O vnitřních rozporech v KSB

11.4.2022

Hox

 

Podle KSB vesmír neexistuje jen tak sám od sebe nebo sám o sobě, ale jedná se o Bohem stvořený tvárný vesmír (Bůh vesmír stvořil a udržuje ho v existenci), a objektivní realitu netvoří jen samotný stvořený vesmír, ale dvojice "Bůh + stvořený vesmír". Kdo podle KSB z této rovnice vyškrtne Boha, dostane se dříve nebo později do problémů a konfliktu s realitou. V tomto je KSB v souladu s pohledem na svět v Bibli i Koránu, uveďme například koránické "Vskutku, Bůh udržuje vesmír [v existenci], aby nezmizel" (35:39) a analogické biblické "[Bůh] svým mocným slovem nese [udržuje] vše, co je".

Na jiných místech se však KSB dostává do rozporu nejen s Biblí nebo Koránem, ale hlavně sama se sebou.

KSB se dívá na Bibli jako na manipulativní knihu sepsanou globálním zákulisím pro účely realizace „biblického projektu“. Má k ní mnoho výhrad. Ponechme nyní stranou, zda je pohled KSB na Bibli správný, to není pro účely tohoto článku podstatné. Chceme jen zafixovat, jak se KSB na Bibli dívá – jako na nástroj sepsaný globálním zákulisím pro realizaci „biblického projektu“ (zotročení lidstva).

KSB se dívá na Korán jako na autentický zápis sdělení (odhalení, zjevení) od Stvořitele našeho vesmíru, který byl předán (nadiktován) proroku Mohamedovi v průběhu asi 20 let v 7. století našeho letopočtu. KSB vnímá Korán jako hodnověrný a seriózní zdroj, který by si každý člověk měl samostatně prostudovat a popřemýšlet nad jeho obsahem, jako to by bylo sdělení určené jemu osobně.

A tady začínají problémy, protože v samotném Koránu je uvedeno, že byl seslán jen jako připomenutí a potvrzení toho, co bylo sesláno dříve Mojžíšovi a dalším prorokům. S dovětkem, že v Koránu je uvedena na pravou míru část zkreslení, které lidé dopustili v tom, co bylo sesláno Mojžíšovi.

Tedy zjednodušeně a polopaticky, pohled Koránu: Bůh seslal Mojžíšovi knihu a rozlišení, ale lidé tuto knihu neudrželi v původní podobě a dopustili v ní zkreslení. Proto Bůh seslal Korán jinému potomku z rodu Abraháma (Mohamedovi), který opravuje většinu těchto zkreslení, které lidé dopustili v tom, co bylo sesláno Mojžíšovi.

 

Tady je nabíledni zjevný rozpor mezi pohledem KSB na Bibli a pohledem Koránu na Bibli. To by neznamenalo vnitřní rozpor a nekonzistenci v KSB jen za podmínky, pokud by KSB nepovažovala Korán za autentický a hodnověrný zdroj. Jelikož ale KSB Korán za hodnověrný zdroj považuje, docházíme k rozporu, který KSB přechází mlčením.

Pojďme ale dále, k jednomu ještě více markantnímu rozporu v KSB.

Kdo četl práci „Sinajský pochod“, může si vzpomenout, že se v ní tvrdí asi toto: Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta, a poté asi rok zůstávali na sinajské poušti, kde se měli zbavovat mentality otroků a zbavovat se konceptů modlářství, které nasáli během svého pobytu v Egyptě. Poté dostali za úkol vydat se na cestu do zaslíbené země. Nicméně odmítli a na tomto místě tvrdí materiál „sinajský pochod“ zhruba následující: Mojžíš byl zabit během této vzpoury a kontrolu nad Izraelity převzalo „globální zákulisí“. Zájemci o detaily si mohou přečíst práci „Sinajský pochod“. Ponechme teď stranou smysluplnost nebo nesmyslnost podobné teze, to opět není předmětem zkoumání, chceme jen zafixovat, v čem spočívá pohled KSB na tyto události.

V kostce, KSB tvrdí, že po roce na Sinaji byl Mojžíš zabit a Izraelité putovali po poušti 40 let proto, protože nad nimi převzalo kontrolu „globální zákulisí“ a připravovalo je na jejich budoucí misi „ovládnutí světa“ prostřednictvím „biblického projektu“.

Zde opět připomeňme, že KSB považuje Korán za autentický a hodnověrný zdroj. Podívejme se tedy, co se informuje o událostech na Sinaji v Koránu (5:22)

 

19. Vlastníci Písma! Nyní přišel k vám náš posel, aby vám podal jasný výklad - v přestávce mezi
posly - a abyste nemohli říci: „Nepřišel k nám žádný hlasatel ani varovatel.“ Však nyní k vám již přišel i hlasatel i varovatel! A Bůh je každé věci mocný.
20. A hle, pravil Mojžíš lidu svému: „Lide můj, pomněte dobrodiní Božího vůči vám, když mezi vámi učinil proroky a vás učinil vládci a dal vám to, co nedal nikomu z lidstva veškerého!
21. Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!“
22. A řekli: „Mojžíši, v té zemi je národ obrů a my do ní nevstoupíme, dokud oni z ní neodejdou. Jestliže však odejdou, my zajisté do ní vstoupíme.“
23. A řekli dva muži bohabojní, jež Bůh zahrnul Svou přízní: „Vejděte k nim branou! Jestliže tudy vejdete, stanete se vítězi. A na Boha se spoléhejte, jste-li věřící!“
24. Však lidé zvolali: „Mojžíši, nevstoupíme nikdy do té to země, dokud v ní budou obři. Vytáhni ty a tvůj Pán a dejte se s nimi do boje, my zůstaneme sedět tady.
25. I pravil Mojžíš: „Pane můj, mám moc jen nad sebou samým a nad bratrem svým. Čiň tedy rozdíl mezi námi a mezi tímto lidem hanebníků!“
26. Odpověděl Pán: Tato země jim budiž zakázána, nechť bloudí čtyřicet let po zemi. A ty se nermuť nad tímto lidem hanebníků!

 

Vidíme zjevně něco úplně jiného, ohledně trestu 40 let bloudění po poušti. A co mimochodem je v plném souladu s informacemi o těchto událostech v Bibli (Numeri 13, zájemci si mohou prostudovat sami – jména těch dvou mužů bohabojných byla Jozue a Káleb).

 

Vzniká tedy situace, kdy KSB považuje za hodnověrný zdroj takový zdroj, který je v rozporu s tím, co je v samotné KSB. A k dané situaci se přitom KSB nijak nevyjadřuje, ani ji nijak nereflektuje. Jistě, dalo by se namítnout, že text o sinajském pochodu vznikl dříve, než si autorský kolektiv utvořil názor na Korán jako na sdělení od Nejvyššího určené osobně všem lidem ve všech dobách. Nicméně, v takovém případě by bylo třeba na situaci reagovat a nějak vzniknuvší rozpor reflektovat. Nic takového se ovšem ze strany autorského kolektivu nestalo dodnes.