O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání

O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání

25.3.2014

 

O pojmech, světonázoru a vzájemném chápání.pdf
O pojmech, světonázoru a vzájemném chápání.doc

 

Kromě všeho dalšího je každá kultura charakterizována v ní rozvinutými způsoby vnímání světa a tím, co je možné nazvat "úrovní chápání světa". Přirozeně, bez toho, co se nazývá "pojem", je nemožné chápání jedincem dění okolo; a bez určité podobnosti "pojmů" ve společnosti není možné vzájemné chápání jedinců. A ačkoliv řečené je všem jakoby "jasné", je nutné vyjasnit smysl termínu "pojem", aby byl skutečně pochopen ("pojmut").

Je jasné, že "pojem" není slovem, frází, symbolem, skupinou nebo posloupností symbolů: na co například ukazuje posloupnost zvuků "zámek"? — na zámek ve smyslu zabezpečovacího mechanismu (a jaký, visací, zadlabávací)? — nebo na zámek ve smyslu sídla, stavby? Ale z druhé strany, obraz (v smyslu: staticky neměnný), vidění (ve smyslu: "film" na "obrazovce" vnitřního zraku), melodie (hudba), v kterých psychika jedince modeluje životní jevy - přehrává je v prožitcích a představuje si to, co nebylo , - také nejsou pojmy. Tyto subjektivní obrazy a vidění, existující v psychice člověka, jsou druhotné ve vztahu k objektivním obrazům (s výjimkou těch obrazů, které vznikají v psychice v procesu tvoření, předcházejíc realizaci zámyslu v materializovaných výtvorech tvůrčí činnosti lidí). Ale i prvotní obrazy Objektivní reality jako celku i jejích fragmentů jako takových, existujících vně psychiky lidí, také nejsou pojmy.

Pojem: vzájemná shoda (vazba, spojení) v psychice jedince slova, fráze, symbolu, skupiny nebo posloupnosti symbolů toho nebo onoho jazyka, používaného společností nebo výlučně osobního — z jedné strany, a z druhé strany — subjektivního obrazu, vidění (a také druhých pojmů), zahrnuta v algoritmice jeho myšlení.

Chápání světa subjektu je souhrnem pojmů, vlastních psychice subjektu. Protože každý pojem je dvoukomponentní jev (určitý obraz + určité "slovo" nějakého jazyka), to pojmy v tomto souhrnu mohou být vzájemně svázány jak na úrovni jazykových prostředků, tak i na úrovni obrazné komponenty vnímání světa. V takovém případě se jedná o mozaikové vnímání a chápání světa. Absence vzájemných vazeb takového druhu mezi pojmy rodí kaleidoskopické vnímání a chápání světa.

Rozdíl mezi chápáním světa a vnímáním světa je v tom, že chápání světa není možné bez jazykových prostředků, a vnímání světa představuje sebou model Objektivní reality na základě obrazů, vlastních psychice jedince, který může existovat i bez jazykových prostředků. Tomu odpovídaje, jedno a totéž vnímání světa může být vyjádřeno různými jazykovými prostředky jak téže národní kultury, tak i v jazykových prostředcích různých národů, disponujících vlastní jazykovou svébytností. (Slovo "světonázor" nemá v češtině vyhraněný význam ve výše uvedeném smyslu, navíc může svádět k obrazu nějakého jednoho názoru. "Chápání světa" má větší vypovídací hodnotu a tímto neduhem netrpí.)

Jak už bylo řečeno dříve, pojem ve své podstatě představuje jednotu určitého slova a určitého obrazu z vnitřního světa člověka, zobrazujícího(odrážejícího) něco v Objektivní realitě. Nicméně člověk je tvor společenský: nikdo nemůže nahradit svou osobou společnost, lidstvo; a nedostatek kontaktu s druhými lidmi vylučuje možnost osobnostního rozvoje v dětství a mládí a vleče za sebou degradaci osobnosti u dospělých (minimálně v kultuře současné civilizace, kde množstevně převažující typy psychiky jsou jiné než lidské). Nositeli pojmů jsou živí lidé, tvořící společnost1.

Jedním z faktorů, spojujících jednotlivce ve společnosti, je vzájemné chápání; a jedním z faktorů odloučení je nepřítomnost téhož. Vzájemné chápání mezi lidmi označuje, že tytéž jazykové prostředky různých lidí vyvolávají v jejich psychice shodné obrazy; a obrazům těchže jevů v Objektivní realitě různí lidé přiřazují shodné konstrukce jednoho a téhož jazyka.

Proto, vzájemné porozumění je obtížné nebo nemožné, pokud jedny a tytéž jazykové prostředky vyvolávají u různých lidí různé obrazy, nebo žádné obrazy nevyvolávají. Pokud jedněm a těmže jevům v Objektivní realitě různí lidé přiřazují různé jazykové kontrukce, a ty jazykové konstrukce vylučují přechod na základě "synonym" (slov se stejným nebo podobným významem) od jedněch k druhým jazykovým konstrukcím, zajišťujícím vzájemné pochopení, to vzájemné pochopení mezi nimi je také nemožné.

 

Podle statisticky podmíněné možnosti nebo nemožnosti vzájemného chápání různými lidmi ve společnosti mohou být pojmy rozděleny na dvě kategorie:

  • pojmy obecně přiznané, které zabezpečují bezproblémové vzájemné porozumění ve styku dostatečně širokého okruhu lidí na principu "rozumí se samo sebou", v důsledku čehož v souhrnu těch pojmů se vyjadřuje "úroveň chápání" té nebo oné sociální skupiny nebo celé společnosti;

  • pojmy, vydělující jejich nositele, v tom smyslu, že ustanovení vzájemného rozumění si s nimi na principu "samo sebou rozumění" se ukazuje více či méně těžké, až nemožné, pokud ne ve všech otázkách života, pak v některých z nich2.

 

Principy vzniku vydělujících pojmů spočívají v tom, že jejich nositelé díky specifice profese, řídkosti nebo unikátnosti své životní zkušenosti buďto disponují obrazy, které nejsou vlastní psychice většiny; nebo disponují mocnější slovním zásobou a používají nějaké jazykové konstrukce, které druzí nemohou "rozebrat" a zhodnotit způsobem sobě vlastním; nebo je v jejich psychice ustanoveno spojení mezi obrazy a jazykovými prostředky, odlišné od vazeb obecně přijatých pojmů; nebo se všechny tři uvedené faktory nějakým způsobem prolínají.

Ve společnosti je vždy určitá část lidí, kteří vědomě a důsledně podporují existující světonázorovou tradici na základě historicky zformovaného systému obecně přiznaných pojmů. Část z nich to dělá proto, že, jsa nositeli jiného světonázoru, zformovaného na osnově speciálních vydělujících pojmů, parazitují na společnosti, zneužívaje defektnost panujícího chápání světa, vzniklého na základě obecně přijatých ("samo sebou") pojmů. Druhá část z nich jsou samy fanatické oběti tradice defektního chápání světa, zavedeného a pěstovaného ve společnosti první skupinou. Ale jedni i druzí jsou zajedno v tom, že jakékoliv odchýlení od jimi podporované tradice označují za projev hlouposti. Z jejich úhlu pohledu "jsou ve společnosti dva druhy hlupáků: jedni nechápou to, co by měli chápat všichni; druzí chápou to, co by neměl chápat nikdo" (V.О.Ključevskij. Sebrané spisy, sv. 9, Moskva 1990, str. 368. Ključevskij - ruský historik-filozof 19. století.)

Tento aforizmus při pohledu na něj ne z úhlu pohledu té či oné zformované tradice chápání světa, ale z pozice "co je pravda (realita, skutečnost)?", také disponuje smyslem: v závislosti na tom, co představují ony pojmy vydělující subjekt, za přívrženost kterým ho okolí přiřazuje k jednomu z dvou druhů "hlupáků", je subjekt buďto před nositeli obecně přiznaných pojmů v nevýhodě (ustupuje jim v chápání objektivních procesů v odpovídajících oblastech činnosti), nebo nad nimi objektivně disponuje převahou.

Podmíněno je to tou okolností, že jazykové prostředky náleží úrovni vědomí v psychice člověka, kdežto subjektivní obrazy, tak či onak svázané s obrazy jevů Objektivní reality, mohou patřit jak úrovni vědomí, tak i podvědomým (přesněji: nevědomým) úrovním psychiky. Z úrovně vědomí pracuje vůle člověka, na nevědomých úrovních psychiky pracují jen automatizmy vnějšího a vnitřního chování3. Přitom objemy informací, zpracovávané na nevědomých úrovních psychiky, mnohonásobně převyšují možnosti vědomí, s výjimkou transových stavů4: vědomé úrovně psychiky jsou schopny pracovat rychlostí maximálně 15-16 rozhodnutí za sekundu (15bit/sek.)5 a držet v mysli současně nanejvýš 7-9 různých objektů. S ohledem na tuto osobitost vědomí vně transových stavů, pojmový aparát, zformovaný v psychice člověka (živelně nebo výsledkem cílevědomého úsilí) na základě toho či onoho jazyka, představuje jeden z prostředků řízení z úrovně vědomí zpracováním kolosálních objemů informací v obrazné "vnějazykové"6 formě na nevědomých úrovních psychiky (což my obvykle nazýváme vnělexikálními obrazy)7.

Právě díky jazykovým prostředkům a pojmovému aparátu (ve kterém mají místo i obecně přijaté, i jedince vydělující pojmy) mohou být obrazné představy jednoho člověka o čemkoliv předány druhým lidem se stupněm plnosti a detailnosti, podmíněným životními okolnostmi a potřebami, bez použití jakýchkoliv extrasensorických praktik. V důsledku toho neohraničená Objektivní realita, reflektovaná do ohraničené psychiky člověka z větší části ve formě vnělexikálních obrazů, může být poznávána v nějakých svých projevech i zprostředkovaně, t.j. skrz osobní zkušenost druhých lidí, včetně zkušeností minulých pokolení, a nejen skrz bezprostřední osobní zkušenost subjektu samého.

Kromě toho pojmový aparát, jsa prostředkem superkoncetrované komprese(kódování) obrazů nevědomých úrovní psychiky do jazykových konstrukcích, dává možnost modelovat na úrovni vědomí průběh událostí v Objektivní realitě, včetně modelování ve zrychleném měřítku času, což je osnovou pro výběr subjektem nejlepších variant chování z množství možných variant. V tomto procesu modelování s cílem sestrojení nejlepších variant chování dává právě přítomnost vydělujících pojmů jedněm možnost uvědomit si vně transových stavů to, co si druzí uvědomit nejsou schopni, nebo si mohou uvědomit jen v transových stavech, nebo na základě specifických duchovních praktik v nějakých obrazech, jinotajno-symbolických ve vztahu k osmyslení Objektivní reality vně transových stavů. Ale podobně právě přítomnost v psychice jedince vydělujících pojmů, příliš hrubě (nedostatečně detailně ve vztahu k řešenému problému) nebo deformovaně odrážejících jevy Objektivní reality, vede druhé k více či méně těžkým chybám, včetně smrti jich samých a neúmyslně způsobené škodě ostatním a/nebo Přírodě obecně.

Pojem vzniká v psychice subjektu jako určité spojení mezi jazykovými prostředky myšlení (výrazů nebo myšlenek) a subjektivními ("vnělexikálními" ve vztahu k jazykům, používaným ve společnosti) obrazy, viděními, melodiemi, náležející vnitřnímu světu člověka8. Vznik pojmu v psychice jedince je proces, mající směr:

  • buďto od jazykových prostředků, používaných prostředím nebo jedincem, k obrazům vnitřního světa — při slyšení, čtení, osvojení výsledků kultury, výměně názoru s druhými lidmi;

  • nebo od obrazů a vidění vnitřního světa (v každém konkrétním případě nějak spojenými s obrazy Objektivní reality) k jazykovým prostředkům, používaných společností nebo jedincem9, — při bezprostředním poznávání Objektivní reality, při modifikaci kultury (při takovém směru procesu se mohou vytvářet i nové obrazné modely Objektivní reality a jejích fragmentů, i nové jazykové prostředky).

Přitom není nutné, aby takové spojení mezi jazykovou a obraznou komponentou pojmu bylo určeno jednou a provždy a bylo neměnné: to se týká jak obecně přijatých pojmů, tak i vydělujících. Je nutné, aby taková určenost (určitost, jednoznačnost) vznikala pokaždé při použití jazykových prostředků pro vyjádření vlastního obrazu myšlenek a při úsilí pochopit obraz myšlenek druhých lidí - t.j. ve svém vnitřním světě vyhledat existující (nebo vytvořit nové) obrazy pro jazykové prostředky, použité druhými lidmi, aby byla možnost v obrazech svého vnitřního světa modelovat ty životní jevy, na které druzí ukazují jazykovými prostředky, přijatými ve společnosti.

Jakýkoliv pro společnost nový pojem vzniká jako produkt jedince, ne skupiny osob. Vzniká jako dohad ("nápad", "podezření"..).

Dohad představuje ve své podstatě také určité spojení mezi vnělexikálními obrazy, vlastními psychice člověka, a lexikálními formami nějakého jazyka. Ale Dohad se od pojmu odlišuje tím, že není součástí algoritmiky myšlení subjektu.

Subjekt může učinit dohad součástí algoritmiky svého myšlení, v důsledku čehož se pro něj stane pojmem; může ho také nezahrnout do algoritmiky svého myšlení, může s o něj podělit s někým dalším, a ten ho také může zahrnout do algoritmiky svého myšlení, po čemž se stane už jeho pojmem, ačkoliv "dohadcem" byl někdo jiný, u koho se pojmem nestal (možná že "dohadce" ho přijme za pojem později, kdy se stane více či méně obecně přijatým, a bude si možná "nárokovat" svá "autorská" práva); subjekt může zavrhnout vlastní nebo někým jiným sdělený dohad, nebo ho utajit před okolím z nějakých příčin, a dohad (který se dosud nestal ničím pojmem) pohltí kolektivní nevědomí (egregor), z kterého může být využit ("vytažen") někým jiným dokonce po mnohých staletích.

Nejsa obecně přijatým pojmem ve společnosti v okamžiku svého objevení, každý pro společnost nový dohad, který se stal něčím pojmem, ze začátku představuje vydělující pojem. Takovým může i zůstat a časem ze společnosti vymizet smrtí subjektu-nositele (nebo i dříve v případě, kdy se ho subjekt zřekne ještě za života). Ale nový pojem se může stát i vlastnictvím skupiny osob, t.j. stát se v ní obecně přijatým, pokud si každá osoba ve skupině vypracuje v procesu myšlení jedno a totéž sjednocení slovesně-symbolické (jazykové) a obrazné (vnějazykové) komponenty pojmu. Toto sdílení určitého spojení jazykové a vnějazykové komponenty pojmu je základem chápání sebe navzájem ve společnosti, a jeho absence - příčinou nechápání.

Podobně, chápání subjektem čehokoliv je nemožné, pokud subjekt:

  • nemá osvojeny potřebné jazykové prostředky;

  • v jeho psychice nejsou přítomny obrazy, ve kterých může modelovat daný jev;

  • nepodaří se mu zavést určitost vazeb mezi jazykovou a vnějazykovou (obraznou) komponentou pojmu, skupiny pojmů nebo jejich posloupnosti.

Těmito faktory jsou podmíněny i nové pojmy (pojmy-novinky): mohou vzniknout psychice předtím nevlastní obrazy, které budou potřebovat jazykové prostředky pro své vyjádření v pojmech; pro obecně přijaté pojmy se tvoří nová spojení s obecně známými slovy, v důsledku čehož se předtím nespojené obrazy mohou ukázat spojenými navzájem, skrz systém asociativních vazeb jazykových prostředků (slov stejného kořene, podobně znějících, slov majících společný kontext použití atp.); což už může změnit chápání světa.

Chápání života jako takového, t.j. chápání světa, může být chybným, defektním, i při nerozvinutosti jazykových prostředků; i při nedostatečně blízkém odražení obrazů Objektivní reality jako takové v subjektivních obrazech psychiky jedince (t.j. nedostatečně kvalitních subjektivních obrazech); i při pochybeních psychiky v ustanovení vzájemných vazeb mezi jazykovými prostředky a obrazy vnitřního světa člověka; a také při pochybeních psychiky v ustanovení uspořádaných vzájemných vazeb mezi různými obrazy (v párech "obraz 1 - obraz 2") a mezi různými pojmy (v párech "pojem 1 - pojem 2"), a i mezi obrazy a pojmy (v párech "pojem - obraz bez slova, t.j. vně pojmu")10.

Podobně ani obecné přijetí pojmu, ani jeho vydělující charakter nejsou příznaky jeho správnosti (pravdy, souladu s Objektivní realitou), a analogicky to nejsou ani příznaky jeho chybnosti, záměrné falešnosti. Na otázku o tom, co je pravda a co lež, dává odpověď jen praktika života na základě používání toho či onoho pojmu a daného chápání světa celkově.

Pokud člověk v kontaktu s druhými lidmi je schopen přijímat z psychiky druhého člověka bezprostředně ty obrazy a vidění, v kterých probíhá jeho obrazné myšlení, to jemu za určitých podmínek nejsou nutné jazykové prostředky k tomu, aby přebýval v (sou)ladu s okolím. Jestli jsou toho schopni dva a více, pak za určitých podmínek nepotřebují jazykové prostředky pro to, aby přebývali ve vzájemném souladu. Zmíněnou podmínkou je jednota jejich morálních měřítek (standardů), určujících algoritmiku psychické činnosti člověka, a jako důsledek — vzájemně doplňující se systémy vztahů každého z nich k proudu událostí života a vidění obrazného myšlení druhého, ke Světu společnému jim oběma, k misi každého z nich v tom Světě11 (ačkoliv lad s Bohem a Světem podporovat nemusí, a mohou koordinovaně pracovat v předělech Božího dopuštění12).

Potřeba jazykových prostředků výměny informací mezi lidmi vzniká ne ani tak z nemožnosti pro většinu lidí přímého načítání z psychiky druhých vidění jejich obrazného myšlení, jako spíš v důsledku rozdílu jejich morálních měřítek (standardů), určujících algoritmiku psychické činnosti celkově, protože jednota morálních standardů především odkrývá více či méně široké možnosti k přímému načítání vidění obrazného myšlení druhého člověka (jinými slovy, žádná převaha energetické síly biopolí, žádné extrasenzorické návyky nedovolí přečíst informaci z psychiky druhého člověka, pokud je ochráněna jeho objektivně správnou morálkou; to, co bude "přečteno", bude pokrouceno defektními morálními měřítky samotného "psychohackera").

Ale pojmy nejsou v psychice jedince rovnocenné jeden druhému (v strukturně algoritmickém smyslu). Je to podmíněno tím, že v obrazných představách jedince o Objektivní realitě nejsou rovnocenné (v strukturně algoritmickém smyslu) ani různé obrazy. Existuje nevelká skupina obrazů, která je počátkem sestrojení (odvození) všech následných obrazů, ve kterých člověk reflektuje průběh událostí v Objektivní realitě a ve kterých modeluje jejich možný rozvoj a svou účast v nich.

Reálně je možné vydělit typ vnímání světa, ve kterém se takovým počátkem souřadnic jeví obraz sebe samého - "Já-centrické" vnímání světa, o kterém bylo psáno dříve, a jemu odpovídající "Já-centrické" chápání světa.

Jeho hlavní a neodstranitelný defekt spočívá v tom, že vnímání a chápání světa je podmíněno měnícími se okolnostmi, ve kterých se "Já-centrum" ocitá, v důsledku čehož je vnímání světa a světonázor subjektu nestabilní, a ve výsledku je pro něj Život nepoznatelný a nepředvídatelný. Je to vnímání a chápání světa bez objektivního počátku souřadnic, z důvodu čehož v něm vše nevyhnutelně ztrácí jednoznačnost, v určitý okamžik definovanou "Já-centrem". V důsledku toho takové vnímání světa představuje kaleidoskop v pohybu, a na úrovni jazykových prostředků mu odpovídá podobně kaleidoskopické NEchápání světa.

Jak už bylo řečeno, alternativou tomuto životu nebezpečnému kaleidoskopu je vnímání a chápání světa na základě jiných základních kategorií — trojjedinosti matérie-informace-míry. Protože Bůh je nad-realitou (či "vně-realitou"), při vybudování posloupnosti obrazů je v tomto pohledu na svět neměnným počátkem obraz Boha v duši člověka. Volba Absolutního počátku, reflektovaného v duši člověka, v roli neměnného "počátku souřadnic" pro vybudování vnímání a chápání světa zapezpečuje stabilitu psychiky a včasné odstranění chyb psychické činnosti jedinců i kolektivů jimi tvořených. Kaleidoskop se mění ve stabilní mozaikový obraz Objektivní reality, v níž detailnost různých fragmentů každý člověk rozvíjí podle svého uvážení, vycházeje ze svých zájmů v interakci s životními okolnostmi. Postupem času toto vnímání světa, jsa bohocentrickým, zavazuje člověka13 přijít k ladu s Bohem.

V chápání světa na základě trojjedinosti základních kategorií matérie-informace-míra všechny jazykové prostředky odpovídají míře, t.j. systému kódovaní informací, obrazů Objektivní reality a obrazů vnitřního světa subjektů14. Proto ve vnitrosociálních vztazích jsou jazykové prostředky především prostředky formování mravním měřítek, společných více či méně širokému okruhu osob, na jejichž základě mohou dosáhnout životní harmonie a podporovat ji ve svém okolí.

Podobně jakákoliv kulturní společnost je charakterizována společnými jazykovými prostředky, společnou množinou obrazů a vidění, společnou množinou různými jedinci zavedených vzájemných spojení mezi jazykovými a obraznými komponentami chápání světa. V procesu růstu si člověk osvojuje tuto trojitou společnou množinu jazykových prostředků, obrazů a vazeb mezi nimi v té formě, v jaké existuje v kultuře společnosti k okamžiku jeho příchodu na tento svět; a na určité etapě svého osobního rozvoje mnozí začínají tuto trojitou společnou množinu transformovat, přebudovávat. Pokrok kultury je ve své podstatě úroveň světonázoru (podporovaného/udržovaného lidmi, tvořících danou společnost), jehož růst se projevuje v rozřešení vnitrosociálních konfliktů a konfliktů společnosti a jednotlivých lidí s biosférou Země, Kosmem a Bohem.

Defektnost kultury je především zvrácenost panujícího systému pojmů a jeho uspořádání, určujících způsob myšlení a osobní psychickou kulturu celkově (včetně morálních měřítek), kterou společnost udržuje (reprodukuje) napříč pokoleními. Defektnost chápání světa se projevuje v tom, že společnost se nenachází v ladu s Bohem, se Světem, s jinými kulturami, a i v ní samé může být nesoulad mezi lidmi. Všechny tyto problémy jsou vyjádřením(reflexí, odrazem) degenerace mravů, tj. mravních měřítek převládajících ve společnosti, které určují algoritmiku myšlení, chápání světa, a algoritmiku vší psychické činnosti jak osobnostní (individuální), tak kolektivní (souborné, egregoriální).

* * *

Poznámky

1Pokud živí lidé nejsou (například, národ zmizel nebo zapomněl svou předchozí kulturu), a jsou jen texty v jejich jazyce, pak rekonstrukce chápání světa nositelů mrtvého jazyka nositeli jiného jazyka na základě jejich vlastního chápání světa, je velký problém, vyžadující pro své řešení účast specialistů historiků, psychologů, jazykovědců, geografů, etnografů atd.

2Vyjasníme příkladem: V roce 2000 se Lužkov dostal do novinové rubriky "Lidé, kteří nás udivili" díky své frázi: "Státnost musí být budována na lineárně-štábním principu."

V ní je možné spatřit výzvu k zavedení vojenské diktatury, ... pokud nevědět, že v západních učebnicích managementu termín "lineárně-štábní princip" znamená strukturu řízení, ve které za prvé, každý podřízený má jen jednoho přímého nadřízeného, a za druhé, někteří z vedoucích, vypracovávajících rozhodnutí, kontrolují běh jejich plnění ne kontrolou práce podřízených samostatně, ale opíraje se na práci skupiny lidí, kteří jsou jejich přímými podřízenými, a pro kterou se zaběhl název "štáb".

Redakce novin nebyla v kurzu současné západní teorie managementu, proto tento termín vydělující profesionální skupinu řídících byl jimi nepsrávně pochopen a vyvolal údiv: "Tohle že řekl demokrat? Stal snad najednou propagovat vojenskou diktaturu?"

To je obecný problém současné žurnalistiky: parafrázovat a citovat slova bez chápání, z důvodu absence předmětno-obrazných představ o oblastech, jichž se původní vyjádření týkala

3Při tom jedinec své chování na základě různých automatizmů nevědomých úrovní psychiky může vnímat jako skutečnou svobodu, nepřemýšleje o tom, jak ty nevědomé automatizmy vznikly, v čem a jak ho ohraničují. Taková "svoboda" projevování jedincem neuvědomovaných automatizmů chování, formovaných kulturou společnosti, která může být i mravně škodlivá, neodpovídající Božímu záměru, může být velmi tvrdým, ale neuvědomovaným otroctvím, a jedinec bude zajatcem lží nebo chyb, které se nashromáždily v algoritmice jeho nevědomých úrovní psychiky. Při tom bude představovat nebezpečí jak pro sebe samého, tak pro okolí.

4V tranzových stavech je vědomí schopno přemístit se do jiných frekvenčních rozsahů, v kterých jeho možnosti mohou mnohokrát převyšovat obvyklé. Jedním z příkladů je mnohokrát popsané "vnímání jako ve zpomaleném filmu".

5To znamená, vědomí rozlišuje maximálně 15 po sobě jdoucích různých obrazů za vteřinu, a při rychlosti projekce 16 snímků za vteřinu a více se jednotlivé obrazy slévají v jednolitý pohyb, jak to vidíme na obrazovkách televizoru se snímkovací frekvencí 24/s.

6Jestli být přesnější, nevědomým úrovním psychiky jsou vlastní vlastní systémy kódování objektivní informace do subjektivních obrazů, tj.vlastní jazyky, které na úrovni vědomí převážnou vetšinou nejsou vnímány jako jazyky.

7Důležitou komponentou toho procesu se může stát změna, vyladění algoritmiky nevědomých úrovní psychiky, o možnosti čehož se většina dokonce ani nezamýšlí.

8Přitom nelze zapomínat, že obrazy vnitřního světa představují odrazy už existujícího v Objektivní realitě v psychice, nebo protoobrazy toho, co může vzniknout v Objektivní realitě, včetně toho, co může vzniknout výsledkem realizovaného lidského tvůrčího potenciálu.

9Lidé mohou být nejen nositeli vydělujících pojmů, ale i nositeli vydělujících jazyků.

10Taková spojení nevyhnutelně vznikají, protože každá řeč je doprovázena určitými umlčeními, kterým je nemožné se vyhnout, protože: „Kdyby bylo moře inkoustem k slov Pána mého, bylo by moře vyčerpáno dříve, než by se spotřebovala slova Pána mého, i kdybychom inkoustem učinili ještě jedno podobné jemu.“ (Korán, súra 18:109).

11Mlčenlivý lad podobného druhu, podmíněný jednotou morálních měřítek, dobře ilustruje anekdota. Má se za to, že Finové nejsou hovorní. Možná to tak je, možná ne, anekdota: V jedné finské rolnické rodině se narodil syn. Rodiče se zaradovali. Rostl, sílil, a radost vystřídalo hoře: roky jdou, a chlapec nemluví. Vyrostl z něj zdravý mladík: i dobrý, v hospodářství pomáhá, není třeba ani říkat. Ale jen stále mlčí. Jednou rodina sedla k obědu, a najednou se ptá: "Proč je dneska polévka nedosolená?" - Všichni jsou v šoku: "Tak ty umíš mluvit? Proč jsi nic neřekl dříve?!!" - A dříve bylo všechno, jak má být...

12"Boží trpělivosti"

13Kdo mnoho žádá, od toho se mnoho žádá: pozice/postavení zavazuje... Pokud nezavazuje, postupem času zabíjí.

14Jsa jedním z druhů míry, různé jazyky kromě toho, že jsou prostředky komunikace mezi lidmi, jsou i prostředky řízení matricemi-předurčennostmi bytí - mírami možných stavů a přechodů matérie z jednoho stavu do druhých. Pro člověka taková možnost není absolutní, je ohraničena korytem Božího předurčení - všeobjímající míry bytí, matricí možných stavů tvárného Vesmíru.

 

Diskusní téma: O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání

upresnenie

udo | 20.09.2013

odpoveď nižšie je na prepojenú diskusiu tu:
http://leva-net.webnode.cz/products/putin-haji-zajmy-americanu-/

doplnenie re: Dušan a Maroš zo staršej diskusie

udo | 20.09.2013

re> Dušan..Pojmy a dojmy
Pravdu máš v tom, že kríženie jedincov príliš odlišných kultúr má štatisticky oveľa nižšiu šancu na úspech(udržanie funkčnej rodiny), ako u blízkych kultúr, či rovnakej kultúry.

Druhá hranica(margin) je potom kríženie v rámci rodiny,
kde majú zasa miesto tebou spomenuté biologické hodiny
a presnejšie Miera obecných sociokultúrnych štandardov,
majúca za úlohu, riešiť rozvoj spolku, sladu dietok i bardov.

Teda..narastanie medzigeneračných rozporov spôsobených neschopnosťou predchodzej generácie pomenovať a následne riešiť objektívne, zrýchlovaním spomínaného tzv.sosiálneho času, vznikajúce nové problémy(príležitosti na zmenu, optimalizáciu). Následkom je logická strata prirodzeného rešpektu dietí k rodičom, starým rodičom, predošlým generáciám..
neprítomnosť, chýbanie metodológie a prítomnosť deformovaného vnímania "konzervatívneho" pohľadu na chod vecí obecných, t.j. pozície, dnes už Bohu žiaľ a či skôr vďaka, nefunkčnej faktológie.

Späť k cigánom a príčinám totálneho sociálneho a genetického rozkladu..
Tzv.degeši, separovaní aj samotnými funkčnejšími cigánskymi komunitami..(po generácie praktizovaný incest spolu konzumáciou narkotík v nefunkčných komunitách cigánov zbavených možnosti kočovať a rozvíjať svoju pôvodnú kultúru, zvyky, štruktúru, atď..)

V podstate jednoduché riešenie "cigánskej otázky" aj v náväznosti na náš usadlejší spôsob života a prepojenie problému na jeho kotvu s maskou - úrokové sadzby(vzdialené a zároveň všetkým blízke jadro problému), sme si podrobne neraz rozobrali.
Opakujem, nekričte na predavčku v tescu, za svinstvo čo ste si občas kúpili..samozrejme nič paušálne proti tescu-konzum-Metelesku Blesku :)

Pokiaľ sa napr. holka dá dokopy s černochom, čo je priamo z centrálnej Afriky, alebo takým, čo žije po generácie v našom klimatickom pásme, aj keby bol z nižšej kasty(v západnej démonkracii eufemisticky tzv. spoločenskej vrstvy), bude v 2.prípade štatistická šanca na dlhodobú úspešnosť vzťahu a z neho plynúcich detí výrazne vyššia..aj keď odlišnosť kulúr bude proste nevyhnutne prerážať.

Alkoholizmus, t.j.dlhodobejšia prirodzená samovražda, systematicky deprivovaného jedinca(prípadne kolektívu, je inak v istom hlbšom zmysle podobný problém, ka chápeš.

Samozrejme niektoré odlišné pohľady na svet môžu aj v našej kultúre prospieť. Môžu byť prinesené ľahšie z vonku systému, keďže my sme v niektorých anomáliach príliš zacyklení, rovnako ako vis-a-vis príslušníci iných kultúr. Podobné procesy tandemnej identifikácie objektívne neadekvátnych stereotypov myslenia a konania bežia aj na úrovni spomínaných jedincov medzi blízkymi a v manželstvách pri riešení rôznych problémov-výziev-príležitostí opráv autopilota(podvedomia).

Re: Maroš
Isto, prvý útok súvisí vždy s morálkou,
tak u marxistov, konzumistov, ako aideistov..
Myslel si azda po plkoch presstitútiek výsluchu,
obete,občanov pod pálkou mozgu opuchu,
nad príčinou myslenia, ich MU-mentálkou?

Tzv.cirkvi riešili to elegantne, skryvajúc za meno Issu z NasArje, setanisticko-ateisticky: "Dieťa Božie, vraj už rodí sa zlé".
Tak správanie sa deprivovaného, človeka-zvera zúfalého, dohnaného do boja o život, či samovraždu alkoholom,
javilo sa davu oviec bezprízorných, prirodzeným kolom.
I tak kajal sa ľud, miesto vrahov svojich,
na špalku jatiek JHWH-sethanových.

V ´89 bola morálka vysoká.
Prišli masové amnestie(basisti spolu klanmi známej proveniencie s ŠTB), zvýšili úrokové sadzby a infláciu. Scenár sa v základných črtoch opakuju všade po svete už desiatky, stovky..tisíce rokov..
Kto? Aké klany?

Mohli azda ašpiranti na transformovanú lokálnu elitu, (pod)vedome skladajúcu účty globálke, porušiť 1. pravidlo korporátneho fašizmu:
Vylúčiť možnosť samosprávy reálne disponovať zdrojmi na jej území..
Tie musia byť k dispozícii na akvizície, expanziu modernejšieho otrokárstva, informačno-genocídne a občas, pri problémoch aj humanitovacie komunikácie(vojny).
Samozrejme ilúziu, imitáciu lokálnej "samostatnej poly-tykos" treba zachovať.

Švajčiarov a dôvody im pripustenej výnimky sme tu rozoberali..

Kto robí podľa teba ľuďmi takými, ako sú,
otrokmi neba, miesta, kde NiEt BohA?
Kybernetik známy Samosato mámi,
všetkých nemysliacich tvorov zas a znova
Bo nechápavo myslieť, ignorantsky prosto,
nejaví sa cnosťou, ale znakom zvera, sprosto.
Poznanie však vskutku stavu vecí,
nezostáva bez povšimu dietok Jeho,
Námestníkov Slova "Živý", ten, čo lieči,
i Boha večného, živého a pravého.

Myslíte, že hostitelia, politici-poloWirti azda,
môžu zmeniť a zdrhnúť, za mnou brázda?
A či zostať v jame leva, kde nenásytný potvor,
gáni beda, na obraz krivý slnka, Hóra otvor?
Neujde, niet kam, toť voľba Sofiina.
Avšak cez strom voda k listom vzlína.
Kde zdravie stromu, jest poly-tikos domu,
tam koruna keď v zime vždycky padne,
ktože vyraší lapače svetla, lístky mladé?

To vedia dobre v jame leva
a preto dietky blbnúť musia,
tak, ako aj teba, Maroš Véda.
A či slepá viera, nevie-Ra z ja?

niečo od veci ale pre info

dusan | 17.09.2013

http://news.antiwar.com/2013/09/16/report-saudis-sent-1200-death-row-inmates-to-syria-to-join-rebels/
Report: Saudis Sent 1,200 Death-Row Inmates to Syria to Join Rebels
saudi posielajú do sýrie odsúdených na smrť sťatím
najprv to boli nadrogovaný tak že nich necítili a nespali týžden a teraz toto
no takto sa šíri viera podla niekoho
du

Re: niečo k veci ale pre info

udo | 18.09.2013

Myslíte Dušaon že ide o vieru, že to má niečo spoločné s islamom, nejakú spolo(čnú)cnosť?

Wahabizmus je obzvlášť nebezpečná imitácia pôvodného islamu,
tak, ako bojové rády stredoveku, križiaci starí a či novší,
Ostatne všetky dnešné cirkvi bez výnimky Logos klamú,
zvracovaním reality zaostali leda ak tím ešte horším.

Tak aj Budhu, Svě-Roda a či iným jelitám,
bola moc vedy kruhu úzkeho veliká.
Preto nevládli voli vôli, ale prsteň vody.

Čistú, studenú samy oni niesť nemohli
a tak prihorúcou stala sa im ako para,
časom variaca vnútra ich ja-BlAha.

Kedy prišla ako rosa rána sviežeho,
deva bosá puku kvetu nového
vtedy na strome života stáleho?

Návrat do budúcnosti.

Navrh a prosba ...

erddyst | 17.09.2013

Jelikoz jsem se - si, se zavazal, ze bu studovat KOB, a tohle je pro me fakt nejlepcejsi zacatek, mam jednu prosbu.
Neslo by dat sem odkaz na orig. tohoto textu ???
Pojem, pojmi, a jeste v prekladu jsou nekdy “orisek“.
Dlouhe “slozitoslozite slozene vety“ rozvinutorozvite degraduji kazdy jazyk ...
To nemiri na prekladatele(u), ale na autora, ktery ...
Proc psat jednoduse, kdyz ...

Me osobne ten rusky text pomuze sjednotit si “POJMOSVETONAZOR“ ve shode se “vzajemnochapanim“ R-S-C !!!
(rusko-slovensko-cesko)

DIK !!!

Re: Navrh a prosba ...

Hox | 17.09.2013

maličkost: http://dotu.ru/2001/03/24/20010324-imitac_prov/
Отступление 1, strana 33

Re: Navrh a prosba ...

dusan | 17.09.2013

keby to bolo u každého článku pomohlo by to aj mne ak neziadam vela
du

Re: Re: Navrh a prosba ...

Hox | 17.09.2013

ok, k dalším to budu dávat. Co se týká dosavadních překladů z knih VP, všechny jejich práce se dají najít na dotu.ru, stačí trochu pohledat. A pokud se nepodaří, stačí napsat k čemu zdroj je problém najít, měl bych to být schopný najít u sebe.

Re: Navrh a prosba ...

udo | 18.09.2013

Ak ste schopný Erddyst to preložiť lepšie, rozštiepiť ťažšie stráviteľné polysacharidy, veľké hľuzy pazúrika, neváhajte a pošlite to Hoxovi.

Zahrajte sa na sociálny enzým, kaatalyzátor a nezostaňte len pri tom. Tvorte, s-trojte aj samy. Isto prídete, ako stále lepší ľudia aj na lepšie, ešte objektívnejšie formulácie obrazov, ktoré vás navštívia.

Postupne meňte obrazy každodenné pri rannom vstávaní
po prebehnutí si snov daných Zhora so zavretými očami.
Píšte básničky rytmické, umenie robte zmeny sveta,
tak hlavou, nohami i rukami, ako vták keď lieta.
Zmena, zlepšenie svojho okolie aj ako manažéri,
námestníci Dobra bo niet kvôli čomu zabíjať bobra.
Ten si dilemu svoju kántrenia lesa vyrieši sám,
inak sa s deťmi v prívale bahna utopí tam.

Zistite, ako sa chleba voňaví pečie
a robte to úmyslene a s láskou nekonečne.
Život je potešenie, TÁ hra medzi nami
no vedzte, že sme tu nie len za odmenu,
ale aj pre ďlašie veci veľké, páni a dámy.
Toľko na ráno..

Kto môže nech pomôže!
To platí aj pre ostatných.
Každý má prirodzené právo vedieť celospoločensky dôležité informácie a nikto nemá právo ich zadržiavať.

Ja sa tiež niekedy hodne trápim pri preklade niektorých častí DVTR, pri reformuláciách snahy o čo najpresnejší popis uvedených procesov, pri hľadaní hranice schopnosti vnímania zvedavej, zodpovednejšiej časti populácie, hrany informačného nasýtenia textov, kódovania obrazov slovom.

Dik !!!

erddyst | 17.09.2013

Mam to hned od rana, hned jak jsem si precetl NADPIS a uvodni odstavec.
Vytistene !!!
A budu se v tom “hrabat“ - mozna si i rejpnu - ale v kazdem pripade dekuju - ozvu se

Re: Dik !!!

Stretnutie | 26.09.2013

Páni,veľká vďaka Vám za to všetko.Prináša mi to veľa radosti a nádeje,čo tu robíte pre všetkých.Pred pár mesiacmi som ešte bola iná.-)).Potom som spoznala pocit pokory. Len na okamih,bola som len zrnko prachu vo vesmíre. Ale vedela som,že keď už teraz viem,čo je to byť maličkým,príde za odmenu opak. Som aj neskutočne silná,teda my sme silní. Škoda že to neviem lepšie povedať.Pekné dni .

Přidat nový příspěvek