Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

19.9.2013

 

Člověka vždy zajímaly otázky o Bohu. Analýza kompletní informace o Bohu, dostupné lidstvu, ukazuje, že nejobecnější představou je představa Boha, Tvůrce a Všemocného - jediného pro všechny bytosti na zemi jakožto všeobjímající nad-realita.
 

Rci:„On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“
(Korán, súra 112:1-4)

Ježíš mu odpověděl: "Nejpřednější ze všech je přikázání: 'Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh, je Bůh jediný. .."
( Маrek 12:29)

"ó, jak mnohočíslenné je tebou stvořené a skryté od světa lidí, bože jediný, není jiného, kromě tebe! Byls jediný a stvořil zemi podle přání srdce svého.." (Hymny Atonu, Amenhotep IV Echnaton, 1367—1350 př.n.l.)

(alt. překlad: Kolik jsi toho jen stvořil a zraku je to skryté!
Jedin
ý bůh, jemuž není podobného!
Když jsi byl
samojediný, stvořil jsi zemi podle srdce svéh
o,..)
 

Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, proto se v kritické okamžiky rozvoje civilizace objevili proroci - lidé schopní vyjádřit a předat druhým informaci Shora, ukazující cestu ke spravedlivému uspořádání života na Zemi. Předali lidem Ideu o vytvoření Království božího na Zemi úsilím lidí samotných při božím vedení.
 

"Zákon a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý do něj úsilím vchází."
(Lukáš 16:16)

"A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí - což to nepochopíte?" (Korán, súra 21:10)

 

Ale realizace té Ideje jde proti záměrům úzké skupiny parazitů, stojících na vrcholu sociální pyramidy. Ti se všemožně pokouší překážet lidem v uvedení te ideje do života cestou neutralizace důsledků příchodu proroků, zanesením do jimi přinesené informace záměrných deformací s cílem využít je ve svých úzce klanových zájmech.

 

"-Chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem a píše a píše. Jednou jsem mu nahlédl přes rameno a zhrozil jsem se! Ani slovo z toho, co tam bylo napsáno, jsem nevyřkl. Žádal jsem ho: ,Prosím tě snažně, spal ten svůj pergamen!, ale vytrhl mi ho z ruky a utekl.

-Co to bylo za člověka? -zeptal se štítivě Pilát a přejel si rukou spánek.

-Jistý Matouš zvaný Lévi,- povzbuzen vykládal spoutaný..."

(Mistr a Markétka, M. Bulgakov)
 

Ti parazité, prohlásiv se "vyvolenými", začali realizovat své cíle, přikrývaje se jménem Boha a vytvářeje různé náboženské korporace prostředníků mezi Bohem a člověkem.

 

Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí! (Korán, súra 2:79)

 

Vznik religiozních korporací a kultů byl možný v důsledku toho, že Bůh dal lidem Svobodu volby své životní cesty a nedělá z člověka nevolníka, ale nechá jeho samého objevit a opravit chyby, hovoře s každým na jazyce životních okolností.

A každý člověk se může dostat na přímý dialog s Bohem bez jakýchkoliv prostředníků. Za tím účelem si musí položit otázku: Je Bůh? Chybuje ve své vševědoucnosti? Důvěřuji mu ve svém životě? Pokud je člověk vnímavý k událostem, dějícím se v jeho životě, je s to uvidět, jak se životní okolnosti mění v souladu s položenými otázkami. A na základě toho pro sebe vyvodit odpovídající závěry.
 

"Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění;"
(Korán súra 13(90):12). (Alt. překlad: "Boh nezmení stav, v akom sa určití ľudia nachádzajú, až kým oni nezmenia to, čo je v ich dušiach.")

"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je ve vás!"
(Lukáš 17:20-21)

 

Nyní ti parazité, pod jejichž vnějším řízením se vyvíjela Západní civilizace podle algoritmů popsaných v Bibli, mají jeden velký problém, prezentovaný hlavně koránickým islámem. Podstata spočívá v tom, že Korán odmítá předpoklad o "vyvolenosti" židů a nazývá úrok a lichvu v libovolné formě smrtelným hříchem. A právě tyto dva základní algoritmy leží mimo všeho dalšího v základu biblického projektu zotročení všech ve jménu Boha, mlčky neústupně zaváděného do života, ačkoliv se nikde přímo nedeklaruje, nepíše a nemluví se o něm. A nehledě na to, že ti, kteří se považují za muslimy, si to sami neuvědomují, zákulisí biblického projektu chápe, že je pro ně Korán potenciální hrozba. To vyvolává přání zanechat ho na stránkách historie.


 

Korán

Bible

5(5). Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.
6(6). Rci: „Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!“
7(7). Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
(Súra 62 - Pátek)

60.10. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji.
60.11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, bude k tobě proudit bohatství národů i jejich králové budou přivedeni.
60.12. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou.
(Izajáš)

276(275). Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem. A to proto, že říkali: „Vždyť prodávání je podobné lichvě!“ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu. Tomu, komu dostalo se varování od Pána jeho a který přestal s lichvou, bude zachováno to, čeho předtím nabyl, a rozhodnutí o něm bude patřit Bohu. Ti však, kdož vrátí se k lichvě, ti se stanou ohně obyvateli a budou v něm navěky.
(Súra 2 — Kráva)

23.20-21 Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit;

28.12. a budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole,..
(Deuteronomium)


 

Jeden ze scénářů vyřešení "problému islámu" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, to drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako bylo provedena "denacifikace" v obou německých zemích po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede závaznou normou chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže i žije pod vedením muláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vedení/řízení/vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými.

Muláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Muláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a nejsou schopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc muláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození z pod moci muláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá obyvatel Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.

Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;

  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod vývěskou Al-Kajdy a "boj" Západu s nimi takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.
 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí svébytnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování "Muslimského bratrstva", pracujícího na vytvoření "chalifátu".

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak se vidí Západ, se zlem, do jehož role staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavní frontou a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

 

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené týká i jich.
 

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených v realizaci popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správné a špatné strany. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na své tradiční víry, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;

  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčeně vzdálené budoucnosti - v judaizmu;

  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;

  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;

  • nebo je objektivně nemožné na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Idea o vytvoření Království božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Idea, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

 

"A nechť je mezi vámi společenství, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení." (Korán, súra 3:100)

(alt. překlad: "A nech je vo vašich radoch spoločenstvo, členovia ktorého vyzývajú k dobru a prikazujú chvályhodné veci a správanie a zakazujú odsúdeniahodné veci a správanie. To sú tí, ktorí prospeli.")

 

Vyvstává otázka, co může a měl by dělat každý člověk pro to, aby zabránil realizaci daného scénáře?

Je nutné vyjít na přímý dialog s Bohem, t.j. na nadkonfesionální (vněkonfesionální) úroveň. Tehdy se vyjasní, že všechny náboženské konfese byly vyvořeny s cílem rozdělovat, a v případě nutnosti poštvat lidstvo proti sobě navzájem, v realizaci principu "rozděl a panuj".

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem v popsaném scénáři.

 

"Jednota, - hlásá orákulum našich dní, - může být spojena železem jen a krví..."

Ale my láskou spojit zkusíme ji,- a pak uvidíme, co je pevnější...

("Dvě jednoty" F. Tjutčev)

 

12. února 2010
Vnitřní Prediktor SSSR

 

Zdroje:

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

The long-term strategy to overcome Koranic Islam with the help of wheeler – dealers of the Biblical Project

zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

církve

Marek | 19.09.2013

Vždy když čtu výňatky z binle, tak mne zaujme výklad -

Hospodin, tvůj Bůh

Pořád mi z toho vychází dva týpci. Kdyby byl hospodin bůh, bylo by napsáno

hospodin tvůj bůh.

Takže čert se v tom vyznej

Další - kde jsou všechny evangelia.atd.atd..

Re: církve

Hox | 20.09.2013

>kde jsou všechny evangelia.atd.atd..
ve vatikánských archivech, pochopitelně, nemohli přece dopustit, aby se nezkreslená informace dostala lidem... ale něco prosáklo, třeba https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Evangelium-Esejsk%C3%BDch.pdf

>Pořád mi z toho vychází dva týpci.
správný vývod, o tom by asi zasvěceněji mohl porozprávět Udo, ale ne že by to už nebylo x-krát řečeno... "Hospodin" = "pán", skutečný bůh nemůže být nikdy "pán", zato rasistický psychopat Izajáše "pánem" být chce a může..

Re: Re: církve

Anna | 20.09.2013

Pane Hox doplním:::
Evangelium Marie Magdalské (pdf soubor) -
Filipovo evangelium (pdf soubor) - Gnosis9
www.gnostica.cz/jidas.htm
‎ Tomášovo evangelium (pdf soubor) - Gnosis9

Přejí všem pěkný zbytek týdne !!!

Re: Re: církve

jill | 21.09.2013

to je neprave evangelium esejskych - uceni esejskych je duchovni uceni ne hmmotne tykajici se tela a odehravajici se ve hmote, zacnete se modlit k duchu Jezise Krista"PANE,JEZISI KRISTE, DUCHU BOZI, SMILUJE SE NADE MNOU, NEJPRVE 12.000X denne, pak 14.000x denne, po tri mesice a NECO se ve vas pohne, dostanete vnitrni vedeni a skousky, aby si ONI overili jestli to VY myslite vazne. navazete-li vnitrni spojeni s NIMI, budou vas vest k Bohu, vasemu vnitrnimu JA. A ukazi vam vase Kralovstvi Bozi...

Re: Re: Re: církve

udo | 25.09.2013

1. odporúčanie:
"Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal."

Ku komu sa to chcete modliť Jill?!
K "duchu Issu z NasArie"?
Považujete ho azda za boha?
Vy ste polyteista?

Btw. premúdry Issa nikdy o sebe netvrdil, že je Boh.
Hovoril, že je synom Najvyššieho.
Ostatne tak, ako aj Vy, ja, alebo akákoľvek iná osoba.
Niekde sa chudák v hrobe musí obracať(t.j., ak sa "priamo netransformoval" :) )

Len neskôr z pôvodného učenia Issu zvrátené pseudokresťanstvo("Konštantínova verzia pavlianizmu"), ho HLASOVANÍM (ako u nás p-oslanci) kanón-izovala za "boha" v dogme o nepochopiteľnosti a zbožšteniu ešte navyše aj princípu s-trojenia(s-tvorenia) po vzore blízkovýchodných baal-amon-mitra-sethanistických zombi-fickačných kultov.

"Vstal z mŕtvych" ako Osiris, Ra,..atď.."Všetci sme hriešni", "kajaj me sa" lebo "sa rodíme zlí"..atď
..and much more simUlar bullshit like this

Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Miroslav | 19.09.2013


JEDEN Z JÍDELNÍCH STOLŮ S ROZČTVRCENÝMI PANENKAMI A ROZDRCENÝMI LEBKAMI.
MANEKÝNA VE STYLU MRTVOLY NA JÍDELNÍM STOLE.
Tyto obrázky rovněž převažují v nespočetných videích. Je to o MK kultuře okultní elity.

12.12.1972 - Marie-Hélène de Rothschild členka nejmocnější elitní rodiny ve světě uspořádala surrealistický bál na zámku Château de Ferrières, jednom z gigantických rodinných venkovských sídel. Ač jsou tyto události obvykle extrémně tajnůstkářské, tak fotky tohoto konkrétního bálu unikly na web. Ktátce je to mix masek ve stylu „Doširoka otevřených očí“ namíchaných s pop video ve stylu Lady Gaga. Vůbec nekecám. A opravdu za těmito zábavnými hrami tam jsou obrázky odhalující ideologii a styl myšlení té okultní elity – kterých zjevně užívají i četné MK/Iluminátská témata v hudbě a videu diskutovaných na této stránce.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odhalujici-obrazky-z-iluminatskeho-balu-rothschildu-z-roku-1972&cisloclanku=2013090099

Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

udo | 19.09.2013

No čo s nimi?
Načo to vôbec komentovať?
Akú rolu myslíte, že hrajú okultní sociopati, ktorí sa nechajú fotiť, ich mená sú známe, je na nich písané spústa majetku, kecajú s presstitútkami, atak ďalej?
Snáď nemyslíte aj Vy, že o niečom rozhodujú v reáli,
keď ich výlety končia obrazne v Metre na WC v Šali.
Vieme predsa, aké sú ich obavy,
a že "Skutočná moc a publicita sa vylučujú",
proste neidú do hromady.

Hej, ide o bližšiu pernofériu skutočnej moci.
Aj v rozprávkach na hradoch "stredoveku noci"
šašov máte, hoci, tí museli byť aspoň trochu chápaví
(inteligetní), a netúlať sa kusmi luxusu pomaly
Potom občas na chvíľu aj nejaký hrad dostali.
U nás taký Becko..toť nie len príbeh pre decko.

Títo však trestanci, rúbači kameňov a pacholci,
celevriťky thébanov cez bahno Saisu z dolniakov,
skôr posledných 4-5 generácii fakt degradujú na diviakov.
Keď padnú v dave, vyberú v tíme skutočných vojakov
ašpirantov ďalších, psychicky stabilnejších, zdravších.
Prví nosiči štítu krvi neváhali ísť
aj do situácii hraničných, trmi-vrmi.
Áno, hraničiari, tak vyzerajú strechy vyhoreté.
hrobári vlastných, hébaré-janičiari.

I honia sa jasnovidci, že kto viac vidí
a kto s kým a proti komu pakty bridí.
Či však chápu čo je doma v hlave supa,
toho vola, je to ona, čo vziať chcela roha.
Azda tak robí sa pokus, výzva hry na Boha?
Tak mág i šaman pomaly, vidia obraz skákavý,
no prečo potom dokola, býva na starobu choroba
a každého z nich, mátoha, volá ústav odznova?

Neriešte tých cvokov Miro, bo je toho aj tak dosti.
a sústreďte sa radšej na podstatu problému, ..príležitosti.
Je to, ako keď sa niekto domnieva,
že judaizmus nestrojila socha Chuféva
a sám sebou vynoril sa zo šera..
..tieňa chrámov, biednych chabiru a kňazov
čo práve vtedy zliezli z Hóra lazov,
na párty do Meggida, kde Kádeš sa spomína.

Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Miroslav | 20.09.2013

Ďakujem udo... ich úlohu byť neustále na očiach verejnosti, že ich do tej role niekto zámerne obsadil aby odohrali svoj diel predstavenia a odviedli ako falošný cieľ pozornosť verejnosti od skutočného Pána - režiséra je mi zrejmá.

Predsa len ma zaujíma odkiaľ čerpajú vzor pre svoje masky ?

Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

udo | 20.09.2013

A okiaľ že umelci všetci, námety čerpajú?
Keď náladu si spravia, "splín" keď majú,
do pod-vedomia svojho nazerajú.

Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Lux | 20.09.2013

Takže už máme po prázdninách, hurááá do štúdia KSB v novom trimestri (možno sa jej jadro podarí za 3 ničotné obdobia doviesť v preklade do zdárneho konca).. :)

Ako čítam, tak udo tu píše zväčša theo-reticky a niekto si prípadne nevie vybaviť príslušné obrázky. Tak troška praktiky, ako funguje podvedomie "umelcov" a j-eliťákov:

Nedávno v júli zaslúžilý judaista ( aj vzorný príslušník ŠtB ) PhDr. Jožko Heriban "svätil" knihu Prelet sťahovavých vtákov.
Jožino pri "krstení" bol mimoriadne otvorený a populusu sa zdôveril:

Otázka: "Vincent Šikula na jednej besede hovoril, že písanie každej knihy si tak odtrpí, že keď ju dokončí, skončí v nemocnici s nejakou strašnou chorobou. Ako prežívate písanie vy?"

Jožino: "S veľkou radosťou. Ja svoje knihy vôbec nevymýšľam, mne prichádzajú odkiaľsi zhora. Niekedy o druhej-tretej nadránom precitnem zo spánku a v mysli mám celé dialógy, situácie, nové postavy... Vlastne ma zobudia. Potom len počúvam, čo hovoria, a zapisujem si to. Raz sa mi objaví v hlave záver, inokedy začiatok, zrazu sa zjaví nový hrdina a dej pokračuje celkom inak, ako som predpokladal. Niekedy sa mi to stáva, keď dve hodiny kráčam lesom, takže toto využívam cielene."

Pozn.: Egregoriálne pôsobenie ( egregor = agregátny riadiaci modul ), v danom prípade JHVH (Jahve), pri algoritmickej činnosti na podvedomie svojho egregoriálneho otroka.

Otázka: "Ste teda médium, cez ktoré prúdia romány?"

Jožino: "Presne. Ale ku koncu písania takisto idem zomrieť, len z iných dôvodov ako Vinco Šikula. Keď píšem, spím len dve-tri hodiny denne. Keď to trvá niekoľko mesiacov, na konci sa už celý trasiem a bojím sa, či to vôbec dopíšem, či ma netrafí šľak. Vtedy pre istotu Tami (dcéra) hovorím, aká má byť obálka, aké zalomenie..."

Pozn.: Isteže, keď um(e)rlec niečo tvorí proti Najvyššej riadiacej jednotke (HNR), tak spätné väzby nabývajú veľmi príjemné...

Ukázka z tvorby "umelca":
http://www.gorila.sk/product/445872

Napr. veľmi zaujímavá je pasáž tvorby kult-urologickej elity podľa Jožina (čo plne zodpovedá realite vytvárania kult-úrnych zvrátených stereotypov v biblických kult-úrach):
"Na škole, ako vždy v minulosti, boli väčšinou Židia (pochopiteľne veľké písmeno "národa" Jožina je neadekvátne objektívnej realite),poloviční Židia, štvrtinoví Židia,Rómovia...a niekoľko bielych s kvapkou židovskej alebo rómskej krvi." Ostatní boli menej talentovaní žiaci, ktorí sa sem dostali z najrozličnejších dôvodov."

Pozn.: Rasizmus v praktickej rovine...aj keď vnímanie určitých vibrácii na podvedomých úrovniach daných skupiniek je iste z objektívnych dôvodov vyššie ako priemer na Gaussovej krivke.

Hlavný hrdina sa volá Leo Gabriel...:)
Azachiel Gabriel a Leo ...čo ten egregor JHVH Jožinovi v gebuli nezobrazí...:)
A Leo je budhista a hinduista a ostatní sú ba-r(a)-bari...
http://www.gorila.sk/product/445872

Pozn.: Aspoň vieme, kde chcú manageri egregoru JHVH nasmerovať živočíšne orientované ovce biblickej civilizácie.
Vzor: Zombie východných civilizácii budhizmu a hinduizmu s min. spotrebou a vysokou "duchovnosťou" pod vedením lámov a dalajlámov - skvelí otroci NWO.
Prečo ten Havel a iní "zasvätenci", tak vítajú dalajlámu XIV...:)

Alenka Heribanová (Jožinova manželka) veselo v STV rozdáva "vyvoleným" anjelov strážnych - od Jeremiela, cez Ariela až po Jachariáša.
A má pravdu - vyvolení potrebujú ochranu, lebo ovce.sk(cz) môžu celú hru prezrieť a...

Skvelá rodinka a detičky pokračujú v egregoriálnych šľapajách khazarských predkov riadičov stáda.

Nakoľko sú ich verejné prejavy podvedomého charakteru a nakoľko kolaborujú s nastaveným systémom vedome je otázka.
Ale podvedomie, ako je vidno aj z reakcií Jožina, je dominujúce a určujúce pre správanie a konanie daného genotypu osobnosti.Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

udo | 21.09.2013

Ako sme sa bavili, videl by som to skôr na "psychotyp", ako genotyp.

re:
"Pozn.: Rasizmus v praktickej rovine...aj keď vnímanie určitých vibrácii na podvedomých úrovniach daných skupiniek je iste z objektívnych dôvodov vyššie ako priemer na Gaussovej krivke."

Prečo myslíš, že sú upíri prirodzene občas v popredí systému, ktorí navrhli a riadia ich tvorcovia?
Nie je to náhodou "normálne", ak chápeš Lux?

Musím ale uznať, že si to pekne vyjadril, politicky korekt(al)ne:
"Vnímanie určitých komunikačnych frekvencií na podprahovej úrovni" :D
To je fakt dobré a sedí, ako r..ť na šerbli.

To je princíp exkluzivity najstaršej mafie.
proste sa takto, vycítia ako ich tatko.
Systém, žiaľ včítane politiky a školstva, to vyžaduje,
ostatne tak, ako to v prípade veľkého písmena,
znova tým ich rasizmom tichým, no bez génu vyje.
Z rozporu toho, ich vedomia a pod,
strieka im už len ten studený pot.
Schíza ich, tej najstaršej fasci,
je verejná už, ako obrazy Nazci.

Kto pohľad zdravý nemá
a z okna na svet nepozerá,
tím baranom jatočným beda,
bo tam zostáva len meédiám viera.
Čarodejom JHWH mrzkým,
čo otvorom lezú zbytočne ,
špinavým a klzkým.

Re: Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Lux | 23.09.2013

Zdravím sociálneho mága...:)

Súhlas, v danom prípade je viackomponentné psyché určujúcim faktorom správania detičiek mrzkého čarodeja JHWH, geno- je až druhotný.

"Prečo myslíš, že sú upíri prirodzene občas v popredí systému, ktorí navrhli a riadia ich tvorcovia?
Nie je to náhodou "normálne", ak chápeš Lux?"

Hej, trošičku chňapem..:)

Pozriem dokolečka po svete a žiadni "synovia svetla" sa nehrnú zobrať globalizáciu do svojich praciek.Kuknem do blízkeho košiara a podumám. Čo s tými ovečkami rôzných plemien - bielych,čiernych,žltých,karakalských,berberských...a vyberiem neveľké plemeno oviec bradatých.
Vybraných baranov premiestním do svojho chrámu kultu Ra a čiastočne ich preprogramujem na iný program správania.Potom ich povodím 42 rokov po púšti, aby zabudli ako bľačali a tancovali pri ohníku ich predkovia a neustále zlepšujem neurolingvistické programovanie.
Do Starého testamentu im zahrniem klauzulu, že zmluva s JHWH je platná len keď na 8. deň obrežú svojho mužského potomka, čím im zabránim, aby dostatočne chápali, čo je to morálka a svedomie.
Pripravené zombifikované ovce, ktorým napíšem "sv. písmo" (program správania s príslušnými doktrínami) dovediem do "zasľúbenej zeme" a dozor nad novým košiarom zverím zvláštnemu kmeňu Levi, z ktorého vyberám vhodných dozorcov a programátorov úzkeho stáda - "synov sĺnka" = ra-bínov.
Kým sa nový systém zastabilizuje dodatočne premýšľam, kde rozprášim pripravené stádo zombíkov. Vyberám stádo živočíšnych bielych oviec, lebo žlté ovce kvôli vyššiemu stupňu zombifikácie svojimi pastiermi nie sú najvhodnejšie pre globalizačné zámery a čierne nestoja za veľa..
Teraz však musím vhodne pripraviť stádo bielych oviec. Neustále sledujem všetky nové trendy v relígiach a vo "filozofii" a vyberám a podporujem tie "múdrosti", ktoré sú pre moje plány vhodné. Po výstrahách z úst prorokov nacvičím príchod "spasiteľa" v Kumráne.
Po skutočnom príchode "spasiteľa" Issu (ako ho ty nazývaš) na svet sa trošku zapotím, kým zvrátim pomocou svojich nápomocných mágov a veľkňazov jeho spravodlivé učenie a naimitujem
"spravodlivosť" na tomto i onom svete.
Pritom stále nezabúdam, že riadenie v plnej funkcii je v prvom rade predvídanie, a tak vytvorím ešte množstvo mýtov, legiend a orákulov, aby sa mi ovce správali predvídateľne.
Keď sa celý systém časom stabilizuje a rozosiate bradaté ovce medzi bielymi plnia dostatočne autosynchronizačnú funkciu, ktorú som im preddefinoval, tak pošepkám Rimanom, že povestný Delfský orákul nielen budúcnosť veštil, ale ju aj vytváral.
To už mám však dostatočne pod kontrolou kultúru bielych ovcí, do ktorej som implementoval biblické mýty, so zavedeným riadiacim pápežským stolcom a systém mi s prijateľnými odchýlkami pracuje v určenom smere.
Atď.

BioSystém s mnou vytvorenou hierarchiou bioinformačných polí, riadiacich modulov a matríc kotí potom štatisticky predurčene vhodných démonov , zombíkov , pracujúcich ovcí a zopár Ľudí, ktorí sa ostatným javia ako "nenormálni".
BioSystém mi tak po čase pracuje ako samoriaditeľný automat. Sem tam obrežem elitu, občas zholokaustujem zombíkov, viac pristrihnem ovce, lebo veľa žerú apod.

Pyramída moci, ktorú som vytvoril, sa mi tiež pekne "samočinne" obsadzuje vhodnými psychotypmi jedincov, podľa zadaných morálnych kritérii v riadiacich bioinformačných moduloch a matrixoch.

A samozrejme nikdy nezabúdam na vytváranie vhodného revolúčneho potenciálu, aby som koliesko dejín pootočil tam, kde chcem ja. Ten dnes predstavujú prevážne zombíci z krajín historického islámu,ktorí nepochopili druhý (správny) kontext Koránu.

A s touto hrou sa zabávam posledné roky..

Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Miroslav | 21.09.2013

... taktiež veľká vďaka Lux, za vyčerpávajúci pohľad do podvedomia ,,Umelcov"...aj.
Príslušné obrázky sú už celkom konkrétne.

,,Tak troška praktiky, ako funguje podvedomie "umelcov" a j-eliťákov:"

,,Pozn.: Isteže, keď um(e)rlec niečo tvorí proti Najvyššej riadiacej jednotke (HNR), tak spätné väzby nabývajú veľmi príjemné... "

,,Keď to trvá niekoľko mesiacov, na konci sa už celý trasiem a bojím sa, či to vôbec dopíšem, či ma netrafí šľak"


Pozn.: Aspoň vieme, kde chcú manageri egregoru JHVH nasmerovať živočíšne orientované ovce biblickej civilizácie.
Vzor: Zombie východných civilizácii budhizmu a hinduizmu s min. spotrebou a vysokou "duchovnosťou" pod vedením lámov a dalajlámov - skvelí otroci NWO.
Prečo ten Havel a iní "zasvätenci", tak vítajú dalajlámu XIV...:)
Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

popolvár | 21.09.2013

"Ostatní boli menej talentovaní žiaci, ktorí sa sem dostali z najrozličnejších dôvodov."

No co uz, ked sú tí zidia vyvolení a Hospodinom "pozehnaní"... kde sa mi ostatní na nich "hrabeme"...
Lux, mám prosbu: vysvetlenie ohladom anjelov a archanjelov - z tvojích náraziek v texte vyplýva, ze v tvojom ponímaní sú to "sily", bytosti podriadené a plniace vôlu JHVH. Pochopil som to správne?

Re: Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Lux | 23.09.2013

Ahoj popolvár,

trochu obšírnejšie o anjeloch aj pre ostatných.

Etymologicky je archanjel zložený z arch-, arci- = gr. s významom „hlavný“. Po grécky άρχός = vodca, líder,..., άρχω = byť prvý, byť na čele, viesť, vodiť a pod. Latinčina si to adaptovala v podobe aerce-, arce-, erce- a v starofrancúzskom sa sem prikladá aj hláska „h“, takže dostávame arc(h)angele.
Anjel je z gr. ággelos / άγγελος = hlásnik, zvestovateľ, posol, ...
Čiže význam slova archanjel je niečo, ako „hlavný posol, hlavný zvestovateľ".
V gréckej mytológii úlohu sprostredkovateľa medzi neviditeľnými a pozemskými dimenziami-úrovniami sprostredkovával Hermes. Odtiaľ je aj pojem hermetizácie vedomostí v okultnej verchuške.

Do judaistických "svätých" kníh a Biblie sa pojem anjel dostal s veľkou pravdepodobnosťou z védickeho zoroastrizmu ( ako aj množstvo iných fragmentov judaistickej a kresťanskej viery GP jednoducho skopíroval z iných východných védickych relígii).

Čo je vlastne v realite anjel?
Vo všeobecnosti je to podegregor vytvorený samotnými ľuďmi, ktorý reaguje na svoje meno, ako na heslo prístupu do daného bioinformačného modulu, kde sú zapísané všetky myšlienky veriacich vo vzťahu k činnosti príslušného mena v relígiach.
Čiže, čo meno anjela zo "svätých" kníh, to vlastný podegregor.
A egregor to je predovšetkým energia a príslušná algoritmika pôsobenia podľa súhrnu myšlienkových pochodov ľudí, ktorí boli na daný modul historicky napojení.
Napr. archanjel Gabriel je známy aj v judaizme, kresťanstve i isláme. No každá skupina ľudí ináč myslí a používa dané meno, čo umožnilo GP imitovať rôzny obsah učenia prorokov.K akému Gabrielovi-Džibraílovi (z arabčiny doslovne svedomie) sa vlastne obracia veriaci, keď ich je niekoľko v biblickej a koránickej kultúre?
Už v čase Mohameda bolo meno Džibríla známe a mnohí vtedajší aj judaistickí "proroci" sa obracali k jeho autorite počas svojich kázni.
Mohamed dostal svoje zjavenia od "pravého" Gabriela a nie od imitátora (napr. judaistický z knihy Daniel). V Koráne sa píše, že Džibríl a dobrí anjeli sú vlastne sprostredkovatelia medzi hierarchickými úrovňami vesmíru - pomocníci,ochrancovia v diele Boha.
Ako sa Mohamedove podvedomie "dostalo" do podegregoru Džibríl (podľa tradície na začiatku prichádzali zjavenia v extatických stavoch sprevádzaných fyzickou bolesťou, triaškou a halucináciami. Sám Mohamed o nich povedal, že vždy, keď dostal toto zjavenie, išlo mu „dušu roztrhnúť“ - t.j. tzv. šamanská choroba, keď egregor iniciuje vybraného človeka)?
Tak, ako u niektorých "svätých", prorokov, či jasnovidcov - odišiel do izolácie (do jaskyne v púšti), postil sa, pil len vodu a na vyššie úrovne vesmíru sa obracal s modlitbou o pomoc v hľadaní pravdy a spravodlivosti. Čiže si vyčistil organizmus a nastavil svoje telo na príjem určitých komunikačných frekvencií = naladil si prijímač..:)

Teda vo všeobecnosti sa nedá jednoznačne povedať, že určití anjeli a archanjeli, ako hmotné (energetické) riadiace moduly vo vzťahu k veriacim ľuďom, sú priamo podriadené hlavnému egregoru. Každý egregor je vložený do objímajúcejšej úrovne a vzájomne je rôznými fragmentami prepojený s inými, pričom v každom je zastúpená Vyššia Miera.
Všetko záleží od ÚROVNE CHÁPANIA (svetonázoru) obracajúceho sa k určitým úrovniam, aby náhodou nedostal odpoveď od imitátora..:)

Re: Re: Re: Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

popolvár | 23.09.2013

srdecná vdaka - "vsjo jasno".

Re: Re: Prosím uda o komentár - Odhalující obrázky z iluminátského bálu Rothschildů z roku 1972

Miroslav | 21.09.2013

... vďaka za trpezlivosť,udo... so mnou.

Chronos Logos a Islam

udo | 19.09.2013

http://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an

t.j.kto si chce prečítať pôvodnú verziu koránu a prípadne porovnať s bibliou a pod.
Prečo žiadna cirkev nikdy nepovie, čo je v koráne zlé. Riadok po riadku?
Žeby bola vyššie dohoda typu:
Naši dobomyseľní zombi(lam)pasáci pasú svoje a vaši svoje.
Tož nelezem si do kapusty decká moje amenove.

Re: Chronos Logos a Islam

Hox | 19.09.2013

co se týká koránu, je celkem problém najít přijatelný překlad, z mojí zkušenosti je v českých/slovenských překladech ta užitečná informace vždycky mnohem více zamaskovaná, než v ruštině. Týká se i bible:
ruština- "...zákon a proroci do Jana, od té doby Království boží zvěstuje se a každý do něj ÚSILÍM vchází.."
čeština: "...Až do Jana tu byl Zákon a Proroci; od té doby se káže Boží království a každý se do něj NÁSILNĚ tlačí." (Lukáš 16:16)
(verze se dají prolistovat třeba tady https://www.bible.com/cs/bible/465/luk.16.16.seb )
Celkem dobře vychází překlad www.koran.sk, kde alespoň překládají "Alla(h)" jako "Bůh" a ne nelogickým "Alláh".

pôvodný korán

udo | 19.09.2013

Len doplním:
Korán bol pôvodne chronologicky zoradená sekvencia myšlienok. Jedna ucelená rozprávka, Ra-s-prav-ka. Možno naozaj vnuknutie, ako tomu bolo neraz v dejinách. Každý sa s niečim podobným počas života minimálne tu-a tam stretávame. V špecifických okamihoch naladenia, snoch, apod.
Tak, ako u Achnatona(alebo niekoho z jeho blízkeho okolia), Issu, Budhu Moseho, mozno Sókrata a pod. v ucelenejśích formách.

Po reformách kalifa Uthmana(Otomana) okolo roku 650(20 r. po smrti jednoduchého Mohameda neovládajúceho do konca života písmo) bol korán kánonizovaný v zvrátenej forme. Podobne ako kánonizácia už zvrátenej z väčšej časti tzv. pavlianskej verzie kresťanstva(t.j.pôvodného učenia Issu z NasArie).
Ko vieme, Pavol bol pôvodne riaditeľom bezpečnostnej služby veľkej nadjudaistickej rady Sanhedrimu s dvoma veľkňazmi Levi-ra-bin(synmi svetla, presnejšie lúča očí mačky, leva) na vrchu.
Ďalšie príbehy spolu s mýtmi sú už viac-menej známe.

Teda..u dnešného tzv. kresťanstva(či pavlianizmu) trvalo zvrátenie cez 300 rokov a u islamu sa už poponáhľali - iba cca. 20 rokov..
Atonizmus príliš ako objektívnu tendenciu nevyužili a pravdepodobne takmer kompletne vyvraždili. Nie však celkom, ako naznačuje (At)Mose a ďalší.No strom sa so semiačka religie(vzťahu, zväzku dieťaťa a Rodiča)objavoval vždy znovu a znovu a tak s tým niečo bolo robiť treba..osedlať toho koňa..

Ešte na sekundu späť k roku 650. Kto si pamätá z dejepisu, ide o obdobie Samovej ríše u nás. Vieme, že naši predkovia v rysujúcej sa globálnej konceptuálno-ideologickej vojne hľadali spojencov. Z oblasti neskoršej Kyjevskej Rusi poznáme mnoho archeologických kontaktov s orientom, často intenzívnejších, ako s konfliktnejším západom, resp. otrokárskym juhozápadom už od dôb Ríma. Tak vieme aj o prirodzene rečovo a kultúrne bližšej spolupráci našich predkov s východom a juhovýchodom Európy.
I Ka-z-ari sa rozhodovali a nakoniec judaizmus (j)elitárni prijali.

Naši etnickí bratranci, býv.tzv.h-, či g-Ar-man-i boli po krutých, mnoho storočia trvajúcich bojoch nakoniec metódami tzv. kultúrnej spolupráce a úročenia(fiančného typu informaćnej vojny) predsa len postupne podmanení a zneužívaní na Drang nach Ost.
Od bojov v Ba-at-avii a Theo-te-burgu, až po M´ar-ka-man-ske vojny na území dnešnej M´ar´avie.
Čiastočne podobné prí(e)behy sa odohrávali pri tzv. krstení G(ornej)-rusie, Osetie, a neskôr Ar-ménie niekoľko storočí pred udalosťami Samovej ríše a megalé Maravii.

Čo majú v deformačnom zmysle podobné biblia a islam? (Ako je už dlhšie tiež známe, bol judaizmus preprojektovaný do ideológie výpalníckeho aparátu, žoldnierov informačnej genocídy).

V biblii a jej derivátoch(tzv. moderných filozofiách, marxizme a pod.) je zmenená chronológia úrovní vnímania, resp. na úrovni ideí(ideo-logos) opozite postavené priority pre vedomie(napr.nekradni) a podvedomie(Kradni jemne a kultúrne cez úrok) vyvolávajúce v masovom merítku štatisticky predurčenú v prvom rade kolektívnu a z nej vyplývajúce osobné psychózy, schyzofrénie atď.

Korán je oproti tomu rozbitý priamo chronologicky(akuby Janko išiel po zavretí ježibabou v perníkovej chalúpke na jahody), no zneužívaný immámmi a mufty rovnako, ako v tzv.cirkvách západu a východu na citátno-dogmatickú zombifikáciu a paralyzáciu populácie.

T.j. ide o ideologický, či presnejšie a-deologický ateizmus, adeizmus. My sme tu mali v CS a celkovo na východe 1-2 generácie celospoločenskú skúsenosť, resp. prekonali sme aj tzv.materialistický a(d)teizmus, čo na západe riešia momentálne konzumnou spoločnosťou. V tom máme "náskok", ktorý je v istom závažnom kontexte vývoja spolocnosti veľmi pozitívny.
Mali by sme uvedenú informačnú vyhodu(včítane prirodzenej nedôvery populácie v médiá) využiť, keďže j-elity pracujú na postupnom dávkovaní tu spomínaných in-formácii, no znova vo zvrátenej ego-forme.

Ako sme si spomínali, v prípade, že by hladné a smädné ovce, po informačnej zime, presnejšie 1-2-3500 r.doby ľadovej, túto novú čerstvú jarnú trávu spolu s pramenistou vodou zjedli spolu s ni(e)kým primišanou surovou ďaťelinu s blenom, môže byť ešte vážnejší problém na ďalšiu dlhú dobu, či dokonca šmitec.

Jelitá(čo do klobásy nacpeš, taká bude) pri válovoch na tom logicky intenzívne pracujú. Nemajú v podstate z ich pohľadu už čo stratiť a keďže podľa niektorých asociálnych adiotov medzi nimi ani život v tejto forme mnoho neznamená, budú sa snažiť "ísť na doraz". Otázka je, čo urobia ich zodpovednejší kolegovia a presnejšie, či budú mať tí zodpovednejší, prebudení podporu zdola. T.j. či stihneme dostatočne rýchlo sformovať lepší občiansky samoriadiaci aparát, novú generáciu manažérov, kde je každý (ne)nahraditeľným Človekom.

Koľko z ovcí sa po zime vôbec prebudí a odváži sa z bunkru na vzduch a pre koľko budú lákavejšie nové, pekne vymaľované nerezové jatky s čerstvou ďatelinou a trochou starého sena a tepla?

Re: pôvodný korán

Hox | 20.09.2013

Korán mě zajímá už delší dobu, překážkou jsou špatné překlady, v cz/sk je třeba odfiltrovat překladatelský šum a zkreslení, ruskému (kračkovský) nerozumím dostatečně (archaický jazyk?)

nicméně, na radu jsem se začetl do 1. súry podle chronologického pořadí, tj. 96. klasického, a je tam hned zkraje verš, který mluví za vše, pro toho, kdo ví jak ho chápat (http://www.koranoislamu.cz/sura/96/) :

96:6 Však pozor, člověk vzpurným se stává,
96:7 neb za soběstačného se pokládá,

(klíče k chápání jsou v "náhodou" právě zde publikovaném "o imitačně-provokační činnosti" (1,2))

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek