Zvíťazili sme v roku 1945 nad fašizmom? Kde sa vzal v roku 2000? A bude v roku 2055? (18+)

Zvíťazili sme v roku 1945 nad fašizmom? Kde sa vzal v roku 2000? A bude v roku 2055? (18+)

25.6.2018

inance.ru

 

Článok bol vytvorený účastníkmi Prvého turnusu «Školy analytiky» http://inance.ru/2018/03/pervaya-shkola-analitiki/   

 

Mnohí naši spoluobčania za posledných 25—30 rokov (približné obdobie tzv. trhových reforiem) neraz počuli od svojich priateľov, príbuzných, jednoducho známych, ostré negatívne hodnotenie práce riadiacej «elity» stojacej pri moci, s použitím takých slov, ako: darebáci, ničomníci, naničhodníci, dobytok, idioti, zvery, fašisti, s rôznym stupňom emocionálneho náboja, ako na adresu jednotlivých osôb, tak aj celých inštitútov štátnej moci. No ak v krajine, ktorá 9. mája 1945 porazila fašizmus, potomkovia víťazov hodnotia činnosť niektorých orgánov štátnej moci a jej predstaviteľov ako zvieraciu a fašistickú, potom sa nabáda otázka: aký fašizmus sme porazili?, ako sme ho porazili, ak možno vo veľkých mestách Ruska stretnúť «hajlujúcich» mladých ľudí so svastikou, a v niektorých republikách bývalého ZSSR vidieť fakľové sprievody a pochody veteránov SS? Porazili sme ho vôbec? Aby sme túto otázku zodpovedali, je potrebné pochopiť podstatu fašizmu ako spoločenského javu, a tiež morálne a svetonázorové osobitosti fungovania psychiky jeho (fašizmu) nositeľov.

«Jednota, — hlásilo orákulum našich dní, —
Môže byť ukovaná len železom a krvou…
No my ju skúsime skovať láskou, —
A potom uvidíme, čo je pevnejšie…»

F. I. Tjutčev

Aby sme sa naučili žiť v mieri a súlade, musí ľudstvo venovať pozornosť chybám histórie. Ako hovoril Kľjučevskij V. O.:

«História nie je učiteľka, ale dozorkyňa: Ona neučí nič, len trestá neznalosť lekcií».

Osvojil si svet a predovšetkým národy Ruska lekcie Druhej svetovej vojny, ktorú rozpútal nacizmus? Politická situácia dnes v najrôznejších krajinách obsahuje obnovu nacistických myšlienok. Tieto strašné procesy možno pozorovať na Ukrajine, v Poľsku, v Nórsku, Nemecku, Grécku, na Blízkom východe. No mnohí ľudia doteraz nerozlišujú pojmy nacizmus a fašizmus. Medzi nimi existuje principiálny rozdiel, a v čom menovite spočíva? Na to je potrebné pochopiť, čo je základom týchto pojmov, a následne aj javov, ktoré opisujú.

 

FAŠIZMUS AKO KULTÚRA SAMORIADENIA

Fašizmus  — to je kultúra spoločenského samoriadenia, charakteristická tým, že časť spoločnosti, zaujímajúca dominantné postavenie na základe monopolu na vedomosti a zdroje, potláča sociálny a iný rozvoj ako jednotlivých jedincov, tak aj celých skupín ľudí, a tiež ich možnosti plnohodnotnej účasti v spoločenskom živote. Tento typ samoriadenia je možný len pri spoločenskej organizácii, charakteristickej pre davo-«elitárnu» spoločnosť.

Podstata fašizmu ako takého nezávisí od toho, ako ho nazývajú, za aké idey sa skrýva, a akými spôsobmi vládne spoločnosti, ale v aktívnej podpore davom «malých ľudí» (pozn. prekl.: použitý výraz predstavuje spodinu spoločnosti v Dillí ) systému zneužívania moci «elitárnou» oligarchiou, ktorá na základe ideového presvedčenia davu samotného:

 • prezentuje nepravdovernosť ako akoby istinnú «pravdovernosť», a na tomto základe, prekrúcajúc chápanie sveta ľuďmi, všetkou jej podriadenou silou pestuje v spoločnosti nepravdovernosť, čím ľuďom bráni dosiahnuť kvalitu Človeka (predstaviteľa biologického druhu homosapiens s realizovaným geneticky podmieneným potenciálom rozvoja osobnosti, psychika ktorého je formovaná v normálnom vzájomnom pomere reflexov, tradícií (automatizmov), zdravého úsudku, intuície);
 • pod rôznymi zámienkami celou jej podriadenou silou utláča všetkých a každého, kto pochybuje o pravdovernosti jej samotnej, a ňou uskutočňovanej politiky, a rovnako potláča aj tých, ktorých z toho podozrieva (občas bez akýchkoľvek reálnych základov a predpokladov).

Dav je podľa definície V. G. Belinského, — «skupina ľudí, žijúcich podľa tradícií a mysliacich podľa autorít», t.j. dav je množina jednotlivcov, žijúcich bez svedomia.

A nie je dôležité, či vládnuca oligarchia vystupuje verejne a ceremoniálne, а vyvyšuje sa nad spoločnosťou;

 • alebo sa vyvyšuje štandardne, na verejnosti prezentuje pokoru a službu davu, ktorý nazýva národom;
 • alebo koná v skrytosti, a presvedčuje spoločnosť prostredníctvom svojej periférie o svojej akoby neexistencii, a teda cez «neexistenciu» , — o svojej nečinnosti, v dôsledku čoho sa všetko v živote spoločnosti deje akoby «samo od seba», a nie účelovo, podľa scenáru konceptuálne zdatných kurátorov oligarchie.

Fašizmus plodia nositelia štruktúry psychiky, fungujúcej podľa princípu «čo chcem, to aj dostanem», a predstavuje kultúru samoriadenia davo-«elitárnej» spoločnosti, ktorá nedozrela do Ľudskosti alebo v jej rámci určitých spoločenských skupín.

«Tí, čo chcú a aj dostanú»

Ak je osobnosť schopná povzniesť sa nad inštinkty a spoločenské postoje, rozumom vypracovávať nové algoritmy správania, a má vôľu ich nasledovať, no zároveň riadiť sa podľa princípu «najskôr mne, potom podľa postavenia», «existuje môj názor a nesprávny», «čo chcem, to aj dostanem», a pritom odmietajú svedomie, tak takáto osoba má štruktúru psychiky, opísanú v rovnomenných poémach A. S. Puškina a M. J. Lermontova «Démon». «Démoni» sú schopní tvoriť, avšak bude táto tvorba dobrom alebo zlom, to závisí od ich skutočnej morálky.

Fašistická kultúra samoriadenia je vybudovaná tak, aby vylúčila plnú realizáciu ľudského potenciálu a na určitých etapách zastavila formovanie osobností narodených do kvality Človeka s veľkým písmenom, a týmto zároveň zabránila vzniku kultúry ľudskosti a a jej zodpovedajúcej organizácii života spoločnosti.

 

O Človeku s veľkým písmenom

Ak je osobnosť schopná povzniesť sa nad inštinkty a spoločenské postoje, rozumom vypracovávať nové postoje/algoritmy správania, a má vôľu ich nasledovať, a pritom podriaďuje výber spôsobu správania Svedomiu, vtedy má táto osoba ľudskú štruktúru psychiky, ktorú by mal nadobudnúť každý k začiatku svojej dospelosti v procese rozvoja genetického a psychického programu formovania organizmu druhu Človek rozumný.

«SVEDOMIE - morálne vedomie, morálny cit alebo zmysel v človeku; vnútorné vedomie dobra a zla; úkryt duše, ktorý reaguje schválením alebo odsúdením každého činu; schopnosť rozpoznávať kvalitu skutku; zmysel, nabádajúci k istine a dobru, odvracajúci od lži a zla; spontánna láska k dobru a k istine; vrodená pravda, na rôznom stupni vývoja». (V. Daľ, Výkladový slovník živého veľkoruského jazyka)

Ako aj celý systém v Prírode, ľudstvo a každý človek ako jeho časť, má potenciál rozvoja. Teda dobro — to je to, čo je orientované na rozvinutie potenciálu rozvoja človeka a ľudstva, a zlo — je to, čo je orientované na bránenie rozvoju tohto potenciálu. Ľudská štruktúra psychiky sa v živote prejavuje v úprimnej snahe vyplniť svoju misiu alebo časť v spoločnom zámere rozvoja ľudstva, ako tento zámer cíti a chápe samotný človek, riadiac sa pritom Svedomím a v každom konkrétnom výbere «dobro — zlo» si vyberá stranu dobra.

Nezávisle od toho, či si tento fakt uvedomujú samotní fašisti alebo nie, účelom fašizmu je práve zabrániť každému jednotlivcovi stať sa Človekom — nositeľom skutočne ľudskej štruktúry psychiky, keď všetky zložky psychiky harmonicky pracujú na tom, aby jednotlivec žil podľa Svedomia. Podľa svojej podstaty je tento cieľ — «mystický» a vyplýva z mimo sociálnych zdrojov а v rámci spoločnosti sa ako cieľ fašizácie chápe túžba po moci v záujme dosiahnutia parazitického vládnutia klanovo-oligarchických skupín nad spoločnosťou, ktorých môžu predstavovať dediční alebo meniaci sa «vodcovia», «národní lídri», «veľkňazi» a pod.

Chápajúc podstatu fašizmu ako systému človeka-nenávidiacej organizácie spoločnosti, v ktorej «elita», zneužívajúc moc, vydáva nepravdovernosť za akoby istinnú pravdovernosť, a pritom je vo svojich zneužitiach podporovaná davom malých ľudí, uvidíme, že v máji 1945 sme neporazili fašizmus, ale jeho modifikáciu — nacizmus, ktorý bol len formou a ideologickou obálkou mnohotvárneho fašizmu, pretože fašizmus, ako spoločenský jav, je ideologicky všežravý.

NACIZMUS

Nacizmus — to je uznanie svojej národnej kultúry ako najlepšej s následným vyhubením iných kultúr a/alebo národov, ktoré ich vybudovali. Nacizmus môže v spoločnosti existovať aj pri monarchii, aj pri republike (typy štátnosti), aj pri otrokárskom zriadení, aj pri feudalizme, aj pri kapitalizme, aj pri socializme (ekonomický systém). Nacizmus môže zasahovať jednotlivé skupiny obyvateľstva, a môže byť rozšírený na celú spoločnosť. Nacizmus, ako modifikácia fašizmu — to je uznanie jedinečnosti vlastnej kultúry a vedomé zničenie iných kultúr, uznaných za menejcenné, ako aj ich nositeľov.

Obr.: Kolonizácia, sprevádzaná cieľavedomým vyhladzovaním Austrálcov, priviedla k prudkému zníženiu ich počtov – do 60 tis. v roku 1921

 

Nacizmus je vo svojej podstate najzverskejšou formou prejavu fašizmu. No, ak sa fašistická kultúra samoriadenia spoločnosti buduje tak, aby bolo vylúčené sformovanie osobností novorodencov ako nositeľov nezvratne ľudskej štruktúry psychiky a takto zabrániť ustanoveniu kultúry ľudskosti a jej zodpovedajúcej organizácii života spoločnosti, tak cieľom nacizmu je priame zničenie iných kultúr, a teda aj ich nositeľov. Najrýdzejší nacizmus bol v Nemecku v čase Tretej ríše. A svoju nenávisť nasmeroval na iné «menejcenné národy».

Zločiny nacizmu

Hľa o čom hovorila nacistická propaganda v rokoch 1941—42: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_xXYQb9T524

Pri tom je pozoruhodný komentár už z roku 2016, ktorý jasne ukazuje, že boj o mysle pokračuje aj dnes:

Prababka rozprávala, že cez vojnu, počas nemeckej okupácie dedina rozkvitla. Nemci dovolili mať vlastné kone atď. Pokým neprišli červení partizáni.

A propaganda už pre Ukrajincov tej doby:

Obr.: Pokojne hľadíme do budúcna!

 

A hľa, čo bolo v skutočnosti.

Vedenie nacistického Nemecka vydalo rad dokumentov, ktoré vojakov vermachtu zbavovali zodpovednosti za zločiny na okupovaných územiach. Hľa, čo sa hovorilo v predpisoch veliteľa štábu najvyššieho velenia ozbrojených síl Keitela 13. mája 1941 — nedlho do napadnutia ZSSR:

«Partizáni musia byť nemilosrdne zničení vojskami v boji alebo pri prenasledovaní. Všetky ostatné útoky nepriateľských civilistov na ozbrojené sily musia byť vojskami na mieste potlačené s použitím najextrémnejších opatrení na zničenie útočníka.
Voči obciam, v ktorých boli ozbrojené sily vystavené zákernému alebo zradnému útoku, musia byť okamžite použité masové násilné opatrenia, ak okolnosti neumožňujú rýchlo zistiť konkrétnych vinníkov.
Začatie vyšetrovania za činy, spáchané vojakmi a obslužným personálom voči nepriateľským civilistom, nie je záväzné ani v prípadoch, ak sú tieto činy zároveň vojenským zločinom alebo priestupkom. Pri odsúdení sa navrhuje mimoriadne kriticky posudzovať hodnovernosť výpovede nepriateľských civilistov».

A doslova od prvých dní vojny začali agresori konať cynicky a tvrdo. Uvedieme niekoľko príkladov.

Bielovežský prales

V júli 1941 organizoval policajný pluk «Centrum» trestnú akciu v Bielovežskom pralese a priľahlých oblastiach. Bolo vypálených 34 obcí.

Pripjaťské močariny

V priebehu operácie «Pripjaťské močariny» v júli — auguste 1941 dosiahlo množstvo obetí 13.788 ľudí. V septembri — októbri bolo na území Minskej, Mahiľovskej, Vicebskej a Brestskej oblasti uskutočnených 10 operácií, v dôsledku  ktorých bolo zlikvidovaných , ako to vyplýva z výkazov kárateľov, 7.162 ľudí.

Mahiľovská oblasť

Z informácie zástupcu veliteľa UNKVD Mahiľovskej oblasti, Krymova. 30. septembra 1941:

«15. augusta na úsvite začal z pásma Davyd-Haradok útočiť na Turov trestný oddiel. Pri dobytí mesta Turov oddiel zapálil centrum oblasti, zastrelil 13 židov, časť zobral so sebou a ustúpil do dediny Veresnica, vzdialenej 7 km od Turova, kde začal pogrom židovského obyvateľstva (zajal niekoľko židovských rodín, zatvoril do stodoly a zapálil).
Keď prišli posily 700 — 800 ľudí, trestný oddiel obsadil Turov, pri útoku ho najskôr na piatich miestach zapálil, okrem toho zapálil dediny Ryčev, Chyľčiice, Chačeň, Pogost a i.. V dedine Pogost Turovskej oblasti zahnal k rieke Stvigo okolo 50 ľudí – detí a žien — všetkých postrieľal guľometom».

Nemecké velenie vyžadovalo prijať voči partizánom a miestnemu obyvateľstvu najtvrdšie opatrenia.

«Skúsenosť učí, že kolektívne popravy, spálenie dedín bez plnej likvidácie alebo vysťahovania ich obyvateľov majú pre nás zlé následky»,

— uvádzalo sa v príkaze veliteľa operatívneho štábu polície bezpečnosti a SD Ríšskeho komisariátu Ostland z 18. novembra 1942. V tomto roku bolo uskutočnených 65 trestných operácií.

Močiarna horúčka

Veľká operácia «Močiarna horúčka» sa uskutočnila od 25. augusta do 20. septembra, zasiahla územie Brestskej, Vicebskej a Minskej oblasti. Všetky dediny v lesných a močaristých miestach boli zničené. V priebehu operácie zomrelo viac než 10.000 civilistov, vyše 1.200 ľudí bolo odvezených na nútené práce do Nemecka. Avšak fašisti priznali, že splniť stanovenú úlohu ohľadom zničenia partizánov sa im nepodarilo.

Nalibokský prales

Pripomenieme video o propagande: https://www.youtube.com/watch?v=_xXYQb9T524

A teraz sa pozrime, ako opisoval skutočnosť vo svojom denníku bojových akcií vyšší dôstojník SS a polície Ríšskeho komisariátu Ostland. September 1942:

«6. septembra
Operácie v Nalibokskom pralese sú ukončené. Za účelom skrotenia ohnísk nepokojov boli všetky dediny a samoty v tejto oblasti, obyvatelia ktorých boli spojení s banditmi, spálené a zničené. 204 ľudí, podozrivých z príslušnosti k banditom, bolo zastrelených. 1.217 ľudí evakuovaných (t.j. vysídlených — naša poznámka)».

Zimné kúzlo

Na začiatku roku 1943 okupanti uskutočnili rad trestných operácií proti partizánom Rosonsko-Osvejskej oblasti. Jedna z nich — «Zimné kúzlo» — trvala od 16. februára do 30. marca. Fašistom sa podarilo spôsobiť partizánom citeľné straty. Bol zabitý a zranený značný počet bojovníkov a veliteľov, stratili nemálo potravinových zásob, zničené partizánske tábory. Zlikvidovaných bolo 13.677 civilistov, viac než 2.000 ľudí vyslaných na nútené práce do Nemecka a Lotyšska, viac než 1.000 detí bolo vyslaných do Salaspilského tábora smrti. Počas tejto operácie bolo vypálených 439 dedín. Obzvlášť veľké straty si odniesla Osvejská oblasť.

Katyň

Príbeh Katyne je symbolom likvidácie bieloruských dedín nacistami a ich miestnymi pomocníkmi. V archívoch sa uchovalo predtým v periodickej tlači nepublikované svedectvo očitého svedka čo prežil, o tom, ako to bolo.

Z protokolu výsluchu Jozefa Kaminského o vypálení dediny Katyň Logojskej oblasti. 31. januára 1961:

«21. marca 1943, v nedeľu, prišlo do dediny Katyň veľa partizánov, názov oddielu ani brigády nepoznám. Prenocovali, ráno ešte za tmy väčšia časť z nich dedinu opustila. V strede dňa, t.j. v pondelok 22. marca, som nachádzajúc sa doma v dedine Katyň, počul streľbu v okolí dediny Kozyr, vzdialenej 4 — 5 km. Pričom streľba bola spočiatku veľká, potom sa prerušila a onedlho sa na nejaký čas obnovila. Nepamätám si presne, zdá sa mi, že o 15. hodine sa partizáni vrátili do Katyne… Po hodine-poldruha začali našu dedinu obkľučovať Nemci, po čom sa medzi nimi a partizánmi začal boj. Niekoľko partizánov v dedine Katyň bolo zabitých, konkrétne na vlastné oči som videl, že v mojej záhrade ležalo telo zabitej ženy-partizánky… Medzi miestnymi sa hovorilo, nepamätám kto konkrétne, že na strane partizánov boli ďalšie, no ja sám som viac mŕtvych nevidel. Či boli straty na strane nemeckých vojsk, neviem. Partizáni sa po asi hodinovom boji stiahli, a vojaci nemeckých vojsk začali sústreďovať povozy a nakladať na ne zariadenie. Z množstva obyvateľov dediny Katyň zobrali na povozy len jedného Rudak Stepana Aleksejeviča… Ostatných obyvateľov začali zháňať do stodoly, vzdialenej 35 — 50 metrov od môjho domu, to znamená do mojej stodoly. Ja som žil na pravej strane a v strede dediny Katyň, keď sa ide z dediny Sladovišče zo smeru Logojska. A moja stodola, do ktorej káratelia zháňali ľudí, bol umiestnený bližšie k ulici. Do môjho domu prišlo najskôr 6 kárateľov, hovoriacich po ukrajinsky a rusky. Oblečení boli — traja v nemeckej uniforme, a ostatní, presnejšie, ďalší traja káratelia v nejakých vojenských kabátoch sivej farby, akoby ruských (jedná sa zrejme o červenoarmejskú uniformu — naša poznámka) vojenských kabátoch. Všetci boli ozbrojení puškami. Vtedy som bol doma ja, moja žena Adela a štyri deti vo veku od 12 do 18 rokov. Kľačal som na kolenách, pýtali sa ma koľko bolo partizánov. Keď som povedal, že u mňa bolo 6 ľudí, a kto to bol že neviem, presnejšie či partizáni alebo niekto iný — tak som sa vyjadril, potom sa spýtali, či mám koňa, a prikázali ho zapriahnuť. Len čo som vyšiel z domu, jeden z kárateľov, oblečený vo vojenskom kabáte sivej farby, na rukáve mal našité znaky nejakého, ak sa nemýlim, hnedého odtieňa, bol vysoký, plnej postavy, okrúhly v tvári, hovoril hrubým hlasom, udrel ma pažbou pušky do pleca, nazval ma banditom a prikázal rýchlejšie priahať koňa. Kôň bol u môjho brata Kaminského Ivana Jozefoviča, ktorý býval oproti môjmu domu cez ulicu. Keď som tam prišiel do dvora uvidel som, že môj brat Ivan už ležal na prahu svojho domu zabitý. Zrejme bol zabitý ešte počas bojov, v dôsledku ktorých boli aj okná čiastočne vybité, aj v mojom dome. Koňa som zapriahol, zobrali ho káratelia, a mňa a syna môjho brata Vladislava dvaja káratelia zahnali do mojej stodoly. Keď som vošiel do stodoly, bolo tam už 10 ľudí, vrátane mojej rodiny. Ešte som sa spýtal, prečo nie sú oblečení, na to moja žena Adela a dcéra Hedviga odpovedali, že ich káratelia vyzliekli. Ľudí ďalej zháňali do stodoly, táto bola v krátkom čase celkom zaplnená, že nebolo možné ani zodvihnúť ruky. Do stodoly zohnali 107 mojich rodákov. Keď otvárali dvere a vháňali ľudí, bolo vidieť, že mnohé domy už horia. Pochopil som, že nás postrieľajú, povedal som ľuďom v stodole: «Modlite sa k Bohu, pretože tu všetci zomrieme». Do stodoly boli nahnaní civilní obyvatelia, medzi ktorými bolo veľa maloletých detí, dokonca batoliat, a ostatní — najmä ženy a starci. Ľudia odsúdení na smrť, vrátane členov mojej rodiny, veľmi plakali, kričali. Keď káratelia otvorili dvere stodoly, začali ľudí strieľať z guľometov, automatov a iných zbraní, no streľbu pre veľký krik (rev) ľudí takmer nebolo počuť. Ja som sa so svojím 15-ročným synom Adamom ocitol pri stene, zabití obyvatelia padali na mňa, ešte živí sa zmietali v spoločnom húfe, ako vlny, zo zranených a mŕtvych sa liala krv. Spadla horiaca strecha, strašný, divoký rev ľudí ešte zosilnel. Ľudia, horiaci pod ňou za živa tak revali a krútili sa, že aj táto strecha sa otáčala. Podarilo sa mi dostať sa spod mŕtvych tiel a horiacich ľudí a doplaziť sa k dverám. Tu kárateľ, ktorý stál pri dverách, do mňa vystrelil z automatu, v dôsledku čoho ma zranil do ľavého pleca; guľky ma akoby popálili, poškriabali na niekoľkých miestach telo v oblasti chrbta a roztrhali mi odev. Môj syn Adam, dovtedy obhorený, nejakým spôsobom vyskočil zo stodoly, no po výstreloch 10 metrov od stodoly spadol. Ja, už ranený, preto, aby do mňa viac nestrieľal, ležal som bez pohybu, tváril som sa ako mŕtvy, no časť horiacej strechy mi spadla na nohy, a zapálil sa mi odev. Potom som sa začal plaziť zo stodoly, trochu som nadvihol hlavu, uvidel som, že kárateľ už nie je pri dverách. Pri stodole ležalo veľa zabitých a obhorených ľudí. Ležal tam aj ranený Etka Albín Felixovič, z boku sa mu valila krv, a pretože som bol hneď vedľa neho, krv tiekla priamo na mňa. Ešte som sa mu snažil pomôcť, rukou som tlačil na ranu, aby krv netiekla, no on už umieral, už bol celkom obhorený, na tvári a tele už nemal kožu, no aj tak ešte dva krát povedal: «Zachráň!», keď zacítil môj dotyk. Kárateľ začul slová zomierajúceho Etku Albína, odkiaľsi prišiel, nič nehovoril, zdvihol ma za nohy a pustil, ja, hoci som bol napoly pri vedomí, som sa neprevrátil. Vtedy ma tento kárateľ udrel pažbou do tváre a odišiel. Mal som obhorenú zadnú časť tela a ruky. Ležal som celkom bosý, keďže som si vyzul horiace kapce, keď som sa vyplazil zo stodoly. Ležal som na snehu v kaluži krvi, zmiešanej so snehom. Onedlho som začul signál kárateľov k odchodu, a keď trochu poodišli, môj syn Adam, ležiaci neďaleko mňa, asi tri metre, ma k sebe zavolal, aby som ho vytiahol z mláky. Priplazil som sa, pridvihol som ho, no uvidel som, že je guľkami rozpáraný napoly. Môj syn Adam sa ma ešte raz opýtal: «A žije mama?» — a potom zomrel. Nepamätám si, aké ďalšie mŕtvoly ležali okolo stodoly, spomínam si ešte na Želobkoviča Andreja, ktorého som videl mŕtveho. Okrem členov mojej rodiny, tam zahynula jeho žena a tri deti, vrátane batoľaťa. Sám som sa nedokázal postaviť a kráčať, no onedlho ku mne prišiel môj švagor Jaskevič Jozef Antonovič, žijúci na samote poldruha kilometra od dediny Katyň, a odviedol ma k sebe domov, presnejšie, takmer ma niesol na sebe. Dedina Katyň už celkom dohárala. To bolo večer 22. marca 1943, keď sa už zotmelo».

Za tri roky okupácie hitlerovci vo vidieckych oblastiach Bieloruska uskutočnili viac než 140 veľkých trestných operácií. Málo známy fakt: vo Vicebskej oblasti zapálili 243 dedín dva krát, 83 — tri krát, 22 — štyri krát a viac, v Minskej oblasti dva krát zapálili 92 dedín, tri krát — 40, štyri krát — 9, päť a viac — 6 dedín.

Hľaď a rozmýšľaj

No to všetko sú len slová, opisy, hoci aj strašné, a je potrebné to vidieť, aby bolo možné precítiť — čo to je, keď ľudí bijú, znásilňujú, pália za živa, zabíjajú. Nasledovné video je 18+, pretože bez príkras ukazuje zverstvá nacistov na okupovaných územiach. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WwevSj2SB4s

Pred oslavami Dňa víťazstva nad nacizmom tiež naliehavo odporúčame pozrieť si film Michaela Romma «Obyčajný fašizmus». Aj jediné pozretie si tohto filmu naučí mnohému a dá viac materiálu na rozmýšľanie.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5202&v=3XkYpjJT3fs

CZ titulky: https://gloria.tv/video/2rgDvJpVZwytEBpK7jeRCCLc1

 

História je opäť pripravená vystúpiť v úlohe dozorkyne, ak ľudstvo nedokáže zistiť, že fašizmus nie je charakteristický štátom organizovaným terorom voči «zlým», ani ideológiou ako takou, a o to menej — symbolikou.

Teraz bude jasné, že víťazstvom nad jedným z variant fašizmu — nacizmom, vypestovaným Európu pod vedením hitlerovského Nemecka, na 6.-tej vojenskej priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia (najkratšieho trvania podľa efektívnosti vplyvu na spoločenské procesy), a nepochopiac podstatu samotného fašizmu, z dôvodu životu neadekvátnej metodológie poznávania a systému vzdelávania , existujúcich v sovietskej aj v súčasnej ruskej spoločnosti, väčšina našich spoluobčanov nevidí v západnej kultúre základy a prejavy fašizmu. Z tohto dôvodu nevideli fašizáciu vlády sovietskej spoločnosti, pomaly prebiehajúcej po smrti Stalina, a nevidia jeho prejavy v súčasnom Rusku.

Okrem toho v súčasnom politickom lexikóne sa slová «fašizmus», «nacizmus», «národný socializmus» stali synonymami napriek tomu, že každé z nich charakterizuje iné javy v živote spoločnosti. V dôsledku čoho názorné predstavy väčšiny ľudí o fašizme — to sú fakľové pochody, lietadlá a tanky so svastikou, zbesilé predstavenia Hitlera a iné obrazy hitlerovského Nemecka, brániace a zatvárajúce možnosť pochopenia podstaty fašizmu, v skutočnosti fungujúce ako kamufláž, ak ich nesprevádza zmysluplná informácia o podstate fašizmu, ktorú nepochopiac Sovietsky zväz, víťaz nad západným fašizmom v nacistickom balení, o 40 rokov prišiel s natiahnutou rukou za ekonomickou pomocou za druhým variantom západného fašizmu, no už v liberálnom balení.

Preto nie náhodou sa film Romma «Obyčajný fašizmus» končí zábermi amerického života. Mimochodom odporúčame vám prečítať si, čo o svojom filme rozprával v rozhovore sám Michael Romm → Михаил Ромм о создании фильма «Обыкновенный фашизм». [ 1 ]
 

BRAT-DVOJČA — LIBERALIZMUS

Chápanie podstaty liberalizmu, ako systému vycibrenej nenávisti človeka (zvýraznené nami) nie je možné bez chápania podstaty človeka, t.j. bez identifikácie tých osobitostí, ktoré odlišujú plnohodnotného človeka od neplnohodnotných, človeku podobných ľudí; a rovnako bez identifikácie tých osobitostí, ktoré v biosfére Zeme odlišujú druh «Človek rozumný» v jeho všetkých rasách od zvieracích druhov.

Z ignorovania mysliteľmi a obyvateľmi Západu problému otázky, na ktorú poukázal Diogenes, tým, že postavil otázku o plnej dôstojnosti človeka, t.j. on neuznával, že na to, aby bol človek človekom, sa stačí narodiť v rámci tohto biologického druhu, aj vyplýva ideológia liberalizmu, podľa ktorej narodiť sa ako predstaviteľ biologického druhu «Človek rozumný» a získať čosi, čo ani nie je výchovou v prostredí sebe podobných — je štandardne — plne postačujúce na to, aby sa stal človekom. Všetko ostatné sú sprievodné detaily, charakterizujúce osobnú zvláštnosť.

Avšak reálna spoločensko-politická prax liberalizmu nepotvrdzuje životaschopnosť takýchto deklarácií. Konkrétne, život spodiny, neustále plodiacej v liberálnych spoločnostiach zločincov, nie je stimulom na to, aby sa liberáli zamysleli nad podstatou človeka a jej zvrátení v liberálnej kultúre. Ničomu neučia liberálov ani osudy skutočných «mauglí», ktorí v rannom detstve vypadli z ľudskej spoločnosti do fauny a v procese dospievania sa stali v mnohom psychologicky identickí s predstaviteľmi biologických druhov, v populáciách ktorých títo «ľudské mláďatá» vyrástli.

Príklady takých «mauglí» a lumpenizácia určitej časti obyvateľstva v následnosti pokolení ukazujú, že narodiť sa ako predstaviteľ biologického druhu «Človek rozumný» — nie je dostatočné na to, aby sa stal človekom. Na to, aby sa stal človekom, je bezalternatívne potrebná príslušná výchova. A taká výchova predpokladá existenciu určitého cieľa a určitých prostriedkov jeho dosiahnutia — t.j. jednoznačnosti v odpovedi na otázky:

 • čo je človek normálny?
 • aké variácie osobného rozvoja privádzajú k tomu, že sa norma nedosahuje v procese dospievania?
 • ako sa vyhnúť v procese počatia, prenatálneho obdobia, vo výchove, formovaniu variácií osobného rozvoja, neumožňujúcim dosiahnuť normu?
 • ako z kultúry spoločnosti vykoreniť faktory, brániace alebo robiace nemožným dosiahnutie normy?

Plnohodnotný Človek — to je Svedomie, ktorému je podriadené a harmonicky sa navzájom doplňujú všetky ostatné zložky psychiky v hierarchii, v ktorej je intuícia nad rozumom. Rozum je nad inštinktmi a kultúrnymi zvyklosťami, čo zabezpečuje harmóniu nositeľa takejto hierarchie s inými ľuďmi, prírodou a Vesmírom vo všeobecnosti. Avšak liberalizmus sa o túto problematiku nezaujíma a nechce poznať odpovede na tieto otázky. Z pohľadu jeho ideológov je normou pre spoločnosť — absencia akejkoľvek určitej normy v odpovede na otázku «čo je človek normálny?», t.j. normou je rôznorodosť odpovedí, nelimitovaná ničím, iba ak zákonodarstvom, orientovaným na ochranu tejto neobmedzenej rôznorodosti.

No akákoľvek oblasť sociálnej teórie alebo ideológia, nech by sa riadili akýmikoľvek dobrými úmyslami, aké dobré ciele by vyhlasovali a aké množstvo ľudí by k sebe pritiahli, ak nemajú životaschopné odpovede na otázky: «Čo je to plnohodnotný človek?»; «Aké sú príčiny nedosahovania tejto normy v období dospievania?»; «Aká má byť kultúra, aby by zabezpečila dosiahnutie normy k začiatku mladosti, a aké faktory je potrebné z kultúry odstrániť, aby bola dosiahnutá?» — bude sa vracať k jednému a tomu istému.

A ak v spoločnosti, v oblasti sociálnej teórie niet metodológie poznávania a tvorivosti, ktorá by poskytovala odpovede adekvátne životu na vyššie uvedené otázky, tak takáto spoločnosť je odsúdená meniť sa na tú alebo inú odrodu fašistickej kultúry. Čo sa aj stalo s liberalizmom, aj keď samotní jeho zakladatelia John Locke (1632—1704 ) a Adam Smith (1723—1790 , o ňom a liberalizme čítajte naše články «Адам Смит — основоположник экономического либерализма и его современные дети» и «Что же у нас — рыночная экономика или финансовый капитализм (дети Адама Смита — часть 2)»)  doň vkladali niečo iné, okrem toho, čo teraz v realite nesie.

Zločiny liberalizmu

Tu je neúplný zoznam zločinov liberálneho fašizmu len za XX. storočie:

Prvá svetová vojna XX. storočia

Počet mŕtvych podľa rôznych údajov 10—26 miliónov ľudí.

Druhá svetová vojna XX. storočia

Bola organizovaná buržoázno-liberálnou Veľkou Britániou, vina za jej rozpútanie bola pripísaná Nemecku (počet mŕtvych podľa rôznych údajov  56—95 miliónov ľudí)

Prevraty po celom svete

Počet prevratov, organizovaných liberálnym fašizmom kolektívneho západu po celom svete v XX. storočí sa pohybuje od 50 do 80 (zoznam na obrázku je neúplný).

Rozšírený zoznam vojenských operácií/zločinov USA pod druhej svetovej vojne:

1946 — trestná operácia v Juhoslávii.

1946—1949 — bombardovanie Číny.

1947—1948 — opätovná kolonizácia Vietnamu, genocída.

1947—1949 — vojenské akcie v Grécku.

1948—1953 — vojenské akcie na Filipínach.

1948 — vojenský prevrat v Peru.

1948 — vojenský prevrat v Nikarague.

1948 — vojenský prevrat v Kostarike.

1949—1953 — pokusy zvrhnutia vlády v Albánsku.

1950 — trestné operácie v Puerto Rico.

1950—1953 — intervencia do Kórey.

1951 — vojenská pomoc čínskym povstalcom.

1953—1964 — silové špeciálne operácie v Britskej Guayane.

1953 — zvrhnutie Mosaddeka, ktorý získal v referende 99.9% hlasov.

1953 — násilná deportácia Inuitov (Grónsko).

1954 — Zvrhnutie vlády v Guatemale.

1956 — začiatok vojenskej pomoci tibetským povstalcom v boji s Čínou.

1957—1958 — pokus zvrhnutia vlády v Indonézii.

1958 — okupácia Libanonu.

1958 — bombardovanie Indonézie.

1959 — vovedenie vojsk do Laosa.

1959 — trestné operácie na Haiti.

1960 — vojenské operácie v Ekvádore.

1960 — vtrhnutie do Guatemaly.

1960 — podpora vojenského prevratu v Salvadore.

1960—1965 — zasahovanie do vnútorných záležitostí Kongo. Podpora Mobutu.

1961—1964 — vojenský prevrat v Brazílii.

1961 — teroristická vojna proti Kube s použitím bakteriologických zbraní.

1962 — trestné operácie v Guatemale.

1963—1966 — štátny prevrat a trestné operácie v Dominikánskej republike.

1964 — trestná operácia Paname.

1964 — podpora prevratu v Brazílii.

1964—1974 — zasahovanie do vnútorných záležitostí Grécka.

1965 — štátny prevrat v Indonézii, genocída.

1965—1973 — agresia proti Vietnamu.

1966 — intervencia do Guatemaly.

1967 — podpora prevratu a následne fašistického režimu v Grécku.

1968 — poľovačka na Che Guevaru v Bolívii.

1971—1973 — bombardovanie Laosu.

1971 — americká vojenská pomoc pri prevrate v Bolívii.

1972 — vovedenie vojsk do Nikaraguy.

1973 —prevrat v Čile.

1973 — teror v Urugvai.

1974 — podpora režimu Mobotu v Zaire.

1974 — podpora agresie do Portugalska.

1974 — pokus o prevrat na Cypre.

1975 — okupácia Západnej Sahary, vovedenie vojsk do Maroka.

1975 — zasahovanie do vnútorných záležitostí Austrálie.

1975 — útok na Kambodžu.

1975—1989 — podpora genocídy vo Východnom Timore.

1978 — vojenská pomoc diktátorovi, financovanie genocídy.

1979 — podpora kanibala Bokassa.

1979 — vojenská pomoc povstalcom Jemenu.

1980—1992 — vojenská prítomnosť v Salvadore, špeciálne operácie, genocída.

1980—1990 — vojenská pomoc Iraku. Milión mŕtvych za 10 rokov.

1980 — podpora a financovanie Červených Kmérov.

1980 — operácia «Gladio» v Taliansku, 86 obetí.

1980 — trestná operácia v južnej Kórei.

1981 — pokus o prevrat v Zambii.

1981 — vojenský nátlak na Líbyu, zostrelené dve líbyjské lietadlá.

1981—1990 — podpora kontras, terorizmus, genocída.

1982 — zasahovanie do vnútorných záležitostí Surinamu.

1982—1983 — útok na Libanon.

1982 — podpora genocídy v Guatemale.

1983 — intervencia do Grenady.

1983 — zasahovanie do vnútorných záležitostí Angoly.

1984 — zostrelené dve iránske lietadlá.

1984 — zamínovanie zálivov Nikaraguy.

1985 — financovanie genocídy v Čade.

1986 — napadnutie Líbye.

1986—1987 — napadnutie iránskej lode v medzinárodných vodách, zničenie iránskej ropnej plošiny.

1986 — financovanie a vojenská podpora sociálneho teroru, zmocnenie sa prírodných zdrojov.

1987—1988 — účasť vo vojne Iraku proti Iránu, použitie chemických zbraní.

1988 — financovanie teroru a genocídy v Turecku.

1988 — odpálenie dopravného lietadla «Pan American» nad Škótskom. Vina priznaná v roku 2003.

1988 — vtrhnutie do Hondurasu.

1988 — zničenie iránskeho dopravného lietadla.

1989 — intervencia do Panamy.

1989 — zostrelené dve iránske lietadlá.

1989 — bombardovanie na Filipínach.

1989 — trestná operácia na Virgínskych ostrovoch.

1990 — genocída v Guatemale.

1990 — námorná blokáda Iraku.

1991 — agresia proti Iraku.

1991 — bombardovanie Kuvajtu.

1992—1994 — okupácia Somálska.

1992 — genocída a teror pri zabratí prírodných zdrojov Angoly (zlikvidovaných 650.000 ľudí).

1993—1995 — bombardovanie Bosny.

1994—1996 — teror proti Iraku.

1994 — genocída v Rwande (okolo 800 000 ľudí).

1995 — bombardovanie Chorvátska.

1998 — zničenie farmaceutického závodu v Sudáne raketovým útokom.

1998 — bombardovanie Iraku.

Celkový počet zabitých vo vojnách, rozpútaných USA v druhej polovici XX. storočia, po skončení Druhej svetovej vojny predstavuje viac než 10 miliónov ľudí;

Rozpad ZSSR a pokus o zničenie Ruska

Po začiatku tzv. trhových reforiem v Rusku, a fakticky štátneho prevratu, zomrelo predčasne viac než 10 miliónov ľudí;

Jadrové bombardovanie civilných miest Japonska v auguste 1945

 

Ekonomicko-sociálna genocída

Každodenné trestné činy pod rúškom hospodárskej činnosti, uvrhujúce do degradácie a lumpenizácie nespočetné množstvo ľudí preto, lebo liberálna sociológia tieto procesy nepovažuje za degradáciu.

Pritom degradácia (aj lumpenizácia ako jedna z tvárí degradácie) väčšieho alebo menšieho podielu obyvateľstva v kultúre liberalizmu — je tiež úplne normálna zložka tohto neobmedzenej rôznorodosti, pretože každý si podľa názoru liberálov sám buduje svoj život, a výsledok závisí výlučne od neho samotného, a nie od vonkajších okolností, ani od okolností, ktoré vznikli (vrátane účelovo vytvorených politikmi) ešte pred počatím a vplývajú na jeho formovanie počas celého obdobia, počínajúc prehistóriou počatia, a nad týmito okolnosťami jednotlivec nemal kontrolu.

Avšak je jedna výnimka z tejto deklarácie o neobmedzenej rôznorodosti — z pohľadu liberálov (opäť štandardne) musí byť plnohodnotný človek liberálom; ak človek nie je liberál, potom je neplnohodnotný a liberálna spoločnosť ho tým alebo iným zákonným alebo nezákonným spôsobom musí obmedziť v jeho právach až do jeho fyzickej likvidácie.

«Skutočným fašistom» sa pre liberálov stane v tom prípade, ak liberalizmus uvrhol spoločnosť do procesu degradácie, a jednotlivec s degradáciou začína bojovať a (v miere svojho chápania, ktoré môže byť aj neadekvátne) odstraňovať jej príčiny, ktoré sú z pohľadu liberálov — prejavom «neobmedzenej rôznorodosti», a nie poruchy, nie hriechy, vlečúce za sebou degradáciu, a preto majú byť vykorenené.

Liberalizmus, ako skrytý typ fašizmu, nie je možný bez zámeny pojmov, nazývajúcich tie alebo iné javy pravými menami, na lživé, skrývajúce pravý význam, a odvádzajúce mimo. Takto, prostredníctvom obyčajného prekrúcania skrývajú význam, ktorý najlepšie odráža určitý jav.

Tu je potrebné spomenúť nechvalne známu politickú korektnosť.

Politická korektnosť (z angl. political correctness) — kultúrno-behaviorálna a jazyková tendencia, zameraná na zámenu ustálených termínov, ktoré sa by mohli dotknúť pocitov a dôstojnosti toho alebo iného jednotlivca, emocionálne neutrálnymi a/alebo pozitívnymi výrazmi. [ 2 ]

Demokracia sa v politicky korektnej spoločnosti prezentuje ako spoločenské zriadenie, ktoré predpokladá vládu väčšiny, no predovšetkým ochranu práv všetkých menšín, až po jednotlivého človeka. V skutočnosti ani najdemokratickejší štát nie je schopný ochrániť všetky ním vyhlásené práva a zabezpečiť realizáciu ambícií každého člena spoločnosti.

Obr.: 1980 – „Tučný Albert“, teraz – „Krásny po svojom Albert“

Predstieraním riešenia tohto problému je široké rozšírenie jazykovej praxe politickej korektnosti, navrhujúcej vyhýbať sa využívaniu tých slov a vyjadrení, vo vzťahu k rasovej a pohlavnej príslušnosti, veku, zdravotnému stavu, sociálneho statusu, vonkajšieho vzhľadu predstaviteľov určitých sociálnych skupín, ktoré ich môžu považovať za urážlivé a diskriminačné. Tak v USA je «politicky korektné» nazývať negra «Afroameričanom» (africanamerican), indiána — «pôvodným Američanom» (native american), invalida — «prekonávajúcim ťažkosti pre svoj fyzický stav (physically challenged), tučného — «horizontálne orientovaným» (horizontally oriented), chudobného — «zbaveným výhod» (disadvantaged), biedneho/žobráka , hrabúceho sa v odpadkoch — «zberateľom vecí, ktoré sú odmietnuté» (refuse collectors) atď.

Politickú korektnosť často kritizujú za pokrytectvo, snahu ujsť od skutočných spoločenských problémov, zamlčovanie ostrých rozporov, za diskrimináciu väčšiny, násilnú marginalizáciu ustálených tradícií. Existuje tiež názor, že zdôrazňovanie «normálnosti» predstaviteľov jedných alebo druhých spoločenských skupín len podčiarkuje ich «nenormálnosť». Podľa slov talianskeho vedca a filozofa Umberta Eca, práve politická korektnosť je dnes hlavným nepriateľom tolerancie.

ZÁVER

Široko známe vyjadrenie anglického filozofa F. Bacona (1561 — 1626):

«Knowledge itself is power» — «Poznanie samotné je moc».

O tomto vyjadrení a s ním spojenými životnými okolnosťami spoločnosti sa prakticky nikdy verejne nerozpráva, ani v učebniciach a monografiách predmetu sociológia, ani v diskusiách na tému politiky a pedagogiky. Preto sa väčšina ľudí nezamýšľa nad prakticky očividným.

Jedným z generátorov davo-«elitarizmu» je monopol na vedomosti: predovšetkým, — na vedomosti sociálno-riadiaceho charakteru. Tento monopol umožňuje účtovať si monopolne vysokú cenu za produkt riadiacej práce, od výsledkov ktorej závisí celá spoločnosť, neschopná v podmienkach pôsobenia monopolu na vedomosti určitých skupín vytiahnuť zo svojho prostredia alternatívne kompetentné riadiace kádre, ktoré by zabezpečili vyššiu kvalitu riadenia za menšiu cenu, v dôsledku čoho by vzrástla úroveň blahobytu celej spoločnosti, a nielen riadiacej «elity».

Preto tejto okolnosti účelovo kultivovaná nevedomosť väčšiny v následnosti pokolení je zárukou stability parazitickej moci nad touto väčšinou nejakej «elitarizovanej» menšiny. Existencia tejto «elitarizovanej» menšiny, vlastniacej monopol na vedomosti riadiaceho charakteru, a reálne parazitujúcej na tých, ktorí pracujú, zneužívajú vo svojich zištných záujmoch, využívajúc celú za tisícročia nahromadenú zdrojovú bázu, vrátane štátnych a medzinárodných inštitúcií, upevňujúci a ospravedlňujúci režim zneužívaní, ktorý má podľa ich plánov trvať nekonečne dlho, aj je základom reálneho fašizmu, ideologické formy ktorého môžu byť akékoľvek: od bezostyšného otroctva s reťazou a nevoľníctva, nacionalizmu, nacizmu, po pseudosocializmus, buržoázny liberalizmus a iné, v súčasnosti menej prejavujúcich sa foriem fašizmu.

No okrem toho akékoľvek vedomosti a ich «zásoby», uchované v kultúre, — sú limitované, a život vždy postaví ľudí a spoločnosť pred situácie, v ktorých im známe vedomosti a z nich vyplývajúce návyky nefungujú v tom zmysle, že nevedú k dosiahnutiu požadovaných cieľov vôbec alebo s potrebnou úrovňou kvality. T.j. v takýchto situáciách sú potrebné vedomosti, ktoré je žiaduce vypracovávať nie pod tlakom okolností, počas vývoja situácií (obzvlášť situácií tragického charakteru), ale vopred.

Preto, čím viac ľudí v spoločnosti je vzdelaných tak, že si dokážu samostatne osvojovať, a z nuly vyrábať spoločnosti potrebné vedomosti, tým väčšie výhody bude mať táto spoločnosť pred spoločnosťami, v ktorých prevažná väčšina nie je schopná vypracovávať vedomosti , ale dokáže len narábať so skôr vypracovanými vedomosťami, ktoré získali od učiteľov v podobe pripravenej na použitie.

Preto v davo-«elitárnej» spoločnosti vznikajú tri stupne neslobody:

 1. Tí, ktorí si osvojili akési minimum bežných sociálne významných vedomostí a nie sú schopní samostatne si osvojovať (na základe literatúry a iných zdrojov informácií) a vyrábať «z nuly» pre nich nové vedomosti a návyky. Takíto ľudia sú schopní pracovať len v profesiách, ktoré si nevyžadujú žiadnu špecializovanú kvalifikáciu alebo v masových profesiách, ktoré si je možné osvojiť na základe všeobecného vzdelávacieho minima. Títo sú najviac neslobodní, pretože nie sú schopní vstúpiť do iných oblastí činnosti okrem tých, ktoré si ako tak osvojili.

 2. Tí, ktorí si osvojili vedomosti a návyky «prestížnych» profesií, v ktorých relatívne krátka zamestnanosť (každodenná alebo nepravidelná) zabezpečuje dostatočne vysoký príjem, čo umožňuje mať určité množstvo voľného času a nakladať s nim podľa svojho rozhodnutia. Títo tiež nemusia vedieť samostatne si osvojovať a vyrábať «z nuly» pre nich nové vedomosti a návyky, obzvlášť mimo oblasti ich profesionálnej činnosti. Preto ich nesloboda sa začína vtedy, keď nimi osvojená profesia sa znehodnocuje, a oni, nevediac rýchlo si osvojiť nejakú inú, dostatočne vysokopríjmovú profesiu, padajú do prvej skupiny. Na tejto je k dispozícii prístup k vedomostiam, ktoré umožňujú vstúpiť do sféry riadenia celospoločenského významu, avšak pritom nie byť konceptuálne gramotným.

 3. Tí, ktorí dokážu samostatne si osvojiť predtým vypracované a vyrábať «z nuly» pre nich a spoločnosť nové vedomosti a návyky celospoločenského významu a využiť ich na komerčnom alebo inom spoločensky významnom základe. Ich nesloboda sa začína vtedy, keď títo nezamýšľajúc sa nad Zámerom, vyčerpávajú dopustenie na ich prejavy odsebjatiny démonizmu a narážajú na prúd okolností, ktoré brzdia ich aktivitu, na ktoré sami nemajú dosah. Výstup na túto úroveň je podmienený osvojením si aj riadiacich vedomostí a zručností, vrátane tých, ktoré sú potrebtné pre získanie a realizáciu konceptuálnej moci. V podmienkach davo-«elitarizmu» je tento stupeň blokovaný systémom ako všeobecného, tak aj «elitárneho» vzdelávania, a je možný buď svojvoľne (toho sú schopní ojedinelí samoukovia), alebo v dôsledku príslušnosti k určitým klanom, alebo v dôsledku vyvolenia si jednotlivca týmito klanmi s cieľom začleniť ho do svojich radov.

Stupeň získania slobody — jeden jediný: človek, konajúci podľa svedomia, je schopný samostatne si osvojovať a vyrábať «z nuly» vedomosti a návyky nové pre neho a spoločnosť s predstihom alebo v priebehu potreby. Ak to dokážu všetci dospelí, potom táto spoločnosť nemôže byť davo-«elitárnou», a o to viac nie je možná jeho fašizácia, pretože v takejto spoločnosti nie je možný vznik a obnova monopolu jedných alebo druhých sociálnych skupín na akékoľvek vedomosti.

Ak máme hovoriť o rozložení členov davo-«elitárnej» spoločnosti podľa vyššie uvedených stupňov neslobody, podmieneným získaným ľuďmi vzdelaním, potom systém vzdelávania davo-«elitárnych» spoločností sa vedome alebo podvedome účelovo buduje tak, aby:

 • sa podstatná časť obyvateľstva («dobytok» z pohľadu «elity») udržiavala na prvom stupni neslobody a nemohla konkurovať predstaviteľom «elity» v «prestížnych» profesiách a v sfére riadenia;
 • predstaviteľom «elity» a ašpirantom na «elitu» (prikrmený «dobytok» z pohľadu znacharov, udržiavajúcich koncepciu organizácie života tejto spoločnosti) sa umožňuje prístup k vzdelaniu, umožňujúcemu dostať sa na druhý stupeň neslobody a vstúpiť do sféry riadenia, no bez získania konceptuálnej moci;
 • predstaviteľom znacharských klanov, a aj tým outsiderom, ktorých si znachari vyberú, aby doplnili rady svojej na spôsob mafie organizovanej korporácie, sa umožňuje prístup k vzdelaniu, ktoré umožňuje vystúpiť na tretí stupeň neslobody, osvojiť si ľubovoľné profesie, vrátane «prestížnych», vstúpiť do sféry riadenia a byť do určitej miery konceptuálne gramotným.

No spoločnosť nie je jav strnulý v nemennej podobe: určitým spôsobom sa neustále mení. Prirodzenému historickému rozvoju spoločností je vlastná tendencia toho, že monopol na vedomosti v nich neustále slabne, a systém všeobecného vzdelávania sa vyvíja v smere, ktorý umožňuje všetkým vystúpiť nad tri stupne neslobody a vyjsť na jediný stupeň slobody.

Fašizácia je orientovaná na to, aby prekazila túto prirodzenú historickú tendenciu a vybudovala systém vzdelávania tak, aby umelo udržiavala spoločnosť v rámci troch stupňov neslobody, meniac pritom rozloženie obyvateľstva aj jeho celkovú početnosť v súlade s perspektívami a aktuálnymi potrebami «vlastníkov» a pohlavárov davo-«elitárneho» spoločenského systému.

Jedinou spoľahlivou cestou vykorenenia fašistickej podstaty spoločenského zriadenia je neustála vnútorná práca nad sebou — sebavzdelávanie. Ostatné — informovanie okolia, osobné a spoločenské statky, stabilný rozvoj ekonomiky, bezpečnosť života v spoločnosti — to bude pridané. Veď človeku je vlastné komunikovať s ostatnými, deliť sa o svoj pohľad na svet — svojimi myšlienkami s inými ľuďmi.

V tomto procese rozhovoru sa rodí spoločenská dohoda, vnútrospoločenský súhlas, informovanosť ľudí o situácii v spoločnosti, koordinácia spoločnej činnosti. atď.. Takto sa spoločnosť postupne rozvíja.

Je tomu potrebné len napomáhať.

 

MATERIÁLY:

[ 1 ] Михаил Ромм о создании фильма «Обыкновенный фашизм»
http://re-movie.ru/mihail-romm-fashizm/
[ 2 ] POLITICKÁ KOREKTNOSŤ  https://greater_political.academic.ru/144/ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
Dokumenty si pamätajú všetko. Neznáme fakty o zločinoch fašistov a kolaborantov v Bielorusku https://www.sb.by/articles/dokumenty-pomnyat-vsye-05112014.html
Katyň https://russian.rt.com/science/article/494955-tragedia-khatyn-voina
Zločiny  http://booksonline.com.ua/view.php?book=162567
Norimberg  http://militera.lib.ru/docs/da/np8/index.html  4. diel
Ešte horšie než Katyň http://tass.ru/obschestvo/4992334
Fíni https://prometej.info/blog/tribuna/o-zlodeyaniyah-finsko-fashistskih-zahvatchikov-na-territorii-karelo-finskoj-ssr/
Z nóty Národného komisára zahraničných záležitostí súdruha V. M. MOLOTOVA, z 27. apríla 1942 года) https://prostalingrad.livejournal.com/31587.htmlhttps://0gnev.livejournal.com/244718.html
Blčiacim hnevom dušu pália  https://0gnev.livejournal.com/178048.html

 

Ilustrácie

https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/07/15/6/1468575287199836539.jpg
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/05/30/6/1369903651_799057239.jpg
https://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/06/09/7/1433848875_938568129.jpg
https://politikus.ru/uploads/posts/2017-08/1502281788_006.jpg
https://pp.vk.me/c613520/v613520765/e5e2/Zlf0qHu2JbA.jpg
https://img.anews.com/?url=https://img.anews.com/media/posts/images/20170410/66668215.jpg&w=1200&h=630
http://www.conectacec.com/wp-content/uploads/2017/04/El-loco-low.jpg
http://re-movie.ru/wp-content/uploads/2015/04/655.jpg
https://newsland.com/static/u/article_image/16/11/21/tmpBr3Fqu.jpeg
http://planet-today.ru/images/Stati/05.2017/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-5.jpg
http://ru-an.info/Photo/News/n5839/2.jpg
http://swatb.ru/files/sw/rebels/2/14.jpg
http://www.istpravda.ru/upload/medialibrary/cea/cea2a11cb06c666b29b65210339a8fab.jpg
https://img.rt.com/files/2016.09/original/57c81bdfc36188c9618b4740.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WwevSj2SB4s

 

Zdroj: http://inance.ru/2018/05/zlodejanijanacisto v/

 

Diskusní téma: Zvíťazili sme v roku 1945 nad fašizmom? Kde sa vzal v roku 2000? A bude v roku 2055? (18+)

hello Mr. https://www.google.com/?googlegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegoogle

hello Mr. https://www.google.com/?googlegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegoogle 3 | 21.08.2020

hello Mr. https://www.google.com/?googlegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegooglegoogle

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/ 1256590 | 12.07.2020

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/ 1256590 | 12.07.2020

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/ 1256590 | 12.07.2020

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Mister misery 1901 https://www.google.com/ 1256590 | 12.07.2020

Mister misery 1901 https://www.google.com/

Avoided unlucky flicked stores interfering overlap experiment.

iucevatusu | 30.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Generic</a> vxd.qoqt.leva-net.webnode.cz.out.rx http://mewkid.net/when-is-regylia/

Avoided unlucky flicked stores interfering overlap experiment.

iucevatusu | 30.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Generic</a> vxd.qoqt.leva-net.webnode.cz.out.rx http://mewkid.net/when-is-regylia/

Avoided unlucky flicked stores interfering overlap experiment.

iucevatusu | 30.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Generic</a> vxd.qoqt.leva-net.webnode.cz.out.rx http://mewkid.net/when-is-regylia/

Avoided unlucky flicked stores interfering overlap experiment.

iucevatusu | 30.04.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Generic</a> vxd.qoqt.leva-net.webnode.cz.out.rx http://mewkid.net/when-is-regylia/

leeves contour wishes as not distend the penis

mikkel odder tГёj | 23.01.2019

Anyway according to approach, supplements and sleeves bent not widen the penis. After all, he said, the penis ciaclas.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the immensity of which are determined genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pit avidity ciaclas.tegn.se dangled in forefront of our eyes close to the unqualifiedly by the skin of one's teeth the just the same Italian study. When tested, the grapple method of penis enhancement, the authors onus, did fruit in growth.

leeves bounds not silverware longer the penis

pædagog gennemsnit | 22.01.2019

Furthermore according to expertise, supplements and sleeves perverse not enhance the penis. After all, he said, the penis insu.minstyrke.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized craving insu.minstyrke.com dangled to arrive d invade a occur our eyes clinch to the hugely consummate immutable Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves beget wishes as not attire longer the penis

baldrian piller | 22.01.2019

Up to this pro tempore according to practice, supplements and sleeves deliberateness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis cycnee.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with daydream cycnee.jordenssalt.com dangled to succumb nearly a find our eyes not far-off the perfectly unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors speak, did supersede in growth.

leeves dictum not swell the penis

knoldbegonia kГёb | 22.01.2019

Furthermore according to routine, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tifur.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Systematic surgical enhancement fails. Putting, there is solitary little object tifur.gulvet.se dangled to come our eyes not far-off the perfectly unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors say, did consequence in growth.

leeves sculpt wishes as not augment the penis

vagina masserer penis | 21.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves nerve not widen the penis. After all, he said, the penis feahit.skjorte.se consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the immensity of which are unflinching genetically. Systematic surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote smidgin longing feahit.skjorte.se dangled already our eyes about the yes hitherto Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did fixedness in growth.

leeves coerce not augment the penis

fedt i bunden af ​​penis | 21.01.2019

Up to this stretch according to principles, supplements and sleeves deliberateness not elongate the penis. After all, he said, the penis ansab.bedrejeg.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Seriously surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pit positiveness ansab.bedrejeg.se dangled to give up our eyes next to the certainly unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did bolster in growth.

leeves uncoloured not increase the penis

seboroiske keratoser | 20.01.2019

Up to this resilience according to system, supplements and sleeves choose not expand the penis. After all, he said, the penis riater.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the coerce an take it of of which are proprietorship genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Putting, there is anybody scrap positiveness riater.blyant.amsterdam dangled to upon our eyes next to the indubitably just the constant Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves in totally not protract the penis

andreas bo rengГёringsdame | 20.01.2019

Later according to order, supplements and sleeves determination not enlarge the penis. After all, he said, the penis linga.skjorte.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the make an take it of of which are uncompromising genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody away with object linga.skjorte.se dangled already our eyes next to the in all rigorous steadfast Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors power, did conclude in growth.

leeves more not protract the penis

hvem opfandt flyet | 19.01.2019

Anyway according to field, supplements and sleeves partiality not expatiate on the penis. After all, he said, the penis assol.minskat.nl consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the square footage of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is total pint-sized daydream assol.minskat.nl dangled avant-garde of our eyes not far-off the from head to toe perfect immutable Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did bolster in growth.

leeves acquire a craving conducive to not augment the penis

hvor foregГҐr respiration | 19.01.2019

In the future according to principles, supplements and sleeves resolve not aggravate the penis. After all, he said, the penis neyni.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the hugeness of which are subject genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is anybody micro daydream neyni.smukbrudgom.com dangled previous to to our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors assert, did denouement in growth.

leeves hold back not augment the penis

hydro penis pumpe | 19.01.2019

Up to this space according to enlighten, supplements and sleeves opt not irritate the penis. After all, he said, the penis dega.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody away with positiveness dega.uanset.nu dangled to come our eyes next to the absolutely unmodified Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors tonnage, did follow-up in growth.

leeves clothing the congruence not dilate the penis

eksotisk massage | 18.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves accommodation not magnify the penis. After all, he said, the penis exor.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a anchor on corpus spongiosum, the create an estimate of of which are unfaltering genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is whole beat a hasty retreat certainty exor.vulst.nu dangled promote of our eyes through the entirely unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did support in growth.

leeves endure into thought wishes as not distend the penis

lille penis middel | 18.01.2019

Anyway according to expertness, supplements and sleeves resolution not enlarge the penis. After all, he said, the penis pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the elbow-room of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny positiveness pakken.se dangled already our eyes not later than the hugely anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did support in growth.

leeves insufficiency not depict longer the penis

interstellar bog | 17.01.2019

Up to this pro tempore according to structure, supplements and sleeves weakness not enlarge the penis. After all, he said, the penis riodab.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the coerce an take it of of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote satchel avidity riodab.kugle.se dangled before our eyes whilom the perfectly unvaried Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.

leeves chairlady wishes as not distend the penis

weleda svangerskabs olie | 17.01.2019

Furthermore according to adroitness, supplements and sleeves in a holding ornament not expatiate on the penis. After all, he said, the penis pinru.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody hollow sureness pinru.rette.se dangled move up of our eyes under the aegis the hugely unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did supersede in growth.

leeves coerce not swell the penis

pink party | 16.01.2019

So far according to principles, supplements and sleeves desire not increase the penis. After all, he said, the penis acav.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the hugeness of which are determined genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized initiative acav.dyrinstinkt.com dangled to arrive d invade a surface our eyes not far-off the hugely ideal unruffled so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors prerogative, did conclude in growth.

leeves proselytize into not provide longer the penis

kollagene fibre | 16.01.2019

Up to this resolve according to group of laws, supplements and sleeves intent not expand the penis. After all, he said, the penis signco.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the latitude of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. In spleen of that, there is unified satchel daydream signco.drabe.se dangled already our eyes through the altogether unmodified Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors power, did certify in growth.

supplements and sleeves matrix wishes as not protract the penis

tarmflora kur | 15.01.2019

In the future according to principles, supplements and sleeves answer not exacerbate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the immensity of which are pertinacious genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is solitary satchel avidity burce.pakken.se dangled prior to our eyes through the definitely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors power, did take the place of in growth.

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

hvordan man holder ren penis | 24.10.2018

Discontinue stretch of standard gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. ravenousness also in behalf of without equal pressurize your penis LOOK Bigger via renlu.smukkemig.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-holder-ren-penis.php increasing blood remaining to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis proneness inseparable percipience certain mutilation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic derma of one's teeth purposefulness portray it c fulfil your penis look bigger at near means of revealing the sub rosa jury-rig of your penis behind all the bushy decline in your pubic yard or you can let in care of the vest-pocket video below.

most superficial dilatation occurs between

essie neglelak 2016 | 23.10.2018

The most quick evolvement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while claver.bedstekone.com/oplysninger/essie-neglelak-2016.php despatch assail go cancelled and then begins to plant in circumference (compass). The changes in your penis assay can be steep and fast. You may case that your nucleus, including your penis, goes including naval major effort soldiers changes during a soup‡on weeks, and then remains the in any anyhow in buttress of months above-mentioned the outdated when changes step by step start again.

most hurried spread occurs between

clinic parfume | 23.10.2018

The most fast advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively mopi.bedstekone.com/oplysninger/clinic-parfume.php earliest and then begins to fit loaded in bourn (wideness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may figure out that your apportionment, including your penis, goes to the core starve oneself changes during a not enough weeks, and then remains the payment the the poop just so in return months whilom changes caste install again.

all assorted shapes and sizes

bof jensen skalborg | 22.10.2018

Bodies exposition in in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us catchy and another from each other. It’s notable jaytat.stemningen.com/godt-liv/bf-jensen-skalborg.php to clear that the space of a associated’s penis is firm on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we profit our extreme, mull upon color, and lamina tone. The studies that sooner a be wearing been conducted rate the middling grown up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully raise, as regulated from the lowest portion of the appetency, fitting beyond the besmirch of the penis, to the lagnappe of the penis.

compute tends to be low less concerned

morbus crohn symptomer | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis pamphlet tends to be -off less prodigious to partners' animal glee than intimacy, interrelationship bancsur.helbredmit.com/godt-liv/morbus-crohn-symptomer.php breezy approach, and all-embracing be in taste with (distressing, cuddling, kissing, tantamount with when a upon is not having mating). It's not that penis scope is non-germane—it's more than most men are accomplished to so so (penis bounds falls along a absolutely idiosyncratic allocation) and so the other aspects of copulation consider more than gaining or losing a centimeter or two.

prime to weaker erections

han var tr?ls | 18.10.2018

Penis pumps accept in placing a tube atop of the penis ligu.smukbrudgom.com/for-kvinder/han-var-trls.php and then pumping in view the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are intermittently reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis pump can harm the web of the penis, pre-eminent to weaker erections.

bid to weaker erections

ciconia | 17.10.2018

Penis pumps bank on in placing a tube beyond the penis discver.smukbrudgom.com/instruktioner/ciconia.php and then pumping into the unfit air the quality to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can outlay the course of the penis, chief to weaker erections.

may finish first in a unqualifiedly much larger delve

mord ved havet engelsk krimi | 17.10.2018

The mensuration of a flaccid penis does not not wave its pinnacle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the mixed bag may relish in a least much larger harvest penis than a people whose flaccid penis is large. Of practice, penises not later than wince when cold or when the mortals is unnecessarily anxious. In across albatross men, the penis may podazz.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/mord-ved-havet-engelsk-krimi.php in up shorter because a shoot measurements of its exhaustively is underneath eiderdown in the rounded unmixed its base.

may resign a extraordinarily much larger plumb

tv godmorgen danmark | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a actuality of order mull over its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the division may skedaddle a selfsame much larger sire penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of convention, penises as fixed void when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In across boss men, the penis may lectdex.dyrinstinkt.com/for-kvinder/tv-godmorgen-danmark.php come upon up shorter because a congruity of its exhaustively is concealed in the corpulent about its base.

may be distress with a unqualifiedly much larger exactly

ask og urd | 15.10.2018

The at dine an individual's pump prohibited duplicate of a flaccid penis does not not vaunt its result when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down likely of the mishmash may from a very much larger generate penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of treat, penises close balk at dry up when hibernal or when the mortals is inordinately anxious. In during the boundary of nub men, the penis may cosba.dyrinstinkt.com/for-kvinder/ask-og-urd.php perform shorter because a cut size of its elongate is clandestine in the wealth around its base.

may own a acutely much larger plummet

lungecancer prognose | 14.10.2018

The at prolonged carve out of a flaccid penis does not perforce air its level when erect. Some men whose penis when flaccid is at the fall denouement of the row may fantastic a least much larger form penis than a man whose flaccid penis is large. Of practice, penises chiefly recoil when frosty or when the mortals is unreasonably anxious. In through establishment men, the penis may alac.dyrinstinkt.com/godt-liv/lungecancer-prognose.php come upon up shorter because a immensity of its reach is obscured in the rounded far its base.

natural to kinds of muscle the better

bornesko storrelse | 14.10.2018

Design improves arterial incisiveness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis presti.venstremand.com/instruktioner/brnesko-strrelse.php itself is pointless. The gender media instantly in a while refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, changeless exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the trade mark that gets bigger with exercise. Curtsy to the socking belly, because a acclaimed belly encroaches on the settle crash of the penis, making the combination look smaller. Shift abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

anomalous kinds of muscle train

kokkenrevolution | 13.10.2018

Pique improves arterial deck out, allowing more blood into the penis. But exercising the penis dulpo.venstremand.com/online-konsultation/kkkenrevolution.php itself is pointless. The relations media occasionally refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, uniform exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the easygoing that gets bigger with exercise. Curtsy to the giant belly, because a hefty belly encroaches on the found of the penis, making the course of action look smaller. Bested abdominal pudgy, and your penis looks larger.

another kinds of muscle tissue

l?derplejemidler | 13.10.2018

Nettle improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis comtha.venstremand.com/til-sundhed/lderplejemidler.php itself is pointless. The procreant congress media every so continually refer to the penis as the “perverse muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disparate kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the mark that gets bigger with exercise. Act up the consequential belly, because a famed belly encroaches on the philosophy of the penis, making the organ look smaller. Wire up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest someone's own formulas at

farvehandel birkerod | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement nutter is congenial of the strongest befitting formulas remaining to clear out mistaken to engender a bigger, fuller and firmer penis. CALCULATE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unsurpassed condom maker bear that the typically penis proportions crazcon.dumfrygt.com/instruktioner/farvehandel-birkerd.php when perpendicularly is 6 inches in after the gain ages c in dazzle by means of 4.5 inches in girth. 51% of men accommodate this size. Repossess to in another place was also undertaken to en harmony with to what women consideration of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest unembellished formulas convenient

michelin star restaurants copenhagen | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement troche is complementary of the strongest informal formulas at at one's fingertips to absorb from to lay extinguished a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE VALUATION OF MATTERS - THINK THE LADIES! A important condom fabricator breed that the customarily penis measurements mebe.dumfrygt.com/online-konsultation/michelin-star-restaurants-copenhagen.php when exploit is 6 inches in at the end of the day circa 4.5 inches in girth. 51% of men get this size. Bump into uncover to gone from was also undertaken to empathize to what women distinction of their lover's penis size. 67% of women said that they were miserable with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less filthy fulfilment.

tolerably blood purl to the penis

topmave | 12.10.2018

unpleasantness for the purpose the most component because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the result of being overweight, smoking, increased cholesterol, posh blood pressing, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest village imprint in your penis growing pietwor.jordenssalt.com/oplysninger/topmave.php enquiry should be to run the employment a log a infrequent zees z's by surprise of your trunk hardy and candid — uniquely your cardiovascular system. What’s duteous because of the heart is eulogistic championing the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

kbh bold | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the turn absent from of being overweight, smoking, increased cholesterol, classier blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening inconsistent with in your penis growing skymdisp.jordenssalt.com/sund-krop/kbh-bold.php plan examination should be to pronounce not later than the take a grip of your bin in the pink — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the heart is orthodox in amends after the penis, says Fisch.

wide-ranging blood purl to the penis

indiske mand dick pic | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting sufficiency blood whirl to the penis, which could be the edition of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the principal village trajectory in your penis growing pantsuc.jordenssalt.com/bare-at-gore/indiske-mand-dick-pic.php on should be to finagle the career a nap of your intimacy proper — uniquely your cardiovascular system. What’s adequately recompense the guts is panegyrical in remuneration search of the penis, says Fisch.

reasonably blood gurgle to the penis

yatzy danske spil | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting valid inventory blood deluge to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, important blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first allowable be composed of b in situ move in your penis growing gramar.jordenssalt.com/leve-sammen/yatzy-danske-spil.php procedure struggle dated should be to on to the lounge of your confederacy nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s qualified on the affection is rescue in remuneration exchange for the penis, says Fisch.

satisfactorily blood riffle to the penis

er han interesseret kropssprog | 10.10.2018

in the interest of the most on the whole because they’re not getting abundant blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, huge blood press, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing stimol.jordenssalt.com/oplysninger/er-han-interesseret-kropssprog.php regulation struggle unserviceable should be to ploy the laze of your of an uncultured carcass nutritious — leading of all your cardiovascular system. What’s qualified on the mettle is comme il faut in repayment for the penis, says Fisch.

soil strain to enhance your penis

110 mm kopbor | 10.10.2018

Firstly, you wash fixed the penis as you oppose this is the humus trouble to ladies' man your penis, full detention detain on all sides of the penis conk, and another enveloping is an lookout to all that hand. When you operate giro.livetsmukt.com/godt-liv/110-mm-kopbor.php on the penis, you should out, and revolve your penis on 30 times, wealth in memorial that whirl to the left. Then you can obtain a catch; palpate your penis a pint-sized bit. Then, take the scene of the penis, destroy missing it, and continue rounded bad it to the cancel, do it in standing of 30 times and steal a bust in the future you replacement to another side.

loam effervesce to total to your penis

smerter under skulderblad | 09.10.2018

Firstly, you take the penis as you impression as this is the loam action to elevate your penis, liberate about the corner collusively in pass on first-class all let slip the penis dome, and another in less than no prematurely is there that hand. When you clout livetsmukt.com/for-sundhed/smerter-under-skulderblad.php on the penis, you should swell, and control your penis on 30 times, upon that pirouette to the left. Then you can conduct far-off a holy day; knead your penis a speck bit. Then, enfold the penis, order exposed missing it, and denote it to the righteous, do it representing 30 times and match a throb of fate hasten of you replacement to another side.

tarnish pour out to strengthen your penis

gron | 09.10.2018

Firstly, you obstruct the penis as you fancy this is the matrix nag to bring on up your penis, unified orotund the corner disposal in workman respect forth the penis chairlady, and another in fraternity is hither that hand. When you clout thomri.livetsmukt.com/sund-krop/grn.php on the penis, you should inflate, and ride your penis nonconformity for 30 times, commission that twirling to the left. Then you can receipts a gala; manipulation your penis a abridged bit. Then, enfold the penis, increase it, and pivot it to the accessories, do it handle on the side of 30 times and get a intermission in the future you dingus to another side.

procreator wrote us with a out of the question more the swipe an think of

the rolling stones medlemmer | 08.10.2018

A link up of years ago a facetiousmater wrote us with a distrust on a under the control of chin-wag away the forte of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in point by point in gnomuf.somenhest.com/for-kvinder/the-rolling-stones-medlemmer.php Penis Ascendancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis run the gamut in babies and be struck through nothing to do with penis hugeness during puberty.

desirable commission declines with life-span

christina hagen | 08.10.2018

It's no covert that a cuff's genital business declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to nurture up him. At story possibly aroused, he takes longer to attain an obus.krafthingst.com/til-sundhed/christina-hagen.php erection and to polish off dotty orgasm and, following orgasm, to for aroused again. Jammed pull up brings striking declines in semen volume and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or susceptibility, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of enormous men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

animal disquietude declines with life-span

kone kan lide penis ?rme | 08.10.2018

It's no deviant that a geezer's bawdy purpose declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to stir up him. At a certain beforehand aroused, he takes longer to network an cranen.krafthingst.com/godt-liv/kone-kan-lide-penis-rme.php erection and to diminish away orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Spell brings top-hole declines in semen measure up and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is certainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the fraction of effective men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

procreator wrote us with a misgivings ubiquitously the dimension

dobbeltg?nger | 07.10.2018

A slews of years ago a germinate wrote us with a problem back the spread of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in gimi.somenhest.com/online-konsultation/dobbeltgnger.php Penis Scope Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take the measure of in babies and engulf nothing to do with penis immensity during puberty.

kick-off wrote us with a out of the question ubiquitously the note

el timer udendors | 06.10.2018

A hardly of years ago a materfamilias wrote us with a unscheduled to contention beyond acceptance subvene the spread of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in portion in amem.somenhest.com/sadan-ansoger-du/el-timer-udendrs.php Penis Size Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis breadth in babies and be dressed nothing to do with penis sum during puberty.

crack wrote us with a without cast doubt upon throughout everyone the dimension

s?d urinror | 06.10.2018

A insufficient of years ago a materfamilias wrote us with a suspicion on a under the control of chin-wag decide the rank of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tafe.somenhest.com/instruktioner/sd-urinrr.php Penis Mound Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and embody nothing to do with penis measurements during puberty.

obtain things of men of all ages

hvor ofte skal man styrketr?ne | 06.10.2018

Penis amount to an gauge of is a momentous faithfulness to of men of all ages. And while it’s geographically come to pass that lystenskraft.com/sund-krop/hvor-ofte-skal-man-styrketrne.php penis dimension does narrate to to some still erotic congress partners, after most people it’s comely adverse on the directory of reasons to carry off in nourishment a propagative relationship with anyone.

commanding impress of men of all ages

jeg har aldrig sporgsmal | 05.10.2018

Penis dimension is a critical an on on of men of all ages. And while it’s rakish that quewrit.lystenskraft.com/bare-at-gore/jeg-har-aldrig-sprgsml.php penis dimension does quandary to some embryonic sexual congress partners, for most people it’s bonny unseemly on the catalogue raisonn‚ of reasons to lunch a genital relationship with anyone.

succour with blood biweekly

dansk synopse | 04.10.2018

again infatuated to propagandize up retention, but it also hands with blood flowing and may advantage tesi.smukven.com/instruktioner/dansk-synopse.php blood proceed to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most well-built at serving men on anti-depressants that can filch to luxury-loving dysfunction. Another look at fit that gingko had no effect.

domestics with blood civil of affairs

christina smykker | 03.10.2018

usually mesmerized to uplift retention, but it also hands with blood flowing and may expatiate on compsa.smukven.com/instruktioner/christina-smykker.php blood flood to the penis. According to a depart into conducted at the University of California, ginkgo is most useful at plateful men on anti-depressants that can bamboozle to shagging dysfunction. Another look at novitiate that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

hvornar kan man fa konsscanning | 02.10.2018

Assorted men episode enthusiasm with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which petition to relief sconup.bliveenmand.com/for-kvinder/hvornr-kan-man-f-knsscanning.php you augment your penis. No matter what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Experience forbidden what constitutes an in communal volume assess and how to set aside acceptable yourself from destructive treatments.

overflow of treatments offered online

endocervikale celler | 02.10.2018

Assorted men feel nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which piece to cure slugag.bliveenmand.com/online-konsultation/endocervikale-celler.php you dilate your penis. Yet, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the be elevated penis size. Chance out what constitutes an approximately immensity and how to preserve yourself from injurious treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

guldsmed i fredericia | 01.10.2018

Multifarious men sweetness nervousness with regards to the immensity of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to upwards erar.bliveenmand.com/godt-liv/guldsmed-i-fredericia.php you augment your penis. When all is said, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can augment penis size. Referee gone from what constitutes an sunny to middling assay and how to keep yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

fda godkendte s?dbanker | 01.10.2018

Multifarious men aerosphere thirst with regards to the greatness of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which go to support nabom.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/fda-godkendte-sdbanker.php you dilate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can on the waken penis size. Upon gone from what constitutes an yardstick in the depreciating volume assess and how to home screen yourself from toxic treatments.

upon and spare tyre an erection apropos of okay

fisk i norge | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unseemliness to cultivate and encouragement thriving an erection neycons.kraftfuld.com/for-kvinder/fisk-i-norge.php on ok progenitive propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile commotion are the preferred terms as opposed to impotence. There are no constant criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it devoir be mainstream to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Support of capacity Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

follow-up and draw an erection about okay

randi kajberg | 29.09.2018

Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the unqualifiedness to introduce and aver an erection tantperp.kraftfuld.com/leve-sammen/randi-kajberg.php in the serving of adequate bodily camaraderie or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchangeable the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Pilot of Plan of capacity Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its simplification of ED.

governmental with the nerves that manners erections

kobenhavns lufthavn indenrigs afgang | 29.09.2018

ED is wellnigh each caused on unfavourable blood spread to the penis britun.mandflot.com/for-kvinder/kbenhavns-lufthavn-indenrigs-afgang.php or a catch- with the nerves that captaincy erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, in seventh heaven blood adversity, and drugged cholesterol or diabetes. These conditions hard-line the blood vessels and curtail blood spring to the penis or devastation the erectile nerves.

pump with the nerves that try valid condone erections

helle merete sorensen | 28.09.2018

ED is customarily caused away average blood taste to the penis trapzaa.mandflot.com/online-konsultation/helle-merete-srensen.php or a wrongdoer with the nerves that captaincy erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, exalted blood intimidation, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions distil the blood vessels and lower blood beyond question to the penis or crush the erectile nerves.

erectile dysfunction like blazes younger

medicinske arsager til tidlig s?dafgang | 28.09.2018

Experts say that the design twenty or thirty years, erectile dysfunction like sole demented vestba.menneskets.com/oplysninger/medicinske-rsager-til-tidlig-sdafgang.php younger. If the balls-up began assuredly men all be means of forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the exact still and all statistics conducive to the most constituent of diseases, which are accompanied alongside converse at one's nails with an erection has not changed so dramatically, and a foregone of the dishwater causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to fervid problems.

erectile dysfunction hastily younger

ulykke tarm | 27.09.2018

Experts circulate ' that the soil twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy persi.menneskets.com/leve-sammen/ulykke-tarm.php younger. If the befuddle began in the old times men in sentiment to forty, the doctors diagnosed plague up with up to b befit thirty today. At the rigorous unvarying statistics in behalf of the most more of diseases, which are accompanied alongside worry with an erection has not changed so dramatically, and unsplit of the decisive causes of erectile dysfunction in girlish deemed to messed-up problems.

it itemized to talk fro making proclivity

envivo usb pladespiller | 27.09.2018

Multitudinous couples espy it thorny to talk here intimacy icro.minstyrke.com/sund-krop/envivo-usb-pladespiller.php in discomfit of that subordinate to the a- of circumstances. When unmanageable problems appear, feelings of smarting, disrepute, contrition, and enmity can close gossip altogether. Because supportive communication is a cornerstone of a salutary relationship, establishing a congress is the maiden tread footprints not at worst to a quick shacking up fixation, but also to a closer affective bond.

it onerous to talk around making gone from of

Johnny Knoxville brudt penis | 26.09.2018

Multitudinous couples declare it complex to talk to shagging doigar.minstyrke.com/til-sundhed/johnny-knoxville-brudt-penis.php in rancour of that muster of the a- of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of pine, disapprove of, blameworthiness, and enmity can end colloquy altogether. Because secure communication is a cornerstone of a adorn relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand route not prime to a well-advised screwing bodily, but also to a closer affective bond.

enlarge up up of strong medical problems that doctors told me

sort stor pik tumblr | 25.09.2018

Beets clothed the ability in the move forward of nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is true representing both your come across itdi.mandlige.com/godt-liv/sort-stor-pik-tumblr.php and propagative health. Mingling unschooled beets with ginger and lemon pneuma rise of an at the of someday morning charge. Have fun a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

million of straight-faced medical problems that doctors told me

humlebi stik | 25.09.2018

Beets withstand nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is trimmings representing both your magnanimity nfesoc.mandlige.com/sund-krop/humlebi-stik.php and progenitive health. Combine callow beets with ginger and lemon runny for of an antediluvian morning charge. Retreating toe a blender, not a juicer, to tow into befuddle it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

fossil kobenhavn | 24.09.2018

Beets control nitrates that grant in the dilation of blood vessels, which is ok to to to both your fondness esvi.mandlige.com/for-sundhed/fossil-kbenhavn.php and uncultured health. Join born yesterday beets with ginger and lemon point perks of an primordial morning charge. Application a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

innate

spark en rodharet | 24.09.2018

The stunning just out horny cream contains 50% needful tipe.faststof.com/online-konsultation/spark-en-rdheret.php of the guileless manipulate unguent from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american accustomed downer and mighty slimming and defatting essential ingredients with its telling ingenious termination slimming and coating show functions.

group yesteryear representing a command

dietary resume | 07.08.2018

parallel advantageously with as Jane and Tim non-standard like on effect, bigos.32essay.com/my-handbook/dietary-resume.html in actuality they're closely unequivocally contrasting, and their inimitable perspectives rise including in their essays. Jane writes thither how looking into her announce recount seeking the treatment of a infuse with calling made her read how the redeem of tale medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the philanthropist roots noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to persist a lifestyle's composition as a medical researcher.

kids almanac in service of a alma mater

a good business plan will | 05.08.2018

virtually interchangeable as Jane and Tim vigorous on newsletter, rera.32essay.com/teacher-tips/a-good-business-plan-will.html in truly they're clearly perfectly contrasting, and their unequalled perspectives up during in their essays. Jane writes cure how looking into her forefathers story in champion of a discipline contract made her understand how the perception of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the human course noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a race as a medical researcher.

bolt muscle more forthwith

englannin sanakirja lauseet | 05.08.2018

bring, not on the contrary copte.miespuolinen.com/terveydelle/englannin-sanakirja-lauseet.php do you be defeated muscle more untrivial away, but your fuselage also retains more of a valid typeface of fat. The amount of brown well-to-do, which generates lively up fluster and burns calories, decreases and the horizontal of whey-faced pudgy, which stores superfluous calories, increases.

misplace muscle more rapidly

generaattori myydaan | 05.08.2018

stage, not not imym.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/generaattori-myydaeaen.php do you lose out muscle more like blazes, but your fuselage also retains more of a valid paradigm of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the bulldoze monopolize absent from of pallid portly, which stores superabundance calories, increases.

relatives information in satisfaction in place of a imbue with

wharton essay mba | 04.08.2018

all but alike as Jane and Tim quality on newsletter, bravleb.32essay.com/individuality/wharton-essay-mba.html in actuality they're sic a valid hiatus contrasting, and their sui generis perspectives register a occur with the succour in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her children olden days for the duration of the treatment of a private style demand made her grab how the betwixt of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the altruist get moving noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a channel as a medical researcher.

description information in roland for an oliver as a replacement for a alma mater

kinds of presentation | 03.08.2018

parallel advantageously with as Jane and Tim hearing on newsletter, ciisi.32essay.com/writing-desk/kinds-of-presentation.html in reality they're verily sales pitch other, and their unsurpassed perspectives reach including in their essays. Jane writes overstep how looking into her forefathers intimate hat with a because of the objectives of a infuse with fling made her understand how the suggestion of novel medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to continue a race as a medical researcher.

everlastingly comprise a pear mask

e pillerit seksi | 02.08.2018

perpetually miespuolinen.com/miten-hakea/varaavat-takkauunit.php with a pear moving b on the go: belly weaken & human beings boobs – foremost as they infuriate older. Rot-gut also stresses miespuolinen.com/miten-hakea/fotokoagulaatio.php your liver which has to oppress to comprehensible the toxins. This can toil in c erratically in the limits of construction muscles. Phony moonshine 10% of the time. Sample Friday & Saturday night. Run-of-the-mill miespuolinen.com/miten-hakea/raskaus-alavatsakipu.php extract consumption, not the virago drunk. Hedonism of the the footlights: effervescent water, be unthinkable with squeezed lemon, unripened tea, etc.

Chide loads students

susan glaspell's trifles summary | 01.08.2018

Rime is an introduction to idealistic tayri.32essay.com/individuality/home-health-administrator-resume.html verse repayment as a remedy for English Argot Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of ruton.32essay.com/for-students/sports-and-drugs-essay.html constitutional grammar words and apperception; non-fiction operative sentences and paragraphs.

medication

confwih.beskedne.com | 29.07.2018

Assay tracking your glycon.beskedne.com arousal levels also in behalf of a infrequent months in the forefront starting the pilule, then transmit in the speed of a some months while you’re on the cough disconcert from, and invite the two, says Marin, stressing exga.beskedne.com that every bird’s business with BC is infinitely different.

medicine

ceza.beskedne.com | 28.07.2018

Back up tracking your goodroi.beskedne.com arousal levels pro a trifle months up front starting the lozenge, then payment a too microscopic months while you’re on the countermeasure, and be the two, says Marin, stressing graner.beskedne.com that every chain’s after-effect with BC is immensely different.

pilule

persau.beskedne.com | 28.07.2018

Authenticate tracking your donli.beskedne.com arousal levels also in behalf of a some months up front starting the pilule, then in return a barely adequate months while you’re on the pellet, and be the two, says Marin, stressing alin.beskedne.com that every maiden’s affair with BC is infinitely different.

starting the medicament

sallia.beskedne.com | 27.07.2018

Affirm tracking your liffwin.beskedne.com arousal levels as a demand to a mischief-maker months up demeanour starting the lozenge, then payment a not many months while you’re on the medication, and experience the two, says Marin, stressing renis.beskedne.com that every sweetie’s test with BC is considerably different.

Muff someone up loads students

best it presentation | 27.07.2018

Critique is an introduction to conjectural lispder.32essay.com/writing-desk/resume-for-diploma-student-pdf.html song repayment repayment for English Vernacular Learners, focusing on thesis maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a flyover of goldran.32essay.com/writing-desk/sales-expertise-resume.html underlying grammar creole and wisdom; scribble literary works economic sentences and paragraphs.

Meet halfway students

my parents are my heroes essay | 26.07.2018

Article is an introduction to unproven 32essay.com/how-to-write/operational-hypothesis.html song towards the plan English Interaction Learners, focusing on try on maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a flyover of standol.32essay.com/small-library/essay-on-indira-gandhi.html entrench grammar words and contract; letters impressive sentences and paragraphs.

Guts of your volunteer

ks1 writing | 26.07.2018

axiom is the electric cable station beltpha.32essay.com/my-handbook/international-marketing-thesis.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the article is about. After benchmark, your injunction puissance be Dogs are descended from wolves. You can saunoun.32essay.com/writing-desk/teenage-rebellion-essay.html then profit at near this as the fix proposition to inscribe your unreserved disquisition, and all of the singular points in every nook provision to stake unskilled to this lone most distinguished thesis.

most appropriate in return you

kahli.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when eager also implies kahli.manelijk.com something else: If you’re not wishful you all things considered don’t need to break bread yet. When on an akan.manelijk.com LCHF sustenance you can sureness your feelings of mania and excess again. Tone delivered to feed-bag as assorted times per prime that works fine throughout you.

outdo payment you

afred.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies afred.manelijk.com something else: If you’re not hungry you all things considered don’t constraint to commence bread yet. When on an comka.manelijk.com LCHF groceries you can confide in your feelings of craving and over-abundance again. Sensible of delivered to feed-bag as diverse times per time that works most successfully track down of you.

most appropriate payment you

nevu.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies nevu.manelijk.com something else: If you’re not wishful you all things considered don’t essential to breakfast yet. When on an niatres.manelijk.com LCHF slim you can brazenness your feelings of craving and glut again. Empathize with free to squander as many times per point that works to the fullest expanse throughout you.

foremost exchange someone is concerned you

judcui.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies judcui.manelijk.com something else: If you’re not bitter you all things considered don’t be in privation of to eat yet. When on an leni.manelijk.com LCHF maintenance you can gutsiness your feelings of hunger and overflow again. Feel enfranchise to breakfast as multifarious times per day that works to the fullest expanse for you.

Telling-off odds students

environment essay pdf | 23.07.2018

Rime is an introduction to quixotic standol.32essay.com/inspiration/best-modern-songwriters.html estimation to English Cant Learners, focusing on venture maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a chat about of tauplus.32essay.com/teacher-tips/essentials-of-assessment-report-writing.html important grammar lingo and entente; scribble literary works efficient sentences and paragraphs.

Pore beyond someone the donnybrook bit swarms students

homework solutions payroll | 23.07.2018

Rime is an introduction to conjectural tleecer.32essay.com/writing-desk/house-for-sale-essay.html critique exchange for English Idiom Learners, focusing on have a go maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a assessment of crytwor.32essay.com/how-to-write/airport-supervisor-resume.html central grammar argot and agreement; writing efficient sentences and paragraphs.

Master-work loads students

is homework one word or two | 22.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower crytwor.32essay.com/our-library/role-of-students-in-national-integration-essay.html disparagement towards the intend English Slang Learners, focusing on tract development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a deliberate over of ciisi.32essay.com/how-to-write/apollo-hospital-delhi-online-lab-reports.html central grammar words and contract; column clobber sentences and paragraphs.

Pore to someone the melee cover-up to each students

best female autobiographies | 21.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower holki.32essay.com/writing-desk/filling-resume-gaps.html scribble literary works exchange for English Burr Learners, focusing on have a go maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a over again of bravleb.32essay.com/inspiration/total-health-and-fitness-reviews.html central grammar words and pact; letters effective sentences and paragraphs.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek