Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (2)

Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (2)

25.1.2014

 

-předchozí část-

 

...

Tomuto kritériu kvality z nášho hľadiska, resp. pre naše chápanie dostatočne všeobecná teória riadenia v existujúcich verziách vydaní (prvá r. 1991, druhá r. 1998 – 2003, tretia r. 2011 - 2014), aj vyhovuje.
 

* * *
 

Je možné, že po prečítaní dostatočne všeobecnej teórie riadenia vzniklo u čitateľa aj nejaké nepochopenie. K. Prutkov hovorieval: „Mnohé veci sú nám nepochopiteľné nie preto, že naše chápanie je slabé; ale preto že tieto veci nepatria do kruhu nášho chápania“. T.j. podstata problému je v našej psychike, presnejšie (pri hlbšom zaostrení) v neprítomnosti, či nedostatku nevyhnutných stereotypov rozpoznávania javov a formovania ich obrazov. Preto treba vziať pero a papier a prečítať si materiály druhý krát, kresliac pre seba,  zároveň s čítaním, schémy a obrázky kategórií a stavov objektov, uzavretých systémov, ich hierarchií a supersystémov v procesoch ich interakcie (komuNíkácie, aktívneho vzťahu, inFormačnej výmeny, spolupráce...). Ak je povedané, že cieľový vektor je zoznam, tak je treba pre seba rozpísať nejaký zoznam. Ak je povedané, že stavový vektor po obsahovej stránke opakuje cieľový vektor a mimotoho zahŕňa naviac v sebe s aktuálnou realitou informačne previazané parametre, takisto nie je na škodu zobraziť zároveň, vedľa  cieľového vektora, vektor stavový. Pokračujúc v takomto zobrazovaní (inFormovaní) sprevádzajúcom naše písomno-zvukové1 vysvetľovanie inFormácií (prenosu objektov, komplexov mier = foriem), môžeme sa dopracovať k obrázku, podobnému obr. 8:

 

Obr. 8. Štruktúrovanie informácie, opisujúcej proces riadeniA.

:

To isté sa týka aj zložitejších otázok: ak je povedané, že inFormačné zabezpečenie (výsTroj) je organizované hierarchicky dvojúrovňovým spôsobom, tak je nutné pomôcť svojmu obraznému mysleniu aspoň náčrtom, ak svoju prácu nezvláda bez neho. Je neprezieravé sa pred tým ostýchať a nie je na tom ani nič ponižujúce. Proste všetci sme vyrástli v dobe, keď disciplína, kultúra myslenia u ľudí sa cieľavedome od detstva nie len že nevychovávala, ale cielene prevracala, zvrhávala, aby ich dostala do závislosti od „Pánov“ systému davo-„elitarizmu“. Ak je totiž niekto schopný násobiť 5-miestne čísla spamäti, a niekto iba v stĺpčekoch na papieri, tak podstata je predovšetkým v rozdiele vnútornej disciplíny myslenia bežných zdravých ľudí.

No tento príklad sa týka abstraktno-logického2 myslenia. Násobiac v stĺpčekoch, pomáhame svojemu nedisciplinovanému abstraktno-logickému mysleniu skoncentrovať sa a riešiť úlohu. Kresliac obrázky počas čítania, my presne takto pomáhame svojmu nedisciplinovanému predmetno-obraznému mysleniu skoncentrovať sa, a takisto riešiť úlohu formovania chýbajúcich stereotypov, rozširovania kruhu svojho poňatia, pojmov. Práca osvojenia si DVTR môže ísť ťažko: po 5 – 6 strán za deň, podľa síl, no hlavne, aby to išlo... pokračovalo.

Na pochopenie bezštruktúrneho riadenia, os-Nov-ou (princípom) ktorého pravdepodobnostné predurčenosti, je dostatočné sa oboznámiť s pojmovým aparátom teórie pravdepodobnostnej a  matematickej štatistiky z ľubovoľnej bežnej učebnice alebo skrípt, nezabiehajúc do podrobností matematických dokazovaní. Opis procesov v supersystémoch sa najľahšie znázorňuje sociologickými príkladmi. Tomu sme sa vedome vyhýbali z nasledovných príčin:

  1. Takých príkladov môžeme nájsť mnoho aj v každodennej realite3

  2. Po osvojení si pojmového (obrazy) a terminologického (kódovanie obrazov) aparátu, ktorý predchádza opisu procesov v supersystémoch, sa neobjavujú žiadne nové pojmy. Všade ide následne už iba o kombinatoriku, o hru so základnými, už zavedenými kategóriami teórie riadenia a deterministicko (podmieneno) - pravdepodobnostného modelu intelektu.

 

A hlavne: z ničoho netreba robiť dogmy, alebo kánon, keďže poznanie - to nie sú ani tak

slová a obrázky, ale to, na čo slovami ukazujú. Naše poznanie a naše slovo jednotnými (jedným a tým istým) sú pre nás. Bo ako sa hovorí: „Slovo napísané, slovom mŕtvym pre nás -čítajúcich jest“, až pokiaľ si neo-SVOJ-íme to, na čo nám slovami (kódmi prenosu konkrétnych Mier) iní poukázali. No vtedy aj to sa môže stať, že nájdeme slová lepšie, jednotnejšie s jeho významom. Preto musí každý čitateľ tejto práce sTROJIŤ celostnosť svojho videnia sveta sám, aby nás preveril, vyvaroval sa našich chýb a svoje videnie sveta a jeho chápanie4 preveril životom. Strojiť znamená vybudovať v sebe chápanie trojjedinstva: 1. matéria – 2. obraznosť (informácia) – 3. miera (predurčenosť; slovo ako obal pochopenia). DVTR je v tomto zmysle prázdna forma, miera, algoritmus, ktorý môže byť kostrovou osNovou cielenej činnosti, a môže ňou nebyť – ako si kto želá. Avšak skús si predstaviť „bytie“ (existenciu) ľubovoľného vysokorozvinutého organizmu, v ktorom zrazu zmäkne, zmizne, alebo sa zdeformuje kostra: ... a práve takýto amorfný stav algoritmiky psychiky je u väčšiny populácie... zatiaľ.

 

Prvé vydanie DVTR: 2 – 13 Február r. 1991

Druhé vydanie: jeseň r. 1992

 

Upresnenia: marec – apríl, jún r. 1998;

26. november r. 2002 – 10. január r. 2003;

4. jún r. 2003;

28., 29. február r. 2004;

22. jún r. 2004;

31. august r. 2004;

27. máj – 26. jún r. 2011

 

Celý text ke stažení: Kapitola 15.1.doc

 

poznámky

1 Ako sme si už tiež povedali, v západnej civilizácii sa kóduje písmom hláskovým, zvukovým, ktoré síce vytvára aj mimické obrazy na tvári a býva sprevádzané príslušnou gestikuláciou, divadlom, emočným zafarbením... rečou tela. Však dominantne je súborom samohlások a spoluhlások (v zásade binárneho kódovania systémom 0, 1). Prenos informácie je tak dominantne cielený na formu. Oproti tomu, v niektorých východných civilizáciách ide o tzv. hieroglyfické a presnejšie - obrazové kódovanie informácií s množstvom znakov (aj tisícov). Na osvojenie je síce náročnejšie, no umožňuje zachovávať obsah, zmysel súborov (dokumentov, kníh) dlhodobo aj počas tisícov rokov v takmer nezmenenej podobe, spôsobe chápania. Aj preto západ zrodil civilizáciu „hmoty“ (mathérie) a východ civilizáciu „ducha“ (prenosu, inFormy).. a miera, AKOBY sa stratila... Presnejšie, civilizáciu tvoril ľud a štátnosť „elity“. Bo ako sa hovorí: „Miera môže byť bez viery, no viera nemôže byť bez miery“.

2 Vychádzajúc zo staršieho a silno zjednodušeného modelu ľudského mozgu, konkrétne neokortexu ako komplexu hlavne tzv. pravej a ľavej hemisféry. Pričom, ako sme si už povedali, vyzerá byť pravá mozgová hemisféra viac zodpovedná za obrazno-emočné (OE, spojito-modulové) spracovanie informácií a ľavá za abstraktno-logické (AL, diskrétne) myslenie. AL, t.j. zaostrovanie, eng. „focus“ na konkrétne jednotlivé informácie, následne prepájané do väčších informačných modulov v „zásuvkách“ (adresároch) ľudskej pamäte (emočných modulov) pomocou vedome riadených, alebo už zautomatizovaných stereotypov kolektívno-inDiviDuálnej algoritmiky spracovania informácií. Tak, ako v spomínanom príklade cesty vlakom a splývavom príjemnom obraze (OE) krajiny s prechodným okamžitým zaostrením – analýzou (AL), napríklad na nejaký strom, alebo človeka.

3 Viď. taktiež Prílohu.

4 Ako sa hovorí: „Mnohí síce jasno vidia, no už menej jasno chápu“.. .toľko k tzv. “jasnovidcom, mágom, šamanom, ezoterikom atď“, ku ktorým potom kvôli nesprávnemu pochopeniu, nedostatočnej metóde spracovania, po-u-chopeniu videného, práve preto, v starobe prichádza choroba, a niekedy ani do staroby nepočká.

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (2)

upresnenie

udo | 26.01.2014

K výrazu:
"1. matéria – 2. obraznosť (informácia) – 3. miera (predurčenosť; slovo ako obal pochopenia)."

Ide o ďalšiu úroveň interpretácie cielenú na systém kognitívno-kreatívnych procesov neurolingvistického programovania OE-AL-EX, previazaného s kompletom..komplexom MIM(FIE)..sTrojenia(tvorenia, riadenia)

Na príbuznej úrovni sa dá chápať v nekonečnom pohybe, v transformácii procesov UniVersa aj ako spomínaná Forma-InForma-Existencia. Informácia, ako prenos, transformácia konkrétneho obrazu(tenzoru Mier) v "čase". T.j. vzájomnom ovplyvňovaní sa, korelačno-konvergenčných tendencii jednotlivých horizontálno-vertikálne previazaných procesov.

hmm..snáď som to dostatočne jasne nakódoval aspoň na 3.-4. pohľad, alebo treba obrazy z praxe?
Zatiaľ sme to tam nedali kvôli dohode na štandardoch prístupu F-T-F(Fenomenologicky-Theoreticky-Fenomenologicky). T.j., aby sme vás neochudobnili o možnosť nájdenia si vlastného, jedinečného obrazu popisovaných objektívnych javov..ak chápete.
Naše obrazy sú samozrejme na požiadanie tiež k dispozícii..
Ok..to asi zatiaľ stačí..
Držte sa.
u.

VP

INDIVIDUM | 26.01.2014

velmi poucne ,zapada do mozaiky

Pokračování ?

Pe-tri | 26.01.2014

Neb je jasné, že diskutovaná problematika úzce souvisí se součinností vědomí a podvědomí (potažmo schopnosti in-divi-duální komu-nika-ce s HNR), možná by nebylo od věci, zveřejnit něco víc i z této oblasti. Tato součinnost je zajisté i důvodem pro již prodiskutovaný opatrný vztah k alkoholu a jiným drogám. Přece jen je reálná schopnost být intutivně v kontaktu s Ním docela klíčová k tomu, aby i sebelépe míněná aplikace DVTR nakonec přece jen nevedla do slepé uličky.

V každém případě díky (osobně Vám i celému v pozadí operujícímu kolektivu) za Vaši práci a doufám že se s námi neloučíte.

Vše dobré.
P.

Re: Pokračování ?

Lux | 26.01.2014

Ahoj Péťo,

ty by si sa rozlúčil so svojim dítětem, keby si bol na strane konceptuálnych udov a s ľudskou radosťou riadil to veľké čitateľské stádečko v stajni leva-net?....:))

Keďže, podľa viacerých reakcií je zrejmé, že ako určitý "relikt" je tu dosť čitateľov, ktorí boli ovplyvnení rôznymi ezoterickými kultmi a smermi, vypichol by som kúsok textu pre zamyslenie sa. V čom by im tu po kúskoch predkladaný model DVTR mohol (a mal) zmeniť ich život k lepšiemu:

"Preto musí každý čitateľ tejto práce sTROJIŤ celostnosť svojho videnia sveta sám, aby nás preveril, vyvaroval sa našich chýb a svoje videnie sveta a jeho chápanie (4) preveril životom."

A vysvetlivka (4):
"Ako sa hovorí: „Mnohí síce jasno vidia, no už menej jasno chápu“.. .toľko k tzv. “jasnovidcom, mágom, šamanom, ezoterikom atď“, ku ktorým potom kvôli nesprávnemu pochopeniu, nedostatočnej metóde spracovania, po-u-chopeniu videného, práve preto, v starobe prichádza choroba, a niekedy ani do staroby nepočká."

A neváhajte a hlavne nebojte sa pýtať prečo, ak nerozumiete..Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 27.01.2014

Jistě bych se nerozloučil a jsem (očekávaje to) rád, že ani Vy se neloučíte:) Na druhé straně nejsem zde (na tomto webu) dost dlouho na to, abych si plně uvědomil Váš (kolektivu udos) postoj k tomuto webu a jeho "stádečku". Byť je mi samozřejmě jasné, že by nebylo "stylové/strojené", kdybyste sami, podle toho co zde prezentujete (cílově-orientovaný přístup), i nejednali.
Ano ezoterika je jedním z "budíčků" spícího davu. Proto je zajímavá Vámi vypíchnutá osa sTROJENÍ (na sobě kauzálně vzájemně provázaných tří komponent života): platná teorie (mrtvá voda) -> osvojení si této teorie (každodenní způsoby/volby osobního jednání, tedy živá voda osteoporózu psychické kostry léčící) -> nárůst chápání viděného -> nárůst lepších parametrů životních okolností -> pokles vlastní nemocnosti -> pokles životního strádání = nárůst smysluplnosti lidského života.
Zajímavá proto, že evokuje otázku - není tohle čirá (správně dešifrované) ezoterika (nebo její specifická část) ? Netočíme se tedy v kruhu ?
Bohužel skutečně platí, že většina nedorozumění (či obtíží s přenesením poznání) pramení z rozdílného chápání významů jedněch a těchže slov. Na zaklínání se abstraktními slovy a spoléháním se na jejich podprahové auto-chápání spoléhá nejedna nepřející GP demagogie, která ví, že tato egregoriálně předpřipravená líbivá slova jsou jenom pastí, kostru psychiky člověka rozleptávající. Otázka tedy zní - jak dlouho bude stačit tato (diskusní) forma výuky ? Kdy se vyčerpá ?
Díky a mějte se
P.

Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 27.01.2014

P.s. Něco z oboru pravdivé medicíny (jako o tom alkoholu) z pera Ksb by přišlo vhod. Zdraví je zajisté jedna z velkých hodnot a předpokladů k úspěšnému životu a i proto je jedním z nepochybných cílů útoků ze strany nepřejícníků. Je zde v tomto oboru celá řada témat, která by stála za to postavit na reálné základy.

P.

Re: Re: Re: Pokračování ?

udo | 27.01.2014

1.Potenciál protodilektickej diskusie sa teoreticky vyčerpá pri stave populácie X<2.
Po selsky: Ak bude existovať viac, ako jeden človek, stále je o čem.

2.ezosterika sú v preklade skryté vedomosti.
Našou úlohou je deezoterizovať.
T.j.Niet nepoznateľného. Existuje len ZATIAĽ nepoznané a to treba pomenovávať. Stále lepšie..
Isto..praktická, objektívne existujúca telepatia je možnosťou v istom zmysle priameho prenosu obrazov, no kódovací(slovom) backup je bezpečnostným modulom pred priamou manipuláciou davu myšlienkami, ak chápete. Preto žijeme dnes v tzv.technokratickej civilizácii, ktorá uvedné riziko výrazne zmenšuje. Spomeňte si na sekvenciu pôvodného filmu "Planéta opíc" zo ´70 rokov. Rezíduá ľudskej populácie vytvárali "ohnivé" fatamorgány nájazdníkom. Funkcie metodického dozoru réžie a scenára evidentne nezastávali amatéri..Problémom popísaných fasci-kultových spoločenstiev býva, že sú takmer udržateľnými podprahovo-otrokárskymi modulmi a v rozpore s cieľmi HNOR.

3.Žiadne stáda sa tu viac prevádzkovať nebudú.
Kto chce vodcu, baču, nech ide inde.."niekam"..
Fašistický model akýchkoľvek vodcov davu skončil a objektívne ani nemôže byť viac funkčný. Samozrejme u múdrejších je dobré sa poradiť, no každý je omylný. Niet teda autorít v tomto zmysle.
Spoločnosť idúca smerom kultov, ide EPIckým príbehom nymfy Kalypsó.

Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 27.01.2014

Ano diskuse je dobrá, ale když mají diskutující srovnatelnou poznatkovou bázi, lze lépe tvořit nové. Když ne, je to spíše hra na jednu branku.
Rozumím Vám správně, když si z Vašich slov odvodím, že máte zato, že dnešní forma technokratická společnosti (coby alternativy ke společnosti přírodovědecké) byl kdysi kýmsi vybrána/zvolena/cílena(?) jako vhodná k řešení GPP problematiky ? Pokud ano, kým (musela by to být docela "bedna") ? Souhlasím s tím, že zálohování i zabezpečení komunikace v technokratických systémech je snazší než v systémech biologických, ale taky je těžkopádnější. Ale asi lépe koreluje s predikcí toho, jak pořešit post-atlantskou lidskou společnost a její evoluční epiku. Zde zatím nemám dostatek "synapsí" k tomu, abych se dokázal na situaci podívat jejich očima.
V každém případě díky za proudy inspirace.
P.

Re: Re: Re: Pokračování ?

Lux | 27.01.2014

Ahoj Peťo,

v prvom rade by som chcel povedať, že ja nepatrím medzi udos, ja som v oblasti KSB (a DVTR ako jej jadra) len amatér samouk. Tiež tu na tomto webe nie som dlho a len občas tu niečím prispejem.

Aby boli jasné niektoré pojmy a čo sa za nimi skrýva, tak trochu obšírnejšie:
Ezo-terika = zo starogréc. slova esō, čo znamená „vo vnútri“, s preneseným zmyslom „vnútorné, utajené“ veci, ktorých chápanie je možné získať len v úzkom kruhu „zasvätených“ alebo „osvietených“ ľudí.
Do ezoteriky teda patrí množstvo tajných a okultných hnutí, napr. gnostické hnutia o sebe tvrdili, že vlastnia tajné poznanie (gnósis), podobne ako ďalší antický smer zvaný hermetizmus (od boha Hermesa, ktorý robil posla medzi neviditeľnými úrovňami sveta „bohov“= egregorov a viditeľnou úrovňou života bežných ľudí). Ni(e)kto teda určité poznanie zahermetizoval a kúsočky pravdy dal rôznym „zasväteným“. Úlohou a cieľom KSB je rozhermetizovať množstvo utajovaných info a urobiť z nich exo-teriku.
Svet dodnes žije na základe rôznych historických mýtov a legiend. Či už o Budhovi, Ježišovi alebo Mahomedovi. Jedným z najznámejších je mýtus o boho-človeku Ježišovi:
V roku 325 sa na Nicejskom koncile, odhlasoval najväčší podvod v dejinách ľudstva, za účelom upevnenia cirkevnej moci, ktorý poznačil celé novodobejšie dejiny ľudstva. Cisár Konštantín vtedy biskupov vyzval, aby hlasovali zato, že Ježiš je boží syn. Kto si dovolí hlasovať proti, bude potrestaný. A tak sa Ježiš Kristus stal božím synom hlasovaním počtom hlasov 217 za a 3 proti. To je historický fakt. Cisár Konštantín bol pochopiteľne vysoký zasvätenec kultu Slnka (Amon-Ra).

Exoterika = je poznanie všeobecne známe, verejne prístupne a stabilne prijímané v celej spoločnosti.
Proste to, čo uznali rôzne okultné a ezoterické hierarchie (a nad nimi Oko=GP, nad pyramídou poznania a zahermetizovaných vedomostí) za vhodné, aby bežní otroci vedeli a prijímali ako „písmo sväté“.
Vo všetkých ezoterických kultoch sú charakteristické hierarchie a s nimi súvisiace „právo“ na určité vedomosti (to platí dodnes). Napr.:
učiteľ → majster → guru → bódhisattva → budha
kaplan → farár → biskup → arcibiskup → kardinál → pápež
iskrička → pionier → komsomolec → kandidát na členstvo v KSSZ →...generálny tajomn-ík , spolu 33. stupňov na vrchol pyramídy, podobne ako v druhom klone GP : slobodomurárstve pre bežných gójov a judaistov (po dlhé generácie preverení klanoví obrezanci sú zasväcovaní až po 66. stupeň a istí ra-bíni, tj. synovia Ra až po 99. stupeň).


ZÁPAD = biblická civilizácia = civilizácia hmoty
Vyvíjal sa osvojovaním si hmotnej časti Vesmíru. To sa dialo napriek cirkevným zákazom na výskum. Verchuška bola najskôr z tajných, potom rytierskych a neskôr z masonských rádov, kabalistov – tí neboli ohraničení vo výskume hmoty a druhých ezoterických poznaniach a vedných odboroch. Západ riešil 2 hlavné úlohy:
1) Na dobytých územiach Biblickým projektom udržiavať hierarchický poriadok, a tak sa vedomosti dávali podľa stupňa hierarchie zasvätených. Veda potrebuje viac menej presnú logiku (práca ľavej hemisféry), a tak „západniar“ – ako pravidlo prijíma do psychiky iba to, čo je mu logicky pochopiteľné. Táto mentalita sa vytvárala po stáročia, hlavne u západnej j-elity a od renesancie sa to začalo šíriť aj na tlupu. Začal sa vytvárať nový obraz života a sveta, čo sa prejavilo v humanizme a filozófii, ktorá začala čerpať z gréckej antiky.
2) Rozširovať biblický poriadok na druhé štáty – kolonializmus → cez nové spôsoby vedenia agresie, a to najmä cez finančné inštitúty a nové ved.-technické riešenia, ktoré neboli na kolonizovaných územiach (tzv. metóda kult-úrnej spolupráce, keď sa kultové „výdobytky“ biblického projektu šíria na novo infikované teritórium – stačí sa pozrieť na vývoj po r. 1989 v našich krajinách).
Základné západné „hod(v)noty: egoizmus, individualizmus, hedonizmus ai. – devastujú kultúru.
VÝCHOD = védicka civilizácia = civilizácia ducha
Tradičné duchovné učenia už v staroveku sformulovali určité stabilné dogmy a pohľady na Vesmír. Presne vedia, kedy aká chronosova epocha končí a začína druhá, pričom nastavenie je rovnako apokalyptické, ako v tej biblickej. A tak do „konca sveta“ (od kohože sa ten GP učil pri formátovaní oviec...:) ). Žiadne seriózne vedecko-logické dôkazy tieto učenia nepotrebujú. Všetko je založené na religióznych mýtoch v tradičnej stáročnej viere. Ľudia na védickom Východe si zvykli dôverovať svojim pocitom (inštinktom), ktoré sa prejavujú kultivovaním mnohorakých psychických praktík zmeny (rozširovanie) vedomia. Nutné je však všetky kroky robiť pod dozorom nejakého guru, lebo ináč hrozí aj definitívny pobyt na nejakej psycho-klinike. Rozširovaním vedomia sa totiž otvárajú rôzne kanály príjmu informácii z podvedomých úrovní, ktoré sú pripojené na kolektívne agregátne polia (egregory) a môže sa stať aj to, že náhly prienik informácii, pri nejakej psychotechnike daný jedinec „nestrávi“ a odchádza aj do inej hladiny bytia.
Ľudia na Východe ľahko uveria tomu, čo sa nedá logicky dokázať, ale tomu, čo pociťujú v obrazoch (činnosť pravej hemisféry). Neznamená to, že nemyslia aj logicky. Proste ich logika nie je nasmerovaná na „materiálne“ dôkazy existencie bytia, ale na potvrdenie už existujúcich pravidiel-„právd bytia“ v ich kultúre. Tie boli niekým „vyrobené“ nie logicky, ale za pomoci duchovných zážitkov, ktoré boli výsledkom psychotechník východného typu.
V čase svojej kolonizácie sa zákonite Východ musel stretnúť so záp. logikou a technokraciou. Do obdobia rezonancie - cca v polovici 20. stor. (pozri Zákon času) „mudrci“ Východu stále sledovali svoje staré religiózne princípy a stále utvrdzovali v ich stereotypoch východnú tlupu (stačí si pozrieť ako vyzeral a fungoval feudálny Tibet do vyhnania dalajlámu do exilu). Zákon času je však neúprosný aj k Západu aj k Východu. Tlupa na Východe postupne vychádza pod tlakom technokracie zo svojich stereotypov a začína „kultúrnieť“ pod vplyvom Západu a jeho technosféry. Takto sa aj Východ dostal pod faktor, ktorý je základným zdrojom veľmi nebezpečných stresov a psychóz v živote ľudí. Ľudia na Východe sa „adaptujú“ k vonkajším k vonkajšiemu inFormačnému prostrediu o niečo lepšie ako ľudia na Západe. Oni sa totiž adaptujú o niečo INÁČ, čo vedie ľudkov zo Západu hľadať zbavenie sa stresov v kultúre a psychotechnikách védickeho Východu. Východ za biblickým Západom zaostáva asi o 1 generáciu, s výnimkou Japonska, kde je najvyšší podiel samovrážd a stresov na obyvateľa na svete...
Ľudia zo Západu „odhadzujú“ biblické cennosti tradičného kresťanstva a hľadajú východné-védicke, ktoré pokladajú za spasiteľné (ale tam hľadajú tiež márne).
Západná technokracia zákonite „materiálne“ i inFormačne (duchom) víťazí na svete a narušuje stabilitu ako biblického Západu, tak i védického Východu, kde oba systémy sú jasne tlupo-elitárne.

A kde je MIERA?

Už ma bolia prsty, takže pokračovanie zajtra, ak mi do toho niečo nepríde.

Vidím, že stádečko nám udo zakázal...:), ale keď ja mám mnohokrát pocit, že sa prezentuje ako profesor pred opičiakmi, viď asociácia s Planétou opíc...:))

Takže, taky díky a zatím... Pet-ri

Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

udo | 28.01.2014

re: miera zmysluplnosti protodialektiky..
Keď hľadáte u v diskutovanej oblasti menej erudovaného partnera úroveň chápania, na ktorej by ste s jeho vyjadrením mohol súhlasiť, môžete spoznať veci, javy dosiaľ nepoznané.

V zásade nevadí, že "možná s ním jako není vo čem..", ale ide predsa skôr o cvičenie. Zároveň hľadáte prechod k nemu cez jeho bloky a keď to ZATIAĽ nejde, ukáže vám spustený proces sebareflexné zrkadlo nedokonalosti, čo tiež nie je na škodu v rámci mravnenia svojho ega.
Bo nenadarmo hovorí sa spojenie slov:
"Pýcha a pád"(aj pesnička M.Gombitová).

Ostatne preto veľkí sociálni mágovia(inžinieri) minulosti, ako Issa, Budha a pod..komuníkéovali hlavne otázkami, protiotázkami a podobenstvami plnými obrazov..
Tak aj tvorcovia biblie a iných národných, či dokonca kultúrnych eposov krížom-krážom svetom..Eda, Upanišády, Gilgameš, Mahábharáta, Rámajána, Osirisov príbeh, "HóMiér", neskôr Aeneida, atď..atď

re:noosféra..resp.technokratická spolocnosť..
Múdrejší z nich bezpochýb boli schopní vypracovať podobné dlhodobé proGnostiky. Tu tiež spomínané vykopávky kňažských hrobov z obdobia 3-4 dynastie to v podstate silno naznačujú..i keď na priamy popis technológii výpočtov bol udelený generálny zákaz..samozrejme hlavne podprahový, kultový úzus výchovy skutočnej blízkej periférie elít v starých "Domoch života" v severnej Afrike a na Blízkom východe.

Z odborného hľadiska sa fragmenty týchto znalostí zachovali aj v tu a na Zvedavec.org opakovane rozoberaných príbehoch hlavne(no nielen) blízkovýchodnej proveniencie, islamskej suffijskej mystiky dervišov, indických ľudových príbehov a pod..

Napr. spomínaný Príbeh o Mudrcovi Mu, o Zmiznutej vode, Rozpravy suffiho Al Fudajla s bagdadským kalifom Harunom al Rašidom atď..niektoré sú zakomponované ako podobenstvá aj do DVTR.

teda..
Objektívne nastavenie procesov je síce dané Vis Maior, no ako vieme, snažili sa niektoré inžinierske tímy(hlavne "detašované") umelo pozastaviť prirodzenú technologickú evolúciu populácie napr. náboženským zákazom "božského" kolesa(Amerika) mimo rituálov a tým si zachovať a rozvinúť informačný náskok pred ovládaným davom. Aj preto ich neskôr dobehol "čas" s efektom smrti vlastnej a miliónov poddaných v ich "kataklyzme" príchodu belochov. Príčin bolo samozrejme viac, no zároveň nešlo o dôvod zanedbateľný.

Tu išli jelitá cestou úroku a pri použití tohoto nástroja, hrubo manipulujúceho sociálnym biosom, deštrukciou bazálnej úrovne chápania reality a morálnych štandardov, prakticky nie je možné zabrániť technologickému pokroku. Je to na dlhší rozbor prozesných relácii, no výsledok je v zásade buď-alebo. T.j. z dôvodu masovej aktivizácie pudu sebazáchovy vyzerá byť prakticky nemožné použiť zároveň aj nástroj úročenia a aj kompletne brzdiť technologický progres. Môžem umelo cyklicky cca. každé 2 generácie vyvolávať masovejšie vojny(Euroatlantický kult celkovo) no proces bez vylúčenia inštitútu úročenia dostatočne nepribrzdím. Teda "moja" tichá sláva bude veľká, no časovo silno obmedzená(presnejšie napr.cca. 5000 rokov z odchýlkou riadenia cca.+-50 rokov). Výpočet naozaj nie je až tak zložitý aj s pomerne primitívnym matematickým aparátom.

Múdrejší z jelít určite vedeli, že u protéznej (r?)evolúcie ide zároveň o bezpečnostný mechanizmus VM. Boli totiž logicky spravidla odpradávna monoteistami..ten náskok si snažili aj v tejto veci egoisticky zachovať..Apokalypsu, či EpiKalypsó vnímali ako koniec ich "času", v prílohe č.1 spomínanú objektívnu zmenu logiky sociálneho správania. Pretnutie kriviek uvedených dvoch grafov datované na ´50 roky 20.stor. V tomto zmysle žijeme vek postapokalyptický, informačný.

T.j.staré technológie sociálneho inžinierstva objektívne prestávajú fungovať, resp. nepracujú. Preto kolabuje trh(manažmenty firiem), tzv,politici sa odtrhli od reality a sú bývalému plebsu na smiech, školy(žiaci vedia viac ako učitelia, ktorí tým stratili autoritu), generaćné rozpory, keď rodičia nevedia deťom dostatočne vysvetliť prebiehajúce socio-naturálne procesy a tým strácajú svoju pozíciu, atd, atď..no to sme už rozoberali aj tu dostatočne podrobne a často..

Nejde teda o žiadnu mystiku, ale praktický každodenný social&cultural enginEaring(nie, v hlbšom zmysle to naozaj nie je preklep)..

Re: bio-tech
Áno, samozrejme, že biologické systémy sú dokonalejšie, komplexnejšie a nebiotechnické riešenia sú len protézy.
Z pohľadu skutočných, dnes už bývalých jelít, vyzerajú byť naozaj protézy v ich jednoDuchosti skôr prekážkou, keďže sú ľahšie osvojiteľné bývalým davom, ktorému dávajú do rúk pomerne mocnú zbraň. Teda stav je skôr opačný, ako mediálne cielene vytváraná ilúzia, hystéria, či hystória totálnej kyberkontroly.

No spomeňte si na scénu s pôvodného Star Wars, kde Obivan pri prehliadke, kontrole robotmi impéria nadiaľku myšlienkami a slovom preprogramuje robotov, či "médiumtáciou" paralyzuje bezpečnostný systém infiltrovaného objektu. Tie scény majú istu až veľmi reálnu podstatu. Tzv. technické systémy(v dnes zaužívanom chápaní ) sú na vyššej, hlbšej úrovni chápania naozaj skôr podriadené biologickým, ktoré sú v podstate neporovnateľne komplexnejšie a odborne povedané disponujú ďaleko širším diapazónom(rozptylom) voliteľných periód vzorkovania pri ich riadení. I keď u biologických systémov a myslenia ide tiež na hlbšej úrovni len a len o technológie(praktickú emočnú elgoritmiku).

V skratke:
Pre HNOR(či niekde tzv.Boha) je stav otrokársky stav spolocnosti neprijateľný v akejkoľvek forme.
Odbornejšie:
Miera približovania sa(posuv podľa vektoru gradientu) optimálnemu vývoju spolocnosti jedinečných je mierou rastu sociálnej bezpecnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Vasiľ | 28.01.2014

Neboli to roboti ale len vojaci, akurát smiešne vystrojení. Ale keď ich mnoho ľudí vníma ako robotov, tak prečo nie - aj smiešne oblečený človek môže symbolizovať stroj, ak si to divák tak vyloží. Takže podstata je tá istá.

Re: Pokračování ?

udo | 28.01.2014

tak-tak
Robot-biorobot..konzument-zombi..zombiMent
len komplexnejší robot..

Hlavne že má ten chobot..
dominantný, previvinutý všetko prehlušujúci senzor, čuch dočasného prežitia bez morálky chápania a schopnosti doStatočného riadenia osudu seba a blízkych.

vo-hnout se
"uhodnout-vyhovět-přežít"

dnes modernejší ..the American style:
CLL strategy
"Change it-love it-or leave it"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 28.01.2014

Souhlasím a akceptuji. Nicméně takovýto souhlas s sebou přináší nezbytnost dalšího zamyšlení a potřebu udělat další krok. Souvisí to i s Luxovým "přehledovým" příspěvkem k tomuto článku. A tím je otázka motivace hráčů v nadčasovém smyslu. Není zde ještě něco důležitého nevyřčeného, ohledně toho, proč si klást cíle přesahující lidský život ? Naše úvahy analyticko-deduktivního charakteru jsou samozřejmě fajn a jsme z nich schopni stvořit současně validní i sofistikované popisy světa jako je DVTR, potažmo Ksb. A ano, v míře jejich aplikace v každodenním životě se naplňuje i zaslíbení ohledně toho, jestli si člověk zlepšuje své životní okolnosti (a tím i svých bližních) nebo ne, ale je to jediná (či hlavní) individuální motivace (přechod od ovce k člověku) ? Jak chápat tuto délku lidského života přesahující kauzalitu ? Je to věcí "nadpozemských" rodových záležitostí (ať se týká příslušníků davu, j-elit či GP) nebo spíše je to záležitostí "otevírání" nových schopností či vlastností lidského organismu v rámci jednoho, těmito "nově otevřenými" schopnostmi, lidského života člověka (ne ovce) ? Jinak řečeno - v jaké podobě je jedinec (budoucím) dědicem (dnešního) sama sebe ? Ezoterika tuto otázku rozpracovává v mnoha verzích (kram, reinkarnace, nebe-peklo-ráj), co na to de-ezoterika ? Kdo to je třeba ta nymfa Kalypso, jejíž příběh nám má býti výstrahou? Pouhá lidská imaginace?

Opět díky za inspiraci.
P.

Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 28.01.2014

Díky Luxi za hezkou rekapitulaci.
Ano souhlasím, vidím to hodně podobně. Proto si dovolím konkrétní dotaz - jak si Ty vysvětluješ pojem křesťanský pojem spása ? (viz. i má reakce na Uda)

Samozřejmě díky i Tobě (za energii do příspěvků vloženou).

P.

Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Lux | 28.01.2014

Tak ešte sľúbené pokračovanie:

Ako na Západe, tak aj na Východe okultné špičky pred svojimi tlupami Mieru skryli, a tak deformovali troj-jedinú podstatu fungovania Vesmír – zámerne vytvárali defektný(kaleidoskopický) svetonázor. Matéria-InFormácia-Miera však prenikla do rôznych okultných učení, hoci pravú podstatu(hĺbku) tvorenia(s-troj-enia) poznali asi len vyšší zasvätenci, ako na Východe, tak aj na Západe. A každý si riadil svoju tlupu podľa svojej miery chápania, pričom Biblický projekt GP postupne začal dominovať nad Východom, keďže manipulácia vedomia s vytváraním ľudí s psychotypom zombie nie je objektívne podporovaná Najvyšším.

Dnes je snaha o nejakú celosvetovú tlupo-elitárnu kultúru, v ktorej by mal dominovať „duch“ víťaznej biblickej technokracie. A tak rôzna periféria šíri v masméédiach rôzne bláboly, často nešetrí kritikou i USA , či Izrahell, v snahe zapáčiť sa bližšej periférii majiteľov tlupo-elitarizmov a prihrievať si svoju polievočku a brať nejaký špinavý žoldácky groš (viď komentáre pod článkom Chazina – a takých pseudointelektuálov na ohlupovanie tlúp je v každom štáte sveta celkom dosť).
Majitelia mnohotvárnych tlupo-elitarizmov ako na Západe, tak aj na Východe chcú cez svoje j-elitá vytvoriť takú spoločnosť, ktorá bude dostatočne zombifikovaná nejakými „veľkými ídeami“. Aby priemerny ovčan bol spokojný, nevnímal svoje vykorisťovanie, neliezol do vyššej politiky a nasledoval určený kurz svojimi „elitami“ ,“aftoriťami“ „celebriťkami“, až po nejaké to autodafé..
Hlavnou úlohou dnešného tlupo-elitarizmu je snaha o masový prechod živočíšnej tlupy Západu (preto v TV toľko programov o varení, móde basic instincte ..charakteristika
priemerného Rusa zo strany amerických volebných poradcov pri Jeľcinovi: „20 metrov čreva, trochu vodky a sexu“...stačí porovnať s volebnou kampaňou Babiša v ČR..) k typu psychiky zombie=biorobot, ktorý dominuje na Východe. Živočíšny typ psychiky je totiž oveľa ťažšie predvídateľne ovládať (riadiť), ako zombíkov. Vplyv stresov a neuróz vytvára nepredvídateľnosť, zlú pracovnú morálku, lenivosť, vyšší záujem o parazitický spôsob života – proste sú to nevyhovujúci otroci.

Na Západe (hlavne v USA) je GP ticho podporovaná scientológia (jedno z hesiel: „Ako sa stať úspešným a zbaviť sa stresov.“), ktorá je vlastne analóg východných psychotechník, s clearingom (vyčistením) svedomia jedinca. Scientológia má vytvoriť určitú novú bázu „elít“ so stabilným psychotypom zombie a s niektorými dé(a)monickými možnosťami sociálnych technológii tak, aby boli imúnni voči rýchlo meniacemu sa inFormačnému prostrediu. Od svedomia „vyčistený“ scientík je „imúnny“ voči akejkoľvek spoločnosti a rôznym politickým stavom, v ktorých žije a pracuje. Tak by sa vytvorila nová stabilná kádrová báza GP, ktorá by do značnej miery nahradila judaistov, ktorí už v riadení stáda silne „pokuľhávajú“ a sú silne sprofanovaní. A tí budú znova, už po koľkýkrát, predhodení na oltár kultu ich boha m-Amon-a.

Pre viacerých asi bude známe, že nacistické Nemecko sa silne zaujímalo o okultné praktiky a o skúsenosti „mudrcov“ Tibetu (na STV o tom nedávno bežal dokumentárny film určený pre ovce).
Hlavne Goebbels a Himmler mali veľký záujem o de-formáciu a trans-formáciu psychiky ľudí na stabilný typ zombie. Na nadviazanie kontaktov bol vyslaný do Tibetu erudovaný vedecký tím na skúmanie danej problematiky, neskôr aj dvaja vyššie zasvätení lámovia navštívili Nemecko a odovzdávali skúsenosti o „zombifikačných technikách stáda“. Výsledkom bol perfektne prepracovaný , s nemeckou dôkladnosťou do podrobnosti vypracovaný - projekt na diaľkové (dištančné) riadenie stáda cez obrázky - vo filmoch a TV . Keď ho amíci objavili, tak len čučali ako puci a rýchlo ho spratali do USA. V čase, keď ešte TV bola v plienkach a dupačkách, to čo dnes vidíme v TV, už bolo u fašistov v Nemecku perfektne rozpracované : od večerníčkov pre deti, cez hudobné a zábavné programy pre mládež, šport, vhodné filmy, na tú alebo onú príležitosť, či slávnosť, až po politické a iné ohlupovacie talk-show...
Podobne sa o psychotechniky Východu zaujímal aj Trockij (Bronštejn), ich zavedeniu však zabránil Stalin.

Dnes však stabilita akéhokoľvek tlupo-elitarizmu vytrvalo upadá v dôsledku Zákonu času (viď udov príspevok vyššie) a je len na nás všetkých koľko to bude trvať. Akú dlhú dobu budú ľudia ešte dôverovať bezštruktúrnemu riadeniu cez masMédeu, rôznym vykladačom pravdy, anal-ytikom,
k-omen-tátorom, auto-riťkám, po-fidérnym politikom, ezo-terickým učeniam a ich hierarchiam (tu patria aj rôzne náboženstvá a „duchovné“ smery).
Celková nová Koncepcia života spoločnosti s množstvom rád pre praktický život je obsiahnutá v KSB, len sa tomu treba viac povenovať a preniesť ju do reálneho života, čo je asi najväčší problém dneška – zároveň však výzva, príležitosť zmeniť život k lepšiemu.

Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Lux | 29.01.2014

Ahoj Peťo,

najprv sa ospravedlňujem za minulý preklep Pet-ri, aby si to náhodou nevnímal, že som Ťa chcel spodobiť s nejakým domácim mazlíčkem (pet z angl.)..-:)

Takže „kresťanské“ spasenie...
Ako v mnohom inom, sa „kresťanské“ pojmy a dogmy výrazne odlišujú v správnom chápaní od objektívnej reality. Aby vznikli približne rovnaké obrazy musím to rozviesť trochu zo širšieho uhla pohľadu. Zopár „definícii“:


Spasenie = v náboženskom chápaní je to záchrana duše po smrti.

Duša = nesmrteľná duchovná substancia, obdarená intelektom a vôľou. Vo všeobecnosti človek s duchom a telom...životná substancia človeka, imaginárne oddelená od tela i ducha.
V podstate to hovorí o tom, že Vesmír a človek ako Tvorba VM je nekonečný a nesmrteľný. Všetko vo vesmíre kmitá – mení sa v čase, ktorý nie je objektívny, ale len vedľajšia etalónová kategória (o podstate ste sa už trochu s udom pobavili). To napr. niektorým extrasenzorickým ľuďom (tí, čo vnímajú neviditeľné dimenzie – hladiny Vesmíru – mimo bežných zmyslov) umožňuje, aby si tzv. „pocestovali v čase“ , pozreli sa do minulosti i budúcnosti, „porozprávali sa“ = vymenili si in-Formácie z bežného života „odídeným“ (zomrelým) človekom apod.
Vo všeobecnosti duša – nie je ani telo, ani duch. Patrí Tvorcovi a je jedinečná so svojou špecifickou misiou na Zemi (ani jeden človek nemá rovnaký osud).

Duch = poľová (netelesná) existencia, ktorá má tesné spojenie s psychikou jedinca. Kolektívny duch – kolektívne biopole = v ezoterike tzv. egregor. Alebo iná definícia: nemateriálna substancia, obyvateľ nehmotného i hmotného sveta, nám prístupný duchovný svet. Nehmotný duchovný svet = kolektívne podvedomie.

Osud = to, čo je človeku predurčené VM (súdené – známe 3 sudičky pri kolíske, lebo to, čo mi vnímame ako 3 komponenty Objektívnej reality je u VM iba jeden...-:) ) v živote na Zemi. Jedinečná Životná cesta, ktorú by mal absolvovať. To je samozrejme mnohovariantná matrica, z ktorej si človek slobodnou vôľou vyberá svoju jedinečnú cestu. Podľa toho, ako sa mu darí triafať Ideálnu životnú cestu predurčenia (plne platí :“ Zisti, kto si a rob to úmyselne.“) sa do Objektívej reality premieta jeho špecifická kvalita života. Keď sa odkláňa od Ideálnej cesty, dostáva negatívne spätné väzby. Tie sú rôznej intenzity: od jemného „tľapnutia po zadku“ – Životom „napísaný“ nejaký nezdar, nejaká ľahšia choroba apod. Ak pokračuje v nesprávnej ceste, prípadne jeho odklon je jednorázovo väčší, alebo jeho zámery do budúcnosti nie sú príliš v súlade s jeho misiou, tak dostáva „silnejší pohlavok“ – nejaký vážnejší úraz, choroba, väčší nezdar pri svojich zámeroch, aby mal nejakú dobu na premýšľanie, čo robí zle. Ak jedinec silne odchádza od misie alebo sa pohybuje na hranici Božieho dopustenia – prichádza „silné zaucho“ v podobe napr. ťažkého úrazu, rakoviny, krachu nejakých blízkych zväzkov, proste sa mu akoby „zrúti svet“. Buď pochopí a prehodnotí svoj život, prípadne poprosí VM o odpustenie a dostane do psychiky Rozlíšenie svojich zlých postupov, alebo už nasledujú ťažké depresie, ťažké psychické choroby, až po fyzickú smrť v rôznych formách.
Spätné väzby často prichádzajú aj cez vlastnú genetickú – rodinnú líniu, ak má jedinec deti, tak najmä cez ne (viď. koľko tragédii je v rodinách tzv. celebritiek, ktoré sa nevedome pohybujú na hrane Božieho dopustenia, lebo ich zodpovednosť za prezentovaný nesprávny obraz života je oveľa vyššia ako u bežného jedinca). Na deťoch rodičia najlepšie môžu sledovať svoje vlastné chyby, ktorých sa dopustili – sú v podstate zrkadlom ich vlastného života!

Človek (jeho duša) by mal komunikovať priamo s VM, bez rôznych sprostredkovateľov ( z drvivej väčšiny to robia v dobrej viere i-dio-ticky nevedome), ktorí jeho podvedomé úrovne psychiky pripájajú nie na VM, ale na rôznych kolektívnych duchov = biopolia = egregory religióznych, či sektárskych alebo ezoterických učení.
Nebezpečie odpadnutie duše od VM možno pochopiť na príklade bežných zdravo mysliacich sedliakov, komunikujúcich s VM cez prírodné javy a obyvateľov miest, ktorí odpadli od prírody a hľadajú komunikáciu s VM v rôznych kostoloch : „Čo mesto, to viera, čo dedina, to miera.“ A z toho vyplývajúce ľudové múdrosti – svojská koncepcia života (zdravý sedliacky rozum – často spomínaný v udových príspevkoch..-:)

Jedným z najväčších „hriechov“ duše je, keď sa napája a podporuje (odovzdáva svoju životnú energiu ako batéria) jednu alebo viac pozemských „duchovných“ hierarchii (kolektívne egregory), bez ohľadu, či to chápe alebo nie. To je základná hriešnosť ľudí, ale najmä obrovský hriech cirkví, lebo hneď 1. prikázanie v judaizme i kresť. cirkvách hovorí: „ Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal.“ Tvoj otec, ako aj ten Najvyšší, nepotrebuje aby sa mu jeho dieťa kláňalo a prevádzalo často všelijaké morbidné rituály...
Duša má plniť svoj predefinovaný osud a nie ilúziu budúceho života.
Duša je nesmrteľná, nie je teda treba ju SPASIŤ!
Po návrate duše k VM, ten rieši jej ďalší osud (nevylučuje sa, že v osobitých prípadoch sa môže reinkarnovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou len tie z najčistejších, ktorých život bol prerušený VM ako varovanie – napr. deti, alebo nenaplnili z určitých obj. príčin svoju misiu, ale určite nie na spôsob karmy a budhistického prevtelenia!). Drvivá väčšina duší s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva v inej agregátnej forme v nejakom biopoli, ktoré dominantne nabíjali. Peklo, očistec a iné cirkevné dogmy v chápaní KSB neexistujú.

Keďže duša je nesmrteľná mal by človek byť pozitívne naLadený (byť v súLade s harmóniou Vesmíru), nemal by si želať zomrieť a mal by byť zbavený strachu z pozemskej smrti ( v mnohých pohanských kultoch i dnes sa zomretie oslavuje – presne naopak biblická civilizácia žiali a trúchli a zvyšuje si stres).
Zmysel života na Zemi = dosiahnutie nezvratného stavu psychiky Človek a pomoc v jej dosiahnutí ostatným ľuďom. Sú slušné analýzy, že pri Človečom s-troj-i psychiky sa daného človeka nedotkne žiadna ne-moc (v podstate strata riadenia nad sebou), nezaútočí na neho žiadne zviera, ani iný „človek“ – zvieratko, zombie, démon, vek dožitia môže dosiahnuť 500 i viac pozemských rokov, otvoria sa mu ďalšie dnes nepredstaviteľné možnosti...t.j. stane sa skutočným námestníkom VM na Zemi ( spolus-troj-ca Ra-ja).

Pýtal si sa aj na pravdivú medicínu. Tak tá úzko súvisí s vyššie uvedeným a výrazne sa v pochopení líši od dnešných všelijakých méde(a)cín..
Ako si uriadiť vlastné zdravie a čo to o farma-mafii snáď zajtra.

Všetko dobre Pe-tri.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 29.01.2014

Opět na začátek velké poděkování, moc hezký text. Když si to tak čtu tak mám téměř fyzický pocit učesávání kadeří do hezkého účesu. Co vlas to poznatek, jen jim dát to správné místo na (v) hlavě:) Jsem rád za Tvé interpretace myšlenek Ksb a za to, že to Ksb vidí tak jak píšeš. Má intuice o významu Ksb mě neklame.
Mj. mě zaujalo to pojetí Duch jako pólové existence. Je jasné že druhým pólem je tělo a tak zde máme zda póly (materiální a duchovní), dvě existence, dva životy, mezi kterými může běhat/kmitat sdílená energie ...
Mám rád věcné poznatky pozemsky materiální povahy (historie, ekonomie, sociologie, filosofie, medicína, právo, technologie), ale jsou pro mne až jakousi "nadstavbou" duchovního backgroundu lidského života. Proto se často obracím k těmto spirituálním tématům. Prostě mám pocit, že bez ujasnění si podstatných věcí (apriorního charakteru) nemá valného smyslu řešit věci odvozené, i když samozřejmě obě cesty, jak indukce tak i dedukce se mohou tvůrčím způsobem doplňovat a i doplňují.
Ještě jednou díky a budu se těšit na Tvé případné další příspěvky.

P.s. Z překlepu v nicku si samozřejmě stresy činit netřeba :)

Vše dobé i Tobě

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

udo | 29.01.2014

re: Ciele presahujúce život.

Rozoberali sme to tu tiež..

Jeden nemenovaný docent ohľadom najvyššej(?) motivácie(moci) povedal:
"Samozrejme.. okrem rodových záležitostí potomkov..tu sú ďalšie faktory..Predstavte si milí študenti, že žijete nie 50-100, ale 1000-10000 rokov. Iba tak zo srandy"
..potom trochu jednotvárnym hlasom dodal..
"No nejde len o srandu..
vieme obnoviť 2-3% ľudského tela a za neveľa rokov budeme pri nastúpenom tempe niekde na 50-60%"(dnes aktuálny stav)..pokračoval..

"Na niektorých starovekých stavbách, kde sú komplikácie s ich datovaním, namerali naši kolegovia hodnoty odchýliek v opracovaní materiálu na referenčné vzdialenosti také, že ich ani dnes nie sme schopní dosiahnuť. Ergo logicky museli dotyční starovekí inžinieri disponovať technológiami, ku ktorým sa my dnes iba približujeme. Je teda teoreticky možné, že mali aj iné technológie, ak chápete, kam mierim milí prísediaci.."

Nasledovala otázka z pléna:
"Čo na to archeológovia"
Odpoveď prednášajúceho:
"Odhliadnuc od známych a zatiaľ verejne menej známych cieľov aktuálnej dlhodobej politiky interpretácie historických mýtov sme sa ich pýtali, ako si svoje verzie udalosti minulých predstavujú po technickej stránke. Odpoveď bola žiaľ často niekde v oblasti hrubo amatérskej tzv, experimentálnej archeológie, prevádzkovanej poväčšine nie absolventami prírodovedno-technických vedeckých odborov. Následne sme dotyčných kolegov s úsmevom požiadali vrátiť diplomy."

Od spomínanej prednášky už ubehlo mnoho rokov.
Osobne som kedysi mal možnosť merať napríklad so spomínanými interferometrami.
Toľko nateraz k možným ďalším motiváciám.
No je ich viac.

Známy publikátor antiky na Slovensku JUDr.V. Zamarovský raz +-povedal:
"Nič sa vo vede nedrží húževnatejšie, ako omyl a väčšina habilitácii je aj dnes žiaľ postavená na omyloch"

re:Motivácia stať sa Človekom a pomôcť v tom druhým.
V istom zmysle na tejto úrovni myslenia: Áno.
Na prvom mieste by asi mal stáť osobný vzťah s HNOR(či tzv.Bohom)..

re:Jedinec dedičom seba samého?
Nekonečná transFormácia vyzerá síce v rámci stereotypov na prvý pohľad trochu ako tzv."reinkarnácia", no aj "karma" je proste niečo iné, dosť silne zavádzajúce. Tak, ako nebo(kde NiEt BOha)-peklo-raj, ako stavy. Vieme predsa že stavy asi naozaj nemôžu existovať. Odporovali by základným inFormaćným zákonom sTrojenia. Evokujú teóriu abstraktného "začiatku" a teda aj konca, čo tiež vyzerá byť absurdné. Oba spomenuté modely sú silno zdeformované. Vychádzajú totiž zo zvláštneho predpokladu, že čas existuje objektívne..pritom vieme, že ide v tomto zmysle vždy o jav subjektívny podľa zvoleného etalónu. Keď totiž "ultimatívny etalón" v zmysle 50 ročnej deMagógie politiky Big Bang nebol, nemáme inerciálny systém na meranie objektívneho času a iba vyberáme ad hoc procesy s ich frekvenčnými pomermi..atď dokola..

Možno by Vám v tomto vedela pomôcť ďalej známa veľká otázka religionistov:
"Do akej miery sa Boh nachádza v dnešných náboženstvách"
..a do akej miery sú nástrojom zotročenia..
O Čare Médei ani nehovoriac..

Tu prichádzame ku Kalypsó..a OdinZeovi..Jedinému Diovi..najvyššiemu..Bohu..
Skutočné elity od vekov boli monoteistické.
V EgoPtah mala podľa oficiálnych záznamov už min 4.dynastia pre "svoje potreby" stabilizovaný kult jedného Boha Ra.
ATumRa..AtÓm. RaMose, AtMose..syn..z Boha Zrodený..Pozrite si Egyptský HieroGlyf..posvätný znak pre MS(MoSe).

Jednotlivé varianty príbehu Kalypsó sú tiež zapracované do našej kutúry a ako koncept, oživované blockformermi, či -bustermi(Ad Hoc). Ostatne nič nové. Tak, ako naši predkovia, aj my, ak chceme u detí vychovať nejaký stereotyp, tak podvedome, alebo aj cielene im vyprávame nejaké príbehy, sekvencie obrazov, krokov myslenia vyjadrených slovami, hudbou, divadlom, obrázkami..
Koncepcia je návod, mapa krokov, konkrétny algoritmus z bodu A do bodu B. V zásade nič zložité..

Dnes v totálnej INFO..mat(r)icovej vojne o podvedomie masy a jej jednotlivcov pomocou zbraní hromadného tvorenia, sTrojenia(alebo ničenia) sú formované kolektívy, národy, korporátne, či iné celé kultúry. Kedysi na to boli zneužívané aj rôzne tzv."náboženstvá", kulty a aj reálne povery..ako náStroje.
Ako spomínaným nožom..i chlieb odkrojíš, tŕň vytiahneš, alebo aj zabiješ..
NáStroj a cieľ, Cieľ a násTroj..
Trochu ekvivalent, varianta pre otroka.. hádky o vajci a sliepke, avšak s viac jednostrannou podmienkou.
Či:
"I naháňať budete ich medzi dvoma lžami, že by pravdu hlavne nepoznali"

Dnes však môže aj jeden gramotnejší Človek s pár 100 Dolármi eliminovať, či dostať pod kontrolu celý inFormačno-vojenský tím rôzne zameraných operujúcich zložiek o sile desiatok až stoviek špecialistov a ročným rozpočtom v desiatkach miliónov dolárov.
Na to je tu vánok Jeho prozreteľnosti.. internetu a či pre ni(e)koho "božieho dopustenia"..
Koniec inFormačného monopolu.
Rozhoduje len vzdelanie, ktoré dnes prakticky každý môže doStatočne získať na nete aj sám..
Všetko ostatné sa dnes už dá kúpiť. I zdravie do veľkej miery.

Otázka a praktický konkrétny príklad (case study..a kazuistika zároveň) mat(r)icového(alebo soc-cult..) inžinierstva:

A.Ktoré varianty konštelácii príbehu o nymfe Kalypsó sú vzhľadom na dnešnú situáciu predstaviteľné?

B.Ktoré objektívne pravdepodobne VM želateľné?

C..a ktoré ni(e)kým preferované..PolyFémovým Ni(e)ktošom preferované..

Hint:
Pozor na možnosti interpretácii jednej a tej istej varianty..
Myslím, že si isto budete vedieť na vlastnú otázku odpovedať aj sám..či rozvinúť s kolegami na túto tému ďalšiu hlbokú..prakticko-zmysluplnú, no nie pridlhú protodialektickú diskusiu :)

Platí:
"Čím lepšia interpretácia z možného pohľadu VM,
tým silnejšieho VEtriKA, vaša plachta(intelekt) privíta."

ok..asi stačí potiaľto
brú
a zdravé sny
u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 30.01.2014

Ano, his-tóra je jejich doménou. Proto se z ní lze učit (samozřejmě ve smyslu neduplikovat chybné přístupy a omyly). Nicméně moje mlha je zřejmě stále ještě příliš hustá.
Mám za to, že klíč k příběhu nymfy Kalypsó leží v hlubším pochopení nadřazeného procesu, tj. příběhu samotného ni(e)ktoša - tedy Odyssea (zde spíše periferie GPP, když GPP jsou symbolizování olympskými bohy).

Zatím uvažuji takto (možná scestně).

Klíčovou mýtickou vlastností Odyssea je lstivost, já bych řekl že ji dnes máme chápat spíše jako zákeřnost. Byl klíčovou osobou, která se "zasloužila" o dobytí lidstva symbolizovaného sTrojenou Trójou nikoliv fyzickou/hmotnou silou, ale silou ducha - onou pověstnou zákeřností, jíž je Trojský kůň věčným pomníkem. Za to mu objektivně nadřazený proces uštědřil odplatu v podobě velmi podmíněné možnosti vrátit se domů tj. na správnou evoluční cestu (jinak by mu Zeus mohl lehce pomoci a nebylo by o čem psát, což Diovi nadřazený proces (nemusí to být zrovna HNOR) neměl v úmylsu). Tato možnost je v eposu symbolizována 10 lety putování "od čerta k ďáblu". Příběh (epi-ka) u Kalypsó je dílčí proces, na kterém je signifikantní to, že mu k osvobození se z její moci nepomohla ani tato jeho pověstná vychytralost a tak musel v jeho zájmech(?) zasáhnout samotný GP. No a teď ten hlavní háček - jak skloubit chápání tohoto faktu o závislosti Odyssea na nymfě Kalypsó čili neschopnosti lstivosti s tím, že situace je archetypem apokalypsy, tedy civilizační pohromy a musela ji řešit až nejvyšší rada GPP (sešlost olympských bohů- hierofantů) ? Co nám tím chtěl Homér říct ? Blíže nejasné schopnosti typu Ka-lyp-só(ma?) neodvratně zastavily periferii GPP až to musel ve prospěch této periférie (Odyssea) řešit mocenský zásah/příkaz samotného GPP (Dia/Zeuse/Odina/Jehovy) a je nám to podáváno jako civilizační pohroma ? Kde je smysl ? Kdo a v čem selhal ? Jaké schopnosti Kalypsó zastavily jinak ve všem si rady vědoucího Odyssea ?
Možné řešení. Není na místě chápat apokalypsu jako pohromu nikoliv pro lidstvo, ale pro GPP ? Pokud ano, byl Homér nutně génius, který věděl o perverzních technologiích (n=1/n) GPP a tedy věděl i to, že pokud jeho texty mají mít přesah do dalších epoch, musí být takto (1/n) zakódovány. To GPP akceptuje, protože ať jsou jinak jakkoliv nelidští, schopné protivníky respektují. Teď už jenom rozlousknout ty Odyssea zadržovací schopnosti Ka-lyp-só(my). Klíč vidím v oné nabídce nesmrtelnosti. Zde Homér musel být nejen génius, ale i geniální psycholog. Vyznal se v psychice periferie GPP a věděl o pokušení, kdy snaha či potenciální možnost stát se, získáním nesmrtelnosti, rovným olympským bohům, je příliš velké pokušení i pro ně a za tímto účelem zřejmě "kašlou" na úkoly ze strany GPP vůči tlupě. Podobně jako Gilgameš, který se s tímto cílem také věnoval více sám sobě než řízení davu. To si GPP samozřejmě nechtěl nechat líbit (Odysseus ještě nedokončil svoji misi) a tak musel zasáhnout a příslib nymfy vetovat. Tím zrušil její kouzlo a Odyssea u ní již nic dál nedrželo. Jeho mise mohla pokračovat a pokračovala.

Udo opět mnohokrát díky za komu-nika-ci. I když možná píšu vedle, smysl to samozřejmě má veliký. Lze zde parafrázovat poznatky o žízni a hladu:). Omyl je jen převlečená pravda.

P.s. sny mám zdravé a bez můr.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ?

Pe-tri | 30.01.2014

Opět velké díky Luxi, není nad to neustále si čistit čočky svých brýlí. Mozaika světa pak je nejen plnější, ale i jasnější. Vývoj bude to ještě hodně zajímavý. Čím více chápeme, tím více je svět krásný, přes celou jeho všeobecně problematickou a na hraně velkého průšvihu z jedné strany a Zlatého věku lidstva z druhé strany, balancující situaci.

P.

Přidat nový příspěvek