Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (1)

Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (1)

24.1.2014

15. Vstup do riadenia

 

Zostalo nám preskúmať vstup do riadenia. Vo väčšine prípadov sa vedomie vracia k problémom riadenia životných podmienok, situácií, problémom sebaovládania, umenia správania sa (atď., všetko sú to slová o jednom a tom istom), pri zrazení sa s ťažkosťami, neúspechom a rozčarovaním. T.j., v nie práve pre seba najkomfortnejšom (najpríjemnejšom) období - najčastejšie práve v rôznorodých „stresových“ situáciách. Aj tak však Boh neukladá na človeka nič naviac, okrem toho, čo uniesť môže. A preto najlepšie, čo možno v takýchto situáciách spraviť, je:

 

  1. Predovšetkým zastaviť vlastný zhon, vynorujúci sa z podvedomých úrovní vnútorne konfliktnej, neusporiadanej psychiky a prenikajúci do nej zo psychiky kolektívnej, na ktorej sa tak, či onak zúčastňuje každý jedinec (svojou jedinečnou inDiviDuálnosťou).

 

  1. Zastaviť zhon je nevyhnutné, pamätajúc na to, že Všemocný sa nemýli. Bez emócií skleslosti, clivoty (depresie), či nezmyselného nadšenia vnímať, pochopiť to prichádzajúce, čo sme nedávno pomenovali ako stavový vektor (základné objektívne parametre aktuálneho stavu).

 

  1. Následne nevyhnutne rozpomenúť sa, ako sa tento stavový vektor menil v minulosti v priebehu, podľa možnosti, čo najdlhšieho obdobia1 na, vo vzťahu k nemu, objemnejšej inFormačnej kulise (pozadí, báze).

 

  1. To nám umožní vidieť celkový obraz vzájomne vložených čiastkových procesov a mozaiku ich príčinno-dôsledkovej previazanosti, t.j. vzájomné väzby medzi „osobno-životným“ (vlastným každodenným životom) a informáciami celospoločenského významu, podľa morálne podmienenej svojvôle (slobody výberu konania) vo vzťahu k dvom kategóriám: „Dobre“ a „Zle“.

 

  1. Je nevyhnutné z toho všetkého vyčleniť celkové vonkajšie riadenie a  v ňom sa pokúsiť identifikovať hierarchicky Najvyššie - bezprostredne (priamo) pochádzajúce od Všemohúceho. ON vo všetkých prípadoch bez výnimky podporuje to, čo patrí do kategórie „Objektívne Dobro“:

Odstraňuj zlo tým, že existuje lepšie! (Obrátením pozornosti na to lepšie, sa nepútam k zlu, a tým ho „nekŕmim“ svojimi negatívnymi emóciami).

Naproti tomu metódu „Vybíjať klin klinom“ neradno používať...

... i keď k jej stúpencom to Zhora je dočasne zhovievavé, s cieľom priviesť k rozumu jak

ich samotných, tak aj ich okolie.

 

  1. Pamätať (mať na zreteli), že Hierarchicky Najvyššie riadenie Všemocného VŽDY odpovedá na volanie k Nemu sa obracajúcich, snažiacich sa  riešiť prognostickú úlohu mnohovariantne možného toku udalostí: Boh dáva dôkaz Svojej existencie (bytia) priamo (bezprostredne) každému osobne, odpovedajúc na modlitbu úmerne jej zmyslu, „Jazykom“ meniacich sa životných okolností, situácií. Aby pochopil zmysel jeho „fráz“, je pre každého Človeka tak dôležité, naučiť sa byť k tomuto „Jazyku“ vnímavým2.

 

  1. Potom nasleduje, buď podriadiť sa chodu rozpoznaných objektívnych procesov, prijmúc ich plynutie, ako dannosť; alebo prijmúc na seba zodpovednosť, vytvárať tlak na ich plynutie - ovplyvňovať ich, v súlade so svojim cieľovým vektorom  vo vzťahu k celému komplexu (kompletu) čiastkových procesov, opisovaných vektorom stavov.

 

  1. Hlavne, je pritom zbadať milosť hierarchicky Najvyššieho všeobjímajúceho riadenia Všemohúceho, aby vlastný cieľový vektor nebol antagonistický k Najvyššej milosti, ale aby sa vnesenie vlastného vkladu do toku vzájomnej vloženosti procesov stalo čiastočkou milosti, nesenej hierarchicky Najvyšším všeobjímajúcim riadením. V tom prípade, aj informačné toky hierarchicky Najvyššieho objemnejšieho riadenia budú nevyhnutnou (potrebnou) nápomocou, a nie prekážkou, zábranou v činnosti Človeka.

 

No, ak aj vyššie uvedený postup dodržíme, bude nutné nejaký čas pretrpieť v kľude bez paniky a emocionálnych výbuchov, aby sme si nadarmo ne(s)pálili energiu v nezmyselnostiach. Až pokiaľ nedohasnú dôsledky mravnostne (morálne a eticky) podmienených chýb svojho predošlého správania. V týchto chybách je totiž obyčajne vyjadrená, buď neprimeraná sebadôvera (niekedy až namyslenosť, čiže pýcha) jednotlivcov, ktorí zabudli na celostnosť a  hierarchiu Stvorenia (sTrojenia) sveta a Všemohúceho; alebo je spomínanými chybami vyjadrené prekladanie im Zhora predurčenej zodpovednosti a povinnosti na svoje okolie. T.j., ide o zúčtovanie, odplatu za príživníctvo, snahu o delegovanie roboty, ktorú má dotyčný vykonať osobne, na jeho blízkych, kolegov, vrátane hierarchicky vyššie postavených v Objektívnej Realite (pozn.: tu samozrejme nejde o „oficiálnu“ hierarchiu).

 

Ty vládneš, no aj tebou vládnu“ – hovorieval PlutArchos (hel. prenesene aj „Starý financ“) – historik (dejepisec), ktorý bol „vedľajšou“ činnosťou vrchným kňazom Delfského orákulu v Apolónovom chráme3.

 

Ak v takomto vzájomne vloženom procese „vládnutia, vedenia“ vznikne konflikt riadení dvoch (alebo viacerých) subjektov, tak niektorá z konfliktných strán koná mimo riečiska Zámeru v rámci dopustenia. Možno niekto koná, nielen proti druhým, no aj proti Zámeru (Božiemu). No a v situácii neprítomnosti konfliktu sú priame väzby každého z účastníkov, z uhla pohľadu ostatných, väzbami spätnými a spätné väzby každého jedného, väzbami priamymi pre druhých.

Úmerne tomu, v takýchto typoch procesov riadenia systému, definovaného zložením (počtom, stavom) subjektov a objektov riadenia, riadi v skutočnosti ten, kto sa ukázal byť schopným organizovať samoriadenie systému ako celku, vo voči nemu objemnejších procesoch a v prijateľnom režime pre seba. T.j. ten, kto sa ukazuje byť v stave, prijať koncepciu riadenia vo vzťahu k sebe a vložiť ju do objemnejšej koncepcie riadenia systému ako jediného celku.

Preto, ak nezabúdame na Všemocnosť, tak na ním zabranom (obsadenom) mieste v hierarchii vzájomnej vloženosti riadenia sociálnych i nadsociálnych štruktúr a procesov lepšie riadi - seba predovšetkým4- ten, kto rozlišuje hierarchicky Najvyššie riadenie od vonkajšej i vnútornej manipulácie a nebráni, neprekáža Najvyššiemu a vedome sťahuje - prenáša Jeho vôľu, dole pozdĺž kontúr (štruktúr) vnútrospoločenského riadenia, ako milosť, urýchľujúc tak proces prechodu k Č(e)loVečnosti (človečenstvu, ľudskosti). Tým pozdvihuje rozprávkovú „človečinu“ na priame východisko, riešenie situácie, porážajúcu draka z jaskyne, a  nie pokračovanie mučivého infernálneho (diabolského, pekelného) kruhu - reťaze poklesov a pádov do bahna rytím „držkou“ v zemi, prešľapovanie na mieste a váľanie sa vo všemožnej špine, hrôze. Nehovoriac už o tom, že je nedôstojné, pri disponovaní možnosťami (potenciálom) človeka, vedome bočiť (odkláňať sa, utekať) od svojho dlhu voči druhým v Objektívnej realite. T.j. predlžovať kolektívne (a svoje) zostávanie na úrovni človeku podobnej opice - nedočloviečika a byť si toho vedomý. No, takéto vzdorovanie, vzpieranie sa, pri uvedomovaní si svoho rozporu s obsadením (úlohou, rolou), je už fakticky samovražedným stavom.

Teória riadenia bola nazvaná „DOSTATOČNE všeobecná (uni-vers-álna)“, a nie proste „všeobecná“ preto, lebo tu predložené vydanie (návrh) je dostatočné na to, aby s do nej (do DVTR) zavedenými pojmovými kategóriami boli jednoznačne zviazané objektívne rôznorodosti, vlastné akejkoľvek oblasti činnosti. Ide o snahu UniVersAl(i)Ty DVTR v tomto návrhu, vydaní. Úmerne tomu, daný model tvorenia (sTrojenia) umožňuje rozvinúť čiastkovú praktickú (aplikovanú) THEÓriu riadenia a na jej osnove riadiacu - manažérsku (tvorcovskú)5 prax v akejkoľvek oblasti činnosti. Pritom, vo vzťahu k celej komplexnosti odvetví ľudskej činnosti, predstavuje DVTR (Dostatočne univerzálny model sTrojenia) jazyk interdisciplinárneho styku - kommuNikácie. Ako skratku síce niekedy používame „univerzálny model strojenia“, alebo „všeobecná teória riadenia“ a pod., ale vo všetkých prípadoch pod daným výrazom rozumieme Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia6. Upresnenie „dostatočne všeobecná“ je vo vzťahu k teórii riadenia nevyhnutné, keďže všeobecná (absolútna, bez akýchkoľvek ohraničení) teória riadenia je vlastníctvom Najvyššieho presne tak, ako aj Jeho VšemohúCnosť. Človek je NEsamodostatočný vo výbere informácie z toku udalostí Života a je ohraničený v možnostiach jej pretvárania - transformácie (eng. con-version) a spracovania. Preto teória riadenia v spoločnosti nemôže byť VŠEobecnou (absolútnou, neohraničenou). Mala by však byť dostatočnou na riešenie rôznorodých problémov (výziev – ang. challenge, heb. príležitostí) v koryte toku Božieho Zámeru. Tomuto kritériu kvality z nášho hľadiska, resp. pre naše chápanie dostatočne všeobecná teória riadenia v existujúcich verziách vydaní (prvá r. 1991, druhá r. 1998 – 2003, tretia r. 2011 - 2014), aj vyhovuje.

* * *

-pokračování-

 

poznámky:

1 postupnosti periód vzorkovania, časového výseku podstatných súvisiacich príčinno-dôsledkových väzieb

2 Ide o systematickú aktívnu intuíciu (intelektom korigované emócie), stále znova, kontinuálne metodicky napájanú priamo na HNOR, namiesto rôznych kultov riadenia kolektívneho podvedomia od tzv. korporátnej kultúry a mediálneho ošiaľu seriálov a blockbusterov... až po tzv. náboženstvá (pseudoreligiózne imitácie VM), či samovražednú ezoteriku egregorov a veštenia óSudu.

3 V roku 1991 bolo niekoľko pracovných verzií DVTR (Dostatočne univerzálneho modelu sTrojenia). Jedna z nich sa končila tými istými slovami, ako v roku 1992 publikovaná verzia: „Ty vládneš, no aj tebou vládnu“ – vravieval Plutarchos, ktorými sa začína v tomto odkaze komentovaný úsek textu.

Druhá verzia pokračovala v uvedenom texte nasledovne: „Ty vládneš, no aj tebou vládnu“ – vravieval Plutarchos. A to je pravda, keďže priame vzťahy jedného,  z uhlu pohľadu druhého, sa javia byť spätnými, a spätné, zodpovedajúco - priamymi. Z nich dvoch, riadenie uskutočňuje ten, kto viac pozná a hlbšie chápe, dôsledkom čoho je schopný, vo vzťahu k sebe, cudziu koncepciu riadenia vložiť do, od ich oboch koncepcií, všeObecnejšej koncepcie samoriadenia, ako jediného celostného systému. Tento záver (spôsob riešenia) je spravodlivý, jak vo vzťahu k inDiviDuálnym, tak aj k súborným intelektom.

Tretia verzia pokračovala v tomto texte takto: „Ty vládneš, no aj tebou vládnu“ – vravieval Plutarchos“. A to je pravda, keďže priame vzťahy jedného,  z uhlu pohľadu druhého, sa javia byť spätnými, a spätné, zodpovedajúco, - priamymi. Z  dvoch, riadenie uskutočňuje ten, kto viac pozná a hlbšie chápe, dôsledkom čoho je schopný cudziu koncepciu riadenia vložiť do svojej všeobecnejšej koncepcie.

Počas prípravy typografického vydania v r. 1992 prešla vnútornou procedúrou VP ZSSR schvaľovania textov rôznych pracovných verzií verzia prvá, ktorá nechávala slová Plutarcha bez akýchkoľvek bližších obJasnení.

4 Ľudovo povedané: „Lepšia moc nad sebou samým, ako nad celým svetom“

5 Ako sme si vyššie už povedali, je tzv. manažér tvorcom (sTrojcom), ako každý iný. Akurát sa od ostatných trochu líśi tým, že je špecializovaný na preformovávanie... vytváranie (sTrojenie) stereotypov (=emócií) ľudí. Čiastočne podobne, ako osoby špecializované na niektoré druhy „služieb“,často hraničia s „manažmentom“. Hranice samozrejme nie sú jasné a často zámerne splývajú. Tak je tomu aj u výrobcov (tvorcov) „produktov“, niekedy hrubšie neosobne nazývaných aj „tovarmi“, ktoré tiež hraničia, alebo zahŕňajú často priamo, či v prenesenom zmysle aj „službu“, alebo zachádzajú aj do „manažérskej“ oblasti. Spôsob pohľadu závisí od toho, z ako kvalifikovaného nadhľadu s pochopením súvislostí sme schopní sa pozrieť a do akej hĺbky vieme na proces zaostriť. Ako sa hovorí: „Od nadhľadu kozmonauta, až po elektrónový mikroskop fyzika...“, alebo „Právo na Pravdu má ten, čo má najväčší rozhľad...“...odstup, alebo je na najvyššom kopci... samozrejme za predpokladu, že „nie je slepý“ a „nie len jasno vidí, no aj dostatočne chápe“.

6 Úmerne tomu, ak niekto používa termín „všeobecná teória riadenia“, bez akýchkoľvek ohraničení, tak verejných, ako aj tichých (medzi riadkami; myslených, no nevyslovených)... tak v konečnom výsledku ide o vyjadrenie vedomých, či podvedomých deÁ-MONických „Ja“ = “Ego-centrických“ ambícií na samodostatočnoť človeka stavajúceho sa do pozície „všemocného“ (boha).

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teórie riadenia, kapitola 15 - Vstup do riadenia (1)

otázky k voľbe slovníka:

Vasiľ | 24.01.2014

Prečo sa zvolili tieto dve pomenovania:
1. Vše-mocný - evokuje: Ten, kto má neobmedzenú moc.
2. Všemohúci - evokuje: Ten, kto môže/smie/môže si dovoliť všetko.

Dobré časti slov:
Vše a Cnosť - v slove všemo(hú)Cnosť

Problémové časti z toho, čo to evokuje:
Ten - (ten, čo môže...) nemá zmysel
Môcť, Smieť - (zo všemohúcnosť) tiež nemá zmysel
Moc - treba chápať "mocenský vplyv" objektívnych zákonitostí na chod vecí, čo niektorí len sotva takto pochopia.

Na správne pochopenie slova všemocný a všemohúci v tomto texte treba poznať predošlé časti DVTR - veď to sa aj v úvode píše, že DVTR treba brať ako jeden celok. Z tohto pohľadu je to teda v poriadku.

Čo však nie je v poriadku, je slovník, ktorý sa bude používať a často s ním budú v styku aj neznalí. Tí neznalí si slová Všemocný a Všemohúci vybavia tak, ako píšem na začiatku.
Prečo sa nepoužilo radšej:
Objektívne/všeobecné zákonitosti sveta/univerza a pod. - čo týmto slovám chýba oproti pomenovaniam Všemohúci, Boh, Otec atď.? Namiesto slov "Otec nás miluje" nestačí povedať "Napĺňanie všeobecných zákonitostí vedie k prirodzenému rozvoju a človek je šťastný, ak k nemu dochádza - taká je vlastnosť človeka."

Nachádza sa v tej fráze "Otec nás miluje" niečo viac než v tom, čo som napísal? Lebo ak áno, tak to tam nevidím. Lebo frázy o Otcovi a Bohu a podobne sú síce stručné a pre mnohých dobre pochopiteľné, avšak pre ďalších zavádzajúce a vytvárajúce skreslené predstavy personifikujúce zákonitosti - najmä pre tých, ktorí nebudú znalí DVTR - potom ich od štúdia DVTR môže iba odradiť. Alebo je to tak, že tvorcovia DVTR si museli vybrať medzi dvomi skupinami: pre jednu je na prvé počutie príjemnejšie slovo "Boh" a pre druhú slovo "Zákonitosť", pričom tá prvá bola početnejšia (či inak dôležitejšia) a tak sa rozhodli používať v texte slová "Boh" a "Všemohúci"?

Musím povedať, že mne osobne to nijako nevadí - zvykol som si :-)
Avšak z čírej zvedavosti ma zaujíma, prečo sa pri tvorbe textu DVTR volili práve také slová, ako sa volili a čo sa tým sleduje? Ide o zámer, alebo len odtlačok myslenia autorov? Dúfam, že zámer - ale aký?

Re: otázky k voľbe slovníka:

udo | 25.01.2014

Začnem od konca..
re: Odtlačok so zámerom
AyAy..Aj aj..ide o oboje.
Tak, ako aj inokedy, do istej miery o odtlačok myslenia autorov a zároveň o zámer. Ostatne..ako vieme, oba faktory sa nevylučujú. Skôr naopak. Sú vzájomne nevyhnutne previazané a doplňujú sa.

Tak, ako styreotyp myslenia, sa môže aj vždy s ním prepojený zámer, k cieľom(a preferovaným metódam ich dosahovania) Vis Maior približovať, alebo vzďalovať. Sme len ľudia a rozhodne nie sme neomylní..Preto dik za feedback(spätnú väzbu).

re: "láska"
Ten pojem sme si často definovali.
Myslím, že nateraz dostatočne. Do ďalších "technických" podrobností asi zatiaľ nepôjdeme. Často nám je, nie len tu na fóre vytýkaná psychologicko-technická(techné= gr."prax", "remeslo", "tvorba", "sTrojenie", "sTrojníctvo",..apod.) formálnosť Diskusie ohľadom jednotlivých podobných bodov emitovaných článkov sú neraz hodne obsiahle a ťahajú sa aj celé dni..i keď to tak možno vždy nevyzerá a aj vyslovené chybky samozrejme prekĺznuť môžu..
Zrovna tak, ako som i vyššie spomenul, aj chybky v našich vlastných stereotypoch..algoRytmike myslenia.
Ak chcete, môžem navrhnúť "žiadosť o povolenie" zverejnenia niektorých našich súvisiacich interných diskusii na tieto témy. Uvídíme, čo na to kolegovia. Možno to prejde :)

Výraz "Otec nás miluje" je teda spolu s ďalšími emotívnejšími vyjadreniam a príbehmi, podobenstvami, ľudovými porekadlami, rozprávkami, snahou vyhovieť želaniam zúčastnených.
No ako neraz povedal aj tu opakovane spomínaný
veľký slovenský filozof súčasnosti
Patrik Vrbovský z Piešťan :):
"Nikdy sa nezavďačíš všetkým".
S čím s ním jednoDucho zostáva len súhlasiť.

Isto..aj mne by bola možno Vami uvedená špecifikácia bližšia..aj emotívne.. a vedel by som konšteláciu uvedených termínov rozpísať možno aj na nejakú tú stranu..

re:Vše-mocný uni-vers Všemohúci
Myslím, že oba pojmy sa skôr dopĺňajú, i keď je pravdou, že napr. na Slovensku je celkovo viac zaužívaný pojem Všemohúci. V českom výraze "Vše-Mohou-Cnost" sa etymologické korene v tomto prípade dajú dokonca identifikovať priamo a bez širších dedukcii. V iných prípadoch zasa môžem lepšie dedukovať a indukovať zo slovenčiny, či nemčiny, alebo ruštiny, či angličtiny. No to by sme už boli pri technológiách dešifrácie alGoRytmiky evolúcie myslenia dnešnej kultúry..vývoja morálky a miery chápania spolu s riadiacimi(dnes tzv.manažérskymi) technológiami kult(ur)o-logického inžinierstva..presnejšie v rámci našej lokálnej geopolitiky Euro-indickej civilizácie. Podobné vzorce však vieme vystopovať aj v ďalších kultúrach..

Keďźe inde ľahšie identifikovateľné vzorce možu pomôcť v dešifrácii bugov(neprijateľných odchýliek samoriadenia) napr. vlastnej, moMentálne optimalizovanej kulturologickej matice, je prirodzene škoda každej kultúry, čo zanikne. S ňou totiž takmer(no nie úplne) zanikne jej korekčný potenciál vo vzťahu k iným modulom. Stáva sa tak hlavne v dôsledku opojenia mocou. Tak, ako nedávno spomínaný vzťah alkohol a genetika s mozgom jednotlivca. Mozgom v zmysle printeru(tlačiarne) materializácie prislušnej matice, či súboru matíc, tenzorov atď..atď..
Tu asi zatiaľ obmedzíme z(a)ostrovanie(fokusovanie)..

Neviem..
je táto snaha o osvetlenie zatiaľ dostatočná Vasiľ?

Re: Re: otázky k voľbe slovníka:

Vasiľ | 25.01.2014

Áno dostatočná, ďakujem.

"""..."žiadosť o povolenie" zverejnenia niektorých našich súvisiacich interných diskusii na tieto témy."""
Čokoľvek, čo som tu kedy napísal môže ktokoľvek a akokoľvek použiť (doplniť, opraviť gram. chyby a pod.) - nemám absolútne žiadne výhrady.

Re: Re: Re: otázky k voľbe slovníka:

Vasiľ | 25.01.2014

Ak som to dobre pochopil - lebo teraz neviem :-)
v každom prípade platí, čo som napísal aj do budúcnosti.

Re: Re: Re: otázky k voľbe slovníka:

popolvár | 26.01.2014

musíme si uvedomiť, že prekladáme pôvodný text z ruštiny, ktorý je dielom ruských autorov, majúcich svoju predstavu, myšlienku, úmysel - a tie sa nám, čitateľom, snažili sprostredkovať čo najvhodnejším výberom slov, slovných spojení berúc do úvahy mnohé, často tu prediskutovaváne. Preto je snaha o pomerne verný preklad a použitie zvolených výrazov /snaha vyhnúť sa do budúcna napádaniu, že je preklad veľmi voľný, či úplne odlišný od originálu, čo aj odznelo v úvodných diskusiách/ čo často je niekedy pre slovenského a českého čitateľa nejednoznačné, prípadne evokujúce niečo iné. Preto je toľko vsuviek - synoným v zátvorkách a toľko doplňujúcich vysvetlení pod čiarou, čo v origináli nie je. Takto sa prekladatelia snažia doplniť, to, čo považujú za potrebné na osvetlenie, prípadne chcú poukázať na slovenské, či české reálie majúce vzťah k danej téme.
Všemocný, či Všemohúci, či úplne iný termín - je to viac.menej jedno, každý si pod tým vyjaví ten obraz, ktorý mu je najbližší v súlade s jeho mierou chápania, či nechápania... A aj ak by sme vytvorili úplne iný - nový termín, tak si to dá do súvisu s tým, čo už pozná a čo pod tým chápe... Tak, ako si poznamenal, je treba čítať celú DVTR a v nej sú vysvetlené dostatočne tieto pojmy. Ako ich máme chápať, vnímať... Ak sa to dostane do rúk dogmatikovi, tak ten si vždy nájde niečo, čím sa utvrdí vo svojej dogme...

Obrazný model situace

Pe-tri | 24.01.2014

Text je pro mne naprosto v pořádku. Otázkou může být, jak jeho obsah sdělit méně abstraktně uvažujícím lidem, tj. lidem rozumějícím světu spíše v obrazech a příbězích než pojmech a strukturách. Jako příspěvek k tomu nabízím velmi jednoduchý obraz člověčí situace (který se mi osvědčil) v podobě osoby sedící v kajaku na velké řece (plné kajakářů), kde měnící se proudy řeky jsou nadřazené dynamicky se měnící procesy a kajakářovo veslo a svaly pak procesy pod kontrolou kajakářovy svobodné vůle a úsilí (při správě svého života).
Ostatní "komponenty" života jako cíle plavby coby vektory cílů, vyšší druhy plavidla než kajak coby individuální podoba životních okolností, ostatní kajakáři jako bližní, možnosti spolupráce při plavbě, křižník (Potěmkin) jako plavidlo GPP, řečiště jako dynamické mantinely Božího dopuštění, atd. jsou samozřejmě analogické obrazotvornosti plně k dispozici, při snaze o individuální popis své vlastní situace a naplnění smyslu své existence (někdo se plaví sám po Vltavě a doufá že skončí ve Středozemním moři, jiný se připojil ke křižníku aktuálně se nacházejícím na řece Volze a je jedno mu proč tam je a kam pluje, hlavně že nemusí veslovat, třetí je ve skupině veslařů, kteří se podívali do mapy a vědí, že jsou na Dunaji a směřují do Černého moře atd..).
Takovýmto (například) uni-vers-álním obrazným modelem je možné smysluplně překonvertovat pojmový popis obsahu textu do současně lidsky jednotné i individuálně zcela rozdílné malby. S jakou mírou detailnosti/poznání a kolik si během svého života takovýchto obrazů/filmových políček každý namaluje, to už záleží na každém malíři. Bohužel stále je zde mnoho těch, které za celý život ani nenapadne se nad tím, něco si "namalovat" vůbec, aspoň na vteřinku zamyslet. Chtělo by to založit malířskou školku:)

Díky za text.
P.

Re: Obrazný model situace

udo | 24.01.2014

"Keď budeme vedieť pečo žiť, budeme vedieť aj ako žiť."

..alebo
"Lietadlo nemôže vyletieť bez cieľa, inak je katastrofa predprogramovaná."

..či
"Loď, čo bez cieľového prístavu vypláva, nikdy nemôže vietor dobrý chytiť."

Buď sa chce niekto stať Človekom a pomôcť k tomu druhým, alebo..

Ak je nástroj(napr. peniaze, cesta, trh, pádlo,..) cieľom, ide o život v absurdite zámeny pojmov..ElLúzia..meLuzínu IlLúzie..Mínovo bludisko krivých zrkadiel bez východiska, resp. s temným prízrakom na konci..
..i keď ovca má právo sa domnievať, že jatka sú veľký žúr, bo všetci tam emotívne béékajú..

A tak isto sa jej Otec(najvyšší šéf laBaRaTória prastarého) so slzou v očiach pozerá, keď aj napriek stovkám upozornení, v slepej oddanosti(posadnutosti jedným s tisícich falošných obrazov ni(e)kým kontrolovanej ilúzie..fatálnej Morgany), koná ešte aj nad priepasťou onen povestný "rozhodný krok vpred"..

..potom, ako odhodilo Jeho dary umu, či vôle, alebo obe.. pred začiatkom "vekov" všetkým dané a niekoľkými prisvojené..v dnes už bývalej Ľudí temna dobe..

Re: Re: Obrazný model situace

Pe-tri | 24.01.2014

Ano, samozřejmě, jsem však velký pesimista, když odhaduji, že 3 ze čtyř ovcí dnešního světa bez další pomoci onen pověstný krok do propasti prostě udělá ? Vše souvisí se vším, nebo jak říkali mušketýři - jeden za všechny, všichni za jednoho.

Re: Re: Re: Obrazný model situace

udo | 24.01.2014

To ja som väčší optimista.
Vyzerá, že možno tak jedna z desiatich max :)
..čo je zatiaľ super výsledok!!!
..a to myslím úplne vážne

..navyše 4-5 ďalších začína váhať

Tí, čo zatiaľ zostávajú bláznami, sa snažia získať čas.
Revolúciu za každú cenu miesto evolúcie.
Naivne dúfajú, že na prachu a krvi
sa im udržateľnejší jelitárny fašizmus zrobiť zdarí.
Vlak už ušiel im však..

Re: Re: Re: Re: Obrazný model situace

Pe-tri | 24.01.2014

Tak to se přiznám jste mne s tím optimismem trochu překvapil. I v uvažovaném horizontu 10 let. Je fakt, že narůstá počet lidí uvědomujících si, že někde udělali soudruzi z USA chybu, ale taky je fakt, že neví v čem ta chyba skutečně vězí a tak místo žádoucí auto-evoluce (založené na správném pochopení skutečné role Boha/HNOR v životě lidském) narůstá obviňování druhých za svoji nespokojenost s tendencí k násilné fasci-katarzi. No nic, zkusím zapracovat na svém pesimismu:)

Díky

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Obrazný model situace

udo | 25.01.2014

Bežný cyklus je 12 rokov..potom prichádza hermeNautická 13.komnata. Začiatok cyklu Nova..nového.
Preto je 13 v tomto zmysle v skutku šťastné číslo.
Presne opačne, ako ni(e)kým dlhodobo deFormovaný úzus.
Polovica jednej generačnej obNovy.
Tak bolo vždy..
Podrobnejšie by metodika sociologických odhadov a ich kriteriálnych príčinno-dôsledkových väzieb bola na kus dlhšie..

No dnes sa čas zrýchlil.
Javy, zmeny tendencií procesov, počítané kedysi na desiatky a stovky rokov, bežia o celé rady rýchlejšie a stále zrýchľujú.
Presnejšie ide hlavne o spomínané objektívne socio-kulturologické procesy. Avšak biologické sú s nimi logicky supersytémovo nevyhnutne prepojené. No nielen biologické..

Aj preto polyTikos formovaná podľa starých sociálno-inžinierskych technológii kolabuje. Odtrhla sa od objektívnej reality tendencii vývoja spolocnosti, čo stále viac ovečiek tlačí do zamyslenia sa. MeéDialNymi programátormi je stav vnímaný a prezentovaný samozrejme aj z pohľadu ich cieľov apokalypticky, no to je ich problém. Je to proste celkovo fajn. Preto som optimista. Stačí hrať kartami rozdávanými superadminom osobne a nie jeho nepodarenými klonmi. V tomto zmysle hlavne moMentálne žiadne proxy.

Mezi soudruhama s USA i kupříkladu z takého Israele máme rozhodně mnoho kámošu. Nejsou tam ani zdaleka všichni idoti..aDiotés. Mnohé z problém sú schpní vyriešiť si aj sami.
Objektívne pozitívne konvergencie na rovnakej úrovni morálky, chápania a riadenia vždy prirodzene dominujú.

Vstup

Stretnutie | 24.01.2014

Udo,myslím,že si veľmi dobrý človek. Lois,I thing, is the beginnning of a beatiful frienship. ( Casablanca 1942)

Re: Vstup

udo | 24.01.2014

..alebo
"Crna mačka beli mačor" :D

Dyik..
snáď niečo na tom bude.
Veď všetci sa dáko snažíme..

Re: Vstup

udo | 25.01.2014

..hmm.. ešte mi tak napadlo..
Otázka, či friendShip viac na štýl BogArt,
alebo AppleBy?.. ak chápeš :)

Přidat nový příspěvek