8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“

8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“

18.4.2014

příloha DVTR č.8

 

O-DVTR Príloha 8.doc (62 kB)
R-DVTR Príloha 8.doc (64,5 kB)

 

 

8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“

 

1 J. Giľbo píše o tomto rozdiele vzdelávania „pre všetkých“ a pre tých, ktorí akoby boli „určení-riadiť“, na príklade systému ekonomického vzdelávania, ktorý sa vytvoril v davovo-„elitárnych“ spoločnostiach nasledovne:

„V ekonomickom vzdelávaní ... existujú fundamentálne odlišnosti „ekonomiky pre úradníkov“ a „ekonomiky pre pánov(majiteľov)“. Také oblasti, ako nepriame riadenie na úrovni pravidiel(predpisov), štruktúra peňažného obehu, nepriame stimulovanie, makroriadenie ai., sú v princípe za hranicami základného ekonomického vzdelania.2 Príčina je veľmi jednoduchá – funkcia „ekonomiky pre úradníkov“ pozostáva v zavedení určitých stereotypov (často blízkych čistej mytológii3), ktoré v súhrne programujú predvídateľné správanie sa ekonomických subjektov. Analogické určenie má aj funkcia verejnej ekonomickej vedy. Existencia predvídateľného správania sa týchto „deciek“ zabezpečuje podmienky pre hru v systéme pre tých, ktorí majú vedomosti zo sféry vyššej ekonomiky. Analogická je situácia aj v mnohých iných oblastiach poznania. (...) on (systém prípravy úradníkov – objasnenie autorov pri citovaní) nedáva žiaden prístup k tým znalostiam, na základe ktorých skutoční majitelia západného sveta zabezpečujú efektívne riadenie ekonomiky i stabilnú prosperitu a prekvitanie svojich krajín.“

 

Avšak ekonomická veda – je iba časť sociológie ako celku: všetko čo povedal Giľbo je plne správne, aj vo vzťahu k jej hierarchicky vyšším článkom4, na základe ktorých sa organizuje spoločenské riadenie v nízkofrekvenčných diapazónoch (vo vzťahu k ekonomickým procesom). Aj Giľbo by mal nad tým popremýšľať, keď sám píše, že „analogicky to isté platí aj v mnohých iných oblastiach poznania“.

Ideológie „pre úradníkov“ a ideológie „pre pánov(majiteľov)“ sú natoľko rozdielné, ako je tomu pri ekonomickej vede „pre úradníkov“ a „pre pánov(majiteľov)“. Len s tým rozdielom, že tí, ktorí sa javia na úrovni ekonomiky ako „páni(majitelia)“ sa na úrovni úvah o ideológiach javia ako „úradníci“. Avšak ideológie sú v poradí zase – produktom svetonázorových škôl. Aj v nich existujú rozdiely vzdelania „pre úradníkov“ a „pre pánov(majiteľov). V dôsledku toho tvorcovia verejných ideológii (jeden z historicky posledných príkladov – Adolf Hitler) – sú „pánmi(majiteľmi)“ na úrovni konfrontácie ideologických systémov, no zodpovedajú „úradníkom“ na úrovni porovnávania svetonázorových systémov, z ktorých vytekajú ideológie.

 

A v tom niet ničoho, čím by mohol Giľbo, alebo niekto iný, prispieť do oblasti vedy. Plutarchos, opisujúc rozhorčenie Alexandra Macedónskeho, z dôvodu publikovania niektorých učení filozófom Aristotelesom, uvádza veľmi významný list vojenského veliteľa Aristotelesovi (Aristoteles bol jednym z učiteľov A. Macedónskeho):

„Postupoval si nesprávne, keď si odhalil učenie, ktoré je určené iba pre ústne vzdelávanie. Čím sa teraz budeme odlišovať od ostatných ľudí, ak to isté učenie, na ktorom sme boli vzdelaní sa stane všeobecne dostupným? Chcel by som prevyšovať druhých nielen silou, ale najmä množstvom vedomostí o vyšších veciach (cieľoch).“

Aby uspokojil zranené ambície a pocit nadradenosti A. Macedónskeho nad „ostatnými ľuďmi“, mu vo svojej odpovedi Aristoteles objasnil, že „hoci sú tieto vedomosti zverejnené, sú zároveň akoby aj nezverejnené“.

Na tomto príklade je dobre vidieť, že Alexander Macedónsky – líder „elity“ – bol znepokojený Aristotelovým (Aristoteles = periféria sociálneho znacharstva-„žrectva“) „porušením“ monopolu na Vedomosti, ktoré predstavujú základ moci nad neznalou spoločnosťou. No tu môžeme len hádať, či Aristoteles nebol ešte viac znepokojený nad zachovaním tohto monopolu na Vedomosti. Pretože naznačuje A. Macedónskemu, že ním zverejnené učenie je v istom zmysle defektné a neumožňuje po jeho prečítaní získať Vedomosti v plnej miere: sú potrebné ešte nejaké objasnenia. A možno nielen objasnenia, ale aj spolužitie s nositeľom týchto Vedomosti pri nejakých akciách, spoluúčasť pri nejakých aktivitách, činnostiach.

Ak to samotný A. Macedónsky nepochopil, tak to bolo preto, že nevydeľoval „žrectvo“ z „elity“. No z jeho otázky vyplýva, že sociálni znachari (de-magógovia) ho oboznámili len s tým, čo pokladali za nevyhnutné, aby mohol plniť zverenú misiu. Takto z pohľadu sociálneho znacharstva bol Alexander Macedónsky – iba „úradník“, rovnaký predstaviteľ tlupy, ako aj všetci ostatní, ktorí nepatrili medzi „žrecov“. Tento historický fakt, ktorý opísal Plutarchos ukazuje, že „elita“ i „žrectvo“, každý podľa miery svojho chápania, ochraňovali monopol na Vedomosti a spolupracovali vo sfére riadenia.

Pri tom je si dôležité uvedomiť, že väčšina ľudí pozná Plutarcha ako jedného zo spisovateľov-historikov staroveku, no málokto vie, že bol („vo vedľajšej funkcii“) ešte aj vrchný žrec Delfského orákula. Jednou z povinnosti vrchného žreca v Delfách bolo celkové riadenie prognostickej činnosti orákula a prístup ostatnej spoločnosti k dosiahnutým výsledkom. A z uvedeného dialógu v korešpondencii medzi Alexandrom Macedónskym a Aristotelom je vidieť, že rozdiel v chápaní sveta – je výsledkom pôsobenia systému vzdelávania.

Alexander = „úradník“, Aristoteles = ideologický “pán“. Avšak aj samotný Aristoteles = „úradník“ svojich svetonázorových „pánov“.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 V úvodzovkách sú slová z už skôr spomínanej state J.Giľba.

2 Všetko toto, ako aj mnoho iného je pre všetkých zahrnuté v prácach VP SSSR: v Mŕtvej vode s redakciou v r. 1998,  v Krátkom kurze s redakciou v r. 1999 a v práci K chápaniu makroekonomiky štátu a sveta.

3 Z väčšej časti skutočne predstavujú pravdepodobnú mytológiu, ktorej úlohou je – programovať predvídateľne správanie sa tých, ktorí dostali to alebo oné vzdelanie. A všetko, čo Giľbo povedal o systéme verejného ekonomického vzdelávania v davovo-„elitárnych“ spoločnostiach, platí aj vo vzťahu k prakticky všetkým vedám, ktoré sa vyučujú v systéme verejného vzdelávania. Medzi nimi sú z väčšej časti objektívne iba dve: matematika a zemepis(geografia), a to len z dôvodu ich špecifík predmetov skúmania a nie vďaka systému verejného vzdelávania (chémia a fyzika k ním nepatria, pretože ich teórie sú podmienené svetonázorom teoretikov, ktorý sám o sebe - je produktom ich výchovy a odborného vzdelania).

4 Tie sa vzťahujú k prostriedkom (nástrojom) riadenia vyšších priorít (pozri DVTR a Riadenie globálneho historického procesu v Mŕtvej vode a taktiež Krátky kurz, Otázky metropolitovi Jánovi a hierarchii Ruskej pravoslávnej cirkvi...a ďalšie práce VP).

 

_

Diskusní téma: 8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“

matematika a geografia

.T | 19.04.2014

má celkom potešila tá poznámka o matematike a geografii ... Neviem s akého dôvodu mám k týmto predmetom hlbší vzťah...
(som akurat v maturitnom.. ale čo s nimi ďalej sa ešte musím popasovať)

ďakujem

Re: matematika a geografia

udo | 21.04.2014

Raz sa DVTR, alebo nejaký ekvivalent, bude učiť aj na SŠ a gymnáziách. Pravdepodobne v rámci niečoho, ako relígioetika.
Asi v 1. semestri 1.ročníka.
Predbehla si dobu, tak sa teš z benefitov.
Bo žiješ nie tu a teraz, ale STÁLE, ak chápeš.

Dnes vieš isto viac, ako celá komisia dokopy.
Len im to nedávaj príliš okato na oči, ale dľa možností v rámci ich stereotypov. T.j.ak pred tabuľou zistíš, že si narazila na jezištníkov. Budeš skúšať..hrať sa ty s nimi a nie oni s tebou..podľa Miery chápania objektívnej reality.
Snáď sa os teba niečo naučia..

V zásade proste môžeš byť už teraz v kľude, ak si si preletela DVTR, bo podvedome si schopná dostatočne a nadpriemerne zodpovedať asi každú otázku.. vykľuť sa s česťou v kľude z ľubovoľnej situácie. Čo si sa už naučila, sa ti postupne do mozaiky utrasie a nové už bude pekne do seba ako Tetris zapadať. Len zbytočne nepanikáriť..

Tož veľa zábavy Ti prajem!
..užívaj a pozdrav koMisiu :)

jedinou změnou na jedné úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí

Karla | 18.04.2014

Pe-tri, nejsem neveřejně vzdělaná, takže je mi to nedostupné a vůbec ,jde ta tvoje myšlenka počítačově programátorská převést z toho novodobého počítačového jazyka do člověčího, abych si mohla představit obrázek ?

Re: jedinou změnou na jedné úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí

Pe-tri | 19.04.2014

Asi takhle, představ si, že chceš něco konkrétního udělat třeba uvařit bramboračku. A teď máš dvě možnosti, jak si zajistit potřebné suroviny, třena brambory. Buď si je vypěstuješ sama a nebo si je zajistíš od nějakého externího dodavatele. No a pokud se rozhodneš (a s tebou i ostatní) pro dodavatele (externí služba), výsledek vaření bude vždy závislý od toho, jaké brambory ti (a obecně i všem ostatním) dodal externí dodavatel. A ten tak může jedněmi parametry brambor ovlivňovat všechny bramboračky, které se kde uvaří. Na rozdíl od situace, kdy se na čerpání externí služby/systémové subdodávky nebudeš spoléhat a brambory si vypěstuješ sama. Pak máš pod kontrolou i parametry výsledné bramboračky. Prostě jedinou změnou kvality brambor se mění kvalita všech bramboraček. A až socio-programátor naučí všechny brát od něj brambory, uvalí na jejich dodávky vlastní monopol a už se (bezstrukturně) vezou všichni do jedné a téže systémové závislosti.
Je to lepší ?
P.

Re: Re: jedinou změnou na jedné úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí

Peter Šoltysik | 19.04.2014

Jo -Je to lepsi :-) Vdaka .

Re: Re: jedinou změnou na jedné úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí

a je to | 19.04.2014

není to tak jednoduché - "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky", přistupuje i fenomén "sté opice"- napojení na kolektivní vědomí, v jakém duševním rozpoložení se nacházíte, atd. samozřejmě je také podstatné KDO vaří zda-li "žrec/spravedlivý podle bible, člověk v pravém smyslu/"-vědomý hloubky a púvodu života nebo "laik/ovčan/" např. materialista "když dva dělají to stejné není to vždy to stejné...." příklad uvádíte v rovině hmotné, ale změna-ovlivnění se děje v rovině duševní v rovině mysli, která je nadřazenou hmotě.vlastní monopol nemá budoucnost. obě roviny jsou podmnožinou roviny Tvúrce.

Re: Re: jedinou změnou na jedné úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí

Karla | 20.04.2014

Ano, o hodně lepší. Děkuji :-))

Míra chápání neboli míra vhledu do problematiky

Pe-tri | 18.04.2014

Ano a jen poznámka v tom smyslu, že i přístup k informacím je řízen jak strukturně (školou, učiteli) - tedy elementárně, tak i bezstrukturně - tedy sofistikovaně. Tato sofistikovanější podoba je analogická strukturovanému a později objektovému programování počítačů, kdy jednotlivé úlohy/procesy nejsou vykonávány jedním složitým algoritmem/vykonavatelem, ale hierarchicky zkonstruovanou, do funkčních vrstev rozčleněnou strukturou služeb/objektů, která se vyznačuje dělbou práce organizovanou dle míry vzdálenosti (něvedomosti) úlohy od procesoru s tím, že vzdálenější procesy nezbytně používají ke své činnosti procesy systémovější, tj. bližší procesoru, potažmo jádru OS a jsou na jejich funkčnosti závislé. Podobně jako jsou závislí lidé na periferii vědomostí, např. na funkčnosti pojmů - respektive jejich společného chápání (aby bylo vše dostatečně předvídatelné). A analogicky ke světu počítačů, kdy uživatelé ani programátoři na vyšších úrovních nemají možnost měnit chování systému jako celku, i lidé jsou, coby uživatelé sociálního operačního systému závislí na zdánlivě automatickém a samo sebou fungujícím okolním světě bez toho, aby byli vpuštěni do hlubších, systémovějších vrstev OS. Tedy tam, kde by bylo možno změnit např. chováním/funkčností jedné vrstvy/objektu (třeba způsob práce s daty na harddisku - alá proces poskytování úvěrů) chování všech tisíců aplikací, které ji ke svému fungování potřebují. Jedinou změnou na jedné - hlubší (veřejně vzdělaným lidem nedostupné) úrovni lze dosáhnout všeobecné změny v životě všech lidí/uživatelů (život bez úroků). Mimochodem toto je i způsob, kterým privátně vzdělaní, privilegovaní socio-programátoři mění chování okolní reality bez toho, aby nutili lidi něco měnit na jimi zažitých a dlouho pěstovaných stereotypech. Oni změní chování systému na hlubších úrovních/vrstvách a lidi/uživatelé, při nezměněných návycích si již sami přivodí změnu vnější reality. Změny návyků lidí/ovčanů si vyžadují až tzv. revoluce, ke kterým se ale přistupuje jen při větších upgrade sociálního OS např. již dlouho n(ě)kým avízovaného přechodu na NWO.
P.

Re: Míra chápání neboli míra vhledu do problematiky

Karla | 18.04.2014

Jsem to zblbla, ta otázka na tebe je nahoře

Re: Míra chápání neboli míra vhledu do problematiky

udo | 19.04.2014

Dik moc PeTri za obe podobenstvá.
Je to super.
Pre mňa hlavne tá IT komplexnejšia analógia.
i keď už dlhšie programujem "pomenej"..
..a objektovo orientované kódovanie
nebývalo zrovna mojou doménou..

Tiež sa dosť snažím používať podobenstvá.
Hlavne v osobnom kontakte také obrazy, ktoré sú už ostatným známejšie..či zľudovelé, alebo naopak zo zdravého selského umu skúseností stoviek a tisícov pokolení prameniace.

Programovanie biologických, fuzzy systémov..ľudí sa mi postupne začalo javiť zaujímavejšie ..
Nemusí ísť v tomto zmysle o IT downgrade :)

Přidat nový příspěvek