5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE

5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE

25.3.2014

příloha DVTR č.5

 

O-DVTR Príloha 5.doc (83,5 kB)
R-DVTR Príloha 5.doc (84 kB)
 

 

5. O svetonázore a o jeho základe

 

Ľudský s-troj (systém) psychiky okrem toho, že pokrýva svojou pôsobnosťou najširší frekvenčný rozsah(pásmo) od procesov s veľmi krátkym trvaním, po procesy, ktorých dĺžka presahuje dobu existencie súčasnej civilizácie, zahŕňa aj svojský druh svetonázoru, ktorý je NEmožný alebo nie plne prevádzky schopný (t.j. ohraničený) v iných typoch psychiky. Inými slovami, ľudský s-troj psychiky je nemožný bez určitého svetonázoru (pohľadu na vesmír-svet), pretože by to bol pokus pochopiť vesmír bez in-formačno – algoritmickej “vnútornej kostry”.

 

Vedomá ozmyslená činnosť človeka je vyjadrovaním jeho svetonázoru. Cez túto “prizmu”(resp. okuliare) sa lámu(spracovávajú) všetky toky vstupujúcich inFormácii preDávaných

  1. telesnými a biopoľovými orgánmi zmyslov a

  2. inFormácii vystupujúcich z pamäte (emoc-čnými modulmi), porovnávaných(korelovaných) s vyššie uvedeným vstupným informačným tokom.

 

Preto, keď sa bavíme o svetonázore človeka, ide v podstate o to, že je nevyhnutné stanoviť parametre tejto “prizmy”(šošoviek okuliarov). Pričom k nej nemáme prístup(duša cudzia - duša temná). Informácie získavame do veľkej miery iba na základe pozorovania vstupných a výstupných procesov tejto „prizmy“. V 20. stor. v kybernetike1 takáto úloha dostala názov „úloha o čiernej skrinke“. T.j. jej(tzv. “Čiernej skrinky”) konštrukcia a predurčenie nie je známe. Prirodzene, že sa nabavíme o z TV známom bezpečnostnom zapisovači lietadla alebo iného technického systému, ktorý je konštruovaný tak, aby prežili akúkoľvek katastrofu a z ich záznamov experti objasnili príčinu katastrofy.

 

Avšak „úloha o čiernej skrinke“ nie je niečo iba z dnešných hraničných skúmaných oblastí vedy. Už filozof Immanuel Kant v 18. stor. uvedený jav skúmal a „tzv. Čiernu skrinku dnešnej kybernetiky“ pomenoval „Vecou v sebe“. Túto „Vec v sebe“ I. Kant charakterizoval ako v princípe nepoznateľnú. No aj on nebol prvý ani posledný. I pred ním, aj po ňom história poznala mnohých exponentov viac, či menej dôsledného i plného agnosticizmu (učenia o nemožnosti spoznať Objektívnu realitu. „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“2 (fil. Herakleitos), lebo voda v rieke sa spolu s jej tokom, plynutím mení. Existujú ale námietky ešte radikálnejších agnostikov na túto tému, vyjadrené vo formulácii: „Nemožno ani jedenkrát vstúpiť do jednej a tej istej rieky“ (pretože rieka tečie a mení sa pokiaľ do nej vstupujete). Ide o jeden z veľkých “sporov” filozofov – abstrakcionistov starovekého Grécka nachádzajúci svoje zobrazenie aj v dnešnej kvantovej mechanike, či tzv. Heisenbergovej teoréme neurčitosti z praktickej fyziky(včítane polí).

 

Aj v dnešných dňoch však existujú filozofovia – abstrakcionisti, ktorí trvajú na tom, „že svet je „usporiadaný“ dostatočne neurčito a v ňom rozlišované objekty predstavujú osobité „transformované prevrátené formy“ nášho myslenia a činnosti, ktoré sú produktami špeciálnych procesov objektivizácie a ontologizácie3.“

 

Hrubo zvýraznený text je úryvkom z článku „Ruská idea: demokratický rozvoj Ruska“ od autorskej skupiny(profesor M. Rac, M. Oizerman, B. Slepcov, S. Tarutin ai.), ktorý bol zverejnený v časopise “Otázky metodológie” č. 1-2, r. 1995. Časopis bol založený G.P. Sčendrovickým a po jeho smrti je vydávaný jeho študentami a podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Uvedená mienka je vyjadrením dnešnej formy agnosticizmu, ktorý stotožňuje neurčitosti s nepoznateľnosťou. Tým navrhuje ľuďom fungovať vo svete nie pomocou osvojovania si objektívnej informácie, ale na základe „meniacich sa foriem“, ktoré sú taktiež nepoznateľné, pretože každý jedinec je „zostrojený dostatočne neurčito”. Identifikované objekty, vrátane „meniacich sa foriem“ prvej generácie je nutné predstaviť si ako „zmenené objekty“ druhej generácie.4

 

Pokiaľ nemáme upadať do abstraktných(zavádzajúcich) úvah, ale vychádzať zo skutočnosti(reality) takej, aká je, tak Svet je zosTrojený (z-ladený, usporiadaný) práve dostatočne určito. V atóme vodíka je normálne 1 protón a 1 elektrón, u človeka je normálnych 23 párov chromozómov, 2 nohy, 2 ruky, 1 hlava, v ktorej majú v súlade pracovať 2 hemisféry mozgu s rôznymi funkciami a pod. Mnohovariantné procesy a ich odklony od normy (ideálu) tiež nepredstavujú nejaké v princípe nepoznateľné neurčitosti, ale štatistické určitosti. Z toho dôvodu sú poznateľné a dostatočne presne sa dajú popísať aparátom matematickej štatistiky a „teórie pravdepodobnosti“ (vo svojej podstate ide o matematickú teóriu mier neurčitosti-neistoty).

 

No u niekoho môže pri odklone algoritmiky5 jeho psychiky od normy zle pracovať či už jedna alebo aj obe hemisféry mozgu a z nejakej príčiny sa im svet nejaví štatisticky určitým, ale predstavujú si ho ako v princípe neurčitý a z toho dôvodu nepoznateľný. Toto u nich zároveň znemožňuje schopnosť nevyhnutne zmysluplného formovania koncepcie v tvare „pluralizmu možností“. T.j. množstva prípustných neurčitostí v nejakom konkrétnom rámci, fluktuačnom pásme ich tolerovateľného rozptylu v hraniciach riadenia rozpoznaného a vyhodnoteného procesu z bodu A do (medzi)cieľového bodu B. Dôsledkom toho je u jedincov (s uvedenými deformáciami vnímania objektívnej reality) „vývoj“ chápaný ako znásobovanie sa neurčitých možností a jedincovi a spoločnosti prístupných zdrojov, nemajúci žiadne iné ciele okrem rozmnožovania. Takýto druh neurčitosti cieľov vývoja a neurčitosti možností vývoja stiera akýkoľvek rozdiel medzi rozvojom, ktorý je vždy cieľaVedomý (má deFinovaný, určený cieľ), s bezcieľnou márnosťou a zmätkom “všemožným”.

 

Filozofovia – neabstrakcionisti, ozmyslene fungujúci v praxi sa javia ako manažéri, ktorí sú spôsobilí uvidieť a opísať možnosti a prax riadenia, schopní podporovať Život zlepšujúce procesy samoriadenia v celej spoločnosti.

 

Svetonázor, keď hovoríme slovami I.Kanta, je skutočne “vec v sebe”, alebo “duša temná, cudzia”. Áno, aj v duši každého človeka sú miesta, kam sa vedomie jeho vlastné, bdelosť nikdy nezahľadí. No svetonázor je „vecou v sebe“ v tom zmysle, že tu nejde o slová a ani o nejaké zložitejšie gramatické konštrukcie toho-ktorého jazyka. V skutočnosti je Objektívna realita spoznateľná a môže byť primerane opísaná za pomoci zvoleného jazyka, ako prostriedku odovzdania inFormácie od inDiviDua k inDiviDuu(ktoré sú rozvinuté v kultúre6 danej spoločnosti). Samozrejme, že spoznanie a popísanie(nakódovanie na tvorivý prenos = uchopenie zvoleného procesu) nesie v sebe aj niektoré nepresnosti a chyby, no zároveň vieme, že praktická otázka nemôže pozostávať z absolutizácie chýb jedinca dôsledkom jeho ohraničenosti a neobjavených neurčitostí. Nútila by nás totiž do dnešnej šialenej a ni(e)kým zámerne v rámci našej kultúry dlhodobo programovanej ilúzie, stojacej na pozícii principiálnej nemožnosti poznať a opísať Objektívnu realitu a vytvárajúcej tak potichu medzi riadkami predpoklady prvoradosti subjektivizmu(egoizmu) s následnou snahou jeho oficializácie7. Úlohou zdravého Človeka, občana je naopak vopred vidieť(predVídať, jednoDucho sedliacky prognostikovať) tú hranicu, za ktorou sa nepresnosti, chyby a neurčitosti poznania a opísania stanú nebezpečné(z pohľadu tvorenia, riadenia procesov neprijateľné) a neprekračovať túto hranicu.

 

Inými slovami to znamená, že:

  1. Otázka smeruje v procese života a činnosti k rozlíšeniu toho, čo sa nachádza na jednej a druhej strane spomínanej hranice(rámca tvorenia = prípustného riadenia);

  2. Každý svetonázor môže byť identifikovaný a poznaný, opísaný prostriedkami jedného z jazykov a na základe opísania sú druhí jedinci spôsobilí to správne pochopiť (primerane a sú-obrazne jedineČnosti vnímania a chápania seba samého) s dostatočnou presnosťou pre praktický život(pokiaľ si to želajú). To si však vyžaduje prácu nad sebou samým, ktorá ide ešte o krok ďalej. T.j. je kvalitatívne odlišná od slov, ktoré sme sa tu v texte pokúšali formulovať na danú tému.. 8

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Kybernetiku predstavujú síce mnohí spoločnosti vo VŠEOBECNOSTI ako vedu o riadení, aj keď sa samotná kybernetika nejaví byť dostatočne všeobecnou v zmysle porovnania s modelom tvorenia(riadenia) pomocou tu popisovanej DVTR(Dostatočne všeobecnej teórie riadenia).

2 Známe hellénske „Panta rhei“ πάντα ῥεῖ, „Všetko tečie“ možno však v rámci hlbších „zasväteni“ hermeneutiky chápať aj ako vzájomnú horizontálno-vertikálnu previazanosť procesov, kontinuitu vývoja objektívnych pravidiel. Síce často ZATIAĽ nepoznaných, no v princípe určite nie nepoznateľných..

3 Hellénsky ὄν, on, „bytie“(existencia), ako forma slovesa εἶναι, einai, „byť“, a λόγος, logos, „učenie, veda, slovo“. Veda o podstate existencie, bytia, základných štruktúrach skutočného a možného. Podľa tradičnej terminológie ide o „všeobecnú Metafyziku“ = helénsky μετά metá „za, ďalej,“ a φύσις phýsis „príroda“, „prirodzené zloženie“ sveta viditeľného i zatiaľ neviditeľného(nedostatočne rozpoznaného a pomenovaného). Zaoberá sa otázkami typu: Čo je to človek? Existuje Boh? Má svet začiatok?..

4 Pozn. : Avšak tieto, akoby názorné sociologické fragmenty z uvedeného článku, boli objavené a odpísané skoro doslovne v oficiálnom dokumente administratívy RF „Politika národnej bezpečnosti RF“ (1996-2000). Na základe tohto filozofického pozadia patrí uvedený dokument adiministratívy RF k žánru prázdnych deklarácií o „blahých zámeroch“ vo vzťahu k populácii. Nezmyselnosť vyhlásení, ktoré dokument obsahuje, vylučuje možnosť jeho predmetnej kritiky ohľadom podstatných otázok a taktiež aj možnosť zavedenia jeho dobrých zámerov do života. Uplynulý čas od jeho vypracovania v r.1996 potvrdil správnosť jeho ohodnotenia (pozri analytickú stať „Renyxa“ – hlúpa osnova politiky Ruska, v zborníku prác „Intelektuálny postoj“ č. 1, r.1996, v ktorom je recenzovaný dokument „Politika národnej bezpečnosti RF (1996-2000) ).

5 Napr. z dôvodu zámerných chýb „samo“riadenia kultúry, v ktorej vyrastal. Včítanie rôznych hierarchických pseudonáboženstiev, programovaných deformácii v systéme vzdelávania pre „plebs“ a dnes hlavne metodickej masmediálnej manipulácie a pod.

6 Jazyk je jednou zo základných charakteristík danej kultúry.

7 Adeológia, technológia riadenia kolektívno-individuálneho podvedomia typu rozdeľuj a panuj. T.j. v praxi snaha o hľadanie produktov subjektivizmu jedincov s následným hľadaním „kompromisu“, falošnej tolerancie medzi dvoma absurdnými názormi, miesto spoločného metodického hľadanie(aproximácie) objektívnej reality(napr. pomocou pôvodnej, nedeformovanej dialektiky). Výsledkom prvého modelu, zneužívaného min. posledných 200-300 rokov na pseudohumanistických uniVersitách, je „topenie sa v subjektivizme“ a kolektívne samovražednom „práve každého na svoju hlúposť“. V rámci praktického politického marketingu nazývaná aj: „Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen“ (Zachovávanie a vytváranie konfliktného potenciálu)..ktorý možno podľa potreby Ad Hoc dostatočne rýchlo využiť..Ide o onú povestnú iskru „samo“vznietenia revolúcie, vojny..vo všeobecnosti detailne-štatisticky riadených(s prijateľnou odchýlkou pravdepodobnostne predurčených) kolektívnych psychóz a schizofrénie. Či už v nejakej forme občianskej, alebo medzinárodnej informačnej, resp. aj tzv. „horúcej“ (klasickej v bežnom ponímaní) vojny v prípade strácania udržateľnosti manažmentu (v zmysle predikcie) davu. T.j. padania akvizično-vojenských priorít riadenia trhu, burzy zvolených cieľových polygónov z priority vyššie spomínaných prostriedkov riadenia 1-6(konceptuálne technológie cez riadenie chronológie, ideológie, financii a tokov rôznych narkotík ..až po „nože“). Na prírodovedno-technických odboroch je snaha o aplikáciu podobného deformačného mechanizmu do vedy napr. vo forme „dostatočne skorej špecializicie“ a tým výchovy úzkych profesionálov bez celkového rozhľadu. Absolventi oboch základných študijných smerov(1.tzv.“humanistického“ a 2.“prírodovedno-technického“) sú následne ľahko manipulovateľní študentami elitárnych uniVersít s výchovou k celostnému chápaniu mozaiky objektívnej reality. O systéme titulatúrnych „zasvätení“ v pomaly už tragických zvyškoch bývalej vedy a školstva obecne, ani nehovoriac..

8 „Bo slovo písané, Vodou MŔTVOU jest a iba v život každodenný pretavené, Vodou ŽIVOU, zo studienky sviežou, rozprávok predkov našich sa stáva.“

 

_

Diskusní téma: O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE

.....

Vlk | 27.03.2014

Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák

skoda ze tito dva panove byli vsim jinym,nez kym se snazili v ocich verejnosti presentovat...a velka skoda je,ze mnoho ceskych se jimi dalo oblbnout...klamat cimrmanem umeli vskutku vytecne

Re: .....

Pe-tri | 27.03.2014

Jak se říká - škoda je jen dobrých lidí - takže na můj vkus to je přece jen příliš povrchní úsudek.

Re: Re: .....

Vlk | 28.03.2014

kdyby s tim mel co delat vkus,napsal bych,ze na muj vkus je vas odsudek prilis povrchni..

Re: .....

Hox | 28.03.2014

na téma Smoljak-Svěrák tu proběhla dříve jedna diskuse:

...
Přežili by za každého režimu. Dneska říkají, jak to bylo za socíku strašný (tedy Smoljak už je mrtvý) a že se to nesmí opakovat, vyprávějí "dizidentské historky", jak očůrávali cenzora. V podstatě o sobě rozšiřují, že díky jejich inteligenci nebylo poznat, že "bojují". Jenže ve skutečnosti byl jejich humor fakt neškodný a "protirežimově" si to obraceli lidi sami. Oni se ve skutečnosti politickým tématům obloukem vyhýbali.
Dost vypovídá, že ač Svěrák podepsal Chartu, nestálo ho to místo scénáristy na Barrandově, nejvíce filmů natočili právě v této době a v 80.-tých letech zažívalo Divadlo Járy da Cimrmana snad největší rozkvět.
Takže nevím, zda by režim dovolil takto působit někomu, koho má za nebezpečného...
A když se podíváš na naše herce, kteří se dnes samozvaně vydávají za "inteligenční elitu národa", většinou najdeš samé "prostitutky". Už jen tím, jak odůvodňují svou spolupráci s bývalým režimem - většinou tím - "chtěl jsem hrát". Přitom na sebe donášeli, udávali se navzájem.
Odpovědět
Re: Re: Re: Re: Re: Re: tohle je opravdu smutné

paprsek | 26.10.2013

Mladej Svěrák nadával lidem, co se chystali volit Zemana - na jaře.

A jak Svěrák - Smoljak vykradli české dějiny a tím i částečně podtrhli národní sebevědomí - už nemáme myšlenkové velikány - už nemáme národní obrození - už máme jen Cimrmana. Ještě ho naučí cestovat v čase a zruší Komenského, Husa... Za Hiltera se ještě národ mohl vracet dějinami a spojovat se svými moudrými předky, kteří něčím vynikali - dnes, když se objeví nějaké takové jméno - je překryto Cimrmanem - ukradli nám dějiny - i když se to zpočátku zdálo jako nevinný humor. Svěrák zmrzačil duši národa - je to jeden z největších gaunerů a zrádců národa.

Re: Re: .....

Pe-tri | 28.03.2014

Rozhodně nejsem žádný nekritický obdivovatel S+S, ale s téměř s každým tvrzením by se dalo úspěšně polemizovat. Ale nestojí to za to. Nevyjadřoval jsem se k S+S ale k humoru.

Co Vy nato sudruhovia

Maros | 26.03.2014

http://www.youtube.com/watch?v=rGmHbk28N3w

zimmerman

jardob | 25.03.2014

Ale Jara Cimrman je iba vymyslena postavicka.. Videl som Sverakov film, bola to sranda.

Inak ono uz tvrdenie ze "Pravda je nepresna" je jazykova pasca. Pravda je totiz z principu presna vzdy, len my sme sa zle vyjadrili, a ztotoznili svoje aktualne "poznanie" so slovom "pravda" co su dve zasadne odlisne veci.. Nase poznanie sa vyvija, a priebezne byva nepresne.. Pravda ako taka je presna vzdy.

Re: zimmerman

Pe-tri | 26.03.2014

Samozřejmě, že jde o humor:)

Re: Re: zimmerman

Dušan | 26.03.2014

Problém s humorom je:

Vedy.sk

"No žiadna oblasť spoločnosti neostala nepovšimnutá, aj keď naivná biomasa si myslí pravý opak. Pozrime sa napríklad na humor a humoristov. Na prvý pohľad úplne nevinná vec, ale všimli ste si niekedy, kde smerujú v podstate všetci populárni humoristi energiu? Znova len na interval od prvej po tretiu čakru. Alebo viete vymenovať takých humoristov, ktorí pôsobia výlučne v intelektuálnej oblasti humoru? A môže vôbec humorista pôsobiť v inej sfére? V našom jazyku to nevidíme, ale ak sa vrátime k pôvodnému, alebo dnešnému ruskému, tak sa môžeme ihneď zorientovať. V ruštine sa humor povie ЮМОР. Bukvica „Ю“ graficky symbolizuje dianie mimo hlavného toku energie, pričom slovo „MOR“ znamená smrť. Humoristi teda majú úlohu odviesť národ od hlavného toku energie, Inglie nadol, do rýdzo živočíšnej oblasti. A oni svoju prácu robia.

Čo sa týka zopakovania významu slova MORálka, je to koncentrácia všetkých prostriedkov na MORenie bielych ľudí. Preto aj drvivá väčšina huMORistov rozpráva vtipy týkajúce sa sexu, t.j. energie druhej čakry, nízkych frekvencií. Tu patria aj všetky oficiálne médiá a cirkev."

Takže cimerman bol výmyslom koho? Prečo nevedome alebo vedome potláčal chápanie v českej spoločnosti absurditami. Je to na zamyslenie.

Re: Re: Re: zimmerman

Pe-tri | 26.03.2014

V podstatě s Vámi souhlasím s tím doplnění, že asi je potřeba umět správně rozlišovat a následně i interpretovat probíhající děje a jevy kolem nás. Žijeme ve světě kde každá mince má dvě strany - významy, chcete-li výklady, intrepretace či užití a vždy je potřeba správně pochopit záměr. Kdo má záměr škodit, umí zneužít a dezinterpretovat cokoliv a samozřejmě i humor. Ale obecně humor určitě není jevem apriorně/ideově škodlivým. A tak lze interpretovat ruské slovo i jako nástroj od smrti odvádějící. A u Cimrmanů (Svěrák, Smoljak) můžeme být jejich intelektuálně - absurdní humor chápán rovněž jako nástroj pomáhající rozbíjet myšlenkové stereotypy. Jestli to jednomu skutečně pomáhá uvědomit si absurditu okolního společenského režimu a druhého to v ní ještě více hibernuje je pak nejen věcí autorova záměru, ale i typu/stroje psychiky, na kterou je působeno. Za popřemýšlení to určitě stojí, ale jak říkám - mějme oči otevřeny a snažme se trvale a bděle chápat všechny jevy a děje jak z hlediska dobrého sluhy tak z hlediska zlého pána.
P.

Veda

Vasiľ | 25.03.2014

Fyzika je veľmi zjednodušene povedané sada vzorcov. Tieto vzorce dobre fungujú - lietadlá lietajú, družice obiehajú, ťažké telesá ohýbajú svetlo, tesné neutrónové hviezdy vyžarujú gravitačné vlny a strácajú energiu, častice sa rozpadávajú... - všetko v súlade s tými vzorcami - veď tie vzorce sa tomu aj prispôsobovali.

Sú tu však problémy:

A) Ako tým vzorcom rozumieť? Ak M=N, tak sa to dá interpretovať dvojako: M je toľko, koľko je, pretože také je N, alebo naopak, N je dané M-kom. A predstavte si teraz nie jednu rovnicu, ale mnoho rôzne previazaných rovníc - zákonite je tam viac možností interpretácie. Niektoré prirodzené, iné vtipné, pritiahnuté za vlasy, atď...

B) Sú to iba fyzikálne modely častokrát používajúce za vlasy pritiahnuté abstrakcie. Tieto abstrakcie sú však len pracovnou metódou. Výsledkom práce je vzorec, ktorý dostatočne dobre platí - veď vidíme: lietadlá, družice... Inými prístupmi by sa možno získali iné vzorce, buď úplne zlé, alebo o niečo presnejšie ako staré.

C) Kvantová teória - dáva veľmi dobré výsledky, ale všetci vedia, že je vnútorne nekonzistentná. V kvantovej teórii poľa sa tieto dobré výsledky získavajú zlými postupmi. Sú tam totiž nekonečná, ktorých sa zbavujeme pomocou renormalizácie a regularizácie, pri ktorých sa matematikom vlasy dupkom stavajú - ale nič nepovedia, pretože ani oni nič lepšie nemajú. Intuitívne je to zbavovanie sa nekonečien v poriadku, dokonca viaceré prístupy dávajú tie isté výsledky, lenže prísne matematicky to nesedí. Napríklad využíva sa aj intuitívnym postupom ľahko dostupný výsledok (cez analytické predĺženie Riemannovej zeta funkcie), že:
1+2+3+... atď. až po nekonečno = -1/12
hoci prísne matematicky to tak nie je a ani nemôže byť. Ale dáva to potom dobrú teóriu s veľkou presnosťou zhodnú s meraniami.

D) Akademicko-administratívne fungovanie vedy: granty a písanie článkov len pre ich samotné písanie - spotrebovanie času na nie práve najužitočnejšie veci.

Z hľadiska formovania vedy (a mladých vedcov, a potom následne aj bežnej populácie na základných a stredných školách) sú najproblematickejšie body A a D. Z pohľadu formovania myslenia más najmä ten bod A s kombináciou neuvedomenia si bodu B. Ten bod B som tu dal trochu na obranu vedy - netreba ju zahadzovať, len treba vedieť, na čo a ako sa dá použiť - ako približne fungujúce modely fyzikálne teórie obstoja, fungovanie sveta však vyčerpávajúco nevysvetlia. No a bod C je len taká pikoška, ale celkom dobre ilustruje problémy s vedou.

Bože dobrý, to je guláš... ale prepisovať to už nebudem :-)

Re: Veda

Miroslav | 25.03.2014

"Fyzika je veľmi zjednodušene povedané sada vzorcov. Tieto vzorce dobre fungujú."

Súčasné vzorce vo fyzike vôbec neopisujú PRAVDIVO realitu, fungujú len čiste teoereticky... nás zavádzajú do sveta ktorý reálne nejestvuje.

príklad:
V Prírode nejestvuje ani jeden mínusový obejkt.

Pri teplote Absolútnej nuly podľa definície sú všetky častice v pokoji.
Otázka:
Ako môže tiecť elektrický prúd - pohybovať sa elektróny pri teplote blížiacej sa absolútnej nule - supravodivosť ?


Ak ťa to zaujíma podrobné stručné vysvetlenie si pozri tu:
Как нас дурят с детства (Рыбников Ю. С.) или Зомбирование через науку
http://www.youtube.com/watch?v=1hQUj83acV0


Re: Re: Veda

Jirka | 26.03.2014

Ty vzorce realitu popisují. Respektive popisují realitu tím nejlepším způsobem, jakým to umíme.
Ono je třeba rozumět tomu, co vzorec říká, k jaké vlastnosti objektu se vztahuje.
Např. zápis M=N neznamená, že oba objekty jsou zcela shodné.
Například můžete říct, že dvě kovové padesátikoruny = jedna papírová stokoruna. To jistě platí. Pak se ale objeví nějaký teoretik a začne to vyvracet s tvrzením, že když zváží dvě padesátky, tak mají jinou hmotnost než stovka.
A hádejte se s ním...

Re: Re: Veda

Vasiľ | 26.03.2014

Čo chcel ten pán povedať tým, že
2x3 = 2x2x2
skutočne netuším. Vlastne som z toho ani veľmi veľa neodpozeral, tak to snáď myslel len ako názornú ukážku manipulácie, alebo niečo úplne iné...?
Supravodivosť je v poriadku - pár tuholátkarov poznám a som si istý, že neskúmajú bludy. Obávam sa skôr, že Ty tej supravodivosti poriadne nerozumieš.
Ale ako píše kolega nado mnou - tým vzorcom treba rozumieť - až potom môže človek vedieť, čo od nich čakať.

A mnohí od nich žiaľ očakávajú priveľa - to už bude ten nešťastný výsledok práce školstva - zámerná deformácia s cieľom ničiť normálne myslenie už od mladého veku. A kým človek naozaj pochopí ako to s tou vedou je, uplynie veľa študijného času a medzitým je ten vedec už tak špecializovaný, že zase nerozumie celkovému obrazu (resp. nemá na to čas ani priestor).

Nelze nevzpomenout Járu Cimrmana ...))

Pe-tri | 25.03.2014

Cimrmanova teorie poznání

Teprve nedávno jsem v Einsteinově korespondenci objevil dopis, v němž Cimrman svého přítele seznamuje s definitivním náčrtem externismu. Vysvětluje mu, že podle této filosofie se to má s existencí věcí přesně naopak, než jak to odpovídá běžnému názoru: věc je tam, kde se domníváme, že není, a není tam, kde se domníváme, že je.
Tedy populárně řečeno: držím-li v ruce například tuto křídu, pak podle Cimrmana vyplňuje tato křída souvisle celý prostor svého okolí a jedině v místě, které vidíte, tato křída není. To, co držím v ruce, je vlastně jen jakási prázdná bublina v souvislém křídovém masivu. Einsteinovi připadal takovýto popis svět pozoruhodný. - V originále označil dokonce Cimrmanovy názory jako "funny". - Měl však i námitky. Cituji: "Jako fyzik Vás musím upozornit, že na podstatě skutečnosti samé se nic nemění, jestliže VĚC označíte jako PRÁZDNO a prázdné okolí jako VĚC. To je pouhá hra se slovy. "V originále: "The ping-pong with the words." - Tolik Einstein.
Než vás seznámím s Cimrmanovou odpovědí na tuto Einsteinovu námitku, musím se zmínit o filosofu F. C. Bohlenovi, jehož jméno vám patrně dnes už nic neříká. Není divu: on působil ve filosofii pouze jako diletant. Vlastním povoláním byl obchodník - měl velikou drogerii v Essenu. A proslul snad jedině tím, že byl na své zákazníky hrubý až sprostý. Nuže - a tento vulgární materialista se tedy pletl i do filosofie. A právě na srovnání s jeho teorií poznání vysvětluje Cimrman Einsteinovi své vlastní poznávací principy.

Budu je citovat podle Cimrmanova dopisu.

TEORIE POZNÁNÍ

Dle F. C. Bohlena Dle J. Cimrmana
PRAVDA - nepřesná OMYL - přesný
ZPŘESŇUJEME PRAVDU VYVRACÍME OMYL
VÍME VŠE NEVÍME NIC

Podle vulgárního materialisty Bohlena je základním pojmem našeho poznání PRAVDA, i když Bohlen připouští, že je zpočátku NEPŘESNÁ. Cimrman naproti tomu říká, že základním pojmem poznání je OMYL, zpočátku samozřejmě PŘESNÝ.
Jak se naše poznání prohlubuje, dostáváme se do druhé fáze poznávacího procesu, v němž podle Bohlena ZPŘESŇUJEME PRAVDU, kdežto podle Cimrmana pouze VYVRACÍME OMYL.
Konečným cílem našeho poznání je pak podle Bohlena stav, kdy je pravda už naprosto přesná a my. VÍME VŠE. Podle Cimrmana je na konci poznávacího procesu omyl zcela vyvrácen a my NEVÍME NIC.
Ovšem pozor. Já bych nerad abyste Cimrmana pokládali za nějakého agnostika či nihilistu. On chápe poznání jako proces v podstatě pozitivní, při němž se vymaňujeme z počátečního omylu, abychom - jak doslova říká - "stanuli nakonec před tváří Všehomíra s hlavou jasnou a prázdnou." To, že na konci poznání nevíme nic, je jen logickým důsledkem jeho externismu. V procesu poznání se totiž, jak jsme si ukázali na této křídě, blížíme k místu, kde věc není. Dojdeme-li tedy až k objektu samému, nedostaneme se, jak tvrdí Bohlen, k jádru věci, nýbrž šlápneme do prázdna. Takže na konci poznávacího procesu nevíme sice nic, ale zato to víme správně.
Opět se tu ale vyskytuje příslovečný cimrmanovský rozpor (Cimrmanscher Widerspurch): jeho teorii poznání lze aplikovat na celé jsoucno, ale s jedinou výjimkou - a tou je Cimrmanova teorie poznání samotná. Aplikována sama na sebe sebe samu totiž vyvrací: buď je OMYLEM, anebo ji NEVÍME.
Avšak Cimrman si i tady věděl rady. Těsně předtím, než vyslovil svou finální větu NEVÍME NIC, udělal tzv. KROK STRANOU. Tím stanul - ovšem jen na chvilku - na půdě vulgárního materialismu, odkud mohl svou teorii poznání uznat jako objektivně pravdivou.

TEORIE POZNÁNÍ

Dle F. C. Bohlena Dle J. Cimrmana
PRAVDA - nepřesná OMYL - přesný
ZPŘESŇUJEME PRAVDU

VÍME VŠE <-----Krok stranou ------ VYVRACÍME OMYL
NEVÍME NIC

Závěry obou teorií spojil pak Cimrman ještě tzv. DVOJTEČKOVÝM OPERÁTOREM, který oběma protichůdným tvrzením dává společné vyústění slavnou filosofickou větou: VÍME VŠE: NEVÍME NIC.

© Copyright - text: Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák

Re: Nelze nevzpomenout Járu Cimrmana ...))

Student nultého ročníku | 18.04.2015

Děkuji za Váš příspěvek.
Po jeho přečtení, už mi je všechno jasné:-)

Přidat nový příspěvek