5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (3)

5. O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (3)

31.3.2014

 

-předchozí část-

 

příloha 5 vcelku ke stažení: DVTR-príloha-5.doc

 

...

Takto Korán hovorí, že človek nie je sebestačný vo svojej spôsobilosti k Rozlíšeniu. Inými slovami – nie je sebestačný v spôsobilosti vzorkovať (vyberať) in-formácie z toku životných udalostí, a to predovšetkým – tej in-formácie, ktorá prvýkrát prichádza do jeho psychiky a na základe ktorej si buduje svoj svetonázor a chápanie sveta počas celého života, počínajúc od vnútromaternicovej periódy vývoja. To znamená, že človek v podstate nie je sebestačný v spôsobilosti (schopnosti) vyčleniť „signál“ nesúci in-formáciu, na pozadí „šumov“ a „rušenia“. Túto schopnosť každému jedincovi dáva bezprostredne Boh, na základe jeho morálky, ktorá tak definuje celú jeho činnosť.

A skutočnosť, že každý subjekt získava prístup k in-formácii pri jeho ožiarení Rozlíšením priamo od Boha, ktorý predvída následky určitého prístupu jedinca k niektorým in-formáciam, je jedným z aspektov Božej Všemohúcnosti.

Tento pohľad – odmietanie samo sebou sa chápajúcej spoločenskej, vysoko filozofickej mienky na Západe a znacharsko-védickom Východe o sebestačnosti hocijakého jedinca v jeho spôsobilosti Rozlíšenia – vydeľuje koránicky svetonázor od množstva iných.

Zistenie tejto osobitosti dáva jedincovi podnet na zamyslenie sa nad tým, akému svetonázoru dať prednosť, ako akejsi „skeletovej osnove“ algoritmov svojej psychickej činnosti, ktorá určuje (definuje) všetky jeho ostatné činnosti. V jednom z 2 prípadov bude skeletová osnova jeho psychickej činnosti zmrzačená (deformovaná) a zaťažujúca jeho samotného a v druhom prípade – mu bude zdravou oporou v Živote. Všetko závisí od toho, ako si to jedinec sám ozmyslí – pochopí rozdiely jedného od druhého, čo mu je dané v Rozlíšení. A proces ozmyslenia a výsledky sú podmienené jeho skutočnou - pravdivou morálkou (a nie deklarovanou a predstieranou), ktorú má taktiež možnosť identifikovať, ozmysliť, prehodnotiť a zmeniť.

Ak jedincovi Rozlíšenie nie je dané, tak je mu všetko indiferentné (ľahostajné), všetko je temné, alebo akoby zahalené nepreniknuteľnou hmlou: nič sa nelíši od všetkého ostatného. Nejaká zmysluplná a cieľavedomá činnosť nie je možná, pretože ciele a predmety činnosti sú nerozpoznané od pozadia zodpovedajúcich okolností (podmienok), hoci možnosť bezcieľnej ničoty (chaosu) a pohybu označujúceho sa akoby život, zostáva zachovaná.

Ak je Rozlíšenie človeku dané, tak nejaké „to“ sa vedome prijíma z okolitej Objektívnej reality a odlišuje sa od celého ostatného „ nie to“ – pozadia udalostí, ktoré objímajú „to“. Práve v takejto schopnosti vedome uvidieť Objektívnu realitu ako súhrn „to“ a „nie to“ pozostáva jav koránickeho Rozlíšenia.

Ako je známe, 1 bit – je množstvo in-formácie nevyhnutné na vyriešenie neurčitosti 50% : 50%, t.j. pre získanie určitej odpovede na otázku: „áno“ alebo „nie“, „možno“ alebo „nemožno“, „pravda“ alebo „lož“, „Dobro“ alebo „Zlo“. To jest, dávajúc jedincovi Rozlíšenie, Boh mu v podstate dáva 1 bit in-formácie, ktorú keď ozmyslí – je schopný vyriešiť nejaké neurčitosti v Živote, ako vo svojom osobnom, tak aj v Živote celého Vesmíru. Tým sa mu otvára cesta k jeho osobnému rozvoju. Ak ozmyslenie bude deformované (zvrátené) – čo je určené defektmi skutočnej morálky samotného jedinca – tak človek „zožne“ nepríjemnosti. A to tým viac, čím viacej je neprirodzená jeho reálna morálka. Ak sa potýka s nepríjemnosťami a dokáže premyslieť ako sa k ním dopracoval, tak sa môže znovu vrátiť na priamu cestu svojho potenciálneho rozvoja. Keď človek vyčerpá možnosti ozmyslenia a opätovného premyslenia toho, čo dostal Zhora v Rozlíšení, bude mu dané do Rozlíšenia niečo nové, otvárajúce mu nové možnosti.

Ak človeku nie je dané Rozlíšenie Bohom, tak to môže viesť k všetkému možnému, až po zmiznutie zo života, pretože v tom prípade si nemusí všimnúť, že zvolené zámery a cesty ich realizácie vedú pod električku, ako sa to stalo s dobre známym Berliozom v románe M.A. Bulgakova Majster a Margaréta.1

S mnohými prípadmi sa stretávame aj v reálnom živote: tak napr. zahynul Titanic, keď majitelia a vedenie lode viedli loď plných chodom v nebezpečnej oblasti a dopredu hľadiacim pozorovateľom na lodi nebolo dané Rozlíšenie, pričom porušovali všetky pravidlá (normy) dobrej námornej praxe .2 Pred pozorovateľmi stála monotónna škaredá černota morskej noci, na pozadí ktorej neodhalili od temnoty objektívne odlišný obraz ľadovca, čo viedlo ku kolízii a potopeniu veľmi známej lode, ktorá sa stala symbolom Západnej civilizácie a príznakom jej celého 20. storočia.3

A pozorovatelia (prieskumníci) skutočne potrebovali 1 bit in-formácii, aby s určitosťou a včas odpovedali na otázku: je nejaká prekážka pre priamy kurz lode, alebo nie. Odpoveď na túto otázku je rozlíšenie neistoty 50% na 50%. No to sú, ako sa hovorí, „ťažké prípady“.

V „ľahších prípadoch“ sa jedinec, ktorý nedostal Zhora Rozlíšenie, „ varí vo vlastnej šťave“, majúc do činenia s monoobrazným in-formačným minimom, ktoré dostáva do svojej psychiky orgánmi zmyslov, ako aj s tým, čo vytiahne zo svojej pamäte. Jeho existencia bude ponurá a úzkostlivá (chaotická) dovtedy, pokiaľ dostatočne blízko neprehodnotí pravý zmysel Života, ktorý už nesie v sebe. Ak prehodnotenie bude blízke k pravému (pravdivému - správnemu) zmyslu, tak znovu dostane Rozlíšenie, na základe ktorého môže vystúpiť zo svojho predchádzajúcemu nezmyselnému a chaotickému kolobehu života.

Takýto pohľad na Rozlíšenie poukazuje navyše na to, že nenarúša slobodu voľby nikoho, nepotláča a neskresľuje (nezvrácia) ničiu vôľu. Všemohúci je spôsobilý riadiť a aj riadi všetko, pričom v určitý moment dáva spasiteľnú schopnosť Rozlíšenia alebo ho odopiera (odoberá). Podľa záznamov v Koráne, súry 8:29 – iba Boh dáva Rozlíšenie a nikto ho nemôže získať mimo Neho.

Akokoľvek sa niekto stavia ku koránickej súre 8:29, tak nie je pravdepodobné namietať, že schopnosť Rozlíšenia leží v základe svetonázoru ľubovoľného jedinca, že svetonázor je podmienený tým, čo jedinec mohol rozlíšiť v Objektívnej realite.

Druhá otázka, podmienená poskytnutým Rozlíšením – je otázka, čo konkrétne (aký výber kategórii), ako východzia (počiatočna) istota (určitosť), z ktorej človek odvíja proces úvah ozmyslenia a prehodnotenie Života – najlepšie zodpovedá Objektívnej realite ako takej ?

Vo svojej podstate je to otázka o veľmi zovšeobecnených kategóriách, ktoré sa javia ako prvotné (primárne) rozdiely v samotnej limitnej zovšeobecnenej kategórii, ktorá sa v ruštine nazýva jedným slovom „VŠETKO“ a vedecko-filozoficky „Objektívna realita“ alebo v latinsko- jazyčnej terminológii „Universe“, čo sa obyčajne prekladá ako Vesmír. Aj keď analogická podobnosť, podľa zmyslu koreňa ruského jazyka, by si vyžadovala to preložiť ako „Univerzálnosť“ (Všeobecnosť).

Drvivá väčšina ľudí si túto otázku v živote nedáva. A ak sa niekto k tejto otázke obracia, tak vtedy, keď je už dospelý, keď už je nositeľom nejakého svetonázorového systému, ktorý sa vytvoril akoby „samo sebou“ prirodzeným spôsobom v danej subkultúre4 , ktorá je charakteristická tej sociálnej skupine, z ktorej daný jedinec pochádza. V dôsledku toho nemusí byť svetonázor jedinca vedome spoznaný. Bude ho spoznávať podľa miery odpovedania si na otázku o súhrne východzích kategórií , ktoré by mu mali poskytnúť základ pre začiatok ozmyslenia a prehodnotenia života.

Z toho dôvodu, aby bolo možné vidieť v čom je zvláštnosť koránickej odpovede na túto otázku, je nevyhnutné si predovšetkým zistiť (odhaliť) tie otázky, ku ktorým ľudia a rôzne sociálne skupiny v tradičných tlupo-„elitárnych“ kultúrach prichádzajú akoby „samo sebou“.

 

poznámky

1 Komentár k románu je v práci VP CCCP „Majster a Margaréta : hymna démonizmu? alebo Evanjelium bezvýhradnej viery.“

2 Termín, ktorým sa nazýva kultúra udržiavania bezpečnosti morských (námorných) záležitostí, pričom zahŕňa formalizované normy v rôznych dokumentoch, ako aj neformálne riešenia a tradície

3 V jednom zo sociologických prieskumov na Západe navrhli charakterizovať 20. storočie jednym slovom: boli menované aj „Hirošima“, aj „Holokaust“, no väčšina opýtaných použila názov...“Titanic“.

4 Kultúra spoločnosti, v ktorej sú sociálne skupiny a ktoré môžeme vydeliť podľa rôznych kritérií, sa skladá zo subkultúr týchto sociálnych skupín.

 

 

Diskusní téma: O SVETONÁZORE A O JEHO ZÁKLADE (3)

Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

Miroslav | 01.04.2014


Otázka:
Prečo použil kolektív autorov v názve slovo teória od TÓRA ?

Mohli predsa použiťnaše slovo npr. UČENIE o riadení spoločnosti.

Žeby nevedeli čo píšu ?
Alebo vedia ?

Dali ho do názvu zámerne ako ZNAK pre orientáciu ?

Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

Miroslav | 01.04.2014


Tóra ve smyslu Pentateuchu je základním dokumentem judaismu. Slovo samotné má kořen v hebrejském ירה „jara“, učit či ukazovat.

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra

Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

udo | 01.04.2014

Teória(= gr. "pozorovanie")..je pôvodne v tomto zmysle skôr hellénizmus. Dnes by sa povedalo pojem prevzatý z gréčtiny..I keď samotní Gréci sa nikdy Grékmi nenazývali a ani nenazývajú..
synovia Hé-el-Lady..Lada. Ide o Euroindický jazyk.
Grékmi ich nazývali Rimania podľa jedného z malých susedných kmeňov v Ilýrii. Cca. oblasť dnešného Kosova.

Pozorovanie je základ, prvý stupeň modelovania.
Tvorenia, sTrojenia dľa možnosti funkčných modelov s úlohou predikcie a tým možnosti ovplyvňovania zvolených javov(procesov).

Theo-ria..Theo-Ra..Deo-Ra-Ja..Dio-R(a)-Je..
má mnoho interpretačných nuancí, etymologicko-exegéznych variácii..permutácii.

Egypt(spolu s dnešným tzv. Izraelom) je v tomto zmysle predsa tiež prakticky jednoznačne v jadre tzv. védická kultúra. Aj keď veľmi špecifická..a judaizmus je derivátom kombinácie dvoch základných modelov, koncepcii formovaných predtým dominantne v krajine KaMet, resp.Gošen(Severovýchodná Delta).
Rozoberali sme to tu neraz.

Snáď si nemyslíte Miro aj vy, že tých 22 spoluhlások a 7 kľúčov označenia samohlások tzv.starej "hebrejčiny" si z prsta vycucali nejakí kamennodobí nomádi z púšte? Podobnosť s o tisíce rokov starším HieRaTikos písmom kňažskej "super"kasty EgoPtah čisto náhodná?

Každý hisTórik, či skôr hysterik..archeo-logos, ktorý niečo tak absurdne NeLogické s plnou vážnosťou tvrdí, by mal dnes v inFormačnej dobe Netu(?) radšej položiť svoj diplom na stôl a nerobiť hanbu svojej Al ma Mater.

No pravdu MieroSlav máš,
keď pozorovanie s učením
v hlbšom zmysle spájaš.

Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

jill | 01.04.2014

"keď pozorovanie s učením
v hlbšom zmysle spájaš",
chybí vám tam KDO? pozoruje co se deje?když nebudete HLEDAT toho KDO pozoruje, nenajdete správný klíč! možná ani Nechcete najít! to co KSB zatím osvetlila se velice podobá na materialistem ponímanou do hmoty preklopenou duchovní jogu. ten kdo s touto teorií vyšel na svetlo boží, velmi dobre ví ČEMU má sloužit -k o-vládnutí človeka- akademické ego človekem-GP ego. je to opet jenom "síť" k ovládnutí. autor zapomel, že boží t.j. duchovní je jednoduché. každý múže zachránit jenom sám sebe našel-li pravý klíč - pozornost- v sobe.

Re: Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

Lin | 02.04.2014

Záleží na tom, jak se kdo na KSB dívá.
Dalo se čekat, že komentáře tohoto typu se budou postupem času množit. A také bylo jen otázkou času, kdy dojde k rozmělňování diskuse a odvracení pozornosti od důležitého k nicotnému (což se také v současnosti na diskusi děje).
Ano, duchovní je jednoduché - ale pro ty, co skutečně chápou. Tak, jako jsou jednoduché úplně všechno činnosti pro ty, co si osvojí (naučí se, pochopí).
Jenže je vidět, že i duchovní zůstává stále nepochopeno i pro ty, co si o sobě myslí, že duchovní jsou. Jinak by totiž dnešní svět nestál na pokraji zkázy a nebyl v takovém marasmu, co je.

Re: Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

popolvár | 02.04.2014

prosím tvrdenia o tom, ze KSB je dalsia siet na ovládnutie ludí z dielne GP, podlozit argumentami. Inác je to len blábol, resp. prehladná manipulácia na zmätenie este neznalých a odvrátenia ich potencionálneho záujmu osvojit si KSB.
Takze do toho jill, cakám! A nie len ja.

Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

Miroslav | 03.04.2014

Neviem ako vnímali Teoretikov v dávnej dobe.

Dnes sa Teoretik vníma ako nadávka.
Teoretik – politik – ekonóm.

Teoretici nás teoreticky viedli do Raja.
Prakticky doviedli do pekla.

Dnešných teoretikov stvoril NIeKTO pre svoju potrebu.
NIeKTO napísal i TÓRU.

TeÓRiA je nejasná, zložitá... zahmlieva.
PríRODA je jasná a JednoDUCHá.

Re: Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

IvanSk | 04.04.2014

Prepáč Miroslav , ekvivalent "teórie" je "učenie"? . Teória môže priblížiť ,dať návod, vyberieš si z viacej možností,ktoré Ti teória ponúka a pokus omyl,Ťi potvrdí správnosť Tvojích domnienok. Napr. v technike nové objavy nie sú možné bez teórie. Chápem To že máš na mysli,že najprv sa naUČIM teoriu a potom idem vec prakticky vyskúšať?-možno sa mýlim a nepochopil som ako to myslíš.... Ja by som ignoroval ,že niekto dal väčší mediálny šmrnc slovu teoria,nakoľko má na to prostriedky.... Práve preto kvitujem,že poukazuješ na obdobie pred 2000 rokmi, bo mi to pripadá,že sa vytvára matrica (či matica ...ani neviem ako to nazývate),že celý boom nastal v čase pred 2000 rokmi nazad a to či démonizovaním,alebo umierneným poukazovaním tohto obdobia na hlavných divadelníkov tejto doby....S tým slovom teoria Je to ako rešerš ochranej známky, jednoducho ak niekto má zaregistrovanú ochranú známku 10.000 rokov nazad , tak ten kto si ju prisvojí o 8000 rokov neskôr porušuje právo duševného vlastníctva a hotovo:-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

IvanSk | 04.04.2014

a ešte jedna vec , Ja nesúhlasím s tým čierno-bielym pomenúvaním teoretik=nadávka,znova to vo mne evokuje zvrátený triedny boj pracujúcej triedy proti inteligencii......, neodpustím si uviesť "vedy" ,že vraj každý kto nepracuje rukami je parazit to je čistý zavádzajúci blud.
všetci vieme ,že teoretikom by bola na nič teoria bez praktikov a praktici by nič nerealizovali bez teoretikov

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

udo | 04.04.2014

Doplním a zopakujem:
Ako chcete Miroslav niečo riešiť bez pozorovania(po grécky zoslovne théoriá)?

Viete predsa, že podvedome (a pre mnohých aj vedome) slúži 1.pozorovanie na to, aby vytvorili objektívne čo najfunkčnejší 2.MODEL, obraz, na princípe ktorého chcú riadiť zvolené procesy. Napr. dláto v ruke kamenára, štetec maliara, či pero básnika..
Viete isto aj to, že emócie(jednotlivé jedinečné inFormačné moduly daného inDiviDua) sú stavebnými kameňmi, strereo(obojstranne:emocno-abstraktnými)Typmi zoStrojeného a neustále zdokonalovaného MODELU.
Každé dieťa a tak aj mnohé komplexnejšie formy tzv.zvierat(s vyšším, tzv.nadgenetickým potenciálom) sa už od narodenia zaoberajú modelovaním, snahou o riadenie situácii pri stále dokonalejších cieľoch. Viď prirodzená funkčnosť MDP(deFini=programovanie od konca, doslovne "vzhľadom" na cieľ, miesto od začiatku) u každého zdravého, kaleidoskopicky zatiaľ nedeformovaného jedinca, nepodliehajúceho kolektívnej schizofrénii kulturologického programu, modelu, v ktorom dnes stále ešte (ne?)žijeme. Rozdeľuj a panuj dnešnej zombikultúry a jej kolektívnych psychóz nachádzajúcich svoje "uplatnenie" v zásade na jedincoch s najväčším a celospoločensky najprínosnejším potenciálom. T.j.osadenstvo psychiatrických kliník a detoxikačných ústavov. Inu..tak sa zvykne poslednú dobu EliMínovať najvážnejšia konkurencia z pohľadu tých, čo si za KAŽDÚ cenu snažia zachovať moc nad davom bezpriezornej tlupy Človeku podobných opičiek.. a pravdu majú v tom, že do istej miery si je za slepú vieru v ich divadlo vinná..zodpovedná samotná "domáca zver"..hovoriace náStroje. Samotní "bioroboti", baterky a organely infernálneho kruhu západnej kultúry aj so všetkými jeho bebefitmi.

Aj preto
1.prax(techné) a
2.pozorovanie(théoria)
nemožno oddeliť, ale iba rozlíšiť.

Podobne, ako mnoho iných vzájomne nerozlučne spätých pojmov, či cieľov a spôsobov ich dosahovania. Napr. plán a trh, keď trh, ako nástroj musím veľmi presne daňovo-dotačnou a kreditnou politikou neustále nastavovať, optimalizovať. Inak hrozí, že sa s tupým a hrdzavým nožom poraním..

A.Deformácia vnímania = zámena pojmov a dojmov bola spolu s
B.dogmami a
C.snahou o maximálnu možnú imitáciu Boha vždy jednou z najsilnejších zbraní samovyvolených asociálnych inžinierov, ašpirujúcich na egocentrické riadenie objektívneho procesu globalizácie.

Re: Dostatočne všeobecná TeÓRiA riadenia a TÓRA ?

udo - oprava | 04.04.2014

Doplním a zopakujem:
Ako chcete Miroslav niečo riešiť bez pozorovania(po grécky zoslovne théoriá)?

Viete predsa, že podvedome (a pre mnohých aj vedome) slúži
1.pozorovanie na to, aby vytvorili objektívne čo najfunkčnejší
2.MODEL, obraz, na princípe ktorého chcú
3.riadiť zvolené procesy.
Napr. dláto v ruke kamenára, štetec maliara, či pero básnika..

Viete isto aj to, že emócie(jednotlivé jedinečné inFormačné moduly daného inDiviDua) sú stavebnými kameňmi, strereo(obojstranne:emocno-abstraktnými)Typmi zoStrojeného a neustále zdokonalovaného MODELU.

Každé dieťa a tak aj mnohé komplexnejšie formy tzv.zvierat(s vyšším, tzv.nadgenetickým potenciálom) sa už od narodenia zaoberajú modelovaním, snahou o riadenie situácii pri stále dokonalejších cieľoch. Viď prirodzená funkčnosť MDP(deFini=programovanie od konca, miesto dokonca.. doslovne "vzhľadom" na cieľ, miesto od začiatku) u každého zdravého, kaleidoskopicky zatiaľ nedeformovaného jedinca, nepodliehajúceho kolektívnej schizofrénii kulturologického programu, modelu, v ktorom dnes stále ešte (ne?)žijeme.


Rozdeľuj a panuj dnešnej zombikultúry a jej kolektívnych psychóz nachádzajúcich svoje "uplatnenie" v zásade na jedincoch s najväčším a celospoločensky najprínosnejším potenciálom. T.j.osadenstvo psychiatrických kliník a detoxikačných ústavov. Inu..tak sa zvykne poslednú dobu EliMínovať najvážnejšia konkurencia z pohľadu tých, čo si za KAŽDÚ cenu snažia zachovať moc nad davom bezpriezornej tlupy Človeku podobných opičiek.. a pravdu majú v tom, že do istej miery si je za slepú vieru v ich divadlo vinná..zodpovedná samotná "domáca zver"..hovoriace náStroje.
Samotní "bioroboti", baterky a organely infernálneho kruhu západnej kultúry aj so všetkými jeho nepochybnými pozitívami, benefitmi.

Aj preto
1.prax(techné) a
2.pozorovanie(théoria)
nemožno oddeliť, ale iba rozlíšiť.

Podobne, ako mnoho iných vzájomne nerozlučne spätých pojmov, či cieľov a spôsobov ich dosahovania. Napr. plán a trh, keď trh, ako nástroj musím veľmi presne daňovo-dotačnou a kreditnou politikou neustále nastavovať, optimalizovať. Inak hrozí, že sa s tupým a hrdzavým nožom poraním..

A.Deformácia vnímania = zámena pojmov a dojmov bola spolu s
B.dogmami a
C.snahou o maximálnu možnú imitáciu Boha vždy jednou z najsilnejších zbraní samovyvolených asociálnych inžinierov, ašpirujúcich na egocentrické riadenie objektívneho procesu globalizácie.

Rozlísenie a Titanic

popolvár | 31.03.2014

Tak ako isiel Titanic ku dnu kvôli vlastnej nadutosti a absencii schopnosti Rozlísenia, tak pôjde ku dnu aj celá civilizácia západného typu. To, ze ten sociologický prieskum na Západe charakterizoval celé 20. storocie obrazom Titanicu tiez nie je náhoda - kolektívne podvedomie upozornuje aj takto...
Jediným východiskom je evolucná transformácia - zacat vnímat a zit na princípoch Rozlísenia v tesnom posvätnom zväzku s Bohom.
Kto má problém s termínom Boh, Bohom ako autoritou, nech skúsi precítit tieto asociácie, postupnosti:
Boh - Stvoritel - Strojca - Tvorca - Tvorenie..., kde od predstavy subjektu Boha-Tvorcu (s tým má väcsina vlasojeziacich sa pri slove Boh problém), pricom subjekt je pre Boh = HNR nesprávny, zavádzajúci aj podla DVTR, prejdime od obrazu Tvorcu k obrazu Tvorenia ako takému. Takto aj od Svätej Trojice Boha - Tvorcu k trojjedinnosti Tvorenia: matérii-informácii-miere (MIM).
A spätne, kedze pohyb, zmena na princípe MIM je následkom strojenia - tvorenia - Tvorenia - Tvorcu - HNR - Boha, môzme dedukovat, ze Boh = Tvorenie samotné ako také = Vsetko okolo nás a v nás = Prvotný impulz aj proces tvorenia zároven.
Toto je prvýkrát, ked som si zadefinoval vlastnými myslienkami, úsudkom, kto - co to je vlastne Boh, ako ho ponat a vnímat. Doteraz som vzdy len absorboval (to neznamená, ze aj sa stotoznil) cudzie predstavy, ktoré boli casto ako jednotlivé puzzle celkovej mozaiky. Teraz mám celkový obraz mozaiky, zahrnajúcej - objímajúcej vsetky doteraz mnou akceptované skladacky obrazu Boha - Tvorcu - Tvorenia.

Re: Rozlísenie a Titanic

Vasiľ | 01.04.2014

Najvyššia miera v procese akéhokoľvek strojenia...

Slovo Boh je aj podľa mňa nie práve najvhodnejšie slovo - najmä vzhľadom na historicko kultúrny kontext. V 90+% prípadov sa toto slovo používa úplne iným spôsobom, ako by sa z pohľadu DVTR/KOB malo používať... ktovie, aký je vôbec pôvod toho slova a na čo mysleli ľudia, keď ho vyslovovali pred 100, tisíc, či 3000 rokmi... (ževraj zväčša na nič zlé, ale ja naozaj neviem)

Toto slovo je oblepené kadejakým hnusom, ktorý sa ako lapkavé vlákno odporných sopľov ťahá zo spomínanej (ne)kultúry priamo do materiálov KOB - keď to mám povedať kvetnato. Súčasťou tohto hnusu je aj podprahová personifikácia, ktorá je v kontexte DVTR úplne nezmyselná - a že tam je, vidí každý, kto neignoruje niektoré nešťastné časti dedičstva minulých storočí.

Samozrejme "každému sa nezavďačíš" a tvorcom týchto materiálov som vďačný za všetko aj v takejto forme - vlastne je to iba maličká smietka v oku - keby sa na každom mieste v texte slovo Boh nahradili skratkou HNR, bol by som spokojný na 100%. Takto som iba na 99%.

Snáď tvorcovia materiálov vedia, prečo volia také slová, aké volia. Už sme toto s Udom riešili, ale viete - kto mu má rozumieť :-) Nie žartujem - prišlo sa k tomu (ja som to tak pochopil), že voľba slova Boh nie je až taká dôležitá, ak naozaj rozumieme, čo to slovo znamená - to je prvoradé. A tvorcami týchto materiálov bolo toto slovo zvolené preto, lebo väčšina ľudí má k nemu nejaký "špeciálny vzťah" - nechápem, ale akceptujem.

No hlavne si to slovo musí každý sám pre seba očistiť od tých hnusných sopľov.

Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 01.04.2014

Když se řekne Bůh, VŠICHNI vědí CO se na mysli, i když si každý si TO představuje po svém. Jinak řečeno - kolik myslí tolik cest/napojení k jednomu a témuž egregorovi...

Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

udo | 01.04.2014

re: Petri a napájanie na eGregora(príslušný agregátny modul)

Na hlbšej, vyššej úrovni chápania by sa v istom zmysle dalo súhlasiť, no na bežnejšej, dnes zatiaľ praktickejšej úrovni, je jednou zo základných manažérskych technológii "imitácia Pravdy"..Boha(HNR) nejakým konkrétnym dostatočne kontrolovaným(alebo priamo účelovo zostrojeným) obrazom(formou, tzv. bazálnou "egregoriálnou matricou").
Čo z toho vyplýva, asi chápete..

Teda všetky cesty môžu a nemusia "do Ríma viesť".
Ide o to, čo si predstavujete pod Rímom..
A kto aktuálne riadi ten Váš osobný "Rím"..

re: Vasiľ
Chápem. Tiež mám občas trochu strach pri používaí výrazu "Boh". Nie však strach z Otca, ako takého, no skôr z tých Ni(e)kým projektovaných nieJeho obrazov v hlavách oviec, hádajúcich sa o tom, ktorý vlčok je viac v pohode(viď vôľby). Nehovoriac už o tom, že bača s divadloPérom jatky dohaduje..

re: Popolvár
Oki súhlas, len bacha na prechod
sTrojca(subjekt) - sTrojenie(proces) - zosTrojená existencia(samotné dielo)

Po sedliacky inak aj staré známe:
"Stôl nie je stolárom"
..aby sme neskĺzli do panteizmu..

"Bo(g) ktoré Slovo, aký obraz vyvolá u koho.."

či prastaré od ChRaMu:
"A Slovom slnko zastavujú a Slovom mestá rozrúšajú"

re:Titani
Aby sa zasa príliš len na Chronosa nespoliehali..

Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 01.04.2014

Žije ve mně představa, že když kdokoliv vysloví či pomyslí na slovo Bůh, tak tento egregor to zaregistruje a zaeviduje, ať už je kontext ve kterém se tak stane jakýkoliv (objektivní systémový proces jádra). V tomto smyslu jde o všeobjímající a všem společný Řím. Vedle toho, respektive paralelně s tím pak běží i (uživatelský) proces in-divi-duální, ve kterém už záleží na tom, co si kdo konkrétně pod pojmem Bůh představuje/imituje. Dynamickým skládáním těchto dvou (systémově různých) procesů je základem k reálnému identifikování/vyhodnocení morálky/světonázoru in-divi-dua se zde nejednou popsanými konsekvencemi.
Pletu se hodně ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 01.04.2014

Lidově - neberte slovo Boží nadarmo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

udo | 01.04.2014

Píbeh z valalu:
Decko, čo Otca nikdy nevidelo.
Verí však, že existuje,
bo ono samo jest, Jeho dielo.
I tak S-Trojca naňho z diaľky volá..
Akože len junák Otca svojho spozná?

..t.j.aké sú podľa teba kritériá rozlíšenia,
či k tebe hovorí On, alebo nejaký z tvojich "Panov"?

Navyše si predstav, že si na nejakom death metalovom koncerte a zdiaľky na teba kričí tvoj Tato, na ktorého si si práve spomenul. Ako ho cez ten šum(mééDia, "náboženstvá", pseudofilozofie, konzumistan..) budeš vôbec počuť?

Isto, pravdu máš v tom, že on vždy k tebe hovoriť bude.
Nikdy sa ťa nevzdá, aj keby ti tvoji "Pani" navrávali, že je-bol narkoman, zloDej a feťák..či filAtropický milionár a mama tvoja prestitútka..i keby si upírovi NosFerratu uveril a dedičstvo svoje právé vedome i verejne zahodil..

Do konca začiatku sa ti On vždy bude prihovárať tvojou aktuánou rečou. Obrazmi tvojej osobnej miery morálky a chápania sveta.

Opakujem teda.:
Ako si chceš naladiť svoj prijímač?
Malý hint-pomôc(ť)Ka:
Vôbec to nie je až tak zložité, ako sa tvária nieJeho samozvaní secretári..podvedomí žoldáci utajovateľov pravej tváre S-Trojcu,
ktorí na tom postavili karieru svoju- doČasného zbojcu.
..a Čas TEN, skrýva sa v Nás.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 01.04.2014

Inu otázka (respektive její zodpovězení) je to přece jen příliš obecná. Zejména z toho úhlu pohledu, kdy je nám jasné, že existuje příliš mnoho stavů mysli, než aby byla možná a platná universální odpověď. Jsou např. lidé, kteří i hlas svědomí interpretují jako apriorní a zbytečný strach ze života. Druzí pak třeba vůbec neakceptují, že Bůh (jehož ale jsou ochotni akceptovat) k nim hovoří a třetí v žádného Boha nevěří a tím pádem ani nemůže k nikomu hovořit. Ano, introspekce je jednou z cest, ale i ta, stejně jako všechny ostatní, je podmíněna příslušnou mírou chápání ...

Re: Re: Rozlísenie a Titanic

popolvár | 02.04.2014

to slovo Boh je tak hlboko vzité v ludským mysliach, je to podstatou ich svetonázoru a kazdá snaha o vylúcenie slova Boh z ich zivota je vopred odsúdená na neúspech. Hned im to evokuje bezduchý materializmus. A kedze KSB samo uznáva a potvrdzuje existenciu niecoho takého ako Boh, tu najcastejsie HNR, tak autori usúdili, ze je lepsie ponechat pôvodné slovo Boh a nahradit falosné predstavy, obrazy objektívnym obrazom, ako zmietnut naraz vsetko. Napasujes na ich rozhodnutie aj DMP - kategóriu parametre východiskového stavu. Kde dôlezitým parametrom je to, ze prevazná väcsina je nejako stotoznená s existenciou Boha, najmä obyvatelstvo, kde vládne Biblický koncept a KSB je urcené prevazne im.

Re: Re: Rozlísenie a Titanic

jogi | 02.04.2014

Nemôžem to síce potvrdiť, ale pôvod slova boh môže byť v termíne bhoga. Je to zvrátená forma jogy, ktorá vedie namiesto k sebepoznaniu a sebeosvieteniu k sebeuspokojovaniu.

V sanskrite je bhoga potešenie, telo alebo aj had. http://vedabase.net/b/bhoga

Re: Re: Rozlísenie a Titanic

udo | 04.04.2014

Jou Vásьka!
Inak dosť dobrý nářez v pokece pod tým článkom
"Nečakaný zánik dokonalosti"
..normálne som si to skopčil :D

(http://www.scifi.sk/poviedky/4583/Andrej_Jakin-Necakany_zanik_dokonalosti_-POVIEDKA_NA_POCKANIE-.html)

Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

popolvár | 04.04.2014

ad. udo: vdaka, ze si to zachytil a hodil link na tú diskusiu, aj poviedka bola výborná.
ad. Vasil: to, ze píses diplomovku navádza k tomu, ze si vekovo mladý clovek (mozno sa mýlim a mastís nejakú výsku popri, v seniorskom veku), ale tvoj prejav, zhrnutie, argumentácia, príklady - tak toto poukazuje na vyzretého cloveka. Ak uz v takomto veku clovek dosahuje takéto kvality myslenia, tak budúcnost vidím doslova v ruzových farbách. Dakujem.
ad. pre vsetkých serióznych záujemcov KOB/DVTR - prosím, nájdite si cas na túto diskusiu - je obsiahla, zaberie pol hodiny - ale stojí zato. Poprosím nezasahujte do nej, len si ju precítajte. Reagujte na nu tu na leva-nete. (link uviedol udo vyssie).

Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Vasiľ | 04.04.2014

Áno mladý.
Imitácia vyzretosti je daná spôsobom formovania svetonázoru - preberaním názoru od iných. Hox, Taurus, Udo... dlho nad niečim hútali, vzdelávali sa, prehodnocovali, až dospeli k (snáď) rozumným názorom. No a ja som ich len prebral.
Do budúcnosti to istotne budem musieť zmeniť - možno nie celkom, ale aspoň čiastočne.

Hej diplomovka... Vedel si aký zaujímavý topologický defekt v časopriestore je doménová stena? Je to nekonečná plochá rovina, ale pozorovateľ, ktorý na ňu voľne padá, ju vidí ako povrch gule a on je vo vnútri. Keď padne na stenu a preletí ju - dostane sa na druhú stranu, tak zistí, že je opäť vo vnútri gule - len teraz na druhej strane. Povrch gule, ktorý ma vnútrajšok na oboch stranách, ale v skutočnosti je to rovina :-) Také chobotiny sú vo vede...

No nič, naspäť k práci :-/

Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

popolvár | 04.04.2014

no len na prebratie to nevyzerá - to, co si predviedol sa na "papouskovanie/papagájovanie" ani zdaleka nepodobá. Oni sa vzdelávali, aj ty - my sa vzdelávame. Oni mozno isli tazsou, dlhsou cestou spájaním mozaiky z mnozstva zdrojov, tebe - nám to ulahcili ponúknutím komplexnejsej mozaiky.

Dnes som sa bavil s jedným rakúsakom o podstatných a nepodstatných veciach, o plodných a neplodných debatách typu: co bolo skôr: ci vajce, alebo sliepka...
Chcel na mna zapôsobit, tak na mna vybehol, ze nech mu vysvetlím nekonecnost vesmíru. A teraz som sa nad tým, co som mu povedal, spätne zamyslel az zarazil. Nikdy som totiz o tom nepremýslal, ale moja okamzitá spontánna odpoved bola takáto:
" debata o nekonecnosti vesmíru a nekonecnost vesmíru je blbost typu sliepky a vajca. Predstav si tento biely obrus (boli sme v lokáli) velký ako futbalové hrisko. A v strede tohto obrusu mravca, ktorý do konca svojho zivota, nebude mat sancu dôjst na jeho koniec. Ten obrus je prenho nekonecným. A takisto z pohladu terajsieho cloveka, jeho terajsej schopnosti jeho vnímania reality je pre nás to, co vnímame okolo seba ako vesmír - je nekonecné. Az dôjdeme svojim vnímaním na hranice (okraj obrusu) zistíme, ze daný vesmír, v danej kvalite vnímania je konecný. Ale za týmto, takto vnímaným vesmírom (tak ako okolo obrusu je dalsia plocha) je dalsia dimenzia, ktorá sa az do urcitého stupna vývoja bude tiez zdat nekonecná... Neviem ako to zo mna bez premýslania vyslo a ani neviem, ci je to správne...
Tých 400 vzorcov je k tomu topologickému defektu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Vasiľ | 05.04.2014

Nie - stena je len pikoška/odbočka. Ale celkom zaujímavá, tak som to sem napísal, nech si niekto nad tým zahíka, ako som si zahíkal ja :-)

Re: Rozlísenie a Titanic

neználek | 02.04.2014

?...co když bylo Cti-Žádoucí Titanic jako symbol zlo-dĕjů (kolik bylo na palubĕ bankeřů?) od-stranit...

Zlo-řád...velkým Ob-řad-em...pokusit se o Cestu...Řádem...

jen tĕch Obyčej-ných je nám líto...

Re: Re: Rozlísenie a Titanic

udo | 03.04.2014

Tak-tak Ználek..
Istú rolu to na Titaniku nepochyne hralo.

Tak, ako Boh v onej rasprávke
vykladá pasažierom a osádke
potápajúcej sa lode na ich otázku:
"Prečo práve ja?":

"Veru, v(i)eru..dlho som Vás na túto loď zbieral"

Re: Jogi
Myslíte ako "nebesa" = miesto, kde niet besa
a nie "nebo" = miesto, kde niet Boha?

..a abreviatúra slova Boh?
Výraz "Boh" sám o sebe je abreviatúrou, ak chápete.

Raz jeden študent na prednáške ohľadom
formulácie "Niet veci bez obrazu(lat.formy)" poznamenal:
"Dajte mi obraz Boha!"
..a MUd(o)Re Strojenie mu odpovedalo:
"Boh nie je vec"
..ak chápate hlbšie zmysly tohoto vyJadrenia Jogi..

H znamená hľadať i hádať..no hlavne uHádnuť a nie LEN "náHodne" hádať
Nie nadarmo má aj Trismegistos v znaku kolom žezla svojho správne hadov dvoch.
Viac- a menej prípustná fluktuácia tendencii okolo optimálneho trendu vývoja rozpoznaného(identifikovaného) a skúmaného procesu. Tendencii vnímania(názoru) a jeho chápania, schopnosti optimalizačnej reProdukcie.
T.j. miera zladenia pravo-ľavej interAkcie mozgového kortexu.

ok..odbočíme ešte trochu ďalej od tzv. technickej(praktickej) psychológie smerom k formovaniu obrazov..dynamických premenných a "konštánt" sociálnej psychológie(kolektívnych osobností).
T.j. k praktickej, každodennej operačnej analýze sociálneho inžinierstva formujúceho operačné systémy stereotypov(maTrice) nepriameho(štatisticky pravdepodobnostne predurčeného) riadenia biomasy.

O = kolo, okolo, hranica ZATIAĽ poznaného,
Za obvodom tohoto kruhu je nepoznané.
Ergo - čím väčší kruh, tým viac nepoznaného.
Nakreslite si to. Viď Sókratés.

B-beta(?)..ako pokračovanie alfy..ATu a A-Zьu..
až po omegu, či Ó-Megu, resp. Óm-megu, Óm..Egu.
Tu prichádza otázka:
Ktorá z interPretácii smeruje správnejšie?
..a čo by nám miesto KaBaLa(včítane BaKaly :) a jej héDoNé..hédonizmu mohla napovedať napr. všetkých osvieťujúca..jeDnotiaca gRaHmotnosť.
http://www.programotu.ru/file/Az.jpg
(?)

Dobre, správne..
Tu zatiaľ na chvíľu stopneme, aby sme sa príliš neroztratili..

Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 03.04.2014

ad. Titanic - Určitě existuje úroveň řízení, která stojí v pozadí konkrétní podoby osazenstva Titanicu (či jiných "lodí"), ale troufnu si tvrdit se stejnou určitostí, že jí není úroveň HNR. Spíše něco/někdo jako "zobrazitelný odpovědný náměstek HNR pro věci pozemské". HNR z principu nemá svobodnou vůli (trestat či odměňovat v aktuálně běžícím STvoření/STrojení).

ad. pojem Bůh - nevím, čeho je zkratkou (budu o tom bádat), ale pro mně je to ideový, neosobní pojem (systémový proces), analogický k pojmům/dějům jako láska, spravedlnost, pravda ... Tj. abstrakty, nabývající různě individualizovaný obraz/formu podle mysli, která s nimi pracuje...

ad. H jako správně uHádnout - tedy dosáhnout toho, aby mozek nekulhal a produkoval to, k čemu byl uSTRojen. Existuje verifikační faktor dosažení tohoto vývojového stavu ? Něco jako jednoznačná vědomost o tom, že přecházím do dalšího (diskrétního) levelu nebo je postup/evoluce spojitá/analogová ?

ad. O - ano, každodenně si tuto skutečnost uvědomuji. Průvodní jev - vím, že nic nevím a vyhovuje mi to ! Aneb jak říká klasik - hlupákovi je všechno jasné, dokud mu věc nevysvětlíš. Kde je bod zlomu (je-li nějaký) ?

ad. správná interPretace - je vůbec jedna správnější než druhá ? Nejsou nutné dvě vstupní "pravdy/pre-ta(n)ce?" ke sTrojení výstupní Pravdy ? Nejsou to dvojčata (dvě strany téže mince) podobně jako můžeme v tomto kontextu chápat dvojčata v podobě na sobě vzájemně závislé/kolmé elektrické a magnetické pole ? Nedovedly by nás takovéto úvahy místo ke KaBaLe k jedNotící MerKaBě ?
P.

Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 04.04.2014

Zkusím to ještě jinak:)

Jak asi víme, validně lze říci, že věci viditelné jsou projevem věcí neviditelných, tedy všechny věci (děje, procesy, objekty, subjekty ...) mají svoji příčinou neviditelnou podstatu a konsekventní viditelný projev. Tato dvojice (dvě strany téže mince) je ukryta i ve slovech (vždy vyjadřujících a nesoucích nějakou myšlenku), kdy podstatou je pravý (kabalistický) význam písmen ze kterých je slovo složené (svatá abeceda) a projevem je výsledné slovo jako celek, nesoucí svatým písmenům (ideám) adekvátní vnější význam, jehož používáním tyto vnitřní (intrinsické) ideje tvoříme - realizujeme - strojujeme.

Aplikujme tuto myšlenku na zkoumané slovo Bůh (Boh, Bog ...), které vnějškově chápejme jako to, co můžeme o skutečném Božím Tvůrci všehomíra (z něj) cílově (maximálně) poznat coby člověk.

Písmeno A (Alef) přeskakujeme právě proto, že ono v sobě nese na pozemské úrovni nepoznatelný princip nejvyššího Božího Tvůrce v nepersifikované podobě.

První písmeno zkoumaného Slova je tedy B - svaté písmeno B v sobě ideově nese právě princip této dvojice, podmínky tvoření, strojování. Jsou to jin a jang všehomíra, je to naše setba a sklizeň, je to základní princip dynamické rovnováhy, která udržuje pozemské poměry v chodu (při životě). Kdo očekává (řídí procesy) že Dobro nahradí tzv. Zlo, nechápe jednotu v principu této duality. Nechápe Boha.

Druhé písmeno je O - zde se plně kloním k ideovému významu kruhu poznání. Je symbolizován (opět duálním) hadem poznávajícím/tvořícím tím, že se kouše do vlastního ocasu (nebo strká ocas do vlastní tlamy). Idea nám říká, že hranice poznání Boha jsou nekonečné a metoda poznávání je tvorba dvojice. Bůh je nekonečný (podobně jako kruh), (což mj. fyzikové uchopují zavádějící myšlenkou o lineárním rozpínání se vesmíru) a ten se rozšiřuje tvorbou/plozením poznávajícího.

No a třetí písmeno je H. Zde je ale potřeba si uvědomit, že toto písmeno se již liší dle jazyku. Osobně se mi jeví přesnější použití písmena G (tedy ruského slova BOG). G ideově (ve svaté abecedě) vyjadřuje trojici, čili realizační princip strojování. Výše zmíněná (tvorbu podmiňující, chápající - tedy funkční) Dvojice, je schopna svoji kvalifikaci (pochopení Boha) manifestovat stvořením/strojením svého dítěte/díla, které osvědčuje (morální) kvalifikaci svých rodičů tím, že žije. Bůh je tedy stvořený život. A ten je buď živý - věčný a dobrý a nebo neživý - dočasný a "zlý/nefunkční".

Proto platí - neberme slovo Boží (nestrojujme) nadarmo, protože v kontextu v jakém ho do úst bereme, strojujeme (realizujeme) buď Boha Otce nebo Boha Satana. Je to tedy člověk sám, kdo svým postojem k Bohu podporuje (ať vědomě či nevědomě) Dobro nebo Zlo, život věčný nebo život zatracený.

A zde se prozatím zastavuji i já. Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

udo | 04.04.2014

Otázkou je:
Čo a na ktorej úrovni chápania je aj v "kabale", či "merkave" a ich predchodcoch Pravdou a čo systémovou zámernou lžou, dnes tzv.Operating System bug, trojan, security hole, error, door, a pod?

Existujú javy len nepoznané, no určite nie nepoznateľné, ak chápete.
Zlo je neprípustný odklon mimo deFin-ovaného rámca optimálnej tendencie vývoja, ako sme si tu neraz rozoberali a skladali.

Isto..jin a jang sa dá chápať AJ ako vzájomná previazanosť príčinno-dôsledkových vzťahov. No nie LEN.

re:dočasnosť v tomto zmysle naozaj logicky nemôže existovať.
Exituje však doČasnosť, ako bod zmeny, transformácie(vývoja)nejakého procesu.
Alebo ak chcete bod zlomu. Lokálne, či globálne maximum, minimum a pod. Viď napr.derivačná analýza funkcii(procesov) v dnešnej maThémaTikos. Tá je zasa odvodená od GeoMetrie, vedy merania, Mier(h-ar-mon-je, sym-metrie) tohto svet(l)a a nie naopak, ako sa mnohým zdá..

I “sAtOn” môže byť na hlbšej úrovni chápania dobrom.
Bo vieme, že jedno z prvých mien Boha v monoteizme bolo okrem Ra, Hor..aj AT(potenciálový impulz, zmrštenie, opakovanie cyklu vývoja, keď si tu hlásku vokalizujete, vySlovíte, emitujete..)

Preto zopakujem:
Ide vždy o to, na akej úrovni chápania sa bavíme.
O identifikáciu komunikačnej frekvencie.
Keď si naladíte 94,3MHz Funrádio,
asi nebudete počuť rádio Devín na 104,4MHz.
Tak aj v prípade, že síce máte naladenú modulačnú(nosnú) frekvenciu
no taktovaciu na danej úrovni nemáte dostatočne zvládnutú,
môže vám signál(kommonNíkácia) šumieť, preskakovať jednotlivé signály
medzi rôznymi vysielačmi, formujúc nesúvyslé texty a tým chaos rôznych obrazov
vo vašom podvedomí, až sa vypnete úplne..stack overload..zjednoDušene povedané.
O to viac, keď je manipulácia cielená,
ako vo vami spomínaných dielkach, zbraniach pre “zasvätencov”(eng.margins).
Pre asociálnych, MédeaLžnych mágov.

Akákoľvek mysTikos v zmysle skrývania podstatných znalostí pred ostatnými je dnes,
v období Zmenenej logike sociálneho správania už neprípustná..a v princípe dlhodobo nefunkčná.
Obdobie konceptuálnych zmien, neurčitostí, bolo vždy v dejinách spojené s komplikáciami..
Navyše vyvoláva na zneuživateľoch (zatiaľ monopolne skrytých vedomostí) proces sociálnej hygieny, ak chápete PeTri.
Takže bacha na práčku, aby ste sa do niečoho, nieKoho nezaplietli, ak chápete :)

Re: Re: Re: Re: Re: Rozlísenie a Titanic

Pe-tri | 04.04.2014

ad. Samozřejmě - jak zpívá Bolek - co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj... Ucho mi hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou mne do zadku, tvrděj, že všechno je v pořádku, když mi daj mizernej plat...
Naprostý souhlas, přesto, je známo něco lepšího než kabala, přestože by si určitě zasloužila moderní revizi a verifikaci ? Mám ji za "Maxwelovy rovnice teologie", že pak jeden s využitím elektřiny vraždí a druhý komunikuje je věcí individuálního záměru, tedy aplikace/užití. Oba však musí být teoreticky zdatní a oba vědí, že jejich aplikace teorii nemění. Jsou to oni, svojí praktickou činností, nikoliv statická, funkčně identifikovaná teorie, kdo vytváří procesy, které podléhají evoluci a tedy i zákonu času, potažmo nezbytné změně sociálního chování. V tomto smyslu jsem jenom proto, abychom vydělili tuto "statickou/apriorní/dogmatickou" rovinu jako samostatný předmět zkoumání, slaďme nosnou a přistupme k analýze modulace. Mělo by nám to pomoci navýšit míru Rozlišení a eliminovat zaplétání se v labyrintu, vznikající z interpretací založených na hierarchicky rozdílných úhlech pohledu.
Třeba to Zlo. Ano, z jedné hierarchické úrovně nahlíženo to je skutečně korekci vyžadující odchylka, z druhého ale nezbytný, systémový prvek k realizaci ideje svobody ve smyslu - stíny jsou zde proto, aby bylo možno poznat/manifestovat světlo. Teplo bez zimy je filosoficky bezpředmětné. Svobodná vůle prostě není možná bez existence duálních principů, nebylo by mezi čím volit.

ad. dočasnost. S interpretací souhlasím. Systémově se však jedná opět jen o procesy založené na volbách uživatelů. Ideje (objektivní principy) samy o sobě však žádnou evolucí neprochází. Ano, na uživatelské úrovni (lidé - uživatelé stvoření/systému/matrixu) jde dnes o ukončení nežádoucích procesů. Kill task nezbytný, možná nutný i restart/očista, zásah admina nezbytný. To však neznamená, že s jeho zásahem se změní principy/ideje, na kterých je Stvoření/Strojení vybudováno.

Takže nám z toho vychází minimálně dvě systémově odlišné hierarchické úrovně poznávání (zbavování se balastu). Statické systémové ideje (kabala) a jejich uživatelsky dynamické aplikace. Ano, obojí je plné záměrných bugů, které třeba zlikvidovat a přitom víme, že restart zavirovaný systém nepoléčí. Poradí si systém sám nebo to bez uživatelů/lidí a změny jejich sociálního chování nepůjde ?

Díky
P.

Přidat nový příspěvek