O čem hlásá "Heliofant" (aktualizováno)

O čem hlásá "Heliofant" (aktualizováno)

3.10.2015

zakonvremeni.ru

 

Neuběhly ani tři roky, než mnohé rozpory v tom "záhadném odhalení" našly své smyslové rozuzlení. Zájem o film "I, pet goat II" dodnes neutichá, což signalizuje nedostatečnou objektivnost všech existujících výkladů.

Stojí za pozornost pokusy dešifrátorů spojit biblické Zjevení Janovo o apokalypse s tímto "odhalením", které nejpravděpodobněji pochází od "globálního nebiblického znacharstva". Za určité detaily nicméně je třeba poděkovat, a také za úpornost, kterou k tomu videu projevují biblické sekty.

Příčiny takového zájmu jsou poměrně triviální: za prvé, biblický projekt končí a pokouší se jakkoliv zachytit "ujíždějícího vlaku lidstva" po evoluční spirále rozvoje (právě o tom vypráví "odhalení", odkrývaje některé detaily procesu). A za druhé, je třeba zahltit téma, nanést kupu výsmyslů a lži, aby při objevení se výkladu, adekvátnímu obsahu filmu, u většiny nevznikl zájem o něj. Z našeho pohledu to je právě takto, protože biblické znacharstvo poznalo poselství hned, neboť zápletka je podána právě v biblických obrazech.

A v jakých jiných obrazech je možné donést do západní civilizace podstatu procesu, běžícího posledních 25 let? - správně, jen v obrazech nejdostupnějších této civilizaci. Proto vidíme nějaké osoby, kterou jsou svou podstatou jen "prsty, ukazujícími na Lunu" (symboly, ukazujícími na objektivní jevy). Pro konceptuálně zdatné lidi film neukazuje nic nového, neboli nynější stav globálního historického procesu je odražen věrně a předpokládá stejný směr jeho toku.

Celkově je film pozitivní, jakkoli by to nestrašilo naše křesťansko-biblické zombie. "Antikrist", kterým stále straší pastvu, je člověk, žijící v Rozlišení podle Svědomí - tak, jak učil lidi žít skutečný Ježíš, a jistě, který je protipólem tomu navádění o Kristu, které formuje u nemyslícího davu biblické znacharstvo skrz bibli a církevní hierarchii.

Níže je video z rozšifrováním, pod ním poznámky, které se do videa nevešly.

 

 

Poznámky, které se nevešly do formátu videa


 

1) epizoda ve třídě: kromě objektu řízení v podobě Bushe vidíme výukovou místnost, jako symbol pravidel, předurčujících rámce běhu procesů – takovou funkci v biblické kultuře nesou svatá písma. Celá tato epizoda představuje množinu zobecněných pojmů, světonázorový systém; ve své podstatě liberálně-buržoazní obálku biblického projektu v jeho nynější podobě. „zednářská podlaha“ je obraz koncepce řízení, postavené „na zednářstvu“, a také obraz toho, že systém stojí na osnovách „rozděl a panuj“, „boj protikladů“ (černá a bílá).


 

Dívka sedí jako třináctá osoba (13 je číslo symbolizující objektivní realitu: 1 – Bůh-Všedržitel; 3 – tvárný vesmír, plod tvoření – svět je trojjediný – matérie-informace-míra), což je poukázáním na rozvoj objektivního scénáře v globálním historickém procesu. Pro biblický Západ je to přirozeně číslo nešťastné.

Okolo dívky je kruh s tečkou bokem – obraz Země a Luny. Tento centrální symbol je přítomen i v názvu studia. Autoři ukázali klíče k chápání filmu.

Vidíme, že dívka se zlatými vlasy a modrýma očima procitá a zvedá hlavu („spící kráska / šípková růženka“). 12 vejcohlavých okolo dívky se také ve filmu ocitli nenáhodně: Kristus měl 12 apoštolů; všichni apoštolové se rozešli po zemi, hlásajíc to, co z učení Krista pochopili: Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. (Matouš 10,5) Proto v jejich obraze vidíme beztvarou masu národů, které přijaly „křesťanství“, a v okamžiku probuzení „spící krásky“ se nacházejí ve sklíčeném stavu, v zotročení, o čemž hovoří ostnatý drát. To oni jsou zobrazeni v podobě kozla v budce.

Dívka nestratila svou tvář (krásu), má svobodu, o čemž varoval Ježíš své apoštoly, že učení (které oni nepochopili) na severu nepřijmou. V rukou drží „probuzená kráska“ plod na úrovni břicha, a v mukách (obraz zrození nového života) vypouští plod k nohám loutky. Plod, to je bibli alternativní koncepce globálního uspořádání světa (KSB). V pozadí se rýsuje východ („exit“). Dívka, jak už všichni pochopili, je symbolem Ruské civilizace.

Od okamžiku kdy v Koncepci společné bezpečnosti bylo odhaleno, že jakýkoliv představitel druhu Člověk rozumný může být nositelem čtyř různých typů struktury (organizace) jeho psychiky a bylo konkrétně ukázáno, co to znamená lidská struktura (organizace) psychiky a že právě ona je jediným normálním stavem pro všechny lidi, začal v noosféře probíhat svého druhu porod/zrod. Bez metafor: začala transformace lidstva – proces, jehož se každý, disponujíc svobodou volby, umem-rozumem a alespoň zčásti svobodnou vůlí, může účastnit nebo odmítnout ho přijmout v roli objektivní danosti a smyslu jeho vlastního života jako části nynější etapy globálního historického procesu.

V roce 1997 byly práce VP SSSR zaslány CIA pro seznámení, podle principu „idu na Vy“ („jdu na vás“, legendární zpráva knížete Svjatoslava protivníkům před bojem). To je ukázáno ve filmu: kráska se probouzí a pouští jablko, které se kutálí k loutce.

Z plodu, který se rozdělil na dvě poloviny, vyrůstá lotosový květ – symbol zrození nového života. Vidíme nohu, která přišlápla minci: světový finanční systém se nachází pod loutkovým Západem. Latinské písmena na podlaze, napsané černou a bílou barvou - „L“ a „C“, symbolizují ideologickou konfrontaci církví „jména Krista“, jako boj mezi Luciferem a Kristem (Christ) – stále tentýž „boj protikladů“.

V realitě žádná konfrontace mezi Kristem a satanem neexistovala, Ježíš satanovi nabídl následovat ho a kát se, ale ten odmítl. Samotný vesMír nerodí ani boj, ani protiklady. Místo toho existují různé kvality, které se svévolně odklonily (z pohledu etiky) od zadaného (předurčeného) kurzu rozvoje, předloženého Hierarchicky Nejvyšším Všeobjímajícím Řízením (Bohem) a proto se samolikvidují podle principu „jedni nečestní zakoušejí zlobu druhých nečestných“.

Na všechno toto biblické davově-“elitární“ vnímání světa lehl shora plod, zrozený v lůně Ruské civilizace, který se rozdělil na dvě poloviny, ale zrozující ne princip „boje protikladů“, ale nový harmonický život – smysl bytí, symbol mírumilovné spolupráce a nikoliv rozrušení dvou polovin, z čehož vzniká na tváři loutky-obrazu Obamy studený pot.

Ve filmu běží vyprávění bez přivázání k časovému rámci, autoři ukazují jen procesy egregoriálně-matričního charakteru a žádoucí výsledky. Plod Ruské civilizace byl představen Západu v roce 1997, a následující děj ve filmu běží také od tohoto okamžiku, nicméně stojí za to vypíchnout jak se paralelně rozvíjí zápletka dnešního dne. 20.11.2013 Putin potvrdil Koncepci společenské bezpečnosti v Ruské federaci, což je také svého druhu předložení biblické civilizace plodu, jen už ne na úrovni konceptuální, ale výkonné moci. Ve videu po představení plodu vidíme to, co probíhá ve vnějším prostředí: škola stojí v „ledovcové“ krajině. V letech 2013-2014 byla v USA mimořádně studená zima, vydatná na sníh. Tak se projevuje matrice, založená ve filmu.

Vidíme, že světonázorová třída stojí pod Big-Benem, demonstrace toho, v korytě jakého vnímání světa a komu se podřizují Státy podle principu „každý v míře svého chápání pracuje na sebe, a v míře nechápání na toho, kdo chápe více.“

Tragédie 11. září se odehrála v důsledku agrese na Ruskou civilizaci a v důsledku plánu amerických „elit“ rozčlenit Rusko jako formu státnosti Ruské civilizace na dané historické etapě. Plán se na egregoriálně-matriční úrovni obrátil proti iniciátorům. To je první matričně-egregoriální vítězství Ruské civilizace nad Západem.

2) Druhá epizoda, kde se děj videa opakoval v globálním historickém procesu po publikaci samotného filmu, je okamžik kdy kostra (symbol banksterů) zastavuje vzdorování liberálů komunistickému (přesněji – marxistickému) režimu v Číně: v roce 2013 byl hlavou Číny vybrán Si-Dzin-Pin.

3) Na čele Pravdivého ducha lidstva v obraze Krista je kresba, která ukazuje, že vědění dlužno patřit všem. Kresba se skládá ze třech částí: pyramida nahoře, uprostřed paprsky, dole oko. Oko symbolizuje vědění. Pokud je na vrcholku pyramidy, reprezentuje hermetizaci vědění, pokud je v základně davově-“elitární“ pyramidy, pak symbolizuje princip „vědění - všem!“.

4) V epizodě náletů na mešitu vidíme, jak se z ní rozlétají vrány. V následujícím záběru v noosféře už to nejsou vrány, ale motýli, kteří hoří od spravedlivého ohně. Motýl je symbolem přerodu z lezoucího stavu do létajícího, symbol duše. Tím je ukázáno, že duše „vran“, které se usídlily v mešitách, nevydrží Pravdivého ducha a jejich konec je popsán v Koránu: A říkají: „Oheň se nás nedotkne, leda na dobu omezenou.“ Rci: „Uzavřeli jste snad o tom smlouvu s Bohem? Bůh nikdy nezruší smlouvu svou; anebo říkáte o Bohu něco, o čem nemáte ponětí?“ Ba naopak ti, kdož zlého se dopustili , a ti, kdož obklopeni jsou hříchy svými, ti stanou se ohně obyvateli a budou v něm navěky. (súra 2:80-81).

Ve vztahu k ohni, objevujícímu se v scénách s Ježíšem, je třeba mít na paměti, že film je udělán v obrazech srozumitelných Západu, proto je využit obraz „spravedlivého ohně“ biblické kultury.

5) V epizodě se stařenou zavřenou ve věži obracíme pozornost na to, že věž s blikajícím srdíčkem zobrazuje pohlavní orgán muže, ležícího na zádech. To, co dále se zdegenerovanou stařenou probíhá, je možné vyložit jako poslední záškuby matriarchátu – moci bab, opírající se na pohlavní instinkty. A církevní hieararchie vždy využívala matriarchát ve svých cílech (podle principu „ploďte se a množte se, do veřejných záležitostí nestrkejte nos“). Vše začalo z uctívání „bohorodičky“ a údajně neposkvrněného početí. Před civilizací skrývají to hlavní, že Ježíš byl obyčejným člověkem, jehož neobyčejnost spočívala v tom, že získal lidský typ struktury psychiky a prožil s ním mezi lidmi 33 let, ukázal na svém příkladu, že to (žít lidsky, Čelo-věčně) je dostupné každému. Ale takové příklady Lidskosti překáží nevolnickým praktikám etiky „pastýřů a beranů“, odtud pramení i prohlášení Ježíše za boha, aby u davů ani nevznikaly myšlenky o svobodě.

6) V epizodě po zničení věží Usama bin Ladin pozdvihuje ruce. V informačním poli probíhá zdůrazňování terorizmu (vypěstovaného Západem na Východě) a ropné otázky, což vidíme i ve skutečnosti. Následující záběr – socha svobody, opírající se o sionizmus, jejíž samovolný rozpad začíná po zakrytí Shora jejího „zdroje světla“.

7) V epizodách, kde je ukázáno znacharstvo v tanci kolem ohně, je vidět jedna postava, schovávající se za různými maskami „bůžků“ různých národů. Ve výsledku se ukazuje, že pod maskami těch religiozních kultů se nachází jeden a tentýž člověk.

Z našeho pohledu je to ta část znacharstva, která pochází od Echnatona a jeho učení o jediném Bohu. „Po zavedení monoteismu Echnatonem proběhly podstatné změny, včetně zřeknutí se klanění všem ostatním bohům, zvláště Amonu. Spojení všech bohů do jednoho je v Hymnách Atonu zjevné, ve kterých jsou Ra-Chorachti, Šu a Aton spojeni do jediného boha-tvůrce. Jiní mají za to, že Echnaton praktikoval jediný kult Atona ne proto, že nevěřil v existenci ostatních bohů, ale proto, že se zdržoval klanění jiným bohům, kromě Atona.(zdroj).

To, že ochránci učení Echnatona jsou přítomni v řízení jiných náboženství není překvapivé, vždyť kdo adekvátněji oceňuje procesy v objektivní realitě, tomu i Bůh pomáhá.

Nelze si nevšimnout, že dnes všechny relígie najíždí na kapitalizmus (emocionálně pumpují dav, což je ve filmu zobrazeno skrz tance okolo ohně) a hlásají o zhoubnosti jeho vlivu na lidstvo.

Může vzniknout otázka: a proč, pokud jsou údajně správní a vším řídí, proč je život tak daleko od ideálu a jak jsme žili pod mocí biblismu, žijeme i nyní?

Na tuto otázku jsou dvě varianty odpovědi. Představte si, že jste světec, řídíte globálním historickým procesem, například vašeho vchodu. Spočítejte, kolik podobných se nachází ve vašem okolí, nemluvě už o sousedech, a kolik upřímných pomocníků v řízení máte. Okamžitě vám bude jasné, že proces proměny vašeho okolí bude dlouhý: je třeba měnit celý systém a tento proces může probíhat dvěma variantami: další potopa a obnovení biosféry, nebo pomalu ale věrně vykořeňovat zlo, pohybujíc se v korytě Všedržitelnosti. Problém je ještě i v tom, že smutné dědictví Atlantidy a jeho stoupenci v řízení globálním historickým procesem plodili a plodí v kultuře ohromnou armádu nevzdělatelných, kteří jsou se vším spokojeni. Řešení je v takové situaci jen jedno: vychovat stoupence Království Božího na Zemi uvnitř davo-“elitářských“ učení a opíraje se na ty kádry, vést výukovou činnost mezi lidmi, internet tehdy nebyl.

Druhá varianta: oni neodvrhli smutné dědicctví Atlantidy (davo-“elitarizmus“), nicméně upřímně čekají na toho, komu se to podaří a komu budou moci předat moc.

Která z těch variant (nebo další) je správnější je známo jen Bohu, nám je jasné jen následující: Ti, kteří se protiví Bohu a poslu Jeho, budou patřit mezi opovrhované. Bůh předurčil: „Vítězství bude za mnou a mými vyslanci.“

 

 

Diskusní téma: O čem hlásá "Heliofant"

Plán antikrista dekódovaný 2020

Dana Šufliarska | 21.08.2021

https://www.aparat.com/v/LY9Aw/

par poznamok k Jezisovi na barke

EN.KI | 19.11.2016

Neviem ako vam, ale ja vidim symboliku aj v Jezisovi, ktory putuje na egyptskej barke jaskynou - "abysom (bezodny - cize podla mna by to mohla byt aj beznadejna situacia ludskosti)". Jezis je spojovany aj so slnkom (aureola okolo hlav svatych je znakom slnka). Cize Jezis, ergo RA, ktory bol neskor stotozneny s Horom. Jezis -RA - ako slnecny disk putuje po oblohe v clne (preto ten cln s prvou s lotosovym kvetom, aby bolo jasne o koho sa jedna), ktory chranil jeho ohen (Jezis stoji v ohni) pred vodami. Putoval aj s dalsimi bohmi ako napr so Sutechom, ktory je v staroegytskej kulture zobrazovany ako pes (Sutech alebo Anubis, vladca podsvetia), ktori ju chranili pred priserami podsvetia (tych bolo vo videu ukazanych niekolko). Medzi ne patril Apop – had, ktory sa kazdu noc pokusal zhltnut slnko (biblicky had, ktory chcel prekazit "slnku" povstat - v animacii televizia). Suma sumarum je vychod slnka, prichod mesiasa atd znovozrodenim, kedze Reovi aj Jezisovi pripisovali schopnost obnovovat zivot - nove stvorenie.

Rossa

asm | 10.10.2015

Súhlasím s tým, že spiaca krásavica predstavuje ruskú civilizáciu, viď rozprávka Jak se budí princezny o Ruženke. V rozprávkach ju ale prebudí nejaký princ. Zaujímalo by ma, kto by mal byť tým princom.

Re: Rossa

petržlen | 25.10.2015

Nebude to skôr odvolávka na iný príbeh, Alica v krajine zázrakov? Všimnite si toho zajaca za hlavou dievčaťa, ktorý jediný z okolia zostal viditeľný po zatemnení.

k videu

el | 09.10.2015

...jen stručně se zapojím do Vaší debaty. Souhlasím s průvodním komentářem, který nepřikládá sdělenému obrazu jakýsi nadstandartní význam. Symboly ve videu jsou jen stokrát ohrané fráze systému, který dorazil na nejzažší hranici svého vývoje.....to, že egyptský Hor byl v některých ohledech předobraz Ježíše není nic nového, ale smysl tohoto tvrzení lze hledat ve formě vědomí, která jim byla vlastní......video samo o sobě znázorňuje jednu historickou epochu (křesťanství) vytrženou z kontextu historie jako celku......těžko by Ježíš mohl kritizovat Starý zákon a zároveň z něj vycházet, kdyby tento neexistoval......hlavní proud religionistů se potom jednoznačně ztotožňuje se závěry, že Starý zákon jsou většinou přepisy cizích textů ze zajetí v Babylonu a zejména (viz. M. Eliade), že Jahvova slova byly přepsány až 500 let po událostech, které k nim vedly......nemá v tomto kontextu blíže zmiňovat, že základy těchto učení a vlastně světového názoru se linou od staré Mezopotámie, kde to byla mimo jiné Ishtar, která si vyzkoušela systém na vlastní kůži.......lze tedy tvrdit, že i Ishtar byla ze stejného "těsta", jako výše jmenovaní? Zvláště její setkání se sedmičkou strážců stojí za povšimnutí. Zejména, když se ta samá sedmička objevuje u gnostiků, jako pomocníci Sofie při její tvorbě systému, jako gnostického nedokonalého světa v němž se pohybujeme. Nelze se divit, že při současné dekadentnosti západního světa vyvolalo toto video spekulace, které svědčí o naprostém nepochopení sebe sama a ztrátě hodnot, které vytvářely v systému rovnováhu. Celé video působí jako časová smyčka pro mysl, které má být zabráněno v dalším vývoji, kdy se vytahují napovrch stále stejné symboly pouze zabalené do barevnějších obrazů. Ovšem tvrdil-li Ježíš (v Tomášově evengaliu), že "nebe a země pominou, ale má slova nepominou", předpokládal vývoj, jehož jsme dnes svědky, včetně naprosto zdevalvovaného obrazu samotného Ježíše.....vše co prožíváme, je jen válka o mysl a schopnosti člověka, které davově elitární řízení potřebuje za každou cenu pokud ne zlikvidovat, tak alespoň utlumit do fáze života v povinnostech z něhož je prakticky nemožné se vymanit.....V tomto směru je však jakákoliv naděje vítána, jako možnost spasení se od naprosté prázdnoty v níž chybí nové symboly vycházející z těch starých, jako nové cesty lidstva za lepším zítřkem.....a G7 to určitě nebude.

tabule

augiro | 08.10.2015

Zdravím všechny, mé zaujala tabule hned na počátku videa za loutko-prezidenty. Nedokončený nápis v pravo je jasný:-) ale koho asi představuje žralok hrozící ukousnutim hlavy???
Jinak děkuji za vaši práci...

Re: tabule

udo | 08.10.2015

Existuje aj druh žraloka finančného :)
Finacisti?

Každý zombi, upír mladý,
dnes k deVeloPérom
rád sa radí.

A zasa má3k náš ľudový:
Kolo-kolo mlynské, za 4 Rýnske..a či Rímske
Kolo sa nám polámalo a do vody popadalo.

Zlatá brána otvorená,
zlatým kLúčom podoprená,
kto do nej vojde,
jabĺčko nájde..

Ja som koza rohatá,
do pól boka odratá..

Toľko k nášej kolektívnej pamäti
skúsenostiam stáletí..

I Pet Go At

Re: tabule

nevedko | 08.10.2015

vieš kto je finančný žralok?
uvás sú tý hluchý ako pen čo na nich treba tutu trúbiť.
lineárnu rovnicu o jednej neznámej skús vyriešiť
a(x)+b+c=0
samovrach+žralok+požiar u nich v dome

Z jiného soudku..

čtenář | 06.10.2015

Zdravím, mě by zajímaly dvě zcela odlišné otázky..
1) Hledání smyslu filmu je to příslovečné hledání toho, "co tím chtěl autor říci.." Podobně jako u Měděného jezdce, avšak s tím rozdílem, že Puškin již nežije, kdežto autoři tohoto filmu ano. Čili se nabízí dotaz - dělal s nimi někdo interviev, kde by autoři objasnili, co přesně chtěli říci?? Proč se jich nezeptat přímo, že ano..
2) Podle kladných reakcí je film "pravdivý"... Otázkou je - jak přišli autoří na scénář tohoto filmu?? Pokud je scémář napsaný "vědomě", pak autoři v tom roce 2012 veděli, co bude dále - čili ví o směřování lidstva více než my ostatní.. Nebo je to možné, že jim téma někdo to poradil??? Druhou varianotu je, že scénář napsali "nevědomě", čili jako by byl autor "osvícen či políbem múzou". Což znamená, že informace třeba nevědomky převzal z noosféry (či jak tuto mystickou sféru nazvat..). Pak to svědčí o tom, že budoucí procesy na Zemi jsou někde v té noosféře známy či připraveny. A kdo ví, nebo umí tyto informace čerpat, může pak třeba točit tyto filmy..
Co si o tom myslíte??

Re: Z jiného soudku..

eM | 06.10.2015

jen stručně, čtenáři :-)
1) klidně to zkus, vsadím svoje fousy že se nic nedozvíš, moc o tom dohledat nejde, kromě technického zpracování, použitých technologií a podobně. Autoři se tváří prostě jako obyč 3D studio které se tímto virálně propaguje. Ale myslím, že za pokus nic nedáš.
2) pokud vezmu v úvahu proces, který byl zmíněn v rozklíčování, o kterém toho moc nevím (nicméně spekulovat mohu), tak je-li egregor a matrice GP a biblické společnosti opravdu v rozporu s nějvyšším procesem/řízením, a existuje-li samolikvidace každého egregoru a matrice z těchto důvodů, tak vzhledem k rozsahu možností tohoto egregoru je jasné, že i jeho možnosti v řízené samolikvidaci jsou obrovské. Je to paradoxní, ale v takovém případě by toto vlastně mohla být práce GP nebo biblického projektu, a jejich snaha umožnit přechod na jiné řízení/koncepci s ohledem na vlastní mírnou sebelikvidaci namísto "brutální sebevraždy". Jestli to udělali autoři vědomě či nevědomě, to už není podstatné.
Nabízí se tu samozřejmě možnost že GP, jakmile věděl, že jeho biblický projekt končí, je odhalen, hraje pád své vlastní existence, a snaží se zavést jinou, ale stále mu vyhovující koncepci, některá fákta by do toho i zapadala (například Putinova podpora fotbalu, který nabíjí jejich matrici 11:11). Bez jistoty to ale tvrdit nechci, protože například uvedený příklad s Putinem ale lze vyložit i tak, že on dělá to co chtějí svobodně se rozhodující lidé, a dokud budou chtít podporovat fotbal, bude ho podporovat i on. A tím že podporuje KSB tak všem vlastně dává možnost o této podpoře se rozhodnout samovolně. Jisté je, že KSB znalosti umožňují takový náhradní projekt GP prokouknout, čili spíše se přikláním k tomu že GP opravdu ví, že už skončil, koneckonců jestli už viděli v orákulu že budoucnost je už bez nich za všech možných okolností, čili že již nemají možnost sebezáchrany v pozici řidiče, a viděli tam několik možností ukončení jejich řízení (například likvidace všech členů totálně a nebo předání řízení se sebezáchovou, s možností další existence) tak podporují a dělají všechno pro "pro ně lepší variantu", a tak vlastně i pro nás lepší variantu, jelikož pro nás je také lepší v rámci možností nekrvavé převzetí řízení. Zůstane tu samozřejmě ale možnost jejich zapojení do řízení v budoucnu, s novým a fikanějším plánem, třeba za tisíc let. Jen už nebudou mít ten náskok díky skrytým vědomostem které kdysi většina lidí neměla.

interview with the creator...here we go:

Dr. Peter David Beter | 07.10.2015

https://www.youtube.com/watch?v=YsPlPohPa1c

Re: interview with the creator...here we go:

Ziim | 07.10.2015

Takže autor potvrzuje ono vnuknutí z noosféry. A potvrzuje i níže uvedenou symboliku - samozřejmě jinými slovy, ale s podobným významem.

Re: interview with the creator...here we go:

čtenář | 08.10.2015

Děkuji moc.. Tušil jsem, že se něco najít musí!!
Bylo by nelogické, aby by je nikdo na světě o rozhovor nepožádal, že eM....
Protože anglicky neumím a pokud by nás bylo více pro, může to někdo prosím přeložit?? Pak jde dát vedle sebe co řekli autoři a co se vydedukovalo zde a porovnat to..

Re: Re: interview with the creator...here we go:

David | 25.04.2016

Taky se přikláním k překladu. Díííky.

Re: Z jiného soudku..

janko | 28.03.2016

svět, nebo prostor - jak chcete - se řídí vztahy mezi množinami podobností, ty jsou ale různě veliké ale také vzájemně protikladné.
Vyvažování takových množin známe ve vrstvách, tou první je psychika a vzdělání jedince, druhou je vztah lidského páru a funkce rodiny, třetí vrstvu tvoří národní jazyk, jeho genetické kódování (volba asociačních řad k nové informaci). Poslední vrstvou jsou umělé "jazyky", protože vedle počítačů sem patří i veškeré komunikačné technologie.
Pokud se člověk orientuje v historii, přesahující tu, která nám byla vštípená dvoutisíciletým vývojem globálního jazyka = matematiky (a skrze ní formovanými obory vědy), pak je orientace snadná.
Podobné filmy jako tento - stavěné na alegoriích - také testují hladinu vědomostí populace pro kterou jsou určené.
Často se stává (a je to dobře), že pochopením nějakého detailu je následné shlédnutí a vyznění filmu jiné. Ale vždy postavené na hlubší vrstvě historie základního řídícího systému - JAZYKA. Zatím není moc známé, že atlantské jazyky byly dva - řídící a výkladový. A měly i svou schematickou podobu "strom života" a "květ života".
Bohužel naše civilizace byla postavená a dva tisíce let vedená jen strukturou stromu života, přesněji znalostmi kabaly, potažmo asociačních řad hebreštiny (jazyka "egyptských kněží"). Dějiny druhého atlantského jazyka - původních atlanťanů, (po potopě = Slované) jej nazvali "Samskrit" - se zachovaly právě v Asii, v dnešním Rusku. Vliv Egypta (zástupců kabaly) na sever do Řecka postupně propojoval oba jazyky do "sanskrtu", který jsme vyfasovali jako doplněk příběhu dění po potopě = kořen indoevropské civilizace. Kořeny řídících systémů v národní úrovni jsou ve zdůvodňování nastavování letopočtu, včetně sporů, vedoucích k rozdělení jednoho biblického manuálu na dva - s různým portfoliem priorit.
Bohužel ani ten ruský projekt obnovy původní formy islámu není konečný, nabízí jen propojení užitečných prvků obou biblických větví.
K pochopení hlubší historie (této sluneční soustavy je ale třeba znát i jiný model fyziky, postavený na spojitosti nehmotné a hmotné složky veškerého dění v prostoru.
...a k "fyzice archetypů" asi moc textů neexistuje, ty moje najdete na www.nejsmeovce cz (zanedlouho místo .cz bude .eu). Principem pulzu, který známe jako proces růstu a zániku, se řídí všechny cyklické struktury, mentální v podobě "zákona času" jsou jen násobně delší. Pan Bohr nás trochu s rotačním modelem atomu zmátl, ael to se spraví..

Z posledního komentáře V.V.Pjakina je zřejmé, že "mimouši" (globální prediktor) musí neradi použít Putina k uklidnění situace ve světě, což je dobrá zpráva. V době pozdější - po akceptování jiného příběhu "o fyzice člověka v prostoru" - se zřejmě uskuteční i projekt obnovy tzv. "galaktického člověka", na kterém pracují jiné civilizační skupiny "mimoušů".
...ze setkání ministrů zahraničí ruska a USA 23 a 24. března 2016 vnímám kapitulaci "západu" jako reálnou, neúčinnost magických (=kabala, číselné prvky v čase) i mediálních technologií (=internet) zřejmě donutila globálního prediktora (mimouše, fungující nově na Zemi od třicátých let minulého století) k dohodě s tzv. "galaktickou federací" na realizaci projektu, vyprojektovaného touto a předchozí, atlantskou civilizací. Po doplnění vzdělání populace o části, které byly z biblického projektu vyjmuty (reinkarnace, pulzní model existence v zrcadlovém = binárním projevu) by se situace měla odvíjet od rozhraní mezi východem a západem. Česko jako absorber obou vlivů tak umožní nastavit pravidla pro "stříbrný věk lidstva" nejdřív v rámci státu, později EU - a bude-li projekt bez větších vad - tak se uskuteční i cíl, kvůli kterému byla konstruována naše sluneční soustava.
...ano, jsem blázen, ti vždycky měnili svět.... .-)

heliofant

jana123 | 06.10.2015

antikrist...člověk, žijící v Rozlišení podle Svědomí - tak, jak učil lidi žít skutečný Ježíš

nech mi autor prepaci, ale dovolim si nesuhlasit, tu ide o absolutne nepochopenie

SKUTOCNY JEZIS UCIL LUDI LÁSKE AGAPE ak chcete, aby sa kazdy clovek stal ZIVOU LASKOU tak ako ON

svedomie, vinu, spovede, ritualy nezaviedol KRISTUS ,

Kristus neprisiel sice zrusit zakon, lebo ZAKON BOZI BOL JE A BUDE, BEZ OHLADU NA VSETKY RELIGIE SVETA, a KRISTUS HO NAPLNIL NA VSETKY VEKY , to neznamena ze sa vyjadroval o tzv. STAROM ZAKONE , ktory dnes citame v biblii, alebo onejakom znacharskom zákone, On hovoril o ZAKONE BOŽOM.

Bibliu treba citat ako Popoluska - najkor oddelit kukol od psenice -
tej sice pomahali ,,holubkovia,, , a nám Kristus

Ano tvorcovia matric sa snazia,
ale matrica KRISTA toho skutocneho - nie zneuziteho religiami -
je ovela silnejsia a oni to vedia - snazia sa to bagatelizovat, minimalizovat a i falosnymi prorokmi , je tak silná, ze nemusi mat ziadnych stupencov, ziadne znacharstvo, staci ON SÁM JEDINÝ.
aj matrica ANASTAZIE je silnejsia ako toto video.
Jediné o co ide v tomto boji to je LASKA , chcu ju znicit, maju z nej strach, nemozu ju mat pod kontrolou, tak ju chcu zabit a to je utok na vesmir na jeho podstatu a na samého BOHA, ČLOVEK z božej milosti môže byť jej nositeľom.

Po vsetky dni si treba pamätat Kristov odkaz:

POKOJ VAM ZANECHAVAM SVOJ POKOJ VAM DAVAM

Re: heliofant

eM | 06.10.2015

Možné je všechno, co je podle zákona. Všechno ostatní je pomíjivé. A jest-li LÁSKA zákonem nejvyšším, zákonem nejvyššího, nelze ji ukrýt nebo zpitvořit navěky, no jen na čas. V určitém omezeném čase, kam sahají následky takových příčin. Prvotní příčina byla tak dokonalá, že jejím konečným následkem nemůže být absence LÁSKY v pravé podobě.
To je samozřejmě můj pohled na věc, který nikomu nevnucuji, jen nabízím.

Re: heliofant

Lin | 08.10.2015

No... já mám jen takový šťouravý dotaz...
A poznáš lásku? Víš, co to vůbec obnáší doopravdy milovat? A lze vůbec milovat BEZ svědomí?
Však Heliofant taky může tvrdit, že lidstvo miluje - a může mít pravdu. Miluje tou svou "láskou" - a s přesvědčením, že dělá pro lidstvo to nejlepší, co on uznal, že nejlepším je. Úplně stejně, jako to dělají někteří lidé, sami sebe pokládající za "dobré, milující" = "páchají dobro" a to bez svědomí, které je podle nich pouhým "rituálem", dusí okolí svou "všeobjímající láskou" - stejně, jako břečťan mladý stromek.

Re: Re: heliofant

LV | 23.03.2016

V grécko-rímskej kultúre sa rozpoznávali 3 stupne lásky :
1./ Eros - "Láska" fyzická
2./ Figlio - Láska bratsko-sesterská
3./ Agape - Láska k Bohu a Jeho k ľudstvu - láska Bohoľudská

Re: heliofant

Cico Ciciak | 29.02.2016

Prosím ťa, na tie tvoje drísty je škoda reagovať. Niekedy mám pocit, že si buď len fakt nasprostastá biblická dogmatička, alebo platená za tie blbosti. Ale nakoniec to je vlastne jedno.

Pecky

eM | 06.10.2015

Děkuji za film i komentáře. Napadá mne otázka se kterou si nevím rady. V jedné půlce jablka je jedno semínko, ve druhé dvě.
Zkusil by někdo vysvětlit?
Jediné co mne napadlo:
V půlce u nohy "západu" je jen jedno, jako symbol že oni sami toho spojení k vytvoření lotosu nejsou schopni, kdežto půlka blíže "východu" tedy krásce má sama dvě semínka, a tedy je plodná k vytvoření lotosu i sama bez západní půlky.

Re: Pecky

janko | 28.03.2016

..díky, že sis všiml těch semínek půlek jablka - v pozici dvou ke třetímu. Takhle se projevuje sebeřízení sil v prostoru. Ta nápověda, za kterpu ti děkuju, byla pro mě. Stav 2:1 (anebo 1:2) ukazuje totiž primární vztah sil ve trojici. Biblická verze tento stav pokroutila, přizpůsobila svému cíli - (byl a je jím trvalý růst babylonské "věže poznání" v podobě držení moci skrze utajování klíčové informace). Stavitelé manuálu brble uznávají jen hierarchii, zatímco, živé strutury FUNGUJÍ na bázi spojení dvou podobností k vytvoření třetího - anebo TROJICE. Tak funguje nejen rodina, ale i obyčená "pitomá" hmota. Např. atomy uhlíku + volný prostor (anebo hornina) vytvářejí prostřednictvím spolupráce tlaku + vzájemné podobnosti diamant. Pět prvků je v lidském těle multiplikované, proč asi....?
...nevím, jestli autoři filmu jadérka v této sestavě použili schválně - myslím že ano - ale vím, že tvůj dotaz byl upozorněním pro mě, že mám reagovat, což činím..., fyzika archetypů způsobí proměnu lidské společnosti, a jediným mediem, které je dostupné "laikovi" je internet. Na www.nejsmeovce.cz lze najít fyzikální pokračování toho, co KSB a DVTR nabízí v oblasti sebeřízení...

Pár postrehov

Oracle 911 | 06.10.2015

Scéna s dievčinou:
Jedna z hláv ma na sebe vyrytú jednu polovicu jin-jang symbolu, druhá polovica sa objavuje vo svetle v scéne s "liberálkou".
Čo to znamená nech si každý domyslí.
Scéna s Ježišom:
Okrem pyramídy "znalosti každému" vychádzajú aj lúče zo srdca.
Obrazovka-had s ľudskou tvárou:
Tvár nesie atribúty obyvateľa okolia Stredozemného mora (asi starovekého Egypťana) ale ochlpenie na tvári má grécky charakter a vlasy zas Rímsky charakter, koziu briadku má v tvare vše-vidiaceho oka (znak slobodomurárov), v uchu má zas náušnicu (asi perzský/blízkovýchodný zvyk) a zuby šelmy z čoho je jeden zlatý.

pár vlastních postřehů

Jura | 06.10.2015

Ahoj všem,

nevím jestli postřehy budou k něčemu, oprostil jsem se od komentářů a titulků a sledoval jen film a můj pocit z něj.

Lotos, vyrostl ze dvou protikladů, lotos (krása) roste z bahna (hnus), nižšší v sobě nese vyšší, jablko jako dvě polokoule, východ se spojil se západem.

Symbolika Ježíše mi příjde jako, čistá podstata srdce, které vplulo do chřátu veškerých těch matričních a církevních intrik.

Had co se ovíjí kolem plodu a sleduje ho, ještě nemůže zasáhnout. Tady je dle mě pudlo zombifikace.
Malých chlapec ležící u jehel a léků mi spíš příjde jako všechny ty děti co jsou povinně očkováné (nemůžou si vybrat), kdo ví čím, ládováné chemickýma lékama a co to má za vliv na mozek a schopnosti rozvoje člověka. Pak je ovladatelný a spící. Uzavření třetího oka, přísunu informací. (u drog jako takových si člověk může vybrat jestli do toho chce jít, má již volbu, další věcí je že mnoho lidí se úplně změnilo po zážitku s přírodníma drogama, prohlédli) Dětí se nikdo neptá, prostě se to tak dělá. Ten had s obrazovkou pak lezl vždy z jeho hlavy a u přítomnosti čistého srdce se had odplazil a člověk ce postavil na své hohy.

Chrám církve jako penis a v něm uvězněná žena, většina náboženství ženy vězní zotročuje, ponižuje, přitom žena je ta co nese a dává život. To osvětlení roztopilo žalář, ženu světlo vyplašilo a přitom z ní smylo to poskvrnění. Zajímavé bylo to srdce na tom chrámu, Pjakin mluvil o tom, že v Čr se vyhlašujou symboly gp a to srdce mi připomělo to neonové co svítilo v Praze byť ho tam nechal nainstalovat Havel.

V podstatě rozpad všech zmanipulovaných náboženství, válkou zánik symbolu zmanipulovaného islámu a roztočení se derviše, čisté podstaty (tančli jste někdy dervišší tanec, je to úžasný zážitek pro ty co to zajímá najděte si Oshovu techniku "No Dimension") a na konci rozpad církevního chrámu a oproštění Ježíše od trnové koruny osvobození tetího oka, vědomí a pád otrocké hierarchie.

Symboliky je tam mnoho, píšu jen to co mě nejvíce zasáhlo.
Nemluvím jazykem DTVR píšu jen co lidsky z filmu vnímám i díky stůdiu těchto stránek.

Re: pár vlastních postřehů

KL | 06.10.2015

Žena v tej "zvláštnej" veži môže znamenať aj "neviestku" z biblie (napr. zjavenie Jána). Jej úlohou je "predávať lásku" - vidíme červené srdce ako na hodinovom hoteli. No a samozrejme neprináša žiadne plody.

Rozbor symboliky

Ich | 05.10.2015

Tady je dlouhý, ale perfektní rozbor filmečku...

Re: Rozbor symboliky

Ich | 05.10.2015

https://www.youtube.com/watch?v=lYSS5T738JE

Re: Re: Rozbor symboliky

udo | 05.10.2015

1. Čo je v tom rozbore pravdepodobne blízko pravde
a V AKOM KONTEXTE?
2. Čo je zamlčané a v čom komentátori na danej úrovni
prosto lžú a prečo asi?

Re: Re: Re: Rozbor symboliky

udo | 05.10.2015

btw.. Ja netvrdím, že s ruskou interpretáciou plne súhlasím.
Každý má tú svoju..
Vieme ale, že pre konkrétnu situáciu,
konkrétneho jedinca, národ, kultúru,
je vždy optimálne vysvetlenie, návod z pozície Vis Maior jeden.

Ide ako vždy, o metódu jeho aproximácie (približovania sa k nemu až na prijateľnú, dostatoćne bezpečnú vzdialenosť), či ak chcete iterácie, zvolenú periódu vzorkovania, atď..

Inak v tom Vašom linku majú tí pseudokresťania Boha asi fakt za úplného debila. Hrôza až ťažko dopozerať. "Na smietku ukazujú a brvno nevidia.." To je niekedy aź neuveriteľné, akému bezMieriu ovce dokáźu uveriť..mozgy si uvariť, cudziu identitu si nechať navariť, dari ra-zUmu a vôle Otca rodné zahodiť..

Udavač nadáva dozorcovi?
Prestitútka sa háda s mafiánom kto je z nich lepśí?

Ako sa na dedine vraví:
"I zasa sa slepý hluchému smeje.."

"Oči majú a nevidia,
uši majú a nepočujú.."

Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

n | 08.10.2015

a Či ON čo pred CAMERou stál zAja(človie)čikovy MrQuy nenasypal.

Re: Re: Re: Rozbor symboliky

asm | 06.10.2015

Nejaké moje postrehy k tej analýze.

Aj ja si myslím, že sa objaví falošný mesiáš alebo aspoň sa to plánuje. Viď posvätná Ježišova lína, ktorú propaguje napr. Dan Brown. V tomto s videom súhlasím. Iná vec, či je o tomto aj I pet goat.

Z úvodného textu sa dá hneď usúdiť, že video pochádza z protestantského prostredia - sú proti nedeli a vyznávajú starozákonnú sobotu. Tuto padajú protestanti do pasce. Chcú byť silou mocou lepší, tak sa doslovne držia Biblie a teda aj Starého zákona. Keď však vytvorím nejaký blud, kto je na tom horšie? Ten, čo sa ním doslovne riadi alebo ten, čo sa ho až tak celkom nedrží?

U nedeľe uvádzajú aj anglický názov - Sunday - deň slnka. Pritom slnko je darca života. U soboty už anglický názov je zamlčaný. Ak by ho uviedli, bolo by vidno, že SATurday je dňom saturnu, ktorý sa začína na rovnaké písmená ako SATan. Saturn sa spája s gréckym bohom Kronom, ktorý sa zobrazuje s kosou ako smrtka. Kronos požieral svoje vlastné deti.

Gréckeho boha slnka Hélia mylne stotožňujú s Luciferom. Lucifer je rímska obdoba gréckeho Phosphora - svetlonoša. Je to ranná hviezda - Zornička - planéta Venuša a nie slnko. Mimochodom v tej ich Biblii sa v Zjavení apoštola Jána ako ranná hviezda označuje aj Ježiš. Nepríjemné. Lucifer nemohol byť neskôr pomenovaný ako satan. Hádam naopak. Ibaže by starí židia hovorili latinsky.

K 11. septembru. Ježiš na loďke sa objavuje prvýkrát hneď po páde dvojičiek. Ježiš sa mal narodiť v Betleheme. Bethlehem je v preklade dom chleba, čiže astrologické znamenie panny - zrodenie z panny. Je to septembrové znamenie. 11. septembra oslavujú Kopti nový rok. Žeby to bol pravý deň narodenia Ježiša? K počatiu by tak došlo niekedy okolo vianoc.

Píše sa tam, že nemožno slúžiť dvom pánom. Katolíkom vyčítajú sa neriadia presne Starým zákonom, ale uctievajú nedeľu. Riadenie sa naraz aj Starým aj Novým zákonom nie je slúženie dvom pánom? Ak by bol Starý zákon úplne v poriadku, načo potom vlastne prišiel Ježiš a Nový zákon?

Topiaci sa chlap s kosákom a kladivom nevyzerá ako Rus, ale ako obyvateľ Latinskej Ameriky. Pápež nedávno v Južnej Amerike dostal kosák a kladivo.

Ježiš v loďke nevyzerá ako falošný Kristus. To by mal nejakú masku alebo niečo v tom zmysle. Zrejme tam ide o to oko pod trojuholníkom, čo má na čele, ktoré používajú aj ilumináti. To sa niekedy stáva, že sa používajú operácie pod falošnou vlajkou, aby sa očiernil protivník - 911. Aj nacisti používali hákový kríž a znesvätili tak svastiku.

Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

udo | 07.10.2015

..hmm, myslím, že v mnohom na to nejdeš až tak zle AS.M..

Prehliadol som inak tvoju zaujímavú otázku staršieho dáta.
Tu je odpoveď:

http://leva-net.webnode.cz/products/medeny-jezdec-to-vam-neni-medeny-had-16/

Re: Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

asm | 07.10.2015

Ďakujem za odpovedď. Čo sa mňa týka, záujem o návrat k téme budem mať určite.

Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

asm | 07.10.2015

Ešte jedna zaujímavosť, ktorú som akurát zistil pri sledovaní správ.

V analýze spomínajú Apolyona. Na Slovensku prepukla kauza. Biznis nájomníci budovy Apollo sa vysťahovávajú, kvôli zlej statike. Budova má zhora tvar pyramídy bez vrcholu.

Re: Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

marvo | 08.10.2015

asm, tvar danej stavby odzrkadľuje "ne-pomery" jej vlastníka, to je pomerne ľahké... (problémy so statikou môžu byť problémami alebo "problémami", otázkou je, čo sú potom väčšie problémy).
Ak mi čas dovolí, rád sa do horeuvedenej sémiotickej debaty zapojím aktívnejšie.. a možno sa zahrám na knihovníka v oddelení interpretácie textu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

asm | 08.10.2015

Priznám sa, až tak veľmi sa do ksb a matríc nerozumiem. Len som myslel, či to nebude prejav nejakej matrice. Na našom území už pyramidári nemajú až tak dobré podmienky a tá ich pyramída sa začína pomaly rúcať.

Developer, ktorý za tým stojí je HB Reavis - hebrejavis?

Re: Rozbor symboliky

Hox | 05.10.2015

A tady je co? :)

Re: Re: Rozbor symboliky

Oracle 911 | 05.10.2015

Hox, kedy to bude doplnené tie poznámky?

Re: Re: Re: Rozbor symboliky

Hox | 05.10.2015

Možná stihnu dneska.

Re: Re: Re: Re: Rozbor symboliky

Oracle 911 | 06.10.2015

OK, čakám.

esoterický symbolizmus

shipka45 | 04.10.2015

Hľadala som ešte niečo čo by ma viac uviedlo do obrazu a naďabila som na tento článok http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-esoteric-symbolism-of-the-viral-video-i-pet-goat-ii/ , ktorý umožňuje ešte lepšie porozumieť celkovému obrazu šírenému týmto videom. Je ti síce v angličtine ale celkom zrozumiteľný aj pri google-preklade.

ešte k Anubisovi na člne

Vasiľ | 03.10.2015

z wikipédie:
"Anubis byl rovněž bohem naděje, protože mohl vrátit život mrtvým; byl strůjcem znovuzrození člověka."
"Protože je spojován s HERMEM (v tomto pojetí je nazýván jako ‛Ερµανουβις – Hermanúbis), resp. s Hermem Psychopompem, je jeho atributem HŮL SE DVĚMA OVINUTýMI HADY. Kosmickému aspektu, který je mu nově přičítán, odpovídají SLUNCE a srpek MĚSÍCE vsazené mezi ušima."

Re: ešte k Anubisovi na člne

Hox | 03.10.2015

Velmi zajímavé, začíná to do sebe zapadat. dobrá práce! Jinak jsem se mrkl na některé západní interpretace a je to znakové, nechápání celkového chodu věci je děsivě markantní.

7_minuta

.T | 03.10.2015

Ak by šlo o cirkevnu hierarchiu, koho by potom predstavovala tá žena? Doležité cirkevné funkcie sú obsadene v drvivej väčšine mužmi.

http://www.heliofant.com/gallery.html
- odporúčam zbehnúť. Sú tam krátke popisi k postavám, a ich mená.

Podľa ich stránky, sa tá postava volá Madame Q.
Madame Q's point of suffering is sex. Is it repression or indulgence?
We don't know. Yet there is definitely shame there.

- Prvá myšlienka bola, že sa to jedná o Britskú rodinu. Q = queen. A tá krv na intímnom mieste- môže symbolizovať: Ak nepríjmete našu ruku (video) odhalíme, že nie ste krvou kráľovského rodu? (odpis britskej kráľovskej rodiny, ktorý prebieha?)

Len prvotné neucelené myšlienky. Môžte rozvinúť, korigovať :)

Re: 7_minuta

Hox | 03.10.2015

Ta věž má takovou zajímavou formu, btw...
V poznámkách dále rozvádějí že stařena = symbol matriarchátu a řízení přes pohlavní instinkty, ta krev po odmítnutí nabídky Shora = tvůrčí impotence, neplodnost, slepá vývojová cesta (moje chápání)

Re: Re: 7_minuta

Oracle 911 | 03.10.2015

Myslím, že katolícka cirkev obzvlášť RKC riadi cez sexuálne inštinkty lebo tomu nasvedčuje: celibát u kňazov (často spojené so sexuálnymi deviáciami), kázania o nepoškvrnenom počatí a heslo "nezosmilníš".

Re: Re: Re: 7_minuta

nevedko | 08.10.2015

kde inde ak nie tam?
ktorá krajina má tvar nohy?+gén

Re: Re: 7_minuta

KL | 03.10.2015

Krv - jednoducho nový cyklus?

Re: Re: Re: 7_minuta

Hox | 03.10.2015

pokud už takto, konec produkčního cyklu, nevyužitá možnost zplodit něco životaschopného?

Re: Re: Re: Re: 7_minuta

KL | 03.10.2015

???

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek