K aktuální situaci: Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

K aktuální situaci: Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

12.4.2018

VP SSSR

 

Aktuality č. 2 (134) ze dne 7.4.2018

Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

 

VP_Aktuality_134-2018-04-07-Globalni_hybridni_valka.odt (118 kB)

VP_Aktuality_134-2018-04-07-Globalni_hybridni_valka.pdf (535153)
VP_Aktuality_134-2018-04-07-Globalni_hybridni_valka.docx (42898)
VP_Aktuality_134-2018-04-07-Globalni_hybridni_valka.mobi (47626)

VP_Aktuality_134-2018-04-07-Globalni_hybridni_valka.epub (63096)

 

Oko profesionálního politika vidí v každém tahu šachové partie její konec – Otto von Bismarck
 

1. Vzpomínka na lorda Palmerstona[1]

„…tvrdím, že je krátkozraké považovat tu či onu zemi za stálého spojence nebo věčného nepřítele Anglie. Nemáme stálé spojence ani věčné nepřátele. Pouze naše zájmy jsou neměnné a věčné a je naší povinností je prosazovat.“ (Řeč lorda Palmerstona v Dolní sněmovně 1. března 1848)

Ve skutečnosti se Palmerston mýlil: Anglie prostě byla šéfy biblického projektu pověřena určitým posláním v realizaci tohoto projektu, které vládnoucí „elita“ začala považovat za svou „národní ideu“[2] v důsledku čehož vzniklo Britské impérium, které se v současné podobě přeměnilo v Britské společenství národů, z nichž mnohé vznikly a existují na kostech národů, které Britové vyhladili.

Palmerstonovi se připisuje ještě jeden výrok: „Jak těžko se žije, když s Ruskem nikdo neválčí.“

Obecně vzato, toto je nezbytné a přitom plně dostačující minimum informací, které je nutné znát o Británii a její politice v minulosti, současnosti i budoucnosti (za podmínky, že se v ní zachová tyranie zednářské globálně politické mafie a režim lžidemokracie).

Shakespeare, Galsworthy, Jerome, Britské muzeum[3], Tate Gallery, „britští vědci“ apod. jsou jen fasádou, která brání vědomému poznání této podstaty Británie.

 

2. Případ Skripalových a jeho význam

4. března 2018 britská premiérka Theresa May oficiálně obvinila Rusko z vražedného útoku na Sergeje Skripala[4] a jeho dceru Julii Skripalovou v Salisbury.  Při tomto incidentu byl rovněž zasažen britský policista, který se objevil na místě útoku a pokusil se Skripalovým pomoci. Podle britské verze byla použita bojová nervově paralytická otravná látka vyrobená v Rusku.

Britské obvinění není podloženo žádnými důkazy[5], nicméně tamní „ladies and gentlemen“ vyžadují, aby se jim věřilo na slovo, zatímco reciproční požadavky na předložení důkazů vnímají jako urážku. Posléze Londýn oznámil vypovězení 23 ruských diplomatů. 16 zemí EU, stejně jako USA, Kanada, Norsko, Austrálie, Moldova, Albánie, Makedonie a Ukrajina, jejichž vedení buď upřímně uvěřilo britským „ladies“ a „gentlemanům“ nebo jsou nuceni předstírat, že jim uvěřilo, rovněž vypovědělo určitý počet ruských diplomatů a vedení NATO snížilo počet pracovníků ruského zastoupení v centrále NATO. V důsledku incidentu se Skripalovými začala nová etapa zhoršení vztahů mezi Ruskem a zeměmi Západu.

Reakce ruských oficiálních míst s ohledem na požadavek předložení důkazů viny Ruska by byla zcela na místě, pokud by se britská strana při obviňování Ruska upřímně mýlila a úmyslně by nevznášela vědomě nepodložená obvinění a zároveň by rovněž neignorovala mezinárodním právem nařízené postupy při vyšetřování incidentů s použitím chemických zbraní nebo podezřením na jejich použití.

Británie fakticky obvinila Rusko z následujícího:

 • Z nelegálního vývoje a výroby chemických zbraní navzdory závazkům přijatým v souladu s „Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení“ z r. 1993.
 • Z toho, že ruské tajné služby porušily nepsaný etický kodex vzájemných vztahů tajných služeb různých zemí a jejich pracovníků.
 • Z dlouhodobé[6], systematické podvratné teroristické činnosti na území Velké Británie, jak proti občanům Ruska, tak proti poddaným britské koruny.

Ministr zahraničních věcí vlády „Alžběty Georgijevny“[7] Boris Johnson oznámil budoucí program vyplývající z tohoto souhrnu obvinění:

„My samozřejmě víme, byť zatím ne úplně přesně, co se stalo ve městě Salisbury, ale pokud se potvrdí první, ne zcela příznivý dojem, bude to další zločin v dlouhém seznamu zločinů, ze kterých můžeme obvinit Rusko. A jasně se ukazuje, že v mnohých ohledech je nyní Rusko silou zla, destruktivní síla a Velká Británie se musí postavit do čela světových snah něco s tím udělat.“

Vzpomeneme-li názory lorda Palmerstona, nic nového.

Plány na rozdělení Ruska a kolonizaci jeho pozůstatků jsou po staletí nedílnou součástí politiky pánů Západu jako celku i jeho vedoucích států (v různých epochách se jednalo o různé státy). Počátky lze vysledovat až k Ledové bitvě (5. dubna 1242 podle juliánského kalendáře) a snad i do mnohem dřívějších dob.

Tudíž všechna britská obvinění na adresu Ruska, jak v souvislosti s incidentem se Skripalovými, tak v souvislosti dalšími politickými, zločineckými i podnikatelskými osobami záhadně zemřelými na území Británie mají jeden cíl: v povědomí obyvatel Západu morálně odůvodnit vlastní podvratnou teroristickou činnost na území Ruska v neustále probíhající staleté „hybridní válce“ za světovládu, kterou vedou páni biblického projektu na zotročení lidstva ve jménu Boha.

Ilustrace: růžově – země, které Angličané napadli nebo se o to pokusili. Bíle - země, které se Angličané nepokusili napadnout.


Tato podvratná teroristická činnost Velké Británie proti Rusku má dlouhou historii: zavraždění Ivana Hrozného, vražda cara Pavla, řízení spiknutí děkabristů, vražda cara Mikuláše I.[8], vražda cara Alexandra III., vražda Grigorije Rasputina (Novych), řízení organizátorů „únorové buržoazně-liberální revoluce“, řízení marxistů-trockistů, dohled a usměrňování Nikity Chruščova a disidentů post-stalinské éry, podpora čečenských separatistů a teroristů v počáteční fázi utváření postsovětského Ruska, podpora liberální „veřejnosti“ dnešních dní.[9]

V této souvislosti poznamenáme, že mimořádný odlet V. Putina z Austrálie do Ruska po summitu G20 v Brisbane v roce 2014 byl naprosto odůvodněnou prevencí následků snídaně „na rozloučenou“, kterým byl zakončen tento summit, a kterou V. Putin ignoroval.

 

3. Proč je Rusko pro Západ „Říší zla“

Před mnoha lety George Kennan, americký velvyslanec v SSSR, známý jako „architekt studené války,“ v podstatě řekl, že problémy ve vztazích mezi Ruskem a USA mají strukturální charakter.“ – připomenul. „Co je zajímavé: na konci studené války všichni říkali: ‚Kennane, ty jsi prostě génius!‘ A potom všichni zapomněli na jeho slova: ‚Problém není ani tak v tom, že jsou komunisté, ale v tom , že jsou to Rusové.‘ Aha, teď už nejsou komunisté a vztahy s nimi jsou jsou prostě překrásné, s ironií doplnil profesor.[10] (Americký profesor – s Moskvou si nesedneme, protože jsou to Rusové).[11]

Vše je řečeno s krajní otevřeností.

My jsme pro ně Říší Zla proto, že jsme Rusové[12], ačkoliv charakteristické rysy nechvalně proslulé „ruskosti“ americký politolog nevyslovil.

A tato okolnost vyžaduje ukázat rozdíly v podstatě regionálních civilizací Západu a Ruska.

Se Západem je všechno prosté. Západ je světonázorově již dávno zotročen biblickým projektem nastolení anonymní, obyvatelům Země skryté, nedělitelné světové nadvlády ve jménu Boha a s vyloučením Boha. Prostředky jeho realizace jsou:

 • Ve Starém zákoně přikázaný nadnárodní židovský monopol na lichvu jako nástroj skoupení světa se všemi jeho obyvateli a se vším jejich majetkem.[13]
 • Novozákonní mlčení o způsobech vykořenění lichvy a pseudokřesťanská přikázání strpět všechna příkoří v naději na příznivou odměnu za všechny nespravedlnosti, strpěné během pozemského života, až nastane Soudný den.
 • Kult mýtu o intelektuální nadřazenosti Židů nad ostatními a korporativně organizovaná kontrola židovské diaspory a zednářů nad takovými západními státními a společenskými institucemi jako jsou věda, vzdělávací systém, masmédia, oblast umělecké činnosti a zábavy.

Tyto tři okolnosti se týkají jak období, kdy byly starozákonní talmudické i novozákonní pseudokřesťanské učení kulturním základem zemí Západu, tak i následující éry buržoazního liberalismu, v níž jsou všechny tři výše uvedené funkce biblického projektu chráněny historicky vzniklou psychodynamikou zotročených společností a jejich legislativou: zákony jsou na straně bank jako „lichvářských kolchozů.“ A zatímco v mnohých zemích je libovolná zmínka o Židech v negativním kontextu právně kvalifikována jako xenofobie a antisemitismus, xenofobní a rasistické výroky příslušníků židovských diaspor o vlastní nadřazenosti a о méněcennosti nežidovských etnik procházejí bez právních důsledků.

Smyslem života lidí v této regionální civilizaci je spotřebitelský blahobyt a potěšení, což je nutné zabezpečit 1. iniciativou soukromých podnikatelů, 2, principem „každý za sebe platí sám“ a s tím spojenou žádostivostí po dosažení zisku jakýmkoliv způsobem, 3. státní regulací vnitrospolečenských vztahů na základě dodržování právní zákonnosti.

S Ruskem je to složitější. V roce 1866 poznamenal F. I. Ťutčev: „Rozumem Rusko nepochopíš / jej nelze běžným metrem měřit / podstatu zcela zvláštní má / v Rusko lze nejvýš jenom věřit.“ Při čtení těchto řádků je třeba chápat, že samotnému F. I. Ťutčevovi se dostalo vzdělání evropského typu, čili dokázal „měřit běžným evropským metrem“, byl nositelem „obecného evropského standardu chápání světa“. Od jeho časů se vzdělání „obecně evropského typu“, včetně humanitních a společenskovědních oborů, stalo v Rusku nejen masovým, ale v podstatě bezvýhradně jediným možným. Mnozí jeho nositelé jsou ovšem ve srovnání s F. I. Ťutčevem hlupáci, protože jsou přesvědčeni, že „obecným evropským metrem“ (v terminologii současnosti „všelidskými hodnotami“) lze změřit všechno, včetně Ruska, Indie, Číny, světa islámu. Přestože obyvatelé zemí Západu, stejně jako jejich vědci a politici nejsou nikterak „všelidskými“, svoje standardy různých druhů, včetně standardů chápání světa, se právě oni snaží povýšit na úroveň „bezvýhradně všelidských“.

Proto tedy na základě humanitního společenskovědního vzdělání, totožného se západním, nejen nelze pochopit podstatu Ruska, ale nelze ani pochopit problémy globálního charakteru týkající se celého lidstva, všech národů. Navíc, téměř všechny problémy tohoto druhu jsou způsobeny tím, že mnohé společnosti žijí pod vládou humanitně společenskovědního vzdělání západního typu a neuvažují o vývoji alternativní kultury chápání světa.[14][15]

K pochopení podstaty proslulé „ruskosti“ je nezbytné překročit omezení daná západním standardem chápání světa a pochopit toto:

Život globální civilizace je procesem vzájemného působení (včetně kulturní výměny) několika regionálních civilizací, z nichž každá v rámci tohoto procesu pokračuje ve svém způsobu života, buď se rozvíjí nebo degraduje. Přitom svéráznost(svébytnost) každé regionální civilizace nespočívá pouze ve způsobu života společnosti, viditelném nezúčastněnému pozorovateli. Tento svéráz pozorovatelný turisty a analytiky ani zdaleka necharakterizuje podstatu dané regionální civilizace. Podstata jakékoliv regionální civilizace je charakterizována těmi ideály, které si nese napříč staletími, ať by byl její reálný životní styl sebevíce vzdálen těmto ideálům.[16] Uchovavateli a přenašeči těchto ideálů na budoucí pokolení jsou ti, kdo jsou součástí genetického jádra této civilizace, jejího lidu.[17] A dokud se genetické jádro reprodukuje, dokud uchovává a předává budoucím pokolením ideály charakterizující podstatu civilizace, civilizace žije a udržuje si potenciál realizace těchto ideálů.

Rusko je jednou z regionálních civilizací. Od ostatních regionálních civilizací planety se Rusko odlišuje tím, že je civilizací v hranicích jednoho státu, který je všem jejím národům společný. Na rozdíl od Ruska je většina ostatních států součástí té či oné regionální civilizace.

Hlavním charakteristickým ideálem Ruska jako mnohonárodnostní civilizace je nadpozemská spravedlivost. Odtud plyne i její vlastní pojmenování-jméno-cíl: Svatá Rus (Rus Svjataja).

Nicméně pojem „spravedlivosti“ se obtížně poddává definici v termínech západní vědy a není právně kodifikovatelný v důsledku řady navzájem provázaných a prolínajících se příčin.

 • Za prvé, existuje ideál nadpozemské spravedlivosti, který musí být vědomě rozpoznán a realizován v důsledku rozvoje společnosti.[18]
 • Za druhé, existuje historicky předcházející chápání spravedlivosti, které je podmíněno:
  • historicky dosaženou kvalitou života společnosti se všemi jejími ctnostmi i neřestmi,
  • historicky dosaženým chápáním světa této společnosti,
  • zaměřením společenství k ideálu nadpozemské spravedlivosti v té podobě, v jaké je tento ideál vědomě rozpoznán v každé historické epoše.

Proměnlivost uvědomění si ideálu nadpozemské spravedlivosti v průběhu života společnosti a uvědomění si historicky existující nespravedlivosti toho, co v minulosti představovalo tehdejší ideál spravedlivosti znemožňují v návaznosti pokolení neměnnou právní kodifikaci „ruské spravedlivosti“.

Jedním z aspektů spravedlivosti na ruský způsob je absence parazitismu ve společnosti vůbec a tím spíše systematicky organizovaného parazitismu v podobě vykořisťování „člověka člověkem“.

Je pochopitelné, že Západ, základem jehož kultury je parazitismus obecně a zvláště systémově organizovaný lichvářský parazitizmus globálních rozměrů, nemůže s takovým chápáním spravedlivosti souhlasit.

Proto Rusko odvrhuje nespravedlivost v jakýchkoliv formách pronikajících do něj z vně (odvržení je otázkou času nezbytného k uvědomění si té či oné nespravedlivosti a jejího vykořenění), ale právnickou zákonnost uznává pouze v tom, že odpovídá neustále se měnící účelnosti společenského rozvoje a politiky směřující k dosažení nadpozemské spravedlivosti.[19]

Spotřebitelský blahobyt a život pro sebepotěšení samy o sobě v Rusku nemají smysl pokud vládne nespravedlivost. To je vidět v eposech všech národů žijících v Rusku. Tak je tomu i u všech, kdo jsou součástí genetického jádra ruské mnohonárodní civilizace, ačkoliv v jejich životě může vše nebo téměř vše protiřečit civilizačním ideálům charakterizujícím podstatu Ruska. A jelikož základní masa obyvatelstva není součástí genetického jádra, může žít jinak a dosti často i jinak žije. A tato jinakost, která v osudu mnohých lidí dosahuje až plného popření civilizačních ideálů Ruska ve všech jejich skutcích, je základem toho, proč přívrženci biblického evropocentrismu došli ke dvěma vzájemně se vylučujícím a chybným závěrům (přičemž každý je chybný svým vlastním způsobem):

 • Rusko je evropská velmoc[20], jelikož pravoslaví, víra většiny Rusů, je stejně jako u všech autochtonních národů Evropy jednou z variant biblického křesťanství;
 • Rusko je osídleno divochy nezpůsobilými vnímat „civilizovaný“, tzn. evropský, západní způsob života, v důsledku čehož je Rusko předurčeno k vymýcení divochů, protože to jsou nenapravitelní Rusové. Avšak jelikož jsou „divoši“ vybaveni výzbrojí, jejíž síle je srovnatelná či dokonce převyšuje sílu zbraní „civilizovaných lidí“, jsou tito „ruští divoši“ nejen prostě „Říší Zla“, ale vtělené „světové Zlo“.

Mezi Západem a Ruskem je ještě jeden rozdíl, a to:

 • Západ realizoval svoje civilizační ideály, ovšem nikoliv v globálním měřítku, nýbrž ve svém vlastním regionu (spotřebitelský blahobyt a potěšení, což je nutno zabezpečovat 1. iniciativou soukromých podnikatelů, 2, principem „každý za sebe platí sám“ a s tím spojenou žádostivostí po dosažená zisku jakýmkoliv způsobem, 3. státní regulace vnitrospolečenských vztahů na základě dodržování právní zákonnosti), avšak jelikož tohoto výsledku bylo dosaženo při porušení obecných zákonitostí, kterým podléhá život lidí i společnosti, Západu dále nezbývá než žít v režimu „Universe 25“[21], tedy kdy obyvatelstvo bude biologicky degenerovat a kulturně degradovat tak dlouho, dokud se Západ bude držet svého způsobu „života“ a považovat jej za jediný správný.
 • Rusko si začalo své civilizační ideály uvědomovat ve druhé čtvrtině 19. století[22] na do konce 20. století jej vyjádřilo ve své vlastní humanitně-společenské vědě v podobě Koncepce sociální bezpečnosti (česká zkratka KSB, ruská zkratka KOB)[23], což otevírá možnosti k uvádění našich dávných civilizačních ideálů v život v procesu realizace Lidského projektu globalizace.

Takže budoucnost je naše a otázka je, jak ji realizovat způsobem příznivým pro celé lidstvo. Kvůli tomu na úvod vysvětlíme termíny „psychotrockismus“ a „bolševismus“.

Trockismus vůbec není jednou z variant marxismu. Trockismus je psychický jev, tj. výraz zvláštností psychiky jedince. Trockismu je v upřímném osobním projevu dobrých úmyslů jeho přívrženců vlastní konflikt mezi individuálním vědomím a nevědomím, a to nevědomím jak individuálním, tak i kolektivním, jež se rodí ze všech trockistů jako souhrnného celku. A v tomto konfliktu zlobně vítězí kolektivní nevědomí trockistů, potlačujíc osobní, vědomou dobromyslnost každého z nich souhrnem činů všech z nich společně.

Toto je zvláštnost psychiky těch, kdo se nechali svést a stali se trockisty, nikoliv zvláštností té či oné konkrétní ideologie. Psychický typ „trockisty“ mohou doprovázet nejrůznější ideologie. Zejména z této, čistě psychologické příčiny, jsou rovnoprávné vztahy s trockismem a s trockisty osobně na úrovni intelektuální diskuse, argumentů a protiargumentů, jalové a nebezpečné pro ty, kdo nahlížejí na trockismus jako na jednu z ideologií anebo nevidí za touto ideologií její sub-ideologické, psychicky vadné podhoubí, nezávislé na ideologii, do které se zahaluje, a kterou psychotrockista může během svého života mnohokráte změnit.

Intelekt, k němuž se obracíme v diskusi ve snaze spolubesedníka pochopit nebo společně s ním odhalit skutečnost, na jejímž základě by bylo možné překonat dosavadní problémy ve vzájemných vztazích, je pouze jednou složkou celkové psychiky. Avšak psychika jako celek (speciální případ trockistického typu psychiky) nedovoluje psychotrockistovi intelektuálně zpracovávat takové informace, které by mohly změnit tu doktrínu, kterou v daný moment aplikuje ta z mnoha ideologicky formalizovaných větví trockismu, ke které psychologicky patří konkrétní psychotrockistický jedinec.

Tato psychologická zvláštnost[24], vlastní mnoha jedincům, je historicky mnohem starší jev nežli marxistický trockismus v komunistickém hnutí 20. století. V minulosti se pro tuto vlastnost psychiky jednotlivců nenašla jiná slova než „posedlost“ a „schizofrenie“. A v epoše panování materialistického světonázoru z jazyka zcela vymizela slova, odpovídající podstatě tohoto typu psychické nedostatečnosti, která tak dostala nové jméno, avšak nikoliv podle podstaty, nýbrž podle pseudonymu jednoho z nejvýraznějších představitelů trockismu v komunistickém hnutí 20. století.

Trockismus je ve své podstatě schizofrenní, agresivní, politicky činná psychika, která se může schovávat za jakoukoliv ideologii, jakoukoliv sociologickou doktrínu.

Politická praxe psychotrockismu je v posledních staletích charakterizována výzvami k dodržování demokratických norem, jejich formálních procedur a zákonnosti, za nimiž se však skrývá mafiánská organizovanost trockistických vůdců: zasvěcenců manipulujících davem, který je vtahován do veřejných demokratických procedur. Toto bylo charakteristické i pro činnost L. D. Trockého a jeho souputníky a pro činnost propagandistických aktivistů buržoazního liberalismu:

 • Hlavním obviněním L. D. Trockého a spol. na adresu J. V. Stalina a bolševiků bylo potlačování vnitrostranické demokracie a diskuse, ačkoliv sami trockisté nešetřili vraždami svých politických protivníků (včetně vražd provedených tajnými službami pod jejich kontrolou).
 • Hlavním obviněním liberálů vůči svým protivníkům (včetně výhrad k J. V. Stalinovi a bolševikům) je nedodržování „demokratických norem“ a porušování „lidských práv“, ačkoliv lžidemokracie západního vzoru je nefunkční z následujících příčin:
  • Nekompetentnost voličů, kteří nedokážou předvídat důsledky svých rozhodnutí.
  • Podřízení všech sfér společenského života diktatuře zednářské mafie, která nešetří jak politickými vraždami nepohodlných osob (zejména Lincoln, Kennedy), tak ani manipulací nevědomým a myšlení neschopným voličstvem.

Proto je tedy buržoazní liberalismus, pod jehož vládou žije Západ, a který se po roce 1991 snaží kontrolovat Rusko, jedním z proudů psychotrockismu, což se zřetelně projevuje jak v politickém chování amerických „neoconů“, tak v postoji Alžběty Georgijevny k Rusku poté, co B. N. Jelcin přestal být „místodržícím prezidentem“[25] v nové kolonii Západu pod názvem „demokratická Ruská federace.“

Bolševismus, jak učí dějiny KSSS[26], vznikl v roce 1903 na II. sjezdu RSDDS[27] jako jedna ze stranických frakcí. Jak tvrdili jeho protivníci, bolševici až do roku 1917 nikdy nepředstavovali skutečnou většinu[28] členů marxistické strany, a proto měli v těchto letech odpůrci bolševiků vždy výhrady vůči jejich svévolnému pojmenování. Avšak takové názory pocházely z nepochopení podstaty bolševismu různými menševiky.

Bolševismus není ani ruská varianta marxismu, ani stranická příslušnost. Podstata bolševismu není v početní převaze přívrženci jedněch idejí nad přívrženci jiných idejí a nemyslícím davem, nýbrž v něčem jiném: v upřímné snaze vyjádřit a uvést v život ideály oné „nadpozemské spravedlivosti“, včetně dlouhodobých strategických zájmů pracující většiny, která si přeje, aby se na její práci a životě nikdo neparazitoval. Jinými slovy, reálně historicky je v každé epoše podstatou bolševismu aktivní podpora přechodného procesu od evolučního davově-elitářského společenského řádu k mnohonárodní lidskosti Země budoucí éry.

Bez chápání těchto podstatných rozdílů mezi bolševismem a psychotrockismem není možné adekvátní chápání dějin a politických perspektiv. V souladu s takovým podstatným chápáním bolševismu, existoval a fungoval bolševismus dávno předtím, než se objevil marxismus, RSDDS(b), VKS(b) a slova „bolševik“ a „bolševismus“. Vymizení těchto slov z politického slovníku po 19. sjezdu VKS(b) – KSSS, po rezignaci sovětské partajní „elity“ na civilizační ideály Ruska a její aktivní politiky kapitulace SSSR vůči Západu, po vybudování „elitářské“ korporativní prozápadní státnosti v postsovětském Rusku nic nezměnilo: tak jak byl bolševismus vlastní genetickému jádru ruské mnohonárodnostní regionální civilizace v dávnosti, tak jí zůstává vlastní i v současnosti nehledě na to, jak často se toto slovo používá nebo zda bude perspektivně zaměněno nějakým jiným slovem, přesněji vyjadřujícím podstatu tohoto jevu v nových historických podmínkách.

Marxismus odjakživa představuje pseudovědeckou světskou variantu biblického projektu zotročení lidstva a měl vyřešit problémy, které vznikly v životě společnosti na základě liberálně tržního ekonomického modelu, a to zejména:

 • třídní antagonismy;
 • závody ve spotřebě, v nichž se bez užitku vymílají přírodní zdroje a životy lidí, a které vedou ke zničení biosféry a lidstva.

Jako návnada budoucím obětem slouží příslib svobody, spravedlivosti, vykořenění vykořisťování „člověka člověkem“ v podmínkách socialismu-komunismu. A podstata je v tom, že reálná moc nad společenstvími a lidstvem jako celkem má zůstat v rukou mafie zasvěcenců, jelikož teorie poznání dialektického materialismu (první priorita zobecněných prostředků řízení – zbraní) neodpovídá ani Životu celkově, ani organizaci pocitů a psychiky člověka. Kromě toho je marxistická politická ekonomie (nauka o hospodářské činnosti) metrologicky neudržitelná (neumožňuje měřitelnost, pozn. překl.), v důsledku čehož ji nelze propojit ani s účetnictvím na mikroekonomické úrovni, ani s makroekonomickou statistikou státu.

Ačkoliv byl marxismus nejvíce rozšířen v Rusku, tvrdit, že satanista Marx a rusofob Engels vymysleli specificky protiruský projekt, by bylo nesprávné. Marxismus byl od samého počátku anti-ruský stejně jako byl anti-čínský, anti-německý a obecně – anti-lidský bez rozdílu národnosti. Rusko přijalo marxismus dvojím způsobem:

 • Za prvé, přísliby socialismu-komunismu byly genetickým jádrem národů Ruska vnímány jako pravdivé, pro vyhlašované mravně etické normy socialismu-komunismu (svoboda, absence vykořisťování „člověka člověkem“, jednotná etika pro všechny lidi nezávisle na jejich původu, národní nebo třídní příslušnosti), avšak jeho nositelé si neuvědomili, že v marxismu chybí vědecko-metodický aparát nezbytný pro provedení sociálních změn a organizaci života komunistické společnosti.
 • Za druhé, v Rusku již od doby nepokojů (pokud ne dříve) existovaly „elitářské“ subkultury, jejichž podstatou bylo odmítání vlastní tvořivosti a imitace „pokrokového Západu“[29] při pokusech vyřešit ty či ony problémy své Vlasti.

První z nich se stali bolševiky, pro něž platilo: „marxismus není dogma, ale vodítko k činnosti“. A jejich činností bylo vybudování reálného socialismu jako způsobu realizace civilizačních ideálů regionální ruské civilizace.  Ti druzí se stali „pravými marxisty“ – trockisty. Ze začátku se v listopadu 1917 tato symbióza bolševiků a marxistů-trockistů chopila státní moci a započala výstavbu SSSR, ale později mezi nimi vypukl konflikt na téma: „socialismus v SSSR jako zástěrka vnitrostranické mafie? nebo socialismus v SSSR jako skutečná vláda lidu a jeho svoboda?“.

Tento konflikt měl mnoho rovin: na rychloběžné, veřejné rovině bolševici v čele s J. V. Stalinem rozprášili trockisty ve straně i ve státě do roku 1930. V tomto konfliktu dokázal J. V. Stalin ukázat v podstatě ideově lhostejné byrokracii, že on je jejich „pánem“, s čímž byrokracie souhlasila, zatímco prostý lid podporoval bolševicko-byrokratický režim (také symbiózu dvou sil). L. D. Trockij se opíral o politizující lampasáky (typu M. N. Tuchačevského) v armádě a tajných službách, ale také o inteligenci, z větší části humanitně zaměřenou (tzn. takovou, které se dostalo nikoliv přirozeného, nýbrž proti-přirozeného, humanitního vzdělání) a na tvůrčí umělecké osobnosti (typu současného Kirilla Serebrennikova). Bojový potenciál byrokracie byl pochopitelně vyšší než potenciál politizujících lampasáků a mluvků, v důsledku čehož „praví marxisté-trockisté“ prohráli. Později bolševici, působíce na ideově lhostejnou byrokracii, zahájili budování takové kultury, aby rozvoj osobnosti v rámci této kultury zabezpečil udržitelnost Ústavy SSSR z roku 1936.[30] Avšak tento proces nebyl dokončen. Jeho dokončení zabránila druhá světová válka a později zavraždění J. V. Stalina a L. P. Beriji a nastolení byrokracie jako parazitní společenské třídy. V důsledku toho se SSSR od poloviny 50. let 20. století ocitl pod vládou nového pokolení trockistů, kteří v konečném výsledku ztratili marxistickou ideovost a sčuchli se se svými zahraničními protějšky – liberálními psychotrockisty vedoucích států Západu. Výsledkem jejich společného úsilí, s dopuštěním obyvatel země, SSSR zanikl.

Období dějin Ruska od bělověžského spiknutí alkoholiků do současnosti je obdobím, ve kterém:

 • Veřejně viditelnou dominantou je liberálně buržoazní zednářská mafie, snažící se zlikvidovat Rusy „mírovými prostředky“ (prostřednictvím vedení „hybridní války“), rozdělit a kolonizovat Rusko, přitom kontrolovat orgány státní moci, masmédia, finance a ekonomiku skrze svou periferii domácích liberálních idiotů a vědomě neideových nájemných gangsterů s kulacko-banditskou psychologií, pronikajících do mnohých klíčových funkcí.
 • Proces obnovení plné suverenity národy Ruska způsobem řízení skrze virtuální struktury[31], navenek se projevující ve třech věcech:
  • absencí voličské podpory přívržencům liberalismu;
  • statistickým nárůstem pozitivního vztahu nových pokolení k J. V. Stalinovi, L. P. Berijovi a období, ve kterém působili;
  • v očekávání prostého lidu, že V. V. Putin bude pokračovat v díle stalinského bolševismu a očistí zemi od liberalismu a psychotrockismu.

Nicméně, konfrontace mezi marxisty-psychotrockisty a bolševiky ve Stalinových časech, a konfrontace mezi buržujsko-liberálními psychotrockisty a genetickým jádrem národů civilizace Ruska (bezejmennými bolševiky našich dní), se stejným způsobem dotýká zájmů panstva biblického projektu zotročení lidstva.

Jádro problému je v tom, že Západ, jeho páni, veřejní politici, novináři, umělci, včetně všelijakých „svobodomyslných“ zvrhlíků, jsou nespokojeni s tím, že Rusko v prezidentských volbách hlasovalo za V. V. Putina, s jehož jménem a činností spojují západní šéfové nejen ztráty svých zisků z let 1985 až 1999, ale i očekávání dalších ztrát svých někdejších výdobytků z řešení „ruské otázky“.

Věc spočívá v tomto psychodynamickém, virtuálními strukturami řízeném procesu obnovení samoděržaví národů Ruska v souladu s Božím Záměrem, s nímž si šéfové Západu nevědí rady. Jestliže v minulosti byla „hrozba světové expanze bolševismu“ v mysli západních psychotrockistických liberálů představována osobností J. V. Stalina, nyní nemohou ztotožňovat „světové Zlo“ s osobností V. V. Putina a jeho „kapesních oligarchů“, jelikož vstup předních států Západu do algoritmiky typu „Universe 25“, algoritmiky sebezničení původních obyvatel Evropy a post-indiánské populace USA, to je „výdobytkem“ politiků samotného Západu, které se událo bez jakéhokoliv „vměšování Moskvy“.[32]

Nicméně většina lidí, jak na Západě, tak v Rusku, nechápe: co se to dnes ve světě děje? Proč se natolik vyhrotila konfrontace mezi Západem a Ruskou civilizací? Toto nepochopení je však důsledkem toho, co je řečeno v doslovu.

Tedy, konflikt mezi psychotrockismem Západu a bolševismem postoupil na novou úroveň a dosáhl globálního měřítka. A právě v tomto střetnutí mezi degradací a směrováním k rozvoji se rozhoduje o osudu lidstva.
 

Vnitřní prediktor SSSR
4 - 7. dubna 2018
 


[1] Henry Temple, 3. vikomt Palmerston, (20. říjen 1784 – 18. říjen 1865) byl britský státník, který po dvě funkční období zastával funkci premiéra. Většinou je uváděn jako lord Palmerston. V různých vládních funkcích působil téměř nepřetržitě od roku 1807 až do své smrti roku 1865. Příjmení Temple znamená „chrám“; z toho lze usuzovat, že tento britský politik nepatřil k ledajakému prostému rodu. (Wikiquotes)

[2] Viz publikace VP SSSR „‘Sad‘ roste sám?“ (2009)

[3] Převážně muzeum rabování kulturního dědictví jiných národů

[4] Bývalý plukovník GRU, který zradil. Po svém odhalení a odsouzení byl s dalšími odsouzenými agenty cizích tajných služeb vyměněn za skupinu ruských rozvědčíků uvězněných na západě. Po výměně se Skripal usadil v Británii, ale zachoval si ruské občanství a současně získal občanství britské.

[5] Útočníci nebyli odhaleni ani zatčeni. Důkazy o přepravě bojové otravné látky z Ruska do Velké Británie nejsou. Nic, kromě tvrzení „highly likely“ – vysoce pravděpodobné, což není právně relevantní.

[6] V souvislosti s útokem na Skripalovy byla zmíněna „záhadná úmrtí“ dalších lidí na území Velké Británie: https://inforesist.org/zagadochnyie-smerti-rossiyan-i-ih-druzey-v-velikobritanii/. Proč k takovým úmrtím dochází pouze na území Velké Británie, ale nikoliv na území jiných západních států, to je buď „historická hádanka“ nebo další z projevů „zákeřnosti Moskvy“.

[7] Jelikož nemáme důvod titulovat britskou královnu „jejím Veličenstvem“, nebudeme ani používat obvyklý obrat „vláda Jejího Veličenstva“.

[8] Tato vražda umožnila ukončit „krymskou válku“ Pařížskou mírovou dohodou.

[9] V tomto seznamu chybí car Alexandr II., jelikož v jeho životopise najdeme románek s britskou královnou Viktorií. Viktorie nebyla ochotna vzdát se britské koruny a stát se manželkou následníka ruského trůnu s perspektivou sát se carevnou, avšak Alexandrovi nebylo dovoleno stát se britským princem konsortem. Alexandrova zahraniční politika byla, ne-li přímo probritská, pak tedy alespoň „zohledňující britské zájmy“ jako důsledek kapitulace v krymské válce a Pařížské mírové dohody, jakož i zvláštností světonázoru samotného Alexandra, který se snažil zahájit v Rusku „dohánějící modernizaci“, pro niž vzal za vzor Británii.

[10] Walter Russel Mead, profesor zahraničních a humanitních studií na Bard College, dříve vyučoval zahraniční politiku na Yale https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Russell_Mead

[11] Internetový deník Vzgljad (Názor) - https://vz.ru/news/2018/4/1/915423.html

[12] Existuje jedna historická anekdota: Na plese v Zimním paláci se obrátil car Mikuláš I. k markýzovi Astolphu de Custine s dotazem:

 • Co myslíte, všichni ti lidé kolem nás – jsou to Rusové?
 • Samozřejmě, vaše Veličenstvo…
 • Ano i ne. Tamten je Tatar. Tenhle je Němec. Tohle je Polák. Tady je Gruzínec a támhle stojí Žid a Moldavan.
 • Tak tedy kdo je zde Rus, Vaše Veličenstvo?
 • No, všichni společně jsou Rusové

[13] srv. používaný termín „vykoupení“ v českých překladech Bible (pozn. překl.)

[14] Vzácnou výjimkou je Japonsko. V Japonsku je od června 2015 zakázáno vyučování řady humanitních disciplín na vysokých školách. Ministr pro vzdělávání Hakubun Šimomura odeslal do 86 státních univerzit v Japonsku dopis, v němž je vyzval, aby se soustředily na oblasti znalostí „více odpovídajících potřebám společnosti“, tedy omezit nebo zcela zrušit studijní programy humanitních a společenských věd. (I. Solomonova: Japonija otmenila gumanitarnyje nauki. Počemu eto tak važno? https://republic.ru/posts/56806 )

Zákaz vysokoškolského vyučování humanitních a sociálněvědních disciplín, které vznikly v kultuře zotročení lidstva na základě biblického projektu je dalším krokem Japonska k obnovení plné suverenity, nikoliv politikou zasévání  nevědomosti a zpátečnictví.

„Čínské úřady zakázaly prodej Bible v místních e-shopech. Největší maloobchodníci již přestali knihu rozšiřovat.“ (https://rtr.md/novosti/v-mire/v-kitae-zapretili-prodavat-bibliyu-v-internet-magazinax) (Pozn. překl. Nejedná se o nový zákaz, úřady zamezily obcházení již existujícího pravidla, že Bible se smí prodávat pouze prostřednictvím církví http://www.globaltimes.cn/content/1096835.shtml )

[15] Pozn. překl.:V češtině viz např. komentář PhDr. Petra Hampla http://petrhampl.com/japonsko

[16] V terminologii DOTU se regionální civilizace charakterizuje potenciálním vektorem cílů, který se v důsledku různých příčin neprojevuje v jejím aktuálním samořízení.

[17] Genetické jádro národa (civilizace) viz práce VP SSSR Řešení problému vztahů mezi národy v rámci Koncepce sociální bezpečnosti. O likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodní společnosti.

[18] Viz M. J. Lermontov: „Po nebi půlnočním anděl letěl … kdyby nás v pokoře neznání / Stvořitel odsoudil k žití…“

[19] Další aspekt tohoto jevu spočívá v tom, že na Rusi se zákony dodržují pouze tehdy, pokud jsou vnímány jako spravedlivé.

[20] Příznivci tohoto názoru by se pro začátek měli podívat na zeměpisnou mapu a posoudit, kolik Evrop se všemi jejich státy by se vešlo na území Ruska.

[21] Universe 25 – experiment, při němž se podmínky blahobytu proměnily v „peklo na Zemi“ https://www.psychologos.ru/articles/view/eksperiment-vselennaya-25-dvoe-zn--kak-ray-stal-adom; http://volnomuvolya.com/EKSPERIMENT-VSELENNAYA-25-MYSHINYJ-RAJ-OPISANIE.HTML. (Není k dispozici v češtině, pozn. překl.)

[22] Viz verše A.S.Chomjakova, podzim r. 1839 - „Rusku“ (Buď pyšná – řekli tobě lstivci), 23. března 1854 – „Rusku“ (Tebe vyzvali ke svaté přísaze) a 3. dubna 1854 – „Kající se Rusi“, orig. http://bytiye.ru/temy/khomyakov-o-russia.html.

[23] Samozřejmě, KOB je „nevědecká“ pokud se posuzuje standardy sociologie západní civilizace.

[24] Naprostá hluchota vůči k obsahu kritiky adresované danému jedinci v kombinaci s příklonem k principu v praxi potlačovat veřejně vyhlášené zásady, spolu se soustavou nevyslovovaných pravidel, na jejichž základě trockisté, sjednoceni v kolektivním nevědomí, reálně konají.

[25] V originále použit výraz Sitzpräsident («зиц-президент»). (Pozn. překl.)

[26] Pro mladší ročníky: KSSS = Komunistická strana Sovětského svazu (pozn. překl.)

[27] Российская социал-демократическая рабочая партия, Sociálně demokratická dělnická strana Ruska (SDDSR) (pozn. překl).

[28] Většina = rusky „boľšinstvo“, odtud „boľševiki“ (pozn. překl.)

[29] Skutečně imitace, nikoliv přebírání těch či oněch pro Rusko aktuálních výdobytků západní kultury osvojením, ale zejména imitace – navléknout sobě nebo prostému lidu cosi západního, aniž bychom se změnili, aby se to přejímané organicky slilo s kulturou Vlasti.

[30] Viz práce VP SSSR „Úvod do ústavního práva“

[31] Popis řízení skrze virtuální struktury viz DOTU

[32] Ačkoliv se tak nestalo bez vměšování, nebylo to však vměšování Moskvy, nýbrž týchž zákulisních politických sil, které v 19. století podnikly neúspěšný pokus vyřešit problém všeobecné krize buržoazně-liberálního kapitalismu pomocí světové marxistické pseudosocialistické revoluce. Proti těmto „přátelům“ nemá Západ vůbec žádné zbraně, jelikož Západ předpokládá, že takoví „přátelé“ přirozeně vůbec neexistují.

 

Diskusní téma: K aktuální situaci: Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní

Re: psychotrockismus

Mik | 04.12.2018

Pokud přijmeme za pravdivé tvrzení GRANPA, že "lidé nechtějí pravdu znát - chtějí ji mít", tak se léčit nedá. Pokud připustíme, že může platit opak, pak je léčitelný. Trockista chce pravdu mít, ne ji hledat. Je to jako s alkoholikem. Ten se může vyléčit pokud sám chce. Nebo jak říká Pjakin, záchrana tonoucího je hlavně v jeho rukách.

Pre 123456

Qo | 14.04.2018

Nepletiem sa.
Je to presne to isté. Len, KoBi sa na to pozerá trochu inak.

Re: Pre 123456

123456 | 15.04.2018

Zkuste to vyargumentovat:)

Trockij vs Boľševik = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo?

Q | 13.04.2018

"...Tedy, konflikt mezi psychotrockismem Západu a bolševismem postoupil na novou úroveň a dosáhl globálního měřítka..."

__________

Som dal do googla "Svetlo vs Temnota" a našlo mi toto.

Světlo v temnotě - Rebecca Campbell | KOSMAS.cz - vaše internetové ...
https://m.kosmas.cz › svetlo-v-temnote
Světlo v temnotě je průvodce pro nový typ žen , které jsou zde proto, aby prosvětlovaly tento svět. Je to kniha pro moderní světlonošky, které souhlasily s tím, že zde budou v tomto období...

To znie dobre.
Máme tu nejakaké svetlonošky? ;)
-to je je niečo ako DeTrockijzátorka :D

Re: Trockij vs Boľševik = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo?

Svetlonoska | 14.04.2018

Dík, bude se hodit :D

Re: Boľševik vs. Trockij = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo?

ľudo | 14.04.2018

V nápise to máte opačne
Má to byť skôr takto:
"Boľševik vs. Trockij = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo? "

Re: Re: Boľševik vs. Trockij = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo?

Qo | 14.04.2018

Ano Luďo. Ďik za opravu. ...

Re: Re: Re: Boľševik vs. Trockij = Svetlo vs Temnota? Východ vs Západ? Dobro vs Zlo?

Ľudo | 14.04.2018

Prečo začínaš aj ty veci robiť presne opačne oproti realite,
tak ako Sirka, Fx, 12345, atď?
Nakazili ťa?
Dark side nikom nič dobré nikdy neprieniesla.
Nielen vodcom, ale ani ich poskokom.
Všetci zle skončili.
Hore je to jednoduché.
Keď si dole, stačí pochopiť.
Hore sa nedá kúpiť, ani narodiť.

Proste Farizej.

Qo | 13.04.2018

Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom:
"Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.
Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.
Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach,
pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.
Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.
Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.
Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom.
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!
Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: "Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže."
Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?
Alebo: "Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže."
Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?
Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom;
a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva.
A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.
Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!
Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!"
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!
Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky
a hovoríte: "Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov."
A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.
Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!
Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?
Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.
Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.

Psychotrockismus - zbytečná nálepka ?

granpa | 13.04.2018

Nechci polemizovat s VP, na to, abych pochopil všechna ruská specifika, nemám kvalifikaci. Rád bych ale předložil pár faktů a maxim, ke kterým jsem se během života dobral. Především, lidé nechtějí znát pravdu - oni chtějí mít pravdu. A v naprosté většině případů naprosto nesnášejí, když někdo nebo něco ohrozí jejich přivlastněný patent na neomylnost. Tady by se snad dalo použít nálepky "psychonarcismus" nebo možná jen narcismus. A to, co se tady uvádí jako psychotrockismus, je v podstatě kombinace narcismu a deprivantsví (pokud nevíte co to je deprivant, hledejte zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant). Potíž je jen v tom, že se to dá aplikovat na Trockého stejně jako na Beriju, Stalina, Chruščova, Hitlera a další. Jistá difrerenciace ale vyplyne, když si uvědomíme, že podobně jako u zrodu USA stáli zednáři, stáli u zrodu SSSR Židé (Trockij, Zinověv, Kameněv a další). Stalin se s nimi sice vypořádal, fakticky ale jen nahradil jedny hrdlořezy jinými. Dnes se dovídáme, jaký to byl osvícený myslitel, jaký byl Berija humanista a možná je to i pravda. Ale krev z rukou jim to nesmyje, ať už Berija rušením Ježovovských rozsudků zachránil lidí kolik chtěl. Rád bych uvěřil tomu, že Rusko je vysoce produchovnělá země, ale s tímhle morálním dědictvím se nevypořádalo a deprivanti v něm mají stále volné pole, což ovšem samozřejmě platí i o Západu. Je to o to smutnější, když uvážíme, jaké obrovské lidské oběti přineslo v druhé světové válce. Možná je to ale tak, jak se nám kdysi říkalo v době normalizace, že lid ještě není zralý na takovou úroveň stranické sebekritiky, ostatně v Česku se taky nemáme moc s čím chlubit.
Moc jsem toho neřekl, ale třebas se někdo zamyslí, a to dřív, než začne střílet.

Re: Psychotrockismus - zbytečná nálepka ?

ľudo | 13.04.2018

No neviem..deprivantstvo je predsa len trošku niečo iné.
I keď by sa vo fenoméne "trockizmu" isto dali aj jeho prvky nájsť.
Zrovna tak narcizmu. Že by to bola ale úplne primárna zložka?
Primárnou zložkou trockizmu je skôr KLAM, LOŽ, ILÚZIA. ZLO-DEJSTVO.

A keďže sú ľudia vlastne štatisticky pravdepodobnostne predurčenými printrami-tlačiarňami projekčnej matrice danej kultúry, môžeme takto charakterizované správanie ("trockizmus") sa nájsť do tej- či onej miery prakticky takmer u každého jedinca.
Môźeme samozrejme diskutovať, v čom konkrétne napr. u Beriu a pápeža Františka viac, a v čom-ktorom čine a jeho celkových, vždy globálnych súvislostiach u ktorého menej.. Trump, Stalin, Obama, Dalailáma, Hitler, Merkel, Kissinger, Sereš, Kiska, Putin, atď..

Preto treba ako riešenie začať meniť systém = kultúru myslenia = Koncepciu samoriadenia tejto kultúry = bazálnu kulturologickú matricu. Optimalizovať, alebo rovno vymeniť za objektívne pre vsetkých celkovo lepšiu.

Re: Re: Psychotrockismus - zbytečná nálepka ?

granpa | 14.04.2018

Narcismus je základní složka veškerého lidského zla. O tom nehodlám diskutovat, stejně jako nehodlám diskutovat o zákonu zachování energie. A stejně tak trvám na tom, že lidé nechtějí pravdu znát - chtějí ji mít. A ještě bych k tomu doplnil jeden dost základní psychologický poznatek, že totiž lidské rozhodování v naprosté většině není určeno rozumem či logikou, nýbrž emocemi - a to se týká samozřejmě také toho, co se lidé rozhodují přijmout za pravdu. Jinými slovy, přijímáno je nikoli to, co je správné, nýbrž to, co líbivé. Teprve když tyto skutečnosti pochopíme a přijmeme za základ paradigmatu, které používáme pro chápání věcí a souvislosti, máme šanci dobrat se něčeho skutečně platného.

Pokud jde o deprivantství, není nejmenší pochyby o tom, že právě ono je řídicím faktorem ve tvorbě jakéhokoli mocenského systému a struktury. Bohužel, jak píše Koukolík, je tady nepříjemná možnost, že to je nevyhnutelné, poněvadž deprivantství je z genetického hlediska pozitivní výběrový faktor, přinejmenším v našem světě řízeném GP, jinak řečeno deprivanti jsou vývojem předurčeni do řídících pozic v lidské společnosti. Neplatí to snad u amazonských Indiánů a jiných primitivních societ, ale to je nám bohužel málo platné. Prakticky to znamená, že i když se sebevíc snažíme a nakonec se všechno naučíme chápat správně, stejně máme jen nepatrnou šanci něco změnit. A změnit to k lepšímu ? To bychom museli nejdřív mít jasno v tom, co je to lepší. Jenže to ví jen Bůh a to, co je nám vnucováno jako Boží vůle či zákon, je většinou zase jen výplod deprivantských myslí. Inu sudkulatý rystupije.

psychotrockismus

Jura | 13.04.2018

Dá se z psychotrockismu vyléčit?

Re: psychotrockismus

Boleslav Čech | 13.04.2018

Nejúčinnějším lékem je cepín, případně krumpáč.
Snad někdy, alespoň v lehčích případech, může pomoci nějaká zkušenost, nějaký silný zážitek, který dogmatické představy "nemocného" postaví do ostrého střetu se skutečností.
Dovedu si představit prostředí, ve kterém nebudou příznivé podmínky ke vzniku tohoto "onemocnění" a ojedinělé případy se zvládnou správnou výchovou hned po rozpoznání prvních příznaků, ale v takovém prostředí my nyní nežijeme.

Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Robievalo sa tak:
Pováľačí z kaviarní, do polí a tovární! :)

A ono to pomáhalo.
Terapia prácou!!!

Re: Re: Re: psychotrockismus

Lunatix | 13.04.2018

prípadne do prvej línie, keď to dotiahli až na hranu, buď ich to absolútne vyliečilo, alebo značne preriedilo, taká rozsiahla psychohygiena. Z bunkrov sa ľahko vykrikuje, obetuje, ale zoči-voči zubatej sa málokto z nich nezoserie. Už od čias Juraja Chodca Kríkovie (ale platilo to aj pre Klingona, Babráka s bombami či najnovšie strapatého Trupíka) vravím, ak máš problém s Putinom, choď s ním zoči-voči si to ručne-stručne vyjasniť, dostaneš pár po hube a bude ti to stačiť, a neťahaj do toho nevinných ľudí. Z bezpečia krytov je každý z nich hneď generalisimus, v zákope by si aj tupým bodákom ublížil.

Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Isto.
Po slovensky psychotrockista = "Ojebabrávač, podvodník, klamár"
medzinárodne = "schizofrenik, psychotik"
či ľudovo = "Vodu káže, víno pije" ..a to hlavne v hlbšom zmysle, nie tom prvom..(2.-podstatnejšia významová rovina tohto porekadla)
T.j., ak je voda v poho a víno nie, ak chápete, kam mierim.

Je to väčšinou stereotypne, zlozvykovo prebraná psychická porucha, porucha správania, ktorá sa u niektorých dokonca normou myslenia stáva.
Automatická podprahová normatívna účelová manipulácia svojho okolia.

Niekedy stačí dať decku jednu po hlave, či po riti,
keď s tým v tom veku zaćína experimentovať :)

Horšie, ak je to u rodičov, rodiny, či daného kultu, národa, alebo "civilizácie" dedenou normou myslenia. Potom je to samozrejme ťažšie. Nasledujú postupne, ako neraz vidíme, psychosomatické až genetické deformácie. No i tak je to do veľkej miery korigovateľné. Až po tzv. "zázračné uzdravenia", keď sa napr. hĺbkovou sebareflexiou identifikuje a zmení tá chyba v minulosti, nastane okamžitá korekcia a tým "trigger" na "spontánnu nápravu" v danom infopoli, tým aj v ďalších na neho naviazaných ako domino, supersystémová reakcia až po materiálny nosič(telo).

Môźe to byť vśak i prejavom kolektívnej korekcie, či proste zmeny a atď. Avšak väčšiou ide o nejakú variantu prvého prípadu i keď interakcia s okolím tam je tiež do tej- či onej miery prítomná vždy.

Ja osobne moc nesúhlasím s používaním výrazu "psychotrockizmus" u nás, bo je to tak trochu ako "päsť na oko"..či past na oko.. a mnohých to môže od štúdia KSB/DVTR Sociologického OS(operačného systému) odrádzať.
Navrhoval som dávnejšie z viacerých dôvodov používať výraz "podvodník", prípadne "klamár" apod. Minimálne to uvádzať vo vysvetlivkách pri používaní pôvodného výrazu dejinno-historicky charakteristického, vhodného skôr pre sovietsku a ruskú kultúru.

Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Tak takovýmto víc než laickým chápáním psychiatrických diagnóz se jednoznačně zesměšňujte. Psyché z vás určitě nemá radost:)

Aspoň že chápete, že termín psychotrockismus je nebetyčná hloupost a jeho používáním jednoznačně devalvujete i to případně použitelné, co v KSB máte.

Re: Re: Re: psychotrockismus

Dušan | 13.04.2018

"Aspoň že chápete, že termín psychotrockismus je NEBETIČNÁ hloupost"
- ak máte mieru tak viete že toto ľudo nepovedal .

"Tak takovýmto víc než laickým chápáním psychiatrických diagnóz se jednoznačně zesměšňujte." - nejde o profesionálny systém v zmysle súčasného chápania psychických porúch

Ide do určitej miery o potrebný systém laického pochopenia zle nastaveného myslenia v súčasnej spoločnosti. Pretože potrebuje každý človek rozoznať povahu psychiky druhého človeka v bežnom živote. (systém "to a nie to")

Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Neříkám že to Ludo povedal, ale že to tak chápe. Pokud ne, mýlím se a přeceňuji ho.
Ono nejde ani tak o laické chápání psychiatrie jako o diletantismus.

Každý člověk potřebuje především 1. poznat podstatu vlastní psyché a 2. její případné predeterminace celou širokou škálou různorodých vlivů... V žádném případě to není záležitost primitivního rozlišování - toto jo, toto ne.

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Zasa trepete 123456.
O niečom, ćo neexistuje vo vami uvedenom zmysle.
V princípe, základe vášho tvrdenia ste mimo.
Dole nižšie som vám to znova vysvetlil,
tak ako to tu bolo vyvetlené už mnoho krát.
Buď ste to nečítal, alebo provokatívne, ako malý fracek kvakocete demagogizujete ďalej.

Psyché ako oddelený, autonómny, nezávislý systém neexistuje.
Dané infopole podlieha nevyhnutne objektívnym socio-naturálnym zákonom, ako každé iné.

Pravdu máte akurát v tom, źe mier(faktorov) je mnoho,
avšak znova kecáte, a/alebo klamete v tom, źe sú faktory rozhodujúce-dominantné práve typu 1-0(áno-nie).
Primitívne NErozlišujete práve vy a chcete z manipulatívnych,
alebo nejakých iných chorych dôvodov k tomu dotlačiť ostatných.
Áno, potom je vskutku ľahšie ľudí obabrať, podviesť.
To hlavne kvôli svojmu nedovzdelaniu podvedome zneužívajú i nohí tzv. "psychiatri". Ok, šarlatánstva je tam priemerne možno trochu menej, ako u tzv. "psychológov", no to by bola už iná náväzná téma.. O to viac vśak masovo i sami používajú "najmodernejšie" psychotropné látky. Na ich konferenciách sa verejne otvorene hovorí, źe 80% z ních fetuje s týmito rôznymi látkami na sebe "experimentuje" a oni idú "liečiť" pacientov?
Taká je žiaľ "odborná" realita. Degradácia vedy.

Samozrejme nehovorím, źe v extrémnych prípadoch je premedikácia dočasne lepšia, ako smrť pacienta, alebo ním zapríčinená exitus niekoho z jeho okolia. To ale znamená, źe psychiater profesne zlyhal, ak bol dlhšie prítomný. Podobne, ako manažér, politik, ak padne na 6.prioritu riadenia, alebo v podstate akúkoľvek nižšiu ako 1.

Ďalej sú extrémne, neštandardné situácie napr. tažkých vrodených hlavne kombinovaných postihnutí, ako vidíme v 3.kategórii DSS(resp. prísluśných spádových ústavov, ako takých), prípadne skratových ťažkých psychóz apod. ktoré sú ďalšou samostatnou náväznou témou. Ich objektívne príčiny, "prirodzené" percentuálne zastupenie v populácii a zastúpenie % neprirodzené, ovplyvniteľné dôvody v rámci sociologickej mechaniky, atď..

No skôr vy osobne javíte jasné príznaky psychózy, ktorá prerástla už dávno od schizofrénie, ako tu vás a vaše príspevky nejaký čas vidím :)
Je to zámer?
Váš vlastný, alebo nie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Fx | 14.04.2018

Blablabla

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 14.04.2018

Meeééé! :D

Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Človek by predovšetkým mal vedieť rozoznať povahu vlastnej psychiky.

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

O tem žádná.

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Dušan | 13.04.2018

Áno poznať seba je potrebné, ale nič nemení na tom čo som napísal.

Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Strapňujete sa vy 123456.
Psyché principiálne neexistuje.
Možno vo vašich blúznivých chymérach.
Svet, systém, Človek je jeden.
Už starí grécki filozofovia sa nad týmto bludom vtedajśích šarlatánov oprávnene smiali, pred ním varovali, no napriek tomu bola táto demagógia ďalej počas tisícročí jelitami z čisto politických dôvodov propagovaná a dokonca i do pseudonáboženstiav a vzdelávacieho systému aplikovaná, naočkovaná. Tie boli týmto svinstvom a ďalšími zopár vírmi kontaminované. Ide o triggerpoity, resp. záchytné body parazitovania, ovládania daného individuálneho, či kolektívneho tela-osobnosti parazitom, parazitmi.

A o psychiatrický diagnózach neviete evidentne nič.
Obzvlášť, ak by ste bol "psychiatrom".
(česť výnimkám)

So psychiatrickými pacientami (a v neposlednom rade i s mnohými chudákmi psychiatrami) sme robili hodne v starej robote a silno sa to týka aj mojej odbornej špecializácie.
Preto sa k tomu týmto spôsobom môžem a mám právo profesionálne vyjadriť.

Reálne psychózy a schizofrénia majú mnoho spoločného.
Mechaniku ich vzniku a riešenia sme tu rozobrali dostatočne.
V ich kolektívnych formách i ich individuálnych prejavoch.
Pojem "podvod" a "klam" vykadrujú ich základ tak v ľudovej forme, ako i v hĺbkovej podstate.

Druhá vec, je, ćo si vy pod nimi skreslene predstavujete 123456.
No to vlastne ani nikoho nezaujíma pri vašom principiálne chorom postoji.

Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018


Nuz...
Problem je ako to chape napriklad sam "odbornik".
Nedavno bol v novinách pripad opitej psychologicky (studentky) ktora mala pri sexe rada skrtenia. Po party skoncila u neznameho v posteli a ten ju uskrtil. - "
Keby sa to nestalo a borec by sa nepriznal co sa stalo tak by zrejme aj ona bola ten kto sa ma pravo prejaviť v danom obore.

Veľa ludí je odborníkov v oblasti psychtrópnych látok a pri tom ich nikdy neskúsili alebo aj áno a popierajú to.

Osobne som okrem iného vykonal experimenty sám na sebe. Pohyboval som sa "v stoke".
Mám teda právo o tom hovoriť alebo som automaticky feťák?

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Isto, presne..trafil ste v tomto do čierneho

Psychologov naozaj neberte ako bernú mincu.
Väčšinou cvoci s osobnými psychickými problémami,
ktorí si chybne mysleli, źe štúdiom "psychológie" pochopia seba a svoje okolie. Aspoň s mojej dlhoročnej skúsenosti s koelgami :D
Nič v zlom!
To ako keď niekto ide od seminára, aby pochopil Boha.
Vzájomne sa to totiž prakticky absolútne vylučuje.
Obaja sa naučia také sprostosti, źe sa z toho väčšinou dokonc aživota a moźno žiaĺ ani potom len tak nezobudia.

Ide o systém korporátneho pyramídového zasväcovania výkonného(na rozdiel od riadiaceho) aparátu. Ako v akejkoľvek "sekte" - ľudovo povedané.

Keď nefetujete, feťakom nie ste.
Jednoduché.
Druhá je otázka, ako rýchlo po ktorých drogách začne vaše telo(nosič) a jeho SW, aspoň ako tak normálne fungovať.
Často sú to roky.
Napr. aj u alkoholu, čo je veľmi tvrdá droga,
čo má v mnohom devastujúcejšie účinky, ako napr. heroin.
Najmä geneticky a neurologicky.
I keď heroin vas zasa väčšinou rýchlejšie zabije.
Bavíme sa samozrejme o masových štatistikách.
Mnohě škody na organizme sú však takmer neopraviteĺné, resp. veľmi veľmi pomaly.

Kto je vśak zas na druhej strane úplne dokonalý?
Nepadať na duchu a snažiť sa by´t človekom
a udrźať si to potom. Stále ďalej, i keď zakopnem, nevadí.

To sme tu už ale tiež donekonečna za posledné roky rozoberali, veľa odborných článkov publikácii..pozrite si staršie diskusie na tému..

Re: oprava

ľudo | 13.04.2018

"To ako keď niekto ide DO seminára, aby pochopil Boha"
..či aby sa k Bohu bližšie dostal

Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Jste to vy mudrlante, ale jeden krásný Narcis:) Berte to jako diagnózu psychiatra amatéra, ať to ustojíte, i když jste samozvaný, údajný profík :) Profík psychiatr, který odmítá pojem Psyché jako principiálně neexistující. Bezva finta:) Nebyl jste spíš pacient ? Mimochodem, čo si predstavujete pod takým pojmom Psyché vy ?
No nic, nemá smysl dál rozebírat to vaše oblíbené kvákvá, jste čitelný jak jízdní řád:)

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Stále sa s tým pijmom psyché stretám, ale ešte som si to nezaradil. Nejak som sa tym nezaoberal. Čo to ma jako byť? :D alebo mám použiť GooGLa ? :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Pro Qo:
Ve velké stručnosti. Pojem Psyché se odjakživa váže k pojmu duše. V současnosti je však lepší si jej vztahovat k pojmu vědomí. Vědomí pak chápat jako jakousi inteligentní jednotu, ze které se ono samo může manifestovat v různých samostatně a dočasně se vyskytujících vývojových formách. Třeba lidských. Vědomí ve svém principu tvoří jednotu existence a slovy kvantové teorie představuje tzv. "neviditelný" jakoby na pozadí či v základech existence stojící implicitní řád. Onou zmíněnou dočasnou individuací pak vytváří z této implicitní jednoty svoji vlastní, tzv. dočasnou a "viditelnou" explicitní formu či řád, který pak obnáší vše to, co všeobecně pojmenováváme jako všehomír či svět a jeho dění. Každý individualizovaný explicitní objekt či evoluční forma, touto individuací odlišená (jakoby zdánlivě vyčleněná) z implicitního řádu, nese sama v sobě, různou míru podílu na implicitním řádu, což jej uschopňuje k projevům úměrným své evoluční formě (např. lidé se projevují jinak než zvířata:). A právě tento oddělený podíl explicitní formy na implicitní jednotě je tím, co se odnepaměti nazývá Psyché, čili duše. Každá explicitní forma tak svým vymezením se vůči implicitnímu řádu, nese v tomto svém vymezení se jistou strukturu, dalo by se říct oddělující hranici mezi implicitním a explicitním a tato struktura je moderní psychiatrií chápána jako individualizovaná lidská psychika, která je lidmi strukturálně sdílená, obsahově však velmi osobitá. Na nejhrubší rovině zjednodušení, hraničící však až s mystifikací, pak lze tuto strukturálnost a osobitost rozdělit do zde tak populárních typů lidské psychiky. Různé psychedelické sloučeniny pak mají vliv na podobu této oddělující hranice mezi implicitním a explicitním (laicky mezi vědomím a a nevědomím či podvědomím) a jsou-li požity v racionálním psychoterapeutickém rámci, v naprosté většině vedou k tomu, co se zde zkratkovitě a nálepkovitě nazývá návratem k lidskému typu psychiky.
Stačí tak ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

123456.

Fuuuuu :D

Musím sa zorientovať v reči tvojho kmeňa. :D

Je možné to nazvať "ľudská osobnosť"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Dá se říct, že lidská osobnost je individuálně lidským, dočasným projevem implicitního řádu v explicitní lidské formě. Obsahuje životem osvojené vzorce chování, návyky, vědomosti apod. používané jednotlivcem v průběhu života. Je osobní, dočasnou a tedy i smrtelnou složkou nadosobní Psyché. Osobnost zaniká spolu se smrtí jedince. Smrt jedince je v tomto pojetí stáhnutím se Psyché z explicitního řádu v podobě člověka zpět do řádu implicitního. Psyché je možno též chápat jako podstatu člověka, která na rozdíl od osobnosti smrtí těla nezaniká.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

FU, tak to je hustý kompilát! :D:D:D
No vidíte a to máte z toho, keď prečítate veľa bullshitu..

Ako jeden môj starý šéf bez základného praktického(gr. "techné") vzdelania, ktorý sa to snažil dobehnúť čítaním množstva
pseudopsychologickej a pseudopsychiatrickej beletrie bez rozlíšenia a v jeho tekvici vznikol podobný šalát.

Potom bol pre ostatných na srandu, na parádu.
Použiteľný len na reprezentatívne účely
pre podobných formálnych maNNažerov na pódiu.
Opičárny pre stádo.

Nás zaujímala skôr réžia, scenáristika a dramaturgia
a nie herectvo. Na to sú opice. Najlepšie sami o sebe extrémne
presvedčené opice, ktoré svoju rolu úprimne žijú, jej fakt veria
a sú do role obsadzované podĺa miery svojho NEchápania
procesného inžinierstva objektívnej reality.
Pajáci.

Ako tak často v oficiálnej politike.
Bo ako skutočný režisér nikdy nesmiete vyjsť na pódium.
Naspäť cesta nemožná. Degradujete na herca
a réžia vás nazad neprijíme, keďže sa stávate významným bezpečnostným rizikom.
Ste identifikovateľný a zo subjetu sa stávate objektom.

Toľko k základom vášho Psycha :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

9 | 13.04.2018

Smrtí jedince ale zřejmě nezaniká dočasná individualizace vědomí.? Individualizované vědomí tak pokračuje v dalším vývoji ať už (jak píšete) v explicitní nebo implicitní formě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Po smrti většinou následuje další individualizace do nějaké, evolučně adekvátní, explicitní formy. Právě tomuto cyklování v explicitních formách se říká samsára. V implicitním řádu neexistuje žádná forma osobnostní individualizace. Hranice oddělující osobnostní explicitní formu od své - její implicitní podstaty se smaže, čímž dochází k evolučně závěrečnému splynutí - s-jedno-cení explicitního s implicitním, dočasného s bezčasým, vyskočením z kola podmíněného rození se do explicitního řádu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Inými slovami je to to:

https://znalosti-osvobozuji.webnode.cz/news/reinkarnace-a-sub-osobnosti1/

Nechcelo sa mi pisať tak som skúsil pogoogliť či to niekde nieje zbúchané... A hele... :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Sakra... Ten link som dal ja.
123456 malo biť v príspevku jako adresát.

Omluva...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

9 | 13.04.2018

To 123456
Ano, ale k tomu splynutí dochází na závěr, když duše dosáhne odpovídající zralosti. Takže v průběhu evoluce, ve smrti k němu zřejmě nedochází.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

To 9.
Kvantová teorie nerozlišuje čas ve smyslu minulost, přítomnost a budoucnost a tudíž ani nepracuje s představou začátku a konce, či setby a sklizně. V tomto nelokálním pojetí souvztažností je tedy možné ukončit samsáru "kdykoliv" a je tedy možné zrušit limitující a rozdělující hranice v kterékoliv lidské formě. Netřeba čekat na nějakou dostatečnou zralost, třeba na tom skrze adekvátní sebepoznání respektive vnímání reálně pracovat. V podstatě to je jediná, skutečná výzva lidské formě bytí, kterou se i zabývá moderní kvantová psychologie, která mimochodem odmítla Freudem zavedený časový princip v terapii, kdy traumata z minulosti způsobují přítomné problémy podobně jako je způsobují strachy z budoucnosti. Z iluze času je nezbytné vyskočit...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

9 | 13.04.2018

Pro 123456:
Děkuji :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Jo... Teraz už sme synchronizovaný.
Chcel som mať istotu. Ď.

Ta osobnosť ale tiež celkom nezaniká.

Trochu si ten pojem "psyche" použil ako vyznam v zmysle "vyššie Ja" ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Proste psyche=duch

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Vyšší já většinou navozuje představu rozdělení psyché či vědomí do jakoby systémově - řádově odlišných struktur. To ale není přesné. Spíš je vhodné brát vyšší já jako svobodnější projev vědomí, podmíněný méně "tvrdými" hranicemi, které jeho projevům vytváří právě vyhraněně zformovaná osobnost. Čím je osobnost vyhraněnější, individualizovanější, tím jsou ty oddělující hranice mezi implicitním a explicitním tvrdší, více limitující, povahově formující, udržující osobu ve větší nesvobodě aktuální explicitní formy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Jasné. ;)
Na môj vkus mâš trochu komplikovaný prejav ale v poho. Ako som sa snažil naladiť tú frekvenciu (123456), tak ma napadla asociácia s tým čo KoBi poznajú ako Hranice Božieho dopustenia.

Vlastne píšeš práve o tom :D

Toto ma baví. Daj ešte niečo :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Asi si nastudujem KOB a budem vam robit translator aby ste sa s Luďom nemuseli "doťahovať" :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Tady trochu pozor. S těmi hranicemi se pleteš. KOBisti pracují s pojetím oddělenosti boha a jeho díla a tudíž staví smysl lidského snažení na komunikačním vztahu mezi bohem a jeho dětmi. Z tohoto nutně nerovnoprávného vztahu pak odvozují něco jako povinnost dítka, žít a pracovat v intencích tohoto božího rodiče. A tyto intence jsou dány právě tou tzv. KOBáckou hranicí božího dopuštění. Moderní psychiatrie a psychologie však dnes už dospěla či se přidala ke kvantové interpretaci podstaty světa jako takového, ve kterém už není místo pro nějakého supersystémového boha, jeho dílo a intence či přikázání. Bůh je zde nahrazen jednotou implicitního řádu a kvantem individuí, která si sama svým vnímáním vytváří oddělující hranice a z tohoto implicitního řádu se dočasně samy vyčleňují do individualizovaných explicitních forem. A právě změnou tohoto vnímání se mohou zbavit svých vlastních limitujících hranic a tak se navrátit do nediferencované jednoty implicitního řádu. Žádný vztah k bohu a jeho přikázáním či dopuštěním vůči něčemu či někomu jinému než je on sám, se zde coby pomýlený mentální konstrukt neřeší. Takže jak vidíš, jde o dvě zcela rozdílné chápání pojmu hranice.

Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Vy nejako veľmi čudne chapete ešte aj ten pojem "kvantum",
s ktorým tu tak akoźezavätene mávate :)
Navyše sa nejako v tom vašom implicitno explicitnom svete stále viac zacyklujete. Spolu s tou vašou "modernou psychiatriou a psychológiou". Čítaním takých kníh ešte nikto objektívne zrovna nezmúdrel. Žiaľ skôr naopak.
Informačný šum krajiny krivých zrkadiel.

Nikto netvrdí, źe KSB je dokonalá a nato ani neašpiruje.
a aj viacerí z nás tam majú voči nejednému predpokladu výhrady.
Celkovo som však zatiaľ na leší model, popis reality a hlavne nástroj práce s ňou, nenarazil.
Ak máte lepší, dajte ho sem a môźeme sa na to pozrieť.
Uvidíme.
Ak je lepśí, kľudne preberiem.
Alebo aspoň to použiteĺné z neho.
Alebo ste zasa len x+1 zavádzač?
Či už narcisko, alebo znova jeden platený..

Re: Re: psychotrockismus

123456 | 15.04.2018

To, že jste vy nenašel lepší model nevypovídá o ničem jiném než o vás. S tím argumentovat je fakt úsměvné. Požadujete něco co byste vy sám klasifikoval jako lepší ? To fakt věříte tomu a žijete ve světě, ve kterém někdo či něco z venku vás může takto ovlivňovat a na čem si vytváříte vlastní závislost? Copak jste nepochopil nebo žeby vědomě odmítl fakt (?), že svoji vlastní realitu, svá vlastní přesvědčení si skrze své vnímání tvoříte sám a vždy jsou subjektivní ?
Jste-li přístupný k přebírání "lepšího", zkuste začít odhazováním "špatného" :)
Zkuste si v klidu domova přehodnotit tuto trojici zdejších, tak oblíbených, apriorních kolektivních mystifikací:

1) Bůh je systémově něco jiného než jeho dílo a naším úkolem, ne-li přímo údělem je, coby jeho produktem, konat v jeho intencích...

2) Existuje tzv. objektivní realita, vůči které jsme každý svými názory různě subjektivně vzdálen, která ale existuje nezávisle (coby faktologická Pravda) na každém z nás ...

3) Světové dění je už od dob zaniklé Atlantidy řízeno zpoza opony skrze jakéhosi mýtického globálního, protilidsky orientovaného predátora (GP), se kterým je potřeba se vypořádat ...

Dokud bude součástí vašeho subjektivního přesvědčení tato trojice, pro mě, bludů či iluzí, společnou řeč nalézt nejde. Zkuste si uvědomit, že vaše obsese bojem o bezpečnost je psychiatricky naprosto jasně diagnostikovatelná a i léčitelná.

Pokud mne však místo toho opět obšťastníte nějakou explicitní nálepkou, jako třeba výstavní psychotrockista či placený agent temné strany, nebudu se zlobit. Vím, že to bude jen projev vašeho dočasného psychického stavu. Ve skutečnosti to tak ani nebude myslet:) Vždyť věříte-li v Jednotu a jste-li schopen být alespoň trošku konzistentní, potom musíte uznat, že vy sám nejste nic jiného než jiné já:) A sám vůči sobě byste už mohl být schopen projevit trošku empatie a soucitu místo vymezování se a odporování, nebo ne ?

Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Vráťte sa do svojej rozprávky
a keď nutne chcete, aj do hororu.
Ja vám už brániť nebudem.

Ten starý vtip o psychiatrickom oddelení žiaĺ plne sedí:
"Čím sa odličujú pacienti od lekárov? - kľúčmi"
Vy amatér! :D

Ja mám síce podobné vzdelanie, ako títo niektorí kolegovia, no našťastie trochu lepśie, i keď isto nie dokonalé :)

Tzv. kognitívne vedy, či technická "psychológia"(laicky) apod. sa dajú študovať totiž aj na Technickej univerzite, Matfyze apod. Sú medzi časom rôzne interdisciplinárne špecializácie tohto zamerania, ktoré sú odborne na určite vyššej úrovni, ako priemerný i lepší psychiater.
A lekár je tiež len mechanik (česť výnimkám)
My sme vývojári, inźinieri.
U nás sa zameriavame na OBJEKTÍVNU realitu, ktorej existenciu mnohí naši "kolegovia" humanitári doteraz vehementne popierajú.
Máme vśak zasa niektoré "komplikácie" iného druhu.. ktoré sú taktiež medzičasom riešené.

Dobrá rada:
Ak vás amatérsky baví psychiatria,
začnite z teórie riadenia.
Nemusí to byť ani hneď zrovna DVTR.
Na "beletriu" psychiatrov(o tzv. psychológoch radšej ani nehovorím) - ich školské skriptá, ći tzv. odbornú literatúru sa rovno vykašlite, bo sa úplne zamotáte.
Zoberte si intro-skriptá pre 7.-8. semester z nejakej z našich katedier.

Ok..bez vyššej matiky a štatistiky sa v reálnom sociálnom inžinierstve moc kvôli nutnosti modelovania informačných polí a ich riadenia nazaobídete, no matricové, tenzorové počty a operátory trebárs vynechajte. Na tú úroveň-level, ktorý vás asi zaujíma, vám to bude stačiť. A možno vás to bude inšpirovať ísť aj ďalej..

Až potom sa kľudne vráťte k psychiatrickej beletrii už s úsmevom, s nadhľadom schopnosti rozlíšenia, na čom by mohlo byť čo-to pravdy a v akom kontexte, čo je asi skôr blbosť a čo totálna kaša, mazanica, šarlatánske bludy.

Opačne vám to naozaj moc neodporúčam.
Strata času a hlavne sa z toho nemusíte vôbec zobudiť.
Podobne, ako sa niektorí žiaľ proste nevrátia z výletu("tripu") na LSD. I takí "doktoranti" tam boli.
Veĺa šťastia! :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Páni... ;D

Čo Kafkova experimentalna psychológia alebo parapsychológia. To už je oblasť sci-fi?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

:D
Freud a Jung podobne.
Pamätná veta, čo sa traduje v technickej psychológii
a politickom marketingu ohľadom
ťažkého feťáka-kokešáka Freuda,
keď išiel so svojim asistentom loďou do USA:
Asistent: "Čože im to nesieme šéfe?"
Freud: "Jed kámo, jed!" :)

Je logické, že isté kruhy to hovado tak propagovali
a chudáci študenti sa musia tie jeho s..čky učiť.
Bez roszlíšenia je to smrť pre mozog podobne, ako biblia.
Ťažký psychofet.

I keď sú tam aj veľmi zaujímavé veci,
len to treba vedieť čítať.
A to identifikovať bez znalostí aspoň základov sociálneho inžinierstva na 99% nebudete schopný.
Ako keď nepoznáte kód.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Freuda zrovnavaš s B. Kafkom? :D si Kafku aj čítal? :D
Jung to je ten čo oficialne zaviedol intro-extroverizia? ;D riadny objav. Sa nedivim že GP pretlačil práve ich pohlad na problematiku. Len sa čudujem na čo všetko dokázal prísť taký Kafka, keď evidentne napr. V náboženskych otázkach preferoval RKC. Čo podla mňa malo dosť blbý vpliv pri niektorich experimtoch. :D ma dojalo ako sa pytal subjektu v tranze ktora cirkev je naj. Po dlhšom váhani odpovedal RKC. :D celou knihou vysvetluje ako moze ovplivnit vysledok vlastnym presvedcenim o tom a tom. Neustale preferoval RKC... A potom taky experemint s hypnozou... Prej RKC ponuka najpresnejsi pohlad na vieru v boha :D
to sa zrejme nezhodnem ani s univerzom :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

9 | 13.04.2018

Největší problém je, že lidé často nerozlišují podstatu náboženství od samotné církve. Směšují to dohromady a chyby církve pak připisují samotnému konkrétnímu směru náboženství. Někdo to dělá dokonce úmyslně, aby to špatné zastínilo to dobré.

Re: podVodníctvo

ľudo | 13.04.2018

Presnejšie:
Pletú si Boha s cirkvou.
Akoukoľvek.
S akýmkoĹvek náboženstvom.
Náboženstvo je nástroj spolupráce s Vis Maior(Hierarchicky najvyšším, najobjemnejším supersystémom, Mierou mier, Nadmiernou realitou, Bohom)

Snahou jelít je vždy, aby bol nástroj čo najmenej funkćný.
Čím menej funkćný je tento nástroj, tým ľahšie môžu ovládať dav.
Každé náboženstvo je principiálne ateistické.
Inak by jelita nemohla pripustiť, dovoliť jeho existenciu.
Človek žijúci kontinuálne v priamom kontakte s Bohom je veľmi obtiažne manipuloˇvateĺný, ak vôbec.

Základom každého náboženstva je ateizmus a hierarchia.
Už od dôb šamanizmu.
Ide o falošné ošetrenie jednej zo základných potrieb Človeka
- potreby kontaktu s Bohom, zmyslu života a jeho(Človeka) role-úloh v ňom, v evolúcii UniVerza.
Na tomto bode-potrebe, podobne, ako aj na iných bazálnych "pudoch"(sex, jedlo..konzum, moc,..) sú postavené najstrašnejšie technológie manipulácie stáda s cieĺom jeho strihania a rezania.

Ako Neo..Noe, keď si trhal z tela tieto káble..falošného matrixu v ich úchytkách. On však vsúpil o Level nižšie, namiesto vyššie. Chyba v smerníku, z pohľadu tvorcov zámer.

Ľudský Duch i Duša majú viacero zložiek.
Nie len vedomie, podvedomie(autopilota) a agregátne moduly jednotlivých kolektívnych osobností, ktorých sú sučasťou(rodina, pracovný kolektív, školský, náboženstvo, národ, kultúra, atď..)
Avšak už aj principiálne rozdiely v bazálnych matriciach týchto zložiek, či dokonca len v ich cieĹových vektoroch, alebo i len v poradí priorít ich jednotlivých položiek zarábajú dotycnému na problém.
No bežný psychiater toto nerieši, začina od jedinca. Presne naopak, ako by mal. Mal by začať od prmárnej projekčnej kulturologickej matrice, od koncepcie riadenia danej kultúry, či dokonca kultúr, ktorých je dotyčné individuum súčasťou.
Ako keď sedíte naraz na rôznych stoličkách, presnejšie na rôznych bežiacich pásoch, s nielen rôznou rýchlosťou, ale aj iným smerom.

Re: Re: podVodníctvo

9 | 13.04.2018

Základem každého náboženství je idea, myšlenka a touha přiblížit se Bohu. Prvotním důvodem vzniku náboženství bylo navázat kontakt s Bohem, proto každé nábožensví má uvnitř skryté zdravé jádro. Bez ohledu na to, jak bylo potom zdeformované s cílem zotročit společnost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Pre 9

Ná-Bo-Ženstvo ;D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

to Qo | 13.04.2018

;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 13.04.2018

Luďovi.

Ano. Aj Boha s Cirkvou,

ale on zamerne rozlíšil právne NaBo-Ženstvo a Církev. -- Z cela správne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Hej, zasa nič nové.
S etymológiou toho slova sme sa tu už neraz hrali.
I šuťažou objektívne najlepśích variant interpretácii mnohých ďalších.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

Qo | 14.04.2018

Potom chápete rozdiel medzi cirkvou a Naboženstvom. I keď... Je rozdiel i Cirkev a Cirkev.

Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Porovnával som ten bordel.
I keď, ako som zároveň zdôraznil,
všade sa dajú nájsť střípky pravdy.
Ako keď človek zhruba vie kde a ako hľadať zlato.
No často je to v týchto prípadoch žiaľ skôr
ako vyberanie hrozienok z plesnivej vianočky.

Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

A hlavne ma to už nebaví.
Nech to robia tí, ćo nemajú čo robiť.
Keď mám čerstvý dobrý chleba,
nebudem riešiť výrezávanie nejkých ešte
akoźepoužiteľnýc z toho plesnivého, či zhnitého.
Ktorí iný nemajú, okej.
Mali by to tak robiť, bo sa inak otrávia.

Re: Re: psychotrockismus

Lunatix | 13.04.2018

to po tej riti a po hlave u niektorých jedincov ale nepomôže, keď ten defekt majú vrodený, dokonca medzi súkmeňovcami sa taký defekt cení a takto postihnutý jedinec je náležite celoživotne odmenený. Myslím, že dokonca na týchto stránkach je kdesi informácia o tom, že títo psychopati majú úplne inak organizovaný mozog a nejaká "prevýchova" u nich je nemožná, možno nejaký druh lobotómie by im "pomohol". V primerane spravodlivej sociálnej spoločnosti takýto jedinec bol vyobcovaný zo spoločenstva ale dnešná doba takýchto preferuje. Podobne ako kejklířov a šašov celebriťami zovie.

Re: psychotrockismus

Dušan | 13.04.2018

Myslím že sú tu dve verzie - 1. človek bol zle vychovaný
2. Človek nemá od prírody svedomie (môj tip max tak 1-2% ľudí)

Tá prvá verzia sa dá vyliečiť. Prácou alebo že si sám nabije dubovú palicu.
V druhom prípade dotyčný môže maximálne imitovať ľudskú štruktúru psychiky. Ale vždy bude potrebné si na neho dávať pozor.

Vyborne

Kolko budes zit | 12.04.2018

Informovanost pekne postupuje a p.Pjakin zavrsil 9.4. zmysluplnu triadu.

.... len tak

Sergio | 12.04.2018

v clanku sa pise : ..... Jedním z aspektů spravedlivosti na ruský způsob je absence parazitismu ve společnosti vůbec a tím spíše systematicky organizovaného parazitismu v podobě vykořisťování „člověka člověkem“. .... tato myslienka je v pracach KSB viackrat prezentovana , popisuje parazitovanie jednotlivca voci svojmu ludskemu prostrediu . Je vsak este jeden aspekt parazitovania , a to parazitizmus kolektivu , spolocnosti na tvorivej cinnosti jednotlivca . Tomuto aspektu vsak v pracach KSB nie je venovana pozornost a nie je , pokial ma pamat neklame , o nej ani zmienka . Pritom prave tento druh parazitivizmu je priznacny , charakteristicky pre rusku t.j. aj slovansku kulturu . Vysledkom pritomnosti a existencie tohto druhu parazitivizmu v danych kulturach umoznilo aj realizovanie tzv. socializmu v danych kulturnych hraniciach . Toho typu "socializmu" ktory mozme aj charakterizovat slovami vykoristovanie jednotlivca spolocnostou . T.j. spolocnost NEPRIHLIADALA na opravnene zaujmy jednotlivca , tieto boli , tak ako je to historicky ulozene v kulture rusov resp. slovanov , plne podriadene zaujmom spolocnosti . Vid aj tu casto zmienovany bolsevizmus t.j. vacsinovizmus t.j. ked spolocnost je riadena tak , aby vyhovela v prvom a neposlednom rade tzv. vacsine a tymto postojom odsuva potreby jednotlivca na vedlajsiu , zaznavanu a druhoradu kolaj .... Najst vyvazeny pomer medzi potrebami jednotlivca a potrebami spolocnosti je jednou z uloh priebiehajucej planetarizacie t.j. vytvorenia jednej celosvetovej ludskej civilizacie ..... ako ja vidim a "citim" jednotlive kroky a snahu Stalina , tejto problematiky si bol vedomy a snazil sa ju v ramci svojich moznosti riesit a ponukat vychodiska vid. jeho druzstva tzv artely .... Pri tzv. zapadnych kulturach ide o vysporiadanie sa s javom tzv. individualizmu ( vykoristovane a parazitizmus jednotlivcom a vsetko podriadene potrebam jednotlivca ) a pri ruskej kulture historicke vysporiadanie sa s tzv. kolektivizmom ( t.j. parazitovanim spolocnosti na jednotlivcovi t.j. vsetko podriadene iba vacsine ) .....

Re: .... len tak

Paulo | 12.04.2018

Ahoj Sergio, je to spominane v KSB trochu viac obklukou, nepriamo, cez tzv. Súbornosť, t.j. spoločenstvo jedinečných žijúcich podľa svedomia, kde vôľa jednotlivca dopĺňa vôľu spoločnosti a vôľa spoločnosti dopĺňa vôľu jedinca. Vtedy o tebe spominanom parazitizme nemôže byť reči.

Re: .... len tak

ľudo | 12.04.2018

Neviem, ako ste dosiel na taký absurd, že parazitovanie spoločnosti na jednotlivcovi je črtou slovienskych, či nejakých východných kultúr.
Možno ste len podvedome podľahli známej mašinérii totalitárnej propagandy tzv. "autorských práv", "duševného vlastníctva" a neokolonializmu vyvyšujúceho neprimerane "výdobytky západnej kultúry" nad vśetkých ostatných "nehodných domorodcov".

Prípadne ste možno pod vplyvom agitácie miestnych sebanenávidiacich (self-hating) príslušníkov nejakých zahraničných politicko-vojenských "ne"ziskoviek, agentúr.

Jedinec nemôže byť slobodný, ak nie je slobodná spoloČnosť.

Pravda je, źe niektoré ázijské spoločnosti sú postavené na extrémnom podriadení sa indivídua väčšine, čo má svoje historicko -geografické dôvody a rozoberá sa podrobne v KSB/DVTR a sprievodných publikáciách.
Na Západe je opačný extrém, kde inDiviDualizmus prerastá do zvráteného egocentrizmu.
Oba extrémy sú samozrejme zlé.
V tom máte pravdu.

Preto je to o MIERE a nie ani tak o "zlatom" strede.
Skôr reze, v zmysle rozlíšenia a konkrétnej kombinácie týchto a ďalších technológii v závislosti na skutočnej(a nie len deklarovanej) morálke daného inDiviDua a jeho spoloČnosti, ich miere chápania pravidiel evolúcie objektívnej reality a disciplíne myslenia-konania-realizácie vedome zvolenej-projektovanej matrice budúCnosti.

V slovienskych národoch sa naopak, zachovala práve ešte ako tak ľudskosť. Ak ste dlhšie žili na Západe a pochodili i Východnú Európu, isto viete, o čom je reč.

Ten západnými agitátormi nenávidený modul zdravého sedliackeho rozumu, ktorí hovorí, že buď pôjdeme pekne spolu do predu, alebo vôbec, je tu na to, aby sa práve nevytvárali situácie, v ktorých by sa tí šikovnejší z nás príliš národu vzdialili a tak nevyhnutne vždy i pokušeniu hrať sa na "bohov" prepadli a davo-elitarizmus strojili. Proste dostanú od ľudí po hlave. Ak samozrejem pomáhajú dedine, obćine, vśetci si ich vážia. No ak nieto neprimerane bohatne na úkor iných, či z neznámeho dôvodu, je to vždy logicky podozrivé spoloČnosť by mala spozornieť. To je úplne správne a legitímne.
Nemôže niekto zarábať mnohonásobok toho, čo bežný človek.
To je proste obćiansky nemožné.
Len kriminálne.
Akokoľvek by sa to snažil zlegalizovať.
Musel to proste iným nejako "kombinačne" urvať.
Hovorí sa o max3-5 násobku, čo je z hľdiska efektivity ešte ako-tak ospravedlniteľné.
Nie však 10, 100, či 500 násobok, ako niektorí korporátni mannažeri, zarábajúci desiatky, aź státisíce Euro mesačne + odmeny. To je jasne kriminálna činnosť, bo to vźdy nevyhnutne na cenách, daniach, inflácii atď zaplatia ostatní.
To si národ, národy a ich štát= spoločenské zriadenie musia dôsledne strážiť. Inak tu majú veĺmi rýchlo, ako z dejín dobre vieme, nejakú formu totality-oligarchie a následne vźdy fašizmu.(V tomto zmysle bol i marxizmus s jeho ideologickou elitou, samozrejme formou fašizmu.)

Proste jelitá vźdy nutne podĺahnú pokušeniu(prsteň moci-noci rozprávok), stratia mieru, keď sa priveľa od ľudí vzdialia. I keby ste na ich mieste boli Vy, alebo ja. Ide zo strany Vis Maior(alebo ak chcete Boha) o bezpečnostný modul nutnej spoločenskej aktivity, samovźdelávania každého obćana. Boh nepotrebuje ovce, otrokov, ale vyladenú kolektívnu osobnosť - SpoloČnosť jedinečných inDiviDuí- ČeloVěkov, súborný zborový intelekt s obrovskou kapacitou. Jedno Ľudstvo,ktoré má pred sebou vo vesmíre ešte veľa úloh. Preto škoda každého inDiviDua, ktorému sa nepodarí naplni´t svoj jedinečný optimálny potenciál. A takú situáciu má práve zabezpeči´t ona spoloČnosť. To je jednou z jej hlavných úloh. Nie kojiť neukojiteĺné úchylky zvrátených jelít, ktoré nedostali po tekvici, keď mali a tak sa zreťaze utrhli a teraz parazitujú. Myslím hlavne tie korporátne, nadnárodné. Lokálnych figliarov bez tých hore zbytočné a kontraproduktívne riešiť. treba systém meniť.

Nemal veru Fico tú protiľudskú matricu aktivovať,
heslo o prostitútkach a bordeli vysloviť..
Nevedomky, či mu to niekto podsunul?
Kto?
Tých drobných politických chýb urobil za poslednú dobu viac.
Oni sa zreťazili a grázli jeho nepozornosti využili.
Zároveň vśak konfliktný potenciál situácie preventívne vymlátili
a Ficovi čas na odpočinutie, preskupenie, prezbrojenie poskytnuli.
To je už ale iná náväzná téma..

Re: .... len tak

Boleslav Čech | 13.04.2018

Nerozumím tomu, co je to parazitování společnosti na jednotlivci nebo vykořisťování jednotlivce společností. Neuvedl jste žádný příklad, možná by mně to pomohlo porozumět, co máte na mysli.
Ano, stává se, že přínos jednotlivce je společností nedoceněn. Ale to bych vůbec nenazýval parazitismem.
Ano, za reálného socialismu se řada lidí spíše vezla, zatímco jiní táhli. To jistý parzitismus byl, ale jednotlivců na společnosti, byť těch jednotlivců nebylo málo. Nebylo to dáno povahou slovanských národů, nýbrž starým způsobem uvažování v nových podmínkách, což je naprosto přirozený jev, objektivně daný, a musí se s tímto jevem při realizaci jakýchkoliv změn ve společnosti počítat. Proto také Stalin upřednostňoval zásadu "každému podle odvedené práce" (neplést s podílem na zisku nebo ekonomickém výsledku podniku - velmi důležité!), nikoliv rovnostářský přístup. Předčasným opuštěním tohoto přístupu postupně vznikalo prostředí příznivé pro vznik parazitismu.
Reálný socialismus se realizoval pouze v kulturních hranicích slovanských národů? A co třeba Kuba (i když dnes tam bují kapitalistické prvky jak rakovina)? Nebo KLDR? V minulosti NDR?
Proč bychom se měli vypořádat s kolektivismem? Vždyť ten je pro lidi přirozený, neboť bez něj by člověk jako biologický druh nemohl přežít. A stále zůstává objektivní podmínkou k přežití lidstva. Vypořádat se s tím, co nám umožňuje samotnou existenci? Jak hloupé!
Možná ale zaměňujete kolektivismus se stádovitostí, což je něco jiného - slepé následování vůdce stáda, který ono stádo může vést třeba na porážku.
Rovněž nechápu (nebo chápu v případě, že jste představitelem parazitující menšiny a hájíte svůj zájem), proč se vymezujete proti řízení společnosti především v zájmu většiny. Protože v současné době z principu není možné (věřím, že v budoucnu to možné bude) řídit společnost tak, aby byly uspokojeny zájmy všech, je lepší uspokojit zájmy drtivé většiny, což možné je, ne snad? Kdo toto odmítá, v podstatě obhajuje dnešní stav řízení společnosti ve prospěch menšiny proti většině. Musí však jít o objektivní zájmy-potřeby, které zjistit lze (relativismus nepěstuji), nikoliv zájmy-pořeby umělé, vštěpované lidem dnešním režimem, aby nám (nebo spíše těm parazitům) ten kapitalismus lépe šlapal.

Re: .... len tak

Dušan | 13.04.2018

Aj keď tu už ľudo a boleslav popísali tvoje videnie ako málo objektívne. Pridám ešte jedno spresnenie mozajky.

Ide o tvoj výrok " a to parazitizmus kolektivu , spolocnosti na tvorivej cinnosti jednotlivca"

Tí čo sa "viezli", nevychovávali deti?

Re: .... len tak

Qo | 13.04.2018

Sergio.

Súhlas.

Re: .... len tak

asdf | 15.04.2018

chápu na co chcete upozornit, také jsem něco takového kdysi pozoroval i zažil. Nicméně jde zde trochu o zmatení pojmů,a je důležité si to ujasnit.

Jednak zde jde o otázku, jak moc jedinec má dávat přednost společnosti před individuálními potřebami, tj. klasický problém individualismus vs kolektivismus, který je do značné míry dán i typem kultury (dnes, přibližne řečeno, čím "západnější" kultura, tím má větší váhu individualismus a čím "východnější", tím kolektivismus, ve smyslu podřizování potřeb a činností).
Tohle ale není to hlavní, to je spíše jen jakési mravně neutrální - snad pokud nezajde vyloženě do extrémů, kde už pak ani klasický model lidské společnosti není možné aplikovat, a dostáváme se na jedné straně ke "společnosti" teritoriálních dravců typu "vlk samotář" vs kolektivních "super"organismů typu mraveniště. Obojí je běžným lidským měřítkům již velmi vzdálené, ale ani tak se nedá říci, že je to špatné či dobré. Prostě to odpovídá psychologickému nastavení členů daného společenství.

Mravní problém "prvního druhu" může nastat v situaci "nuceného multikulturalismu" kdy jsou takto různě nastavené společnosti přinucené žít ve stejné oblasti či se dokonce musí promíchávat až na úrovni jedinců. A nebo není naopak "trochu jiným" jedincům daného společenství dovoleno odejít do společenství jež je pro ně lépe uzpůsobené, a místo toho je na ně vyvíjen nátlak, drsná šikana, aby se přizpůsobili, "drželi hubu a krok".

Ale ani to není to o čem se zde chci zmínit. Ten druhý problém, opět již mravního typu, ten opravdový parazitismus na nějž narážíte, ten nastává ne v rámci osy kolektivismus-individualismus, ale v rámci více či méně umně skrytého davo-elitarismu. Ono vykořisťování jedince společností totiž není nic jiného, než klasické vykořisťování jedince "elitou", a to zde skrze nepřímé ovládání "společnosti". Neboť ve spravedlivém nastavení společnost a jedinec vstupují do vzájemné "transakční výměny" vždy jako svobodné, svébytné subjekty, které jednají dobrovolně (a nikoliv "dobrovolně") a pro vzájemný prospěch, kdy to čím jedinec přispěje společnost, (v jiné formě) spravedlivě oplácí, a naopak, a není zde tak žádný důvod pro resentment ani na jedné straně.

V případě parazitismu "společnosti na jedinci" jde o nátlak jakoby od společnosti ale ve skutečnosti od zinternalizovaných defektních programů, jež byly do společnosti uměle zavedeny "shora". Při sledování toků "energie" v takové společnosti nevidí člověk rovnoměrnou síť, ale striktně heirarchickou strukturu (byť by sama sebe stokrát nazývala socialismem, ať už s lidskou či jinou tváří..), kde si jistá časově stabilní a strukturně dobře definovaná skupina ponechává pro sebe výsledky úsilí těch ostatních (případně si ponechá jen část a zbytek ještě někam dál "přeposílá...), a v níž se tedy energie "ztrácí". Takováto podskupina si i automaticky uzurpuje řízení společnosti, mimo jiné právě jako nutnou podmínku pro možnost zachování toho pokřiveného, nepřirozeného stavu.
Pak jde opravdu o skutečné vykořisťování, avšak ne společností, nýbrž diskrétní elitou, pro niž je společnost jen zástěrka, kamufláž a nevědomý nástroj útlaku na jedince, přičemž tato "společnost" z toho ani nic nemá.

V situaci kdy by toto neexistovalo by o žádný parazitismus jít nemohlo, neboť ani situace kdy "všichni parazitují na všech" nevede k systematickému přerozdělování, a tedy růstu nerovnosti, je to defakto spíš jakási spolupráce, byť v důsledku sobeckého nastavení značně defektní a neefektivní (a je otázka zda se vůbec "vyplatí"), nicméně ani zde se nikde lokáně nic neakumuluje ani neztrácí.

V opravdové společnosti jedinec i společnost harmonicky navzájem naplňují své potřeby, s tím že v důsledku synergického efektu se to celé výrazně více vyplácí než čistě individuální úsilí, vzniká tedy přebytek, ten je spravedlivě a rovnoměrně rozdělován, a mimo jiné více než dobře kompenzuje případné lokální neefektivity kde by se jedinec mohl cítit dočen že jeho úsilí pro společnost nebylo náležitě doceněno. I technologicky poměrně primitvní společnost úrovně ranné industrializace již produkuje takové přebytky, že i dnešní "pracovní úvazek" >40h týdně by byl oprávněně vnímán jako absurdní, umělé zotročení nekompatibilní s Lidským životem (nemluvě o tom, že i již takový neandrtálec "pracoval" jen cca 2h denně).

Mysi raj

Paulo | 12.04.2018

Experiment 25 je k dispozicii v cestine aj v slovencine, napr. tu
http://dolezite.sk/Mysi-raj-a-upadek-spolecnosti-rRGUGi.html
Treba pamatat ze takto dopadne civilizacia zlozena z neClovecich strojov psychiky.

Re: Mysi raj

trebor | 13.04.2018

Ten link to je riadny bordel kod na tej stránke. Odporucam neklikat. Cpu zataz vyletela do nebies.

Re: Re: Mysi raj

Dušan | 13.04.2018

Pravdepodobne "ťažia" ethereum alebo Bitcoin alebo inú blbosť

Přidat nový příspěvek