Poslední Gambit (7) (aktualizováno)

Poslední Gambit (7) (aktualizováno)

16.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Poté, co jsme posoudili mechanizmus vlivu orákulstva na společnosti a lidi, je možná vrátit se k „piknikům“. Na obrázcích toho „pikniku“, jak se můžete přesvědčit (hrabě před námi rozložil první „piknik“) je v symbolické formě zobrazena matrice-scénář neúspěšného srpnového puče roku 1991. Názvy filmů, které vidíte na obrácené straně novinového listu, určují algoritmus rozvoje událostí v Moskvě od 18. do 22. srpna. Jistě, vše proběhlo ne spontánně a ne najednou, jak se to pokoušely představit světové veřejnosti sdělovací prostředky. Příprava k rozčlenění Ruska probíhala celé 19. a 20. století, a v srpnu 1991 byl zahrán pouze závěrečný akord requiem veliké državy, jehož nemyslícími vykonavateli byly dva špatní muzikanti – Gorbačov a Jelcin. Od toho okamžiku probíhalo faktické obřezání ruské říše, které neprobíhalo bez pomoci Západu, ale především byly zapojeny finanční a intelektuální zdroje Spojených států. Jinými slovy, bohatá a prosperující Amerika tím, že poskytla půdu pod dvě věže Světového obchodního centra, fakticky strčila hlavu pod sekeru Historie.

Chcete se Holmesi podívat na heslo historie?

Hrabě podal Holmesovi velké zvětšovací sklo v krásném masivním bronzovém rámu a poprosil ho zaměřit se na levý dolní roh třetího „pikniku“.

Na zubech postavy s těžkou čelistí, držící na pravém rameni sekeru, bylo jasně vyznačeno slovo ПАРОЛЬ“ („parol“ – heslo, vstupní fráze, kontrolní slovo...):

 

Holmes se tázavě podíval na hraběte.

Naprosto správně, — odpověděl ten, když přečetl v očích Holmese údiv ohledně obsahu hesla — to je jen poukázání na heslo; samotné heslo je na rameni u toho muže v národním kroji Hucula, — tak sami sebe nazývají obyvatelé západní Ukrajiny.

Po těch slověch hrabě pozval hosty do svého kabinetu, zapnul počítač a na obrazovce monitoru se objevil katalog textů Bible, která byla zobrazena v ruštině, angličtině a francouzštině, načež skrz systém hledání zadal do anglické sekce slovo „sekera“. Mezi verši Bible, obsahující slovo „sekera“, hrabě označil kapitolu 3:10 z Matouše s kázáním Jana Křtitele, vytiskl ho a triumfálně přečetl svým nízkým, trochu třesoucím se hlasem:

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.“

Proč myslíte, proč jsem mezi ostatními verši se slovem „sekera“ vybral právě tento? — obrátil se k hostům a nečekaje na odpověď, pokračoval v rozvíjení svých myšlenek.

Tento verš je varováním Shora Janu Křtiteli, z něhož zvlášť ceněné relikvie se dnes uchovávají v Svato-pantějemonovském klášteře v Řecku na hoře Athos, o možném trestu za jeho nepravou1 misi, kterou on bezmyšlenkovitě vyplňoval ve vztahu ke Kristu, když se ho pokoušel nasměrovat na cestu, prošlapanou o 800 let dříve jiným nemyslícím prorokem – Izajášem. Mimochodem, konec Izajáše je ještě děsivější, než konec Jana Křtitele. Na příkaz židovského krále Manase byl rozřezán dřevěnou pilou. Ale předtím, než k tomu došlo, Izajáš, stejně jako Jan Křtitel, si také podepsal rozsudek smrti, analogický tomu, jaký si nedlouho do své smrti ohlásil Jan Křtitel:

 

„Honosí se sekera nad toho, kdo s ní seká?
Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa?
Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá,
a hůl se chlubila, že není dřevěná!“ (Izajáš, 10:15).

 

Zeptáte se, proč tak krutý trest postihl proroka tak váženého v křesťanské civilizaci? To je na dlouhý rozhovor a nejsem schopen vám teď plně objasnit všechno, co jsem pochopil sám. Zatím mohu říct určitě jen to, k čemu na začátku minulého století došel náš velký spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj: současné historicky zformované křesťanství je velmi daleko od skutečného učení Krista a vinu na tom má „nezištná“ činnost apoštolů a především – bývalého Farizeje a vůdce bezpečnostní služby Sanhedrinu Saula, který se „zázračným“ způsobem proměnil v apoštola Pavla.

Vás Holmesi nikdy nenapadla otázka na téma, proč v epizodě, která se Saulovi stala na cestě do Damašku, někdo, nazývající se „Kristem“, se choval zcela nekřesťansky?

Promiňte hrabě, s „Dějinami apoštolů“ jsem seznámen jen velmi povrchně, ale otázku, kterou pokládáte, je obvykle přijato nerozebírat. Pokud sám Saul, později se nazývající Pavlem, uvěřil, že se mu zjevil Kristus... a v čem se podle vás projevilo nekřesťanské chování toho „někdo“?

Nu zamyslete se sám, Holmesi, nad tím, že skutečný(istinný) Kristus léčil nemocné a raněné, — a tady byl Saul oslepen, byť jen dočasně. Budete jistě souhlasit, že Bůh a Jím posílaní se mohou plně obejít bez doprovodných bočních „efektů“ takového druhu.

Skutečný Kristus nikdy a nikoho nenutil následovat ho, ani strachem, ani vydíráním, - Saul byl v šoku a úžasu, když se podřídil tomu, kdo ho přinutil sloužit jemu. Jinými slovy, osmyslené rozhodnutí o tom, že bude následovat Krista, Saul nepřijímal a to je potvrzením toho, že se stal obětí pokušení.

Dokonce pokud se obrátit na epizodu vyhnání pěnězoměnců z chrámu, když Kristus údajně použil hrubou sílu, i v tom případě se nikdo nestal invalidou, nikdo nebyl zachvácen hrůzou, ničí vůle nebyla v jeho psychice zaměněna jemu cizí vůlí.

Skutečný Kristos nikdy a nikoho nepřiváděl do strachu, nikdy a nikoho nezmrzačil dokonce ani dočasně, nikdy a nikoho nevydíral (tím méně pomocí sofistikovaného vydírání mezi řádky), nikdy nepotlačoval a nedeformoval číkoliv vůli2, a nevytvářel dvousmyslné situace, dovolující obvinit jeho a Boha v čemkoliv podobném.

Ale kdo je potom ten „někdo“, kdo se zjevil Saulovi na cestě do Damašku, hrabě?

Já myslím, že v činnosti skutečného Krista a činnosti „někoho“, který se zjevil Saulovi na cestě do Damašku, se jednoduše projevily dvě různé a navzájem zcela neslučitelné mravnosti. Budete asi souhlasit, Holmesi, že takové obrácení na „křesťanství“, jaké protrpěl Saul, se nemohlo odehrát, pokud by byl skutečně vyzván ke službě skutečným Kristem.

Je to pro mě tak neobvyklé, hrabě, že jednoduše ani nevím, co říct. Jsem přece jen prostý člověk, ne teolog; měl byste se s těmi otázkami obrátit na teology.

Ale co vy, jaký smysl by mělo obracet se s tím na profesionální teology, pokud oni, stejně jako i profesionální filozofové, jsou živi ne pravdou, ale jejím překrucováním. Mluvím s vámi jako s člověkem, přemýšlejícím člověkem počátku třetího tisíciletí.

A je podle vás hrabě, na začátku třetího tisíciletí, mnoho přemýšlejících lidí, schopných zabývat se otázkami, stavějícími do slepé uličky profesionální teology?

Hrabě se odmlčel, přemýšleje o něčem, a omluviv se, na nějakou dobu odešel do kabinetu. Vrátil se s kopiemi novinových úryvků.

Zde, Holmesi, poslechněte si:

„Křesťanství odejde, zmizí, odslouží své. A nemá smysl se o tom přít. Mám pravdu a čas ji dokáže. Nyní jsme populárnější než Ježíš. Nevím, co zmizí dříve, – zda rokenroll nebo křesťanství. S Ježíšem bylo vše v pořádku, ale jeho apoštolové se ukázali být lidmi jednoduchými a průměrnými. Právě oni zdeformovali křesťanství, což podle mého i vede k jeho zániku.“

A ještě:

„Nejsem proti Boha, Krista a relígie. Netvrdím, že jsme výše nebo lepší. Já věřím v Boha, ale ne jako staříka v nebi. Věřím: to, co hlásal Ježíš, Mohamed, Buddha, bylo pravým (správným), ale jejich vykladači způsobili spoustu chyb.“

Kto to psal, hrabě?

Idol mládeže šedesátých let John Lennon dává v roce 1966 interview Maureen Cleaveové, korespondentce našich londýnských novin „Evening Standard“.

To je překvapivá úroveň pro rockového hudebníka, i když populárního. Musím říct, že jsem něco podobného u sebe v rodině neslyšel; a pokud bych slyšel, bez vašeho velmi neobyčejného komentáře epizody se Saulem bych na to stěží obrátil pozornost. Ne snad za vyřčení tohoto zabili Lennona?

To říct nemohu. Kvarteto se rozpadlo, jeden, myslím Harrison, se dal na hinduizmus a jak informuje tisk, je těžce nemocný, což podle mého názoru je důsledkem krize světonázoru, a možná i těch funkcí, které na něj někdo mimo jeho vědomí vložil.

Mě na tom všem udivuje něco jiného, hrabě. Jak se vám daří ve vašem věku sledovat to vše a k tomu navíc vypracovávat vlastní úhel pohledu na otázky, zdálo by se samo sebou rozumějící se?

Má se za to, že v mém věku je normální vracet se zpět do dětství. Skutečně je to tak, ale právě v dětském věku, bez zátěže minulých chyb, hromaděných v dospívání a dospělosti, se lehčeji než kdy jindy snímají ty systémová ohraničení, vložené na psychiku, o kterých jsme hovořili dříve, a ve spojení s tím se otevírá možnost nalezení nových pravd (istin), pokud samozřejmě mozek starce do té doby kompletně nedegraduje. Bohužel, v životě naší defektní civilizace je uchování dětského vnímání do úctyhodného stáří skutečně mimořádně složité, ale... (tady vypravěč udělal pauzu a radostně se na hosty usmál) možná jsem právě já ten vzácný exemplář, který zavčasu znovu vešel do dětství?

Hraběti bylo zjevně nad osmdesát, ale vypadal dostatečně bodře, mluvil plynně, pečlivě vybíraje slova v jiném jazyce, a při tom se snažil vyjadřovat myšlenky co nejpřesněji a nejelegantněji. Někdy se zdálo, že některé jeho myšlenky překračují hranice toho, co je přijato považovat za „zdravý úsudek“, ale pokaždé ten dojem probíhal pod vlivem živého lesku jeho očí, posíleného harmonickým výkladem a určitými narážkami, nevyřčeným. Jedním slovem, dělal na posluchače ohromující dojem, který by se dal dokonce asociovat s hypnózou. Ale tyto myšlenky o způsobu komunikace hraběte napadly Holmese mnohem později, když už s Renierem byli daleko od vily Askania-Nova. Nyní Holmes řeči hraběte pozorně naslouchal.

Takže, pánové, jsem přesvědčen, že teroristická akce v New Yorku a Washingtonu ne náhodou vyšla na den useknutí hlavy Jana Křtitele. Účty je třeba platit: kruh se uzavřel, algoritmus mýtu o Akrísiovi a jeho vnuku Perseovi, jehož první etapou byla navenek neškodná fotografie v novinách „Práce“, se o šestnáct let později završil krvavým rozuzlením, které mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je po své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele3. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace. Tomu je težké uvěřit pro každodenní vědomí západního obyvatele, odhánějící pryč jakoukoliv jemu nepříjemnou „mystiku“, ale, pokud v to neuvěří a nezamyslí se, - bojím se, že příjdou další znaky(signály) a bohužel neméně tragické. Pánové, vidím vám na očích, že čekáte jasnější objasnění mnou uvedené verze a nějaké důkazy.

Zbytečně: logických důkazů na základě libovolné množiny axiomů ve vyřešení této problematiky být nemůže. Bůh vždy hovořil a hovoří s lidmi jazykem životních okolností. A soudě po vší zkušenosti historie, je to – axiom života, ačkoliv někdo jiný by ho možná vyjádřil přesněji, než já. Ten axiom je buďto přijímán na víru, nebo také „na víru“ odmítán. Nicméně, jak ukazuje krizovost historie, lidé si ve své většině nepřejí naslouchat a nepřejí si chápat nabídky toho jazyka.

Vážený pane Holmesi, vy jste mladý a máte určitou zkušenost v rozlouskávání podobných rébusů. Luis Renier je můj starý známý, uvědomil mně o vašem příjezdu do Curychu a já jsem jej poprosil a setkání s vámi. Vy jste podle všeho od naší besedy čekal něco jiného, ale to je vše, s čím vám mohu pomoci. Jistě, něco z toho, co jsem vám říkal, znám a chápu na základě rodinných tradic mých předků. Ale rodová aristokracie ve své většině dávno ztratila svůj tvůrčí potenciál, ačkoliv v jejím středu se ještě objevují jednotliví zajímaví podivíni jako jsem já, kteří se zajímají o aktuální trendy života. Nepřišel jsem sám na vše, co jsem vám řekl. Poslední rok studuji práce, publikované na stránkách dotu.ru. Stránky jsou ruskojazyčné a já s nimi nemám zvláštní problém, protože obecně se vše poddává jednoznačnému chápání. Pokud si budete přát pochopit, odkud pochází vhledy podobné těm, které jste zde slyšel, navštěvujte ty stránky. Najdete tam mnoho takového, co vám pomůže podívat se na svět jinak a dostat se ze zajetí předchozích iluzí a chybných stereotypů. Já ze své strany velmi doufám, drahý Holmesi, že nám pomůžete rozluštit tuto hádanku. Jsem připraven vám v té záležitosti poskytnout veškerou podporu, všechny materiály jsou vám k dispozici.

 

*         *
*

Všichni cítili, že jsou přetíženi dojmy z besedy, kromě toho, v horách nastupuje noc rychle a Renier se chtěl do Curychu dostat za světla. Loučení bylo přirozené a vřelé; pán domu vyprovodil hosty k autu a díval se za nimi, než zmizeli z dohledu. Stříbrné BMW jako kdyby se samo drželo cesty a Renier mu jen trochu pomáhal. Holmes se ponořil do svých myšlenek a zachovával mlčení. Něco z toho co slyšel od hraběte potvrzovalo jeho verzi událostí, ale mnohé pro něj bylo natolik neobvyklým, novým a neočekávaným, že nezapadalo do toho chápání světa, se kterým překročil práh Askania-Novy. A to vyžadovalo čas na přehodnocení všeho uslyšeného a dobré věděmosti všech stran symboliky, spojené s „pikniky“.

 

-pokračování-

 

1V orig. dosl. „nepravednou“, čeština nemá adekvátní výraz s odpovídajícím smyslovým obsahem.

2Vůle člověka vždy pracuje z úrovně vědomí, vůle je vždy vědomě cílevědomá.

3 «Useknutí hlavy Jana Křtitele», pokud věřit biblické chronologii, spadá na konec 20. let nebo začátek 30. let našeho letopočtu, to jest po křtění Ježíše Krista.

 

Aktualizace - verze pro e-čtečky: gambit.mobi  gambit.epub

 

Diskusní téma: Poslední Gambit (7)

Buddha - Ježiš

LV | 03.04.2016

Samozvaný duchovný učiteľ Jiří Jabůrek z Otrokovic svojim duchovným
ovečkám tvrdí, že je Mistrem I.a II.cesty, to znamená,že je inkarnovaným Buddhom a Ježišom. Myslí to naprosto vážne a žiaci
to zdá sa akceptujú. Mistr používa astrálnu mágiu, ako aj mágiu mentálnu,takže mentálne a astrálne spracované ovečky poslúchajú na slovo. Mistr čerpá energiu zo svojich žiakov a v prípade,že niekto nestojí presne "v lajne" dostane sa mu i dávka čiernej mágie
v podobe bolesti hlavy,srdca,stavy vyčerpanosti, a psychický stres.
Mistr Jabůrek sa zmocnil duchovného obrazového cyklu od maliarky
Marie Kubištovej, duchovným menom Alma Excelsior. Cyklus pozostáva zo 165 obrazov s kosmovesmírnou symbolikou a má
obrovsú cenu nielen duchovnú, ale i umelecko-materiálnu asi 150
až 200 mil. Kč. Po smrti predošlého vedúceho duchovnej skupiny
pána Rosůlka z Otrokovic, falošný mistr Jabůrek neváhal pana Rosůlka okradnúť o posledný cenný obraz. Dva dni nato Mistr Jab.
rečnil po zádušnej omši a sám seba ustanovil novým duchovným
vedúcim. Okradol svojho učiteľa ešte "za tepla" o obraz a nemal s tým žiadny etický,či psychický problém. Tento duchovný "mistr"
naviac ešte praktikuje a vyučuje mentálny kaučink, ktorému bol vyučený súdruhmi KGB počas 2-ročného pobytu v Moskve. Čo tam
všetko robil,keď nemá žiadne odborné vzdelanie a naučil sa len
mentálne ovlivňovať obchodných partnerov,či svoje ovečky nie je
zatiaľ známe. Zdá sa,že "Mistr" pokračuje v stopách nechvalne
známeho "Syna človeka" alias Parsifala, ktorý zneužil doveru ľudí a potom emigroval do Itálie. Mistr Jabůrek m.j. okradol svojho staršieho a nemocného kolegu o obraz v cene min.100.000.-Kč
Ako vidno,tento gentleman nie je troškár a pretože charakter nemá, svedomie ho netrápi. Dovolím si doporučiť opatrnosť v
prípadnom styku s uvedeným Guruom. Okradnúť mrtveho a potom
prednášať duchovné nauky je predsa len silná káva.

911

asm | 17.04.2014

Ďakujem za preklad. Posledný gambit je fakt pecka.

Že 11. september je sviatkom sťatia Jána Krstiteľa je pre mňa nová a zaujímavá informácia. Ešte doplním, že to môže byť aj sviatkom narodenia Ježiša. Tvrdí to Ernest L. Martin v knihe The Birth of Christ Recalculated. Niečo na tom môže byť, pretože Ježiš sa vraj narodil z panny v meste Betlehem. Betlehem je dom chleba a takto sa označovalo súhvezdie panny. Znanie panny trvá od 23. augusta do 22. septembra. 11. september je pre Koptov začiatok roka.

Ďakujem

Perseus | 17.04.2014

Ďakujem Vám všetkým za usmernenie v danej veci a ospravedlňujem sa za blbé otázky:-) túto stránku navštevujem veľmi rád,dáva mi ako odpovede tak aj otázky na moju zvedavosť.-) zistil som,že minulosť nás Slovanov je veľmi bohatá a dlhá hovorí sa,že najstaršia na tejto planéte,tak niekomu veľmi na tom záleží aby sme ju nevedeli a sústavne sa potláča,veď Slovania sú vždy vyobrazovaní ako opice a barbari.

ďakujem

Perseus | 16.04.2014

Čo si myslíte o tom všetkom? Mne sa už nejaký ten rok vôbec nechce veriť oficiálnej histórii ľudstva. Ak som začal čítať medzi riadkami a všímať si súvislosti všeobecne,dospel som k tomu,že predsa tu niečo nesedí. Nie je to tak ako to všetko vyzerá,možno som blázon ale proste vnútro mi hovorí,že niekto si tu s nami hraje nejakú svoju hru,ja neviem naši stvoritelia napr?

Re: ďakujem

stretnutie | 16.04.2014

Som tam,kde Ty.Želám Ti,aby si stretol skutočného profíka na otázky,ktoré Ti kladie prebúdzajúce sa Ja som .Zdá sa,že to začalo ,v tom Kanáne,zhruba oficiálne pred 3 500 rokmi. To miesto sa volalo aj Delta,egypťania tam mali niečo ako most do Mezopotámie.Muselo sa tam žiť fantasticky,dve tri úrody ročne vďaka melioračným zariadeniam,(hebreji to okopírovali na Jordáne,preto boom Sodomy a Gomory,myslím hospodársky.O vede,umení,lekárstve a filozofii si môžeme urobiť len približnú predstavu,no iste bola veľmi vysoká,vedomosti vlastnili kňazi,zvaní aj hierofanti, (titul Pontifex Maximus,aj keď jeho lesk už dávno nie je božský,sa dodnes zachoval vo Vatikáne,je to spomienka na silu žrecov -hierofantov )Niekde v tomto čase podľa sociálnej koncepcie vznikol GP. Aj projekt Biblie . Skús si teraz prečítať kapitoly o Sinajskom pochode,1,2....toľko ti ešte môžem poradiť.Nájdeš to tu,pod článkami.

Re: Re: ďakujem

s. | 16.04.2014

http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/

Tu je jednotka

Re: ďakujem

Hox | 17.04.2014

jsi na správné cestě, nesedí toho mnoho, zvláště v oficiální verzi historie... ni(e)kto si s náma skutečně "hraje" (už spíše dohrál), ale stvořitel to není..

Re: ďakujem

Definitiva | 04.05.2014

Jeden z autorov dejín ľudstva je Zecharia Sitchin, čítajte všetky knihy!

Perzeus

stretnutie | 16.04.2014

No,aj mňa to veľmi zaújma Perzeus,ale som tu už rok a ...neviem.Situácia je veľmi komplikovaná.V každom prípade "Zosadni a pobudni ",americké ľudové príslovie.-).Tí,čo si ich vymenoval,GP nie sú.Priprav sa na veľa čítania a aj zopár nocí,keď budeš rozmýšlať nad týmito stránkami. SI milý,dojala ma Tvoja detská úprimnosť.

GP

Perseus | 16.04.2014

Dobrý , prosím Vás diskutujúcich o vysvetlenie kto je GP? 12 kráľovských rodov,bankári,najvyšší rabíni,potomkovia nephilim alebo mimozemské entity? Ďakujem za odpoveď veľmi ma to zaujalo a zaujíma to čo sa tu preberá ohľadom riadenia.

Re: GP

Pe-tri | 16.04.2014

Nebyl by ten svět nuda, kdyby nám na zajímavé otázky vždy jen někdo odpovídal ? Není lepší, naučit se odpovídat si sám ? Ksb a DVTR se snaží říct - vezměme vše do vlastních rukou, i to poznávání a odložme, coby stereotyp, přístup spočívající v tom, hledat nějakou informovanější autoritu, ochotnou se s námi podělit o to podstatné. Stejně pak stojíme před problémem verifikace sděleného a v podstatě jsme se z pasti stereotypu nedostali. Mj. i proto je hodnota lidského života - POZNÁVÁNÍ, chápána coby pokles míry in-divi-duální nevědomosti hodnotou a ne metodickým doporučením.
P.

Re: Re: GP

Pe-tri | 16.04.2014

Dodatečný závěr: kdo hledá najde aneb tlučte (křesejte) a bude Vám (i království pozemské) otevřeno.

Re: GP

Hox | 16.04.2014

Globální prediktor - subjekt globální politiky, scénárista-plánovač (prediktor) dosud panujícího projektu globalizace a sociálních procesů ve vztahu k celému lidstvu

když se podíváš vpravo nahoru na hlavní stránku a začneš číst "odshora" postupně, s přeskočením DVTR (zatím), bude myslím jasno. Nějaké články jsou tu taky:

http://leva-net.webnode.cz/products/globalny-prediktor-parazit-gpp-/
http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualni-moc-mytus-ci-realita-/

a rubrika: http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/koncepce-socialni-bezpecnosti/

Re: Re: GP

| 17.04.2014

Připěvek je dlouhý, snad mi to prominete. Považuji téma za důležité:
„A pokud mluvit o nám všem společné evropské kultuře, není tak neškodná, jak se může zdát člověku, který je na ní zvyklý.“ (Gambit)
Gambit se opakovaně vztahuje k antickým a biblickým autorům. Zřejmě k autoritám (i když tuto část zápletky se neodvažuju předpovědět). Ke komu se tedy vztahuje?
Bible byla prvně tvořena od poloviny 16.stol.
Editována dosud.
Současně s tím se VYRÁBÍ ostatní náboženství a kulty. Kompaktní myšlenka s jednoznačným cílem (přímé řízení, zadání algoritmu).K vytvořenému – vypiplanému - dílu bylo potřeba zkonstruovat instituce,…
To vše činila, koordinovala rel. nepočetná skupina živých, myslících bytostí.
Někdo musel božsky autorizovat levity… svatou církev římskou …
Pro jistotu čtěme titulky za holly/wood skými filmy at´ později netápeme.
„Antika“ se programově VYRÁBÍ od 17.stol. dodnes (např. agilní BBC)
Bylo potřeba zakrýt stopy celé civilizace.
Tedy vytvořit civilizaci novou.
Od základu, od jazyka, přes dějepravu, přes „římské právo“ až po roztomile dekadentní – čti „tak se poznaj lepší lidi “ - morálku „antického říma“.
Netvořil se jen program pro zotročené, ale PRO AUTORY. „Aby se jim v tom dobře žilo“ (gen.Petrov).
Kdo a CO byli skuteční autoři „antiky“?
Čí přání a obavy, názory, potřeby se v těchto literárních, sochařský, arch/i/tektonických dílech naplňovaly?
Proč máme „homosexuální římské legie“ „bratrské lásky“? A proč máme Julia GAIA Césara ?
http://aangirfan.blogspot.cz/2008/03/julius-caesar-hadrian-tiberius-nero.html
Koho napadlo vložit do Xristova motivu hravého gaye?
Gay je označení muže, kterého přitahují muži. Používá se také pro označení této vlastnosti. Původem anglické slovo se ujalo v mnoha evropských i mimoevropských jazycích. V češtině se používá jako podstatné nebo přídavné jméno ... Přídavné jméno gay pochází z angličtiny. Původně mělo významy jako „radostný, bezstarostný, veselý, pestrý“. Vše se však začalo sexualizovat….wikypedie.
Odsud – pro vnějšího pozorovatele – úchylky zmiňované v Gambitu.
Fetiš fyzických či psychických aberací, automutilace (sebepoškozování), kastrace a instituce kastráta, misogynie, instituce harému, …
Jistým druhem sebepoškození nebo agrese je i ostříhání vlasů žen – mikádo 20.let, Postřižiny (!)
Gůgleme každé z těchto slov v sekci obrázky a získáme ucelenou představu o kultuře našeho akvária. Uřezaná prsa jakési herečky…. Gay Pride.
OD KDY JE ABERANTNÍ LOBBY HRÁČEM DĚJIN ?
KDO VYMYSLEL ANTICKÉ BAKCHANÁLIE ? Libertiánství ? Děti květin ? Prci prci prcičky ? Maejdan ?
Tento film je pouze pro silné žaludky – ale INFORMACE K NEZAPLACENÍ
www.uloz.to/hledej?q=Peprná+žvejka‎
Izraelský film z Izraele 50.let je promítán jako „rodinný“ od 12. let na MGM. NĚKDO to nadaboval, vybral do vysílání !
Chtěla bych být hroznýšem. A mít jeho sílu….
Kaaaaaaaaaaaaaa

Re: Re: Re: GP

| 18.04.2014

autenticky:
Novus ordo seclorum (лат.) — дословно означает «новый порядок веков».[1][2][3]
Эти слова являются намёком на 5 и 4 эклоги поэта

Вергилия Марона Публия (Publius Vergilius Maro):
-----------------------
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo[4] — «Сызнова ныне времен зачинается строй величавый». Чарлз Томсон, создатель государственной печати США, когда-то написал, что эти слова особенно чётко описывают все начинания новой эры США.[2]
Этот девиз находится на обратной стороне Большой печати США.[1] Впервые эти слова были опубликованы в качестве девиза в 1782 году.[5] Также оборотная сторона Большой печати США с этим девизом с 1935 года изображается на однодолларовых купюрах

Re: Re: Re: GP

Hox | 18.04.2014

četl jsi práci "Провидение — не “алгебра”…"?
http://vodaspb.ru/russian/razdel_history-2.html

Re: Re: Re: GP

Hox | 18.04.2014

jinak některé postřehy máš zajímavé, dá se souhlasit, ale zbytek působí jako snaha naverbovat nás do světonázoru Nosovského a Fomenka, ničím moc nepodloženého, takže tě chci poprosit, abys to buď nemíchal, nebo se propagace N/F zdržel. Mají sice zásluhu v tom, že poukázali na nesrovnalosti oficiální verze historie (historického mýtu), ale tím jejich přínos končí. Nahrazují existující mýtus svou verzí mýtu, nic jiného. Navíc dějiny nechápou jako proces, ale jako hromadu faktů, se kterými zacházejí jen podle vnějších atributů, vůbec se nesnaží pochopit podstatu probíhajících dějů... fakta zdaleka nejsou upřímná věc, vždy záleží na intepretaci. V tom měl Petrov velkou pravdu.
Viz ta práce na kterou jsem dal link, je to kritika N/F od VP. Osobně si nemyslím, že by Petrov Nosovského nebo Fomenka podporoval. Navíc ty dva podporovala pátá kolona v Rusku, například Kasparov. Popularitu to získalo kolem roku 2000, mohl to být i pokus "vědecky doložit" že rusko nemá na sibiř nárok, z pozice globálního řízení tahle verze dává smysl.

Re: Re: Re: Re: GP

| 18.04.2014

Slýším a poslouchám. Tam za tou duhou ... ahoj ká

Re: GP

Miki | 16.04.2014

Pre: Perseus :-)
Neviem aký majú diskutéri názor na Sidorova - Chronologicko ezoterická analýza vývoje současné civilizace - je k stiahnutiu aj tu na stránke, prípadne na uloz.to. Mne osobne to dosť objasnilo. Dokonca je tam popis situácie na Ukrajine (prečo sa deje rozkol západná časť vs. východná) a to bol preklad robený v (ak sa dobre pamätám) roku 2011.
Podľa môjho názoru, ak vieš čítať medzi riadkami, nazrieš riadne hlboko...
Prvá kapitola môže trochu miasť, ale je potrebná

Re: Re: GP

| 18.04.2014

Znovu odkazuji na Eliot House
http://www.eliot.harvard.edu/
Tam je jedno z přiznaných novodobých mozkových center biblického projektu, žreců a kulisáků. Projděme si abonenty ať víme koho citujeme. Třeba takový „nekonformní“ S.P. Huntington ve svém slovutném díle Střet Civilizací – od str. 189 předkládá zajímavé dějiny a hl. budoucnost Ukrajiny. V roce 1996! Jediné s čím nepočítal je Rossia.
Nechci budit paniku, ale je dobré vědět, že již od r.2006 (zřejmě to hrajou na pětiletky) je na světě dílo neméně slavného Nialla Fergusona „Válka světa Dějiny věku nenávisti“!. Autor staví jako hlavní téma KONFLIKT nekompatibilních RAS. Celá kniha je prolhaná-nestojí za čtení – je však užitečným vhledem do duše níže svěcených.

Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 18.04.2014

Ahoj Ká,
rád bych s Tebou probral něco off topic. Pokud budeš mít chuť, ozvi se mi na email: pe-tri@tempinbox.com

Díky
P.

Re: Re: Re: Re: GP

| 18.04.2014

Fajn. Mám zábavná data k tématu ekologie subtropických oblastí jižní polokoule. Posílám. Ručník končí. ká

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 21.04.2014

Sorry, nestihl jsem si zásilku vybrat. Prosím o ještě jeden pokus.
Díky
P.

Přidat nový příspěvek