Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (6). Axiomatika současné ekonomické vědy

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (6). Axiomatika současné ekonomické vědy

10.5.2016

předchozí část

 

Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy


Aby bylo jasné, v řečišti jaké koncepce řízení produktivních sil lidstva byl činný Henry Ford, je nutné jasně a přesně vyjádřit některá ustanovení, mající vztah k současnému systému výroby a rozdělení produkce a služeb ve společnosti.

Z větší části jsou očividné, jako objektivní vlastnosti společensko-ekonomického života naší epochy. Avšak navzdory tomu, panující ekonomické teorie jsou vystavěny tak, jakoby u níže rozebraných otázek byly správné nějaké jiné názory, a níže uvedené byly chybné.

Nebudeme se zabývat dobou Adama Smithe a dřívějšími epochami; necháme na pokoji Robinsona Crusoe a Pátka na vymyšleném neobydleném ostrově, a obrátíme se k normálnímu každodennímu životu libovolné současné společnosti, která rozvinula technosféru a upadla do závislosti na ní. O jejím životě a hospodářské činnosti je možné tvrdit následující:

ZA PRVÉ. S malými výjimkami nemohou být žádný produkt nebo služba, které spotřebováváme, vyprodukovány samostatně nikým. Produkce jakékoliv věci nebo služby, počínaje záměrem a konče nabídnutím spotřebiteli, vyžaduje kolektivní práci, namířenou na produkci samotné věci nebo služby bezprostředně, a kromě toho práci, namířenou na její produkci nepřímo (výroba a nastavení technologického vybavení, vytvoření nutných doprovodných podmínek, například vytápění dílen atd.)

Jinými slovy, v základu blahobytu společnosti celkově, jeho sociálních skupin a jedinců, leží kolektivní práce množství lidí, často v následnosti několika generací. A v této kolektivní práci představuje každá individuální práce součet bezprostředně výrobní práce a práce řídící ohledně koordinace činnosti členů jednoho kolektivu, a také koordinace činnosti mnohých kolektivů.

ZA DRUHÉ. Pokud bychom šli od hotového produktu po technologickém řetězci etap jeho výroby naproti proudům zavlečení polotovarů do výroby, komponent, technologického vybavení, těžby nutných prvotních surovin a energonosičů, pak technologický proces bude vypadat jako rozkošatělý strom, jehož různé fragmenty se nachází pod kontrolou navzájem si nepodřízených řídících orgánů různých výrob.

Ředitelství, i třeba představené jedním člověkem, řídí direktivně-adresně v rámci své „jurisdikce“:

• fragmenty technologického procesu (kdo a co má dělat);

• výrobní koloběh (co kde vzít, komu co předat po vyplnění své části práce).

Podkladem pro obchod ve všech dobách a všech oblastech je nemožnost z těch či oněch příčin realizovat efektivní řízení koloběhu produkce direktivně-adresným způsobem.

ZA TŘETÍ. Trh polotovarů, meziproduktů a „investičních“ produktů s víceméně volnou tvorbou cen, který obsluhuje oblast výroby, je svého druhu „klih“, který různé fragmenty technologického procesu, které se nachází pod direktivně-adresným řízením různých ředitelství (v soukromém vlastnictví různých fyzických a právnických osob), „klíží“ do propojeného technologického procesu. S mírou toho, jak trh přestává být schopen být „klihem“, složité technologické procesy, kterých se účastní mnoho ředitelství a kolektivů jim administrativně podřízených, se trh rozpadá na nevyužité fragmenty, které nejsou vnitřně autonomními systémy ve smyslu výroby a spotřeby, a začínají degradovat, časem až do úplného vymizení.

ZA ČTVRTÉ. Kromě trhu plní roli takového „klihu“, který propojuje mnoho oddělených výrob (mikroekonomik) do jednoho makroekonomického systému, i kultura celkově, a především jazyková kultura, konkrétně společností podporovaný systém standardů.

ZA PÁTÉ. Odbyt zboží a služeb konečným spotřebitelům (jedincům, domácnostem, veřejným organizacím, státním institucím …) závisí nejen na potřebě v samotné produkci, nutné pro uspokojení těch či oněch funkcí spotřebitelů, ale i na platbyschopnosti potenciálních spotřebitelů a na její dynamice, jakou očekávají.

ZA ŠESTÉ. Finanční oběh jen doprovází oběh meziproduktů v procesu výroby a spotřeby produkce konečnými spotřebiteli a je ve vztahu k výrobě a rozdělování procesem řídícím. Vliv finančního oběhu na produkci a rozdělování, tj, na schopnost nebo neschopnost trhu být „klihem“ je výsledkem politiky subjektů, které mají moc nad financemi společnosti: státnosti (emise, daňově-dotační politika), bankovní sektor (emise, úrokové sazby a objemy úvěrů), pojistný sektor (objem pojištění a cena za risky) atd.

ZA SEDMÉ. Produkce a spotřeba ve společnosti tvoří celostný systém. Formuje se historicky a zahrnuje v sobě technologické procesy v roli kostry, která obrůstá systémem doprovodných mravně podmíněných vzájemných vztahů lidí (ideologických a pramenících z ideologických vztahů, neformalizovaných, tradicemi či jurisdikčně definovaných, finančních a dalších).

ZA OSMÉ. Blahobyt společnosti a její perspektivy se zabezpečují SUBJEKTIVNĚ prostřednictvím tohoto – OBJEKTIVNĚ existujícího a měnícího se – systému jako celku (v jehož základě leží technologie) konkrétně:

  • stanovováním cílů ve vztahu k fungování tohoto systému;

  • organizací a naladěním systému a jeho prvků:

    • na realizaci vytyčených cílů,

    • na potlačení procesů, vedoucích k uskutečnění odmítaných cílů,

    • na adaptaci (včetné té, předbíhající události) k identifikovaným novým problémům a cílům;

  • odpovídáním práce každého spolupracovníka (a ne robotníka-individualisty) cílům a parametrům naladění toho jediného mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému.

ZA DEVÁTÉ. V souladu s tím: všechny politekonomické a ekonomické teorie, které se namísto toho, aby začínaly zkoumání ekonomické tématiky z identifikace systémové celostnosti mnohoodvětvové výroby a spotřeby v současné společnosti a definování cílů řízení samoregulace toho mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému, zabývají zkoumáním jeho samostatných komponent a vyhýbají se položení otázky o tom, že tyto komponenty tvoří hierarchicky vyšší (ve vztahu ke každé z nich) systémovou celostnost, a otázky o řízení samoregulace té systémové celostnosti, - představují v současných podmínkách čisté šarlatánství.

Toto šarlatánství v historicky zformované kultuře stojí na profesionální korporativní mafiánské osnově a v mnoha případech už není upřímným omylem ekonomů a sociologů – akademiků, korespondentů, doktorů, profesorů, kandidátů, docentů, vědců a učitelů, - ale je přímým vyjádřením jejich parazitické sobeckosti a prodejnosti (připravenosti dodat „vědecko-teoretickou bázi“ pod jakoukoliv sociální zakázku těch, kdo platí, a připravenosti přednášet v školách jako hodnověrné znalosti to, co si někdo objedná).

ZA DESÁTÉ. Globalizace, alternativní biblické otrokářsky lichvářské variantě, vylučující katastrofu kultury nynější civilizace a propad společnosti do barbarství, podobnému americkým post-apokalyptickým filmům o „budoucnosti“, je nemožná bez konkrétního řešení problému organizace řízení samoregulace globálního výrobně-spotřebního systému v zájmech zajištění lidské důstojnosti všem lidem.

Takových je deset přikázání pro hodnocení veškeré ekonomické publicistiky a vědy. Taková je axiomatika ekonomické vědy, mající v této době právo na existenci a další rozvoj.

Budeme na to pamatovat a vrátíme se k pohledům H. Forda na organizaci výroby a rozdělení produkce a služeb ve společnosti.

 

4.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky

Podstatu základního ekonomického zákona kapitalismu J.V. Stalin určil následovně:

„Hlavní rysy a požadavky základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu by bylo možné formulovat asi takto: Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství, využívanými k zabezpečení nejvyšších zisků." (“EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR“, „Poznámky k ekonomickým otázkám, souvisejícím s listopadovou diskusí v roce 1951“, oddíl 7. „Otázka základních ekonomických zákonů soudobého kapitalismu a socialismu“)

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (6). Axiomatika současné ekonomické vědy

překlad

Hox | 10.05.2016

Berte to jako W.I.P. (work in progress), ještě se to nejspíš bude upravovat. Je holt třeba přemýšlet nad smyslem, v originále je tato část napsána přesně stejně komplikovaně, nejspíš záměrně.

pjakin

charon | 10.05.2016

Bude pjakin? Prosim

Re: pjakin

udo | 10.05.2016

Už sme písali,
že bol najväčší ruský sviatok.
"Deň víťazstva"

Vtedy sa pre nich "zastaví" čas,
prestane existovať :).
To je každý rok tak.

Re: Re: pjakin

CHARON | 10.05.2016

nečital som to ale dik za odpoveď pekny večer

Re: Re: pjakin

hafik | 10.05.2016

s tim zastaveni casu na tento svatek... Chci se zeptat, zda to tak bylo i v devadesatych letech. ? Nebo je to spis az ted posledni roky, kdy si Rusko vydobylo opet sve postaveni supervelmoci atp atd. Nebylo to tak vzdy ze?

Re: Re: Re: pjakin

udo | 11.05.2016

Ako pre koho..
..ako sa u nás vraví :)

preklepy

udo | 10.05.2016

Podkladem pro obchod ve všech dobách a všech oblastech se jeví nemožnost z těch či oněch příčin realizovat efektivní řízení KOLOBĚHEM produkce direktivně-adresným způsobem
KOLOBĚHU

Finanční oběh jen doprovází oběh MEZIPRODUKTY v procesu výroby a spotřeby produkce konečnými spotřebiteli a je ve vztahu k výrobě a rozdělování procesem řídícím.
MEZI PRODUKTY, alebo MEZIPRODUKTÚ

Globalizace, alternativní BIBLICKÉ OTROKÁŔSKY LICHVÁŘSKÉ VARIANTĚ, vylučující katastrofu kultury nynější civilizace a propad společnosti do barbarství, podobnému americkým post-apokalyptickým filmům o „budoucnosti“, je nemožná bez konkrétního řešení problému organizace řízení samoregulace globálního výrobně-spotřebního systému v zájmech zajištění lidské důstojnosti všem lidem.

Takových je deset ZÁPOVĚDÍ pro hodnocení veškeré ekonomické publicistiky a vědy.
(PRIKÁZANÍ = ODPORÚČANÍ)

Re: preklepy

Sio | 10.05.2016

Už jsem si myslel, že kromě mé maličkosti to nikdo nedočetl do konce.
Můj dojem - velmi komplikovaně nápsáno, popřípadě přeloženo. Některé ty "zápovědi" jsou buď špatně vyjádřeny nebo špatně přeloženy nebo chybné, v tom kostrbatém vyjádření si občas neumím vysvětlit, co tím chtěl básník říci.
Dychtivě očekávám, kolik bude komentářů a o čem budou.

Re: Re: preklepy

merlin | 10.05.2016

Áno Sio,

je tam vcelku dosť "chýb", nevhodných prekladov a pod.
Ale prečo tak negativisticky:Dychtivě očekávám, kolik bude komentářů a o čem budou.

Skús pristupovať k problemaTikos trošku viac pozitivisticky a nie negativisticky (takmer vo všetkých tvojich príspevkov je negativistický náboj 1 000 Coulombov a viac...), žiaľ ako ťa biblická kultúra naučila, či zneužila..
Miesto negativizmu poskytni "učesanejší text" a Hox to potom určite použije v prospech ostatných..

Toľko sa hovorí a píše o pozitívnom myslení a intelektuáli, ktorí by mohli pomôcť dychtia len po "kriTikos"
Ťažko potom budovať lepšiu sPolyCnosť, keď tí lepší a "študovanejší" nepriložia rúčky k delu..-:))

Nie nadarmo špekulačným biorobotom napísali na bránu:
"Arbeit macht frei."

Tí, ktorí pracujú v prospech ľudstva (a hlavne fyzicky - iná modulácia práce hemisfér mozgu) totiž nemávajú obyčajne rôzne negativistické deviácie..

Ber to prosím v pozitívnom D-uchu, ako spätnú väzbu..

Re: Re: Re: preklepy

Sio | 11.05.2016

Dík za repliku, věřím, že upřímně míněnou a opravdu si jí vážím. S pozitivismem je to moc snadné. Stačí napsat "Oh tak skvělý článek jsem tak dlouho nečetl!" A není už o čem diskutovat, samá chvála, všechno fajn a vše dokonalé.
Samozřejmě, kdybych měl pocit, že Hox je vnitřně nejistý člověk, který vyžaduje soucitný přístup, asi bych použil "bílé lži". Ale já považuji Hoxe za přiměřeně sebevědomého člověka a mám pocit, že mu také poskytuji zpětnou vazbu. V pozitivní reakci moc užitečného nevidím, ted pokud se nejedná o partnera, o kterém cítím, že potřebuje upevnit sebevědomí. Takový přístup používám na jednom amatérském literárním serveru, když vidím začátečnické pokusy o básně nebo drobnou prózu. Jsem tam už dlouho, tak si troufám tvrdit, že mám určitý cit pro to, co je dobré, co je kýč nebo celkově nedokonalé. Samozřejmě vím, že téměř každý začátečník nevidí to, co vidí zkušenější člověk a přijímá kritiku někdy i velmi bolestně. Tak tam použiji positivní náboj [ale 1000 Coulombů ani náhodou :-) . To by ho neposunulo vpřed.]
Mimochodem, pokusit se skládat a pochopit poezii - velmi dobré pro rozvoj pravé hemisféry (sakra jak tento výraz nemám rád). Poezie je totiž o emocích, ne o logice. Proto se mi líbí, jak autoři KOB zakládají mnohé na Puškinovi. Jen příkladů je málo a přístup je nikoli emoční ale logický, což svědčí o jistém stupni nepochopení smyslu poesie a tedy i Puškina, který je mistr nad mistry.

Re: Re: Re: preklepy

Sio | 11.05.2016

@merlin: mimochodem, trochu jste mě zmátl, nick "merlin" používá jinde jedna hodně chytrá paní, kterou se osměluji považovat za kamarádku. Ale ta by nepsala slovensky, počítám.
Uvědomil jste si paradox positivního přístupu? Vaše reakce na můj příspěvek byla jednoznačně negativní. :-) Jinak byste mi musel napsat, jak je skvělé, že je na leva-netu nějaký šťoural a kritik (někdo negativní by řekl rozesírač) a jak jsou mé kritiky trefné, adresné a věcné. :-) Ale vy jste si dovolil napsat, co si o nich myslíte. :-) Neudělal jste náhodou totéž vůči mně, co já dělám vůči článkům na webu?

Re: Re: Re: Re: preklepy

merlin | 13.05.2016

Negatívum vs. positívum

Skúšam z vás Sio dostať viac, ako len to, ako sa prezentujete...-D

Kritika je vždy vítaná (veď už iste chápete, že absolútnu Pravdu nemá nikto..ba dokonca ani Nikto) - len ju je potrebné uvádzať v pozitívnom kontexte, či D-uchu = v čom môžem súhlasiť s daným textom (partnerom v DiaLógu) a v čom vidím rozpory s mojim svetonázorom (u niekoho skôr sfeto-názorom rôznych škôl a filozofických smerov a rôznych bežných školských imaginácii) a prečo..

Potom by sme mohli pristúpiť k prastarej, ale už zabudnutej, predsokratovskej dialektickej metóde hľadania (priblíženia sa) Pravdy v dialógovom tandémovom režime.

Tak sa vypracovávajú aj globálne riešenia problémov na skrytých vysokých úrovniach riadenia sveta...jestlipak chápete Sio.

Kritika, pre kritiku nič nerieši a je kontraproduktívna a zbytočne pohlcuje čas oboch strán..

Re: Re: Re: Re: Re: preklepy

Sio | 14.05.2016

Nemyslím, že je to kritika pro kritiku. Také se snažím z vás všech tady dostat víc, než prezentujete. To nám ta dialektika jde ... :-)
Popravdě - nic podobného věcnosti a racionalitě Stalina v podání zdejšího publika nepozoruji. Vše, to se tu předvádí bych snadno nasimuloval také, má to jeden háček. Mám rád pravdu. Nebudu nikomu mazat med kolem huby a pak se v závětří chechtat tomu, jak naletěl mým manipulacím. Je to snadná cesta a tu si nevybírám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: preklepy

merlin | 17.05.2016

A ja som si zase myslel, že podaktorí sa z teba Sio snažia trochu dostať viac, ako len také "kritické" žvatláni"..

PublikUm
Áno - není to bůhví co...-D

Simulace
To ti celkom ide - skôr by som to nazval - imitace..

Pravda
To je niečo, čo zatiaľ s veľkou pravdepodobnosťou, ťa Sio , nejako dosť obchádza ...
Pravda je otázka prevážne tvojej REÁLNEJ morálky, a potom by prišlo aj to koránické Rozlíšenie - Pravdy a Klamu...

Žiaľ musím konštatovať, že tej Pravdy (objektívnej) prezentuješ poskromne - chýba to Rozlíšenie, a to je možné zas len pri adekvátnej morálke ... kruh je tým uzavretý..

Re: Re: preklepy

Oracle 911 | 10.05.2016

Dôsledok doslovného prekladu a strojový preklad by bol ešte horší.

Re: Re: Re: preklepy

Sio | 11.05.2016

Strojový překlad by byl v tomto případě totálně k ničemu. Hox to napsal správně, chce to vniknout do problému, přiznám se, že to překladateli nezávidím, na překlady někdy nestačí jen znát jazyk.

Re: Re: Re: Re: preklepy

Hox | 11.05.2016

Nic nebrání tomu zkusit přeložit to lépe a poslat, příslušnou pasáž určitě najdeš: https://dotu.ru/2003/03/22/20030322-ford_i_stalin/

Re: Re: Re: Re: Re: preklepy

Sio | 12.05.2016

Poslal jsem vzorek, v tomto duchu bych to možná zkusil. Ale není to rozhodně doslovný překlad, významově to snad sedí.

Re: Re: preklepy

Dagmar | 12.05.2016

ano, vety jsou dlouhe , ale da se to hladce rozlustit, je treba se soustredit ma zacatek a konec hlavni vety, a na vysnam vedlejsich vet. tak tezke cteni to zas neni, vse jsem pochpopila. Dekuji za preklady tak vzacnych textu

Přidat nový příspěvek