3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (2)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (2)

1.3.2014

 

-předchozí část-

 

V KSB (Koncepcii Sociálnej Bezpečnosti) s názvom „Mŕtva voda“ sa nachádza nasledujúce vyjadrenie:

Javy rezonancie a autooscilácie umožňujú prirovnať (interpretovať, nakódovať) skúmané možné stavy štruktúr Vesmíru v dvojkovej sústave kódovania informácií na osnove párových stavov, zodpovedajúcich 1 a 0 (1 – rezonancia, alebo autooscilácia = vlastné, samobudené kmitanie; 0 – ich neprítomnosť), známej z množstva technických aplikácií a hlavne z oblasti IT.

Preto je objem informácií na rovnakom časovom intervale akéhokoľvek vysokofrekvenčného pásma väčší, v porovnaní s nízkofrekvenčným“. Z tohto dôvodu môže pozorovateľ, nachádzajúci sa vo vysokofrekvenčnom pásme príjmu (vnímania), stiahnuť celú informáciu z pásma nízkofrekvenčného. Avšak nikdy nie naopak, keďže nízkofrekvenčný pozorovateľ v princípe nie je schopný vo svojom pásme skúmať všetky kódové sekvencie, prichádzajúce vo vysokofrekvenčnom pásme za rovnaký, spoločný časový interval. Pre pozorovateľa by bolo nevyhnutné vo svojom nízkofrekvenčnom pásme rozmiestniť všetky kódové sekvencie vysokofrekvenčného pásma, na čo by v nízkofrekvenčnom pásme potreboval oveľa viac času , ako je čas ich plynutia vo vysokofrekvenčnom pásme.

 

Jemným“, zatiaľ neviditeľným svetom (o ktorých hovoria staré relígie a mágia) zodpovedajú podľa našeho chápania ešte vysokofrekvenčnejšie pásma kmitaní matérie Kozmu. V informačnej výmene hrá rolu aj polarizácia (nasmerovanie, orientácia) kmitaní, nesúcich informáciu. Svet polarizačne ortogonálny, perpendikulárny (kolmý) k našemu, je pre nás bežne neviditeľný, okrem oblasti jeho prieniku s našim svetom. Paralelný svet je viditeľný a môže byť súčasťou našeho sveta“.

 

Všetko uvedené v prinesenom (citovanom) úryvku z „Mŕtvej vody“ sa týka nosných (modulačných) frekvencií. Nosné frekvencie patria k pásmam s vyššími frekvenciami vo vzťahu k taktovacím frekvenciám. V tejto práci budeme hlbšie skúmať nízkofrekvenčné (dlhodobé) procesy a procesy s vyššími frekvenciami v zmysle ich porovnávania podľa taktovacích frekvencií, riadiacich informačné toky nesené nosnými (modulačnými) frekvenciami. Každý takt (dĺžka periódy kmitania, zodpovedajúca taktovacej frekvencii) obsahuje v sebe množstvo periód kmitaní, zodpovedajúcich nosným frekvenciám.

 

* * *

 

Vzorec, vyjadrenie frekvencie je: f=1/T. Т je čas, charakterizujúci proces. Vzhľadom na uvedenú definíciu, pásmam s vyššími frekenciami patria skôr rýchlo plynúce neperiodické procesy než dlhodobé neperiodické procesy. Zároveň vyzerá, že najdlhšie trvajúce procesy majú najnižšie frekvencie.

 

Ak sa hlbšie pozrieme na praktický každodenný život, tak sa vysokofrekvenčné procesy javia byť vloženými (podriadenými) v rámci nízkofrekvenčných.

Napríklad:

 1. ročný vegetačný cyklus je vložený vo vzťahu k nemu v  

 2. nízkofrekvenčnom procese života mnohoročného rastu, celkového života, dlhodobejšej

 3. frekvencie generačnej obnovy jednotlivého organizmu, či objektívnych zákonov evolučných tendencií daného druhu rastliny, živočícha... príp. človeka.

.

.

Atď. až po vývoj, ultranízkofrekvenčnú (pomalú) transformáciu obrovských komplexov celých galaxií počas miliárd našich astronomických rokov. T.j. meraných napr. koreláciou, pomerom vzájomnej rotácie Slnka a Zeme, keďže „náš“ čas je subjektívny a inde vo vesmíre sa v tomto zmysle objektívne nevyskytuje.

 

Prípadne vysokofrekvenčné procesy bežia, ak nie priamo vložené, tak minimálne na pozadí, na podklade im dominujúcich nízkofrekvenčných procesov a majú s nimi viac alebo menej rozvinuté vzťahy. V súvislosti s touto poznámkou možno v niektorých úlohách porovnávania dlhodobý vysokofrekvenčný proces dať do vzťahu s previazaným nízkofrekvenčným pásmom na princípe určenia frekvencie jeho plnej doby trvania, zahŕňajúcej viac, ako jednu periódu (cyklus) vysokofrekvenčného procesu.

 

Predpokladajme, že nejaké indivíduum podporuje svojou činnosťou nejaký proces a súčasne sa javí byť nositeľom informácie, vlastnej nejakému procesu s vyššou frekvenciou. Pod vplyvom kolektívneho podvedomia bude za istých podmienok aktivovaná informácia, vlastná procesu s vyššou frekvenciou. Ak u daného jedinca v jeho psychike proces s vyššou frekvenciou disponuje väčšou prioritou, ako nízkofrekvenčný , tak toto indivíduum vojde do procesu s vyššou frekvenciou a vyjde zo stavu podporovania procesu s nižšou frekvenciou.

 

Táto situácia môže mať rôzne dôsledky v závislosti od parametrov nízkofrekvenčného procesu:

 1. proces s nižšou frekvenciou sa môže rozpadnúť, ak je jeho stav kritický vo vzťahu k činnosti práve tohto jedinca a je ňou podmienený;

 2. proces môže pokračovať v svojom plynutí a jedinec sa môže po nejakom čase vrátiť k jeho podpore svojou činnosťou;

 3. proces môže pokračovať v svojom plynutí, pričom jedinec začne za ním postupne časom zaostávať a za žiadnych okolností sa už nebude schopný k nemu vrátiť;

 4. proces môže zmeniť svoje plynutie, dôsledkom deformácie svojho predchádzajúceho plynutia v tej časovej perióde, keď dal jedinec prednosť (vedome, alebo nevedome vo vzťahu k dôsledkom) podpore procesu s vyššou frekvenciou. Táto zmena môže byť v závislosti od charakteristiky procesu tak vratná, ako aj nevratná.

 

Logika dania prednosti procesom s vyššou frekvenciou môže mať bezpodmienečný charakter. Tento prípad má zároveň priamy vzťah k možnostiam, akými je každý z nositeľov typov sTroja psychiky schopný pôsobiť na riadenie celospoločensky významných javov (procesov). T.j. vyvíjať tlak na politiku samosprávy, štátu, firiem, veľkých korporácií, či antištátu (zákulisia globálnej politiky a iných mafióznych medzinárodných síl). No v zásade aj akýchkoľvek občianskych, t.j. kolektívnych iniciatív.

 

 1. Inštinktívne a nepodmienene - reflexné programy správania sa, spolu s časťou podmieneno-reflexných programov správania, predstavujú v živote spoločnosti ako celku skupinu informačných modulov s najvyššou frekvenciou. Zabezpečujú základné správanie sa jedinca vo všeobecnosti. Väčšina z týchto programov sa netýka bezprostredne druhých jedincov. A v drvivej väčšine prípadov, ak sa aj týka niekoho bezprostredne (ako napr. pri programoch pohlavného správania), tak ide o jedincov a nie množiny ľudí. V tomto prípade teda nejde o interakciu celých sociálnych skupín, národných spoločenstiev, či ľudstva celkovo, aj keď nepriamo (sprostredkovane) sa môže tiež týkať mnohých.

 2. Tie programy správania sa, ktoré sa nejavia byť inštinktívnymi a reflexnými, a vyjadrujú o sebe tradičné normy kultúry celého spoločenstva, alebo jeho podskupín (subkultúr), sa

 3. v porovnaní s programami správania sa prvej kategórie nachádzajú v pásme nižších frekvencií. V svojich prejavoch správania pritom mnohé z nich zahŕňajú už nie len jedincov, ale aj ich skupiny.

 4. Vlastné chápanie je proces, ktorý môže v závislosti od záujmov jednotlivca spadať do pásma s ešte nižšou frekvenciou. Trvanie procesov v tomto pásme je ohraničené dobou života jedinca. Adresátom procesov vytváraných vlastným chápaním, môžu byť ľubovoľne veľké množiny objektov a subjektov, tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Hoc aj  subjektom zatiaľ iba v predstavovanej (v myšlienkach formovanej, projektovanej) budúcnosti, ktorá sa za určitých konkrétnych okolností (riadených situácií) môže stať realitou..

 5. V súvislosti s vyššie uvedeným existujú procesy, ktorých trvanie zahŕňa život mnohých pokolení a účelnosť (zameranie) týchto procesov je v nejakej forme kontinuálne dedične podporovaná počas trvania mnohých generácií viac-menej širokými vrstvami populácie tak vedome, ako aj nevedome.

 

Riadenie toku procesov však predpokladá vedomo-celostné chápanie a vzťah k podpore každého z nich svojou činnosťou. I keď zúčastňovanie sa na ich riadení môže mať aj ne-, resp. pod-vedomý charakter na princípe automatizmov správania sa a osobného nepochopenia vo vzťahu k týmto procesom.

 

V štatistickom zmysle odlišuje logika odovzdávania bezpodmienečnej prednosti procesom s vyššou frekvenciou vo vzťahu k nízkofrekvenčným správanie sa nositeľov na začiatku kapitoly definovaných typov sTroja psychiky. Taktiež pomáha rozlišovať aj hierarchické usporiadanie fragmentov kolektívneho podvedomia, formované v spoločnosti nositeľmi každého z typov stroja psychiky.

 

Každé inštinktívne nutkanie vytrháva nosiča živočíšneho stroja psychiky zo vzťahu k nízkofrekvenčnému procesu. Dôsledkom toho, ak nízkofrekvenčný proces vyžaduje neprestajnú (kontinuálnu) podporu svojej činnosti jedincom, tak jedinec buď vypadne z daného procesu, alebo (ak je podmienený činnosťou práve tohto jedinca) proces kolabuje, resp.mení svoj charakter. Tak napríklad knieža Sviatoslav, zvedený slúžkou Malkou, s ktorou mal známeho syna Vladimíra “krstiteľa“ Rusi a formovaný aj matkou Oľgou, kardinálne zmenil smerovanie rozvoja regionálnej civilizácie budúceho Ruska na viac ako 1000 rokov. Tá začala z istých dôvodov tvrdo propagovať už zvrátenú verziu kresťanstva cez svojho syna Vladimíra „Veľkého“. Čiastočne podobne, ako riadenie cisára Konštantína jeho matkou Helenou a víťazstvo pavliansko-politickej modifikácie pôvodného kresťanstva o 700 rokov skôr.

 

-pokračování-

 

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (2)

uv žiarenie

nevedko | 07.03.2014

A preto keď uv(a)žuješ,tak pomaly a dôkladne aby ti neuškodilo.

-.-

gorasd | 02.03.2014

poučné čítanie zapadá do mozaiky,dík

Vypointování

Pe-tri | 01.03.2014

Hezky ze široka pojato. Ok, nicméně soudím, že to bude asi nezbytně vyžadovat pointu. Vysvětlení proč je či není bližší košile než kabát (vf procesy vedle nf procesů), proč a z ajakých podmínek platí, že - kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe atd. Rovněž se zde vynořuje otázka ohledně, schopnosti správně identifikovat probíhající kruciální procesy a to jak ve vztahu k sama sobě, tak ke společnosti. Na pořad dne se dále dostává otázka individuální motivace k interakcím s (případně i správně) identifikovanými skupinovými procesy, čili parametricky-kriteriálního posuzování individuální životní strategie (respektive její frekvence).
Atd..., jinak řečeno - těším se na pointu, kterou tuším krystalizovat směrem k nabytí osobního růstu (ne)schopnosti spolupráce podvědomí s vědomím, coby klíčového instrumentu k tomu, v lidském životě se vůbec celostně zorientovat a poznat, pochopit, přesvědčit se a nakonec vědět/určit, rozhodnout se, do kterého přístavu plout a souladně s tím nastavit plachty svého organismu.
Díky a těším se na pokračování
P.

Re: Vypointování

udo | 01.03.2014

Point bude, je viacero. :)
Podľa miery hĺbky penetrácie do modelu.
..a schopnosti inDiviDuálneho rozvitia jeho možných variánt..
HermeNautici sa nie nadarmo volali trojmocní..
..i keď mnohí sa stali s neúnosu moci nemocní..

Tak, aby nám tu Dura Európos znova niekto neuniesol..

Přidat nový příspěvek