Antidialektičnost "dialektického" materialismu

Antidialektičnost "dialektického" materialismu

17.1.2016

 

Vzhledem ke kritice hodnocení marxismu v materiálu "Jidášův hřích 20. sjezdu" ze strany stoupenců dialektického materialismu, hlubší rozbor otázek nepoužitelnosti marxismu a marxistické filosofie:

 

Z filosofických slovníků:

„DIALEKTIKA (z řeckého dialegomal – soudit, vést besedu): věda o nejobecnějších zákonech rozvoje přírody, společnosti a myšlení. Vědeckému chápání dialektiky předcházela dlouhá historie, a sám pojem dialektiky vznikl během přepracování a dokonce překonání původního smyslu termínu. Prvotně termín (dialektike techne – umění dialektiky) označoval: 1) umění vést spor prostřednictvím otázek a odpovědí; 2) umění klasifikace pojmů, rozdělení věcí na rody a druhy. Vrcholem rozvoje domarxistické dialektiky byla idealistická dialektika Hegela. Hegel „poprvé představil celý přírodní, historický a duchovní svět v podobě procesu, tj. v neustálém pohybu, změně, přeměně a rozvoji, a pokusil se odhalit vnitřní spojitost toho pohybu a rozvoje“. Na rozdíl od abstraktních definic je podle Hegela dialektika takový přechod jedné definice v druhou, v níž se objevuje, že tyto definice jsou jednostranné a ohraničené, tj. obsahují popření sebe samých. Proto dialektika je podle Hegela „hybná síla každého vědeckého rozvoje mysli a představuje jediný princip, který vnáší do obsahu vědy immanentní vazby a nevyhnutelnost.“

„DIALEKTIKA: filosofické učení o rozvoji bytí a poznání a na tom učení založená metoda myšlení. V historii filosofie byly navrhovány různé výklady dialektiky: učení o věčné proměnlivosti bytí (Herakleitos); umění dialogu, dosažení pravdy cestou konfrontace názorů (Sokrates); učení o jednotě a protikladnosti (J.Bruno); všeobecná metoda postižení protikladů (vnitřních impulsů) rozvoje bytí, ducha a historie (Hegel); učení a metoda navrhovaná jako základ poznání skutečnosti a její revoluční přeměny (Marx, Engels, Lenin).“

 

Přirozeně že z úhlu pohledu marxistů, dialektika a učení o ní dosáhly svého vrcholu v dialektickém materialismu:

„DIALEKTICKÝ MATERIALISMUS: filosofie marxismu-leninismu; věda o nejobecnějších zákonech rozvoje přírody, společnosti a myšlení; vědecké filosofické vnímání světa a obecná metodologie poznání objektivního světa a revolučního konání. (…) Dialektický materialismus tvoří organickou jednotu materialismu a dialektiky, vychází z toho, že matérie je jediným základem světa, vědomí je vlastnost hmoty, přiznává všeobecnou propojenost předmětů a jevů, pohybu a rozvoje světa jako výsledek jeho vnitřních protikladů. Centrální kategorií dialektického materialismu je hmota, způsobem její existence je pohyb, základní formy existence jsou prostor a čas. Podstatu dialektického chápání pohybu a rozvoje objektivního světa a poznání vyjadřují základní zákony dialektického materialismu, mezi něž patří: jednota a boj protikladů, přechod kvantitativních změn v kvalitativní, zákon negace negace.“ (Sovětský encyklopedický slovník, Moskva 1986, dále tentýž)

„JEDNOTA A BOJ PROTIKLADŮ, jeden ze základních zákonů dialektiky, odkrývající zdroj samopohybu a rozvoje objektivního světa a poznání. Základ jakéhokoliv rozvoje je rozpor – boj (interakce) protikladných, vzájemně vylučujících se stran a tendencí, nacházejících se zároveň ve vnitřní jednotě a vzájemném pronikání. Jednota protikladů je relativní, boj – absolutní; jednota se projevuje v počátečním stádiu rozvoje protikladů (bezprostřední jednota protikladů), boj signalizuje vyšší etapy jeho rozvoje – krajní vyjádřenost protikladů, vyřešení rozporu, vedoucí ke kvalitativní přeměně objektu a vzniku nového rozporu.“

„PŘECHOD KVANTITATIVNÍCH ZMĚN V KVALITATIVNÍ, jeden ze základních zákonů dialektiky, podle něhož změna kvality objektu probíhá tehdy, kdy nahromadění kvalitativních změn dosáhne určité meze. Zákon má objektivní a všeobecný charakter; odkrývá nejobecnější mechanizmus rozvoje. Při dosažení určitého prahu vedou kvantitativní změny objektu ke změně jeho struktury, v důsledku čehož se tvoří kvalitativně nový systém se svými zákonitostmi rozvoje a strukturou. Kvalitativní a kvantitativní změny se podmiňují navzájem; zákon určuje i opačnou závislost: kvalitativní změny vedou ke množstevním změnám. Proces přechodu je zároveň plynulý i skokový: množstevní změny probíhají kontinuálně, kvalitativní skokově.“

„ZÁKON NEGACE NEGACE, jeden ze základní zákonů dialektiky, charakterizující směr, formu a výsledek procesu rozvoje, jednotu v linearitě a postupnosti rozvoje, vznik nového a relativní opakování některých momentů starého. Podle zákonu negace negace, rozvoj se realizuje cykly, z nichž každý se skládá ze třech stádií: výchozího stavu objektu, jeho proměny do svého protipólu (negace), proměny tohoto protipólů do svého protipólu (negace negace). Forma procesu rozvoje má podobu spirály: každý cyklus vystupuje jako závit v rozvoji, a samotná spirála jako řetěz cyklů. Činnost zákona je plně identifikována jen v celostním, relativně dokončeném cyklu rozvoje, na každé jednotlivé etapě zákon vystupuje obvykle jako tendence.“

 

Jak je vidět z uvedených citátů, otázka o dialektice Života byla během památné historie v zorném poli evropské vědecké filosofie. Ty či ony hrany se stávaly předmětem zkoumání filosofů, a někteří filosofové dávali více či méně přesné formulace zákonů dialektiky a odedávna využívali ve své podstatě dialektické procedury pro hledání vědecké pravdy. A hlavně:

Když prvotně pod termínem „dialektika“ (dialektike techne — umění dialektiky) lidé rozuměli: 1) umění vést spor prostřednictvím otázek a odpovědí; 2) umění klasifikace pojmů, rozdělení věcí na rody a druhy, byli blíže k dialektičnosti myšlení, než marxisté (to bude ukázáno dále).

Formulace zákonů dialektiky v marxisticko-leninské filosofii jsou škodlivé, se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro praktickou činnost na jejich základě. V případě zákona jednoty a boje protikladů a jeho chápání v dialektickém materialismu, protipóly jsou v realitě vždy párové, pokud pár není nalezen, lze mluvit jen o rozdílnostech a jejich interakcích. Množství možných vztahů mezi objektivními rozdílnostmi (různorodostmi, odlišnostmi) je ve skutečnosti širší, než binární bázový nábor marxismu (jednota a boj), v důsledku čehož aspirace otroků dialektického materialismu řešit všechny problémy společenského rozvoje na jeho základě jsou nejen neopodstatněné, ale i společensky nebezpečné.

Kromě toho, boj může skončit i nevratným krachem výchozího systému bez jeho přechodu na novou úroveň spirály rozvoje, na němž se projeví jeho nové kvality. Přitom se v marxismu neříká nic srozumitelného o řízení jako o procesu, o pronikání různých procesů řízení (podporovaných různými subjekty) do sebe navzájem. Cílevědomé řízené vyvolávání rozporů v systému, vybraném do role protivníka, a jeho údajné „samozničení“ ve výsledku dovedení jejich řízeného absolutizovaného boje do „vítězného konce“, se v marxismu svádí k „objektivnímu chodu věcí“, „nevyhnutelnosti“ a „roli osobnosti v historii“, realizující tu jedinou možnou „nutnost“ , ačkoliv její realizaci předcházela potenciálně řízená mnohovariantnost možností, ze kterých bylo možné vybrat jinou variantu a řídit chodem událostí v souladu s ní.

Formulace zákona o přechodu kvantitativních změn v kvalitativní a kvalitativních v kvantitativní je také povrchní a neurčitá. Ve skutečnosti:

Kvalitativní stav objektu je podmíněn jak kvantitatními parametry, tak uspořádáním (strukturou). Existuje vzájemná podmíněnost kvality množstvím a pořádkem (uspořádaností), v souladu s tím: množstevní změny a změny uspořádání vyvolávají kvalitativní změny, a kvalitativní změny se projevují ve množstevních a pořádkových.

Stejně škodlivá je situace i v případě zákona negace negace. Je možné „zákon negace negace“ vybavit obšírnou interpretací na téma, že druhá negace znamená přechod na kvalitativně novou úroveň rozvoje, ale ve skutečnosti jak první negace, tak druhá a všechny další se můžou realizovat i ve formě krachu, což také spadá pod formulaci zákona - bez potřeby jakýchkoliv komentářů je jasné, že krach je popření předchozího stavu, kterému předcházel nějaký jiný stav.

Kromě toho, jak plyne z komentářů filosofů materialistů-“dialektiků“, činnost zákona „lze identifikovat teprve v relativně dokončených procesech rozvoje, v průběhu každé etapy zákon vystupuje obvykle jako tendence“. To znamená že formulace zákona „negace negace“ vytrhává nějaký úsek procesu, jež má název „řetěz přeměn“, a zakrývá fragmentem procesu celý proces, možná mnohovariantní.

V podstatě formulace „zákona negace negace“ podměňuje celek jeho částí, čímž otevírá dveře pro zkreslené a ohraničené chápání objektivních možností průběhu procesu a možností jeho řízení. Tak se za druhým popřením očekává třetí, čtvrté a další, v řetězů popření. Co je to řetěz popření = nekonečné popírání? Bezvýchodnost, infernální chůze po kruhu, protože rozvoj, to je řada proměn na základě vnitřní a vnější algoritmiky v interakci rozdílností, a nikoliv nekonečná řada popření předchozích popření, ačkoliv popření může být částí, předpokladem nebo základem dalších přeměn.

Ale formulace zákona „negace negace“ rodí v psychice algoritmiku odmítání všeho, čímž odvádí od cest k přeměně, protože na pozadí množství samozničujících popření se ztrácejí nemnohé cesty ke skutečné přeměně do lepší kvality:

Zákon „negace negace“ je v podstatě programování kolektivní i individuální psychiky na potlačení jejich tvůrčích potenciálů a schopností, protože – proč něco s vynaložením úsilí vytvářet, pokud následuje popření vytvořeného jako chybného, či krach?

 

Základní otázka filosofie, subjektivní dialektika a základní filosofické kategorie

Problém dosažení objektivní funkčnosti „subjektivní dialektiky“ je otázkou:

  1. o tom, jak se objektivní rozdílnosti, vlastní Objektivní realitě, transformují v psychice subjektu do jeho subjektivních různokvalit (subjektivních obrazných představ o realitě)

  2. z toho vyplývající otázkou o mezně zobecňujících pojmech, bezprostředně předcházejících pojmu „Vše vůbec“ v hierarchické posloupnosti zobecnění, a stejně tak otázkou o prvotních rozdílech, bezprostředně následujících za pojmem „Vše vůbec“ („objektivní realita“) při myšlenkovém přechodu od „Vše vůbec“ k něčemu konkrétnímu v Objektivní realitě.

Problém dosažení objektivní funkčnosti „subjektivní dialektiky“ se řeší, pokud objektivní, tj. nezávislé na vůli a přání subjektů, odpovědi na tyto otázky existují.

V opačném případě je vědecká filosofie, schopná dávat odpovědi na ZÁKLADNÍ OTÁZKU o předvídatelnosti následků jako základu pro výběr nejlepší varianty řízení chodem událostí – objektivně nemožná, v důsledku čehož je třeba všechny filosofy zařadit mezi profesionální parazity a najít jim jinou práci v nějaké společensky prospěšné oblasti, a zároveň s tím začít hledat „šamany“ a „zaříkávače živlů“, kteří budou předvídat budoucnost a řídit společnost na základě neformálních návyků, jak tomu bylo v prvobytně pospolných kulturách.

Odpovědi na tyto otázky, představující klíč k funkčnosti subjektivní dialektiky jako metody dosažení objektivní pravdy cestou pokládání otázek a klasifikace pojmů, byly dány ve zjevné podobě už v 7. století v koránickém Odhalení. Níže však nebude rozbor Koránu, ale ukázání vnitřní rozpornosti „dialektického“ materialismu použitím dialektiky jako metody dosažení pravdy cestou zadávání konkrétních otázek a získávání konkrétních odpovědí, což i bylo prvotním obsahem pojmu „umění dialektiky“.

Evropská filosofie odedávna řešila otázku „Co je prvotní - hmota nebo vědomí?“, řešila různé stránky dialektiky a dialektičnosti Bytí a důraz kladla v různých dobách na různé aspekty, „Klasici“-zakladatelé marxismu-leninismu ve svých pracech kritizovali idealisty a nedialektiky. Obrátíme se k práci Lenina „Materialismus a empiriokriticismus“ a uvedeme nejen leninskou definici hmoty, ale i kontext, v němž se nachází:

„Říkají nám: Mach „objevil elementy světa“ – červenou, zelenou, tvrdé, měkké, silné, slabé... My se ptáme: je člověku dána, když vidí červenou, cítí tvrdé atd. objektivní realita nebo ne? Tato dávná filosofická otázka je Machem zamotána. Pokud nedána, pak sklouzáváte spolu s Machem do oblasti subjektivismu a agnosticismu (...) Pokud dána, pak je nutný filosofický pojem pro tu objektivní realitu, a ten pojem je dávno vypracován, a nazývá se hmota. Hmota je filosofická kategorie pro označení objektivní reality, která je člověku dána v jeho smyslech, která se kopíruje, fotografuje, zobrazuje našimi vjemy, ale existuje nezávisle na nich. Proto mluvit o tom, že takový pojem mohl „zestárnout“ je dětské mumlání (…) Mohl za dva tisíce let zestárnou boj idealismu a materialismu? Tendencí nebo linií Platóna nebo Démokrita ve filosofii? Boj náboženství a vědy? Odmítání objektivní pravdy a její přiznání? Boj stoupenců nadpřirozených znalostí s jeho odpůrci?

Otázka o tom, zda přijmout nebo odvrhnout pojem hmoty, je otázka důvěry člověka v jeho smyslové orgány. (…) Považovat naše vjemy za obrazy vnějšího světa – přiznávat objektivní pravdu – stát na úhlu pohledu materialistické teorie poznání, to všechno je jedno a totéž.“

Leninská definice hmoty nemá nárok na pojem ve statusu „Vše vůbec“. Uvedený odstavec ukazuje, že Lenin si nevšiml nebo nepřikládal význam otázkám:

  • je rozdíl zelené a červené objektivním rozdílem, existujícím nezávisle na našich smyslových orgánech a vědomí lidí?

  • existoval v době, kdy na Zemi neměl kdo rozdíl mezi červenou a zelenou vnímat?

  • čím je podmíněn?

Z úhlu pohledu daltonika nebo koně rozdíl mezi červenou a zelenou skutečně není, ale lidé nejsou ve své většině daltonici a i daltonikovi je dostupné vnímání rozdílů červené/zelené přes technické pomůcky, například spektroskop, i když nepřímo. Pokud přiznáváme, že objektivní Svět (hmota) existuje mimo našeho vědomí, a naše smyslové orgány nám přinášejí obrazy, „akordy“ a „melodie“ vnějšího světy, pak máme právo položit si otázku:

 

   - Obrazy vnějšího světa, například rozdíl zelené a červené, jsou objektivní? Nebo jsou jen plodem našeho subjektivismu?

 

A odpověď na tuto otázku, potvrzovaná Životem samým, je jedna:

Obraz je objektivní, ačkoliv sám o sobě je nemateriální: ve hmotě je jen otisknut. Ale schopnost subjektu vnímat objektivní obrazy, a stejně tak samotné subjektivní vnímání objektivního obrazu, je podmíněna parametry uspořádanosti (organizace) hmoty, tvořící subjekt, i hmoty, nesoucí obraz.

Tak zdravý člověk vnímá světlo vlnové délky 370-740 nanometrů (fialová až červená), ale už nikoliv ultrafialové nebo infračervené paprsky. Existují vrozené vady a odchylky, které omezují nebo vyřazují smyslové orgány, a existují také jedinci schopni smyslově vnímat nad statistický průměr drtivé většiny zdravých lidí. To znamená že jak norma, tak odchylky od ní jsou podmíněny zvláštnostmi v organizaci specifického druhu hmoty, z níž je složen subjekt: změna v uspořádanosti (struktuře) chromosomů a... červená je najednou „zelená“ nebo je vnímáno i infračervené nebo ultrafialové světlo.

Toto vše bylo očividné i v dobách klasiků-zakladatelů „dialektického“ materialismu. Tak Fridrich Engels nejednou viděl svůj obraz-odraz v zrcadle, viděl svůj obraz na fotografiích. Viděl Karla Marxe jak naživo, tak na fotografii. Věděl, že jeho obraz a obraz K.Marxe jsou objektivně odlišné obrazy, věděl, že každý obraz zůstává sám sebou nezávisle na druhu a velikost materiálního nosiče: živého „bílkovinného těla“, optického zobrazení jeho těla v zrcadle nebo zobrazení na fotografii, tj. obraz je objektivní. Věděl, že obraz sám o sobě je nemateriální (v smyslu že ho necharakterizuje hmota nebo jiný druh matérie, na které je nesen), a nemá místo jednoznačná podmíněnost obrazu materiálním nosičem, protože na tomtéž filmu mohou být zachyceny obrazy různých materiálních objektů, které se ocitnou před objektivem fotoaparátu s prázdným filmem.

To se týká i Lenina, protože, bičuje „machisty“, o tomtéž nemateriálním a objektivním píše: „kopíruje se, fotografuje se“, a ve výsledku se informace o vnějším světě stává majetkem člověka, ale o tom samém nemateriálním – ani slova: vždyť „kopíruje se“ ne ve smyslu vytvoření hmotného duplikátu objektu smyslovými orgány, ony vytváří jen více či méně dokonalý duplikát originálního obrazu, opíraje se na materiální procesy, vlastní organizmu člověka nebo podřízené mu ve vnějším světě, a tento nemateriální duplikát „dialektici“-materialisté nazývají „odrazem“, „věděním“.

Tato otázka patří do kategorie „gnoseologických otázek“ („gnoseologické otázky“ - otázky, odpovědi na něž tvoří teorii poznání), jejichž posuzováním se zabývá řada děl literatury „dialektického“ materialismu, včetně „Materialismu a empiriokriticismu“ Lenina:

„Existují věci nezávisle na našem vědomí, nezávisle na našich smyslech, vně nás, protože bezpochyby alizarin existoval v uhelném dehtu i včera, a včera jsme o něm stejně bezpochyby nic nevěděli ani jsme od něj nezískávali žádné vjemy našimi smysly.“

 

Odpovězte si: ano nebo ne?
 

Avšak dialektický materialismus si sám sobě „gnoseologické otázky“ o objektivitě nemateriálního nepokládá. Zkusme v tom citátu zaměnit slovo „věc“ za slovo „obraz“: otázka získá nový smysl, odpověď na niž vyžaduje opuštění ohrady materialismu obecně a „dialektického“ materialismu konkrétně.

Lidová moudrost: není věci bez obrazu.

Avšak v širším chápání otázky je otázka o objektivitě nemateriálního obrazu otázkou o objektivní pravdě jako o nemateriální komponentě Bytí, která je otištěna Životem v matérii ve všech jejích známých a člověku neznámých formách (v konkrétní historické době), pro jejíž označení je třeba odpovídající „filosofická“ kategorie.

Ale objektivita nemateriálních obrazů věcí (informací v nich otištěných), to ještě není celá objektivní nemateriálnost v Životě. Obraz zůstává sám sebou nezávisle na druhu materiálního nosiče a přenosu z jednoho druhu hmoty, nesoucí obraz, na jiný druh; zůstává sám sebou v každé z množství svých kopií, umělých nebo přirozenou cestou otištěných v tom či onom druhu hmoty. A to vede k další „gnoseologické otázce“:

 

- Co objektivního a nemateriálního přidává hmotě objektivní obraz?

 

Hmotě vždy přidává svéobraznost uspořádání jejích fragmentů, přesněji obraz se vytváří určitým řádem organizace hmoty; a konkrétní obraz, nesený hmotou, se ruší při změně uspořádání struktur hmoty jeho nesoucí. V tom se projevuje jedna z komponent vzájemné podmíněnosti kvality (v tomto případě obrazu) kvantitou a uspořádáním.

Uspořádání hmoty je také nemateriální, i když neodmyslitelně spojené s hmotou, protože ve Vesmíru neexistuje neuspořádaná hmota: dokonce jeden „chaos“ se od jiného liší matematicko-statistickými charakteristikami, způsobem „uspořádanosti“ (či „chaotizace“, jak komu vyhovuje). A skutečně - uspořádání molekul povrchové vrstvy fotofilmu se odlišuje od uspořádání a druhu molekul olejomalby, ale objektivní obraz mohou nést jeden a tentýž, nehledě na to, že na filmu je otisknut prostřednictvím techniky, a na plátně prostřednictvím tvořivosti člověka.

Avšak termín „uspořádanost“ nevystihuje podstatu, pokud mluvíme o podstatě, veškerá uspořádanost – to je míra jakožto určenost a předurčenost: určenost číselná, tedy kvantita a uspořádanost. Předurčenost, konkrétně: jedním z nejprostších projevů je zákonitost vzniku v těchtýž fyzikálních podmínkách těchtýž chemických vazeb mezi atomy; v jednom z nejvyšších projevů, ale lokalizovaném v hranicích společnosti, se jedná o zákonitost (opakování) historických jevů, nepřímo uměrné jejich duchovnosti – tj. zhodnocení své minulosti samými lidmi a vyvození závěrů.

Tyto tři mezně obecné pojmy (prvotní kategorie): hmota (matérie) – informace (obraz) – míra jsou zároveň prvotními rozdílnostmi Vesmíru, následujícími za pojmem „vše vůbec“ („objektivní realita“, „Život obecně“, „Vesmír“, „vše co je“..), a pojem trojjedinosti matérie-informace-míry je pojmem se statusem „vše vůbec“ v hranicích Vesmíru. Subjektivní dialektika jako metoda poznání je v mysli jedince funkční právě v té míře, v jaké obrazné představy ve vědomí subjektu odpovídají objektivním prvotním rozdílům „všeho co je“ = Vesmíru.

Zakladatelé „dialektického“ materialismu ve svých pracech tak či onak o prvotních kategoriích matérie-informace-míra psali, i když je nazývali různě.

Engels a Lenin si „vylámali zuby“ při pokusu pozvednout hmotu do pojmu se statusem „Vše vůbec“, nevšimouce si mezer ve svých vývodech a toho, jak jejich subjektivní představy o světě přestávají odpovídat Objektivní realitě.

Tak při budování filosofie „dialektického“ materialismu zafungoval algoritmus zkoumání otázek, vycházející z principu „aby pro stromy nebyl vidět les“, jež byl důsledkem ateismu a kixů v psychické činnosti „klasiků-zakladatelů“.

Všichni zakladatelé „dialektického“ materialismu i jejich ideoví protivníci – filosofové jiných směrů, jak je zřejmé dokonce z relativně nemnoha uvedených citátů, tak či onak píší o těch třech kategoriích, ve Vesmíru nerozryvně spojených, nazývaje je různými jmény, ale nemohou je spojit dohromady pomocí dialektické metody nebo nějak jinak syntetizovat zobecňující pojem na jejich základě, v němž se řeší a vyvstává jako zjevné NEDOrozumění konflikt materialismu, idealismu a „numerologické filosofie“, mumlající o tom, že čísla vládnou světu, ale jíž idealismus nepřikládal žádný význam, a materialismus ji řadil ke směrům idealismu.

 

Diskusní téma: Antidialektičnost "dialektického" materialismu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 21.01.2016

S časem je problém v tom, že "všichni chápou co to je, ale nikdo o něm není schopen říct nic konkrétního". Čas v tomto smyslu není objektivní kategorií reality, jen naši subjektivní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 21.01.2016

O čase jsem schopen říct mnoho konkrétních věcí.Teď je třeba 21.1.2016 21:33 a za hodinu bude 21.1.2016 22:34 A pokud vezmu v úvahu i datum, nebo to převedu na unixový čas, vím jistě, že za hodinu nebude čas reprezentován menším číslem, než teď.
To je dost konktétních informací, myslím.
Procesy probíhají v čase a pro úspěšné řízení i podle DVTŘ je nutné mít možnost předpovědět v nezbytné míře budoucnost. Ke správným předpovědím dojdeme například tak, že známe minulost. Bez takových časových pojmů neudělá DVTŘ ani ránu.

Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 19.01.2016

Čas objektivně neexistuje, protože se měří jen v poměru k etalonu? No dobře, ale co pak pojmy jako "předtím" a "potom"? Princip kauzality? Také neexistuje?
Jak můžeme cokoli řídit, aniž bereme v úvahu princip kauzality a čas? Řídit, znamená předvídat.

Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 19.01.2016

Čas neexistuje jako objektivní kategorie... etalon času, vyrobený z času, není... je jen etalon času, vyrobený z hmoty, definovaný skrz míru (subjektivní jednotka vteřina = N počet kmitů atomů celsia atd. atp.)

Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 20.01.2016

To, co říkáte, řeší jen otázku, jak čas měřit. K tomu potřebujeme etalon.
Ale neřeší otázku předtím, teď, potom a bez nich je neplatný princip kauzality.
Mimochodem - kde máte etalon míry vyrobený z míry?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 20.01.2016

Kauzalita je dána tím že vesmír systém vzájemně vložených procesů, tedy dohromady opět proces. Vesmír JE. "předtím" a "potom" jsou subjektivní představy.
V každém etalonu, jako v každém předmětu, jsou zastoupeny zároveň všechny složky MIM, operovat jednotlivými složkami samostatně lze jen ve vědomí, v realitě je to jedna "věc" jménem "Objektivní realita".
Otázka "etalonu míry" je zajímavá otázka, nevím zda má vůbec smysl, protože se opět dostaneme k cyklické definici z důvodu prvotnosti kategorií: "etalon míry" by musel být parciální trojjedinost matérie-informace-míry.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 20.01.2016

No, tuhle myšlenku jsem už potkal v knížce Hovory s Bohem (HSB)
Vše existuje zároveň minulost přítomnost i budoucnost. Pokud to vezmu za své, nemá cenu něco řídít, stejně je už ve vesmíru přítomno řešení. Ledaže bychom zabrousili do vod paralelních vesmírů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 21.01.2016

No, možná i existují v nějakém smyslu chápání zároveň, ale myslel jsem to zcela "přízemně", že vesmír jako proces se vždy nachází v nějakém zcela konkrétním stavu, a "bylo" a "bude" jsou naše subjektivní kategorie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 21.01.2016

No, on něco bylo a bude dost nezávisle na tom, zda o tom nějaký subjekt ví nebo neví. Vesmír je skutečně charakterizován stavem (matice stavů všeho, co se v něm nachází a může mít stav) a procesem (změnou stavů). A jak tvrdí i KOB, je také charakterizován vlněním. To znamená změnou stavů tam a zpět, určitou periodicitou. Dvakrát v jednom stavu se nenachází a jsme u dialektiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

peter1. | 07.03.2016

V realite matérie prebieha množina udalostí.
Z tejto množiny sa vyberme najmenšiu predstaviteľnú udalosť, jednotlivého kvantového deja - oscilácie v rovnovážnom stave - na úrovni, zatiaľ nám teoreticky prístupnej, planckovho priestoru, ktorý je definovaný udalosťou jedného rovnováhu zaisťujúceho energetického stavu - kmit, kvantová vlna.
Nosičom tejto udalosti je priestor. Ak niet udalosti, niet priestoru, niet času, lebo udalosť je zmena stavu v planckovom čase.
"Nehybnosť", existencia bez udalosti je nepredstaviteľná a nereálna fantazmagória. Naj, naj, najmenšia možná udalosť zmeny si sama generuje nevyhnutný tok času k priebehnutiu celej, alebo časti udalosti.
Trojjedinosť
Na tomto časopriestorovom portfóliu udalostí, príroda vytvorila iné úrovne dejov s menšou intenzitou, ale s väčším, pestrejším variačným priebehom udalostí.
Napríklad, nám, o trochu prístupnejšia úroveň atomárnych modelov, oproti predchádzajúcej o niekoľko rádov väčších rozmerov a úrovni vytvorených len naším vedomím, pre naše myšlienkové operácie, nás matematika upozorňuje na svet iných vlastností, s ktorými sa reálne naše zmysli nikdy nestretnú. Napriek tomu sa túto realitu snažíme vysvetliť, znásilniť a prispôsobiť našej skúsenosti bytia cez naše zmysli, ktoré sú nastavené na rozmerovú a časovú realitu ešte o niekoľko rádov vyššie, ako atómy a molekuly.
Naše vedomie je ako jednoduchá kryštálka v priestore elementárnych udalostí obohatených o našu vlastnú moduláciu i spätné vyžarovanie do priestoru na mnohých úrovniach. Napr. - http://www.osel.cz/7442-mame-kvantove-vedomi-propojene-s-predivem-casoprostoru.html
Alebo - http://www.neviditelnycert.cz/blog/filosoficky-koutek/1440-synchronicita-ii.html

Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 20.01.2016

Sio, na "kategórie" čas & priestor sa dá pochopiteľne hľadieť v aristotelsko-kantiánskej línii - a ja si v žiadnom prípade nedovolím tvrdiť, že by šlo výlučne o neplodné metafyzické tliachanie o "prapodstate", "prvých prakategóriach", atď - no dá sa na ne hľadieť napríklad aj pomocou logiky a lingvistiky, konkrétne napr. cez problematiku indexických výrazov (ja, ty, včera, "předtím"..) a ich vťahov k pravdivostným hodnotám propozícii a výrokov, kt. ich obasuhú a navyše, ako sa takéto výrazy chovajú pri aplikovaní tórie možných stavov vecí... To nás ale posúva k podľa mňa k plodnejšej diskusii o povahe jazyka, prípadne problémom kontextualizmu, ktorá navyše spätne - vybavená správnym formálnym aparátom - vrhá nové svetlo aj na pôvodne otázky z DM. Ak sa však budeme striktne držať vašej otázky, tak aj pojem "existencie" ako takej je zaujímavý a hodne diskutovaný - lebo problematickým naozaj je. Sio, tým som rozhodne nemal v úmysle pôsobiť deštruktívne, práve naopak, som rád, že sa pýtame...

Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 20.01.2016

OK, možno je položit i otázku "Existuje existence?" a řešit tento paradox. Z dialektického hlediska jsou možné obě odpovědi ano i ne, z lingvistického zřejmě taktéž, záleží na vztažné soustavě nebo jak jste zmínil, na kontextu. Hodně bude také záležet na tom, jak si slovo "existence" zadefinujeme. A také z jaké pozice k diskusi přistoupíme.
Pokud chceme řídit reálné procesy v našem světě, který nám alespoň připadá reálný (proč něco řídit, pokus se jedná jen o souhrn představ?), pak opravdu nevím, zda je lepší se spoléhat na to, že "Bůh je s námi", než na analýzu procesů a stavů systému. K řízení samozřejmě potřebujeme informace o systému a také musíme měřit, to je jasné. Někdy přesně, někdy ne, ale musíme. Bez toho, abychom vzali v úvahu, že se náš systém mění v prostoru a čase se nejspíše také neobejdeme. Potřebujeme i nějakou nosnou teorii, která umožňuje skládat obrazy, správně je interpretovat (co nejblíže realitě) a vytvářet vize.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 21.01.2016

Sio, debatu vyššie s Hoxom, som viedol aj kvôli Vám (ale berte to tak, že som sa snažil to Leninove "obrázkové" vnímanie jazyka a reality navždy ponechať v múzeu "dejín ideí", kam nesporne patrí),aj keď si myslím, že Hox si zo mňa tak trošku akademicky uťahuje :-)
Inak s týmto vašim záverom sa dá len súhlasiť - pokúsme sa (aj navzdory Marxovi) správne interpretovať svet (nie hneď meniť ho)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 21.01.2016

Jistěže jde primárně o to, správně interpretovat svět (realitu). Zda navzdory Marxovi, to nevím, protože cíl marxismu v čisté formě je stejný - vědecké poznání světa. Příklad se Stalinovou brožurkou o nesmyslnosti nadhodnoty a nadvýroby (pro znalého triviální pravda) byl jako argument pro odmítnutí marxismu ubohý, proto jsem se ozval a začal tuto debatu.
No, každá teorie se měří praxí, alespoň já tomu věřím.
Pojďme se zamyslet nad praktickými příklady řízení systémů a supersystémů.
Například:
Jsi generální ředitel pro výstavbu ohromné vodní elektrárny. V čem se budou lišit tvé řídící akce a metody, strategie a taktika, pokud myslíš v kategoriích METS od toho, když bys myslel v kategoriích MIM?
nebo
Dal sis za úkol uřídit svůj jídelníček a každodenní cvičení. V čem se to bude podle tebe lišit?
Co třeba řízení státu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 21.01.2016

Najednou tě začala pronásledovat neuvěřitelná smůla. Kamarádka ti řekne, že se jí o tobě zdál sen, že se máš zbavit předmětu XYZ, který ti nosí smůlu. V pohledu METS neexistuje vlastnost "nosit smůlu", tudíž žádný předmět nemůže nosit smůlu, tudíž sen kamarádky byla náhoda, na kterou není třeba brát ohled.
Můžeme rozšířit: co kdyby se jednalo o hlavního inženýra jaderné elektrárny?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Pe-tri | 21.01.2016

Sio, tem kdo má dlouhodobější, každodenní zkušenosti s výpočetní technikou, zajisté došel k jednoznačnému poznání, že není jedno, s jaký stavem mysli se k technice chováte. Když vás zlobí, není jedno jestli na ni nadáváte nebo projevíte respekt.
MIM je živá a funkční mentální technika těch, kteří došli k přesvědčení, že "kde je sad je i zahradník", kdežto METS je nadbytečná teoretická nadstavba, která s řešením praktických problémů nemá žádnou přímou spojitost. Rozdíl tedy je v nastavení mysli řešitele/ředitele při řešení/řízení problémů (na jakékoliv pozici), kdy ten který došel k MIM začíná tím, že své cíle (rodinné, firemní, komunitní,...) slaďuje (snaží se) s cíli nadřazeného systému. Chápe limity své autonomie a své místo v celku. DeFinuje svoji činnost od takto sladěných cílů (tedy od konce svého snažení) a ví proč. Dalo by se toho napsat ještě hodně, ale podstata je jednoduchá - tvůrčí mysl MIMa od METSe se prostě podstatně liší (algorytmicky/míra i obsahově/informace), což je klíčové a rozhodující pro splnění mise (stavu výsledné materie).
P.
Jak říká jeden můj starý známý na otázku: Proč je dnes na světě tak zle ? Protože sa ľudi nemodlá.

Re: Re: Re: Zahodená dialektika

hovorisa | 23.01.2016

,ze niič nie je skryte, čo by nemalo byť odhalené.

?

xx | 17.01.2016

autor? zdroj?
Připadá mi to po zběžném pročtení jako meditace o vývoji druhu na základě vědeckého průzkumu jeho neplodných jedinců. Asi jsem k pochopení smyslu tohoto pojednání intelektuálně nedorostl (ale umím s tím žít).

Re: ?

JanDrda | 18.01.2016

Souhlasím s Vámi. Tak to už jsme dva - zatím.
P. S. není autorem Grigorij Jefimovič Rasputin?

Re: Re: ?

udo | 18.01.2016

Ta3, ta dva ta Raz-Putin :)

Re: ?

Hox | 18.01.2016

Autor, zdroj - je to podstatné? Jde přece o samotnou informaci. Týmová práce, dá se říct v určitém smyslu. Co se týká důvodu, je to uvedeno na začátku, reakce na "kritiku" absence argumentů při hodnocení marxismu v práci Jidášův hřích 20. sjezdu.

Nenacházíte tam pro sebe skutečně nic zajímavého? Není zřejmé, zda jste měl na mysli "uniká mi smysl publikování" nebo "uniká mi smysl obsahu"...

Re: Re: ?

xx | 18.01.2016

Samozřejmě jsem měl na mysli smysl obsahu tohoto pojednání. O autora či autory se zajímám proto, že ten obsah je poměrně hutný a k jeho poctivému pročtení, ne-li pochopení a případné oponentuře je třeba dost času, který bych nerad po prostudování považoval za promarněný. Každopádně zajímavý materiál to je, ale k oponentuře. Hodně dám na první dojem při zběžném přečtení. Proto třeba neztrácím čas na bl, čtením dolejších, fištejnů a jiných.Tam stačí jméno autora a vím své. To je jen příklad, samozřejmě ne srovnání na intelektuální úrovni. Nechtěl bych autora či autory tohoto příspěvku urazit. Proto mne zajímalo, zda jde o některý z materiálů KOB či DOTU nebo jejich rozvinutí osobnostmi třeba tohoto serveru, které se studiem KOB a DOTU zaobírají.

Re: Re: Re: ?

Hox | 18.01.2016

Mírně upravený výtažek z prací autorů kob/dotu, detailněji je vše v "Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty", zatím bohužel jen v ruštině.

Re: Re: Re: Re: ?

xx | 18.01.2016

Tohle? http://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=117 , pokud ano, tak díky.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek