Role Západu v ruských reformách aneb co se na Harvardu neučí

Role Západu v ruských reformách aneb co se na Harvardu neučí

Rozprodej století“ – tak se nazývá jedna z knih, vydaná na Západě, hodnotící výsledky privatizace v Rusku. I když název knihy je nadsazený a jak bývá zvykem, cíl je zaujmout čtenáře, obsah vykresluje jen zlomek toho, co proběhlo v Rusku v polovině devadesátých let. Tj. kdy podniky druhé největší ekonomiky světa, náležející celému národu, přecházely za pakatel do soukromých rukou. Precedens, který nemá v lidské historii obdoby a sotva kdy mít bude.

Na výsledky této reformy je těžké najít nějaká slova chvály. Od tvůrců privatizace a od těch, co ji přímo prováděli (podobní jako Petr Aven), se nedočkáte lepšího argumentu než že „naše politika dala základy normálně fungující tržní ekonomice“.
Přitom od roku 1991 do roku 1998 spadla průmyslová výroba níže, než byla její úroveň v prvních letech 2.sv.války, kdy většina země byla okupovaná. Hluboké sociální otřesy, které reformy vyvolaly, zvedly úmrtnost a snížily věk dožití (1991 – 69 let, 1994 – 64 let).
Výsledky reformy není možné nazvat jinak, než katastrofou.

Je proto přirozené, že společnost žádá potrestání viníků, odpovědných za všechny útrapy, vyvolané v zemi v devadesátých letech. Seznam takto podezřelých je velmi dlouhý a v mnohém zde závisí na politickém názoru žalobce. Jsou velmi různé druhy obvinění – od ekonomiky SSSR, „mladých reformátorů“, „rudých ředitelů“, zrádců z řad komunistů - po neexistenci demokratických lustrací.
Jedno z nejpopulárnějších obvinění je, že reformy byly vymyšlené a zrežírované Západem, aby dokonaly konečnou porážku nepřítele a umožnily zmocnit se jeho zdrojů.
Jenže bez ohledu na to, že západní poradci byli zapojeni do nejrůznějších podvodů, jejich možnosti kontrolovat a ovlivňovat samotnou privatizaci zůstaly omezené.

V osmdesátých letech se svět stal svědkem triumfu neoliberalismu v hospodářské politice vyspělých zemí. Jenže ten se ukázal po třiceti letech dominance poválečného keynesiánského přístupu s jeho snahou o plnou zaměstnanost a aktivní účast státu v ekonomice velmi vážným problémem. Vyspělé západní státy sice rozdýchaly své ekonomiky, ovšem za cenu vysoké inflace, růstu rozpočtových schodků a okleštění zaměstnaneckých práv (okleštění vlivu odborů).
Vítězství Reagana v USA a Thatcherové ve Velké Británii znamenalo sice nový směr, který nejlépe charakterizuje rčení: „Vláda nemůže řešit naše problémy, protože ona sama je náš problém“.
Základ této politiky tvořila deregulace ekonomiky, privatizace státního majetku a tvrdý boj se zaměstnaneckými svazy. Za vlády Thatcherové došlo k masivní privatizaci veřejných majetků, prodány byly British Airways, British Telecom, ocelárny, doly, zprivatizovaná byla doprava a energetika.
Hlavní myšlenka neoliberalismu předpokládala, že třída soukromých podnikatelů se umí o omezené zdroje postarat daleko efektivněji než stát. A pokud jí dáme volnou ruku, pak nejenom že vyvede ekonomiku z krize, ale ještě i zabezpečí vysoký životní standart celé společnosti.

Příliv zvedá všechny čluny“.
Praxe později ukázala, jak velmi se tato idea mýlí, ale v dané době se jevil neoliberalismus jako jediná správná odpověď na všechny otázky. A obnovení ekonomického růstu v osmdesátých letech jen upevňovalo víru v tento nový směr.

V té době se také radikálně změnila strategie přístupu k rozvojovým zemím. Poučením byla krize z r. 1973, kdy bylo uvaleno embargo na Saudskou Arábii a znamenalo obrovské ztráty. Strmý růst cen energií tehdy velmi citelně udeřil na ekonomiky západních zemí a Nixonova administrativa vážně zvažovala variantu vojenské okupace Blízkého Východu. Nakonec zvítězila jiná varianta – USA se podařilo uzavřít dohodu se Saudskou Arábií, podle které všechny zisky z obchodu s ropou musí být uloženy v západních investičních bankách. Místo nepopulární války a bolesti hlavy ze zajištění dodávek ropy z nestabilní země se Americe dostalo pevných garancí dodávek a k tomu posílení kurzu dolaru.
Takže se začalo ustupovat od přímé kontroly nad přírodními zdroji a začala se uplatňovat integrace rozvojových zemí do globální dělby práce. Samozřejmě, že za podmínek, výhodných pro Západ.
Ke zdokonalení strategie došlo v r.1982 za krize v Mexiku. Země se sice dohodla s MMF, ale závaznou podmínkou této dohody bylo provedení neoliberálních reforem. MMF požadoval úplné otevření země zahraničnímu kapitálu a obchodu, škrty v sociálních výdajích, privatizaci státního majetku a reformu pracovního práva. V budoucnu byla tato opatření ještě propracována a zpřísněna jako jediný protikrizový recept, nazývaný Washingtonský konsenzus.
MMF a Světová banka se tak staly hlavní silou šíření „tržního fundamentalismu“. A zůstávají dodnes, jak ukázala nedávná zkušenost Ukrajiny s MMF.

Důsledky strategie můžeme hledat opět v Mexiku. Po krizi klesla reálná mzda na 40-50% původní hodnoty, strmě stoupla nezaměstnanost. Zemi zachvátila vlna zločinnosti. Současně se ale změnilo přerozdělení příjmů ve společnosti. Jeden z nejbohatších lidí planety, Carlos Slim, zbohatl právě na obchodu s domácími krachujícími společnostmi, prodávanými pod cenou v osmdesátých letech. Výhody měli tehdy úplně všichni – kromě obyvatel země. Cizí zadlužené společnosti byly ušetřeny ztrát, protože jim byly nabídnuty výhodné podmínky restrukturalizace dluhu Mezinárodní korporace se mohly účastnit privatizace nejatraktivnějších domácích společností a měly ničím neomezený přístup na mexický trh. A místní podnikatelé využili levnou pracovní sílu a přeorientovali se na obchod v bezcelních zónách.

Obdobný scénář se opakoval znovu a znovu ve všech rozvojových zemích, které prošly neoliberárními reformami. Ať už jde o Chile v dobách Pinocheta, první testovací prostor pro nové strategie, Argentinu nebo země jihovýchodní Asie.
A poperestrojkové Rusko nebylo žádnou výjimkou.


Počátky privatizace a neoliberárních reforem v Rusku skutečně leží mnohem dál, než v posledních dnech SSSR. V r. 1972, brzy po stažení Kosyginových reforem, založily USA společně se SSSR v Rakousku Mezinárodní institut aplikované systémové analýzy (Vídeň). V r.1976 byla otevřena jeho pobočka v SSSR (p.p.: u nás byl Prognostický ústav otevřený v r. 1985). Formálně bylo úkolem takovéhoto institutu hledat řešení globálních problémů za spolupráce předních vědců a odborníků. Tajemstvím však zůstává, jaké síly v SSSR stály za jeho založením a jakým skutečným cílům institut sloužil. Podrobně zpracoval téma Sergej Kurginjan ve svém Projektu „Spechistorie“.

Ať už je to jak chce, z tohoto institutu pocházeli všichni klíčoví aktéři privatizačního programu - např. Jegor Gajdar a Petr Aven. Bez jakékoliv cenzury a přímo pod nosem strany mohli studovat zkušenosti ze Západu. A již v r.1990 představili předním zahraničním ekonomům své Šopronské memorandum, které se stalo základem reformního programu. Institut také koordinoval činnost jiných skupin, které se seznamovaly s pracemi západních ekonomů – včetně Leningradské skupiny, kterou vedl Anatolij Čubajs.

V r.1990 byla jasná nevyhnutelnost reforem již i stranickému vedení, takže se začala válka různých programů. Z jedné strany zastánci čínské cesty s ideou postupného zavádění tržních prvků při zachování státního plánování Základní body této cesty najdeme v programu Abalkina – Ryžkova. Z druhé strany ti, kteří požadovali okamžitý přechod k tržnímu hospodářství. Formálně jejich plány představuje program Javlinského a Šatalina „500 dní“. Jenže do ekonomických programů vstoupila politika.

Dlouhodobé soupeření mezi Jelcinem a Gorbačovem se vyřešilo v r. 1991 a přivedlo SSSR k rozpadu (pozn. editor: úhel pohledu "máslo podražilo, SSSR se rozpadl" je indikátorem obzorů autora. SSSR se nerozpadl, pokud použít vůbec slovo "rozpadnout se", nejpřesnější by bylo říct, že byl rozpadnut). Takže oba ekonomické programy, původně určené pro celý SSSR, se staly neaktuální. Jelcin musel volit ekonomickou politiku již pro území nového Ruska. Za těchto okolností byla čínská cesta nemožná.
Za prvé – vyžadovala silný a fungující stát, schopný řídit plánované hospodaření, jenže po rozpadu SSSR byly všechny státní instituce ochromené.
Za druhé - rozpad SSSR přerušil základní ekonomické vztahy, které dříve existovaly, takže ekonomika by se musela plánovat znovu.
Nejdůležitějším důvodem zůstává, že proti čínské cestě vystupovaly četné skupiny, formované uvnitř Ruska. Šlo jednak o lidi, kteří již viděli tučná sousta ze státního majetku a jednak o představitele Západu, pro které byla jakákoliv forma státního plánování naprosto nepřijatelná.

Volba budoucí ekonomické cesty nejvíce záležela na vztahu země s MMF a Světovou bankou. Zahraniční dluh SSSR totiž prudce vzrůstal již od r. 1984 a nové Rusko zdědilo většinu z něj. Kromě toho bylo jasné, že bez půjčky zvenčí a pomoci MMF se země neobejde, takže tyto skutečnosti sehrály svou roli při jmenování Gajdara ministrem financí. Gavril Popov tehdy prohlásil, že Jelcin zvolil Gajdara společně s MMF. A s Gajdarem i jeho program, který byl mnohem radikálnější než „500 dní“ a byl významně ovlivněný strategií MMF.

Na podzim r.1991 dorazil do Moskvy světoznámý profesor Harvardu Jeffrey Sachs se svým asistentem Davidem Liptonem (též absolventem Harvardu). Za sebou měl zkušenosti z Bolívie, kde se pomocí jeho plánu podařilo zastavit hyperinflaci, dále zkušenosti z Polska. Tam pracoval jako konzultant Solidarity na provádění reforem plánovaného hospodářství, podporovaný Georgem Sorosem. Sachsovy výsledky inspirovaly Gajdarovu skupinu – vždyť Polsko bylo schopné do tří let provést klíčové reformy, stabilizovat inflaci a dosáhnout udržitelného rozvoje. Proto se stala základem Gajdarova hospodářského programu Sachsova metoda „šokové terapie“. Metoda spočívá v kombinaci ostré liberalizace cen, zrušení státních dotací a v privatizaci. V letech 1991 až 1993 byl Sachs oficiálním konzultantem ruské vlády v makroekonomických otázkách.

USA se rozhodly nezůstat stranou při reformaci svého poraženého nepřítele a tak v r.1992 vyčlenily 350 milionů dolarů pro Agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID). Ta samá USAID, která musela po velkém skandálu v r.2012 Rusko opustit.
S touto organizací spolupracoval další harvardský profesor Lawrence Summers, specialista na pomoc bývalým zemím sovětského bloku a východní Evropy. USAID se totiž nedostávalo zkušeností s tak obrovským rozsahem reforem, takže uzavřela kontrakt s Harvardským institutem pro mezinárodní rozvoj (HIID). Institut se zavázal ke spolupráci v řešení otázek mezinárodních problémů a v koordinaci projektů pomoci rozvojovým zemím. Nezanedbatelnou výhodou se jevilo také to, že skupina jeho poradců již v Moskvě pracovala.
Moskevskou skupinu vedl Andrei Schleifer, harvardský profesor, blízký přítel a chráněnec Summerse. Schleifer s rodinou emigroval ze SSSR, když mu bylo 14 let, proto pro něj jazyk nepředstavoval bariéru. Také se v prostředí nového Ruska orientoval mnohem lépe, než Američané.
Řešením běžných záležitostí byl pověřen advokát Jonatan Hay, známý Sachse ze Světové banky a samozřejmě, další absolvent Harvardu. Sachs do privatizace nezasahoval,
ovšem Schleifer a Hay se aktivně podíleli na všech jejích etapách a rychle našli společný jazyk s Čubajsovou skupinou.

Zpočátku vyčlenila USAID na společný projekt 2 miliony dolarů, později částku zvýšila na 40 milionů dolarů. Stalo se tak nestandartní změnou původní smlouvy. Jako důvod byly uvedeny „dopady mezinárodní politiky“. Krom toho HIID měla dohled nad 300 miliony dolarů USAID, určených na ostatní programy. Přes Harvard také procházela pomoc z jiných programů a organizací, například Tacis nebo British Know-How Fund. Ale co je nejdůležitější – poradci z HIID se přímo účastnili jednání Ruska s MMF a Světovou bankou, na jejich mínění často závisel osud nových půjček.

Spolek „Čubajsova klanu“ a harvardských poradců byl velmi výhodný pro obě strany. Čubajs představoval pro Jelcina hlavní kanál toku západní finanční pomoci – tím se nám objasňuje jeho dlouhá „politická životnost“. A Schleiferovi s Hayem se dostávalo neomezené kontroly nad reformami. Zásadní roli ve výhodném fungování spolku sehrály také Čubajsovy dobré vztahy s bývalými nomenklaturními kádry. Mladí, plynule hovořící anglicky a znalí západní ekonomické teorie, rychle našli společnou řeč s vedením HIID.

Svou činnost v Rusku provozoval HIID přes řadu neziskových organizací, např. „Ruské privatizační centrum“ s mnoha regionálními pobočkami nebo „Institut ekonomiky na základě zákona“. Statut těchto organizací byl dvojí prakticky ve všech aspektech. Takže např. Privatizační fond byl soukromou organizací, ovšem založený prezidentským dekretem. Pracovali v něm samotní zákonodárci, kteří navrhovali nové zákony. Jako zakladatel byl uveden HIID, ale personál tvořili povětšinou Rusové. Tento stav snadno umožňoval přenášení odpovědnosti – Čubajs dával vinu harvardským poradcům a ti zas naopak.
Privatizační centrum (jako soukromá organizace) dostávalo finanční pomoc jak od USAID, tak od mezinárodních úvěrových institucí. Splácet dluh však muselo Rusko. Podle vyjádření jejího ředitele Maxima Bojko proteklo centrem okolo 4 miliard dolarů.
Pro srovnání: na akciovém trhu bylo oceněno 51% akcií společnosti Sibněft na pouhých 100 milionů dolarů.
Ruský personál se přitom odměňoval tučnými prémiemi, obohacoval se zapisováním černých duší na výplatní listinu a i jinak využíval zdroje fondu k soukromým účelům. A Hay se Schleiferem nad tím zavírali oči - privatizace je přece důležitější než takovéto maličkosti.

Západní poradci sídlili ve stejné budově, kde se nacházela i Správa státního majetku. Zabírali celé patro. Rozsah jejich zapojení do procesu reforem neměl obdoby – využívali Čubajsova vlivu a přímého přístupu k Jelcinovi, takže většina jejich rozhodnutí dostala podobu prezidentského dekretu, úplně obešli proces schvalování Nejvyšším Sovětem. Texty mnohých dekretů psal přímo Hay. Takže v červnu  r.1992 byl přijat národní privatizační program, kde určili výdej privatizačních kupónů (akcií) na jméno A již v srpnu se prezidentským dekretem č.721 schválila ještě další forma vlastnictví akcií – akcie na doručitele. To mělo obrovský dopad na celý privatizační proces Umožnilo to skoupit kupóny od občanů za pakatel. Kacha Bendukidze si přišel na 17% podílu v „Uralmaš“ dvěma taškami kupónů, za které vydal jen 700 tisíc dolarů.

Schleifer a Hay takto dosáhli nejen přístupu ke zpravodajským informacím, ale hlavně měli z první ruky podrobné informace o všech odvětvích, která se měla privatizovat. A ačkoliv smlouva s USAID přísně zakazovala střet zájmů při podnikání v Rusku, oba podlehli pokušení.
V r. 1994 vložil Schleifer prostřednictvím své ženy Nancy Zimmerman více jak 400 tisíc dolarů do společnosti, ke které měl přímý (smluvní) vztah. A jeho žena, která pracovala pro investiční fond Farallon Capital Management, doporučila svým partnerům nákup akcií ruských ropných společností za více jak 3 miliony dolarů.
Hay nezůstal stranou a také soukromě investoval. Později vyšlo najevo, že oba vložili velké finanční prostředky do GKO
(p.p.: Государственное Краткосрочное Обязательство = státní dluhopisy).

Pocit beztrestnosti postupně stoupal harvardským poradcům do hlavy. Hay začal nepokrytě používat prostředky USAID na osobní účely. V r.1995 zaplatil pro sebe a své přátele vánoční dovolenou z peněz amerických daňových poplatníků. Své kolegy úkoloval v posuzování vlastních investic. A největší příležitosti k vlastnímu obohacení se dočkal v r.1996.

Jedním z úkolů, vložených na spolek Čubajse s poradci, byl rozvoj profesionálního finančního trhu. Kvůli tomu byla jedním z Čubajsových lidí založena Federální komise pro trh s cennými papíry (Dmitrij Vasiljev). Této organizaci poskytla finanční a technickou pomoc USAID. A Hay udržoval přátelské vztahy s vedením komise. V r.1996, kdy komise dostala za úkol vytvořit trh s podílovými fondy, Hay s přítelkyní registrují svůj fond Pallada Asset Management. Zatímco ostatní velké finanční společnosti bojovaly s byrokracií, Pallada byla zaregistrovaná rychle a bez průtahů, takže se stala prvním podílovým fondem na ruském trhu. Krátce na to, bez jakéhokoliv výběrového řízení, byly Palladě svěřeny do správy mnohamilionové finanční prostředky státního fondu na ochranu investorů.

Do této doby se o výsledky práce HIID v Rusku nikdo nezajímal, občasným stížnostem nevěnovala USAID pozornost. Jakmile však došlo k registraci Pallas, ignorace již nebyla možná. Rozpočtový výbor USA nařídil kontrolu hospodaření fondu, brzy vyšly najevo všechny přestupky a vypukl skandál.
Čubajs se snažil urychleně distancovat od poradců a dokonce napsal dopis, požadující ukončení jejich práce. V  r.1997 byla ruská pobočka HIID zrušena.
Až v r.2005 se Schleifer s Hayem dostali před soud. Harvardská univerzita musela zaplatit rekordní částku pokuty 25 milionů dolarů, což vedlo k velkému rozhořčení profesorů. Summers, který byl v té době již rektorem univerzity, stále svého přítele hájil, což ho stálo místo.

Často se tvrdí, že Západ projevil jakousi šlechetnost, když neskoupil klíčový ruský průmysl. Leonid Radzichovský např. v rozhovoru s V.Poznerem tvrdil, že „Jelcin vedl tvrdou antiamerickou politiku“, takže „zahraniční kapitál, zejména americký, byl vyloučený z privatizace lukrativních ruských společností“.
Samozřejmě, že tomu tak není, i když účast investorů byla opatrná.
Za prvé – zahraniční společnosti se účastnily privatizace, i když v menším měřítku. Siemens získal akcie Kalužského podniku na výrobu turbín a společnost Nick & C Corporation skoupila akcie hned několika zbrojních společností. Zahraniční kapitál vstoupil i do Svjazinvestu (
telekomunikační společnost), např. nadace G.Sorose.
Za druhé – skutečnou příčinou opatrné účasti zahraničních společností bylo nebezpečí změny vlády, které by mohlo privatizaci zvrátit Ekonomické dopady reforem byly snadno předvídatelné, ne však reálná možnost přezkoumání privatizace. Pro zahraniční investory byla aktivní účast na ruské privatizaci velmi riziková – i ty nejvýhodnější investice se mohly stát rázem bezcennými. Celý proces ruské privatizace měl ne ekonomický, ale politický charakter. Čubajs sám otevřeně říkal: „Každý privatizovaný podnik je hřebíkem do rakve komunistů“.
A vzhledem k tomu, že Medveděv nedávno přiznal, že prezidentské volby v r. 1996 vyhrál Zjuganov, nebezpečí změny režimu bylo tehdy velmi reálné. Jinou otázkou je, zda komunisti, sami zaujatí porcováním státního majetku, měli vůbec nějaké přezkoumání privatizace v plánu.

Velmi populárním mýtem také je, že Západ předem vybral ruské oligarchy, aby sloužili jeho zájmům. Vyvolává to řadu otázek.
V chaosu devadesátých let by svedl snad jen věštec předpovědět, kdo v honbě za majetkem přežije a svou pozici si udrží. Např. - jeden z privatizačních vítězů Boris Berezovský málem zahynul při bombovém útoku v r.1994. Nebo - krutost způsobů v „hliníkových válkách“ měla takový charakter, že sázet na kohokoliv byla čirá hloupost. Žádný skutečný výběr oligarchů Západem neexistoval.
Nebyli pod žádnou kontrolou a neměli žádné výsady.
Po krachu v r.1998 se Chodorkovský rozhodl nevracet půjčky třem velkým zahraničním bankám – a ty s tím nemohly udělat nic.

Průběh událostí však probíhal v plné režii Západu. Na divokém trhu mohla přežít pouze odvětví průmyslu, postavená na přírodních zdrojích a kontrolu nad nimi převzala hrstka oligarchů. Ti se dříve či později pokusili legalizovat svůj kapitál a začali spolupracovat se zahraničními finančními kruhy. Když se časem minimalizovalo riziko přezkoumání privatizace, nastartovaly se procesy fúzí západních společností s ruskými.
V r.2003 vznikla TNK-BP a EXXON jednal s JUKOS o koupi podílu. Moc oligarchů by se tím posílila a ve slabém hospodářském prostředí by se nemohl rozvíjet technologicky vyspělý domácí průmysl. Zisky zahraničních společností by byly vyváděny na Západ. A Rusko by se tak plně integrovalo do globální ekonomiky za podmínek, výhodných pro světové lídry.

Při reformách v postsovětském Rusku neměla žádná ze zúčastněných stran čisté úmysly. Západní země, v čele s USA, sice mluvily o Rusku jako o rovnocenném partnerovi, ale lákaly je hlavně nové možnosti trhů společně s přístupem k ohromným přírodním zdrojům. Harvardští poradci se zaručili, že cílem jejich práce mají být čestné a efektivní reformy – jenže podlehli první příležitosti, kdy si mohli namastit kapsy. Ruští reformátoři slibovali národu rozkvět a svobodu, jenže zajímalo je hlavně porcování státního majetku, o který v klanech vedli válku. Všichni spolu ochotně spolupracovali, pokud byly jejich cíle stejné.

Reformy, použité v Rusku, byly součástí ekonomického mainstreamu,
ale ruské klany poslouchaly zahraniční poradce jen do té doby, dokud to pro ně bylo výhodné. A i když se poradci osobně podíleli na tvorbě ruských zákonů, neměli rozhodující vliv na jejich provádění.
Těm, kteří hledají odpovědné viníky za privatizační přehmaty, doporučuji obrátit více pozornosti k  Rusům, kteří na privatizaci vydělali miliardy.

 

Роль Запада в российских реформах: чему не учат в Гарварде vyšel 24.01. na politrash.ru. Překlad Lin.

 

 

Doplnění (editor): ve faktologické rovině je článek v pořádku, ale co se týká závěrů, obecného chápání procesů a jejich hodnocení, autor selhává (hlavně v závěru), případně neselhává ale mlčí (srovnej - J. Fjodorov - studená okupace Ruska). Pes je možná zakopaný v tom, že, jak píše na jiném místě, jako hlavní zdroje mu sloužily materiály amerických investigativních novinářů, u nichž nevyhnutelně zapracovaly vědomé nebo nevědomé mantinely toho, co je možné zkoumat a říkat - privatizace v zemích bývalého východního bloku byla hlavně formou platby koloniální daně, o čemž už dnes mluví otevřeně nejeden ekonom, u nás například Ilona Švihlíková.

Zde platí: „Čo sa pre nejakú skupinu populácie môže javiť ako chyba riadenia, môže byť pre inú skupinu cieľom.“

Na úhel pohledu, že "..USA přišly k rozpadu SSSR jako slepé k houslím a chtěly vlastně jen pomoct..(ale dopadlo to jako vždy)", skončilo až příliš mnoho podniků a hlavně zisků a práv na nerostné suroviny v rukou západních (hlavně amerických a britských) korporací. Připomínám například tzv. smlouvu o rozdělení produkce, kterou Putin s velkým úsilím v roce 2003 zrušil, podle níž drtivá většina ropy a plynu z ruských nalezišť nepatřila Rusku ani po právní stránce a Rusko z nich nevidělo ani halíř, v některých případech dokonce platilo západním firmám za to, že získávaly ruskou ropu a plyn (viz kauzy Sachalin I / II.).

 

Diskusní téma: Role Západu v ruských reformách aneb co se na Harvardu neučí

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH FIRMY ELEGANCE ÚVĚRU

elegance úvěr firma | 17.09.2013

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH FIRMY ELEGANCE ÚVĚRU
Rádi Vám pomůžeme, aby váš život jednodušší. Už jste byla zamítnuta banky se snaží získat úvěr? Nebojte se, máte další možnosti! Můžeme vám pomoci dosáhnout vašeho cíle. Kontaktujte nás ještě dnes na eleganceloanfirm@gmail.com získat půjčku bez komplikací a dosáhnout svého cíle

a preto sa bohatí rozptýlili po európe

dusan | 21.02.2013

a tí pôvodny´ostali tam kde sú teraz, du

Vaccine War - Vakcínová válka (2010) SK-titulky

Miroslav | 20.02.2013

Video dokument Vakcínová válka ukazuje frontovou linii mezi establishmentem a farmaceutickým průmyslem na jedné straně a aktivizovanou veřejností na straně druhé.
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=vaccine-war-vakcinova-valka-2010-sk-titulky&cisloclanku=2013020097

Re: Vaccine War - Vakcínová válka (2010) SK-titulky

Miroslav | 20.02.2013

Prepáčte, informáciu som chcel umiestniť do diskusie... Hoxa prosím o odstránenie odkazu.

Re: Re: Vaccine War - Vakcínová válka (2010) SK-titulky

Hox | 20.02.2013

nevadí, o tomhle je třeba informovat

Re: Re: Re: Vaccine War - Vakcínová válka (2010) SK-titulky

dusan | 21.02.2013

-koho to zaújma nech pozrie vaers - http://vaers.hhs.gov/index - skutočne osviežujúce - také chuťovky ako demyelizácia ....
-toto som pozeral keď bol môj syn menší, nie že by som bol lekár ale lekárka povedala mojej manželke že to neškodí, vedel som že vyrobiť vakcínu napr. na chrípku ktorá mutuje - za pol roka je to iný kmeň - je prakticky nemožné - ako viete aký bude za pol roka - no a obrátil som sa na bývalú známu na Novom Zealande - tá mi poslala nejaký rozbor a zanavigovala ma na vaers, doktorke som doniesol tlačové materiály a spýtal som sa jej prečo mojej manželke takto hovorila, neodpovedala ale zato sa spytala či má vo vakcinácii pokračovať, bola to trocha debilná otázka pretože u tej vakcinácie prvý shot má zostreliť imunitný systém /on bol po prvom/, druhý zaočkuje, tretí má naštartovať systém, povedal som jej že keďže je po prvom shote, nech pokračuje, odvtedy z mojej rodiny nikdo nebol očkovaný ani nebral biotiká,,,,,,
du

Re: Re: Re: Re: Vaccine War - Vakcínová válka (2010) SK-titulky

dusan | 21.02.2013

takže pozor, po 6 rokov intenzívnej prípravy a hŕbe kníh a je neviem ešte čo .... je pripravený robiť .... dealera .... česť výnimkám, du

Paralela

Lin | 19.02.2013

Když jsem četla tenhle popis ruské privatizace, obešly mě mrákoty a to nejen ze samotného popisu. Najednou jsem si vůbec nebyla jistá, čí že to privatizaci autor vlastně popisuje, protože ta naše byla téměř obdobná. Vzpomněla jsem na Koženého a jeho Harvardské fondy, na ty spousty "poradců", kteří téměř přes noc ze země vyrostli - najednou šlo všem o to "nezištně nás naučit demokracii", vzpomněla jsem na "Klondike" devadesátých let. Málem mě trefilo při čtení informace, že všichni ruští "otcové privatizace" pocházeli ze stejného institutu, jako ti naši. Tomu se prostě říká "náhoda"... :-(
Na rozdíl od Ruska bylo u nás rozkradené úplně všechno Církevní restituce, které nám berou půdu i kulturní památky, budou jen "roztomilou tečkou" za celým tím "procesem". Nám totiž "zprivatizovali" i ty přírodní zdroje, kterých jsme beztak moc neměli. Nymí má stát už jen jakýsi podíl v energetice, v lesích, v poště a v železniční dopravě, jinak marně vzpomínám, kde ještě
Takže - jsem šťastná, že v Rusku se podařilo některé děje zvrátit a že je nyní vůle to napravovat. Na druhou stranu je mi hrozně líto, že u nás se zatím taková vůle ani nevyslovila.

PS: děkuji za vaše "díky", ale říkám - netřeba, protože jako díky postačí, když text někoho zaujme. A děkuji editorovi, že zveřejnil.

Re: Paralela

Hox | 19.02.2013

dneska jsem slyšel v rozhlase, že Zeman chce vzít Čubu (slušovice) za ministra zemědělství nebo nějakého poradce přes zemědělství... že by záblesk změn?

Re: Re: Paralela

Lin | 21.02.2013

Taky jsem to zaznamenala... a taky Kalouskovu "reakci", která mi přišla spíš jako závan strachu.
Takže jsem si řekla stejné = že by lepší časy? :)
Čuba je totiž odborníkem nejen na zemědělství... a to ví každý, komu je nad třicet a paměť mu slouží.

Re: Paralela

Daniela I. | 20.02.2013

Privatizácia - jeden zdroj, v základných rysoch jeden scenár ( ktože ho napísal ?), malé odchýlky podľa konkrétnych podmienok v jednotlivých krajinách. Na rabovačku-rozkrádačku nazývanú malá a veľká privatizácia sa u nás používal aj vzletný výraz deetetizácia, akože odštátnenie národného majetku, lebo ten tupec štát nedokázal spravovať národný/štátny majetok.

Snívam,.... ale mala by sa konečne zaviesť aj osobná trestnoprávna zodpovednosť politikov za vadné rozhodnutia poškodzujúce celok (národnoštátne záujmy). Čo je to politická zodpovednosť ? Nič neznamenajúca hlušina!!!

Zhodou okolností, náhodou??? mi prišiel dnes takýto mail:
Thomas More ( 1478-1535):
"Bože, keď všetko zvážim, každý dnešný štát sa mi javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za čo najmenšiu možnú odmenu. Takéto bizarné ustanovenia bohatí zriaďujú v mene celku, teda i chudobných a nazývajú ich zákonmi".

Re: Re: Paralela

Lin | 21.02.2013

Já sním o stejném. Když svému zaměstnavateli způsobím škodu svým rozhodováním a způsobem práce (nebo dokonce krádeží), také se nemůžu vymlouvat, že jsem "nevěděla, neznala". Bude po mně škodu vyžadovat, popř. se se mnou bude soudit o náhradu škody. Čím je politik jiný? Zaměstnává a platí ho stát (=my všichni), aby pro něj pracoval, jak nejlépe dovede.
Myslím si, že by pak valně ubylo těch týpků, kteří se ženou do politiky jen proto, aby se napakovali. Politická scéna by se nám vyčistila natotata a ani by nebylo potřeba měnit nějaký volební systém.

Re: Re: Re: Paralela

Daniela I. | 21.02.2013

A u poslancov by sa mala uplatňovať zrážka z platu za každú neúčasť/neprítomnosť na rokovaní parlamentu a po 10-tich absenciách vykopnutie z parlamentu pre nezvládnutie výkonu poslaneckého mandátu :-)
ZATIAL som to nečítal ale

dusan | 19.02.2013

schému som pozrel,
-pripadá mi ako klasická proxy schéma, ale má jednu napovedaciu schopnosť a veľkú - ak chceme zistiť kdo je root u nás a kdo ho riadi, pravdepodobne stačí sledovať tok peňazí
-áno západ sa zachránil na práci našich otcov a dedov, socializmus demontovali lebo na zemi už nebolo čo žmýkať, no a my sme mali nasporené
-to je jeden z dôvodov prečo neverím ľudom čo hovoria o zoštátnení - načo aby si niekdo nafutroval vrecká za 10 rokov ?
du

Nieco otom

Maros | 18.02.2013

http://www.youtube.com/watch?v=zF1M5h1jfwI
http://www.youtube.com/watch?v=RKF04rF99Ts
http://www.youtube.com/watch?v=-buMgmt8K_4


Zdravim Slovanov.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУТИН

jajaa | 18.02.2013

Niekomu sa môže tento dokument zdať ako prehnaná oslava Putina (mne nie) , no napriek tomu odporúčam. Je tam krásne vidieťv akom stave sa nachádzalo Rusko v divokých 90-tych rokoch. Je zázrak, že prežilo. Darmo, pod tlakom sa rodia diamanty.

http://www.youtube.com/watch?v=C8z2viDlBIg

Re: НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУТИН

taurus | 18.02.2013

Výborný dokument. Škoda, že málo Rusů o něm ví. Dávali to vůbec v televizí?

Re: Re: НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУТИН

jajaa | 19.02.2013

Netuším, či je ten dokument rozširovaný aj cez TV (podľa doterajšieho cenzurovania všetkého proputinovského skôr nie).

Ešte pridám súvisiaci vtip, nájdený v diskusii u Stworu:
Hlavní stan KGB po r.1990: "Hoši, nějak se nám to rozpadlo, prdíme na to, jdem na ryby."
Putin: "Já eště chvilku zůstanu, můžu?"
Hlavní stan KGB: "Dělej si, co chceš, a už nevotravuj!"

Re: Re: Re: НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУТИН

Hox | 19.02.2013

myslím že bez dodatku (tamtéž) to není úplně ono:

Hej, ten rozhovor v "hlavnom stane" sa mohol naozaj odohrať tak, ako píšete...
Otázkou je kontext:
Kto hovoril za "Hlavu" a koho myslel pod rybami?

Privatizace =velkokráděž

taurus | 18.02.2013

Kvalitní rozbor, díky Lin za překlad.
Západní země, před rozpadem Sovětského bloku stály na prahu obrovské kríze. A jen díky úspěšné operace západních rozvědek a dosazení na místo generálního tajemníka SSSR svého agenta Gorbačeva, který SSSR rozvalil a umožnil jím tuto neskutečnou loupež tisícíletí, oddáli svojí krizí na 20 let.
To, co probíhalo v Rusku, se udělalo ve všech zemích bývalého socialistického bloku. Může mi nikdo povídat, že ČR získává od EU různé dotace, jenomže ve srovnání s tím, co odsud vzali, je to jen náplast na očí pro důvěřivé občany. EU "hezky podojílo" země východního bloku, zničilo zde veškerou konkurencí, průmysl a díky tomu si zajístilo slušnou dvacetilétou existencí.
Jak USA (v menší míře EU) ždímalo SSSR, tak převážně EU ždímalo země východního bloku, které do něho vstoupily.
Dnes se Rusko osvobozuje - do Ameriky přichází krize. Východní země jsou vydojené - přichází krize do Evropy.
A výsledek? jsme před globální krizí, skoro bez prostředků a navíc s dluhama, cirkevní restituce tomu ještě "dopomohly". České domácností jsou na tom obdobně.
Samozřejmě, co tady píší je velmi zjednodušený pohled, nicméně není nepravdivý.

Re: Privatizace =velkokráděž

dusan | 19.02.2013

no tak vyhlásime dafault a dlhy vynulujeme, čo sa týka cirkevných reštitúcii - mám pocit že si ich tiež dlho neužijú ale budú mať kvôli tomu trable, takže zvolia čierneho papu, aby boli populárni aspoň v afrike, du

Děkuji

| 18.02.2013

Děkuji za překlad.. A jen zamyšlení - jak naznačil Hox, pohled západu není nikdy 100% pravdivý, dost mi to připomíná snahu "omluvit" Jelcina za to, co udělal. Ve velké-světové politice se NIC neděje náhodně.. Nebo mi to připomíná knihy o dějinách 2. SV, které napsali taky západní autoři - role SSSR je skoro potlačena, jen samí spojeneci. Fotek z ruské fronty jako šafránu. Prostě Historii píšou vítězové (podle svých potřeb, že ano..).
Snad závěrem - možná to Jelcin myslel dobře, ale pak se mu to vymklo z ruky, podle přísloví - Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Jinak neví někdo, proč dal Jelcin vlastně střílet na ten Ruský parlament či co to bylo? Resp. kdo mu to asi v pozadí doporučil?

generál Viktor Filatov, 15.01.2009

m | 19.02.2013

Roku 1993, se strany prospektu Kutuzova v centru Moskvy, zničeho nic, objevily se tanky. Vybafly obláčky dýmu ze svých motorů a zastavily se 200 metrů od Domu Vlády. Čtyři z nich na mostě Kalinina, byl jsem metr od nich, dalších šest na Nábřeží Tarase Ševčenka, a klidně, jak na cvičení, zamířily a spálily Dům Vlády Ruska i s tisíci tam lidmi a s počítači. Pak, jak po slavnostní přehlídce, vyfrkly trochu modrého kouře mně pod nos a odjely po prospektu Kutuzova. A my jsme sbírali raněné a mrtvé.
Podle mých údajů, zabitých bylo 6 tisíc, raněné nikdo nepočítal, ale podle vojenských počtů ve válkách bývá 10 raněných na jednoho mrtvého. Co to bylo za tanky vám nepoví ani Gračev, tehdejší ministr obrany. Nepoví též nic o posádce těch tanků, 200 metrů od domu vlády.
Tím začala děsná epocha finančních oficírů Rotschilda : Aveny, Berezovského, Abramoviče, Lifšice, Jasyna, Čubajsa, Chodorkovského, z New Yorku přilétl bandita chasid, chabadnik a tzadik (????) Lazar...
Pár hodin před příjezdem těch deseti tanků mluvil jsem s generálem Kuzněcovem, tehdy velitelem Moskevského vojenského okruhu. On mne ujišťoval, že žádné tanky v Moskevských ulicích a podchodech nejsou a Kontimirovská divize má tanky ve svých boxech, žádný nechybí. Zřejmě sám neví, odkud přišly ty tanky a kdo v nich byl.
Takové známé-neznámé tanky s neznámou posádkou vytáhnou na Kyjev například z Bělgorodštiny. Budou mrtví, mnoho mrtvých. Tak se připravuje pro Ukrajince "stín iluzorního rozjednocení". Ukrajinští sionisti už stěhují vojska k administrativní hranici s Ruskem. Tanky Kantemirovské oblasti budou v tu chvíli stát ve svých boxech a nikoho to už nebude zajímat, neboť gojové budou pohřbívat nešťastné oběti. Cílem Světové sionistické říše je - přes Everesty gojských mrtvol - vybudování komunismu-sionismu, kdy na planetě zůstane jen "zlatá miliarda" gojů-živočichů k obsluze vyvolených.
Už jsem psal o falešných dolarech Rotschilda. Roku 1992 v Leningradském přístavu přistál konvoj, jehož kontejnery se okamžitě rozvážely válečnými letadly rychlostí 900km/hod po celé Rusi a bývalém SSSR až na Čukotku, Kamčatku a Sachalin. Mírou falšdolarů Rotchilda je kontejner. Do Moskvy šlo 1000 kontejnerů, do Peterburku také 1000, do Jekatěrinburku 1010, do Vladivostoku... (podle různých informací počet může se různit.)
Na místech určení už seděli připraveni finanční oficíři Rotschilda a okamžitě pekli, jak makové buchty, soukromé banky. Starostou Leningradu byl Sobčak, jehož pravou rukou byl Putin. Znal Putin něco o tom, co obsahují ty kontejnery? Sobčaka už se nezeptáte. Snad poví něco jeho dcerka nebo žena?? Já měl informace o kontejnerech falšdolarů Rotschilda od starších oficírů ministerstva vnitra - v té době jsem byl šéfredaktorem magazinu Situacia, což byl orgán tohoto ministerstva.
Jsou tomu 4 roky, prokuratura jaksi "vyžadovala" 5 milionů dolarů od bandity Nevzlina. Ten, když to v Izraeli uslyšel, rozchechtal se hlasitě : 5 milionů? Já mám poschovávané miliardy a nikdo nikdy je nenajde. Dost pro sebe, své děti, vnuky, pravnuky... Bush, Cheynay, Lukašenko, Nevzlin, Berezovskij, Chodorkovskij a různí Friedmani...
Možná že je to dobrá věc, jestli Putin o falešných dolarech věděl. Jestli věděl, má v rukou zbraň. Takové lidi Rusko potřebuje. Slyšel jsem, že za rok 2008 zloději-sionisti vyvlekli z Ruska 50 miliard dolarů. Ať jdou s pánem bohem! Sami přivezli ty papírky, sami ať si je odvezou - na vytírání do londýnských toalet. Odvézt si ruskou ropu do Londýna nebude tak snadné. Vymění-li Amerika své dolary za "Amero", máme v Rusku možná šanci : falešnými dolary skoupenou zem sionisti budou muset vracet.
Rotshild posadil na křeslo "US Fragmentu" své Imperie loutku Obamu. Obama je tak trochu barevným židem. Po mámě. Být židem po mámě - pozdrav od Mojžíše. Být jím po otci - pozdrav od krále Davida. Pravověrným židem však podle všech kánonů Tory být nemůže. Mesiáš nebude ho křísit z mrtvých, až před koncem světa sestoupí s nebes na svatou horu Sion v Jeruzalémě. (článek Michajla Nazarova zde). Obama může být pouze "tame".
Všichni sionisté jsou "tame". Aby se mohli spojit s orthodoxními židy, někteří sionisti sami sebe zvou "věřícími sionisty". Pokud bůh spí, proč by čert nerejdil ? Proč by ne i "věřící komunisti"?! I tací bývali, nosili kipu-baret "No passaran!" a hrozili zatknutou pěstí. A nosí ti sionisti-komunisti ručně vyrobenou kipu, orthodoxními židy zvanou háčkovanou, vázanou. Lužkov-Katz za tím účelem přizpůsobil koženou kipu, říkáme jí "jarmulka Lužkova". Ostatně, jak se vám líbí modrý baret OSN? Má barvu vlajky sionistické partaje Říše a je to vlastně kipa-baret.
Komu bude sionista Obama vládnout? Nikoliv Americe, nýbrž planetě. Obama je pouze ledová kra v oceánu. Čtěte Toru, ale bez Mesiáše. Čtěte Trockého, tam najdete, jak bude vládnout barevný žid. Celý trockismus by se dal shrnout do brožurky o sionismu, je to populární výklad programu, ideologie a filosofie sionistické strany. Napřiklad Rusko tam bude "rybou-fisch", hlavním jídlem na stole, za kterým budou popíjet sionisti a chasidi.
Rotschild nyní podle verze sionistů je Mesiáš. V jeho říši neexistují favoriti, nezaměnitelní a tím spíše nedotknutelní... ŘÍŠE NADE VŠE !

Re: generál Viktor Filatov, 15.01.2009

| 19.02.2013

Děkuji moc.. Ten počet mrtvých je strašný, pokud je to pravda. V ten den by měl být v Rusku ceslostátní den smutku, aby se na to nezapomnělo..

Re: generál Viktor Filatov, 15.01.2009

dusan | 21.02.2013

no čítal som zaújmavú štúdiu o pôvode vyvolených, bola tam napadnutá téza že sú to chazari - potomkovia chazarského kaganátu, chazarský kaganát z prevažnej väčšiny skýti, sarmati a nejaká prímes kočovníkov a ich riadili vyvolený, paralela s usa, tézy boli postavené nie na skúmaní pozostatkov, vecí alebo genetiky ale na správaní, je tam paralela s dnešným usa - chazária bola starým usa, vraj aj byzantínci odvádzali dane, skončila v konflikte s rusmi, záver ? stejné správanie, stejný koniec, je to ako nejaký program, takže rusko ako fish musela byť napísaná niekedy medzi rokom 1000 až koľko ? a načo ? takže ziadne proroctvá, štamprlík si pôjdem dať preto lebo mám naň chuť ale nie preto lebo prišiel mesiáš,
-správanie je podmienené genetikou a genetika ná ženie niekde - a nakoniec nepomôže hrča kníh a proroctvá, ani organizovanosť, pretože najvyšia organizovanosť je tam dole na subtílej úrovni
du

A nepřeháníte to trochu s počtem obětí??

Pavel | 26.05.2015

Podívejte se sem:
http://m.ceskatelevize.cz/ct24/svet/30915-jak-se-ma-prezident-postavit-parlamentu-jelcin-zvolil-tanky/
#Krvavý konflikt z noci na 4. října 1993 si podle vládních odhadů # vyžádal 187 životů.

a v tomto textu píší, že ty nejčernější odhady mají 2000 obětí.

Re: Rozkaz

Sirea | 24.04.2016

strieľať do parlamentu vydal nejaký generál spriahnutý s oligarchami: išlo o to, že parlament sa dostal do patu - nebolo jasné, ktorý zákon platí - starý, alebo novoprijatý - zrejme o privatizácii...

Přidat nový příspěvek