Niklotova závěť

Niklotova závěť

Od autora

"Niklotova závěť" je napsána podle autentických letopisných zdrojů západních Slovanů, především Čechů a Poláků. České kroniky, které nejúplněji vypovídají o křížové výpravě katolíků na území slovanského Pomoří, byly v 19. století doplněny polskými zdroji. Později byly v archivech Kodaně nalezeny písemné zdroje o pochodu dvou dánských bratří, jarlů Svena a Knuta, na Obodrity. Dánský letopis se plně shoduje se slovanskými zdroji.

Proto současní historici nemají pochybnosti o přítomnosti Dánů u stěn stolice Obodritů Dubína. Kromě toho, dánská kronika podrobně popisuje neobjasněné stránky - zánik flotily Svena a fakt, že lodě Knuta zůstaly Rujany nepotopeny. Což je opět v plném souladu s ústními legendami Srbů-Lužičů o roli knížete Niklota, kterého současní Srbové považují za svého, v odražení křesťanské katolické agrese. Složitejší se ukázala otázka o přítomnosti novgorodských Slovenů a Krivičů u stěn Dubína.

Věc je v tom, že západní historická věda je do dneška tendenční, nijak nemůže překonat stereotyp zaostalosti a divokosti Slovanů, vnucený jí v minulosti katolicizmem. Vždyť není tajemství, že západní historická věda se pokouší dokonce své křesťanské kroniky skrýt před veřejností. Vezměme například Livonský letopis o zániku armády rytířského řádu na ledu Čudského jezera, ve výsledku čehož se celé Východní německo ocitlo napospas ruské expanzi a přežilo jen díky tomu, že novgorodský kníže Alexandr Jaroslavič netoužil po cizích zemích. Ten letopis existuje, ale ví o něm jen úzký kruh zasvěcených historiků, a společnosti se vnucuje, nehledě na ruské písemné zdroje, že žádná bitva na ledě nebyla a rytíři Rigy nikdy velkou porážku neutrpěli.

To stejné se děje s písemnými zdroji vypovídajícími o roli sil Velkého Novgorodu, Pskova a Smolenska v porážce křižáckého vojska pod hradbami hlavního města Obodritů - Dubína. Latinsky psané letopisy o těch událostech podrobně vypovídají, například Magdeburský letopis, ale málokdo o něm ví.

Pravoslavné křesťanstvo Ruska kvůli solidaritě k bratrům-katolíkům, zahynulým rukama "pohanů", se také snažilo ve svých kronikách tuto otázku obcházet. Ale pravdu je těžké skrýt. O velké válce sjednocených sil Slovanů proti společnému nepříteli vypovídají karelská ústní podání. O pochodě Karelů jako součásti ruského vojska k Dubínu a o jejich účasti v grandiózní bitvě proti křesťanům, pod vedením knížete Latikajněna. Kromě toho, jak novgorodské letopisy, tak finské i estonské jedním hlasem vypovídají o zániku staré stolice Švédů - Segtuny - pod údery Rusů a Karelů. Všechny tyto události, jak vypovídají písemné zdroje, se odehrály ve stejné době - v první polovině 12. století.

Západní historická věda se postarala ukrýt před zraky veřejnosti události, které ukazují nízkost papežské instituce a těch, kdo jí vírou a pravdou sloužili. Pokusila se rozdělit jednotlivé události této velké srážky Slovanů s Vatikánem a představit je jako samostané události, nemající mezi sebou vztah. Autor je sjednotil v jeden celek, sňal oponu mlčení a v umělecké formě je představuje lidem

 

Zásluhou překladu Radomíra a Mojmíra V. je toto dílo konečně k dispozici kompletně v češtině:

Niklotova závěť.pdf (364,9 kB)

 

K tématu: Slovanské Německo (1) , Slovanské Německo (2)

 

Diskusní téma: Niklotova závěť

Niklotova zavet na youtube.com (full) RU

Adler | 22.08.2012

http://youtu.be/dZn6R8lUMDU

Oprava

Radomír | 22.06.2012

Opravuji závěr:
Křesťanský vládce NE na Pomoří, ale vládce Obodritů.
"K Obodritům patřily kmeny vlastních Obodritů, Vagrů, Varnů, Polabanů, Smolinců, Dřevanů, Liňanů a Břežanů."
Zajímavé je, co píšou na wiki - a to, že:
"... silná sněmovní organizace spjatá s pohanským kultem zpomalovala rozvoj feudálních vztahů .."
Mýlím se, když z toho vyvozuji, že už tehdy vadil slovanský způsob života "světovému řádu"?

Re: Oprava

Hox | 23.06.2012

vyvozuješ naprosto přesně. ps. z jakých zdrojů jsou ty citáty?

Re: Oprava - citáty

Radomir | 23.06.2012

No... jak moc jsou důvěryhodné, nevím. :) Našel jsem je při hledání nějakých informací o Niklotovi, o kterém jsem pouze věděl, že "byl".
Zde:
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=66557&title=Obodrit%E9

nebo na wiki - o II.křížové výpravě:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhá_křížová_výprava

Chtěl jsem tím dodatkem tak trochu obrátit pozornost na vyvozování závěrů o našich předcích. Ta doba byla totiž tak těžká, krutá a složitá, že těžko soudit jejich přestup na křesťanství. Víme, že už (minimálně) od Velké Moravy se snažili tomuto tlaku nějak zamezit - viz Rostislav a jeho snaha o založení úplně jiné, na Vatikánu nezávislé, křesťanské organizaci. Řekl bych svými slovy, že kličkovali za účelem přežití. Jejich zvyky a povaha byly v rozporu se způsoby, s jakými se setkávali.
Jestli tě zajímá pohled skutečného historika, zde je odkaz, který s Niklotem vůbec nesouvisí, ale dost dobře vypovídá a "vztahu" církve a cizáků vůči našim. Zhruba od 45.minuty...je to tak 10 přednášky Mojmíra Grygara:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=seminar-vztah-statu-a-cirkvi&cisloclanku=2012050095

A úplně na závěr...perlička...
V úplně jiné přednášce, nijak zvlášť zajímavé, jsem se dozvěděl, že "praktiky" církve se nezměnily. To, co před více jak tisícem let předváděli tady, dodnes dělají v Amazonii, páchají na původním obyvatelstvu. V první linii jdou těžařské společnosti, v závěsu za nimi misionáři, kteří "obracejí na víru" tím způsobem, že šamany a náčelníky prostě pozabíjejí.

Re: Re: Oprava - citáty

Hox | 23.06.2012

až z toho mrazí, jak se dají události popsané v Niklotově závěti shrnout do několika suchých vět: "Novou dynastii založil pohanský kníže Niklot, který se roku 1130 postavil do čela boje proti německé a dánské expanzi. V roce 1131 uznal svrchovanost Lothara III.. Roku 1160 dobyl území Odobritů saský vévoda Jindřich Lev, který část území udělil Niklotovu synu Jindřichovi. "...

Sidorov ve svých přednáškách zmiňuje nějaké proroctví, že v nadcházející době se přidají na stranu Ruska právě dnešní "Němci", potomci Obodritů, Polabanů, ... a ne jiní Západní slované.

K historickým okolnostem

Radomír | 22.06.2012

Konečně již mám nový PC a tak můžu reagovat... :-)
Chtěl bych jen pro vážnější zájemce o historickou spojitost dodat k nádhernému příběhu o Niklotovi ještě historický rámec.
Válka o Pomoří spadá do II.křížové výpravy. Jak vypadala tehdy křesťanská Evropa a proč se začalo s křížovými výpravami?
Křesťani se masakrovali i mezi sebou. Na jedné straně Vatikán - na druhé "ortodoxní" Byzancie. Období vlády hned několika "zástupců božích na zemi" trvalo až někde do poloviny 15.stol. (tzv. schizma). Velmi násilné "obracení na víru", snaha o nadvládu moci církve nad mocí světskou (vládců zemí). A vládcové měli strach, takže laxně a naoko přistupovali "na víru", aby tak zabránili násilnostem a plenění svých zemí.
První křížová výprava r.1095 byla sice pod pláštíkem "zpětdobytí božího hrobu", ale pravá podstata tkvěla právě v upevnění církevní moci.
Proč? První "účastníci výpravy" se verbovali hlavně z řad "davu" - bezzemků a chudiny, všelijakých desperádů. Výpravu (a také všechny další) mohl vyhlašovat jen papež (vatikánský) a z řad významných šlechticů neměl tehdy koho. S německým císařem byl na nože, francouzského krále exkomunikoval, angláni se ke katolické církvi nehlásili, Skandinávci a Dánové tehdy teprve prodělávali "proces pokřesťanštění". Papež tehdy přislíbil "božím bojpvníkům" bohatou kořist a také významné "mocenské pozice" po návratu.
Byzantinským to tehdy vůbec nebylo milé, protože byli zděšeni jejich lačností po majetku ("hledí na bohatství Východu a Arábie s otevřenou hubou"). Dav negramotné chudiny, vedený Petrem Poustevníkem (nechvalně známém i z rabování Prahy a našeho území, kudy postupoval), si počínal jako zvěř:
"...podněcováni hanebnou zuřivostí, zakládali ohně v těch veřejných sýpkách...unášeli dívky a vydávali je všemožnému násilí, zneucťovali manželství, odnímajíce ženy jejich manželům, rvali nebo upalovali vousy svým hostitelům..."
Tak takové byly křížové výpravy. Smrt, hrůza, běsnění. Jeruzalém r.1099 dobyli a zmasakrovali vše, co se hýbalo, jedno, zda muslim, žid či křesťan. Zlata a vzácného zboží naloupili na několk svých životů, ovšem - ztráty měli veliké. Arabové vpád nečekali, ale počínání "křesťanů" za pár let vedlo k vyhlášení džihádu. Nejprve sjednoceni atabekem Zengínem, později sultánem Saladinem (původem Kurd), vyháněli postupně vetřelce.
R.1144 padla Edessa a to způsobilo ve Vatikánu šok. Papež začíná okamžitě jednat a zkoumat půdu pro vyhlášení II. křížové výpravy u evropských vládců. Až na drobné výjimky se opět setkává s vlažnou laxností. Nepomohlo ani zastrašování klatbou a exkomunikací. Do "hry" tedy zapojuje jednoho z nejznámějších fanatiků, opata Bernarda z Clairvaux (pozdější svatý). Agitace trvala sice víc jak rok, ale zapůsobila. Získal i jinak velmi vlažného německého krále Konráda III.
Ovšem z úst severoněmeckých rytířů zazněl v březnu 1147 na koncilu ve Frankfurtu nebývalý požadavek. Nechtěli jet do "svaté země", ale do Pomoří. Získali na svou stranu ještě další šlechtice a tak papež o měsíc později vydal průlomové svolení. Odůvodnil, že výprava proti "pohanským vrahům, kteří utiskují a vraždí křesťanské bratry ze severu" je stejně "bohem požehnána" jako tažení do "svaté země". Mj. souhlasil i s křižáckým tažením do Španělska, což byl historický počátek válčení na "vlastním území". Tyto výpravy se ukázaly jako mnohem efektivněší. Lupu bylo dost a za podstatně menších ztrát. Navíc ukořistěná území ležela "kousek", mohla se tedy lépe užívat a spravovat než ta "na konci světa". I proti našim husitům byla později vyhlášena křižácká výprava.
Konrád sám se výpravy do Pomoří neúčastnil, jel do"svaté země" (stejně jako český král Vladislav II.). Účastnili se Němci z Bavorska, Švábska a Frank. Mj. se účastnil i český biskup Jindřich Zdík.
"Sasové, Poláci a Dánové pod vedením Jindřicha Lva a Albrechta Medvěda ve dvou proudech zahájili útok do Pomořan a Meklenburska, kde v té době žili „Venedové“ pohanští Slované."
Dobýt Pomoří se jim sice nepodařilo, ale značně ho poplenili, způsobili velké ztráty. JIž v r.1160 pořádá saský Jindřich Lev společně s dánským Valdemarem další hon na Niklota, tentokrát úspěšný. Jindřich Lev získává dobyté Pomoří jako své léno.
A ještě na závěr:
Pomoří bylo válečnou zónou stejně, jakko naše země. V Pomoří měli svého prvního křesťanského vládce již r.967. Byl však vyhnán ze země (za vydatné pomoci Luticů) r.982. I později neměli klid. R.1043 nastolil další křesťanskou vládu ještě i Gotšalk, za vydatné podpory a pomoci Čechů, Poláků, Dánů a Němců. Vydrželo to skoro na sto let.... Niklot byl "pohanským" knížetem až někde od r.1130.

Byli to naši nejbližší bratři

Vladislav | 22.06.2012

Většina Polabanů přišla do dvé budoucí domoviny přes dnešní české území a často například ze dvou bratrů se jeden rozhodl, že zůstane někde u dnešního Ústí na Labem, zatímco druhý skončil 200 km někde dále po proudu. Názvy kmenů, pod kterými je známe, nejsou ani tak názvy národů, ale skupin lidí téhož původu, kteří se někde usadili a později se začali nazývat např. podle toho místa.
Jsme (byli jsme!) s nimi jediný národ a zradili jsme je! Hanebně jsme je zradili, nechali je vykrvácet, nechali je prosit o naši pomoc, ale raději jsme se sklonili před Němci, abychom měli "své jisté", než abychom svým bratrům pomohli. Byli jsme už tehdy těmi nejaktivnějšími, Češi i Moravané, kdo posílal své boje na pomoc vládcům "Svaté říše římské národa německého", jejichž hrdlořezové pořádali doslova hony na naše "pohanské" bratry. Stydím se za "zakladatele české státnosti", za slabocha a křesťanského zrádce rodu vlastní matky, knížete Václava, stydím se za všechny jeho "prozíravé" nástupce, spojující se s Němci proti vlastním bratrům a jen pro prosazení své moci a vlivu.
Stydím se i za polistopadovou českou reprezentaci, která opět pokračuje v tomto duchu a odmítá jakékoliv "sbližovací" rozhovory s jedinými, kdo přežil - Lužickými Srby. Jsme subnárod prodejných oportunistických zbabělců, říkám to tady, na tomto fóru, aby všichni naši stateční, dávno mrtví bratři věděli, že aspoň někteří z nás a aspoň někdy jsou ochotní připustit si pravdu, a hluboce se skláním před památkou velkého muže, obodritského knížete Niklota!

Re: Byli to naši nejbližší bratři

Hox | 22.06.2012

máš z části pravdu, ale zase. Odehrálo se to v letech 1140-41. U nás přišli zrádci národa k moci už o nějakých 200-300 let dříve a už u ní zůstali. Něco jako kyjevský "svatý" krvavý Vladimír. Ale to už se tu myslím probíralo.
Byl tehdy běžný člověk nepřítelem Polabanů? Ne. Zase to bylo jen o tom, jak si ten který zrádce/vládce přihříval polívčičku. To samé se stalo v severských zemích, jen zase o 200-300 dříve než u nás. Do té doby byly Skandinávci na straně Slovanů, a taky bodejť by ne, měli společné kořeny.

Re: Re: Byli to naši nejbližší bratři

Vladimír | 23.06.2012

To ano, samozřejmě nemá smysl soudit na základě kolektivní viny; tak jsem to ale nemínil. Co je třeba, je sundat z piedestalu zločince typu knížete Václava ("zakladatele české státnosti"), zrádce rodu vlastní matky, člověka, který rozeštvával kmeny tehdejší české kotliny a její obyvatele vůbec, který typicky násilně "nenásilným" způsobem (jak výše popsal Radomír) vnucoval našim lidem křesťanství římského typu, a to z důvodů čistě pragmatických a politických. Kníže Václav byl vlastně takovým Václavem Havlem 10. století - pracoval pro cizáky, jimž byl milý, zatímco vlastní národ, jeho bohatství a sílu, ničil.
Názor, že jsme proti mnohem silnějším Němcům už tehdy neměli šanci, neobstojí. Bodrci či Lutici nebyli geograficky chráněni, jako my, ale zachovali si - narozdíl od nás - hrdé čelo až do hořkého konce. Ten nastal však až po nějakých 400 letech od začátku německého tažení na východ, více než 200 let po Václavovi - už to je dokladem jejich vysoké morální síly, dané především jejich "pohanskou" vírou.
Toto bychom si měli uvědomit (a jednat podle toho) i dnes, kdy si organizace, o níž už Voltaire prohlásil: rozdrťte obludu, opět nárokuje majetek, který sama kdysi nakradla a naloupila. Křesťanství, a katolické především, vystupovalo vždy proti našim lidem, vždy je rozdělovalo a rozbíjelo jejich charaktery. Je pořád stejné, před 1000 lety i teď; teď jen nemá (u nás) takovou moc. Důvody jeho přijímání byly vždy jen politické a vždy šly "shora". Jde pouze o manipulaci s lidskou psychikou, s orientální lstivostí válcující prosté, přímé a nezáludné slovanské povahy.

Vďaka preveľká, báječný večer

Hibern | 20.06.2012

som strávil s touto čitateľskou lahôdkou, pocity ako po Matrixe 1 alebo 300, moje naj filmy. Dovoľte mi prosím pár slov i otázok.

Keď som pred rokmi čítaval časopis Sofia vydávaný pánom Pálešom, prvý krát som sa tam dozvedel o tom, že všetky pozemské bitky a vojny majú svoj predobraz v astráli, kde sú údajne vybojované medzi silami dobra a zla ako prvé a potom tu. V našej básni som sa stretol s tým istým keď

"vítězství na nebi rozhodují všechny spory pozemské“.

Teda vlastne dianie na Zemi je len odrazom diania z iných sfér(?). Tuším v tom obrovské posolstvo, ktorého celý obraz a dosah mi ale uniká.

Vďaka Castanedovmu dielu o don Juan Matisovi a pár knihám o šamanizme, (samozrejme aj v kontexte s inou mojou četbou), vôbec nepochybujem o transcendentálnych silách a schopnostiach šamanov a predpokladám, že títo budú v porovnaní s najvyššími našimi volchvami len ako okresná liga a svetový šampionát. Schopnosť vziať na seba podobu zvieraťa, byť na viac miestach súčasne, či už vedomím alebo telesne, ovládať počasie atď., a ak sú tu materialisticky založení jednici, to budú mať asi s tými medveďmi, vlkmi a dravými vtákmi problém?:-)

Niektoré miesta v básni mi pripadali písané akoby iným štýlom, mýslím tú poradu temných o budúcnosti a zotročení. Ako je to s originalitou tohoto diela? Vieme, že u nás v čase obrodenia v 19.st. tiež vznikali rôzne letopisy falzifikáty, ktorých pôvod bol zámerne udávaný do skorších čias.

Na str. 46 je napísané
"Před nimi zjevili se ne Švédi, ale Rusi ze staré Ladogy, Pskova, Slovenska,"
ale o pár strán ďalej je použitý názov "Smolensko", to prvé bude asi preklep?
Tiež mi nie je veľmi jasné pomenovanie rôznych vetiev Slovanov a ich geo umiestnenie, nemáte niekto link na nejakú prehľadnú mapu (ak vôbec existuje)?

Ohľadom ocele z Damašku viem, že svojho času to býval najkvalitnejší produkt pre výzbroj bojovníka, v básni sa tiež spomína, že

"sklonili se ve starodávné pokloně, helmy z damašské oceli položíc na zem",

ale na inom mieste je použitá "ruská oceľ". Naši Starí mali nepochybne svoje vlastné zbrojárske fabriky a niekde som čítal, že oceľové zbrane aj obchodne vyvážali a boli kvôli kvalite žiadané. Nechápem však, prečo by ten Damašek mal byť kvalitnejší, a bol naozaj? Keď používali helmy z damašskej ocele? (Alebo aj-aj, podľa gusta alebo movitosti bojovníka?)

Obrovským dojmom na mňa zapôsobili riadky o zaobchádzaní so zajatcami, keď týmto dovolili

"Ať odejdou, ale jako lidé, důstojně. Bez příkoři a zla ve svém srdci",

čo preukazuje hlbokú múdrosť Predkov, či už ako Ľudí so srdcom a svedomím alebo národa znalého zákon karmy a jeho prísneho dodržiavania. (Prečože má dnešná USarmy vzrastajúci počet samovrážd? -podľa správ).

V básni sa tiež spomínajú cesty slovanských kupcov, aj do Tauridy, na Krym. To vtedy nepatrilo pod našu správu? Kto tam žil? Chazari mohli ale (podľa básne) v dobe bitky pri Dubíne už boli rozprášení a našimi. (Mal som za to, že sa to stalo neskôr).

Záverom malá poznámočka k môjmu mozgu. Po celý môj život až do nedávna, pri zmienke o (v Európe vraj všadeprítomných) Germánoch, mi môj vnútorný obraz krajiny vždy ukazoval len tmavé a nejasné miesta (akoby nezakreslenú mapu), teraz po zoznámení sa s pravdivejšou verziou dejín (že tí tzv. Germáni v latinských spisoch boli vlastne naši ľudia), môžem svojim vnútorným zrakom (pri predstavách o minulosti) jasne rozoznávať krajinu aj s detailami. Nemôže ísť o zaujatie, lebo som celkom veril verzii o sťahovaní národov, že Nemci prišli prví a za nimi my, však to poznáte. Len mi toto rozdielne vnútorné videnie vecí minulých skrslo pred pár dňami v mysli a zarazil ma ten rozdiel.

Táto báseň je nádherná, ešte raz ďakujem, ako i za prípadné vysvetľujúce odpovede:-)

Re: Vďaka preveľká, báječný večer

Hox | 20.06.2012

to Slovensko tam je překlep. Překládali to dva lidé, takže rozdíly ve stylu být můžou. Jak se k tomu dostanu, chystám se vydat ještě dvojjazyčné verze. Zatím se můžeš podívat na nejasnosti do transliterovaného originálu, byl tady zveřejněn asi před měsícem dvěma.

Myslím že ruská ocel a damašská ocel jsou synonyma, ale musel bych se podívat do originálu, jak to tam je.

Re: Re: Vďaka preveľká, báječný večer

Daniela I. | 20.06.2012

...ruská ocel a damašská ocel..."
---------------------
Náhodou som našla takéto vysvetlenie:
" Vědci-historici se snaží vysvětlit tento fenomén pomocí pohádky, dle níž se všechy staroruské zbraně prý vyráběly na Východě: v Damašku, Gurganu (ve středním Íránu), Samarkandu, Chivě a dokonce v Maghribu (arabské země v SZ Africe). Ve skutečnosti chemické analýzy oceli prokázaly, že zbraně s arabskými nápisy byly vyrobeny hlavně v Rusku, v některých případech v západní Evropě. Takže vzniká orázka: odkud se vzaly tak úzké vztahy mezi arabským světem a předkřesťanskou a dále i křesťanskou Rusí až do 17. stol.? Brnění popsaná arabsky se na Rusi vyskytovala až do 17. stol...."

Viac info v článku od Sidorova: Príčiny islamizácie Západu

Re: Re: Vďaka preveľká, báječný večer

Přemysl | 20.06.2012

Skládaná ocel se v různých částech světa jmenuje různě:
- Damašek,
- Bulat (Rusko),
- Wootz,
- atd.
A byla známá o mnoho dříve.

Re: Vďaka preveľká, báječný večer

Hox | 20.06.2012

oprava: Slovensk je tam správně (ten Slovensk, bylo to město), i Smolensk je správně.

S viděním vnitřním zrakem - gratuluju, máš osobní potvrzení autenticity z první ruky :)

Co se týká rozložení oněch kmenů, něco se dá vyčíst ze starých map. Obodrité, Lutiči, Veneti, Chyžané, Retaři (od města Retra), Srbové (Lužičané) - Západní slované. Ostatní jsou řekl bych z dnenší Ukrajiny nebo bývalého východního Pruska. Čudové jsou potomci skýtů, kteří přišli v 6-8 století na pomoc ze Sibiře a část armády se tu usadila a pak přemístila na sever. Od nich název Čudské jezero, kde se o pár století později odehrála ona slavná bitva na ledě.

Nikoltova závěť

steiv | 19.06.2012

supr,dík za překlad

Díky

David | 19.06.2012

skvělá práce, moc děkuji.

Přidat nový příspěvek