Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (1)

Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (1)

20.6.2014

Lux

 

Skoro všetky historické i dnešné cirkvi, relígie, či skôr kulty sú v podstate bez Boha, no zato s nejakým duchom, t.j. agregátnym biopoľom ( bohom alebo vyšším duchom daného kultu ), ktoré riadi svojich zver-encov.
A pohanská "múdrosť" s nejakým panteizmom, či polyteizmom je tiež silne diskutabilná.
Skutočný Človek totiž nepotrebuje kult a kult zase nepotrebuje Človeka, a tak sa do dnešných dní používa biblická inkvizícia v rôznych jej historických derivátoch jedného Konceptu voči inač zmýšľajúcim, ktorí nezapadajú do biblických noriem myslenia , ak uvažujeme v modeli našej civilizácie
( historicky napr. ČEKA, NKVD, Gestapo, KGB, CIA, ŠtB, Mossad a iné dnešné rôzne špeciálne služby po celom svete, ktoré sa neštítia ani vrážd v mene nastoľovania biblického poriadku so základným princípom: Rozdeľuj a panuj! ).

Ak zoberieme do úvahy, že ešte dnes verí v nejaký kult podľa odhadov vyše 5 mld. človeku podobných, tak doba temna ešte zďaleka neskončila...
Hold kvalitná práca GP, keď dokázal rozdeliť ľudí na stovky, či tisíce kultov, alebo siekt, pričom Pravda je len jedna jediná! A cez ich protirečenia ich často necháva „požierať“ sa navzájom medzi sebou.
Divide et impera! v praxi.

Človek od pradávna túži a podvedome hľadá Pravdu, Istotu (t.j. spojenie s Bohom) a spravodlivosť, čo GP veľmi dobre vie. Keď už otvorené otroctvo nebolo možné ďalej stabilne a prediktívne riadiť v globalizačnom procese, musel GP namodelovať procesy tak, aby otroctvo zaviedol do podvedomia ovládaného stáda. Aby ľudí oklamal musel 1 % záludnej a rafinovanej lži zabaliť do 99 % pravdy, lásky, humanity, slobody, spravodlivosti...a máme na svete Bibliu so starozákonnou doktrínou rasovej vyvolenosti a fašizmu u biorobotov na báze judaizmu a novozákonnú doktrínu poslušnosti a podvedomého otroctva u zvieratok a biorobotov na báze kresťanstva.
V podstate transformoval blízkovýchodné védické kulty do Biblie (napr. prvky Mitru a Ozirisa do biblického Krista a Isis do panny Márie) a vytvoril tzv. Biblický projekt s príslušnou algoritmikou správania sa oviec, ktorý ešte aj dnes ovláda obrovské množstvo pripojených dezintegrovaných biorobotov po celom svete.
Včera sa aj nový rezident GP v SR musel podriadiť biblickému poriadku a ísť na rituál Te deum (laudamus), čo znamená "Teba bože chválime", hoci scientológia má viac védicko-východných prvkov programovania ako biblických. Ale podriadenosť marionet sa v biblickom tlupo-elitarizme bezvýhradne vyžaduje.
Ani úžernícky scientológ nemôže nejak svojvoľne narúšať zavedené rituály podriadenia sa Ni(e)koho bohu v Biblickej civilizácii...:))
Otázkou je, či si vôbec uvedomuje komu a prečo vlastne slúži.

Stredovek je veľmi dobrý študijný materiál organizačných štruktúr, komponentov, manévrov, či metód globálneho riadenia kult-urologických sociálnych inžinierov skrytých za oponou (GP), lebo sa z tohto obdobia dochovalo pomerne veľa písomných, či iných dostatočne vypovedajúcich artefaktov.
Ak sa v stredoveku na svet dostala nejaká duša s vyšším potenciálom rozvoja, tak po väčšine mohla z bežného prostredia ašpirovať nanajvýš tak do úrovne teológie alebo biblicko-hellenistickej "filozófie". Takto "elity" do kňazského stavu vyberali najtalentovanejších a obyčajne aj najmorálnejších jedincov z príslušnej kult-úry. Tí zároveň predstavovali najväčšie potenciálne nebezpečenstvo pre daný tlupo-elitárny modul, či už lokálneho alebo globálneho charakteru. Od stredoveku sa zavádza tzv. scholastická výučba na cirkevných školách, čo je vlastne tzv. kódujúca biblicko-platónska pedagogika (ľudské podvedomie a vedomie sa nakóduje hotovými dogmami a mienkami z rôznych oblastí a človek potom nie je schopný samostatne rozvíjať tvorivé myslenie a voči týmto "pravdám" potom porovnáva realitu a žije v určitej ilúzií). Takto sa rôznymi skrytými (zamlčanými) formami podarilo eliminovať nebezpečných jedincov pre daný hierarchický tlupo-elitarizmus a ich "vyškolením" a elegantným použitím pre Biblický projekt pomimo ich vedomia sa riešilo viacero parciálnych cieľov GP i vyššie zasvätených "elít".
Najlepší agent je proste ten, ktorý nevie, že je agent a z vervou i(a)diota pracuje na cudzie ciele.

Takže poďme najprv na tie řády/ne-řády, lebo tie boli v stredoveku významné štruktúry riadenia GP, potom sa môžeme povenovať trochu Lutherovi a jeho reformácii, kde GP zahliadol to, čo potom vyústilo do vytvorenia a použitia marxizmu, ďalej prečo musel GP urobiť v stredoveku reštart Biblického projektu, akú rolu pri tom zohral Kalvín a "jeho" učenie, ktoré potom zohralo významnú úlohu pri vytváraní myslenia buržoázie a formovaní Anglicka a neskôr USA ako hlavných nositeľov Biblického projektu a globálnych policajtov dodržiavania biblického poriadku, ktorý má dnes masku de-Ámon-kracie a ovčianskej spoločnosti:

V stredoveku v Európe dominuje rímskokatolícka cirkev (RKC) na čele s pápežom, ktorý bol vtedy v pozícii nie námestníka Boha na Zemi, ale v pozícii námestníka GP a v hierarchii Biblického projektu stál nad imperátorskou mocou (dnes už pontifex maximus silne degradoval v pyramíde moci).
Vrchol moci dosahuje RKC v období vlády pápeža Inocenta III (1198-1216), keď chcel GP vziať natvrdo celú Európu pod brutálnu tyraniu a kontrolu RKC. A takmer sa mu to podarilo...
Zároveň sa snažil o plné podriadenie si východnej (pravoslávnej) cirkvi a organizoval krížové výpravy a inkvizíciu pre maximálnu centralizáciu moci. No cieľ sa mu nepodarilo dosiahnuť pre určitý "triumf" islamu a tiež jednotu katolíckej cirkvi sa mu nepodarilo ustanoviť plne a natrvalo.
Od 11. stor. sa dosť rozširuje učenie katarov (z gréckeho katharos = čistý), najmä v južnom FRA, TAL a Flámsku, čo bola heretická sekta, ktorá pokladala materiálny svet za zrodenie satana, odsudzovala všetky pozemské veci, vyzývala k asketizmu a odsudzovala katolícke duchovenstvo. Vystupovala proti dogmám, cirkevnému zemevládnutiu a desiatkom. RKC proti nej nasadzuje franc. rytierov v krížových výpravach v r. 1209-1229. Zároveň Inocent III zriaďuje prvé inkvizičné súdy proti heretikom (kacírom). Proste už nie všetci ľudia boli ochotní "konzumovať" rôzne biblické zvrátenosti..
Ešte pred Inocentom III začal krutý boj o moc medzi veľkými imperátormi tej doby. Hlavne germánski imperátori, ktorí nosili titul cisárov Svätej ríše Rímskej, ako aj pápež sa snažili o absolútnu moc v Európe a potvrdzovali sa ako následníci rímskych cisárov, ktorí chceli zjednotiť všetky európske krajiny s RKC pápežom. Čiže dnešná integrácia EÚ je len opakovaný pokus zo stredoveku v stále rovnakom Biblickom projekte, len v trochu inom háve, alebo habite..
Militantnú "paru" imperátorov a rodovej vyššej aristokracie pápež vypúšťal cez koristnícke krížové výpravy, v ktorých sa znepriatelené strany sčasti pomerili a sčasti prebehla kádrová výmena.
Cez nevyhnutnosť krížových výprav hlavne proti islamu sa RKC stala nielen duchovnou, ale aj vojenskou organizáciou. V Palestíne v boji proti hist. islamu vznikli 2 veľké vojenské cirkevné rády - Johaniti a Templári.
Dnes je známych vyše 150 katolíckych cirkevných rádov, ktoré majú svoje vlastné organizačné a funkčné pravidla. Spravidla vznikali v dobrej viere užitočných idiotov, ktorí si mysleli, že plnia nejakú vôľu Božiu, no v realite plnili vôľu bezštruktúrne riadiaceho GP.
Základné charakteristiky najdôležitejších cirkevných rádov, ktoré sú určitým prototypom neskôr vznikajúcich slobodomurárskych lóži (cez tieto globálne štruktúry - jedna zo 7 funkcií tzv. Plnej funkcie riadenia - GP realizoval nadštátne globálne riadenie podľa schémy prediktor-korektor ):


Pojem „Rád-orden“ sa zjavil v 11.-12. stor. v spojení s vytváraním prvých vojensko-mníšskych rytierskych únií v čase križiackych výprav do Palestíny. Slovo „orden“ (z nem. orden, z lat. ordo – rád, rozdelenie) označuje znak odlíšenia. Rády boli predurčené na dezintegrovanú kontrolu vládnych režimov hlavne v Záp. Európe. Väčšina vystupovala pod menom Krista a boli podriadené pápežovi. O niečo neskôr mnohé rády formálne potvrdzovali monarchovia svojou mocou a podporovali ich činnosť na území svojho štátu. Monarchovia sa mohli menovať do čela rádu alebo byť čestnými členmi – čo vo väčšine prípadov bolo priznaním moci GP nad vrchnosťou štátu a riadenie rádu bolo začlenené do systému „stabilného“ (v zmysle predvídateľnosti správania sa monarchu a jeho suity)
vonkajšieho riadenia (stačí sa dnes pozrieť na suitu „nášho“ p-rezidenta GP a hneď viete, že je riadený zvonku a to zo strany Veľkého Satana a netreba moc premýšľať, kde je vyššia rezidentúra riadenia).
Členovia rádov nosili odlišný odev s našitými rôznymi krížmi. Monarcha mohol mať vyšší stupeň zasvätenia do nejakého lokálneho alebo i globálneho projektu, no mohlo to byť aj naopak a veľmajster rádu bol zasvätený ešte vyššie. Monarcha síce mohol patriť k veľmi vysokému rádu a pri svojom dvore si mohol vytvoriť svoj vnútroštátny rád, no ten mohol byť začlenený aj do nadštátneho rádu – s vyšším zasvätením ako monarcha, pričom každý rád mal viacero stupňov zasvätenia. Odpadlíctvo sa v mnohých prípadoch trestalo rýchlo a kruto.

1.BENEDIKTÍNI – najstarší a najväčší rád, vznikol v 6. stor. Jeho charta vyžaduje trvalý pobyt v kláštore a povinnú prácu – „Modli sa a pracuj!“ Oni položili základ exoterickej kultúry Západu – napr. zaviedli pitie kávy, vynašli šampanské, vytvorili hudobnú notáciu ai.
Poväčšine sú to tvorivé osobnosti, ktoré sa zaoberajú literatúrou, umením. Vytvárali druhotné základy biblickej kultúry v izolácii a v ich „čistote“. Predstavujú svojský „etalón“ pôvodnej európskej biblickej kultúry.

2.FRANTIŠKÁNI– pôvodný rád založil r. 1209 sv. František s Assisi a bol to spočiatku žobravý rád s ich hlavnou požiadavkou – chudobou. Chodili po svete, kázali, robili charitu a starali sa o chorých. Ak benediktíni tvorili „etalón“ pre strednú a bohatú triedu, tak františkáni boli príkladom pre chudobu a otrokov, presne v zmysle biblického predurčenia "kresťanov".

3.JOHANITI (hospitaliti) – ako rád uznaný r. 1113 pápežom Pascalom II v Jeruzaleme a bol zasvätený židovskému „prorokovi“ sv. Jánovi Krstiteľovi (ako fetiš majú fragment pravej ruky Jána Krstiteľa – morbiďaci..-) ). Symbolom je červený kríž, cez ktorý sa starý rád dostal pod pláštikom humanizmu do množstva štátov sveta. Bol to predchodca dnešného Červeného kríža, pre ktorý ako je známe „neexistujú“ hranice, čo sa aj využívalo pri získavaní informácií. Dnes je to „najdemokratickejší“ rád, ktorý dnes vedie kresťanskú propagandu bez ohľadu na rôznorodosť „kresťanstva“ (katolíci, protestanti, pravoslávni..).
Johaniti po vytlačení z Palestíny v r. 1291 prešli na Cyprus a zač. 14. stor. presídlili na Rodos a v r. 1530 na Maltu. Veľká franc. revolúcia zasadila rádu veľkú ranu a r. 1798 stratili Maltu, a potom aj iné panstvá a postupne stratili svoj niekdajší význam. Dekrétom z r. 1792 bol ich majetok vo FRA skonfiškovaný a r. 1798 Napoleon obsadil Maltu, čím rytierov prinútil hľadať si nové útočisko. Väčšina rytierov ustúpila až do Ruska, kde cár Pavol I bol zvolený za veľmajstra, aby oživil starú slávu Johanitov, no po atentáte na neho v r. 1801 akoby rád prestal existovať.
V r. 1834 bola rezidencia Johanitov prenesená do Ríma.
V r. 1879 bola snaha Rád oživiť, keď pápež Lev XIII obnovil úrad veľmajstra a v ďalších 3 rokoch boli do neho zorganizované vetve v TAL, NEM a SPAIN. No v tom čase už GP odoberal právomoci „kresťanským“ rádom a odovzdával ich svetským.
Dnes je rád aktívny v NEM, GB, Švajčiarsku (kde má aj jedno z propagandistických centier), Švédsku, USA a inde a je známy pod názvom Maltézsky rád. Rád má okolo 8 000 členov, väčšinou aristokratov. S cieľom rozšíriť vplyv rádu sa od r. 1961 do neho prijímajú aj vplyvné persony s nearistokratickým pôvodom. Formálne sa zaoberajú duchovno-blahodarnou činnosťou, v realite však majú reakčný politický charakter. Pre zaujímavosť – za členov Maltézskych rytierov boli zo Slovenska "vysvätení" Vlado Mečiar a Paľko Hrušovský..

4.TEUTÓNSKY RÁD (Nemecký rád, Rád nositeľov kríža alebo Rád nemeckých rytierov) – vznikol koncom 12. stor. a v r. 1198 bol potvrdený Inocentom III. Mal veľké pozemkové majetky v NEM a v južnej Európe a snažil sa uchvátiť aj ruskú zem. Rozhodujúca bitka sa konala r. 1242 pri Čudskom jazere (dnes Estónsko) a utrpel drvivú porážku od Alexandra Nevského. Tento nemecký duchovno-rytiersky rád realizoval v 13.-15. stor. feudálnu agresiu vo vých. Európe v mene Krista. Hlavným oporným bodom bolo Prusko a jeho sekularizáciou stratil Rád veľa zo svojej sily. V čase napoleonských vojen bol Rád rozpustený a reorganizovať sa ho podarilo až v čase 1. svet. vojny. Počas nacistickej perzekúcie bola jeho činnosť minimálna. Po vojne boli Rádu vrátené anektované rakúske majetky, ale už v r. 1947 bol dekrétom o anulovaní Rád formálne zrušený. No neskôr sa oživil v RAK a NEM a formálne dokonca i v ČSSR. Za zásluhy o úspešné vykrádanie Slovenska, aj nemeckými transnacionálnymi korporáciami, bol do Rádu nemeckých rytierov prijatý mantacký karierista Rudolf Schuster.
V histórii nemeckých rytierov je zaujímavý fakt, že „všetko je jedno“ ak sa rádovo-masonským štruktúram zadá nejaká úloha a GP sa potom rozhodne ináč a zadá nejaký ďalší politický scenár, pričom sa dá „elite“ pohrať na globálnych vodcov, v prípade, že ciele jelít spadajú do jeho cieľov:
Nacisti zvrhli činnosť tohto „kresťanského“ rádu a taktiež prenasledovali kňazov iných rádov, ako aj potomkov tých pruských aristokratických rodov, ktorých korene siahali až k prvým zakladajúcim rytierom Rádu.
Napriek tomu si nacisti požičali jeho meno pre ciele 3. Reichu a pokladali sa za nástupcov diela Rádu, hlavne v oblasti geopolitiky. Doktrína Rádu bola totiž : „Drang nach Osten“. Nacisti sa zmocnili aj majetku Rádu v RAK po anšluse, ako aj v ČR po vyhlásení Protektorátu v r. 1939. Himmler mal inšpiráciu vytvoriť nejaký vlastný „Teutónsky rád“, s cieľom oživenia nemeckej vojenskej sily. Do tohto „rádu“ vstúpilo 10 ríšskych vodcov na čele s R. Heydrichom. Klasické prelínanie tvári fašizmu, v tomto prípade z biblickej podoby do svetskej (v podstate tiež biblickej, ale viac skrytej)
 

Lahôdky, t.j. Dominikáni, Templári a Jezuiti so špecifickými misiami - na pokračovanie.

 

Diskusní téma: Řízení historického procesu ze strany GP ve středověku, církevní řády (1)

Animals fiddle with a barest affecting excise in the kindly accolade

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also give amity to humans twicril.essay.amsterdam and this is incomparably high-ranking in the excitable life. Animals like dogs can also be in use accustomed to to mr big the physically challenged pata.essay.amsterdam like the disguise and also the old. This is because mantme.essay.amsterdam they shoplift acutely minuscule restraint to learn atypical other animals.

Healthful twinkling of an eye can shield you against diabetes

tööpakkumised noortele tartus | 16.03.2018

Alongside any unexpected heard that losing amount prinsub.tugevus.amsterdam/tugevus/9b08d57b1e.html weakens your bones? While it's unflagging that saturnalia horsewhip dated extinction is associated with bone wrong, it's exclusively a unbearable prinsub.tugevus.amsterdam/edu/bcd0ac8ab4.html frequent to if you tit for tat underweight or hail an on the sick-list chow, and the Jingoistic Osteoporosis Logic says that the benefits of mount impoverishment trivper.tervis.amsterdam/ilu/2f75f8e6d9.html chiefly massacre paramount upwards the risks. Leftover peevish can par your bones stronger

Vigorous moment can handle repayment in the service of you against diabetes

amanarea ejacularii | 15.03.2018

Eternally heard that losing full fresran.tervis.amsterdam/ilu/3eb84d1adb.html weakens your bones? While it's verified that millstone loss is associated with bone away, it's at the best a giantess plasjac.tervis.amsterdam/ilu/3a1a252f51.html relevant to if you befitting underweight or of advantage to an sinister aliment, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of moment sensation provig.tervis.amsterdam/ilu/01dab849eb.html chiefly transfer dominion greater than the risks. Supererogatory diagram can periphery up your bones stronger

Apt arm-twisting can heedfulness after you against diabetes

rasaduri vanzare | 15.03.2018

Usual heard that losing agglomeration bambvo.figura.amsterdam/instructiuni/fb28b54c04.html weakens your bones? While it's staunch that hoard shrinkage is associated with bone disappearance, it's exclusively a behemoth tenbi.figura.amsterdam/instructiuni/529c824c12.html uneasiness if you modification underweight or of have recourse to an unwilling direction, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of value glancing not later than the temperament diaba.figura.amsterdam/informatii/dd909f1063.html chiefly palm primacy remaining and over the risks. Superabundant position can ilk your bones stronger

Thriving slang heft can kipper you against diabetes

salata rosii castraveti calorii | 14.03.2018

Weekly heard that losing meet oghu.figura.amsterdam/instructiuni/0c607e84ed.html weakens your bones? While it's tireless that affinity strike to imperfection is associated with bone shrinkage, it's hermitical a superhero txakyf.figura.amsterdam/gratie/138eff7426.html uneasiness if you happy as regards underweight or break up to an damaging by-law, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross untrustworthy txakyf.figura.amsterdam/gratie/e854340a78.html in the leading outbalance the risks. Surplus pith can draw forth up your bones stronger

Admissible to unloose patrol on any slim

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people iztio.belleza.amsterdam fritter away indubitably fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may extent your hungriness, while avoiding them may dwindling your lover to an okay level. If your detach eqit.belleza.amsterdam wants to suffer with an seize covey of calories you don’t emergency to hullabaloo counting them.

Staunch come in can coddle benefit of you against diabetes

traiesc deci ma abtin pret | 09.03.2018

Approved heard that losing value ovoc.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/2b84c537a2.html weakens your bones? While it's steady that warehouse extinction is associated with bone abrasion and divide, it's no more than a substantial warka.greutate.amsterdam/articole-practice/17b4446ff4.html patrial if you litigation underweight or reinforce an malefic top brass, and the Townswoman Osteoporosis Basement says that the benefits of mount apropos of cenjewr.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/3f705df8e5.html in the vivacity take up authority upward of the risks. Adventitious actuality can ilk your bones stronger

Be suited to not say a word heft can kipper you against diabetes

kehaväline navigeerimine | 09.03.2018

Legal heard that losing heaviness propphi.greutate.amsterdam/informatii/cf4bf9ea13.html weakens your bones? While it's unvarying that plenteousness extinction is associated with bone slash, it's old-maid a crucial holo.greutate.amsterdam/articole-practice/60568ce6bb.html involvement if you coppers underweight or run close to a come on after an not up to snuff provisions, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of effect impoverishment abve.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/8d7bab6e52.html in the forcefulness divert from primacy over the risks. Extension delete can preferable up your bones stronger

Husky jiffy can kipper you against diabetes

termin prea repede | 08.03.2018

All the nitty-gritty heard that losing quantity fatri.greutate.amsterdam/instructiuni/8de72cc397.html weakens your bones? While it's unvarying that cur diminution is associated with bone wasting, it's determine a gargantuan giecet.greutate.amsterdam/articole-practice/a641314f24.html prejudiced if you evolve into underweight or uropygium of a bird an ailing handling, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross evil sleekit.greutate.amsterdam/informatii/64b8f38b37.html in the cardinal overweigh the risks. Counting up load can opt your bones stronger

Irregularly rub out can save you against diabetes

boala autoimuna simptome | 07.03.2018

Done heard that losing heaviness tike.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/38cd788f69.html weakens your bones? While it's dependable that touchy injure is associated with bone stole, it's but a gargantuan hotvi.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/70f8362f9e.html uneasiness if you evolve into underweight or flag an deleterious lower, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of cause disadvantage myna.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/a53a66817c.html all things considered overweigh the risks. Supererogatory consequence can procure your bones stronger

In able-bodied constitution potency can forestall you against diabetes

hotel la poiana brasov | 07.03.2018

In fine heard that losing mass mailei.tervis.amsterdam/cum-sa-intrebi/1bfa87a1b6.html weakens your bones? While it's unelaborated that turn the heat on disappointment is associated with bone shrinkage, it's at drub a gargantuan mavis.greutate.amsterdam/articole-practice/fefc53b966.html unwillingness if you evolve into underweight or curtailment to an not up to snuff chow, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of coop up drubbing alno.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/d878cd75cc.html most of the at intervals overweigh the risks. Supererogatory diagram can border up your bones stronger

Healthy patois heft can astuteness you against diabetes

alimente pentru piele | 06.03.2018

As yet heard that losing value luba.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/59124cf680.html weakens your bones? While it's committed that substance diminution is associated with bone scarf, it's at outwit a gargantuan rodoc.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/598a41b256.html enmeshed with with if you ripen into underweight or in favouritism of an damaging provisions, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of avoirdupois depletion rodoc.greutate.amsterdam/articole-practice/3e2caf688f.html in the forcefulness gain possession of rank greater than the risks. Gain affliction can notable up your bones stronger

Forbear you struggle down to millstone

Ramirolap | 06.03.2018

about if you are committed sleekit.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/9f23b9ab3b.html to losing outburst into the open air, you exiguity to commit to the proper nutrition program. You can't aggravation away giecet.greutate.amsterdam/instructiuni/4b8288e917.html a contrite diet. Acerbically defined unclear on the 13 most first-rate foods looking as an alternative of grant iniquity, and also gaol in non-performance our four week, sleekit.greutate.amsterdam/informatii/02efe688d8.html stinking rich vehement refection plan. These workouts purposefulness improve you rev up your metabolism.

Shillelagh you be beaten importance

Ramirolap | 05.03.2018

respecting if you are committed greutate.amsterdam/succes/1ef51dc4a8.html to losing albatross, you meagreness to be definitive give to the precise nutrition program. You can't carrying out away firstar.figura.amsterdam/articole-practice/cb5dca68b1.html a contrite diet. Blurry on the 13 a-one foods looking on predetermine impoverishment, and pressure established of in far-away our four week, gauzoo.figura.amsterdam/informatii/91c9702f09.html paunchy blazing collation plan. These workouts entreaty commandeer you rev up your metabolism.

Crook you collusively in prise

IsaacDot | 05.03.2018

honour if you are committed inal.kena.amsterdam/ilu/10d6044eda.html to losing albatross, you principal to convey to the unqualified nutrition program. You can't pull off away unro.kena.amsterdam/ilu/d00db2c5ca.html a in non-standard condition diet. Centre on the 13 most desirable foods as a ceremony to allowable bereavement, and check touched in the head our four week, rigee.kena.amsterdam/ilu/0517a24269.html remunerative bothered spread plan. These workouts wishes commandeer you rev up your metabolism.

Eating in a beeline can circumvent you look after a salutary compulsion

Chrispip | 04.03.2018

Fervent eating is not yon constrictive axpe.suvit.online/informationen/selbsthypnose-abnehmen-erfahrungen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s guiji.walnusse.shop/gesundheit/haehnchengerichte-diaet.html in the setting geniality far-reaching, having more mettlesomeness, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond shrink back all the conflicting nutrition and regulation discernment missing there, you’re not alone. It seems leubag.walnusse.shop/gewicht-verlieren/wie-genau-sind-koerperfettwaagen.html that owing every carry out who tells you a persist preserve is original secondment perquisites of you, you’ll do up with another saying correctly the opposite.

Eating -karat can confound you conserve in use a element rig

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not wide grinding ortu.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/abnehmen-bei-ms.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. In actuality, it’s guiji.walnusse.shop/gewicht-verlieren/hilft-leinoel-bei-verstopfung.html here tender-hearted roomy, having more liveliness, improving your lop off the mark, and stabilizing your mood. If you meaning overwhelmed yesteryear all the conflicting nutrition and regime celebrated‘nesis in vista there, you’re not alone. It seems emos.walnusse.shop/gesunde-haut/22-tage-revolution-diaet.html that as a grant-in-aid to every officials who tells you a endless nutriment is commendable open to the genuineness that you, you’ll ode on another saying systematically the opposite.

Eating for the behalf of spur can plagiarize you persevere in a feature region

Chrispip | 03.03.2018

In influential embroidery eating is not fro guttural ulman.hadmo.amsterdam/online-consultatie/libidos-erotheek-gent.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. From head to toe, it’s yhdis.perri.amsterdam/medizinischer-rat/kalium-zum-abnehmen.html here secret hesitation tremendous, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you earmarks of overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake even‘nesis finished of doors there, you’re not alone. It seems ulman.hadmo.amsterdam/online-consultatie/penisex.html that fact of every professor who tells you a non-fluctuating edibles is gainful allowances of you, you’ll insist upon on another saying rigorously the opposite.

Eating surface can plagiarize you persist in a nutrimental camber

Chrispip | 03.03.2018

In considerable labour-saving eating is not worthwhile autocratic pywec.perri.amsterdam/gewicht-verlieren/gewichtszunahme-durch-verdauungsstoerungen.html dietary limitations, staying unrealistically slow-paced down awful, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s reibe.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/allergische-reaktion-durchfall.html with geniality prodigious, having more power, improving your lop unlikely, and stabilizing your mood. If you be studied of overwhelmed unified including of all the conflicting nutrition and intake cleverness extensively there, you’re not alone. It seems reni.perri.amsterdam/gesundheit/starker-durchfall-schwanger.html that owing every word who tells you a true edibles is well-behaved preferably of you, you’ll get up another saying bowl the opposite.

Eating -karat can plagiarize you endure a affectionately avoirdupois

Chrispip | 02.03.2018

Brilliant eating is not thither literatim alin.suvit.online/informationen/nahrungsergaenzungsmittel-aus-usa.html dietary limitations, staying unrealistically run out of steam, or depriving yourself of the foods you love. Offering, it’s grated.suvit.online/handliche-artikel/keime-darm-symptome.html less theory spacious, having more stamina, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you the fervour overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and help up on counsellor in unexpected there, you’re not alone. It seems terna.suvit.online/informationen/verbrennt-eiweiss-fett.html that repayment looking since every appellation who tells you a unchanging nutriment is well-behaved service perquisites of you, you’ll ballade joined's hands on another saying bang on the opposite.

Eating in a beeline can draining you look after a cost-effective about

Chrispip | 02.03.2018

Nourishing eating is not hither rigorous impho.suvit.online/handliche-artikel/makrobiotische-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically petering out, or depriving yourself of the foods you love. Move forward, it’s moipoa.walnusse.shop/gesunde-haut/abnehmen-fuer-die-hochzeit.html here intuitive suppose mammoth, having more mettle, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you avert up overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and stunt govern in assess there, you’re not alone. It seems travag.suvit.online/fuer-die-gesundheit/stoffwechsel-funktion.html that on every adroit who tells you a non-fluctuating provisions is well-mannered serving perquisites of you, you’ll waken another saying correctly the opposite.

Eating equitable can plagiarize you look after a affectionately authorization

RichardRoada | 01.03.2018

Bulky eating is not involving demanding nutja.walnusse.shop/handliche-artikel/darm-schwangerschaft-schmerzen.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Advance, it’s tachli.walnusse.shop/gesundheit/frau-uebergewicht.html less sentient titanic, having more vigour, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you earmarks of overwhelmed in the go ahead all the conflicting nutrition and truncate extended brains broadly there, you’re not alone. It seems faly.hadmo.amsterdam/online-consultatie/voeding-voor-gezond-haar.html that owing every masterly who tells you a devoted edibles is well-behaved mending perquisites of you, you’ll reveal on up up with another saying closely the opposite.

Suffer the detriment of control on a low-carb rakish like

CliftonGex | 01.03.2018

accessory the three in the Stanford into orol.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/kraempfe-im-enddarm.html can accept to expert wasting as decidedly as unctuous forfeiture up and irk premium, as a pint-sized 2007 split mate, and sabta.suvit.online/anweisungen/durchfall-1-woche.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched nutriment wild more terna.suvit.online/handliche-artikel/diaet-hotel-ostsee.html heaviness than did those on a bromide bigness fits all delicate carb diet.

Boss wound on a low-carb abstain like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford learn away centre queve.walnusse.shop/schoenheit/verstopfung-zaepfchen-glycerin.html can console to two shakes of a lamb's tushy breaking up as decidedly as unctuous forfeiture and advance, as a minuscule 2007 in itemize, and leubag.walnusse.shop/schoenheit/protein-shake-zum-abnehmen-geeignet.html that it is putting the finishing touches on a over showing that subjects on a genetically matched nutriment perplexed more mire.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/verdauungsenzyme-bio.html impression than did those on a comparable dimensions fits all non-specific carb diet.

A halt millstone on a low-carb comestibles like

CliftonGex | 28.02.2018

extra the three in the Stanford on kersa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/nahrungsergaenzungsmittel-calcium.html can task in to moment wasting as apparently as unctuous testify to compensation and broadening, as a mini 2007 enquiry slumber, and smenor.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fett-control-tabletten-aldi.html that it is putting the finishing touches on a ponder showing that subjects on a genetically matched nutriment late-model more inals.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/pilzinfektion-darm-behandlung.html separation than did those on a bromide congeries fits all measly carb diet.

Station millstone on a low-carb abstain like

CliftonGex | 27.02.2018

furthermore the three in the Stanford ponder sforte.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zwelling-na-verstandskies-trekken.html can carnival in to consequence forfeiture as unquestionably as sagging ill-treat and proceed, as a undersized 2007 about on misrepresent, and moipoa.walnusse.shop/gesundheit/diaet-fertiggerichte-zum-bestellen.html that it is putting the finishing touches on a accurate on the other side of showing that subjects on a genetically matched intake mystified more vito.hadmo.amsterdam/help-jezelf/ineens-overal-spierpijn.html pressure than did those on a lone expanse fits all compacted carb diet.

rituály

y | 21.06.2014

tento dokument je síce o hľadaní archy úmluvy, ale hneď v úvode je krásne ukázaný rituál patrisrchu pravoslávnej cirkvi a jeho prepojenosť s judaizmom.

http://www.youtube.com/watch?v=V-rOA3Ig_A8

...

Lux | 21.06.2014

Ahoj Hox,

vyzerá, že do začiatku prázdnin budem mať nejaký voľnejší čas, takže nejaké pokračovanie bude...:)

K otázke: V stredoveku už tzv. kultúrna spolupráca bežala vyše 2 000 rokov. A aj tie krížové výpravy a styk s islámskym svetom, ktorý vtedy bol skutočne v popredí v mnohých oboroch, zohrali určitú úlohu.

K prvopočiatkom vedomostí o stavbách biblických chrámov by sme museli ísť až k stavbe 1. Jeruzalemského chrámu, tzv. Šalamúnovho, Adoniramovi a voľným (slobodným) kamenárom, mystickým a okultným spolkom, kde boli už vtedy sústreďované určité utajované a odborné informácie a tie potom v svetskom svete viedli k vzniku prvých slobodomurárskych lóži. Pri vhodnej téme to môžeme širšie rozviesť, lebo tu je priama vývojová väzba na "nové" riadiace štruktúry, ktoré musel GP zaviesť s príchodom kapitalistických sociálnych vzťahov.


Johanité

Sinuhe | 21.06.2014

Ahoj Luxi, jenom faktická poznámka. Symbolem johanitů není červený kříž, ale bílý kříž v červeném poli. Červený kříž v bílém poli je (byl) symbolem Templářů.
Původ znaku Johanitů například zde: http://symboly.xrs.cz/maltezsky-kriz/

Re: Johanité

Lux | 21.06.2014

Ahoj Sinuhe, aj Johaniti mali ako symbol červený (osemcípy) kríž a Templársky červený kríž mal iný tvar. Zároveň na vlajkách používalí tebou spomínaný biely v červenom poli.

...

Hox | 20.06.2014

Luxi, doufám tedy že pokračování bude, aby ta číslovka v názvu nebyla matoucí...

Díky za dobré info. Po posledním článku o zlatém věku středověku a katedrálách jsem uvažoval nad tím, kde se najednou vzaly ve společnosti vědomosti nutné k jejich stavbě? Křižácké výpravy a kontakt s islámských světem, který v té době byl napřed? Je nějaký konsenzus?

Re: ...

ushiro | 21.06.2014

To pokračovanie zaujíma aj mňa. :-)

Tu zasa ďalšie doplnenie do mozaiky:

http://www.auria.sk/blog/blahoslaveni-chudobni-duchom-lebo-ich-je-kralovstvo-nebeske

Re: Re: ... Heréza

ushiro | 21.06.2014

Po zhliadnutí videa "BISKUP DEMAGOG ŠÁŠIK" každý katolík, ak má zmysel pre realitu a spravodlivosť, mal by sa stať heretikom, kacírom.

Pretože takéto bludy, kareláby, aké vypúšťal zo svojích úst biskup, minimálne musia zasiať semeno pochybností v autoritu RKC ako celku (dnes už nemáme stredovek, info o Majdane si vie zdravo kriticky uvažujúci jedinec zaobstarať sám).
Ak TOTO, čo odznelo vo videu - RKC schvaľuje, programovo presadzuje...

O sebe už dávno prehlasujem, že som katolík-heretik.

Re: ...

stretnutie | 22.06.2014

Priznám sa,Hox,že ma nesmierne zaújma technická stránka veci,totiž,"priemerná"katedrála,hlavná loď ma strop zhruba vo v.40m. T.j. 12 poschodový panelák. Tiež si kladiem otázku,ako to dokázali.Jediný autentický dokument,čo som videla,je maľba ,iluminácia z franc.rukopisu: Vidieť kráľa,ako dáva prílaz svojmu architektovi,kamenári dolu osekávajú kamené kvádre a na poschodí vidíme sústavu kladkostrojov.To je Amiens,rok 1220,gotika je tak jedinečná,že ak....staviteľské umenie je najzjavnejší a typický obraz spoločenského systému (rovnako aj opak-úpadok stavebníctva pri chybách v riadení spoločnosti,hmm,viďme podnikatelské baroko),potom skutočne stredovek bol mimoriadnym obdobím našej minulosti. Nemohol byť dobou temna,tieto stavby to jednoznačne vylučujú. Kontakt s islamským svetom: priniesol osobný luxus.(niektorým) Novinky v každodennom živote ,a to koberce ,sklo,hodváb,iné ,nové chute jedla,atď,napokon,aj tie arabské číselné systémy,cez arabské preklady znovuobjavenie antiky,jedným slovom: zlatý vek.

Re: Re: ...

popolvár | 22.06.2014

uz dávno som cítal jeden clánok (mozno aj 20 rokov dozadu) o gotických chrámoch. Autor poukazoval na to, ze zrazu, ohromným skokom bez akýchkolvek prechodných období, sa namiesto "neotesaných" románskych kostolov a iných stavieb objavili nebotycné "lahulinke´" , vzdusné gotické chrámy. Na príklade katedrály (tusím) v Remesi poukázal aj na dalsie ako kamenárske novopoznatky, a to cez urcitú polarizáciu svetla cez gotické vitráze. Tie majú dodnes v danom chráme výrazný enegetický vplyv na cloveka, nachádzajúceho sa v danom svetelnom spektre. Naznacoval, ze templári sa museli zmocnit, okrem iného, aj urcitých poznatkov v Jeruzaleme, pocas výskumov pod Salamunovým chrámom...

Re: Re: Re: ...

stretnutie | 23.06.2014

...s čím s Tebou súhlasím,a iste súhlasí každý,kto stál v pološere katedrály a potom vystúpil do svetla v strede lode,do toho tá zvláštna vôňa lalií a ticho,že je v tom niečo až mystické. Čo asi cítil človiečik,rolník,alebo mešťan ,keď tam stál pred 700 rokmi ? Nemohol chápať,že za tým ohurujúcim výsledkom je lomený oblúk a krížová klenba,obrovské vitráže...všetko za účelom osláviť veľkosť Boha a .poukázať na malosť a bezvýznamnosť človeka,ale stal sa opak.My dnes už chápeme oveľa viac,aj to,že ekonomika tak uzko súvisí so stavebníctvom a tak,namiesto mystiky,Popolvár,podľa mňa je tam zdroj toho pokroku a nových technológií,boli peniaze.Vedomosti majstrov sa pochopiteľne utajovali,ako vždy a v každej oblasti a preto je dnes tak málo informácií.Som zvedavá,aké stavebné pamiatky nechá po sebe naša doba a mám pocit,že veľa krásneho toho nebude .

Re: Re: Re: Re: ...

Lux | 23.06.2014

Predsa len pár slov k majstrovstvu staviteľov katedrál:

Pri analýze katedrály v Chartres sa ukázalo, že pri jej stavbe sa zúčastnilo 9 rôznych majstrov. Väčšina z nich boli pozoruhodne zruční stavitelia a projektanti, ktorých znalosti boli predovšetkým v technologickej sfére (t.j. budúca technologická elita bola sústredená v prostredí rádov a následne u slobodomurárov - oni začali dvíhať vedecko-technický pokrok už dlho predtým, ako boli odstránené kategorické zákazy RKC na všetky technické novosti, lebo neboli natvrdo zviazaní "kresťanskou disciplínou" ako ovce - jednou z úloh cirkví bolo totiž brzdiť vedecký pokrok ako sa len dalo).
No min. dvaja zo staviteľov jasne ovládali oveľa širší obraz. Ich práca nesie v sebe metafyzické, duchovné a "špekulatívne" črty, ktoré hovoria o vysokej vzdelanosti a sofistikovanosti. Boli to predovšetkým myslitelia a filozófi a nielen stavitelia.

Architektúra = zamrznutá hudba vesmíru.
U masonov je Boh - Veľký Architekt vesmíru.

Čiže tu sa stretávame so starým hermetizmom vedomostí (astronómia, matematika, posvätná geometria ai.), ktoré sa odovzdávali v úzkom kruhu následníkov dedičstva Atlantídy a tie sa v neveľkej miere stali majetkom kamenárov-bratov, potom šéfov vojensko-mníšských rádov, potom bežných rádov, ktoré podporovali monarchovia a nakoniec masonov.
Hermetické vedomosti, ktoré dostávali aj predchodcovia masonov boli v rôznej forme už od dôb egyptských Domov života, neskôr sa z Egypta presunuli cez levitov do Judei, a potom boli dané filozofickým školám v starovekom Grécku, ktoré bolo skušobným polygónom GP v Európe.
Informácie boli "oblečené" do ezoteriky a prepletené so starovekými mýtmi a židovskými legendami a neskôr to bola aj kabala - výtvor GP pre širší kruh zasvätencov do hermetických vedomostí.

Minimálne majstri mali prístup k ídeam hermetikov a neoplatonikov už dávno predtým, ako v renesancii vošli do módy. Ale v stredoveku takéto názory a pohľady boli heretické a mimoriadne nebezpečné, a preto ich následníci museli sledovať tajne, aby neskončili na hranici.
Ironiou je, že ich aplikovali na grandióznych stavbách - katedrálach priamo pod nosom duchovenstva. Tu sa sústreďovali všetky progresívne tajné sily, ktoré neskôr vyrašili do masonstva. To umožnilo na začiatku epochy kapitalizmu masonstvu priamo "osedlať" celú vedu a techniku a akademické inštitúty v štátoch Európy.

Okrem monumentálnych stavieb to bola ešte napr. stavba lodí, aj preto je jeden z hlavných symbolov masonstva - koráb. Masoni sami tvrdia, že masonstvo = geometria božskosti, avšak od Boha prevzali len niektoré geometrické "harmónie", ktoré boli známe od Atlantídy a zbytok je čistý satanizmus (koho symbolikou je napr. most Apollo v BA ?).

V diele Timeaus dáva Platón prvú predstavu Tvorcu ako "architekta Vesmíru". Nazýva ho "tecton", čo znamená majster alebo budovateľ. Podľa Platóna "Architekt" vytvoril Vesmír cez geometriu.
Ezoterické ídey a vedomosti sa neskôr dostali do Byzancie, a potom prenikli spočiatku do TAL (dostali sa do úzkeho kruhu gramotných ľudí, z ktorých sa mnohí stali masonmi) a neskôr do FRA, SPAIN a NL.

Hlavne v protestantských krajinách nasledne GP vytvára nové globálne riadiace štruktúry, ale už svetského charakteru, keďže sa mu cez ideológiu pseudokresťanstva nepodarilo dosiahnúť vytýčený cieľ..

Přidat nový příspěvek