Poslední Gambit (6)

Poslední Gambit (6)

12.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Chápu vás, Holmesi. Vše je to ve slovech „vědomě nevinného“. Intuice je jistě mocná věc, nicméně je v ní něco subjektivní, a proto někdy vede k omylům, pokud se stává zajatcem subjektivizmu. Co známe o Hérostratovi? — Zapálil jeden z divů světa — chrám Artemidy v Efesu — a div byl nenávratně ztracen. Ale pokud už se zabýváme tak neobvyklým vyšetřováním a dotkli jsme se Hérostrata, to pro vás musí být velmi důležitou otázka o motivech jeho činu. Všichni, pro které není Hérostratovo jména prázdný zvuk, vědí, že byl údajně přehnaně ješitný a zničením chrámu se rozhodl zapsat se do dějin. Ale o tom víme jen z informací antických historiků, z nichž jeden, Plútarch, mimochodem, byl zároveň vrchním žrecem Délfského orákula. To znamená, že z Délfského orákula jsme začali a zase se k němu vrátili.

A pokud mluvit o nám všem společné evropské kultuře, není tak neškodná, jak se může zdát člověku, který je na ní zvyklý. Ekologická krize je všem na očích. A je toho mnohem více. Všiml jste si v úryvku budování asociace „erotická přitažlivost – mrzáci – bezruká Venuše – Niké bez hlavy“?

???

Většina si toho nevšimne. A přitom od konce 19. století, kdy se chirurgie stala řemeslem, garantujícím přežití pacientů s vysokou spolehlivostí (za Napoleona přibližne 1/3 chirurgických pacientů umíralo na sepsi), na Západě se začala formovat velmi specifická subkultura. V ní jsou z nějakého důvodu sexuálně atraktivní ženy s amputovanými končetinami. A ta subkultura nyní získává pozice: beznohé manekýnky vycházejí na protézách na pódium, jeden z členů skupiny Beatles, Paul McCartney je zasnouben s jednonohou ženou; ve filmu „Titanik“, který obešel plátna celého světa, hlavní hrdina v jedné scéně bez zjevného důvodu vzpomíná na jednonohou prostitutku, která v Paříži byla jeho modelem, atd. Vše se odehrává jakoby samo sebou: jedni potřebují zvednout náklad a rating svého produktu, a druzí nudou neví coby a čím se zabavit. Ve výsledku první dělají ideál krásy z ženy s amputovanými končetinami1; a druzí bezmyšlenkově zírají na tu, s dovolením, „exotiku“. Ať chceme nebo ne, ve společnosti se objektivně formuje kult estetické přitažlivosti invalidů.

Jistě, člověk, který utrpěl zranění, ale nezlomil se duchem, který se snaží žít normálním životem, být užitečný lidem a dosahuje v tom úspěchu, je hoden obdivu. A společnost by ho v tom měla podpořit. Bezbariérové přístupy a trasy, sport pro invalidy a další věci jsou ve společnosti, ve které jsou invalidé, nutné. A nechť vztahy Paula McCarthyho s Heather Mills, když ještě s dvěma nohama pózovala pro „erotické“ časopisy, jsou nyní čisté. Nechť Emmy Mulens, nemajíc nohy z ranného dětství, žije jako všichni a zabývá se lehkou atletikou pro svou radost a zdraví a cítí se normálním, nijak nepoškozeným člověkem...

Ale vzniká otázka: jak nemyslící člověk z davu, hledající požitky, podvědomě zareaguje na kult úrazů, jejichž „majitelé“ dosáhli něčeho co on obdivuje, bez čehož on domněle nebo skutečně trpí? Včetně nějakých specifických potěšení v sexu, nedostupných tělesně zdravým jedincům. Z pohledu mnohých, „za sex je možné oddat vše“, a pokud amputace dovoluje stát se eroticky atraktivní a otevírá cestu k nějakým exotickým prožitkům v sexu i životě, pak očekávejte: algoritmika podvědomého a zčásti i vědomého chování přesyceného a zvráceného davu zareaguje na kult amputantek růstem statistiky amputací z plně medicínských důvodů, které nicméně budou zakrývat skutečnou morálně-psychologickou příčinu – zachtělo se exotiky. Pokud pro to, stát se přitažlivou a sexuálně vládnoucí se ženě bude zdát, že musí přijít o nohu, noha bude „ztracena“, ale ve skutečnosti odtržena nevědomými úrovněmi psychiky, které vyprovokují odpovídající úraz nebo psychosomatické onemocnění.

Jakkoliv bychom se stavěli ke scientologii, ale jestli hovořit v jejích termínech, asociativní spojení ve článku, na které jsem vás upozornil, je velmi škodlivá „engrama“, kterou sdělovací prostředky a aktéři kultury nyní vybuzují k aktivní činnosti. A takzvaný „body-art“, nyní také propagovaný, který začal z make-upu a piercingu uší pro náušnice, končí „dekorativně - estetickým“ mrzačením a amputacemi orientovanými na uspokojení nízkých egoistických přání.

Ale nemyslete si, že jsme se odchýlili od tématu projevů algorimitky matric v mýtech a plodech kultury. Co víme o kultu Artemidy?

Nakolik si pamatuji, byla bohyní lovu a jejím totemovým zvířetem byla laň a medvěd; považovala se za patronku rození dětí; v Římě se nazývala Dianou. Byla bohyní-pannou a v tom ohledu byla velmi svědomitá ve srovnání s mnohými dalšími obyvateli Olympu...

To je pravda, Holmesi, a o tom se dá dočíst v mýtech o Artemidě, ale málokomu je známo, že v jejím kultu hráli zvláštní roli kastráti – nedobrovolní garanti panenství těch slečen, které ho neuspěly ztratit do setkání s nimi. Efez, kde byl jeden z hlavních chrámů kultu Artemidy, nebyl vyjímkou.

Kastrace je jedním z nejstarších a nejzáhadnějších jevů v historii lidstva. Muži, klanící se Artemidě, se během obřadů dostávali do stavu transu a kastrovali se navzájem, načež pokračovali „sloužit bohyni“ už v ženském oděvu. Historie kultovní kastrace čítá nejedno tisíciletí a existuje dokonce v současnosti v náboženské komunitě Hidžrů v Indii. Ta podivná sekta, skládající se z pseudomuslimů a hinduistů, kteří uctívají Bharukara Mate – bohyni jejich Gudžratu, a které podobně jako Artemidě a fénické Astartě, také slouží eunuši.

Ale hrabě, jaké jsou podle vašeho názoru příčiny a cíle tak podivného obřadu, jako kastrace?

Zdá se mi, že je to reakce na hypertrofované vnímání tlaku na psychiku pohlavních instinktů, které lidé nemohli ovládnout. Kastrace je pokus se toho tlaku zbavit.

V ještě více sociálně vyhroceném případě je to snaha zbavit se psychologické závislosti na ženě skrz nezvládnuté instintky, které takzvané „démonické“ ženy cílevědomě rozpalují v mužích. Z těch vlastností charakteru a chování určitých představitelek ženského pohlaví i pramení představy o ženě jako o vnitrosociálním zdroji zla, vlastní mnohým kulturám. Ačkoliv z mého pohledu, tak zvaní muži, neschopní se osvobodit od diktátu skrze instinkty „démonických“ žen, jsou také zlo. Přičemž nebezpečnější zlo, protože „démonická“ žena je bytost, která udeří do očí, a muž je její nevolník a sluha – pracuje tiše, maskuje se svou delikátností na odiv a trpělivostí, podobně jako Gorbačov; nebo otevřeně demonstruje svou zlobu na všechny, kdo se mu jeví slabým, podobně jako Hitler.

Jinými slovy, v rituálně-kultovní kastraci se může projevovat nejen absence vůle ve vztahu k volání instinktů, ale i velmi krutý démonizmus, pretendující na něco více, ve srovnání s tím, na co pretendují „malí démoni“, zaujatí životními situacemi. Nu a ženské amputace končetin se snahou o erotickou přitažlivost a moc nad okolím na základě instinktů v nyní rozšiřující se subkultuře je odvetný krok démonizmu, protože v důsledku amputace se určité zdroje nervového systému jednou provždy osvobozují z procesů řízení ztracených fragmentů těla, načež mohou být využity pro mysticko-psychologickou činnost. V každém případě, irské legendy, jak poznamenává výzkumník keltských eposů Škunajev, informují o tom, že „některé jejich postavy v pruběhu 17 let dosahovaly tajného poznání a druidské moudrosti, a potom každému z nich byla odseknuta pravá noha a levá ruka, což bylo stabilním znakem bytostí, spojených se stínovým světem v jeho démonické inkarnaci“

Takové zranění obyčejného člověka těch dob bylo ve většině případů neslučitelné se životem, protože i v naší době většina amputantů žije jen díky lékařské pomoci. A s ohledem na tuto okolnost, v algoritmice pudu sebezáchovy byl jen pouhý pohled na tyto mrzáky zasvěcené do tajného poznání pro jejich soukmenovce signálem smrtelného nebezpečí. Ale kromě toho, že je mrzačili, je něco předtím učili. A vyvolávaje svým vzhledem v soukmenovcích pud sebezáchovy, ti zasvěcení invalidé mohli na té osnově budovat v jejich psychice nějaké nadstavby, dokud byla vůle potlačena aktivovaným instinktem sebezáchovy. Mimochodem, muže–stoupence žen–amputantek je nyní na Západě přijato posměšně nazývat „devotee“, a jeden z významů toho slova je „zasvěcený“.

A nyní, drahý Holmesi, pamatujíc si to vše v kontextu sociální mystiky a mystických schopností člověka, vyzkoušejte se myšlenkově vrátit zpět do roku 365 před naším letopočtem představit si konfrontaci démonizmů dvou typů, manifestující se nějak podobně tomu, k čemu došlo v Ermitáži 15. června 1985. Pro historiky antiky bylo snažší připsat spálení chrámu Artemidy ješitnosti Hérostrata, než vysvětlovat mystickou motivaci jeho skutků a tím zároveň podrývat moc různých programátorů-orákul, ve kterých oni sami pracovali. Dokonce pokud Hérostratos byl skutečně ješitný, a nekonal z nějakých jiných, hlubších pohnutek, ve vztahu ke kultu Artemidy vystoupil jako nástroj Vyššího Záměru. Po zničení chrámu v Efezu se kult Artemidy už nikdy nevrátil k bývalé slávě (a moci): spadl rating, pokud mluvit soudobým jazykem.

A nyní, když jsme si to vše připomněli, zkuste, Holmesi, najít odpověď na otázku, proč je „Historický piknik“ nazván jménem Artemidy?

Ano, hrabě, to je velmi zapeklité. Rozsah odpovědí je natolik široký, že každý při přání najde tu, která ho nejvíce uspokojuje.

Nu v tom spočívá hlavní tajemství moci orákula v Délfách, mimojiné, i jakéhokoliv orákula obecně. Pamatujete si historii s lýdským králem Kroisosem? Když se obrátil na délfskou věštírnu s otázkou, zda má začínat válku s Peršany, orákulum odpovědělo: „Kroisos Halys [pohraniční řeka] překročí, velikou říši zničí.Kroisos to udělal, ale utrpěl porážku a jeho království bylo dobyto Peršany. Na obvinění Kroisose z klamání žreci délfského orákula prohlásili, že předpověď orákula se splnila přesně, protože orákulum neřeklo, jaká konkrétně velká říše bude zničena.

Ale v té věci jsou dvě strany. Z jedné strany morálka Kroisose mu diktovala linii chování, v jejímž důsledku zanikla jeho říše. Pokud by Kroisos měl jinou morálku, choval by se jinak. Z druhé strany, tím, že žreci délfského orákula vycítili reálnou morálku Kroisose a „nahmatali“ matrici-scénář dalšího vývoje událostí, už programovali chování Kroisose na bezalternativní porážku jeho říše. Vždyť jimi nebylo řečeno: „Pokud Kroisos překročí Halys, zničí velkou říši.“ Ve formulaci orákula slovo podmiňovací způsob chybí: a velkým a malým „Kroisosům“ zbývá buďto vystoupit proti vší kultuře „orákulstva“ (včetně současné cigánštiny), nebo bezalternativně vyplnit naprogramované.

V tom je i odpověď na otázky o proroctvích orákul Lajovi, Oidipu, Akrísiovi: vše se neodvratně plní, jako bylo předřečeno, protože se pokoušejí uniknout osudu, namísto toho, aby přehodnotili a změnili svou mravnost, morálku a tím se zároveň stali odolnými vůči osudu-programu bezalternativního „proroctví“.

Poté, co jsme posoudili mechanizmus vlivu orákulstva na společnosti a lidi, je možná vrátit se k „piknikům“. Na obrázcích toho „pikniku“, jak se můžete přesvědčit (hrabě před námi rozložil první „piknik“) je v symbolické formě zobrazena matrice-scénář neúspěšného srpnového puče roku 1991. Názvy filmů, které vidíte na obrácené straně novinového listu, určují algoritmus rozvoje událostí v Moskvě od 18. do 22. srpna. Jistě, vše proběhlo ne spontánně a ne najednou, jak se to pokoušely představit světové veřejnosti sdělovací prostředky. Příprava k rozčlenění Ruska probíhala celé 19. a 20. století, a v srpnu 1991 byl zahrán pouze závěrečný akord requiem veliké državy, jehož nemyslícími vykonavateli byly dva špatní muzikanti – Gorbačov a Jelcin. Od toho okamžiku probíhalo faktické obřezání ruské říše, které neprobíhalo bez pomoci Západu, ale především byly zapojeny finanční a intelektuální zdroje Spojených států. Jinými slovy, bohatá a prosperující Amerika tím, že poskytla půdu pod dvě věže Světového obchodního centra, fakticky strčila hlavu pod sekeru Historie.

 

-pokračování-

 

1 Tento kult nachází vyjádření v „tvorbě“ některých „originálních (pokrokových?) umělců“ v malbě, sochařství, v „body-artu“, ale my nepovažujeme za společensky prospěšné uvést odpovídající ilustrace na podporu našeho tvrzení.

 

Diskusní téma: Poslední Gambit (6)

Poslední Gambit

Momo | 13.04.2014

Angelina Jolie vyslankyňa vysokého komisára OSN pre uprchlíkov si nechala odrezať prsníky.

Akoby to Emil Pales napisal

Peter Šoltysik | 13.04.2014

".............protože se pokoušejí uniknout osudu, namísto toho, aby přehodnotili a změnili svou mravnost, morálku a tím se zároveň stali odolnými vůči osudu............"

Toto mi v clanku doslova udrelo do oci ako Jadro celej state.Je to Kluc k vzostupu. Je to riesenie a osobna uloha pre cloveka-zvnutornit vonkajsie boje.

Matrix-film

Oracle 911 | 13.04.2014

Teraz ma napadlo, je nejaký rozbor tejto trilógie z pohľadu DVTR/Egregoriálneho riadenia?

Re: Matrix-film

udo | 13.04.2014

po anglicky klasika - rozbor filmu Matrix(40 strán) z pohľadu sociálneho inžinieringu a mt(r)icových technológii "samo"riadenia podvedomia cieľových skupín:

http://vodaspb.ru/english/index.html

(podľa odhadov filmového priemyslu videlo celosvetovo film Matrix 1 500 000 000 mladých ľudí, celú trilógiu o niečo menej)

po rusky napr.:
http://kob-media.ru/?p=1394
http://www.youtube.com/watch?v=VEHVB_UrhX0

no daj si na yandex.ru slová KOB, film Matrix a pod.. a vyhodí ti tam toho viac.

Re: Akoby to Emil Pales napisal

udo | 13.04.2014

Hej..tak-tak..
a vôbec to zo začiatku nie je také ľahké..
Rozpoznávať, prehodnocovať a prekonávať vlastné stereotypy(=emócie).

No neskôr to ide "akoby" samo sebou..po osvojení si schopnosti vytvárania pomocných modulov, stereotypov, ako násTrojov.
Vlastných, osobne jedinečne pasujúcich nástrojov komuníkácie s Ním a protodialektiktického vzťahu s blízkymi,..kolegami..všetkými

Ako keď chcete najprv z dreva vytesať kameňom nejakú sochu, no potom zistíte, že sú na to aj špecializované nástroje - dlátka, kladívka..ktoré sa dajú dokonca aj upraviť(custom made), prebrúsiť.. to je už 1 a 100..či tisíc
Len sa odhodlať na prvý krok, malú, pomalú, no nezvratnú cestu zmeny, transFormácie k Človeku.

Tak začínajú postupne prichádzať podstatné inFormácie sami k Vám a nemusíte ich už až tak pracne vyhľadávať.
..a to ide len o jeden z obrovských benefitov..

Ono..ako sa nie nadarmo vravieva:
"Lepša moc nad samým sebou, ako nad celým svetom"

Len sa pripravte na to, že ten boj za Človeka v sebe samom, možno ani nemá koniec :)

Iba spolu s Ním, i blízkymi svojmi(v stále krajśom dome všetkých = sveDomí), bo úplne sám to v tomto zmysle asi nikto nedokáže. Preto hlbší zmysel "zoon politikon".
Zóna ľudí, sTroj, tvor spoločenský.

Re: Re: Matrix-film

Oracle 911 | 13.04.2014

Vďaka. :)

Pistorius

asm | 13.04.2014

Po kauze Pistorius ich možno tá "exotika" prejde.

V jednej časti seriálu aj Mr. Bean odrezával princeznej Diane hlavu. Potom narazila 31. augusta do 13. piliera. Rímska Diana = grécka Artemis.

Re: Pistorius

udo | 13.04.2014

Isto, použitie toho dievčaťa už za jej života na odvádzanie pozornosti od reálnej politiky, imperiálnej propagandy klanového fašizmu západných samovyvolených übermenschrodín a v neposlednom rade aj pripravovanej východoeurópskej genocídy, sa asi nedalo prehliadnuť ani pri pokračovaní jej "posmrtnej služby veci"..

Asi sa tiež skôr snažila pred osudom "ujsť",
ako si vyvoliť objektívne lepší..
..i keď neviem, neviem, ako by som ja na jej mieste zvládal tú šialenú mašinériu, do ktorej bolo ni(e)koho systémom ako mladé dievča vhodené.

Inu..Fresh meet..
m´amon neustále obete vyžaduje na baale svojho kaaru..

Okultistickí sociopati.
Problémom sú však v skutku tí, ktorí im vytvárajú priestor na sebarealizáciu.. a nejde žiaľ asi o žiadnu Chyméru.

Niektorí povedali:
"Ukážte nám, kto to je a my ich zahlušíme"
..človeka zabiť možno, no ideu nie.

Musí byť lepšia zostrojená..
obšírnejšia a funkčnejšia.
Systém budovaný tisíce rokov, nemožno úplne zmeniť za deň.
Evolúcia myslenia rEvolučné pasce máva.

Re: Poslední Gambit

ushiro | 13.04.2014

Nie.
Len vyoperovať mliečne žľazy.

Re: Re: Poslední Gambit

udo | 14.04.2014

Trošku vplyv na "objem" to síce možno mať bude..
no dôležité je skôr to, čo a prečo z danej "kauzy" urobili
zombioautomaty médeialneho systému.

Veď riadenie(tvorenie), vo všetkých jeho formách, znamená v prvom rade pre-dávanie, zmenu obrazov..preObrazovanie..lat. "reForma..inForma"

Ako sa (obrazne prenesene) Šimečka(vtedy šéfredaktor denník SME) verejne na jednom intervjú dávnejšie prekecol:

"Podstatná nie je pravda, ale obraz, ktorí my vytvárame"..
resp.
"Našou úlohou nie je informovať(objektívne), ako skôr vytvárať(formovať) verejnú mienku"

..v záujme koho, to sa mu už zamlčať na chvíľu v daný mement podarilo..
..a záujem(gr."tikos") existuje nejaký vždy..preto "polyTikos"
..či už nahlas, alebo potichu..medzi riadkami

Deklarácia neexistencie záujmu je pritom v podstate buď iba snahou o jeho pod(?)vedomé skrytie, alebo len charakteristikou jeho vyformovanosti, realizácie vo funkćnej spoločenskej norme, ktorá sa "sama sebou rozumie"..Teda ide o jednu zo záverečných foriem, fáz manažérskej operácie nepriameho riadenia masy pomocou tzv. plnej funkcie riadenia, ústiacej do konsolidácie viac-menej na zvolenú dobu udržateľného, dostatočne funkčného a vytestovaného samoriadiaceho mechanizmu cieľovej skupiny, alebo jednotlivca.
T.j. funkćného kulturologického stereotypu.

Ok, toľko ku krátkemu sociálno-inžinierskemu výletu na danú tému.
Snáď nikto pri tom príliš neuletel.. :)

Re: Re: Pistorius

asm | 14.04.2014

Človek si myslí, že postupí v sociálnom rebríčku hore a v skutočnosti sa prepadá. Fakt sú tu rEvolučné pasce v tomto prevrátenom svete. Nech Boh ochraňuje Kate Middleton. Vyzerá celkom sympaticky.

Niekde som čítal, že v tom tuneli, kde zahynula Diana bol v staroveku nejaký chrám. Dianu volali aj Lady Di. Di sa číta rovnako ako die - zomri.

Re: Re: Re: Matrix-film

y | 18.04.2014

Existuje aj ako audiokniha:

http://www.youtube.com/watch?v=sMQopfTUXJQ

osud

imelo | 02.12.2014

Pozor na svoje myšlienky, lebo môžu sa z nich stať slová.
Pozor na svoje slová, lebo možu sa z nich stať skutky.
Pozor na svoje skutky, lebo sa z nich možu stať zvyky.
Pozor na svoje zvyky, lebo sa z nich môže stať charakter.
Pozor na svoj charakter, lebo sa z neho môže stať náš osud.

Přidat nový příspěvek