Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (7). Objektivní práva a subjektivní zákony

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (7). Objektivní práva a subjektivní zákony

13.5.2016

předchozí část

 

4.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky

Podstatu základního ekonomického zákona kapitalismu J.V. Stalin určil následovně:

„Hlavní rysy a požadavky základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu by bylo možné formulovat asi takto: Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství, využívanými k zabezpečení nejvyšších zisků.“ (“EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR“, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisejícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, oddíl 7. „Otázka základních ekonomických zákonů soudobého kapitalismu a socialismu“)

Ačkoliv obyvatelstvo zemí „zlaté miliardy“ v naší době nelze nazvat chudým (je překrmeno do bezvědomí díky globálnímu přerozdělování zisků z lichvy a dopředu nesplatitelných dluhů globální nadstátní bankovní korporací), - ale pro kapitalismus euroamerického stylu je usilování o maximální spotřebu charakteristické i v naší době.

Avšak na prvních stránkách knihy H. Forda „Můj život, moje úspěchy“ čteme:

„Pokud bych sledoval jen kořistné cíle, nepotřeboval bych usilovat o změnu zavedených metod. Pokud bych přemýšlel jen o hromadění majetku, současný systém by pro mě byl ideální: zásoboval by mě penězi v dostatku. Ale já pamatuji na povinnost služby. Současný systém neposkytuje vyšší produktivitu práce, protože podporuje plýtvání ve všech jeho formách; mnoha lidem bere produkt jejich práce. Nemá plán. Vše závisí na stupni plánování a účelnosti.“ (Úvod. „Idea, jíž se řídím“)

Z tohoto je možné pochopit, že H. Ford jako člověk i jako soukromý podnikatel neodpovídá typu soukromého podnikatele, jehož kvality lehly do základů definice hlavního ekonomického zákona kapitalismu euroamerického střihu, protože H. Ford jasně a jednoznačně vyjadřuje svůj negativní vztah k „hrabání“ - tj. k dosažení maxima zisku v podnikání a jeho přisvojení do vlastní kapsy (o tom bude řeč dále) jako cíl činnosti libovolného „normálního člověka“ v takové společnosti. H. Ford nepřijímá historicky zformovaný kapitalismus jako systém a proti kořistné tvorbě zisku jako normy chování všech, která v něm panuje, staví pro všechny a každého normu chování SLUŽBY svou činností ostatním lidem a společnosti.

Avšak na rozdíl od zapálených marxistů – antikapitalistů není H. Ford revolucionář, nesnaží se svrhnout historicky zformovanou společensko-ekonomickou formaci, je transformátor. Přičemž transformátor, odmítající násilí jako způsob realizace společenského pokroku. Je učitelem: to, co zjistil a pochopil o organizaci výroby a rozdělení ve společnosti, to, co pochopil v politice celkově (včetně globální politiky) svědomitě popsal ve svých knihách, aby se ostatní, stejně jako on, stavěli k životu tvůrčím způsobem, k problémům v něm vznikajícím, a mohli využít jeho znalosti a praktické metody pro blaho současníků a budoucích generací.

Ale před pokračováním citování knihy H. Forda „Můj život, mé úspěchy“ uděláme malé odbočení od tématu, aby bylo možné lépe ocenit hloubku jím vyřčeného.

 

*    *    *

 

Odbočka od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony

Právo, to je otevřená možnost dělat něco a mít přitom garantovanou absenci trestu za tuto činnost.

V ruském vnímání světa jsou pojmy „právo“, „pravost“, „správnost“ vzájemně propojené a odpovídající slova mají společný kořen. V důsledku toho právo vyjadřuje objektivní pravost, předurčenou Bohem, a jak důsledek tohoto stojí právo nad státem příjímanými zákony, které mohou v životě společnosti vyjadřovat amorálnost. Tvrzení o tom, že „Právo“ a „Zákon“ jsou synonyma, pramení z defektní mravnosti a představuje vnucování společnosti míchání pojmů s cílem záměny práva amorálním zákonem.

V souladu s tím, pokud provádíme osvětlení otázek v systému myšlení, ve kterém jsou navzdory tomu „Právo“ a „Zákon“ synonyma, pak v životě společnosti je nutné rozlišovat dvě kategorie práv:

  • práva objektivní, darovaná Shora člověku a lidstvu, a první z nich, nadřazené všem ostatním: právo každého člověka být zástupcem Boha na Zemi v souladu se svědomím a v souhlasu se smyslem Odhalení Shora;
  • „práva“ subjektivní, zaváděné do života společnosti samotnou společností její vlastní mravně podmíněnou svévolí, která může vyjadřovat jak Pravost, tak i nepravost (amorálnost).


V důsledku toho jsou ve společnosti možné a reálně existují konflikty mezi právy objektivními, v jejichž následování se projevuje Boží Záměr, a „právy“ subjektivními v případech, kdy se tvůrci zákonů, jejich vykladači a vykonavatelé pokouší stát v cestě realizaci Záměru. V situacích podobného druhu je Právo nadřazeno zákonu, o čemž odedávna informuje ruské přísloví: „Bezhříšný před Bohem – nevinný před carem“. Takový přístup se kvalitativně odlišuje od kánonicky novozákonní mravní rozpolcennosti „bohovo bohu, císařovo císaři“.

Kromě toho, všechny psané zákony, které jsou vlastní společnosti v každé historické době – pokud se na ně díváme z úhlu pohledu teorie řízení – představují tři třídy informačních modulů:

  • algoritmy normálního řízení podle nějaké konkrétní koncepce života společnosti a života a činnosti v ní fyzických a právnických osob;

  • algoritmy ochrany řízení podle té koncepce před pokusy realizovat v téže společnosti řízení podle jiné koncepce, neslučitelné s první;

  • algoritmy odstranění nákladů (ztrát), vnitřně vlastních té koncepci, na kterou pracují algoritmy normálního řízení, rodící ve společnosti napětí a konflikty.

Ale problematika rozlišení koncepcí a projevů každé z nich ve formě rozličných fragmentů jednoho a téhož zákonodárství, společného pro celý stát, a překračování platných zákonů – je mimo chápání většiny poslanců, sociologů a občanů, díky čemuž představuje zákonodárství většiny zemí defektní algoritmiku. Defektnost algoritmiky zákonodárství má dvojí charakter:

  • v konceptuálně nevyhraněném Rusku není jasné, jaké zákony a paragrafy vyjadřují normální řízení podle vybrané koncepce, a co v zákonech představuje obranu před pokusy realizovat v ruské společnosti koncepce řízení, neslučitelné s panující. Právě proto je nynější zákonodárství Ruska krajně vnitřně rozporné, smyslově nevyhraněné nebo jednoduše nesmyslné;

  • v konceptuálně vyhraněných zemích Západu je rozvinuta část zákonodárství, vyjadřující normální algoritmiku řízení podle biblické doktríny (viz Příloha) a část zákonodárství, namířená na potlačení výdajů/ztrát, vnitřně vlastních na Západě panující biblické koncepci existence společnosti ve finanční oprátce židovského korporativního nadstátního lichvářství.

V souladu s nutností překonávat a kompenzovat vlastní náklady, ekonomické a finanční zákonodárství je zemích Západu podobné budování labyrintu ve stylu „babylonské věže“, ve kterém jedni soukromí podnikatelé mají právo hnát se za pomoci advokátů a soudců pod dozorem prokuratury za zisky jiných soukromých podnikatelů, příjmy státnosti i příjmy veškeré nájemní pracovní síly, nezamýšleje se o následcích v jejich prostředí kultivované sobeckosti a o tom, kdo a jak bude řešit vzniklé následky. Větší část právnické praxe Západu jsou proto právnické kličky na téma „urvat si něco“ na zákonných základech nebo „nenechat se oškubat“, na čemž parazituje chamtivá smečka právníků.

Rozvoj druhé části zákonodárství – obrana řízení podle panující koncepce před nekompatibilními alternativami – se děl jak v Rusku, tak na Západě od r. 1917 do konce 50. let, tj. do té doby, kdy v SSSR byl popliván J.V. Stalin a jeho epocha, načež pod vedením nového pokolení trockistů, prázdných byrokratů a sobců-kariéristů upadl SSSR do stagnace, a ideály socialismu v kruzích inteligence Západu byly diskreditovány, přestaly se těšit široké podpoře ve společnosti a přestaly ohrožovat samou existenci kapitalismu euro-amerického typu.

V SSSR byla ta část zákonodárství představena v epoše Stalina známým článkem 58, předpokládajícím tresty za kontrarevoluční a antisovětskou činnost. Na Západě „Hon na čarodějnice“ epochy „mcCarthismu“ a „zákazy na profese“ pro stoupence „levých“ přesvědčení v SRN v 70-80. letech také patří do tohoto řečiště politiky ochrany normálního řízení podle panující koncepce před jejími alternativami.

V podmínkách množství koncepcí, ucházejících se o výhradní moc nad společností, je vznik této části zákonodárství nevyhnutelný, a při jejím vzniku v davově-“elitární“ společnosti je nevyhnutelné i zneužití této části zákonodárství, protože v masových soudních sporech obyvatel začíná určitá část z nich maskovat svou sobeckost a různorodé sociální patologie ideály a slogany té či oné koncepce.

Pokud hovoříme o epoše potlačení řízení společnosti podle biblické koncepce, a organizaci samořízení společnosti v řečišti Záměru, pak profesionální právníci a zvláště zákonodárci, kteří se nezamýšlejí o konceptuální podmíněnosti zákonodárství, jsou nejškodlivějšími typy. Jsou škodlivější než soukromí podnikatelé, kteří se zařizují podle aktuálních zákonů (a mezer v nich), včetně bankéřů a spekulantů, protože soukromý podnikatel (jako třída) se zařídí podle jakéhokoliv zákonodárství, které z jeho úhlu pohledu jen vyjadřuje „pravidla hry“. Pokud se změní „pravidla hry“, společné pro všechny, pak většina soukromých podnikatelů, které nezajímá nic kromě jejich vlastního byznysu a nepřemýšlí o globálních problémech sociologie, se jim opět přizpůsobí, zvláště, pokud nebude ohrožen jejich život a nebude hrozit konfiskace jejich majetku a podniků. A pokud podnikatel má v naší době určité tradiční, nepsané právo nepřemýšlet o konceptuální podmíněnosti zákonodárství, pak právníci-profesionálové a zákonodárci takové právo už nemají.

 

*             *

*

 

pokračování...

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (7). Objektivní práva a subjektivní zákony

Ford - pokrytec, Stalin - monstrum

Olga | 22.05.2016

Poté, co v článku uvažujete o Fordovi jako o někom kladném, přestávám tento plátek NEVZDĚLANCŮ číst. Toto mi otevřelo oči,
nebudu zde nikoho poučovat o Fordovi a jeho svinstvech, to ať ten, kdo má zájem být vzdělán, nechť si načte sám/a/.
Ale abyste glorifikovali vraždícího Stalina a darebáka Forda, na základě toho, co PSALI, místo na základě toho, co činili,to je vrchol manipulace, a taky notná dávka tuposti, konec.

Re: Ford - pokrytec, Stalin - monstrum

josef | 27.05.2016

asi je dobře že tento plátek přestáváš číst. jen ty důvody máš poněkud obrácené, minimálně v té vzdělanosti. tvé názory na stalina jsou poplatné dlouholeté propagandě. zkus prostudovat něco sám, pravděpodobně své názory budeš muset poopravit.

Právo a zákon

Přemek | 17.05.2016

Tyhle dva pojmy jsou nejenom odlišné, ale mají i zajímavé mutace. Právo jako absolutní "boží vnuknutí" mutuje často v ideologické požadavky nijak neredigované z hlediska systémové reality. naopak subjektivní zákony nezřídka mutují v interpretaci zákonů přírodních nebo přírodní zákony alespoň respektují. Pochopitelně že subjektivita i zde zasahuje až k vědecké formulaci oněch přírodních zákonů se všemi riziky chybovosti z nepochopení přírody.

Re: Právo a zákon

Sio | 18.05.2016

Spíš bych řekl, že právo nesmí být subjektivní, jinak to nenaplňuje jeho definici.
Právo je normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

Dnes do 500 migrantov „robotníkov“ usporiadalo masové vraždenie automatickými zbraňami na Хованском cintoríne v Moskve.

Prieskum bojom | 14.05.2016

https://www.youtube.com/watch?v=bhAuJ5H72IY

20 ľudí bolo zranených, ako sa zdá, sú zabití.
Cintorín je obklopený poriadkovými jednotkami, vrátane FSB.
Nepokoje trvajú niekoľkých hodín.

Nech už je oficiálny dôvod k zrážke akýkoľvek, incident spadá do štruktúry stratégie destabilizácie s využitím cudzej diaspóry vo veľkých mestách.
To môže znamenať začiatok vojen s pomocou dobre vyškolených „hosťujúcich pracovníkov“.

Právo, to je otevřená možnost dělat něco a mít přitom garantovanou absenci trestu za tuto činnost.

Re: Dnes do 500 migrantov „robotníkov“ usporiadalo masové vraždenie automatickými zbraňami na Хованском cintoríne v Moskve.

Přemek | 17.05.2016

Jak se zdá, právo dochází naplnění zásahem, sice ex post, ale alespoň rozhodným, a tak i právo demonstrujícím. Problém je pochopitelně v zákonech s právem tu a tam kolidujících nebo ponechávajících právní (zákonné) vakuum.

Stalin pochopitelně pravdu měl, to vím.

Sio | 14.05.2016

Důvod je prostý. Zjevně nikomu tady nedošlo, že ta knížka o vykořisťování je z roku 1950 a v té době skutečně elity vykořisťovaly dělníky i ve vlastní zemi docela zjevně.
Popis týkající se překrmené zlaté miliardy platí nejdříve od 60-tých let, kdy byla změněna taktika. Elity na západě díky existenci SSSR pochopily, že nemohou okatě ždímat lidi ve vlastní zemi, jinak je čeká revoluce. A když nemůžeš někoho porazit, udělej si z něj spojence. Přesně to elity udělaly. Začaly korumpovat obyvatele vlastních zemí (po pádu SSSR vidíme i to, jak upadají sociální státy západní Evropy) a vykořisťovat země třetího světa, tj. z Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Za tímto účelem padaly vlády, vedly se války atd, děje se to dodnes, protože bohatství západu stojí především na loupežích a vraždách. Donuťte je pracovat jen na sebe (jako země bývalého SSSR a střední a východní Evropy), a uvidíte ten úpadek.
To také vyžaduje změnu teorií, které platily před 50,100,150 lety, protože teď se stal kvazikapitalistou každý obyvatel západu. Tím, že se s ním elity dělí o zisk, dělají z něj spoluviníka za všechny ty války a loupeže.

Re: Stalin pochopitelně pravdu měl, to vím.

Oracle 911 | 14.05.2016

Súhlasím s poznámkou, že o zisk sa elity už nedelia aspoň 20 rokov, stačí pozrieť na vývoj REÁLNYCH miezd z posledných 40 rokov (obzvlášť v kontexte s produktivitou práce) alebo na znižovanie sociálneho zabezpečenia domorodého obyvateľstva.
SŠA je preto zaujímavé lebo, reálna mzda v porovnaní s produktivitou práce sa znižuje, pracovné miesta boli vyvedené do zahraničia a počet nezamestnaných a na žobračenkách je v historických výšinách.
Čo znamená, že blahobyt Západu končí, tak pre priemerného obyvateľa tak aj pre "elitu".

Čo sa týka ekonomickej teórie: v texte je vymenované čo musí zohľadňovať metóda na vypracovanie ekonomickej teórie A povedal som, že Keynesianizmus je nielen polopravda ALE aj slepá ulička.

Re: Re: Stalin pochopitelně pravdu měl, to vím.

Sio | 14.05.2016

Výborná je knižka Jana Kellera, "Tři sociální světy". Její obsah je poměrně dobře odražen i zde:
https://www.youtube.com/watch?v=JXa4IWB6MmY
+ další tři díly po 10 min.

Nakolik drsný byl Ford kapitalista?

Sio | 14.05.2016

Vynález běžícího pásu na montážních linkách vedl z jedné strany k efektivitě, z druhé strany v mnoha a mnoha známých případech k totální únavě lidí, co za tím pásem museli dělat. Film s Charlie Chaplinem "20. století" to myslím formou parodie ukazuje skvěle.
Zrovna moc humanistický mi nepřipadá. Jde o to, jak je linka nastavena, jaké jsou přestávky atd. O těchto parametrech nastavení ve Fordových závodech nikde řeč není. Ještě dnes se dočítám, jak zaměstnanci té a té firmy nosí v práci pleny, protože od pásu nemají ani čas odběhnout na záchod.
Ford sám o sobě mohl napsat cokoliv, ale zda to byla pravda, to je jiná věc. Jisté je, že to byl chytrý tvořivý člověk s dobře vyvinutým logickým myšlením, který se dokázal prosadit. Jeho význam bych s významem Stalina vůbec nesrovnával.
Nevím, co to má znamenat? Chce nám KSB dokázat, že kapitalismus je vlastně fajn a plně v souladu se záměrem Božím? Uff! Doufám, že jsem to jen špatně pochopil.

Re: Nakolik drsný byl Ford kapitalista?

udo | 14.05.2016

Veľmi zaujímavý pohľad.
Ad absurdum.
Myslím, že tak hlúpy nie ste..

Skúste prekročiť SIO tieň,
Vám scholastikou vštepenej,
až s posadnutosťou hranićiacej,
hľadania interpretácie čo najviac negatívnej.

Nebojte, nie ste v tom žiaľ sám..
..
k veci:
Nepripomína Vám trochu čakanie na dokonalý (bezchybný) pokrok,
tupé čakanie pseudokresťanov na Ježiša (GodOt-a.."proroka")?

Skúste sa niekoho v Západnej Európe spýtať,
či žije v kapitalizme?
Silno sa voči "Vašej hrubej spoloćenskej negramotnosti, urážke" ohradí..
Oni tamojší režim volajú inak..
(napr. "Soziale Marktwirtschaft" apod..pričom súčasťou každého biznisu, manažmentu je VŽDY nevyhnutne aj PLÁN)

Tento pojem ("kapitalista") u nás z istých známych dôvodov zaviedli po roku ´89 ako ideál starí známi ríšski kolaboranti - dnes havlisti
(nič proti tomu veselému alkáčovi, bielemu koníkovi, tradićnému "rodinnému" baránkovi, kaLaunovi Abelovi..)

..myslím, že po sprievodnej úvahe ste si i Vaše vlastné otázky už minimálne podvedome zodpovedali..

Re: Nakolik drsný byl Ford kapitalista?

Oracle 911 | 14.05.2016

Aj trochu viac uvedomelejší západniari si uvedomujú, že to čo tu máme nie je čistý kapitalizmus. A nadávajú tomu do fašizmu alebo do socializmu pre najbohatších či len do socializmu. (Ktoré označenie je správne či nesprávne radšej teraz nerozoberajme.)

Chcem tým povedať, že plačú za kapitalistami typu Ford a za érou, ktorý tu v skutočnosti nikdy nebol.

Re: Nakolik drsný byl Ford kapitalista?

Přemek | 17.05.2016

Ono to chce porozumět dobře textu. Henry Ford byl ve své době tolerovaná, protože "americky úspěšná" anomálie. Pochopitelně že montážní linky sám Ford považuje za časově podmíněný kompromis na cestě k vyšší produktivitě a je si vědom i postavení dělníka u linky. Proto se mu snažil jeho stereotypní práci vynahradit zvýšenými příjmy a nabídkou rekreačních možností. Kdo to z těch ziskuchtivých kapitalistů anglosaského typu dělal obdobně? Chaplinovo 20. století je skvělou freskou situace, kdy by Ford Motor Company koupili finanční tradeři. Absolutní ignorance podstavení dělníka u linky rozhodně nebyla Fordova podniková strategie, naopak. KSB nám chce ukázat, že možnost volby přísluší rozhodovatelům, kteří disponují informacemi a schopností práce s nimi. Proto její plné znění není pro duchem chudší. Když bede nejprve vzdělávána k pochopení jedna generace "od pásu", ta pak může zplodit následnou, již mnohem lépe chápající generaci možných rozhodovatelů - řiditelů. Proto veďme své potomky k chápání netriviální reality, ne k její náhradě mnohem "zajímavější" fikcí a virtualitou.

Re: Re: Nakolik drsný byl Ford kapitalista?

Sio | 18.05.2016

Ono je docela možné, že Ford takto uvažoval, i když nevím, kde berete tu jistotu. A také je možné že byl tolerovanou anomálií.
Co je však jisté, to je dopad práce u linky u většiny druhých podnikatelů. A také to, že kdyby na to nepřišel Ford, našel by se časem někdo jiný ...

Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 14.05.2016

„Hlavní rysy a požadavky základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu by bylo možné formulovat asi takto: Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství, využívanými k zabezpečení nejvyšších zisků.“ (“EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR“, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisejícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, oddíl 7. „Otázka základních ekonomických zákonů soudobého kapitalismu a socialismu“)
***
Ačkoliv obyvatelstvo zemí „zlaté miliardy“ v naší době nelze nazvat chudým (je překrmeno do bezvědomí díky globálnímu přerozdělování zisků z lichvy a dopředu nesplatitelných dluhů globální nadstátní bankovní korporací), - ale pro kapitalismus euroamerického stylu je usilování o maximální spotřebu charakteristické i v naší době.

Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

udo | 14.05.2016

Znova..
Ide o to, AKO to chápete..

I keď určite nie vždy a všade,
ale v tomto konkrétnom prípade,
práveže Stalin pravdu mal.

Navyśe sa predsa obe vyjadrenia doplňujú

No tak i u Obamu, Rotchielda, Hitlera, Junckera,
Klausa, Havla, Dzurindu, či Mečiara
sa treba vždy za pýtať,
1.v ćom konkrétne a v akom kontexte Pravdu mali a AŽ POTOM,
2. v čom sa mýlili..moźno klamali,
3. prečo (ich osobnostný stereotypický profil) a
4. čo konkrétne a ako lepśie urobi´t mali.

Inak nejde o konštruktívnu kritiku, ale prázdne tliachanie, zavádzanie, za ktoré sa u nás na dedine tu a tam dáva i oprávnene "na hubu" (s prepáćením).

To nemyslím samozrejme osobne SIO.
(Žeby zasa u niekoho nedorozumenie nevznikalo)

Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 14.05.2016

Já bych se ptal spíše dvěma známými latinskými větičkami, to je ještě předbiblická klasika:
Cui bono?
Komu svými činy posloužili?
Divide et impera.
Koho spojovali, koho rozdělovali a proč.
Například, Mečiar, Klaus a další velmi dobře posloužili západním neokonům tím, že se zasloužili o rozdělení Československa. Komu to prospělo? Prostým lidem v Čechách nebo na Slovensku? To sotva, i když mnozí tomu věří. A proč rozdělili od sebe dva národy? No to je takový soft jugoslávský formát. Možná, kdyby neuspěli, bylo by na řadě humanitární bombardování. Dva menší státečky se lépe řídí, než jeden větší. Počítám, že to bude těžké, ale rádi by rozdělili i Polsko.

Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Oracle 911 | 14.05.2016

Stalin mal pravdu ALE súčasná situácia je už neudržateľná, lebo zvyšujúci dlh obyvateľstva nezvyšuje spotrebu.

A o tom hovoril Stalin, keď označil ekonomické zákony za objektívne platné ALE časovo obmedzené. PRETOŽE do konca 2008-2009 zvyšujúca zadlženosť obyvateľstva znamenal aj zvyšujúcu spotrebu, teda profit aj pre výrobcov, poskytovateľov služieb a aj pre úžerníkov.
Prečo hovorím o tom?
Dotcom bublina a hypotekárna bublina zanechala obyvateľov Západu a hlavne SŠA majetkami, ktoré majú nižšie cenové ohodnotenie ako pôžička na ne. Teda zadlženosť obyvateľstva zabraňuje orgiám spotreby. (Odkiaľ by mala mať vykorisťované obyvateľstvo na konzum, ak jeho príjmy reálne nerastú už desiatky rokov?)

Pritom netreba zabúdať na dve veci: že podľa Keynes-iánskej doktríny, ktorú nasledujú všetci ekonómovia štátu a centrálnych bánk (CB) spotreba stimuluje rast ekonomiky (čo nie je tak celkom pravda) a to, že hypotekárna bublina takmer zničila celý bankový systém (hypotéky a na ne naviazané deriváty).
Takže štáty začali sa zadlžovať neuveriteľným tempom cez vydávané dlhopisy a CB kupovať všetko a poskytovať tak potrebnú likviditu bankám, lebo "plebs" už to poskytovať nedokáže.
To samozrejme nestačí a súčasný systém skolabuje pod vlastnou váhou, pričom niekde po ceste zažijeme hyperinfláciu a menovú reformu.

Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 14.05.2016

To je ono:
"ekonomické zákony za objektívne platné ALE časovo obmedzené"

Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Oracle 911 | 15.05.2016

Rád by som bol autorom tejto múdrosti, ale bol to Stalin, ktorý s tým prišiel.

Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

Nemusíte být autorem, stačí, že si to uvědomujete, což, jak jsem zjistil, většina lidí ne. Mimochodem, něco o historické platnosti marxistických teorií jsem četl někdy na VŠ od Lenina. Bohužel, po tolika letech už nevím, co to bylo za dílko.

Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pohnout bodem spojení třeba ... | 14.05.2016

Sio jde tu (nejenom tady, ale obecně všude) o dvě věci:
1.věcná stránka problematiky - to co si upřímně snažíte ujasnit
2.Vaše (kohokoliv poznávajícího) osobní predispozice/filtr se kterými se toto ujasňování děje.
1.axiom: každé ujasňování je poplatné/je funkcí predispozicím
2.axiom: žádná predispozice není lepší než druhá
3.axiom: žádná predispozice neujasní zkoumanou problematiku komplexně
1.závěr: každý predispozičně založený výsledek ujasňování si, je jen jedna z možností, jeden zorný úhel na objektivitu
2.závěr: až vícero získaných, predispozičně založených výsledků (úhlů pohledu na zkoumanou problematiku) umožňuje zahlédnout objektivní celek (nestačí jen např.půdorys a nárys, bez bokorysu stále nevíte jak objekt skutečně vypadá)
3.závěr: Není vůbec jednoduché ani samozřejmé, vědomě změnit/volit úhel pohledu, je potřeba se to tvrdě učit, jít do sebe, rozpoznat své stereotypy (stále jedna a ta samá, dokola/podvědomě/bez přemýšlení/automaticky používaná osobní/subjektivní predispozice), poučit se o jiných možnostech a naučit se je vědomě volit. Taky se tomu říká umět (umění) pohnout svým bodem spojení. Někdo to nezvládne nikdy, někdo po mnoha letech studia, jiný po několika tripech na příslušných drogách.
4. závěr: pro okolí nemá valného konstruktivního smyslu/hodnoty hodnocení/úsudky založené na jedné predispozici.
5.závěr: merito věcné stránky problematiky bývá zhusta pouze rekvizitou potřebnou k tomu, aby jedinec dokázal překonat svoji stereotypickou predispozici, bez čehož nelze (na evolučním žebříku vědomí) postoupit.
Zdravím.
P.

Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 14.05.2016

Já jsem položil jednoduchou otázku. Na jedné straně tu máme základní cíl kaputalistické ekonomiky, zkráceně zacituji:
"Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země"
a o pár odstavců dále se dočítám:
"obyvatelstvo zemí „zlaté miliardy“ v naší době nelze nazvat chudým (je překrmeno do bezvědomí díky globálnímu přerozdělování zisků z lichvy a dopředu nesplatitelných dluhů globální nadstátní bankovní korporací)"
Tak jak je to s tím obyvatelstvem - zbídačeno nebo překrmeno?
Řeči o filtrech (jistě, máme je všichni) a o tom správném úhlu pohledu mě nebaví, užil jsem si dost takových vět typu "Víš, soudruhu, pravda není jen jedna, to se musíš podívat na tu věc stranicky, pěkně po bolševicku".
To je hloupost, uznávám fakta a argumenty. Tady vidím nějaký výrok a o pár řádků níž jiný výrok, který ten první popírá. Zajímalo mě, zda to tu někdo bude umět vysvětlit. A odpovědi? Sio nebuď negativní, dívej se napřed co kdo udělal dobře, máš blbě nastavené filtry a díváš se na to z blbého úhlu pohledu. Ani náznak snahy to racionálně vysvětlit. Stalin by vám za takový přístup pořádně vyprášil kožich, soudruzi. Protože z toho dílka, které tu citujete jsem okamžitě pochopil, jak ten člověk uvažoval. Byl to člověk chladnokrevný, racionální a věcný. Což se vám tu zjevně moc nedaří. Ale jo, na většinu lidí dobře působí pohádky, což dokazuje kolik jich historicky sedlo na lep biblické koncepci. Tak zkoušíte dělat totéž, co bibilická koncepce, ale v bleděmodrém. Máte jiné pohádky. Kde zůstává chladnokrevnost, racionalita a věcnost? Ani Ford by vás za okecávačky nepochválil, je mi líto.

Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 14.05.2016

Mluvíš jako kdyby slova byla čísla a věty rovnice. Ale nejsou, což ti IMHO ke tvé škodě evidentně uniká a proto nechápeš a nevnímáš druhé. Tak třeba příště.
P.

Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 14.05.2016

V tom se mýlíš, jsem si velmi dobře vědom, že slova nejsou čísla ani rovnice, resp. že jazyk obecný není tak jednoznačný, jako jazyk formální. Navíc, pokud někdo nemá mé znalosti, (třeba má nějaké jiné, nechci tím nikoho marginalizovat) umím si představit, že ani nechápe můj text. Proto se snažím hovořit co nejčitelněji, ano-ano, ne-ne. Ale i to má své meze, svět není černobílý.

Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 14.05.2016

Na základě čeho soudíš, že se mýlím ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

Na základě toho, že podobné názory na svět jako matematicky modelovatelnou realitu a stejně tak na běžnou řeč jsem opustil někdy v 17 letech, kdy jsem skutečně studoval matiku a žil tím. Tam jsem se naučil pregnantně vyjadřovat, bohužel, taková řeč je pochopitelná jen pro ty, co umějí pregnantně myslet.
V diskusi, pokud má být konstruktivní, je pregnantní uvažování nezbytné, jinak se diskutující dost těžko vzájemně pochopí. Tato schopnost, spolu se schopností, jak uvažuje protistrana, umožňuje manipulaci s ní. Tohle ovšem velmi, velmi nemám rád. Takže to, přes jistou chuť to v určitých případech, to většinou nedělám. Tedy s vyjímkami, kdy jsem přesvědčen, že to protistraně prospěje. Jenže určit, že tomu tak je - dost ošidná záležitost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 15.05.2016

A teď se zkus zamyslet nad svým - coby cizím - příspěvkem, najdeš v něm třeba velmi rozšířený stereotyp - podle sebe soudím tebe? Anebo ono kultovní - čo si představuješ pod takým slovom - pregnantní ? Stále jedeme dokola - jeden o voze a druhý o koze. Takže to nechme být. Kde chybí úsilí porozumět, k porozumění nedojde.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

Asi to, co většina vzdělaných lidí. Dostalo se to i do slovníku.
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=pregnantn%C3%AD&typ_hledani=prefix

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 16.05.2016

KSB není jenom DVTR, ale i MIM. Zkus mu věnovat pozornost a možná se posuneme dál.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 16.05.2016

Přemýšlel jsem nad tím. Informace je objektivní realita, která je nám dána v počitcích, podle Leninovy je to forma hmoty. Ale hmota nejspíše není totéž, co materie a s časem nevím, co udělat. Míra trvání procesu ve své podstatě vyžaduje definici času, abychom mohli změřit dobu jeho trvání. METS je dist podivný přístup, Energie a Hmota jsou zde brány jako nezávislé veličiny, ale Energie je formou Hmoty a naopak. Takže současnou koncepcí je spíše MTS. Hmota-Čas-Prostor.Přidal bych tam informaci a získal MITS. Namísto TS máme M - míru. Vypadá to, že Čas a Prostor jsou jen součástí Míry. Dává to smysl, měříme v čase a prostoru. Pokud tyto dva pojmy nepoužíváme k měření, jsou zřejmě k ničemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 16.05.2016

Zkus do toho dát víc informatiky, kdy se jeden a ten samý pojem dá podstatou lépe chápat prostřednictvím analogie, i když v obou realitách je strukturálně něco zcela jiného.
Objekty - existují v obou prostředích/světech, ale ...
Čas - existují v obou prostředích/světech, ale ...
Informace - existují v obou prostředích/světech, ale ...
Procesy - existují v obou prostředích/světech, ale ...
ale např.
Uživatelé - už neexistují v obou prostředích/světech, takže ...
Jde mi o to, snažit se ukázat na možnost, toho, že naše realita je jen o řád vyšší stupeň (vyšší ve smyslu bližší Bohu) virtualizace než realita počítačová, což by znamenalo, že lidská duše (alá ředitel těla) je analogem člověka/uživatele počítače. Pokud se takovou to koncepcí realit začneš hlouběji zabývat, můžeš dojít k jinému chápání materialismu, náboženství, historického globálního procesu, GP, ..., potažmo smyslu lidského bytí... Pochopíš pojem matrix, pozřeš červenou pilulku (kterou tento web pořád dokola svým návštěvníkům nabízí) a můžeš se začít učit skutečně svobodně žít. Jinak máš ve všem pravdu, až na to, že si neuvědomuješ, že je to pravda (n(ě)kým naprogramovaná pravidla hry) reality, která je jako celek falešná/virtuální a tudíž je to pravda evolučně podmíněná. Je na čase se probudit...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 16.05.2016

Jistě, myšlenkou, kterou obecně vyjadřuje film Matrix, jsem se zabýval o pár let dříve, tj. už v 80-tých na VŠ, studoval jsem informatiku.
Jistěže to je možné, ale dokázat to "zevnitř" našeho prostoru to jednoduše nelze. Třeba si nějaké dítě z nadreality hraje s naším vesmírem a existence života je jen zajímavým spestřením oné hry. A je možné, že i tato naše nezprostředně vyšší nadrealita je součástí ještě vyšší reality. Je dokonce možné, že stupeň vnoření n+1 reality d n-té reality není ohraničen, takže n limituje k nekonečnu a vše se spojuje v jakém si kruhu. Co my víme? To dítě je náš stvořitel, Bůh nebo jen uživatel jedné instance vesmíru, kterou stvořil někdo jiný a naklonoval a máme tu i paralelní vesmíry. No a když se ti chalani propojí v síti, mohou se paralelní vesmíry i v některých bodech protnout.
ALE - všechno jsou to neprokazatelné spekulace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 16.05.2016

Doufal jsem, že když jsi ty počítače studoval, tak ti bude alespoň v tomto oboru fungovat intuice. Na závěr mohu jen zopakovat, co jsme tu již probírali nejednou - inspiraci si zakladatelé kybernetiky, jak se tomuto oboru dříve říkalo, si vzali ze struktury člověka... Proč asi ? (nápověda: HW+SW+OSI+...)
P.
Ps. To že nepolemizuji s tvými větami neznamená, že s nimi souhlasím, právě naopak. Hodně štěstí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 17.05.2016

No, asi se s tím těžko polemizuje. Nahodíš tu nějaký náznak, a to tak nedostatečně zformulovaný, že se jen mohu domnívat o čem je řeč. Zda se zakladatelé kybernetiky inspirovali strukturou člověka, to upravdu nevím, je to možné. Například OSI je co? OS(operační systém) ? Nebo OSI model struktury komunikace v počítačové síti? Nevím o tom, že by jsi byl nějakou autoritou, která je schopna posuzovat míru mé intuice, ale zřejmě se za ní považuješ. No tak si to užij.
Já zase poznám, jak kdo přemýšlí. Pregnatně formulovat neumíš, což svědčí o tom, že máš i problém s pregnantním myšlením. Co zbývá takovému člověku? Čarovat s pojmy, odvolávat se na intuici nebo nějaké esoterické znalosti, které vlastní. Přesunout se do oblasti, kde se dá všechno okecat, nic dokázat ani vyvrátit. Oh, jak je to průhledné, udělat si z nouze ctnost. Znám spoustu takových lidí. To, co po nich zůstává ve mě moc úcty nevyvolává. Jen kecy, práce málo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 17.05.2016

Skutečně nevyznávám model dávat druhým něco polopatě. Takže toho už skutečně nechávám.
P.

Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

nazdar | 15.05.2016

Sio, také jsem si všimnul, že se jednou se mluví o zbídačování a podruhé o překrmenosti. Domnívám se, že se zde nemusí jednat o rozpor, ale o nepřesné vyjádření stavu. Záleží na tom, jaký význam dáme slovům zbídačení a překrmení. Podle mého názoru, se jedná o dvě roviny života lidí, které bohužel, nebyly v článku, nebo diskusi odlišeny.
Jednou rovinou je zajištění existence, bez rizika smrti hladem, nebo zimou. Toto riziko pro většinu lidí na Západě nehrozí (ono překrmení). Druhou rovinou je možnost osobnostního rozvoje, tvůrčího uplatnění a možnosti nějak zasahovat do vývoje společnosti. Tyto životní potřeby, jsou však stále více potlačovány (ono zbídačení).
Takto nás ovládají. Krmením potlačují vůli k odporu, vůči probíhajícímu zbídačování. Až dosáhne zbídačení dostatečné úrovně (lidé už nebudou mít možnost odporu), přestane i to vykrmování.

Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Oracle 911 | 15.05.2016

Skrátim to.
Je to stále len variácia rímskeho "chlieb a hry".

Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 15.05.2016

IMHO správná stopa (validní interpretace), neboťvede na cestu rozlišování toho, co je skutečně člověk zač a co je skutečně v jeho evolučním zájmu. Nepřehlíží, že žijeme v matrixu, který člověku zamlžuje vidění (zbídačuje) pravého stavu věci a naopak, zostřuje vnímání a priorizuje balast vedoucí k překrmenosti hlušinou. Mluví se tady o tom pořád dokola, jen se mění úhly pohledu a výrazové prostředky v naději, že to víc a víc lidí konečně i pochopí, nejen uslyší.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

Takové úvahy jsou snad validní dnes, kdy lidé ze západu skutečně k jídlu dostanou víc, než potřebují, (pod velkou otázkou je ovšem kvalita) ale v roce 1950 to byla pravda snad jen v USA. V Británii ještě fungovaly poválečné potravinové lístky. Stalin vycházel jednoduše z marxismu, který o zbídačení hovořil už od komunistického manifestu o sto let dříve. A v roce 1950 se o překrmování nedalo hovořit ani u zlaté miliardy, ostatně ten pojem tenkrát neexistoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Pe-tri | 15.05.2016

Je mi líto, ale stále ti uniká o čem hovořím.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

No, to bude vzájemné. Vcelku si myslím, že je mi jasné, co tam píšeš, jen upozorňuji, že za Stalinových časů je nepravdivý předpoklad, kterým podmiňuješ další úvahu.
"Nepřehlíží, že žijeme v matrixu, který člověku zamlžuje vidění (zbídačuje) pravého stavu věci a naopak, zostřuje vnímání a priorizuje balast vedoucí k překrmenosti hlušinou."
Tohle možná platilo vždy, ale v roce 1950 šlo o dost reálné zbídačování lidí, ne o překrmování zlaté miliardy. Kdež to dnes, ano, zlatá miliarda je udržována ve strachu a poslušnosti pomocí nejrůznějších prostředků. Třeba i genocidním schvalování nesprávných stravovacích zvyklostí a schvalování nekvlitního, či nevhodnéhoo jídla. V 80-tých jsem slyšel, že v SSSR mají spotřebu masa cca 35 kg/os/rok, u nás 85 kg/os/rok. Z hlediska dnešních zdravotních doporučení se maso má jíst málo nebo vůbec.
Navíc, duchovně založenému člověku nepřipadne důležité, kolik masa jí, jen se snaží o všeobecnou uměřenost a střídmost. Takže - kdo na tom byl v těch 80-tých letech líp?

Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

el-sabí | 15.05.2016

Ohľadom prekrmovania obyvateĺstva elitami,
V 80. rokoch si pamätam jeden film s A.Delonom, neviem názov filmu, no v zavere filmu myslim, že postava " politik " vravi postave Delonovi asi tûto vetu:
" Ľudia su ako obyčajné prasce, treba im nasypať "jedlo " do hrantu "
ďalej si nepamätám pokračovanie.

Re: Re: Re: Re: Re: Co tím chce básník říci? Že Stalin neměl pravdu?

Sio | 15.05.2016

To platí, když použiji termonologii KSB pro lidi typu zvíře a robot. Rozhodně ne pro typ člověk nebo démon.

Přidat nový příspěvek