O čem hlásá "Heliofant" (aktualizováno)

O čem hlásá "Heliofant" (aktualizováno)

3.10.2015

zakonvremeni.ru

 

Neuběhly ani tři roky, než mnohé rozpory v tom "záhadném odhalení" našly své smyslové rozuzlení. Zájem o film "I, pet goat II" dodnes neutichá, což signalizuje nedostatečnou objektivnost všech existujících výkladů.

Stojí za pozornost pokusy dešifrátorů spojit biblické Zjevení Janovo o apokalypse s tímto "odhalením", které nejpravděpodobněji pochází od "globálního nebiblického znacharstva". Za určité detaily nicméně je třeba poděkovat, a také za úpornost, kterou k tomu videu projevují biblické sekty.

Příčiny takového zájmu jsou poměrně triviální: za prvé, biblický projekt končí a pokouší se jakkoliv zachytit "ujíždějícího vlaku lidstva" po evoluční spirále rozvoje (právě o tom vypráví "odhalení", odkrývaje některé detaily procesu). A za druhé, je třeba zahltit téma, nanést kupu výsmyslů a lži, aby při objevení se výkladu, adekvátnímu obsahu filmu, u většiny nevznikl zájem o něj. Z našeho pohledu to je právě takto, protože biblické znacharstvo poznalo poselství hned, neboť zápletka je podána právě v biblických obrazech.

A v jakých jiných obrazech je možné donést do západní civilizace podstatu procesu, běžícího posledních 25 let? - správně, jen v obrazech nejdostupnějších této civilizaci. Proto vidíme nějaké osoby, kterou jsou svou podstatou jen "prsty, ukazujícími na Lunu" (symboly, ukazujícími na objektivní jevy). Pro konceptuálně zdatné lidi film neukazuje nic nového, neboli nynější stav globálního historického procesu je odražen věrně a předpokládá stejný směr jeho toku.

Celkově je film pozitivní, jakkoli by to nestrašilo naše křesťansko-biblické zombie. "Antikrist", kterým stále straší pastvu, je člověk, žijící v Rozlišení podle Svědomí - tak, jak učil lidi žít skutečný Ježíš, a jistě, který je protipólem tomu navádění o Kristu, které formuje u nemyslícího davu biblické znacharstvo skrz bibli a církevní hierarchii.

Níže je video z rozšifrováním, pod ním poznámky, které se do videa nevešly.

 

 

Poznámky, které se nevešly do formátu videa


 

1) epizoda ve třídě: kromě objektu řízení v podobě Bushe vidíme výukovou místnost, jako symbol pravidel, předurčujících rámce běhu procesů – takovou funkci v biblické kultuře nesou svatá písma. Celá tato epizoda představuje množinu zobecněných pojmů, světonázorový systém; ve své podstatě liberálně-buržoazní obálku biblického projektu v jeho nynější podobě. „zednářská podlaha“ je obraz koncepce řízení, postavené „na zednářstvu“, a také obraz toho, že systém stojí na osnovách „rozděl a panuj“, „boj protikladů“ (černá a bílá).


 

Dívka sedí jako třináctá osoba (13 je číslo symbolizující objektivní realitu: 1 – Bůh-Všedržitel; 3 – tvárný vesmír, plod tvoření – svět je trojjediný – matérie-informace-míra), což je poukázáním na rozvoj objektivního scénáře v globálním historickém procesu. Pro biblický Západ je to přirozeně číslo nešťastné.

Okolo dívky je kruh s tečkou bokem – obraz Země a Luny. Tento centrální symbol je přítomen i v názvu studia. Autoři ukázali klíče k chápání filmu.

Vidíme, že dívka se zlatými vlasy a modrýma očima procitá a zvedá hlavu („spící kráska / šípková růženka“). 12 vejcohlavých okolo dívky se také ve filmu ocitli nenáhodně: Kristus měl 12 apoštolů; všichni apoštolové se rozešli po zemi, hlásajíc to, co z učení Krista pochopili: Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. (Matouš 10,5) Proto v jejich obraze vidíme beztvarou masu národů, které přijaly „křesťanství“, a v okamžiku probuzení „spící krásky“ se nacházejí ve sklíčeném stavu, v zotročení, o čemž hovoří ostnatý drát. To oni jsou zobrazeni v podobě kozla v budce.

Dívka nestratila svou tvář (krásu), má svobodu, o čemž varoval Ježíš své apoštoly, že učení (které oni nepochopili) na severu nepřijmou. V rukou drží „probuzená kráska“ plod na úrovni břicha, a v mukách (obraz zrození nového života) vypouští plod k nohám loutky. Plod, to je bibli alternativní koncepce globálního uspořádání světa (KSB). V pozadí se rýsuje východ („exit“). Dívka, jak už všichni pochopili, je symbolem Ruské civilizace.

Od okamžiku kdy v Koncepci společné bezpečnosti bylo odhaleno, že jakýkoliv představitel druhu Člověk rozumný může být nositelem čtyř různých typů struktury (organizace) jeho psychiky a bylo konkrétně ukázáno, co to znamená lidská struktura (organizace) psychiky a že právě ona je jediným normálním stavem pro všechny lidi, začal v noosféře probíhat svého druhu porod/zrod. Bez metafor: začala transformace lidstva – proces, jehož se každý, disponujíc svobodou volby, umem-rozumem a alespoň zčásti svobodnou vůlí, může účastnit nebo odmítnout ho přijmout v roli objektivní danosti a smyslu jeho vlastního života jako části nynější etapy globálního historického procesu.

V roce 1997 byly práce VP SSSR zaslány CIA pro seznámení, podle principu „idu na Vy“ („jdu na vás“, legendární zpráva knížete Svjatoslava protivníkům před bojem). To je ukázáno ve filmu: kráska se probouzí a pouští jablko, které se kutálí k loutce.

Z plodu, který se rozdělil na dvě poloviny, vyrůstá lotosový květ – symbol zrození nového života. Vidíme nohu, která přišlápla minci: světový finanční systém se nachází pod loutkovým Západem. Latinské písmena na podlaze, napsané černou a bílou barvou - „L“ a „C“, symbolizují ideologickou konfrontaci církví „jména Krista“, jako boj mezi Luciferem a Kristem (Christ) – stále tentýž „boj protikladů“.

V realitě žádná konfrontace mezi Kristem a satanem neexistovala, Ježíš satanovi nabídl následovat ho a kát se, ale ten odmítl. Samotný vesMír nerodí ani boj, ani protiklady. Místo toho existují různé kvality, které se svévolně odklonily (z pohledu etiky) od zadaného (předurčeného) kurzu rozvoje, předloženého Hierarchicky Nejvyšším Všeobjímajícím Řízením (Bohem) a proto se samolikvidují podle principu „jedni nečestní zakoušejí zlobu druhých nečestných“.

Na všechno toto biblické davově-“elitární“ vnímání světa lehl shora plod, zrozený v lůně Ruské civilizace, který se rozdělil na dvě poloviny, ale zrozující ne princip „boje protikladů“, ale nový harmonický život – smysl bytí, symbol mírumilovné spolupráce a nikoliv rozrušení dvou polovin, z čehož vzniká na tváři loutky-obrazu Obamy studený pot.

Ve filmu běží vyprávění bez přivázání k časovému rámci, autoři ukazují jen procesy egregoriálně-matričního charakteru a žádoucí výsledky. Plod Ruské civilizace byl představen Západu v roce 1997, a následující děj ve filmu běží také od tohoto okamžiku, nicméně stojí za to vypíchnout jak se paralelně rozvíjí zápletka dnešního dne. 20.11.2013 Putin potvrdil Koncepci společenské bezpečnosti v Ruské federaci, což je také svého druhu předložení biblické civilizace plodu, jen už ne na úrovni konceptuální, ale výkonné moci. Ve videu po představení plodu vidíme to, co probíhá ve vnějším prostředí: škola stojí v „ledovcové“ krajině. V letech 2013-2014 byla v USA mimořádně studená zima, vydatná na sníh. Tak se projevuje matrice, založená ve filmu.

Vidíme, že světonázorová třída stojí pod Big-Benem, demonstrace toho, v korytě jakého vnímání světa a komu se podřizují Státy podle principu „každý v míře svého chápání pracuje na sebe, a v míře nechápání na toho, kdo chápe více.“

Tragédie 11. září se odehrála v důsledku agrese na Ruskou civilizaci a v důsledku plánu amerických „elit“ rozčlenit Rusko jako formu státnosti Ruské civilizace na dané historické etapě. Plán se na egregoriálně-matriční úrovni obrátil proti iniciátorům. To je první matričně-egregoriální vítězství Ruské civilizace nad Západem.

2) Druhá epizoda, kde se děj videa opakoval v globálním historickém procesu po publikaci samotného filmu, je okamžik kdy kostra (symbol banksterů) zastavuje vzdorování liberálů komunistickému (přesněji – marxistickému) režimu v Číně: v roce 2013 byl hlavou Číny vybrán Si-Dzin-Pin.

3) Na čele Pravdivého ducha lidstva v obraze Krista je kresba, která ukazuje, že vědění dlužno patřit všem. Kresba se skládá ze třech částí: pyramida nahoře, uprostřed paprsky, dole oko. Oko symbolizuje vědění. Pokud je na vrcholku pyramidy, reprezentuje hermetizaci vědění, pokud je v základně davově-“elitární“ pyramidy, pak symbolizuje princip „vědění - všem!“.

4) V epizodě náletů na mešitu vidíme, jak se z ní rozlétají vrány. V následujícím záběru v noosféře už to nejsou vrány, ale motýli, kteří hoří od spravedlivého ohně. Motýl je symbolem přerodu z lezoucího stavu do létajícího, symbol duše. Tím je ukázáno, že duše „vran“, které se usídlily v mešitách, nevydrží Pravdivého ducha a jejich konec je popsán v Koránu: A říkají: „Oheň se nás nedotkne, leda na dobu omezenou.“ Rci: „Uzavřeli jste snad o tom smlouvu s Bohem? Bůh nikdy nezruší smlouvu svou; anebo říkáte o Bohu něco, o čem nemáte ponětí?“ Ba naopak ti, kdož zlého se dopustili , a ti, kdož obklopeni jsou hříchy svými, ti stanou se ohně obyvateli a budou v něm navěky. (súra 2:80-81).

Ve vztahu k ohni, objevujícímu se v scénách s Ježíšem, je třeba mít na paměti, že film je udělán v obrazech srozumitelných Západu, proto je využit obraz „spravedlivého ohně“ biblické kultury.

5) V epizodě se stařenou zavřenou ve věži obracíme pozornost na to, že věž s blikajícím srdíčkem zobrazuje pohlavní orgán muže, ležícího na zádech. To, co dále se zdegenerovanou stařenou probíhá, je možné vyložit jako poslední záškuby matriarchátu – moci bab, opírající se na pohlavní instinkty. A církevní hieararchie vždy využívala matriarchát ve svých cílech (podle principu „ploďte se a množte se, do veřejných záležitostí nestrkejte nos“). Vše začalo z uctívání „bohorodičky“ a údajně neposkvrněného početí. Před civilizací skrývají to hlavní, že Ježíš byl obyčejným člověkem, jehož neobyčejnost spočívala v tom, že získal lidský typ struktury psychiky a prožil s ním mezi lidmi 33 let, ukázal na svém příkladu, že to (žít lidsky, Čelo-věčně) je dostupné každému. Ale takové příklady Lidskosti překáží nevolnickým praktikám etiky „pastýřů a beranů“, odtud pramení i prohlášení Ježíše za boha, aby u davů ani nevznikaly myšlenky o svobodě.

6) V epizodě po zničení věží Usama bin Ladin pozdvihuje ruce. V informačním poli probíhá zdůrazňování terorizmu (vypěstovaného Západem na Východě) a ropné otázky, což vidíme i ve skutečnosti. Následující záběr – socha svobody, opírající se o sionizmus, jejíž samovolný rozpad začíná po zakrytí Shora jejího „zdroje světla“.

7) V epizodách, kde je ukázáno znacharstvo v tanci kolem ohně, je vidět jedna postava, schovávající se za různými maskami „bůžků“ různých národů. Ve výsledku se ukazuje, že pod maskami těch religiozních kultů se nachází jeden a tentýž člověk.

Z našeho pohledu je to ta část znacharstva, která pochází od Echnatona a jeho učení o jediném Bohu. „Po zavedení monoteismu Echnatonem proběhly podstatné změny, včetně zřeknutí se klanění všem ostatním bohům, zvláště Amonu. Spojení všech bohů do jednoho je v Hymnách Atonu zjevné, ve kterých jsou Ra-Chorachti, Šu a Aton spojeni do jediného boha-tvůrce. Jiní mají za to, že Echnaton praktikoval jediný kult Atona ne proto, že nevěřil v existenci ostatních bohů, ale proto, že se zdržoval klanění jiným bohům, kromě Atona.(zdroj).

To, že ochránci učení Echnatona jsou přítomni v řízení jiných náboženství není překvapivé, vždyť kdo adekvátněji oceňuje procesy v objektivní realitě, tomu i Bůh pomáhá.

Nelze si nevšimnout, že dnes všechny relígie najíždí na kapitalizmus (emocionálně pumpují dav, což je ve filmu zobrazeno skrz tance okolo ohně) a hlásají o zhoubnosti jeho vlivu na lidstvo.

Může vzniknout otázka: a proč, pokud jsou údajně správní a vším řídí, proč je život tak daleko od ideálu a jak jsme žili pod mocí biblismu, žijeme i nyní?

Na tuto otázku jsou dvě varianty odpovědi. Představte si, že jste světec, řídíte globálním historickým procesem, například vašeho vchodu. Spočítejte, kolik podobných se nachází ve vašem okolí, nemluvě už o sousedech, a kolik upřímných pomocníků v řízení máte. Okamžitě vám bude jasné, že proces proměny vašeho okolí bude dlouhý: je třeba měnit celý systém a tento proces může probíhat dvěma variantami: další potopa a obnovení biosféry, nebo pomalu ale věrně vykořeňovat zlo, pohybujíc se v korytě Všedržitelnosti. Problém je ještě i v tom, že smutné dědictví Atlantidy a jeho stoupenci v řízení globálním historickým procesem plodili a plodí v kultuře ohromnou armádu nevzdělatelných, kteří jsou se vším spokojeni. Řešení je v takové situaci jen jedno: vychovat stoupence Království Božího na Zemi uvnitř davo-“elitářských“ učení a opíraje se na ty kádry, vést výukovou činnost mezi lidmi, internet tehdy nebyl.

Druhá varianta: oni neodvrhli smutné dědicctví Atlantidy (davo-“elitarizmus“), nicméně upřímně čekají na toho, komu se to podaří a komu budou moci předat moc.

Která z těch variant (nebo další) je správnější je známo jen Bohu, nám je jasné jen následující: Ti, kteří se protiví Bohu a poslu Jeho, budou patřit mezi opovrhované. Bůh předurčil: „Vítězství bude za mnou a mými vyslanci.“

 

 

Diskusní téma: O čem hlásá "Heliofant"

Re: Re: Re: Re: Re: 7_minuta

KL | 03.10.2015

Chcela som povedať, že neviem. Môže byť aj tak.

Re: Re: 7_minuta

Lumír | 06.10.2015

Konstelace rodů, možná to znáte - http://ografologii.blogspot.cz/2014/05/moravske-zeny-konstelace.html - zajímavé, jak se dříve nezřetelné dere na povrch.
Lumír

Re: 7_minuta

Ved | 04.10.2015

Ak si dobre pozriete celkový obraz -záber, tak sa jedná o stoporený falus. Vpravo je pokrčená noha v kolene a v ľavo pokrčená, ale položená na podklad. Cirkev je o vyznávaní falických symbolov a iných nekronanií. Ak si dobre pozriete chociktorý kostol je to falický symbol.
Strata menzesu je spojená so stratou PLODNOSTI a myslím, že cirkev je už dávno presne taká stará NEPLODNÁ a nechutná starená, ktorá už nie je schopná splodiť nič života - schopné.

Re: Re: 7_minuta

petržlen | 24.10.2015

Neviestka zo Zjavenia Jána?

pôvod

Vasiľ | 03.10.2015

Je možno poučné pozrieť si aj západné výklady:
https://www.youtube.com/watch?v=KU-_yVIx99U
ako ilustráciu rozdielov medzi západným videním sveta a pohľadom z perspektívy KSB. Navyše zámery, ktoré viedli k vytvoreniu a šíreniu tohto videa, sa môžu lepšie odhaliť podľa dopadov na jednu z cieľových skupín a biblické výklady sondujú práve toto.

Ide teda o:
a) Vyjadrenie túžby GP stať sa Človekom? Byť démonom môže byť nepríjemné a dnes už dokonca aj neudržateľné.

b) Nepodarené dielo z pohľadu nedostatočnosti bezštruktúrneho riadenia zo strany GP? V tom zmysle, že dopad na cieľovú skupinu = západný svet, sa pomerne vydaril (viď. biblická analýza, na ktorú odkazujem), no Boh prekabátil GP a "náhoda" tam vniesla symboliku vyššej hierarchie, než na ktorej funguje biblická civilizácia.

c) Noosferické vyjadrenie zdravého jadra západnej populácie vymaniť sa z biblickej koncepcie? V tom prípade ide o výzvu pre GP - ponuku, ako zachrániť samých seba.

d) Dielo niekoho, kto ašpiruje o prebratie moci od GP? S Človečenskými či démonickými pohnútkami?

e) Matričnú simuláciu jedného z možných scenárov budúcnosti? S cieľom zistiť, ako asi reaguje kolektívna psychika spoločnosti na algoritmiku, ktorá sa ešte nezmaterializovala, aby bolo možné vypracovať postup, ako sa vyhnúť dnes už dosť pravdepodobnému scenáru nevýhodnému pre GP. V takom prípade by to bol veľmi riskantný ťah, ktorý by svedčil o tom, že GP sa už všetky možnosti minuli. Bola by to vlastne minimálne čiastočná kapitulácia.

f)...???

Re: pôvod

Hox | 03.10.2015

Nevypadá to že je to, na to je tam samotný GP příliš otevřeně a negativně, pokud to není samovolný download z noosféry, nebiblické znacharstvo se zdá nejpravděpodobnější kandidát. V tomhle směru je znaková podoba přídě loďky, na které jede "Ježíš", je tam v záběru jen pár vteřin.

Re: Re: pôvod

Vasiľ | 03.10.2015

Je tam asi Anubis:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anup
egyptský boh podsmrtia. "Ježiš" sa plavá po Styxe, z ríše mŕtvych, z nebytia do sveta živých, asi symbolika prechodu matrice od jej čisto matričného stavu k "jemnohmotnej" forme existencie (kozmický výjav s plameňmi) a napokon k "tvrdej" materiálnej realizácii (záverečná scéna).
Čo presne ale myslíš tou symbolikou Anubisa a prečo to má podporiť variant s konkurenčným znacharstvom?

Re: Re: Re: pôvod

Hox | 03.10.2015

Nevěděl jsem koho to má reprezentovat, tak spíš jen v obecné rovině egyptské symboliky. Ale jak nad tím přemýšlím, pokud to má ukazovat na zmíněné znacharstvo hierarchie Atona, zmíněné dále v poznámkách, nesedí to.

Re: Re: Re: Re: pôvod

Oracle 911 | 03.10.2015

Podľa všetkého v starovekom Egypte boli 2 centrá moci s veľmi podobnou štruktúrou:
1. Heliopolis združenie okolo Hóra (sokolia hlava), boha Slnka, 1. vládca Egypta.
2. Žreci boha Amona (oveľa neskôr aj Atona-infiltrácia ostatných kultov), tiež Slnko ale jeho deštruktívny aspekt. Sidorov toho boha asociuje s ďalším bohom ničenia t.j. Setom.

Takže Anubis reprezentuje znacharstvo/žrectvo ktorý je konkurentom Atona/Amona či už takého alebo onakého dôvodu.

Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

KL | 03.10.2015

Ako je to s tým Amonov vs. Atonom. Je tu niekde starší článok, kde sa píše o mesačnom kulte (Amon) a slnečnom kulte (Atona), ktorý zaviedol Achnaton ako odpoveď na Amonových stúpencov. Achnaton tam bol predstavený v pozitívnom svetle, preto mám teraz z toho chaos. Ako je to teda s tým Atonom? Kedy je "dobrý" a kedy "zlý"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

Oracle 911 | 03.10.2015

Aton bol bohom Slnečného kotúča a darcom života.
Amon bol tiež bohom Slnka (ako Horus a iný slnečný bohovia), lenže bol bohom deštruktívneho aspektu. Okrem toho Achnaton bojoval so žrecmi jeho kultu. Amonovi kňazi odstránili Achnatona a neskôr aj jeho dynastiu, ba čo viac získali nakoniec získali ešte väčšiu moc a Atona na dosť dlhú dobu odstránili z panteónu (po infiltrácií jeho kultu).

Mám ale podozrenie, že VP ZSSR zamenil Atona za Amona, alebo došlo k chybe v preklade.

A keď mesačný kult, tak kult Mesačného kotúča, ktorý tiež niesol meno Aton presnejšie Mesačný Aton.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

Hox | 03.10.2015

Kde? Z toho co píšeš mám pocit že v Aton vs Amon máš spíš docela guláš, v každém případě jsem z prací VP pochopil Atona zcela jinak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

Oracle 911 | 03.10.2015

Máš pravdu, zmýlil som sa:
Aton-Slnečný boh.
Amon-vrchný boh strednej a novej ríše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

asm | 04.10.2015

Amon nebol pôvodne sám o sebe bohom slnka. Stalo sa tak, až keď ho zlúčili s bohom slnka Re. Môže byť, že práve na kult Amon-Ra narážal Ježiš, keď vravel, že nemožno slúžiť dvom pánom, bohu aj mAmone. Amon sa práve naopak môže stotožňovať s mesiacom skrze boha plodnosti Mina, z ktorého sa neskôr vyvinul Amon. Boh Amon je aj bohom vzduchu, preto je skrytý, neviditeľný boh. Je to tiež boh západu, čiže boh mŕtvych. Egypťania považovali západ za stranu mŕtvych. Toto môže zase vysvetľovať slová Ježiša: "Boh Abraháma bol boh živých, nie boh mŕtvych." V hieroglyfoch sa Amon písal Imn, z čoho vychádza slovo imanentný, to je vnútorný, vlastný a z toho imanie - vlastníctvo, bohatstvo. Preto mamon je bohatstvo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

Oracle 911 | 05.10.2015

No práve ten Amon-Re ma pomýlil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

asm | 05.10.2015

Egyptská mytológia je riadny mišmaš. Jedni bohovia pohlcovali iných a preberali ich atribúty, inokedy sa zlučovali do dvojíc a trojíc.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pôvod

udo | 05.10.2015

Isto, ostatne ako každá iná.
Na prvý pohľad.
To však nemení nić na tom,
že obe základné tendencie riadenia (ciele, koncepcie)
mytológie sú vśade rovnaké.

Stačí si cez to preložiť onen známy priesvitný rastrík, mriežku
a obraz, prúdy sa vyjasnia..
i čítate sťa v oTvoRenej knihe..

Matričky Vám tak vykukovať začnú
ako slimáčika rožky, šípky, paličky..

Potom už ide iba o to,
čo s tým spravíte,
či pracovať, sTrojiť budete "S" Tatom?
..alebo skúsite "BEZ"

Re: Re: Re: pôvod

Vasiľ | 03.10.2015

že "podsmrtie" jaj :-)

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek