7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP

7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP

13.4.2014

příloha DVTR č.7

 

O-DVTR Príloha 7.doc (38 kB)
R-DVTR Príloha 7.doc (37 kB)
 

 

7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP

 

Každý jedinec je časť Vesmíru. Keď chce žiť a fungovať vo Vesmíre a nechce byť zničený (rozdrvený), musí sa správať v súlade s tým, čo prebieha okolo neho. V niečom sa podriadiť priebehu okolnosti a v niečom pôsobiť na priebeh udalostí.

Pre jedinca, ktorý je obdarený rozumom a slobodnou vôlou pre výber línie správania, je to v podstate otázka o informačno-algoritmickom zabezpečení jeho správania sa, odhliadnúc od diktátu automatizmov inštinktov, podmienených reflexov a tradícií kultúry.

 

Ak chce jedinec konať ozmyslene a cieľavedome (primerane okolnostiam), je nevyhnutné predvídať dôsledky činov ešte predtým, ako bude nejaká činnosť započatá alebo vstúpi do fázy nezvratných následkov. Preto základnou otázkou akejkoľvek prakticky užitočnej filozófie je – otázka o predvídateľnosti následkov.

Umenie dať presnú (definitívnu) odpoveď na túto otázku v reálnych životných okolnostiach, umožňuje z množstva možných variantov budúcnosti vybrať najlepší variant (vylučujúci aj fragmentálnu realizáciu nejakých nepríjemných-neprijateľných variantov) a k jeho realizácii pritiahnúť dostatočné zdroje.

Vo vzťahu k tomu, iba odvádzanie od života, abstraktná filozofia “prázdnych tárajov” si dovoľuje stanoviť nejakú inú „základnú otázku“, vyhýbajúc sa zjavne alebo skryte stanoveniu si základnej otázky o predvídateľnosti, ktorej riešenie musí byť podriadené všetkým iným „otázkam“.

Prakticky, nezávisle od metód, ktoré sa používajú pre prognózovanie (predikciu), sa otázka o predvídateľnosti redukuje na to, aby už v súčasnej dobe bolo nutné získať obrazy objektívne možnej budúcnosti, v jej rôznych variantoch. Ako najpravdepodobnejších, tak aj variantov s mizivo malou pravdepodobnosťou ich „samočinnej“ realizácie.

Pri absencii riadenia, čo je ekvivalentné „spontánnemu (samovoľnému)“ priebehu udalostí, sa realizuje najpravdepodobnejší variant (samozrejme, ak odhady pravdepodobne zvažovaných variantov neobsahujú hrubé chyby). Ak je „spontánny“ priebeh udalosti neprijateľný, tak je nevyhnutné riadenie. Riadenie priebehu (toku) udalosti spôsobilé realizovať varianty objektívne možnej budúcnosti s menšími pravdepodobnosťami „spontánneho“ priebehu, než sú najpravdepodobnejšie varianty. Korelácia (súvzťažnosť) je tu nasledovná: čím je nižší odhad pravdepodobnosti „samovoľnej“ realizácie vybratého variantu, tým vyššia musí byť riadiaca kvalifikácia tých, čo ho chcú realizovať. Pretože, čím je nižšia pravdepodobnosť „samovoľnej“ realizácie variantu, tým musí byť vyššia kvalita riadenia v procese prechodu do vybraného stavu z reálnej súčasnosti.

Toto všetko v kombinácii so znalosťami, ktoré sú vyjadrené za pomoci rôznych druhov jazykov rozvinutých v kultúre a v neformalizovaných návykoch, obnáša v davovo-“elitárnej” spoločnosti predmet vzdelávania nie „pre všetkých“, ale výlučne „pre úzky kruh, ktorého určenie je – riadiť“. V skutočnej ľudskej spoločnosti sa musí to isté – vo svojom najlepšom tvare (forme) – stať majetkom všetkých.

Jadrom tohto všetkého, bez čoho nemožno vykazovať riadiace pôsobenie, je prognostika (prognózovanie, predikcia). Prognostika môže byť výsledkom vlastného modelovania v relatívne vysokofrekvenčných diapazónoch (škálach) trans-formácie (pre-obrazo-vania) in-formácií vo svojom vnútornom svete toku reálnych procesov. Prognostika môže byť poskytnutá aj z rôznych zdrojov zvonku a s týmito zdrojmi môže byť v interakcii ten alebo iný systém(s-troj) psychiky. Môže byť aj syntézou výsledkov modelovania vo vnútornom svete jedinca a prognostiky, ktorú jedinec dostane zvonku.

Keď mimo analýzy necháme proroctvá, zoslané ľuďom Bohom, tak všetká ostatná prognostika – je výsledkom nejakého modelovania priebehu udalostí v zrýchlenom časovom úseku, za predpokladu možnosti vykazovania riadiaceho pôsobenia tých alebo iných subjektov –manažérov (“riadičov”). Celá táto prognostika si vyžaduje model, ktorý obsahuje in-formáciu, ktorá objektívne charakterizuje tie procesy, v súlade s ktorými má jedinec v úmysle „plávať s prúdom“, a tým na tieto procesy vykazovať väčšie riadiace pôsobenie.

Pokiaľ budeme hovoriť o ozmyslenom správaní sa v Objektívnej realite, tak nevyhnutne musí mať každý jedinec svoj vnútorný in-formačný model Objektívnej reality, ktorá je spoločná pre všetkých. A takýto model je vlastný psychike ľubovoľného jedinca. Tento model potom môže byť reprezentovaný ako in-formačné pozadie (hladina) a súbor rôznorodých párov „to“ – „nie to“, ktoré sú poskytované rozlíšením.Rozlíšenie je u každého jedinca počas celého života svojské: ako z dôvodu rozdielu vo veku, spolupatričnosti k tej, či onej generácii, tak aj z dôvodu toho, že každý zaberá v živote unikátne vlastné miesto a ide vlastnou životnou púťou, nesie svoje a po predkoch zdedené problémy, ktoré rieši alebo nerieši a získavá v Rozlíšení novú in-formáciu v binárnom kóde: „to“ - „nie to“. 

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: 7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP (1)

Ale co

Maros | 13.04.2014

"Každý jedinec je časť Vesmíru. Keď chce žiť a fungovať vo Vesmíre a nechce byť zničený (rozdrvený), musí sa správať v súlade s tým, čo prebieha okolo neho. V niečom sa podriadiť priebehu okolnosti a v niečom pôsobiť na priebeh udalostí.

Pre jedinca, ktorý je obdarený rozumom a slobodnou vôlou pre výber línie správania, je to v podstate otázka o informačno-algoritmickom zabezpečení jeho správania sa, odhliadnúc od diktátu automatizmov inštinktov, podmienených reflexov a tradícií kultúry."

Takto funguju nasi politici alebo ty co su na riadiacich postoch.
Ale ked sa nadtym jako ze zamyslim tak tak fungujeme vsetci preto to tu tak vyzera.

Zdravim Slovanov.

Re: Ale co

Pe-tri | 14.04.2014

Algoritmus je tentýž data jsou různá. Vtip či řešení je v tom, v čem konkrétně se kdo podřizuje a v čem konkrétně kdo působí na průběh událostí. A tyto volby jsou volbami svobodnými, více či méně morálními, podloženými různou mírou chápáni objektivních skutečností, se všemi zde nejednou diskutovanými konsekvencemi. Takto fungují všichni, jen jedni si toho jsou, včetně souvislostí, vědomi více než druzí.
P.

Vést nebo být veden ...

Pe-tri | 13.04.2014

Jen dvě poznámečky k velmi hezkému textu.
1. "základnou otázkou akejkoľvek prakticky užitočnej filozófie je – otázka o predvídateľnosti následkov" - tuto nezpochybnitelnou objektivní pravdu lze používat i v obráceném směru. Tedy z povahy vytýčených následků/výsledků být schopen zvolit/najít to správné výchozí jednání, které kauzálně vede k výslednému, předem vytýčenému cíli. Obecně jsou tyto dva postupy známy jako induktivní a deduktivní modus operandi. Rozdíl je daný tím, jestli na začátku řízení ještě máme svobodu volit vstupní jednání nebo už musíme reagovat na výsledky předchozí volby a v podstatě už musíme hledat správnou formu korekce již nastalých nezvratných následků (detektivové deduktivně hledají příčiny (pachatele) již nezvratně nastalých následků jejich výchozího násilí (obětí)). To nám mj. ukazuje na to, že život se žije/hraje podobně jako se hrají šachy - tedy na tahy.
2. Kdo je v situaci, že jej v životě čeká skutečně řídit okolní procesy (nejen vlastní život) nebo hledá způsoby jak své aktuální řízení zdokonalit, tomu mohu doporučit naprosto vynikající knihu o tom jak řídit, která je napsána zcela srozumitelným, praktickým jazykem a je tedy dostupná prakticky každému. Jedná se o knihu "Vést nebo být veden" autora Dona Fullera.
K sehnání je např. zde: http://knihy.abz.cz/prodej/vest-nebo-byt-veden
P.

Re: Vést nebo být veden ...

udo | 13.04.2014

Áno, ako sme sa už bavili, v ponímaní DVTR(dostaočne všeobecnej teórie riadenia), kap.14, ide o tzv. MDP(Metódu dynamického programovania).
T.j.modelovanie budúcnosti "od konca".
Po latinsky "deFini".
Po určení cieľa, vektora cieľov, cieľového vektora.
Ide o základy praktickej, každodennej prognostiky a riadenia akejkoľvek činnosti, o sTrojenie = tvorenie.

Vyzerá, že tu teda máme podľa donedávna modernejśej manažérskej terminológie taký malý tvorivý vorkšopík :)

..kedysi "prognostický seminár"
..v spomínanej kap.14 aj s grafmi rôznych základných variánt programovania budúcnosti.
Alebo, ak chcete "riadenia osudu" svojho, svojich blízkych, štátu, kultúry..civilizácie

Veď v zásade ide vždy o jedno a to isté,
ak sa na to začneme pozerať zdravo, od konca..

..od možných,
resp. pravdepodobnostne predurčených dôsledkov..
Od stále lepšieho odhadu(metodickej aproximácie) príčinno-dôsledkových vzťahov, podmieneností v reťazci udalostí skúmaného procesu, rozpoznávani a jeho objektívnych pod- a ko-procesov. Cieľov Jeho.
Vzniká teda aj, no hlavne otázka optimalizácie a aplikovateľnosti zvolenej metodiky..zoznam, vektor kritérii vyhodnotenia jej funkčnosti(dosiahnutia cieľov)..podľa možnosti bez "kolaterálnych strát"..či pri ich "prijateľnej miere" - viď efekt of a Monkeys paw(opičí pracky..) od W.W.Jacobsa v eng.hovoriacej proveniencii..

Množstvo knižiek, publikácii okolo riadenia, pomaly každým dňom
exponenciálne narastá. Všetky prečítať tak nejaký autorský kolektív a tobôž nie jednotlivec schopný nie je. Aj keby zvládal rýchlo-čítanie. Preto treba vyberať také, ktoré dávajú komplexný, celostný pohľad na problematiku riadenia a sú čo najUniVersAlnejśie. Až potom je možné prejsť ku nejakému konrétnemu problému-výzve-príležitosti.

Z detstva.. ZŠ, pseudorelígii,.. známa "Snaha o dopracovávanie sa od malých vecí k veľkým", bez dostatoćnej(nie úplnej) znalosti základných mechanizmov riadenia socio-naturálnych javov, spôsobuje v tomto prípade v zásade samovraždu dobromyseľného poslušného idiota(ochorenie, “nehodu”,..).Zdravší sa zasa opíjajú, do hrobu pomalšie ponáhľajú..
Preto sa tento postup myslenia v jeho zvrátenej podobe "Od malého k veľkému"učí aj na známych a menej známych treťoriednych VŠ krížom-krážom po svete..ako pasca na elimináciu konkurencie jelít..
Podobne, ako rozdiel medzi dvoma spisovateľmi, miesto ich spoločných znakov, súvislostí v odliśnostiach, apod..

Teda ešte raz po selsky..
Pravdu majú jelitá v tom, že "Od malého k veľkému" sa ide vtedy, ak chápem, vidím celok.
Inak neviem, kde kúsky mozaiky patria.
Ja makám a lóve..tuke bere ten, ktorí nič nerobí, na mozaiku s odstupu kuká a mňa, ako náradie diriguje.
..niekto si možno povie:
“Ok, a co má jako b(l)ejt? ždycky to tak bylo!”

Problém(príležitosť), je v tom, že keď staviam loď, na ktorej sa mám zviesť po mori a slepo dôverujem fírerovi s megafónom a plánom v diaľke(za oponou) na lešení, riskujem, źe keď sa majster sekne, ja pôjdem aj s rodinou a kamośmi ku dnu.
Navyśe, keď vyzerá, źe je naj..batý.. :)
Neviem teda, či je ďalej rozumné spoliehať sa na tú partu na lešení, keď odtiaľ deň a noc znie hlučné krochtanie a oźralecký blekot(finančné, sociálne, biosférne krízy pri ostentatívnom hédonizme okolo válovov).

Ergo..pár z nás možno išlo bližšie okolo lešenia ..a možno si pod ním aj chvíľu zdriemlo.. i z napadaných servítok, útržkov novín postupne, rokmi poskladalo niečo ako DVTR..

..čím určite nechcem tvrdiť, źe by sa aj u Fullera a iných socionaturálnych "mágov" nemohli nájsť fragmenty nejakých zaujímavých technológii myslenia..

Re: Re: Vést nebo být veden ...

Pe-tri | 13.04.2014

Ano, problém optimalizace a aplikovatelnosti zvolené strategie, jsou v praxi docela klíčové. Osobně říkávám - dokud se nám nekříží hodnoty (ukazatele směru), bývá vše jasné a jednoduché. Potíž v praxi pak ještě bývá při potřebě průběžně monitorovat a kvalitně vyhodnocovat dosažený mezi-stav (alá pozice v šachu).
Ano podruhé, když je jasné, že bez nadhledu se nedá dlouhodobě odolávat zdánlivým nekauzalitám a nelogičnostem. Možné je to ilustrovat např. situací v dopravě, když v důsledku (z aktuálního místa neviditelných) nadjezdů a podjezdů nás cedule navigují doprava, když chceme jet doleva či naopak:).
A tak při doporučení Fullera si jsem plně vědom Vámi zmíněných pastí a pastiček, právě proto to doporučení. Fuller samozřejmě není žádná hlubokomyslná teorie, spíše praktická abeceda řízení a jeho doporučení je směrováno na skutečně začínající, kterým může pomoci nepadnout do zavádějících pastí hned na začátku vlastní praxe. Klasifikuji-li pro tento účel DVTR řekněme jako vysokoškolskou látku, pak Fullerova kniha je první obecná.
A pro toho, kdo je schopen odvozovat své strategie přímo z DVTR, pro toho to zajisté je dětské čtení. Ale z vlastní zkušenosti vím, že lidí schopných odvozovat praktické kroky z teoretických základů až tak mnoho není a DVTR je pro začátek přece jen poněkud těžší kalibr. Takže může vzniknout otázka - - čím jednodušším začít a přitom nepadnout do pasti v podmínkách převisu (zhusta zavádějící) nabídky a nedostatku času ? Fuller je tedy moje odpověď (na tuto pouze hypotetickou otázku).
P.

Re: Vést a/nebo být veden ...

udo | 13.04.2014

Isto..
No pri nepreštudovaní si aspoň základnej verzie DVTR(keď už je k dispozícii), veľmi vážne hrozí, že sa stanete tzv."margin agent".
T.j. nástrojom v rukách toho, kto chápe viac.

Tak, ako sa o realite personálneho manažmentu(formovania ľudí a celých civilizácii), politike a ekonomike, nepriamo-obrazne vyjadril PlutArchos:
"Ty riadiš, no aj tebou riadia"
T.j. vzájomná vloženosť systémov riadenia a
"mágia jej zasvätených iluzionistov"
Plútarch síce bol aj historikom, no zároveň aj kňazom delfského orákulu - inštitutu sociálneho programovania fungujúceho nejakých viac, ako 1000 rokov..

..ostatne oficiálne propagovaným "hIsTórikom" sa tak, ako aj dnes nemohol stať len tak hocikto..Preto sa o známejších tzv. historikoch aj nie nadarmo hovorieva, že sú to "dietky preplatené.."
..ono tá chronologická priorita riadenia podvedomia masy je fakt veľmi dôležitá, hoci sa to často až tak nezdá..

..teda..späť k téme
Ako pri bežnom nižšom, či vyššom manažérskom kurze v nejakej firme, či na VŠ. Dostanete proste "pokvapkách" úzky kruh vedomostí, technológii riadenia, manipulácie, dostačujúcich pre vašu pozíciu v rámci ni(e)kym deFinovanej hierarchie.

Po preštudovaní DVTR sa však prakticky automaticky dostávate na úroveň konceptuálnej moci, globálneho manažmentu.
Ide o zbraň rozpúšťajúcu kastový systém davo-elitárnej pyramídy delegujúcu skutočnú moc znalosti bežným, "najnižším" ľuďom.
"A poslední prvými sa stanú"..pre svoju mravnostný postoj pri rovnakej, či lepśej úrovni chápania objektívnej reality, ako bývalé jElitá.

..Pritom si môžete zachovať svoju vonkajšiu funkciu, ak chcete, no podľa potreby v skutočnosti začnete od daného momentu významne spolurozhodovať o riadení danej organizácie.
I keď to na prvý pohľad a ani na druhý ani pre znalejšieho nemusí takmer vôbec byť vidno. Váš oficiálne nadradený sa tak tiež stáva v skutočnosti mierou svojho nechápania objektívneho stavu podstatných javov(procesov) automaticky podriadeným vo vašich rukách. Tak aj starosta, premier..priemer, developer..či nejaký mafoško..

No pozor na to pokušenie prsteňa moci..

Rozhodnutie je samozrejme na Vás.
Výhodu máte v tom, že Vy viete, že existuje nadštátny a globálny manažment a pomerne jednoduchý popis základných spôsobov jeho metód riadenia(predikcie a korekcie objektívne dominantných socio-naturálnych procesov).

Tí, ktorí si však stále ešte myslia, že táto úroveň manažmentu neexistuje,,sú jej automaticky vydaní "napospas". Spolu so svojim okolím.

Vy sa teda aspoň môžete rozhodnúť.
Ignorácia je však v tomto zmysle tiež len odovzdaním svojich vrodených práv realizácie potenciálu svojho osudu do rúk iných osôb, ktoré realizujú nejakú zvolenú, nimi subjektíne preferovanú štatisticky v rámci svojho riadenia más pravdepodobnostne predurčenú variantu Vášho konkrétneho osudu. Tak aj na neho do tej, či onej miery naviazaných osudov Vašej rodiny blízkych, kolegov, firmy, štátu a pod..

Ako som už naznačoval..neviem teda, či je v tomto kontexte zdravé začať sa hrať s jednotlivými technológiami riadenia(hlavne dominantného=nepriameho) bez celkového teoretického prehľadu.
Veď theóriá je po grécky "pozorovanie"
a techné je "prax".

Či myslíte, že je možné sám za jeden život prísť na skúsenosti stoviek generácii?
Isto..nie je to úplne nemoźné, no zároveň veľmi, veľmi nepravdepodobné.
Inak povedané:
"Býva hlúpe nepoučiť sa zo skúseností predkov."
A DVTR sú práve pokusom podania týchto skúseností z rozprávok stoviek, možno tisícov generácii v aktuálnejšej forme.

No ako som povedal..
Rozhodnutie je na Vás, na každom z Vás.
Tak aj zodpovednosť.
Ide len o návrh riešenia a moźno časom prídu i lepšie.

Re: Re: Vést a/nebo být veden ...

Pe-tri | 13.04.2014

Rozumím, souhlasím a byl bych velmi nerad, kdyby mé doporučení vypadalo jako že navrhuji alternativu k DVTR, či nějakou její přípravku. Souhlasím totiž i s tím, že z vícero důvodů je Vámi zmíněná chronologie učení (nejprve konceptuální rámec učiva, potom detaily) skutečně metodicky optimální varianta i pro začátečníky a to nejen v oboru teorie řízení. Spíše jsem svým doporučením měl na mysli ty lidičky, kteří už o DVTR "mají nějakou páru" a hodilo by se jim i něco jednoduchého praktického, které by DVTR vhodně doplnilo (specificky detailizovalo) či ukázalo na problematiku řízení i z jiného, jednoduššího úhlu pohledu a umožnilo tak in-divi-duálně skládanou mozaiku vylepšit. Ale možná se mýlím a jsem příliš velký pesimista, který vychází z mylného předpokladu, že většina dnešních lidiček jsou na DVTR až příliš pomýlení a skutečně potřebují nějakou méně komplexní přípravku. Jestli následně dospějí až k DVTR, už bude věcí jejich volby.
P.

Re: Re: Re: Vést a/nebo být veden ...

udo | 14.04.2014

Možno máte pravdu PeTri.
Ostatne DVTR ľiďom následne aj tak pomôže upostupne sporiadať aj predošlé inFormácie. Podobne, ako deFragmentácia pri upratovaní HDD(pevného disku syntetických systémov nebiologického typu).

Akurát ide o čiastkovú "stratu času" a zvyšovanie bezpečnostného rizika, keďže dôsledky niektorých daným jedincom objektívne chybne spustených, transformovaných..ovplyvnených procesy, môžu byť takmer nevratné..

V zásade je DVTR algoritmicky podobne nastavená, ako defrag procedúry IT sektoru..Veď na vývoji, zostrojení diskutovanej technológie myslenia sa v nemalej miere zúčastňovali práve aj technickí inžinieri..nie zlí špecialisti svojich oborov.
Aj vojenskí, voči ktorým býva dnes mnoho predsudkov, napriek tomu, že sú často možno najpraktickejší..
Pravdou je však aj to, že bez vetra sa lístok nepohne..
..a mnohí nadaní kolegovia sa za nemalé peniaze nechali kúpiť od "The dark site :)" :(
..no snáď sa postupne vrátia medzi ľudí schopných a želajúcich si na najvyššej známej úrovni myslenia objektívnejšie rozlíšenie lepšieho a horšieho (1,0)

opakujem teda..
možno máte v tomto zmysle aj vy pravdu..
Dik za návrh

Přidat nový příspěvek