Jubilejní zpráva Římského klubu: „Starý svět je odsouzen k zániku. Nový svět je nevyhnutelný!“

Jubilejní zpráva Římského klubu: „Starý svět je odsouzen k zániku. Nový svět je nevyhnutelný!“

13.1.2018

eurasia24.cz

 

Jen málokteré globalistické uskupení vyvolává tolik diskusí a emocí jako Římský klub, který se vyjadřuje k problémům současného světa, k limitům ekonomického, ale také populačního růstu. Nedávno zveřejněná jubilejní výroční zpráva této organizace je otevřeným přiznáním hluboké krize a signálem, že dosavadní politika Západu se chystá zásadním způsobem změnit dosavadní kurs určovaný Spojenými státy. Abychom vám pomohli nahlédnout pod pokličku globalistů, na jejich plány a vize v celé řadě oblastí lidského života, přinášíme výtah ze zprávy, který vyšel v ruštině na serveru planet-kob.ru.

Vedoucí představitelé Římského klubu a jeho hlavní experti dospěli k jednoznačnému závěru o nevyhnutelnosti radikální změny paradigmatu vývoje naší civilizace. Tvrdá kritika kapitalismu, odmítnutí finančních spekulací, odmítnutí materialismu a zjednodušeného chápání světa, výzva k alternativní ekonomice, „novému osvícenství“, duchovně-mravnímu světonázoru, jediné planetární harmonické civilizaci – taková je vize Římského klubu.

Minulý měsíc představil Římský klub novou zprávu „Come On!" Kapitalismus, krátkozrakost, populace a ničení planety“, věnovanou padesátiletému výročí jeho existence. Potenciálně se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů naší doby. Římský klub zůstává hlavní platformou pro formulování agendy „zodpovědné globalizace“ a udržitelného rozvoje a orientačním bodem pro velkou část světové elity.

Zatímco zprávy Klubu jsou vydávány pravidelně – od roku 1968 jich vyšlo více než čtyřicet – téměř všechny byly míněny jako práce určené Klubu a jeho podporovatelům. „Come On!“ je druhou zprávou za padesát let vyjadřující konsolidovanou pozici Klubu, takže její publikování je zcela unikátní událostí.

Jubilejní zprávu sepsali dva prezidenti Klubu, Ernst Weizsäcker a Anders Viykmanom, za spoluúčasti třiceti čtyř dalších členů. Obsah zprávy může čtenáře, který nesleduje intelektuální trendy posledních let, překvapit. Předchozí sdělení jen málo reflektovala realitu – mnohé myšlenky „Come On!“totiž najdou porozumění spíše mezi tradicionalisty než klasickými liberály, ale mnohé další způsobí protesty obou skupin.

Tvrdá kritika kapitalismu, odmítnutí finančních spekulací, odmítání materialismu a redukcionismu, výzva k alternativní ekonomice a „novému osvícenectví“, komplexní pohled na svět, planetární civilizaci – to je agenda předkládaná Římským klubem.

Specifičnost zprávy

Už předmluva jasně ukazuje, že se tato zpráva bude lišit od předchozích a že jejím hlavním tématem budou „filozofické kořeny současného stavu světa“. Svět je v nebezpečí a jeho spása spočívá ve změně světonázoru.

Výchozím bodem pro autory je představa o „plném míru“, který navrhl americký ekolog a ekonom Herman Daly. Lidská civilizace se zformovala v podmínkách „prázdného světa“ – světa neprobádaných území a nadbytečných zdrojů. Převládající náboženství, politické ideologie, sociální instituce, způsoby myšlení, to vše je v něm stále zakořeněno.

V současnosti však lidstvo vstoupilo do „plného světa“, naplněného až po okraj, s nejasnými perspektivami dalšího rozšiřování jeho hranic. Pokud budeme i nadále žít podle pravidel „prázdného světa“, nebudeme na kolaps čekat dlouho.

Zpráva se skládá ze tří částí: první je určena k demonstraci hloubky současné krize a tendence jejího zhoršování; druhá je věnována kritice dominantního světového pohledu a představení alternativní filozofie „nového osvícenectví“; třetí část tvoří návrhy na praktická řešení. Výraz „Come On!“ zde má dva významy: „Nesnaž se mě oklamat“ a „Připoj se k nám“.

Co se děje?

Autoři začínají analýzou současné situace, která není povzbudivá: planeta upadá, autoritářství a fundamentalismus jsou na vzestupu, spekulativní kapitál triumfuje. Současná „krize není cyklická, ale rostoucí. Neomezuje se na přírodu kolem nás, ale zahrnuje sociální, politickou, kulturní a morální krizi, krizi demokracie, ideologie i kapitalistického systému.“

Krize kapitalismu

Římský klub konstatuje, že v osmdesátých letech minulého století došlo k úpadku kapitalismu, kdy se hlavním zdrojem zisku staly finanční spekulace. To byl i jeden z důvodů globální finanční krize v letech 2008–2009; bankéři ale nejen že udrželi své pozice, ale vyšli z krize vítězně: „stali se příliš velkými na to, aby mohli prohrát – nebo aby museli jít do vězení.“

Devadesát osm procent současných finančních transakcí má spekulativní charakter. V offshorových oblastech je ukryto 21 až 32 bilionů dolarů. „Zástupci korporací vyhýbajících se placení daní neustále tvrdí, že neporušují žádné zákony. Často tomu tak i je – pak je však třeba tyto zákony změnit“, tvrdí autoři.

Existuje přebytek kapitálu ve fiktivních, ale ziskových oblastech. A současně se oblasti, na nichž závisí budoucnost naší planety, potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Ekonomové nejsou schopni vidět problémy, protože mají stále tendenci posuzovat ekologický, finanční a průmyslový kapitál jako ekvivalenty: „pokud se finanční kapitál navyšuje – je všechno v pořádku“.

Antropocen

Žijeme v antropocenu, v geologickém období, kdy se lidská činnost stává pro planetu rozhodujícím faktorem. Pro ilustraci: 97 % hmoty obratlovců na Zemi jsou lidé a dobytek; na všechny ostatní, od netopýrů po slony, zbývají 3 %.

Globální oteplování zůstává největším planetárním problémem. Klub vítá podepsání Pařížské dohody, poukazuje však na mezery mezi stanovenými cíli (nedovolit zvýšení teploty o více než dva stupně) a závazky přijatými jednotlivými státy, kdy dokonce i plné provedení bude zcela nedostatečné pro dosažení cílů. „Buďme upřímní: abychom dosáhli cílů Pařížské dohody, musí svět projít rychlou a zásadní transformací výrobních a spotřebních systémů.“

Mezi dalšími problémy zpráva poukazuje na „šesté masové vymírání“ – na prudké snížení četnosti a rozmanitosti fauny, nepředvídatelné důsledky nových technologií a na hrozbu jaderného konfliktu. Dokonce i místní konflikt (nejpravděpodobnější scénář – mezi Indií a Pákistánem) za použití jaderné zbraně bude mít dopad na celou planetu. Autoři pokládají za šílenství strategii zaručeného vzájemného zničení, která slouží k ospravedlnění zachování jaderného arzenálu, a vyzývají k nové strategii „zaručení planetární bezpečnosti a přežití“.

Nadměrná spotřeba

Když se zaměříme na emise CO2 (jejichž množství je považováno za hlavní příčinu globálního oteplování), jedno procento nejbohatších Američanů vyprodukuje 318 tun emisí CO2 na osobu a rok, zatímco průměrný obyvatel Země jen šest tun (tedy třiapadesátkrát méně). Deset procent nejbohatších domácností na světě „má na svědomí“ čtyřicet pět procent všech emisí. Měly by být prvními, které přejdou na modely udržitelného života.

Populace, potraviny, urbanizace

Ze všech návrhů Římského klubu nejvíce kritiky vyvolává jeho demografická pozice. Klub i nadále trvá na nezbytnosti maximálně snížit porodnost a „poděkovat zemím, které dosáhly rychlého snížení reprodukce“ (tato idea, kterou Římský klub dlouhodobě razí a prosazuje skrze nejrůznější vládní i nevládní struktury, vede k eskalaci vlivu homosexuální lobby, „child-free“ konceptů a dalších trendů, jejichž důsledkem jsou rozvrat rodiny, zpřetrhání přirozených sociálních vazeb, nabourání normální výchovy, inkluzívní vzdělávání dětí a celková rychlá degradace Západu. Pokud se takto „uvědoměle“ někdo chová, pak jsou to právě západní společnosti, jejichž nejen morální úpadek je nyní ve fázi volného pádu. Naproti tomu „neuvědoměle“ – a bez kulturních předpokladů k nabytí této „uvědomělosti“ – k problému přistupují prakticky všechna etnika mimo „západní“ civilizační okruh.  Obě uvedené tendence a především zvětšující se demografické disproporce vedou k růstu napětí na kulturní, etnické i národnostní úrovni a po bezmála tři čtvrtě století od konce světové války zanášejí výbušně konfliktní potenciál i na evropský kontinent – především to by si měli uvědomit představitelé Římského klubu, kteří na jednu stranu chtějí od stolu z leštěného dřeva dosáhnout „úplného míru“, ale současně jsou i jednou z příčin eventuality pravého opaku – pozn. Geo).

V této věci však zpráva také uvádí, že není správné svést zvýšení zátěže planety jen na nárůst obyvatelstva: od počátku minulého století se počet obyvatel zvýšil pětkrát, ale ekonomický obrat čtyřicetkrát, spotřeba paliv šestnáctkrát a lov ryb dokonce pětatřicetkrát.

Celosvětově selhalo rozdělení potravin. Osm set milionů lidí nadále hladoví, zatímco dvě miliardy trpí nadváhou. Ale otázkou není jen to, jak vyrábět dostatek potravin pro rostoucí populaci, ale také jak přitom nezničit planetu. Největší ekologické škody způsobuje chov dobytka; je to luxus, který je v „plném světě“ nepřípustný (jak zajistit dostatečné množství živočišné bílkoviny pro přirozený růst a vývoj člověka, když podíl zvěře ve volné přírodě je už teď marginální a úbytek ryb ve světovém oceánu začíná být sám o sobě ekologickou katastrofou, v článku uvedeno není – zmínka o chovu dobytka tak zavdává k úvaze o přímé souvislosti s demografickou pozicí autorů, vyjádřenou výše – pozn. Geo).

Budoucnost lidstva je spojena s městy. Před dvěma sty lety existovalo jen jedno milionové město – Londýn, nyní jsou takových měst tři stovky, včetně dvaceti dvou s počtem obyvatel vyšším než deset milionů. Přesun lidí do měst vede k čtyřikrát větší spotřebě zdrojů. Teritoriálně ekologická stopa měst daleko přesahuje oblast, kterou zaujímají: pro průměrné americké město s populací šest set padesáti tisíc obyvatel je to třicet tisíc kilometrů čtverečních (pro indické město podobné velikosti desetkrát méně).

Digitalizace a technoutopismus

Zpráva upozorňuje na existenci temné stránky digitální ekonomiky. Služby jako například Uber, jejichž uživatelé nesdílejí společné výdaje (na infrastrukturu města používanou řidiči apod.), v současné podobě nesplňují kritéria udržitelnosti.

Římský klub je opatrný ohledně „exponenciálních technologií“ a slibů techno-utopistů jako Kurzweil a Diamandis. Existuje tu skutečné nebezpečí nekontrolovaného vývoje a neetického využívání technologií a zatím není jasné, jak se tomu vyhnout.

Autoři souhlasí s odborníky, kteří věří, že „Moorův zákon“ přestane působit v letech 2020 až 2025, takže se neočekává nic mimořádného. Kromě toho sliby technoutopistů demotivují lidi: pokud technologie řeší všechny problémy, není třeba hledat komplexní a složitá řešení, která vyžadují změnu životního stylu.

HDP není ukazatelem

Mezi produkty myšlení „prázdného světa“ vyvolává zvláštní odpor autorů zprávy HDP. Tento ukazatel se stal faktorem, který má trvalý dopad na politická rozhodnutí, ale jeho struktura je založena na touze po neomezeném růstu. Odráží výdaje, nikoliv prosperitu nebo subjektivní štěstí, a nevidí výhody, které existují mimo trh. Jediná věc, kterou se měří HDP, je rychlost, s jakou se v ekonomice pohybují peníze.

Autoři uvádějí paradoxní případy: únik ropy zvýší HDP vzhledem k souvisejícím nákladům na likvidaci havárie, stejně jako na onemocnění, katastrofy a nehody, i když zjevně dojde ke snížení blahobytu. Pěstování zeleniny na zahradě se nepočítá do HDP, ale její nákup v supermarketu ano. Nejsmutnější je, že tento ukazatel získal takový vliv, že je téměř nemožné si představit úspěch politické síly, která by prohlásila za cíl svého snažení snížení HDP země. Potřebné kroky totiž vyžadují „jinou politickou a civilizační filozofii“.

Nová filozofie

Druhá část zprávy „Come On! – Nedržte se zastaralé filozofie“ je věnována světovému názoru. Začíná hodnocením ekologické encykliky papeže Františka, v níž jsou správně diagnostikovány problémy současnosti. Následně autoři analyzují původ a patologie moderního světového názoru a dále pak popisují alternativní filozofii „nového osvícenectví“.

„Filozofické chyby“

Zpráva uznává, že světonázor odpovědný za současné krize má mnoho zdrojů, a zvlášť se zaměřuje na tři – na Adama Smithe, Davida Ricarda a Charlese Darwina, jejichž odkazy byly jejich nástupci nesprávně vyloženy.

Smith vycházel ze shody hranic trhu, práva a morálky: právo a hodnoty by měly být základem, na kterém se rozvíjejí tržní vztahy; ekonomika je ohraničena daleko fundamentálnějšími pravidly – právními a morálními. Smithova myšlenka nijak nepodporuje globální kapitalismus nadnárodních korporací.

Ricardo vyvinul teorii relativních výhod, používaných liberálními ekonomy, WTO a MMF jako jeden z hlavních argumentů pro podporu globalizace. Ale Ricardo vycházel z nehybnosti kapitálu a práce. V podmínkách volného pohybu kapitálu však vždy vyhrává země s absolutní převahou. Autoři zde mají tendenci stát na straně národních států, které se s daleko větší pravděpodobností budou starat o společné blaho než nadnárodní společnosti.

Posuzujíce Darwina, autoři připomínají, že konkurence pro něj nikdy nebyla jediným mechanismem evoluce. Správně chápaný darwinismus vychází z toho, že omezení konkurence a ochrana slabších druhů jsou základními pilíři evoluce. Při projekci do společenské reality to znamená, že „ochrana, do jisté míry, místních kultur, zvláštností a politiky před drtivou sílou světových hráčů může pomoci diverzifikaci, inovacím a evoluci“.

Překonávání chyb a „nové osvícenectví“

Na fundamentálnější úrovni jsou patologické rysy moderního světového názoru spojeny s dominancí redukcionistického myšlení a roztříštěnosti poznání. „Redukcionistická filozofie je nepostačující nejen pro pochopení živých systémů, ale také pro překonání tragédií ničivého sociálního a ekonomického růstu.“

Autoři poukazují na zhoubnost přechodu „od posuzování reality jako celku k jejímu rozdělení do mnoha malých fragmentů“. Naivní realismus i materialismus jsou filozoficky neudržitelné a prostě vědecky špatné. Pokud jde o princip neurčitosti Heisenberga a pojetí Bohrovy komplementarity, autoři připomínají, že „interakce výzkumníka s jeho objektem je základní složkou aktu poznání“.

Jako alternativy členové Římského klubu zvažují vizionářský pohled Gregoryho Batesona, teorii autopoézy Umberta Maturana a Francisca Varela, „systémovou vizi života“ Fridtjofa Capry a Piera Luigi Luisi a fenomenologickou „biologii zázraku“ Andrease Webera. Ve shodě s Caprou nacházejí možnost dosažení dohody mezi náboženskými a vědeckými výzkumy.

A tady se dostáváme ke klíčovému bodu zprávy – myšlence „nového osvícenectví“, tedy zásadní přeměny myšlení, jejímž výsledkem by měl být komplexní světový názor. Humanistický, ale bez antropocentrismu, otevřený k rozvoji, ale oceňující stabilitu a péči o budoucnost.

Spolu s komplementaritou, pilíři „nového osvícenectví“, vidí Římský klub synergii – hledání moudrosti skrze smíření protikladů – a rovnováhu. Bez tvrzení o úplnosti seznamu uvádí zpráva několik oblastí, ve kterých je třeba dosáhnout rovnováhy:

– ve vztahu mezi člověkem a přírodou – udržitelný rozvoj, environmentální vědomí;

– mezi krátkodobou a dlouhodobou perspektivou;

– mezi rychlostí a stabilitou – změna a pokrok by neměly být vnímány jako samozřejmost;

– mezi individuálním a kolektivním – uznávajícím důležitost osobní autonomie jako jednoho z nejdůležitějších výdobytků evropského osvícenectví. Klub vyzývá k rovnováze individua s uvážením společného blaha; v ekonomice to znamená, že stát (společnost) musí stanovit pravidla pro trh a ne naopak;

– mezi ženami a muži – zde se autoři odvolávají na práce Riany Eislerové a berou na vědomí, že rovnováha neznamená mechanickou rovnici přesouvání více žen do „mužských“ pozic, dosažení rovnováhy spíše vyžaduje „změnu typologie funkcí“;

– mezi rovností a spravedlivou odměnou – od státu je třeba zajistit mechanismy, které garantují sociální spravedlnost;

– mezi státem a náboženstvím – zpráva vítá sekularismus, ale zdůrazňuje pozitivní význam náboženství; státy, které netolerují náboženství, ztrácejí svou etickou perspektivu.

Historicky je myšlenka rovnováhy více v souladu s východními tradicemi (jin-jang), ale autoři také poukazují na západní myslitele, jako byl Hegel a Ken Wilber, jejichž systémy filozofii rovnováhy vyjadřují.

Náboženství a postsekulárnost

Význačné místo v „Come On!“ je přiděleno náboženství. Římský klub se distancuje od jakýchkoli interpretací náboženství podporujících útlak a násilí a považuje růst fundamentalismu za hrozbu. Zároveň Klub upozorňuje na nespravedlnost kritiků náboženství, kteří nevidí jeho pozitivní přínos pro lidskou civilizaci.

Zpráva souhlasně cituje bývalého viceprezidenta Mezinárodního soudu Christophera Viramantryho, který hovořil o nutnosti začlenit základní principy světových náboženství do mezinárodního práva. Současná generace po odmítnutí náboženství přerušila své spojení s moudrostí, kterou lidstvo nahromadilo od momentu vzniku našeho druhu před sto padesáti tisíci lety.

Ačkoli autoři více sympatizují s východními tradicemi, nadšeně sledují trendy ve vývoji křesťanské a muslimské teologie. Klub vyjadřuje zvláštní podporu papeži Františkovi a jeho 2. encyklice „Laudato Si“, které je věnován samostatný odstavec. Zpráva také zmiňuje „duchovnost zdravého rozumu“ v některých kruzích známého benediktinského mnicha Davida Steindl-Rasta.

Nový svět

Závěrečná část zprávy má aplikační charakter. Shrnuje experimentální přístupy k řízení, ekonomice, vzdělávání, společenskému rozvoji a uvádí příklady jejich úspěšné realizace. Diskutované otázky zahrnují oblasti udržitelného zemědělství, decentralizované energetiky, regenerační výstavby a urbanizace, kruhové ekonomiky, reformy finančního sektoru, etických investic atd. Budu se zabývat nejzajímavějšími body.

Politika „úplného míru“

Autoři považují za nevyhnutelný vznik globálních pravidel závazných pro všechny země. Jednotlivé státy nemají právo dělat, co je napadne, a to tím spíš, pokud jde o důsledky ovlivňující celou planetu.

Současné formy mezinárodní spolupráce a globálního řízení nejsou efektivní, ale ty, které přijdou po nich, mohou být mnohem efektivnější.

V textu zprávy jsou rozebírány dva z možných přístupů – Světová rada budoucnosti (World Future Council) Jakoba von Uexkull a Velký přechod (Great Transition) Paula Raskina. Druhý z projektů je ambicióznější a jeho cílem je vytvoření „jednotného lidstva“. Na místní úrovni je vysoce oceňován potenciál přímé demokracie a institucí vytvořených podle modelu irského Shromáždění občanů.

Zpráva dále uvádí, že Římský klub chápe sám sebe jako „ochránce demokracie, dlouhodobého koncepčního uvažování, přírody, mladé generace včetně generací dosud nenarozených, jejichž hlasy chybí v kapitalismu a v současných politických diskusích“. Klub vyzývá vlády všech zemí, aby zapomněly na existující přehrady a spojily své úsilí v zájmu společného rozkvětu.

Konec ropy a alternativní energetika

Konec éry fosilních paliv se blíží. Dnes je zřejmé, že skončí ještě dříve, než se předpokládalo. Cena čisté (sluneční a větrné) energie každým rokem klesá a současně násobně stoupá její výroba. Růst poptávky po ropě se zastaví do roku 2020 a pokud má pravdu stanfordský badatel Toni Seba, může k přechodu na obnovitelné zdroje energie dojít již do roku 2030.

Obrovská ložiska ropy a zemního plynu tak zůstanou nevytěžena. Ztráta zisku je odhadována mezi 6 až 20 triliony dolarů. Odvětví těžby a zpracování ropy a plynu se stává obrovskou „bublinou“, která může prasknout během několika let. Řada analytiků a bank již varuje své klienty před nepřijatelnými riziky investic do tohoto sektoru.

Obdivuhodné změny probíhají v Číně – největším spotřebiteli zdrojů. Tamní komunistická strana vyhlásila orientaci na budování „ekologické civilizace“, to se stalo i součástí ústavy a plánu 13. pětiletky (na léta 2016–2020). Před očima se z Číny stává světový lídr v oblasti alternativní energetiky: během 4 let se „výroba“ sluneční energie zvýšila dvanáctkrát a do poloviny století chce Čína 80% energie získávat z obnovitelných zdrojů (tyto a další „obdivuhodné změny“ se v Číně dějí jedině díky tomu, že Čína – navzdory kritice zleva za „tržní reformy“ – zůstala socialistickým státem se společenským vlastnictvím většiny výrobních prostředků v zemi. Tento fakt spolu se soudobými technologiemi umožňuje nejen důsledné a efektivní plánování, ale také širokou podporu a akceptaci opatření ze strany obyvatel země. V západních společnostech i „zbytku světa“, kde většinu výrobních prostředků kontroluje soukromý kapitál, obdobná opatření narážejí na odpor jeho vlastníků – viz „antiekologická“ průmyslová a těžařská lobby v USA – a také obyvatel, vymezujících se korporativismu na národní i globální úrovni, což lze rovněž pozorovat již v současnosti. Mimochodem obdobné „obdivuhodné změny“ na poli energetiky probíhají také v další zemi s plánovanou ekonomikou, KLDR, podrobněji o nich hovořil ve svém novoročním projevu vůdce země Kim Čong-un; pozn. Geo).

Jiná ekonomika

Podle Kate Raworth, oxfordské ekonomky a členky Římského klubu, se dnešní studenti, kteří budou řídit politiku v polovině století, učí z knih vydaných v 50. letech století minulého, a to navíc z knih vycházejících z teorií poloviny století devatenáctého. Pokud se lepší svět má stát skutečností, pak ekonomika může a musí fungovat jinak.

Zpráva se zabývá několika alternativními modely ekonomiky vypracovanými mj. Jeremy Rifkinem, Christianem Felberem, Johnem Fullertonem a Gunterem Paulim. Přes všechny dílčí rozdíly ze všech těchto modelů vyplývá závěr, že ekonomika budoucnosti musí směřovat k udržitelnosti, nikoli k růstu, že má posilovat všeobecné blaho a ne maximalizovat soukromé zisky.

Logika kruhové ekonomiky vymění dosavadní ekonomiku lineární – výroba bude optimalizována tak, aby vyráběné předměty mohly být opravovány (materiály recyklovány) a znovu používány. Také v oblasti nemovitostí dojde ke změně výhradního vlastnictví na model služeb a sdílení.

Vzdělání pro budoucnost

Klub vidí úlohu vzdělávání mládeže ve vytváření „gramotnosti pro budoucnost“ (Futures Literacy). Vzdělání, které to dokáže, musí:

- být založeno na vzájemném propojení a chápání vztahů, což bylo a bude podstatou učení; využívání informačních technologií je „účinné a cenné pouze tehdy, pokud usnadňuje komunikaci mezi lidmi“. Vzdělávání musí „vyvolávat zájem, uvolňovat energii a aktivně využívat schopnost každého studenta učit se a pomáhat ostatním učit se“;

- vytvářet v člověku kvalitní charakter založený na univerzálních hodnotách a respektování kulturních rozdílů. „Hodnoty jsou kvintesencí (podstatou) lidského poznání nahromaděného v průběhu staletí“ – v současné době jsou ztělesňovány v důrazu na blaho všech živých bytostí a světa jako celku;

- být zaměřeno na udržitelnost – většina poznatků týkajících se ekologie, propojených systémů a udržitelného rozvoje se objevila teprve nedávno a ještě se nestala součástí všelidské kultury; proto je význam vzdělávání nových generací v příslušných disciplínách a dovednostech zcela zásadní;

- vést také k syntetickému myšlení a neomezovat se pouze na myšlení analytické. Autoři zprávy tvrdí, že vedení k analytickému myšlení nestačí, neboť „v rámci analytického způsobu myšlení přetrvává tendence hodnotit realitu v poněkud mechanických kategoriích neumožňujících pochopit ji ve všech souvislostech“. Syntetické myšlení je schopno „vnímat, uspořádat, sladit a znovu spojit jednotlivé fragmenty a dosáhnout skutečného pochopení základní reality“. Tyto dvě kategorie se od sebe liší obdobně, jako se liší pojmy „integrace“ a „agregace“;

- vycházet z plurality obsahu. Klub uvádí, že řada univerzit preferuje specifické metody rozvoje myšlení místo toho, aby „nabídly studentům celé spektrum jak protichůdných, tak i komplementárních pohledů na budoucnost“. Současným studentům je nutno poskytovat inkluzívní vzdělání, ve kterém jsou jedny formy znalostí doplňovány jinými, bez toho, že by se navzájem vylučovaly nebo popíraly. Kulturní rozmanitost je pak nezbytná i pro sociální vývoj – stejně jako genetická pro biologický.

„Pojďme do toho!“ je do hloubky zaměřenou práci, na které se podílely desítky významných myslitelů. Není nutno být příznivcem Římského klubu nebo souhlasit s názory, které zpráva obsahuje k tomu, abychom pochopili její význam. Vzhledem k vážnosti a vlivu Klubu je možno výzvu „Pojďme do toho!“ považovat za autoritativní vyjádření názoru světových politických a intelektuálních elit.

Zdroj: planet-kob.ru

 

Diskusní téma: Jubilejní zpráva Římského klubu: „Starý svět je odsouzen k zániku. Nový svět je nevyhnutelný!“

rimsky klub

radovan moravek | 05.04.2018

ked som si precital ten resers onej spravy, mam pocit, ze ani nemuseli nic pisat, stacilo odporucit dve knihy Erazima Kohaka - Zelena svatozar a Pruvodce po demokracii..
mimochodom, odporucam na precitanie..

Obsah a cíl

Pavel Urbánek | 16.01.2018

Při čtení výroční zprávy by si člověk řekl: Konečně se hýbají ledy. Není v ní snad ani jedna věta, se kterou by se nedalo souhlasit. Ale pořád je tady to snad. Bohužel už jsme se mnohokrát přesvědčili, že cesta do pekel je lemována růžemi. Mne zepokojila myšlenka globalizace a vytvoření jednotného státu. To je buď iluze a nebo hluboce promyšlená nebezpečná téze. Proto jsem ostražitý při formování svého názoru.

Re: Obsah a cíl

JL | 28.04.2018

Souhlasit? Už to oteplování dává tušit, že to zpráva je jen čistá agenda, ani jsem to nemusel číst celé. Jde o klasický příklad vytvoření problému a strachu a nabídnutí svého řešení - typický příklad pokusu o zavedení svoji koncepce řízení skrze manipulaci.
Mezi řádky lze i vyčíst jeden ze skutečných cílů - odříznout lidi od zrdojů (to se bude realizovat přes globální oteplování, proto na něj tak bijí, moderní civilizaci lze dobře zničit rozrušením elektrické sítě, kterou budete udržovat jak bez "špatného" uhlí a spalování? Nijak, větrníky a soláry to nedají.)
Podle mě jde o poslední výkřik hermetismu, kdy se snaží seříznout všechny okolo na úroveň středověku a pro sebe si nechat pár "smart cities" nebo jak to nazývají, to je směr kterým to vede.

Re: Re: Obsah a cíl

JL | 28.04.2018

Pro úplnost ještě dodám jednu věc, kterou tam taky motají. Peníze jsou metoda přerozdělení zdrojů, nic víc, peníze nejsou žádné bohatství, jde o nástroj řízení, ne o majetek! Jakmile si tohle uvědomíte, tak bude vše jasnější.
Z toho plyne, že nedostatek peněz není znakem nedostatku zdrojů, ale znakem špatného rozdělení moci - znak diktatury. Pokud chcete analyzovat dostatek zdrojů, nesmíte to dělat pomocí peněz, je lepší použít kila, litry, atd.

Skor rómsky ako rímsky, klamú rovnako "jako když tiskne".

Azmeg | 16.01.2018

Neverím im ani slovo. Už na nás majú ušitú pod dozor(c)om GP inú búdu, aj Pjakin sa o nej posledne zmienil, len treba počúvať medzi slovami. A že to nič pekné nebude.

chýba mi

9 | 15.01.2018

v tej zpráve hlavná príčina tejto krízy - kríza morálky

elity nas zachrani :- ))

Kari | 15.01.2018

Elity a mocipani soucasne doby privedou nasi zapadni spolecnost do oprcic, sami zbohatnou na miliony a pak budou hlasat, ze se ritime do propasti a musime byt mravni...To bude zas nejaka vycuranost, jak na nas jeste vice nejak vydelat.
Nebo (mozna) jinak. USA jsou zadluzeni na 20 trilionu dolaru, v zivote to nesplati a hrozi zhrouceni celeho systemu, a s padem dolaru bychom se svezli vsichni. Tak se musi vymyslet jiny " mravni" zpusob zapadniho zivota, protoze americky blahobyt na dluh proste nekdo zaplatit musi.
Nebo jinak. Elity sveta jsou osviceni Bohem a dnem i noci se trapi pro nas celkovy upadek, tak ve svem Rimskem klubu vymysli, jak nasi spolecnost svymi mravnimi zasadami napravit :- ). Jak to asi bude? :- )

a

Perun | 15.01.2018

Je tam mnoho zaujímavým vecí.
Každopádne je to nejaký náčrtok, ako asi myslia globálne elity, (GP?), resp. ich istá časť. Vrátane pápeža.

Dôležité aj bude, ako chcú tieto náčrty riešení presadiť, či majú na to. Mám pocit, že táto časť elít si dodnes (?) myslí, že napr. vyhrala studenú vojnu a tvária sa ako riaditelia zemegule. Pritom sú iba takí mravčekovia, ktorí chodia po vopred vyznačených trasách. (odtial aj napr. ich opakovaná a rastúca nervozita z Ruska, ale aj z iných slovanských štátov, s ktorými už nepočítali.)

Mnoho myšlienok tam je ale podnetných, len je otázne, či súčasné elity vôbec budú pripustené k nejakej ich realizácii, ked doteraz sa ukázali ako babráci či dokonca zločinci.


Re: a

Odpustky | 15.01.2018

jejich problém je, že nejdřív všechny spostě okradou a pak budou kázat o špatnosti "kapitalismu". Těmto lhářům něco věříte?

Re: Re: a

graul | 15.01.2018

Kde je napísané,alebo povedané,že tí čo nás okrádajú,bezbreho bohatnú vďaka liberálnemu kapitalizmu založenom na nekonečnom raste a tí čo napísali správu Rímskeho klubu,respektíve tí čo ich k tomu "vyzvali",sú jedni a tí istí?Môj pohľad je,že sú to dva úplne rozdielne tábory.Tí čo dali podnet na vznik tejto správy,chceli aby bol kapitalizmus už dávno nahradený.Prečo asi je vyzdvihnutá v správe Čína?V Číne je síce kapitalizmus,ale hlavné slovo má jedna strana a plánované hospodárstvo.

Vlastníctvo

AKatarína | 15.01.2018

"Také v oblasti nemovitostí dojde ke změně výhradního vlastnictví na model služeb a sdílení."

Vieme si predstaviť, čo to bude v praxi znamenať. Nasrať im na takéto nápady.

Re: Vlastníctvo

T. | 15.01.2018

Niekto si vie predstaviť družstvo a zdieľaný traktor

Re: Re: Vlastníctvo

Amus | 11.02.2020

Jasně, sdílené bydlení pro masy a paláce pro elity Římského klubu. Věří snad někdo, že se tito lidé uskromní a nechají připravit o majetek? Mocipáni se nám nějak nepoučili ze zkušeností reálného socialismu....proto ho chtějí vnutit direktivně celému světu. Jako příklad můžeme vidět otrokářský systém "sociálních pobídek" v tolik vychvalované Číně. Ten rozhodně povede ke zvýšené kreativitě a motivaci....:-)

Herman Daly

Přemek | 14.01.2018

Dovolím si upozornit na jméno člověka, s kterým svého času GP dost zametal, aby nakonec seznal, že jde o člověka nadaného velmi hlubokým a velmi komplexním vnímáním reality a analytickými i syntetickými schopnostmi. Ostatně, s myšlenkami a pracemi HD jsem byl díky Bohu seznámen a přestože to nebylo v době širšího naslouchání jeho konstruktivní kritice, zůstávají mi ve vědomí a použité v mé doktorské práci jsou mi k dispozici i v této aktivně zpracované podobě. Doporučuji se s pracemi HD seznámit a pochopit hloubu jeho sdělení.

Ke globalizaci

Přemek | 14.01.2018

Předně upozorním na Pjakinovu (nejen jeho) tezi, že globalizace je objektivní, ale způsob globalizace jako řízený proces je subjektivní jev. Pokud máte pocit, že je otázka zcela nového řádu "ábelským úkladem, pak vězte, že exisuje žádoucí forma a metoda globalizace v podobě naplňování Božího záměru, o němž také hovoří jiní. Právě v otázce globální populace je ukryt patrně největší problém, protože je zjevné, že původně lidská psychika je deformovaná u mnoha lidských jedinců natolik, že zůstávají pouze dvě reálné možnosti, jak těmto (ne)lidem zabránit parazitování na globální společnosti, což vede k plýtvání zdroji a současně k chaosu. První možnost řešení je sterilizace a repatriace do neobydlených nebo málo obydlených oblastí s prostředky nezbytnými k základní obživě (postupné vymření) nebo cílená terminace po předchozí selekci na a perspektivní a bezperspektivní. Tento proces již započal likvidací teroristů v Sýrii jako oné bezperspektivní skupiny. Řízení polulačního vývoje je po experimentech v Číně svěřeno jí, samontná terminace je věcí technologických nástrojů GP mimozemského původu. Sem patří i zásahy do globálníách elektronických informačních sítí směřijící k transformaci finančního systíému na neškodný a mocensky odcloněný nástroj zprostředkování transakcí. To vše je plánováno na příští desetiletí, v nutném případě pak i dříve. Římský klub a podobné instituce (struktury) jsou pouze momentálně používané think-tanky pro vytvoření alespoň nějak smysluplných a usutečnitelných řízených globalizačních změn, jež iniciuje GP. Nicméně faktor druhého centra globálního řízení, který se vytvořil (lépe řečeno již poněkolikáté v historii obnovil) na území RF pro vrcholově řídící složku GP znamená nutnost naučit se toto centum nejen respektovat a pověřovat je úkoly ve společném zájmu, ale také se snažit pochopit (převzít prvky lidské psychiky), zda je toto druhé centrum potenciálním globální řešením i pro GP. Dokud řídíte s dostatkem stabilních zdrojů, držíte se svých vektorů cílů i příslušného egregoru, jakmile vám ale začnou docházet nejen zdroje ale i čas na adaptaci řízení, dostanete se do vleku toho, kdo je zdrojově stabilnější, vybavenější a dokáže předkládat a aplikovat vlastní vektory cílů i metody a procesy, jež k nim vedou na bázi udržitelnosti. Lidské sounáležitost je globální perspektivou ve shodě z Božím záměrem a s možnou akceptací i u GP, resp. toho, co z něj v oblasti existence a řízení zbyde. Situace se vyvíjí rychleji než GP kdy předpokládal a jeho výkonné složky nyní čelá značnému tlaku na změnu řízení, neboť Putinova RF prokazuje, že metody GP byly nejen odhaleny, ale také úspěšně překonány. Jsem na základě dialogu s Bohem optimista.

Re: Ke globalizaci

Přemek | 14.01.2018

Omluva za chyby a překlepy, snad to nebrání porozumění. Je ještě dodám, že výše uvedený článek o zprávě RC je určitým náznakem, že se pod tlakem času skutečně začíná měnit i postoj GP k dalšímu vývoji, když fakticky iniciuje takovouto zprávu RC (Roma Club). Většina zmíněných bodů dává smysl i podle božího záměru, který je k nepoučitelným inteligentním bytostem značně kritický a ambivalentní. Pokud jde o pokusný balonek GP směrem k druhému centru řízení, může jít o hledání průniku a spolupráce využitím zdrojů druhého centra. Odtud pramení můj optimismus ohledně možné změny psychiky GP, možná na základě střetu s Božím záměrem nebo přímo s Jeho existencí či jejími nezvratnými projevy jako důkazy.

Re: Re: Ke globalizaci

Tomi | 15.01.2018

Podľa mňa sa nechávaš trochu zmiasť. Alebo som ťa len zle pochopil. Rád by som to nejak zasúladil s mojim chápanim.

To s tou selekciu povedzme dobrý a zlých a tých špatných dať, povedzme nekam na ostrov.
S tým súhlasím. Ale kto o tom bude rozhodovať a nazáklade čoho?
Treba si spomenúť, ako podobné pokosy dopadli v Rusku za Stalina. Trockisti to vyuzili k tomu, aby zlikvidovali všetkých normálnych ľudí a zostali iba Psychopati a zakomplexovaný úbožiaci. A tých pár normálnych čo prežilo sa proste muselo prispôsobiť.

Čo sa týka zmeny psychiky GP. V tom vidím tiež problém. Lebo ak sa chceme takto zaoberať GP. Tak by sme mali mať nielen hrubý obraz a nejaký popis. Ale musíme presne vedieť o čo sa jedná. Kedy sa bavime o niecom konkretnom co ma urcity vstah k ludom
A kedy sa o GP hovorí, ako o nejakom hrubom obraze - duchovnom princípe.
Na zaklade ktoreho mozme gp identifikovat a Do ktorého fungovanie môžme vedome zasahovať s cieľom dosiahnúť pozitívnu zmenu.

Či sa bavíme o doterajšom GP, ktorý je evidentne nepriatelský voči ľudstvu.
V tom prípade sa ale bavíme o neľudských entitách a bytostiach, alebo možno o neľudských bytostiach podobných človeku. V takom pripade by sme ale nemali užívať ich metody a robiť chybu ako stalin. Tym im len pojdeme na ruku a casom sa to obrati


Re: Re: Re: Ke globalizaci

Feer | 15.01.2018

Zdravim. Jakou konkretni ze Stalin udelal chybu? V tom vasem kontextu? Dekuji

Re: Re: Re: Re: Ke globalizaci

Tomi | 15.01.2018

Čistky.

Андрей Фурсов. Куда качнётся маятник истории

mir | 14.01.2018

Fursov k tomu čo robiť vk.com/andrey_fursov?w=wall-16758516_89361

Ke klimatickým změnám

Přemek | 14.01.2018

Není od věci si uvědomit, že klimatické změny jsou součástí širšího systémového adaptačního procesu terestrické biosféry. Antropogenní vliv je zde klíčový nejen ve vztahu k prahovým efektům, jimiž se spouštějí doposud neaktivní procesy nebo se mění ty aktivní, ale již i absolutní mírou kolizní zátěže biosféry. Celková spotřeba má převážně stále terminační, nikoli cyklický charakter, tj. většina koefektů výroby a odpadů ze spotřeby je energeticky nevratná. To znamená energetickou zdrojovou nerovnováhu všude tam, kde je čerpání nadměrné vzhledem k zásobám a případnému objemu obnovy. S výjimkou RF je globální bilance uhlovodíkovými energetickými zdroji zatížena dezinformacemi, jež udržují fikci o dostatečných zásobách v euroatlantickém a jím ovládaném prostoru. Zvýšení klouzavého teplotního průměru globálně hrozí cyklickým COx efektem v důsledku tání permafrostu a rychlé emise uvolněného metanu do atmosféry, o celkovem růstu acidity prostředí NOx nemluvě. je toho více z oblasti biosférických vědomostí, co činí z jak oteplování tak ochlazování obrovský planetární problém. Ono to řízení klimatu není lidmi bezpečně zvládnutou technologií a Atlanťané si nejsou jisti vlastní adaptabilitou, takže to GP nepodporuje. GP má ale zacíleno v desetiletém horizontu na globální finanční systém, neboť se ukázalo, že jde o základní příčinu socioekonomické nestability hrozící neřiditelnou chaotizací. Proto podporuje současné postuponé odstavování VP USA od vlivu na cokoli. Mějme na paměti, že se urychlením sociálního času zvyšuje tlak na GP a ten je nucen ze známých důvodů přenechávat iniciativu těm kdo disponují potřebnými zdroji nyní, což znamená větší prostor pro Putina a jeho řízení. S tím, jak se budou obstavovat účty US páníčků ruských poskoků, odvalí se tak další balvan bránící Putinovi plně rozvinout synergii domácího i globálního řízení.

Dědička Rockefellerů

Přemek | 14.01.2018

Není od věci si uvědomit, že stereotypní pohledy na globální rodinné kartely mohou klamat více než je zdrávo. Dědička Rockefellerů po letošní smrti Davida Rockefellera Sr. Eileen Growald je konsternována reálnou rolí jejího otce ve světě a je výraznou proponentkou světového míru. Můj kolega jí informoval, že je nejvyšší čas zlikvidovat US zbrojní průmysl a pokračovat v obsavování účtů militantního VP USA. I v USA se šíří egregor vnitří příčiny úpadku USA, nejen pomocí Trumpa řízeného GP, ale také v důsledku pomalého, ale přece probouzení vědomí občanů USA objevujícího kritické myšlení a snahu vymanit se z okovů dezinformací a fikce.

je třeba zpravu odmítnout a zvolit jiný koncept rozvoje lidstva

jan.tak | 14.01.2018

Je to zprava od globalistů jaký si představují svět
1 Většina lidí bude muset přejít na nízkokalorickou vegetariánskou stravu a na recyklaci veškerých věcí které používá a konzumuje což povede ke snížení IQ
2 plánuje se planetární vláda tedy diktát bez možnosti jakkoli zasáhnout volbami do jeji struktury volby a referenda budou omezeny pouze na mistní ůroven tomu se říká vytvoření doživotní aristokracie
3snižení tzv zlaté miliardy tedy zemí s vysokou životní ůrovní kde vysoká spotřeba zdrojů zajištuje potřebný standart pro sociální technologickou a ekonomickou stabilitu země USA a Evropa tedy budou rozvraceny
4 připrava na model Činy a KLDR kde uzká skupina mocných ovladá celospolečensky vlastněné prostředky a zbytek musí žit v nízkopříjmových skupinách bez možnosti sociálních výtahů a bez možnosti politicky a socialně měnit společnost
5jedná se pouze o to aby se zde zavřely brány gulagu země a zredukoval se počet odsouzených na míru která zajištuje vybrané skupině trvalý blahobyt a možnost být beze strachu z nekontrolované rebelie z množství které by nezvládly
6naprostá absence možnosti získání zdrojů mimo tuto planetu s touto možností tato zprava nepočítá Zájem globalistů je pouze ovládat a těžit blahobyt z udržitelné skupiny nikoli rozvíjet lidský druh

Krátka úvaha

Tata Tibor | 13.01.2018

Takže aby sme si to zhrnuli a nezahrabali sa do "titěrností".
Rímsky klub je predstaviteľom svetovej (v strarom ponímaní globálnej) elity vystupujúcej na verejnosti, zatiaľ čo rada tristo vystupuje v "utajení".
Rímsky klub je takisto neoficiálne najvyššou slobodomurárskou lóžou v Európe čo je duplicita vyššie uvedeného.
Správa zhŕňa najdôležitejšie výhrady odporcov ich doterajšieho akčného kurzu.
Doterajšia elita si stále chce udržať svoju elitársku funkciu ako to potvrdzuje v správe podstrkovaním svojich myšlienok o nevyhnutnosti celosvetového riadenia (samozrejme pod ich vizionárskym riadením).
Priznanie strácajúceho vplyvu nakoniec potvrdzujú predstavením cudzích myšlienok ako svojich vlastných presne v zmysle "Keď ich nedokážeš poraziť, postav sa do ich čela" s cielom postupne celý proces zvrátiť naspäť pre svoj vlastný prospech.
Pán Boh nás uchovaj od takýchto "osvietencov". Pjakin má absolútnu pravdu: "Každý v rámci svojich vedomostí pracuje vo vlastný prospech, a v rámci svojich nevedomosti v prospech niekoho kto toho vie viac". Dúfam že všeobecná vedomosť ľudstva je na dostatočnej výške aby ich odmietli, ale ako realista viem že to dopadne ako vždy.

Re: Krátka úvaha

openeyes | 13.01.2018

Áno, je to pravda, chlapci zistili, že rýchlosť myslenia elít len kopíruje poškodenia, ktoré tieto elity spôsobovali rôznymi programami svojim ovečkám - farmakológia, GMO, očkovanie, chemizácia poľnohospodárstva, nahradenie požívatín (p)otravinami, fosílne energetické zdroje, rozklad rodín a kultúr. Takže keď priviedli svet na okraj priepasti, zrazu sú nútení prijať pravdy, ktoré doteraz likvidovali.
Treba však využiť túto chvíľu a PODPOROVAŤ tie ich smery, ktoré sú v súlade s kozmickou Jednotou a súčasne zmeniť ich cieľový bod tak, aby sa po odvrátení snešného kritického stavu pokračovalo v prebratí riadenia smerom k výchove Čôoveka s ľudským vedomím a tak natrvalo eliminovať tieto poškodené entity.

Re: Krátka úvaha

Definitiva | 15.01.2018

Tata Tibor to vystihol. Myšlienky lotrov z Rímskeho klubu zodpovedajú spôsobu myslenia a života ľudí s tzv. zdravým sedliackym rozumom. Väčšina ľudstva žije skromne a ekologicky, odmieta honbu za bohatstvom a mocou.

K potravinám. Archeologické zdroje potvrdzujú, že ľudstvo sa pred 10 tis. rokmi začalo pestovať obiloviny. Veda hovorí, že tieto dávnoveký človek vyšľachtiť nemohol /genetické rozdiely/. Rastlinná strava bola základom výživy, človek sa vyvíjal a nedebilnel. Čiže človek je tisícky rokov biologicky nastavený, naprogramovaný /teória stvorenia/ rastlinnej strave.

Dnes o rastlinnej strave komplexne pojednáva MAKROBIOTIKA, strava tzv. chudobných v Ázii, ktorí nepoznajú civilizačné ochorenia, sú zdraví, fyzicky a duševne aktívni do veľmi vysokého veku.

Konzumácia živočíšnych bielkovín, mäsa, mlieka, je módou z USA a dnes je obhajovaná potravinárskymi a farmaceutickými korporáciami. Deti sú odchované amerikou a čo je zdravé, to nevedia a odmietajú! Živočíšna strava je pre človeka vysoko škodlivá, supermarkety vyrábajú generácie chorých, ktorých doktori liečia chémiou.

Spotreba liekov narastá, civilizačné ochorenia prudko stúpajú /už aj deti/, počet vyliečených je neznámy a počet úmrtí napriek "úspešnej" liečbe tiež iba rastie. Nekonečný rast, úspech civilizácie.

Z vlastnej skúsenosti s makrobiotikou: Zbavil som sa dvoch neliečiteľných civilizačných diagnóz, fyzicky a psychicky som neunaviteľný, keď som bol 20 rokov mladší, tak som sa cítil zaručene horšie, ako teraz. Laboratórny nález dokazuje, že žiadne vitamíny ani minerálie mi nechýbajú! Slabosť, únava, rôzne bolesti, krvný tlak, srdco cievne trápenia... je minulosť.

Campbel, Čínska štúdia
Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví

hm objavili drevené želiezko

dusan | 13.01.2018

Pojďme do toho!“ je do hloubky zaměřenou práci, na které se podílely desítky významných myslitelů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---tak myslitelia zistili že gdp nie je smerodatný ? to nikoho nenapadlo ako sa môže zem s gdp ako brazília alebo mexiko vzopreť, možno majú v gdp menej reštauračných služieb, pornofilmov, a zdravotnej starostlivosti ....
---konec éry fosilných palív - no a čo ak majú pravdu Rusi že ropa je abiotická, aj v roku 1000 sa malo niečo stať
---píše sa o vzdelaní a najlepsie clovek urobí ak pôjde za mäsiara a najkrajšie je to že toho kdo to nastolil nie je alebo ....oni ?
----takto by sme mohli pokračovať ďalej ale na čo, Hoxi ten článok je len na nasranie, vývoj sa vymkol kontrole
du

I to je prece v planu..

Tony Clifton | 13.01.2018

"vývoj sa vymkol kontrole"

https://youtu.be/ufMvWJoCm4Y

Re: I to je prece v planu..

du | 13.01.2018

prečo mám pocit že je tam tolko premenných že takéto plánovanie je len plánovanie a treba vojvodcu, ktorý tam nie je
du

Re: Re: I to je prece v planu..

Tony Clifton | 13.01.2018

Je to tvuj zivot. K cemu bys potreboval vojvodcu?

Re: Re: Re: I to je prece v planu..

du | 13.01.2018

vojvodca, generrál, leader - na čo sú dobrý taký ľudia ? ok, budem znova čítať su tzu art of war, tam to zistím, prešiel som ročným kurzom a mám pocit že ho potrebujem zopakovať, bez matematika ktorý'pozná kryptovanie nie je možné veľa veci v modernom strete a na druhej strane môžeš mať 100 ludí ktorí to nevyvýžia no a bez vojvodcov generálov leadrov nie je možné riadiť stret civilizácií a mám pocit že medzi tvorcami tejto správy nie je ani jeden, môžem sa mýliť ale tý ludia v Moskve nepoužívajú len dvtr, alebo sa zverujú verejnosti ako myslia ?
du

Re: Re: Re: Re: I to je prece v planu..

Tony Clifton | 13.01.2018

Tvuj zivot "stret civilizácií ".

Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

NWO dle KSB
Tony Clifton 13.01.2018
Tony Clifton 13.1.2018 o 12:01
Děkujeme. Komentář čeká na schválení.
To je vec: Listina základních práv a svobod článek 17
Čl.17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem…..

Odpovědět
Re: NWO dle KGB
Tony Clifton 13.01.2018

Re: Smazano 1 x

du | 13.01.2018

Tony, slobodný je len ten kdo môže ostatných zlopnúť/zhltnúť alebo sa nedá zhltnúť bez trvalej újmy, du

Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

A tak je to dle tebe spravne?

Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tomi | 13.01.2018

Teba to ešte neprešlo? :D

Re: Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

Kazdy ma svoje slabe chvilky ;) Rad tady vidim tvuj nick. Ozivujes to tady. Doslova

Re: Re: Smazano 1 x

Dušan | 13.01.2018

Prezradil si svoj svetonázor

Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

Reagujes sam na sebe, to je dobre

Re: Re: Re: Re: Smazano 1

Tomi | 13.01.2018

Porád si sem chodím čo to prečítať a sledovať osobnostný rozvoj diskutujúcich. A tiež Pjakina, ktorý zatiaľ moc nepohol. Ale v poslednej časti svojej šou sa priznal, že nevie správne vyjadrovať svoje emócie. To je podľa mňa moc pozitívne. Možno raz aj pochopí, že to môže myslieť dobre ale keď to povie sprosto, tak to moc dobra neprinesie. Našťastia má pravdu a na ľudí to už nezaberá, ako vyplíva s otázek. Sa mi páči, ako sa snaží pripísať KSB zásluhy za všetko dobré na tomto svete. On nikdy nesklame :D

Re: Re: Re: Re: Re: Smazano 1

Tony Clifton | 13.01.2018

Dulezity je prece tvuj osobni rozvoj. Nejen na techto strankach, ale tohle vis sam dobre

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smazano 1

Tomi | 13.01.2018

Jo, tak to je taky zaujimave. Rozvijal som sa na Ogame.cz
Uplatňoval som tam koncepciu.
Rozvinul som sa až tak, že už to nehrám. V živote mám iné priority. Taky som prispievanie doskusií na skoro vôbec. Tu som to moc nesledoval bo Ogame žralo vela času ale keď som ťa tu zbadal, tak som mal pred očami to video našeho víťaza svojích hier a neodolal som :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smazano 1

Tony Clifton | 13.01.2018

Thomas v každé inkarnaci miluje Izzi tak hluboce, že je ochoten udělat pro její přežití naprosto cokoliv. Bohužel si ale neuvědomuje, že zatímco vyvíjí obrovskou snahu o to, aby spolu mohli žít věčně, její život mu utíká pod rukama..

Vitezstvi?

https://www.csfd.cz/film/116226-fontana/prehled/

Ucim se zit nejen v predstavach. Jde to, tezko :)

Re: Re: Re: Re: Smazano 1 x

du | 13.01.2018

obvykle sem chodím ako du/dju a nie ako dušan ak si to myslel takto, nie som človek ktorý bal na základke dobrý v slohu aby som písal za viacerých,
du

Re: Re: Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

Myslel jsem to jinak, duj68 a je to vlastne jedno, protoze pisu hlavne sam k sobe :)

Re: Re: Smazano 1 x

du | 13.01.2018

-já neviem, čo je teda realita, že tý ktorý nás sprivatizovali nás majú radi alebo si myslíš že ludia s mojím názorom nemôžu mať chrbát alebo si myslíš že fr revolúcia bola o slobode
-je to iba surová realita, tak ako som na jednom hrobe videl nápis "my sme boli raz taký ako Vy a Vy budete raz taký ako my"
du

Re: Re: Re: Smazano 1 x

du | 13.01.2018

----------no a je na nás aký odkaz zanecháme my
du

Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tomi | 13.01.2018

A kto nás to sprivatizoval?

Re: Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

Jeste nikdo. Nedam se a ty?

Re: Re: Re: Smazano 1 x

Tony Clifton | 13.01.2018

Tady a ted. V tom je vsechno. Za chvilku koncime... Ber to v dobrem. Mozna to pochopi jen ti, kteri maji deti

Římský klub

Jura | 13.01.2018

Pár informací, které jsem kdysi o Římském klubu zjisti:

V pozadí za vznikem Římského klubu je rodina Agnelli - Giovanni Agnelli byl jedním z devíti zakladatelů společnosti Fiat. Stal se však jejím hlavním šéfem a hlavním majitelem, takže se ostatní historie zapomněla. Fiat pohltil mnoho svých konkurentů a do portfolia rodiny patří Juventus, The Economist, Chrysler, apod. Když byla olympiáda v Turíně, tak se mluvilo o tom, že skoro celý Turín patří této rodině. Do povědomí se rodina dostala i několika aristokratickými sňatky, takže dnes je již sama považována za aristokratickou (Bourbonská a Neapolská princezna plus nespočet dalších jen o trochu méně významných sňatků)

Samotný vznik Římského klubu je spojen s publikací z roku 1972 Meze růstu od D. Meadows a počítačového simulačního modelu World3.

Impulzem k vytvoření Římského klubu bylo empirické potvrzení teorie M.K. Hubberta z roku 1956. Ten ve své práci předpověděl vyvrcholení těžby ropy v USA na roky 1969-70, což se stalo skutečností v roce 1971.
Hubbertovu teorii ropného zlomu překryly mediálně více preferované Meze růstu se svými odlišnými křivkami vyčerpání zdrojů. Ty křivky jsou naprosto lživé co se týká prognóz produkce, ale pomocí nich a řízení debaty s jejich odpůrci se na původní teorii M.K.Hubberta na čas zapomenulo.

Potvrzuji tedy, že Římský klub má tradici ve falšování agendy a že tuto agendu dokáže prosadit do diskuse. Členem Římského klubu je např. Al Gore (takže vše týkající se CO2 obchodu s odpustky je součástí agendy Římského klubu).

Pravděpodobným cílem je ovládnutí alternativního vzdělávání přednesením další alternativy (pod jejich kontrolou).... a my se svou ještě nedopracovanou alternativou máme být upozaděni, protože oni si tu mediální pozornost získají.


Re: Římský klub

dusan | 13.01.2018

Ty vole, co2 odpustky he he to sa mi lúbi, je otázka čo zvyšuje co2 ---- ludia alebo slnko a jeho aktivita ---- mám pocit že na slnko majú jedine vysoko inteligentné hlavy
du

Přidat nový příspěvek