Oficiální prohlášení členů nouzového summitu G20 o výzvě COVID-19

Oficiální prohlášení členů nouzového summitu G20 o výzvě COVID-19

 

zdroj: https://tass.ru/obschestvo/8088241

 

Země, které se účastnily nouzového summitu G20 o koronaviru, přijaly závěrečné prohlášení. TASS publikuje celý text.

Nevídaná pandemie COVID-19 je přesvědčivou připomínkou naší propojenosti a zranitelnosti. Tento virus nerozpoznává hranice. Boj proti této pandemii vyžaduje přijetí transparentních, rozhodných, koordinovaných, ambiciózních a vědecky podložených globálních opatření v duchu solidarity. Jsme rozhodnuti vystoupit jednotnou frontou proti této společné hrozbě.
Šokuje nás tragická smrt a utrpení lidí na celém světě. Boj proti pandemii a související lékařské, sociální a ekonomické důsledky je naší absolutní prioritou. Stále čelíme pandemii a vyjadřujeme vděčnost a podporu všem zdravotníkům v popředí tohoto boje.

Skupina G20 spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), skupinou Světové banky (WBG), Organizací spojených národů (OSN) a dalšími mezinárodními organizacemi jednajícími v rámci svých současných pravomocí odhodlána dělat vše možné pro překonání pandemii. Zavázali jsme se vyvinout veškeré úsilí, a to jak jednotlivě, tak společně:

- chránit životy lidí;

- zachování pracovních míst a úrovní příjmů;

- obnovení důvěry v budoucnost, zachování finanční stability, obnovení hospodářského růstu a jeho další zrychlení;

- minimalizovat narušení obchodu a globální hodnotové řetězce;

- pomoc všem zemím, které to potřebují;

- koordinace opatření v oblasti veřejného zdraví a financí.

Boj s pandemií

Zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná zdravotní opatření a snažíme se poskytnout dostatečné finanční prostředky na omezení pandemie a na ochranu lidí, zejména těch nejzranitelnějších. Budeme poskytovat včasné a transparentní informace, sdílet epidemiologické a klinické údaje a sdílet materiály potřebné pro výzkum a vývoj a posilovat systémy zdravotnictví po celém světě, včetně podpory úplného provádění mezinárodních zdravotních předpisů WHO (IHR, Rok 2005). Budeme rozšiřovat naše výrobní zařízení tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám zdravotnického materiálu, a abychom je široce zpřístupnili za dostupné ceny, spravedlivým způsobem, tam, kde jsou nejvíce potřeba, a co nejdříve. Zdůrazňujeme význam odpovědných informací pro veřejnost během globální zdravotní krize. Našim ministrem zdravotnictví přikazujeme, aby uspořádali schůzky podle potřeby za účelem sdílení úspěšných národních zkušeností a během ministerského zasedání v dubnu tohoto roku vyvinout soubor naléhavých akcí skupiny G20 k společnému boji proti pandemii.

Plně podporujeme úsilí WHO a jsme odhodláni dále posílit její pravomoc koordinovat mezinárodní boj proti pandemii, zejména v oblasti ochrany frontových pracovníků zdravotnického sektoru a dodávek zdravotnického materiálu, zejména diagnostiky a léčby, léčiv a vakcín. Uznáváme potřebu naléhavých opatření k okamžitému navýšení globálního úsilí v boji proti krizi COVID-19. Okamžitě začneme spolupracovat, a to i se zúčastněnými stranami, na překlenutí mezery ve financování strategického plánu připravenosti a reakce WHO. Zavazujeme se také, že dobrovolně okamžitě poskytneme podporu zdrojům Fondu solidarity WHO proti COVID-19, Epidemické připravenosti na inovace (CEPI) a Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (Gavi). Vyzýváme všechny země, mezinárodní organizace, podniky, charitativní organizace a jednotlivce, aby k tomuto úsilí přispěli.

Abychom si zajistili naši budoucnost, zavázali jsme se posílit národní, regionální a globální kapacity pro boj proti potenciálním ohniskům infekčních nemocí významným zvýšením nákladů na připravenost na epidemii. Tím se zlepší ochrana každého člověka, zejména zranitelných skupin, které jsou mnohem náchylnější k infekčním chorobám. Zavazujeme se také spolupracovat na rozšíření financování výzkumu a vývoje vakcín a léčivých přípravků, používání digitálních technologií a posílení mezinárodní vědecké spolupráce.

Budeme aktivněji koordinovat naše úsilí, a to i se soukromým sektorem, pro rychlejší vývoj, výrobu a distribuci diagnostiky, antivirových léčiv, léčiv a vakcín, vedené úkoly efektivity, bezpečnosti, spravedlnosti, široké dostupnosti a dostupnosti.

platformou pro financování a koordinaci s cílem urychlit vývoj a distribuci vakcín, diagnostických a terapeutických prostředků.

Zachování životaschopnosti globální ekonomiky

Zavazujeme se, že uděláme vše, co je v našich silách, a využijeme veškerá dostupná politická opatření k minimalizaci ekonomických a sociálních škod způsobených pandemií, obnovení globálního ekonomického růstu, udržení stability trhu a posílení udržitelnosti.

V současné době přijímáme naléhavá a energická opatření zaměřená na podporu ekonomik našich zemí; ochrana pracovníků, podniků, zejména drobných podniků, malých a středních podniků a nejvíce postižených odvětví;

a zajištění odpovídající sociální ochrany zranitelných skupin. V rámci cílené fiskální politiky, ekonomických opatření a záručních mechanismů přijímáme opatření ke stimulaci světové ekonomiky ve výši více než 5 bilionů amerických dolarů, abychom neutralizovali sociální, hospodářské a finanční důsledky pandemie.

Budeme i nadále přijímat rozhodná a ambiciózní fiskální stimulační opatření. Společné akce skupiny G20 zvýší jejich účinnost, zajistí soudržnost a povedou k vzájemně se posilujícímu účinku. Reakce tohoto rozsahu a rozsahu přispěje k oživení světové ekonomiky a položí pevný základ pro udržení pracovních míst a obnovení hospodářského růstu. Našim ministrům financí a vedoucím centrálních bank přikazujeme, aby pravidelně koordinovali vypracování akčního plánu G20 ve vztahu k COVID-19 a úzce spolupracovali s mezinárodními organizacemi, aby co nejdříve poskytli příslušnou mezinárodní finanční pomoc.

Podporujeme nouzová opatření přijatá centrálními bankami v rámci jejich pravomocí. Centrální banky podnikají kroky k zachování půjček domácnostem a podnikům, k podpoře finanční stability a ke zvýšení likvidity světových trhů. Vítáme pokračující rozšiřování swapových linek našimi centrálními bankami. Podporujeme také regulační a kontrolní opatření přijatá k další podpoře hospodářství s finančním systémem a vítáme oznámení Rady pro finanční stabilitu (SPS) o koordinaci těchto opatření.

Vítáme rovněž kroky, které podnikly MMF a WBG na podporu zemí v nouzi, plně využívat celou škálu schopností v rámci koordinované globální reakce a žádáme je, aby pravidelně informovali G20 o dopadech pandemie, opatřeních reakce a politických doporučení. Budeme i nadále reagovat na rizika zranitelnosti dluhů v zemích s nízkými příjmy způsobenými pandemií. Žádáme také Mezinárodní organizaci práce (ILO) a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby sledovaly dopad pandemie na zaměstnanost.

Boj proti chybám v mezinárodním obchodu
Na základě potřeb našich občanů se budeme snažit zajistit přeshraniční dodávky životně důležitých lékařských dodávek zásadního významu pro zemědělské produkty a jiné zboží a služby a budeme řešit narušení v globálních hodnotových řetězcích, abychom chránili zdraví a pohodu lidí.

Zavazujeme se, že budeme i nadále spolupracovat s cílem usnadnit mezinárodní obchod a koordinovat reakci tak, abychom se vyhnuli nepřiměřenému zasahování do mezinárodní dopravy a obchodu. Zdravotní nouzová opatření budou cílená, přiměřená, transparentní a dočasná. Nařizujeme našim ministrům obchodu, aby posoudili dopad pandemie na obchod.

Znovu potvrzujeme náš cíl – hledat svobodné, spravedlivé, nediskriminační, transparentní, předvídatelné a stabilní prostředí pro obchod a investice a také udržovat naše trhy otevřené.

Oživení globální spolupráce

Budeme aktivně a rozhodně spolupracovat s klíčovými mezinárodními organizacemi, zejména s WHO, MMF a skupinou Světové banky, jakož is multilaterálními a regionálními rozvojovými bankami s cílem vyvinout účinný, vzájemně propojený, koordinovaný a funkční soubor finančních opatření a zaplnit případné mezery v jejich stávajících sada nástrojů. Zavázali jsme se posílit globální finanční bezpečnostní systémy.
na podporu rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí, které čelí lékařským, sociálním a ekonomickým šokům v důsledku COVID-19.

Jsme velmi znepokojeni vážnými riziky pro všechny země, zejména pro rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména pro africké a malé ostrovní státy, v nichž zdravotní systémy a ekonomiky mohou být na takovou výzvu méně připraveny, jakož i pro zvláštní rizika spojená s uprchlíky a vysídlenými osobami. Věříme, že posílení zdraví v Africe je klíčem k zajištění udržitelnosti globálního zdraví. Pomůžeme vybudovat kapacitu a poskytnout technickou pomoc, zejména ohroženým komunitám. Jsme připraveni mobilizovat finanční zdroje na rozvojovou a humanitární pomoc.

Našim příslušným vyšším úředníkům přikazujeme, aby úzce spolupracovali na podpoře globálního úsilí o zmírnění dopadů pandemie, a to i přijetím přiměřených opatření na ochranu hranic v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a aby v případě potřeby usnadnili návrat občanů do své vlasti.

Velmi si vážíme úsilí o zajištění ochrany zdraví našich lidí odložením významných veřejných akcí, zejména rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru, aby se termín olympijských her změnila na termín nejpozději v létě roku
2021. Podporujeme pevný záměr Japonska pořádat olympijské a paralympijské hry 2020 v Tokiu v plném rozsahu jako ztělesnění schopnosti lidstva překonat zkoušky.

Jsme připraveni na okamžitou reakci a další kroky, které mohou být vyžadovány. Vyjadřujeme svou připravenost znovu se setkat, pokud to situace vyžaduje. Abychom se vypořádali s touto pandemií, potřebujeme více než kdy jindy globální akci, solidaritu a mezinárodní spolupráci. Jsme přesvědčeni, že společnou prací to překonáme. Budeme chránit životy lidí, obnovit stabilitu globální ekonomiky a položit pevný základ pro silný, udržitelný, vyvážený a všestranný růst.

 

Seznam účastníků tohoto summitu:

Premiér Austrálie
Prezident Brazílie
Předseda vlády Velké Británie a Severního Irska
Německý kancléř
Indický premiér
Prezident Indonésie
Předseda Rady ministrů Itálie
Předseda vlády Kanady
Prezident Čínské lidové republiky
Prezident Koree
Mexický prezident
Prezident Ruska
Král Saúdské Arábie
Americký prezident
Turecký prezident
Prezident Francie
Prezident Jihoafrické republiky
Japonský premiér

Předseda Evropské rady
Předseda Evropské komise
Vietnamský premiér
Král Jordanu
Předseda vlády Španělska
Korunní princ Abú Dhabí
Prezident Rwandy
Premiér Singapuru
Prezident Švýcarska

Vedoucí delegací mezinárodních organizací:

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace
Generální ředitel Mezinárodního měnového fondu
Generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Generální tajemník OSN
Generální ředitel Světové obchodní organizace
Prezident Světové banky
Generální ředitel Mezinárodní organizace práce