6. ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE...

6. ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE...

4.4.2014

příloha DVTR č.6

 

O-DVTR Príloha 6.doc (39 kB)
R-DVTR Príloha 6.doc (41,5 kB)

 

6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...

 

Pozrieme sa na „Knihu pre počiatočne čítanie“ V.Vodovozova (Petrohrad, r.1878), ktorá bola koncom 19. storočia predurčená pre samovzdelávanie rusov. Kniha sa venuje pohľadom na Objektívnu realitu ( na kategóriu „VŠETKO“) starovekých egypťanov.

„Najvyššia kasta, ktorá riadila všetkých (t.j. nesúca úplnosť vnútrospoločenskej moci, vrátane konceptuálnej moci v oboch významoch tohto termínu – vysvetlivky autorov), bola kasta duchovenstva alebo žrecov (v určitej etape svojej historickej púte prestali byť žrecmi, aj keď si zachovali názov „žreci“, ale zostali len ako nositelia niektorých znalostí a návykov v následností generácií, t.j. v podstate sa stali znacharmi (demagógmi) – vysvetlivky autorov).

Oni určovali všetkým, aj panovníkovi (t.j. faraónovi) , ako žiť a čo robiť...

Vyšším božstvom egypťanov bol AMON (AMUN, AMEN). Do jeho obrazu zlúčili 4 božstvá:

bohyňa NET – látka (vec), z ktorej pozostáva všetko na svete,

boh NEF – duch oživujúci látku, alebo sila, ktorá ju núti zlučovať sa, meniť sa...,

bohyňa PAŠT – nekonečný priestor, ktorý vypĺňa látka (vec),

boh SEBEK – nekonečný čas, ktorý plynie pri neustálych zmenách látky.

Všetko, čo je vo vesmíre, podľa učenia egypťanov, pochádza z látky (hmoty) cez pôsobenie neviditeľnej sily, ktorá zaberá priestor a mení sa s časom. Všetko toto tajomstvo sa spája v štvorjedinej existencii boha AMON (AMUN,AMEN).“

 

Ak sa pozrieme na mená staroegyptských bohov, tak látka (vec) zodpovedá dnešnej „hmote“ (matérii), duch – z väčšej časti silovým poliam a priestor a čas zostali od vtedajšej doby nezmenené kategórie v svetonázore.

To, čo pripomenul V.Vodovozov o starovekom Egypte ukazuje, že prvotné rozdiely v maximálne všeobecnej kategórií „VŠETKO“ a zovšeobecnenými kategóriami 1. rádu, ktoré sú chápané ako základné pojmy o objektívnosti Vesmíru, zostali v súčasnej civilizácii nezmenené po tisíce rokov. Sú to:

  1. Matéria (hmota)

  2. „Duch“, chápaný ako energia, sila (silové pole vztiahnuté k „hmote“ dialektickým materializmom), ako aj riadiaci princíp, t.j. in-formácia a algoritmika jej trans-formácie (pre-obraz-ovanie)

  3. Priestor

  4. Čas

Zostali niekedy izolované a niekedy zjednotené v 4-jedinom bohu-vesmíru Amonovi, niekedy v 2-jedinom bezmennom a nepersonifikovanom „časo-priestorovom kontinuu“ teórie relativity, ktorý obsahuje „matériu“ vo všetkých jej agregátnych stavoch.

Hoci slová, ktoré označujú tieto prvotné rozdiely a interpretácie pojmov spojených s týmito pojmami, sa v histórií Západnej civilizácie pri ich detailnejšom opise opakovane menili. Nezmenené však zostalo jedno: in-formácia (obraz, ídea) a algoritmika (usporiadanie stavov a trans-formácia obrazov a ídeí, vecí a matérie ako celku) zostali pre pochopenie skryté a neoddelené v skupine primárnych rozdielov (aj zodpovedajúce pojmy) od „ducha“ = „energie“ = „sily“.

V zjavnej (explicitnej) forme in-formácia, obraznosť Sveta nevstúpila do súboru uvedených primárnych rozdielov v 4-jedinom Amonovi, ktorý stelesňoval kategóriu „Všetko“. To isté platí aj pre algoritmiku trans-formácií.

„Matéria“ = hmota sa pri ďalšej detailizácii vzťahovala so 4 elementami (živlami), t.j. agregátnymi stavmi hmoty: zem – tuhé skupenstvo, voda – kvapalné, vzduch – plynné a oheň – plazma. A pre väčšinu ľudí neviditeľné celoprírodné silové polia, ktoré nesú usporiadanú energiu, sa zlúčili s in-formáciou do „nehmotného“ ducha. Prírodné vákuum – nie je objektívne fyzicky prázdnota (pustota), ale jeden z druhov (agregátnych stavov) matérie (hmoty) – sa stalo priestorom (schránkou, úložiskom) a čas sa stal znakom pre označenie nehmatateľnej nejasnosti.

Predovšetkým je nevyhnutné zamerať pozornosť na to, že z pohľadu jedinca, začínajúceho spoznávať seba (identifikovať sa) v Objektívnej realite a ozmyslovať svoju existenciu v nej 1

4-jediný Amon – je prirodzene očakávaný (v istom zmysle) súhrn limitných zovšeobecnení a primárnych rozdielov v kategórii „Všetko“.

 

Skutočne, celá Objektívna realita, sa vo vzťahu k orgánom zmyslov človeka rozpadá na 2 časti:

  1. To, čo sa pociťuje bezprostredne orgánmi zmyslov (to sú predovšetkým – pocity svojho tela, ktoré tvoria väčšiu časť tzv. „sebapociťovania“ mnohých jedincov).

  2. To, čo sa orgánmi zmyslov bezprostredne nepociťuje, no to nepociťované je bezprostredne prítomné a je vnímané racionálno-intelektuálne na základe ozmyslenia ohraničenými možnosťami orgánov zmyslov pri vnímaní Sveta. Inými slovami, k druhej kategórií sa vzťahuje to, čo zodpovedá racionálnej aktivite jedincov na tému: „je ešte niečo iné za hranicou vnímania našich zmyslov? “

To znamená, že všetko čo je pociťované orgánmi zmyslov väčšiny ľudí, spadá do kategórie „hmota“, ktorá sa po dlhú dobu (pokiaľ veda neobjavila silové polia a nezahrnula ich do filozofickej kategórie „hmota“) identifikovala „pragmatikmi“ s „hmotou vo všeobecnosti“.2

V tom čase rôzne tradície „mystiky“ hovorili nielen o hmote ako o „hrubej, pevnej látke“, ale aj o tzv. „jemnej hmote“, ktorá je nedostupná telesným (hmotným) zmyslom vo všeobecnosti, ale len „duchovným(biopoľovým) zmyslom“, čo je pre väčšinu ľudí nedostupné bez špeciálnej prípravy. Okrem toho bola a existuje relatívne neveľká množina ľudí, ktorých orgány zmyslov (telesných i duchovných) bez akejkoľvek špeciálnej prípravy a tréningu sú oveľa citlivejšie, ako u ostatných ľudí. Títo ľudia pociťovali rôzne prírodné polia – „jemnú hmotu“ mystických škôl tak, ako ostatní ľudia pociťovali „hrubú hmotu“. Takíto ľudia boli nazývaní ako „jasnovidci“, „extrasenzorickí“ ľudia, „duchovidci“ a pod.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Ak človek žije v „sladkom“ nevedomí ako príde – neozmyslujúc svoje bytie (existenciu), tak je odsúdený na kaleidoskopickosť svojho svetonázoru, z dôvodu neurčitosti súboru maximálnych zovšeobecnení a primárnych rozdielov u väčšiny alebo ich zamenenie za prebiehajúce pocity, o čom reč pôjde v ďalšom texte.

 

2 Je nutné poukázať na jednu osobitosť materialistického svetonázoru : Z jeho pohľadu všetko, čo nie je vnímané orgánmi zmyslov a prístrojovým vybavením vedy, má jedinečné, unikátne prejavy, a z toho dôvodu sa nedá experimentálne viacnásobne overiť – „objektívne“ neexistuje.

 

 

_

Diskusní téma: ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE... (1)

MIM

Paulo | 05.04.2014

Stale si to neviem v praktickej rovine predstavit, aby som to vedel lepsie pochopit, "uchopit".
Viem ze tu bol davnejsie ako priklad pouzity recept na vyrobu knedle, vie mi to tu niekto zrekapitulovat, resp dat aj ine priklady "z praxe"? Vopred dakujem :)

Re: MIM

Hox | 05.04.2014

vítej v klubu :)

sám v tom nemám natolik jasno, abych se pokoušel to vysvětlovat, respektiva občas mám pocit že to chápu, občas zase že ne.. možná je to jedna z oblastí, kterou pokud člověk nevstřebá do určitého věku, nepochopí to úplně nikdy... dej texty o MIM dětem, ony ti to časem třeba vysvětlí.. :)

Re: MIM

popolvár | 05.04.2014

bude to podrobnejsie rozvedené aspon, co sa týka jednotlivých kategórií, v Prílohe 9. Takze, ak vies rusky, pust sa do originálu, alebo trocha dockaj.
V krátkosti, aspon, ako ja to doteraz vnímam:
Matéria - vo vsetkých jej formách a stavoch - nielen hmota hrubá viditelná a energia z klasického ponímania.
Informácia - ako proces, algoritmus usporiadávania, formovania matérie podla konkrétnej predstavy tvorcu - strojcu nadelovaním konkrétnych mier (Miery) za úcelom zostrojenia pozadovanej predstavovanej formy - obrazu.
Zdá sa, ze Informácia je tým jadrom (asi preto bola ukrytá), ale zároven v procese tvorenia (zostrojenia hocicoho) neoddelitelne spätá s výberom a konkretizáciou tých správnych mier.
Ako príklad si zober vznik funkcného prototypu napr. auta:
1. prvotná predstava tvorcu/tvorcov (od dizajnérov karosérie, interiéru az po konstruktéra motora, ci podvozku...) sa hodí na papier - prvotné skice, návrhy. Prechádza sa k technickým výkresom, dopiluváva sa kazdá jedna cast - mierky, uhly, tvrdosti, objemy, farby... materiály. Príprava a výber mier - Miery a materiálov - Matérie. Vsetko do detailov, do poslednej skrutky... svu na potahoch. Toto vsetko je príprava. Uz skonkretizovaný návrh, ale stále len predstava tvorcu, aj ked detailná, zrealizovatelná, ale stále len na papieri. (len predstava, myslienka vo vztahu ku funkcnému prototypu, ale uz celý proces strojenia - tvorenia, ak zámerom tvorcu, finálnou predstavou by bol komplex návrhov, technologických výkresov)

2. samotný proces tvorenia - konkrétny proces výroby, ked konkrétny vybratý materiál suroviny, energiu... - Matériu pretvárame, formujeme ju, dávame jej- Informujeme ju - nadelujeme ju konkrétnymi mierami a kvalitou - Mierou. Presne podla vopred vypracovaného algoritmu postupu technologického procesu výroby, tvorby.

Populárnejsou formou, trocha v prenesenej odlahcenej forme to popísala "Anastázia" v jednej z kapitol "Zvoniacich cédrov Ruska", konkrétne, ked Megre na cudzej planéte predával svoju predstavu mimozemskej "továrni" - 3D tlaciarni na výrobu automobilu Lada.

Re: Re: MIM

udo | 07.04.2014

Pravda, budúCnosť býva skrytá nie len pod lampou, ale aj pod hríbom..ako spóry, čo prežijú všetko..včítane vesťMírnej ÓdyZea.
Samotná plodnica systému, hríb, ich isto v dobrej viere skrýva, no keď ich pustí..kúsok seba daruje, vzdá sa, vtedy nový žívot evoKuje.., ak chápete, na čo..koho z "našej scény" narážam..
t.j. hlavne pre Slovákov :)

Je to jednoDuché..preto TrojJedinosť..
..a z pohľadu vtedajších “j-elít”nutnosť zavedenia dogmy na sTrojenie zvrátenou formou cirkví cca.1900 rokov dozadu v čase. Vyzerá, že v tom období stúpania obecnej gramotnosti začali zodpovednejší učenci vo viacerých mestách hlavne severnej Afriky a Blízkeho východu zo snahou masívnejšej "dehermeneutizácie". Ide o obdobie Filóna Alexandrijského, oživovania Hérakleitovských tradícii Logu v centre vzdelanosti-Efeze, obdobie hlboko humánneho učiteľa Issu zo starého Kádešu(Hé-Ra-is-al-amon)..atď.

Do obdobia vlády cisára Tiberia, napriek jeho mnohým rozumným krokom, nebolo možné v Ni(e)kým formovanom Rímskom imperiu udeľovať trest smrti za slová a úmysel..!!

Cca 700 rokov predtým sme mali obdobie rozširovanie písma medzi aristokraciou(čas Sókrata, Platóna, Aristotela..Alexandra, Sidhártu, Konfucia,..) v globálnom merítku. Dovtedy bolo v otrokárskom modeli písmo dostupné iba najvyšším kastám..Ešte o periódu ďalej, t.j. cca. 3400 rokov naspäť v čase, sme mali éru tak známej 18.dynastie s prvým OFICIÁLNYM precedensom Monoteizmu na úrovni najvyššej kasty.

T.j.išlo o porušenie
“vnútroelitárneho konsenzu”
v tichom zákone o tom, že
“panovník, ..prezident, premiér, cisár sa tvári, že riadi a (j)elitá sa pred davom tvária, že sa mu tiež podriaďujú”.
V skutočnosti si však jElitá robia čo chcú v zmysle hesla, krátkeho a jasného algoritmu riadenia medzi riadkami:
“Obohacujte sa”..kto ako dokáže..
Achnaton sa pravdepodobne tento temný úzus zvrátenosti plodov davoelitarizmu snažil v istom zmysle skorigovať..Podrobnosti sme si neraz rozoberali. Snaha sa skončila archeologicky dobre známou politickou aférou “Dahamunzu”. T.j.smrťou, vraždou faraóna, jeho rodiny, chetitského princa, jeho otca - kráľa Šuppiluliuma a mnohých ďalśích. Kde urobili chyby, vieme zhruba tiež. Tak sa monoteizmus a hermeneutika vrátila spolu so správnejšou interpretáciou predhebrejského SefiRatu(MIM /FEI) do rúk pár samovyvolených..
Vrchných 22 kňazov bolo najneskôr od 3.dynastie, resp. faraóna Džósera(Westcar papyrus, Drevené panely Chesirove, Heliopolský kult Ra, atď..) monoteistami , no poniektorí (ne)HODNE špecifickými monoteistami(Ez 8-16).

Keď ideme v čase opačným smerom a k Issovi, Filónovi, Efezskému Logu,..pridáme cca.700 rokov, prídeme k expanzii islamu, zneužitého po jeho ideovom rozdelení, zvrátení pôvodného učenia Mahomedovho a jeho osedlaní “atlantskými kmotrami” na ničenie autokefálnych, konkurenćných cirkví v severnej Afrike a na Blízkom východe. Po ďalśích 700 rokov máme prekonanie najstaršími mafiánmi ďalśieho “biča božieho”(ďžingizidov) a koniec stredoveku, zvrátenie snahy o reformáciu a pripravovanú expanziu na ďalšie kontinenty.. Keď prirátame znovu 700 rokov, máme zhruba dnešnú dobu, našich detí a vnúčat.
Necháme ich azda znova robiť skopičinky?

Vidíme teda, že tých cca. 700 rokov sa javí byť mocnou periódou nejakého ďalśieho závažného globálneho procesu..ostatné necháme zatiaľ na diskutérov.

Spolu s otázkou:
Prečo asi Mahomed pri svojej dehermeneutizácii Biblie nespomenul periódu tellu “el-Amarna”?
Model MIM predsa rozšíril:
Cit. Koránu: ”Boh(Allah) rôzne veci zostrojil i MIEROU ich nadelil”.

Vieme teda, že miera, informácia(akože duch) a matéria sú prítomné vždy v jednom a predstaviť si ich jedno bez druhého vyzerá byť v Pravde logicky nemožné, pričom rozlíšiť sa vo svojej vzájomnosti dajú..ak chápete.

Nazad k MIM/FEI:
..teda..skúste použiť jazyk L´AtJa..starú latinu a aj jezyk héLady-koiné, dnes nazývaný nesprávne aj gréčtinou .
Máme k nej kulturologicky bližšie, ako Rusi.
Možno preto VP prehliadol(?) konštelačnú mat(r)icu Forma - InForma..
..Zmenu, pohyb, formujúci vývoj Existencie bytia.

Preto sme s kolegami formulovali obšírnejšiu maticu FEI..
resp..FIE
Forma - InFormácia -Existencia
ide o ekvivalent MIM, len ešte všeobecnejší.

I keď ide v zásade o to isté, len FEI je obšírnejšie(možno tak trochu ekvivalent spojito-emocného myslenia) a MIM konkrétnejšie(konkrétny focus, zaostrenie pri procese discretizácie).
Ide o nábeh na vyrovnanie, korekciu "výkmitu" amplitúd V-Z modelu globalizácie.

Každá Forma(slov."obraz") sa totiž skladá z jednotlivých Mier,
vektoru, matice, tenzoru, súboru vzájomne prepojených, usporiadaných mier, ak chápete.
Myslím, že pre naše kulturologické prostredie, západnejšie, je to pochopiteľnejšie, ako východnejší model MIM.
Isto..znova je na rôznych úrovniach chápania a v rôznych prípadových štúdiách moźných mnoho foriem pochopenia.
Otázka je ako vždy:
Ktorý z modelov je najUniVersálnejší..OBJEKTÍVNEJ Pravde, realite najbližší?
Kritériá hodnotenia, funkčnosti poznáme.

Rozoberali sme to tu celé ale neraz a myslel som, že je to už viac menej jasné na tejto úrovni..

Jou Vasiľ, čo tak hodiť tvoju poviedku aj sem, na LevaNet?
Čo na to Hox?
Možno vznikne aj tu časom niečo, ako lajtsmajllokálverzia Gambitu 
Možno by tiež vznikla nejaká ešte konštruktívnejšia, ďalších umelcov inšpirujúca diskusia.
Ono všetko to máte, máme v kolektívnom podvedomí a umět..umění je jmění, náS-Troje, ktoré von, na svetlo treba zo skladu dostávať , že by tu stále lepšie bolo..i dietky Jeho, kruhy inferna motivačné aj so zábavou, srandou preskočili a v dobrom, s nadhľadom na čas ten spomínali..nie so zovretými perami a pesťami v reziDuách e-moci temna..

Ok..tu zatiaľ končím..
Snáď vám to niečo dalo..bo mne celkom hej

u.

Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 07.04.2014

S mojimi výplodmi si robte čo chcete - použite ako chcete, v akomkoľvek kontexte, doplňte, zhodnoťte... použite ma kľudne aj ako negatívny príklad, ak to pomôže... Na internete nič neberiem osobne - dovolím Vám všetko.

Ja to však už najmä v posledných dňoch nemám čas nejak riešiť, tak to nechám na Vás, Hoxa a tak - aj teraz som len rýchlo pozrel ctrl+f okom, či ma ktosi nevzýva, tak reagujem.

Azda len pár poznámok ku tej poviedke:
- nie je to naozajstná poviedka, ale iba náčrt - len jedna z prvých iterácií čohosi, čo by po čase mohlo byť aj celkom použiteľné. Do prerábania sa veľmi púšťať nebudem, pretože až tak dobre písať neviem - tomu krátkemu textu asi 800 slov, som venoval asi 20-30 hodín čistého písacieho času - kontrola opakovania slov, členenie textu, textový spád a súvislosť, hľadanie lepších vyjadrení toho istého... no proste fuška (a pri snahe napísať niečo dlhšie sú moje metódy neúnosné) a stále to nie je ono, vraj "nie celkom prirodzene vyznievajúce dialógy" Lepšie je mať asi talent :-) Len kde takého nájsť.
- Príliš fantastické prvky - H74 - ale zase bez toho sa dej rozsype.

Tak neviem čo s tým, ale je to k dispozícii pre každého, viď zaužívaná poznámka o autorských právach v KSB materiáloch.

Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 07.04.2014

Predsalen som si spomenul, že mám viacero verzií, tak Ti to mailom pošlem. Na sci-fi.sk sa totiž neobjavila najelegantnejšia verzia, pretože som to musel prispôsobiť zadanej téme.

A ešte - spravil som podvod - na minisúťaž "poviedka na počkanie" som poslal vopred pripravenú poviedku (s malými úpravami za chodu) - proste som neodolal možnosti rýchlej publikácie (inak sa tam čaká pár týždňov) a zároveň je to takmer neodhaliteľný podvod a keby sa aj odhalil, tak nič z toho - no nevyuži to...
Či Vám ostatným to bude vadiť, je Vaša vec - viete účel a prostriedky - tak si to zvážte.

Re: Re: Re: Re: MIM

udo | 08.04.2014

Hej, účel svätIA prostriedky :)
no zároveň treba konať přiměřeně..
hmm..
Ako poznáš Jurika?
Myslíš, že by súhlasil, so zverejneníum vašej diskusie?

Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 08.04.2014

V zásade nevidím dôvod, prečo by niekto nemal súhlasiť so spracovaním jeho príspevkov z verejnej anonymnej diskusie a z Jurinka som nemal pocit, že práve on by mal byť tým jedným chumajom z desiatich - treba sa však obrátiť priamo na neho.

Re: MIM

Pe-tri | 06.04.2014

V mém chápání je algoritmus MIM specifickou aplikací obecně platného, systémového/principiálního zákona (mystéria) trojjedinosti. Trvale vyvíjející/zdokonalující se Svět (všehomíra) a různorodý Život v něm je tvůrčím/roditelským produktem této trojjedinosti vyjádřitelné např. takto:
Vývoj: od teď a tady (přítomnost), skrze setbu (vstupní podmínky) a oplodnění (tvůrčí činnost) -> ke sklizni (výstupní mnifestace), tedy potom (budoucnost)

otec/jang + matka/jin (vstupní podmínky) + sex (tvůrčí činnost) -> dítě (výsledná sklizeň) = společná trojice, dohromady ustanovující jedinečnou/unikátní jednot(k)u (rodinu)

semeno + půda -> sklizeň (unikátní jednot(k)a)

Informace/jang (validní vědomosti) + Míra jejich chápání (míra nevědomosti)/jin + myšlení in-divi-dua (tvůrčí činnost) -> forma životních okolností (výsledná Matérie) = společná trojice dohromady ustanovující jedinečnou/unikátní podobu života (ne)myslícího in-divi-dua.

Algoritmus MIM je tedy (dle mne) v Ksb aplikací obecného evolučního principu, výrazově přizpůsobeného celkové filosofii Ksb, která lidem říká - vezměte si svůj život zpět do svých vlastních rukou (myslí-kebulí), eliminujte vlastní (n(ě)kým záměrně pěstovanou nevědomost (informace/infopole jsou všude okolo a zdarma !, jen je umět získávát), navyšte svoji míru chápání životních okolností a souvislostí a pomocí přemýšlení se dostanete k takovým (sami sebou řízeným) změnám ve svém jednání (zbavením se balastu stereotypů), že si tím sami přivodíte změnu životních okolností od nespokojenosti v otroctví ke zdraví a svobodě Člověka schopného následně pomáhat druhým k témuž.
P.

Re: MIM

Semínko | 23.08.2015

Doporučuji seznámit se s životní filozofií BYTÍ. Autorem je Josef Zezulka. Byla vydána nakladatelstvím Dimenze 2+2 Praha. Lze ji objednat na www.dub.cz.

priestor

Vasiľ | 04.04.2014

Priestor je celkom prirodzená a aj užitočná abstrakcia - najmä ak je človek zememeračom.
Čas je prirodzenou a užitočnou abstrakciou, ak je hodinárom.
Energia, ak je kotolníkom.
Hmota, ak baníkom.

Keby to neboli prirodzené abstrakcie - ľahko pochopiteľné - tak by žreci/znachari neuspeli pri vytvorení systému kategórií HEPČ.
Preto je ťažké niekomu vysvetliť, že je aj niečo lepšie - pre plnenie mnohých úloh stačí aj HEPČ - veď lietadlá lietajú, družice družicujú... a technickí inžinieri sa pritom na školách o MIM/FEI neučia (hoci podvedome to aj čiastočne používať môžu, ale viac asi to HEPČ).

Re: priestor

popolvár | 04.04.2014

no neviem, neviem... s tou abstrakciou to asi nebude tak celkom kóser. Cas je prirodzený a uzitocný pre hodinára, lebo sa rucicky pohybujú v urcitých casových etalónoch - to áno, ale cas ako abstrakcia bez konkrétneho objektu, ktorého urcitú vlastnost chcem casovým etalónom merat - existuje vôbec sám o sebe? A s priestorom je to podobne - prirodzený a uzitocný pre zememeraca, ale bez konkrétneho objektu, charakterizovanom troma smerovými vektormi, ktorý chcem merat? Existuje sám o sebe ako taký? Abstraktne? Je to len popis, urcitá vlastnost objektu, popísaná týmito troma vektormi.
A pretoze to nie sú prirodzené abstrakcie, tak práve preto vytvorením HECP, kde postavili úmyselne , no neoprávnene cas a priestor do pozície abstrakcií zaviedli vedu po dosiahnutí urcitých hraníc do slepej ulicky neriesitelnosti, nedefinovatelnosti urcitých javov v rámci kategórií HECP.

Re: Re: priestor

Vasiľ | 05.04.2014

V tom prípade je moja schopnosť posudzovať (ne)prirodzenosť porušená - malo by to logiku.

trocha matematiky

popolvár | 04.04.2014

cize ak dobre chápem:
stvorjedinnost, ci styri postuláty AMONa vyjadrené NET-NEF-PAST-SEBEK = H+E+C+P = M/2+M/2+I-I+M/2+M/2 = upravená (obrezaná) trojjedinnost MIM, kde matéria bola rozclenená na hmotu a energie, informácia vyhodená (utajená) a miera rozdelená (resp.z nej odkryté dve kategórie) cas a priestor.

Re: trocha matematiky

Vasiľ | 04.04.2014

Matéria sa nedá len tak jednoducho rozčleniť na hmotu a energiu. Ani jedna z tých kategórií - to potom nie je rozdeľovanie ale prekrúcanie a zamĺčanie.

Ten istý objekt môže z pohľadu rôznych procesov (úrovní celkového súhrnného systému procesov) spadať do rôznych kategórií. To čo je na nižšej úrovni mierou, môže byť na vyššej úrovni matériou či informáciou a naopak.

Takto to zatiaľ vidím ja a možnože kvôli tomuto (napohľad) zmätku je lepšie hovoriť o Informácii, Existencii a Forme - s čím ale ja nie som zatiaľ (na vedomej úrovni určite) dobre skamarátený.

Re: Re: trocha matematiky

popolvár | 04.04.2014

ad. "Ten istý objekt môže z pohľadu rôznych procesov (úrovní celkového súhrnného systému procesov) spadať do rôznych kategórií. To čo je na nižšej úrovni mierou, môže byť na vyššej úrovni matériou či informáciou a naopak." - ako celok to musím strávit, uz mi to dnes hlava dostatocne neberie, ale ja som sa skôr zameral na pohlad z jedného procesu - jednej úrovne, kde to vzájomne zamienat nemôzes. Ty si to uz posunul o level vyssie. Ja som tým vzorcom, pokusom o matematické vyjadrenie len chcel zjednodusene poukázat na vztah HECP a MIM, kde bolo mozné asi to lepsie vyjadrit vztahom HECP < MIM, resp. este lepsie HECP je podmnozinou MIM a terminológiou DVTR: systém HECP je podsystémom jeho (HECP) objímajúceho (naj)vyssieho systému MIM

Přidat nový příspěvek