Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (2)

Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (2)

28.6.2014

 

-předchozí část-

 

5. DOMINIKÁNI – založení sv. Dominicom v Toulouse a potvrdení pápežom Honoriusom III. v r. 1216, rýchlo sa rozšírili po TAL, FRA a SPAIN. Na 1. generálnej kapitule v Bologni r. 1220 bol rád vyhlásený za žobravý a jeho členovia boli povinní sa vzdať všetkého majetku a príjmov a žiť len z almužny. Toto sa plne nedodržiavalo a v r. 1425 to pápež Martin V. zrušil. Na čele stojí veľmajster, ktorý je volený na 6 rokov. V každom štáte je provinčný prior a v každom zariadení s viac ako 12 členmi je konventuálny prior. Nad všetkými šéfikmi stojí kapitul – valné zhromaždenie zvolávané každé 3 roky.
Hlavnou úlohou bola misionárska činnosť medzi neveriacimi s horlivým kázaním teológie. Medzi významných členov rádu patrili Albert Veľký a jeho žiak Tomáš Akvinský, ktorí vtedy boli „strážcovia“ „pravej“ viery a v 13. stor. urobili určitú syntézu kresťanského a Aristotelovho učenia.
Známy je výrok Tomáša Akvinského: „Pápež svojim božským právom má duchovnú aj svetskú moc ako zvrchovaný kráľ sveta.“
Tzv. Magister Sacri Palatia bol vždy vybraný z dominikánov a bol na čele vyššej cenzúry RKC. V rozkvete mal rád cca 150 tisíc členov v 45 provinciách, pričom 11 bolo mimo Európy. Dominikáni vytvorili rozvetvenú sieť teologického vzdelávania, vrátane štúdia rôznych jazykov a do značnej miery určovali čo je „pravé“ kresťanské učenie. V neskoršom období boli jezuitmi vytlačení zo škôl a kázaní pri imperátorských dvoroch a čiastočne aj z misionárskej činnosti. Teraz existujú hlavne v TAL, RAK, SPAIN, misia je aj v USA a v Indii.
Oblečenie sa skladá z bieleho rúcha s bielou kapucňou a pri výstupe do sveta si obliekajú navrch čiernu mantiu s čiernou kapucňou. Erb rádu zobrazuje psa, ktorý nesie v papuli horiacu fakľu, aby vyjadrili dve určenia rádu: ochraňovať cirkev od kacírstva a presviedčať svet kázaním „pravdy“.
Nazývajú sa aj Psi Hospodina z lat. názvu Domini canes. A boli to skutočne „besní“ psi, keď im r. 1232 pápež Gregor IX. priklepol spolu s františkánmi inkvizíciu (z lat. inquaerere – zisťovať, vyšetrovať).
V Toulouse a Narbonne (FRA) boli zavádzané prvé inkvizičné súdy proti katarom, ktoré sa potom rozšírili takmer po celej Európe. RKC začala vstupovať do silnej krízy „dôvery“ v biblické učenie a GP musel pristúpiť k tejto drastickej forme, aby si ako tak uchoval riadenie cez silne deformované učenie Krista. Kladivo na čarodejnice búcha čoraz silnejšie na všetkých ináč zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa nechceli podriadiť biblickým (v podstate satanistickým) dogmám a normám správania. Tu sa vlastne prejavil podvedomý satanizmus benediktínskeho a františkánskeho rádu, keď horlivo a s vervou idiota vykonávajú najväčšie zverstvá, ktoré dokáže vymyslieť len človek-zver. Odsúdenie sa často týkalo aj rodinných príslušníkov a detí do troch generácií. To isté potom napr. praktizovali prevažne judaisti v ČEKA a NKVD pri čistkách nepohodlných ľudí (dnes vieme, že marxizmus ako svetská forma skrytého fašizmu je len biblický derivát rovnakého Konceptu, takže pre príklady ako sa likvidujú nepohodlní jedinci nemuseli judaistickí čekisti v podvedomí veľa pátrať).


 

6. JEZUITI – neoficiálny názov pre členov Spoločnosti Ježišovej, ktorú založil v r. 1534 Ignác z Loyoly (SPA) a schválil pápež Pavol III. v r. 1540. Je to jeden z najväčších mníšskych rádov RKC. Sú charakteristickí tvrdou disciplínou, s podriadením sa šéfom Rádu a s absolútnou poslušnosťou voči pápežovi. Pôsobnosť – všade kde ich pošle pápež (z hľadiska kozmopolitizmu, zákulisnou prácou a vytváraním intríg majú veľa spoločného s judaizmom). Vyznávajú 4 princípy – sľuby: chudoba, čistota, disciplína a absolútna poslušnosť voči pápežovi. Na čele je generál (zdôraznený princíp vojenskej poslušnosti), ktorý je volený doživotne a sídli v Ríme. Formálne majú 4 stupne členstva, kde novici sa môžu stať definitívnymi členmi Rádu po min. 10 rokoch skúšobného obdobia služby v Ráde. V súhrne je možné povedať, že Rád sa vyznačuje prísnou hierarchiou, tvrdými pravidlami a vojenskou disciplínou a prísnosťou.
Ich narastajúci vplyv viedol ku viacerým konfliktom s dejateľmi renesancie. V r. 1764 boli zakázaní na celom území FRA, o 3 roky podobne v SPAIN, Neapolskom kráľovstve a vojvodstve Parma a v r. 1795 v Portugalsku. Na pápeža sa vyvíjal nátlak, aby jezuitov zakázal a v r. 1773 Klement XIV. formálne vyhlásil rozpustenie jezuitov. Ale len formálne a neskôr došlo k oživeniu ich činnosti, no dostali sa znovu pod tlak v dôsledku liberálnych a „socialistických“ revolúcií. Z času na čas ich vyháňali z rôznych krajín – BEL, TAL, FRA, RUS, NEM i Švajčiarsko.
Otázka je prečo?
Jedná sa o najzakonšpirovanejší rád RKC. V čase vzniku začal naberať na obrátkach rozklad RKC po reformačných hnutiach a jezuiti boli namierení hlavne aby zlikvidovali reformáciu. Od začiatku sa jezuiti snažili dať svojim členom komplexné vzdelanie, a tak sa v tomto ohľade pokladajú jezuitské školy za najlepšie v Európe. Dnes sa činnosť jezuitov zameriava na duchovné vodcovstvo, poradenské agentúry, misionársku činnosť, vedecký výskum, vydávanie novín s širokým okruhom čitateľov, majú svoje TV a rádia.
V 16. stor. prebehli prvé buržoázno-demokratické revolúcie a cirkev sa snažila nezaostávať za dobou a „porodila“ takýto druh rádu, ktorý vychovával gramotné riadiace kádre, ktoré boli plne oddané dielu RKC a tým pádom aj GP. To bola posledná veľká snaha GP udržať moc RKC v predvečer renesancie. Jezuiti boli určitou náhradou za odstránených Templárov a zo zákulisia riadili množstvo vecí aj na nadštátnej úrovni (napr. prenikli do Indie, Číny i Japonska), čiže riešili určité aspekty globálnej politiky. Snažili sa o svetovú nadvládu s pápežom, ako všeobecným vládcom na čele. Rád bol po svete známy a povestný pre svoju rafinovanosť, dvojtvárnosť a totálnu absenciu morálnych zásad, bol vyškolený v každom umení podvodu, že sa stal neznesiteľný aj v katolíckych krajinách a nenávideli ho mnohí monarchovia. Napr. Vojvoda Maxmilián Francis, najmladší syn Márie Terézie napísal: „Jezuiti sa tak neúnavne zamiešavali do intríg medzi súdom a štátom, že museli byť spravodlivo odpudení za ich úsilie po svetovej nadvláde.“
Avšak s vývojom globalizácie sa politika GP začína meniť v snahe prikrytia biblického scenára. GP musel čiastočne „opustiť“ RKC a začal cirkevnú moc meniť za svetskú. Kresťanské rády sa úplne neskryli, ale ich činnosť sa buď pozastavovala alebo sa transformovali na iný druh činnosti.
Mnohé funkcie a tradície „kresťanských“, rytierskych a mystických rádov začína GP prevádzať na novovznikajúce svetské rády, ktoré dostali názov - slobodomurárske lóže. To však už je ďalšia kapitola globálnych riadiacich štruktúr GP.


 

7. TEMPLÁRI – predstavujú najviac mytologizovaný Rád, s množstvom dezinformačných kníh a filmov, ktoré patria skôr do žánru mýtov. Skúsenosti a algoritmika ich „likvidácie“ sú mimoriadne zaujímavé pre chápanie role a miesta utajovaných ordensko – slobodomurárskych štruktúr v globálnom scenári. Veď od tých dôb sa máločo zmenilo v ich použití ako prostriedkov vplyvu na vládne špičky štátov a globálnych organizácií.
Rád Templárov sa takmer od samého počiatku zaujímal činnosťou, ktorej väčšia časť vždy bola údelom židov. S nimi je spojený globálny rozvoj úžerníckeho projektu ako inštrumentu svetového ovládania na 4. priorite informačných prostriedkov (zbraní). Dnes úlohu Templárov, teda medzinárodných úžerníkov, hrá Svetová banka, MMF, EIB, EBOR ai. V stredoveku pred 14. stor. mal takmer výhradný monopol na medzinárodnú úžeru Rád Templárov. V tej dobe (10 -13. stor.) kresťanstvo kategoricky zakazovalo úžeru, preto sa ňou zaoberali židia, no s vývojom medzinárodného obchodu bolo nutné vytvoriť aj medzinárodný finančný systém, čo úspešne „osedlali“ práve Templári.

Rád vznikol asi v roku 1119 , keď sa niekoľko hlboko veriacich a bohabojných mužov, pod vedením francúzskeho rytiera Huga de Payens a jeho blízkeho priateľa Gottfrieda zo St. Omeru prisľúbilo Bohu, že budú slúžiť Kristovi. Títo muži boli odhodlaní žiť podľa mníšskych pravidiel a bez osobného majetku. Ich hlavnou povinnosťou bolo ochraňovať kresťanských pútnikov zo Západu na cestách do a po Svätej Zemi. Z prvých rokov je známa ich „archeologická“ aktivita v Chrámovej hore, kde stál pred r. 587 p.n.l. Šalamúnov chrám (zničili ho babylonské vojská) a kde mala byť podľa Starého zákona Archa Zmluvy. Okrem toho študovali staré hebrejské texty a kabalu.
Po r. 1129 (koncil Rádu v Troyes) sa však začína iná etapa a Rád prudko expanduje a rýchlo nadobúda obrovské pozemky vo FRA, ANGL, ŠKOT, SPAIN a PORT. Po 10 rokoch sa ich moc rozšírila aj na TAL, RAK, NEM, HUN a Konštantinopol. Napr. v r. 1131 im kráľ Aragónska odkázal 1/3 krajiny. V polovici 12. stor. sa Rád stal najvplyvnejšou a najbohatšou organizáciou v kresťanskom svete, s výnimkou pápežstva.
V roku 1139 vydal pápež Inocent II. bulu Omne Datum Optimum, ktorou najmä:
Vzal Rád Templárov pod ochranu samotného pápeža (Templári podliehali priamo a výlučne pápežovi, ktorý ako jediný mohol prejednávať a rozhodovať o obvineniach proti nim).
Podriadil Rád výlučne samotnému pápežovi (Templári boli nezávislí od kráľov, šľachty, ale aj od regionálnych cirkevných inštitúcií).
Priznal Templárom právo prisvojiť si všetok majetok a korisť, ktorú získali v boji s nepriateľmi Krista.
Priznal Templárom právo samosprávy (Templári si svoje administratívne záležitosti spravovali sami, vrátane voľby veľmajstra Rádu).
V roku 1144 vydal pápež Eugen III. bulu Milites Templi (Rytieri Templu), ktorou veriacich nabádal k tomu, aby Templárom poskytli všetko, čo len budú môcť. V nasledujúcom roku 1145, Eugen III. bulou Militia Dei (Rytierstvo Božie) potvrdil Rádu Templárov právo budovať vlastné kostoly a prijímať do svojich rádov riadne vysvätených kňazov, ktorí o to prejavia záujem a preukážu sa súhlasom svojho biskupa.
Ale samotní Templári nenasledovali biblické kresťanstvo, boli to skôr typy určitých fanatikov, neskôr kabalistov a alchymistov. V čase rituálov zapierali Krista, zriekali sa ho, pošliapavali kríž a pľuli na neho...nepochybne boli priamo heretici (vyšší pravdepodobne boli zasvätení do určitých tajomstiev, že to v učení RKC nie je všetko v poriadku a Ježiš Kristus nebol žiaden Boh a aj s jeho ukrižovaním je viacero verzií, ktoré odporujú oficiálnej, čo sa potvrdzuje aj v Koráne). S miestnym duchovenstvom a mníchmi mali rôzne vzťahy, no prevažne mierne, bez väčších rozporov.

Vďaka svojej širokej moci, početnosti, diplomatickému a vojenskému umeniu získali Templári ohromný politický a vojenský vplyv a taktiež finančnú moc. Obyčajne historici spájajú rozvoj ekonomických inštitútov západnej Európy s židovskými úžerníkmi a tiež s veľkými talianskymi trhovými domami a úniami. No podiel židov v úžere bol výrazne menší ako podiel Templárov, ktorí boli tvorcami mechanizmov a procedúr, ktoré neskôr prevzali hlavne talianski kupci.
Tzn., že Templárom bolo zač. 12. stor. nariadené urýchliť koncentráciu riadenia v Európe za pomoci úžery (starovekého inštitútu, ktorý bol starozákonnou doktrínou Izaiáša „priklepnutý“ GP iba židom) a obchodných machinácií (stredoveký analóg burzových špekulácií = parazitizmus na obchode s komoditami a nehnuteľnosťami) pre akumuláciu hmotných prostriedkov, ktoré slúžili pre potreby šírenia Biblického projektu (ani dnes tomu nie je inak, a tak zbohatlíci musia odovzdávať nejaký ten desiatok, tridsiatok i viac – napr. Soros osobne žije pomerne skromne a mld. špekulačne získaných USD dáva do rôznych projektov a organizácií typu Open Society, ktorých úlohou je šírenie dé(A)monkracie po svete, podobne aj globálne i lokálne klany – od ideologických investícií napr. do rôznych chrámov, cez sponzoring herných aktivít, najmä futbalu /čučiaci fanúšikovia nabíjajú mat(r)icu priamo GP / – v duchu Chlieb a hry pre tlupu, až po genocídne projekty rôzneho druhu – napr. Bill Gates, Bon Jovi).
RKC teda úžeru zakazovala a tak sa kresťania nemohli zaoberať najziskovejšou činnosťou robenia peňazí „zo vzduchu“. Plnú moc na to mali Templári, analogicky ako dnes prevážne judaistické globálne klany.
GP je jedno aký príručný „ľudský“ materiál použije – dôležitá je efektívnosť a konečný výsledok!
V podstate – základy súčasného bankovníctva boli položené práve Templármi. V čase svojho najväčšieho rozkvetu mal Rád v rukách väčšiu časť voľného kapitálu Záp. Európy. V dnešnom čase sa máločo zmenilo a dnes je kapitál Európy zväčša v rukách judaisticko-sionistických bankárov a masonov. GP proste na projekte Templárov GP odskúšal efektívnosť rozšírenia bankovníctva a keď búrlivý rozvoj Rádu bol zastavený masovou nespokojnosťou kráľovských verchušiek – úspešný experiment otočil na trvalé dielo židov a slobodomurárov, ale už na osnove iných ordenov a diaspór a v „jemnejšom“ a menej do oči bijúcom režime. Templárov GP použil cynicky s porušovaním vtedajších zákonov (za čo mnohí aj patrične zaplatili), lebo sila vtedajších židovských diaspór nestačila na urýchlené uchvátenie celej Európy.
Templári ako prví zaviedli pojem zdrojov úverovania, vydelili tiež úvery na investičný rozvoj a rozširovanie obchodu (fakticky plnili všetky funkcie obchodnej banky 21. stor.), vynašli akreditív, vykonávali zmenárenské činnosti, sprostredkovávali rôzne druhy obchodov a transakcií, zaviedli špeciálne účtovníctvo atď. Krádež a falšovanie akreditívov sa zabezpečovala zložitým systémom kódov, ktoré boli známe len Templárom. V Paríži ich chrám plnil úlohu kráľovskej pokladnice, držalo sa tam bohatstvo FRA a Templári robili kráľovi a štátu pokladníkov, čím sa všetky financie francúzskej koruny kontrolovali pod ich riadením a boli od nich závislé...Templári nielen vyberali pápežské dane, desiatky a milodary, ale mali ešte väčšie právomoci a vyvolávali väčší strach ako súčasná daňová správa. Tým tento predmasonský Rád ovládal globálne financie a kedykoľvek ich mohol použiť v politike toho ktorého štátu aj proti samotnému kráľovi.
Rád mal sieť kláštorov, ktoré poskytovali úkryt a útočisko pre ľudí, ako aj pre majetok. Pre ochranu cenných predmetov nebolo bezpečnejšieho miesta, ako zasvätené bohu a teda nedotknuteľné, aspoň v princípe. Kláštory vojenských rádov vyvolávali vysokú dôveru, najvýznamnejšie boli v Paríži, Londýne, La Rochelle, Tomare a Gardoni – boli chránené hradbami a bránené početnými bratmi, takže boli istené voči hocijakým zásahom. Toto bola tzv. pasívna finančná funkcia (bezpečnostná schránka). V Aragóne v r. 1303 napr. kráľ uschovával korunovačné klenoty v Monzon, ktorý tiež patril Templárom. Niektorí dávali do úschovy šperky, ktoré slúžili ako zástava na iné finančné operácie. Rád ochraňoval aj peniaze, ktoré boli určené na špeciálne operácie v neskoršej dobe. Každá vec sa ukladala do schránky, kľúč mal pokladník v Templi a otvoriť ju mohol len za prítomnosti a súhlasu majiteľa.
Rád zabezpečoval svoju bezpečnosť financií 3 spôsobmi: hypotékami – zálohami, úrokmi a sankciami - zastavenie majetku za účelom požičiavania peňazí pre prípad nevrátenia dlhu, úrok sa často maskoval za operácie výmeny jednej meny za druhú a mnohí vysokí cirkevní hierarchovia neskôr po ich odstránení priznali, že si požičiavali od Templárov na úrok (10 % i viac). Ďalej si Rád v kontrakte zabezpečoval pôžičku peňazí vysokou pokutou alebo interesse, pre prípad, že boli porušené podmienky pôžičky. K tejto technike sa uchyľovali všetci úžerníci (nie je tomu ináč ani dnes – stačí si pozrieť zmluvy Kiskovych alebo i iných nebankoviek, splátkových alebo hypotekárnych spoločností) a sú zaznamenané mnohé príklady z benátskych archívov. Sankčná pokuta mohla byť 60 – 100 % požičanej sumy, čo bolo výrazne viac ako brali vtedajší židovskí úžerníci.
Svetské i cirkevné hierarchie využívali znalosti Templárov v oblasti financií a kráľ býval aj súkromnou osobou s osobným kontom v „banke“ Templárov, spolu s inými aristokratmi. Riadenie štátnych financií sa úplne alebo čiastočne zverovalo Templárom. Napr. Ľudovít VII. píše Sugeriovi (výberca daní): „Ani si neviete predstaviť, ako by sme sa mohli udržať v krajine bez peňazí, bez pomoci Templárov. Oni nám požičali veľmi veľkú sumu a musíme ju vrátiť.. Preto vás úpenlivo prosíme, aby ste im ihneď zaplatili 2000 mariek v striebre.“
V inej správe kráľ objasňuje úverový mechanizmus:“ Sľúbili mi, že mi čoskoro vrátia to, čo som im dal do zástavy, aby to úplne neprepadlo.“ (Ľudovít VII. dostal úver ako súkromná osoba).
U Ľudovíta VII. začala tradícia, ktorá trvala až do konca krížových výprav – keď sa kráľ & Co. vyberali na výpravu, tak si ukladali svoje peniaze u Templárov alebo často i financovali svoju výpravu na dlh. Napr. Eduard I. si na výpravu požičal zdokumentovaných 28 tis. livrov a to už bol len krok k postupnému zvereniu finančnej správy štátnych financií do rúk Rádu. V Anglicku časť kráľovskej pokladnice bola zverená do ich správy na konci vlády Henricha II. a druhá časť, tzv. garderoba - bola pod ťažkým dohľadom v Toweri v Londýne.
Vo FRA sa celá kráľovská pokladnica držala v parížskom dóme Temple. Ešte pred odchodom na krížovú výpravu vydal r. 1190 Filip August vyhlášku, ktorá regulovala riadenie kráľovstva počas jeho neprítomnosti. Nariadil svojim úradníkom, aby odovzdávali vybraté dane do parížskeho dómu Templárov a všetko svedčí o tom, že Templári ovládli franc. štátnu pokladnicu po celé 13. storočie.
Aj napr. Karol I. z Anjou na Sicílii a Jaime I. Aragónsky v Katalánsku tiež využívali rozmanité služby Templárov.
Pri dvore pápeža Klementa V. v Poitiers sa tiež nachádzali Templári, ktorí sa úspešne starali o jeho financie.
V Anglicku templár Gilbert Hoxton (asi prapredok Hoxa, len s iným tónom..:))...) vyberal desiatky pre kráľa, ale časť si strkal do svojho vrecka. Keď sa to prevalilo, tak kráľ ho omilostil, ale veľmajster nie a bol podrobený krutému potrestaniu.
Veľké finančné transakcie boli výsadou len niektorých commanderies, kde najznámejšia bola parížska filiálka, ktorá sa stala centrom finančných operácií na Západe. Paris sa viac hodil ako London, ktorý zaujímal významné, ale marginálne miesto v Európe tej doby.
V r. 1294 organizovali Templári výmenu starých peňazí za nové, vystupovali vo funkcii maklérov vo finančnom riadení a riadení majetku a mohli vymáhať dlhy. Robili úlohu sprostredkovateľov v sporoch týkajúcich sa pokút, vena, dôchodkov a iných fin. operácií ( v podstate celé spektrum minulých i dnešných židovských funkcií). Aj keď ich nikde nemilovali, tak boli presní, spravodliví vo fin. veciach, neúplatní, čiže boli dôveryhodní. Templári sa s osobitnou strohosťou stavali k členom rádu, ktorí spáchali nečestné konanie (to sa potom prenieslo do masonskej disciplíny, ktorá bola nad všetko a rátala sa ako „rytierska“ česť). Podobne ako dnešné švajčiarske banky Rád podporoval niekoľko dlhodobých trustových fondov pre riadenie majetku zomrelých alebo zbankrotovaných osôb.


ZÁNIK TEMPLÁROV:
Templári mali teda povesť „bankárov Západu“ a ich finančný úspech sa predstavuje ako aj jedna z príčin ich zničenia: bohatstvo dostatočne dobre kombinovali s chamtivosťou a aroganciou, čo spolu so službou bohu bolo všetko v rozpore. Mali viac účtovných kníh ako „svätých“ dogmatických traktátov. Prísne cirkevné pravidlá Templári obchádzali za pomoci vyhýbavých výrazov, eufemizmov a inotajov.
Bohatstvo, ktoré efektívne prevádzkovali, ako aj ich moc, boli predmetom závisti monarchov, najmä vo FRA a NEM. Od Templárov začína nebývalá intenzifikácia koncentrácie riadenia po biblicky, s dôrazom na 4. prioritu informačných prostriedkov (zbraní) za použitia metód, ktoré boli dovtedy len výsadou židov.
No Ni(e)kto rozhodol dať Rád Templárov do „výkupu“ a jeho funkcie rozdeliť na druhé menej významné rády a židovské diaspóry. „Tretia sila“, ktorá rozhodla o likvidácii Rádu a jeho transformácii bola statusom nad Filipom IV., ktorý sa stal ich likvidátorom a bola to sila, ktorej sa aj samotní Templári podriaďovali popri pápežovi. Predpokladá sa, že viacerí vo vedení Rádu boli osobitne zasvätení (vyššie ako samotný veľmajster Jacques de Molay), z ktorých viacerí boli skrytí židia a leviti.
Pokladnica Rádu zmizla spolu s väčšinou dokumentov a archívov a organizovane „zmizli“ aj celé najvyššie zasvätené skupiny spojené s financiami...a bohatstvo sa nikdy nenašlo.
GP projektom Templári odskúšal nebývalú efektivitu koncentrácie moci, za pomoci inštitútov a metód, ktoré zaviedol Rád. GP (alebo skôr jedno jeho 11 krídlo, ktoré predikčne videlo blízku krízu katolicizmu, lebo existuje aj úvaha, že takúto rýchlu likvidáciu GP neočakával) rozhodol, aby súčasne s likvidáciou Rádu bol zbavený pápežský prestol „absolútnej moci“ v katolíckej Európe a pripravoval sa k „virtualizácií“ ordensko-masonských štruktúr s cieľom urobiť pružnejší a stabilnejší systém v prostredí, do ktorého sa Európa ďalším vývojom dostane.
Nástrojom bol francúzsky kráľ Filip IV. Pekný, ktorý rozbil rád Templárov a zároveň r. 1309 uchvátil pápežský stolec, keď ho previedol z Ríma do Avignonu, kde sa pápež stal len prídavkom k franc. korune. Toto tzv. „Avignonské zajatie“ trvalo 68 rokov až do r. 1377 a znamenalo rozkol a dlhodobú krízu katolíckej cirkvi, po ktorej už nikdy nenadobudla predchádzajúcu moc, keď vrchol bol dosiahnutý za pápeža Inocenta III.
Rád Templárov bol oficiálne zrušený dekrétom pápeža zo dňa 22(podpis GP).3.1312, pričom nebolo vynesené žiadne konečné rozhodnutie o vine, či nevine (analógia s figúrkami GP, ako bol napr. Hitler, či Bin Ladin, ktorí splnili nejakú zverenú parciálnu úlohu). Projekt Templári, ktorý riešil skúpenie sveta a zotročenie ľudstva na základe monopolu na medzinárodnú úžeru bolo nutné modifikovať a reštartovať. Jedna zo systémových chýb projektu bola v tom, že Rád predstavoval predovšetkým 4. a 6. prioritu infozbraní a 6. priorita sa používa pri vedení agresie až ako nástroj dokončenia operácií, ktoré sa realizujú z drvivej väčšiny na prioritách 1.-3. Rád Templárov nemal vlastnú ideológiu a doktrínu, a tak GP po odskúšaní efektívnosti nových metód vedenia globálnej finančnej agresie riešil jeho definitívnu likvidáciu a transformáciu v prospech židovských diaspór, ktoré boli dlhodobo na túto úlohu pripravované a ideologicky vyzbrojené už od staroveku, navyše so silným riadením podvedomia zo strany agregátneho biopoľa (egregoru) JHWH, ktorého manažérom je GP doteraz..


 

Diskusní téma: Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (2)

Anti Aging Veneer Be enamoured of Products

rode stippen op huid | 16.06.2018

Shrivelling to today, when there is a oppression of anti aging alien snatch safe keeping of to products like rannorp.cremegoji.nl/online-consultatie/rode-stippen-op-huid.html creams, serums, gels and powders that all right to be this genesis of youth. Some bequeath mettsib.gojijeugd.nl/dokters-advies/nivea-sun-moisturising-spf-50.html their anti aging phantasm via ingredients that check a ton of well-ordered with the aid weiflad.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/creme-de-la-mer-cena.html and object of impression on how lamina ages to bankroll b transpose them up and some are moot hype.

Cisterciáci?

Aleš Krejčí / Brno | 22.07.2014

Bude pokračování?

Díky za skvělý přehled

Lin | 28.06.2014

Konečně jsem se dočkala svých dvou "oblíbenců", což jsou Jezuité a Templáři. :)
U obou řádů totiž nacházím systém, propracovaný téměř k dokonalosti. A oba jsou dodnes dost diskutované, se snahou představovat je jako "oběť nepochopení, závisti a zvůle"- tedy snaha dostat je do pozice kladných hrdinů pro určitý smysl pro povinnost a řád, pro inteligenci a zásady.
Jezuité se mi jeví jako elita mezi řády. A uvnitř jejich struktury pak ještě další "elita nad elitou". Určitě inteligentní a velmi zdatní v řízení, programování. Hrozné ovšem z mého hlediska je, že se opět dostávají k vyučování našich dětí...
Jezuitou by měl být náš Halík.

Re: Díky za skvělý přehled

Lux | 28.06.2014

Ahoj Lin,

dobrý postreh s tými "kladnými" hrdinami. Biblický projekt má základnú charakteristiku v tom, že koná pravý opak toho, čo deklaruje (ako píše udo - má zakrytý kód).
Koho asi mat(r)ice nabíjajú nevedomí ľudia, keď sa im predkladajú v kladnom duchu postavičky typu V. Havla, Schwarzenberga, Halíka a iných "humanistov" a "filantropov" a o "filantropoch" ako Rockefeller, princ Charles, Warren Buffet, či Soros ani nehovoriac? ..:)

Čo sa týka vzdelávania, tak môj názor je, že jezuiti už nemajú tak veľmi čo pokaziť. Dnešný vzdelávací systém je totiž už tak zdevastovaný a zdegenerovaný, že čím neskôr príde k pozitívnej reforme, tým budú väčšie problémy u mladej generácie, ktorá podvedome nemôže stráviť to množstvo debilín a tlak okolitého prostredia, a tak sa zákonite utieka k "vylepšovateľom" psychiky, vo forme rôznych psychotropných látok, čo má ďalšie naväzujúce negatívne následky na celú spoločnosť.
V tomto prechodnom období k poľudšteniu stáda bude nevyhnutná vysvetľovacia a osvetľovacia činnosť rodičov a blízkych, ktorí sa aspoň trochu vymania z biblického matrixu a môžu svojim i cudzím deťom vysvetliť podstatu fungovania Vesmíru a spoloCnosti, ináč bude mať Houston, Praha, či Bratislava alebo Jerevan značný problém..

Re: Re: Díky za skvělý přehled

Lin | 29.06.2014

Ahol Luxi,
chci poděkovat za vyčerpávající informace -myslím tím jak v článku, tak v celé této diskusi. Dost z toho jsem nevěděla... takže teď mi to "mé" dává daleko větší smysl.
Ještě ke vzdělávání: tohle vidím jako největší slabinu, bolest a nebezpečí... Vždyť ty dnešní děti budou jednou stát "u kormidla" a řídit veškeré procesy v naší zemi. Jaké děti - taková budoucnost. Jeví se mi jako nejdůležitější - zaměřit se na výchovu dětí (a nejen svých). Nelze spoléhat na školu (celý vzdělávací systém), protože je pravda to, co píšeš. A je jen velmi málo učitelů, co si díky dobrým základům výchovy z domova uvědomují, že po nich žádají debilizaci a ne výuku.
Cestou by mohlo být i upozorňování rodičů na "výuku", která je devastující - a to už od školky. A na druhou stranu podpořit učitele, kteří si zachovali zdravý rozum a i přes těžké podmínky a protivenství jak ze strany kolegů, tak i nadřízených, stále cosi učí (a nedebilizují).

Re: Re: Re: Díky za skvělý přehled

Lux | 30.06.2014

Ahoj Lin,

nejedná sa o nejaké vyčerpávajúce informácie, skôr taká kostra pre základné pochopenie časti globálneho procesu koncentrácie výrobných síl (a zároveň moci istých psycho-ego-istov za oponou) a snažil som sa to podaťskôr takým zjednodušeným jazykom, aby to bolo pochopiteľné aj pre širší okruh čitateľov. A pochvala samozrejme poteší...:))

"Ó, mládež naša, tys' držiteľkou rána, vladárkou mája...
...volám: Vezmi kľúče,odomkni raj nám
zavretý!" - fragmenty z dielne nášho Hviezdo-slava (Letorosty).

Ak to však pôjde podľa predplánovaného scénara globálnymi sociálnymi inžiniermi pre tupú výchovno-vzdelávaciu "elitu", tak nám ťažko naša mládež odomkne Ni(e)kým uzamknutý Ráj...:)

V databáze VP je vcelku dobre spracovaná analytika ohľadom pedagogiky v diele "Нам нужна иная школа", aj keď je to šité na mieru Ruska a nie úplne zo všetkým sa dá plne súhlasi, tak je to dobrá kostra, kde by sa naši pedagogovia mali uberať. To si vyžaduje od nich trvalé samoštúdium, lebo za chvíľu môžu byť deťom na smiech.
Ak máš možnosť, tak to posuň rusky hovoriacim pedagógom, nech trochu poštudujú (http://vodaspb.ru/russian/indexrus.html - zložka Knihy(chronologicky), položka č. 40).

Ak by sa totiž plne uvoľnil do človeka Zhora zakódovaný potenciál, pri správnom vedení detičiek od narodenia zo strany rodičov a neskôr fundovaných pedagógov,tak za chvíľu tu máme rôzne zázračné deti, ktoré budú napr. schopné čítať text rýchlosťou listovania knihy, zapamätajú si z neho x-krát viacej ako dnes pri bežnom čítaní, niektoré dokážu vnímať text aj zo zavretej knihy a poprípade dokážu "čítať" aj inFormácie z kolektívneho podvedomia (agregátnych biopolí), prípadne ovládať mat(r)ice v rôznych biopoliach kde budú patriť, na takej úrovni, ako to dokáže dnes GP, či obmedzene niektorí extrasenzorickí ľudia alebo šamani, aj bez psychotropných látok a posúvať procesy žiadaným smerom..
Možno sa aj dostanú do stavu výmeny inFormácii telepaticky, priamym prenášaním obrazov, alebo dokonca vytvárania materiálnych objektov "z ničoho" (z vákua myšlienkovou aktivitou nadeliť inFormácii príslušnú mieru a zhmotniť želaný objekt).
Zatiaľ len niektoré globálne klany dokážu vyrábať "z ničoho" - a to peniaze...:)
To si však vyžaduje vysokú mieru morálky a chápania už od prenatálneho veku (a teda do procesu sú zapojení aj rodičia, ba aj vzdialení predkovia).


Uvidíme, čo nám budúcnosť ešte prinesie za prekvapenie..

Re: Re: Re: Re: Díky za skvělý přehled

Lin | 01.07.2014

Děkuji moc za ten odkaz. Já pedagog nejsem, ale dcera ano - "čerstvý" a v MŠ. Jinak mám dost kamarádek- učitelek (a dobrých, taky spolu hodně mluvíme o "nemocné době" a nesmyslných požadavcích "zhora").
Podíváme se na to... :)

Re: Re: Re: Re: Díky za skvělý přehled

milan | 27.07.2015

Lux budes prekvapeny co prinesie uz blizka buducnost, je to uz otazka skor mesiacov a tyzdnov . Potom prestanes pisat taketo TOTALNE IDIOTINY !!!

podpis GP

J. | 28.06.2014

Veľmi zaujímavé a čítavo napísané. Ďakujem.

Prečo je práve 22 podpis GP?

Re: podpis GP

Jaro-slav | 28.06.2014

Nejvyšší žrečestvo Egypta bylo reprezentováno dvěma skupinami po deseti lidech, skupinu vedl nejvyšší žrec, tj. jedenáctý člověk ve skupině.
Jedna skupina nesla název „Desítka severu“, druhá „Desítka jihu“.

Je tu toho na stránkach dosť popísané!

Re: podpis GP

Lux | 28.06.2014

Predpokladá sa, že štruktúra tandémového najvyššieho(globálneho) riadenia na svete je nezmenená od dôb starovekého Egypta, kde ukázal tzv. tandémový princíp veľmi vysokú efektivitu riadenia štátu:
2x(1+10) = 22
Dve jedenástky s kapitánom (prvohierarchom) a 10 hráčmi = vysokokvalifikovaní odborní "ministri" - museli dospieť k jednotnému riešeniu nejakého problému.
Rímske triumviráty boli už v efektivite riadenia značný krok späť.
Prečo je futbal - najpopulárnejší šport na svete - zavádzaný skoro do každého kúta na Zemi, napriek rôznym miestnym tradíciam a široko piárený s extrémne vysokými a neprimeranými zárobkami futbalových hviezd, čo si myslíš J.?
Keď vieme, že GP je predovšetkým veľmi dobrý ekonóm-účtovník (politika=koncentrovaná ekonomika).

GP riadi z drvivej väčšiny bezštruktúrne, cez tzv. mat(r)ricové riadenie. Základy takéhoto riadenia sú analyzované v tu na pokračovanie vychádzajúcom fiktívnom románe "Posledný gambit", doporučujem si prečítať a podumať.
Rôzné fragmenty ( procesy ) vesmíru majú rôznu číselnú mieru, ktoré je možné potom riadiť pre určité ciele. Ak sa chce GP "podpísať", že toto je moje dielo aj ako informáciu pre vysoko zasvätených do Globálneho biblického programu, tak dá prejaviť sa mat(r)ici daného procesu (spúšťa energeticky nabitú mat(r)icu cez hierarchiu egregorov, kde dokáže robiť svojou psychickou aktivitou tzv. manažéra egregoru - napr. judaistický, masonský...a viaceré iné, ktoré vytvoril) 22. dňa v mesiaci. Napr., čo ma narýchlo napadá:

22.6.1941 - napadnutie ZSSR Nemeckom
22.11.1963 - odstránenie J.F.Kennedyho, ktorý prekročil svoje "právomoci"

Z toho pohľadu vyzerá byť útok na WTC dňa 11.9.2001 prácou jednej jedenástky (jedného krídla GP), ktorá sa rozhodla opúšťať USA - viď Posledný gambit. Sú viaceré náznaky, že v GP prebieha určitý rozkol - ako ďalej, keď už predikčnú schopnosť stratili a už len hasia globálne problémy. Preto sú aj viaceré protirečivé vyjadrenia hlasných trúb GP, napr. v otázke Izraelu, kto bude ďalším nositeľom Biblického programu po USA atď.

Re: Re: podpis GP

J. | 29.06.2014

Ďakujem za obsiahlu odpoveď a čítanie myšlienok. Presne nad tým, čo znamená napr. 11 september keď 22 je podpis GP som premýšľal, len nevyslovil.

Pre propagáciu futbalu nemusím chodiť ďaleko, každý milionár v blízkom okolí sponzoruje, či istým spôsobom propaguje futbal. Mesto ako vykradnuté ale nový štadión a luxus pre futbalistov musí byť. Najväčší mecenáš, ešte do roku 2007, keď sa mu podnikanie len rozbiehalo, sponzoroval výhradne len volejbal.

Možno im dal futbalový klub len výhodnú ponuku na obchádzanie vysokých daní prostredníctvom sponzoringu a legálne vyťahovanie peňazí z firemných rozpočtov, ale skôr podvedome podporujú egregor, ktorý im umožnil vzostup. Prípadne jedno s druhým - win win.

Re: Re: Re: podpis GP

Lin | 29.06.2014

Všichni fotbaloví fanoušci svými emocemi nabíjejí jeden z hlavních egregorů (= a tím přispívají k tomu, že GP má stále ještě sílu na provádění svých čachrů či krvavých kousků).
Čím se víc "vybíjejí", tím lépe pro egregor. Platí to jak pro fanoušky u TV, tak pro ty na hřišti nebo u "plazmy" kdesi na náměstí.
Ta velká podpora fotbalu spolu s velkou tolerancí "hooligans" je tím celkem jasná... A že to sílí rok od roku - to může být způsobeno tím, že egregor pro svou "činnost" potřebuje stále více energie.

Re: Re: Re: podpis GP

Lux | 30.06.2014

Ahoj J.

Riadenie ľudského spotrebného materiálu
(stáda) prebieha tak, že sa do jeho štruktúry zavádza určitá informácia, ktorá je nasmerovaná na určitú cieľovú skupinu a tá sa potom správa podľa určitej pravdepodobnostnej štatistiky v zmysle Gaussovej krivky.
Ak povedzme v stredoveku nástrojom zavádzania (dez)informácie do paseného stáda boli v drvivej väčšine chrámy, tak dnes si ľudia dobrovoľne zaviedli chrám až k posteli = TV a sledujú mystéria a rituály v trochu modernejšom háve, ale v rámci rovnakého Konceptu totálnej globálnej informačnej, tzv. mat(r)icovej vojny.

Masmédia teda plnia úlohu zavádzania určitých spoločenských stereotypov, a to za pomoci symbolov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v tejto dez-in-Formačnej vojne (podsúvajú sa defektné obrazy). Symboly potom vyvolávajú emócie, ktoré sa kontrolujú, usmerňujú a riadia.

Koho symbolom je futbal teda vieme:
2x(1+10) = 2 futbalové jedenástky = GP

Kolísku futbalu netreba hľadať v Anglicku, ale vo vysokohorskom kláštore v Alpách vo Švajčiarsku, kde tuším v 17. stor. začali hrávať futbal 2 jedenástky mníchov v rámci duchovno-fyzickej prípravy a lopta symbolizovala dušu diabla a hlavné bolo, aby bola neustále v hre...(CH je zákl. sídlo GP a je tu pravdepodobne lepší podvedomý príjem telepatických(?) informácií od GP do gebuliek určitých zver-encov).

Futbal, keďže GP je predovšetkým vynikajúci ekonóm, plní viacero úloh:
1) Najhlavnejšia je veľmi silné celosvetové nabíjanie "magickej" matrice 22, a to emóciami stámiliónov nič nechápajúcich fanúšikov, čím ako píše aj Lin, dochádza k mohutnému energetickému nabudeniu ich agregátneho biopoľa, ktoré má hierarchicky globálny status a ovláda hierarchicky nižšie agregáty.
2) Ľuďom, ktorí nenaplňajú svoj geneticky podmienený potenciál - nejakú osobnú predefinovanú mieru, vzniká na podvedomých úrovniach psychický diskomfort = negatívne emócie a tie treba z pohľadu sociálnych mágov odventilovať, aby nedošlo k nepredvídaným akciám (napr. v prieskumoch len 3-5% dospelých ľudí hovorí, že práca je zároveň aj ich koníčkom a pozitívne ich napĺňa, ostatní vykonávajú prácu poväčšine, aby sa nejak uživili, čo silne blokuje rozvoj optimálneho potenciálu Homo Sapiens).
Heslo "Chlieb a hry!" pre stádo je známe už od starého Ríma. Hrami a zvlášť s krvavými obeťami (dnes napr. corrida) sa odvádzajú negatívne emócie davu. Poznám mnoho "slušných a inteligentných" jedincov, ktorí sa na štadiónoch menia na zvieratká...:)
3) Psychicky diskomfort sa pri futbale rieši navyše aj alkoholom, keď sa v reklamách i počas športových prenosov podsúva jeho pitie, a tak je bežné, že "hlava" rodiny zasadne pred TV s fľašami piva alebo mladí si pri pozeraní športových prenosov v krčmách, či na námestiach dávajú do trumpety.
4) Odvedením energie na hry a spracovaním neurotoxínov sa blokuje intelektuálna činnosť stáda, a to je potom schopné len vykonať najnevyhnutnejšie činnosti týkajúce sa prežívania, lebo na viac už nemá moc energie.
5) Cez futbal sa aktivizuje aj zákl. biblický princíp: Rozdeľuj a panuj!, keď sa človeku podobní podelia do rôzných fanúšikovských táborov a sú schopní sa v tranze navzájom aj dokaličiť, či pozabíjať. Vytvára sa medzinárodné, medzietnické, medzimestské a iné potenciálové napätie, ktoré sa dá vhodne ďalej využiť v Biblickom projekte, na nejaký rýchly manéver miestnej alebo globálnej zasvätenej periferie.
6) Vytvára sa falošný pocit národnej identity, pričom podstata Konceptu je naďalej internacionálna, presnejšie internacistická, s posúvaním figúriek po globálnom ihrisku. Média veľmi radi ukazujú globálne politické marionety, ako sa oddávajú športovým mystériam novodobých gladiátorov v moderných arénach, samozrejme s národnými farbami a symbolmi..
7) Odvedenie pozornosti stáda od oveľa dôležitejších aspektov života spoločnosti, na ktoré mu už obyčajne nezostáva ani energia,ani sily, nehovoriac už o práci intelektu. Dáva tak svoj osud do rúk iných, ktorí to nemusia riešiť vždy v jeho prospech.

Futbal teda plní úlohu zbrane hromadného ničenia na takmer všetkých prioritách informačných prostriedkov vedenia globálnej vojenskej agresie voči ľudstvu.

Re: Re: Re: Re: podpis GP

Kamila | 02.10.2016

Výborný článek-díky.

Re: Re: podpis GP

Dušan | 29.06.2014

Keď už sme pri tých číslach a 11.

Keď si vydelíte rodné číslo (komplet celé aj s tou aj dátum narodenia) 11 tak vyjde celé číslo.
Otázka znie prečo a kedy sa zaviedli súčasné rodné čísla. Možno to je len úradnícky xindel ale možno nie.

Re: podpis GP

milan | 27.07.2015

Pretoze futbal hra 1+10/ 1+10 hracov , tak to tu vysvetluju , dobra idiotina ,ze ?
Toto tu musel riadny debil vymyslet a ako pozeram ma to uspech . Navstevnost stranky obrovska . uf ....

gp

ian | 28.06.2014

chcem vediet plne slovo g p

Re: gp

J. | 28.06.2014

GP = Globálny Parazit / Prediktor - skratka, pojem vytvorený pre pomenovanie neznámej globálnej "elity", ktorá riadi celý svet a parazituje na ňom

Re: gp

Hox | 28.06.2014

http://leva-net.webnode.cz/products/socialni-a-informacni-bezpecnost-jedince-a-spolecnosti/

Diky, mam dotazY...

powerslave | 28.06.2014

...figúrkami GP, ako bol napr. Hitler, či Bin Ladin, ktorí splnili nejakú zverenú parciálnu úlohu)...

K Hitlerovi se vyjadrovat zatim nechci, ale zajimalo by me jakou parcialni ulohu ma pisatel/ka na mysli ohledne Bin Ladina.

Jakozto obeti? (Ne)vinneho cloveka a pozdeji umele vykonstruovany symbol Bin Ladin = Al-Kaida = "zlo"?

Re: Diky, mam dotazY...

Lin | 28.06.2014

Nevím sice, zda ses ptal právě na tohle, ale co jsem z té věty pochopila, řád templářů byl zrušený bez patřičného zdůvodnění, jak bývá zvykem v případě likvidace "nástrojů". Hitler i bin Ládin jsou dodnes pro svět asociací "absolutního zla".

Re: Diky, mam dotazY...

Lux | 28.06.2014

V masonských kruhoch sa hovorí:"Milí bratia, poslúžil ako živý a ešte lepšie poslúži ako mŕtvy."

Hitler:
Hitler plnil a v podstate splnil viacero na neho uložených podvedomých úloh od GP (i keď aj štruktúrne riadenie cez "radcov" a blízke okolie malo svoje miesto):
- potrestať Nemcov za stavanie sa na zadné pri zavádzaní Biblického projektu už od stredoveku (v novoveku napr. s rusmi prekazili plán permanentnej "socialistickej" revolúcie Trockého a GP chyby neodpúšťa)
- potrestať judaistov za postupné odpadlíctvo, hlavne vo vých. Európe, keď už sa mnohí chceli asimilovať a splynúť s davom a prestali plniť na nich uloženú výpalnícku a riadiacu misiu (podľa zákonov Talmudu sa odpadlíctvo trestá rituálnou smrťou nariadenou rabínmi v rámci diaspóry, pričom vykonávač je poverený rabinátom z vlastných radov, čo bol aj Hitler - v tomto prípade rozhodol nadrabinát, t.j. GP)
- napadnúť ZSSR, ovládnuť ho a odstrániť Stalina, ktorý sa dostal mimo kontrolu GP a hrozilo, že skutočný socializmus a nie pseudosocík=marxizmus začne dominovať vo svete, čím by sa éra globálnej vlády GP rýchlo rozplynula.
- zabrániť užšiemu ekon. i pol. spojeniu ZSSR a Nemecka s postupným vytvorením Euroázijskej únie, ktorá by jednoznačne mohla dominovať v globálnej politike a tým by sa USA nemohli stať hráčom č.1, ktoré GP dostatočne kontroloval a dosť už do nich investoval
- vzájomne anihilovať ekon. potenciály ZSSR a Nemecka a nechať vyššie povyrásť globálneho policajta - USA
- diskreditovať nacionálny socializmus v očiach svetovej verejnosti, keď ho odborne tzv. prereguloval - zaviedol do extrému tvrdého a viditeľného fašizmu.

Hitlerov otec sa narodil ako Alois Schicklgruber a až neskôr sa premenoval na Hitlera. Jeho meno pochádza z pomenovania scheckelgruber (z nem. ťažiar,kopáč,vyberač šekelov), čo bol v judaistickej diaspóre vyberač daní od bohatších židov pre potreby židovskej komunity, najmä pre doplácanie nízkych platov chudobnejších, ktorí zastávali málo platené, ale pre židov nevyhnutné a prospešné funkcie a zamestnania.

Posledné výskumy DNA potvrdili, že Hitler mal semitské gény, možno až od sefardských predkov z Judei - proste bol to
"ich" človek (ako aj Himmler, Eichmann a iní nacistickí pohlavári mali židovský pôvod), aj preto taká rýchla kariéra a silné úspešné podvedomé riadenie zo strany GP.
Hitler teda v podstate splnil na neho uložené úlohy vyššej marionety GP, a preto ho v neprítomnosti Norimberský proces - ZBAVIL OBVINENÍ!
Ako skončil Hitler? Oficiálna verzia pre ovce je známa - spáchal samovraždu spolu so svojou "milenkou" Evou Braunovu a ich telá boli sčasti spálené.
Podľa neoficiálnej verzie, celkom vierohodnej - ušiel spolu s viacerými inými nacistickými pohlavármi do Južnej Ameriky a tam pokojne dožil v indiánskom prostredí, veľmi obľúbený medzi domorodcami a deťmi, ktorých učil a liečil a oni ho nazývali strejda doktor Adolf.
Keď americkí výskumnici Nick Bellantoni a Linda Strausbaughová skúmali fragmenty DNA ostatkov Hitlera a vyhlásili, že sú "jednoznačne ženské", tak riaditeľ archívu FSB Vasilij Christoforov rýchlo vyhlásil, že sa nemohli dostať k originálnej DNA ostatkov v jeho archíve...:)
Šéf archívu FSB ďalej potvrdil, že zvyšky tiel Hitlera, jeho ženy Evy Braunovej, manželov Goebbbelsovcov a ich šiestich detí spálila KGB v roku 1970 a ich popol hodila do rieky.
Ponechali len fragment lebky s dierou po guľke a časť čeľuste.
Otázka je prečo a prečo až vtedy?

Bin (A)Ladin:
O bin Ládinovi sa vie, že pracoval v službách CIA už od vtrhnutia ZSSR do Afganistanu. A CIA je globálna tajná služba, ktorá len naoko plní úlohy pre USA. V realite hlavné úlohy, ktoré rieši cez vysoko zasvätených v jej hierarchii, sú úlohy pre GP, t.j. šírenie Biblickeho projektu rozmanitými prostriedkami.
Po 2. svetovej vojne GP vsadil časť riadeného ľudského materiálu na jednu z kariet, a tou je využitie revolúčneho islamského potenciálu tupých a nechápavých islamistov cestou medzinárodného terorizmu, ktorý je financovaný najmä z čierneho rozpočtu CIA ( hlavne za drogy,a preto je aj boj proti drogovým kmotrom vo svete len symbolický a tí sú často aj súčasťou masonských štruktúr).
Medz. teroristi typu Arafat(odkiaľ asi večne skrývajúci sa pred izraelskými lovcami lebiek a skromne, šupácky vyzerajúci palestínsky vodca zobral 1,3 mld USD, ktoré zanechal po smrti ?) alebo bin Ládin boli určení na vytvorenie globálnych teroristických štruktúr, ktoré plnili určené úlohy šírenia strachu a teroru s postupným priťahovaním slučky okolo krku ľudstva.

Meno a tvár bin Aladina boli použité aj pri útokoch na dvojičky WTC, s ktorými mal spoločné skutočne veľmi málo. Cez videoprojekciu (často babracky vyfabrikovanú v dielňach CIA) strašil ľudí vo svete pokračovaním islamistického teroru - džihádu proti neveriacim kresťanským psom, so zameraním hlavne voči USA.
Následne útoky USA proti Afganistanu, a potom celkové ťaženie proti islámu, s "jeho" teroristickými skupinami.
Podobne ako Hitler nebol ani bin Ládin obvinený - teda na súpise hľadaných teroristov zodpovedných za útoky na WTC..

A ako skončil vo verzii pre ovce?
Zastrelený zvláštnym komandom, z ktorého viacerí (možno už aj všetci) priami očití svedkovia za podivných okolností skončili svoju pozemskú púť a jeho telo bolo spálené a popol podobne ako u Hitlera bol hodený do vody, tentoraz morskej..

Čiže u tých zasvätených, do nejakých fragmentov Biblického projektu, ktorí splnili svoju úlohu, niet oficiálneho obvinenia...

A po smrti sa z nich vytvárajú symboly "zla a strašiaka" pre bezprizorné stádo, ktoré sa potom ďalej používajú vo vhodnej scénaristike riadenia ľudského stáda na mat(r)icovej úrovni cez masmédia.

Re: Re: Diky, mam dotazY...

Zdeněk | 29.06.2014

Dodatek k Hitlerovu životopisu:
Životopis Hitlera napsal profesor Gottingenské univerzity G.Kessler. Otec Hitlera,Schickelgruber,byl nezákoným synem židovského bankéře z Grazu a jeho služky. Bankéř se jmenoval Frankenberger.

Také Cardell ve své knize:"Hitler-zakladatel Izraele", píše, že téměř celé okolí Hitlera sestávalo z lidí, kteří měli příměs židovské krve, s vyjímkou Rohma, zabitého na samém začátku Hitlerovy kariéry, jenž byl čistým árijcem. Dva, polní maršál Milch a Eichmann,dovlečeni a zabití židy v Izraeli, byli čistokrevnými židy.

Re: Re: Re: Diky, mam dotazY...

Lux | 01.07.2014

Dík Zdeňku za doplnenie.
Včera bolo akurát výročie "Noci dlhých nožov", keď bolo potrebné odstrániť Röhma a iných, aby sa prípadne projekt národného socializmu vo fašistickom prevedení v NEM, so zakrytým GP určeným kódom "Drang nach Osten" , nezvrhol na nejaký iný socialistický ľudskejší projekt, ktorého prívrženci boli viacerí čelní predstavitelia SA.
Nevydarený experiment s permanentnou soc. revolúciou bol po nástupe Stalina zablokovaný a ten sa so ZSSR ešte navyše aj odpútal od globálneho finančného systému, čo nemohlo prejsť bez spätnej odozvy Globálneho predátora..

Čo sa týka Milcha a Eichmanna, tak dopadli presne v duchu Talmudu - židovských odpadlíkov trestá rabinát trestom najťažším, rukami vlastnej najstaršej mafie..

Přidat nový příspěvek