6. ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE... (2)

6. ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE... (2)

8.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

V tom čase rôzne tradície „mystiky“ hovorili nielen o hmote ako o „hrubej, pevnej látke“, ale aj o tzv. „jemnej hmote“, ktorá je nedostupná telesným (hmotným) zmyslom vo všeobecnosti, ale len „duchovným(biopoľovým) zmyslom“, čo je pre väčšinu ľudí nedostupné bez špeciálnej prípravy. Okrem toho bola a existuje relatívne neveľká množina ľudí, ktorých orgány zmyslov (telesných i duchovných) bez akejkoľvek špeciálnej prípravy a tréningu sú oveľa citlivejšie, ako u ostatných ľudí. Títo ľudia pociťovali rôzne prírodné polia – „jemnú hmotu“ mystických škôl tak, ako ostatní ľudia pociťovali „hrubú hmotu“. Takíto ľudia boli nazývaní ako „jasnovidci“, „extrasenzorickí“ ľudia, „duchovidci“ a pod.

No aj „duchovidci“ i tí, čo „duchov“ nevideli žili v spoločnom svete a stretávali sa s rovnakým množstvom javov. Z akéhokoľvek dôvodu mohli „duchovidci“ ostatným porozprávať o tom, čo ostatní nevnímali svojimi zmyslami a čo pre nich predstavovalo skrytú realitu, neviditeľnú stranu života, ktorú mohli „osvetliť duchovidcovia“ (alebo vykresliť, popísať takýto druh znalostí). Takto objasňovali vzájomné vzťahy medzi javmi života v hmote, ktoré sú pre drvivú väčšinu ľudí neprístupné, cez vzájomné vzťahy na základe „jemnej hmoty“, hoci z pohľadu bežných ľudí, takéto vzájomné vzťahy neboli previazané.

Práve táto strana života bola zovšeobecnená v pojmoch „duch“, „jemná hmota“, ktoré sa odlišujú od „hrubej veci-hmoty“, a to konkrétne z dôvodu nedostupnosti vnímania väčšiny ľudí, prostredníctvom ich zmyslov.Ale nie z dôvodu silového pôsobenia s hmotou, čím je charakteristický „boh NEF“ oživujúci hmotu, pretože všetky formy hmoty(matérie) sú spôsobilé k vzájomnému silovému pôsobeniu. Dôvody pre takéto rozlišovanie „hmoty“ a „ducha“ neboli poskytované.

To isté sa týka aj predstáv o priestore a čase, ktoré sa nevnímajú orgánmi zmyslov ani „prostých smrteľníkov“, ani „duchovidcov“. Sú odlišné aj od hmoty, aj od ducha. Okrem toho sa priestor líši od času. Hoci len z dôvodu principiálnej možnosti viacnásobného návratu v priestore na predchádzajúce miesto prebývania, ktoré je relatívne definované vybraným bodom a niekoľkými nezhodujúcimi sa smermi (koordinátami) – väčšina ľudí v makrosvete vníma 3 smery (osi x,y,z). Samozrejme, argumenty na tému „nemožno 2-krát vstúpiť do tej istej rieky“ treba posudzovať samostatne.

A všetky tieto primárne rozdiely sú v „od subjektu“ prirodzenom svetonázore previazané : hmota (látka, matéria), prestúpená (preniknutá) duchom („energo-informačnými“, silovými poľami) zaberá pustý nekonečný priestor – úložisko a mení sa v nepochopiteľnom čase...

To znamená, že súbor primárnych rozdielov tradičného svetonázoru, vládnuceho v kultúre civilizácii je očividne prirodzený. A je – jeden a ten istý, počas celej histórie davovo-„elitárnej“ kultúry: od zložiek 4-jediného Amona (Amun, Amen, Amin, Omen v rôznom prepise) starovekého Egypta po časopriestorové kontinuum teórie relativity a princípu „Théta-MEST v dianetike a scientológii.1

Jednou z osobitosti tohto svetonázoru je neschopnosť jeho nositeľov pozerať sa na Svet z iného bodu pohľadu, ktorý nezapadá do ich “Ja-centrizmu” (čo vylučuje aj možnosť ozmysleného pohľadu zo strany, na seba samotného). Táto osobitosť sa prejavuje tým výraznejšie, čím je vzdialenejší navrhovaný bod pohľadu od ich “Ja-centrizmu”. Ak sa podarí zaviesť do ich vedomia pohľad z iného uhla, tak mnohí z nich to berú ako snahu zbaviť ich vlastného “Ja”, osobitosti, individuálnosti atď. Pritom treba zdôrazniť tu osobitosť takéhoto “očividne prirodzeného” svetonázoru, s ktorým sme začali analýzu jeho pôvodu:

Tento svetonázor sa vytvára v smere od jedinca ako centra Vesmíru k hraniciam priestoru a času (hranice predstáv jedinca) a výsledkom sú rôzne mozaiky filozofického “Ja-centrizmu” (filozofického egoizmu v latinskej terminológii medzinárodnej vedy).


 

Pritom termín “Ja-centrizmus” poukazuje iba na miesto koreňa myšlienkového (duševného) stromu, no neznamená to výrazne vyjadrený egoizmus, ako skôr ambicióznosť ovládať a “komandovať” všetkých.

Predstavivosť (obrazotvornosť, fantázia) hraníc priestoru a času je samotne podmienená limitnými stotožneniami (identifikáciami) a primárnymi rozdielmi v kategórii “Všetko”. Ak súbor limitných stotožnení a primárnych rozdielov nezodpovedá Objektívnej realite ako takej, tak sa podľa miery “úletu predstavivosti v priestore a čase” bude hromadiť chyba rozdielnosti subjektívnej predstavivosti a Objektívnej reality. Chyba narastá tým viac, čím ďalej predstavivosť “ulieta vo fantáziach” od “Ja-centrikom” bezprostredne vnímaného. Tým sa zjavuje doslovne chápanie “kryštálovej nebeskej klenby”, Zem ležiaca na chrbtoch troch gigantických veľrýb, plávajúcich v nekonečnom oceáne a pod.

Keď je systematická chyba svetonázoru reálne v spoločnosti, tak sa bude v kultúre odovzdávať, rastúc z generácie na generáciu. Bude sa prejavovať v živote civilizácie napriek prevládajúcej, no nespôsobilej blahej namierenosti, ako hriechy, problémy a životné nezdary mnohých jedincov i celých národov.

Výsledkom niekoľko tisícročného vývoja Západu na osnove svetonázoru mnohotvárneho mozaikového “Ja-centrizmu” a kaleidoskopického idiotizmu (ako alternatívy k mozaikovému “Ja-centrizmu”) sa všetky možné chyby vyplývajúce z tohto svetonázoru, nazhromaždili a vyrazili v súčasnosti ako globálna biosféricko-ekologická kríza. Taktiež to vyústilo do množstva spoločenských kríz a problémov.

Posledný odstavec potrebuje objasnenie toho, čím sa odlišuje kaleidoskopický svetonázor od mozaikového svetonázoru.

 

 

poznámky

1 Princíp rozpracovaný L.R. Hubbardom – teória Théta-MEST, pričom Théta (Θ) predstavuje kvalitu alebo potenciál.

MEST – nové slovo, pozostávajúce z úvodných písmen anglických slov Matter (hmota), Energy (energia), Space (priestor) a Time (čas), ktoré sa javia časťami fyzického vesmíru – výňatok z knihy Bernda von Wittenberg “Šach planéte Zem”, str. 441, vydanie z r. 1997.

Théta (Θ) – jednotka vedomia, jeho spôsobilosť tvoriť (vytvárať, s-troj-ovať). Théta sa definuje ako: “Energia života, ktorá pôsobí na hmotu vo fyzickom vesmíre, oživuje ho, uvádza do pohybu a mení ho.” (z rovnakej knihy, str. 433 s odvolávkou na Technický slovník dianetických a scientologických termínov).

Tzn., že scientologická Théta (Θ) je vyňatá z rovnakého staroegyptského “boha NEFA”, ”ducha” 4-jediného Amona, ako nedeliteľné “kvantum duchovnosti”, vlastné spiritualite človeka, ktoré leží v základe jeho podstaty.

 

Diskusní téma: ČO SA „SAMO SEBOU“ ROZUMIE... (2)

farby

paulo | 08.04.2014

Teraz ma napadlo, tieto farby MIM, biela - modrá - červená, či tam je nejaký konkrétny/špeciálny účel použitia?

Re: farby

udo | 08.04.2014

Tých úrovní je, ako vždy, viac.
Ide o aplikáciu danej mat(r)ice na naše kulturologické prostredie.
Biela - modrá - červená a starý znak spoločnej res Publika.

Modrá býva oddávna symbolom Človeka, Ľudí..ako voda, nebesá..
Biela je v starom zmysle symbolom horného
a červená dolného EgoPtah..kraju KaMet..resp.Kemet.
Modrá obom dominuje zhora.
Viac ju netlačia.
Môžu ju maximálne niesť, bo dala im stratenú strechu,
pričom prevzala riadenie ich neuralgického bodu,
kameňa základného i "uholného"..

Obrátená pyramída je prekonanie otroctva.
Podobne, ako v predjudaistickom znaku dvoch prelínajúcich sa pyramíd.

Šípky okazujúce do stredu na bod sTrojenia, trojjedinosti, zjednotenia, jednoDuchosti, zboru, Zoboru, singularity, súborný intelekt polytandemnej protodialektiky, tvorenia..modelovania nášho spoločného "osudu", budúCnosti

Nohy písma stále dopredu kráčajúceho Človeka.
..atď..
Isto toho nájdete i viac, ak sa objektívne chápavo, otvorene pozitívne zamyslíte Paulo.
Ide o návrh..navrch

Re: Re: farby

paulo | 09.04.2014

pekny navrh, paci sa mi :)

Re: Re: Re: farby

udo | 13.04.2014

Dik :)
..ešte mi nedá a trochu viac napoviem..

Slová sú zároveň zámerne usporiadané aj do symbolu špirály, galaxie, svorenia, sTrojenia nášho, doStatku, doStatočnosti všetkého - SveRoga, či SveRaGa..

Stred je po priblížení symbolom RaDioAktivity,
dnes síce zneužívanom v negatívnej asociácii, no pri pohľadu zvnútra ide o tri obrátené pyramídy, resp dve zhora obrátené(inDiviDuUm) oproti jednej "elito"normovanej..
atď..atď..

ok..nechcem, nesmiem už v tomto ďalej "ohraničovať" vašu FantAzьЮ, -či Я :) ..aktivizáciu vašich jedinečných kúskov Čelověka, či C-SloVěka..

Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

Pe-tri | 08.04.2014

Takže zde máme druhou, objektivní, systémovou příčinu objasňující současné celosvětové problémy. Vedle důsledku Zákona času v podobě nezbytného růstu vzdělanosti davu (potřeba kvalifikovanějších rabů), přinášející s sebou jejich emancipační uvědomění, které (pro n(ě)koho nežádoucím způsobem) limituje jejich status rabů, se nám k tomu přidávají objektivní důsledky dlouhodobě záměrně chybně založených základů světonázorů lidské populace v podobě statické (netvůrčí) čtveřice Hmota-Energie-Čas-Prostor.
Promyslet tyto, současnou krizi přinášející, důsledky předpokládá pochopenou znalost správné alternativy k HEČP, tedy MIM/FIE.
Ne nadarmo tedy některé tradice navrhují jako východisko - nejsme toto tělo. Pro pokračování v lepším pochopení konceptu MIM by nebylo od věci ujasnit si, kam tedy máme umístit těžiště našeho sebepoznání/světonázoru, když víme: 1. - že by to mělo být mimo naši hmotnou hlavu/mozek (Ne-Já (de)centrismus), ale přitom je to 2. - právě (nehmotná?) mysl/mozek a jejich představivost, co nás kvalifikuje do role náměstka Boha na Zemi, zodpovědného za tvůrčí myšlení.

Co s touto dichotomií ?

P.

Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

popolvár | 08.04.2014

ziadna dichotomia. Mozok je len materiálny nosic. Podstatné je to, co nesie, obsahuje, tvorí...
ad. "Ne nadarmo tedy některé tradice navrhují jako východisko - nejsme toto tělo." - takisto zavádzajúce, dalsí extrém. Správne východisko:" ...nejsme jenom toto telo". Vtedy môzme byt námestníkmi Boha na Zemi. Ako hore, tak aj dole... Duch a telo... Boh a clovek atd.

Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

Pe-tri | 09.04.2014

Problém identity in-divi-dua mám zatím za nevyřešený. Nebo nepředpokládáš, že existence člověka trvá i po smrti těla ? Jakože smrtí těla zemře i nějaký (pozemský?) kus člověka samotného ?
P.

Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

udo | 09.04.2014

Len zopakujem a zčasti v tomto zmysle rozšírim vyjadrenie Popolvára:
Dichotómia v zmysle dualizmu nie je ani tak strelený„boj dobra a zla“, ako skôr napr.:

1. optimálny tandem muž-žena a jeho rozšírená kapacita vnímania, zabezpečujúca potenciálne širší záber chápania

2. spojito-emocné (komplexné) myslenie spolu s abstraktno-logickým(focusácia), kde jedno bez druhého je nefunkčné

3..napr. ďalej protodialektický dualizmus komunikácie s Bohom a blízkymi, či aj vzdialenejšími ľuďmi, bo od každého sa môžeme a máme vo forme kolektívneho súborného intelektu učiť a dopĺňať postavením prvej odpovede na formuláciu partnera spôsobom: "V čom s ním môžem súhlasiť a na akej úrovni"..t.j., aby som ako prvé eliminoval falošný podvedomý predpoklad svojej neomylnosti a zároveň rozpoznal(identifikoval) komunikačnú úroveň a naviazal tak funkčný vzťah s daným kolegom.
Funkčný, v zmysle korekcie chybných stereotypov jedného aj druhého inDiviDua a vypracovania funkčného riešenia na gramotne položenu otázku.

Štandardy komunikácie s Bohom cez jazyk jeho reči “sTrojenia”..intuíciu a metodiky jej optimalizácie, t.j. vylaďovania sTroja psychiky A.vnemovo-B.emocno-C.racionálneho sme rozoberali dokola tak v publikáciách, ako aj v dialógoch na fóre tu i na Zvedavcovi, tak sa nebudem opakovať.
V skratke však, ak sa Vám prestáva dariť, ladiť Vaše veci života každodenného, ak ste v jeho “víre”..či viere slepej..zbehnite do lesa na pár hodín a pýtajte sa Ho. On Vám jemnými zmenami v symmetrii vášho okolia vždy odpovie, myšlienky pošle. Ak si ich NEsprávne interpretujete, vaša situácia sa nezlepší a hra intenzifikácie Jeho upozorňavania na Váš odklon(miera“zla”) od osvojovania optimálnej verzie Vašeho inDiviDuálneho, jedinečného potenciálu pokračujú. Ak ste hlúpy, až po smrť.
Aby ste nenarúšali súlad vývoja sTrojenia Jeho.
Preto sa v tomto zmysle vravieva, že “Sloboda je vedomá nevyhnutnosť”. .
..Kedysi za účelom “harmonizácie” kolektívu a jeho jedincov s optimom, boli v mnohých kultúrach tzv. posvätné háje, resp. miesta, kde bolo zakázané narúšať prirodzenú harmóniu ich vývoja, Jeho Slova, nejakým rúbaním, ťažbou kameňa apod. Prales. Aj preto je jednou z abreviatúr Slova Prales: “Pokoj svetla Jeho a Čelověka”..s Človekom..Azьom..apod.
Zvrátené daného objektívneho princípu vyjadril vraj napr. aj M.P.Cato v známom:
“Je s podivem, že se nesměje haruspik, když spatří jiného”
..t.j. neoprávnené delegovanie interpretácie reči Otca do rúk samozvaných hierarchov, kňazov, veštcov..a uvedenie Dietok Jeho tak do otroctva (pod)vedmomého.

A “existencia Človeka po smrti”?
Vieme predsa, že nič samo zo seba, samo sebou nevzniká a nezaniká.
Beži nekonečný transformačný proces, keď vyzerá skôr, že vesmier vskutku nemá začiatku, ni konca.
Času v tomto zmysle niet. Vždy iba porovnávame nejaký skúmaný proces s nejakým ľubovoľne zvoleným, či konsenzuálnym procesom. Tak vzniká subjektívny čas. Ako jedna z mnohých mier. Bo ak niet začiatku, nemôže byť ani objektívneho času, ak chápete. Preto zúrivá propagácia obrazu “počiatku sTrojenia sveta” v zvrátených pseudonáboženstvách a jeho modernejšej verzie deklarovaného adeizmu vo forme tzv. “Theórie Big bang” posledných cca.50 rokov. T.č. napr. aj podprahovo popularizačným(či skôr debilizačným) seriálom. Na východe zasa propagácia falošného poňatia tzv. “karmy” apod.

..teda..vieme už, že tzv.“telo” sa spolu s tzv.“duchom”(pri použití starej terminológie) spojito transformuje v jednom objekte, existencii daného jedinca. Keď prejde nejaký “bod singularity”, či nejaké “lokálne minimum”..resp.”maximum”, prechádza podobne, ako pri stave rezonacie(autosynchronizácie, sebaidentifikácie) k urýchľovaniu transformačných podprocesov..a frekvenčne nadradených koprocesov.
V mnohých “svätých” knihách sú pomerne jasné náznaky uvedeného evolučného javu.
Preto vyzerá pravdepodobné a pravdepodobnostne predurčené, že popri rôznych geneticko-inžinierskych “fakeoch” paušálne technickejšieho rázu, dokáže dostatočne vyspelý jedinec realizovať v tomto zmysle “nesmrteľnosť” vskutku aj bez “protéz”, ak chápete.
To by však už bolo asi off topic. Preto sa tu pozastavíme..

Tzv. Západná verzia dichotómia spočíva v cielenom štatistickom rozdelení vnímania jednotlivcov(divide et impera) najprv. absurdne na “ducha” a “telo” a v prípade strácania funkčnosti operácie, na “hmotu” a “energiu” v jej pseudovedeckých náznakoch, ak chápete kam spolu tentoraz mierime..

Na východe, v tzv. duchovnej, či “inFormačnej kultúre”(oproti “hmotnejšiemu” západu) existuje zasa tzv. “trichotómia” = telo, duša, duch. Jej projektanti išli ďalej a z egobezpećnostných dôvodov sa snaźili zmanipuluvať, rozdeliť ešte aj “neviditeľný” svet na dve ďalšie časti, ako aj sám pri lepšom pomenovaní VIDÍTE..resp. vidieť začínate.
Bo ako mudrci vravievali:
“Niet vecí neviditeľných, len zatiaľ nevidených” i o krok ďalej pre “jasnovidcov”..”extrasenasov”, rôznych “ezoterikov”, “mágov”, “šamanov”, či “mystikov” platí spravidla:
“Mnohí síce mnoho vidia, no už menej chápu”
..i tak býva na starobu nevyhnutne zbytočne choroba..

Miera ako kategória však bola vyjavená v koráne:
“I Boh rôzne veci strojil, mierou ich nadeliac ”
Samozrejme v koráne sú tiež masívne deformácie.
Hlavne spomínaná chronologická tzv. 1. Tzv. “priameho”typu, t.j.deformácia chronologickej osy celého príbehu zjavenia.
Oproti sofistikovanejšej 2.typovej v biblii, kde ide o deformáciu postupnosti úrovní chápania.

Korán je v tomto zmysle sociologický OS(operaćný systém) na báze tzv. DMA prístupu(v zmysle základnej IT terminológie). T.j. Direct Memory Access. Po slovensky priameho prístupu k pamäti bez predchádzajúceho spracovania informácie algoritmikou procesoru, resp. nejakého programu.
Jednoducho povedané, muslim s nadrví korán v detstve ako násobilku a ako automal vysúka z pamäte akúkoľvek súru. Zhruba ako my násobilku. Osoba zo západného kulturologického prostredia potrebuje minimálne podvedome kontext, chronológiu celého príbehu a tak zamietne korán ako celok. Tým je v podstate dostatoćne zabezpećený predpoklad odmietnutia penetrácie koránu západným smerom v masovo-štatistickom zmysle..Navyše muslimovia dnes už dávno korán nečítajú a veria svojim mufti a imámom. Podobne ako pseudokresťania všetkých tzv. cirkví “mena Kristovho” západu i východu.

Po selsky:
Keď začnete rozprávku tým, že janko sedí v klietke, potom vylezie na strom, strčí ježibabu do pece, potom zbiera s marienkou jahody, atď, tak decko na vás buď bude kukať, źe či vám šibe, alebo vznikne podľa vášho (pod)vedomého cieľa úplne iná rozprávka. Síce s rovnakými obrázkami, no úplne inym kontextom a výsledkom. Toľko teda k tzv.exegetike, kánon..kanónu hromadného ničenia tzv.biblistov a mufti.

Aj preto sa cirkev zásadne nevyjadruje na tému:
“Čo je v koráne správne a čo nie?”
Oficiálne síce dohovoru o pasáctve „našich“ a „vašich“ oviec niet,
no reálne, v tichosti, skrytosti, medzi riadkami taká dohoda vzkutku EXISTUJE.
Pritom korán jasne obviňuje „nositeľov knihy“ zo „skazenia proroctva“.
„Vy, davy knihy(biblie), ktorým dané bolo tóru( svetlo národom) niesť, horší ste osla, nesúceho knihy na chrbte, škvrnou podoby ľudskej ste sa stali..“
Tóru v zmysle pôvodného ućenia Moseho a Jeho kľúča, nie zvrátenú tóru dneśného judaizmu.

Áno, bazálnych technológii manipulácie podvedomia je mnoho, no princíp mávajú v zásade rovnaký.
Keď ho poznáte, začínate sa na ne pozerať okom odborným..viac z hora..ak vidíte zám(i)er : )
Ono tí profesionálni starí (a)sociálni inžinieri, skutoční vojaci majú v mnohom pravdu a škoda neučiť sa od nich, nezatancovať si. Je však dobré mať poistku navrch..byť bližšie pri zdroji, ako sa hovorieva na dedine..
Nenechať zhrdzavieť kľúč od miešačky, či stratiť nebodaj..a tá hrdza je u nás aj, a hlavne asi ten chľast..okrem médii, starých a nových pseudonáboženstiev a pod.

Ešte malý hintík..
Ak sa blížite k Vami pýtanému stavu, nemusíte a nemáte sa Pýthie pýtať..
bo inFormácie správne, si Vás samé začnú hľadať.

Ok toľko zatiaľ k spoločnému, inDiviDuálnemu výletu do lesa, na hory, pustu, more, či do čistej púšte..
Komu jak je libo

u.

Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

Pe-tri | 09.04.2014

ad. - V skratke však, ak sa Vám prestáva dariť, ladiť Vaše veci života každodenného, ak ste v jeho “víre”..či viere slepej..zbehnite do lesa na pár hodín a pýtajte sa Ho.
Spíše hledám horizont pozitivního postupu, ve strádání známe míru, příklady jsou všude kolem nás, ano každý svého štěstí strůjce, ale jak uchopit míru harmonie, štěstí, radosti a realizace svobodného života v království pozemském ? Příklady nikde moc nevidím.

ad. existnce po smrti, ano pojem transformace je daleko přesnější, ale nejsme už zase příliš blízko velmi problematickým, esotericko-religiozním kultům s jejich vágními, interdimenzionálními pády a vzestupy ? Nebo brát vážně možná až příliš fantastické (údajné) možnosti přinášející např. techniky transcendentální meditace alá Henochovo/Hermovo nanebevzetí ?

ad. trichotomie, vychází z ní i kabala o které je přece jen možno říci, mimo její proelitní nasměrování, že je aplikačně (čarodějsky) funkční (jistě, zase je zde otázka do jaké míry).

ad. korán, ano pro nás je DMA režim nereálný, ale není nereálný pro každý stroj psychiky, který si klade ambice vyladit se na úroveň Člověka ? Nejsme "spokojeni", když vidíme, že naše mozaika má stále dost bílých míst (nebo spíše nesprávných kousků). Vyhazovat co se neosvědčilo bývá většinou obtížnější, než nasávat nové. Někdy to je jako loučit se se ztracenou investicí:)

ad. míchačka, ano praxe dělá mistra a mistr by měl mít věci pod kontrolou, proto by skutečně měl chodit na výlety do toho lesa, kde může asi fakt potkat i Dědečka Hříbečka, jednajícího dle své vlastní vůle:)

Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

popolvár | 10.04.2014

ad. "Spíše hledám horizont pozitivního postupu, ve strádání známe míru, příklady jsou všude kolem nás, ano každý svého štěstí strůjce, ale jak uchopit míru harmonie, štěstí, radosti a realizace svobodného života v království pozemském"
- ak sme si v podstate vyčistili svoje vnútro od cudzích vplyvov, aj "mágie" cudzých osôb a rodových "kariem" ináč povedané rôznych deštrukčných programov a "vírusov", tak by v podstate, ak neideme vyslovene proti zámerom Najvyssieho, ci neprekázame Jeho plánom, tak nic okrem nás samých nám nestojí v ceste. Ak sa nedarí v nasom úsilí uchopit tú harmóniu šťastia, radosti a slobodného života, ktorá sa nám sama ponúka, ba doslova vtiera, tak je to preto, ze jej podvedome sami bránime. Proste podvedome bezíme na urcitých programoch, vzorcoch myslenia a správania sa, ktoré tejto harmónii bránia prejaviť sa, vstúpiť do nášho života.
Napr. na peniaze treba poctivo /kde poctivo = podvedome ťažko, namáhavo/ pracovať /podvedome drieť/ - ak podvedome fungujeme na tomto vzorci, tak sa potom nečudujme, že ten "groš" si musíme vydrieť. Podobne je to so zdravím, napr. vseobecne zauzívané, ze starší = zákonite chorý, a pod.
A ešte jeden faktor, ak nás to facká, jak ekonomicky, tak zdravotne - kráčame tou cestou, ktorou máme, ktorú sme si ešte pred inkarnáciou /počatím/ vybrali a ku ktorej sme si priniesli aj potrebné nástroje - talenty? Ak nie, tak sa potom nečudujme, ak nás Najvyšší neustále "kope" do zadku a takto smeruje na správnu cestu, lebo na jemejšie upozornenia nereagujeme.
... ak som pochopil Vašu otázku správne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

Pe-tri | 11.04.2014

Ano, pochopil jste správně a s Vámi napsaným plně souhlasím, mám to za osvojené. Rád bych to však posunul zatím alespoň teoreticky kousek dál a přitom prosím neřeším osobní situaci !

Takže, doposud se bez větších potíží shodujeme ve kvalifikování procesů kolem nás. Víme však i to, že bychom měli prohlubovat/navyšovat míru svého chápání těchto procesů, čímž je jinými slovy řečeno, že bychom se měli snažit umět naše chápání i kvantifikovat, chcete-li měřit a tedy i verifikovat. A k tomu potřebujeme jednotky a etalony (samozřejmě mimo auto-verifikační roli samotného, mozaikového, kognitivního světonázorového přístupu).

Jdeme-li tedy životem od nuly/narození na ose X doleva, vidíme (protože tam je n(ě)kým hnána většina ovčanů) docela dobře "vývoj" na ose Y, čili míru/kvalitu ovoce, kterou tito vyznavači sklízí. Prostě od malých potíží k velkým průserům to je obecně docela dobře zmapovaná cesta životem, když to, že ovčané nedostatečně chápou souvztažnosti/míry s tím samozřejmě kauzálně souvisí. Ale jak vypadá vývojová křivka, jdeme-li po ose X směrem doprava ? Umíme tuhle sklizeň (na frekvenční stupnici probíhajících procesů) kvantifikovat a následně zverifikovat ? Např. skutečně tam existuje Vámi navrhovaný milník/meta v podobě in-divi-duální prenatální determinovanosti ? Nejsem proti, ta myšlenka je mi důvěrně známa, ale jak je zverifikovaná a v jakém vztahu/míře k ostatním pozitivním metám v pravých kvadrantech (resp. frekvenčních pásmech) leží ? Kde např. leží hranice pro setkání se s kouzelným dědečkem ? Lze to mentálně uchopit a pokud ano, kdy, za jakých podmínek a kam to povede v případě pochopení i nepochopení toho, že jsme na kouzelného dědečka (třeba ne v lese, ale na nějaké netové diskusi) skutečně narazili ? Kde leží hranice dosažení pozemského dobra - jsme schopni to smysluplně kvantifikovat a následně validně zformulovat ? Co do kvality už v tom máme jasno - vyladit stroj psychiky na úroveň Člověka. Ok a co bude následovat, až dosáhneme kýžené rezonance ? Transformace ? Co nám o ní hovoří naše aktuální mozaika ?

Snad jsem se vyjádřil srozumitelně, ve snaze objasnit mé zadání/bádání:)
Díky a vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

popolvár | 11.04.2014

presne chápem, čo máte na mysli. Problém kvantifikácie pri pohybe smerom doprava, podľa môjho úsudku spočíva v tom, že máloktorý z nás má osobnú skúsenosť s dosiahnutím "vytúženej rezonancie", na rozdiel od pohybu doľava, kde by sme mohli to kvantifikovať určitým tlakom okolností života až po fatálny koniec života jedinca, čo je nám pomerne známe a denne sa s tým stretávame. Ale aj to, táto kvantifikácia nemusí byť správna a plne korešpondujúca s obj. realitou, vzhľadom na to, že nevieme relevantne posúdiť oblasť záhrobia, čiže tzv. posmrtnú fázu existencie - viac menej sú to, dohady, domnienky, špekulácie. Čo je tým najväčším úpadkom človeka, kam až môže degradovať? čo je tým koncom? Smrť, muky "pekelné"...?
Takisto pohyb doprava, po plusovej osi, takisto nevieme kvantifikovať z dôvodu nepoznania, a tým nemožnosti charakterizovať ten kvalitatívne konečný - vrcholový stav vývoja Človeka. Aký je? Čo ho charakterizuje? Paranormálne schopnosti? Nesmrteľnosť? Prechod do iných dimenzií bytia? Do akých, koľko ich je? Nemám ani "šajnu". Poznáme osobne niekoho, kto to dosiahol? Takže pre nás zatiaľ nepoznané, a tým pádom nemerateľné v súvislosti s celkovým pohybom do absolútne krajného bodu vpravo. A kto vie, či reálne vôbec existuje. To by znamenalo koniec vývoja, teda ustrnutie a smrť.
Môžme kvantifikovať len určitý výsek z osi x pri pohybe smerom doprava, vzhľadom na úroveň poznania. Ale aj to môže byť len subjektívne a bude sa to meniť rýchlejšie jak technológie mobilných telefónov. Tak ako bude postupovať vývoj k Človeku, tak sa bude aj predlžovať aj výsek osi x smerom doprava. To, čo budem v jeden moment 100%, v ďalšom momente už môže byť len 60%...
Takže nejak takto, aspoň z môjho uhla pohľadu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

udo | 11.04.2014

Vyzerá, že model KSB/DVTR vychádza z predpokladu, že vývoj(transFormácia) koniec nemá .
Približovanie sa v morálke a chápaniu nekonečnému Bohu.
Statiky v tomto zmysle asi naozaj niet.
Toľko k limitom, rámcu.
Uvedený model proste vychádza z toho,
že "za" Bohom už niet vyššej inštancie.
Inak by viedol buď k zbožšťovaniu prírody(panteizmus),
alebo adeizmu, resp. tzv.satanizmu.
Schválne sa snažím zo známych dôvodov už vyhýbať výrazu
ATeizmus, keďže ide o pravdepodobne prvú písomne zaznamenanú formu monoteizmu.
Výraz ten však bol podobne, ako mnohé iné, starými asociálnymi "inžiniermi" zneužitý vo svoj opak

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

popolvár | 13.04.2014

slovník cudzích slov:
- teizmus = učenie pripúšťajúce reálnu existenciu boha na zemi a jeho pôsobenie /podobné vysvetlenie aj na wikipégii
- ale ateizmus je už vysvetľovaný ako odmietanie náboženstva a všetkých jeho prejavov /podľa slovníka cudzích slov/
- teológia = štúdium náboženstva; bohoslovectvo; veda zaoberajúca sa náboženskou vierou, jej zdrojmi a predmetmi

pritom všetky ďalšie slová začínajúce sa na teo- súvisia s bohom, nie s náboženstvom. napr. teokracia = vláda boha

možno by bolo vhodné, kto má znalosti vysvetliť slová teo, deo, čo presne znamenajú, a tak by sme sa mohli ujednotiť na obsahovej presnosti jednotlivých pojmov.
Lebo podľa slov. cudzích slov som ateista, ale ak zoberiem základ slova ateista od teizmu, tak isto ateista nie som...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

Pe-tri | 13.04.2014

Díky za reakci (i Udovi) a jen doplním, že v mém vidění jsou osy diskutovaného kvadrantu života označeny následujícími lidovými pojmy takto:

pravá strana osy X : zásluhy
levá strana osy X : hříchy
horní strana osy Y: práce na sobě
spodní strana osy Y: práce pro druhé

Mějte se fajn
P.

Re: Re: Re: Re: Objektivní příčiny současných celosvětových poměrů...

GOR_AS | 10.04.2014

VSKUTKU OBSIAHLI IN-FORMAčNý VýKLAD KLOBUK DOLU ZAS A ZNOVA ;)

Přidat nový příspěvek