5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (2)

5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (2)

27.3.2014

 

-předchozí část-

 

Úlohou zdravého Človeka, občana je naopak vopred vidieť(predVídať, jednoDucho sedliacky prognostikovať) tú hranicu, za ktorou sa nepresnosti, chyby.. neurčitosti poznania a opísania, stanú nebezpečné(z pohľadu tvorenia, riadenia procesov neprijateľné) a neprekračovať túto hranicu.

 

Inými slovami to znamená, že:

  1. Otázka smeruje v procese života a sprievodného konania jedinca, k rozlíšeniu toho, čo sa nachádza na jednej a druhej strane spomínanej hranice(rámca tvorenia = prípustného riadenia);

  2. Každý svetonázor môže byť identifikovaný a poznaný, opísaný prostriedkami jedného z jazykov a na základe opísania sú druhí jedinci spôsobilí ho správne pochopiť (primerane a sú-obrazne jedineČnosti vnímania a chápania seba samého) s dostatočnou presnosťou pre praktický život(pokiaľ si to želajú). To si však vyžaduje prácu nad sebou samým, ktorá ide ešte o krok ďalej. T.j. je kvalitatívne odlišná od slov, ktoré sme sa tu v texte pokúšali formulovať na danú tému.. 1

 

Tak sme sa vrátili k otázke ohľadom kontextu, v ktorom je vhodné to slovo, ktoré systematicky nemiestne používal Gilbo v preambule svojho článku, zneužívajúc normy spisovného jazyka. Táto otázka - otázka Rozlíšenia – sa systematicky obchádza ako vo filozofickej a bohosloveckej literatúre Západu, tak aj v “posvätných” knihách védicko-znacharského Východu. Jedinečné výroky, ako napr. formulácia apoštola Pavla: „Zmysly sú návykom(stereotypom) k rozlíšeniu dobra a zla učené“ (List k Hebrejom, 5:14) – prechádzajú u väčšiny nepovšimnuté a zostávajú bez podrobného vysvetlenia ich podstaty.

 

Ide o dôsledky toho, čo chápeme pod schopnosťou rozlišovania „toto ÁNO“ a „hento zas NIE“. Pričom je práve táto schopnosť neoddeliteľnou súčasťou vrodenej výstroje každého zdravého jedinca, ktorý je sebestačný v ovládaní tejto schopnosti. I keď je u rôznych jedincov táto schopnosť rozvinutá rozdielne, ide o analógiu toho, že každý vlastní rôzny prah citlivosti a rozlišovacie schopnosti každého zo svojich vzájomne previazaných zmyslových komplexov. Napr. Eskimáci a ďalšie národy Severu poznajú viac ako 100 odtieňov farby snehu. V porovnaní s tým poznajú južnejšie národy väčšinou maximálne 2 odtiene: biely – čerstvo napadaný a šedý – jarný. Zdá sa, že by to mohlo potvrdzovať slová apoštola Pavla o privykaní zmyslov k rozlíšeniu cez návyky. Hoc aj mnohogeneračné. Či už adekvátne objektívnej realite, alebo dlhodobo niekým podľa potreby manipulované.

 

Možno, že niekto sa začne smiať, keď mu napadnú obrazy fanaticky absurdných „islamských fundamentalistov”, ktorými mu pamäť z nejakých dôvodov bohato zásobili TV a tlač.. Avšak dejinný kontext, z ktorého možno extrahovať INÝ zmysel slova „Rozlíšenie“, vyzerá byť(pre niekoho možno paradoxne) práve v Koráne. A naozaj je pre triezvo (bez opojenia nejakých nereálnych reprogramov emócii) mysliaceho jedinca asi lepšie, posmešné predsudky opustiť a vniknúť do podstaty otázky ohľadom vysvetlení pojmu pomocou Koránu. O to viac, že Gilbo toto slovo použil v preambule svojho článku (v súčasnej kultúre zriedkavé) nie bez príčiny, ale zámerne. Tým, že ho umiestnil do ne(v)hodného kontextu, snažil sa blokovať v podvedomí ostatných jeho chápanie v koránickom zmysle. I keď možno ani on sám nekonal v tejto veci vedome a zámerne, ale pod “egregoriálnym” vplyvom toho fragmentu kolektívneho podvedomia spoločnosti, ktorý on svojou činnosťou podporuje2.

 

V arabskom jazyku je slovo, ktoré sa v našom prepise zapisuje ako „furkan“ (arab. Al Furqán). Toto slovo je v Koráne mnohokrát použité, ale 25. súra Koránu je takto nazvaná celá. „Furkan“ sa do slovenčiny prekladá dvojako. Ako „rozlíšenie“ a ako „spasenie“. V arabskom jazyku dáva tak rôzne rámce(aspekty) tohto všeobecného zmyslu.

 

Tieto 2 varianty prekladu v princípe formujú celú hĺbku otázky o rozlíšení v procese života a konania toho, čo

  1. sa nachádza po tú stranu hranice, kde chyby a neurčitosti poznania a opisov Objektívnej reality nie sú nebezpečné pre tvorivú činnosť. Tak aj rozlíšenie toho, čo

  2. sa nachádza na druhej strane hranice, kde tie isté chyby a neurčitosti predstavujú nebezpečenstvo a prinášajú so sebou väčšie alebo menšie ťažkosti a útrapy.

 

Uvedený pohľad a chápanie reality dáva podklady k tomu, aby si jedinec, ak nie je bezstarostný spotrebiteľ a notoricky známy parazit, našiel čas na prečítanie Koránu, ako posolstva adresovaného jemu osobne. (Porovnávajúc jeho rôzne preklady, v ktorých sú vyjadrené rôzne aspekty zmyslov pôvodného arabského textu..T.j., ak neovláda arabský jazyk).

Ďalej budeme pri prekladoch koránu používať slovo „Rozlíšenie“ vo význame spasiteľnosti Rozlíšenia. V Koráne sa hovorí: „ A dali sme Mojžišovi Písmo i Rozlíšenie: snáď pôjdete priamou cestou.“ (súra 2:50). Téma Rozlíšenia je v Koráne aj inak použitá mnohokrát. Napr. súry 2:50, 3:2, 8:29, 21:49, 25:2. Z citovanej súry 2:50 možno pochopiť, že Mojžišovi boli dané nejaké vedomosti, inFormácie zahrnuté do Písma. T.j. do pravdivej, pôvodnej Tóry, ktorá následne bola vyňatá z obehu a používania a sfalšovaná redaktormi, zvrátená kurátormi tzv. „Biblického projektu“. Podľa koránického vnuknutia vyzerá, že Mojžišovi bolo oných necelých cca. 2000 rokov pred vznikom koránu dané okrem pôvodnej Tóry, aj niečo ďalšie. Nejaký doplnok k Písmu, nejaký kľúč(?), nazvaný „Rozlíšenie“. Pri odkazoch k fragmentom koránického posolstva ľudstvu, v ktorých sa používa slovo „Furkan“ – Rozlíšenie, sa odhaľujú 2 zmyslové úrovne, na ktoré poukazuje toto slovo v kontexte samotného Koránu:

  1. Je to otázka spôsobilosti jedinca k Rozlíšeniu „to ÁNO“ od „ toto zasa NIE“ ,

  2. a tak isto aj otázka týkajúca sa toho, čo presne je v Koráne dané do Rozlíšenia, ako východzej určitosti (Istoty = Pravdy), od ktorej sa odvíja proces ozmyslenia a prehodnotenia života.

Korán, súra 8:29 objasňuje prvú z týchto otázok:

Ó vy, ktorí ste uverili! Ak sa Boha bojíte(arabské slovo pôvodného textu je bližšie k zmyslu „skláňať sa v hlbokej úcte pred Bohom“ a vylučuje jeho chápanie ako „nezmyselného strachu, úzkosti, cielene zneužívaných obáv slabších a tupého orientálneho klaňania sa autoritke“ ), Boh vám dá schopnosť Rozlišovať, od zlých skutkov vás očistí(vyhladí zo života ich následky) a odpustí vám hriechy. Veď Boh je veľkým dobrodincom.“ 3

Takto Korán vyjadruje, že človek nie je sebestačný vo svojej spôsobilosti k Rozlíšeniu. Inými slovami: Nie je sebestačný v schopnosti výberu inFormácii z toku životných udalostí. Predovšetkým tej inFormácie, ktorá prvýkrát prichádza do jeho psychiky a na základe ktorej si buduje svoj svetonázor a chápanie sveta počas celého života, počínajúc od vnútromaternicovej periódy vývoja. To znamená, že človek v podstate nie je sebestačný v spôsobilosti (schopnosti) vyčleniť(rozlíšiť) „signál“ nesúci inFormáciu, na pozadí „šumov“ a „rušenia“. Túto schopnosť každému jedincovi dáva Boh bezprostredne, na základe jeho morálky, ktorá tak definuje celú jeho činnosť.

Skutočnosť, že každý subjekt získava prístup k inFormácii pri jeho osvietení Rozlíšením priamo od Boha, ktorý predvída následky prístupu4 konkrétneho jedinca k určitej inFormácii, je jedným z aspektov Božej Všemohúcnosti.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 „Bo slovo písané, Vodou MŔTVOU jest a iba v život každodenný pretavené, Vodou ŽIVOU, zo studienky sviežou, rozprávok predkov našich sa stáva.“

2 nabíja ako batéria a/alebo printer-tlačiareň príslušnej matice konkrétne zameranej metakoncepcie skúmanej vetvy profesionálneho (a)sociálneho inžinierstva

3 Táto publikácia vyjadruje naše chápanie na základe prekladov M. Osmanova a G.S. Sablukova. Vo väčšine druhých prekladov sa arabský „furkan“ prekladá jedným slovom ako „Rozlíšenie“, ktoré niektorí prekladatelia zdôrazňujú podobne ako Písmo s veľkým počiatočným písmenom, čím zdôrazňujú jeho posvätnosť. V preklade Sablukova v mnohých prípadov zodpovedá arabskému slovu „furkan“ slovo „spasenie“, v ďalších zasa samotný „Korán“. V iných situáciách je zasa zachované samotné arabské slovo v našom prepise (transliterácii) a nezačína sa s veľkým počiatočným písmenom (v arabskom jazyku – abecede niet rozdelenia na malé a veľké písmena).

4 Ako v hre.. Človeku je podľa svojej 1.mravnosti, 2.miery chápania objektívnej reality a 3.schopnosti tvoriť(riadiť zvolené procesy v prijateľnom rámci, odchýlke), zabezpečovaný prísun inFormácii(konkrétnych mier, obrazov príslušných konštelácii príčinno-dôsledkových vzťahov) Zhora. Po zvládnutí „vstupného“ levelu prichádza benefit a ďalší level s vyššou mierou všeobecnej zodpovednosti, no aj väčším benefitom, odmenou v tomto zmysle. Hra na uhádnutie, objavenie celospoločensko- kľúčových..“KaRalovských“ inFormácii a ich objektívne(z pohľadu VM..HNR) najlepšej možnej interpretácie a aplikácie v každodennom praktickom živote.

 

Diskusní téma: O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (2)

Otazka

Paulo | 29.03.2014

Ako mohli pisatelia Koranu po 2000 rokoch vediet, ci Mojzis dostal nejaky "kluc" a aky?

Re: Otazka

Hox | 29.03.2014

to je vývod autorů DVTR, v koránu to přímo (polopaticky, jednoznačně) není. Odpověď na otázku, jak to mohli zjistit oni, je: metodologie (zpracování informací), intuice a Rozlišení (jako schopnost identifikovat informace na pozadí šumu).

Re: Re: Otazka

Paulo | 29.03.2014

Ok, dakujem. Len mi to s tym Mojzisom s doteraz nazbieranymi informaciami nejako nesedi v tomto (pozitivnom?)kontexte...

Re: Re: Re: Otazka

Hox | 29.03.2014

za málo... ještě ať to nevyzní, že to je předkládáno jako absolutní fakt, je to jejich závěr, pohled, samozřejmě, nikdo není neomylný, i když tandemním nebo polytandemním režimem činnosti se chyby úspěšně eliminují.

ad Mojžíš a pozitivní výklad: podle všeho to vypadá, že Mojžíš nesl úplně jinou "message", než se historicky dochovalo. Po roce v poušti byl zřejmě zabit a následná 40-ti letá tůra a biorobotizace semitského pouštního kmene byla už plně pod kontrolou kurátorů biblického projektu. Je tu analytika na to téma, "sinajský pochod".

Kedy už príde odmena

stretnutie | 28.03.2014

\Prepáčte,ale už mi idete trochu na nervy s tou morálkou.Vasiľ zas chce v papieroch hľadať. Ale načo už ???Či je tu niekto z nás nemorálny?Či sme neprečítali,tu ,spoločne stovky,možno tisícky kníh.A čo vieme ?Moji starí rodičia,rodičia,moji súrodenci,ich rodiny,Vaše rodiny,Vy .....vynásobme si to počtom generácií,pokojne stovkou.Sú to milióny ľudí spolu. Nepoznám nikoho,kto by sedel v base z našej rodiny,alebo čo i len najmenšie zlo spáchal,možno môj otec trápil mamu,lebo mal rád ženy.Ale vraždy,krádeže,parazitizmus dovolím si tvrdiť,nám je cudzí. Tak čo ešte máme robiť,aby tá morálka bola konečne dostatočná? VP však neustále zdôrazňuje,že len to je cesta k priamej komunikácii s HRN.My sme bod 1 (respekt k všeľudským hodnotám)naplnili.Ale plnohodnotný život žiaľ neprichádza.

Re: Kedy už príde odmena

Pe-tri | 28.03.2014

Tipnu si, že klasik by odpověděl asi takhle:

Moje milá, vždyť co záleží na tom, jaké je tvé postavení (situace), jestliže se tobě zdá špatné ?

Re: Kedy už príde odmena

Dušan | 28.03.2014

Čakáš odmenu? Už si sa naozaj naučila riadiť svoj život, napríklad DVTR je celkom dobrí príklad.
Už chápeš základy prírody, základné rozdelenie ľudí (západný vedci rozdelili ľudí na cholerikov,.... čo je podružné delenie). Vieš to a realizuješ postoj pri stretnutí sa s plnohodnotným psychopatom (od narodenia nemá svedomie). Zistila si už že veľká časť súčasnej "kultúry" spolužitia, ekonomiky je "naprojektovaná" GP a používaná vo svoj prospech psychopatmi a ľuďmi demonického tipu.

Určite sa nájde ešte plno otázok ktoré sú už čiastočne aj odpoveďami.

Takže tak.

ps. ako by si si predstavila svoju odmenu

ps2. "možno môj otec trápil mamu"? Aj v tomto môže byť problém ak zoberieme do úvahy, že to čo je napísané na vedy.sk (jemnohmotné telá,.......telegonia,.....) je pravda.

Re: Re: Kedy už príde odmena

stretnutie | 28.03.2014

Niečo chápem lepšie,niečo menej,niečo vôbec.Otázka predsa vôbec nemala so mnou nič spoločné. Čo sa týka skutočných psychopatov,aj keby som ich teoreticky poznala,je ich zanedbateľné percento a v základni pyramídy,kde sa pohybujem ja a celý môj svet ,tam ani nie sú. Čo by tam robili? Hej,sú v médiách napr.,ale zdravo mysliaci človek sa už médiám isté obdobie vyhýba,izoluje sa aj od politikov.A tie démonické typy,viem si s nimi poradiť,u mňa im pšenička nepokvitne.Otázka bola : v čom sa máme ešte zlepšiťv súvislosti s morálkou. Lebo ja naozaj neviem,čo ešte VP od nás očakáva .

Re: Re: Re: Kedy už príde odmena

Vasiľ | 28.03.2014

Nikto od nikoho nič neočakáva...
Len ono sa to má tak, že na to, aby sa mal niekto dobre, nestačí, aby bol "dobrý" - musí byť aj schopný:
rozoznávať manipuláciu a imitáciu od skutočnosti, klásť si vlastné ciele (aké ciele to majú byť a vedieť aj to, prečo si ich má klásť), tie ciele napĺňať - tj. mať potrebné schopnosti na teoretickej no najmä praktickej úrovni, atď... - no proste body z plnej funkcie riadenia.
A toto sa netýka len jednotlivcov ale celej spoločnosti ako celku v rámci našej kolektívnej zodpovednosti.
Dobrý úmysel je síce v poriadku a je potrebný, no sám osebe z ďaleka nestačí - veď vidíme na príkladoch, na ktoré sa sama sťažuješ.

Re: Re: Re: Kedy už príde odmena

popolvár | 28.03.2014

milá moja, tá morálka je tu myslená tak, ze ani neviem, co vsetko je potrebné do nej zahrnút - resp nezabudnút do nej zahrnút, aby to bolo komplexné. Tak ako sa Ti bude rozsirovat Tvoj osobný rozhlad, Tvoje objektívne poznanie, tak, ako budes ludsky rást, tak sa aj bude rozsirovat komplexnost morálky v Tvojom ponímaní.
Problém, preco si vôbec postavila otázku morálky takto, je v jej vseobecnom chápaní - chápaní bezného cloveka (tým nemyslím konkrétne Teba, ale bezného ovcana).
Napr. je morálne dat - nanútit prvú pomoc tazko - fatálne zranenému, ak nás o to neziada, ba priam ocami prosí o opak? Ak mu v podstate samaritánskym cinom len predlzime utrpenie? Je morálne v dobrej mienke s dobrým úmyslom (zo svojho uhla pohladu) niekoho ochránit pred pádom na dno (financne, vztahovo, rodinne...), ak len vyslovene tento pád na dno prinúti daného jedinca precitnút, prebrat sa... Tie najlepsie nase úmysly ohladom druhých sú najlepsou cestou do pekla jak pre nás, tak aj pre objekty nasich dobrých úmyslov.
A je mnoho dalsích otázok podobného zamerania v súvislosti s takýmto pohladom na morálku...

Vasiľ | 27.03.2014

"...To znamená, že človek v podstate nie je sebestačný v spôsobilosti (schopnosti) vyčleniť(rozlíšiť) „signál“ nesúci inFormáciu, na pozadí „šumov“ a „rušenia“. Túto schopnosť každému jedincovi dáva Boh bezprostredne, na základe jeho morálky, ktorá tak definuje celú jeho činnosť..."
Ide v tomto prípade len o špeciálny prípad všeobecnejšieho tvrdenia:
"Vše-obecná HNR Mat(r)ica je viacrozmerná matica všetkých možných stavov vesmíru. Je morálne podmienená."
použitého na konkrétny príklad - fungovanie ľudskej psychiky (konkrétnejšie objasnenie zákonitostí vytvárania svetonázorov) - len o niečo podrobnejšie rozvedeného pre potreby hlbšieho vniknutia do tejto konkrétnej problematiky?

ad: Morálka
Bolo to niekde v DVTR alebo príbuzných textoch niekto vysvetlené, o čo ide? - už si nespomínam - ak by si náhodou niekto pamätal, že v ktorej kapitole...

Re:

Pe-tri | 28.03.2014

Já to chápu a beru tak, že morálkou (mravnost je v tomto kontextu synonymem) se rozumí hierarchická struktura objektivních hodnot lidského života (matričně/archetypálně založených/odvozených na ideách jako láska, pravda, spravedlnost, harmonie etc...), na jejímž vrcholu sídlí vztah in-divi-dua k HNR. HNR sám ve svém 1.přikázání všem in-divi-duím explicitně říká, k jaké podobě tohoto vztahu je namístě směrovat, chceme-li žít jako Člověk (žádoucí forma religiozity). Tou (ne)soběstačností se pak myslí situace, kdy jedinec který si (svojí vlastní volbou myšlení a jednání) takovou žádoucí formu religiozity nepěstuje (nedostatečně dbá dobrých mravů), sám sebe přivádí do situace, kdy se jeho rozum stává nezpůsobilým/neschopným správně rozumět okolním i vnitřním dějům a jevům, následně je chybně rozlišuje/identifikuje životní výzvy, seje nevhodné osivo, přičemž ve výsledku samozřejmě sklízí nežádoucí plody v celém spektru potíží a strádání, které jeho život kauzálně provází.

Takže morálka (životem osvědčený respekt k objektivním všelidským hodnotám), založená na 1.přikázání je tím klíčem, kterým se odemyká/zamyká způsobilost k rozlišování (toto ano, tamto ne), potažmo k plnohodnotnému životu in-divi-dua v království pozemském.
P.

Přidat nový příspěvek