Zhroucení je jisté (ekon. analýza)

Poznámka Hox: dnes zveřejňuji další článek s ekonomickou tématikou, protože téma peněžního systému považuji za velmi důležité. Jak článek správně uvádí, současný peněžní systém (jeho parazitická podstata) je příčinou spousty současných neřešitelných situací. Jsou ovšem neřešitelné jen za předpokladu, že by stávající systém v jádru zůstal stejný. Závěr článku je tedy chybný, zhroucení je nevyhnutelné, jen pokud by současný systém zůstal beze změny, což se pochopitelně nestane :)


Náš systém peněz a měn je chybný a ničivý: zhruba každých 60 roků se nutně zhroutí sám do sebe („zima Kondraťjevova cyklu“) a pak znovu začíná od začátku („měnová reforma“); národní státy jsou ale přitom ruinovány a privatizovány, jejich občané jsou vyvlastňováni a zotročováni. Nynější celosvětová krize měn a hospodářství skýtá jedinečnou šanci prolomit tento ďábelský kruh jednou provždy.

7. prosinec 2011
 

Autor: Norbert Knobloch
Z němčiny do češtiny pro stránky Leva-Net přeložil Princ Drsoň.
Zdroj:
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/9024-alternativlos-zusammenbruch

 

Kdo se na náš systém peněz a měn podívá nepředpojatě, najde množství nesrovnalostí, rozporů a logických chyb:

na jedné straně je pro 99 % občanů zakázáno zhotovovat (chybně nazýváno „napodobovat“, „falšovat“) peněžní známky, na druhé straně smí 1 % občanů tyto peněžní známky zhotovovat, napodobovat a falšovat neomezeně (když ústřední banky zemí tvoří nové hotové peníze).

Na jedné straně musí 99 % lidí kvůli penězům něco vykonávat, tedy pracovat, na druhé straně smí 1 % občanů (banksteři) zhotovovat peněžní známky bez svého vlastního výkonu a půjčovat je a ještě za ně účtovat úrok a úrok z úroku a podle okolností krást / loupit majetek svých „dlužníků“ (půjčky poskytované bankami, chybně nazývané „úvěry“).

Na jedné straně jsou »peníze« ideálním právem na rovnocennou protihodnotu za předtím provedený výkon („práci“), na druhé straně se stvrzenky / dluhopisy poskytované pro tento právní nárok, peněžní znaky neboli „bankovky“, vytvářejí pomocí monopolu bez vlastního výkonu z ničeho a jejich množství se svévolně zvyšuje nebo snižuje.

Na jedné straně je vlastní a nejdůležitější funkcí těchto stvrzenek / dluhopisů (peněžních znaků neboli „bankovek“) zabezpečit právní nárok na rovnocennou protihodnotu, který už vznikl provedením výkonu („práce“), po neomezeně dlouhou dobu a neztenčený, na druhé straně už tyto stvrzenky / dluhopisy tento svůj úkol vůbec neplní („inflace“).

Na jedné straně jsou „peníze“ jako „zákonné platidlo“ veřejným zařízením, na druhé straně jsou svévolně prohlašovány za soukromé „vlastnictví“.

Na jedné straně jsou disponibilní peníze prohlašovány za jediné zákonné platidlo, na druhé straně smějí být libovolně zneužívány jako prostředek spekulace a hromadění.

Na jedné straně je pod hrozbou trestu zakázáno zvyšovat počet peněžních znaků (viz nahoře), na druhé straně je dovoleno snižovat počet peněžních znaků jejich odebráním z  oběhu v hospodářství a zadržovat je a také je poskytovat pouze za „poplatek“ nebo „odměnu“ (úrok).

Na jedné straně jsou občané nuceni peněžní znaky jako „zákonné platidlo“ přijímat, na druhé straně ale nejsou nuceni je také znovu dávat do oběhu.

Na jedné straně se peníze používají jako „prostředek pro uskutečňování směny“, na druhé straně jako „prostředek pro tvorbu pokladu“, přestože druhá funkce vylučuje tu první.

Na jedné straně jsou »peníze« měřidlem (hodnoty), na druhé straně se toto měřidlo stále mění. Měřidla ale musejí zůstávat stále stejná, pokud mají tento svůj jediný účel, tuto svoji jedinou funkci (měřit a porovnávat) plnit.

A konečně jsou naše „peníze“ svázány s mechanismem úroku a úroku z úroku, přestože to z matematických i praktických důvody vždy a nevyhnutelně musí vést k sebezničení.

 

Tento soupis ukazuje vzhledem k ústřednímu významu peněz pro všechna národní hospodářství planety Země zcela zřejmě, že dnešní hospodářské problémy a existenciální ohrožení jsou zaviněny výlučně naším chybným systémem peněz. Jde přitom o tři základní problémy a nebezpečí, které zcela vážně ohrožují náš život a naše přežití zde na naší krásné „Modré planetě“. Všechny tyto tři problémy spočívají v nepřiměřeném vývoji:

 

Nepřiměřenost a bezuzdnost

Kromě růstu počtu obyvatel světa je pro krizovou situaci světa určující nepřiměřený vývoj ve třech směrech: 1. ve směru rostoucího rabování a zatěžování životního prostředí, především v důsledku stálého růstu výroby a spotřeby [takzvaný „růst“, vynucený kvůli úroku a úroku z úroku]; 2. ve směru rostoucího nepřiměřeného zadlužování národních hospodářství [rovněž zapříčiněno úrokem a úrokem z úroku], zvlášť zřejmého v zemích Třetího světa; a 3. ve směru rostoucího protikladu mezi chudými a bohatými [opět kvůli úroku a úroku z úroku], jak mezi různými zeměmi, tak uvnitř zemí. Pokud se na tyto jevy podíváme důkladněji, narazíme na příčiny související s vládnoucím řádem peněz: nepřiměřené hromadění a soustřeďování peněžního majetku vede k nepřiměřenému růstu dluhů, s tím spjaté rostoucí úroky vedou k rostoucímu přesouvání příjmů. Tyto úroky se na straně peněžních majetků jeví jako výnosy a způsobují další růst úroků s příslušně rostoucím tlakem směřujícím k dalšímu zadlužování. Jde zde tedy o spirálu problémů, která sama sebe urychluje a má nepřirozený okruh [okruh s kladnou zpětnou vazbou], který v přírodě nacházíme pouze u procesů chorobného růstu [např. u rakoviny]. Přerozdělování příjmů směrem od práce k vlastnictví nutně vede k chudnutí pracujících.“

 

(Helmut Creutz, in: Zeitschrift für Sozialökonomie, 89. pokračování, duben 1991; citováno podle: Margrit Kennedy, Geld ohne Zinsen und Inflation, 9. vydání, Wilhelm Goldmann Verlag, München 2006, str. 106/107; poznámky: autor.)

 

Ještě jednou jinými slovy a stručně: problémy našeho kapitalistického systému hospodářství jsou zapříčiněny naším systémem peněz; problémem našeho systému peněz jsou dva druhy nepřiměřeného růstu: nepřiměřený růst množství peněz, který se nazývá „inflace“ a vede ke ztrátě kupní síly peněz, respektive ke (zdánlivému a takto chybné nazývanému) „růstu“ cen, a nepřiměřený růst soukromých peněžních majetků pomocí úroku a úroku z úroku (úrok z úroku = sdružený úrok, pozn. překl.), který vede k nepřiměřenému zadlužení a nutí k excesivnímu „růstu“. Abychom oba tyto druhy nepřiměřeného růstu překonali a problémy tím vyřešili, je nutné monopol na tvorbu peněz a na jejich uvádění peněz do oběhu a také úrok a sdružený úrok odstranit. Tečka.

 

Pomocí úroku a sdruženého úroku akumulace a eskalace peněžních majetků na jedné straně a přesně zrcadlově nebo proporcionálně na druhé straně akumulace a eskalace dluhů a také nespravedlivé, zločinné přerozdělování národního důchodu směrem od těch, kteří jej vytvářejí, k těm, kteří jej bez vlastní práce hltají, nejen trvají, ale dokonce se ještě stále zrychlují. Následky těchto chybných způsobů vývoje jsou závažné: rostoucí, stále méně zvladatelné poruchy ekologických, hospodářských a společenských systémů, které nakonec nutně končí jejich zničením.

 

Kladná“ zpětná vazba je záporná

V oblasti peněz nebo měn máme zhoubný, ničivý koloběh, který sám sebe urychluje: tak, jak stále rostou výnosy z úroků placených za kapitál, rostou neustále peněžní majetky a peněžní obraty bank. Tím znovu a dál roste úroková zátěž hospodářství a zadlužení / nepřiměřené zadlužení občanů, podnikatelů a státu, což vede k dalšímu růstu výnosů z úroků a k dalšímu růstu peněžních majetků a tak dále a tak dále. V kybernetice se to nazývá „okruh s kladnou zpětnou vazbou, kladná zpětnovazební smyčka“. Okruh s kladnou zpětnou vazbou lze přirovnat ke špatně fungujícímu termostatu topení, který, když teplota v místnosti stoupá, ventil topení ještě dál otevře, místo aby jej přiškrtil nebo zavřel (příklad podle: Helmut Creutz). Okruh s kladnou zpětnou vazbou je sebeničivý, autodestruktivní; proto se ve světě živých nevyskytuje. V přírodě existují pouze okruhy se zápornou zpětnou vazbou, ve kterých se jakýkoli nepřiměřený vývoj sám zabrzdí, sám sebe zlikviduje.

 

Fatální důsledky chybného vývoje měn nebo peněz jsou trojí: hospodářské, společenské a ekologické. Všechny tři se ovšem vzájemně ovlivňují: stále rostoucí nároky na společenský produkt vytvořený pracujícími, které plynou z úroků ze stále rostoucího kapitálu, vedou ke stálému zmenšování té části sociálního produktu, která zůstává pracujícím. To znamená, že příjmy a kupní síla podnikatelů a pracujících klesají při rostoucích dluzích, s jejich rostoucími dluhy a kvůli jejich rostoucím dluhům. Důsledkem toho jsou poklesy poptávky a investic, platební neschopnost firem a nezaměstnanost. Trvale a s každou krizí („sestupem“) stále narůstá napětí ve společnosti. Nakonec přicházejí společenské nepokoje, násilná povstání a občanská válka.

 

Vyhnout se snižování příjmů pracujících lze jen, a i tak jen na přechodnou dobu, když se sociální produkt každý rok zvětšuje, a to nejméně o takovou jeho část, kterou kapitál každoročně požaduje navíc. Pokud se má dodržet daný poměr přerozdělování mezi prací a kapitálem, musí být procentuální růst hospodářství stejný jako růst kapitálu. Takový růst výkonu ale zvyšuje spotřebu nenahraditelných zdrojů a nevratné ničení přírody a brzy naráží na meze tělesné a nervové výkonnosti a zatížitelnosti člověka.

 

Zhroucení je jisté

Zdánlivé „východisko“ z krize hospodářství a společnosti vede tedy dokonce ještě rychleji ke krizi ekologické. Proto máme v nynějším, zvrhlém systému peněz, pouze volbu mezi zhroucením ekonomickým nebo ekologickým. V důsledku toho ale hrozí nejen katastrofy v životním prostředí, ale znovu také válečné střety kvůli přírodním zdrojům jako jsou voda, ropa, dřevo, uhlí, užitková zvířata, užitkové rostliny, zemědělská půda.

 

Politika je mezi mlýnskými kameny nadvakrát: jestliže nadměrně rostoucí peněžní majetky nebudou převáděny zpět do hospodářství pomocí (úrokem zatížených) „úvěrů“, dojde k deflační recesi (záporný růst hospodářství zaviněný nedostatkem peněz v oběhu, pozn. překl.). Jestliže však budou převáděny zpět do koloběhu hospodaření, dojde kvůli zadlužení a zchudnutí pracující a podnikající třídy společnosti, střední třídy, k hospodářskému krachu a ke zhroucení společnosti. Jestliže se, jako zdánlivá alternativa a domnělé východisko, zvýší výkon hospodářství, produkt společnosti („hospodářský růst“), dojde ke zhroucení ekologickému.

 

Aktuální vývoj světa vede k obojímu: zhroucení společnosti je nevyhnutelné, protože růst hospodářství nelze stupňovat podle tempa a míry, jakými pomocí úroku a sdruženého úroku exponenciálně rostou peněžní majetky. A ekologický kolaps je rovněž nevyhnutelný, protože příroda sama už nyní nezvládá růst naší výroby a spotřeby – ani při nynějším počtu lidí, natož pak s růstem počtu obyvatel světa, který už je nyní daný.

Diskusní téma: Zhroucení je jisté (ekon. analýza)

Lululemon Outlet Online57747

gosgoxpn | 08.10.2013


EU SA ROZKLADA - AKO PREŽIŤ riadený chaos pod kontrolou parazitov

Miroslav | 10.12.2011

EU SA ROZKLADA - MOZEM STRUCNE ODPOVEDAT NA OTAZKY CCA 30 MIN - TU A TERAZ - DISKUSIA NA FB
2011-12-10 (09:55)

Nakúpte si trvanlivé potraviny už taraz. Kto môže nech sa odsťahuje z mesta. Potraviny Ryža, hrach, kukurica, fazuľa, šošovica, pšenica, uskladnite ich v sklenených zaváračkových pohároch - na SUCHO. Na 1 rok a osobu vám bohate postačí 1000 kg. Dnešná cena npr kukurice je 150 éur. Nepotrbujete ich variť dáte ich naklíčiť.

http://www.strava.sk/showdoc.do?docid=4621

Živá voda a živé jedlo
http://via-midgard.info/news/copyright/1466-zhivaya-voda-i-zhivaya-eda.html

http://www.chelemendik.sk/EU_SA_ROZKLADA_MOZEM_STRUCNE_ODPOVEDAT_NA_OTAZKY_CCA_30_MIN_TU_A_934505531.html


Marián Ramus Jarkovský je možná pre Slovensko alternatíva euroazijskeho spoločenstva resp euroázijskej unie?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej NIE JE LEBO JE TO IBA PROJEKT - ZATIAL
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 1

Ali Mešková Když Euro a EU zakládají polické mrtvoly, není se co divit...
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Majo Šimončík co sa stane ? padne euro padne eu a co bude potom ? velke nepokoje hlad nasilnosti a tak ? a co mame robit aby sme to prezili co najlepsie
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Peter Vido čo by pre nas slovakov bolo najlepsie v tychto tazkych casoch rusi nas nechcu západ na drancuje s kazdej strany a este k udalostiam v cine ze ak zapadne mocnosti napadnu iran rozputa sa jadrova katastrofa...
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Jozef Dermek zaujimave je, ze ruski eurazijci svojho casu uspesne posobili prave v Bratislave :)
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej OKREM TOHO - SLOVENSKO VOOBEC NEMOZE MAT ALTERNATIVY POD VEDENIM POLITIKOV PRIVATIZACII - IDE KAM HO VLACIA
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 5

Maroš Bujňák JAK SUKA ZA PSOM ...
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Majo Šimončík co sa stane ? padne euro padne eu a co bude potom ? velke nepokoje hlad nasilnosti a tak ? a co mame robit aby sme to prezili co najlepsie - EUROPU CAKAJU SOCIALNE OTRASY - aby sme to prezili co najlepsie - STE TO STRASNE PEKNE POVEDALI V TOM JE CELA SLOVENSKA MENTALITA - DOLEZITE JE PREDSA PREZIT - KED IDE O ZIVOT
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 2

David Studnička Výsledky kupónové privatizace je nutno postavit mimo zákon všude tam, kde ekonomické výsledky pro zaměstnance a stát jsou hoší, než tomu tak bylo v minulosti.
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Jaroslav Kazan Križák Majo Šimončík : na otázku, čo máme robit aby sme prežili odporučam tri vece : začat sa zásobovat potravinami, zateplit barák a kupit si pár strelných zbraní a ešte velkú zásobu nábojov.
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 2

Chelemendik Sergej Peter Vido čo by pre nas slovakov bolo najlepsie v tychto tazkych casoch rusi nas nechcu západ na drancuje s kazdej strany a este k udalostiam v cine ze ak zapadne mocnosti napadnu iran rozputa sa jadrova katastrofa... - NAILEPSIE BUDE PREZIT - A NIE VSETKYM SA TO PODARI - ALE SLOVACI MAJU LEPSIE SANCE
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 2

Marián Ramus Jarkovský Je možný po rozklade EU aj rozklad NATO? (nakolko je vztup do NATO nepopulárna požiadavka k vstupu do EU)
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej V tom je celá pointa, že už nemáme na výber..... Niet koho voliť, národ nemá vodcu, ktorý by sa vzoprel a taký sa asi ešte nenarodil...je to ako šťať proti vetru.....
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 3

Chelemendik Sergej Jozef Dermek zaujimave je, ze ruski eurazijci svojho casu uspesne posobili prave v Bratislave :) - TO BOLA UPLNE INA SKOLA
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Tomáš Zlatuška Za jak dlouho bude definitivní konec EU? Co nastane pro ČR? Je vhodné za času utéct do Ruska než bude pozdě? Děkuji
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Maroš Bujňák JAK SUKA ZA PSOM ... - PSOV MAM RAD
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej Sergej, máte aspoň nejakú rozumnú alternatívu (reálnu) pre tento marazmus ?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej David Studnička Výsledky kupónové privatizace je nutno postavit mimo zákon všude tam, kde ekonomické výsledky pro zaměstnance a stát jsou hoší, než tomu tak bylo v minulosti. - I KTO TO SPRAVI?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Stanislava Lippaiová Rozpad veľkých štátov bol v histórii často sprevádzaný vojnami.Myslíte si,že tomu bude tak aj teraz?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Marián Ramus Jarkovský Je možný po rozklade EU aj rozklad NATO? (nakolko je vztup do NATO nepopulárna požiadavka k vstupu do EU) - NAOPAK - NATO BUDE STUPAT LEBO IDU VOJNY
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej David Studnička N E R E A L N E !!!!! nemá to kto spraviť
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Štefan Čabrej Sergej, máte aspoň nejakú rozumnú alternatívu (reálnu) pre tento marazmus ? - A VY?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Štefan Čabrej V tom je celá pointa, že už nemáme na výber..... Niet koho voliť, národ nemá vodcu, ktorý by sa vzoprel a taký sa asi ešte nenarodil...je to ako šťať proti vetru..... - BOLO AJ HORSIE - BOH NEVYDAST SVINJA NE SJEST
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to · 1

Peter Vido a co slovaci ktorý´dlhodobo pracuju v zahranici je spravne sa vratit do donoviny alebo to vsetko preckat na druhom uzemi tym myslim britske ostrovy
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Miroslav Valencik Sergej, aký bude mať charakter vojna - ak k nej dôjde?
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Tomáš Zlatuška Za jak dlouho bude definitivní konec EU? Co nastane pro ČR? Je vhodné za času utéct do Ruska než bude pozdě? Děkuji - SKOR AKO TAM UTEKAT PODTE ASPON POZRET - DEFINITIVNY KONEC JE NEJASNY POJEM
Pred 14 hodinami · Páči sa mi to

Lubo Mores Ako to bude podľa Vás pokračovať?bude celosvetová mena?
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej К сожалению нет, придется как то выжить как Вы правильно сказали Русским мы не нужны а запад нас досконально обьэбет придется начинать с нуля..
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

Chelemendik Sergej Stanislava Lippaiová Rozpad veľkých štátov bol v histórii často sprevádzaný vojnami.Myslíte si,že tomu bude tak aj teraz? - ALE VOJNY IDU VSADE OKOLO - LENZE VAM ICH NEUKAZUJU - ALE AK MATE NA MYSLI VOJNU V EUROPE NEBUDE V TOM ZNYSLE V AKOM BOLA DRUHA SVETOVA - ALE BUDU RIADENE VZBURY A NEPOKOJE
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 4

Chelemendik Sergej Peter Vido a co slovaci ktorý´dlhodobo pracuju v zahranici je spravne sa vratit do donoviny alebo to vsetko preckat na druhom uzemi tym myslim britske ostrovy - NEVIEM - ANGLICKO JE URCITE STABILNEJSIE - ALE CI SA TI BUDE TYKAT KONKRETNE VAS
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

David Studnička Jde de facto o následující. Tato část Evropy, kde se nacházíme, slouzila jako výchovné a "odkladné" středisko pro děti vysokých politiků, vědců a podobně z celého světa. Ta Eugenika, kterou vytáhli na světlo nacisti, ta se tu provozovala dlouho před nástupem Hitlera k moci. Ale pokud se tu nastolí podmínky, kdy je tu životu nebezpečno žít, ať ohledně životního prostředí, drog distribuovanými policisty, majitely nočních erotických klubů a podobně, tak ten osvědčený systém přestává fungovat. Cestou k řešení je politické řešení. A po pravdě zde není důležité, zda-li se jedná o ten či onen politický systém, zdali je orientace na západ či východ, sever jih, ale jak se tento sydstém chová vůči lidem. A to je nutno nastolit za jakoukoliv cenu, protože jiné jednání je rovno vlastizradě. I když co si budeme povídat, ten záměr vytvořit chytrou populaci fungoval jen a pouze za účasti celého světa, ať už věděli o co jde, či nikoliv.
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Tomáš Zlatuška Otřese pád eura nějak Ruskou ekonomiku? Co plánují Rusové s rublem? Nedávno jsem četl,že bude taková situace,že Češi budou kupovat 1rubl za 35kč.
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Miroslav Valencik Sergej, aký bude mať charakter vojna - ak k nej dôjde? O TOM JE CELY NAS PORTAL - CCA 22 000 TEXTOV - OPAKUJEM VOJNY IDU LEN VY NEMATE ODKIAL O TOM DOZVEDET
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej Ja by som videl východisko v zjednotení Slovanstva, ale je to utópia..
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

Marián Ramus Jarkovský myslím si správne ked si myslím že - ked sa rozpadne EU , tak krajiny EU zrušia pracovné trhy , čo bude znamenat návrat velkého percenta Slovákov na Slovensko , čo bude znamenat masívny nárast nezamestnanosti?
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Štefan Čabrej К сожалению нет, придется как то выжить как Вы правильно сказали Русским мы не нужны а запад нас досконально обьэбет придется начинать с нуля.. - NIKTO NIHDY NEZACINA Z NULI
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Lubo Mores Ako to bude podľa Vás pokračovať?bude celosvetová mena? - USA CEZ DOLLAR VYTAHNU VSETKO CO SA BUDE DAT A POTOM TO VYBYCHNU
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Tomáš Zlatuška Otřese pád eura nějak Ruskou ekonomiku? Co plánují Rusové s rublem? Nedávno jsem četl,že bude taková situace,že Češi budou kupovat 1rubl za 35kč. - OTRASA UZ TERAZ - RUBEL JE ZABEZPECENY ROPOU A PLYNOM - TAK ZE FATALNE ZAVISI OD VONAJSICH VPLYVOV
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Lubo Mores čo VYBYCHNU? tomu som nerozumel
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Štefan Čabrej Pred nedávnom ste boli v Moskve, ako vnímate náladu Rusov po voľbách a či sa zaujímajú o dianie v Európe a vo svete? Majú obavy z celosvetovej krízy a hrozby vojenského konfliktu?
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Štefan Čabrej Ja by som videl východisko v zjednotení Slovanstva, ale je to utópia.. - BOHUZIAL DNES JE
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Marián Ramus Jarkovský myslím si správne ked si myslím že - ked sa rozpadne EU , tak krajiny EU zrušia pracovné trhy , čo bude znamenat návrat velkého percenta Slovákov na Slovensko , čo bude znamenat masívny nárast nezamestnanosti? - SKOR ZOSTANU LEBO V SR BUDE ESTE HORSIE
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Chelemendik Sergej Lubo Mores čo VYBYCHNU? tomu som nerozumel - VYBUCHNU FINANCNY SYSTEM KTORI SAMI VYTVORILI A ZACNU NEJAKI NOVY - ONI ALEBO CINANE ALEBO RUSKO - KTO PREZIJE
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

Chelemendik Sergej Štefan Čabrej Pred nedávnom ste boli v Moskve, ako vnímate náladu Rusov po voľbách a či sa zaujímajú o dianie v Európe a vo svete? Majú obavy z celosvetovej krízy a hrozby vojenského konfliktu? - BUDE O TOM VIDEO
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

Tomáš Zlatuška Pane Chelemendik Sergej,poradte,do čeho je vhodné investovat kvůli pádu české ekonomiky? Mnoho obyčejných lidí přijde o mnoho peněz a budou na hranici chudoby.Je dobré například nějaké své peníze investovat do ruského rublu nebo čínské měny?Už vidím tu katastrofu,jak obyčejní lidé nebudou mít ani na chleba. Česká koruna není stabilní jak se může zdát.Je to podměna eura.Padneli euro,česká koruna se oslabí. Proto se tomu ruský prezident zasmál,když mu Klaus nabídl investovat do Český koruny.
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1

Chelemendik Sergej Tomáš Zlatuška Pane Chelemendik Sergej,poradte,do čeho je vhodné investovat kvůli pádu české ekonomiky? Mnoho obyčejných lidí přijde o mnoho peněz a budou na hranici chudoby.Je dobré například nějaké své peníze investovat do ruského rublu nebo čínské měny?Už vidím tu katastrofu,jak obyčejní lidé nebudou mít ani na chleba. Česká koruna není stabilní jak se může zdát.Je to podměna eura.Padneli euro,česká koruna se oslabí. Proto se tomu ruský prezident zasmál,když mu Klaus nabídl investovat do Český koruny. - STE ZHRUBA 458 OSOBA KTORA TO ODO MNA CHCE - JE MI LUTO, PANE, ALE AK STE MLADY SILNY A SEBAVEDOMY A TO DOKAZETE INVESTUJTE DO PRESTAHOVANIA DO AUSTRALIE ALEBO NOVEHO ZELANDU - MOZNO TO TAM BUDE LEPSIE - MOZNO BUDE HORSIE - AK STE NA TEJTON STRANKE A CITATE TOT UZ MATE VELKI NASKOK PRED CUTATELMI NOVEHO CASU
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 2

Chelemendik Sergej Ali Mešková Když Euro a EU zakládají polické mrtvoly, není se co divit... - EU A EURO SU PROJEKTY USA - EUROPA JE DAVNO KOLONIA USA - TAKZE ROZHODUJU ZA OCEANOM
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 2

Chelemendik Sergej BOLO MI CTOU - UROBIME Z TOHO CLANOK
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Michal Waldo Valjašek Dobrý deň... Chcel by som sa Vás opýtať, že akú vidíte Vy alternatívu pre Slovensko v súčasnosti a blízkej budúcnosti skrz našu závislosť na ekonomikách Nemecka a Francúzska.....
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to

Laci Lg stale veci delite podla hranic ... staty ..usa-... rusko... slovensko...čr.......ale oni su v kazdom state a tajne ho riadia... preto sa veci deju ako oni chcu....vsetko toto je naplanovane.... a sergej ak pisete ze to je inak, tak ste sucast ich planov
Pred 8 hodinami ·

Re: EU SA ROZKLADA - AKO PREŽIŤ riadený chaos pod kontrolou parazitov

Kris Krystková | 19.01.2012

Asi před 15 léty jsem přečetla knihu Vladislava Megreho " Anastazia". Anastazia je sibiřská poustevnice na úrovni avatara a skrze autora sděluje pravdu. O všem. O Zemi, kdo ji řídí, kdo to je, jak to dělá, kdo je bůh, proč se lidé rozvádějí když se bedou z lásky ap. Anastázie nesoudí, radí co mají liídé udělat pro " překlenutí období temných sil". V poslední době si stále častěji uvědomuji, že má pravdu. V té nejhrubší materiální rovině je tam rada jak zabezpečit život rodiny mimo systém. Proto si myslím, že uvažování o tom, na kterou měnu vyměnim své úspory je mimo mísu. Peněz se nikdo nenají, nenapije, nezahřeje ( pokud nejste breathariánem- žítí z energie slunce ). Těm kteří neví, kam nyní směřovat s pokorou radím aby si knihy Vladimíra Megreho, alespoň první 3-4 díly, přečetli. Setkají se s úplně převratným pohledem na možnost jak žít
.

Re: EU SA ROZKLADA - AKO PREŽIŤ riadený chaos pod kontrolou parazitov

Kris Krystková | 19.01.2012

Pro Laci Lg. Podle dvou z nejznámějších znalců zákulisních struktur světa Davida Icke a Wilcooka, se Putinovi podařilo vypudit ilumináty z Ruska. Zdroj - osud.cz

Príčina krízy

Daniela I. | 10.12.2011

Kvalitná prednáška o monetárnej politike a FEDe:
http://www.youtube.com/watch?v=8x-wwGljUFM

Nesúhlasím v závere len v jednom, že FED nevie čo robí. Ja tvrdím, že FED veľmi dobre vie, čo robíííííí !!!!!!!!! Svojimi zásahmi do ekonomiky dláždi cestu k NWO. :(((((

A o tom je aj súčasné stretnutie "lídrov" EÚ. Žiadna pomoc ekonomikách krajín EUROzóny !!! Merkkozy už majú pripravený scenár a chomút pre celú EÚ!!! :((((

Ja len dúfam, že sa nájde zopár "triezvych" hláv, čo používajú aj vlastný rozum a tento "scenár záchrany a zabránenia šírenia nákazy" odmietnuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!
To som teda naivná v dnešnej dobe! :(
Ale hovorí sa, že nádej zomiera poslednáááááááááááááááá :-))))))

Sociálna genocída za dverami

Miroslav | 09.12.2011

http://www.chelemendik.sk/Socialna_genocida_za_dverami_Co_sa_pripravuje_pre_slovenske_zdra_153390714.html

Sociálna genocída za dverami - Čo sa pripravuje pre slovenské zdravotníctvo
2011-12-09 (18:12)
Publikované dňa 07 December 2011.

Čo sa pripravuje pre slovenské zdravotníctvo

Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe
dozvedelo čo najviac ľudí.

1. Platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú
učtáreň zamestnávateľa.)

2. Zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:
· neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; · následkom toho sa
absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej
poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné
vyplácanie dôchodkov.
· Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal
dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala.
- ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne
financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený
ďalší krok:

3. Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému
sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne
zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší “geniálny” krok:

4. Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku
príjmov- tzv. “odvodový bonus” , čo je v podstate štátna sociálna dávka
v sume 113 eur!

5. Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne
sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské
dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky
druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa ( starobné,
invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti,
úrazovú rentu a pod.).

Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to
netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných
prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky
vyplácať.
(Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy
bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne
zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí,
nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už o nie je jeho problém,
že si mali šetriť po celý život).

6. Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať
ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať ľúbivé šlágre o
švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o
dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No
“blbý a dôverčivý” národ im na to zaiste naletí.7. V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia
znamenať · Zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými
poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať
komerčné zdravotné poistenia – v skutočnosti už aj sú komerčnými
poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi – t. j. s
tým, čo im každý mesiac odvádzame).
· Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť,
enormné zadlženie , a teda ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných
rúk – opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje
premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti – aby sa otvorila
cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).
· Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva
hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku
zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej
starostlivosti.

8. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné
komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a
zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec
nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu,
ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani
komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné
dokumenty po limitoch úhrad.

POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v
zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u
niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú
dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to
preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné )
spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní
žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia “nelukratívne” odelenia
a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ako aj za
vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za
čo sa budú bežní ľudia liečiť!

9. Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí
rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí
nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska.
Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse; pozor:
treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho
zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.

Priatelia, skúste si položiť otázky:
· Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na
dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania?
A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať
tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových
finančných trhoch, ktoré – ako predpovedajú odborníci – budú najmenej 20
rokov permanentné?
· Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie
mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky?
Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko
miliónov korún?
· Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už
nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej a nižšej vyššej
vrstvy?

S pozdravom

JUDr. Emília Kršíkovámagnifikat.sk

Re: Sociálna genocída za dverami

ZANKA | 10.12.2011

Okopirovala som a zdielam, vdaka

Přidat nový příspěvek