdo by válčil, kdyby měl tratit? Nikdo! Do války vždy alespoň jedna strana vstupuje s cílem něco získat.

Vládce sebere vojsko a vypraví se s ním proti jinému vládci. A vlastně i samotní vojáci do války nejdou s cílem pokropit nějaké cizí kraje svojí krví, ale něco získat, přesněji řečeno, naloupit si. Vojsko vstupuje do bitev a ztrácí v něm své síly. A po vítězných bitvách obsazuje území a v nějaké formě na něm rabuje, doplňuje svoje zásoby a přivlastňuje si nemovitosti a cennosti. Takové válčení je atraktivní, na možnou smrt se tolik nehledí, protože vojáci i vládce mohou rychle zbohatnout.

Tak tomu je na většině pevniny naší zeměkoule. Ale širé ruské pláně s řídkým osídlením a špatným podnebím omezují použitelnost tohoto prostého přístupu klasické vojenské doktríny15. Vybojování vítězné bitvy na území Ruska může sice znamenat obsazení velkého území, ale řídké osídlení znamená věnovat více sil a času na samotné rabování, které přinese jen poměrně malé množství nezbytného proviantu. Při svém zásobování se proto vojsko nemůže spoléhat na obsazené území. Jeho postup vpřed je podmíněn prodloužením zásobovacích tras, které vážou další síly invazních armád. Účinnost ruských podmínek může posílit ustupující armáda, když za sebou nechává spálenou zemi. A samotné místní obyvatelstvo se rabování také vzpírá. Agresor je jen stěží schopen celé rozlehlé území zajistit svými jednotkami a přinutit obyvatelstvo k poslušnosti. Partyzánská válka je v podmínkách Ruska logické pokračování boje v týlu. Postup nepřátelských vojsk do ruského vnitrozemí znamená samozřejmě přímou ztrátu z boje, která ale není kompenzována nějakým výnosem z obsazeného území. Obsazení území a prodloužení zásobovacích tras představuje jen další ztrátu. Vítězství v bitvě není za těchto podmínek rozhodující. Důležité je udržet vlastní bojeschopnost a zabránit nepříteli získat zásoby. V tomto směru má jasnou výhodu ustupující strana, která za sebou nechává spálenou zemi. Základem je funkční týl; samotná bitva a její výsledek nemusí být vůbec podstatné.

Vznik této doktríny umožnila velká územní expanze za vlády Ivana IV. Rusko se tehdy stalo tak velikou zemí, že i sebesilnější armády ztratily schopnost ho zničit. Jen o něco později se rodící doktrína bezděčně uplatnila při vyhánění ‚lžidimitrijů‘ a Poláků. Pokud vím, vlastním tvůrcem této vojenské doktríny je Petr I. a využil ji v době Severní války. Tím, kdo na tuto strategii tehdy doplatil, byl mladý švédský král Karel XII.

Později si tuto vojenskou doktrínu na vlastní kůži vyzkoušel Napoleon, i když, tady je zajímavé upřesnění: Napoleon měl rozumu docela dost a do války s Ruskem jít nechtěl. Ale jeho milenka, polská šlechtična Maria Walewská a namyšlení hejskové vznešení polští šlechtici okolo ní, Napoleona do této války zatáhli16. Napoleon to neustál. (Samotná legenda okolo trojúhelníku Walewské, Walewského a Napoleona by si zasloužila střízlivý rozbor, ale to je mimo naše téma. Kam čert nemůže, nastrčí bábu. Nebo Poláky. Anebo obojí …)

A do třetice si z ruské země pokusili ukousnout i Němci. Nejprve to byl Vilém II., komu se nedostávalo kolonií a který chtěl tento nedostatek řešit na účet Ruska. Jenomže Schlieffenův plán17 nevyšel, a tak pokračování bylo na Hitlerovi. Hitler prakticky zopakoval Napoleonovo tažení – s ohromnými silami podporovanými prakticky celou Evropou, výborně vycvičenou a vyzbrojenou armádou. Ale také on se utopil v hlubokém ruském týlu.

Ruská duše

Pečlivě si pročtěte předchozí odstavce. Všimněte si úžasné loajality ruského obyvatelstva: ustupující armáda místnímu obyvatelstvu zničí zásoby potravin, není přitom schopná zajistit jeho evakuaci, a přesto ruské obyvatelstvo zůstává loajální vůči ruské moci a vede odpor proti agresorovi za podmínek, kdy vlastní moc je velmi daleko a nemůže přijít na pomoc. Ustupující armáda zbavila obyvatelstvo zásob, a ti lidé nasazují své životy za návrat moci, kterou tato armáda reprezentuje. Tak to bylo před staletími, a tak je tomu i dnes. Ruský lid je velmi vnímavý ke svobodě své země a ochotně ji za všech okolností brání.

Ve světle pochopení této záležitosti vypadá jinak i tolik vysmívané uvědomění sovětských lidí. Například v knize Ocel a struska18 autor popisuje průběh stranické schůze, kde řadoví pracovníci napadali funkcionáře a ředitele za ‚uspokojenost‘. Dělníci na schůzi říkají, že se nechtějí stydět před svými bratry-vojáky, a že tato válka nemá týl, ale pouze tři fronty – partyzánský v týlu nepřítele, vlastní linie a sovětské zázemí, které musí vyrábět vše, co bojující vojáci potřebují. To je velmi podobné dalším popisům té doby a s nejvyšší pravděpodobností odpovídá realitě.

 

Další zajímavosti najdeme v knize J. Fidlera19, něco ve wikipédii, něco v této knize a tak si přečteme jména a životopisy ruských vojevůdců: Polní maršál hrabě Michail Bogdanovič Barclay of Tolly se angažoval v napoleonských válkách. Pavel Karlovič von Rennenkampf, účastník tažení do Číny, Rusko-Japonské války a 1. světové války. Hned tři Bagrationové, gruzínská šlechta pocházející z Tiflisu a řada dalších, například v této knize vystupující Sergej Juljevič Witte, Vjačeslav Konstantinovič von Pleve, Francois Le Fort, všechno původem cizinci, velmi často Němci, kteří se přeměnili na ‚kované‘ Rusy. Podobně jsem zachytil tvrzení, že řadoví vojáci a důstojníci Napoleonovy armády se domů do krásné a teplé Francie nevraceli, ale rychle se v tom ledovém království poruštili. Jistě, Napoleon nakonec z Ruska utekl sám a zbytky vojska ponechal svému osudu, jenomže i tak bych očekával, že vojáci budou mít snahu najít cestu domů. A to jsme se ještě ani nedotkli problémů ruské společnosti …

Porovnejme to s našimi dějinami. Čeští Němci po celou dobu svého pobytu v Čechách udržovali svoji výlučnost, dokonce dlouho i vlastní zákonodárství a navzdory mnoha tvrzení nevrostli do české společnosti. Odedávna byli zdrojem velkého společenského napětí, zatímco cizinci v Rusku se poruštili20. Všimněte si Buškovova poněkud humorného hodnocení ruské vlastenecké fronty. Co ze studených ruských plání za tím bylo?

 

 

1Longworth P.: Dějiny impérií. Sláva a pád ruských říší; Beta-Dobrovský; 2008

2Za dobrý rok se považuje takový, kdy jarní práce mohou začít 6. května a skončí 16. října.

Кара-Мурза С. Г.: Советская цивилизация (том I); Алгоритм, 2001

3Viz slovníček

4Longworth P.: Dějiny impérií. Sláva a pád ruských říší; Beta-Dobrovský; 2008

Payne R., Romanoff N.: Ivan Hrozný; Dobrovský; 2008

Švankmajer M.: Petr I. - Zrození impéria; Lidové noviny 1999

5Миронин С.: Воюющие цифры; viz www.contrtv.ru/common/2505/ (také viz zákony Milova, Čajanova a Parševa)

6Payne R., Romanoff N.: Ivan Hrozný; Dobrovský; 2008

7Košelev A. D.: Velká vlastenecká katastrofa; Jota, 2008

8Миронин С.: Как отравили Сталина. Судебно-медицинская экспертиза; Алгоритм, 2014

9Alexandr Vasiljevič Čajanov (1888-1937), ruský národohospodář, antropolog, učitel, utopista, spisovatel a fantasta. Organizátor družstevního hnutí. Nakonec se stal členem Dělnicko-rolnické strany a v roce 1937 byl popraven. Viz ru.wikipedia.org/wiki/Чаянов,_Александр_Васильевич

10Миронин С.: Записки «паршеведа». Закон Паршева и модернизация России.

Viz www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7479&Itemid=36

ru.wikipedia.org/wiki/Чаянов,_Александр_Васильевич

11Leonid Vasiljevič Milov (1929-2007), historik, člen AV SSSR. Mimo jiné se zabýval otázkami ruského nevolnictví a mezi jeho klíčová díla patří ‚Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса‘ (Velkoruský oráč a zvláštnosti ruského historického vývoje). Za toto dílo byl oceněn Státní cenou Ruské federace.

Viz ru.wikipedia.org/wiki/Милов,_Леонид_Васильевич

12Andrej Petrovič Paršev (narozen 1955), současný ruský publicista.

Viz ru.wikipedia.org/wiki/Паршев,_Андрей_Петрович

13Миронин С.: Записки «паршеведа». Закон Паршева и модернизация России.

www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7479&Itemid=36

14ru.wikipedia.org/wiki/Леонид_Васильевич_Милов,

Миронин С.: Памяти академика Л.В. Милова

Viz za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6521&item=29

15Longworth P.: Dějiny impérií. Sláva a pád ruských říší; Beta-Dobrovský; 2008

Soukup J.: Quo vadis Putine; Riopress, 2003

16No, ono těch, kdo si chtěl přijít k lepšímu bydlu bylo více, toto prosím berte s nadhledem. V každém případě Napoleon se přesvědčil, že city do politiky nepatří.

17Viz slovníček

18V. F. Popov: Сталь и шлак, 1948, asi vyšlo v češtině v 50. letech, možná pod názvem Lidé z ocele. Dílo bylo v roce 1949 oceněno Stalinovou cenou.

Popov byl provozním inženýrem na Jenakijevském hutním závodě. V této knize popisuje hrůzné události v okupovaném Jenakijevu, jak je po návratu z evakuace podle vyprávění přeživších sebrala jeho manželka. Částečně popisuje i osud evakuovaných (Jenakijevský hutní závod byl původně evakuován asi desítkou ešalonů do města Čusovoje na Volze).

Jádrem děje je popis evakuace a zničení zbytků velké hutě. Jeden ze zaměstnanců však zneškodnil nálože na elektrárně závodu. Hlavní hrdina, který měl nálož odpálit a odjet s posledním ešalonem, proto neodjel a zůstal, aby elektrárnu zničil.

Ve skutečnosti elektrárna během evakuace zničena asi byla. Posledním ešalonem, tvořeném lokomotivou a jedním vagónem, odjelo celé vedení závodu, které po vyklizení a podminování odpálilo připravené nálože. Ešalon vyjel ze závodu ve směru na Děbalcevo v době, kdy do závodu z druhé strany od města Jenakijevo vstupovali Němci. Němci během okupace závod nezprovoznili, ačkoliv se o to pokoušeli. Po osvobození v roce 1943 a návratu evakuovaných zaměstnanců závod v krátké době opět začal vyrábět. Podílel se na tom i můj dědeček, který tenkrát na závodě pracoval jako vedoucí technického oddělení.

19Fidler J.: Za víru, vládce a vlast; Jota, 2005

20Toto jsem zde podal poněkud zjednodušeně. Bez podrobnějšího studia vím o řadě zpráv, které ukazují na velké problémy ve vztahu pouštěných cizinců k nové vlasti. Šlo o to, že cizinci s ohledem na zájem panovníků získávali výsadní postavení na úkor místních obyvatel a tito cizinci do značné míry narušili společenské tradice a vědomí. K tomu masívně došlo za Petra I. po ‚jeho‘ návratu z cest po Evropě (viz také Stručné dějiny Ruska ve Slovníčku) a za následujících panovníků.

 

Diskusní téma: Ruská Zvláštnost

reakce na připomínky

autor | 30.12.2016

Toto není nic jiného, než zhruba 5 stran ze začátku knihy dlouhé asi 300 stran. Je to napsané v záhlaví článku i s obsahem knihy, zkuste se do něj podívat. Možná si všimnete, že se většinou zde uvených výhrad zabývám. Další tam sice nejsou vidět, ale jsou "schovány" v textu knihy.
Ale na druhé straně: považuji se za Slovana, ale prosím nehrajme si na to, že Slované jsou něco lepšího. Jsou to stejní lidé, jako ostatní, byť si dnes myslím, že naši předkové jsou například tvůrci fonetického písma. Nakonec ti naši předkové se mydlili docela tvrdě a asi v tom nechyběly ani atomové zbraně...
Jenomže o tom skoro nic nevím a proto o tom nemohu psát. Já se původně začal zabývat pouze drobnými nesrovnalostmi okolo Stalina. Skutečností však je, že se to celé roztáhlo a postupem času jsem se chtě-nechtě dotknul jak odkazu starých dob (tou praslovanskou érou se moc nemohu zabývat, protože ve srovnání s 20.stoletím to je příliš v mlhách, ale je tam Ivan IV. a Romanovci a to je také síla), tak i koncepčních záležitostí.

Mírné nadšení

Nikdo | 30.12.2016

Bylo by i větší, ale v praxi se mi osvědčilo zůstávat na mírném nadšení. Hodnotím kvalitu a je velmi dobrá. Čte se do dobře a rychle a drží se pěkně zvoleného tématu a je podpořeno množstvím zdrojů. Připomínky ostatních jsem četl a jsou spíše okrajové netýkají se tématu v této ukázce. Například drobný oživující žert s Napoleonem je nevhodně konfrontován. Žert zde vnímám jako vtipné označení hranice, čím se nelze v tomto textu zaměřeném na organizaci zemědělství v daných podmínkách podnebí zabývat (není vhodné v tomto textu podrobně řešit: proč chce GP zničit Rusko a jaké k tomu používá prostředky - ale možná to v knize naznačeno bude - i když to zhruba všichni víme).

Přečetl jsem si obsah knihy a musím použít vnitřní disciplínu, abych nepřešel do většího nadšení.

Za prvé, jak jsem se dozvěděl a v praxi se potvrzuje nejefektivnější příjem informací je v rodném jazyce a nejlépe se zpracovává. Ruské zdroje a překlady jsou skvělé (je to pro mně malý zázrak - zrod koncepce bez manipulace z vrchních pater řízení/zotročování), ale nejde to nikdy tak hladce jako od někoho, kdo rodný jazyk použije primárně. Plní se tak moje přání dozvědět se více o historii od někoho kdo se upřímně snaží zjistit jak to bylo bez ideologických vsuvek a manipulací na objednávku.

Za druhé, je v ukázce vidět pečlivost a důslednost práce. Vše přehledné a s citem uspořádané.

Takovou práci dokáži ocenit. Autor má moji vděčnost. Moc děkuji.

Re: reakce na připomínky

Sirea | 01.01.2017

Neviem, ktorý je to Sergej Witte, ale ak je to minister financií, tak ho treba vyhodiť zo state. Zaviedol, napriek námietkám dokonca aj cárskej rodiny, zlatý štandard - 100% podloženie rubľa zlatom ( v Európe tak 25-40%), čo znížilo katastrofálne výkon ruskej ekonomiky a zadlžilo štát, viedlo k ďalším dlhom a nevýhodným zmluvám. Previedlo Rusko do tábora nepriateľov (VB, F) postavilo ho proti G a zaviazalo brániť Francúzsko, napriek úpadku - čo viedlo k pádu vlády i cára a k VOSR... Londýnsky a parížsky Rothschild to tak dohodli...

Re: Re: reakce na připomínky

Sirea | 01.01.2017

Práve je o tom stať O. Četverikovovej na fondsk.ru...

Re: Re: reakce na připomínky

autor | 02.01.2017

Samozřejmě, že se jedná o tohoto člověka. O tom, co způsobil zlatý rubl, vím - a píši o tom v jeho životopise. Jenomže on byl skutečně velký člověk a byl to Rus - přestože ještě s německým příjmením. Rusko pod kuratelou VB a F jeho vinou? Nevím a dost pochybuji, on byl v podstatě plebejec, "ajznboňák" (to je něco, jako dnes "ajťák"). Mezi patricije můžeme počítat spíše třeba toho Pleveho, ale docela určitě ani on nebyl tím, kdo by určil politickou orientaci říše*. Pád cara samozřejmě má cosi společného s Rothshildy, ale to je trochu divočejší a táhne se to celou knihou, myslím, že i tady bude dost čtenářů překvapeno. To rozuzlení (spíše jen konstrukce, co se stalo) přijde jako ve správné detektivce až úplně na konci.

* Poznámka: Mým nejoblíbenějším předmětem na vysoké škole byla fyzikální chemie, konkrétně termodynamika, statistická fyzika a reakční kinetika. Kromě toho jsem měl rád i matematiku, včetně takových lahůdek, jako řešení diferenciálních rovnic. A zcela zodpovědně tvrdím, že právě tyto znalosti o tom, co se může stát a co ne, jak okolní podmínky mění povahu dějů a výsledek, bylo tím, co mi umožnilo se prokousat tímto tématem. Takovéto záležitosti nelze zjednodušovat, jinak z toho vzniká groteska.

Neznáme dejiny

Juraj | 30.12.2016

Článok nezachytáva napr.: ako a kým bola vypálena Moskva obsadená Napoleonom, prečo boli vybudované a ako zanikli sibírske pevnosti, aká (kozmická) katastrofa postihla Sibír, ktorej stopy vidno aj západne od Barnaul, prečo nie sú na Sibíri stromy staršie ako 200 rokov, atď. Bez odpovedí na tieto otázky nemožno analýzu považovať za komplexnú a objektívnu.

Re: Neznáme dejiny

Liner2 | 30.12.2016

K Sibiři doporučuji informace pana Dr. Valery Uvarova. Pro zdatné jsou informace i v ruštině. Práce tohoto pána v oblasti vysvětlení funkce pyramid, wands of Horus jsou famózní.

http://www.matrix-2001.cz/autor/132-uvarov-valery/
MYSTERIUM TUNGUZSKÉ KATASTROFY
SIBIŘSKÉ "ZAŘÍZENÍ"

Re: Neznáme dejiny

Sirea | 01.01.2017

Moskvu podpálili vojaci pod velením miestneho úradníka a v poslednom ťažení vypustení trestanci.
Hlavnou príčinou ústupu armády však bolo jej zachovanie ako základne štátu do budúcnosti po masívnych stratách pri Borodine...

naivita

zhx | 30.12.2016

Článek je poměrně slabý, a kd ví jestli nejde o zámernou dezinformaci. Pjakin by zřejmě prohlásil cosi o idiotech co si hrají na svém písečku geopolitiky s mořskými a pevninskými velmocemi a ničemu nerozumí.

Vysvětlovat úspěch Stalina a neúspěch "reforem" po převratu v 90.letech "specifickými zvláštnostmi ruského klimatu" (navíc poměrně paradoxními - když už náhodou není moc zima, tak je aspoň moc horko a málo vody) je mlžení a odvádění pozornosti.
Základní rozdíl je přece v tom, z jakých morálních principů daná organizace a směrování společnosti vychází (stalinský bolševismus vs. biblicko-projektový davo-elitarismus)

Ona totiž " řešení uznávaných v jiných částech světa" vedou k "propadu, bídě a nejspíše i k novým revolucím" nejen v Rusku, ale všude. A o tom to je...


S jistými výhradami lze souhlasit s autorovým názorem na specifika Ruské Duše, ty ale nejsou dané onou "geopolitikou" ale jsou primární, jsou to základní vlastnosti Slovanů.
Stejně tak např. zákon Čajanova, to není o tom že by se nevyplatilo víc produkovat, ale o skromnosti a přístupu k přírodě.

Nevím proč se tohle tady vůbec prezentuje, myslím že analýzy VP SSSR stojí o pár tříd výš a hlavně nejsou zatíženy tímto "psychickým trockismem" či jak bych svůj pocit z autora nazval...

...

jh | 29.12.2016

a co nevolnictvo? v clanku sa pise o vztahoch v obcine, ako sa co prerozdelovalo a pod. no ja mam pocit, ze tu cosi nesedi. v prvom rade, polnohospodarstvo je popisane za vlady alexeja, ci petra velkeho, teda je popisane v zapadnej oblasti ruska, kde ako vieme, vladla zvlastna ruska vlada plna cudzincov. neriesme teraz, koho reprezentovali, ale nevolnictvo v rusku, pokial je mne zname zacalo niekedy na konci 16-teho storocia, aka to nahoda, presne pred nastupom nasho velkeho petra velkeho. teda tito novodobi "ruski vladcovia" nam zavadzaju nevolnictvo. a to trva az do zrusenia v 1861 alexandrom II. takze to, co je potom popisane v clanku sa celkom urcite nemoze vztahovat na obdobie vlad romanovcov, ti mali rusov za podradnu pracovnu silu, pretoze nevolnictvo, to bolo v zavislosti od regionu aj 6x tyzdenne pocas sezony makat na cudzom. ked k tomu pripocitam vychcanost zidov, ktori pribudli do ruskeho imperia po pribrani polska, bieloruska, litvy na konci 18-teho storocia, tak este aj ti, co nieco vlastnili sa dostali castokrat do zacarovaneho kruhu, pretoze zidia uz vedeli ako napr. cez chlast, dostat rolnikov kde potrebovali, ti sa tak zadlzovali, ze castokrat odovzdavali celu urodu tymto sikovnym hlavickam. dalej sa zidia organizovali pri predaji obilia, takze nebolo mozne predat obilie za normalnu cenu, pretoze nasiroko-nadaleko vykupovala dalsia sikovna hlavicka, samozrejme pod cenu. ta obcina, to by tak mozno pasovalo na tartariu. je to cele akesi pomotane.

Re: ...

Nikdo | 30.12.2016

Stačí si přečíst Puškina nebo Gogola a s tou představou nevolnictví je to trochu jako z románu o otrocích v okovech. Mužik žil normálním životem v občině, kde si postupně výsledky hospodaření zabírala více a více šlechta, což při chamtivosti šlechty vedlo i k různým povstáním. Hlavní omezení mužika bylo v tom, že při cestování musel mít na to doklad, který mu dával šlechtic. Byla tu i nějaká informace, že se mužik měl v podstatě minimálně stejně jako Francouzský rolník. Židé postupně obsadili všechny vesnice (to je známe souhlasím) a stali se z nich "kulaci" a ty musel Stalin pak při kolektivizaci odstavit od ovládání vesnic.

Autor článku popisuje, že ke změnám a narušení tohoto způsobu fungování začalo docházet právě v době Alexandra II a Petra velkého. Takže žádné nesrovnalosti v mně známých faktech mi nevznikají.

Re: Re: ...

jana 1234 | 09.01.2017

Jh, Nikdo, 100 percent suhlas, staci precitat Solzenicyna 200 rokov spolu, ci knihu Peter Velky, ci zivotopis Mendelejeva, AN Tolstoj Peter 1.,

hmm

Jura | 29.12.2016

To vypadá velmi zajímavě, jde to do hloubek rozlišení, kam jiní nechodí.

Ano, ale...

Přemek | 29.12.2016

V podstatě lze suvedenými specifiky plně souhlasit. Jen s tím Napoleonem je to jako z románu podle globální elity, aby se zakryla pravda. Copak asi viděl za svůj cíl ruského tažení tento rozhodně chytrý Korzičan? Že by Indii a to, co zbylo z Velké Tartárie před jejím definitivním zničením za Napoleonovy nic nechápající účasti v Moskvě? Tu civilizaci bylo nutno pro její pevnou víru a vzájemné přátelství zničit stejně jako Korzičana, jemuž se snad i zalíbila představa dobytí toho, co nedokázal ani Marco Polo? Ohledně klimatu bych byl také opatrný, právě území RF nese mnoho stop náhlých klimatických změn, a to i v době sotva za dveřmi před dvěma stoletími... Ostatně Kutuzovova slova naznačují něco zcela jiného než prosté podcenění velkých vzdáleností a mizivá kořist... Viz vlabi a Zkáza Velké Tartárie

Dotaz ne k tématu

Lukáš | 29.12.2016

Dobrý den, chtěl bych vědět, jestli obdobné stránky, jako tyto, kde kolektiv lidí překládá KSB, jsou i v jiných evropských zemích, hlavně v Německu. A co třeba Bulharsko, Řecko, Rumunsko, atd. Zkrátka máte o tom někdo přehled? Děkuji

Produkce potravin

Zdeněk | 29.12.2016

Co je napsáno o zemědělství, to už v současné době neplatí. Rusko již několik let vyváží obilí i maso. Cituji z článku: Svět ruskýma očima 383 -ze dne 26.12.2016:
Počátkem století Rusko (tehdy SSSR) dováželo 15 milionů tun pšenice a nyní vyváží přibližně 35 milionů tun obilí. A to prosím bez Ukrajiny, Kazachstánu a dalších republik bývalého SSSR.Drůbežího masa dováželi 1,5 mil.tun a nyní jej sami dodávají do Afriky a na Blízký východ. Za 15 let zvýšili výrobu 6x. Dnes jsou v základních potravinách Rusové soběstační a přímy z prodeje potravin jsou vyšší než příjmy z prodeje zbraní.

Takže dřív by se autor článku měl zamyslet, kdo byl příčinou hospodářského zdržování Ruska.

Re: Produkce potravin

Nikdo | 29.12.2016

Ale autor článku nepopisuje současnou situaci, ukazuje na historický vývoj jak se utvářela společnost v Ruském civilizačním okruhu. Mluví o Alexeji II. a Petr I a vše z hlediska produkce potravin a jaká to měla specifika. Nevidím nic zásadního co by vyžadovalo polemiku, použita známá a dostupná fakta. Za mně autor odvedl kvalitní práci.

Re: Re: Produkce potravin

zdeněk | 29.12.2016

To máte pravdu. Nedočetl jsem to do konce-jsem už alergický na soustavné lhaní a debilní útoky, zvláště pokud se jedná o Rusko.

Re: Produkce potravin

Sirea | 01.01.2017

V RF sa viac-menej prestal chovať hovädzí dobytok, lacnejšie bolo dovážať mäso. Preto zvyšuje obilie, ktoré sa prestalo skrmovať. No teraz sa znovu obnovujú farmy... Najmä Nemci tam zakladajú nové, keďže kg mäsa ich vyjde o polovicu lacnejšie...teda pri týchto cenách energie - ale je tam kvalitné zelené krmivo, na neužívaných lúkach...

produkce a historie

Nikdo | 29.12.2016

Kousek mozaiky pěkně zapadl. A obraz historie se pomalu rýsuje. Přišel jsem u sebe na myšlenku, která asi už jiné napadla. Pokud se chci dozvědět něco o historii země, tak nepotřebuji tolik znát konkrétní fakta lidí a událostí. To také samozřejmě, ale nejdříve potřebuji znát jak byla organizovaná společnost a výroba a zemědělství a obchod v dané společnosti, pak následně do toho mohu zkoušet skládat historická fakta a zjišťovat jestli sedí.

Ovládání.

Putinovec | 29.12.2016

Ještě k tomu,kdo přivedl Napoleona ke zkáze vlivem Ruského tažení.Kam čert nemůže,nastrčí bábu.Nebo Poláky.Nebo židovský institut manželek-milenek.

Re: Ovládání.

Aien | 30.12.2016

https://www.youtube.com/watch?v=KMceP0TUTLE
Pjakin -neznámé skutečnosti o Napoleonově tažení

Přidat nový příspěvek