Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

19.9.2013

 

Člověka vždy zajímaly otázky o Bohu. Analýza kompletní informace o Bohu, dostupné lidstvu, ukazuje, že nejobecnější představou je představa Boha, Tvůrce a Všemocného - jediného pro všechny bytosti na zemi jakožto všeobjímající nad-realita.
 

Rci:„On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“
(Korán, súra 112:1-4)

Ježíš mu odpověděl: "Nejpřednější ze všech je přikázání: 'Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh, je Bůh jediný. .."
( Маrek 12:29)

"ó, jak mnohočíslenné je tebou stvořené a skryté od světa lidí, bože jediný, není jiného, kromě tebe! Byls jediný a stvořil zemi podle přání srdce svého.." (Hymny Atonu, Amenhotep IV Echnaton, 1367—1350 př.n.l.)

(alt. překlad: Kolik jsi toho jen stvořil a zraku je to skryté!
Jedin
ý bůh, jemuž není podobného!
Když jsi byl
samojediný, stvořil jsi zemi podle srdce svéh
o,..)
 

Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, proto se v kritické okamžiky rozvoje civilizace objevili proroci - lidé schopní vyjádřit a předat druhým informaci Shora, ukazující cestu ke spravedlivému uspořádání života na Zemi. Předali lidem Ideu o vytvoření Království božího na Zemi úsilím lidí samotných při božím vedení.
 

"Zákon a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý do něj úsilím vchází."
(Lukáš 16:16)

"A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí - což to nepochopíte?" (Korán, súra 21:10)

 

Ale realizace té Ideje jde proti záměrům úzké skupiny parazitů, stojících na vrcholu sociální pyramidy. Ti se všemožně pokouší překážet lidem v uvedení te ideje do života cestou neutralizace důsledků příchodu proroků, zanesením do jimi přinesené informace záměrných deformací s cílem využít je ve svých úzce klanových zájmech.

 

"-Chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem a píše a píše. Jednou jsem mu nahlédl přes rameno a zhrozil jsem se! Ani slovo z toho, co tam bylo napsáno, jsem nevyřkl. Žádal jsem ho: ,Prosím tě snažně, spal ten svůj pergamen!, ale vytrhl mi ho z ruky a utekl.

-Co to bylo za člověka? -zeptal se štítivě Pilát a přejel si rukou spánek.

-Jistý Matouš zvaný Lévi,- povzbuzen vykládal spoutaný..."

(Mistr a Markétka, M. Bulgakov)
 

Ti parazité, prohlásiv se "vyvolenými", začali realizovat své cíle, přikrývaje se jménem Boha a vytvářeje různé náboženské korporace prostředníků mezi Bohem a člověkem.

 

Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí! (Korán, súra 2:79)

 

Vznik religiozních korporací a kultů byl možný v důsledku toho, že Bůh dal lidem Svobodu volby své životní cesty a nedělá z člověka nevolníka, ale nechá jeho samého objevit a opravit chyby, hovoře s každým na jazyce životních okolností.

A každý člověk se může dostat na přímý dialog s Bohem bez jakýchkoliv prostředníků. Za tím účelem si musí položit otázku: Je Bůh? Chybuje ve své vševědoucnosti? Důvěřuji mu ve svém životě? Pokud je člověk vnímavý k událostem, dějícím se v jeho životě, je s to uvidět, jak se životní okolnosti mění v souladu s položenými otázkami. A na základě toho pro sebe vyvodit odpovídající závěry.
 

"Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění;"
(Korán súra 13(90):12). (Alt. překlad: "Boh nezmení stav, v akom sa určití ľudia nachádzajú, až kým oni nezmenia to, čo je v ich dušiach.")

"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je ve vás!"
(Lukáš 17:20-21)

 

Nyní ti parazité, pod jejichž vnějším řízením se vyvíjela Západní civilizace podle algoritmů popsaných v Bibli, mají jeden velký problém, prezentovaný hlavně koránickým islámem. Podstata spočívá v tom, že Korán odmítá předpoklad o "vyvolenosti" židů a nazývá úrok a lichvu v libovolné formě smrtelným hříchem. A právě tyto dva základní algoritmy leží mimo všeho dalšího v základu biblického projektu zotročení všech ve jménu Boha, mlčky neústupně zaváděného do života, ačkoliv se nikde přímo nedeklaruje, nepíše a nemluví se o něm. A nehledě na to, že ti, kteří se považují za muslimy, si to sami neuvědomují, zákulisí biblického projektu chápe, že je pro ně Korán potenciální hrozba. To vyvolává přání zanechat ho na stránkách historie.


 

Korán

Bible

5(5). Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.
6(6). Rci: „Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!“
7(7). Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
(Súra 62 - Pátek)

60.10. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji.
60.11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, bude k tobě proudit bohatství národů i jejich králové budou přivedeni.
60.12. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou.
(Izajáš)

276(275). Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem. A to proto, že říkali: „Vždyť prodávání je podobné lichvě!“ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu. Tomu, komu dostalo se varování od Pána jeho a který přestal s lichvou, bude zachováno to, čeho předtím nabyl, a rozhodnutí o něm bude patřit Bohu. Ti však, kdož vrátí se k lichvě, ti se stanou ohně obyvateli a budou v něm navěky.
(Súra 2 — Kráva)

23.20-21 Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit;

28.12. a budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole,..
(Deuteronomium)


 

Jeden ze scénářů vyřešení "problému islámu" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, to drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako bylo provedena "denacifikace" v obou německých zemích po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede závaznou normou chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže i žije pod vedením muláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vedení/řízení/vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými.

Muláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Muláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a nejsou schopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc muláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození z pod moci muláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá obyvatel Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.

Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;

  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod vývěskou Al-Kajdy a "boj" Západu s nimi takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.
 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí svébytnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování "Muslimského bratrstva", pracujícího na vytvoření "chalifátu".

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak se vidí Západ, se zlem, do jehož role staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavní frontou a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

 

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené týká i jich.
 

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených v realizaci popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správné a špatné strany. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na své tradiční víry, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;

  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčeně vzdálené budoucnosti - v judaizmu;

  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;

  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;

  • nebo je objektivně nemožné na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Idea o vytvoření Království božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Idea, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

 

"A nechť je mezi vámi společenství, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení." (Korán, súra 3:100)

(alt. překlad: "A nech je vo vašich radoch spoločenstvo, členovia ktorého vyzývajú k dobru a prikazujú chvályhodné veci a správanie a zakazujú odsúdeniahodné veci a správanie. To sú tí, ktorí prospeli.")

 

Vyvstává otázka, co může a měl by dělat každý člověk pro to, aby zabránil realizaci daného scénáře?

Je nutné vyjít na přímý dialog s Bohem, t.j. na nadkonfesionální (vněkonfesionální) úroveň. Tehdy se vyjasní, že všechny náboženské konfese byly vyvořeny s cílem rozdělovat, a v případě nutnosti poštvat lidstvo proti sobě navzájem, v realizaci principu "rozděl a panuj".

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem v popsaném scénáři.

 

"Jednota, - hlásá orákulum našich dní, - může být spojena železem jen a krví..."

Ale my láskou spojit zkusíme ji,- a pak uvidíme, co je pevnější...

("Dvě jednoty" F. Tjutčev)

 

12. února 2010
Vnitřní Prediktor SSSR

 

Zdroje:

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

The long-term strategy to overcome Koranic Islam with the help of wheeler – dealers of the Biblical Project

zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

.

| 01.01.2015

Zaujímavé tvrdenie!!!

Odkud pochází islám? - P. Curzio Nitoglia - Môže to byť zase iba agitka globálneho prediktora/nwo na dosiahnutie svetovlády cestou vojen!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf


Kdo skutečně řídí islám? - Johannes Rothkranz - Môže to byť zase iba agitka globálneho prediktora/nwo na dosiahnutie svetovlády cestou vojen!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

Cesta do Agarthy - Dr. T. Lobsang Rampa

Matus | 28.09.2013

Na strane cca 41 tiež predpovedá náboženské vojny a príchod teokracie.

Kto je Putin ?

Miroslav | 26.09.2013

Pretože sa spoločne snažíme Rozpoznať pravdu a na osobu Putina tu odzneli rôzne názory, znovu sa obraciam hlavne na odborníkov v oblasti podvedomia.

Vieme že iba v prípade ak v ľudskej psychike dominuje svedomie - máme do činenia s Človekom.
Vieme že podvedomie pracuje mnohokrát rýchlejšie ako vedomie

Moja otázka znie :

Dá sa z bezprostrednej reakcie Putina, na tragickú udalosť týkajúcu sa potopenia ponorky Kursk, ktorú mu položil Lary King usúdiť o aký druh psychiky sa jedná.

http://www.youtube.com/watch?v=vyKq61fUPcU
http://www.youtube.com/watch?v=WvAfQbHn8F4
čas 1:0

Re: Kto je Putin ?

Hox | 28.09.2013

Odpovím ti jinak. Putin spojil svůj osud s osudem Ruska, pokud neuspěje v tom co dělá, jeho protivníci ho fyzicky zlikvidujou. To by mělo odpovědět v obecnosti na "kto je Putin?".

Re: Kto je Putin ?

Přemek | 01.02.2016

Svědomí (mravnost jako celek) je kotva jako nutná a nikoli postačující podmínka pro každý lidský řídící (řízení schopný) subjekt. Metodologie je pak matrice pronikající do podvědomí řídícího subjektu. Aplikujte na jakoukoli osobu.

tak udo tu máš ten žiadaný gén

dusan to udo | 25.09.2013

http://www.nadhlad.com/content/sever-proti-juhu-dlha-alebo-kratka-evolucia

-keď to porovnáš s americkými študiami o iq, g časti možno Ti dôjde že inventionability je genetické, takže hovoriť o nie signifikantnej odchýľke v génoch a negenitckom rozvoji /kde nie je schopnosť niečo vynaliezť tam nie je rozvoj/ je marxistické glajchšaltovanie nehovoriac o tom že ignorovanie otázok vychádzajúcich z genetiky môže priniesť haity alebo detroit
http://www.nadhlad.com/content/historicky-dokaz
druhá minca v tom je či schopnosť učenia a udržania sa je degeneratívna na jednej strane alebo rozvojová na druhej, čo sa týka negenetického rozvoja ako axiómy kob - ak je jedna z axióm iná celá veda je iná
-čo sa týka dlhodobej koránickej stratégie - mám pocit že ciel nie je jeden štát ale rozdrobenie blízkeho východu tak aby to vyhovovalo usa a izraelu, čo chcú tajomný prediktory neviem, kalifát je zatial fantázia a pravdepodobne bude
-začínam mať pocit že tu strácam čas takže vám dám pokoj ale mám pocit že som vám ešte niečo dlžný - pre tých ktorý sa chcú dožit udových 700 rokov /jsi to co jíš/ mali by adresovať tieto problémy
-médiá - vzduch a voda
-čistenie aspoň črevo pečeň ladviny
-jedlo - odstrániť medzistupne v spracovaní /napr vlastný chlieb, jogurt/
-odstránenie ťažkých kovov
-vhodná kombinácia cvičenia
-glykácia, metilácia, zápaly, voľné radikály
-parazitárka
-baktérie a plesne
-genetika - zase sme pri nej - teleméry a astragalosidy
-výživa - telo vraj potrebuje 100 rôznych látok denne
.....
takže prajem vela pekných chvíl pri štúdii koránu, veršov, básní du

Re: tak udo tu máš ten žiadaný gén

udo | 26.09.2013

fajn research :)
Úprimný dík za snahu, prácu.

Asi vieš, aký je tzv. gén komplexná záležitosť a v zásade nebýva zodpovedný len za jednu vlastnosť.

Samozrejme, že sme geneticky odlišní. Aj štatisticky a medzi "rasami" a vlastnosti SÚ podmienené geneticky rovnako ako gény zmenou situácie, rôznorodými mechanizmami systematických mutácii podmienenými zmenou(=riadenim ich prostredia).

V tom máš Dušan samozrejme pravdu a plne s tebou súhlasím, ale..

My sa tu bavíme o niečom trochu inom.
V uvedených problémoch, výzvach príležitostiach proste štatisticky logicky dominujú faktory riadenia kultúry a sociálneho inžinierstva.
..a áno, samozrejme sú, ako sme si neraz zdôrazňovali, postavené aj na geneticky podmienených masových javoch(či ak chcete BIOSe preprogramovávaného, či "hackovaného" systému cieľovej kultúry myslenia)

Ide o spojené nádoby.
Nadstavba BIOSu, jadro operačného systému(spominaná bazálna kulturologická matrica) poskytuje však neporovnateľne väčšie operačné možnosti, ako keby ste riešili len bazálny input-output, kmitočet PRC, zbernice MOBA a pod.
Takmer, ako porovnanie vedomia a podvedomia.
Z pozície kvapky je tiež oceán bezrozmerný, ak chápeš Dušan.

Ty hovoríš, snažíš sa opísať, dokázať niečo, čo ja vôbec nepopieram, no chceli sme ísť ďalej na ceste k riešeniu jadra dnešných problémov.
Genetika je hodne komplexná záležitosť a chcel som túto tému tu zatiaľ príliš nerozoberať. Tu nejde v tomto zmysle o odborné fórum a naozaj sa obávam, že by to odvádzalo od podstaty problému k zacykleniu sa v odborno-kabinetných dikusiách, kde ani sami genetici nemajú zďaleka vo všetkom jasno.

Skús si to ešte raz prosím ťa vysvetliť pozitívne. T.j. s čím, na akej rovine chápania by si so mnou mohol súhlasiť.
Inak ťažko spolu niečo vyriešime, aj keď nepochybujem o tvojej úprimnej snahe.
Podobne viď tvoju poznámku o "700" rokoch života. V akom zmysle by sa možno podľa teba dalo v PôVODNOM KONTEXTE s uvedenou formuláciou súhlasiť? Čo som tým asi mohol chcieť povedať?
No možno ma fakt považuješ len za idiota.. :)

Ešte raz úprimné dik za info a rady.
Všetci sa učíme stále, celý život.
Kto prestane, zomrie. Také sú pravidlá.
Je to jedna z našich dôležitých úloh.

Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Miroslav | 24.09.2013

Otázka pre uda, Luxa, poplvára, samozrejme i ďalších... aký je váš názor na Putina ?

Pracuje Putin pre GP ?

Teraz keď sú ovečky vystrašené celeosvetovým riadeným chaosom v súlade s biblickou koncepciou, pokúša sa Putin nahnať ovečky do ich nového košiara ?

„Události, k nimž ve světě dochází, představují jednu z nejvážnějších výzev pro identitu Rusů. Ty mají jak zahraničně politické, tak morální aspekty. Viděli jsme mnohé euro-atlantické země, které se v podstatě vydaly na cestu zavržení svých kořenů včetně křesťanských hodnot, které tvoří podloží Západní civilizace,“ řekl Putin.

„K tomu patří negace morálních principů a jakékoliv tradiční identity – národní, kulturní, náboženské, a dokonce i sexuální,“ řekl.

„Prosazují se politiky, které kladou velké rodiny do stejné kategorie jako partnerství stejného pohlaví, víru v Boha i víru v Satana. Excesy politické korektnosti dosáhly už bodu, kdy dochází k vážným diskusím o registrovaném partnerství, které mají za cíl propagandu pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se stydí za své náboženství a mají strach o něm mluvit, ruší se svátky nebo dostávají jiná jména, jména, která stydlivě zakrývají povahu těchto svátků, a činí se agresivní pokusy vnutit tento model i zbytku světa,“ řekl Putin.

„Tohle je přímá cesta k degradaci a zprimitivnění, do hlubin demografické a morální krize,“ řekl.

„Co může být lepším ukazatelem morální krize v lidské společnosti, než ztráta její schopnosti sebe-reprodukce?“ řekl Putin.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=putin-rusko-bude-hajit-narodni-identitu-zalozenou-na-nabozenskych-hodnotach&cisloclanku=2013090111

Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

udo | 24.09.2013

Dobrá otázka!
Odpoviem po jezuitsky, resp. po ra-binsky otázkou:
Čo majú podľa teba rusi a židia spoločné?

..a 3 doplňujúce:
Prečo tie opakované obrovské mnohomiliónové straty na životoch?
..inak podobne ako v menšom u židov.
V čom majú pravdu a robia chybu, chyby?

Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Miroslav | 27.09.2013

Odoviem modelom.
Budem modelovať správanie GP v čase menovania Putina s výhľadom do budúcnosti .

Všetky deje, procesy sú riadené.
Nič sa nedeje náhodou.

Rok 1985
Vrchnému bačoviGorba, salaša východný blok dáva GP príkaz na prípravu intenzívnej porážky a strihania stáda.
S použitím médií hrbatý bača vytvára pred stádom obraz šťastného, ľahkého života v salaši západný blok.
Pravda neustále pripomína – programuje - že stádo spáslo všetku trávu, dokonca aj tú čo ešte ani nenarástla.
Aby strihanie prebiehalo hladko a ovečky sa nemykali ukladá do podvedomia dôležitú podmienku:
Pokiaľ chcú mať ovečky ohrádku podobnú ako stádo západný blok, budú sa musieť vzdať ním nasporeného krmiva.

... ovečky, bľačia splašene pobehujú po troskách salaša - prebieha intenzívne strihanie, začali jatky.
Valasi... armáda, polícia sa bezMocne prizerá. Na územie dobre stráženého, ochraňovaného salaša ZSSR preniká divoká zver z okolia i priamo z vnútra, keď sa najkrajšie bečiace ovce menia na vlkov, ktorá beztrestne lúpi a vraždí ovečky.

NEDARÍ SA NAJPODSTATNEJŠÍ CIEĽ, ABY OVEČKY POJEDALI JEDNA DRUHÚ.
V ich programe pracuje modul najvyššieho morálka, svedomie - rozlišujú

Tento sa nedarí narýchlo zničiť, hoci sú v maximálnej možnej miere aplikované prostriedky na zmenu správania – alkohol, drogy, chemikálie v potrave vzduchu, vode, filmy.

Rok 1991
GP použije vekmi osvedčený spôsob - mení bačuGorba za baču Yale-cina ktorý ma všetky predpoklady aby lepšie vyplnil úlohu a ešte zintenzívnil jatky , strihanie.
Ovečky s veľkou nádejou pozerajú na nového barana.
Ten nelení a definitívne rúca salaš ZSSR.
Sťahuje valachov z predsunutej stráže až hen od hraníc salaša západného bloku.
Konečne nastáva želaná kuca paca, strihá sa na plný plyn
Všetko je hore nohami – aj veľa nepohodlných barančekov.
.
.. ale ! Nepriateľ čas sa znovu hlási o slovo.
Problémy pre GP sa hromadia.
MODUL MORÁLKA NEDOVOĽUJE SPUSTIŤ DEFINITÍVNY PROCES – ZÁMER GP, SAMO LIKVIDÁCIE STÁDA.
Japonský Inžinier Akonato sa stratil... a Samosato ?
Navyše začala pracovať naplno Šedá ekonomika!
Tú GP nevie strihať.

RIADENÝ CHAOS SA ZAČÍNA MENIŤ NA NERIADENÝ.
... NERIADENÝ GP, ALE RIADENÝ NAJVYŠŠÍM.

Až v takej hraničnej situácii sa prejavia skutočný vodcovia, napojený priamo na Najvyššieho.
GP nemôže dopustiť stav systému, aby si ovečky vybrali spomedzi seba skutočného vodcu v situácii keď v salaši ostalo množstvo nejadrového a hlavne Jadrového krmiva... no Prúser na entú.
Taký vodca Vie Akonato.
Spolu s prostriedkami so salaša ZSSR, ozajstnou podporou ovečiek môže kľukne dôjsť až do samého hniezda hadov.
GP už vie, že má problém... poriadny!
Báči Yale-cin dávno stratil dôveru ovečiek, ale má dobrý koreň... prenasledujú ho alkohol, choroby, lekári, ba dokonca ani operácie srdca nepomáhajú.
Bodaj by, u tak srdečne založenej osoby !

Jaj... 31.12.1999 zrazu, ozaj celkom nečakane Jaj – Cin – ká, že odstupuje.
PRÁVO - MOC ODOVZDÁVA V.V. PUTINOVI.
Pripomínam všetky procesy vo vesmíre sú riadené !
GP má v tej dobe všetok riadiaci aparát, východného bloku stáda, pod kontrolou.
Potrebuje ale čas, lebo sa mu nepodarilo uskutočniť svoj zámer
Poloha bývalého ZSSR je absolútne kľúčová pre nastolenie svetovlády.
Na riadiace miesto musí umiestniť absolútne spoľahlivého predvídateľného človeka.
Čiže... PUTIN bol vybratý GP, lebo najlepšie zodpovedal potrebám GB pre riadenie Ruska.
Zámer GP – Likvidácia spotreby v USA, Číne, celosvetovo udržateľné životné prostredie bez odovzdania príslušnej technológie Ľudstvu, redukcia svetovej populácie.
Koho môže postaviť proti veľmociam ?
Rusko !
Potrebuje vodcu ktorý má dôveru.
Dôvera sa nebuduje ľahko, zo dňa na deň.
Hlavne ak treba položiť vlastný život.
Putin koná... pridáva ovečkám krmivo, láskavo a pekne sa im prihovára... ako CIRKEV.
Cirkev... tá vie ovečky pásť, na jedovatú pašu falošného Boha ich hnať.
Ovečky sa začínajú upokojovať.
GP vytvára Globálne, pomocou médií, potrebný OBRAZ VODCU.
Ovečky si pochvaľujú ...

Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 27.09.2013

Dobrá slohová práce, ale to je asi tak všechno.

A zde je odpověď:

RIADENÝ CHAOS SA ZAČÍNA MENIŤ NA NERIADENÝ.
... NERIADENÝ GP, ALE RIADENÝ NAJVYŠŠÍM

Jaj... 31.12.1999 zrazu, ozaj celkom nečakane Jaj – Cin – ká, že odstupuje.
PRÁVO - MOC ODOVZDÁVA V.V. PUTINOVI.
Pripomínam všetky procesy vo vesmíre sú riadené !

Všechno ostatní jde v klíčí - fakta dáme stranou, když máme vlastní, mnohem zajímavější konstrukce. A v tom s námi jsou zajedno Levašov a Chiněvič s Trechlebovym. A ještě, samozřejmě vědy.sk.


Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Lux | 25.09.2013

Fenomén Putin je iste mnohoúrovňový a nie vždy jednoznačný - asi podobne ako u Stalina. Zároveň jeho postavenie je nezávideniahodné, lebo platí :" Postavenie zaväzuje, lebo môže aj zabíjať."

Putin patrí k najlepšie informovaným globálnym politikom, ktorí sú ľuďom verejne prezentovaní - o základoch KOB bol osobne informovaný Petrovom, keď ešte robil šéfa volebnej kampane Sobčakovi na gubernátora v St. Petersburgu. Stretnutie bolo veľmi krátke, tuším do pol hodiny, no za celé stretnutie nedal ani 1 otázku a povedal len 2 slová: " Vitajte a dovidenia"..:)
Neskôr na viaceré výzvy aktivistov, aby KSB prezentoval zo štátnej úrovne sa z jeho kancelárií (prezidenta alebo premiéra) ozvalo len hlboké mlčanie. No podpora RPC zaznieva z jeho úst veľmi často...
Na druhej strane, koľkí bežní ľudia by pochopili KSB, ak by ju verejne ohlásil? Parazitická elita by to len zneužila, lebo v tejto alternatíve nevidí svoj vektor cieľov s množstvom parazitických nedemografických potrieb.

Prečo a kým bol vybratý priemerný, "šedivý" bývalý rozviedčik KGB do čela rozkladajúceho sa štátu ?
Mafióznym klanom "Jeľcin" a uvažuje sa, že podobne ako u Stalina bola to z núdze cnosť - kompromis. Navyše v časoch stúpania po kariérnom rebríčku sa vedelo, že bol zamočený do niektorých korupčných akcií. Proste, ak by bol bezúhonný, tak z neho "Jeľcin" neurobí prezidenta. Slúži to na jeho vydieranie, že nemôže mnohé veci, aj keď by chcel, verejne prezentovať?
Navyše musí dodržiavať klanovú korporátnu disciplínu (a masonské kruhy vedia byť veľmi kruté).

Z globálneho pohľadu je Putin uznávaným verejným politikom a z viacerých náznakov je zrejmé, že má podporu GP.
Jedným z cieľov GP je deštrukcia liberálneho kapitalizmu a obzvlášť USA ako nadmerného globálneho parazita.
Preto v dielni globálnych klanov Goldman Sachs, odkiaľ sprostredkovane vzišli všetky veľké ekonomické krízy - bubliny za posledných min. 100 rokov, sa zrodil projekt výhybky na nové motory globalizácie - BRICS ( čo je symbolicky z angl. bricks = tehly NWO). Z toho pohľadu je stabilizácia riadenia Ruska z pohľadu GP vítaná, navyše keď si v Rusku naďalej udržiava konceptuálnu moc a nikto sa neodváži ohlásiť inú - alternatívnu koncepciu.

Reálna moc Putina v Rusku je neveľká, keď mu ešte navyše neustále zo zákulisia klanu uberajú bližších spolupracovníkov. Jednoducho vidia a cítia, že Putin "nie je ich človek", no zároveň vítajú stabilizáciu Ruska a snahu o elimináciu zahraničných parazitov, aby mohli sami koristiť na bežnom ruskom národe.
Proste Putin je nútený realizovať slabý manéver, aby sa auto neprevrhlo a vajcia sa nerozbili - vajce ako symbol základnej filozofickej otázky prosím abstrahovať...:)

Na ra-bínsku otázku uda, čo majú židia a Rusi spoločné, keď sú historicky občas hodení na oltár kultu Amona:
Každý podsystém supersystému ( národ ) má určený Zhora svoj vektor cieľov (preddefinovaný osud). Ak sa národ (civilizácia,kmeň...) moc odkláňa od preddefinovaného vektora, dostáva sa do oblasti na hrane Božieho dopustenia a stráca ochranu a bezpečnosť. Môže byť kedykoľvek ničený iným nespravodlivým národom až po úplný zánik (aj sebadeštrukciou – napr. vymieraním, narkomániou ako sa to deje výrazne v Rusku alebo miernejšie v Záp. Európe).
Židia boli neraz varovaní, že neplnia svoju preddefinovanú misiu niesť svetu Pravdu, Lásku a Spravodlivosť. Viď napr. v článku bod 5.5 z Koránu:
Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.


Prečo sa nechali ruské elity a žreci nalákať na krstenie Kyjevskej Rusi mečom a ohňom?
Nevedeli snáď v r. 988 do akého hov.a padajú?
Akú misiu majú svetu niesť Rusi, keď majú na svete napr. najväčšie územie a „prírodné bohatstvo“ (a navyše dnes aj teoretickú alternatívnu platformu KOB)?

A keďže objektívne platí, že zodpovednosť je vždy kolektívna a každý národ má takého vodcu, akého si zaslúži , vzhľadom na všeobecnú morálku a chápanie populusu, tak si to proste občas musia odserkať .
Občas prídu Tatári, občas Mongoli, či Turci, potom Poliaci, Nemci, posledne Amíci a chazari z Harvardu... Budú aj ďalší (napr. Číňania)?

Ak bude Putin & Co. s GP bojovať len na úrovni 4. - 6. priority všeobecných informačných zbraní na vlastnom okupovanom území (aj to len dosť nedostatočne) a nie na prioritách 1. – 3., tak misia bude nenaplnená.

A hranice Božieho dopustenia sa čoraz viac zužujú..


Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 26.09.2013

Jaké plány měl GP v roce 2000 s Ruskem? a se světem?
Podle všeho rozdělení Ruska na několik bezvýznamných statů s postupnou jejích likvidací. Během svých pokusu o globalizací plány GP se vždy rozbíjely o Rusko, a toto pokážde nutilo GP provádět přeskupení síl a korekcí svých kroků.
V roce 2000 se stálo něco podobného. A k roku 2012 už bylo jasné, že plán se nepovédl (volby prezidenta se vzkázy přímo od GP ústy Kissengera, aby Putin raději vůbec nekandidoval. K tomu použili různé nátlakové akce a dokonce mu vyhrožovali i osudem Kaddafí a pokusili se o atentat).
To, že dneska GP s Ruském počítá, a začíná potápět Ameriku, je opět jenom korekce, která je nutná právě proto, že původní plán se nepovedl. Díky komu?
Myslet si, že Putin hodil za hlavu KOB, kvůli tomu, že Petrova vysléchl jen půlhodiny a nijak dál nereagoval, znamená těžce ho podceňovat.
Putin má svojí strategií a taktiku. A tá jde v klíčí - hlavně neuškodit Rusku. Každý jeho krok je velmi opatrný, někdy udělá i dva kroky zpátky, ale ke svému cíli jde se zarputilostí berana, ale ne hlavou protí zdi.
Proč si myslíš, že Putin s GP bojuje jen na na úrovní 4.a 6. priority?
A co jeho požadavek, aby byl zpracována jednotná učebníce historií? A co jeho hlášky, že se neví kdo stál protí sobě v bitvě na Kulikovém polí? Jestli Tataří protí Rusům nebo Rusové protí Rusům? Nebo poslední, kde prohlásil, že Rusko má ne tisícíletou historií, ale mnohatisíciletou? To je jaká priorita? Nebo priority? Jeho fotka u karty s Tartarií, znamená co? Jeho dobro pro Čínu, aby vystartovala na Měsíc, přímo na to místo, kde údájně byli Američané, s tím že je vybaví i pohony (dvigatěli), aby dokázali světu, že Američané lháli, jaká je to priorita?
Jeho potápení k lodí "Věščij Oleg" znamená co? Prinejmenším to, že Putin ví, jak funguje matrice a i sám tu matricí vytváří!
Как ныне сбирается Вещий Олег ....
http://chipstone.livejournal.com/1078184.html
Jeho let s jeřáby - stěrchy také zmená jenom, že Putin miluje zvířata, nebo je v tom zakotven hlubší smysl? A těch příkladů je samozřejmě víc.
Rusko se nepostavilo protí sodomizací společností? Jaká je to priorita? pořád 4.-6.?
Kdo nečetl Valdajskou řeč Putina, může vyprávět dál, že Rusko alternativu světu nenabídlo. Právě, že nabídlo! Dnes už tuto řeč rozebírají na citáty a jenom my zde hloubáme, jestli Putin využívá jiné priority řízení nebo nevyužívá.
Musite sledovat dění v Rusku v celé jeho šíří, a nejen číst teorií KOB a teprve potom hodnotit.
Nikdy od nikoho, ani od Zaznobina ani od Pjakina jsem neslyšel, že by Putin nepostupoval podle koncepce, právě naopak, vždy zdůrazňovali, že vše dělá správně. A šíření koncepce je naše s vámi věc! Jedině zezdola musí být tlak na elity a je to proces dlouhodobý! Putin vytváří podmínky - aby lidé žili v míru nehladověli, měli odpovídající vzdělání, byli zdravé a rozvíjeli se ve zdravých rodinách, nakonec, aby nedošlo k nastolení NWO - málo? A požadavek na změnu koncepce od Biblické do mravní a osvobozené od parazitů má přijít od národa! Nikdy nepříjde od elit a zezhora. A ten proces v Rusku probíhá, stačí číst diskuze k článkům, abyste pochopil, že s koncepcí se seznamuje číd dál, tím víc lidí. Dokonce už v tisku začaly útoky na koncepcí, o čem to svědčí? Dříve jí ignorovali, dnes už nemůžou!
Já absolutně nechápu ten pesimismus:

"A hranice Božieho dopustenia sa čoraz viac zužujú.."

Kde se hranice zužují? Naopak Rossija vystartovála jako z praku a celý svět jí uznal za velmoc, bez které se nikdo ve světě ani neuprdne (omlouvám se za výraz). Spoustá zraku se obrácejí na ní, jako jedinou záchranu před záhubou a degradací - i zde v Čechách i ve Francií i v Maďarsku a mohl bych pokračovat dál. Lidé to už pochopili a to je nejdůležitější!
A to nějak souvisí s plány GP nebo naopak?
Vytrhnout něco z kontextu a dělat závěry, znamená pouze jediné -
znám teorií, ale v praxi jí použit neumím!
Omlouvám se za prudkost, ale nějaké emoce snad ke sporu patří, doufám, že se za to nebudeš na mě zlobit. Jde nám o společnou věc, že?

Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 26.09.2013

P.S. Trochu se opravím v tom, že požadavek na mravní obrodu společností musí přijít jen od národa. On jde i od Putina a jeho Valdajská řeč je tomu příkladem.

"Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность — национальная, культурная, религиозная или даже правовая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану".

To, že navazuje na kulturní a mravní hodnoty křesťanské morálky, ještě neznamená, že podporuje Biblický projekt jako takový. Na něco v dnešním degradovaném světě navázat musí. - to je taktika.
Nemůže postupovat podle marxistů a trockistů - my strarý svět zbouráme do základů a potom postavíme svět nový. Putin je zastáncem evoluce, ne revoluce.

Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 26.09.2013

Proces globalizace je jev objektivní a nedá se mu vyhnout. Ale převzít řízení nad timto procesem a dát mu jiný impuls a směr, to je věc, o kterou se Putin snaží a nedá se říct, že by se mu to nedařilo. A to, že postupuje v souladu s božím záměrem, svědčí i jeho poslední úspěchy na různých frontách.
GP určitě nemá hlávně zájem na tom, aby se lidé "počlověčili". A právě v tomto jde Putin protí záměrům GP a zatím je stav 1:O.
BRIKS- kostky, Rotchildové, Pravoslavná církev, dokonce i dočasná spolupráce s GP a td. je pouze využívání společných vektorů k dosažení svých cílů a je plně v souladu s DVTR. Stalin to dělal také.

Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

popolvár | 26.09.2013

"A hranice Božieho dopustenia sa čoraz viac zužujú... Kde se hranice zužují?"
Podla mna vsade a netýka sa to len Ruska. Dekadencia západných (a z hladiska terajsieho spôsobu zivota - komercia, konzum, strata morálky, ... tu musíme zaradit aj krajiny bývalého ZSSR) spolocností (civilizácie) dosiahla priam neúnosných rozmerov. Nie nadarmo sa dost casto v poslednej dobe prirovnáva nás úpadok k úpadku Ríma, co viedlo k jeho rozvráteniu.
Aj ked na druhej strane sa ludia "prebúdzajú"... a nielen v Rusku, aj ked tam sa zdá ten pohyb najmarkantnejsí. Problémom je, ze aj tí "prebudení", casto nevedia, ktorým smerom vykrocit, akurát je im jasné, ze po starom "tudy cesta nevede..." A dekadentné sily tiez nelenosia...
Obrazne povedané: "Do lode uz natieklo velmi vela vody a diera sa stále zväcsuje... Porastú sily prebudených dostatocným tempom? a bude ich práca pri odcerpávaní vody a plátaní diery spolocná a vzájomne koordinovaná?, alebo kazdý bude presadzovat ten svoj "najlepsí" plán na záchranu? a samy urýchlime cestu ku dnu... Aspon takto som pochopil ja, to "zuzovanie hraníc...".
S ostatným vcelku súhlas, áno sú to kroky Putina v ociach "prebudených" nanajvýs pozitívne... fandím mu a chápem, ze priestor na manévrovanie nemá az tak velký a musí mat na zreteli najmä zachovanie ludského potenciálu Rusov... Dalsiu revolúciu na vlastnom území, obciansku vojnu alebo vojenský konflikt s inými státmi, by Rusko demograficky nemuselo prezit (aj ked si mnohí vnútorne prajeme, aby to uz raz "amíkom" a ich nohsledom niekto "natrel...").
Ale!!! V súvislosti s informáciami, ktoré aj tu boli uvedené, napr.: GP preferuje Rusko a krajiny BRICS, coraz väcsí priestor a pozitívnejsí obraz Putina v západných médiach (okrem tých, ktorým vlastná zaslepenost a jedovatost zabránila zachytit "nový vietor"), atd. Ideológia pracuje pre koncepciu... A tak vyvstávajú 3 pre mna výsostne dôlezité otázky , na 1. z nich poznajú odpoved len Putin a GP: "Aký je skutocný morálny postoj Putina v zmysle KOB - bohocentrický, alebo egocentrický?" (Je úprimným zástancom pozitívnych zmien, alebo je len dalsím Pavlom z Tarzu a iniciatívne prevezme vedúcu úlohu v tomto "novom ucení" , aby odviedol rovnakú prácu ako Pavol s ucením Issu?).
Predpokladajme, ze jeho postoj je bohocentrický... Vyvstáva 2. otázka: "Odolá, alebo prepadne prstenu moci?" (Rád obcas pokecám aj s ludmi, co vedia trocha "surfovat" na internete menom "medzi nebom a zemou"... Stav pred cca 3 mesiacmi: v moci prstena na 20% (a v tomto ta nikto neprinúti, na nikoho vinu zvalit môzes, toto je len zálezitost kvality charakteru). A GP tiez nie je idiot/i - ak nezdolás priamo, kúp, zmám, obelsti...).
Nemám rád "jednoosobové" firmy - stoja a padajú na existencii jedného jedinca. Nikto (zatial) nie je nesmrtelný... 3. otázka: "Stihne sa obklopit dostatocne kvalitným a sirokým tímom, schopným pokracovat aj po nom, v zapocatom diele?" ...alebo druhykrát "po Stalinovi"? Ked ziaris (osvetlujes) sám, aj ked silno a dostatocne..., az vyhasnes, znova tma...

Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

popolvár | 26.09.2013

... nie raz sme sa uz dali "ojebabrat".
Aj preto tu trcím na tejto a iných stránkach snaziac sa uchopit KOB...
Vdaka Taurus, Hox, Udo, Lux, Lin (kde si zase zmizla?) ... vdaka vsetkým, ktorí mate odvahu vyjadrit svoj názor, ... casto odlisný od predchádzajúceho príspevku. Núti to premýslat, zvazovat, prehodnocovat, hladat súvislosti...

Re: Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 26.09.2013

Když jsem psál o hranicích Božího dopuštění, měl jsem na myslí jen Rusko a Rusy, jako národ, který musí splnit svojí úlohu. Nezahrnoval jsem do toho celý svět, kde je situace samozřejmě úděsná, obzvlášť v euroatlantické společností.
Já chápu, samozřejmě, opatrnost všech v hodnocení Putina. Také mu do hlavy nevidím. Ale pokud si položím pár otázek, třeba:
1.Spolupracoval GP s Putiným od začátku? - ne
2.Byl vektor cílu u Putina shodný s GP? - ne
3.Je dnes vektor cílů u Putina i GP stejný? - částečně ano (Amerika, dolar)
4.Změnil svoje krátkodobé plány GP nebo Putin? - mně vychází, že přece jenom GP
5.Stálo se tak, ptotože GP si oblíbil Putina? - ne
6.V dlouhodobých plánéch je mezi GP a Putinym shoda? - vzhledem k tomu, že GP prosazuje sodomizací společností, na snižování porodností, na níčení populace na 5. a 6.prioritách a pracuje na tom stále, vidíme to v Evropě a USA, na Středním východě atd. a následně přece jen zotročení zdegenerované populace, a Putin naopak prosazuje zvyšení porodností, zdravý životní stýl, a v Rusku staví bariery - zákony, pracují protí sodomizací společností, vysílá do světa syhnaly, jako jeho poslední řeč, tak na otázku musím odpovědět - ne. Putin je zásadně protí vlády jednoho hegemona.
A takhle v kladení otázek mohu pokračovat dál. Jak říka Zaznobin, správně položená otázka, znamená víc než polovinu odpovědí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

popolvár | 27.09.2013

naprostý súhlas so vsetkým, co si tu uviedol. Napriek tomu, zostanem aj nadalej opatrný a skúsim to zadefinovat takto (a na tom sa myslím bez problémov zhodneme): Putin je momentálne pre HNR lepsou alternatívou, ako bol doteraz GP, a tak pre GP uvedomiac si túto zmenu podpory, nezostáva nic iné, ako zosúladovanie svojej koncepcie s Putinom. Do konfrontácie koncepcií GP nemôze íst, riskoval by, ze sa dostane do konfrontácie s HNR so vsetkými následkami... Zostáva mu len ponúknut pre HNR prijatelnejsiu verziu... alebo zlanárit Putina na svoju stranu. Ak je Putin tým správnym "Clovekom" (zámerne s velkým C), tak GP, ak chce prezit bude prinútený (sám sebou) zmenit aj vlastný morálny postoj. A máme to "v suchu"!!!
Slusná vyhliadka do budúcna... S takou myslienkou sa mi bude lepsie zaspávat... Ku..a, uz je zase po polnoci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 27.09.2013

To jsi napsal hezky.:)
Ale s nápravou GP bych tolik nespěchal. Nejdříve lidé musí změnit svůj morálný postoj, Putin také není kouzelník a bude prosazovat jen takové reformy, na které národ bude přípravený.
Takže záleží víc na nás s vámi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

popolvár | 27.09.2013

... presne nad touto myslinkou som dnes v noci a doobedu uvazoval..., ze v podstate má GP este jednu moznost, a to: nedopustit morálne pozdvihnutie národa, prebudených a prebúdzajúcich sa odklonit na nesprávnu (zavádzajúcu) cestu, (k tomu je pravdepodobne vytvorený fenomén slovansko-árijských véd) a takto Putina stopnút v progrese Ruska, Rusov...
... ak ziaci nepochopia a odmietnu sa naucit násobilku, tazko im budes integrály vysvetlovat...

Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Hox | 26.09.2013

pár myšlenek do placu: Putin byl vyzdvižen na post prezidenta podle všech ukazatelů nikoliv iniciativou GP, ale národní matricí = "náhodou". Berezovský později řekl, že to byla jeho největší chyba (navrhnout Putina následníkem Jelcina). Tehdy byl plán oligarchů použít Putina jako spotřební materiál na kterého padne zlost lidu, nebylo v plánu že vydrží/přežije víc než pár měsíců.. Taurus to o tom psal nedávno podrobněji v diskusi.

Co se týká BRICS, věřím že GP měl i plán likvidace kapitalizmu pro variantu, že se rusko rozpadne a zanikne, jak tehdy bylo v plánu a jen taktak se nestalo. Takže argument proti Putinovi ve smyslu BRICS jako hrobníka USA není příliš platný, může to být zaměňování příčiny a důsledku.

ad Putin a KOB je zajímavý tento dokument - http://old.kpe.ru/img/?pv_007&1214404202

díky za skvělou diskusi na toto téma

Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Hox | 26.09.2013

nechci to sem kopírovat přímo, tady je příspěvek Taura cca 2 týdny starý, který jsem zmiňoval: http://pastebin.com/dUukyzUu

Re: Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

taurus | 26.09.2013

Nu, přesně tak, vždyť i na youtube koluje přednáška Jefimova v FSB! Jak člověk rychle zapomíná.:))

Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Přemek | 01.02.2016

No vidíte, jak se prolnulo Putinovo působení na všech šesti prioritách v jeden komplexní řídící mechanismus. Nic pro diletanty a namyšlené nechápající...

Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

zdeněk | 18.06.2015

"Co může být lepším ukazatelem morální krize v lidské společnosti, než ztráta její schopnosti sebe-reprodukce?" Řekl Putin."

Tento Putinův výrok není přehnaný. Existuje řada studií a článků význačných osobností západní provenience,kteří tento úpadkový morální ukazatel nejen podporují, ale přímo doporučují. Např.:

SOUDCE Z ASTRALIE NAVRHL SCHVALENI INCESTU A PEDOFILIE
Australská veřejnost,a zejména organizace pro ochranu práv dětí, je pobouřena nedávnými výroky okresního soudce Gary Neilsona,který veřejně prohlásil,že dnešní společnost nemůže přijímat incest a pedofílii jako tabu.

Soudce Neilson nevidí nic zlého na intomních vztazích mezi bratrem a sestrou,mezi dospělým a dítětem...atd

Zdroj http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14192.......
Publikováno 1.8.2014

dôlezitá otázka pre uda

popolvár | 23.09.2013

aj ked to nesúvisí s clánkom, týka sa to DVTR vysvetlivky 155 v 7. kapitole: ...t.j., prináša predpovedateľnú štatistiku javov, napr. drobná zmena úrokovych sadzieb o 0,5% pod rast HDP (po získaní súkromného bankového monopolu vytvárania nekrytého obeživa = systematického falšovania peňazí) znamená matematicky dostatočne presne vyčísliteľný zámerný rozklad hospodárstva, či systematickú zámernú likvidáciu jeho segmentov, alebo jednotlivých firiem v prípade nastavenia úrokov pod úroveň možností optimalizácie výroby, resp. zisku...
- ...pod rast... a ...pod úroven... mi to nedáva zmysel, podla mojho názoru by tam malo byt: ...nad rast... a ...nad úroven...

Re: dôlezitá otázka pre uda

Vasiľ | 23.09.2013

Aj som si to všimol, ale bral som to len ako jeden z mnohých preklepov.

Re: dôlezitá otázka pre uda

udo | 24.09.2013

Jasne, je to ďalšia chyba.
Dik moc Popolvár.
Treba to ešte pár krát prečesať.
Keď niečo nájdeš Vasiľ, urob si prosím ťa aspoň malú poznámku a potom to naraz pošli sem, alebo Hoxovi, či mne na mail.
Tak aj ostatní, čo to čítate a vás to zaujíma spolu s výsledným čo najlepším efektom.
Ešte raz ďakujeme aj dopredu za spoluprácu, bo tej roboty je fakt veľa a každá hlava, ruka, minúta vášho "času" je dobrá.

Inak aj v niektorých zdrojových textoch občas nachádzam chyby,
napriek tomu, že prešli opakovane spomínaným "intelektuálnym synchronizátorom". T.j. pracovali na tom oveľa väčšie a možno odbornejšie tímy podľa špecifických pravidiel, metodík.

Opakujem, okrem toho že je to open source OS, ide len o návrh na diskusiu na fórum. Každý je v niečom inom dobrý, lepší a čím viac ľudí sa na česaní dočasne dostatočnej verzie zúčastní, tým lepšíe, či.. tím lepšie.

Možno otázka na Hoxa, či nevsunúť pod rubriku KSB link s poznámkami, nájdenými chybami, preklepmi a ich opravami.
Tak, aby sme to mohli buď priebežne, alebo potom v dočasne finálnej fáze využiť.
Možno má ale niekto aj nejaké iné, lepšie riešenie..

Majte sa!
u.

Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

popolvár | 24.09.2013

...prázdniny skoncili... jak poznamenal Lux, tak hurá do roboty. 7 kapitol som uz presiel, dúfam, ze do soboty zvládnem aj zvysných 5 kapitol, potom to este raz prejdem a poslem na posúdenie.
Opravujem to podobne, ako MIM a Od ovcana k cloveku. Lahsie sa to potom cíta, vety majú jasný význam. Chápem prekladatelov, ze je toho vela a clovek ked sa zahlbi do rustiny, tak aj premýslanie prepne do daného jazyka (podobne je to aj s nemcinou u mna, atd), co má za následok chybné sklonovanie, zámenu rodov, tazkopádne vetné konstrukcie v slovenskom preklade - a citatel sa potom "stráca" v rozvitej siahodlhej vete, uniká mu zmysel.
Pomáham si aj originálom DOTU v rustine, ale v slovenskom preklade je toho casto viac, celé odseky, doplnky (napr. aj ten príklad s autobusom v 7. kapitole je pozmenený - doplnený o automat na lístky). Tak neviem, ci mám starsie vydanie, alebo cerpáme z rovnakého zdroja, a prekladatel doplna text z iných materiálov. Udo, pozri sa na to, poslal som ti email pred pár dnami. Dakujem.

Re: Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

udo | 25.09.2013

Poriešené, pozri mail.
Ja som tam dlhšie nebol.
Áno, doplňujeme to a prerábame oproti pôvodnej verzii.
Tak, ako sme sa dohodli.
Lupa, "OKULIARE" musia byť stavané na naše oči SK/CZ.
Aby sa knihy zasa nepálili a v tieni a prachu nepísali zbytočne nanovo, ak chápeš.
Máš niečo ohľadom KSB po nemecky?

Re: Re: Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

popolvár | 25.09.2013

v nemcine zial nemám nic a je to skoda. Ale myslím si, ze musia nejake zdroje v nemcine existovat, pretoze pomerne slusne reagujú niektorí ludia na poznámky v zmysle KOB. A plus moja nemcina este nie je na spickovej úrovni, aby som vedel odborne komunikovat.

Re: dôlezitá otázka pre uda

dusan | 24.09.2013

ak si čítal za socializmi politickú ekonómiu tak je tam niečo o produkcii nadhodnoty - znamená to že ak si schopný zo 100 sk vyprodukovať 120, tak Ťa zruinuje nejaké percento úrokov nehovorím že 20 percent, lebo banky rátujú kompaundný úrok
du

Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

dusan | 24.09.2013

no a takto sa dá zatočiť s celým štátom
du

Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

udo | 25.09.2013

Presne.
Inak nie náhodou Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených ra-binov, ktorí žili z princípu deuteronomicko-izákovej doktríny úrakoviny.
Prečo Marx nikde nespomína úrok ako príčinu problému západnej spolonectnosti?

Nebolo jeho úlohou náhodou pojmom "nad"hodnota skryť úrok?
Malý hint, pomôcka:
Ako vyčísliť, zmerať účtovne "nadhodnotu" napr. vo firme, v sklade.. dá sa to vôbec?
"Ak chceš riadiť, musíš vedieť zmerať."

Tak, ako bolo jeho(Marxovou) úlohou dopracovať imitáciu sociálne spravodlivého systému, no bez Boha?
(v pol.19.stor. za situácie dôsledkom nastávajúcej kulminácie zmeny sociálneho správania populácie a tým rapídneho strácania dôveryhodnosti zvrátených cirkví)
..pri klasickom mana-žerskom t-riku:
Pravda - Lož
Lož 1., Lož 2.,..
"I hnať budeš ovce medzi dvoma..troma lžami,
že by sa pravdy nikdy nedobrali."

Adeizmus idealistický(zvrátených cirkví) alebo materialistický?
Vyberte si. V zásade jedno, ktorý.
Hlavne aby bol a-teizmus, presnejšie a-deizmus(sethanizmus).

A ak sa kvôli tomu ešte pobijete,
o to lepšie, bo aspoň pre nás,
sranda zisku väčšia bude, veď viete..

ďalšia úloha odfajknutá:
"Nazývať židov národom, je reakčná teória. Ide o kupcov, finančníkov"

t.j. vo vojenskej terminológii silových zložiek:
Maskovanie, zníženie operačnej priority z
3.úrovne - ideologickej(ideológia najstaršej známej mafie s asociálnou doktrínou úročenia=výpalníctva, inštitucionalizovanej krádeže vedúcej bez výnimky vždy nevyhnutne k rozkladu morálno-sociálnej bázy akejkoľvek spolocnosti) na
4.nižšiu úroveň - finančné operácie.

So všetkými obrovskými dôsledkami pre populáciu na informačno-vojenskými metódami(či tzv.studenou vojnou) akvirovanom územii. Od "lepšieho" vymývania mozgov po komplexnú dlhodobú genocídu stresom, naviazaným alkoholizmom, samovraždami, potratmi, znemožňovaním štartu a základného štandardu mladým rodinám hypotékami, atď..

Otázka:
Prečo cirkev neupozorní na PODSTATU problému, ale jej verchuša hučí, dymí ako včelár na ovce bu-bu-bu, potraty?
Nevie, alebo nechce vedieť?
..čo je inak v zásade jedno, keďže v tomto zmysle je dôležitý výsledok, ako iste chápeš.

Za NORMÁLNYCH okolností(bez umelo niekým dlhodobo vytváraného nedostatku a ilúzii rôzneho druhu) matka nikdy svoje dieťa nezabije.

Cirkevní hierarchovia sa majú ako prví kajať, zamyslieť a nie "Scheisse weiter leiten" na "svojich" zverencov.
Že vyjdu do ulíc?
Ok, to je dobre, no prečo sa potom boja povedať čo i len trochu viac pravdy?
Chcú azda zostať so sethanistami pevne previazaní navždy?

Dietkam sa niet v tomto zmysle čo kajať!!!

..ok, dosť, bo ideme zase príliš hlboko k podstate nateraz, čo stále ešt eu mnohých vyvoláva naučenú ilúziu pojmu "Off topic"

Re: Re: Re: dôlezitá otázka pre uda

udo | 27.09.2013

Kukám, kukám spätne a chybka..
Samozrejme Deuteronomicko-Izaiiášova doktrína a nie Izákova..
Aj keď Izákov príbeh, priebeh má tiež hodne čo do seba..

a malé upresnenie, aby nás niekto neobviňoval z apriori negatívneho postoja k cirkvi..

Keď chce cirkev zostať..a presnejšie stať sa konečne z pastierskej macochy deklarovanou matkou svojich detí, snáď zodpovednejší hierarchovia urýchlene pristúpia k jej postupnému, no urýchlenému konceptuálnemu očisteniu..

Moc času im nezbýva a úplného krachu cirkvi (včítane jej pozitívnych stránok) by bola škoda..škoda nevyužitého, premárneného potenciálu..nech neopakujú dejiny a tak ani my, kresťania :)

trochu mimo jadra témy, ale

Vasiľ | 23.09.2013

"Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi..."

"...Bůh dal lidem Svobodu volby své životní cesty a nedělá z člověka nevolníka, ale nechá jeho samého objevit a opravit chyby, hovoře s každým na jazyce životních okolností."

Ďalej, pomenovanie Otec a podobne.

Načo je dobrá taká personifikácia HNR?
To je ako keby vodiči áut nehovorili, že treba dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ale že dôverujme duchovi ciest. Veľmi veľmi sploštené pripodobenie, ale snáď rozumiete.

Chápem, že slovo Boh je vhodnou a elegantnou skratkou pre formulácie, ktoré by inak boli príliš neohrabané a neintuitívne, ale pridávať k nemu také a onaké prívlastky inšpirované ľudskými vlastnosťami, sa mi zdá zavádzajúce, i keď veľmi praktické pri snahe čo najjednoduchšie vyjadriť niektoré zákonitosti.

Pod pojmom Boh si každý predstavuje niečo iné - vždy je tu nejaký (emočne podmienený) subjetivizmus jednotlivca (a aj ja mu podlieham, takže môj príspevok aj tak berte). Iný pohľad bude mať exkresťan, exmoslim a exleninista.
Pri čítaní takýchto viet si to potom každý musí preložiť do jemu najprijateľnejšieho jazyka, čo môže niektorých čitateľov odradiť.

Re: trochu mimo jadra témy, ale

Hox | 23.09.2013

to není personifikace (připisování lidských vlatností něčemu, co je nemá), jen jiný termín pro totéž. Někomu vyhovuje "HNR", někomu "Bůh". nejde o slova ale o to, co si pod tím kdo představuje (viz nedávný "O pojmech..."). Nemyslím, že by se nahrazenín "Bůh" za "HNR" stal text srozumitelnější většímu okruhu lidí.

Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Vasiľ | 23.09.2013

Dobre,
ale ako si mám vysvetliť pomenovanie Otec?

Re: Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Hox | 23.09.2013

v přeneseném smyslu je to celkem výstižné, nebo ne? A o tom jak to chápat mj:
On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.
tj. obrazným jazykem informace o nějaké nad-realitě (HNR).. anebo z udova příměru... není stolař stolu otcem?


Re: Re: Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Vasiľ | 23.09.2013

Alebo takto:
Je súhrn fyzikálnych zákonov otcom atómu vodíka?

Re: Re: Re: Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Hox | 24.09.2013

tak bych to nenapsal, neboť fyzikální zákony nestvořily atom vodíku, alespoň ne v podobném smyslu v jakém stolař stvoří stůl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Vasiľ | 24.09.2013

Stolár stvoril stôl napríklad preto, lebo po ňom túžil alebo chcel niekoho potešiť novým stolom. Tj. tvoril ho ako BYTOSŤ. Bytosť, ktorá má túžby, ciele, emócie atď. Tvoril najlepšie ako vedel, no nerobil to dokonale dokonale.
Tvorca fyzikálnych zákonov - tj. nepriamy tvorca atómu vodíka netvoril ako bytosť. Tvoril ako akýsi optimalizačný mechanizmus, ktorý vyberá takú kombináciu fyzikálnych zákonov, aby to dalo čo najrozmanitejší svet.
Tj. aj spôsob tvorby fyzikálnych zákonov je zákonom sám osebe. Podobne ďalšie zákony týkajúce sa morálky a iných "duchovných" vecí.

Keď sa povie, že Boh tvorí, tak ja si predstavím, že v súlade so zákonmi sa niečo vytvára. Nič viac, načo aj. Všetko ostatné sú len naše priania.

Skúsim, hádať. Nesúhlasíte a nerozumieme si, však? :-)

Re: trochu nemimo jadra témy, ale

udo | 25.09.2013

V tomto zmysle(o úroveň ďalej) skôr súhlas so smerom tvojho priblíženia(aproximácie) sa Objektívnej realite.

T.j., keď sledujeme logickú konštrukciu:
Zákon - cieľ - Tvorca(s-trojca)..
t.j.de-fini-tor cieľov a zákonov,
mier k nim vedúcich, ak chapete Vasiľ.

Pri-beh o stol-árovi a Jeho pre-stole je len zrychlený, za behu, či jazdy vlakom pozorovaný velmi zjednodušený obraz, ra-z-prav-Ka.

Jeden rýchly pohľad na krásny strom na lúke,
ktorý možno raz na stôl s chlebom sa zmení.
No môžeme dať signál, vlak spomalí po muke,
ba vráti sa ak vieme ako, pre nás i zastaví..sťaby
a k stromu bližšie na pohľad nás pristaví.
Môžeme ho rokov desať, i tisíc prespať, prebdieť,
a dostatočne od galaxii, ekliptiky cyklov,
až po bunky periód a mechaniku "vákua",
čo dá sa zodpovedne plodu vekov, pre-zrieť.
Toť asi, jedna z úloh našich, k Otcovi nášmu prík(l)on,
čo umožní nám podať, o moc Pravdy oprieť, cieľ a výkon.

Fokus, discretio, zapnutie jednej periódy vzorkovania, zaostrenia okamihu vedomia ako brány do nekonečna svojho podvedomia prepojeného s kolektívnym a S-trojcovým..

Tento príbeh je v našej kultúre hodne symbolický aj pre našu previazanosť s pôvodným kresťanstvom, pre vzájomné hierarchické usporiadanie a úplet objektívnych zákonov vedúcich k neustálemu pre-s-trojovaniu sveta procesov(pro-,pre-rozlíšení, lat. "sectio").

Boh, HNR je v tomto zmysle creatioevolution-Isto(vPravde)-m.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trochu mimo jadra témy, ale

Hox | 26.09.2013

spíše, místy si rozumíme a místy nevím přesně, co máš na mysli :).
Mě se líbí tahle analogie, ale opět je maximálně zjednodušená-zploštělá: když si člověk vymodeluje třeba cínové figurky, tak
a) stvořil je
b) obsahují něco z něj - bezúslovně, ale zároveň ty figurky nejsou on
c) když je tvořil měl nějaký cíl, důvod proč je vytvářet, neboli záměr
d) ve vztahu k těm figurkám je nějaká nad-realita, kterou figurky ze svého pohledu a úrovně chápání nemohou nikdy pochopit (podobně jako kámen nepochopí rostlinu, rostlina zvíře, zvíře člověka atd.)
... dalo by se to rozvíjet dále

A takto sa robí propaganda

Tysi | 23.09.2013

http://mi.memoria.sk/zoom/i/9849/ Čítanka pre deti z 1883 - všimnite si tu zakomponovanu kresťanskú tématiku: Diabol má mnoho cukru, i hriech činí sladkým, Izraeliti sú též naši blížní. Gabriel a Juraj chodievajú radi ministrovať. Imrich sa rád modlieval k Ježiškovi. Hriech diablovi smiech. Eva chybila, že jedla ovocie zo zapovedeného stromu. Dala sa zviesť diablovi. Eva dala z toho ovocia aj Adamovi okúsiť. To bol prvý hriech. Eve a Adamovi uložil zato Pán Boh pokutu.

Ale samozrejme sú tam aj dobré veci: Hovor len to, čo je pravda. Jaká práca, taká pláce... - toto boli prvé veci, kt. si dokázali deti prečítať

Poděkování

| 20.09.2013

Děkuji tímto za všechny čtenáře překladateli i diskutujícím, zejména panu Udovi. Velice zajímavé téma, děkuji..

moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 20.09.2013

Verse: 9:5 But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans (Ar: Mushrikiin) wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

ale jedno ma teší - ak budem zdvíhať riť 5 x denne tak dostanem milosť, ale musím byť v správnej sekte
du

Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

udo | 21.09.2013

Závisí hodne aj od prekladu a kontextu.
Inde sa zasa hovorí, ak ma pamäť neklame, že rozširovať vieru(v´i´e-du) násilím, je nesprávne..teda aspoň v koráne.
"Niet prinútenia k relígii(ku vzťahu s Bohom)"

Podobne, ako aj v biblii. tóre.
Proste programovaná hore schýza.
Keď sa do toho ešte zapletajú,
inter-preti dobromysleľní, bioroboti,
vraj créme de la créme tejto society,
čo dokola dekel ustreľujú,
čím sa z národov stáva lúza.

Tak zapracovali tlačiarensky škriatkovi a červi,
že by pravda(spôsob) utajená zostala a nervy,
napäté zostali a myslieť gramotne znemožňovali,
medzi dietkami Jeho, vo forme tu na zemi,
no hlavne v hlavách samotných ich bdeli,
tmáry a chaos netvorivé dlhodobé temné,
kým zmena času neutne to dönmeh.

Bo ako štatistika hovorí, vraj logos "psyché" veliká,
kto biblos dnešnú, prevrátenú, vcelku naraz prečíta,
zo zvedavých sto, z uma zíde pätnásť, až šestnásť,
čím splní sa temna, likvidácia potenciálu narásť
a ovce nechať slobodne sa napásť, zloby logika.

No aj tak vyzerá, že v koráne ide o novšiu verziu,
chápanie objemnejšieho, rovnakého vnuknutia,
funkčného iba tam, kde sa niekto v ňom,
na rozlíšenie pravdy od lži opýta.
V aspoň základných črtách jedno-ducho opravený,
na príbeh celkom logický, príjemný sa mení,
čo u biblie a tóry, je skoro nemožné z doby,
keď jej ničenie trvalo viac, ako tristo liet
a tak v nej už pravdy v celku takmer niet.
Leda ak fragmenty takmer nespojiteľné,
tvoriace kult temný, (d)cerAmónie opojiteľné.

Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

Hox | 21.09.2013

"ale jedno ma teší - ak budem zdvíhať riť 5 x denne tak dostanem milosť, ale musím byť v správnej sekte"

malé "rýpnutí" :):

"O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá obyvatel Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil."

Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 21.09.2013

-úprimne povedané, mal som snahu to čítať ale bohužial nejako minimálne ma to nenadchlo, potom som došiel na to že dlabem na ich posolstvo alebo čo to je za magorinu /samé vraždy. kúzla, odkazy na odkazy, jeden povedal druhý dosvedčil ale nikde inde na to dôkaz nie je / a musím sa vrátiť o minimálen 1300 rokov naspäť alebo si vytvoriť vlasné posolstvo,
-čo ak korán produkuje lepšieho robota ako katolicizmus, alebo by som povedal že korán produkuje lepších jihadistov /pozor nejedná sa o iráncov ktorí sú biely a šíiti a nie opičich ľudí/ no a kresťanstvo lepších poddaných
-s tými posolstvami to môže byť aj tak ako s policajtami - či im cigánite alebo poviete pravdu vždy je to informácia, či nesúhlasíte s posolstvom alebo súhlasíte vždy je to postoj, či ste nasraný na reklamu alebo vás baví vždy ste si ju všimly, možno je lepšie sa na ňu vysr.... a je po reklame
du

Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 21.09.2013

a tu sme pri kameni mudrcov - byť či nebyť, reformovať alebo nie /socializmus aj tento systém - ja si myslím že nie sú reformovatelné len vylepšiteľné/, čítať alebo nie /čo ak budete toľko študovaný že nebudete môcť prekonať bariéry v mozgu ?/
-do ri..i ja chcem aj niečo jednoduché čomu by porozumel aj murár, nielen debil ktorý ma za sebou teóriu automatického riadenia
du

Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

Miroslav | 22.09.2013

Pripájam sa dušan, zložité učenia - teórie neslúžia porozumeniu.
V jednoduchosti je krása a porozumenie.
Lepšie raz vidieť ako stokrát - čítať nezrozumiteľný text.
Autor buď vedome alebo nevedome tvorí nepoužiteľné dielo.

,, ak budete toľko študovaný že nebudete môcť prekonať bariéry v mozgu ?/
-do ri..i ja chcem aj niečo jednoduché čomu by porozumel aj murár, nielen debil ktorý ma za sebou teóriu automatického riadenia"

Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 22.09.2013

aby sme nezistili že poznáme odpoveď na to prečo išli do púšte, prečo....prečo.....len na jedno prečo nebudeme mať odpoveď - NA TO NAŠE. DU

Re: Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 22.09.2013

keď vyvašli kompas angláni /asi ak nerátame činkov/, námorníkov nezaúmala teória magnetického poľa ani siločiar, len chceli vedieť kde je sever, vieme všetci kde je sever ?
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

Hox | 22.09.2013

tvoje otázky a formulace mě přivádí k myšlenkám na téma, jestli jsi vůbec článek četl, případně jestli jsi četl ty úryvky z koránu, nebo preventivně přeskakoval. Například, co je podle tebe nepochopitelné nebo s čím nesouhlasíš z uvedených veršů 5,6/62 a 276/2?

> vieme všetci kde je sever?
záleží na tom, co chápeš pod kódem "vědět, kde je sever"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 24.09.2013

-povedal som to jasne - angláni vedeli kde je sever pretože mali kompas na lodi, a nie teóriu magnetického poľa, texty tu sú prevažne o matriciach, signáloch , spätných väzbách, analitike veršov no a ten jednoduchý človek si má čo vybrať - ľudia potrebujú 20 stránkovú deklaráciu bez mýlenia
-to sú ako tie verše v tabulke ? ok korán je odkaz a moslimovia sa od neho odklonili ale korán je dobrý, vieš o čom som sa vyprával s kolegom pred 20timi rokmi - pri vstupe do kss mu predseda hovoril že strana ho nesklame, ok strana nie ale ľudia áno
-vedieť kde je sever je mať jednoduché ucelené pravidlá správania sa a morálky čo by nám vyhovovali, čo som tu nevidel,
možno sa mýlim,
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

dusan | 24.09.2013

sorry, ale ak sú to tie verše v tabulke tak na tie dlabem, na jednej strane sú prianie ako sa niekdo bude niekomu klaňať a na druhej prekliatia - ešte ráz načo to budem analyzovať takéto texty ja chcem rozmýšlat nad vlastnou cestou, nehovorím že teória kob je špatná alebo dobrá
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moc by som sa s tým koránom nebratal

Hox | 23.09.2013

Jinak souhlas s tím, že korán je obtížné čtení, pointa je ale v tom, že je tam i užitečná informace (ale i záměrné zkreslení a deformace překladu), viz co psal udo o pár řádek výše. Ta užitečná informace (a mnohem více) je v moderní formě dostupná dnes už i jinde (KSB/KOB), takže není třeba "dolovat" ji z koránu, ale kdo chce, může..

prečo mi tie kidy pripomínajú starý zákon

dusan | 20.09.2013

jeden boh pre všetkých, dve knihy pre dve skupiny, jedna aby ho videla z jednej strany a druhá z druhej
du

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek