Vodíková budoucnost lidstva. Převratné zasedání Vědecké rady Ruské akademie věd

Vodíková budoucnost lidstva. Převratné zasedání Vědecké rady Ruské akademie věd

23.11.2015

Hox

 

30. října se konalo zasedání Vědecké rady Ruské akademie věd, na němž byla prezentována hypotéza hydridové země doktora geologie V.Larina, níže je základní konspekt řečeného.

https://www.youtube.com/watch?v=Rw3HmV4zO6E

 

Hlavní vystupující: Vladimír Polevanov, doktor věd, hlavní geolog Federálního úřadu pro využití nerostných surovin.

Před 30 lety byla obhájena disertace N. Larina „Země. Útroby, struktura, alternativní globální koncepce“ s vypovídajícím podtitulkem "Budoucnost rozvoje lidstva."

 

Obsah disertace:

  1. Teorie vodíkové Země

  2. Druhy a podoby uniků vodíku (degazace)

  3. oblasti aktivní degazace vodíku

  4. nebezpečí degazace vodíku

  5. vodíková budoucnost lidstva

Larin rozvinul hypotézu astronoma Hoyla, který sestrojil model zformování sluneční soustavy díky magnetickým polím, a Larin k tomu v principu dodal, že musí probíhat elektromagnetická separace prvků podle potenciálů ionizace, později pojmenováno "hypotéza Hoyla-Larina".

 

Na základě rozdělení prvků podle potenciálů ionizace (potvrzeno experimentálně studiem složení asteriodů, měsíce, horních vrstev země a slunce) Larin spočítal složení Země, vodíku byla vrácena 1. pozice (59% objemových procent, namísto 1% v současných modelech), kyslík byl snížen do stopového množství a byla vytvořena nová hypotéza struktury Země a nová teorie její evoluce.

Ve své podstatě byla vytvořena nová geologie – teorie hydridové Země.

Protože tehdy i dnes panovala tzv. tektonika desek, disertaci mu sice přiznali, vědecké hodnosti dali, ale hypotézu odmítli a Larin se už 30 let snaží přitáhnout pozornost vědeckého světa k tomuto problému.

 

Nyní o tom hlavním. Vodík, který tvoří 59% atomové masy Země začal zhruba před 200 lety aktivně pronikat z hlubin k povrchu (degazace). Degazace probíhá přes vulkány, hřbety, zlomy a kontinentální rifty, přičemž rozsah je obrovský, na Havaji je například oblíbenou atrakcí sledovat hoření vodíkového sloupu 200m vysokého, sopka Šiveluč na Kamčatce v roce 1954 vytvořila 20km vysoký sloupec vodíku, tlaková vlna 2x oběhla zemi.

 

Aktivní degazace probíhá přes africké zlomy, blízký východ, mluvíme o tom jako o faktu, protože skupina Larina provedla více než 5000 měření v různých oblastech světa (Rusko, Austrálie, Jemen, USA, Afrika, …), byly vytvořeny nové přístroje a aparatury.

Ročně do atmosféry unikají miliony tun čistého vodíku, a zemská atmosféra ztrácí ročně zhruba stejné množství vodíku únikem do kosmu (gravitace Země ho ve vysokých vrstvách neudrží), vzniká rovnováha.

 

Se vznikem Google a kosmických snímků se každý zájemce může seznámit s obrovským rozsahem procesu degazace, např. Omská oblast – vodíková jezera

 

Vodíková jezera, zničené pásy země šířky několik km.

 

Okrouhlé vodíkové jezero v severním Kazachstánu.

 

Bajkal se nachází na kontinentálním zlomu, na dně potvrzeny úniky ropy a vodíku, jak předpokládá hypotéza Larina. Koncentrace vodíku byly změřeny i v záhadných nově vzniklých propastech na severu Ruska (Jamal).

Vodík je zodpovědný za ozónové díry – oslabená ozonová vrstva nebo díry jsou přímým důsledkem aktivního úniku vodíku z hlubin Země, dočasné ozónové díry vznikají nad kontinentálními zlomy. Na toto téma je obhájena disertace prof. Suvorotkina.

Nárazově vznikají ozónové díry délky tisíce km, které se přesně kryjí s hlubinnými zlomy, tyto pásy se kryjí s ložisky ropy a plynu.

 

 

Negativní stránky

Nyní je v ohrožení kvůli hromadění vodíku pod zemí několik jaderných elektráren v evropské části Ruska, hlavně kaliningradská, je naměřen zvýšený únik do atmosféry. Zda to může bouchnout zítra nebo až za 100 let, nikdo neví (už bylo konzultováno vedení Rosatomu, bezpečnostní služby, referát byl přijat konstruktivně a pozitivně a tým Larina byl přizván k řešení otázky, provádí se trvalý monitoring, pozn.)

 

Řešení problému explozí – vrt, kontrolovaně odebírat, zabrání se možnosti exploze z „kotle“ pod povrchem.

Unikající vodík ničí černozem (hydratace/hydrogenace? černozemě, mění barvu a ztrácí vlastnosti), ničí lesy (vznikají kruhové mýtiny, později jezírka, která se lidově označují za „čertova“ atp. - negativní vlivy vodíku a hlubinného zlomu).

 

obr. kruhové odlesnění během 2 let, později vznikne "čertovo jezero"

 

obr. ničení zemědělské půdy, kurganská oblast.

 

 

Pozitivní stránky

Vodíková Země mění paradigmu rozvoje lidstva. Ropa je absolutně nevyčerpatelná, obnovuje se, vyskytuje se v hloubkách přes 10,5 km, o čemž se teorii vzniku ropy z biologických složek může jen zdát, nynější těžba ropy pomalu přechází na hlubinnou anorganickou ropu. Známé zásoby ropy ve světě převyšují teoretické maximum objemu ropy, která mohla vzniknout organicky – i kdyby se veškerá biomasa Země proměnila v ropu, vzniklo by jen 7% známých zásob z nalezišť Perského zálivu. Velké ropné firmy teorii anorganické ropy tiše využívají, nahlas nepřiznávají.

 

Úniky vodíku byly naměřeny po celém světě, je provedeno přes 5000 měření na všech kontinentech. Hlavní roponosný hlubinný zlom světa jde podél východního pobřeží Afriky (africký zlom, viktoriino jezero) přes Arabský poloostrov, Blízký Východ, Kavkaz, Sibiř k Severnímu pólu.

 

Naleziště „Samotlor“ - Samotlorská ropa vzniká v místě pronikání vodíku k povrchu. Je třeba měnit postoj k ropě a k vrtům, ropa se obnovuje podobně jako les – stačí počkat 10-15 let.

 

Obnovování ropy: díky válkám (absence těžby) se v Čečensku tamní ropa za 8 let plně obnovila a začala samovolně pronikat na povrch jako v roce 1907, kdy byla objevena.

 

Západně od Moskvy byly provedeny měření po linii, naměřeno 0.1-1% vodíku na povrchu, plus rezervoáry, které je možné navrtat a těžit. Data odpovídají schématům hromadění vodíku z hypotézy Larina.

 

V Mali byl v roce 2012 náhodně objeven rezervoár vodíku koncetrace 98% v hloubce 20 metrů pod povrchem, Francouzi postavili miniaturní elektrárnu která obsluhuje vesnici:

 

Degazace vodíku začala intenzivně před 200 lety, nyní vstupujeme do vodíkové éry lidstva.

 

V. Larin:

Hlavní problém je zformovaný názor specialistů (geologů), pro lidi je lehčí přijít o rozum, než změnit 20-30 let formovaný názor.

obr. autor teorie "hydridové Země", doktor geologických věd Vladimir Larin

 

Existují vodíkové bakterie, které k životu nepotřebují světlo, jen vodík a kyslík, a které v dobrých podmínkách zdvojnásobují svůj počet co dvě hodiny. Prof. Zalazin prováděl experimenty, sestrojil bunkr, do které se umístila sláma, jeden gram těchto baktérií a přiváděl se vodík a kyslík. Za dva dny vzniklo z jednoho gramu několik tun bílkovinné biomasy, v pokusech tím krmili prasata a kuřata, slepice, nemělo to negativní vlivy na maso ani na reprodukci, znamenalo by to řešení potravinové bezpečnosti, revoluci v produkci potravin.

Vodíková energetika se začala rozpracovávat ještě v SSSR, bylo postaveno letadlo „Tupolev“ na vodíkový motor, existují i kosmické vodíkové odvětoví (rakety vodík-kyslík).

 

Bezrukov, Institut jaderných výzkumů:

Před několika lety jsme se setkali s hypotézou Larina, uvědomili si, že lidstvo takové paradigma potřebuje, a položili si otázku, zda nelze provést nějaké experimenty, kterými bychom hypotézu potvrdili nebo vyvrátili. Hypotéza předpokládá nové chemické složení země, z toho plyne i jiné množství některých radioaktivních prvků, např. Uran, Kalium-40. Při rozpadu (kromě Kalia) vznikají částice neutrina, které mají vysokou pronikavost. Nynější podzemní detektory neutrin registrují i tzv. geo-neutrina, neutrina vznikající uvnitř země. Srovnání proudu geoneutrin s modelem Larina a vodíkovou geologií Země tyto hypotézy nevyvrací, spíše potvrzuje.

Intenzita degazace vodíku má periodický charakter, minima a maxima, čímž se vysvětluje zvýšená aktivita 200 let nazpět, pravděpodobně je to spojeno i s obdobími doby ledové.

Na závěr jeden klíčový poznatek: v hlubinách Země vzniká stále nejen nová ropa a plyn, ale i nová voda.

 

Prof. Suvorotkin (disertace na téma ubývání ozónové vrstvy jako důsledek degazace vodíku):

Ničení ozónové vrstvy je přirozený proces, důsledek zvyšující se degazace vodíku, vliv člověka je v porovnání s objemem vodíku, který každoročně unikne do atmosféry, zanedbatelný. Ozónová díra na Antarktidou je přírodní úkaz v důsledku nejvyšší koncentrace úniku vodíku kolem jižního pólu.

Montrealský protokol, zakazující freony, je aktivní desítky let, freony jsou zakázány desítky let, přesto ozónová vrstva stále ubývá, tj. něco je špatně. Freony, které ve skutečnosti ozónové vrstvě nijak neškodí, jsme nahradili substancemi které zatěžují ekologii více. Montrealský protokol není o freonech, ale reguluje mezinárodní obchod více než 100 chemických látek nejdůležitějších pro chemický průmysl, jedná se o stavební kámen globální politiky.

 

Alexandr Nikonov:

Hypotéza Larina (hydridová Země) udělala celou řadu vysoce nepravděpodobných předpokladů (z pohledu tradiční geologie), které byly experimentálně potvrzeny, a také předpověděla geologické „anomálie“, které nedávají smysl z pohledu stávající geologie, a které byly objeveny teprve poté, co byly předpovězeny. V tom je její síla.

 

Sergej Glazjev, poradce prezidenta RF:

V teorii dlouhých ekonomických cyklů jsme si všimli, že doposud byl vždy přechod na nový technologický cyklus spojen s přechodem na novou energetickou základnu (v historii dřevo, poté uhlí, ropa, uhlovodíky, zemní plyn) a se vzrůstajícím podílem vodíku (zjednodušeně uhlí → uhlovodíky → vodík? (budoucnost)), v poslední době jsme však stagnovali u uhlovodíků, nyní se rýsuje přechod na novou energetickou základnu, která bude základem nového dlouhodobého cyklu.

Na jedné straně se jedná o úchvatné informace, na druhé straně je to komplexní problematika a je třeba promyslet, jak a kudy se vydat, je třeba myslet i na odpor který tyto informace vyvolají, je to v rozporu s tím, co se o geologii učily ve škole mnohé generace. Přechod na vodíkovou energetiku může trvat desítky let, pracujeme na vytvoření mezioborových komisí a nových výzkumných ústavů pro komplexní zpracování této problematiky, snažíme se zapojit Akademii věd.

 

 

Pozn. Hox: Toto není řadová událost nebo souhra okolností, jedná se o:

  1. událost globální politiky - není náhoda, že zasedání bylo 30.10.2015, cca měsíc po Putinově vystoupení v OSN, kde vyzval mj. k hledání nových vědeckých paradigmat lidstva a zavádění přírodních technologií (neškodících biosféře Země, kopírujících přírodní principy).
  2. důsledek rostoucí suverenity Ruska a globální politiky Putina, všechny uvedené teorie a měření jsou známy roky, jen to bylo cenzurováno různými mafiemi v institutech a Akademii věd, podřízených globálnímu zákulisí.
  3. jedná se tlak na zmíněné struktury "sedící na prameni", které mají nebo měly zájem na udržování dosavadního stavu a blokování nových přístupů.
  4. Jedná se nejspíš i o vzkaz ropným monarchiím v Zálivu a břidlicovému ropnému odvětví USA, USA obecně, že na ropě nepůjde sedět věčně.

Za tím vším, včetně sestavy jakoby spontánně vystupujících (geolog, jaderný fyzik, chemik, inženýr, ekonom, doplňující jeden druhého jako puzzle) je vidět pečlivé plánování, někteří působí dojmem že nevystupují až tak ze své vůle, "nejde jim to přes jazyk" takzvaně, konkrétně přiznání, že jaderná fyzika hypotézy Larina potvrzuje. Jedná se o krok ze strany Ruska na vyšších úrovních zobecněných prostředků řízení, součást nynějších globálních přeměn.

 

ps.: viz také interview s Glazjevem 21.11. (rj) http://news-front.info/2015/11/21/xitryj-plan-glazeva/

Glazjev mluví o tom, že polovina Akademie věd sedí na grantech a nemá užitečné výstupy nebo přímo škodí (ospravedlňuje škodlivé koncepce, Intitut ekonomie Akademie věd si někteří jedinci zprivatizovali), poukazuje na propojení oligarchátu a pronikání byznys zájmů do AV, takovou Akademii věd nepotřebujeme, budou změny.

 

Diskusní téma: Vodíková budoucnost lidstva. Převratné zasedání Vědecké rady Ruské akademie věd

Tato teorie potvrzuje teorii Konstantina Meyla

Manicka | 19.07.2017

Omlouvám se za opožděnou reakci, článek jsem objevil až nyní. Mám však myslím velmi relevantní informace, které jistě všichni uvítají.

V diskuzi zmíněná teorie elektrického vesmíru mi nepřijde odpovídající realitě. Ve vesmíru není elmag energie tak bodově koncetrovaná, aby docházelo k jevům, které popisuje. Naopak elmag energie je velmi plytká, stejně jako gravitace.

Naproti tomu mi přijde relevantní Teorie Objectivity němce jménem Konstantin Meyl. Teorie samotná je na jinou diskuzi, ale plyne z ní teorie další a to tato: jádro země i slunce není tvořeno žhavým kovem a termojadernou fúzí, ale naopak dutinou s nulovou gravitací a nízkou teplotou, kde dochází ke studené fúzi. (Pozor to nemá nic společného s teorií duté Země) Nekonečný a masivní příliv neutrin z vesmíru vyživuje tuto studenou fúzi za vzniku vodíku a postupného vzniku vedlejších látek jako voda a ropa a také za pomalého rústu objemu a průměru Země. Díky tomu není Země uzavřený systém a neplatí na to zákon zachování energie.

Vodík, voda, ropa a další sloučeniny probublávají známými mechanizmy na povrch, jak již nažnačila v článku teorie V. Larina. Tím se myslím obě teorie doplňují.

Více k teorii pana Meyla zde:
Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe
https://www.youtube.com/watch?v=bfcLjIlsLnQ

Re: Tato teorie potvrzuje teorii Konstantina Meyla

VanAllen | 01.09.2017

Nechci se Vás dotknout, ale video, kde si povídají dva důchodci, a ještě anglicky, není zrovna moc přínosné.
Co třeba tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=54i6KMRQ2aQ&t=590

sdxafdsaf

dsfsadfds | 06.01.2016

Zaujímavý dokument o co2 a globál. otepľovaní. Vypadá, že urobený na zákazku
-------------------------------------

Cowspiracy - Klíč k udržitelnosti - Vynikajúce!!!
-----------------------
http://www.mustwatchtv.cz/2-zivotni-prostredi/163-cowspiracy-klic-k-udrzitelnosti/

http://uloz.to/xVsyeLZw/cowspiracy-2014-720p-full-movie-mp4

Dokument Cowspiracy si pokládá palčivou otázku – proč velké světové organizace na ochranu životního prostředí mlčí o největší ekologické hrozbě současnosti? Podle OSN je nejvýznamnějším znečišťovatelem planety a zároveň největším zdrojem skleníkových plynů živočišná výroba, tedy produkce masa, mléka a vajec. Nikdo o tom však nemluví. Spolu s filmaři se proto pokusíme nahlédnout do zákulisí velkých organizací jako je Greenpeace a položíme jim velmi nepříjemnou otázku. Co – nebo kdo – jim brání říkat pravdu?

poznanie

ing.Frantisek Patus | 03.12.2015

ludske poznanie je ako stupanie na piramidu, cim stupate vyzsie vidite dalej a vase vedomosti sa zkracuju s vyskou stupania, len blbci si myslia ze su chytry lebo uroven poznania z ich pozicie je prizemna a primitivna, obzor poznania je nekonecny........

viděl už vůbec někdo tzv. nasouvání zemské kůry?

Tao | 28.11.2015

nejsložitější problém bude asi jak jímat ten vodík, když se nedá těžit tak jako zemní plyn.
Joachim Zillmer ve svých teoriích rozvádí tyto myšlenky. (vychází patrnš z ruských výzkumů)
Už v pracech Velikovského lze najít revolučně jiné chápání geologických procesů Země, doporučuji je čtení (v angličtině je zdarma vPDF).
Pro všechny otevřené mozky, vše je jinak ....
(např. elektrický vesmír apod.)
Samotného mě zaujal riftový systém Země, který má jistou skrytou geometrickou zákonitost. A to vše zdá se souvisí s "růstem Země" (viz teorie duté Země, nemusí být úplně správná, ale to že zvětšování oběmu může zapžíčiňovat ono pukání a vznik trhlin je zřejmé). Onen růst oběmu a přírustek vody je konečně vysvětlitelný mechanismem tvorby vodíku zevnitř.
((PS: nikde jsem neviděl tzv. "nasouvání" zemské kůry, pokud někdo ano poskytněte snímky prosím. Pouze samé praksání a pukání, (rozestup kůry) poslední krasně zdokumentované Japonsko, (při Fukušimském zemětř. i videa nebo teď Kalifornie atd.) Díky. h-l-x@seznam.cz

všeobecný dík

Tao | 28.11.2015

Také se upřímně připojuji nejen za mne ale i za pár dalších probyuzených lidí DÍKY RUSKO, DÍKY PANE PRESIDENTE PUTINE, DÍKY VŠEM OSTATNÍM KTEŘÍ NÁM DÁVÁTE TO CO JE MOŽNÉ. Dle situace, která je. Naše srdce byla "zmražená" propagandou poslední etapy vývoje ve společnosti. Ale to se mění. S překvapením zjišťuji, že tu a nečekaně stále více lidí, tam kde bnych to nečekal, při náhodném hovoru atd. Vám fandí a jsou mysli najedné lodi. Díky. Oprašuji svou ruštinu dnem za dnem. Musel jsem to napsat. Díky.

RE:Odpoved "POPOLVAR"

egon | 27.11.2015

Asi si dobre nepamatas !!!!! Lebo SLNKO vodik spaluje pri termojadernej fuzii a vznika helium a to robi asi 200 miliard
hviezd v nasej galaxii a to robia aj ostatne stovky miliard galaxii vo viditelnom vesmire

Re: RE:Odpoved "POPOLVAR"

popolvár | 28.11.2015

vdaka za opravu

těžba zemního plynu

svatoslav.butora | 26.11.2015

U zemního plynu je předmětné tvrzení/teorie/ o možnosti trvalé těžby zemního plynu pravdivé. Pokud se plyn v místě vrtu/plynového pramene/plynové "studny" nevytěží pod úroveň přetlaku 0,2-0,3MPa ,dojde po 10-15letech těžebního "klidu" k obnově původního tlaku/ přetlaku.

zaujímavé

J. | 25.11.2015

ďakujem za preklad :)

ropa "do nekonecna?"

Paulo | 25.11.2015

Pokiaľ je to tvrdenie pravdive a ropa sa vytvara stale nova, to este kolko budeme zit v dobe plastovej? Ah jaj....

Re: ropa "do nekonecna?"

xz | 25.11.2015

Kdyby jen doba plastova... pokud je abiogenni i ten uhlik, tak spalovanim teto abiogenni nafty dojde casem k takovemu narustu CO2 v atmosfere ze ani pokryti cele souse lesy uz nepostaci k zpetnemu vyvazani uhliku z atmosferickeho CO2 zpet. Snad jedine to drevo stale tezit, ale nespalovat nybrz treba hluboko zahrabavat :)
Neni to proste uzavreny cyklus, a vubec se mi to z tohoto hlediska nelibi. Jedina vodikova budoucnost ktera ma smysl je pouziti vodiku ve fuznich reaktorech :)

Re: Re: ropa "do nekonecna?"

Franta | 25.11.2015

CO2 není tak skodlivé jak se soudí. V soucasnosti je ve vzduchu prumerne 500 cástic CO2 na metr krychlovy. Kdyby jeho pocet klesl pod 400 cástic CO2 na metr krychlovy, nastal by masovy vyhyn rostlin. V praveku bylo az 15x více CO2 v atmosfere a bylo to bez problemu. Podle laboratorních testu 3-násobné vetsí mnozství CO2 vedlo k rychlejsímu a vetsímu rustu rostlin, které byly zároven silnejsí. CO2 je vlastne kyslík pro rostliny, pocítám, ze kdyby bylo ve vzduchu nekolikanásobne víc CO2, byly by vetsí úrody a nemuselo by se tolik hnojit stríkat, címz by zemedelci usetrili na postricích a hnojivech.

Re: Re: ropa "do nekonecna?"

Martin | 25.11.2015

Myšlenka, že CO2 je ve světě, kde jsme i my bytosti založené na uhlíku je něco škodlivého pochází od oligarchií, které si pořídily vědu na míru stejně jako radikální enviromentalismus... Naštěstí se ta bouda s AGW začíná rozpadat. Máme zde řádově větší producenty CO2, než je člověk. Oceány, sopky atd... CO2 bylo v atmosféře o řády více a mělo to vždy pozitivní vliv. Snaha kontrolovat jeden ze stavebních a životodárných prvků na planetě neměla nikdy jiný cíl, než kontrolu nad lidmi...

Re: ropa "do nekonecna?"

Franta | 25.11.2015

Plasty se dají vyrábet i z organickych materiálu, napr. z celulózy nebo technického konopí a jsou na rozdíl od umelych plastu "biodegradable" - ekologicky odbouratelny.

Re: http://www.osel.cz/6903-tichy-pohreb-pohadky-o-ropnem-zlomu.html

Eva | 25.11.2015

Už před 2 roky se to psalo.

vsetko do seba zapada ako puzzle

jana123 | 24.11.2015

už skvely a jedinečný Viktor Schauberger - znalec a odborník na vodu
tvrdil, že voda je živá - keď má vhodné podmienky /a nie je zle a zbytočne regulovaná človekom/, rastie, ovplyvňuje ju spln, človekom zle zregulovaná voda je doslova mrtva - a rovnako je to i s celou našou
planétou, kedy sa učení vedci doberú k poznaniu, že celá naša planéta je jeden živý organizmus plný lásky k nám a naša Zem je tak štedrá a my takí nevďační ??? To k čomu sa učení vedci musia dobrať rozumom a dôkazmi, ženy dávno cítia srdcom.
Keby sa naša Matka Zem stále neobnovovala, už dávno by sa tu nedalo žiť.
Ľudia ako Step Holzer - to sú živé učebnice pre tých čo pochopili, ako by sme sa mali správať k našej Matke Zemi.
Ako si prameň nájde cestu na povrch, tak si ju nájdu aj nové technologie, napriek tomu, že sú tu záujmy zadržiavania a udržovania ľudstva v tme.
Keď sa bude zdať, že všetky svetlá zhasínajú a zostalo len to jedno posledné, to sa rozsvieti a rozžiari všetko a tma zmizne celkom.
To posledné malé svetielko ako z kahanca porazí tmu.

Re: vsetko do seba zapada ako puzzle

S | 02.12.2015

ženy dávno cítia srdcom. Uplná pravda, genialne jednoduchá.

Re: Re: vsetko do seba zapada ako puzzle

Leopardus | 30.06.2018

S dovolením doplním: "Muži myslí a ženy cítí" a to je ta příčina odvěkého neporozumění mezi ženami a muži!

.

Cico Ciciak | 24.11.2015

Takže v budúcnosti sa už moc nebudú používať napríklad spaľovacie motory na benzín a naftu z ropy, ale skôr (elektro)motory na vodík a vodíkové elektrárne? A plasty sa aj naďalej budú vyrábať z ropy alebo zemného plynu (z látok, ktoré sa v nich nachádzajú), či už organickej alebo anorganickej? Ďalej, ak som to správne pochopil, tak ak je organická ropa zložená hlavne z uhlíka (odumreté zvyšky živočíchov a rastlín), tak potom anorganická ropa vzniká a je zložená hlavne z vodíka?

Re: .

popolvár | 25.11.2015

nie, ropa ako taká (vyššie na obrázku v článku máš jej vzorec) je vždy zložená s H a C. To, že existujú rôzne typy ropy, závisí od množstva prímesí (ale to už je parketa chemikov a najmä petrochemikov). Niekde som čítal (možno aj tu), že teória vzniku ropy z odumretej fauny a flóry prvohôr a druhohôr nebola nikdy dokázaná a neexistuje ani jeden laboratórny pokus (všetky zlyhali), ktorý by túto teóriu potvrdil. Naopak teória anorganickej ropy, neustále vznikajúcej v hĺbke cca 200 km, bola laboratórnym nasimulovaním podmienok potvrdená...
Takže môžme sa tešiť do budúcna na kvapkajúcu vodu z výfukov automobilov (ešte doriešiť bezpečné tankovanie a skvapalňovanie H2)...
Ináč gro vyťaženej ropy sa nespotrebúva na pohonné hmoty, ale v chemickom priemysle.

Re: Re: popolvar.

e.morales | 26.11.2015

http://pastebin.com/n3UQ7SBK

Re: Re: .

Trockého nočna mora | 20.05.2019

Príčinou umierania Zeme je nadpopulácia, a riešením je podľa Domu Sion - depopulácia. ak sa zamyslíme nad ich plánmi NWO, prudko s tým konfrontuje teoria degazácie Vodíka zo Zeme. Ni eje možné, aby sion zabránil gojímom prístup k vodíku. Merače úniku plynu - bežná vec.,ak taký merač upravíme na množstvo meraného plynu za sec. máme indikátor na hľadanie "prameňa" H. Po druhé, - teoria o slnečných erupciach, zvyšovaní povrchovej teploty slnka, atd.., sú stále živené aj najznámejším konšpir.autorom z AEnews, p.VK . Ten stále tvrdošijne opakuje mejnstrímové teoria o spaľujúcom Slnku, pred ktorým elita ujde do kozmu, alebo pod Zem. Pričom o pravom pôvode otepľovania nemá ani rušenia. Taktne sa vyhýba slovám haarp, počasie, a pod,, a tak si myslím, dovolia nám jewreji využívať najnovšie patenty pre voľnú energiu, resp,, alternatívne zdroje ,

Načasování více, jak výmluvné

Martin | 24.11.2015

30. listopadu až 11. prosince 2015 se koná oteplovačská konference COP21 v Paříži. Je-li dnes ruské stanovisko skeptické a ruská strana tvrdí, že je agenda COP je v podstatě o kontrole, sociálním inženýrství, depopulizaci a likvidaci národního státu, potom takovýto konkrétní krok rozbíjející obvyklé energetické paradigma udeřil velmi přesně. Rusko nabývá suverenity a nejspíš se brzy dočkáme podstatného větrání šuplíků i v dalších věcech.
Článek mi podstatně vylepšil odpolední kávičku. Bez ohledu na to, že ješte není jasné jak si dětičky na planetě poradí se zápalkami, které nejspíš brzy dostanou do ruky... Ale cokoli je lepší než stávající malthusiánská a depopulisační agenda...

Zajímavý článek

Franta | 24.11.2015

Po dlouhé době zajímavý článek, kromě Pjakina.

Článek se mi velice líbí

Sio | 24.11.2015

Ale prosím, buďme kritičtí. Bez skepse není skutečná věda. Čas zcela jistě ukáže, kde je pravda a vypadá to, že to nebude moc dlouho trvat.

Re: Článek se mi velice líbí

Hox | 24.11.2015

Jistě, ale vznik abiotické ropy je dávno prokázaným faktem, stejně jako obnovování ložisek, Larinova teorie je vysvětluje. Mrkněte na celou přednášku, je tam uvedeno víc důkazů než je v konspektu. Např. kolský vrt, který faktem toho co se našlo zneplatnil všechny dosavadní geologické teorie už před mnoha lety, jen všichni dělali, jakoby nic a vědecký zpráva z něj byla natištěna malým nákladem a víceméně jen aby se neřeklo.

Re: Re: Článek se mi velice líbí

čtenář | 24.11.2015

Prosím, bylo by možné ten kolský vrt nějak rozvést?
Může to být taky velice zajímavé.. Děkuji předem.

Re: Re: Re: Článek se mi velice líbí

Hox | 24.11.2015

Polevanov řekl něco v tom smyslu, že to co zjistili bylo v rozporu s geologií tektonických desek, že kolský vrt zneplatňuje nyní přijímané teorie struktury Země.

Re: Re: Článek se mi velice líbí

Sio | 24.11.2015

Shánět jednotlivé argumenty pro (a věřím, že je jich hodně a jsou přesvědčivé) je zatím nepříliš přínosné, zcela jitě se dají sehnat o podobně přesvědčivé argumenty proti. Nikdo z nás nemá šanci se podívat k těm vodíkovým jezírkům a projít tu hromadu důkazů a zverifikovat.
Pravda ale rozhodně vyjde najevo, objev takového formátu po uveřejnění a podepření vědeckými autoritami se dlouho utajovat nedá. A kdy poznáme i my definitivně, že je to pravda? Až se objeví první firmy, které na těchto faktech postaví svou existenci a začnou něco produkovat. Do té doby to budeme muset postavit na víře.

Re: Re: Re: Článek se mi velice líbí

Hox | 24.11.2015

Bez ohledu na to, zda je ta hypotéza správná částečně, úplně nebo vůbec, vidím to trochu jinak, to zasedání nebyla vědecká konference, kde se klasicky prezentují nové teorie a probíhají disputace, a tady se ani nejedná o klasickou situaci nová teorie vs stará - teorie Larina je stará desítky let, rozpracovávaná, stejně tak kolský vrt nebyl vyvrtán včera. Prezentovali to jako prokázanou věc, pokud už to pustili na této úrovni, tak si dle mého jsou buď naprosto jistí, že to tak je, nebo se jedná o sofistikovanou informační hru, ale vzhledem k tomu, že by se to později provalilo a asi 10 akademiků by si tím kompletně zlikvidovalo kariéry, pravděpodobnost je blížící se nule.
Spíš bych to tedy viděl na operaci po změně geologického paradigmatu, kdy korporace typu Rosněfť atd. ty poznatky již v praxi dávno používají, a nyní přišel čas zčeřit i zahnilé vody akademie věd a "vědeckého" mainstreamu.

Re: Re: Re: Re: Článek se mi velice líbí

Sio | 25.11.2015

Je to možné. Ale vemte v úvahu, jak dlouho bylo toto popíráno a to nejen 10 významnými akademiky, dokonce to stále ještě mnoha akademiky popíráno je. Čili všechno je možné. Pokud už to Rosněfť tajně využívá, tak k čemu? K objevování dalších ložisek ropy? A proč tedy nedošlo na používání samotného vodíku jako zdroje energie? Zavání to průserem i pro Rusy, jejich naftu ani plyn nikdo nekoupí, když třeba Němci zjistí, jak na svém území těžit vodík. O Amících ani nemluvím, jejich dolar je podložen ropou.

Re: Re: Re: Re: Re: Článek se mi velice líbí

Hox | 01.12.2015

Možná, i když těžko říct. Rusové ale používají technologiii regenerace vrtů už roky, stejně tak byli první na světě kdo našel hlubokou ropu ve Vietnamu, kde podle zavedených teorií nemohla žádná být. Rosatom podle dostupných informací také vzal varování Larina vážně a zabývá se tím, vzali jeho tým jako konzultanty.

Re: Re: Re: Článek se mi velice líbí

jirasvo | 30.12.2015

Naprosto souhlasím. Kdo se někdy podíval k vodíkovým jezerům? Jestliže jde o tak mimořádný objev, mající celoplanetární dopad, potom je skutečně zajímavé, že o této "bombě" v superlativech píší pouze Rusové.

Čertovské jezírka v Rusku

Jura | 23.11.2015

Zejména na Sibiři jich je prý docela dost. Některé nezamrzají ani v zimě. Bývá tam naměřena i radioaktivita.
.....
jsou to ty samé co popisují?

Re: Čertovské jezírka v Rusku

Hox | 24.11.2015

těžko říct zda všechny, v pásech které jsou těmi jezery/krátery posety je všechny asi "čertovými" nenazývají.

Takže jsme před změnou paradigmatu

Jura | 23.11.2015

V "pohádce" o volné energii se vždy říká, že kdyby ji začalo využívat lidstvo nemající morálku, tak Zem zničí. A zničení země nechtějí připustit ani znachaři ani žreci. To, že žreci Ruska toto pouští (pomalu a po kapičkách) ven znamená, že je velmi blízko změna celkového paradigmatu.

zpzdenek@gmail.com

Josef Švejk | 23.11.2015

Uvnitř zeměkoule je další, větší než je ta naše a na ní žijí bytosti vyspělejší než jsme my. Uvnitř této druhé je pak ještě jedna a ještě větší a tam žijí ještě vyspělejší civilizace. Ti poslední využívají volnou energii kosmu, vyrábí z ní etér a ten posílají té kouli nad sebou. Ti z etéru pak vyrábějí ropu a vodík a posílají je na naši zeměkouli, abychom mohli jezdit v autech a nemuseli se trmácet pěšky. Nyní usoudili, že jsme už dost chytří abychom přešli na vodík, tak zvýšili jeho výrobu.

Re: zpzdenek@gmail.com

Um | 23.11.2015

Pozdravuj vesmirni lidi :))

Re: zpzdenek@gmail.com

xzx | 25.11.2015

To se nám to hoduje, když nám jiní půjčujou :DD

Re: josefe švejku

e.morales | 26.11.2015

Zapomněls na konec svého blábolu přidat: "a poslušně hlásim, císař pán je vůl" !

Energetický BLUD

Alkon | 23.11.2015

Tato kniha vyšla od Hans-Joachim Zillmer u nás v r.2011, originál v Mnichově 2009. Aneb proč jsou zásoby ropy a zemního plynu nevyčerpatelné.
Autor je spíš praktický geolog s mnohaletou praxí než teoretický fyzik. Z tohoto pohledu je v knize uvedeno spíš mnoho praktických příkladů a pokus o vlastní "vědecké" vysvětlení.
Takže :vědecký podklad tento článek a praxe kniha :-).
Docela to do sebe zapadá, protože teorie z knihy mi přišla podivná.

Re: Energetický BLUD

Tao | 28.11.2015

to že ti přišla podivná jen odráží míru vhledu do celého. Mě přišla jako logická. To že se to potvrzuje je výborným začátkem. Je s podivem jak jsou školní informace magicky svazující i pro vědce i zdánlivě hodně chytré lidi. Ale papouškují neprokázané teorie. (viz biogenní vznik ropy, uhlí, či fosilizace, atd..)

Re: Re: Energetický BLUD

Feer | 02.09.2017

Tao - myslim si ze si to spatne pochopil. Myslim ze podivna teorie byla prave v te knize s priklady;) dost pravdepodobne ze magicky svazujici;)

co na to GP ?

Pavel | 23.11.2015

Nechápu úplně jednu věc. Přepokládám, že GP o tomto již dávno ví, ale na druhou stranu se snaží snížit spotřebu západní civilizace, právě kvůli budoucímu vyčerpání planetárních zdrojů. Proč se o to tedy tak snaží, nebo jsem to jenom špatně pochopil ?
A ještě jedna doplňující otázka. Myslíte, že GP počítal (predikoval) s objevením ropy ?

Re: co na to GP ?

udo | 23.11.2015

Tých aSpektov je, ako vždy, viac..
Niektoré:
1) Ani GP samozrejme nevie všetko.
Má však pravdepodobne k dispozícii znalosti, technológie,
ktorými oficiálna veda zatiaľ plne nedisponuje.
Sú ale i ľudia, čo v tom-či onom vedia nevyhnutne viac, ako GP.
Celkovo je ale GP v otázkach riadenia, kumulácie príslušných technológii stále ešte do veľkej miery špićka..

Stále zároveň platí staré známe:
"I čím viac sme vedeli,
na tým viac zatiaľ nepoznaného sme narážali"
(Viď aj známy príklad Sókratových kruhov..)

2) Energoinvariant tu polooficiálne máme v globálnom merítku najneskôr od doby Petrodoláru (1973?).. Ten je zároveň mocným monopolným nástrojom riadenia (via FED). Ak si každý bude môcť vyrábať energiu (peniaze), prídete o jeden z momentálne kľúčových nástrojov manipulácie globálneho informačného poľa (miery stresu, umelej deprivácie, systematického Ad Hoc vytvárania ostrovov prosperity, či embárg biedy). Pustíte ten bič len tak z ruky?

3) vieme, aké psychologické profily globálne dominujú. A)Idioti-Bioroboti (konzumenti=zombi), B)ľudia ako zvery a C)inteligentni sociopati, ktorí ich riadia, parazitujú na stáročia v stáde človeku podobných opíc chovanej spolonečnosti.. Povedzme si úprimne, ľudí je na planéte fakt neveľa. Veľa slepej viery a málo MIERY. Ostatne ten problém mal už aj Noe..Neo

Teda.. ak dáte nezodpovednému stádu do ruky nástroj (v jednej z jeho možných foriem) k prakticky takmer neobmedzenej produkcii energie..elektriny, hrozí, že planétu rýchlo zdevastujú pod heslom "ži tu a teraz", "Po mne potopa? a čo mňa do toho.." "Chcem všetko a hlavne veľa" a pod..

V tom má GP žiaĺ zatiaľ pravdu a funguje i ako jeden z "božích regulačných ventilov" pretlaku lokálneho noosferického supersystému..

Inak povedané:
Predstavte si, źe vám dnes nastane komunizmus a každý si bude môcť z hypermarketu zobrať čo chce a koľko chce, svojvoľne vybrať zadarmo letenky v neobmedznom množstve a destinácii, atď.. Čo by podľa vás nastalo?

Isto..môźe to viesť až napr. ku začatiu "šťukania gombíkov" a vy sa zobudíte u ApisKalypsó, ktorú ste raz uź našťastie prespali..čo je však už iný, potenciálne náväzný príbeh..

4) atď..

Toľko k len niektorým aspektom skúmaného
problému-výzvy-príležitosti..

Re: Re: co na to GP ?

jan mezovsky | 24.11.2015

" Sú ale ľudia, čo o tom , či onom vedia viac , než GP ... " , sa dá doplniť , že sú entity a Entita , čo vedia viac , než všetky Stvorené . Takže tu nakoniec máme pôvodnú jedno-duchú hierarchiu Stvorenia , Harmonicky riadeného i v detaile tejto planéty , jeho Zdrojom .

Re: Re: Re: co na to GP ?

udo | 24.11.2015

Jein..Nieáno.

K rámcu môjho vyjadrenie
Ak myslíte "Boha", tak áno.
Ja som však hovoril o ľuďoch
v tradičnom kontexte "WerIchovskom"
..od "Pekařovho císaŕe G(o)luma":
"Ten umí to a druhý zas ono
a všichni dohromady udělají mnoho"

Inak povedané:
GP koncentruje, zbiera vedomosti ako známky.
Je to v tomto zmysle skôr profesionálny lovec-zberač, collector.
Spravidla "vďaka" svojej morálke nebýva adresátom Zhora.

"Vnuknutia" sú na základe známych a tu často spomínaných kritérii chronologicko-štatisticky rozmiestňované v bežnej populácii. T.j., v konkrétnych veciach často vedia viac obyčajní jedinci so špecifickými danosťami podmienenými vzdelaním, genetikou, rodinnou tradíciou, atď.. Akurát väčšinou tie človeku podobné opičky, ći "fachidioti" nemajú mozaikový, komplexný-celostný pohľad na svet a jeho procesno-socionaturálnu mechaniku.

Ono "Divide et impera" (rozdeľuj a panuj) platí z mannažerského pohľadu predovśetkým pre internú algoRytmiku samotného "mikrosveta" obete agresie. Tak pracuje parazit. Až potom môžete deliť sociálny makrosvet - spoločnosť, ako takú.

Musíte proste dostať obeť mimo reality. Odpíliť od Boha-Zdroja. Preto sú vžetky náboźenstvá bez výnimky v princípe ateistické. Kasta šamanov a neskôr kňazov vźdy vládla na základe nejakej nimi riadenej..prebranej a postupne systematicky modifikovanej, ći priamo vytvorenej ilúzie, ktorú podsunuli davu namiesto obrazu reálneho "Boha". Dnes ich proste len zahltí(a) Médea..

Ono j tých lepśích, šikovnejśích to časom vždy bude pokúšať, ak sa dav nebude chcieť vzdelávať. Preto ho často i podvedome, automaticky debilizujú, aby sa mohli na neho vyhovárať, zodpovednosť na obete agresie delegovať.

Viď aj kurzy viktimológie pre vyšších vyšetrovateľov silových zložiek.

Re: co na to GP ?

KL | 23.11.2015

Asi dúfal, že to všetko stihne dostať pod svoju kontrolu. No nestihol. A možno ho chcel predbehnúť aj niekto ďalší - USA. Veď tam je vôbec prvý úsek diaľnice, kde sa tankuje vodík. No a ich poskok Japonsko začalo vyrábať prvé auto. To asi nebude náhoda. Dávnejšie som videla dokument o motore na vodík, no vysvetľovali v ňom, že zatiaľ nie je technológia na separáciu H od O z vody, ktorá by bola energeticky nenáročná. Tak prečo potom investovali rovno do diaľnice a JP do auta? Gin je z fľaše von. Teraz záleží na tom, ako rýchlo a či Rusko stihne zaviesť proces využívania H, ktorý majú pod nohami do praxe. Keď sa H "spáli" v motore, premení sa na paru a tento vodík potom nezničí ozón, čo je druhé významné plus.

Re: Re: co na to GP ?

Hox | 23.11.2015

Vypadá to spíš na akci souhlasovanou s GP, v principu to nic nemění, nebude to energie zadarmo a všem (vodíkový vrt na zahradě neuděláš...), jen místo ropy se bude těžit vodík, toť "vše".. alespoň do blízké či trochu vzdálenější budoucnosti, ale i to je samozřejmě posun nemalý. Posun směrem k ekologii a omezení ropné komponenty, která i když nevyčerpatelná, mnoho negativ má. Zatím alespoň v částečném souladu i s cíli GP, také není biosférní sebevrah.
Druhá otázka je, za kterým odhaleným záhybem alternativní (dosud) vědy, opičí pracka pro GP se skrývá... tuším že bude, v konceptuální rovině to vypadá na větší "převrat", než v té materiální, masky budou muset opět trochu dolů...

Re: Re: Re: co na to GP ?

KL | 24.11.2015

Tiež si myslím, že dal tomu zelenú Už je naozaj potrebné niečo s ekológiou aj robiť, nielen hovoriť.

Re: Re: Re: co na to GP ?

udo | 24.11.2015

Hej, ale myslel som to ako, že ideme SMEROM k demonopolizácii RIADENIA trhu s energiami a vyššie uvedený prístup by mohol skomplikovať pozíciu dnešných "titánov".

Ide však iba o JEDNU z technológii prístupu k zatiaľ opomínaným zdrojom energie.

..pričom sú Rusi v tomto myslením podobnejší
až extrémne pozitivistickým američanom,
ako skôr kritickým európanom (a najmä Nemcom).
T.j., trochu hurá systém.

Nové ob"javy" zvyknú s nadšením prijímať,
no tak i, v prípade nesplnenia očakávania (často prehnaného), prirýchlo odhadzovať.

Abwarten, studieren-testen..
und Tee trinken, bewerten.

Udo von Teetrinken :)

Re: Re: Hyundai taky vyrobil několik vozů na vodík

Eva | 25.11.2015

http://www.denik.cz/automoto-denik/v-londyne-budou-jezdit-prvni-seriove-vyrabene-vozy-s-pohonem-na-vodik-20130803.html

Re: pre KL

e.morales | 26.11.2015

madam, experimentálne motory na vodu po dvoch, troch rokoch začali silne korodovať,následkom pary ktora je vyfukovaná ako splodina.Pracuje sa na iných formách premeny energie vodíka v autách. To nejaký čas potrvá.

Děkuji

čtenář | 23.11.2015

Děkuji za bleskový překlad velice zajímavého témata..
Snad se začíná blýskat na lepší časy..
Trošku paradoxem je, že v tom článku o Mendělejevovi se předpovídala "éterická" budoucnost.. I když, proč ne, třeba je vodík předstupněm a éter pak konečným stupněm vývoje lidstva..

Re: Děkuji

Hox | 23.11.2015

Larinova hypotéza a její potvrzení ve skutečnosti pokud ne rovnou potvrzuje, pak hraje ve prospěch éteru a kosmologickým teoriím Acjukovského, založeným na předpokladu éteru. Z jednoho prostého důvodu - ročně do atmosféry uniká několik milionů tun vodíku, podobné množství Země ztrácí únikem ze stratosféry do kosmu (gravitace vodík plně neudrží), a pokud vodík stále tryská ze země, tisíce let v kuse v takovém objemu, pak musí někde vznikat, a to je možné jedině při syntéze z éteru někde v hlubinách země. Na tom zasedání detailně probrali množství vodíku který proniká od jádra k povrchu země, a co všechno způsobuje a tvoří, a elegantně obešli otázku, kde se ten vodík bere. Myslím že záměrně. Jsou i teorie rostoucí Země na základě stálé tvorby hmoty v zemském jádře díky proudění éteru z kosmu skrz planetu, také bych hned nezavrhoval.

Re: Re: Děkuji

Sio | 24.11.2015

Článek je velmi zajímavý, ale jako vždy budu trochu Ďáblův advokát. Argumenty pro různé teorie musí být poctivé a projít oponenturou.
Týká se to toho "důkazu" existence éteru.
Pokud by ročně uniklo dejme tom 10 mil. tun vodíku, tj, 10E7, pak řekněme za miliardu let je to 10E7 x 10E9, tj 10E16 tun.
Zdá se to hodně, že?
Ale:
1. Země dnes váží 6E21 tun, takže se jedná stále o nějaké setiny promile, cca v řádu 10E-5. To Země na hmotnosti ani nepozná.
2. Navíc - kdo může říci, že před miliardou let nevážila Země o nějaké to procento víc?

Re: Re: Re: Děkuji

Sio | 24.11.2015

Ještě jsem se sekl v zápisu. Bude to ne 10E7 a 10E9, ale 1E7 a 1E9, tj. 1E16 tun.

Re: Re: Re: Děkuji

Hox | 24.11.2015

na přednášce pochopitelně nic o éteru nezaznělo, to je můj předpoklad, ale hydridová teorie Larina se obdivuhodně shoduje s obdobnou teorií Acjukovského (kosmologie éteru), viz http://ether-wind.narod.ru/Atsukovsky_Ether_Dynamics_2003/Atsukovsky_Ether_Dynamics_2003.pdf
(Autor je zarytý materialista-dialektik.)

Teorie pracuje s tím, že ve vesmíru probíhá stálý koloběh éteru z jádra galaxie na okraj a zpět (a mezi galaxiemi atd, ve větším obrazu), hvězdy, planety atd. jsou umístěny na těchto proudech (resp. vznikají tam), a probíhá stálé pronikání éteru planetou jako "transformátorem éteru". Uvnitř planety probíhá z části éteru vznik hmoty, teorie pracuje s tím že i ložiska nerostných surovin vznikají stále nové, podél zlomů, jimiž proudí éter z jádra planety opět do vesmíru. V tomto případě by byly úniky vodíku důsledkem tohoto koloběhu éteru. Tyto zlomy jsou identifikovatelné zvýšeným únikem hélia, měřením povrchových koncetrací hélia byly v 60. letech v SSSR nalezeny ložiska uranu a další věci tam, kde geologie říkala že nic být nemůže (prof. Janický).

Re: Re: Re: Re: Děkuji

Sio | 24.11.2015

Nevím, k teorii éteru se neumím vyjádřit, snad jen že jako obvykle, mám pochybnosti.
Je to stejné, jako má vlastní teorie, že vše je "ušito" z informace. Což vlastně znamená, že všechno (i my) jsou jen Platónovy stíny, maia, virtuální realita, matrix, počítačová hra vyšší existence ... Věci (entity) jsou takové, jaké jsou informace, které o nich dostáváme, a hmota je entita obdařená vydávat nám takové informace, které nám říkají - aha, to je hmota. Entity si přece zařazujeme do pojmových skupin podle informací, které o nich dokážeme zjistit.
Proč ne éter? Klidně, i když nevím, co si kdo pod tím představuje. Může to být třeba prázdná matice informačního prostoru, podklad, do kterého jsou vytesány všechny entity této reality, a nemusí to být statické jako deska, klidně to může proudit, jak říkáte a míchat ty informace dohromady, spojovat a rozdělovat. To všechno si umím představit a těžko na to říct - ne, tak to není. Protože se to nedá našimi intelektuálními prostředky ani dokázat ani vyvrátit.

Re: Re: Děkuji

popolvár | 25.11.2015

berte to s rezervou, detaily si už nepamätám, ale dali by sa dohľadať, ak by ste pozreli zloženie Slnka... Ak si dobre pamätám, tak hviezdy -aj Slnko - prechádzajú rôznymi fázami, od héliovej hviezdy k vodíkovej atď. Gro Slnka tvorí zatiaľ He,a postupne vyžarovaním energie do vesmíru sa tento pomer mení v prospech vodíka (je to proces milónov až miliárd rokov). Takisto Zem bola niekedy hviezdou, ktorej sila sa zachovala v zemskom žeravom jadre, ktorý, tak vyzerá, tvorí ešte stále He. Jeho premenou dochádza k vzniku H2 - vodíka - odtiaľ sa berie.

A ešte k zásobám a koncentrácii výronov vodíka - máte hore mapku, ktorá ukazuje na pás cez Afriku, Blízky východ a Rusko - tam bude prebiehať gro ťažby - najväčšie a najprístupnejšie zdroje. Možno aj preto tie boje o Blízky východ a Strednú Áziu...
A k obavám o osud RF kvôli nezáujmu o plyn a ropu - bez obáv:
- ropa je základom chemického priemyslu - spotrebováva viac ako 2/3 vyťaženej ropy, ďalej gumárenský, farmaceutický...
- zemný plyn slúži predovšetkým na vykurovanie, lebo je ekologický a menej explozívny ako propán-bután a oveľa menej ako vodík (väčšiemu využitu vodíka, ako energonosiča doteraz bránila len jeho vysoká explozívnosť a s tým súvisiace problémy pri manipulácii, doprave a skladovaní. Podobne ako u LPG. Takže aj zemný plyn bude naďalej využívaný

Re: Re: Re: složení

Ramasek | 20.05.2019

Už nelze věřit žádným školním naukám o složení Země, Slunce, atd.., páč všechno je teď cenzúrováno elitními mejnstrímy, různé docenty, a doktory, samé anylýzy na objednávku. Nové náboženství bude obsahovat vše, co nám bude dovoleno vědět nanovo.

Re: Děkuji

Hox | 23.11.2015

Co se týká "éterické" etapy rozvoje lidstva zmiňované u Mendělejeva, to je něco trochu jiného než jen záměna plynu/ropy na vodík... nová fyzika, která otevře kvalitativně nové možnosti, o kterých dnes ani nevíme že existují.

Re: Re: Děkuji

Hox | 23.11.2015

opr. "oficiálně nevíme", jinak jsou v principu možnosti samozřejmě rámcově známé...

Re: Re: Re: Děkuji

čtenář | 24.11.2015

Ano, souhlasím. Taky to tak chapu, že by to znamenalo převratné změny v celé oblasti lidské činnosti.. Nebo obráceně - až bude lidstvo na příslušné výši, pak bude uvolněn étér k dalšímu rozvoji.
Dotaz - jak se hledá ta "volná energie", mohl by to být tén étér??
a dokonce i tzv "práma" - lídé, co žijí z vesmírné energie (pokud to je pravda..)?? To bu mohlo znamenat, že lidstvo nebude na této úrovni třeba ani potřebovat materiální jídlo!!
Zajímavé představy..

Ďakujem

JaroX | 23.11.2015

Ďakujem za informovanie o týchto prelomových/revolučných objavoch a za stručné vysvetlenie v Češtine. Nebudem sa tváriť, že v tejto problematike som doma, ale ... už dlho som uvažoval nad tým, prečo sa nedáva väčší dôraz na spoznávanie dôvodov vzniku tých kruhovitých útvarov v zemskom plášti a vnímal som ich skôr ako hrozbu, než pozitívum. Ale... asi to tak platí, že kde je hrozba, je zároveň aj šanca niečo získať/zužitkovať, posunúť sa ďalej/na vyššiu úroveň.

PS: A čo "krátery" na iných planétach/mesiacoch? Tam by mohla byť tiež spojitosť, či nie?

Re: Ďakujem

Deko | 23.11.2015

Kratery na planetach su dosledkom elektrickeho vyboja. Nejedna sa o ziadne stopy po dopadoch meteoritov a podobne. Na Marse, sa nachadza obrovska jazva (ktoru samozrejme propaganda nazvala ako kanaly, cez ktore tiekla voda...), aj tato vznikla ucinkom gigantickeho elektrickeho obluka. Casto sa v tychto krateroch nachadzaju pravidelne objekty, ktore maju gulovity tvar - rovnake sa tvoria pri laboratornych testoch.

https://www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/videos

http://www.thunderbolts.info/wp/

A nakoniec odporucam pozriet video o projekte SAFIRE, ide o vyskum financovany sukromnymi subjektami a ciel je dokazat hypotezu elektrickeho slnka.

https://www.youtube.com/watch?v=CFsTttzh0oA

Odporucam ale prejst oficialny kanal Thunderbolts, teda Electric Universe, su tam fascinujuce videa, ktore odhaluju klamstva mainstremovej fyziky a klamstva NASA, ktorej hlavna uloha ocividne je klamat ludi a spomalovat skutocny vyskum vesmiru.

Vedci EU uzasne spajaju teoreticku vedu s historiou ludstva a udalostami, o ktorych sa nedochovali ziadne priame dokazy ci analiticke zaznamy.

Inak, skuste niekde spomenut tieto teorie ci hypotezy, okamzite budete oznaceny za kacira a podobne, vase prispevky bud zmiznu alebo budu oznacene ako nevhodne.., Hoci ludia, ktori sa venuju vyskumu EU su renomovani vedci s desiatkami rokov skusenosti. Vyzera to tak, ze mainstremova fyzika sa stala nabozenstvom, ako takmer vsetka veda, ktoru maju pod kontrolou globalisti/elity/GP.

Re: Re: Ďakujem

JaroX | 23.11.2015

Hmmm... tak o tomto som doteraz fakt nemal ani šajnu. Díky :)

Re: Re: Re: Ďakujem

KL | 23.11.2015

A čo tieto krátery? http://sibved.livejournal.com/164780.html A na takúto Saharu nie sme zvyknutí http://sibved.livejournal.com/164574.html

Re: Re: Re: Re: Ďakujem

Kolodej | 24.11.2015

Ten záver že tak vyzerá kvôli potope mi príde uletený. Aj prvý diskusný príspevok je o tom. Ako dlho by tam mysela tiecť voda, aby zbrúsila skalisté hory do rovín? ...
To už mi príde pravdepodobnejšia skôr teória "banskej kolónie".

Re: Re: Ďakujem

Hox | 23.11.2015

hm, je nějaký důvod aby při tom eletrickém původu kráterů a jezírek byly kruhové, některé dokonale? On ostatně ani vodíkový původ tu kruhovost asi moc nevysvětluje, zde ještě nějaký pes zakopaný bude...

Re: Re: Re: Ďakujem

Deko | 23.11.2015

Tu je kratke video s miniplanetou Ceres, ktorej povrch tvoria len kratery, pre porovnanie je tam aj Mars. Su tam spomenute vsetky anomalie a zistenia, ktore odhaluju viac detailov o ktorych vacsina z nas netusi. A do toho vsetkeho komety, z ktorych je v poslednych rokoch bezradna NASA aj ESA, pretoze im nevychadza hypoteza o kometach ako ladu a prachu. Zatial nasli len prach:

https://www.youtube.com/watch?v=E2rf45WkE4s

Re: Re: Re: Re: Ďakujem

KL | 24.11.2015

Spýtam sa, keď to máte napozerané - spomínajú v tých videách vodík aspoň okrajovo? Veď tvorí podstatnú časť vesmíru. Preto je pravdepodobné (som laik), že bude mať významný podiel aj na procesoch, ktoré sa vo vesmíre dejú. Tiež netreba zabúdať na zatajené prvky z Mendelejovej sústavy prvkov - éter a ten druhý som zabudla. Nevieme o nich nič.

Re: Re: Ďakujem

Cico Ciciak | 24.11.2015

Elektrický vesmír
-----------
https://www.youtube.com/watch?v=PrLRm-ZLsHY

https://www.youtube.com/watch?v=heuGWZLuJfI

https://www.youtube.com/watch?v=bq9ehmihp5M

Kniha: Elektrický vesmír - Donald E. Scott
------------------------------
https://www.kosmas.cz/knihy/175388/elektricky-vesmir/

: Re: Ďakujem

Progos | 20.05.2019

ej Cico, cicko, ty si jak ten .lak-pindo.lak, čo behá všade po diskusiach a nahráva linky z YT, len aby zarobil na klikoch..ej,ej

Evoluce!

eM | 23.11.2015

Je úžasné sledovat, jakou evolucí naše planeta prochází, a ostudné sledovat, jak moc jsme my lidi tuto evoluci zaspali a stagnovali. Brzdili jsme tím jak vlastní technickou evoluci a přechod k technologiím, které jsou vhodnější vzhledem k počtu obyvatel planety (když nás bylo méně, mohli jsme si "dovolit" nejednat tolik efektivně), a také jsme tím brzdili naše chápání přirozených procesů planety.
opět tedy, díky Rusko, díky Rusové, díky Hoxi.

Re: Evoluce!

Leoš | 23.11.2015

Chorošo´molodci.Otevřely by se nové obzory,možná i ke komunizmu.Však i Pjakin o tom mluvil,čeho by se mohlo dosáhnout,kdyby v Rusku nebylo klanově-korporativní zřízení.

Přidat nový příspěvek