Povedz mi zrkadielko, čo je to mravnosť?

Povedz mi zrkadielko, čo je to mravnosť?

29.4.2017

jardob

 

Obsah mysle je subjektívnym odrazom časti Objektívnej reality, preto sa skúsim do tohto zrkadla pozrieť, a pokúsiť sa nájsť zopár odpovedí na otázky, a zároveň zrkadlo aj priebežne narovnávať, aby bol obraz v ňom vernejší.

Kultúra v chápaní KSB, to nie je len druh umenia, hudobného, výtvarného, tradičného, ľudové tradície... Kultúra v poňatí KSB, to sú všetky vedomosti a zručnosti ktoré človek zbiera počas života, a ako čosi osvedčené si ich osvojujú aj druhí ľudia, aby každý nemusel začínať úplne od nuly... Sú to všetky informácie, ktoré nededíme geneticky, ale prenášajú sa z pokolenia na pokolenie formou slov, symbolov alebo názorne... Mnohé kľúčové skúsenosti, aby neboli zabudnuté alebo skreslené, sú rozpísané formou teórii a postupov, návodov. Iné majú kronikársky charakter a všetko toto pomáha zachovať a obnovovať nadobudnuté vedomosti – kultúru. Kultúru možno teda nazvať aj návodom ako žiť, ako sa starať o telo, rozvíjať ducha, rozvíjať spoločnosť ľudí a jej samoriadenie, rôzne zložky tohto samoriadenia (náboženská, sociálna, ekonomická, zdravotná, vojensko-obranná a iné zložky, ktoré nabrali profesionálny charakter a sformovali sa do vedných odborov a preniesli aj do vzdelávania). Je návodom vymysleným na pokusoch a omyloch samotného národa, a aj všetky záznamy o živote tohto národa.

Keďže spoločnosť nebola vždy tak globalizovaná, informačne tesne prepojená ako dnes, a národy boli o čosi izolovanejšie, tak v rôznych kútoch zeme vznikali rôzne návody na život (rôzna kultúra) a veľký vplyv v tom malo aj samotné prostredie, ráz krajiny, ktorý predurčoval určité možnosti aj v hospodárskom živote národa a iné zatváral. Celý charakter života, súbor životných podmienok a okolností mal vplyv aj na mentalitu národa. Každý národ a etnikum, malo špecifickú kultúru (súbor informácii o tom ako žiť, pre aké ciele žiť, akým spôsobom dosahovať tieto ciele)

Jednou z kľúčových zložiek mentality každého človeka je jeho mravnosť, čo je súbor hodnotiacich kritérií v ľudskej psychike, ktoré hodnotia každú situáciu s ktorou sa stretá v zmysle dobrá, zlá, prípustná, neprípustná, neviem, momentálne nepodstatné. No rozhodovanie v každej situácii neprebieha čiernobielo, ale niekedy volíme aj zlé veci, v záujme väčšieho dobra. Totiž život nie je rovná čiara, ale viacúrovňový proces, kde mnohé veci sú navzájom prepletené. Veď veľa krát sa musíme rozhodovať, čo urobíme skôr, alebo ak od nás dvaja ľudia žiadajú stretnutie v rovnaký čas, tak sa rozhodujeme podľa priorít, a je jasné, že jeden z nich zostane smutný... Nestačí len robiť „dobré skutky“, ale predovšetkým treba mať schopnosť predvídať, čo tieto skutky spôsobia v budúcnosti, nielen blízkej, ale aj vzdialenejšej. Veď napríklad, jeden proces je život nás samých, nášho tela a psychiky... tento proces je zase súčasťou procesu rodiny, ktorej sme súčasťou (buď ako deti alebo rodičia)... rodina je zasa súčasťou procesu života obce, mesta, štátu... a štáty sú súčasťou procesu celého ľudstva. Netreba zabúdať, že tu procesy nekončia, a že ľudstvo je súčasťou Zemských prírodných procesov, biosféry (bez ktorej nemožno na Zemi prežiť), noosféry zeme a širších vesmírnych procesov... ktoré vychádzajú z Predurčenia všetkého možného a nemožného – Matrice matríc, Miery mier, ktorej architektom je Tvorca a vôľa Jeho i vôľa všetkého, do čoho vložil samotnú podstatu netvárnej (nemateriálnej) existencie (iskru života) má výrazný podiel na tom, čo sa materializuje a ako, teda na globálnom dejinnom procese. Toto bol len jeden príklad vloženosti procesov, no Život pozná rozmanitejšie vetvy a prepojenia. No na tomto príklade vidno, že v nadradenejších procesoch je čoraz viac účastníkov, nositeľov vlastných mravných kritérií a intelektu, a z nášho individuálneho pohľadu sa nadradenejšie procesy zdajú čoraz neprehľadnejšie a menej predvídateľné. Veď svoje správanie ešte vieme väčšinou predvídať, cudzie pomenej, rodiny ako celku menej, štátu ešte menej a ľudstva hmlisto. Je to aj tým, že čím je supersystém (množina inteligentných prvkov) väčšia, čím viac rôznorodejšej algoritmiky v sebe nesú jednotlivé prvky, množiny, skupiny množín, tým treba dôkladnejšie poznať všetky kľúčové faktory a parametre a nielen „z brucha“ tipovať.

Charakter mravnosti je teda hlavne o tom, akým spôsobom reagujeme... No každá reakcia sa dotýka aj ostatných ľudí a vecí, preto ide o prejav riadenia (samozrejme, nie nutne vedomého, no aj keď konáme zo stereotypu, tak každá myšlienka mala v minulosti svojho „otca“, ktorý mal svoje vlastné ciele, možno iné než tie naše dnes). No každé riadenie musí mať aj svoj cieľ.

Je nám vôbec jasné, pokiaľ ide o naše morálne zásady, prečo konáme práve tak a nie inak? Aký máme cieľ, čo chceme dosiahnuť? A aký dopad má takéto konanie, nie len okamžitý alebo krátkodobý, ale aj z dlhodobého hľadiska?

Totiž určité mravné zásady vštepujeme aj svojim deťom, vedome či nevedome v ich rannom veku, keď mnohé nechápu, ale rodičom ako autorite v tomto dôverujú. Čiže aký má dopad konkrétna mravná zásada, v rozsahu týždňa, 25 rokov (jedna generácia), 80 rokov (priemerný ľudský život), 100, 500 , 1000 rokov... Veď aj po nás budú žiť ľudia, generácie, potomkovia súčasného ľudstva... Deti = budúce ľudstvo. Čo tvoríme dnes, sa odrazí o 5, 25, 75, aj 150 a 500 rokov. Rôzne procesy majú rôznu rýchlosť.

Napríklad, mal by som syna, ktorý je čerstvo dospelý (18-20), a moc sa mu nechce hľadať si prácu, ani ďalej študovať, sedí za počítačom, fláka sa, sťažuje že mu nič nevychádza a všade chcú len skúsených zamestnancov, pričom je jasné, že si na tento štýl života zvyká, a veľmi sa mu toto pohodlíčko v „mamahoteli“ nechce meniť. Ak z mojej strany preváži ilúzia o tom čo je mravné, a budem ho ľutovať, čičíkať, a nebudem namiesto toho ráznejší a nepomôžem mu rozhýbať sa, tak mu iba zničím život (dobro niekedy aj bolí, a zlo je niekedy príjemné).

Podobne som osobne videl také výchovy, keď jedna osoba sa cítila v detstve ako jedno z troch detí nedocenené, a tak vo svojej rodine svojim deťom sa snažila dať prvé aj posledné, no nezdravým spôsobom. Každé dieťa muselo mať vlastnú izbu, vlastný počítač... Ak niektoré z nich niečo neurobilo, vždy našla ospravedlnenie, že ono teraz nemôže, lebo... A ak padla nejaká výčitka na niektoré z detí, bol „oheň na streche“. Avšak výsledok bol taký, že tie deti boli málo spoločenské, nenapadlo ich ani pozrieť samé od seba starých rodičov bývajúcich o pár domov vedľa. Málo komunikovali medzi sebou, lebo každý bol zatvorení vo svojej izbe. Nenaučili sa deliť sa o veci, pomáhať si v núdzi. T.j. výsledok toho, že rodič ich mal ako obľúbenú hračku, ale nevychovával k zodpovednosti a praktickosti v živote. Situácia sa zmenila, až keď osoba odišla pracovať do zahraničia, a dospelé decká ostali samé, a konečne sa začali učiť zodpovednosti.

Preto si dovolím tvrdiť, že ak si niekto myslí, že mravnosť možno vložiť do univerzálnych poučiek, čosi ako „desatoro“, že možno urobiť pre celé ľudstvo pevný zoznam toho, čo je správne a čo nie, tak sa hlboko mýli... Spoločnosti, ktoré skúsili ísť touto cestou a riadili sa predpísanými poučkami — iba sa stali predvídateľnými pre globálnych predátorov, t.j. ľahkou obeťou tých síl, ktoré vždy chceli manipulovať celé spoločnosti, ktoré mali inú predstavu o globálnej kultúre (vrátane mravnosti) celého ľudstva. Život je dynamický, a procesy v ňom vytvárajú rôzne variácie, preto aj každá situácia v danom mieste a čase je unikátna, a unikátnu odozvu bude mať aj každá naša reakcia, pre ktorú sa rozhodneme, že ju vykonáme.

Na pohľad mravnosti sa nemožno pozerať z hľadiska nejakých skostnatených poučiek, ale predovšetkým z hľadiska pohľadu na to, aký bude mať každý náš čin, v každej unikátnej situácii dopad. Lenže ak myslíme na dopad nášho konania, t.j. snažíme sa predvídať, to predpokladá aj o to, že musíme mať ciele vo vzťahu k budúcnosti... ciele vo vzťahu k sebe, k jednotlivým kolektívnym objektom v ľudstve, k celému ľudstvu, k biosfére Zeme... A je samozrejmé, že tieto ciele sa netýkajú len jedného časového úseku, ale rôznych... Bolo by teda dobré začať od tých najdlhodobejších, ktoré môžu trvať celé tisícročia (týkajúce sa celého ľudstva a Zeme), až po tie najkrátkodobejšie, ktoré sa zužujú, čo do počtu osôb, a približujú mojim osobným záujmom. A keďže tieto ciele tvoria určitý itinerár – časovú mapu, je zmysluplné ich vyplniť stratégiou, ktorá zabezpečí, ako prechádzať od jedného cieľa k druhému, tretiemu, poslednému, a samozrejme zohľadňujeme fakt, že my tu už pri realizácii vzdialenejších cieľov nebudeme, lebo človek je smrteľný, t.j. projekt musí žiť svoj vlastný život aj bez nás.

Ako ale poznať ktorý cieľ je správny, t.j. pravdoverný a smeruje do dráhy/koryta toho, čo nazývame Boží Zámer? Najskôr asi bude treba si odpovedať, čo by to ten Boží Zámer mohol byť. Keďže Život sám je tým najvyspelejším druhom jazyka, určený každému jednému účastníkovi tohto masového konferenčného rozhovoru, tak odpoveď treba hľadať tam. Ak má človek spojenie s Bohom a pýta sa, Život následne odpovedá... Veľa odpovedí je už v samotnej Prírode... Nie nadarmo možno konštatovať, že takmer všetky lieky majú svoj pôvod v prírode, a sú plagiátmi liečivých zložiek rastlín, živočíchov; že väčšina vynálezov technosféry má svoju inšpiráciu v prírode, a tiež sú svojho druhu plagiátmi a kompilátmi rôznych prírodných javov. To znamená, že aj odpoveď na to, aký je cieľ existencie Vesmíru, Zeme, Biosféry, Ľudstva možno nájsť jedine práve v tomto Prírodnom Lexikóne Múdrosti, v závislosti od toho, aké má človek reálne úmysly, ako sa pýta, a či teda dostane Rozlíšenie (aby bol schopný rozoznať a uvidieť to, čo mal celý čas pred očami).

Z môjho osobného pohľadu, a nerobím si nárok na pravdivosť, patria k základným prírodným zákonom – zákon zachovania druhu. Čiže jedinci môžu zomierať z rôznych príčin, ale existencia každého jedného druhu, bez ohľadu na jeho početnosť, má svoj veľký význam a preto je v z inštinktov aj najhlavnejší ten o zachovaní druhu. Ďalší zákon – je zákon zachovania živočíšnej rovnováhy. To vidíme, ak dôjde v prírode k premnoženiu alebo výraznému úhynu jedincov nejakého druhu, že to zamáva celým prírodným reťazcom a dopad na faunu a flóru je viditeľný. Ďalší zákon, ktorý vidno najviac u človeka ako druhu a tiež súvisí s dosiahnutím rovnováhy, je zákon dozrievania (psychickej evolúcie). Vývoj sa týka najmä jedinca, no evolúcia je kolektívny jav).

Tu by som sa trochu zastavil. Totiž, ak pozeráme prírodopisný film, napríklad na migráciu pakoňov a zebier v Afrike, keď ich počas migrácie napádajú levy, šakaly, pri brodení cez rieku aj krokodíly, a prichádza k surovým a drastickým scénam, možno azda povedať, že krokodíl, ktorý zabíja jednu zebru za druhou, a robí si zásoby – že je vrah? že je to nemravné? Celkom určite to nemožno povedať! Ale prečo?

Po prvé, jeho správanie je z drvivej časti naprogramované inštinktmi, a techniky lovu ktoré sa zvieratá učia za mlada, tvoria rôzny pomer u rôznych zvierat. Myslím pomer zdedenej a naučenej informácie počas života (zvieracej kultúry). Zvieratá nemajú dostatočne vysoký rozumový potenciál, aby chápali a prispôsobovali si okolitý svet do takej miery, že by ho ohrozovali (že by ohrozovali niektorý z vyššie uvedených 3 zákonov).

Po druhé, takýmto inštinktívnym správaním, aj keď ide o zabíjanie, či už pre potravu, alebo slabých jedincov, alebo pri ochrane územia a sebaobrane — žiadny zvierací druh nijako neohrozuje celistvý biosférny proces, teda vyváženosť a stabilitu potravinového reťazca, napr. že by jeden druh pri dlhodobo stabilných prírodných podmienkach len tak zrazu zmenil správanie a zlikvidoval úplne iný živočíšny druh.

Je teda, na jednej strane otázne, ako ďaleko môže človek nazrieť do chodu globálneho procesu a jeho vložených procesov (a z nevedomosti, nesprávne chápanej i osvojenej skutočnej mravnosti tieto procesy ohrozovať/rozladiť), no môže sa k poznávaniu toho, čo je cieľom biosférneho procesu (a teda z veľkej časti aj Zámeru, cieľu existencie ľudského druhu Človek na tejto Zemi) postupne približovať (procesom aproximácie). Pretože každý jeden čin plodí aj odozvu, v určitej agregovanej forme (od viacerých ľudí — hneď, o mesiac, o rok, o desať rokov), a tieto odozvy (ak ich skúmame z pohľadu nášho i cudzieho správania a jeho dosahu v rôznych časových úsekoch) nám pomáhajú pochopiť, aké správanie za akých okolností akým smerom vedie, a čo prináša rodine, spoločnosti, ľudstvu. A cieľ je jasný: jednak rozvíjať svoje vedomosti a chápanie, individuálne a kolektívne, ale hlavne viesť ľudstvo smerom k relatívne harmonickej spoločnosti, harmonickej v sebe i vo vzťahu k biosfére, s minimom vnútrosociálneho tlaku, s maximom každému dostupného sebarozvoja smerom k vedomostiam a mravnosti, ktoré zabezpečujú stabilitu takejto spoločnosti a jej harmonický chod. A Postupne, žitím a vnímaním Života, načúvaním jeho reči, máme možnosť sa naučiť a pochopiť čo je základom skutočnej mravnosti a ako ju aplikovať v rôznych situáciách, keďže život je dynamický a nie statický.

A čo je v mojom chápaní základom skutočnej Ľudskej mravnosti? Konať tak, aby dejinný proces na Zemi smeroval práve k tej spomenutej harmonickej ľudskej spoločnosti žijúcej v symbióze s biosférou, kde neexistuje davo-„elitarizmus“, každý jedinec má dostup k sebarozvoju v otázke vedomostí a zručností i mravnosti, bez podrazov, podvodov a zamlčaní, a môže sa tak spolupodieľať na budovaní spravodlivej Ľudskej spoločnosti. Spoločnosti, kde síce nie je zlo úplne vykorenené, ale je v minimálnom rozsahu a slúži na imunizáciu ľudstva, tak ako v tele: málo baktérii tele = posilnenie imunity a tvorba protilátok; veľa baktérii v tele = prepuknutie choroby.

No veľmi dôležitým atribútom mravnosti nie je len sústredenie sa na správny cieľ, ktorý urobí ľudstvo (ako druh) harmonickou zložkou biosféry, ale aj výber správnych variant ako tento cieľ dosiahnuť. Pretože nie je veľmi efektívne voliť metódy, ktoré vyvolajú obrovské sociálne výkyvy, akcie a reakcie s veľkou intenzitou. Napríklad myšlienka tzv. „svätých vojen“ mohla byť dobrá, ale ich brutalita spôsobila také výkyvy a odozvu, že to narobilo viac škody ako úžitku a spomalilo napredovanie procesu ako takého. „Svätá vojna“ môže prebiehať aj neviditeľne. Najefektívnejšie sú preto také zmeny, ktoré si súper ani nevšime, až keď ho na to niekto upozorní. A to, že takéto postupy existujú na strane „elít a znacharov“, svedčí aj výrok Goetheho, že „nikto nie je tak zotročený, ako ten, kto si myslí že je slobodný“, čo je len konštatovanie globálnej reality davu.

Civilizácia so správne naladenou mravnosťou, s oslobodenou vôľu a aktívnym umom má možnosť postupne vybudovať oveľa vyváženejšiu ľudskú kultúru, ktorá aktívne vníma a premýšľa, upcháva tvorivo diery, prípadne samostatne si v každej dobe vytvorí vhodné zátky na upchanie dier podľa potreby, kde by sa snažili iné sily takýto systém podkopať...

A to že možno dosiahnuť stabilný a relatívne harmonický systém, ktorý bez väčších výkyvov reaguje na nové a nové výzvy, to najlepšie vidno na systéme, akým je naše telo. Množstvo buniek, tvoria orgány, a všetky spolu fungujú ako jeden organizmus – to je priorita (kolektívny cieľ = priorita; až potom nasledujú ciele menšieho rozsahu až po ciele jednotlivých buniek). Pritom žiadna bunka v zdravom tele sa nemôže sťažovať že by boli poškodené jej práva, lebo rovnako a spravodlivo ťaží s kolektívneho diela a má aj svoje povinnosti voči kolektívu.

Aj ľudstvo je jeden organizmus. Preto v ľudskej spoločnosti je individualizmus vrahom Ľudskosti, deštruktívnou zložkou každej spoločnosti.

To, čo väčšina z nás pozná a vníma pod pojmami dobro a zlo, v skutočnosti žiadnym dobrom a zlom nie je. Je to predovšetkým spätná väzba Života, ktorá nás informuje v zhustenej a agregovanej forme o reálnom stave vecí... Každý čin, každý variant reakcie má totiž určitý potenciál (kladnejší alebo zápornejší), ktorý v súčte potenciálov bežiacich procesov ktoré sa človeka týkajú, vytvára osobné vyhodnotenie situácie, a vytvára tlak konať (rozumne alebo nerozumne), pochopiť čo sa deje a zaujať k tomu cieľ, stratégiu ako stav zmeniť a predchádzať mu. Napríklad rana keď sa hojí, tak nepríjemne svrbí. Krátkozraká reakcia je: svrbenie je zlé, treba to rozškrabať, často až do krvi — to ale plodí ďalšie rany, ďalšie svrbenie, uzavretý kruh, a nie riešenie. Ďalekozrakejšia reakcia je: vydržať svrbenie a keď sa rana zahojí úplne, tak podobným úrazom predchádzať. (Mimochodom, tí čo krátkozrako vnímajú korupciu a skáču na majdanoch, sa podobajú tým, čo si rozškrabú chrastu do krvi, a nie sú teda schopní sa zbaviť problému pre svoju krátkozrakosť).

Je to podobné, ako v situácii, že nie každý kto je k tebe milý je tvoj priateľ, a ten čo je k tebe prísny nemusí byť tvoj nepriateľ. Nie každý, kto sa vyjadruje korektne je človek morálny, a nie každý kto má tvrdý slovník, je človek nemorálny – dôležité sú skutočné ciele človeka v jeho hlave, a teda to, čo realizuje v živote. Nie len z pohľadu dvoch týždňov, mesiaca, roka, ale aj z pohľadu toho, čo jeho činy napáchajú vo vzdialenej budúcnosti.

Z pohľadu vedcov je štiepenie jadra skvelý zdroj energie v Jadrových elektrárňach, ale ukazuje sa, že tento nápad vytvoril viac problémov ako úžitku. Jednak havárie v elektrárňach a šírenie škodlivej rádioaktivity... Po druhé, extrémne pomalý polčas rozpadu a problém s rýchlo rastúcim jadrovým odpadom. Čiže šlo o krátkozraký pohľad, nie príliš zodpovedný k ľudstvu, biosfére, a teda nemravný.

Koľko máme sympatických a korektných politikov, vyjadrujúcich sa vždy slušne a galantne, no robia vždy politiku vedúcu k spravodlivej a harmonickej spoločnosti, ktorá dbá o vyváženosť v biosfére? Odstraňujú neresti a sociálne tlaky v spoločnosti, davo-„elitarizmus“, alebo sú mnohí len vlkmi v rúchu baránka?

Tak isto, nie každý, kto vytvára nepríjemné pocity, bolesť je amorálny nepriateľ. Zubár málokedy nerobí bolesť, a pomáha nám, nie je nepriateľ. Lekár tiež nás lieči, a v akútnych prípadoch nás jeho ošetrenie bolí... No zlo nepácha. Len pri škodlivých technologických postupoch a farmaceutikách, ktoré však má na svedomí skupina tých, čo to krátkozrako vymyslela, alebo pokrytecky podporuje a vyučuje na fakultách, akademická kryptomafia.

Takže pri overovaní a posudzovaní mravnosti, treba hladne rozumieť tomu, čo sa vlastne okolo nás a v nás deje. Chápať proces, prečo je príjemný alebo nepríjemný... A čím sme schopní do väčších diaľav správne predvídať a tvoriť stratégie, ktoré zabezpečia rovnováhu koexistencie a symbiózy života na Zemi na tak dlhú dobu, a zároveň pre to aj niečo obetovať, individuálne či kolektívne, tým presnejšie bude naše chápanie mravnosti v Živote.

 

Diskusní téma: Povedz mi zrkadielko, čo je to mravnosť?

info

admin | 07.05.2017

Z diskuse odstraněny příspěvky s osobní rovinou, původní znění zde: http://files.leva-net.webnode.cz/200006872-1ed541fcf4/f8zh1h8.zip

Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

Mariet | 03.05.2017

Pane autore clanku o mravnosti, mohl byste se k teto otazce vyjadrit?

Vzhledem k tomu, ze nas zaplazuje velke mnozstvi privandrovalcu absolutne odlisnych mravu, co Vase "zrkadielko" hovori?

Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

jardob | 03.05.2017

To, že každý mrav vyjadruje určitý zmysel života, t.j. aj určitý vektor cieľov (vlastný, alebo vštepený kultúrou i sociálnymi inžiniermi). Stret kultúr nemusí byť vždy kompatibilný, najmä ak je vyvolaný neprirodzene, v dôsledku vojen a oných sociálno-ekonomicko-náboženských tlakov. Tieto tlaky pochopiteľne nevznikajú sami odseba, náhodou, ale cieľavedome, politicky.

Ak človek chce mať istotu, že sa zachoval najlepšie ako vedel, musí vedieť predvídať ako šachista, na veľa krokov dopredu. Pretože obetovať pešiaka na začiatku nemusí byť nutne zlo, ak je to jediná z variant, ktorá vedie v dlhšej perspektíve k mieru a harmónii. V tom je rozdiel medzi krátkozrakou a ďalekozrakou mravnosťou.

Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

Mariet | 03.05.2017

Pane Jardob,

vzhledem k tomu, ze mame velke mnozstvi prikladu, ze mravy nase a te. co se k nam vali jsou neslucitelne, tak mi Vas druhy odstavec neni jasny. Ani nepotrebuji vysvetleni mezi kratkozrakou ci dalekozrakou mravnosti, to je o nicem. Mne zajima, co myslite tim obetovanim pasaka na zacatku?

Ja vidim spousty mrtvych a jsem naprosto presvedcena o tom, ze jsou prizvani a preplaceni za to, aby u nas zlikvidovali krestany, potazmo kohokoliv. To mne zajima. Evropa vyla vzdy vicemene krestanka nejmene v tom, ze se mnohozenstvi netrpelo ( oni mohou mit az 4 manzelky) a biti zen nebylo beznou zalezitosti. Mluvme o konkretnich mravech, ne pouckach. To je presne ono, vy pouzivat nekonkretni, vseobecne fraze, ktere ale neplati pro vsechny, toto je zakladna vseho a ja tento problem vidim i v KSB ( z toho, co jsem si zatim precetla).

Pokud jste predvidavy, tak Vam musi byt jasne, ze kazdy si haji sveho boha ( to je taky duvod, proc nehodlam zadneho prijmout), a tento samotny fakt je zakladem boje, viz historie.

Dekuji, pokud prijdete s konkretni odpovedi. Zdravim!

Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

jardob | 03.05.2017

Mariet,
môžeme sa baviť konkrétne, len ak aj otázky budú veľmi konkrétne a presné, inak by sme sa mohli baviť veľmi dlho a aj tak by sme veľa nevyriešili.
Ano, náboženský fanatizmus sa používa aj na likvidáciu etník, historie, pamiatok...

Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

Mariet | 03.05.2017

[osobní rovina, https://pastebin.com/Ncx53MZv ]

Re: Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

jardob | 03.05.2017

Ono by to chcelo prichádzať z dobrými nápadmi. Ono všade je to tak, že na kritiku sú ľudia citlivý a vznikajú z toho hádky a nedorozumenia, lebo jej vnímanie je subjektívne. No ak by tu padali viac nápady riešenia od rôznych ľudí, skôr by sme sa niekam pohli a možno aj v kľude. Lebo asi všetci by sme chceli zlepšovať stav spoločnosti a celkovo ľudskej kultúry. Nikto nemá záujem, aby europu ovládol islám, navyše v nejakej radikálnej wahabitskej podobe. Tie veci sa dejú, lebo globálnu politiku riadia ľudia prešpekulovanejší a znalejší ako my, a to znamená, že ak chceme ten stav zvrátiť, musíme sa stať chytrejšími.
Ak aj nejaký politik sa stane chytrejší ako tí tam hore, tak je vo veľmi zraniteľnej pozícii, lebo neznalý dav možno manipulovať a mnohokrát sa už stalo, že cudzia moc zvrhla patriota národa rukami samotného národa, ktorý nechápal čo koná. Preto je dôležité zvýšenie politickej gramotnosti národa, aby každý schopný vladár mal v národe oporu, a aby chápal, že aj keď vladár švindľuje pred silnejším súperom (štátom, medzinárodnými korporáciami), že sa nesnaží oklamať a podviesť národ, ale bude tomu rozumieť, čo robí a prečo robí - mnohé politické triky sa nesmú hovoriť nahlas, potom pred súperom strácajú výhodu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

Člověk | 04.05.2017

Jardob - děkuji za článek. Pro mě osobně je velmi přínosný. A co se týče dalšího tématu diskuze, chápu to správně, že nejviditelnějším příkladem (i když - jak pro koho) je může jevit A. Merkel?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

jardob | 04.05.2017

Ahoj,
nie je začo :-) Teraz máte na mysli príklad čoho? A.Merkel ako patriotického politika, či niečo iné...?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

Člověk | 04.05.2017

Ano, to mám na mysli. V očích téměř všech "normálně" uvažujících lidí je to zrádkyně Evropského obyvatelstva, tahající nepřizpůsobivá etnika páchající zlo, na starý kontinent, nicméně je dost možné, že nebýt jejích kroků, mohlo by to být mnohem horší (např. místo 2 mil. imigrantů v DE, by jich bylo 5-10 milionů). Já jí neobhajuju, jen se snažím složit kostky do mozaiky a chápat víc.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evropske mravy ve srovnani s muslimskymi

jardob | 04.05.2017

Možno by to lepšie vedel posúdiť niekto, kto pozná dobre Nemcov a Nemecko. Ja osobne u nej veľký posun k suverénnemu Nemecku nevidím, ale možno niečo prehliadam, Pjakin ju zvykne obhajovať. Iné je to u nás doma... Slovenská politika sa mi darí lepšie zhodnotiť, ako aj možnosti Slovenska, rozdelenie politikov, na tých, ktorí pomáhajú Slovensku (aj keď malými krokmi) a tých čo pracujú pre zahraničné sily a na vlasti im nezáleží...

pre Petri

jardob | 02.05.2017

"Pravý Bůh nikoho netvoří, nevyrábí ani neklonuje. To dělá jen Demiurg."

No dobre, a potom ako a z čej vôle získavajú Božie iskry telá v hmotnom svete? Vzdávajú sa pamäte dobrovoľne, alebo im ju niekto vezme v následných inkarnáciách? Lebo ak si Božia iskra vytvorí telo sama, prečo nemožno povedať že telá tvorí Boh?

Naozaj by som úprimne chcel pochopiť podstatu a logiku tvojho videnia sveta. Normálne, dialekticky... Nemám záujem napádať. Chcem sa len uistiť, či uvažujem správne.

Ak je Tvorca držiteľ všetkej múdrosti, tak akýkoľvek duch môže tvoriť len na základe toho poznania, ktoré mu bolo dané, alebo ktoré načerpal z prostredia, ktoré tej múdrosti obsahuje v dostatočnom množstve... Ak všetko hmotné stvoril demiurg, to mu Tvorca dal tak obrovské množstvo poznatkov?
A keď purušovia začínali sebaspoznávanie cez materiálny svet od nuly (od vírusov, napríklad), tak čerpali múdrosť len z demiurgovej tvorby?
Navyše, má demiurg-egregor telo? Ak áno, materiálne? Má v sebe Božiu iskru? Kto ho stvoril, ak Boh nikoho netvorí?

Naozaj by som to chcel pochopiť, ak chceš, môžme pokračovať pod týmto článkom, alebo cez mail, ako ti je lepšie... Len popri práci nestíham tak pružne reagovať.

Re: pre Petri

Pe-tri | 02.05.2017

Pro Jardu - moje interpretace Božství a lidství.
Aby jsi mohl namalovat obraz potřebuješ plátno, prázdné plátno neobsahuje nic, ale může na něj být nakresleno vše/cokoliv. Prázdné plátno pouze JE coby omnipotentní (schopné nést jakýkoliv obraz) prostor, život. Dokud na něj nic nenamaluješ, není nic, pouze potence ke všemu. Podobně Pravý Bůh. Svojí existencí pouze vytváří prostor pro to, aby něco mohlo být, existovat. Omnipotentní existence Boha se projevuje vyzařováním Boží síly, přičemž toto vyzařování, samo sebou, vytváří ono prázdné plátno, svítí všem stejně (stejně jako vyzařování Slunce se svými životodárnými paprsky, naše Slunce je také taková jedna větší jiskra). Plátno vyzařování, na které začíná být kresleno v okamžiku, kdy se z tohoto primárního, zdrojového vyzařování oddělují první osamostatňující se, individualizující se jiskry. Jiskry, které se z vlastní vůle (tedy vlastní silou) vydaly na cestu. Tím se oddělily od Jednoty, Zdroje, Pravého Boha a vydaly se na vlastní cestu za tvorbou podmíněnou poznáním, čímž vytvořily první prostory, vesmíry (tak potentní ty první jiskry byly) stojící ale již mimo Prvotní Božskou jednotu. A i z těchto následných jisker se začaly oddělovat další a další osamostatňující se jiskry, tvořící nová a nová do sebe vzájemně vnořená, menší a menší plátna a plátýnka, individualizované životy. Tyto osamostatňující se jiskry a jiskřičky tak postupně vytvořily struktury, které dnes známe jako vesmír či kosmos. Oddělovací či štěpící proces ale pokračoval dál až se vytvořily jiskřičky, které se staly základem samostatně účinkujících forem/bytostí, mj. i Vnitřním člověkem, Purušou, Átmanem, Živatmou pozemské lidské bytosti. Zde je důležité si uvědomit, že tento individualizační proces se každým dalším dělením, štěpením vzdaloval od Prvotní Božské Jednoty a tak se i cesta zpět (reintegrace) stávala delší a komplikovanější. Vnořování se do pláten, vrstev hmoty rostlo a bylo nutnost se obalovat prostředky, těly, umožňující fungování, tj. možnost poznávat parametry takto hluboko ve hmotě, daleko od Pravé Božské Jednoty, vnořeného environmentu. Každé takové tělo jiskřičku v jejich schopnostech ale limituje, což se v životě jiskřičky projevuje v různě dostupné paměti i smyslových schopnostech, ale na druhou stranu může i svádět z k nežádoucímu setrvání v takovém environmentu (poživačnost, žádostivost, nevědomost si své vlastní situace života v dočasných, hmotných životních podmínkách). Analogicky k tomu, když si nasadíš skafandr - sice můžeš poznávat podvodní svět, ale za cenu ztráty mnoha suchozemských samozřejmostí a schopností těla. I my lidé jsme zde na Zemi v situaci po takové jedné potopě, stále pod vodou, či přesněji řečeno - stále pod vzduchem, jemnějším to elementem hmoty než voda.
V určité počáteční etapě tohoto procesu (a tady nechci spekulovat kdy přesněji, taky to není pro nás důležité) se dvě velké jiskry přely - co myslíš, je lepší cestu našich dětí (od nich odštěpených jisker) řídit a nebo je lepší nechat je svobodné i za cenu, že zabloudí? Odpověď nešlo najít jinak, než experimentálně. A tak se dohodly, že každá z nich se bude ke svým potomkům chovat podle toho, jakou odpověď preferovaly. Dohodly se a vytvořily nové sdílené plátno, na které nechaly emitovat své jiskry, které se ale samy mohly rozhodovat, do které části tohoto plátna se začlení, který koncept (svoboda nebo řád) budou volit a podporovat - svoboda volby versus hierarchizovaný řád. První kosmický konkurz. Tímto experimentem vznikla (a samozřejmě stále trvá) prvotní, z našeho hlediska filosofická, dualita, prvotní volba. Je zřejmé, že na našem sdíleném plátně se tak postupně objevily dva světy - gravitační póly, které k sobě přitahovaly jiskry podle jejich primární volby. Pozitivní pól ty, které chtěly jít cestou svobodnou (zdánlivě podporující chaos), negativní pak ty, které preferovaly cestu hierarchie. Oba dva gravitační póly postupně, po další a další individualizaci jisker do jiskřiček vešly v pozemskou religiozní známost coby božstva Sluneční a Měsíční.
Dlužno zde dodat, že negativní, Měsíční pól (Demiurg) postupem času zjistil, že při výstavbě, výrobě a CTRL-C CTRL-V technice své hierarchie může zdánlivě beztrestně klamat a získávat nezaslouženou výhodu (ale jen neznalé) a tak se začal vydávat za Pravého Boha, ne za svůj Sluneční protipól, ale za jim společnou Prvotní Božskou jednotu, kterou začal falešně imitovat! Tím samozřejmě mátl za zkušenostmi jdoucí jiskřičky a začal získávat navrch, ale v důsledku nekorektního postupu, postupu odporujícímu jednomu z primárních pravidel oddělování jisker, stanovených Prvotní Božskou Jednotou - v tomto případě Spravedlnosti, férovosti. Toto zákeřné lhaní a matení posléze vešlo na Zemi ve známost coby sekundární (od primárních odvozené, transformované) Měsíční kulty zrcadlové perverze a nápodoby primárních, originálních světonázorů Sluneční Pravdy.
Jen pro lepší představu - gravitační centrum negativního pólu se v současnosti nalézá nad USA, gravitační centrum pozitivního pólu nad Indií.

Pokračování na email. Brzy se ti ozvu. Ahoj.

P.

reakcia na popolvára

Július | 02.05.2017

"A prečo si myslíš, že väčšina spoločnosti nedosiahne konceptuálnu gramotnosť? Pred štyrmi rokmi skoro nikto z nás, či už diskutujúcich alebo len čitateľov nemal ani šajnu o tom, že vôbec existuje niečo také ako koncepcia. Dnes minimálne vieme aspoň o jej existencii. Či si myslíš, že človek nie je schopný vývoja, poznania a usmerňovania svojho života?"

popolvár, to by si zaslúžili celú sériu článkov a nie jeden príspevok na objasnenie.

Pokúsim sa stručne, pričom iste vynechám mnoho ďalších faktorov...

1. Konceptuálna gramotnosť v podaní KSB neumožní vidieť do skutočných úmyslov tých, ktorým dajú moc napríklad pri voľbách, ako politické strany.
A nepomože ani ich názorová a skutková činnosť do tých čias. Problém je v tom, že takto nastrčené osoby možu hrať divadlo, aby saturovali politický trh, možu byť rovnako spáči, v terminológií tajných služieb možno vieš, čo tým myslím.
Sposob manipulácie je aj v dnešnej dobe príliš sofistikovaný, aby mohla spoločnosť, ktorá zďaleka nemá k dispozícii inside informácie poznať, či ich prípadný zástupca dokáže obhajovať ich záujmy.

2. Gaussova krivka IQ vysvetľuje nemožnosť vačšiny v spoločnosti správne chápať zložitejšie poznatky. Samotné KSB/DVTR je písané zložitejšie na pochopenie. Koľko % ľudí si dá v živote čas prečítať tlsté knihy ? A dajú im tie knihy skutočné konceptuálne poznanie, keď v samotných KSB sú tézy, o ktorých sa dá hodne pochybovať, niektoré bez problémov vyvrátiť ?
A má vobec bežný človek, ktorý musí chodiť do roboty, starať sa o rodinu sa venovať týmto knihám, keď si chce po námahe konečne odpočinúť ? Nakoniec koĺko % populácie si za socializmu prečítalo vobec Kapitál od Marxa ?
Ľudia vačšinou venujú pozornosť len tomu, čo musia kvoli prežitu a zvyšok tomu, čo ich baví. Baví vačšinu populácie politika a koncepčné riadenie ? Ja sám tak, do 25 rokov som sa politikou a ani svetový zákulisím moci nezaoberal.

3. Kvoli ideologickej stránke KSB, náboženské tézy, príklad Ježiš je len človek, nie je to Boh automaticky rozdeľujú. Už len RKC katolíci nebudú uznávať tieto názory a tým pádom aj odmietnu mnoho ďalšieho.
Nemusí vyhovovať ani ezoterická stránka KSB, HNR a egregory, ktorý sa snažia alternatívne vysvetľovať materiálne to, čo sa nedá vedecky v súčasnosti dokázať.
Takže množstvo ľudí KSB z tohto dovodu neuzná.

4.Proti konceptuálnej gramotnosti stojí samotný systém, ktorý likviduje svojimi zákonmi možnosť zmeny k lepšiemu. Teda nie je odmeňovaný ten, kto chce skutočné dobro spoločnosti, ale ten, ktorý spoupracuje so systémom a mocou, teda napomáha genocíde národov a tvorbe NWO v propech menšiny, elít. To sposobuje nasmerovanie hodnot ľudí k oportunistickému chápaniu správania sa v živote v zmysel výhod pre seba a svoju rodinu, na úkor spoločnosti. Tento prvok je nesmierne silný na Západe a aj už v našej spoločnosti.
Ten, kto chce dobro pre spoločnosť, je ostrakizovaný, prenasledovaný a neskor aj likvidovaný, podĺa stupńa závažnosti pre riadenie spoločnosti.

5.Filtračný systém riadenia globalistov znemožňuje, aby sa konceptuálni jedinci, ktorí budú chcieť uplatniť zmeny presadili v spoločnosti metódou infiltrácie a evolúcie. Nedostanú sa len tak k skutočnej moci, aby mohli previesť zmeny. To platí hlavne pre spopolčnosti a štáty ovládnuté Západom.

6.Reakcia systému : príchod náplav s nízkym IQ vrámci islamizácie nášho prietoru zamedzí nielen konceptuálnej gramotnosti, ale vymení obyvateľstvo.

Našlo by sa mnoho ďalších dovodov, ale nemá význam to rozmazávať.

Re: reakcia na popolvára

Hox | 05.05.2017

Jen telegraficky.

ad 1. Míra chápání populace určuje mantinely toho, co může politik dělat, nikoliv naopak;

ad 2. neodpovídá realitě, při správné výchově a vzdělávání má drtivá většina lidí potenciál chápat podstatně více, než dnes, a poznatky KSB není sebemenší problém pochopit, což bylo prakticky ověřeno experimentem, kdy byl přednášen kurz DVTR v 5. třídě ZŠ s průměrným prospěchem, kdy došlo k tomu, že k osmé třídě to byla třída premiantů a "géniů" - takovou sílu tato informace má.

ad 3 - je třeba překonat ateismus, nerozděluje KSB, ale dnešní věrouky (idealistický ateismus)

ad 4 - systém se podřizuje konceptuální moci, nikoliv naopak

ad 5 - pokud bude dostatečná konceptuální gramotnost v populaci, systém nebude mít na výběr

.

Cico Ciciak | 01.05.2017

Petri,
pohybuješ sa tu pri svojich podivných úvahách na dosť tenkom lade,
(zrejme nevedome) využívajúc pri tom pochybnú ezoteriku, diabolskú logiku, a iba ľuďmi vytvorené biblické čierno-biele videnie objektívnej reality, sveta; ktoré ťa plne ovládajú (a v tomto ti vôbec nepomôže kvantum/kvantita načítanej kadejakej pochybnej ezoterickej literatúry, ale kvalita - musíš začať triediť a vyberať - a zase sme pri tom, že prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy!).

Príroda ani Vesmír skutočne nepotrebujú nejaké dva protichodné póly v zmysle ich večného boja medzi nimi, aby sa mohli rozvíjať!
Dokonca ho nepotrebujú ani samotní ľudia!

Ľudia sa už musia konečne zbaviť tohto, do nich zámerne nahratého defektného biblického programu,
t.j. musia prestať rozmýšľať podľa defektnej biblickej schémy:
"buď čierne alebo biele", resp. "buď to spravím čierne alebo biele" a nič medzi tým,
ale musia už konečne začať rozmýšľať v tvorivom štýle, t.j.:

"spravím to oranžové a zajtra zase modré, podľa potreby"!


Verím, že ťa raz osvieti (dosiahneš Nirvánu, ... - nazvi si to, ako len chceš, hlavne, aby ti to pomohlo vymaniť sa z tých bludov, v ktorých si momentálne uväznený) Petri.

Re: .

Cico Ciciak | 01.05.2017

Ja mám podľa mňa v týchto otázkach lepšiu východziu pozíciu, lebo som človek, ktorý bol už od narodenia vychovaný v podstate ako ateista, a našťastie sa mi ani nepodarilo skĺznuť k ezotérii a kadejakým pochybným východným učeniam (zámerne) blokujúcim slobodné a triezve myslenie človeka, a to som rovnako frustrovaný zo súčasného úpadkového stavu západnej pseudo-kresťanskej civilizácie a vlastne celého sveta.

Re: Re: .

Six | 01.05.2017

hmm..a to jako ateista má lepší výchozí pozici?
A z čeho vlastně pramení ten ateismus? Kdo dal vlastně vzniknout této víře?

Re: Re: Re: .

Mariet | 01.05.2017

Ateista se rika tem, co neveri v boha, a udajne maji byt materialne zalozeni... hahaha... vymyslel to ten, komu se nelibi, ze nekdo neveri v boha.... ale ja neverim v nic, ani materialni statky mi nic nerikaji, a stejne mne takto nalepkuji.

Podle meho nazoru je to zamerne drzeni lidi v mysleni bud a nebo. Na neutral se tady nehraje, a pritom existuje..

Napisu kritiku na Trumpa a sup, hned mne priradi ke stoupencum Clintonky. To je na facky, ale ani to se mi nechce, bolela by mne ruka...Je to naprosto spatny pristup k zivotu, protoze jde o zamerne rozdelovani lidi a staveni je proti sobe. Lidi maji silu jen tehdy kdyz se spoji, to uz ucil sve syny ( tedy podle povesti ) praotec Cech...

Re: Re: Re: Re: .

Július | 02.05.2017

To materialistické založenie ateistov nesprávne chápeš, veria v matériu, teda hmotu. Ide skor o to, že veria len v to, čo sa dá dokázať a veda vie dokázať len to, čo je možné hmotne skúmať a je prístupné vedeckým formám bádania.
Lenže na základe čoho sa ľudia spojujú ? Spoločné náboženstvo, sekta, intelektuálne schopnosti, zámery, záujmy, rasa, civilizačný stupeň ?
Divide et impera nevznikla iste náhodou...
Rozdeľovanie ľudí je potrebné pre elitárov, aby mohli vládnúť a realizovať svoje záujmy.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 02.05.2017

Náboženstvá doteraz ľudí vo všeobecnosti (celkovo) len rozdeľovali a rozdeľujú = Divide et impera!

Inak, už si napísal tú analýzu o 6. type moci?
Predom ďakujem za link.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 02.05.2017

No v čom asi, logicky uvažuj.

Min. v tom, že nie som už od mlada kŕmený kadejakými náboženskými dogmatickými bludmi, mýtmi, slepou vierou, a nezhltnem len tak niečo bez pádnych argumentov.

A ja som nepovedal, že neuznávam systém s Bohom-Tvorcom,
ale že som bol vychovaný v ateistickej rodine,
čo je sakra rozdiel!

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 02.05.2017

Po úprave a doplnení:

V čom mám výhodu, že som bol vychovaný v podstate v ateistickej rodine?

No v čom asi, logicky uvažuj.

Min. v tom, že nie som už od mlada kŕmený kadejakými náboženskými dogmatickými bludmi, mýtmi a slepou vierou, ktoré by mi zatemňovali myseľ, a znemožňovali triezvo uvažovať (tým o sebe vôbec netvrdím, že nemôžem podliehať určitým chybným názorom alebo stereotypom - tiež sa vyvíjam, a dúfam, že budem po celý život), vďaka čomu nezhltnem len tak hocičo bez pádnych argumentov, ktoré zase nemám až taký veľký problém neskôr prehodnotiť, pokiaľ k tomu existujú opodstatnené dôvody.

A ja som nepovedal, že odmietam systém s Bohom-Tvorcom,
ale že som bol vychovaný v ateistickej rodine, čo je rozdiel, ale nie som ateista.

Práve naopak, podľa môjho doterajšieho pozorovania, praktických skúseností a z doterajšieho štúdia, monoteistický systém s jediným Bohom-Tvorcom, resp. NadVesmírnou NadRealitou alebo VšeDržiteľom (povedané v nedokonalej subjektívnej ľudskej reči), "hovoriacim" s ľudstvom jazykom životných okolností (ktorý človekovi "našepkáva", a do určitej miery zasahuje do chodu sveta), momentálne pokladám z dnes existujúcich sveto-názorov za najviac refektujúci objektívnu skutočnosť.
Možno sa dá ísť v chápaní tejto otázky aj ďalej, a dopracovať sa k ešte viac autentickejším sveto-názorom, ale nie som si úplne istý, či je toho človek schopný (a ani to osobne nepokladám za nutné k vybudovaniu "Kráľovstva Božieho" = skutočného komunizmu = spoločnosti svedomia priamo na Zemi).

Re: Re: Re: Re: Re: .

Six | 02.05.2017

Dík za vysvětlení, nesprávně jsem tě pochopil. Ateismus je jedno z nejvíce omezujících náboženství co bylo předhozeno lidem a s vědou nemá nic společného.
A trochu jsem se lekl, že to obhajuješ jako to nej.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 04.05.2017

Práve naopak!
Objektívne je na tom lepšie ten, čo neverí v žiadneho Boha (resp. v, niekým vymyslený lživý obraz Boha, resp. egregor)!

Re: .

Cico Ciciak | 01.05.2017

Ešte na doplnenie, a končím, nakoľko som už myslím napísal všetko, čo som chcel (ako danú otázku chápem ja):

Čo sa týka pojmu "optimum/rovnováha", tak sa taktiež jedná o objektívne existujúcu veličinu (viď vzťah predátor vs. korisť), ktorú ale človek nedokáže objektívne a exaktne zadefinovať a odmerať, len približne určiť - pomôcť si opäť môže inšpirovaním sa v Prírode, jej pozorovaním.

Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

jardob | 01.05.2017

pe-tri
vďaka za zaujímavú diskusiu. Premýšľal som nad tým, a hoci sa tá rozdielna morálka v spoločnosti prejavuje, nedáva mi logiku, aby táto polarita štiepila samotný živočíšny druh na úrovni jedincov, je tam viac otázok ako odpovedí.
Jednak nepoznám človeka, ktorý by v živote nikdy nezaklamal, alebo neurobil niečo, za čo by sa hanbil. A aj ten najskazenejší človek robí aj užitočné veci.
Ďalšia vec, základ schopnosti reálne cítiť a vnímať život, je v Božskej prirodzenosti samotnej podstaty živých bytostí. To znamená, že ak by niekto okrem Boha mal dar tvoriť bytosti, tie bytosti by nemali túto božskú podstatu, neboli by naozaj živé, cítiace, len by tak vyzerali, boli by ako stroje ktoré imitujú človeka, bolesť, radosť, ale nič z toho by ich podstata necítila reálne, lebo žiadnu živú podstatu by nemali. A to sa mi zdá dosť odvážne tvrdenie, že niektorí ľudia majú dušu, a iní nie... (duša v chápaní KSB, hermetici tomu hovoria duch)

Naopak, túto polaritu (presnejšie - jej potenciál) vidím v každom jedincovi, v jeho vnútri. Máme v sebe sklony, ktoré nás ťahajú k dobru, ale aj sklony, ktoré nás ťahajú k zlu... Rozvíjajú sa tie, ktoré sa viac pestujú. Dokonca je tam návykový efekt, a kto stratí mieru, ťažko sa vracia späť.
Vezmi si človeka, môžeš ho týraním dohnať k tomu, že bude nenávidieť ľudí, stratí vieru v dobro - čo je extrém, ktorý jeho psychike znemožní sa znovuzaradiť do spoločnosti a fungovať vyvážene. Takisto, môžeš človeka hýčkať a rozmaznávať, čo je opačný extrém, a vznikne z neho závislý egomaniak, ktorý sa rovnako nebude môcť zaradiť do spoločnosti.
Každý z nás má už pri narodení zárodok mravnosti v sebe, ktorá sa ďalej rozvíja rôznymi smermi. Spočíva v tom, že bábätko vie rozoznať určitý súbor obrazov a celkovo vnemov, ktoré vníma pozitívne, a iných, ktoré vníma negatívne. Veď aj párdňové bábätká sa smejú alebo boja (z toho vyplýva, že jedinec nebude mať záujem robiť to čo ho desí a naopak ťahá ho to k veciam, ktoré ho tešia). A z tohto klíčku mravnosti potom narastá strom obrazov s príslušným hodnotením (dobré, zlé, neviem)... Zo začiatku ten strom rastie živelne, ale neskôr je ostrihávaný a formovaný kultúrou, a tiež vlastnou skúsenosťou a chápaním.
Niekedy to až desí, ako môže byť človek zneužitý a naprogramovaný na rôzne účeli, ktoré bude tvrdohlavo plniť.
Svedčia o tom rôzne známe pokusy s ľudmi, ich psychikou, ale vidno to aj cez rôzne druhy výchovy a egregoriálne javy.

Inak, ak by neexistovalo Predurčenie (prvotná nemateriálna forma), a materializácia by bola iba v rukách dvoch antagonistov disponujúcich vôľou (alebo programom), t.j. možnosti antagonistov by nemali medze, tak by sme sa zrejme dopracovali k myšlienke večného boja dvoch protikladov, alebo k Big Bangu, čo je predpoklad, že z chaosu môžu vznikať inteligentné a premyslené formy. Že z výbuchu na X-tý pokus môže vzniknúť strom, alebo ľudské telo. Ale ja si myslím, že z hlúposti nikdy nemôže vzniknúť nič múdre, z nevedomosti poznanie, ak je subjekt izolovaný od zdroja poznania. A predpokladám, že božská iskra sa zdala všetkého poznania, a začínala takmer od nuly, pri znovupoznávaní seba. Čiže, ak by sa nemala o čo oprieť, ako by mohla rozširovať svoje poznanie? Tá opora je práve v predprogramovanej ceste vývoja, ktorý je dostatočne variabilný, no celkový smer je len jeden. Načo by si Boh stvoril dobrodružsvo, ktoré by ho zaviedlo do slepej uličky? Ak sa vydám na cestu, na ktorej podstúpim amnéziu, tak si tú cestu pripravím tak, aby ma úspešne priviedla do cieľa, bez ohľadu na variabilnosť priebehu.

Ak proti sebe pôsobia dve sily, ich možnosti pôsobenia sú vždy obmedzené, to má význam tým skôr, čím väčším intelektom oplývajú, lebo inak by zničili všetko naokolo v tomto súboji, ako chlapi v krčme. Ak by človek mal neobmedzené možnosti, moc, a prebiehal by boj dvoch skupín, dvoch morálok, tak čo by ostalo z celého vesmíru? Sily teda môžu byť opačné, ale ich pôsobenie (varianty možností) musia byť obmedzené, prebiehať v určitém koryte scenára, aby ich bolo možné riadiť a tvoriť z nich zmysluplné formy, čoraz dokonalejšie a inteligentnejšie. Z našej úrovne vyzerá mikrosvet chaoticky, no na našej úrovni má jasné a stabilné formy počas svojej životnej periody.

Inak, čo sa týka sínusovky, tam nie je podstatné len striedanie, ale aj amplitúda, a čím je silnejšia, tým dramatickejšie sa prejavuje. Pri nízkej amplitúde môže proces pôsobiť ako prejav harmónie, a proces pôsobí stabilne. Ak bycikel, to že ide, je výsledkom pôsobenia dvoch síl, a línia smeru môže byť rovná, alebo aj sínusová. Motorka pri nabehnutí na hrbol tiež môže chytiť "turbulenciu" - rozkmitajú sa riadidlá, čo je nebezpečná situácia, no nie nutná.
Navyše, aj sinusová os má svoj vektor smeru (ako tá motorka, vzhľadom na gravitačnú a odstredivú silu) a ten nie je len o čase, ale aj o formách materializácie bytia. Na tele má každý sval svojho antagonistu, a zmysluplným striedaním elektrických impulzov do jednotlivých svalov, dokáže človek tancovať, malovať, pohladiť, objať. Netreba kvôli stromom prestať vidieť les.

Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Cico Ciciak | 01.05.2017

Pochopiteľne, aj dole o tom píšem.
Vyberám napr.:


Dualizmus/dualita v zmysle hegelovho neustáleho boja protikladov, resp. existencie dobra a zla, Boha a Satana, ... je čistý ezoterický nezmysel (diabolská logika).
Nič také v Prírode ani Vesmíre neexistuje, a Vesmír sám od seba nerodí dualizmus/dualitu v zmysle hegelovského večného boja protikladov.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dualizmus_(filozofia)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(filosofie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD)


Príroda a Vesmír sú predovšetkým rovnovážne/harmonické systémy, v ktorých je Tvorcom povolená existencia rôzne veľkých odchýlok (napr. až po vyhynutie určitého živočíšneho druhu) z dôvodu zabezpečenia permanentného dynamického vývoja (evolúcie) celého Vesmíru.


Takto to osobne chápem ja.

Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Cico Ciciak | 01.05.2017

Keď sme už pri zle a dobre,
tak tie v skutočnosti - v objektívnej realite neexistujú.

Jedná sa len o pomocné subjektívne, človekom vytvorené filozoficko-morálne/mravné kategórie, slúžiace mu k dosiahnutiu menšieho či väčšieho optima, resp. rovnovážneho/harmonického stavu.

To je hlavným/prioritným zmyslom existencie človeka.

Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Cico Ciciak | 01.05.2017

A bez splnenia tejto hlavnej podmienky sa ľudstvo nedokáže dlhodobo udržať v biosfére Zeme, a zákonite/logicky bude degradovať rôznym spôsobom a rôzne rýchlo, až po exitus živočíšneho druhu Homo Sapiens Sapiens.

Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 01.05.2017

Jardo, tak ještě jednou.
Přemýšlel jsem co vás vede k tak křečovitému držení se neudržitelné myšlenky o prioritě paradigmatu optima s odchylkami před paradigmatem dualismu. A možná jsem a to přišel. Paradigma optima s odchylkami se totiž nápadně podobá tomu, co je známé jako tzv. Lorentzův atraktor, taky se tomu říká podivný atraktor. Jen ve velké stručnosti. Myšlenka Lorentzova atraktoru říká - aby Bůh nemusel vymýšlet každou jednotlivost (individuální formu existence), zařídil to tak, že pro každou jednotlivou formu vymyslel pouze její ideu, představu, pra-obraz, ale konkrétní materiální provedení nechal na pravděpodobnostní zákonitosti v podobě náhodné kombinace genů v rámci přípustného intervalu. A právě tato idea formy je to, co se nazývá Lorentzův atraktor. Jakýsi optimální pra-obraz, kopyto každé formy (jakoby třída objektů v objektově orientovaném programování), když každá konkrétní materializace (instance objektu v OOP) se neděje metodu odlitku z této formy/kopyta, to by byl svět velmi jednotvárný a všechny individua téže formy/třídy by byli formálně/tvarově/vzhledově totožní. A právě proto, aby zajistil nekonečnou pestrost jednotlivých materializací, individuí, zvolil pro tuto materializaci/individualizaci metodu genetického křížení, kdy technika křížením genů ve vhodně předurčeném intervalu, jakoby sama zajistí onu žádoucí prakticky nesmírně velikou, i když ne nekonečnou, rozmanitost stvořených individuí. Jediný pra-obraz tak plodí ohromnou rozmanitost. Jediná optimální myšlenka pro to, jak má vypadat třeba strom lípa a k tomu každá lípa je lípou a přitom každá je jiná než kterákoliv jiná, v geneticky předurčeném rozsahu odchylek. Pokud vás skutečně tato funkční a správná myšlenka o existenci podivného atraktoru vede k priorizaci optima před dualitou, potom je rychle jasné, kde je příčina nechápání.
P.

Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 01.05.2017

Uvědomuješ si dehonestační a útočnou povahu svojí argumentačně slabé reakce?

Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 01.05.2017

- Sorry na nálepkování už reagovat nebudu.
- "Dlužíš" mi vysvětlení biologického optima.
P.

Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 01.05.2017

směšování pojmů, v té diskusi byla řeč o dobru/zlu, nikoliv o mužském a ženském principu. Oba dva tyto principy tvoří harmonický celek, podle záměru Tvůrce.

Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

A právě o tom tady píšu dokola - dva samostatné principy - tzv. dualita - tvoří průběh procesů. Jenou harmonický, jindy ne. A vo tom to je. Tímto za sebe diskusi s tebou na toto téma uzavírám.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Ano, ale tyto principy se odehrávají v předurčené matrici bytí, rozvoje, ty tento rozvoj neurčují. A tato matrice je v plné nedělené moci Všedržitele, nedělí se mezi Všedržitele a Satana. O tomto psal Goethe: "Jsem část té síly, které věčně chce konat zlo, ale věčně koná (nakonec) dobro".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Kdo chtěl pochopit, pochopil.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Takže Hoxi, i pro tebe ještě jednou a tudíž naposledy - tedy ne ve smyslu přesvědčování, ale ve smyslu pořadí příspěvků.

Goethe nakonec správně pochopil negativní roli boha Demiurga coby nezbytnou součást střídavého motoru duality. Že je jeho činnost zlá je samozřejmě relativní. Z pohledu Pravého Boha je jenom negativním pólem motoru hmotného světa, z hlediska jeho následovníků je jeho existence a činnost v jeho prospěch dobrem a z hlediska jeho odpůrců zajisté zlem. Najít cestu ven z této relativity je stejný úkol, který řešil Odysseus, když potřeboval proplout mezi Skyllou a Charybdou a je to úkol který musí vyřešit každý Puruša.
P.

Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Ziim | 01.05.2017

Mrkni se třeba do takového amazonského pralesa. Tam sr to biologické optimum dá ještě zastihnout, i když se "lidstvo" snaží dost usilovně o to, aby s ním skoncovalo.

Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 01.05.2017

Nepletete si biologii a ekologií ?
P.

Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 01.05.2017

Ještě k té dualitě, problém je v tom tvrzení, že pánem tohoto světa je Satan ve stejné míře, jako Tvůrce, že jsou si rovnocenní, což neodpovídá realitě, Satan existuje jen v rámci povolených podmínek daných Tvůrcem, a celkově se proti své vůli svou činností podílí na evoluci systému jako celku.
Ad Rauch a Puruša, variant je více, například že je to celé manipulace. Nebo teoreticky, že to kdysi tak bylo, ale pak byl proveden Shora zásah, a Rauchové byli opraveni. V každém případě, i kdyby to co píšeš o tomto odpovídalo skutečnosti, což neberu, pak je to opět v rozporu s (manipulačním) učením o absolutní dualitě, protože pokud by dualita platila, měl by Puruša boží jiskru, a Rauch satanovu jiskru. Z tvého popisu ale plyne že Puruša má boží jiskru, a Rauch nemá nic, jen nějakou napodobeninu, není to nějaká jiná kvalita, ale absence, napodobenina.
Jinak, když se podíváš na Silmarillion Tolkiena, tam je to celkem polopaticky vysvětleno .), kde je problém s tím "dualismem".

Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 01.05.2017

- A to tvrdí kdo, že Satan a Bůh si jsou rovnocenní ?
- Mohu jen zopakovat, že nikoho o ničem nepřesvědčuji, protože jak sám akceptuješ, chápání reality je podmíněné. Své příspěvky nepíši pro nikoho konkrétního ani na ničí objednávku. Někdo vezme, druhý odmítne. Naprosto v pořádku.
- Proč by pro mě chápání pana Tolkiena mělo být směrodatné ? Pro tebe je ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

> Mohu jen zopakovat, že nikoho o ničem nepřesvědčuji
"Jardo, tak ještě jednou.
Přemýšlel jsem co vás vede k tak křečovitému držení se neudržitelné myšlenky o ..."

V Tolkienovi jsou určité paralely, řekněme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Ano tvá mysl pracuje zcela odlišně. To "ještě jednou" bylo pro Jardu, protože v předchozím příspěvku jsem napsal, že diskusi ukončuji. A přemýšlet se už nesmí ?
Proč jsou zrovna Tolkienovy paralely relevantní ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Relevantní jsou i jiné paralely, můžeme říct, že všechny relevantní paralely, jsou relevantní :)
Například trpaslíci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

S tebou začíná být i zábava:) A proč jsou relevantní, když už jsou relevantní bys uměl odpovědět?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Pokud se podíváme na tolkienovu mytologii stvoření, pak tamní Tvůrce stvořil svět jako hudební kompozici, stvořil obyvatelnou středozemi, v ní osídlil bytosti, mající část jeho jiskry atd., a různé duchy. Jeden z duchů záviděl a rozhodl se stvořit "svoje" děti, stvořil trpaslíky, ale jelikož jim nebyl schopný vnuknout Boží jiskru, jeho "děti" se hýbaly a byly "živé", jen když na ně myslel. Když na ně přestal myslet, zastavily se jako sochy. Ale Tvůrce se slitoval a věnoval Boží jiskru i trpaslíkům, takže v tomto začali být rovnocenní s ostatními.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Takto nějak funguje Jehova, bůh stvořitel, demiurg, pán stávání se, tedy života a smrti. Pravý Bůh nikoho netvoří, nevyrábí ani neklonuje. To dělá jen Demiurg. Boží jiskry se osamostatňují z vlastní vůle a z vlastní vůle po získání zkušeností a poznání. Hmotné obaly Božích jisker - těla - jsou prostředkem k tomu, aby ve hmotném světě (se základní charakteristikou - polarity dvou hybných sil) vůbec mohly existovat a poznávat ho následně se k Bohu vrátit, sjednotit se s ním. Z mého úhlu pohledu si pletete Pravého Boha s Demiurgem. Ale to už se zbytečně opakuji, takže to můžeme uzavřít.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Nikoliv, a entita/egregor zvaná "Jehova" není bůh. A navíc to co píšeš teď, je v rozporu s věcmi, co jsi psal jinde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Samozřejmě že entita/egregor Jehova není skutečný bůh, jen se za něj vydává. Píšu to pořád dokola, problém je v tvém chápání ne v tom, že bych psal různé věci.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Vypadá to spíš že problém je v tvém chápání, v KSB je určitý konsenzus pojmů a chápání, a ty přicházíš do tohoto jasně vyjádřeného pojmosloví a chápání s nekompatibilním viděním, jiným významen pojmů atd.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 02.05.2017

Příčinu vidím v tom, že KSB nemá, na rozdíl od jiných odvětví, náboženskou složku detailně propracovanou. V podstatě se pouze omezuje na konstatování chápání Boha v podobě Otce, kterému je namístě věřit a který ne nejvyšším ředitelem. O co je třeba sociologie vynikající, o to je IMHO teologie slabší.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 03.05.2017

KSB má religiozní složku propracovanou velice dobře, jen jiným způsobem než asi čekáš, není to věrouka. Rozdíl je například v tom, že vše co je v KSB na toto téma uvedené není třeba brát na víru, člověk se může zamyslet, porovnat se životní zkušeností a vidí, zda to dává smysl, zda to vyjadřuje i jeho pohled nebo nikoliv. Naproti tomu systémy, které tu popisuješ, nabízejí haldy informací a faktů, kterým lze buď věřit nebo nevěřit, ale nelze mluvit o tom, že by o nich měl člověk jasno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Pe-tri | 04.05.2017

Postoj rozumného člověka naukám není závislý na těchto naukách. V tomto na tom je KSB/DVTR úplně stejně jako jakýkoliv jiný světonázor. To co píšeš, tedy to, že nějaký světonázor o sobě prohlašuje že je zjeveným slovem boha o kterém se nediskutuje a druhý nikoliv je dán tím, jestli je takový světonázor originální - tj. ten, který vede lidi k přemýšlení a nebo negativní, tedy ten, který vede lidi k bezvýhradnému přijímaní a slepé víře. Problém dneška je v tom, umět tyto dva od sebe rozlišit.
P.

Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Mariet | 01.05.2017

Pane Jardob, dekuji Vam za Vas clanek. Jsem rada, ze jste ho sem dal, moc jste pripomnel me mysleni, kterym jsem prochazela v mladem veku a hlavne mne zajimalo, jake jsou reakce a jak velke mnozstvi lidi smysli stejne. Je to pro dulezite, protoze jsem si timto vlastne overila, ze clovek nezraje vzdelanim, ale zkusenosti a ty se nedaji predat. Jak moje maminka rikavala, ze az se clovek nauci jak s zivotem nakladat, tak konci, jde do zeme a neni mu to k nicemu. A babicka rikala, ze kazda valka lidi dala dohromady, stmelila a po valce byli vzdy spolupracujici. A ja ji oponovala, to prece musi jit i bez valek. Az dnes vim, ze to nejde. Bolestne, moc...Tretinu zivota jsem byla verici v boha, a byl to tezky a dlouhy boj to vypudit uplne, ale dohnalo mne to, byl to jediny zpusob jak se zbavit utrpeni, ktera mi ta vira prinasela.

Prvni problem vidim v tom, ze buh je spojovan s dobrem, a vubec ze lide maji tento pohled rozdelovani na dobro a zlo. Nelze u toho stanovit hranice, ani to Desatero ani nic jineho se neda pouzit, protoze opakovane jsem zacala videt nesmyslnost tohoto prave pri osvojeni si hodnotit veci nejen ze sveho pohledu. Podivat se z pohledu opacneho ci ostatnich stran je skutecne nutnosti. Reknete si napr. ze adopce je dobro. Ale muze to byt i zlem, tudiz tady je proste opravdu nutnost hodnotit veci ze siroka a do hloubky a pak se obraz dobra ci zla rozplyne, je nepouzitelny.

Dalsi velka zkusenost je to, ze clovek dela chybu, kdyz na zaklade svych MOZNYCH schopnosti si zacne prikladat vetsi hodnotu ci vahu nez ma ( z hlediska vesmiru jsme skutecne nicky) a oddeli se od prirody dokonce i tim, ze se nad ni povysuje. Ani nad zvirata se nemame povysovat, spousta uz za to zaplatila zivotem. Nemohou pracovat, tvorit a jejich mysleni je jinde, ale maji jine vyhody, ktere nam chybi a nebo se jich vzdavame. Napr. redvidavost, vyhodnocovani situace a rychlost jim muzeme zavidet ( ne tedy vsem, a bylo by toho vice).

Pisete, ze mame v sobe sklony, ktere nas tahaji k dobru i zlu. A zkuste tato slova proste vynechat a zamerit se na podstatu, ktera toto rozlisovani nema. Uvidite, ze jde v podstate o priklaneni se k tomu, co nam dela dobre s ohledem ci bez ohledu na druhe, co to prinasi jim. Kdyby fungovalo svedomi a mravy, tak by si teoreticky zadny clovek nemel dovolit jakekoliv poteseni na ukor nekoho.
Najdete penezenku a krome penez je tam i obcanka a doklad s adresou. Zacne pracovat svedomi? Clovek v pohodove situaci by rekl, ze ano, ale ono zalezi presne na okolnostech toho, kdo ji nasel. Pokud to bude nekdo, kdo par dni nejedl, tak ji drapne, vytahne penize a zbytek zahodi, a bude utikat si neco koupit.
Je to zlo? Neni pro nej, treba utika a pritom dekuje bohu za zachranu. Zadne svedomi se v nem neozve.

Nebo pisete: Načo by si Boh stvoril dobrodružsvo, ktoré by ho zaviedlo do slepej uličky?

To je uvaha ci domneka, ze tim nutne musel neco sledovat. Nemusel. Pokud by byl buh ( ja ho neberu, ale vyloucit to taky nemohu), proc by nutne musel zivotem na zemi neco sledovat. A muzete vyloucit, ze ho to muze i bavit se divat na to trapeni na svete? Nemuzete. To je pouha predstava, ze buh by byl dobry. Do tohoto se nema cenu poustet, protoze se to neda zjistit. Proste zadny produkt nevi jak byl vyroben, ani jaky byl skutecny zamer vyrobce, jestli k pouziti nebo na ozdobu ci kulisu. Neresim neresitelne. Je toho az nad hlavu, co resit mame ci meli bychom nebo i musime a nedelame to.

Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

Hox | 02.05.2017

Zkuste si přečíst zdejší knihy a popřemýšlet nad tím, co je tam řečeno, může vám to pomoct.

Re: Re: Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu ...

jardob | 02.05.2017

Mariet,
idete na to v podstate dobre a s mnohým napísaným sa dá súhlasiť, ale nepozeráte sa dostatočne do hĺbky, viac-menej len na povrch.

Ja tiež sa na "dobro" a "zlo" a zlo nepozerám ako na poslednú inštanciu, hoci som sa predtým nevyjadril celkom dobre, ale ako na signál, adresovaný jedincovi i skupine, aby začal premýšľať a konať - riešiť problém. Každá situácia sa môže zlepšiť, záleží od toho, na koľko ťahov dopredu človek pri tom uvažuje, či zahrňa do plánu len seba a úzky okruh, alebo rieši veci "od podlahy" celospoločensky s ohľadom na prírodu.

Svoju predstavu o Bohu máte dosť ovplyvnenú kresťanstvom, a tu sa na Tvorcu pozeráme trochu inak. Boh nie je ani dobrý ani zlý... Možno o Ňom povedať že je zdrojom všetkej múdrosti, inteligencie, je vševediaci, všemohúci... No napriek všemohúcnosti, si zvolil svoju líniu správania, ktorú tu nazývame pravdovernosť, čo je etika vlastná Bohu i Stavbe Sveta - Vesmíru. Živým bytostiam v závislosti od ich intelektu je dovolené slobodne od tejto pravdovernej etiky sa odkláňať, ale každý takýto odklon plodí disharmóniu šíriaci sa medzi ostatných ľudí - čo by malo ľudí vyprovokovať k zamysleniu a náprave.

K tej historke s vojnou: problém je že ľudia rýchlo zabúdajú, keď už sa majú dobre, a nebaví ich premýšľať a plánovať príliš dopredu. Ak by ich vojnové obdobie natoľko naštartovalo, že by stvorili lepší systém a vynasnažili sa nezabudnúť a ani nedovoliť opakovanie udalostí, tak by mali šancu udržať si mier dlhšie.

S pudmi je to tak, že tie síce máme, no ak sme pri ich uspokojovaní neprepadli do extrému a závislosti, tak máme šancu mnohé z nich (podľa vlastného výberu) sa naučiť ovládať. Dokážeme zdržať potrebu vyprázdniť sa na nevyhntný čas, vieme sa krotiť v jedení, vieme ovládať svoj sexuálny pud a mnohé ďalšie ak porovnáme seba so zvieraťom. Problémom marazmu nie je to, že máme pudy, ale že nerobíme nič s kultúrou, ktorá propaguje pôžitkárstvo, sex, jedlo, cigarety, alkohol... robí z ľudí slabochov bez vôle. Správna kultúra musí ľudí podporovať v prospešných veciach, a nie ich demoralizovať, dokonca deti.

Vdaka

Kolkobudeszit | 01.05.2017

Ked ma clovek cas, ozaj tu najde velmi zmyslupne prispevky od diskutujucich. A Hox ma pravdu, ze sa este rychlejsie a dalej posunieme v poznani bez strat casu z casti jalovych diskusii s osobnymi vypadmi, ak si najdeme cas na znovu a znovu citanie knih tu uvedenych a podotykam i Ved, bezohladu na to ze mnohe su z Petrohradu centra 5.kolonie, ze i v Mrtvej vode najdete moslimifikaciu... bez ohladu na to ze vo Vedach niekto "preklada" Perunove prikazania ako "povinnost odovzdat desiatok duchovnemu" a len "stotinu vojvodovi na ochranu pred nepriatelom"... Vdaka vsetkym inFormaciam vieme zdravomyslim-napojeniu na predkov spravne poznatky pre svoj rozvoj ziskat. Skutocne su to vsetko knihy s mnohou mudrostou obsiahnutou.

Re: Vdaka

Lin | 01.05.2017

Samozřejmě - i v jiné literatuře je možné nacházet "pravá zrna" a je na každém z nás, z čeho si svou mozaiku poskládá a to tak, aby co nejvíc odpovídala realitě.
KSB - z mého pohledu - má člověka naučit právě tomu umění nacházet "pravá zrna" v té spoustě plev.

Re: Vdaka

Cico Ciciak | 01.05.2017

> Mrtvej vode najdete moslimifikaciu

Slabý pokus.

Mám na teba názor, ale nebudem ho tu zbytočne znova vypisovať, a tak zaťažovať túto diskusiu.
A dúfam, že ma tu teraz nezačneš mravokárne poučovať,
lebo: Ako sa do lesa volá (narážam na tvoj nechutný výpad proti KSB a DVTR bez akýchkoľvek pádnych argumentov), tak sa z lesa ozýva (tu si dosaď, čo len chceš).

Multi-kulty a mravnosť

peter1. | 30.04.2017

Mravnosť a morálka nieje zákon, aj keď sa zákon na ne občas odvoláva. Nepísaný zákon vzťahu medzi generáciami rúznych úrovní, medzi pohliavami v rodine a mimo nej, medzi zákonom a nami .... má rôzny charakter v rôznych kultúrach sveta. Vzájomný pohľad z jednotlivých kultúr na hodnoty mravnosti a morálky na hodnoty tej inej, je dnes skutočný problém jednoduchých duší. U nás ho ešte nezažívame v plnej sile tak ako niektoré multikulturálne veľkomestá sveta.

Mravnost-Svedomie

Kolkobudeszit | 30.04.2017

Najvyssia kategoria je svedomie. On nej sa odvija ostatne. Ako sme sa dozvedeli z Ved rodime sa z Inglie a nas znak (clovekov nie zitelov...) je 9tcipa hviezda s troch trojuholnikov poskladanych v sebe. Kto nema svedomie, teda mu chyba treti trojuhojnik, tak ma znak 6cipu hviezdu zlozenu s 2 trojuholnikov v sebe a rozhodovanie so svedomim-ktore vylucuje vrazdenie, nahradza rozhodovanim na principe "osobne vyhodne a osobne nevyhodne" co nevylucuje vrazdenie. Preto degradacia ludi zacala odnimanim svedomia ako vnutorneho spojenia s predkami-bohmi a nahradzanim kategorie svedomia spekulativnymi slovnymi definiciami, ktore vzhladom na rozne chapanie slova ludmi dopadaju relativne. A teda i anglictina nerozlisuje svedomie a vedomie ma len vyraz "conscience", ktoremu len prekladatelia prikladaju napln, ktoru my chapeme ako svedomie a tak je to v mnohych pojmov, ktore my mame a cudzie jazyky nie. A preto je pravdou, ako tu niekto niekoho pokaral pre pouzivanie mnozstva cudzich slov, ze citujem "nasilne dosadzovanie cudzich slov v mediach je nieco ako drezura zvierat v cirkuse. Formuje reakciu cloveka na konkretne prikazy. Povedane jazykom vedcov, realizuje sa povolene neuronovolingvinisticke programovanie ludi" A dalej, co sa hodi na mnozstvo ludi vyzivajucich sa v tychto slovach, co je vlastne diagnoza citujem " Cudzie prevzate slova, ktore boli dosadene do nasej lexiky, sposobuju vytvorenie vnutorneho nesuladu. Dochadza k podvedomemu boju motivov, ktory velmi casto sposobuje stratu vnutornej rovnovahy cloveka". Pretoze nase prastare slova rezonuju s nasim nastavenim duse, ale cudzie nie. Ak sa do nasej psychiky nasadia cudzie klucove slova, tak tie postupne privedu k zmene hodnotovej orientacie cloveka, k zmene jeho psychologie. A tak, aby sa vytvorili narody schopne vrazdit pre kolonizaciu zo Slovjenov musel im byt zmeneny jazyk. A preto aramejstina predchodkyna hebrejstiny nema vyraz pre svedomie a cest a a anglictina nerozlisuje vedomie a svedomie a mnohi sa pohruzia radsej do definicii a nie do svojho vnutra a k navratu k mudrosti nasich predkov.

Re: Mravnost-Svedomie

Bohumil | 01.05.2017

Děkuji

Re: Mravnost-Svedomie

Lexa | 01.05.2017

Velmi dobrý postřeh s "consience" a "consciousness", ale interpretaci vidím trochu jinak. Svědomí skutečně souvisí s vědomím, S Vědomím ="být si vědom." Nemůže vás trápit svědomí, pokud si nejste vědom, co vlastně činíte, jaké budou následky pro vás i pro sruhé. Psychopati naprosto postrádají svědomí a svých činů nelitují. Teroristy, zdá se, svědomí také nijak netrápí. V křesťanské civilizaci je svědomí cíleně zaměňováno za uměle pěstovaný a soustavně sugerovaný pocit viny, čili se jedná o určitý kulturní program a defekt, který lze při troše šikovnosti obalit do nového kabátu pod názvem "diktatura svědomí," se kterým pak může být nakládáno v podstatě stejně - každý, kdo nebude držet předepsanou linii, může být snadno ostrakizován, že se "neřídí svým svědomím," s tím, že o tom, co je jeho svědomí, bude rozhodovat někdo "povolanější" - tedy ten, kdo sám svědomí postrádá. Svědomí nediktuje, ale napovídá, takže už to samotné slovní spojení "diktatura svědomí" je vnitřně konfliktní.
Ve skutečnosti by se mělo skutečně pěstovat poznání vědomí, tedy vnitřních pohnutek, záměrů, zda jsou čisté, nečisté, odkud se berou, atd., čím je definováno tzv. "dobro" a čím tzv. "zlo," a to je na seriozní analýzu, kterou nelze tak snadno odbýt zjednodušenou poučkou.

Re: Re: Mravnost-Svedomie

Cico Ciciak | 01.05.2017

Pojem "diktatúra" svedomia je podľa mňa zvolený celkom správne,
pretože sa podľa teórie KSB a DVTR jedná o "diktatúru" svedomia JEDNOTLIVCA a nie svedomia niekoho iného: diktátora, štátu, ...!

Aj dnes mnoho ľudí počuje hlas svojho svedomia, ale rôzne ho ignoruje,
takže, až keď sa človek podvolí "diktatúre" (nie vo význame na 100%, nakoľko človek nie je dokonalý tvor) svedomia, až potom sa bude dať povedať, že žije podľa svojho vlastného svedomia, a nie predstáv niekoho iného.

Re: Re: Re: Mravnost-Svedomie

Mariet | 02.05.2017

Pane Cico: slovo diktatura tam nema co delat, protoze pokud svedomi nemate, tak Vam nemuze ani diktovat. \Opakuji se nerada, ale musim.

Zajimal jste se nekdy o to, proc zide nemaji svedomi? Nemaji ho uz odmalicka~

Re: Re: Re: Re: Mravnost-Svedomie

jardob | 02.05.2017

"Diktatúra svedomia" - už z názvu predpokladá, že jedinec musí svoje svedomie "mať", t.j. počuť ho, vnímať ho... Inak pojem "Diktatúra svedomia" stráca zmysel, a zostáva len nejaký druh diktatúry...

Koho tento termín mätie a zavádza, možno ho nahradiť termínu "disciplína svedomia" - pretože táto disciplína je zameraná do vnútra k sebe samému, nie vo vzťahu k druhým. Je to druh sebadisciplíny. No aby človek nebol len tupým biorobotom v záujmoch ktovieakého mentora, je nutné, aby sa na zmysel mravnosti/morálky, etiky a svedomia pozrel cez prizmu riadenia, cez terminológiu a princípy DVTR. Potom pochopí veľa vecí, aj to, čo sa skrýva za pojmami "dobro" a "zlo", a mnohé iné.

Re: Re: Re: Re: Re: Mravnost-Svedomie

Hox | 02.05.2017

pojem "diktatura svědomí" je nešťasný v tom smyslu, že když někdo dosáhne lidský typ psychiky, tak je pro něj normou jednání podle svědomí a je pro něj v principu nemožné se zachovat v rozporu se svým svědomím, to raději zemře. Ale to se samozřejmě nejedná o žádné násilí nad sebou, což termín "diktatura svědomí" evokuje. Člověk si jednoduše neumí představit, že by jednal jinak, a je to pro něj přirozený, lehký stav, nemusí nic v sobě popírat, zapírat apod. Je to možné jen tehdy, pokud je přítomna skutečná svoboda vůle.

.

Cico Ciciak | 30.04.2017

Iba sa mi to zdá, alebo v posledných týždňoch naozaj čoraz viac pribúdajú útoky kadejakých trolov na tento web, prípadne voda-diskusiu?

Re: .

Lin | 30.04.2017

Nezdá se ti to.

I trollové jsou potřební

Bohumil | 30.04.2017

Jsou praktickým, potvrzujícím prvkem teorie obsažené v knihách VP. Lehce podrážděná reakce na ně je sice pochopitelná, ale není na místě. Oni fakticky nedosáhnou plánovaného znepřehlednění a znepřátelštění prostředí světa KSB. Jen devalvují (krom vlastní degradace) svůj důležitý pracovní nástroj - "černou mlhu". Kolik takových nástrojů ještě mají a pod jakým tlakem musejí sami být, když tak panicky plýtvají ? Kdyby věděli kudy kam, chovali by se jinak.

Ciele článku

jardob | 30.04.2017

Jedným z cieľov článku, je uvedomiť si, že ani svedomie, že ani mravnosť či morálka - nie sú samoúčelné. Totiž, každým jedným skutkom vplývame na tento svet, ktorého sme súčasťou. Vplývame na ľudí, zvieratá, klímu... Smerom k stabilnej koexistencii a rozvoju, alebo smerom k rozvratu a degradácii. Základom každého jedného rozhodnutia - sú naše vnútorné hodnoty, kritériá - či už hlas svedomia, alebo mravný kodex, ktorý sme si počas života osvojili - prebraním z kultúry, alebo vylepšením na základe vlastných skúseností...
To znamená - že svedomie človeka má svoj objektívny cieľ; mravnosť človeka, nech už má akúkoľvek podobu - má svoj objektívny cieľ...
A preto je na mieste sa zamyslieť nad svojimi hodnotami, či aj vieme, prečo sa rozhodujeme práve takto? a nie inak...! Či len preto, lebo sme tak boli naučení, alebo sme aj schopní predvídať, čo vlastne tvoríme...! A nielen v perspektíve jedného dvoch týždňov (teraz urobím niekomu radosť, ale aké to prinesie následky o mesiac, rok... čert to vezmi!)...

Sú rôzne hlášku, napríklad: o morálke sa nediskutuje, tú buď máš alebo nemáš!
Nuž to je podobné vysvetlenie, ako povedať niekomu: nie je nad zdraví sedliacky rozum. Stačí sa ním riadiť.
Pritom nikto z nich nevie vysvetliť, čo je to tá skutočná morálka a sedliacky rozum, a teda ani odovzdať informáciu druhým. A to je jasná slepá ulička.

Takže, ak za morálku alebo mravnosť pokladáme to, čo sme si osvojili z kultúry v ktorej žijeme, čomu nás naučili rodičia, škola, a dokonca vieme aj vymenovať tieto zásady menovite - ale nevieme prečo je to práve tak správne, a čo týmto tvoríme, v blízkej, ale najmä vo vzdialenej budúcnosti, tak na koho ciele vlastne pracujeme? Kto nás takto naprogramoval? Akú spoločnosť tvoríme? Nepletieme si pravdovernú mravnosť s pseudomravnosťou? Takže, treba poznať objektívne ciele, jedinca, ľudstva, a ak nájdeme správnu cestu k správnemu objektívnemu cieľu a vykročíme na ňu, potom si zmenená mravnosť podá ruku so svedomím.

názor

Július | 30.04.2017

To, čo väčšina z nás pozná a vníma pod pojmami dobro a zlo, v skutočnosti žiadnym dobrom a zlom nie je.

Krajšiu pojmovú relativizáciu som už dávno nečítal.
Takto sa dá relativizovať akákoľvek pravda, skutok, morálna kvalita....

Treba si uvedomiť, čo je vlastne mravnosť a morálka.
Sú mravné hodnoty dané Bohom a mravné hodnoty dané spoločnosťou.
Mravné hodnoty dané Bohom sú ovplyvnené konkrétnym náboženstvom, sektou, cirkvou, atď.
Mravné hodnoty dané spoločnosťou sú ovplyvnené hlavne tými, čo spoločnosť riadia.
Neraz sú mravné hodnoty týchto tried v rozpore.Takže ĺudia žijú v spoločnosti s dvojitou morálkou.
KSB ako ideológia má tiež svoje mravné hodnoty a ideály, ktoré propaguje.
Sú hodne podobné ideálom slobodomurárstva na nižších stupńoch zasvatenia, ako sloboda, rovnosť, bratstvo ľudí a iné heslá francúzskej revolúcie, (do istej miery aj Marxove) ktoré chceli vytvoriť raj na Zemi a hlavne bez Boha a pod diktátom svedomia človeka a humanizmu.. Ako to vyšlo a aký bol teror z toho história už pozná. A aj Voltaire a jeho názory na dobrotu človeka sa ukázali mylné v stretnutí s realitou. KSB však ešte pridáva prvok boha ako HNR, ale chápanie boha výlučne v ich réžiíí, HNR ako energetické pole a systém egregorov.
Rovnako platí, že nie je možné konať s tým, že človek može konkrétne ovládať dosah svojich činov a skutkov.
Može sa len snažiť zo svohjo uhĺa pohĺadu, ktorý je vždy subjektívny konať, správne, teda morálne.

"Preto si dovolím tvrdiť, že ak si niekto myslí, že mravnosť možno vložiť do univerzálnych poučiek, čosi ako „desatoro“, že možno urobiť pre celé ľudstvo pevný zoznam toho, čo je správne a čo nie, tak sa hlboko mýli... Spoločnosti, ktoré skúsili ísť touto cestou a riadili sa predpísanými poučkami — iba sa stali predvídateľnými pre globálnych predátorov, t.j. ľahkou obeťou tých síl, ktoré vždy chceli manipulovať celé spoločnosti, ktoré mali inú predstavu o globálnej kultúre (vrátane mravnosti) celého ľudstva."

Tak desatoro sú príkazy, ako by si mal človek správať dané od Boha.
A práve preto, že spoločnosť sa týmto neriadila, tak zišla z cesty.
Až by všetci ľudia dodržovali aspoň 4 až 10 prikázanie, tak je na svete dobro a pokoj, to píšem, že tam zahrňujem aj ateistov a ľudí bez vyznania.
Dovod, prečo predátori ovládli spoločnosť a odklonilu ju od tochto správania nie je chybou desatora...
Je to omnoho komplexnejší problém.
Tvrdiť ,že desatoro je neefektívne, kvoli prevzatiu riadenia nad spoločnosťou predátormi je znakom nepochopenia histórie mocenského boja o moc roznymi skupinami s vlastnými ideológiami.

Re: názor

Aksal | 30.04.2017

Dvě celkem důležité chyby: 1. KSB není ideologie ale KONCEPCE a 2. nestojí na svobodě, rovnosti a bratrství, ale na SPRAVEDLNOSTI a LÁSCE...

Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

KSB spĺňa znaky ideológie. Sloboda, rovnosť, bratstvo je ako heslo na prilákanie hodne podobné spravodlivosti a láske. A nezdá sa mi, že by sa tá láska pri odlišnom názore prakticky prejavovala ...To len na okraj.(tým nemyslím konkrétne teba)._

Re: Re: Re: názor

Hox | 30.04.2017

Ukaž nám nějakou ideologii, která řeší otázky vidění světa a prvotní filosofické kategorie existence; ukaž nám nějakou ideologii, která pokrývá oblasti filosofie, sociologie, historie, ekonomiky, psychologie, genetiky, kosmologie a tak dále, a to všechno zároveň.

Zdá se, že to máš vše trochu naopak.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Napríklad védy...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 30.04.2017

védisti by tě hnali :)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 30.04.2017

Ne, Julius. Ani vedy, ani zadna dalsi.

Jednoduse receno to nejde. Nikdy takova nebyla, neni a ani nebude.
To by musel jeden narod ( pozor, ale sjednoceny) vymlatit vsechny ostatni.
To se nestane a zarukou toho je, ze ani uvnitr jednoho naroda neexistuje jednota. Proto ani zidi nikdy nedotlaci ten svuj dementni sen o ovladani sveta . Zadne NWO nebude. Kdyby to bylo mozne, davno jiz by tomu tak bylo, zvlaste za dob, kdy na planete bylo podstatne mene lidi.

Je to proti prirode. Je rozmanita, velice rozmanita a lide jako jeji soucast taktez.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Skadiaľ možeš vedieť, či niekedy nebude existovať svetová vláda a aj oficiálne...
Proti prírode už dávno žijeme a nerešpektujeme prírodné zákony, tak to riadia tí pri moci.
Ale tvoj názor...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 01.05.2017

Odkud to vim? To je jednoduche. Ty pokusy byly co lidstvo existuje a nikdy se to nepovedlo. Co tomu brani je prave ta souperivost. Planeta je jedna a zajemcu ji ovladat hodne. Nakonec to vidis sam. Nikdy se nedelo nic jineho, at pred nami bylo kolik chtelo pokoleni... je to jedno. A duvodem je to, ze lide se rodi stale stejni. V mladi jsem hodne naslouchala sve babice i mame. Babicka zazila obe svetove valky a maminka jednu. Kdyz si to srovnam s tim, co vidim dnes, je to jako pres kopirak. Technologie poskocily ve vyvoji, ale clovek ve svem nikoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

udo | 01.05.2017

Hmm..to je zaujímavý názor, že na vyšších pozíciách v biznise a politike by mohla existovať konkurencia.
S tým som sa už dlho po škole nestretol

Keď som v takej organizácii dávnejšie nejaky čas robil,
prvé bolo vždy u fírerov dohodnúť nejaký "trust".
Kartel
T.j., monopol, rozdelenie sfér vplyvu a vzájomná koordinácia výkonu moci voči stádu.

Tak, aby to antimonopolné úrady nevideli, prípadne sa im pomohlo aby nevideli. Keď to doslo nedopatrením, "osobným zlyhaním" niekoho na dáky vyšší súd, tak sa zaplatili v Štrasburgu, či kde príslušné "poplatky" (+ nejaká tá miliarda € hore-dole) a povedalo pred našimi médiami opičkám "no-no-no" :)

Či máte osobne 10-50, alebo 100 mld € je už naozaj úplne jedno, bo aj tak ich minúť, "prežrať" nemôžete
a tak vás v reálnej politike peniaze naozaj nezaujímajú. To je pravda. Ide len o doplnkový, neefektívny a dosť riskantný marginálny prostriedok výkonu moci. Ide skôr o vašu osobnú mieru chápania reality..a sprievodné "skilly"

Áno, tí dole nech sa žerú v ilúzii existencie konkurencie..to je fakt.

Hore ide najmä o čo najdôkladnejšie brzdenie rozvoja populácie, deklarujúc samozrejme, ako vždy opak. To je tam norma myslenia a úprimne prekvapene sa pozerajú, keď sa ich na to niekto pýta

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.05.2017

Čo sa nepodarilo pred storočiami neznamená, že sa nepodarí v budúcnosti.
Súperivosť má ďalší efekt a to dominanciu výhercu z daného súperenia, ktorá je spojená s mocou. A víťaz potom získava čoraz vačšiu prevahu a moc a aj územnú.A porazený má čierneho Petra.
Jedinec a ani spoločnosť, čo je v praxi dokázané bez patričných štruktúr a riadenia, ktoré by realizovalo záujmy vačšiny sa nedokáže postaviť proti menšine - zlu.
Človek sa možno nezmenil, ale sám o sebe bez získania moci a riadenia nemá rozhodujúci vplyv na spoločnosť.

Re: Re: Re: názor

Aksal | 30.04.2017

Ideologie je podmnožinou koncepce...Měl by sis to trochu nastudovat. Ve školách nás učili jenom o 3 druzích moci, dvě nám byly zamlčeny. Takže jak vypadá řebříček mocí?
1. koncepuální, 2. ideologická, 3. zákonodárná, 4. výkonná 5. soudní...
Co se týče svobody, rovnosti a bratrství, právě na toto téma má pan Pjakin přednášku, kde právě rozdíl, mezi svobodou zednářů a spravedlností KSB... Prosím nahledej si ji, otevřou se ti další dveře poznání...

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Aksal, pre niekoho je KSB koncepcia, pre iného ideológia...Napríklad islam je braný ako náboženstvo a je to skor ideológia...
Je aj 6 moc, ktorú autori KSB nespomínajú...
Nepísal som že slobodní murári sú slobodní v rámci vnútornej štruktúry ich organizácie, alebo že tam panuje objektívna spravodlivosť,ale že tieto slogany(sloboda, rovnosť, bratstvo) používali na nalákanie ľudi do revolúcie v prospech zmeny spoločenského systému. Tak som to myslel.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Rovnako odjakživa lákajú hlúpe ovečky do svojej lepkavej ohrádky aj "tvoji" RKC pastieri a hierarchovia (toto pomenovanie ich najviac vystihuje :))!
Na prázdne slogany a heslá!
Hahahahaha...
A to ešte nehovorím o vymývaní malých detí už od mlada, čo im posväcuje aj sekulárny štát!

A povedz nám tu už konečne niečo viacej o tom údajnom 6. type moci.
Alebo len zase skúšaš ten lacný trik, ako v minulej diskusii, aby si tu zase mohol vyvrátiť kopec nezmyslov, a odviesť tak pozornosť ľudí mimo podstatu vecí a hlavnú tému tohto článku?
Akú moc máš na mysli?
Boha, alebo nebodaj ufóncov (nedbám), ty Rimmer? :DD
To ti vážne ti nestačilo, jak si dostal argumentačne naložené v minulej diskusii?
Alebo len musíš splácať hypotéku? :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 30.04.2017

K cemu je znalost 6 typu moci, kdyz s tim nikdo nic neudela?

Ohledni se do minulosti. Vzdy, bez ohledu na to, jake kdo mel znalosti se valcilo . Tak to bylo, je a bude. Proste je to dane prirodou. Zacne to slovnimi potyckami ( tehdy ustne, dnes i na internetu) pokracuje to nenavisti a je jenom krucek ke konfliktu.

A proc se nadrazujes? Protoze Te k tomu nuti tva souperivost. Je Ti dana. Nezbavis se ji, ani kdyby sis prostudoval vsechny knihy sveta i pozpatku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

popolvár | 30.04.2017

ak niekto zhodí nielen zmysel článku, ale aj KSB, ktorá je nosnou témou tohto webu, a argumentuje pritom existenciou 6. typu moci, tak by bolo slušné a úctivé voči ostatným uviesť, čo tým konkrétny prispievateľ myslí. Ináč bude fakt platiť len za táraja a podrývača.
A prečo by sa nemohol zbaviť súperivosti? Prečo to považuješ za nemenné? Ty si tiež stále nemenná a nezbavila si sa za svoj život žiadných vlastných chýb v správaní sa voči sebe či okoliu? Možno nejaká myšlienka ho k tomu prinúti, minimálne zamyslieť sa...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

To je tvoj názor, že to musím uviesť. Bez dlhého, vysvetľujúceho článku by ste to aj tak neuznali a to tu konceptuálov za tie roky dobre poznám. Som zvedavý, či sa niekto z vás priblíži k tomu, čo pod tým myslím.
Až nebudem konať, ako chceš a máš ma za preto za táraja a podrývača, tak ti to neberiem. To je tvoja vec. Aj ja mám svoj vlastný názor na správanie tu mnohých diskutujúcich.

Až budeš hlbšie uvažovať, prečo nebude fungovať jedna z hlavných téz KSB, že konceptuálne gramotná spoločnosť prevezme moc od parazitickej menšiny, tak možno prídeš na to aj sám, čo je tomu príčinou...

Možeš začať tým, prečo vačšina spoločnosti nedosiahne konceptuálnu gramotnosť, aké sú príčiny...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

popolvár | 30.04.2017

kľudne to spracuj do podoby článku, a ak nechceš ho uverejňovať, tak kľudne mi ho pošli na mail.
A prečo si myslíš, že väčšina spoločnosti nedosiahne konceptuálnu gramotnosť? Pred štyrmi rokmi skoro nikto z nás, či už diskutujúcich alebo len čitateľov nemal ani šajnu o tom, že vôbec existuje niečo také ako koncepcia. Dnes minimálne vieme aspoň o jej existencii. Či si myslíš, že človek nie je schopný vývoja, poznania a usmerňovania svojho života?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Pripájam sa k výzve, teším sa na článok, rád sa nad ním zamyslím, prípadne sa ho pokúsim vecnými argumentami vyvrátiť.
Vytvor si blog, a potom sem hoď odkaz na ten článok o 6. type moci, či o čom to tu píšeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.05.2017

Popolvár,
pochopiteľne, že biblický Julo sa zase iba vystatuje, ako je údajne v chápaní objektívnej pravdy na míle pred nami, aj celou KSB a DVTR aj s VP-ZSSR dohromady, lenže my už z praxe vieme svoje, že iba kecá, tak ako je už u neho zvykom. :))


My už predsa vieme, že v spoločnosti a celom Vesmíre fungujú určité objektívne zákonitosti, ktoré spôsobia (a už aj pôsobia),
že koncepcia KSB a DVTR sa bude v spoločnosti a svete šíriť podobne, ako sa voľakedy šírilo aj Kresťanstvo alebo Islam.

A v dnešnej informačnej dobe 21. storočia, pri intenzívne pôsobiacom tzv. zákone času, sa bude šíriť ešte rýchlejšie.
Tento proces je pochopiteľne nutné podchytiť a riadiť, min. naň dozerať, správne ho korigovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.05.2017

Počuj Julo,
my už vieme, že máš názor,
lenže vieme aj to, že objektívne nedokážeš overiť a potvrdiť jeho pravdivosť v praxi!
Zdá sa mi, že ani nechceš.
A potom si vlastne taký liberál pseudo-kresťan dohromady. :))
Lebo jak liberáli, tak aj vy pseudo-kresťania slepo veríte kadejakým bludom. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.05.2017

Znalosť a poznanie je prvý krok na ceste ku zmene. Bez pochopenia problematiky nie je možná žiadna skutočná zmena.
Až skutočné poznanie dáva človeku možnosť, aby uvažoval nad sposobom, ako je možné dosiahnúť zmenu.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

A čo máš vlastne proti ideológii?
Musí byť každá ideológia zlá?

A pseudo-kresťanstvo nie je ideológiou?

Ďalej, keby sme aj pripustili, že KSB a DVTR je ideológia (čo si osobne nemyslím, možno trocha), tak podľa mňa je beztak omnoho lepšia, pravdivejšia, spravodlivejšia a ľudskému životu adekvátnejšia, než biblická ideológia. A prax je jej sudca!
Čo ty na to?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Nediskutujem s osobami, ktorú nepoužívajú elementárnu slušnosť v diskusii k osobe diskutujúceho. Nijako mi neprekáža, pokiaĺ niekto kritizuje a aj ostro moje názory. A ani súhlasiť nemusí. Ale s osobami, ktoré neustále používajú primitívne vulgarity, invektívy priamo na moju osobu, nemám záujem diskutovať a ani sa vyjadrovať k ich príspevkom.. A ty tam patríš. Až sa mi omluvíš za osobné urážky na moju adresu a dokážeš písať kritiku výlučne k mojim názorom a nie vulgarity - invektívy na moju osobu, tak prehodnotím, či budem na teba reagovať.
Do tých čias zbytočne kladieš otázky...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Netáraj ty úbožiak, nemáš žiadne rozumné argumenty, a v tom je fígeľ!
:DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

popolvár | 30.04.2017

cico, prečo sa dáš vždy "vytočiť". To ťa len oberá o energiu. Skús sa nad tým zamyslieť a popracovať na sebe. Akonáhle to zvládneš, už ťa takéto príspevky nevyvedú z rovnováhy, budeš to brať z nadhľadu, a tým pádom neskĺzneš do nadávok a tvoje príspevky a reakcie budú vecnejšie.
Porovnaj si tvoju formuláciu s touto formuláciou: "Bez uvedenia rozumných argumentov sú to len táraniny." - takto sa vyhneme zbytočným slovným, k ničomu nevedúcim potýčkam...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Máš pravdu, že v tejto rovine musím na sebe ešte hodne popracovať.

Re: Re: Re: názor

Lin | 30.04.2017

Julku - a to ses kde dočetl to "svoboda, rovnost, bratrství"? V KSB? Neříkej...
KSB - aspoň co jsem pochopila a co zatím bylo zveřejněné - je spíš o cestě vymanění se z otroctví a to jak fyzického (parazitování, manipulace, využívání), tak myšlenkového (naučit se skládat "mozaiku" a dívat se na svět "uceleně").
S tím pak souvisí i realistický pohled na život a život v souladu se "záměrem".
Kde je ta "svoboda, rovnost, bratrství"?

Re: názor

jardob | 30.04.2017

"Sú mravné hodnoty dané Bohom a mravné hodnoty dané spoločnosťou."

Július, lenže tvoj výklad má úplne rovnaký problém. Sú mravné hodnoty dané Bohom, lenže v podaní katolíckeho náboženstva sú to pravidlá z Biblie, napísanej tak isto spoločnosťou, povedzme ľudí.. Alebo Bibliu nepísal azda človek? Jeho ruka?
Všetko ostatné visí len na slepej viere týmto spisovateľom. A neboli to len ateisti, ktorým sa nevydarila ich snaha o vybudovanie lepšej spoločnosti, rôzne náboženstvá, katolicizmus nevýnímajúc, narobili počas tisícročí veľa tyranie. Problémom, ale nebolo nedodržiavanie desatora, ale ateistická povaha všetkých týchto náboženstiev - zdeformovaný obraz pravého Boha. Ten, kto je systematicky klamaný, má problém sa zorientovať v sebe i okolo seba.
No neúspech človeka neoprávňuje k tomu, aby sa v svojom úsilí hľadania Pravdy vzdal.

Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Ja chápem, že to berieš ako pravidlá z Biblie a nemusíš akceptovať.
To, či sú tie príkazy desatora od Boha alebo od ľudí je otázkou viery a to už spadá do subjektívneho posúdenia konkrétneho človeka. Ale vieš si predstaviť spoločnosť, systém, kde príkazy z desatora 4 -10 nebudú akceptované a takáto spoločnosť bude mocť poukázať na trvalo udržovateľný rozvoj a úspech ?
Katolicizmus, teda RKC má iste tiež všeličo na svedomí, keď sa ich riadiace kádre neriadili tým, čo učil Ježiš. Ale ostatné spoločnosti toho majú na rováši omnoho viac.
Napríklad len počas vlády Alžbety I. bolo povraždených viac ľudí, hlavne katolíkov, ako za 4 storočia inkvizície. A miliónové obete francúzskej revolúcie sú tiež zaujímavým dokazom, kde skončí spoločnosť, ktorá odmietla Božie zákony, Inak výsledky tejto revolúcie vidíme doteraz v našich životoch a spoločnostiach.
Pretože ich riadia tí, čo tieto revolúcie organizovali, riadili a financovali.

"Problémom, ale nebolo nedodržiavanie desatora, ale ateistická povaha všetkých týchto náboženstiev - zdeformovaný obraz pravého Boha."

Hodne subjektívny názor na problematiku. Rovnako možem povedať, že ako chápe KSB Boha je hodne deformované...
Problém je v nedodržaní desatora spoločnosťou, ale hlavne riadiacou vrstvou spoločnosti. A to sa týka aj RKC.
Ono desatoro nie je spoločenský a ani ekonomický systém, v ktorom by mali ľudia žiť. Iba dáva návod, čo je nutné v každom takom systéme dodržiavať, aby mohla spoločnosť zdravo a morálne fungovať...
Napríklad, nepokradneš, eliminuje úžeru a ekonomiku z nej...
Dnešné vlády, ktoré ju na Západe akceptujú a hrajú sa na kresťanské, čo nie sú, ignorujú 7 a 10 príkaz desatora.
Keby ho uznali , tak by úžera v spoločnosti fungovať nemohla...

Až si myslíš, že s HNR ako energetickým poľom a systémom egregorov a s KSB vytvoríš to povestné pravé a dokonalé pre spoločnosť, tak ti to neberiem.
Možno časom pochopíš, že je to len oprášený upravený marxizmus, ktorý sa snažil tiež vytvoriť nového človeka, kde pridali chladné HNR a egregory, čiastočne vysvetlili priority riadenia, ale tak, aby si aplikovaním ich rád nedala prebrať moc od globalistov, psychologické typy vzhľadom na rozvoj spoločnosti, plus ďalšiu omáčku.

Diktatúra svedomia v súlade s Božím zámerom nie je nič nové a podobné vytvoreniu nového človeka, súdruha...

Je to však tvoje hĺadanie a tvoj život. Odporúčam ti naštudovať, pozadie vzniku Mŕtvej vody...

Želám ti, aby si našiel pravdu. - skutočnú istinu.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Úžernícka doktrína je zakomponovaná priamo v Biblii - v SZ, tak tu láskavo nezavádzaj!

A neviem o tom, že by KSB popisovala Boha-Tvorcu ako nejaké energetické pole, alebo si ho až zbytočne personifikovala, ako to robia napr. pseudo-kresťania.

Boh nemá meno (počul si ho?) ani formu (videl si ho?), je to skrátka NadVesmírna NadRealita, VšeDržiteľ, osobne ani viac nepotrebujem o Ňom vedieť, alebo sa 5x denne k nemu modliť, stačí mi aj táto "ateistická" úroveň chápania, aby som túžil po spravodlivejšej ne-davo-"elitárnej" spoločnosti, po svete, v ktorom ľudia nebudú ničiť, ale tvoriť, robiť dobré skutky (pomáhať slabým a bezbranným), a pracovať na svojom osobnostnom raste, a nie pre zištné ciele.

Re: Re: názor

Mariet | 30.04.2017

Jardobe: snaha o vybudovani lepsi spolecnosti nema sanci na uspech. Proc? Podivej, ty uvazujes v teto sve spolecnosti a rekneme, ze by se to treba i nejak povedlo, ale musime si uvedomit, ze nejsme na svete sami a to okoli ti to nenecha napokoji. Podivej se na takovou Kubu. Tam je diktatura moralky. A uzi ji USA rozkladaji. A bohuzel dost ucinne a rychle, jak jsem vloni zjistila na miste...

Zdeformovany obraz praveho Boha? Ale nic takoveho. Nemuzes deformovat, co neexistuje. Buh je lidsky vymysl, jedinym skutecnym bohem je priroda a tam vladne sila a ne nejake desatero!
Mimochodem: Kde mas nejake vyhrazeni bohem, co je ci a kde a kolik? Jak to, ze to v tom Desateru neni vymezeno??? Jak potom muzeme mluvit o prikazani "Nepokrades" kdyz vsechno patri zemekouli?
Nekde jsem tady cetla, ze kde je sad, tam je i zahradnik.
Nikoliv vsude na svete. Jsou i sady bez zahradnika, rostou tam rozhazene plodici stromy, ktere se mnozi vetrem...

Jestlize nejaky buh nedokazal vyhradit lidem urcitou pudu, nutnou k preziti, tak automaticky jede system, kdo si co urve, to je jeho. Bohuzel.

1. prikazani - v jednoho boha veriti budes, uz je dukazem, ze si ho vymyslel clovek, a sice a jednoho prosteho duvodu, aby nekdo neudelal totez, co on sam...
2. nepokrades je mysleno svemu panovi - proto rozkazovacim zpusobem a neni vubec resena otazka kolik komu ceho patri, tedy otazka vlastnictvi
3. nepozadas manzelky blizniho sveho - tady je opet majetnicky prvek, protoze prece se rika, ze buh rekl, bezte a milujte a naplnte zemi, takze tam nebylo receno s kym ano a s kym ne
4. je to nejdulezitejsi, co ukazuje, ze Desatero je lidsky vytvor -je nasledujici prikazani : aniz pozadas statku jeho!
5. Nezabijes - ovsem neni specifikovano, koho, a proto by se to melo vztahovat na vse zive, ze
6. Nevezmes jmeno bozi nadarmo - to je jinak vyjadren zakaz remcani...nakonec vidime, ze je na nej pamatovano v kazde dobe, i te nasi
No a ctit otce i matku, je opet opet zavadejici, protoze je tam dovetek, abys dlouho zil a dobre ti bylo na zemi a ten to ucta k rodicum nezarucuje. Je to vicemene o poslusnosti.

Proste vlastnictvi a vlastnictvi a zase vlastnictvi. Pokud nekdo prijme za pana boha, prijme snadno za pana i cloveka. V tom je cely vtip...

Re: Re: Re: názor

jardob | 01.05.2017

Mariet,
konkurencia je všade a vo všetkých procesoch, preto udržateľnosť je výsledkom gramotného riadenia a predvídania. Existujú firmy, ktoré konkurencia rozloží a existujú firmy riadiaco gramotnejšie a predvídavejšie, ktoré dokážu odolávať a pritom úspešne viesť svoju činnosť. Čím väčší potenciál má intelekt, tým má aj väčšie možnosti riadiť, širšiu paletu variant.

Re: Re: Re: názor

zxc | 05.05.2017

Co se týče Kuby, tak ji ssa "rozkládají" už šedesát let a zatím to tak vypadá že se spíš rozloží sami... Kdoví s kým jste mluvila, nejspíš s nějakými parazity s psychologií nepříliš lidského typu, oblepujícími turisty ve velkém městě... Asi jako v Praze před 89' "disident", nebo vekslák...
Představa, že by si Kubánci dali vzít SVOJI revoluci kterou si navzdory těžkému strádání udrželi přes největší těžkosti v minulosti (invaze CIA v zátoce sviní) a též celá 90.tá léta (prudké odstřižení od zdrojů SSSR plus de facto blokáda), a místo toho se dobrovolně vrátili do područí a otroctví nadnárodního velkokapitálu jako podřadný odpad určený k experimentování a likvidaci (tzv. model Haiti), zrovna v době kdy se jim začíná dařit lépe a naopak západní model řízení už nestíhá zakrývat svou zrůdnou podstatu a pomalu se začíná hroutit, tak to je opravdu směšné.
Pro ilustraci skutečného ducha Kubánské společnosti uvádím spíše toto:
http://www.ksm.cz/ze-zahranici/kuba-nepadne.html

a k ilustraci rozdílu v sociálním zabezpečení oproti tomu co by je čekalo (model Haiti)
např zde:
http://www.ksm.cz/ze-zahranici/zkazka-o-dvou-systemech.html

A vůbec by mě zajímalo, odkud se neustále berou ty nesmyslné bláboly o tom jak je Kuba na spadnutí a jak tam všichi strašně trpí (nejvíc asi ti bývalí velkopodnikatelé a jejich poskoci co se na své bývalé majetky musí dívat až přes floridský průliv...) .. a asi to někoho strašně se.. že si i tak malý národ dokáže vydobít vlastní místo na slunci a udržet a rozvíjet nezávislost a vysokou úroveň společenského uvědomění a sociálního zabezpečení... co kdyby se tím někdo inspiroval, že?

Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Zas len typická zmeska diabolská logika, psycho-trockizmu (= posadnutosti) a biblickej nechápavosti + nechutné podsúvanie z tvojej strany.
Ty nemáš ani najmenšiu snahu prehodnocovať svoje aktuálne defektné stereotypy uvažovania, názory, a tak sa postupne približovať k Istine (= objektívnej pravde), čo si tu už neraz v praxi dokázal, a permanentne dokazuješ.
Pričom prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy, lebo tá sa môže ukázať iba pri praktickej činnosťi (teória je k ničomu, pokiaľ nefunguje, t.j dokým sa nepotvrdí aj v praxi) človeka, len treba mať oči a myseľ otvorenú, aby ju ten mohol postrehnúť, a uvidieť.

Ako vieš, že žido-kresťanské desatoro pochádza (priamo) od Boha?
Môžeš to aj nejako objektívne dokázať pomocou pádnych a nespochybniteľných dôkazov?
Samozrejme, že nemôžeš.
Pretože sa jedná len o subjektívne (často krát iba zámerne vytvorené k nekalým účelom) pravidlá vymyslené človekom a nie Bohom.

Jedinými autentickými/pravými Zákonmi/"prikázaniami" Boha sú iba tie, na ktorých funguje celá Príroda a Vesmír, čo je objektívny fakt.
To je skutočná "Kniha kníh" pochádzajúca priamo od Boha. Toto nemáš ani najmenšiu šancu vyvrátiť, a nepomôže ti k tomu ani diabolská logika.
"Sväté" písma sú len subjektívne výklady niektorých ľudí, ktoré sa rôznou mierou môžu aj nemusia blížiť k Istine (= objektívnej pravde).
A prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy.
Pretože pokiaľ dnešná biblická (pseudo-kresťanská) civilizácia západu ťahá celý svet do priepasti (a ani v minulosti to nebolo o nič lepšie), tak to znamená, že jej koncepcia globalizácie je objektívne neadekvátna vo vzťahu k životu človeka, a ani nekorešponduje so Zámerom Tvorcu, ktorý spočíva v pozitívnom rozvoji ľudstva ako celku (min. v jeho udržaní sa v biosfére Zeme).


V živote človeka to nefunguje tak jednoducho, jak si naivne predstavujú rôzni sektári typu katolíckych (pseudo)kresťanov, (pseudo)moslimov a pod., že ľudí stačí len od mlada donútiť sa nabifľovať zopár poučiek (pätoro, desatoro, dvacatoro, ...) akože/údajne pochádzajúcich od Boha, a problém bude raz-dva vyriešený, že potom už tí zombíci (ovečky) bez vlastného rozumu budú žiť tak, jak prikazujú tie dané poučky a prikázania.
To je samozrejme kardinálny omyl.
Pokiaľ človek príjme tie poučky iba formálne ako farizej, ale v skutočnosti sa s nimi vôbec nestotožní aj vnútorne, to znamená, že keď sa tie dogmatické prikázania budú rozchádzať s jeho morálnymi/mravnými normami/kritériami (so reálnou, t.j. nepredstieranou osobnou mierou morálky/mravnosti - nateraz presnú špecifikáciu týchto pojmov nechajme bokom), ktoré sú podmienené hlavne konkrétnou kultúrou, do ktorej sa jedinec narodí, a v ktorej ďalej žije, a samozrejme aj jeho osobnou snahou, čo sa týka osobného rastu človeka, tak podľa týchto prikázaní beztak žiť nebude, a bude ich porušovať pri každej príležitosti (max. sa pôjde vyspovedať do kostola, namiesto toho, aby sa nad sebou kriticky zamyslel, a pokúsil korigovať svoje činy, názory a morálku), viď dnešní pokryteckí (pseudo)kresťania liberálneho a sekulárneho západu, ktorí nekonajú dobré skutky v živote (ako odporúča Korán), ale iba veria vo falošné učenie Ježiša Krista RKC.

Skús sa radšej objektívne zamyslieť nad tým, v čom urobila biblická civilizácia západu, jej (pseudo)kresťanskí (do)obyvatelia (sveta) a ich pastieri chybu (keď si sa už tak minule "hĺbavo" zamýšľal nad údajnými chybami Stalina ako taký typický premúdrelý generál po boji), lebo vyhovárať sa neustále len na spiknutie žido-murárov, to je hodne úbohé, a rozhodne nezodpovedá objektívnej skutočnosti/pravde.

Re: Re: názor

Mariet | 30.04.2017

Tato Tvoje veta odpovida viditelne realite:

Jedinými autentickými/pravými Zákonmi/"prikázaniami" Boha sú iba tie, na ktorých funguje celá Príroda a Vesmír, čo je objektívny fakt.

Desatero bylo vytvoreno temi, pro ktere ale nikdy neplatilo a hlavne je nedodrzitelne.

Dokud bude clovek muset jit a pit, bude muset i krast, kdyz to bude nutne. Hrich nehrich. A totez je sexualni pud. Dokud se s nim lide budou rodit, bude se i znasilnovat a zabijet.

Teorie neuplatnitelne v praxi jsou ztratou casu se jimi zabyvat.

Re: Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Objektívnym faktom je aj to, že človek má vyššie vedomie ako zviera a slobodnejšiu možnosť konať.
Prírodné zákony sú nastavené Bohom a človek ich len objavuje vedou.
Zvieratá v prírode sa riadia aj zákom prežitia. Teda silné jedince prežijú a slabé zomrú. Lenže zvieratá sa riadia vrodeným inštiktom a ich sloboda a vedomia a konania nedosahuje kvalít človeka.
Napríklad, keď vraždia slony kvoli slonovine, tak sa na danom území nespoja všetky slony do jedného stáda, aby mohli pobiť týchto pytliakov pri ďalšom napadnutí.

Desatoro a jeho dodržanie može zabezpečiť spoločnosť, pokiaľ by riadiace kádre desatoro akceptovali. Tu nejde o individuálne zlyhania jednotlivcov, čo spoločnosť može zákonne ošetriť. Tu ide o princíp postavenia spoločnosti v rámci akceptácie týchto zákonov.
Zabezpečenie životných potrieb, ako jedlo, bývanie, vzdelanie, zdravotná starostlivosť ,to všetko može spoločnosť riešiť, keď chce. Potom sa obmedzí kriminalita a krádeže, ktoré sú často len dosledkom, zlého ekobnomicko - spoločenského systému, ktorý neuplatňuje ani 4 - 10 z desatora.
Parazitizmus, sexuálne zločiny može rovnako dobre nastavená spoločnosť potláčať a obmedzovať.

Problém je v tom, že tí, čo uchopili moc nad spoločnosťou sa nechcú riadiť desatorom, ale chcú na spoločnosti parazitovať a formovať ju tak, aby mohli neustále vládnúť a nestratili moc. A preto chú globalisti NWO...
Spoločnosť túto menšinu ohrozuje, takže používajú všetky metódy, genocídy a všetky zbrane, ktorými veda disponuje, aby ju dostali pod čoraz vačšiu kontrolu a vo finále pod neskutočné otroctvo..

A uchopenie moci je zložitejšie ako to, čo ponúka KSB ako metódu na prebratie moci...

Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

> Desatoro a jeho dodržanie môže zabezpečiť spoločnosť, pokiaľ by riadiace kádre desatoro akceptovali.


To je len naivná predstava typickej biblickej ovečky, že tí hore - pastieri stáda to sami od seba zariadia, a my ovečky nemusíme pre to urobiť absolútne nič, a máme len čakať na nejakého ďalšieho Ježíška.
Takto to ale v objektívnej realite (t.j. nie v tom blude, v ktorom ty žiješ) objektívne nefunguje, a prax to neraz dokázala!

Však predlož reálnu a funkčnú metodiku, pomocou ktorej sa bude dať tento tvoj naivný/detský cieľ dosiahnuť.
Ale ty nemáš nič, len husté keci a lacnú nekonštruktívnu kritiku, ale hlavne že sa tu budeš večne navážať do KSB a DVTR, ktorá naopak má nejakú reálnu a funkčnú metodiku, ty pokrytec jeden pseudo-kresťanský! :DD


Ak ovce naozaj chcú, aby riadiace kádre dodržovali nejaké pätoro, desatoro, dvacatoro, ... tak musia ísť sami príkladom, sami podľa týchto prikázaní žiť, a potom sa aj sami aktívne uchádzať o riadenie a riadiace posty ako riadiace kádre, inak môžu na to leda tak zabudnúť, a nikdy sa nič nezmení!
O čom svedčí prax = objektívna pravda!

Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 01.05.2017

Julo: napsal jsi:
Problém je v tom, že tí, čo uchopili moc nad spoločnosťou sa nechcú riadiť desatorom....

Jisteze a neni divu. Zkus se na to podivat z jejich strany. To Desatero vymysleli jejich predci pro nas, pro otroky, sami se jim tedy ridit nemohli mit zajem. Proc myslis, ze vlozili do ust vymyslenemu bohu vetu: kam vase noha slapne, bude vase...

Problem s krestany ale ted maji ten, ze ti po nich chteji, aby se jim ridili, a protoze se jich potrebuji zbavit a k tomu prave pouzivaji muslimy... chytre vymysleno, vskutku. A pak to uplne uzavrou, prezivsim reknou, ze jde o vymysl a jedinym panembohem pro ne jsou oni, a pokud budou chtit zit, tak jim budou muset slouzit s radosti a zadneho boha se nedovolovat...

uz je to jednoduse otravuje a hlavne se hodne proflaklo, o cem je ta cela "Svata stolice"...

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

"Dokud bude clovek muset jit a pit, bude muset i krast, kdyz to bude nutne."

A preto treba vybudovať spoločnosť bez zámerne vytváranej materiálnej deprivácie, než ako je tomu dnes, aby kradnúť nemusel.
Prosté, drahý Watsone.
A ja verím tomu, že to ide!

Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 01.05.2017

Samozrejme, ze to jde! Vzdyt uz je to odzkouseno, ale nejde to celosvetove. Je problem opet v te souperivosti. Jak donutis vsechny k tomu, aby nechteli vic nez ten druhy. Vzpominam si na Gottwaldovo: vsichni mame stejne zaludky. Ukazalo se, ze ne...Ikdyz mame zhruba stejne velke, ale roli hraji jak chute, tak i pozadavky.

Podle jakeho klice by se merily individualni potreby, to si neumim predstavit.

Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.05.2017

Ľudstvo už v podstate vybudovalo v 20. storočí komunizmus po technologicko-technickej stránke,
teraz musí aj ten duchovný/duševný/mravný/morálny.

Re: Re: Re: názor

popolvár | 30.04.2017

Mariet, prosím, zamysli sa nad svojimi kategorickými vyhláseniami.
Minimálne nad týmto: "...sexualni pud. Dokud se s nim lide budou rodit, bude se i znasilnovat a zabijet."
To by platilo, pokiaľ by sme sa riadili len pudmi. Ty sa riadiš len pudmi? To si čupneš pred akýmkoľvek samcomi, keď to na teba príde? Možno si to myslela trocha ináč, ale tvoja štalizácia vyznela presne takto. Zvažuj, čo vkladáš na tieto stránky, prosím.
Veď o tomto pojednávajú aj práce KSB, týkajúce sa usporiadania psychiky.

Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 01.05.2017

Ale kdeze, ja jen rikam, ze to bude existovat jako dusledek. Spis mi slo o to se zamyslet nad tim, proc tomu tak je. Jedine, co mi z toho vychazi je zachovani zivota. To nastaveni od prirody pro nas pro vsechny totiz neni stejne. A vsimni si, ze tam, kde se rodi nejvice lidi, jich take nejvice umira, jaka je napr. prumerna delka zivota v Africe.

Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Ak ty tvrdíš, že pseudo-kresťanstvo zlyhalo, a zlyháva IBA preto, lebo ho ničia zákulisné intrigy infiltrovaných žido-zednárov a nie samotní pseudo-kresťania, tak musíš aj logicky uznať, že pokusy o vybudovanie lepšej, ľudskejšej a spravodlivej spoločnosti ateistami zlyhali rovnako kvôli sabotérstvu týchto zákulisných síl!
Inak si len čistý pokrytec, a vyberáš si len to, čo sa ti hodí do krámu!

Nemám ďalšie otázky, svedok je váš. :))

Re: názor

Nikdo | 30.04.2017

To, čo väčšina z nás pozná a vníma pod pojmami dobro a zlo, v skutočnosti žiadnym dobrom a zlom nie je.

Tady souhlasím trochu s Júliusem, že formulace by mohla být zpřesněná.

To co, každý z nás často pozná a vnímá pod pojmem dobro a zlo, ve skutečnosti žádným dobrem a zlem nemusí být.

Takhle jsem si to vyložil, nelze přistupovat k pojmům dobro a zlo křečovitě a dogmaticky je přejímat z tradic. Mravnost je v něčem jako matematika, má poučky a vzorce, ale aplikace v praxi na konkrétní případ, pod vlivem různých okolnostmi není snadná, účastní se toho intuice, svědomí, znalosti ,,. a třeba použitelný vzorec není z dřívějška k dispozici.


Například:

Křesťanské desatero
Nezabiješ

Strohé a vyžaduje další výklad, koho nemůžeš zabít. Nechápu
jak mohli křesťané vést války, když je to v přímém rozporu s přikázáním, ale elity už nějaký výklad asi našli (ve smyslu kacíře lze zabít) nebo v boji se to nepočítá, ale pak by mělo spíš znít nezavraždíš.

Budhovo učení:
Zabíjení živých dýchajících tvorů se budeš vyhýbati

Stejné, ale více vysvětlující. Nechává prostor na okolnosti, kdy se tomu nelze vyhnout a klade důraz na to se tomu vyhnout, když to lze, ukazuje směřování.


Z uvedeného příkladu je vidět, že břímě konečného rozhodnutí leží na konkrétní bytosti v konkretní situaci, protože ani v Křesťanství ani v Budhovu učení (ani jinde) nelze poskytnout jednoznačný výklad každé situace, vždy bude záležet na okolnostech konkrétního případu, které prověří skutečnou mravnost zúčastněných. Mravnost to je dá se říci schopnost přijmout zodpovědnost za vlastní činy a navíc svědomí nelze opít rohlíkem ve smyslu jednaní podle předpisů, chyba bude bolet.

Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

Kresťanstvo, z hľadiska doktríny, teda RKC má jasne stanovené, ako je to s tým nezabiješ.
Až by si mal záujem, tak ti to možem vysvetliť, ale bolo by to dlhé...

Zodpovednosť za vlastné činy, samozrejme, platí...

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Ak som správne pochopil KSB a DVTR, tak tá tvrdí,
že zlo ani dobro (dualizmus/polarita) v objektívnej realite neexistujú (podobne ako ani čas),
je len odklon od optima / správnej miery / Zámeru,
a že zlo a dobro sú len subjektívne merítka/pomôcky človeka,
ktoré mu môžu pomáhať v rozhodovaní sa v konkrétnych životných situáciách,
s čím súhlasím.

Samozrejme, že predstavy o zle a dobre sú podmienené hlavne konkrétnou kultúrou, do ktorej sa človek narodí, a v ktorej žije, potom výchovou rodičmi, formovaním človeka školou, spoločnosťou, a vlastnou snahou, čo sa týka osobnostného rastu.


V objektívnej realite sa vždy zhmotní iba taký druh spoločnosti, po akom túži väčšina; ide o spriemerovanú predstavu ľudu.
Lebo vždy objektívne platilo a platí: Vox Populi, Vox Dei!

Ak naozaj ľudia veria tomu, že nemožno vybudovať spravodlivejší svet, než ktorý existuje dnes, o čom sú ľudia v modernej dobe všemožne presviedčaní najmä pomocou meeedií a TV, v rukách globálneho zákulisia, cez ktoré sa im zámerne podsúvajú deštruktívne a proti-ľudské predstavy, tak tieto sa aj potom zákonite zhmotňujú v objektívnej realite, a Boh tomu myslím výrazne brániť nebude.
Ani nemôže, lebo "sami" ľudia si takýto svet vybrali, resp. im bol zákulisím ponúknutý, ako jediná možnosť (niekedy dva objektívne zlá - z blata do kaluže).

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

... zhmotňujú v objektívnej realite prostredníctvom samotných ľudí...

Re: Re: Re: názor

Mariet | 01.05.2017

No vidis: toto presne rikam pisi vic jak 20 let, a pritom je mi tady vzpilano ( od Lin), ze vsechno, co pisi je v rozporu s KSB.

Pana Pjakina posloucham tak zhruba pul roku a zjistuji, ze se s nim v drtive vetsine shoduji, pritom on je znalec a ma nastudovano, zatimco ja ne...

Kdyz pises, ze lide veri tomu, ze neni mozne vybudovat spravedlivejsi svet nez je dnes pod vlivem TV v rukach globalniho zakulisi, tak ja si o tom myslim to, ze zakratko se dockame toho, ze presne toto nabidnou ( jeste ale nejdriv nazenou chaos do vysokych otacek). Nabidnou konec vsech valek, spravedlnost, rovnost, spravedlive rozdelovani, konec chudoby, nemoci, zkratka vse, co by si lide jen mohli prat. Myslim si, ze to udelaji na pocatku otevreneho konfliktu s Ruskem, ktere nutne potrebuji vyrabovat. Rozflakat ho nepotrebuji, to by jim tam z toho taky nemuselo nic zbyt, jak se rika. Rusko bude pod stale silnejsim vydiranim ( a to nejen od Trumpa, kteryzto je na to mistr mistru), ale ke stejnemu pritlaci i druhe).

Re: Re: Re: Re: názor

popolvár | 01.05.2017

Mariet, a prečo si myslíš, že nemožno vybudovať lepší svet? Prečo si myslíš, že všetci ľudia to už vzdali a len odovzdane čakajú až nám niekto ponúkne tú "naj", všetko riešiacu variantu? Ako sama tvrdíš, pol roka počúvaš Pjakina a v mnohom sa s ním zhoduješ. Zhoduješ sa s ním aj v tom, čo je z jeho videí najdôležitejšie a čo vždy na záver zdôrazní? "Študujte hrubé knihy VP SSSR, a berte do svojích rúk moc - nad sebou, rodinou, spoločnosťou..." - ale začať musíme predovšetkým u seba a v prvom rade mať moc nad vlastnými myšlienkami, čo si nechám v hlave rezonovať: či tie porazenecké - "márnosť nad márnosť", alebo trocha viac budeme dôverať Životu... A v tomto je tá pravá slobodná vôľa - sám sa rozhodnúť, čo si vyberiem...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Mariet | 02.05.2017

Proc si myslim, ze je nemozne vybudovat lepsi svet? Protoze uplne kazdy jedinec se ridi tim, co mu dela dobre ( i zvirata).

Ja si nemyslim, ze jde o nejake vzdavani se. Kazdy se rodi liny, (je to zase soucast pudu ) a proto lide cekaji, ze to, co se jim nelibi, zmeni nekdo jiny, komu dela dobre kopat za jine. Jenze takovych lidi je malo.
Lidi si nechteji vladnout sami, aby mohli realizovat svou vuli. Oni ji odevzdavaji na zaklade nadeji, ze to bude delat za ne nekdo jiny, a pritom si stale namlouvaji, ze svobodou vuli maji. Nemaji. Odevzdali ji. Darem. Podivejte, kdyz mi darujete rekneme treba penize. Budete si myslet, ze s nimi udelam to, co si predstavujete a ze bych mela mit vuci vam svedomi a pouzit je podle Vaseho prani a nebo dojde k tomu, ze si s nimi udelam, co chci?

Shoduji s panem Pjakinem v jeho vyvodech ohledne politiky, protoze to sleduji dlouha leta, a muj odhad Trumpa se naplnil a jeste i preplnil, a jak rikal pan Pjakin ohledne Francie, ze je jedno, kdo tam bude, protoze pojede podle americkych not, to je proste logika a zakonnitost, potvrdil nedavno me zavery uz v roce 2001 ohledne udajneho teroristickeho utoku na Dvojcata, kdyz jsem rikala, ze to je jen zacatek a budou pokracovat po celem svete, aby udrzeli si falesny duvod k valkam, a nakonec ohledne IS take jsou nase zavery shodne.
Na konci nabada ke studiu VP SSSR a ten zamer je jasny a chvalyhodny, aby lidi rozumeli tomu, co se deje, a ze se to deje podle zakonnitosti, aby vedeli jak se zaridit podle toho a meli moznost ochranit sebe a rodinu v ramcich moznosti.

Ja jsem se do toho zacetla a je to psano prilis vseobecnym stylem, kdy si to lidi mohou vylozit ruzne a taky tomu tak je. Dokladaji nektere otazky na nej a nakonec tady na tom webu je to videt taky, ze si to lidi ohybaji podle svych zpusobu mysleni.

To by chtelo vykladove prednasky s podkladanim prikladu z praxe. A je toho moc, lidi jsou dnes podstatne vice zatizeni starosti o preziti a nenajdou na to cas a ani soustredivost, ktera je u toho nutna.

Zadne porazenecke marnost nad marnost nelze prijimat, je potreba bojovat, ale ne mluvenim nebo meditovanim. Boj fyzicky je nevyhnutelny, a jsem si jista, ze panu Pjakinovi je to jasne.

Rusko nabizi koncepci socialni bezpecnostsi celemu svetu, ale musela by ji prijmout vetsina sveta, aby se dalo docilit miru, mne by se to taky libilo, ja jen mluvim o duvodech, proc to nelze zrealizovat. Stejne tak jako mluvim o tom, ze NWO take nelze zrealizovat, jednoduse je to proti prirodnim zakonum. Pisi zduvodnovani, nic jineho. Kdyby slo sjednotit svet, tak uz k tomu davno doslo, kdyz jeste na svete nebylo tolik lidi.

Rikate, ze prava svobodna vule je se sam rozhodnout, co si vyberu a ja Vam na to odpovim, ze si vyberete to, co Vam dela dobre, to je logika. Ale jen v ramci moznosti Vam danych. Ti, co vladnou, nedelaji nic jineho.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

zxc | 05.05.2017

"Protoze uplne kazdy jedinec se ridi tim, co mu dela dobre ( i zvirata). "

manipulace jak vyšitá... proč myslíte že to co ČLOVĚKU "dělá dobře" musí vést ke katastrofě za rámec božího dopuštění?

...a do zvířat se nenavážej, ta jsou mnohdy lidštější než lidi.

Re: Re: názor

jardob | 30.04.2017

V podstate súhlas,
tou vetou som sa ale snažil dosiahnuť zamyslenie nad tým, akým cieľom sily, ktoré vnímame pozitívne alebo negatívne, slúžia. Totiž každý skutok, ktorý pôsobí pozitívne alebo negatívne, má svoj cieľ, a ten je dobré poznať. Potom človek lepšie pochopí, aj kam vedie príslušná moja reakcia naň, a tak bude lepšie možné pochopiť skutočnú podstatu a význam mravnosti.
Človek môže konať naozaj zodpovedne, len keď vie predvídať, kam vedie ten-ktorý skutok, a čím ďalekozrakejšie a presnejšie sú predikcie, tým možno vravieť o väčšej zodpovednosti. Človek ktorý vidí dopad svojej "mravnosti" v praxi len v horizonte par týždňov, spravodlivú spoločnosť nikdy nevybuduje.

Re: Re: Re: názor

Nikdo | 02.05.2017

Dík, tohle považuji za velmi cennou myšlenku/formulaci:

Člověk, který vidí dopad svých činů pouze v horizontu pár týdnů, spravedlivou společnost nikdy nevybuduje.

To se mi velmi hodí, to je silný argument. Odhaduji, že ho použiji nejeden krát.

.

Cico Ciciak | 30.04.2017

Pozerám, že organizovaný útok sa z voda-diskusie preniesol sem.
A Petrík sa čoraz viacej odhaľuje, už od začiatku mi nesedeli niektoré jeho ezoterické názory, ktoré mi pripadali dosť podivné a podozrivé.
Po tom, ako začal nedávno obhajovať Lexu, a sťažovať sa na údajný fašizmus admina a nedostatok morálky niektorých členov tohto webu, tak už som nepochyboval o tom, že tento človek mi môže dať do života len veľmi málo, nakoľko sa mi zdá, že žijeme v odlišných vesmíroch.
Bohužiaľ.

BTW: Môj posledný komentár osobného rázu na tomto webe, ďalej sa už nemienim zaoberať určitými podivnými indivíduami a ich podivnými názormi.
Každý má svoj rozum, tak by sa mal sám snažiť pozorovať a čo najsprávnejšie vyhodnocovať určité aktivity niektorých nickov.

Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Základní omyle výše uvedení povahy spočívá v nevysloveném předpokladu, že mravnost je jen jedna. Nikoho o tom nepřesvědčuji, pouze nabízím chápání dle starověkých tradic lidstva (berete nebo nechte být) - ze skutečného věčnějsoucího, nestvořeného a tudíž i nesmrtelného Boha byla emitována jiskra (analogicky ke kapce vody z oceánu) Boží podstaty, která je známá jako Átma, Puruša či Živatma, která se po svém oddělení a vstoupení na samostatnou cestou za zkušenostmi, postupně obalovala materiálnímu formami, slupkami, těly a dala tak v tzv. evolučním procesu vzniknout i lidské formě, člověku. Tento typ člověka, bytosti s Božím jádrem obalené hmotným tělem má v sobě mravnost hodnou Člověka a všech jeho ušlechtilých ctností a primárního usilování o návrat k touto Zdroji své existence, pramenících v jeho Božském jádru a lze u něj mluvit o zušlechťovací, zkušenostní cestě od člověka k Člověku v pojetí KSB.
Ale je tu i druhý typ lidské bytosti - taky člověka. V něm, jak nás, v tomto případě správně, informuje i Bible není základem coby jádro Boží jiskra (stejné podstaty jako Bůh sám), ale je do něj jako toto jádro vloženo jeho bohem stvořitelem, demiurgem pánem stávání se, Jahvem, duch nápodoby, z kabala známý jako Rauch. A právě u tohoto typu člověka nelze očekávat, že bude mít chápání mravnosti stejném jako Puruša. Jsou to dva typy lidí, duchovně, mentálně, psychicky i zájmově stojící ve vzájemném protipólu, ale oba mají společné to, že se snaží dosáhnout na své implicitní, inherentně v nich, jejich původci, založené protichůdné cíle své existence. A tak se Puruša pravý člověk vždy bude snažit o vše co kategorizujeme jako věčné, duchovní, nebeské snahy a Rauh se bude snažit o vše přírodní, stvořené a pozemské. V těchto svých snahách jsou principiálními soupeři a je velkou chybou, když Purušové neví o této své bytostné odlišnosti od Rauchů, domnívají se, že jsou jsou to taky lidé, jako všichni ostatní, snad jen vůbec, míň či nesprávně vzdělaní. Z této jejich nevědomosti pak pramení jejich nesprávný přístup k Rauchům a i nechápání celkové trvalé polarizace pozemského života, včetně nesprávného chápání či dokonce odmítání principiálně objektivní existence zla a dobra, coby protichůdných lidských snažení projevujících se v jejich trvalých střetech a bojích o získání nadvlády Raucha na Purušou a bojem Puruši o svobodu od Rauchovy zotročující, pohlcující nadvlády. Těmto dvěma principiálním, vnitřním podstatám lidstva pak odpovídá i objektivně existující dvojí vnější projevy, dvojí morálka, dvojí standardy a obecně dvojí věčně nesmiřitelné vidění, chápání a usilovaní na Zemi. Nelze očekávat, že Rauchové přijmou morálku Purušů, tak jako nelze očekávat, aby voda začala hořet. Tak jako je odlišná podstata vody od ohně, tak je odlišný člověk Puruša od člověka Raucha. Oba z těchto dvojic, protipólů, vždy dělají jen tu práci, která koresponduje s jejich podstatou. Nemohou dělat práci opačnou, nemohou se stát transsexuály, jako se plus pól nikdy nemůže stát mínus pólem, sever jihem. Každý z nich jde za jiným niterným puzením, Puruša - za věčnějsoucím Bohem a Rauch - za taky věčně se stávajícím bohem/egregorem.

V této souvislosti budiž jasně řečeno (mnou), že tzv. GP není nikdo jiný než Jahve, Jehova, žárlivý bůh Izraele, pán stávání se (zrození a smrti), spirituální gravitační centrum všech lidských Rauchů, tedy těch, kteří tíhnou ke všemu pozemskému, přírodnímu a toto vše pohlcující snažení se snaží dostat pod plnou vlastní kontrolu v procesu dnes eufemisticky a orwellovsky jmenovaném jako globalizace (např. ve středověku těmto totožným snahám říkáme křesťanský univerzalismus, v socialismu pak mezinárodní imperialismus).
P.

Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

Mravností je samozřejmě tolik, kolik je lidí na Zemi, pokud se budeme držet v rámci Země, ale ideál mravnosti, předurčený Tvůrcem k naplnění, tj. objektivní pravdověrná mravnost, je jen jedna, a každý ke od ní různě daleko pro různé případy... někdo se třeba dotýká v jedné oblasti a je dále v druhé, jiný naopak... tato mravnost, určená Shora jako ideál, je jedna konkrétní.

Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Hovořím principu, nikoliv jeho konkrétní aplikaci u jednotlivců. Je velmi žádoucí a osobnostně i celospolečensky přínosné, tento princip pochopit a zařídit se podle něj, podle toho, že co je pro Purušu morální je pro Raucha amorální a naopak. Co je pro Purušu žádoucí je pro Raucha nežádoucí, co je pro Purušu dobro je pro Raucha zlo a samozřejmě naopak. Příslušnost k některému z těchto dvou pólů je dána každému jednotlivci od narození do vínku a svět je směsicí těchto dvou typů lidí a společenské poměry na něm pak aktuální výslednicí snažení/svárů těchto dvou proti sobě orientovaných snah svých příslušníků.
P.

Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

To cos napsal je samozřejmě nesmysl a ukázka defektnosti těch učení, ze kterých čerpáš.

Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

Protože to by jednoduše znamenalo, že spravedlivá společnost, kde bude člověk člověku člověkem, je v principu nemožná, což je pro změnu kaleidoskopický idiotismus / satanizmus / ateizmus atd. podle gusta.

Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Ta tvoje konsekvence neznamená tu tvoji ideologickou nálepku, ale správný ukazatel. Nicméně jak jsem psal výš - nikoho o ničem nepřesvědčuji, pouze v rámci diskuse nabízím alternativní výklad. Samozřejmě vím, že to je pro KSB kacířství, takže to dál nemusíme rozebírat a vnucovat si svoji verzi, vnucovat si nevnutitelné.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

Problém pro tebe spočívá v tom, že to není ideologická nálepka, ale konstatace stavu věcí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Ale vždyť o tom je přece ten můj příspěvek. Je naprosto principiální a tedy i logické, že pro jednoho to je ideologická nálepka a pro druhého konstatace stavu věcí. Proto píšu, že nemá smysl to dál rozebírat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

Jestli máš za to, že společnost spravedlivého soužití je v principu nemožná, a tato nemožnost je předurčena Tvůrcem, tak bych ti doporučil nad tím hluboce popřemýšlet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Díky za doporučení které ti oplatím doporučením hluboce popřemýšlet nad pojmem rovnováha nebo harmonie nebo symfonie.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Hoxi, copak je tak těžké si uvědomit, že obsah pojmu spravedlivý, nemá bez pojmu ne-spravedlivý žádný obsah ? Aby něco mohlo být spravedlivé, musí existovat etalon, míra pro to, tu spravedlnost vůbec identifikovat. Jen projevená nespravedlnost ukazuje na možnost a existenci spravedlnosti. Jedno bez druhého neexistuje.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 30.04.2017

Dualizmus a polarita sú samozrejme diabolská logika jak vyšitá (ezoterizmus).

Vysvetlím:

V objektívnej realite (Vesmíre) existuje optimum / rovnováha / správna miera, ktorú môžme pozorovať aj všade v Prírode, a potom X rôznych odchýliek (ktoré sú do určitej miery nutné z hľadiska neustáleho dynamického vývoja sveta a Vesmíru),
nielen dva extrémne stavy ako v počítačovom svete: + a - .

Lebo keby tomu bolo naozaj tak, nepripadal by ti potom ten svet a Vesmír neskutočne nudný?
Aj ty si napr. len šťastný a nešťastný, alebo existujú u teba aj iné stavy psychiky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

pe-tri
nikto predsa netvrdí, že pojem nespravodlivosti má byť vykorenený. Nie je problém zachovať dejinnú predstavu o druhoch nespravodlivosti, a navyše, sily negativity sa budú aj tak snažiť túto stabilitu/rovnováhu zlomiť. Relatívne spravodlivá spoločnosť (aby sme neslovíčkarili) môže byť formou rovnováhy, presne ako dobre fungujúca rodina, firma so sociálne cítiacim manažmentom, kde sa zamestnanci cítia dobre... Také rodiny aj firmy existujú... My sa teda bavíme o spoločenstve väčšieho rozsahu... Jednou z úloh spoločnosti bude nezabudnúť na minulosť, lebo ju znova dobehne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

To je asi jako tvrdit, že aby mohlo existovat optimum, musí existovat i nějaký extrém, což je samozřejmě blbost - žádné polarity v tomto smyslu neexistují, to co existuje je optimum, a odklonů od optima může být nekonečno a můžou mít nekonečné hodnoty.
Tak například, optimum je harmonická rodina, a ta pro svou existenci nepotřebuje, aby někde existoval nějaký Fritzl, který svoje dcery drží ve sklepě, nebo aby existoval nějaký násilník, zneužívající děti jiným způsobem... harmonická rodina existuje i existence podobných extrémů, a stejně je to s celou tou "dualitou" ve výkladech podobného ražení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Jak můžeš o něčem říct že je to optimální, když by nebyly možné i jiné stavy ? A o to, aby tyto jiné než optimální, čili rovnovážné stavy mohly existovat, se stará střídavý motor duality. Jak bys poznal noc, kdyby slunce nezapadalo? Bavíme se o filosofických kategoriích ne o individuálních situacích, to je snad jasné.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Ku Petri:

> Jak můžeš o něčem říct že je to optimální, když by nebyly možné i jiné stavy ?

Jasné, že sú možné aj iné stavy (inak by to bola desná nuda).
Ale nevšimol som si, že by tu niekto tvrdil opak,
to iba vy dualisti/polaristi prostredníctvom svojich chabých argumentov tvrdíte, že vo Vesmíre existujú len dva stavy, čo je objektívne nezmysel.


> Jak bys poznal noc, kdyby slunce nezapadalo?

Čo je to objektívne noc; ako by si ju objektívne zadefinoval, a kedy sa začína a končí?
A aj keby sa ti to podarilo, tak medzi dňom a nocou je objektívne stále x fáz/prechodov.
Podobne, čo je to objektívne dobro a zlo, a aký je medzi nimi rozdiel?
Ok, mohli by sme subjektívne povedať, že dobro je to, keď sa väčšine darí a prosperuje po všetkých stránkach, a zlo, keď väčšina iba živorí, lenže exaktne to zadefinovať, ani merať nejde.

Ak máš auto, tak asi vieš, kedy ti celkom funguje (keď mu ide motor, má dostatok paliva, funguje riadenie, prevodovka, brzdy, svetlá, má správne nahustené pneumatiky, ...), pričom v podstate ani nepotrebuješ poznať/zažiť stav, kedy je čiastočne, ... alebo výrazne (hoci môže byť ešte viacej) pokazené a už moc dobre alebo vôbec nefunguje, lebo fungovať môže predsa aj bez toho, aby bolo pokazené.

Resp. kedy ti auto ide optimálne (hoci vieš, že by mohlo ísť aj lepšie, ale nikdy nepôjde dokonale = jeden extrém, lebo vždy tam bude nejaká menšia chybička),
a kedy má rôzne poruchy, ktorých môže byť pri ňom x, ale ako-tak šliape,
a kedy sa už na ňom jazdiť nedá, a je potrebné ho opraviť, lenže stále to s ním môže byť ešte horšie, a nedá sa povedať, že teraz je to už s ním definitívne najhoršie, a horšie už ani nemôže byť = druhý extrém.


> Bavíme se o filosofických kategoriích ne o individuálních situacích, to je snad jasné.

Tak buď viacej zodpovedajú objektívnej realite alebo menej.
A dualizmus Vesmíru nepopisuje príliš autenticky/adekvátne objektívnu realitu/pravdu, ako ani filozofia iba dobra a zla, možno iba čiastočne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 01.05.2017

Tvůj omyl spočívá v tom, že máš za to že existují dva rovnocenné póly, zatímco v realitě existuje optimum a odklon od optima.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 01.05.2017

Předpokládám že jsi dál v chápání duality než cico (který zřejmě ani neví co to je sinusovka), takže mi nebudeš podsouvat že si myslím, že existují jen dva póly a nic mezi tím. Pokud tomu tak je a chápeš že se bavíme o filosofických kategoriích, potom mi vysvětli, co je podle tebe optimum v biologii. Třeba od jakého optima se odklání mužský a ženský rod. Popiš prosím tento optimální stav.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Petrík,
zdrž sa radšej osobných invektív, keď už toľko zvykneš moralizovať iných, a pridŕžaj sa len vecnej diskusie za pomoci pádnych argumentov, napr.:


Vesmír sám od seba nerodí dualitu v zmysle hegelovského permanentného boja protikladov.
Keď si zoberieš dualitu muža a ženy, alebo predátora a koristi, alebo dňa a noci, tak zmyslom existencie týchto protikladov nie je medzi sebou sa navzájom anihilovať (ani sa tak v objektívnej realite nedeje), ale v prvom rade vytvárať rovnovážny/harmonický systém = OPTIMUM, k čomu slúžia rôzne poistné mechanizmy (autoregulácia) Tvorcu!
V praxi sa optimum (autoregulácia) prejavuje napr. prítomnosťou/existenciou nejakého živočíšneho druhu už niekoľko miliónov rokov na Zemi: napr. mačkovitá šelma (tiger, ...), lev a antilopa (v zmysle predátor a korisť).
Samozrejme, že okrem optima sa v Prírode a Vesmíre vyskytujú aj rôzne veľké odchýlky, aby sa zabezpečil neustály dynamický vývoj (evolúcia): napr. vyhynutie určitého živočíšneho/rastlinného druhu v Prírode.

A pozor: vnútro- a medzi- druhová konkurencia nepredstavuje boj protikladov!

Takto vec chápem ja osobne.


Ďalej,
laicky viem, čo je to sínusoida, tak tu láskavo nepodsúvaj čitateľom a diskutérom nezmysly.
Ide len o to, jak ju ty chápeš, a vzťahuješ na Prírodu a Vesmír, ich fungovanie.

A ja v tejto diskusii nikde netvrdím, že z filozofického hľadiska neexistujú v Prírode a Vesmíre protiklady, resp. dualita (muž a žena, predátor a korisť, ...), ale nie v hegelovskom chápaní neustáleho boja protikladov!
Takže už vážne neviem, ako ešte jednoduchšie by som ti to vysvetlil, aby si tomu (správne) porozumel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Dualizmus/dualita v zmysle hegelovho neustáleho boja protikladov, resp. existencie dobra a zla, Boha a Satana, ... je čistý ezoterický nezmysel (diabolská logika).
Nič také v Prírode ani Vesmíre neexistuje, a Vesmír sám od seba nerodí dualizmus/dualitu v zmysle hegelovského večného boja protikladov.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dualizmus_(filozofia)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(filosofie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dualismus_(n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD)


Príroda a Vesmír sú predovšetkým rovnovážne/harmonické systémy, v ktorých je Tvorcom povolená existencia rôzne veľkých odchýlok (napr. až po vyhynutie určitého živočíšneho druhu) z dôvodu zabezpečenia permanentného dynamického vývoja (evolúcie) celého Vesmíru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Čo sa týka pojmu "optimum/rovnováha", tak sa taktiež jedná o objektívne existujúcu veličinu (viď vzťah predátor vs. korisť), ktorú ale človek nedokáže objektívne a exaktne zadefinovať a odmerať, len približne určiť - pomôcť si opäť môže inšpirovaním sa v Prírode, jej pozorovaním.

Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Mariet | 30.04.2017

Prominte, pane Hox, ale spravedliva spolecnost nekdy existovala? Je potrebne lidi nalepkovat?
Clovek cloveku clovekem byt nemuze proto, ze je ovladan pudy, ktere jsou mu dany. Myslite, ze nekdy vymizi znasilnovani nebo kanibalismus?
Cely problem spociva v tom, ze neexistuje zpusob jak presvedcit lidi, aby mysleli stejne. Nejde to jednoduse proto, ze chovani kazdeho jedince je ovlivneno prostredim ve kterem vznikl, vyrostl a ty povazuje za spravne automaticky, jako napr. zahalovani zen u muslimu. Nezahalena zena je nemravna a nevymluvite mu to, kdybyste se umluvil. Chapete, ze i toto je brzda v tom, aby clovek byl cloveku clovekem? Ono vubec to slovni spojeni byt cloveku clovekem je nic nerikajici blabol. Nekonkretni vseobecny a neuplatnitelny, protoze si pod tim kazdy predstavi neco uplne jineho a nelze nikoho donutit, aby nekym vybrana kriteria prijal, kdyz mu nedelaji dobre. Muzete ho donutit nasilim, ale to uz pak nejste sam cloveku clovekem. Je to bludny kruh.
Schopnosti lidi jsou velice ruzne a mnohdy nezavisi na nich. I genetika v tom hraje roli. Od prirody nejsme stejni.
Jo kdybychom byli detmi jednech rodicu, bylo by to o necem jinem.

Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Hox | 30.04.2017

Napsal jsem někde že spravedlivá existence někdy existovala?
Někoho nálepkuji v té reakci? Kde? Zkuste být konkrétní.

Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

Pe-tri,
vďaka za príspevok, konečne jasná a konkrétna reč.
Toto, čo píšeš konkrétne v tomto príspevku (nie v celom vlákne), v postate neodporuje ani KSB ani tomu čo píšem ja.
Ak by to tak aj bolo ako píšeš, Jahve nie je žiadny protipól pravého Boha, sám si ho nazval egregorom, čiže ide o matrično-egregoriálny produkt, časť tvárneho Vesmíru... Boží výtvor. To že je jeho algoritmika taká aká je, má určite svoj konkrétny cieľ, ako každý výtvor v tomto vesmíre, a v konečnom dôsledku (či si to sám praje alebo nie), pomáha hýbať proces tým smerom, ako predurčil Tvorca.
Živý, alebo mrtvy proces - klíčenie a rast rastliny zo semienka, alebo kolobeh vody (odparovanie, zrážanie, presakovanie), to všetko sa deje, pričom na úrovni mikrosveta prebieha riadená rovnováha elementárnych častíc s opačnými nábojmi. Prebieha v molekulách chaos? Je klíčenie a rast rastliny zloženej z duálnych mikročastíc zoskupených do zmysluplných makrocelkov - chaosom?
Nie dualita je len pomocná hybná sila, a ďalej je tu sila, ktorá tento pohyb zmysluplne riadi, dáva mu smer, alebo ho podrží v kľude. Máš pocit, že by sa vôli a zámerom Najvyššieho, mohlo niečo seriózne priečiť? Lepšie povedané, niečo, čo by sa mu mohlo silou a schopnosťami vyrovnať a zmariť jeho snahu? Ja tomu neverím.
Pozitívne aj negatívne sily len pomáhajú naplniť Zámer, ktorého reálnym kormidlom je Tvorca, a všetko živé skôr či neskôr, pomalšie alebo rýchlejšie dôjde do cieľa predurčeného Zámerom, akonáhle na základe pokusov a omylov, pádov a úspechov nájde správny smer predurčený Zhora. A ten smer, je zároveň vektorom troch síl: pozitívnej, negatívnej, a Božej riadiacej.

Ja nehovorím o budúcej spoločnosti, ako o takej, kde bude všetko vyriešené... Bezproblémové... Ale kde bude harmonicka, disharmonická a Božia riadiaca zložka nastavená tak, že sa ľudstvo stane plnohodnotným funkčným kolieskom mechanizmu tejto zeme, a nebude kaziť seba i zvyšný mechanizmus.
Spoločnosť nemôže úspešne fungovať, ak už viac nečelí žiadnym výzvam. Aj v harmonickej spoločnosti Ľudí budú patogenne zložky, ale pomer musí myť taký, aby neprepukla choroba (dnešný stav). A pomer nielen v počte, ale aj pomer vo vedomostiach a zručnostiach. Veď aj telo celý život odoláva patogénom a stále zdokonaľuje svoj imunitný systém... Samo funguje dosť harmonicky a jednotne, no na dosiahnutie rovnováhy si musí regulovať množstvo patogenov v tele. Aj patogény sa zdokonaľujú a zdokonaľujú sa aj imunitné bunky, systém tela. No okrem boja lymfocitov a patogénov, existuje jednotný mnohobunkový útvar, ktorý sa volá telo (zložený nielen z lymfocitov, ale aj iných priateľských buniek s rovnakým zmyslom života), a napríklad vo svete zvierat, sa telo každého druhu zapája do zmysluplného Prírodného mechanizmu. Ľudstvo, ako celok, sa ešte telom nestalo, a ako celok nič užitočné netvorí.

Takže, či už sú schopní niektorí ľudia prijať pravdovernú mravnosť, alebo nie, ľudstvo (spoločnosť schopných prijať pravdovernosť za normu) tak či tak musí pracovať na svojej integrite, mravnosti a znalostiach, a zamedziť rozvrat podporovaný zo strany egregorov. Zrodí sa tak nielen rovnováha medzi vnútrom Ľudstva a opozíciou, ale Ľudstvo sa stane aj telom, ktoré bude môcť plniť poslanie, ktoré bolo tejto kolektívnej entite predurčené. Žiadne telo sa neskladá len z jedného života, ale ide o kolektívnu entitu, a to nie len ľudské telá, ale všetky druhy tiel.

Vravíš, že aj Božia iskra prechádzala evolučným vývojom poznania, takže nebola vždy iba človekom, ale rôznymi tvormi... Teda aj zvieratmi. Takže ak si pozrieme nejaký konkrétny druh zvierat, vidíš aj tam jedince s jadrom Puruša a jedince s jadrom Rauch, ktoré by vytvárali chaos vo fungovaní tohto druhu? Alebo sa boj Puruša vs. Rauch týka iba človeka?

Nech sa pozriem kamkoľvek, do mikrosveta, do nášho sveta Prirody, alebo do makrosveta, všade vidím poriadok, a tým myslím, že vidím zákonitosti, možnosť pochopiť procesy, to ako do seba zapadajú, ich smerovanie. Prečo by človek mal byť výnimkou? Veď vo fyzike dve sily s vlastným vektorom pohybu, vytvárajú tretí, výsledný vektor pohybu, a to je aj zmyslom pôsobenia dvoch protichodných síl... riadením ich dostať na správne miesto, veď pohyb nie je samoúčelný...
Dve jedenástky hráčov zápasia proti sebe, a pre tretiu silu nie je problém neviditeľne ovplyvniť výsledok zápasu na taký, aký sa žiada. Toto sa deje všade... V tipovaní, v ekonomike, v politike... a dav to nevidí. Lenže títo to robia pre svoje zištné ciele, a vidia len obmedzene... Jahve a iný anjeli tiež vidia len obmedzene, avšak Tvorca, vie všetku ich činnosť, čo pozitívnu, či negatívnu, zapracovať do svojej koncepcie Zámeru, pretože vidí úplne celý proces, ktorého kostru stvoril (Predurčenie). A Ďalšia vec, aj keď všetko živé má v sebe iskru Boha, to neznamená, že z Boha ubudlo, a že už nie je, že sa rozdal. Je aj Boh, aj jeho Všedržiteľnosť - ktorá vie a vidí všetko celistvo, a je prítomný aj ako jadro v každej bytosti, ktoré sa dočasne vzdalo svojej pamäti, a spoznáva všetko od nuly v rôznych inkarnáciách.

Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

- Nejsem to já, kdo mě staví do role odpůrce KSB. Ale dobře víme, že toto jsou témata, která KSB podrobněji nerozvádí...
- Ano, samozřejmě, Jahve není protipól pravého Boha, ale hraje si na něj. Ale aby vypadal pravdivě musí se mu podobat. A tuto nápodobnost, kterou ohlupuje lidi, vytvořil s pomocí zrcadlového napodobování. A tak všechna jeho činnost je jen stínohra, loutkohra, podobně jako Měsíc svítí jen proto, že odráží skutečné světlo Slunce, sám není zdrojem žádného světla. Takže další projev zrcadlové duality - originální Sluneční kulty a negativní, měsíční kulty...
- Píšeš cca: Dualita je pomocná hybná síla, která je řízena silou Božího záměru. Tohle vidím jinak. Není to nějaká Boží řídící síla, která používá dualitu k realizaci svého záměru. Tím, kdo pracuje s dualitními silami je bytost vybavená svobodnou nebo předprogramovanou vůlí, tj. vtělení/inkarnovaní Purušové a Rauchové. Výsledek jejich protichůdného snažení je patrný v aktuálních společenských poměrech. Parušové usilují o návrat k Bohu (reintegraci), Rauchové o nadvládu nad světem (globalizaci). To je vůle a záměr Nejvyššího. Proto společnost bude vždy čelit výzvám, výzvám k dosažení dynamické rovnováhy zúčastněných dualitních sil. Reintegrace je reciproční snahou ke globalizaci. Globalizace je nutná k tomu, aby reintegrace měla smysl, aby Purušové dokázali svoji kvalitu i v nepřátelském prostředí převažujících Rauchů. Aby svým životem prokázali svoji Božskou lidskost i v tak těžkých a protivenstvím naplněných životních poměrech, daných převahou Rauchů. ALe nezapomínjeme že jde o převahu dočasnou - polarity se střídají, každý chvilku tahá pilku (sinusovka).
- Když Rauchové pracují na své integritě, jen se vzdalují pravému Bohu a jeho mravnosti a jejich negativní dokonalost tak ocení jen jejich výrobce - demiurg Jahve.
- Mám za evidentní, že některé druhy fauny jsou výrobky Jahveho. Věčným symbolem pro Jahveho dílo je samozřejmě had.
- Dvě jedenáctky a řídící v pozadí je zrcadlová nápodoba a forma zneužití.
- Ano vyzářením jiskry z Boha neubylo, ale tady pozor - v Božské jednotě po vyzářeném zůstala k vyzářené jiskře reciproční "díra", dualitní partner Božské jiskry zůstal v Bohu. Diskutovaná touha o návrat osamostatněné jiskry k Bohu - spojení se svým Božským a v Bohu zůstavším partnerem (reintegrace, nirvána) je principiálním základem Lásky, potažmo přitažlivosti či afinity.
P.

Re: Re: Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

pe-tri
ja ťa predsa neoznačujem za odporcu KSB. Je mi jasné že z KSB čerpáš, ale v niektorých kľúčových témach máš odlišný názor.

Áno, vôľou disponuje Boh, ale aj všetky tvory s relatívne slobodnou vôľou (úplne bez akýchkoľvek obmedzení môže mať bytosť slobodnú vôľu až po splynutí s Bohom. Dovtedy sa jej len približuje). No nielen inkarnované bytosti ovplyvňujúc procesy majúce svoj kladný a záporný potenciál hýbu realitou. Boh síce priamo nemusí vstupovať a zasahovať vôľu, pretože je tu Predurčenie - Matrica všetkého možného, a tá dáva všetkým bytostiam na výber len z určitého spektra možností... Preto je všetko konanie pravdepodobnostne predurčené a hýbe sa smerom k Zámeru. Žiadna bytosť, ako hovoríš Purušouvia a Rauchovia, predsa nemá schopnosť predikcie v rozsahu večnosti, preto ich konanie vždy zapadá do určitého scenáru, ktorý možno riadiť, a je riadený matricou Predurčenia. Ak sú sily vyrovnané, lietadlo môže letieť rovno, alebo ak vzniká rezonancia protikladných síl, vznikajú vibrácia (striedanie) - turbulencia.

Re: Re: Re: Re: Základní omyl

Pe-tri | 30.04.2017

Jardo, uzavřu to tím, že velmi stručně uvedu morální důsledek rozdílu mezi bytostí typu Puruša a Rauch, protože to je ve vztahu k textu tvého článku to podstatné. Aplikuj na toto dělení své životné zkušenosti z reality a sám rozhodni, jestli to sedí nebo ne, jestli praxe potvrzuje tento její popis.
Purušové svoji morálku čerpají ze svých vlastních vnitřních hodnot, jsou lidmi protože se tak jimi niterně cítí. Nekradou či nelžou, protože to Lidé nedělají, oni to ví a řídí se tím, ať si okolí říká a myslí co chce jiného. Příležitost z nich nikdy neudělá zloděje. ... Snad to stačí na vyjádření tohoto přístupu k životu. V tomto smyslu jsou velmi dobře čitelní, což v materialistickém chápání lze brát jako slabinu.
Rauchové naopak čerpají svoji morálku z vnějších důvodů, z nařízení, přikázání, zákonů, vyhlášek atd. Když je mohou obejít, obejdou je a ještě si u toho myslí, jak jsou šikovní. Příležitost z nich vždy zloděje udělá, protože jejich bohu-demiurgovi to nevadí. V praktickém životě jsou velmi nečitelní, protože jejich modus operandi je proměnlivost a přizpůsobivost se okolnostem, jsou to převlékači kabátů a nikdy se na ně nemůžeš spolehnout, protože držet slovo je pro ně nesmyslný závazek. Jedním slovem -
jsou to hadi, kteří Purušům ukazují, co jak a proč NE.

Pokud bys pak měl zájem počíst si o tomto pojetí morálky z jiných relevantních zdrojů než KSB nebo Védy, mohu ti doporučit ke studiu knihu známého židovského autora - filosofa Henriho Bergsona - Dva zdroje morálky a náboženství.
Jinak dík za slušnou diskusi.
P.

Re: Re: Re: Základní omyl

Cico Ciciak | 01.05.2017

Petri,
pohybuješ sa tu pri svojich úvahách dosť na tenkom lade,
(zrejme nevedome) využívajúc pri tom pochybnú ezoteriku, diabolskú logiku, a iba ľuďmi vytvorené biblické čierno-biele videnie objektívnej reality, sveta; ktoré ťa plne ovládajú (a v tomto ti vôbec nepomôže kvantum-kvantita načítanej pochybnej ezoterickej literatúry, ale kvalita - musíš začať triediť a vyberať - a zase sme pri tom, že prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy!).

Príroda ani Vesmír skutočne nepotrebujú nejaké dva protichodné póly v zmysle ich večného boja medzi nimi!
Dokonca ho nepotrebujú ani samotní ľudia!

Ľudia sa už musia konečne zbaviť tohto, do nich zámerne nahratého defektného programu,
t.j. musia prestať rozmýšľať podľa defektnej biblickej schémy:
"buď čierne alebo biele", resp. "buď to spravím čierne alebo biele" a nič medzi tým,
ale musia začať rozmýšľať v tvorivom štýle:

"spravím to oranžové a zajtra zase modré, podľa potreby"!


Verím, že ťa raz osvieti (dosiahneš Nirvánu, ... - nazvi si to, ako len chceš, hlavne, aby ti to pomohlo vymaniť sa z bludov) Petri.

Re: Základní omyl

popolvár | 01.05.2017

Puruša versus Rauch: Bohom stvorený versus Boha imitujúcim vytvorený, uplácaný z hliny... Kupodivu v Biblii to ponechali v knihe Genesis. Stvorenie Bohom s jednym jadrom a Luciferovo tvorenie-technológie s dvoja jadrami...

Vztah společnosti a jedince

Nikdo | 30.04.2017

Zjistil jsem, že každý touží po zapojení (málo kdo si přeje být sám). Pokud se dotyčnému podaří najít zapojení ve společnosti v souladu se svojí mravností, tak dojde ke štěstí. A právě dostatek mravnosti umožní jedinci snadněji najít zapojení. Zaměstnavatel ocení spíše poctivého zaměstnance a zaměstnanec bude raději pracovat pro férového šéfa. Vztahy jsou důležité a čím budou kvalitnější, tím kvalitnější bude náš život a zvýšení mravnosti je nejkratší cestou k tomuto cíli.

Ke vztahu jedince a společnosti to vidím takto: Je potřeba, aby společnosti záleželo na každém jedinci, aby rozvinul svůj potenciál. Stejný princip rodiče s dětmi. Rodiče zahrnou dítě láskou a dají mu pravidla a hranice (které ale se pružně mění spíše rozšiřují při růstu dítěte). Když se to udělá dobře dítě bude velmi vděčné (a dosáhne stavu psychiky člověka již na prahu dospělosti) a nastartuje se správný vztah ke společnosti, jedinec se bude cítit její plnohodnotnou součástí a nebude se cítit jako kolečko soukolí, které ho semlelo a bude se s radostí podílet na jejím rozvoji a při tom rozvíjet i svůj potenciál.

Už jsem to jednou psal jedinec a společnost jsou spojené nádoby. Mravnost je nástroj/metodika pro formování vztahu jedince ke společnosti/okolí/bohu k obrazu božímu k vše udržitelnosti (jedna krajní mez: zcela upřednostněný jedinec/bez břehý individualismus, druhá krajní mez: úplné potlačení individuality, která je zcela zbavena svobodné vůle).

Čo je mravnosť?

svantovít | 30.04.2017

Zásady sú vždy rovnaké-úcta k strším, rodičom,ľuďom,vlasti,národu a k sebe.Západný svet sa ju rozhodol zničiť,za účelom podsunutia svojich zámerov rozložiť doterajšie a vytvoriť to zvrátené na svoj obraz.Civilizácia,ktorá zabudne na mravné zásady a prestane sa nimi riadiť je mŕtvou civilizáciou,ktorá neodvrátiteľne zanikne.Syptómy umierajúcej civilizácie môžeme vidieť na príklade západnej Európy,ktorá degeneruje a kolabuje pod vlastným sebadeštrukčným liberalizmom,ktorý by mal byť mementom pre štáty a národy,ktoré sa nechcú "solidárne" utopiť spolu s nimi do temného stredoveku a nočnej mory bezbrehej tyranie,o ktorú "elitám" v konečnom dôsledku ide.

Re: Čo je mravnosť?

Hox | 30.04.2017

> Zásady sú vždy rovnaké-úcta k strším, rodičom,ľuďom,vlasti,národu a k sebe

tady se nejedná o mravnost jako soubor mravních kritérií, které jsou vlastní psychice jedince, ale určitý "kodec cti", vnější slušnost, to je jiná záležitost.

Svedomie, pudy, rovnosť ľudí a Ľudí

Jox | 29.04.2017

Svedomie je Duševný kompas s ktorým sa rodíme. Len jeden príklad, na základe čoho sa malé dieťa dokáže červenať? To je totiž reakcia svedomia na nedobrú aktivitu.
Dospelí sa neučia svedomie získavať, ale práve naopak potláčať. Položte si otázku, v tejto agresívnej sfére života, kedy ste sa naposledy červenali? Ak nie často, svedomie následne hryzie a potláča ho trpiaci tu alkoholovým jedom, tu cigarietovými jedmi, tu inými drogami, aby hrýzť prestalo. A čím viac človek droguje, tým je hryzenie silnejšie.
Pudy má bábätko (plne závislé na matke), neskôr prechádza fázami zombie (učím sa chápať a preberám vzorce správania), démon (robím si čo chcem a ako to vyhovuje mne) a musí to skončiť, aby bola výchova úspešná typom Človek, teda Robím čo uznám za vhodné no pod diktátom svedomia.
Že kultúra, okolie, škola, tv, internet z nás robia zviera, zombie a "najúspešnejších" démonmi? To nie je cieľ. Je nutné ísť ku Človečenstvu teda ku vlastnej vôli námestníka Boha na Zemi, teda Človeka, lebo my tvoríme z Myšlienok (inFORMAcii) cez Mieru nakoniec Matériu.
A rovnosť Ľudí? Máme v modernej spoločnosti megatender. jedným je Práca, ďalším starostlivosť o vlastné vzdelávanie, rozvoj zdravia, rozvoj rodiny, ďalším sú sociálne siete, sledovanie TV a reality show, ďalším je nočný život, pitie, fajčenie, "kávicka so známymi"
Kto ide v poradí 1.2. 3.málo a 4. Vôbec alebo veľmi málo bude úspešný. Bude mať čas na prácu a osobný úspech, na zdravie a šport, ktoré sú základom fungovania každého, na rodinu a pilier psychologického a egregoriálneho šťastia, bude málo venovať zabíjaniu času a degradácii na sociálnych sieťach a zostane mu minimum času na degradáciu zdravia.
Rozvojom a mozaikovým videním sveta bude hľadať svoju cestu ku svedomiu a ku Bohu.
Veľa ľudí má priority 1.3.4.2 tam to paraziticko- ubíjací spôsob života. Idem v práci "na cigaretu" aj 10x denne po 10 minút, do noci som na diskotéke, do rána hrám online hry.
Keď sa mi pokazí zdravie môže za to civilizácia svormujúca civilizačné choroby, nemám dostatočnú kvalifikáciu môže za to nadriadený, neubehnem ani 100m bez zadýchania, môže za to kuchár s mastnými jedlami...
Nezostáva čas na tie naozaj dôležité veci. Títo ľudia trpia kaleidoskopickým videním sveta. Riadi ich nie rozum a svedomie, ale vonkajšie vplyvy.

Človek je dokonalý tvor majúci od Boha a rodičov výbavu byť Tvoriť podľa potreby celku, VesMir-u. To,že musíme pochopiť naše schopnosti, našu výbavu, je už na nás.
Váš príspevok Mariet je silne kaleidoskopicky, odporúčam Vám tu na stránke vyhľadať si základné práce VP ZSSR a začať s čítaním. 2-3 strany denne, nech podvedomie je schopné adaptovať a spracovať iný pohľad.
A viac sa červenajte, nájdete SveDOMie a tým kompas, ktorý Vás následne bezpečne dovezie ku Vážmu predurčeniu.
Buďte zdravá a všetko dobré. Blaho želám.
@ Jardob ako vždy skvelý článok, aj keď viem, čo ho vyprovokovalo. Buď zdravý a všetko najlepšie. Blaho želám

Re: Svedomie, pudy, rovnosť ľudí a Ľudí

Mariet | 30.04.2017

Pane Joxi, zadne studium jakekoliv knihy a ani miliony poucek nemohou zmenit me celozivotni zkusenosti, a ja o nicem jinem nepisi.
Cervenani se neni ukazatel zadneho svedomi, je to chemicka reakce. Jak byste vysvetlil, ze se nekdo cervena v situaci, kdy je chvalen a opravnene ? Se svedomim se nerodime. to ziskavame az zkusenostmi a stejne ho vsichni potlacujeme, jinak bychom nikdy nedovolili a nebyli ochotni platit vrazdeni lidi. Ubita citlivost u lidi uz zadneho svedomi schopna neni, copak to nevidite? Nekdo se narodi, jak se rika, se zlatou lzickou v hube a myslite si, ze ma pocit svedomi sanci u nej vubec vzniknout?

Kdyz dokazete napsat, ze clovek je dokonaly tvor, jak potom vysvetlite podlehani pudu rozmnozovacimu? Vzdyt je tim nejsilnejsim a take nejsilnejsim dukazem neexistence boha.
Nepotrebuji zadne rady, prominte, ale uz jen to, ze to delate, je nadrazovani se. Nevite vubec nic vic nez kdokoliv druhy, ani to, ze si neco nastudujete neni zarukou vasich vedomosti, dokud si je neodzkousite v praxi. Jste v rovine viry, a to je spatny kompas.
Jak rikam, zadne poucky neprebiji zkusenosti.

Vite kde zakladni problem? Ze vidite lidi stejne schopne. Neni tomu tak. Mluvite o rizeni rozumem a svedomim a ja Vam dam stovky dukazu, ze existuji lide, kteri nemaji ani jedno z tohoto. Nemuzete se ridit rozumem, kdyz ho nemate nebo mate poskozen, at uz od narozeni ci chemickou cestou pozdeji.

Je cista utopie si myslet, ze lze lidi primet myslet stejne a jeste jenom studiem. Nejde to. Dokazete pochopit, ze jsou lide, pro ktere je ziti v neporadku kolem sebe vyrazem svobody? A nejsou to jenom cikani, kdo si v tom libuje ( cest vyjimkam, poznala jsem jich nekolik a u nich dalo jist z podlahy, ale vetsina nevidi v neporadku nic spatneho). Muzete jim dat precist co chcete a nic tim nezmenite. Buh je podvod vymysleny clovekem k ovladani druhych a aby to tak nebolelo ( ze jsou bohem vyvoleni), tak se jim maze med kolem ust jak maji svobodnou vuli, jak jsme si vsichni rovni, mame stejna prava... blaboly. Formuje Vas prostredi, do ktereho se narodite a i to prostredi rozhoduje o tom, zda budete ci nebudete mit svedomi.

Take preji vse dobre a hlavne zdravi.

Re: Re: Svedomie, pudy, rovnosť ľudí a Ľudí

čtenář | 30.04.2017

Zdravím paní, na nováčka jste v posledních dnech velice aktívní - viz Vaše dlouhé příspěvky v diskuzích. Proto bych Vás chtěl slušně požádat - pokud máte v plánu zde dále psát, nainstalujte si klávesnici s diakritokou a pište, prosím, správně česky - čili s háčky a čárkami. Na tu "poangličtěnou" češtinu si nejde zvyknout. Děkuji za laskavost.

Re: Re: Svedomie, pudy, rovnosť ľudí a Ľudí

Jox | 30.04.2017

Mariet,

- Ak viete vysvetliť mechanizmus červenala sa inak, prosím Vás o vysvetlenie.
- to, že človek je dokonalý tvor, hovorí len to, že tí, ktorí to pochopili, sú vnímaní ako zázrační: Buddhovia, Ježiš a iní. Tí istí ako my
- moje skúsenosti v troch dekádach práce v praxi hovoria o opaku Vašich skúseností
- Ľudia pod mojim vedením z jednoduchých ľudí začali študovať, začali viesť, zmenili rodiny, zmenili seba, slovník, stravovanie, cvičenie, myslenie...
- zlomení ľudia podanou rukou zažiarili a ich Duša spieva.

Čím získate pochopenie? Force Major, alebo tým, že začnete rezonovať s vysokočistotnými egregormi a začnete postupne pracovať na pochopení...
Keď budete rozlišovať boh (egregor) a Boh (tvorca, HNR) nebudete už mať rozpor.

K mojim odporúčaniam. Ak nechcete radu, nechďte si po ňu. Ak prídete sem, napíšete kaleidoskopický guláš nízkočistotnej (hnev, nihilizmus (ako dobre cico poznamenal) nenávisť, sebaubližovanie, ak ste súčasťou našich náRODov) egregoriálnej povahy a píšete, že odporúčanie na iný názor je pre Vás neprijateľné.
Ak prídete ku mne domov, kde žijem po svojom v súlade s mojim presvedčením, vylejete mi na dvor kýblik hnoja a poviete, že aj tak Vás nezaujíma, čo si o tom myslím a že arogancia je poradiť nájsť si informácie o tom, že existujú aj ružové kery, voňajúce no pichľavé, ako to vyzerá?
Neporiadok je sloboda? To je liberalizmus. A koľko ľudí tu, v našich náRODoch chce neporiadok?
Pozrite sa na pobrežie slonoviny, na Ukrajinu, na venezuelu, tam je neporiadok. Sýria je neporiadok, Irak je neporiadok. Toto asi nechcete.
Poriadok je pochopenie. Pochopenie ide len cez prácu. Práca ide cez štúdium. Štúdium ide cez rezonovanie so sformovanými alebo sformovanie nových egregorov. A čo je egregor, ako v ňom a s ním pracovať, to dostanete štúdiom, prácou a pochopením...
Buďte zdravá a všetko dobré.

Re: Svedomie, pudy, rovnosť ľudí a Ľudí

Putinovec | 30.04.2017

Jak je vidět,zrkadélko funguje jako červený hadr na býka.Tak jen do zrkadélka nahlížejte a kousejte se.

Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Mariet | 29.04.2017

je to vsechno jen unik od reality, a neochota se pohybovat v zakonnitych podminkach prirody, do kterych se rodime. Stejne jako zvirata se ridime pudy a hlavne tim, co nam dela dobre. Bez vyjimky. Mravnost ani svedomi neni vybavou zadneho cloveka, ktery prijde na svet. Mohou vznikat za urcitych podminek, ale jsou etericke povahy.
Co jednomu dela dobre, totez druhemu prave naopak. Vsichni se narodime lini a neschopni, ale co nam dela dobre, to chceme hned a porad a hlavne si to vynucujeme. Dukazem je male dite, u ktereho vidite vsechno to, co rikam uz v rannem veku. Zacnu brecet a jsem chovan a hyckan...

Mravnosti se clovek musi naucit a to nejpodstatnejsi je, ze chce a jeste k tomu musi mit podminky. Zakladni podminkou vzniku mravnosti v cloveku je jeho schopnost mit uctu k zivotu svemu i druhych v rovnovaze. A dalsi nezbytnosti pro vznik mravnosti je mit uspokojeny zakladni zivotni potreby. Hladovemu cloveku je mravnost ci svedomi uplne jedno a je to normalni.

Jednou z nejvetsich chyb, ktere se lide bezne dopousteji je to, ze podle sebe soudi druhe a to, ze druzi se narodili nebo vyrostli v jinych podminkach, uplne prehlizeji. Nejde to, protoze ty podminky vytvorili jejich nastaveni. Chlapec, ktery vyrostl v nevestinci branil nejen svou matku, ale i ostatni, nazyval je hodnymi tetami, a nejaka jejich mravnost ho nezajimala, protoze mu od malicka delaly dobre, staraly se o nej.

Snite o rovnovaze koexistence ci symbiozy zivota na Zemi, ale k te nemuze dojit, zadnym zpusobem. Nastaveni je jasne: o zivot musite bojovat. Nutnost prijimat potravu vas k tomu nuti, at si to priznate nebo ne, je to dane. Nad tim nevyhrajete zadnou mravnosti ani svedomim. A chtit po lidech, aby misto soupereni spolupracovali, kdyz jim soupereni dela dobre, je take mlaceni prazdne slamy. Musime se smirit s tim, ze lide nejsou a nikdy si nebyli rovni. Samec se vysemeni a jde dal. Starost o preziti nejen sve, ale i mladych je na samici. Je to nerovnost ( dana prirodou), tyka se i lidi ( proto nejaky spravedlivy buh, ktery by to takto stvoril je jen blaznive sneni, uz jenom timto se ta jeho spravedlnost vylucuje). A aby te nerovnosti nebylo dost, tak je samec obdaren vetsi silou. A proc? Aby se zajistila kontinuita zivota i za cenu nasili. Nasili je prirode vlastni, vidite sam, ze silnejsi sezere slabsiho. ( Timto prikladem je i dolozeno me tvrzeni, ze co je pro jednoho dobrem ( nasyceni) je pro druheho zlem ( smrt).
Neni uniku z boje a zadna vira ( v kohokoliv ci cokoliv ) vas od toho neosvobodi. Bojujete - mate sanci prezit, nechcete - neprezijete. Pro mne je daleko dulezitejsi otazka zniceneho pudu sebezachovy u lidi ( vidno ve velkem, po celem svete). Polemika o mravnosti ho ani nenahradi, ani nikoho nezachrani.

Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Cico Ciciak | 30.04.2017

"Je to vsechno jen unik od reality, a neochota se pohybovat v zakonnitych podminkach prirody, do kterych se rodime. Stejne jako zvirata se ridime pudy a hlavne tim, co nam dela dobre. Bez vyjimky. Mravnost ani svedomi neni vybavou zadneho cloveka, ktery prijde na svet. Mohou vznikat za urcitych podminek, ale jsou etericke povahy."

Hovor láskavo za seba, nihilista!

Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

bez | 30.04.2017

takto ji zformovalo dlouhe ziti na zapade

Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

placidus d' catpel | 30.04.2017

Mariet, souhlasím s Vaším náhledem, je principiálně správný, však děláte jednu chybu.....a sice, nepřijímáte mravnost tohoto webu. Tento web je informačně velmi bohatý a svým působením velmi potřebný, jeho informace a jeho působení je potřebné ochraňovat a rozvíjet. Ti diskutující, co Vás označují za nihilistu či trolla, se pouze snaží svým způsobem ochraňovat mravnost tohoto webu, protože mají pocit, že Vy zdejší mravnost nepřijímáte.....a to Vy skutečně neděláte, jelikož ke zdejší mravnosti přidáváte svou moralitu a chcete, aby toto ostatní diskutéři u Vás zohlednili....to ale nemůžete chtít, za okolnosti, že míru průniku osobní morality - osobní morálky do jakékoliv mravnosti (např. mravnosti tohoto webu) si určujeme výhradně sami, individuálně a nemůžeme tuto míru stanovovat u druhých, nýbrž toliko jen a pouze u sebe sama. Pokud si toto neuvědomíte, budete se cítit napadána a nepochopena vždy, kdykoliv Vám někdo v diskuzi odpoví pouze v souladu s mravností, bez ohledu na Vaši moralitu. Jakoukoliv mravnost můžete přijmout a ztotožnit se s ní anebo nemusíte a můžete ji ignorovat. Pokud ale již nějakou mravnost přijmete, musíte si být vědoma toho, že každá mravnost má své obhájce a pokud na takové obhájce narazíte, musíte beze zloby a bez pocitu nepochopení tolerovat takovou obhajobu, když každá taková obhajoba může a nemusí odrážet také osobní moralitu obhájce, která ale nemusí být v souladu s Vaší moralitou. Toto musíte brát jako fakt, pokud tak učiníte, nestane se Vám, že by ve Vás jakákoliv diskuzní reakce na Váš vyjádřený názor vybuzovala pocity nepochopení či snad dokonce ublížení. Moralita - morálka je produktem svědomí, svědomí máme všichni dané od narození, však každé svědomí je nutné otevřít, zaktivovat, vlivem Ducha v nás a vlivem rozumu (přijaté mravnosti) dochází dřív či později k otevření svědomí u každého člověka, však u mnohých jedinců (vlivem špatné mravnosti) nastane vědomé a úmyslné potlačení svědomí a tedy i osobní morálky. každý člověk tedy může jednat mravně a přitom současně nemorálně. Mnoho lidí se mylně domnívá, že jednat a myslet mravně znamená automaticky jednat a myslet také morálně - v souladu se svým svědomím, tak tomu není. Morálka je soubor postojů k duchovním hodnotám (hodnotám Stvořitele - Ducha v nás), na kterém se shoduje rozum i duše, přičemž nehodnotí polaritu (dobro či zlo). Mravnost je konsensus - shoda většiny na hodnotách vnějších, hodnotách, které přijme za své rozum. Mravnost hodnotí polaritu (hodnoty dobré anebo zlé). Mravnost tohoto webu je prosazovat a šířit a obhajovat zde prezentované informace jako informace dobré. Já osobně s touto zdejší mravností souhlasím, proto občasně tento web navštěvuji a občasně si přečtu i diskuze pod články. V těchto diskuzích reagují lidé s rozličnou morálkou, nebo taky s žádnou, ale téměř jistě všichni, kteří přijali zdejší mravnost. Toto je třeba zohlednit v posuzování diskuzních reakcí na naše názory. Ve svém příspěvku píšete, že lidé dělají chybu, pokud soudí druhé podle sebe....nu a právě tuto chybu možná děláte Vy sama, zde, když se dožadujete, aby ostatní diskutéři laskavě brali v potaz Vaší moralitu....to ale oni dělat nemusí a Vy se na ně za to nesmíte zlobit a cítit se nepochopena. Píši Vám proto, že Vám chci vyjádřit podporu, Vaše názory pod článkem vnímám jako správné a souhlasím s nimi,l však celé to zde vyznívá v onom známém nepochopení......já o voze a oni o koze .....přeji hezké dny

Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Hox | 30.04.2017

Mícháte pojmy a pracujete s jiným jejich chápáním než ve zdejší komunitě, to jen tak na okraj, pokud nemají být vaše příspěvky spíš mlžením, pak by bylo třeba nejprve definovat vaše chápání pojmů jako mravnost, morálka, moralita a obecně všech, se kterými operujete a které se liší od zdejšího chápání.

Jinak samozřejmě s Mariet souhlasit nelze, protože neodpovídá realitě, že člověk se rodí bez mravnosti a svědomí, ve skutečnosti je to naopak, člověk se rodí s otevřeným kanálem svědomí, který ale zavedená defektní kultura postupně ubíjí, což se jí daří v různé míře u různých lidí. Jak řekl bulgakovský Ješua: zlí lidé nejsou, jsou jen lidé nešťastní a ti, co se nic nenaučili.

Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

placidus d' catpel | 30.04.2017

RE: pracujete s jiným jejich chápáním než ve zdejší komunitě......ano Hoxi, tak tomu skutečně je, níže tedy vysvětlení pojmů:

mravnost = norma, konsensuálně přijatý diktát chování a myšlení, na základě lidské zkušenosti, polarizace chování na dobré a špatné na základě rozumu (intelektuálního posouzení). Mravnost na otázku: co mám dělat? a jak to mám dělat? odpovídá návodem, manuálem, který není z našeho nitra, ale byl vytvořen mimo naše nitro a byl nám předložen k přijmutí (nebo také k odmítnutí). Mravnost nám není dána od narození, ale musíme se ji naučit (přijmout). Je pouze na naší svobodné vůli, jakou mravnost a v jaké míře z vnějšího světa přijmeme do svého nitra. Mravnost vynáší soud a jevy hodnotí z hlediska mravnosti, jako dobré anebo zlé.
Rozdíl mezi zákonem a mravností je ten, že mravnost člověka oslovuje slovy: MĚL BYS či MOHL BYS....., kdežto zákon člověka oslovuje slovy: MUSÍŠ, NESMÍŠ

Morálka = hodnotová orientace, kterou nás nikdo nemusí učit, např. orientace k lásce, k radosti, k životu, k tvorbě, k libosti, k sebezáchově, k míru, k sounáležitosti, k přátelství, k toleranci, ke zdroji, který nás přesahuje apod. Tato orientace je nám dána od narození (vlastně ještě dříve) Stvořitelem, jehož část je také naší součástí ( Duch Stvořitele v nás). Morálka je nám zcela přirozená a každý máme k morálce přístup, ve svém svědomí, aniž by nám kdokoliv musel říkat, co je morální. Morálka na otázku: co mám dělat? a jak to mám dělat? odpovídá návodem, manuálem, který máme ve svém svědomí a který má každý z nás vždy plně k dispozici, k přijmutí (nebo také k odmítnutí). Morálka nevynáší soud a jevy nehodnotí jako dobré anebo zlé. Morálka jevy hodnotí jako jsoucí či absentující a orientuje se směrem k jevům jsoucím.

Moralita = uplatňování morálky v podmínkách konkrétní přijaté mravnosti. Pokud morální orientace nenachází reflexi v konkrétní mravnosti, nastává tzv. konflikt svědomí, vzniká potom dilema: je důležitější chovat se mravně anebo morálně? Zde je na každém z nás, jak s takovým dilematem naloží. Za sebe říkám, že je třeba odmítnout takovou mravnost, která, byť i utilitárního charakteru, není v souladu s morálkou. Toto dilema je dobře demonstrované např. u náboženství a zejména v politice.

Svědomí = elementární dimenzionální rozhraní tří složek těla, intelektu (vědomí), duše (podvědomí) a ducha (nad-vědomí). Duch je část Stvořitele v nás, ve svědomí je vždy přítomen, projevuje se latentně a neutrálně, nic neřídí, Duch je sám život. Duše a intelekt (rozum) můžou do svědomí přicházet a odcházet dle svého uvážení. Pokud už vstoupí duše či rozum do svědomí, nejsou schopni ignorovat vliv Ducha, resp. morálky. Buďto se s tímto vlivem Ducha ztotožní a morálku přijmou, anebo tento vliv Ducha odmítnou a svědomí opustí, tzn. že svědomí potlačí. Existují pak v těle mimo svědomí, kterému se vyhýbají a zejména duše se pak o to více orientuje na kdejakou mravnost. Mravnost potom mnohdy přivede rozum i duši zpět ke svědomí, protože mnohá mravnost je v souladu s morálkou, v takovém případě potom dojde k tzv. kultivaci svědomí. Komunikace Ducha, duše a rozumu ve svědomí se projevuje vnitřním hlasem - intuicí. Intuice je ten nejspolehlivější rádce v otázkách mravnosti a sebevzdělávání.

Hoxi, zeptejte se své intuice, zda-li je tomu tak, tak jsem napsal výše,....přeji hezké dny

Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Nikdo | 30.04.2017

Mariet při Vaší zřejmé inteligenci jak můžete zredukovat život na pouhý "boj o přežití". Tento problém byl vyřešen pěstováním plodin, ale nastal jiný problém a to nadbytek. Boj o přežití držel lidi v korytě božího záměru, ale nadbytek a svobodná vůle (tu ovšem popíráte) vytvořili problém, který se dá vyřešit pouze mravností. Zdrojů máme tolik, že není potřeba o ně bojovat, ale je potřeba se domluvit na jejich rozdělení a neplýtvání. Existuje mnoho příkladů snad jste se s tím už setkala, kdy boháč přijde o nějakou věc, o které nevěděl, že ji má a o ono ho to rozzuřilo (šlo mu snad o život). Problém je v psychice a nemocná nebo nedostatečná psychika je ta, která ztratila nebo nerozvinula mravnost (děti ponechané sami v divočině, když je vychovají vlci, sami svůj potenciál nerozvinou a zůstanou zvířaty).

Podle mne jste se uvěznila v pasti popřením svobodné vůle, pak musíte bojovat o přežití a nemáte jinou možnost (ne protože není, ale protože ji nevidíte). Je mnoho příběhu i skutečných, jak se někdo rozhodl, že bojovat nebude a nikdo ho k tomu nemohl donutit a ani smrt (protivník je pak v nesnázích, musí potlačit mravnost [údajně neexistující] a zavraždit nebránící ho se protivníka, lze to pouze při intenzivní nenávisti nebo při nízké mravnosti). Jaký je důvod bojovat o život, pouhé přežívání, ale k čemu to je, když stejně nakonec zemřu. Bojuje(spíše usiluje) se o něco jiného, protože život není boj ve smyslu zvítězit nad někým a vzít mu zdroje, ale hledání správné cesty. KSB bezpečnosti přirovnává život k jízdě, kdy svobodně vybíráme, kterou cestou se dáme a mravnost je semafor, který nám pomáhá, abychom se nesrazili s jinými účastníky životního provozu. Důvodem k žití je láska k bohu/životu/celku, naše zrození bude ukončeno, ale život bude pokračovat dál a naše úkoly budou trvat v dalších životech, dokud se je nenaučíme řešit.

Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Mariet | 30.04.2017

Nikdo: Neredukuji zivot na pouhy boj o preziti. Mne zivot naplnuje tvorivost, ale ten boj o preziti nemizi. Vidite jako problem nadbytek? Ja ne. Je to lokalni zalezitosti, v celkovem meritku nadbytek neni, kdyz tretina lidi na svete hladovi. Ano, je to dusledek socialnich vztahu, ze tem lidem jsou prostredky k zivotu kradeny.
Svobodna vule neexistuje, a kdyz tak jedine v hlavach lidi a vymezenem prosturku. V podstatnych vecech zivota svobodnou vuli nemate. Podrizujete se, temer neustale. At uz podminkam nebo lidem nebo nutnosti. Ano, zdroju je dostatek a problem je domluvit se na jejich rozdeleni, ale ten je neresitelny. Muselo by nejdrive zaniknout pravo vlastnictvi. Mate casti zemekoule, kde je nedostatek vody. Daji jim ji ostatni zeme, ktere ji maji dostatek? Nedaji. Proc? Protoze jim to dela dobre, ze oni maji a druzi ne. To je v podstate souperivost, a jak uz jsem psala, tu z lidi nedostanete ani v soukromi.
Duvodem k ziti je tvorivost a ta napomaha i k preziti. Buh to neni, zadne lasky se nenajite.
V zadnem pripade neni smyslem zivota nejake hledani. Neni co. Vse je dane a i ta pravda, kterou porad nekdo hleda je jako na taliri pred nami videt. Jenze nam se ta pravda nelibi, proto nekteri prijimaji krasne lzi, napriklad tu o milujicim bohu a posmrtnem raji..
Zivot v prirode je postaven na zabijeni, a kdokoliv by to tvoril neni milujici, ale sadista. Nemuzu milovat nekoho, kdo mne nuti zabijet.
Zajimalo by mne, v kolikatem zivote jste se naucil resit ukoly? Ja o zadnych svych dalsich zivotech nevim ale zato vim, ze zadny nechci! A ted mi reknete, ze mam svobodnou vuli si vybrat :-).Nemam a ani se mne nikdo neptal, zda na takovyto svet chci, takze svobodna vule je tim vyresena. Neexistuje.

Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Nikdo | 01.05.2017

Pokud nemáte svobodnou vůli nemůžete nic dělat a veškeré úsilí je zbytečné a není žádný důvod se o něčem bavit. Poslední věc, kterou Vám jako tažný vůl řeknu je, že nedílnou součástí svobodné vůle je zodpovědnost a to i za to co si nepamatujeme (někomu ublížíte a zapomenete a kdo ty škody zaplatí). Zkuste to s odpovědností, pokud přijmete zodpovědnost, možná se svobodná vůle dostaví, neboť otrok sice musí dělat co se mu řekne, ale také nemá za nic odpovědnost za cenu, že je vystaven zvůli otrokáře. Všeho je pro všechny dost, socialismus to přes všechny problémy jasně dokázal, je to otázka organizace a sebe disciplíny.

Re: Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Mariet | 01.05.2017

Nikdo: My si nerozumime, skoda. Podivejte, ja se branim vseobecnemu tvrzeni ze mame svobodnou vuli proto, ze v hlave ji mit mohu, ale pokud neni realizovatelna, je to totez ( ve vysledku, a takto ja stale uvazuji, prakticky dopad vseho) jako byste ji nemel. V nekterych vecech ji muzete mit, ale velice omezene, jen v soukromych vecech, kdyz budete sam. Pokud jste ve spolecnosti dalsich, uz ji mate omezenou a pokud Vas chce nekdo ovladat, to je prvni vec, kterou vam odejme. A prislusnost nebo vira, jakakoliv Vam ji take pozira.
Myslite, ze nelze mit zodpovednost bez svobodne vule?
Zase bych se odvolala na to, ze to nelze vseobecne takto rict. Odpovednost muzete mit i bez svobodne vule.
Predstavte si znasilnenou zenu, ktera otehotni ( neni toho zas tak malo..). V nekterych zemich jsou zakony, ktere preruseni tehotenstvi nedovoluji. Ona nema svobodnou vuli se rozhodnout, zda to dite bude mit. Ale zodpovednost za to dite ma. Musime se divat na to i z hlediska toho ditete. Ma za nej zodpovednost danou prirodou ( jestli ji odhodi je vec jina).

Kdyz jste vzpomnel socialismus, tak to byl zatim nejlepsi system predevsim z toho pohledu, ze vzal lidem duvody se prat o majetek ( tedy ve velkem), zadne megazlodejiny se nekonaly a rozdily mezi lidmi byly male a orientace tech lidi tim padem byla na uplne jine hodnoty, tj. na ty lidske a spravne. Ja jsem dodnes pro socialismus hlavne kvuli valkam, nebyt socialismu, svetova valka by prisla daleko driv ( mezi 1 a 2 byl odstup nejakych 20 let). Tady bych jen dolozila jednu dulezitou vec, a sice, jak i pozitivum muze mit negativni dopad.
Vemte si, ze lidi odnaucite se o cokoliv prat. Fajn. Jenze existuje tady i okoli, ktere funguje jinak a tito lide jsou pak pri napadeni bezbranni. Neumi se branit a ztrati akceschopnost. Dlouhodobe bylo za nas vse reseno naplanovano a platilo a vlada se starala a pracovala ve prospech lidi, to se neda odkecat. Proto predpokladali, ze nova vlada ( kapitalisticka) bude stejna a my budeme mit vice svobody. Kruty omyl...Proto kdyz se prislo s tou podvodnou kupon privatizaci, nemohli ani na to reagovat, ikdyz to bylo potreba uz tehdy ...zadna privatizace infrastruktury a zdroju. Ted za to horce platime..
Socialismus byl znicen zvenci, ne zevnitr. Lide cinkali za vice svobod, nikoliv za ztratu zakladnich prav, ktera brali jsme za samozrejmost. Stejne narod nebyl jednotny a disciplinovany, existovala "stradajici" skupina parazitu, kteri prave spolupracovala na rozkladu nasi zeme se zahranicim. A hodna a disciplinovana vetsina nebyla schopna je zneskodnit.

Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

jardob | 30.04.2017

Heriot,
ďakujem vám za názor, ale rozhodne nesúhlasím. Príliš pesimistický pohľad na svet.

Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

jardob | 30.04.2017

Juj, skomolil som váš, ospravedlňujem sa.

Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Mariet | 30.04.2017

Nemusite se omlouvat, je to zanedbatelny detail, mne se to taky stane.
Rikate pesimisticky? Ja nejsem pesimista, cisty realista. Napr. Priroda je krasna. Ano je, ale jenom na prvni pohled. Realny pohled je, ze je sice krasna, ale predevsim kruta. Nepretrzity retez mnozeni se a zabijeni se. ..
Stale pesimismus?

Re: Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

jardob | 30.04.2017

Ono v tej prírode je toho podstatne viac :-)
Realita môže byť v danom okamihu to, na čo najintenzívnejšie sústredíte pozornosť, hoci tá obsahuje ďaleko viac rozmanitejších vecí a súvislostí.
Inak tiež zatiaľ nechápem, prečo narodenie a smrť často bolí. Ale z pohľadu toho, že žijeme večne (len meníme formy), tak každá bolesť a neprávosť je odpustiteľná. Okrem toho, bolesť je jedna zo síl, ktorá každého núti myslieť a zdokonaľovať svoju i kolektívnu ochranu. A čím gramotnejšie, inteligentnejšie to človek robí, tým menej negatívnych "ozvien" to prináša, veď aj celý svet reaguje na to, čo robíme...

Re: Re: Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Jox | 01.05.2017

Jardo, svoju poslednú smrť a znovunarodenie som si prežil miňulý rok. Smrť nebolí. Je to strach, keď to príde a pochopíš, že s tým už nič neurobíš, ten konečný kŕč strachu Tvojho Ega že toto je ono. A následne kričíš a plačeš ako dieťa niekde inde.
A dostávaš miesto strachu Lásku šťastných rodičov.
Smrti sa netreba báť, smrť je brána do ďalšej radosti a do Lásky, krajšej ako tá, ktorú ste zažívali dovtedy.
Buď zdravý a blaho želám. Si naozaj vysoko talentovaný Človek, citlivý a inteligentný. Veľa som sa od Teba naučil a teším sa na ďalšie videnia svet(l)a. Všetko najlepšie Jardob od Joxa

Re: Re: Re: Re: Hra na mravnost, svedomi, dobro ci zlo..

Olda | 02.05.2017

Marion sežrali ti to i s navijákem vyzvedáváš ty své nižší pudy, že silnější zvítězí .... jsi člověk vzdělaný v "duchovědě" a velmi kvalitně troluješ i já vím o co jde a už mě to nadzvedlo četl jsem diskuzi asi do 1/3. Ano i já jsem četl, že když se střetne idealismus s pragmatismem, že zvítězí pragmatismus neboli košile bližší než kabát ale to už je na tom i pes lépe než člověk podle tebe protože i ten je schopen se obětovat. NEEE kurva je to naopak a zažil jsem to tak protože jsem sloužil ještě v ČSLA a i když tam byly animozity ale radši každý vzal průser na sebe než aby to odsral kamarád a viděl jsem dok. film o Dien Bien Phu, kde výsadkáři říkali jdeme zemřít za svými kamarády do to je ještěří mozek vpraxi? nezažil jsem za dobu služby v ČSLA (téměř 9 let) vyloženeého hajzla. Ne lidskost vítězí a vidím to denně kolem sebe. Takže po pravdě co jsi zažil v tomto směru, nebo co jsi o tom četl a věříš tomu nebo co si jen myslíš. OOOpravdu chci tyto kategorie mít u tebe rozlišeny a to důsledně!!! Takže např. ano zažil jsem to a to a lidé se zachovali tak a tak, nebo toto jsem četl např. u Freuda a věřím tomu nebo někdo zažil to a to a myslím si, že je to tak co říkáš této hře na pravdu?

Přidat nový příspěvek