Je v Bibli důkaz, že Ježíš nebyl Bohem?

Je v Bibli důkaz, že Ježíš nebyl Bohem?

30.12.2017

Hox

 

Dogma o Trojici není v přímé jednoznačné formě v Bibli nikde obsaženo, je tam naopak mnoho míst, ze který vyplývá, že Ježíš se nepovažoval za Boha a nedělal si žádné nároky v tomto směru:

 

Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ (Jan 5, 30)

 

28 Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“

29 Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;

30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘

31 Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“

32 I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;

33 a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“

34 Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. (Marek 12, 28-34)

 

Všimněme si, že otázka zákoníka je vhodná záminka, aby se Ježíš mohl zmínit o dogmatu o Trojici, ale nic takového Ježíš nedělá. Je možné, aby Ježíš skrýval pravdu, kterou zná? Ježíš skrývat pravdu nemohl, neboť v tom obviňoval pozemské hierarchie „silných tohoto světa“:

 

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. (Matouš 23, 13)

 

Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili.“ (Lukáš 11, 52)

 

Ježíš explicitně odmítá existenci nějakého svého tajného učení:

 

Ježíš mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. (Jan 18, 20)

 

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. (Matouš 10, 27)

 

A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? (Marek 4, 21)

 

Proto ten, kdo chce trvat na tom, že Ježíš učil o Trojici, musí přiznat, že lhal, když odmítal existenci tajného učení, protože Ježíš nikde dogma o Trojici neprohlásil. Ježíš také mnohokrát říká že to co dělá, dělá ne svou mocí, ale mocí danou od Boha:

 

Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. (Matouš 12, 28)

 

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (Matouš 28, 18)

 

Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ (Matouš 20, 23)

 

Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ (Jan 5, 30)

 

Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 10)

 

Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (Jan 4, 23)

 

Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ (Jan 20, 17)

 

To vše je přímé kázání Jediného Boha, nikoliv Trojice.

 

Dogma o Trojici je prohlášeno v Symbolu víry, kde však není jediné slovo Ježíše. V Bibli je několik míst, která se dají vykládat jak v prospěch dogmatu o Trojici, tak v neprospěch. Jedno z nich:

 

6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. 7 Jsou tu tedy tři svědkové: 8 Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. 9 Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.

zde je však třeba říct, že se zachovaly důkazy machinací s textem Bible v tomto místě. Pokud si otevřeme pravoslavný synodální překlad, je v této kapitole ještě jeden verš navíc:

 

7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино.

7. Neboť tři svědčí na nebi: Otec, Slovo i Svatý Duch; a tyto tři jsou jedna podstata.

 

Celá pasáž v ruském synodálním překladu vypadá takto (zvýrazněn verš navíc):

«6. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть истина. 7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино. 8. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. 9. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие — больше...»

 

Ale například v první ruské bibli, Ostrožské, tento verš chybí:

«Сей есть пришедый водою и кровию, и Духом, Иисус Христос, не водою точию, но водою и кровию. И Дух есть свидетельствуаи, яко Дух есть истина. Яко три суть свидетлствующие Дух и вода и кровь, и три воедино суть. Аще свидетельство человека приемлете, свидетельство Божие более есть.»

 

Ve výsledku tedy:

- dogma o Trojici v Bibli v přímé podobě nikde není

- ale je tam mnoho míst, ze kterých plyne že se Ježíš nepovažoval za Boha

- a s textem Bible bylo manipulováno ve prospěch dodatečného ospravedlnění dogma o Trojici.

 

Tato poslední okolnost je nejdůležitější a je to defakto důkaz, že se jedná o špinavou hru. Pokud by na tom někomu nezáleželo, neexistovaly by v Bibli machinace kolem této otázky. Proč na tom však někomu tak záleželo?

 

Proto, neboť bez dogmatu o Trojici by Ježíš nemohl být prohlášen za Boha. Připomeňme, že Ježíš byl prohlášen za Boha hlasování na nikajském koncilu v roce 325, 218-ti hlasy z 220. A bez toho, aby byl Ježíš falešně prohlášen za Boha, nešlo na základě faktu příchodu Božího vyslance, vybudovat další variantu kultu Spasitele, který se obětoval pro dobro lidstva, který slouží k manipulaci a ovládání společnosti. Připomeňme, že příběh o Spasiteli, který byl zabit / obětoval se za hříchy lidstva, a po třech dnech vstal z mrtvých a vzestoupil na nebesa, je ve starověku opakující se téma a těchto kultů / chrámových mystérií existovala celá řada jako přes kopírák: Osiris, Adonis, Mitra a další... tento příběh je ve skutečnosti astro-teologický mýtus o „znovunarození“ slunce, které 21. prosince přestane klesat, 3 dny zůstává v nejnižším bodě a 24. prosince začne opět stoupat, „vstane z mrtvých“.

Když tedy přišel Ježíš se svým učením / poselstvím o tom, jak vybudovat království Boží na Zemi (společnosti spravedlivosti), hierarchie „silných tohoto světa“ použila tento zavedený kult ke zdeformování jeho učení, vytvořila jen novou variantu toho, co už existovalo jako dávno předtím, a opět to použila ke zotročení společnosti.

 

Vzato z opačného konce:

- aby mohl být fakt příchodu Ježíše zneužit pro další variaci kultu obětovaného Spasitele

- musel být Ježíš prohlášen za Boha, který se obětoval pro lidstvo

- a na to muselo být protlačeno dogma o Trojici, které bylo zavedeno na nikajském koncilu

- stejně jako bylo na nikajském koncilu hlasováním „určeno“, že Ježíš byl Bůh.

 

a jak už bylo uvedeno, zachovaly se důkazy machinací s textem Biblem s cílem podložení tohoto dogmatu. V součtu s faktem, že Bible nikde dogma o Trojici neobsahuje a naopak, obsahuje mnoho pasáží, ze kterých plyne opak (že Ježíš rozlišoval mezi sebou a Bohem), odpovědět na otázku o tom, zda Bible obsahuje důkaz, že ztotožnění Ježíše s Bohem je klam a manipulace, si může každý dle svého uvážení.

 

Jedná se přitom o zásadní otázku, protože řeč je o nahrazení Božího poselství lidskými výmysly (satanizmem). Jedná se o nahrazení informace, jejíž pochopení a osvojení by vedlo k tomu, že by lidé vybudovali ráj na Zemi (avšak nikoliv spotřební ráj), informací, jejíž dodržování vede k tomu, že život na Zemi připomíná spíš peklo a lidstvo je krok od sebezáhuby (globální systémová ekologická, ekonomická a biosférní krize a huntování planety – to Shora předurčeno není, jako to, čím by se člověk měl zabývat).

 

Diskusní téma: Je v Bibli důkaz, že Ježíš nebyl Bohem?

a co studium?

Dalibor | 16.10.2020

Na tomto webu jsou zajímavé články. Bohužel, tento článek od Hoxe mezi ně nepatří.

Když vidím úroveň myšlení a argumentace autora, je mi to líto, že mate hlavy mnohým a snižuje úroveň zde.

1) kdo chce znát odpověď na otázku, zda byl Ježíš Bůh, zda se pokládal sám za Boha, a jak jej viděli učedníci, bude se muset více snažit. Hlubší porozumění nikdy člověk nezíská přečtením jednoho článku a už vůbec článku ne od autorů typu Hox. Bude muset trochu více studovat, protože pravda je skrytá, musí se odhalovat, musí se vykopávat. Neleží na povrchu ani u cesty, že by se člověk „jen shýbl.“

přečtěte si evangelim Matouše nebo Marka nebo Lukáše sami. Zabere vám to cca jednu hodinu. Pokud se vám nechce číst ani mizernou hodinu, pak váš zájem o zodpovězení této otázky není hluboký, nelze jej brát vážně a diskuse s takovým jedincem je ztrátou času.

2) názor, že "náboženství je metla lidstva" je pravdivý, ale lidé se dopouštějí v tomto případě z 99% jedné typické chyby: Nerozlišují nábožnost a víru. Pokud této větě nerozumíte, tak právě nerozlišujete. Mícháte dvě věci dohromady.

Názory typu "náboženství slouží vládnoucím jako nástroj ovládání davů“ není správný, je to přežitek z komunistických dob, kdy tento názor šířili ateističtí učitelé na základních školách (pamatuji si to velmi dobře). Proč je špatný?

Jistě, existují jedinci, skupiny, frakce, které se snaží využít – zneužít náboženství ve svůj prospěch. Kdekoliv na světě, nejen v katolické církvi. Položte si ale důležitou otázku: „Je toto zneužívání skutečnou podstatou existence náboženství? Nebo je jím něco jiného?“ Daleko blíže jsou odpovědi ti, kteří si odpoví Marxovým výrokem „náboženství je opium lidstva.“ Toto je úroveň myšlení, kdy sedíme u stolu a přemýšlíme. Chcete-li se dozvědět více, chcete-li dojít dál, pak:

Všem jedincům, kteří zastávají toto učení doporučuji zkušenost s jedním jediným hluboce věřícím člověkem. Zjistíte potom, že takto prostě myslet nemůžete, pokud chcete znát skutečnou pravdu o tom, co je to náboženství. Teprve tady začnete vidět – že náboženství, to je ten viditelný systém zvenku, ale že existuje taky něco reálného uvnitř, a to se nazývá víra!

Ale i mezi „věřícími“ je spoustu nábožných lidí, kteří podle výroku „náboženství je opium lidstva“ skutečně mají potřebu všech těch vnějších skutků zbožnosti. Někdy je ale těžké usoudit, zda skrze vnější projevy zbožnosti člověk nakonec nepřichází ke skutečné víře, nebo zda z hluboké víry člověk přichází k vnějším projevům zbožnosti. Existují oba typy lidí.

3) Pokud chce někdo věrohodně něco dokazovat z Bible, pak to nikdy nevypadá tak, jak si počíná Hox – že si přihraje jen ty verše, které se mu hodí. Kdyby skutečně hledal pravdu, nalezl by dvě skupiny veršů – pro a proti, a pak by hledal. Protože však tak nečiní, jeho úroveň je prachmizerná, nedojde k žádnému rozumnému poznání.

Verš proti za všechny:
Matouš 16:15 Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?"
16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."
17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

4) Dogma o Trojici – je skutečně církevní naukou, a nikde v Bibli není psáno, že Otec, Syn a Duch svatý tvoří Trojici. Jenže, takto explicitně, jak by někteří rádi požadovali definice všeho možného - není Bible psána. A skutečně, z Písma vyplývá, že to tak je. Dokonce i z mnoha míst ze Starého zákona, když Bůh o sobě promlouvá, mluví v množném čísle:
Genesis 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

K významu slov – že se nejedná o „majestátnický obrat“ je třeba mít k dispozici výklady z hebrejštiny. Na to je dobrý Studijní Pavlíkův překlad Bible, nebo si najít příslušné pasáže od výborného profesora Jana Hellera (1928 - 2008).

Kdo chce znát skutečné odpovědi, musí hledat a to není zadarmo !!!!
Podle mých zkušeností, je ale drtivá většina povrchní, názorově plítká, hlubšího studia neschopná.
Takže tady ukazuji cestu a snažím se pomoci těm pár výjimkám, kteří budou hledat opravdově.


Dalibor

Re: a co studium?

DUM | 21.10.2020

Dalibor-nebudem uvádzať citáty z Biblie ktoré dokazujú že Ježiš Kristus je vtelený Boh Najvyšší,niekoľko som uviedol nižšie...Ja som veriaci,hlboko veriaci ale nie slepo veriaci a neberiem vonkajší doslovný prejav Biblie ako smerodatný.Zmysel Biblie je v jej vnútornom význame.A okrem viery používam štúdium,logiku,analýzu,syntézu,intuíciu a na základe toho určité vhliadnutia do duchovno-mystických tajov.Takže negatívny stav vrátane sebauvedomelých vonkajších foriem života a identít na Zemi bol vyfabrikovaný "za chrbtom"Najvyššieho Boha Stvoriteľa ním stvorenými pozitívnymi entitami ktoré chceli vytvoriť opak toho v čom žili a do čoho boli stvorení a stali sa padlými.Keďže Najvyšší nemal zatiaľ skúsenosť ľudského života a smrti tak sa inkarnoval-vtelil do osoby Ježiša Krista a po tejto skúsenosti (a vykonaní ďalšej nevyhnutného práce)sa stal Pánom Ježišom Kristom,Jediným Bohom Absolútnym.

Re: Re: a co studium?

DUM | 21.10.2020

nevyhnutnej

Re: Re: Re: a co studium?

DUM | 22.10.2020

To že na niektorých miestach sa Ježiš Kristus oddeľuje od svojho Otca je tým že bol vtelením oddelený v ľudskom tele a s ľudskou identitou.Vstaním z mŕtvych a po určitom čase nanebovstúpením a ďalšími procesmi zbožštil-absolutizoval aj to telo a stal sa Jedinou Absolútnou Bytosťou.Najvyššieho Boha mal predsa v sebe,vo svojom vnútri-oddeleného od navŕšenej identity-hrubohmotného tela.

a co hlubší studium?

Dalibor | 16.10.2020

Na tomto webu jsou zajímavé články. Bohužel, tento článek od Hoxe mezi ně nepatří.

Když vidím úroveň myšlení a argumentace autora, je mi to líto, že mate hlavy mnohým a snižuje úroveň zde.

1) kdo chce znát odpověď na otázku, zda byl Ježíš Bůh, zda se pokládal sám za Boha, a jak jej viděli učedníci, bude se muset více snažit. Hlubší porozumění nikdy člověk nezíská přečtením jednoho článku a už vůbec článku ne od autorů typu Hox. Bude muset trochu více studovat, protože pravda je skrytá, musí se odhalovat, musí se vykopávat. Neleží na povrchu ani u cesty, že by se člověk „jen shýbl.“

přečtěte si evangelim Matouše nebo Marka nebo Lukáše sami. Zabere vám to cca jednu hodinu. Pokud se vám nechce číst ani mizernou hodinu, pak váš zájem o zodpovězení této otázky není hluboký, nelze jej brát vážně a diskuse s takovým jedincem je ztrátou času.

2) názor, že "náboženství je metla lidstva" je pravdivý, ale lidé se dopouštějí v tomto případě z 99% jedné typické chyby: Nerozlišují nábožnost a víru. Pokud této větě nerozumíte, tak právě nerozlišujete. Mícháte dvě věci dohromady.

Názory typu "náboženství slouží vládnoucím jako nástroj ovládání davů“ není správný, je to přežitek z komunistických dob, kdy tento názor šířili ateističtí učitelé na základních školách (pamatuji si to velmi dobře). Proč je špatný?

Jistě, existují jedinci, skupiny, frakce, které se snaží využít – zneužít náboženství ve svůj prospěch. Kdekoliv na světě, nejen v katolické církvi. Položte si ale důležitou otázku: „Je toto zneužívání skutečnou podstatou existence náboženství? Nebo je jím něco jiného?“ Daleko blíže jsou odpovědi ti, kteří si odpoví Marxovým výrokem „náboženství je opium lidstva.“ Toto je úroveň myšlení, kdy sedíme u stolu a přemýšlíme. Chcete-li se dozvědět více, chcete-li dojít dál, pak:

Všem jedincům, kteří zastávají toto učení doporučuji zkušenost s jedním jediným hluboce věřícím člověkem. Zjistíte potom, že takto prostě myslet nemůžete, pokud chcete znát skutečnou pravdu o tom, co je to náboženství. Teprve tady začnete vidět – že náboženství, to je ten viditelný systém zvenku, ale že existuje taky něco reálného uvnitř, a to se nazývá víra!

Ale i mezi „věřícími“ je spoustu nábožných lidí, kteří podle výroku „náboženství je opium lidstva“ skutečně mají potřebu všech těch vnějších skutků zbožnosti. Někdy je ale těžké usoudit, zda skrze vnější projevy zbožnosti člověk nakonec nepřichází ke skutečné víře, nebo zda z hluboké víry člověk přichází k vnějším projevům zbožnosti. Existují oba typy lidí.

3) Pokud chce někdo věrohodně něco dokazovat z Bible, pak to nikdy nevypadá tak, jak si počíná Hox – že si přihraje jen ty verše, které se mu hodí. Kdyby skutečně hledal pravdu, nalezl by dvě skupiny veršů – pro a proti, a pak by hledal. Protože však tak nečiní, jeho úroveň je prachmizerná, nedojde k žádnému rozumnému poznání.

Verš proti za všechny:
Matouš 16:15 Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?"
16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."
17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

4) Dogma o Trojici – je skutečně církevní naukou, a nikde v Bibli není psáno, že Otec, Syn a Duch svatý tvoří Trojici. Jenže, takto explicitně, jak by někteří rádi požadovali definice všeho možného - není Bible psána. A skutečně, z Písma vyplývá, že to tak je. Dokonce i z mnoha míst ze Starého zákona, když Bůh o sobě promlouvá, mluví v množném čísle:
Genesis 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

K významu slov – že se nejedná o „majestátnický obrat“ je třeba mít k dispozici výklady z hebrejštiny. Na to je dobrý Studijní Pavlíkův překlad Bible, nebo si najít příslušné pasáže od výborného profesora Jana Hellera (1928 - 2008).

Kdo chce znát skutečné odpovědi, musí hledat a to není zadarmo !!!!
Podle mých zkušeností, je ale drtivá většina povrchní, názorově plítká, hlubšího studia neschopná.
Takže tady ukazuji cestu a snažím se pomoci těm pár výjimkám, kteří budou hledat opravdově.


Dalibor

Boh Hospodin,Najvyšší sa vtelil do Ježiša Krista ktorý sa stal Pánom Absolútnym

dum | 07.09.2020

"Kto vidí mňa vidí Otca,Ja a môj Otec sme jedno,Pán môj a Boh môj,Prv ako bol Abrahám Ja Som,Slovo sa stalo telom."

Bohočlověk

Jest | 03.01.2020

Proč je asi pojmenováván Ježíš Kristus jako bohočlověk? Ono je to již ve jméně, které mu lidé dali. Ježíš - člověk, Kristus - Syn boží, Bůh. Podívejme se na gotický chrám, kde je to vidět nejlépe. Jedná se vlastně o bránu, do které je volný vstup ze Země, uvnitř jsou vstupující věřící připravováni ve jménu Ježíše Krista k přestupu do vyšší formy bytí ve víře, že bude otevřen výstup, který je zde symbolizován oltářem. Ježíše Krista tedy můžeme chápat jako člověka ze strany lidí i jako Boha syna v jednotě s Bohem otcem, tedy jako interface, kde počátek, konec i cesta mezi nimi je v nedělitelné jednotě, tj v svatém, čistém Duchu.

Re: Bohočlověk

Jiří | 30.03.2020

Kristus je pojmenován jako bohočlověk, protože tak rozhodla skupina manipulátorů na koncilu tři sta let po jeho smrti.

Před stvořením byl Bůh jediný!

Anna | 12.02.2019

V době stvoření vydal ze sebe část své vůle jako samostatně ve stvoření působící a stal se tím dvojjediným. Když se ukázalo nutným dáti zbloudilému lidstvu prostředníka a čistota Boží nepřipustila přímé spojení s lidstvem, které se samo spoutalo, bez vtělení, oddělil z lásky část sebe k přechodnému vtělení, aby se mohl opět státi srozumitelným lidstvu a stal se tak zrozením Kristovým trojjediným. Až dosud to byl text: Abdrushin, Ve světle pravdy, kapitola 11., dále je moje poznámka: Duch Svatý (čili Boží Vůle) může na sebe brát formu (holubice) a vykonávat spravedlnost (pohyb). Kristus (Láska) přinesl Slovo. Tedy jsou Trojicí, kde Bůh Otec je hlavní, neboť z Něj všechno vzešlo, a zároveň jedno jsou.

Každý jsme součástí jednoty Boha

Miloš Cach | 19.08.2018

Naše kapacita mozku a schopnosti jsi dle vědeckého poznání z "nějakého" důvodu velice omezené, neví se proč, ale je možné že toto vše má své důvody z dávnějších dob které vysvětluje třeba TAJEMSTVÍ AMENTI. Naše schopnosti mohou být tedy i to že můžeme umět pracovat s energií na úrovni tvorby energie. Pokud všechny hmotné "věci" jsou z naprosto stejných částic a tedy bylo by možno z čehokoli silou mysli tvořit jakoukoli hmotu. Ano i to je možné že naše bytost myslí dokáže. Pokud to tak je pak jsme Boží bytosti abychom materializovali Lásku a tvořili tak vesmírné dění .... co bylo? .... nevíme, co nás čeká nevíme... co tvoříme dnes to je podstatné pro to co bude.

Kto je ako Boh

NamiR | 09.01.2018

Daný článok sa snaží samotnou Bibliou, respektíve jej časťou vyvrátiť alebo potvrdiť určité tvrdenia. Toto je bežná prax. Avšak, katolícka cirkev, ktorá považuje Bibliu za základný kameň, má okrem Biblie aj tzv. Tradíciu - koncil v Trente o tom píše - Cirkev sa riadi Bibliou a Tradíciou, sú rovnocenné. A taktiež každý koncil vydáva tzv Dogmy, ktoré upresňujú a objasňujú poznanú pravdu. Iba Bibliou a jej výkladom sa riadia všetci protestanti a vieme, že ich výklad nie je správny. Veď dajme teoreticky na jednu úroveň Katolícku Cirkev a napr. Svedkov Jehovových - obidve učia to isté, ale nad svedkami sa každý iba usmeje, proti Cirkvi ale bojujú všetci. Keď je teda Cirkev taká neškodná a neužitočná, prečo proti nej všetci bojujú? A ďalšie, nie je možné argumentovať iba jednou časťou Biblie. Biblia je celok. Apoštol Pavol hovorí v jednom v svojich listov: "...ak Kristus nevstal z mŕtvych, som ten najposlednejší a najúbohejší z ľudí... " avšak hneď dodáva, "..ale on z mŕtvych vstal a ja očakávam aj moje vzkriesenie..". A toto je tá hlavná otázka. Čo je po smrti. Je to koniec, alebo tam niečo je? Je mnoho hnutí, najmä ezoterika, ktoré šíria rôzne informácie a aj na tie Biblia odpovedá, tuším je to Izaiáš "... choď teda teraz za svojim veštcami a príveskami a čarami a nech ti oni pomôžu, ak ešte žijú...". No a potom tie informácie že Cirkev zneužívala svoje právo atď, nuž skúste si každý odpovedať, odkiaľ mali právo králi na kraľovanie nad územím. Kto je pôvodca tohoto práva? Aj na to Cirkev odpovedá, treba len hľadať. A keď pôjdeme až tak ďaleko, že dokonca spochybníme Kristovo Božstvo, čo spochybníme ďalšie? Že muž nie je mužom? (to sa už stalo). Čo sa stane keď odstránime poslednú autoritu? Nastane anarchia a boj každého z každým. Prekvapenie ale nastane, keď tá Autorita príde naspäť. No a taktiež v Biblii máme na to obrazy. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý odcestoval; Nebeské kráľovstvo sa podobá správcovi... atď.

Re: Kto je ako Boh

Tony Clifton | 09.01.2018

Co k tomu napsat? Asi se nejdrive zeptat zdejsich cenzoru, co u nich projde za odpoved.. vcera jsem se nezeptal a :)

Tak tedy, cenzorum na nervy a ostatnim na balalajku

https://youtu.be/KC9_0MXzcOw

Freedom

Tony Clifton | 09.01.2018

.

Re: Kto je ako Boh

OTO ZATKO | 14.02.2018

Ak si napríklad vezmeme Ježišove slová v Jánovi 10:30: „Ja a môj Otec sme jedno,” na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Všimnime si ale reakciu Židov na tento výrok: „Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nijako nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To teda naznačuje, že Ježiš chcel výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30) naozaj povedať, že je Bohom. Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu, reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

Ján 1:1 hovorí, že „to Slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že „to Slovo sa stalo telom.” Toto jasne naznačuje, že Ježiš je vteleným Bohom. Skutky 20:28 hovoria: „...Dbajte teda o seba a o celé stádo,….aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou." Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus. Skutky 20:28 hovoria, že Boh si vydobyl svoju cirkev vlastnou krvou. A preto Ježiš je Boh!

Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: „Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista (viď tiež 2 Petra 1:1). V liste Židom 1:8 Otec vyhlasuje o Ježišovi: „Ale Synovi hovorí: „Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva.““

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí za to, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení. Je mnoho iných veršov a pasáží v Biblii, ktoré svedčia o Ježišovom božstve.

Najdôležitejším argumentom, ktorý poukazuje na to, že Ježiš musí byť Bohom, je fakt, že ak by nebol Bohom, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jána 2:2). Jedine Boh mohol tento nekonečný dlh zaplatiť. Jedine Boh mohol na seba vziať hriechy celého sveta (2 Korintským 5:21), zomrieť a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou.

Re: Kto je ako Boh

OTO ZATKO | 14.02.2018

Aby sme pochopili Ježiša ako Boha na zemi, ktorý sa modlí k svojmu Otcovi v nebesiach, musíme si uvedomiť, že večný Otec a večný Syn mali večný vzťah skôr ako Ježiš vzal na seba podobu človeka. Prosím, prečítaj si: Ján 5:19-27, a to najmä verš 23, kde Ježiš učí, že Otec poslal Syna (pozri tiež: Ján 15:10). Ježiš sa nestal Božím Synom, keď sa narodil v Betleheme. On bol vždy Božím Synom od večnosti v minulosti, stále je Syn Boží a vždy bude.

Izaiáš 9:6 nám hovorí, že Syn bol daný a dieťa sa narodilo. Ježiš bol vždy súčasťou troj-jedinnosti, spolu s Duchom Svätým. Troj-jednota vždy existovala, Boh Otec, Syn Boží a Duch Boží, nie traja bohovia, ale jeden Boh existujúci ako tri osoby. Ježiš učil, že On a Jeho Otec sú jedno (Ján 10:30), čo znamená, že On a Jeho Otec sú z tej istej substancie a rovnakej podstaty. Otec, Syn a Duch sú tri spolu-rovnaké osoby, existujúce ako Boh. Tieto tri osoby mali a stále majú večný vzťah.

Keď Ježiš, večný Boží Syn, vzal na seba bezhriešnu ľudskosť, tiež prijal podobu služobníka vzdajúc sa svojej nebeskej slávy (Filipským 2:5-11). Ako Boh-človek sa musel naučiť byť poslušný svojmu Otcovi (Židom 5:8), keď bol pokúšaný Satanom, falošne obvinený mužmi, odmietnutý svojím ľudom a nakoniec ukrižovaný. Jeho modlitbami k svojmu nebeskému Otcovi požiadal o moc (Ján 11:41-42) a múdrosť (Marek 1:35; 6:46). Jeho modlenie ukázalo Jeho závislosť na Otcovi v Jeho ľudskosti vykonať Otcov plán vykúpenia, o čom svedčí Kristova veľkňazská modlitba v Jánovi 17. Jeho modlenie preukázalo, že sa podriadil vôli svojho Otca, ktorá bola, aby išiel na kríž a zaplatil trest (smrť), za naše porušenie Božieho zákona (Matúš 26:31-46). Samozrejme, On telesne vstal z hrobu, získal odpustenie a večný život pre tých, ktorí činia pokánie z hriechu a veria v Neho ako v Spasiteľa.

Nie je v tom žiaden problém, keď sa Boh Syn modlí alebo hovorí s Bohom Otcom. Ako už bolo spomenuté, mali večný vzťah predtým, ako sa Kristus stal človekom. Tento vzťah je popísaný v evanjeliách, aby sme mohli vidieť, ako Boží Syn v Jeho ľudskosti vykonával vôľu svojho Otca, a tým, že tak robil, zadovážil vykúpenie pre svoje deti (Ján 6:38). Jeho modlitebný život Ho zmocňoval a udržoval mu fókus na neustálom podriaďovaní sa svojmu nebeskému Otcovi. Kristov príklad modlitby je pre nás príkladom, ktorý máme nasledovať.

Ježiš Kristus nebol menej Bohom na zemi, keď sa modlil k svojmu Otcovi v nebesiach. On znázorňoval, ako je aj v bezhriešnej ľudskosti nutné mať živý modlitebný život a tak konať vôľu svojho Otca. Ježišove modlitby k Otcovi boli vyjadrením Jeho vzťahu v rámci Trojice a pre nás boli príkladom, že sa musíme spoliehať na Boha, skrze modlitbu za silu a múdrosť, ktorú potrebujeme. Keďže Kristus, ako Boh-človek potreboval živý modlitebný život, tak aj dnes Kristov nasledovník potrebuje.

Re: Kto je ako Boh

Jiří | 30.03.2020

Ta vaše tradice je jen snůškou mýtů, legend a lží, které měli podpořit nadvládu papežů a církve.

Re: Re: Kto je ako Boh

Juzek | 26.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=wu0ylaK5-z0&t=29s
Ježíš Kristus je starozákonní Bůh Jahwe - Stvoŕitel Svéta

Re: Kto je ako Boh

666 | 12.10.2021

Proste samé kokotiny...

Polemika.

Pavol2 | 07.01.2018

Je potrebné rozoznávať, čo povedal Ježíš pred ukrižovanim a po ukrižovaní. Pre neho to bola skúška v ktorej obstál aj so svojou matkou. Až po zmrtvichstaní mohol povedať: Daná mi je všetká moc na na nebi aj na zemi..... Kto chce vedieť viac, nech si prečíta veľdielo od Márie Valtorty, Evanielium, ako mi bolo odhalené. Tieto žabomyšie vojny boli dávno predpokladané a množstvo dalších proroctiev pre túto dobu. Tieto knihy nie sú obľúbené u veľkej časti katolíckej hierarchie.

Re: Polemika.

Hox | 07.01.2018

Knihu neznám, je někde dostupná?

Re: Re: Polemika.

xml | 08.01.2018

Namiesto omáčok posadnutej Valtorty, ktorej sa zjavoval duch vraj Krista a ukazoval jej obrazy svojho pozemského života odporúčam študovať materiály z iného súdka.

Konkrétne mám na mysli odborné autorské diela Jána Šafina:
https://www.databazeknih.cz/knihy/zil-niekedy-christos-historicke-svedectva-o-christovi-307313
alebo ohľadom mystiky:
https://www.alza.cz/media/vladimir-solovjev-a-hladanie-vecnosti-d5196397.htm?o=1

Pre lepší obraz o tomto autorovi je vhodné si vypočuť jeho odborný výklad chazarských dejín na SV:
https://www.youtube.com/watch?v=NXP4l5quIxs

Vzhľadom na jeho pôvod si môže dovoliť povedať/napísať viac než bežný smrteľník.

Re: Re: Polemika.

Pavol2 | 08.01.2018

Je to desať kníh. Dostať to v lepšom knihkupectve. Neviem ako v Čechách, ale na Slovensku nie je problém ich kúpiť.

Re: Re: Polemika.

Pavol2 | 08.01.2018

U vás má asi iný názov.

Ahoj

Pologramotny | 06.01.2018

Ja nerozumiem jednej veci.
Máte tu veľa o tom, aká je biblia podvrh - projekt na zotročenie ľudstva.
Skrátka čisté zlo. A potom tu ječlánok, kde v tej samej Biblii hľadáte nejaké dôkazy o niečom. Tomu proste nerozumiem.
A ďaľšia zádrhel je v tom, že Ježiš nazval
Svojou matkou a bratmi všetkých dobrých ľudí, ktorý ctia Božie zákony.
A tiež je tam, ako Ježiš kladie rečnícku otázku: Vari nieje napísané, Vy všetci ste Bohovia.?

Može to prosím niekto okomentovať, pretože si nejak neviem ujasniť o čo tu ide.

Re: Ahoj

Pologramotny | 06.01.2018

Len ešte dodám. Tiež si myslím, že Ježiš sa nepovažoval za Boha v zmysle Stvoriteľ / Všedržitel, ale na druhú stranu, ako boží syn (ako sa píše v biblii) bol akoby na pol Boh a na pol človek.
Pretože je tam o ňom velakrát písané, že je Boží syn, ale tiež syn človeka.

- toto prosím taky nejake komenty. Čo si o tom myslíte?

Re: Re: Ahoj

Hox | 07.01.2018

Všichni jsme boží synové, ne? Alespoň potenciální.

Re: Re: Re: Ahoj

Pologramotny | 10.01.2018

To ano

Re: Ahoj

Hox | 07.01.2018

To neodpovídá realitě, že by někdo tvrdil že bible je "čisté zlo". Jde jako vždy o rozlišení toho, co je tam od Boha, a toho, co je tam od pozemských hierarchií (tj. nepřímo, od Satana). Velká většina toho co je v Bibli je v pořádku, problém spočívá v tom, že toto žádoucí a dobré, je použito, aby bylo do (pod) vědomí člověka protlačena otrávené jádro, světonázorová lež, která člověka ochromí na úrovni vnímání světa a pohledu na svět. Pak se upřímný křesťan stává rukojmím sociálních inženýrů, kteří vyprojektovali Bibli.

Re: Re: Ahoj

Pologramotny | 10.01.2018

To ano. Suhlasim. Skutečne je nutné, ak to čítame, mali by sme si uvedomovat že to čo poznáme ako biblia je ve skutečnosti tak trochu podvrh, alebo jak hovoríte prerobená na projekt zotročenia.

Nemyslíte si ale, že keď sa povie, Biblický projekt zotročení, tak to môže byť zavádzajúce? V tom zmysle, že si ľudia hneť začnú myslieť, ako som napísal: čisté zlo

Je to práca Kolektivu Vp....
Jedná sa o knihu, kde autor s hlediska svojho chápania a znalostí / zistených informácii popisuje, ako bola bible zneužita?

Na internete som videl video s názvom:
Nejvetší príbeh všech dob.
Je to o biblii. Že sa jedná o astrologii. S čím som sa stotožnil, ale.
Autor toho videa akoby podsúva svoju domnienku, že sa jedná len o akúsi snúžku astrologických slátanin.
Akoby podsúval, že postava, ktorú poznám pid menom ježiš je iba zmyslená.
Ja si to nemyslím. Predsa v samotnej biblii sa píše: ako na nebi, tak i na zemi.

Avsak i vy lide jste a ne bohove

Tony Clifton | 02.01.2018

Už nebylo o čem mluvit. Rozsudek přečetl cařihradský patriarcha: "Jeroným z Prahy, mistr svobodných umění, avšak pouhý laik, je onou shnilou ratolestí, o níž praví Kristus: Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude jako ratolest a uschne. Protože se Jeroným navrátil k svým bludům jako pes ke svému vývratku, svatý koncil vyhlásil a vyhlašuje, že řečený Jeroným bude vyvržen jako shnilá větev, jež je suchá a mrtvá, a prohlašuje a vyhlašuje jej za kacíře a znovu upadnuvšího v kacířství, exkomunikuje jej, proklíná a odsuzuje."

Církev odsuzuje, ale církev, ehm, netrestá.... Jeroným je odevzdán světské moci.... Pacholci přinášejí vysokou papírovou čepici pomalovanou červenými ďábly. Jeroným na nic nečeká, hází svůj biret mezi preláty a sám si potupnou čepici nasazuje: "Náš pán Ježíš Kristus byl korunován trnovou korunou. Já za jeho místě a z lásky k němu rád ponesu tuto čepici."

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/198-schuzka-avsak-i-vy-lide-jste-a-ne-bohove--180920

Re: Avsak i vy lide jste a ne bohove

Július | 05.01.2018

Tony, pre teba ako ateistu, aby si mohol porovnať zločiny :
tu máš jednu epizódu "osvietencov" v akcii...

http://www.obcinst.cz/vendee-a-jeji-boj/

Předpokládá se, že v revoluční době, od roku 1789 do roku 1799, byl ve Francii usmrcen zhruba milion lidí; to odpovídá počtu francouzských padlých v první světové válce. K těmto obětem patřilo dvě stě padesát až tři sta tisíc obyvatel Vendée, kteří zemřeli buď během povstání, jež v malém rozsahu pokračovala až do Napoleonova nástupu k moci, anebo v důsledku represálií státního teroru: „Jestliže tato genocida, navzdory odpovídajícím záměrům, nedosáhla svého cíle, pak pouze a jedině pro nedostatečnost prostředků“ (Reynald Secher).

...Po bitvě u Savenay napsal republikánský velitel Westermann konventu: „Občané, už není Vendée. Zhynula pod naším mečem svobody, i se svými ženami a dětmi. Přihlížel jsem, když je zakopávali v bažinách a lesích u Savenay. Dle vašich rozkazů jsem dal děti udupat koňskými kopyty, ženy zabít, aby už alespoň nemohly porodit žádného banditu. Nemohu si vyčítat, že jsem ušetřil jediného zajatce. Všechny jsem je zničil (exterminé).“ .

Když už ve vězeních nezbývalo místo a na masové popravy se nadále nemělo „plýtvat“ prachem a olovem, přešlo se k praxi, při níž se rozsudky smrti vykonávaly utopením. Le baptême patriotique, „vlastenecký křest“, se prováděl především v Nantes a Angers, kde se oblečení a spoutaní zajatci vyváželi na Loiru a tam se topili. Kdo se pokusil uplavat, toho ubili. Obzvlášť zvrácené podoby nabývaly tyto noyades v „republikánských svatbách“: vleže k sobě byl svázán mladý muž s mladou ženou a společně pak svrženi do vody. Všechny tyto hromadné popravy se pořádaly jako lidová podívaná a není zpráv o tom, že by si zábavychtivý dav toto barbarství ošklivil. Proto lze jen stěží pochopit, jak došel jeden z klasiků revolučního dějepisectví, historik Jules Michelet, k závěru, že „revoluční násilí“ zabíjelo jen „s cílem zbavit se nepřítele“ a nikoli ho mučit.

...Pět tisíc utonulých obětí nezabila jen revoluční justice se svou vůlí ničit, nýbrž i sadismus a patologická sexualita jejích katanů. Přesto se jejich osud nemůže srovnávat s osudem těch, kteří padli za oběť opatřením pařížského „Výboru pro obecné blaho“. Poté, co počátkem roku 1794 vyšlehlo povstání posledním plamenem, obnovily se plány na totální likvidaci západního departementu, připravené už v dubnu předchozího roku: Vendée se měla stát „pustinou“, „hřbitovem Francie“; zmizet mělo dokonce i její jméno, v budoucnu měla oblast dostat název Vengé – „pomsta“. Když se záměr vyhubit obyvatelstvo otrávenou pitnou vodou ukázal jako technicky neproveditelný, byl genocidou pověřen generál Turreau. Jeho oddílům se říkalo „pekelné kolony“, colonnes infernales.


V šesti skupinách pronikly z východu na západ do srdce bývalé Vendée militaire. Jejich úkol vyjádřil samotný Turreau těmito slovy: „Každého banditu, na kterého natrefíte se zbraní v ruce, anebo který patrně zbraň vlastní, zabijte bajonetem. Stejným způsobem zacházejte s ženami, dívkami a dětmi. … Nešetřete ani ty, kdo jsou jen podezřelí. Všechny vesnice, tržiště, všechno, co hoří, vydejte ohni.“ Ušetřen neměl být nikdo. Generál Grignon, velitel první kolony, prohlásil: „Vím, že snad v této zemi přebývá několik dobrých vlastenců; to je jedno, všichni musí být obětováni.“


Mezi lednem a dubnem 1794 se ve Vendée odehrávaly nepopsatelně děsivé scény. Dokonce pokládáme-li za nevěrohodné zprávy kněží a roajalistů, našlo se i dostatečné množství republikánů, kteří neskrývali své zděšení. Jistý president distriktu psal v lednu jednomu z velitelů jednotek: „Tito vojáci, kteří si říkají republikáni, se oddali prostopášnosti, marnotratnosti a krutosti, jichž nejsou schopni ani kanibalové.“ A podle zprávy jistého důstojníka četnictva dal jeden z důstojníků colones infernales „…do žhava rozpálit pekařské pece a pak do nich házel ženy a děti. Důrazně jsme mu to rozmlouvali; odpověděl nám, že tak peče republika chléb. Zpočátku tímto způsobem usmrcoval ženy banditů, a k tomu jsme nic moc neříkali; ovšem pak křik těch nešťastnic Turreauovy vojáky tak pobavil, že ve své zábavě chtěli pokračovat. Protože už nebyly ženy roajalistů, sáhli po ženách vlastenců. Pokud je nám známo, zahynulo touto strašlivou smrtí třiadvacet osob, které se neprovinily ničím jiným než láskou k národu. … Když jsme se snažili uplatnit vlastní autoritu, vyhrožovali nám vojáci stejným koncem.“


Vyhlazovacím akcím republikánských jednotek padlo za oběť patnáct procent veškerého vendéjského obyvatelstva, to jest 117 257 lidí. Dvacet procent budov a staveb, neboli přes deset tisíc domů, bylo zničeno. Svědecké výpovědi o násilnostech tvoří dlouhou, jednotvárnou řadu hrůz. Zvrhlost likvidačních opatření ukážeme jen na dvou dalších příkladech, které dokládají novou kvalitu těchto vražedných orgií oproti masakrům minulosti. Revoluce měla být vládou „Rozumu“. Jaké zvrácenosti mohla taková vláda dosáhnout, prozrazovala už systematičnost teroru, projevovala se však i v racionalitě, s níž se uvažovalo o tom, jak mrtvých nepřátel využít pro republiku. Vojáci generála Crouzata spálili v Clissonu na kovovém roštu sto padesát žen, přičemž odkapávající lidský tuk zachycovali k dalšímu využití. Při nejrůznějších příležitostech se mrtvoly také stahovaly z kůže; již ve zprávě ze srpna 1793 konstatoval znalecky Robespierrův věrný nohsled Saint-Just: „V Meudonu vydělávali lidskou kůži. Mužská kůže je pevná a kvalitní, lepší než kamzičí. Ženská je měkčí, ale méně odolná.“

Re: Re: Avsak i vy lide jste a ne bohove

Tony Clifton | 05.01.2018

Když to čtu, tak mě zaráží, proč tě níže tak pobouřilo prohlášení tvého papeže? „Nikomu teda nemôže byť odňatý nielen život, ale ani samotná možnosť morálnej a existenciálnej záchrany, aby sa napravil v prospech komunity“, „zanedbajúc prednosť milosrdenstva pred spravodlivosťou“ Tak třeba, mně se to jeho prohlášení líbí, i když nejsem křesťan a není to můj papež.

Nevím, kde se v tobě bere ta potřeba mě něčím onálepkovat. Copak si nedokážeš představit svět bez -ismů?

„ale ty tajíš svoje náboženské presvedčenie“

„Tony, pre teba ako ateistu“

„A ešte niečo Tony, až by som dal teba do súvislosti s ateizmom a potom s vraždami, ktoré konali ateistické vlády po svete, keď mali moc, tak si si z toho vyšiel veľmi zle.. A nebolo by ti príjemné, keby som písal, že Pol Pot je tvoj brat.“

Napsal jsem ti, že církve a náboženské organizace považuji za sekty obalené zlatem a šup, už jsem u tebe ateista (bezbožný). Ano, zapomněl jsem, že ke zbožnosti je zapotřebí příslušná legitimace od “svatá bůh“ s.r.o. ©, ale tím však nic dalšího netvrdím, protože nemám potřebu se ti zpovídat.

Zrovna čtu Epos o Gilgamešovi, tak ti potom dám vědět, jaký na mě Noe udělal dojem ;) „Až dosud Utanapištim jen člověkem byl, nyní Utanapištim a jeho žena ať podobni jsou nám bohům“. Měj se, Julo

PS: diskuze k ateismu tady již probíhala viz. Kammerer
http://leva-net.webnode.cz/products/stvoreny-zivy-vesmir-a-dialekticka-metoda-v-praxi/

Жизнь допотопной цивилизации. Рассказывает Валерий Пякин

K.K. | 02.01.2018

О состоятельности параметров хронологического приоритета в КОБ и их противоречие с некоторой технологической фактологией. Допотопная цивилизация и её наследие. Биогенный и техногенный пути развития. Детский сериал "Чародей" ("Spellbinder", 1995) и его продолжение "Чародей: Страна Великого Дракона" (1997)

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

trojjedinosť

AKatarína | 02.01.2018

Trojjediný Boh je pre mnohých ťažko pochopiteľný pojem. Neviem aký postoj majú k otázke trojjedinosti iné "cirkvi", ale podľa pravoslávneho učenia Otec nieje "totožný" so Slovom (vtelené Slovo je Syn) a Duchom. Slovo a Duch nestvorení existovali s Otcom v jednote a od Počiatku. Otec, Syn a Duch sú trojjediným Bohom.
To čo Ježiš vraví je, že nieje Otec ani Duch. Keďže je Synom Otca, je to to isté ako by sa stotožnil s Bohom (pozor nie s Otcom). Aj preto bolo židovstvo v tých časoch tak pobúrené.

Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
(Jhn 5,18)
-Tu je podnet na zamyslenie: prečo je Syn Otca rovný Bohu.

Z článku mám dojem, že za Boha považujete jedine Otca, ale Boh je trojjediný, nieje to "len" Otec, je ním Slovo aj Duch.

Re: trojjedinosť

Hox | 04.01.2018

Slovo Boží je plod tvoření, materiální svět.
Duch Svatý není nějaký subjekt s vlastní vůlí, ale energoinformační proud od Boha, Bůh sesílá ducha svatého na toho, na koho chce. Duch Svatý = informace od Boha.

Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

To je tvoj výklad a pohĺad.
Slovom Božím sa označuje Ježiš Kristus a ten nie je materiálny svet, ale Bohočlovek, 2 božská osoba.
Duch svatý je 3 božská osoba.

Tvoje názory, sú len názormi ,ktoré si prijal a opierajú sa o autorov KSB a nie o Bibliu, a NZ.

Sú to viacmenej len ďalšie gnostistické názory. podobné ,ako v ĺubovoĺnej náboženskej sekte.

Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 04.01.2018

To, že Duch svatý není nějaká osoba, ale informace od Boha, je potvrzováno samotnou Biblí.

Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

Nie je, na čo som už poukázal aj priamo v príspevku o dokaze Trojice z Biblie.

Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 04.01.2018

Nepoukázal. Bible neobsahuje důkaz trojice, naopak, obsahuje v přímé podobě informace popírající trojici.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

Tvoj názor, ktorý si doteraz nedokázal. Pokladám to za lož.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Sirka | 04.01.2018

V Zakone sa nejako slovo informacia nevyskytuje pokial viem. Slovo je latiskeho povodu a nateraz nie je jasne, co si pod nim predstavovat. Vyuziva sa az modernej dobe s dalsim vynalezom tzv. agentom. V informatike potom informacia stoji v opzicii voci datam, kde jedny a tie iste data mozu reprezentovat roznu informaciu v zavislosti od sposobu kodovania, tj. reprezentacie. Prenos slova informacia na problematiku nabozenstva moze lahko zviest na scestie, nakolko osekava vyznamy slov a ich ucinok na cloveka. Lahko mozno totiz prekrutit napr. slovo "posolstvo" na "informacia", dovedene ad absurdum k tvrdeniu, ze v NZ je "informacia o laske".

Dostavame osvietenie, napomenutie a nie informaciu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 05.01.2018

Nevšiml jsem si, že bys svoje názory dokázal nebo to vůbec zkoušel, jsou to pouhé tvoje názory, nic více.
Svůj názor nikomu ho nevnucuju, takže otázka o důkazech je nesmyslná, jsou to věci určené k zamyšlení, ne k mlácení o hlavu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 05.01.2018

Svoj názor vnucuješ už len tým, že píšeš verejne články so "svojimi názormi" a kvoli tomu máš aj web, kde si admin a tým sa snažíš ovplyvniť myslenie ľudí.

Už len názov článku "Je v Bibli důkaz, že Ježíš nebyl Bohem?"

má evokovať, že v Biblii nie je dokaz, že Ježiš je Boh.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 05.01.2018

On si dnes nemůže každý založit svůj web a psát svoje názory?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 10.01.2018

Može, Hox, ale problém je inde. Ty napíšeš svoj názor :

"Bible neobsahuje důkaz trojice, naopak, obsahuje v přímé podobě informace popírající trojici."

Pritom nie si biblista, nemáš poriadne preštudovaný SZ, NZ, teológiu RKC, keby si mal debatu s znalcami na túto tému, tak sa tvojím názorom vysmejú...

Pravda sa totiž nehľadá štýlom, že niečo dobre nepoznáš a hodíš si tam svoj výklad, pretože je to len interpretácia a to je v poriadku.
Takýmtio sposobom ovplyvňuješ ľudí, neznalých problematiky a s menším infom ako máš ty.
Taký prístup pokladám za manipulačný a neseriózny.

RKC nevyvodila dogmu o Trojici zo vzduchu, ale z toho, čo je v SZ a NZ ako podklad...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 11.01.2018

Ty máš za to, že Bibli můžou rozebírat jen tzv. autority, a vykládat, jak ji správně chápat, já jsem toho názoru, že každý má právo na vlastní názor a závěry, a je v jeho moci si je udělat i na základě intuice a zdravého rozumu, takže se logicky nemůžeme v této otázce shodnout.
Co se týká tzv. expertů, je dokázáno, že se většinou pletou a zdravý selský rozum (cit pro míru) vítězí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 12.01.2018

Možeš nájsť, kde píšem, že Bibliu možu rozoberať a vkladať LEN autority ?
To ozaj nechápeš, čo som tam písal ?
Keď chirurg urobí komplikovanú operáciu a vyjadrí sa k akým záverom došiel, tak, iste, možeš sa aj ty vyjadriť, ale budú mať tvoje závery rovnakú KVALITU ako závery chirurga, ktorý medicínu roky študoval ?
Nebudú.
A že máš intuíciu a zdravý rozum, ako ti to pomože v zvýšení kvality svojho názoru na chururgickú operáciu, keď nepoznáš danú problematiku ?
Na to ti nepomože intuícia a zdravý rozum. V takom prípade to nestačí.
Človek so zdravým rozum bez vzdelania problematiky nevyvodzuje kvalitné závery, a to je tvoj prípad, ohľadom Biblie.

Či sa experty pletú alebo nie, to ťažko posúdi neznalec posudzovanej problematiky.
Jeho závery budú nedostatočné, vysoko pravdepodobne chybné a hlavne diletantské - neprofesionálne.

Re: Re: Re: trojjedinosť

Hox | 04.01.2018

A logikou a zdravým rozumem navrch.

Re: trojjedinosť

ludo | 04.01.2018

Slovo(ako inotaj ľubovoľného spôsobu kódovania nejakého javu-procesu-deja s účelom jeho prenosu, transformácie, či prosto riadenia)=Miera=Boh

Duch a Syn sú v tomto zmysle skôr
InFormácia
a jej
materializácia

Ide teda v podstate o princíp tvorenia.
Podobne ako pri panteizme ide o zbožšťovanie prírody,
či pri antropomorfizme o zbožšťovanie človeka.

U tzv. "nepochopiteľného tajomstva svätej trojice"
ide teda z pohľadu religionistiky (i pôvodnej teológie)
o kombináciu, mix antropomorfizmu a panteizmu,
ktorá má ten "bonus", že zastavuje Človeka zdravo sedliacky,
konštruktívnô-kriticky myslieť a zvádza ho k slepej viere.

Tým ho vydáva do rúk príslušného umelého kultu (podprahového programu). V tomto zmysle sú prakticky všetky dnešné pseudokresťanské deriváty silno ezoterické a ešte presnejšie exoterické, keďže ide o verziu pre plebs-stádo.. manipulované programom starých pastierov a ich dnešných mocenských následovníkov, ktorí o daných základných polititicko-teologických manipuláciách nemusia mať ani základné vedomosti a prosto sa len "vezú".

Vieme však, kam ide ten vlak.. stádo vezúc.. rošňoVodci stále ešte žúrujúc v ošiali rituálov po dlhej noci..
Ani len NEBO ich cieľom nie je,
to miesto bez Boha (NiEt BOha),
kde egocentrizmus sadomasochisticko-obetavý drieme.
Stačí sa však prebudiť a koniec začiatku pre všetkých,
činmi svojimi vylúdiť..

Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

Tajomstvo svatej Trojice a jej výklad nepochádza z antropomorfizmu alebo panteizmu, ale z evanjelií, vrátane naznačenia v SZ.
To, čo napísali evanjelisti v NZ je to, čo ich učil Ježiš Kristus.
A boli ochotní za to aj zomrieť, pretože tomu verili.

Zbytok, čo píšeš sú len tvoje manipulácie, kde sa snažíš bez dokazov dokázať, že učenie o Trojici je blbosť, len na to nemáš patričné argumenty.

Mimochodom Trojica sa dá pochopiť minimálne čiastočne aj na základe prírody.
Voda je v III skupenstvách, pevnom, kvapalnom a plynnom. V každom takom skupenstve má inú formu a aj určité iné vlastnosti, ale podstata sa rovnako nemení, podstata je to, že ide o vodu H2O.

Rovnako Boh je len jeden, ale má 3 Božské osoby, ktoré sa v rámci jednej podstaty - teda božiej prejavujú s určitou odlišnosťou, pričom podstata zostáva stále rovnaká.

Re: trojjedinosť

Pe-tri | 04.01.2018

Jste docela blízko. Za sebe doplním úvahu takto:

Trojjediný Bůh je primárním autorem/tvůrcem všeho a jako takový produkuje pouze myšlenky. Aby se nám to nepletlo, pojmenujme si jej Bůh Duch. Aby se tyto jeho (jakékoliv) myšlenky (výdechy a nádechy Boha Ducha) byly schopny realizovat/materializovat/diferencializovat, obsahuje primární myšlenka Boha Ducha, maje právě tuto realizace na mysli, princip funkčně v tvůrčí posloupnosti nedělitelné souhry tří aspektů. 1.aspekt, známý jako Bůh Otec je vyzářením/výdech myšlenky primární, tvůrčí myšlenky (tvořící světy) v externí formě (tedy mimo Boha Ducha existující) myšlenky, že právě tento 1.aspekt bude základem/zdrojem/vládcem/otcem všeho dalšího stvořeného. Fyzikálně si lze tento 1.aspekt - Boha Otce modelovat jako Velký třesk a s tím související vznik prvotních mlhovin. Prvotní tvůrčí posloupnost (výdech), se ve druhém kole projevila ve vzniku 2.aspektu diskutované triády a to vznikem Boha Syna. Bůh Syn je produktem Boha Otce a v tvůrčím principu představuje aspekt/složku, která strukturuje prvotní energii do funkčních kosmických/energetických struktur, tedy reprezentuje/zodpovídá za energetickou/tedy zdánlivě hmotnou složku tvorby. V tvůrčí posloupnosti však chybí ještě jeden aspekt. Dalo by se říct, že zatím zde máme pouze prostředky a vůli k tvorbě., Co nám chybí ? Chybí nám ředitel celého tvůrčího procesu, zdroj myšlenek ohledně toho, jak (do čeho) se mají potenciální energetické struktury konkrétně strukturovat, zhmotňovat. A právě tento řídící 3.aspekt je znám jako Bůh Duch Svatý (neplést s pojmenováním celé triády - Bůh Duch).
Rekapitulace:
Trojjediný Bůh = Bůh Duch - svým dýcháním (Big Bangy, evolucí a involucí, Dechy Brahmy) tvoří a ničí světy. Nedýchá však žádné hmotné či energetické substance, ale myšlenky !!!
Bůh Otec - 1.aspekt/složka triády, reprezentuje všemu vládnoucí princip Boha Ducha, protože vše je dechem/myšlenkou Boha Ducha, nic mimo neexistuje a nic jeho dýchání nemůže vzdorovat.
Bůh Syn - 2.aspekt triády, reprezentuje energetické/hmotné struktury (ve skutečnosti ale mentální struktury), vědomím tvorů vnímané jako vesmír, světy, sféry atd.
Bůh Duch Svatý - 3.aspekt triády, reprezentuje řídící složku tvůrčího procesu/principu. V tvorech se projevuje jako vědomí/inteligence.
A v tomto smyslu je úkolem nás všech, pochopit, porozumět tomu, že vše je z principu/povahy jen částí myšlenky Boha Ducha a v tomto smyslu jsme jen částí jeho Myšlenky a v tomto smyslu je vše jen Mája. A život je mentální hra Boha Ducha, ve které jde o to, v jakém stavu se stihneme k Bohu navrátit (v jakém stavu nás vdechne) před jeho dalším výdechem. Když ve stavu OK, v jeho dalším výdechu budeme v jeho hře povýšeni (individuální stav si trvale neseme ve své vlastní osobní signatuře).
P.
ps. Konsekvence ohledně principiálního rozdílu mezi časovostí dýchání Boha Ducha a časovostí dějů/procesů obsažených v jeho myšlenkách/světech - za domácí úkol:))

Re: Re: trojjedinosť

jardob | 04.01.2018

Pe-tri,
ale aj takýto pohľad na vec dokazuje, že záleží na všetkých ľuďoch okolo nás, na všetkých bytostiach v Prírode, aj na globálnych procesoch, vrátane GP.
Lebo "iskrivou" podstatou sme všetci bratia, deti jedného Boha. Ak by sa každý staral iba o vlastný rozvoj a svet ponechával zlým duchom (ako mám často dojem z budhistov), tak takýto svet by sa iba prepadal čoraz hlbšie do temnoty a budúce inkarnácie by boli na tom čoraz horšie, a mohli by sa ocitnúť v nemožnosti sebapoznania. Starať sa len o vlastné "povýšenie" a nechať ostatné duše svojmu osudu, mi príde asi tak zvláštne a nepochopiteľné, ako logika biblického tvrdenia: Ako mohol mať Lucifer v sebe najviac svetla (etiky), keď sa ukázalo, že ho hryzie závisť?! Aké nešvári by potom museli mať anjeli s menším svetlom.

- Ak správcovia planét chyby nerobia, čo sa stalo s planétou alebo mesiacom, za marsom, kde je teraz asteroidový pás?

Re: Re: Re: trojjedinosť

Pe-tri | 04.01.2018

- V té starosti o sebe jde o to, jestli chápeme, že pomáhat druhým můžeme až když jsme se k pomoci sami kvalifikovali. Tedy platí ono okřídlené - nejdříve pomoz sobě (skrze sebepoznání přinášející sebeproměnu/odosobnění tedy seberealizaci) a teprve potom ostatním.

- Starost o evoluční parametry planet (včetně Země) není problémem na nich inkarnovaných bytostí (na Zemi tedy lidí). Ty mají své vlastní, karmické problémy, které mohou právě na té či oné planetě optimálně řešit. Ano i s pomocí seberealizovaných bližních.

- Starost o celek pak spočívá v úkolu přidat ke společnému dílu právě a jenom (!) svůj jedinečný díl/příspěvek, analogicky ke střípku do mozaiky/puzzle, kde jenom jedno jediné - to správné provedení/varianta/stav je k užitku celku. Ostatní je kontraproduktivní páchání dobra. Prostě to Werichovo - ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Ale nikdo se přitom neplete do díla/profese/výzvám druhým. Potíž je ale právě v tom, že nikdo nechce dělat NIC, ani to své, natož za druhé. A na tomto postoji bohužel skutečně lze úspěšně parazitovat a zotročovat.

- Luciferovy emoce bych s lidskými moc dohromady nedával. Asi zde nepůjde o jednoduchou souměřitelnost či analogii, nemyslíš ?

- S těmi planetami a jejich správci to už je problematika z výukového předmětu - paprsek tvoření - na vyšší dívčí. Jak bys například přijal výrok: veškerý organický život na planetě Země je jejím smyslovým orgánem, jehož primárním účelem je být "energetickým komunikačním portem/zařízením s okolním vesmírem" ? A tak když se nějaké zařízení pokazí, bývá adminy nahrazeno novým. Paprsek tvoření je posloupnost analogická s hudební oktávou, kde každý vývojově následující stav/tón je frekvenčně o přesně daný interval posunut (proto akordy=triády/tercie, kvarty, kvinty atd. fungují, tedy ladí čili jsou harmonické...). Tvůrčí proces tedy není spojitý proces, ale probíhá/je laděn právě v těchto vícetónových, odstupňovaných etapách/krocích = trojice/triáda/tercie jedním jest:) Co je mezi nimi (alá čtvrttóny) je postradatelná a nahraditelná disharmonie...

Měj se a dík za reakci.

P.

Sai Baba a iní

Jox | 02.01.2018

V mene otca i (a) syna i (a) ducha svätého...

Bol Sai Baba Bohom?
- bol schopný "pričarovať" veci
- bol schopný nahliadať do sŕdc a myslí inych
- bol teda schopný robiť zázraky...
Poďme ďalej drahý doktor Watson, poškriabal sa Holmes,

V mene Otca = Hierarchicky najvyššieho riadenia
V mene Syna (a dcér) = tých, ktori nosia v sebe božiu iskru. Či tomu verite alebo nie faktom je, že sme zložení na úrovnikvantovej s tych istych častíc..
A Ducha svätého...
Tu sa pozastavím. Aby bolo jasnejšie v tomto pojme, skúsim pár viet, ktoré nás učili:
- vstúpil doňho Duch svätý
- osvietil ho Duch Svätý....
No ono najlepšie sa maskuje niečo, keď je v tom aj 100% pravdy, no význam je pre masy skrytý, pretože absentuje buď obraz ku slovu či vete, alebo pochopenie mechanizmu práce...
Duch svätý v ponimaní môjho pochopenia po práci s vyšším vedomím v tibetských meditáciach ma prestúpil viackrát. Je to totiž stav, kde nájdete tú zásuvku, ktorá Vás napojí na vyššie energetické polia. Neviem s nimi robiť, to príde, keď na to budem mentálne a energeticky pripravený, no napiť sa svetla sa viem.
Ježíš či Issa, Iesos Christos, ako mu rôzne kongregácie hovoria je vždy zobrazovaný okolo hlavy s aureolou. Ako rozsvietený veniec LED lámp.
On bol napojený permanentne. Zmenilo mu to vnímanie sveta. A stal sa zdrojom svetla, ktoré zapaľovalo fakle okolo neho...
Premýšľali ste, prečo všetci jeho učedníci boli zobrazovaní s takou podobnou aureolou okolo hlavy, no za bohov ich nikto neprehlasuje?
A čo dnešný hodnostári cirkvi? Prečo u nich, u pápeža absentuje tento znak?
Prečo sa neuči o tom, ako sa nechať prestúpiť Duchom Svätým v kresťanskej viere? Ale je to učené v Tibete, odkiaľ jeden z Dalailámov daroval Pápežovi Kristovo učenie, jeho evanjelium, jeho slová...

Vrátim sa späť ku Sai Babovi. Bol to vynimočný človek a napriek tomu, že žijeme v dobe digitalizácie, žijeme v dobe vedeckej revolúcie techniky, okolo neho vznikol kult.
Čo by jeho schopnosti a učenie urobilo pred 2000? rokmi?
Tento prispevok nie je na to, aby ma či jedna či druhá strana presviedčala o svojej pravde, prečo?
Skúste experiment. Každé ráno si napíšte 10 krát tuto rovnicu 3x3=12
Po troch mesiacoch, keď sa Vás niekto spýta koľko je 3x3 poviete automaticky 12. Po X rokoch bude automatizmus v mozgu nezvratný bez enormného usilia, ktoré bez osvietenia (Force Major, Vyššej moci, aj v tychto terminus technikus sa nespomina boh, ale vyššia moc hovoriaca udalosťami) nezlomíte. Chcenie nestačí, musí byť osvietenie alebo dostatočná motivácia na prekonanie bolesti s tým spojenej...

Buďte zdraví a všetko najlepšie.

Re: Sai Baba a iní

Július | 03.01.2018

Sai Baba nebol Bohom. Bol to dokazateľný podvodník a manipulátor.

Čo sa týka materializácie malých vecí, predmetov, nejde tu o zázrak, (nie je jediný, čo to zvláda) pričom zvládal vytvoriť s ťažkosťami len menšie veci, ako nehodnotné prstene.
Pričom aj v tomto si vypomáhal kúzelníckymi trikmi, čo je dokázané, pretože tá materializácia mu nešla len tak ľahko ako na bežiacom páse a značne ho vyčerpávala.
Hlbšie nahliadať do srdcí ľudi nevedel. Nie vždy mu to vyšlo.
Zázraky rovnako nedával. Porovnávať ho s Kristovými zázrakmi nie je možné.
Mnohým ľuďom zničil aj život.
Ľudské telo je hmota a tá je zložená z rovnakých častíc, ako hmota.
Ale hmotné telo človeka oživuje ĺudská duša, tá nie je hmotnej podstaty, ale duchovnej je nesmrteľná, večná a práve tá ľudská duša je obrazom Boha, teda stvorená na jeho obraz ,ale nie je Bohom.
Duch svatý nie je zásuvka pre vyššie energetické polia.

Aureola - svatožiara - okolo hlavy Krista indikuje jeho svatosť, rovnako aj okolo hlavy kresťanských svatých. Nejde tu o napojenie na vyššie energetické polia, ale na Boha.

Mnohí hodnostári RKC nie sú svatí ,takže nemajú ani aureolu ,okolo hlavy, a pred Bohom rovnako nemusia byť svatí ani pápeži, kvoli sposobu ich života.

Cirkev učí, ako sa stať svatým a na to nestačia len meditácie, ktoré tak obľubuješ. Tie neurobia z človeka svatého.

Sai Baba nemal o nič vačšie schopnosti ,ako sa opisovali u pohanských kúzelníkov a mágov za čias Krista.

A ešte jedno základné, Jox.
Boh nie je energetické pole, ako si tvrdil v diskusiách. Pretože energia je hmotná, podlieha premenám, transformuje formu, ale Boh je nad hmotou, ktorú stvoril. Je duchovnej a nie hmotnej podstaty...Je večný.

Buď zdravý a všetko najlepšie..

Re: Re: Sai Baba a iní

Jox | 03.01.2018

Čo znamená byť svätým pre Vás Július? Budem vďačný za Vaše vysvetlenie.

Ak nie je Boh, či HNR energetické pole, čo a kde potom je. Čo je to je ducjovnej podstaty a je večný?

Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

Čo znamená byť svatým definoval Ježiš svojím apoštolom. Žiť a konať tak, aby sa to páčilo Bohu.
Treba dodržovať hlavné prikázanie lásky :
Milovať budeš Pána Boha svojho z celej duše, mysle a svojho blížneho, ako seba samého.
Potom dodržovať desatoro dané Bohom. Skutky, ktoré človek koná vo svojom živote a život aký vedie rozhodujú, aký je dotyčný pred Bohom.
Človek hľadí na výzor - Boh hĺadí na srdce.
V prvom rade treba chápať energiu ako hmotu, ktorá podlieha premenám a roznym transformáciám. A preto Boh nemože byť niečo podliehajúce premene a súčasne niečo hmotné a stvorené.
Všetko hmotné, vrátane energie je merateľné a stvorené.
Okrem toho Boh musí mať určité atribúty ako svojbytnosť osoby - uvedomenie si samého seba, nezávislé konanie, inteligenciu, moc, nesmrteľnosť, neohraničenosť,atď.
To nie sú vlastnosti energetického poĺa.
Čo je to duchovná podstata -duša, k tomu sa ľudstvo vedecky nedopracovalo, nakoĺko nie je vedou merateľná.
Ide o oživujúci princíp človeka, nesmrteľný, ktorý oživuje hmotu.
U ľudí je duchovnou podstatou jedine duša, stvorená na Boží obraz i keď nikdy nebude mať kvalitu Boha, čo nie je možné. Má však podobnosť s Bohom.
Rovnako neplatí, že ľudská duša je nejakou časťou, iskrou Boha, Nie je. Boh je nezávislý aj na stvorených dušiach ľudí, existoval aj bez nich, sú len jeho tvorbou, aby dal ľuďom, až budú spasení účasť na jeho blaženosti.

Břetislav Kafka, najlepší český parapsycholog a hypnotizér, ojedinelého svetového formátu robil pokusy v 4 stupni hypnózy, kde sa mu podarilo v tomto stave rozprávať sa s dušou človeka spojenou s telom, prostredníctvom jemnej hmoty odušia a uvoľnenou do istej miery z hmoty tela.
Pýtal sa jej, že čo je zdrojom blaha duše ,pretože duša v tomto stave zažíva neopísateľné pocity blaženosti. Ide o niečo podobné, čo cíta ľudia, ktorí drogujú, kedy dochádza vplyvom drogy k akémusi čiastočnému odpojeniu nervov v mozgu, pretože droga anestezuje a poškodzuje nervové zakončenia, vplyvom čoho sa duša, akoby čiastočne uvoĺnila a oslobodila od hmotného tela a zažíva človek potom pocity blaha.
Duša mu odpovedala, (nakoĺko aj v takom stave ovláda telo),že zdrojom blaha je vlastná podstata duše stvorená na Boží obraz, podobná Bohu a ešte vačším zdrojom blaha je samotný Boh..

Samozrejem, platí, že človek má čakry, bionergiu, niekoĺko energetických tiel, astrálne telo, atď.
Počas meditácie sa aj napája na energetické polia, akašu, atď,ale meditácia nenapojí človeka na Boha.
Mystické stavy, extáze a vytrženia dané niektorým svatým nie sú zásluhou stupńa ich meditácie alebo modlenia, ale len činnosťou Boha, ktorá sa takto individuálne rozhodne osvietiť myseľ človeka.

Človek može svojou vlastnou vedomou činnosťou vole vytvoriť aj bytosti z vlastnej energie, ktoré preukazujú určité inteligentné správanie a možu byť dokonca viditeľné iným ľuďom.
Čo v Tibete uskutočnila aj jedna Angličanka, ktorá takú bytosť vytvorila, rovnako može človek mágiou, dokonca ovládať zlých duchov a nútiť ich vykonávať určité veci, čo je dobre známe aj tibetskej čiernej mágií. Ale anjeli sa mágiou ovládať nemožu, nepodlehajú človeku, len Bohu.

Večnosť je večné trvanie, stav, kde neexistuje čas, ktorý bol stvorený z hmotou.
Čo je to večnosť, čo je duchovná podstata, hlbšie pochopíme až po smrti.

Nepíšem toto, aby som niekoho presvedčoval. Je to moj názor na problematiku.

Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Lux | 04.01.2018

Tak toto, Julko = je "úžasný" okultno-mysticko-védicko-pseudokresťanský "traktát".
Taký sa len tak ľahko nevidí...☺

Toľko hlúpostí dať dohromady, tak to ťa fakt obdivujem!
Ah, tá abSencia Rozlíšenia..

Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Pe-tri | 05.01.2018

Luxi, jsi si jistý, že diskutovaný Juliusův příspěvek si skutečně zaslouží tak příkré odsouzení a jednoDuché onálepkování ?
Mám na tebe prosbu. Zkus se povznést nad to, že jej napsal tvůj diskusní oponent a rozeber jej podrobněji a v pozitivním vyjádření napiš, v čem je tak hloupý. Zkus být prosím pozitivní a konkrétně napiš, v čem mu chybí to Rozlišení. Chápeš o co mi jde ? Je tu příležitost vysvětlit druhým, v čem konkrétně se Julko mýlí, v čem se nechal zavést na scestí, tedy blížeji osvětlit Světlem Rozlišování podstatu hypnózy, kterou na nás n(ě)kdo tak dlouhodobě aplikuje.
Předem díky za tvoji ochotu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Lux | 05.01.2018

Ahoj Pe-tri,

že si to ty, tak venujem Julkovmu príspevku trochu času..☺
Za prvé ho nevnímam ako diskusného oponenta, ale skôr ako dialógového partnera (nie teda, ako nejakého nepriateľa ... a teda, buď sa pod vplyvom istých informácii niekam posunie po špirále nahor, alebo ho Vyššie sily niekam posunú a bude si musieť svoj cyklus zopakovať v "inom čase") ... ktorý sa však (žiaľ) neustále prezentuje ako typický, ťažký egregoriálny zombie (a to vôbec nechcem použiť ako nejakú dehonestáciu, ale len konštatujem jeho pôsobenie tu i inde, kde sa uchyľuje k špinavým ohováraniam a dehonestáciám istých nickov, DVTR, KSB, autorov VP CCCP a i.).
Takže, ako obyčajne, jasne presvitá dvojitá biblická morálka, hoci tu prezentuje mnoho vysoko morálnych idey (ostatne niet divu, keď aj v Biblii, ktorá je pre neho alfou a omegou, sú zakomponovaní 2 bohovia s diametrálne odlišnou algoritmikou - a ten, ktorý takéto "duchovné" učenie moc "prežíva", tak tomu sa to aj doslova zažiera do podvedomia).
Prečo u neho absentuje sebamenšia schopnosť korekcie svojho myslenia a správania, tak to by bolo na dlhší rozbor osobnosti.

Takže trochu obšírnejšia analýza jeho príspevku:

"Čo znamená byť svatým definoval Ježiš svojím apoštolom. Žiť a konať tak, aby sa to páčilo Bohu."

To, čo reálne hovoril Isa apoštolom, nemôže nikto zodpovedne povedať, a to, čo je uvedené v "písme svätom" (často krát v rôznych Bibliách po svete niečo chýba, alebo niečo je trochu ináč), vieme, že je x-krát prepísané, upravené, skorigované a cielene pokazené.
Logicky: Boh definoval isté objektívne zákony a ponechal ľuďom slobodnú vôľu a musí podporovať aj tých, ktorí sa mu so svojim konaním nemôžu páčiť(viď ako vyzerá dnešný svet a predtým to nebolo oveľa lepšie, keď napr. "svätá cirkev" upaľovala ľudí za iný názor, pričom tu bude aj Julko mrmlať o Desatore, kde je jasne napísané Nezabiješ! - koľko pápežov a cirkevných hierarchov - námestníkov "boha" na Zemi to flagrantne porušovalo a nielen toto prikázanie..??).

"Milovať budeš Pána Boha svojho z celej duše, mysle a svojho blížneho, ako seba samého."

Typický biblický "newspeak"... Boh určite nie je Pán, keď tak Otec nás všetkých a ani ty nehovoríš svojmu otcovi (ak ešte žije), že je nejaký Pán, ale určite mu patrí úcta. Celý kontext tejto vety, ako sa vykladá z NZ "theológmi" je = otrocká podriadenosť (aj "pánom", aj zlým ľuďom atď... keď ti vypália po papuli, tak nastav aj druhé líce...keď ti zoberú kabát, tak im daj aj košeľu... veď sú to tvoji blížni..).

"Potom dodržovať desatoro dané Bohom. Skutky, ktoré človek koná vo svojom živote a život aký vedie rozhodujú, aký je dotyčný pred Bohom."

Reálny Boh stvoril človeka tak, že na vedomej úrovni dokáže operovať súčasne so 6 - 9 objektmi. Prečo by mu potom dával 10 prikázaní? Keď zákonite nemôže súčasne všetky držať "v hlave"?
Existujú záznamy, že Noe niesol ľuďom len 7 prikázaní a nebolo tam Nezabiješ! Nepokradneš! Ne..(lebo mozog človeka nedokáže adekvátne zobrazovať ne... ako negáciu a tak mu to často vyznieva naopak). Ak máš deti, tak asi vieš, že keď si malému "safrakovi", hovoril "To nesmieš!", tak just to často krát urobil... a pod.
Ďalej história Moseho (Mojžiša) s rozbitými doskami s Desatorom (zámena za iné?)...atď.

"Človek hľadí na výzor - Boh hĺadí na srdce."

Kam "hľadí" reálny Boh nemôže nikto zodpovedne povedať = čistý biblický predžutý názor. Boh je Logos a musí brať do úvahy obrovský komplex ľudských jedincov a ich myslenia a správania na celej planéte. Preto mnohí „zlí“ ľudia v pohode fungujú a tí „svätí“, pobožní často krát zomierajú veľmi mladí za podivuhodných okolností (napr. na „kresťanskej“ púti zabije blesk členov mladej rodiny, alebo sa na kostol „Pána“ zrúti lietadlo a zahynie x „pravoverných" , či pri zemetrasení sa zrúti len "kresťanská" katedrála a mnoho, mnoho iných Rečení Života po celom svete - samozrejme sa to týka aj iných relígií).

"V prvom rade treba chápať energiu ako hmotu, ktorá podlieha premenám a roznym transformáciám."

Energia je len prechodný stav matérie a nie v 1. rade, ale platí to neustále.

"Čo je to duchovná podstata -duša, k tomu sa ľudstvo vedecky nedopracovalo, nakoĺko nie je vedou merateľná."

Ak to nevie adekvátne definovať Julko, tak to ešte neznamená, že neexistuje zodpovedná a veľmi pravdepodobná definícia duše. A potom si ďalej odporuje Kafkovými "meraniami" duše. Istými mierami, ktoré mu vraj duša daného jedinca vyzradila... Tak vieme ju do istej miery merať, alebo nie?

"Okrem toho Boh musí mať určité atribúty ako svojbytnosť osoby - uvedomenie si samého seba, nezávislé konanie, inteligenciu, moc, nesmrteľnosť, neohraničenosť,atď."

To ponechávam bez nejakého hlbšieho komentára, len si pletie mnohé termíny, a potom v tom dosť tápa.

Potom síce vcelku dosť dobre charakterizuje Boha, ale zároveň si aj protirečí atď.

"Břetislav Kafka, najlepší český parapsycholog a hypnotizér, ojedinelého svetového formátu robil pokusy v 4 stupni hypnózy, kde sa mu podarilo v tomto stave rozprávať sa s dušou človeka spojenou s telom, prostredníctvom jemnej hmoty odušia a uvoľnenou do istej miery z hmoty tela."

Ako Kafka vedel, že sa rozpráva s dušou? Regresnou analýzou v hlbokej hypnóze je možné všeličo vytiahnuť z podvedomia jedinca (aj spomienky na minulé životy, ale to všetko je zapísané v bio-energetických egregoriálnych moduloch, na ktoré je jedinec napojený podvedomím a tak je ťažko určiť, či sa jedná o "dušu Ka alebo o dušu Ba", alebo je to len istá forma kabalistiky..). Cirkev nesvätá, Julko, Kafka ... však hovoria len o 1 duši..
Jemná hmota odušia - to je zase čo?

"Ide o niečo podobné, čo cíta ľudia, ktorí drogujú, kedy dochádza vplyvom drogy k akémusi čiastočnému odpojeniu nervov v mozgu, pretože droga anestezuje a poškodzuje nervové zakončenia, vplyvom čoho sa duša, akoby čiastočne uvoĺnila a oslobodila od hmotného tela a zažíva človek potom pocity blaha."

Evidentne Julko nevie, aké procesy prebiehajú pri užívaní drog, alkoholu, pri počúvaní VF hudby, tantrických a šamanských tancoch a pod. Všetko je to
už pomerne dobre vedecky preverené. Teda, ako vznikajú stavy tranzu, extázy, nirvány a pod. Ako sa na tom podieľajú neurotransmitery (biologicky aktívne chemické látky, prostredníctvom ktorých sa prenáša elektrický impulz z nervových buniek cez synapsie mozgu), keď každej myšlienke nevyhnutne zodpovedá určitá konkrétna poloha neurónových sietí v bunkách mozgu. Ako sa na tom podieľajú tzv. mikrotubuly atď. To je na celú vedeckú prácu..☺
Ale tu je jasné, že Julko nevie o čom vlastne píše a navyše ešte do toho splieta dušu..
Neurónové siete v mozgu v istej konštelácii preddefinovávajú potom určitú osobnú "spiritualitu". A psychické a fyzické zdravie je závislé od toho, ako jedinec harmonizuje s Vyššou Mierou, tzv. CeloVesmírnou, ale to ešte neznamená, že priamo s Najvyšším Bohom...atď.
Celý Vesmír je hierarchicky usporiadaný a na ktorý segment/modul/egregor sa jedinec napája nie je až tak ľahké definovať, či zistiť. Ale existujú spôsoby to s nejakou pravdepodobnosťou určiť a podľa toho niečo so svojim životom urobiť smerom k vyšším cieľom – k naplneniu potenciálu (misie) daného jedinca.

"Samozrejem, platí, že človek má čakry, bionergiu, niekoĺko energetických tiel, astrálne telo, atď."

Uh, tak pseudokresťan nakoniec inklinuje k okultným, védickým a mystickým učeniam...hoci mu to cirkev nesvätá (RKC) zakazuje.
K tomu astrál, chýba už len mistrál...☺
Niekoľko energetických tiel...a ešte čo? Niekoľko energetických duší..?
Všetko je to pritom v DVTR a KSB pomerne adekvátne vysvetlené na úrovni dnešného poznania.

"Počas meditácie sa aj napája na energetické polia, akašu, atď,ale meditácia nenapojí človeka na Boha."

Počas meditácie sa daný jedinec napája na "svojho boha" - teda na bio-informačné moduly, na ktoré je napojené jeho podvedomie, podľa rodových línií, svojich myšlienkových preferencií, modlitieb, mantier a iných kódov prístupu.
K reálnemu Bohu je tak stále veľmi, veľmi ďaleko..

"Mystické stavy, extáze a vytrženia dané niektorým svatým nie sú zásluhou stupńa ich meditácie alebo modlenia, ale len činnosťou Boha, ktorá sa takto individuálne rozhodne osvietiť myseľ človeka."

V podstate ťažký blábol, vyplývajúci z nechápania hierarchického usporiadania Vesmíru, ako aj nepoznania, ako myšlienky vplývajú na tzv. "kvantovanie mozgu" a iné jemnosti myšlienkovej aktivity..
A jedinca obyčajne z drvivej väčšiny "neosvecuje" Boh, ale výrazne nižší bioinformačno-energetický agregát (egReHór), podľa viacerých aspektov stupňa "duchovnosti" daného jedinca.
Ostatne aj Mohameda inicioval "archanjel" Džibríl (Gabriel v kresťanskej tradícii) a mal potom tzv. šamanskú chorobu, keď si myslel, že mu "niečo" roztrhá telo na kúsky..
To isté sa deje so šamanmi rôznych kmeňov, keď egReHór už "vidí" (o.i má aj intelekt), že starý šaman dodycháva, a tak iniciuje mladého, nového pre daný kmeň a ten sa potom správa na prechodnú dobu často krát ako blázon (blažený v duchu kresťanskej tradície... ☺), ide ho roztrhať neznáma energia a následne starý šaman vidí, ktorá bije (zažil to aj on) a odovzdáva návyky mladému sHaManovi..

"Človek može svojou vlastnou vedomou činnosťou vole vytvoriť aj bytosti z vlastnej energie, ktoré preukazujú určité inteligentné správanie a možu byť dokonca viditeľné iným ľuďom."

Neskutočný blábol, ale len na danej úrovni vývoja ľudstva. Ak by totiž Človek dosiahol svoj Bohom preddefinovaný potenciál, tak by mohol stvárať aj iné zázraky, veď je stvorený na Boží Obraz..
Ale k tomu má ešte ďaleko, takže to kvalifikujem, ako hlboký okultistický nezmysel(tzv. videnia môžu byť rôzne, ale na dnešnej úrovni vývoja ľudstva ešte sTrojovať iné bytosti je len na úrovni sci-fi).
Hoci vyššie Julko pokladá Sai Babu za podvodníka (ktorý technológiami MIM vytváral hmotné predmety), tu rieši už tvorbu iných bytostí...☺

Nem értem...jedine ak posadnutosť odporovať všetkému a všetkým, len pochlebovačom nie..

"...može človek mágiou, dokonca ovládať zlých duchov a nútiť ich vykonávať určité veci, čo je dobre známe aj tibetskej čiernej mágií. Ale anjeli sa mágiou ovládať nemožu, nepodlehajú človeku, len Bohu."

Najlepšie je zlých duchov (egregory) ovládať, ak ich sám stvorím, ako napr. pseudokresťanstvo a určujem ich algoritmiku "svätými písmami" a inými atribútmi zombifikácie ovcí..
A že ho práve napadla tibetská čierna mágia? Zaujímavé je, že tú istú mágiu v biblickej civilizácii nevníma (hoci tu je menej viditeľná)??

A čo sú anjeli, tak to Julko chápe len z biblického pohľadu.
A čo tí padlí anjeli? Tí nepodliehajú nejakým pozemským silám?
A čo je Séthan, Satan, Iblis, Baal, Iehova a mnoho iných?
Tých riadil/-i kto?...☺
Reálne nevie, o čom to vlastne píše = biblická podstata chápania Sveta.

"Večnosť je večné trvanie, stav, kde neexistuje čas, ktorý bol stvorený z hmotou."

A čo keď je Vesmír večný? Veď podľa Biblie má svet len niečo vyše 5 000 rokov, ako nám tvrdili dlho biblickí hierarchovia s množstvami iných dogiem (dávno, pradávno pred masonmi, na ktorých infiltráciu VatiKanu sa Julko neustále odvoláva). A kto bol proti, tak šup s ním na hranicu, alebo pod katovu sekeru a problém bol zaŽehnaný"...☺

Čas bol stvorený s hmotou? Kam na tieto "múdrosti" len Julko chodí?
Čas nie je primárna kategória. Ak nepremýšľa v intenciách MIM, ale v defektnou kultúrou zavedenom HEČP (hmota, energia, čas a priestor), tak sa ani nie je moc čomu čudovať.

Ako to teda celkovo hodnotiť, Pe-tri?

Hoci viem, že ty tiež inklinuješ k mnohým "alternatívnym" učeniam.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Pe-tri | 05.01.2018

Ahoj Luxi,

předem velký dík za tvoji ochotu, vyhovět mé prosbě. Jsem přesvědčen, že tvůj příspěvek zužitkují prakticky všichni čtenáři, ať už si z něj vezmou cokoliv. A že je co brát o tom nelze úspěšně pochybovat.
Ptáš-li se pak mne, jak ve světle tvé interpretace hodnotit Julkův příspěvek, potom musím připustit, že v tomto světle se skutečně jeví jako nesourodý guláš uvařený ze vzájemně jen těžce kompatibilních komponent. Nicméně pokud bychom přistoupili k interpretaci/přetlumočení Julkova příspěvku z jiných východisek, poznatků, nabytých přesvědčení či imperativů (nechci napsat předsudků, protože v potaz beru jen přemýšlivé lidičky, kteří jsou ochotni and schopni přehodnocování), potom by to už jako nepoživatelný guláš dopadnout nemuselo. Ukazuje se tedy, jak podstatné a přímo rozhodující je to, co každý z nás už má ve své psychice zapsáno a akceptováno, protože to tvoří docela tvrdý filtr či síto, kterým prosévá myšlenky druhých a co mu tedy tímto sítem projde jako zrno a co jako pleva. Tvé síto tedy vyhodnotilo většinu Julkových názorů jako plevy, jiné síto by tam zajisté zase našlo zrno v převaze. To je objektivní fakt. Každý se tedy může na tomto příkladu jakoby otestovat, jak na tom je se svým vlastním sítem.

Závěr?

Za sebe ti mohu jen opětovně poděkovat. Na tomto příkladu je zcela zřetelné, jak v podstatě lehké to má každý, kdo chce s lidmi manipulovat a udržovat je v nevědomosti, omylech či lžích navzdory tak široké informovanosti, která je dnes díky internetu k dispozici. Netřeba manipulovat s fakty a skutečnostmi, stačí manipulovat s interpretačními síty. Jedny a ty samá fakta tak vedou k mnoha nesprávným/zotročujícím závěrům a úsudkům.

Ještě jednou díky za čas, který jsi této osvětě věnoval a opětovně ukázal na klíčový význam metodologie rozlišování.

P.

LUX

666 | 12.10.2021

Ty si chorý fanatik, nič iné...

Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Jox | 04.01.2018

Július vdaka za prispevok, no nechcel som dogmy a názory inych. Automatizmus 3x3=12 je jedna vec, čo Vás naucili, ich interpretácie je jedno. Ja by som rad spoznal Váš názor. Vysvetlený Vašimi slovami, nie citovanim druhých.
Môj názor na svätosť. Svätý, či osvietený človek je ten, ktorý odložil svoje ego a eMOCie, teda stratil to, čo ho tlači do hriechu.
A čo zostane následne? City, Láska ku svetu, ku vsetkému živému, radost z kazdeho listka na strome, z každeho žblnkotu potoka. A smutok z každého ublíženia živému. Takí ľudia otvárajú kanál, ktorým sa valí energia priamo od Boha. Tito ľudia potom.menia osudy sveta, no ich handikap je v tom, že svet musí byť na to pripravený.
Ak by zajtra prišiel Ježiš na Zem a prišiel by do chrámu vo Vatikáne kázať o zlatom stolci, vojnách ktoré stolec nezastavil, co by sa stalo? Ak by chcel presadit Lásku, Radosť, vyhnat peňazomencov, pretože úrok przni duše, ak by chcel ustrojit kraľovstvo nebeské na Zemi, čo by ľudia urobili?
Prinajlepšom by skončil v sanatóriu, väzení, prinajhorsom na hranici...

Prečo som použil tento priklad. Aká by bola Vaša reakcia na Ježiša dnes, ak bola Vaša reakcia na Sai Babu plná eMOCií, reakcia voči človeka, ktorý robil male zázraky, aby pomáhal ľudí presvedčiť (a nebol to chlieb a ryby, ale prstienky, náhrdelniky a veľa popola, aky je tam rozdiel?) o tom, že... O čom vlastne? O Láske k vsetkému živému, o odhodeni ega, pretože ego je kotva lode Vašej duše, o tom, že je nutné robit dobro. Robit dobro druhým tak, ako by ste robil dobro sebe.
Budte zdravý a vsetko najlepšie

Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 05.01.2018

Jox, u teba je Cirkev len ľudská inštitúcia, ktorá je prehnitá a sviatosti, čo poskytuje pokladáš za magické obrady na poškodenia človeka, jeho energie.
Až máš takýto názor, tak automaticky nemožeš nájsť na nej nič pozitívne.
Až by prišiel Ježiš, tak by rozhodne nebol spokojný s jej súčasným stavom...Ale prečo je to tak, škoda aj písať.
Ešte k tomu Sai baba. Preštuduj si o ňom viac a rozne názory a zistíš,že až taký svatý, za akého ho máš nebol. Ale nebudem sa o tom rozširovať.. To je už tvoja vec.

Re: Sai Baba a iní

Vašek | 03.01.2018

Ježíš Kristus byl mučen a umřel na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Takto o tom svědčili důvěryhodní očití svědci. Někteří z nich to později zapsali a jejich svědectví si dodnes můžeme přečíst.

Svědectví o tom však nebyla jen od křesťanů, ale i od Židů a Římanů.

Celých následujících tři sta let pro tuto pravdu křesťané umírali.

Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

Presne tak to je. Umierali počas prenasledovania pretože verili, že Ježiš je ich Pán a Boh, odmietali obetovať pohanským bohom a klaňať sa im.
Neváhali za svoju vieru položiť život, takže vedeli dobre, čomu uverili.

Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Hox | 04.01.2018

Co modlitba Ježíše v Getsemanské zahradě, kde opakovaně vyzýval apoštoly aby se modlili s ním a neupadli tak v pokušení, a oni opakovaně usínali?
Pokud budeme stát na pozicích, že modlitba nejsou prázdné slova a má účinek, pak, pokud apoštolové nezvládli a upadli v pokušení (protože Ježíš je nevaroval jen tak, ale před konkrétním nebezpečím kterého si byl vědom), pak nemůžou být hodnověrnými svědky toho, co se dělo pak, tj. ukřižování, a mohli být například svědky masové halucinace, jak o tom informuje korán: "a neukřižovali ho, to se jim jen zdálo."

Jsou tedy jen dvě možnosti, buď jsou modlitba prázdné slova, nebo Bible v této otázce nepřímo podporuje verzi z koránu o tom, že ukřižování nebylo, jednalo se o masovou halucinaci.

Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

Ježiš sám hovorí, že usínajú preto, že telo je slabé.
Upadnúť do pokušenia je v tomto prípade chápané ako pochybovať o viere, ktorú ich učil Ježiš, o ňom ako o Bohu a čo ho čaká, čo im dopredu oznámil o sebe, keď ho uvidia poníženého a v utrpení a kvoli sile modlitby nestratiť vieru.
Pokušenie nemá nič do činenia s hodnovernosťou udalostí, ale s takým faktom, že Ježiš dopredu varoval Petra, že skor ako kohút zakikiríka ho 3x zradí.
Pretože Peter sa viac spoliehal na vlastné ľudské sily, ako na vieru a na to,že silu a odvahu získa len skrze Boha.
Je to dané slabosťou človeka, ktorý sa bojí utrpenia, nebol dostatočne posilnení Božou mocou skrze modlitbu, aby sa nebál hrozby ukrižovania, ktorú mu tiež ako apoštolovi Ježiša hrozila....
Svedkovia udalostí ukrižovania neboli v tom čase len apoštoli a rovnako všetci neutiekli od strachu po zajatí Krista, ale vytrvali s ním pod krížom až do konca, ako apoštol Ján a jeho matka Mária..
Takže Ján, ako apoštol a evanjelista neupadol do pokušenia a zostal hodnoverným svedkom udalostí a ukrižovania Ježiša Krista.
Ale aj ďalší, Mária - Ježišova Matka, Mária Magdaléna a aj iné zbožné ženy.

Masová halucinácia je manipulácia napísaní v koráne a rovnako ju uznávajú aj autori KSB, pretože vyhovuje ich potrebám.

Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Hox | 04.01.2018

Co se týká názoru, že Ježíš ukřižován nebyl, to je to nejen v souladu se zdravým rozumem a obecným chodem věcí (Bůh není sadista), ale stejná informace je v i proroctví Šalamouna ve starém zákoně. Jedná se tutíž o stabilní informaci - dopředu předpovězeno (SZ), Bible samotná to nepřímo podporuje, a zpětně to bylo potvrzeno v koránu, kde se dávají informace o Ježíšovi, které pozemská hierarchie skryla a zdeformovala, a nahradila ježíšovo učení další variantou slunečního kultu na ovládání davu, rituálním kanibalizmem, dogmatem o trojici, které paralyzuje a štěpí vědomí, a dalšími "bonusy". Každému co jeho jest, každý si může udělat vlastní názor na základě rozumu, rozlišení a svědomí, intuice.
Veškeré Zjevení, sesíláno Shora v různých dobách, byla jedna a tatáž informace, není tam žádný rozpor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

osobní rovina, smazáno

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Hox | 04.01.2018

Kromě "proroctví" Izajáše, na které narážíš, je v Bibli další proroctví, které je s ním neslučitelné:

„Počíhejme si na spravedlivého, k ničemu nám není, jen se protiví našim činům a vytýká nám prohřešky proti Zákonu, viní nás ze zrady na našem vychování.
13Honosí se, že došel poznání Boha, a sám sebe nazývá Hospodinovým služebníkem.
14Stal se obžalobou našeho smýšlení, je nám na obtíž i jenom na něj pohledět,
15protože jeho život se nepodobá životu druhých a jeho chování je úplně odlišné.
16Má nás za zvrhlé a vyhýbá se našim cestám jako nečistým. Blahoslaví smrt jako konečný úděl spravedlivých a vychloubá se, že jeho otcem je Bůh.
17Pohleďme, zda jsou jeho řeči pravdivé, a přezkoumejme, jak to s ním nakonec dopadne.
18Jestliže spravedlivý je Božím synem, Bůh se ho ujme a vytrhne ho z rukou protivníků.
19Vyzkoušejme ho tupením a mučením, ať poznáme jeho mírnost a přesvědčíme se o jeho trpělivosti.
20Odsuďme ho k potupné smrti, zda dojde zastání, jak říká.“
21To zamýšleli, ale důkladně se zmýlili, neboť je zaslepila jejich špatnost.
22Nepoznali Boží tajemství ani nepočítali s odměnou za zbožnost a neuvážili, jaké odplaty dojdou bezúhonné duše.

nyní srovnej s informací z koránu: "a neukřižovali ho, jen se jim to zdálo".

To první je napsáno stovky let před Kristem, to druhé stovky let po Kristu, jako připomínka, obnova informace.

Kristus vs Ježíš

Marek Z. | 02.01.2018

Existuje ještě jeden úhel pohledu, totiž že Kristus byl avatárem Věku Ryb, o kterém se v Bibli nic dozvědět nedá, a Ježíš byla postava vykonstruovaná církví, která si na ní založila svůj brilantní byznys :-)

Re: Kristus vs Ježíš

Bynk | 04.01.2018

Podobne ako bol Amon avatarom doby Barana 2000 rokov pred Kristom a Apis avatarom doby Býka 4000 rokov pred Kristom.
Teraz len ostáva otázkou kto bude Avatarom vzdušnej doby Vodnára 2000 rokov po Kristu? :-)

Re: Re: Kristus vs Ježíš

Marek Z. | 07.01.2018

Bynk: Těžko říct, kolik skutečně let jsme po Kristu a kdy má nastat věk Vodnáře, protože astrologický kalendář starý kolem 4.000 let dneska už nefunguje kvůli precesi zemské osy a neustálému pohybu planet, hvězd a souhvězdí. Může to být určitelné s přesností klidně plus mínus pár století :-)

jak jinak

MartinT | 02.01.2018

...je li na stránkách záložka Biblický projekt...nemůže logicky být oslavována věrohodnost bible i kdyby čert na koze jezdil a to ikdyby dána byla biliografická kritéria hodnocení věrohodnosti biblických tézí tak jak se to běžně dělá pro jiné knihy či dokumenty a zjištění věrohodnosti

....věř v boha ,kterýž nemluví a jen životními okolnostmi a svědomím s tebou komunikuje a zasahuje do tvého života a stávej se více tím člověkem..ale hlaně nic z toho čemu seříká Slovo boží se neřid pač je to v bibli napsané a na to bacha

...jak píše nick Nikdo...hlaně at tam není jakákoli zmínka o slovech ježíše ...abrahama no prostě z bible
...to je to universální učení pro všechny

..božinku

Dokaz o Trojici z Biblie

Július | 02.01.2018

Je v Bibli důkaz, že Ježíš nebyl Bohem?

Dogma o Trojici není v přímé jednoznačné formě v Bibli nikde obsaženo, je tam naopak mnoho míst, ze který vyplývá, že Ježíš se nepovažoval za Boha a nedělal si žádné nároky v tomto směru:

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/je-v-bibli-dukaz-ze-jezis-nebyl-bohem/

Najprv trocha vysvetlenia, čo je to dogma v používaní cirkvi a teológie :
(jednoznačne od 18. storočia) je dogma výrokom, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery, teda výrokom, ktorý cirkev výslovne prostredníctvom riadneho učiteľského úradu alebo pápežskou alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za zjavený od Boha tak, že jeho popretie je herézou.
Dogma je Bohom zjavená a Cirkvou vyhlásená pravda viery.

K formálnemu pojmu dogmy patria dva rozhodujúce momenty. Pravda musí byť:

1.Bohom zjavená
2.Cirkvou vyhlásená

1.Dogmatický výrok musí patriť k Božiemu, úradnému, kresťanskému zjaveniu (na rozdiel od súkromného zjavenia) a preto musí byť obsiahnutý v Božom slove (bezprostredné formálne zjavenie). Dotyčná zjavená pravda musí byť explicitne alebo implicitne Bohom zjavená a preto sa musí nachádzať v prameňoch zjavenia - v Písme alebo Tradícii.

2.Dogmatický výrok musí byť výslovne a definitívne predložený Cirkvou ako zjavená pravda. Tento moment je vonkajší, pretože vyhlásením učiteľského úradu sa nič podstatné k zjavenej pravde nepridáva, len sa podáva záruka, že tá alebo oná pravda je skutočne Bohom zjavená.

Viac tu : https://sk.wikipedia.org/wiki/Dogma

Dogma Najsvatejšiej Trojice bola výsloven zjavená až v Novom zákone, kým v Starom zákone bola iba naznačená...

Sväté písmo Starého zákona :

1.Okolnosť, že Boh hovorí o sebe v množnom čísle. Napríklad „Učiň
me človeka na náš obraz, nám podobný!“ (Gn 1, 16). Alebo: „Hľa,
človek sa stal ako jeden z nás!“ (Gn 3, 22).

2. Očakávaný Mesiáš je označený ako Dávidov Pán, ktorého Boh posadí na svoju pravicu (porov. Ž 110, 1); ako Boh s nami – Emanuel
– a mocný Boh (porov. Iz 7, 14; 9, 5). O tomto Mesiášovi Boh vyhlasuje: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes
splodil“ (Ž 2, 7). Je teda Bohom
a predsa rozdielna osoba od Boha Otca, ktorý ho splodil a po pravici
ktorého má sedieť.

3. Druhá božská osoba je v Starom zákone naznačená aj v náuke o zosobnenej Božej múdrosti, ktorá o sebe hovorí: „Ja som vyšla z úst Najvyššieho, ako prvorodená pred všetkým tvorstvom“ (Sir 24, 5; porov.Prísl 8, 22 – 35; Múd 7, 24 –
27)

4. Božiemu Duchu sa v Starom zákone pripisuje stvorenie (porov.Ž 33, 6; 104, 30), posvätenie ľudí (porov. Ez 36, 27), rozdávanie Božích darov (porov. Iz 11, 2 – 3; Joel 3, 1).

5.Náznakom Najsvätejšej Trojice v Starom zákone je aj trojité požehnanie, ktorým podľa Božieho nariadenia mali kňazi požehnávať Izraelitov a v ktorom sa trikrát spomína meno „Pán“ (Nm 6, 24 –
27),ďalej trojité volanie Serafínov: „Svätý, Svätý, Svätý je Pán zástupov“
vo videní, ktoré mal prorok Izaiáš o nebi (Iz 6, 3)

Sväté písmo Nového zákona :

Pri štyroch významných udalostiach, ktoré sa týkajú Spasiteľovho života na zemi, sa spomína Najsvätejšia Trojica podľa rozdielnosti troch
božských osôb:

1.Pri zvestovaní jeho vtelenia: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, bude sa
volať Božím Synom“ (Lk 1, 35).

2.Pri jeho pokrstení: „Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica zostúpil na neho a z neba sa ozval hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie“ (Lk 3, 22).

3.Pri Poslednej večeri hovorí Pán Ježiš: „Ja budem prosiť Otca a dá vám iného Obrancu, aby bol s vami naveky, Ducha pravdy“; „Obranca,Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, naučí vás všetko“
(Jn 14, 16; 14, 26;) Ježiš hovorí o príchode Ducha Svätého aj toto: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo“ (Jn 15, 26;).

4.Pri svojom nanebovstúpení dáva Pán Ježiš apoštolom príkaz: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). V tomto príkaze sa jasne hovorí o troch rozdielnych božských osobách. V gréckom texte je to zdôraznené tým, že pred každou osobou je určitý člen.Taktiež text jasne hovorí o ich spoločnom jedinom božstve, čo je naznačené slovami: „krstite ich v mene...“.Keďže slovo „meno“ je v jednotnom čísle, znamená jedinú spoločnú podstatu a moc. Ide tu však o božskú moc a podstatu, lebo krst, ktorý sa mocou troch osôb udeľuje, dáva odpustenie hriechov a nadprirodzený život. To však môže spôsobiť len božská moc . V príkaze udeľovať krst, odovzdanom v Evanjeliu
sv. Matúša, sú vymenovaní Otec, Syn a Duch Svätý ako „Traja“, ktorí patria do tajomstva Boha, a v mene ktorých majú byť zrodení noví veriaci...

Až Hox, teda píše že "Dogma o Trojici není v přímé jednoznačné formě v Bibli nikde obsaženo",

tak nemá pravdu, pretože tá "dogma o Trojici" mohla vzniknúť len na základe toho, čo bolo obsiahnuté v Biblii.

A rovnako Hox nemá pravdu ani v tomto :

"ze který vyplývá, že Ježíš se nepovažoval za Boha a nedělal si žádné nároky v tomto směru:"

Už len z toho, čo som sem dal zo SZ a NZ vyplýva, že Ježiš je Boh, samozrejme je množstvo dokazov aj ďalších v biblii, ktoré to potvrdzujú.

Re: Dokaz o Trojici z Biblie

Hox | 02.01.2018

„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, bude sa volať Božím Synom“ (Lk 1, 35).

Jak sám vidíš, je tam "bude sa volat", nikoliv "je". "bude sa volat" znamená "lidé ho nazvou", kdyby byl Božím synem ve smyslu Bohočlověka, pak by tam bylo napsáno "narodí, a bude Božím synem" - což tam nestojí.

Ve ostatních uvedených případech se také jedná vždy o interpretaci, a jsou možné i jiné interpretace, ne ve smyslu dogma o trojici.

Re: Re: Dokaz o Trojici z Biblie

Július | 02.01.2018

[osobní rovina, smazáno]

Re: Re: Re: Dokaz o Trojici z Biblie

Sirka | 02.01.2018

Spravne. Latinsky je v prvych dvoch castiach aktivny tvar slovies v buducom case, naproti tomu sloveso nascetur a vocabitur vidime v tvare pasivnom, co lepsie potvrdzuje bezpodmetovy fakt buduci. 35.. Et eespondens angelus dixit ei: “ Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi: ideoque et quod nascetur sanctum, vocabitur Filius Dei.
Rozumiem, ze tieto uvahy su prilis jemne pre hrubozrnne uvazovanie v tejto oblasti. ..

1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

[osobní rovina, smazáno]

Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

"To, že sa bude volať Božím Synom neznamená, že Ježiš nie je, alebo nebol Boží Syn pred narodením, alebo po narodení."
- to máš pravdu. No, čisto logicky z tej vety ani nevyplýva, že ním je.

Chápeš Július? Hox sa iba snaží poukazovať na nepresnú (mnohovýznamovú) logiku slov uvedených v biblii. Že z takých slov sa nedá striktne logicky odvodiť iba jeden záver. Nič viac a nič menej. Menami a prezývkami ľudia zvyčajne opisujú charakteristiky iných ľudí, ich sklony, záľuby, nie to, čím sú reálne vo svojej podstate. Ak niekto je dobrý pretekár a má prezývku "Fitipaldy", alebo dobrý korčuliar a volajú ho iba "Sabovčík", to neznamená že tam je úplná rovnocennosť.
Je to ako v tej časti biblie, kde sa píše, "a bude sa volať Emanuel" (Boh je medzi nami). Ježiš reálne také meno nedostal, ale jeho prítomnosť v ľuďoch vytvárala tento pocit.
Ja osobne nemám problém s tým, že ľudia v Ježišovi vidia Boha, lebo je to v určitom zmysle pravda. Mám problém s tým, že cirkev vytvorila klebetu, že ho bolo treba zabiť a ten krvavý obrad mal akože vykúpiť svet - t.j. že ľudia už nemusia robiť vo svete zo svojej iniciatívy dokopy nič (nechať zlo zlom, a dobro dobrom), okrem toho, čo im vsugerovala cirkev cez svoje zákony a cinknuté evanjelium, kde z Ježišovho učenia nezostalo dokopy nič, zato tam pribudlo zopár cirkevných lží... (dosť zásadných)

Ináč, moc som sa do tejto debaty nechcel zapájať, lebo dokazovať niečo na základe cinknutej biblie mi pripadá ako plytvanie energiou.

Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

Mimochodom, to sa týka aj Koránu. Tam tiež, minimálne tretina sa nedá považovať za pôvodný originál.

Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

Aké máš dokazy, že tretina koránu nie je povodný materiál koránu okrem tvrdení KSB autorov ?
Sposob "úspešného" šírenia islamu za Mohameda bol totiž totožný ako sposob šírenia islamu po vytvorení kodifikovaného koránu.

Šíril sa mečom, krvou, agresiou, násilím a ženy aj za Mohameda a aj potom boli v islame len menejcenné bytosti.

Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

Ako chceš dokazovať niečo, čo je predmetom dávnej minulosti v ktorej sme nežili. Interpretácia historie bola odjakživa využívaná ako zbraň. To ako keby som sa po 2000 rokoch opieral o intepretáciu dejín ruska z pera protiputinských liberálov.
Tam sa o dôkazoch hovoriť nedá, môže sa kto chce vyhlasovať za odborníka alebo autoritu, je to len vec pravdepodobnostného predpokladu. A ja to tiež tvrdím na základe vlastného vnímania sveta a vnímania kontextu témy a predmetu skúmania.

Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

Pretože je dostatok dokumentov a historicky aj odborne - vedecky zdokumentovaných z NZ aj SZ. A tie potvrdzujú vysokú autenticitu SZ ,ale hlavne NZ.
Až ju KSB spochybňuje, tak fyzické dokazy existujú, nech ich odborne a vedecky vyvrátia a práve to je tá iná pesnička.
Okrem kolektívu autorov KSB existuje aj odborná vedecká obec, ktoré tie listiny a iné dokazy skúmala, vrátane textu, veku a autenticity.
Takže mnoho sa dá dokazovať.
A to by si mal akceptovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

Môžeš vyhrabať artefakty aké chceš, veriť subjektívnym interpretáciám "autorít a odborníkov" na minulosť, v ktorej nežili, ale 100 perc. Istoru ti to nedá. K Pravde sa možno len približovať, nie ju vlastniť. Dokonca aj v krížovej diskusii odborníkov ide len o približovanie sa k Pravde, nie o dokázanie, kto pravdu má! Kto si myslí, že Pravdu vlastní, ten si ju absolútne neváži!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

Existujú artefakty, ktorých povod sa dá pomerne presne určiť.Dá sa určiť na základe starých pergamenov, niektoré sú dokonca z 1, 2 storočia (NZ), či sú súčasné evanjeliá prekrútené alebo nie.
A zistilo sa, že sú takmer identické.
Takže vieme pomerne presne, čo sa v tých evanjeliách NZ písalo dávno predtým, než autori KSB začali tvrdiť vo svojich materiáloch, že je biblia prekrútená a prepisovali ju mnísi tuším v 16 storočí..
Chápeš, čo chcem povedať ?
Že niečo ohĺadom minulosti, história nejakých udalostí može zostať v rovine otázok, ale sú veci z minulosti, ktoré sa možu overiť ako to, čo sa písalo v 1 - 2 storočí v príslušnom evanjeliu a čo sa píše dnes..
Niečo sa dá presne dokázať a iné nie. A rovnako je dosť historických dokazov, pergamenov aj na kodifikovaný korán..A dokazov, aký život viedol Mohamed a ako rozširoval islam..
A rozhodne dokazy netvrdia, že bol dobrý a morálny človek a takto šíril aj islam..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

Môžeš to brať ako pravdivý fakt, len ak plne dôveruješ poctivosti a svedomitosti tých údajných odborníkov, že všetko urobili poctivo a nič z toho na objednávku, ani nič neskreslili svojim vyznaním či subjektivizmom. Že pergameny (zvieracia koža má životnosť 2000 rokov?) neboli podvrh a pod.
Ako vravím, ja som v tomto opatrný. História je konceptuálnou zbraňou v informačnej globálnej vojne, a akadémie vied tiež slúžia ako velitelia jednotlivých práporov. Vidíme to aj v dnešnej odbornej podpore LBGT výchovy a "humanizmu".
Chápem, čo chceš povedať, ale ja interpretáciám dejín, artefaktov a "artefaktov" málo dôverujem. Preto tento obor ani nemám veľmi v láske.

Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

[osobní rovina, smazáno]

Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

"Že ti nesedí ukrižovanie Ježiša je tvoja vec. Neznamená to však, že to tak nebolo."
- no neznamená to ani, že to tak bolo... Samozrejme že sa bavím o svojom subjektívnom názore, o veciach z ktorých sa skladá moje osobné videnie sveta.
Dokonca ani ty nemôže bez pochyb dokázať to čo tvrdíš. Môžeš sa len odkazovať na bibliu písanú ľudskou rukou, na múdrosť všelijakých ľudských autorít, na autoritu a hodnovernosť výkladu histórie. To je všetko. To ale stále ešte neznamená, že to objektívne zodpovedá realite dejín.
Kto čokoľvek tvrdí s istotou Pravdy poslednej inštancie - je iba drzý klamár. Taký komfort Istoty sme Zhora nedostali, a preto je reč o Veriacich, a nie Vediacich.
Neboli sme očitými svedkami biblických udalostí, čo ostatne ani Ježišovým učeníkom nezaručovalo, že Ježiša správne chápali, na čo Ježiš aj poukazoval v NZ.
Hoci niet 100-percentnej istoty, bolo nám do vienka dané všetko potrebné, aby sme sa o živote a Bohu dozvedeli maximum, cez Jeho živé diela, vlastným intelektom a pamäťou, schopnosťou rozlišovať a analyzovať. Slepá viera v autority, bez prehodnocovania a overovania známych znalostí, väčšinou ľudí vedie k dlhotrvajúcej stagnácií až degradácií, nielen v materiálnom ale aj duchovnom rozvoji.

Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Pe-tri | 03.01.2018

Jardo, zvaž myšlenku, že z hlediska dehermetizace je nezbytné hledat pochopení vnějších dějů (třeba i biblických) v jejich symbolice, tedy v tom, "co tím chtěl básník/autor/zřec říci". Z tohoto hlediska je možné chápat ukřižování coby nikoliv vnější děj týkající se těla (Ježíšova-kohokoliv na zemi inkarnovaného), ale ukotvení uvěznění jeho/naší Duše (Krista) v těle (sami jsme to dopustili, žádná Boží vůle, pouze jsme podlehli vábení Nevědomosti/GP/...). Takto uvězněná Duše se pak nutně musí cyklicky reinkarnovat, dokud se z tohoto uvěznění zase sama neosvobodí. Pokud tedy Bůh je synonymem Lásky, jinak by samozřejmě další šance k sebeosvobození (z Matrixu) získávat nemusela.

A takto je vhodné/nutné nahlížet prakticky na všechny náboženské/zasvěcenecké děje. Bez tohoto způsobu chápání pak nemá valného smyslu zabývat se hlubšími mystérii a přitom je tak jednoduché tyto vnější děje odmítat kritickým rozumem.

Třeba potopa světa - myslíš že skutečně Bůh způsobil celosvětovou povodeň a utopení všeho lidstva ? Nebo je to bohapustý výmysl ? Nebo je tím symbolicky myšleno, že svět byl zaplaven bezbožností ?
Nebo Noemova Archa, akceptuješ, že jedná o loď nebo výmysl nebo by ti bylo nejbližší chápat, že se Archou míní symbolický prostředek, kterým je možné dojít výše zmíněnému osvobození se z kříže, který si už jenom tím, že jsme se narodili na této planetě (a ne na jiné) všichni, každý jeden, neseme. To bychom pak o takové situaci ale mohli symbolicky klidně (a správně) napsat, že tímto narozením se do právě tohoto vesmírného místa automaticky získáváme/dědíme kříž tohoto uvěznění, nedej Bože, zde lokálně známý pod tak nemožným, nepochopielným a nepřijatelným symbolickým pojmem, jakým je dědičný hřích ...

Atd..., atd...

P.

Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

Pe-tri, ja predsa nevylučujem, že tie povesti, mladšie aj staršie, napísané ľudskou rukou a dochované dodnes, nesú aj druhú zmyslovú rovinu, a že ich možno chápať aj tak ako hovoríš. A to bez ohľadu na reálnych autorov alebo inšpirátorov.
Ak by dedičný hriech bolo možné zmyť iba krstom, tak svet ľudí by sa radikálne zmenil, a najviac by to bolo vidno v tom, že by sa pretrhla ich závislosť na (tzv. 6tich "hriechoch") pôžitkoch, od ktorých sa stali závislý.
Aj keď chápem, že ty si to myslel inak. No túto cestu každej duše by som nenazýval hriechom, veď každá sa slobodne na ňu od Boha vydala, a istý je aj návrat. Inak by to nemalo zmysel, tvoriť slepé uličky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Pe-tri | 03.01.2018

Jistě, "nepodezírám" tě z toho, že by ti víceúrovňové chápání nebylo známo. Jen jsem to chtěl připomenout.
A pokud se týká obsahu pojmu dědičný hřích, samozřejmě nelze se jeho působení/vlivu zbavit pouhým křtem, to je skutečně mimo realitu. A i když osvobodit se z tohoto vlivu vyžaduje vlastní úsilí, je povaha tohoto naprosto nezbytného úsilí celoživotní náplní...
A k té cestě od Boha a zpět (evoluce a involuce) - sice je odstartována z vlastní vůle, ale startovací čára samozřejmě není na Zemi, kde jsou ale docela složité výzvy (přinášející ono nežádoucí zacyklení se) a dál - a tady velký pozor - dosažení cíle není garantováno, natož jisté ! Toto je vhodné si dobře promyslet (konsekvence svobodné vůle). V přírodě lze pozorovat mnoho případů destruktivních konců z důvodů chybně/nevědomě uplatněné vůle či jejího neuplatnění (lenost neosvobozuje)...

Měj se fajn.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

jardob | 03.01.2018

"V přírodě lze pozorovat mnoho případů destruktivních konců z důvodů chybně/nevědomě uplatněné vůle či jejího neuplatnění (lenost neosvobozuje)"
- Ano, ale v prípade tvorov ide len o jednu z "tvárnych" a recyklovateľných vrstiev bytia matérie, ich koniec nie je definitívny, a nekonečné cykly tak isto z Vesmíru nie sú zrejmé (každý cyklus má iteračný charakter). Niečo iné je, ak sa bavíme o ich životnej podstate, ktorá žije aj po smrti a zmysluplne sa reinkarnuje.
Aspoň mne to príde nelogické. Je to ako keby Najvyšší po kvapkách páchal sebevraždu.
Ja sa k Bohu vrátiť chcem, na čase vôbec nezáleží, a neviem si predstaviť, že by to malo byť inak.
Cyklus si predstavujem vždy podmienene, a teda dočasne, podľa diagramu:
http://www.imageworld.sk/images/grby0jgjbpvk4sslv18m.jpg
S tým že v podmienke A prebieha nejaká iterácia.
Inak ak by náš svet bol len jedným z medzisvetov, a jeho "námestník"-stvoriteľ niekde zlyhal alebo prekročil mieru dopustenia, tak predpokladám, že taký svet sa zrúti (duše budú oslobodené), a "námestník" to bude musieť skúsiť znova.
Všetko čo má v sebe iskru sa skôr či neskôr musí vrátiť k Bohu a pokračovať v cykloch splynutia a odlúčenia, nič nesmie zatuhnúť na mieste. Ak v nejakom svete vznikne nekonečná slučka, tak taký svet alebo jeho časť sa musí zrútiť a začať znova.
Môj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Pe-tri | 03.01.2018

- Jak velký počet iterací je přípustný ? A po jeho neúspěšném vyčerpání následuje co ?
- Ano, vše se dříve či později musí vrátit do Zdroje/Jednoty/Bohu, ale jde o to v jakém stavu. Právě o to totiž v evolučně/involučním procesu/hře jde. Vrátit se poučen/transformován/s otevřeným vědomím a následnými možnostmi tvůrce nebo nepoučen/netransformován s vědomím v bezcenném stavu negramota ? Každá hra se dá vyhrát nebo prohrát, ne ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Pe-tri | 03.01.2018

A ještě k těm mezisvětům - světy jsou planety a sluneční systém je odstupňovaným systémem právě z hlediska dosažené úrovně/hloubky evolučně/involuční hry. Slunce je centrum a Měsíc je poslední v posloupnosti/oktávě tvoření. Každý svět/planeta má svého lokálního náměstka a řekl bych, že si můžeme být jisti, že tito neselhávají. Kdo selhává je člověk na Zemi. Mimo jiné i z důvodů specifickým poměrů panujících na Zemi - planetě kříže (křížení/inkluze prosperujících s padlými).
P.

Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 03.01.2018

Nekde ve jmenu "boha" za slovo upaluji. Jinde pali samotna slova a treba "vedle" ta slova nedovoli ani napsat. Proste jak se to "bohu" hodi. Vyber si Julo, kam patris :)

Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

A niekto sa dá za nicka židovského komika a kresťanstvo má rovnako v "láske" ako ...

Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 03.01.2018

Mistr Jan Hus, ktereho upalili tvoji uchylni bratri ve zbrani, byl taky Zid/zid, ze mas porad takove kecy? Co jsi dostal k Vanocum Julo? Kladivo, pochoden nebo spanelske boty?

Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

Nechci, aby som tu začal písať, čo vykonali "tvoji bratia" v zbrani.
Mimochodom, nikdy som neobhajoval zločiny, ktoré sa niektorí hodnostári z RKC dopustili.

Takže ma s tým nespájaj, pretože keby som ťa ja začal spájať v opačnom garde, neviem, či by ti to bolo príjemné a kto by mal na krku viac zločinov.

Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 03.01.2018

Pak, ze nejsi manipulator. Jaci moji bratri ve zbrani? O kom to mluvis? Prohlasoval jsem se nekdy za katolika, krestana, Zida/zida, muslima, Kobaka, ci? Tyhle vase "buh" s.r.o. si uz strcte za klobouk, sektari

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 03.01.2018

Až ma spájaš s inkvizítormi, ako s mojimi bratmi, a to takými, ktorých rozhodnutie malo vplyv na upálenie človeka, to je ako čo ? Si myslíš, že keď je niekto kresťan - katolík, tak sa má zodpovedať osobne za všetky zločiny RKC predstaviteľov, alebo tí predstavitelia RKC, ktorí ich spáchali sú jeho bratia ?

Alebo odsúdiť celú RKC pre určité zločiny ich predstaviteľov ?
Sa pozri na seba, kto tu začal manipulovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 03.01.2018

Ty sam se spojujes s katolickou cirkvi, protoze ji vyznavas, tak se, ale potom nediv, ze te jiny spojuje i s tim, co treba v historii nebo v soucasnosti teto cirkve z nejakeho duvodu prehlizis.

Ohledne "odsudit celu RKC", neni to nahodou sama RKC, ktera tak rada exkomunikuje, proklina a odsuzuje? Jednotlive lidi, jine idelogie, nabozenske ci jine skupiny i k trestu smrti a to dokonce svym vrcholovym koncilem?
Ta RKC ktera vydavala interdikty na cela kralovstvi, tj. sama uplatnuje kolektivni nebo historickou vinu?

Zkus si poctive sam odpovedet na to, co dobreho a zleho shledavas v teto nabozenske organizaci, vcetne jeji historie a zda to, co si o ni vlastne predstavujes je jeste porad tou katolickou cirkvi, se kterou se tady, tak vehementne ohanis.

Pokud jsi objevil nejake zlo v teto organizaci, vystoupil jsi proti nemu? Upozornil jsi na nej?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 03.01.2018

Oprava: svaty koncil..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 04.01.2018

Neprehliadam to. Nie je to pravda a sám kritizujem pomery v RKC a jej infiltráciu slobodomurármi.
Rovnako som nikdy nesúhlasil, som všetkým, čo robili heriarchovia RKC a priečilo sa to učeniu Ježiša.

Exkomunikácia je duchovný trest, ktorý nie je svetský, napríklad Henrich VIII ho ignoroval a založil si vlastnú cirkev.
Trest smrti nevynášala Cirkev, je to rozhodnutie svetského súdu i keď to, načo sa zmenila inkvizícia odsudzujem.

Neviem prečo, teba rozčuĺuje interdikt a duchovné tresty RKC. Tie sa týkajú len veriacich a Cirkev má na to právo u svojich veriacich, nakoĺko sú jej súčasťou daného spoločenstva.
Na interdikty mala svoje dovody. neboli dané bezdovodne a svojvoĺne.

Táto náboženská organizácia RKC poskytuje napríklad sviatosti, čo tebe najskor nič nehovorí. Okrem toho vykonala a stále koná mnoho aj dobrého.
Aj to, že teraz nie sme moslimovia, možeš ďakovať RKC a jej členom, ktorí kedysi Európu bránili.

A bolo by len spravodlivé a objektívne, až ty vystupuješ v roli kritika mojej osoby a RKC, aby si rovnako ako ja uviedol, akého si svetonázoru, náboženstva, aby sme ho mohli objektívne tiež "kritizovať".
A nebyť kritik v pozícií anonymného nicka. Čo je hodne pohodlné a aj pokrytecké, keď sa v anonymite schovávaš, ale tých, čo nie a prezradili svoju vieru, kritizuješ.
Nebol som povinný na teba vobec reagovať, nakoľko ja sa netajím, že som kresťan - katolík, ale ty tajíš svoje náboženské presvedčenie a svetonázor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Hox | 04.01.2018

Seslání koránu bylo jen reakcí na zdeformování učení Ježíše, tudíž tvůj argument je mimo. Kdyby církev neskryla učení Ježíše, žádný islám by neexistoval. Myslíš že je to spekulace? Dokonce i Vatikán uznává, že Mohamed nebyl tvůrcem nové relígie, ale jen obnovoval původní víru otců, a Korán označuje Vatikán za takovou slabší, horší verzi Evangelia. Ovšem, jen pro svůj klérus v odborném časopise, ne pro ovečky, tak pššt.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 04.01.2018

Korán bol reakciou na to, že v 7 storočí sa kresťanstvo už dostatočne etablovalo a vtedy už kodifikovaný talmud a judaizmus hľadal nástroje na oslabenie kresťanstva a rovnako aj zástupnú armádu na boj proti nemu.
A preto korán napísal vzdelaný židovský rabín v Mekke ,Mohamed bol negramotný a použili ho ako vodcu moslimov, novej zástupnej armády proti kresťanstvu, čo potvrdila aj história islamských výbojov a útok na Byzantskú ríšu, kde bolo kresťanstvo..
Rovnako je v koráne mnoho z judaizmu a majú mnoho spoločného, vrátane toho, že obe náboženstvá neuznávajú.
Ježiša za Boha.
Čo hlási súčasný Vatikán už nemá spoločné mnoho s tým, aký bol Vatikán pred II Vatikánskym koncilom a aký mal vtedy názor na islam alebo pápeži, ktorý pred ním bránili Európu.
Panuje tam rozkol, medzi slobodomurármi, čo ho infitrovali, hlavne vedenie a zostatkom kléru, ktorý je proti. Je to vidieť aj na probléme Amoris Laetitia, aký rozkol to v RKC sposobilo.
Slobodomurári v RKC sa snažia zmeniť doktrínu a magistérium katolíckeho náboženstva a vytvoriť úplne novú cirkev nwo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Hox | 04.01.2018

Projev nevědomosti a neznalosti, tak nebudu dlouze reagovat protože by to nemělo smysl, a v materiálech KSB je o tom popsáno dost fundovaných analýz, jen poznamenám, že to co jsem napsal zveřejnil Vatikán v roce 1932, před 2. vatikánským koncilem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 04.01.2018

No daj, kde to uverejnili v roku 1932. Mimochodom aj vtedy bolo v RKC dosť murárov i keď vo vedení RKC ešte nemali prevahu.
V materiáloch KSB je hlavne dosť lží a manipulácií o islame, ako v prípade Mohameda, že bol dobrý a morálny človek a koránicky šíril islam ,čo je lož.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Hox | 04.01.2018

V roce 1932 zveřejnil teologický žurnál vatikánu, Civilta Cattolica, v pěti číslech sérii anonymních článků, ve kterých se porovnává islám a křesťanství. Kromě dalšího se v článcích Korán vydává za zhoršeno, zjednodušenou verzi Evangelia, a prorok Mohamed je charakterizován ne jako tvůrce nového náboženství, ale jako obnovitel původní víry patriarchů a evangelia Ježíše Krista. ("Civilta Cattolica", 1932, 6, VIII, str. 242 — 244)

více informací o tomto: Беляев Е. “Ватикан и ислам” (приемы и цели современного католического "исламоведения”), Антирелигиозник, 1932, № 23 — 24, стр. 6 — 9)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 05.01.2018

Civilta Cattolica nie je časopis Vatikánu.Takže,čo sa tam píše nie je oficiálne Vatikánom schválené.

Anonymné články v časopise, kde už silnel vplyv murárov neznamená nič iné ,ako snahu o zmenu smeru tohto časopisu v štýle slobodomurárskej ideológie, ktorá rovnako uznáva islam ako aj KSB..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Hox | 05.01.2018

> ktorá rovnako uznáva islam ako aj KSB

Jenže KSB neuznává islám, naopak před ním varuje a popisuje scénáře islamizace Evropy: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/

a spousta dalších materiálů varujících před islamizací Evropy, které vyšly na tomto webu. Z pohledu KSB je islám jen další davově-"elitární" kult na ovládání mas, nic více.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Hox | 07.01.2018

> Civilta Cattolica nie je časopis Vatikánu.Takže,čo sa tam píše nie je oficiálne Vatikánom schválené.

- vypadá to že je, viz wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Civilt%C3%A0_Cattolica
jedná se o periodikum, které je schvalované Státním sekretariátem Římské kurie, a tedy tam nemůže vyjít nic, s čím nesouhlasí vatikánská administrativa a co není schválené vatikánskou administrativou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 04.01.2018

Měl jsem na mysli spíš lokální nebo generální interdit, užívaný jako nástroj moci papežů a biskupů. Uvedl jsem ho jako příklad k uplatňování kolektivní viny ze strany RKC. Z toho, co jsem ti napsal, se snad dalo pochopit, že nevyznávám žádné náboženství. Moji předci byli křtěni, ale mně se takové svátosti v socialistickém ČSSR již nedostalo. Rád si přečtu třeba řecké báje a pověsti nebo jiné mýty.. Církve a náboženské organizace považuji za sekty obalené zlatem a … (doplň si laskavě sám)

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/21052_21052/m_max__w_630__o/predstavitele.jpeg

https://img.blesk.cz/img/1/normal280/2528076_jezis-kristus-nazaretsky-v0.jpg?v=0

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 04.01.2018

ten první odkaz byl zřejmě moc dlouhý, že neprošel, tak něco podobného

https://1gr.cz/fotky/bulvar/15/091/cl6/PAL5dcb6b_franta.jpg

https://1gr.cz/fotky/lidovky/14/011/lnc460/MSL5069d0_P201401070249101.jpg

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 05.01.2018

A ešte niečo Tony, až by som dal teba do súvislosti s ateizmom a potom s vraždami, ktoré konali ateistické vlády po svete, keď mali moc, tak si si z toho vyšiel veľmi zle..
A nebolo by ti príjemné, keby som písal, že Pol Pot je tvoj brat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Tony Clifton | 04.01.2018

"Trest smrti nevynášala Cirkev, je to rozhodnutie svetského súdu"

Vatikán 11. októbra 2017

Pápež František: Náuka sa vyvíja, trest smrti je dnes neprípustný.

Nikomu teda nemôže byť odňatý nielen život, ale ani samotná možnosť morálnej a existenciálnej záchrany, aby sa napravil v prospech komunity.

V uplynulých storočiach, keď sme boli konfrontovaní s nedostatočnosťou obranných prostriedkov a keď sociálna zrelosť ešte nepoznala svoj pozitívny rozvoj, uchýlenie sa k trestu smrti sa zdalo byť logickým dôsledkom aplikovania spravodlivosti, ktorej sa treba držať. Žiaľ, aj v samotnom Pápežskom štáte sme sa uchýlili k tomuto extrémnemu a neľudskému prostriedku, zanedbajúc prednosť milosrdenstva pred spravodlivosťou.

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/12/pápež_františek_náuka_sa_vyvíja_trest_smrti_dnes_neprípustný/1342396

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1x zmazané Hoxom

Július | 05.01.2018

František je mnohými vysokými prelátmi RKC obvinený z herézy.
Takže jeho názory na to, čo robila RKC v minulosti netreba brať vážne. Treba použiť iné zdroje.
Jeho pravda nezaujíma, plní iný program, a to deštrukciu povodnej RKC a jej premenu na novú cirkev nwo.
Taký mám na neho názor.

Re: Re: Dokaz o Trojici z Biblie

martinT | 02.01.2018

..zbytečné hledat tento důkaz...ten vzešel evolucí věrouky...stejně tak i ten že Marie je Matka Boží a katolíci mají víru v ní na stejné urovni důležitosti z hlediska spásy duše...a tady bych viděl větší příspěvek pro myšlenku trojice...chceš li míti Matku Boží musíš míti ježíše za Boha tedy z trojice

...spíše mě mrzí,že tvé přání je otcem myšlenky napsané

... klidně můžeš psát cokoli ,ale tvým hledáním důkazu o trojici v bibli jsi zpochybnil to, že křestané věří, že Ježíš je Mesiáš prorokovaný v Izaiáši...že proutek Jišajuv vzejde.....

..a že on svou smrtí naplnil židovství jako Beránek boží vzal hříchy a prolil krev a tím zaplatil a každý ,kdo věří bude zachráněn
...tak nějak jsi vylil vodu z vaničky i s dítětem
...prožil jsi vlastně to největší svědectví odpuštění svých hříchů právě pro kristovu krev?...odpověz si sám
...že bylo náboženství v historii vždy zneužito k manipulaci a řízení to je nadmíru jasné
...Ježíš je kněz podle řadu Melkýsedechova a je to řád od věku až na věky...je to velekněz který za nás vykonal kněžskou službu obětí sebe sama
..přál bych ti se s ním setkat a ne s nějakými agregory Kristů a Ježíšikristů a Ježíšů...ale s Ním ,tím který jest

....slyšel jsem mluvit Pjakyna o bohu a je to jako by mu někdo nebo něco nedovolil říct vše

Re: Dokaz o Trojici z Biblie

Jura | 02.01.2018

Materie - Informace - Míra v praxi .... hezky popsané (ale jen pro zasvěcence) jaké mají mezi sebou vazby a jak je použít k tvoření.

Jen je potřeba tyhle znalosti oprostit od toho příšerného slovníku a s tím spojených dogmat.

a co modalisté

Geras | 01.01.2018

Stoupenci Sabelia Římského, Williama Branhama, UPCI (United Pentecostal Church) také popírají Trojici, ale z opačného pohledu: Ježíš Nového zákona je Jehova Starého zákona, je fakticky jediným Bohem.

Re: a co modalisté

bigos | 02.01.2018

Modalisti su vlastne privrzenci Sabelia, dakedy myslim ze v druhom alebo tretom storoci sa modalizmus vyvijal subezne s dynamizom. Sabelius hovoril ze ten isty Boh je Otec - Stvoritel, Syn - Vykupitel a Duch svaty - Posvatitel. Pricom vo vtedajsej cirkvi biskupi razili tendenciu ze 3 osoby su jednej podstaty, ale kazda z osob je ina.

Branham ten zacinal ako prorok, ale dnes myslim ze nie je povazovany za predstavitela krestanskeho prudu a UPCI, teda Pentacostalci nie su identifikovani z pentakostalnymi cirkvami ako napr. Assemblies of God, ktore su u nas zname ako letnicno-charizmaticke cirkvi. Tvoria samostatny prud a tiez ich nezaraduju medzi krestanske cirkvi, nakolko neuznavaju Trojicu.

Treba povedat este, ze tieto spory sa tykali vrchnosti cirkvi a beznych veriacich nejakym zavazny sposobom neovplyvnovali. V prvch troch storociach slo o prezitie krestanstva a vsetci vtedajsi krestania mali jedno vyznanie, ktore poznali, ide o najstarsie vyznanie krestanskej viery - je v NZ v lsite Korintanom: Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem

spatna vazba

bigos | 01.01.2018

[osobní rovina + nálepkování]

spatna vazba

bigos | 01.01.2018

[osobní rovina + nálepkování, smazáno]

Technologie jak zneutralizovat mesiáše.

Jura | 01.01.2018

KSB popsala, že základem pro vznik Biblické koncepce (cca před 3 tisíci lety) je vznik davo-"elitarismu" (cca před 10 tisíci lety).

Přijde-li na svět člověk nesoucí informaci skutečně či potenciálně nebezpečnou Biblické koncepci je třeba ho z hlediska pohlavárů Biblické koncepce zneutralizovat (nejlépe předem pomocí předpřipravený programů).

Představte si, že přijde někdo s velice pravdivým pohledem na svět a s uchvacujícím příběhem. Lidé ho následují ve stále větším počtu. Biblická koncepce se otřásá v základech a ztrácí moc....

Udělejme z něho Boha. Bůh je neomylný - lidé přestanou sami přemýšlet a začnou věřit všem jeho slovům (nejlépe doslova, na což jsou nejlepší nepřesné překlady). Vytvoří se DAV uctívačů Boha .... A máme tu najednou nový davo-"elitarismus", který si snadno podmaníme jako všechny ostatní dosavadní davo-"elitarismy".

Mise splněna.

Božství Ježíše

Jura | 01.01.2018

Bůh stvořil člověka k obrazu svému .... ten však zatím své poslání nenaplňuje.

Ježíš byl bezesporu jedním z prvních, který poslání každého člověka, tj. dosáhnout Boží kvality dosáhl (v teminologii KSB lidský typ psychiky).

Prohlásit to: "Ježíš má kvalitu Boha" je jedna věc (tj. inspirace pro ostatní, že to jde a mohou toho sami také dosáhnout), ale udělat z toho středobod katechismu věc druhá (vzývejte Ježíše jako Boha a hlavně sami nic nedělejte, tím by jste nám pokazili náš plán ovládnutí lidstva).

Ve výsledku lidstvo místo toho, aby naplňovalo Boží poslání (stávalo se Bohy či měnilo svůj typ psychiky na lidský) vytvořilo DAV uctívačů Boha Ježíše .... čímž jeho odkaz zašlapalo do země.

A KSB jasně ukázala, že davo-"elitarismus" je to co se musí odstranit. .... Ještě jinými slovy: Zbožštění Ježíše a jeho uctívání davem je ten moment, kdy se z křesťanství z opozice vůči starozákonní koncepci změnila na davo-"elitarismus", který díky náchylnostem všech davo-"elitarismů" k tomu prohrát s tím nejefektivnějším z davo-"elitarismů" v konečném důsledku té starozákonní koncepci nakonec slouží.

Bible

jill | 01.01.2018

máš/te-li správný klíč/informaci/"sézam", víš/te co za co a jak přeložit "kdo má uši slyš"; kdo ten klíč nemá ten ani " v apatieke/lékárně nekúpi", proto by se neměl pasovat do výkladu Bible. tím jen shazuje sebe a ubližuje jiným, byť i nechtěně. ...a vrátí se mu to v podobě jakou bude nejméně čekat.

tento web šíří KSB, tak nech se drží jejího výkladu. Jistě je přáním otce/autora této koncepce, aby jeho nasledovatelé a sympatizanti tedy "jeho synové a dcery" dostatečne porozuměli teorii a svým životem ji uvedli do praxe/misionařili u sebe a svého okolí. všechno chce čas jednak nastudování né pouhé čtení, přijetí ve vlastním nitru, porozumění učenému textu, ověřením si učiva v praxi... a pamatovali, že "žádný prorok není domovem ve své vlasti". nemá smyslu se přít a dokazovat, jsou to stracené síly. když je KSB pravdou v určité úrovni lidského života, bude vaší silou nesena a "posvěcena", tím splní svúj účel.

Dogma o trojici

Jura | 01.01.2018

Chceš-li vytvořit novou lež, musí obsahovat alespoň 90% pravdy..

Z těch plamenných řečí o trojici jsem pochopil, co je na dogmatu přitažlivého - zakódovaným způsobem mluví o hraničních kategoriích poznávání vesmíru: Materie-Informace-Míra

Samozřejmě, jsou tam nějaké dogmatické nesrovnalosti, které uvrhují plebs do zmatků (což je na řadových křesťanech naprosto patrné), ale když dostanete v semináři dodatečná zasvěcená vysvětlení, dokážete krááásně a přesvědčivě mluvit.

V debatě působí zasvěcení seminaristé jistěji. Jejich rozšířené opisy dogmatu budou jistě pro část plebsu vychovaném v HEPČ působit úžasně intelektuálně a mnohem blíže skutečné realitě než ten plebs díky HEPČ zná ... církev byla v mnoha případech odhalena jako zdatná manipulátorka - tohle je jeden z nich.

Je naozaj Boží syn?

Adam | 01.01.2018

Keď sa človek len zamyslí nad úplne jednoduchou otázkou: Môže byť Ježiš vlastným synom Boha? Stále mi vychádza - jednoducho nemôže. Prečo by mal mať Boh vlastne syna? Prečo nie aj dcéru, atď. ? Nie sme my všetci jeho dielom, synami a dcérami? Sám Ježiš si hovoril Syn človeka a nikdy nepovedal som Boží Syn v cirkevnom terajšom chápaní ako vlastný syn Boha. Ježiš ako Boží posol nám prišiel ukázať Otca, jeho moc a slávu, nič viac, nič menej. Sám povedal, že jeho nasledovníci budú konať väčšie skutky a zázraky, ako konal on sám...

K úvahám na leva-net

Sirko | 01.01.2018

Lutherov výklad Arcipastierskej modlitby je vraj len "svévolná interpretace". Na leva-net sa popiera učenie o Trojici. Ľudia ani nepristáli na mesiaci. Z pol litra vína sa budete zotavovať štvrť roka. Egypt riadili tandemovo žreci z Téb a Memphisu s bielymi a červenými čapicami. Dejiny ovláda Globálny prediktor pomocou viacerých úrovní riadenia kybernetickou spätnou väzbou. Udalosti z jeho vôle sa vyjavujú zasväteným pod magickým číslom 11. Cézarova Rímska ríša bola riadená nízkofrekvečne a naviac bezštruktúrne. Stalin nás učil žiť ľudsky v súlade so zákonom času.

Nepripadá Vám to tu ako vystrihnuté fantasmagórie z Bulgakovho románu Majster a Margaréta?

Re: K úvahám na leva-net

Dagmar | 01.01.2018

No a co ma byt, zijeme ve svete lzi a mameni tak je jen dobre ze se lez protrhava a vidime kousky prvdy. A ja tipridam do seznamu: obezita neni zpusobena kaloriemi, ale insulinem, pust neni to same jako redukcni dieta a pri pustu nedochazi k odbouravani bilkovin, naopak 4 den pustu dochazi k vyplavovani rustoveo hormonu STH a to i u starych lidi, jehoz anabolicky ucinek je znam, nemoci nejsou zpusobovane vnejsim zlem ale slabosti imunitniho systemu, pust znamena odpocinek a hojeni vsech nemoci, vcetne nadoru, vstrikovani insulinu pacientum s tzv insulin-dependent diabet zhorsuje jejich diabet a vede je nezadrzitelne k nadvaze a tedy zhorseni diabetu. Mohla bych pokraconat hodiny a hodiny o vrazdach tech co skutecne lécili (Loic Le Ribault, Mirko Bielansky, George Lakhovsky a dalsi a dalsi.To koukas, co? Mistr a Marketa jsou slaby odvar dnesni mafiosne-satanisticke spolecnosti, kter nas vyssava.

Re: K úvahám na leva-net

Hox | 01.01.2018

Zajímavé shrnutí. Dneska ještě někdo může věřit tomu, při přítomnosti takového množství údajů, že Američani poslali člověka na Měsíc? Udržitelné to bylo před 30-50 lety, kdy nebyly žádné údaje, dnes je vše dostupné jako na dlani.

Re: K úvahám na leva-net

čtenář | 01.01.2018

Pokud něčemu DNESKA nevěříte, nebo nerozumíte, tak se tomu ale nevysmívejte.. Jen sledujte, ale nekomentujte !!
Protože až NĚKDY porozumíte a pochopíte, tak si budete připadat jak hlupák a stydět se za své minulé chování.
Přeji Vám brzké prozření a všechno nejlepší v tomto roce..

Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Pavel | 31.12.2017

Na té nejhrubší rovině "Nesvatá sekta římského katolicismu" překroutila, co se dá a na Ježíšovo učení naroubovala staré kulty. A udělala z toho paskvil, jehož výsledky zakoušíme.

------------------------------------
Druhá stránka je, jak to s tím Bohem vlastně je. Ježíš NEMOHL ŘÍCI PRAVDU! A to ne proto, že by nechtěl, ale protože člověk není schopen tu pravdu vůbec pochopit. Nemá na to kapacitu ve vědomí. Proto Ježíš zvolil to, co lidé té doby dokázali pochopit. Takže se zákonitě musel dopustit jistých nepřesností.

Už jenom lidem vykládat, že sice těla jsou odlišná, ale používají "data z jednoho serveru"/egregoru a tím jsou jejich vědomí do jisté míry spojené v jednotu je nestravitelné ještě dnes.

A zabřednout do toho, že existuje uvnitř každé bytosti něco jako centrální Slunce a moje já, které píše tento text je jeho projekcí v tomto čase a prostoru a přitom mohou paralelně existovat jiné inkarnace v jiných časech a prostorech ..........

Z jistého úhlu pohledu je lepší vyčlenit z jednoty nějakou hierarchiii a pak prohlásit, že Bůh je trojjediný. Ale je to jen proto, aby bylo možno abstraktní pojem lépe uchopit.

Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

jardob | 01.01.2018

Pavol,
dobre, lenže toto klamstvo dotiahli až do toho, že "cez Ježiša" presvedčili ľudí, že Boh potrebuje rituálne krvavé obety, nutnosť symbolického rituálneho kanibalizmu - pojedanie Ježišovho tela a krvi cez eucharistiu, že Ježiš zomrel za naše hriechy a my máme robiť to a to a to, a odmenu získame až po smrti (t.j. až naprší a uschne).
Prirodzenou psychickou evolúciou človeka na základe všeobecného chodu vecí v Prírode - niečo takéto zo zdravého rozumu vzniknúť nemôže. Len z rozumu manipulátora a mizantropa.

Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Pavel | 01.01.2018

Ta lež již byla dotažena k temné dokonalosti kdysi. Krvavé rituální oběti dělali i židé. Jen ta lež dostala jinou fasádu s přelepkou "Ježíš Kristus".

Jediné, co nám pomůže je, když jako lidé dorosteme a pochopíme. S takovými lidmi pak nebudou moci tak snadno vyjebat. Ale důležité je aby se lidé podobného názoru na něčem sjednotili. Jinak nás rozeberou po kostkách.

Ono už to tu kdysi v minulosti bylo a říkali si bogomilci. Ale tento směr byl brutálně vyvražděn jedinou a správnou církví s centrem ve Vatikánu na 7 pahorcích, kde dříve uctívali Satana. Všichni křesťané mají symbolicky za celá staletí na rukou krev.

Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Pavel | 01.01.2018

Ještě URL odkaz:
http://petr-chobot.eu/cs/bogomilove-100/a/
http://www.ragauian.cz/bogomilove-byli-pravi-krestane-stejne-jako-katari-a-nazarejci-prvni-jezisovi-ucednici-kteri-sve-uceni-nazyvali-cesta-proc-cirkev-vyvrazdila-gnostiky-vite-co-vam-ukradla-co-vam-zatajuje/

Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Július | 02.01.2018

Až je pre teba prijímanie Eucharistie rituálny kanibalizmus, ako naznačuješ, tak o duši a duchovnu v človeku veľa nevieš.
Je ľudská duša schopná kanibalizmu ? Odpovedz si na to. Pretože Eucharistia je pokrm pre dušu. Može duša človeka "zožrať Boha ? Má zuby, aby ho roztrhala, má žalúdok, aby ho strávila ?
Asi ťažko, jardob, takže aspoń vidíš aká je to blbosť, čo si naznačil.
Na zbytok škoda času reagovať...

Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Lux | 02.01.2018

Nuž Julko, jardob má v mnohom pravdu, ale ak chceš stále preukazovať svoju nevedomosť..
Je obrovskou chybou vzdelávacieho systému (nielen nášho), že dietky Božie od malička neučí:
- základy riadenia (aj seba) na svetonázorovej úrovni
- skutočné, pravdivé DejIny v celom kontexte globálneho evolučného (historického) procesu a teda nielen na úrovni vodca-stádo (asi 3. úroveň rozlíšenia), ale aj, že za vodcom stoja aj nejaké skupiny (klany), ktoré ho riadia (4.), a tieto skupinky majú aj nejaké sprisahania (5.) a tie sprisahania riadia nejaké mozgové trusty (6.) a nakoniec je rozlíšenie a riadenie procesov Satanom (GP a jeho blízkou perifériou) a Bohom...☺
- vývoj religióznych systémov vo svete po poslednej "apokalypse" (celosvetovej potope) a porovnanie aspoň hlavných "náboženských" systémov a taktiež veda a relígia (v starovekom Egypte žreci vykonávali obe funkcie...) a ich vzájomná podmienenosť s množstvom inej základnej a dôležitej faktológie ... a nielen oblbujúce scholasticus fakty, bez vzájomnej previazanosti
- čo sú to peniaze, peňažný systém, úroková miera a jej vplyv na oikonomos a ako sa s ňou manipuluje v priereze vekov a aký to má smrtiaci dopad na ovečky, obyčajne málo čo chápajúce..
- vplyv genetických zbraní hromadného ničenia (narkotiká, alkohol, tabak, VF hudba, očkovacie látky, drvivá väčšina tzv. "liekov", značná časť kozmetiky, GMO, aditíva do (p)otravín ... nielen na daného jedinca, ale aj na ďalšie generácie.
Horúce vojny sú to posledné, k čomu sa globálna mafia uchyľuje, keď už zlyhávajú vyššie priority riadenia.

Teda, ak by si bol trochu v obraze Julko, čo sa týka aspoň 3. priority riadenia opičiakov (faktologická) a poznal vývoj religióznych systémov, tak viacero konín, čo si v tomto príspevku napísal, by si jednoducho nemohol (ovšem, ak tvoj e-GreHor ...dovolí...☺ - to je zase otázka mravnosti daného jedinca).
V animizme - dávno, pradávno pred Kristom fungovali aj tzv. rastlinné a zvieracie kulty (to sa prelína s totémizmom a totemovým zverom) a v nich boli zaužívané pohanské rituály pojedania "boha" a pitia jeho krvi, čo len biblické kresťanstvo prebralo a duHovný ešte navyše pije symbolicky víno ... náhoda, alebo zámer??
Celé pseudokresťanstvo je len istým priemetom množstva pohanských symbolom a rituálov a žiaľ vyzerá, že ty to žerieš, ako sa hovorí - aj s navijákom (ostatne egregoriálny vplyv je mocný a tak sa zase ani moc nečudujem).
A duša človeka je podľa teba čo? Ako ju vysvetľuje "sväté" písmo pseudokresťanov? Vieš ako dušu vnímali starovekí Egypťania, alebo trebárs aj niektoré védické kulty na Východe?
Prečo na koncile v Nicae v r. 325, a potom to bolo potvrdené tuším na koncile v Efeze v r. 431, že učenie o reinkarnáciach (vývoj danej duše - bytosti) duší biblické pseudokresťanstvo nepríjme a urobí mŕtveho brouka?

Napr. do 5. koncilu v r. 680 v Konštantinopole bol Christos zobrazovaný ako...baránok (jahniatko)..☺

Atď...atď..

Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Július | 03.01.2018

Nevedomí sú tí, čo pokladajú prijímanie Eucharistie za rituálny kanibalizmus.
Pohanské rituály pojedania nepriateľov a pitia ich krvi nemajú nič spoločné s Eucharistiou a jej významom pre dušu.
Termín pseudokresťanstvo používajú mnohí sektári presvedčení, že majú pravú vieru, to aby si bol v obraze.
Čo je duša si prečítaj z RKC teológie, ako vnímajú dušu iné pohanské nábženstvá, sataniszi, animisti, rozne sekty ,atď je ich problém.
Nicejský koncil neriešil reikarnáciu, si to radšej naštuduj, čo obviňuješ druhých z nevedomosti.

Baránok boží je symbol Krista, ktorý sa obetoval za ľudí, aby im otvoril nebo a možnosť spasenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Lux | 04.01.2018

Rozmýšľam Julko, s čím by som nejako mohol s tebou súhlasiť.
Snáď len s tým, že istí sektári používajú termín pseudokresťanstvo.
Avšak to pseudokresťanstvo spĺňa všetky základné charakteristiky sekty, len sa už časom v spoločnosti "legitimizovalo".

Tak niečo k sektám, aby sme sa vzájomne pri DiaLógu poučili...☺:

Slovo pochádza z lat. secta, ktoré má nasledovné významy:
1) Cesta, pravidlo, obraz činnosti, myšlienok alebo života
2) Učenie, smer, škola
3) Kacírstvo, lživé učenie
4) Gang
Etymologicky pochádza z lat. secta ot sequi = nasledovať niekoho, počúvať, a to sa začalo spájať aj s lat. slovom sector a odvodeninami od seco = rezať, rozdeľovať, odsekávať. Od začiatku bolo slovo „sekta“ neutrálnym termínom pre opísanie iných politických, filozofických, religióznych skupín a používalo sa v kontexte polemiky, a to ešte v predkresťanskej ére.

V časoch ranného kresťanstva už znamenalo falošné učenie – kacírstvo, ktoré sa odklonilo od základnej komunity.
Po reformácii znamenalo:
sekta – organizácia alebo skupina ľudí
kacírstvo – neortodoxné učenie, ktoré hlásala sekta
Pričom v gréčtine majú oba termíny len jedno vyjadrenie...

Existuje 5 charakteristík osobitostí, ktoré sú bez výnimky vlastné sektám, a to bez ohľadu na vek a počet účastníkov:
1) Prítomnosť ezoterického a exoterického učenia (vždy sa v nej nachádza učenie pre zasvätených a pre stádo).
2) Prítomnosť určitých dogiem, ktoré sa musia adeptmi prijímať bez akýchkoľvek pochybností, či úvah.
3) Prítomnosť rituálu, ktorý sa realizuje pri všetkých zhromaždeniach = prostriedky zombifikácie psychiky oviec.
4) Existencia ľubovoľne rozvetvenej hierarchie a s ňou vstupovať do sporov je kategoricky zakázané (exkomunikácia, kedysi aj likvidácia inak zmýšľajúcich).
5) Keďže učenie je založené na dogmách, ktoré nie je možné hodnotiť, tak v ňom niet miesta pre osobný rozvoj kultúry, osvojenia si nových poznatkov a ozmysleného vzťahu k životu podľa SveDomia.
Takto sa dnešné cirkvi bez výnimky javia ako najpočetnejšie sekty (odrezávajú človeka od skutočného Boha a živú relígiu - vzťah s Bohom - zamieňajú za obrady, rituály a dogmatizmus). Dnes sú už obvyklými atribútmi tradičnej kultúry..

Ostatné ponechávam bez komentára, lebo buď zostávaš na svojich "zažratých" egregoriálnych dogmách, alebo prejavuješ svoju neznalosť, či neschopnosť dosťStatočne chápať písaný text (často totiž asi nečítaš tie "správne" zdroje, ktoré nemusia nič zamlčiavať, resp. klamať..).

Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Sugar | 02.01.2018

Julko,
jedná se o vnímání na úrovni reakce podvědomí jedince a tam jde u eucharistie o čirý satanistický kanibalismus, ať se to v průběhu dějin někdo z církevních představitelů snažil zakabalit do dárkového papíru, či ne.

lat. Hostia = obětní zvíře = kat. tělo Kristovo

Obhajovat lze jakoukoliv zrůdnost pokud chybí "záměrně" míra.

Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Július | 03.01.2018

Nie je to satanizmus. Je to len nepochopenie toho, čo je vlastne Eucharistia pre ľudskú dušu, nepochopenie, čo je to zjednotenie ľudskej duše a Boha v láske.

Re: Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Sugar | 03.01.2018

Každý rituál, který je zavedený náboženstvím má svůj cíl řízení – není proces bez autora a cíle.
Dle tebe symbolické pojídání "obětního zvířete" je sjednocením lidské duše a Boha v lásce? To snad nemůžeš myslet vážně...

Bůh vás vyvedl z útrob matek vašich, aniž jste měli nějaké vědění, a pak vám sluch, zrak i srdce dal – snad budete vděční!

Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Pavel | 02.01.2018

Lidská duše je kvantum energie v poli vědomé energie zvaném Bůh.

Svým způsobem jedno kvantum energie může vampyrizovat druhé kvantum energie a připravovat ho o životní sílu.

Takže do jisté míry v přenesenám smyslu "kanibalismus" je možný i v prostoru lidských duší. Ale protože tam nejsou těla, tak to vypadá úplně jinak.

Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Július | 03.01.2018

Ľudská duša nie je žiadne kvantum energie. Duša je duchovnej podstaty, nie hmotnej, ako energia.
A rovnako Boh nie je žiadna energia...

Re: Re: Re: Re: Re: Ten problém je trochu hlubší a má několik rovin

Pavel | 07.01.2018

A jak to víš?

Každopádně já jsem nikdy netvrdil, že energie (raději používám slovo duch - někdo v tom dělá hrozný zmatek) je hrubo-hmotná energie.

Jenže druhý duch má úplně stejnou podstatu a ono je nejvhodnější to nazvat slovem energie. Rozhodně to "něco" nehmotného je.

Ale i když to neinteraguje přimo s hmotou, i tak může jeden duch toho druhého o jakousi životní sílu připravit.

Ono vědomí není energie? Aby mohlo fungovat tak potřebuje nějaký nosič ať už je jakýkoliv.

Pokud klasická magie Bohu přiřazuje 4 vlastnosti - vševědění, všemohoucnost, všeláska a nesmrtelnost - tak to něco je.

Trojice

Vašek | 31.12.2017

Dogma = předmět víry. Takových dogmat mají věřící i ateisté stovky. Dogma jsou i přesvědčení v evoluční vývojovou teorii, velký třesk, přistáni kosmonautů na měsící, nebo víra v demokratické volby. Nic z toho nemá hodnotu empirické zkušenosti a většinou je ani nelze rozhodnout spravedlivým soudem. Nicméně čas od času se stane, že si člověk jednotlivá dogmata dokáže proměnit v jistotu.
Jednou z takových možností je, že se stane účastníkem, nebo pozorovatelem takového jevu.
Druhou možností je, stát se sám soudcem a svobodně rozhodnout stejně, jako soudce vynáší verdikt o pravdě a nepravdě v trestním sporu. Soudce, aniž by byl účastníkem skutkové podstaty, vyslechne svědectví obžaloby a svědectví obhajoby, obě položí na misky vah a spravedlivě rozhodne o věci ve prospěch strany, jejíž důkazy jsou těžší.
Na tomto principu stojí nejen křesťanská kultura a naše civilizace, ale také svobodná možnost člověka ve vlastním poznání oddělit zrno od plev a poznat pravdu. Ne každé hledání vede k okamžitému cíli, k poznání definitivní a jediné objektivní skutečnosti, ale jinou cetu k hledání a puznání nemáme.
Proto kromě očí a uší používejme při hledání pravdy i rozum.

Církem předkládá dogma ne jako dokázané pravdy, ale jako předměty víry. Dogma o Nejsvětější Trojici: Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách . Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh.
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. Bůh je jediný, ale ne osamocený. Otec, Syn a "Duch svatý nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné.
Božské osoby jsou ve vzájemném vztahu. Skutečná, vzájemná odlišnost božských osob, protože božskou jednotu nedělí, spočívá výhradně ve vzájemných vztazích.

Posouzení skutečnosti, je-li toto tvrzení pro člověka dogmatem, nebo pravdou zjištěnou spravedlivým soudem je úkolem každého z nás.
Bylo by na místě, aby teď redakce nebo autor dal podobným článkem prostor i svědkům obhajoby. Pokud tak autor neučiní, nemůže se pasovat na soudce, ale je jen svévolným anebo spíše pomateným, tedy nedůvěryhodným svědkem obžaloby.

Trojice

Vašek | 31.12.2017

Dogma = předmět víry. Takových dogmat mají věřící i ateisté stovky. Dogma jsou i přesvědčení v evoluční vývojovou teorii, velký třesk, přistáni kosmonautů na měsící, nebo víra v demokratické volby. Nic z toho nemá hodnotu empirické zkušenosti a většinou je ani nelze rozhodnout spravedlivým soudem. Nicméně čas od času se stane, že si člověk jednotlivá dogmata dokáže proměnit v jistotu.
Jednou z takových možností je, že se stane účastníkem, nebo pozorovatelem takového jevu.
Druhou možností je, stát se sám soudcem a svobodně rozhodnout stejně, jako soudce vynáší verdikt o pravdě a nepravdě v trestním sporu. Soudce, aniž by byl účastníkem skutkové podstaty, vyslechne svědectví obžaloby a svědectví obhajoby, obě položí na misky vah a spravedlivě rozhodne o věci ve prospěch strany, jejíž důkazy jsou těžší.
Na tomto principu stojí nejen křesťanská kultura a naše civilizace, ale také svobodná možnost člověka ve vlastním poznání oddělit zrno od plev a poznat pravdu. Ne každé hledání vede k okamžitému cíli, k poznání definitivní a jediné objektivní skutečnosti, ale jinou cetu k hledání a puznání nemáme.
Proto kromě očí a uší používejme při hledání pravdy i rozum.

Církem předkládá dogma ne jako dokázané pravdy, ale jako předměty víry. Dogma o Nejsvětější Trojici: Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách . Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh.
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. Bůh je jediný, ale ne osamocený. Otec, Syn a "Duch svatý nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné.
Božské osoby jsou ve vzájemném vztahu. Skutečná, vzájemná odlišnost božských osob, protože božskou jednotu nedělí, spočívá výhradně ve vzájemných vztazích.

Posouzení skutečnosti, je-li toto tvrzení pro člověka dogmatem, nebo pravdou zjištěnou spravedlivým soudem je úkolem každého z nás.
Bylo by na místě, aby teď redakce nebo autor dal podobným článkem prostor i svědkům obhajoby. Pokud tak autor neučiní, nemůže se pasovat na soudce, ale je jen svévolným anebo spíše pomateným, tedy nedůvěryhodným svědkem obžaloby.

Co je Bůh?

Nikdo | 31.12.2017

Nejdříve je potřeba vyjasnit, co pojem Bůh představuje a shodnou se nebo neshodnou se a až pak je možné vést další diskuzi. Jsme na stránkách KSB a tam je bůh popisován pojmy stvořitel a vše-držitel.

Z toho odvozuji, že Bůh má tyto atributy v souladu s KSB a podle mého pochopení:

1 - Bůh je bytost nebo inteligence, které nelze přiřadit pohlaví (nějaký rod se přiřazuje pouze podle gramatiky - zažilo se ten)

2 - Bůh je jediný a pro všechny společný

3 - Bůh má možnost (jako vše-držitel) ovlivňovat a zasahovat do dění, vnímáme to jako náhodu pokud nevěříme v existenci vyššího, pokud jsme prohlédli vidíme v náhodě ruku prozřetelnosti.

4 - S každým Bůh (HNR) mluví individuálně, to znamená přímo bez prostředníku, jazykem životních okolností.

Osobní vztah k Bohu je určován důvěrou bohu, že koná pro dobro všech i pro optimální rozvoj každého jednotlivce (kolikrát již jsme slyšeli větu "Jak to bůh mohl dopustit?"). Čím je větší důvěra, tím snadněji nacházíme řešení životních problémů (když něco nevychází začínáme Bohu vyčítat a odkláníme pozornost od hledání cesty). Důvěra často narůstá po prožití krizové situace, která dobře dopadne (někdo nahoře nás má rád) .

Pokud se shodneme můžeme jít dál. Z uvedených bodů pokud souhlasíte je již zřejmá odpověď na otázku z článku. A také víme jak se parazitům hodí ztotožňovat vládce s bohem a když už nejde udělat božským vládce, tak alespoň se vytvářejí nějací svatí.


Další otázka vznikající v diskuzi je ke křesťanství, To je problematické, protože se ten pojem vykládá různě. Pokud přijmeme, že po příchodu Krista došlo k zásadní změně ve vývoji lidstva je opodstatněné prohlášení, že stojíme na křesťanských základech. Na základech Ježíšova učení, i když bylo elitami a parazity překrouceno a deformováno lze se vrátit k přirozenosti, stejně jako se vrací genetické modifikace do přirozeného stavu (míněno k obrazu božímu).

Poznámka k Richard2, píše:
Křesťanství není náboženstvím kultu jako judaismus a islám. S tím bych částečně souhlasil, kdyby tam na prvním místě uvedl katolickou církev a pak další Satanovi podniky pravoslavnou církev, Budhistické školy atd... V rámci uvedených existují školy, učení a proudy, které nejsou špatné a upřímně se snaží o dobro, ale pokud by to bylo ono HNR by to podpořil a plně by se to rozšířilo. Jako Ježíš nic neskrýval, tak skutečné poznání je určené pro všechny a není potřeba nic tajit (co je šeptem, to je čertem - KSB nic neskrývá nebo minimálně se mi nic takového nedoneslo).


- - - a něco navíc trochu osobního - - -


Konec roku 2017
Na závěr rozloučení a díky všem, míněno opravdu všem protože HNR podle mně nerozlišuje na špatné a dobré, ale pouze na sešlé z cesty a na cestě se nacházející. A jmenovitě autorům a přispívatelům a všem pracantům, kteří tady na tomto webu makají na vytvoření správné matrice pro spravedlivější společnost.

Ještě jednou všem moc děkuji!

Velká zásluha
Tento web a KSB mi pomohli se zorientovat v dění ve světě a tím nahodili nadšení pro boží záměr a plně odklonili od bohapustého individualismu. Důvěra v život dostala značné kapky po událostech na Ukrajině, takhle to prostě nemělo být (podle mého dřívějšího chápání), když obětaví muži z Berkut vydrželi těžká zranění a neopětovali násilí (zůstanou v paměti).

Loučím se také s nickem Nikdo, který již považuji za nevhodný, Příští rok plánuji se hlavně věnovat studiu a řešení svého života, ale jakmile mně HNR povolá, nějak se zapojím do práce na šíření KSB nebo DVTR, ale asi to bude za delší čas. Budu však zde stále hledat a čerpat živou vodu ze studnice informací (tak tento web vnímám).


Přeji všem štěstí a správný záměr v novém roce 2018
S bohem ...

Re: Co je Bůh?

Tony Clifton | 31.12.2017

Pripojuji se

S bohem

Re: Co je Bůh?

Pavel | 31.12.2017

Škoda, na vašich textech je opravdu vidět vhled a to co píšete je alespoň živé a zajímavé.

Někdy nemusíme spolu souhlasit, ale to je spíše dobře.

Není mi příjemný ten, kdo naprosto zbaští i s navijákem co píšu, ale současně není dobrý ani ten, kdo mě napadá a uráží za můj názor.

Re: Co je Bůh?

Ryhas | 01.01.2018

Pekne a múdro si to napísal ! Pookrial som pri tom. BOH JE !

Ještě opravička

Nikdo | 02.01.2018

Považuji osobně za důležité. Použil jsem slovo "šíření" KSB nebo DVTR (to mi však asociuje ideologii, které se šíří) a nahrazuji ho slovem "sdílení", což sedí mnohem více a lepé vyjadřuje co jsem si přál sdělit.

Bůh

CoC | 31.12.2017

Polemika mnohých soudruhů tady připomíná příběh o slepcích a slonovi:
"Skupina slepých vědců přišli ke slonovi protože chtěli udělat důkladný průzkum o tom jak vypadá. Jeden z nich ohmatával slonovi chobot, jeden jeho nohu, jeden jeho ocas. První, který ohmatával slonovi chobot, označil slona jako velkého tlustého hada. Druhý, který ohmatával slonovy nohu, ho popsal jako ohromný sloup.Ten třetí, který držel slonovi ocas, ho popsal jako kus provazu s chomáčem na konci. Každý jeden ze slepých mužů byl přesvědčen o svém vlastním vědeckém bádání, prohlašujíc svoje pozorování jako jediné správné, které bylo samozřejmě v rozporu s pravdami těch dalších členů týmu. Netrvalo dlouho, aby se slepci začali hádat bez možnosti vůbec dojít k závěru. Jedině kolemjdoucí, jenž nebyl slepý, mohl vyřešit tento spor. Popsal slona tak, jak je. Ale nešťastlivci a slepí jak byli, se rozhodli, že se spojí proti tomuto pravdozvěstci. Spikli se, aby se zbavili tohoto narušitele a mohli pokračovat ve svých pracných a zcela zbytečných bádáních o slonu do nekonečna.

Takto je zcela zbytečné se spoléhat na své vlastní tupé smysly, představované slepci, obzvláště ve věcích vyšších pravd.

Slovy védantistů: Ve skutečných souvislostech vidět pravdu znamená vidět Absolutní Pravdu - Nejvyšší Osobnost Božství. On je příčinou všech dalších pravd, polopravd a stejně tak lží. To je pozice Boha. Vše z Něj emanuje. Proto, aby někdo mohl říci, že skutečně vidí, musí udělat logické spojení všeho a čehokoliv stvořeného na světě k celku, k Nejvyšší Osobnosti Božství.

A slovy jinými: Bůh je vše ve všem. Všechny energie emanují z něho a kromě Něho není nic, co jest. Bez jeho vůle se nepohne ani stéblo trávy.....

Ač je v nás ukryto kvalitativně "něco" z Boha, nikdy nepojmeme Boha kvantitativně, neboť jsme jen nepatrnou částí Jeho stvoření....

.

Cico Ciciak | 31.12.2017

Vďaka za článok ako za taký ďalší obrazný zásek do živého (súdiac aj podľa lacných štekov-reakcií a pseudo-argumentov tunajších už dávno a hodne sprofanovaných trolov).
Čím více, tím lépe, a tým skôr informačne vykrváca tento odporný "satanský" egregor.
Prajem veľa šťastia a zdravia v novom roku všetkým ľuďom dobrej vôle, aj tým zblúdeným dušiam.
:)

Re: .

Michal2 | 31.12.2017

Cico, o křesťanství nic nevíš, přesto že žiješ v civilizaci, která je založena na křesťanských základech ..
Křesťanství nemá nic společného s tvým bludem biblického egregoru, který zcela vymazal tvoje kritické myšlení ..
Doporučuji ti zjistit si kdo vymyslet v rámci parapsychologie egregory, jaké jsou fyzikální podstaty, co pomáhají fyzikálně zdůvodnit a hlavně co je jejich "lidským zdrojem" ... Potom můžeme v příštím roce podiskutovat o bludech ...

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.12.2017

> Cico, o křesťanství nic nevíš...

Jo-jo, to som tu už x krát počul od viacerých tunajších frajerov cez pseudo-kresťanstvo, ktorých viac-menej pokladám iba za platených trolov-agentov.

A vážne nemám záujem diskutovať s niekým, kto nechápe, alebo nechce pochopiť rozdiely medzi pôvodnou filozofiou života podľa svedomia JK (nehľadiac na to, či naozaj takýto človek reálne existoval - ale mne osobne je to v podstate jedno, lebo túto otázku/informáciu nepokladám za podstatnú v mojom živote) a tým pseudo-kresťanským resp. biblickým bludom resp. biblickým projektom globalizácie, ktorý bol z toho zámerne vytvorený vtedajšími pohlavármi globálnej politiky.

Rovnako nemám záujem o tvoje "chápanie" kresťanstva.

Na tieto veci si nájdi sebe-podobných, lebo ja medzi nich nepatrím ani patriť nechcem.

Takže, hodne šťastia a zdravia, a tebe osobitne aj "osvietenia" v novom roku! :)

Re: Re: .

Cico Ciciak | 01.01.2018

> Křesťanství nemá nic společného s tvým bludem biblického egregoru, který zcela vymazal tvoje kritické myšlení

Pseudo-kresťanstvo a kritické myslenie?!
Čože?!
Dovoľ sa mi zasmiať:
:DDDDD

> Doporučuji ti zjistit si kdo vymyslet v rámci parapsychologie egregory

Neviem, čo si ty konkrétne predstavuješ pod pojmom "egregor", ale ja mám na mysli tzv. bio-polia v chápaní KSB a DVTR, ktoré údajne vytvárajú ľudia svojimi myšlienkami, a ktoré sa nachádzajú v tzv. noosfére.
Tieto javy môžu byť podľa mňa celkom reálne a nejako ich je nutné pomenovať, inak ich nemožno študovať, to je logické.
A to hovorím ako človek, ktorý vyrástol v podstate v ateisticko-materialistickej rodine a spoločnosti, ale našťastie som nezostal toho otrokom.

> co je jejich "lidským zdrojem"
Ľudským zdrojom vášho "satanského" pseudo-kresťanského / biblického egregoru sú takí ľudia, ako si ty. :)

Re: .

Július | 31.12.2017

Mnoho nepriateľov Cirkvi Ježiša Krista čakalo, že už skončí a vykrváca, pričom ich kosti sú už dávno v zemi, alebo je z nich prach a Kristova Cirkev pokračuje ďalej presne tak, ako jej to Ježiš sľúbil. Zmier sa s tým, cico, že brány pekelné ju nepremožu a ani štekot jej nepriateľov..

Re: Re: .

Oracle 911 | 31.12.2017

Žiaľ tá cirkev ktorého si členom a na ktorého tak rád odvolávaš, nielenže zradila Ježiša na Nícejskom koncile ale robí všetko preto aby Ježišove snaženie bolo zmarené a znehodnotené.
A to znamená, že RKC je diablova cirkev (jedna z niekoľkých) a to žiaľ potvrdzuje história posledných cca 1500 rokov (klasická chronológia).

No a teraz môžeš napísať hocičo ale genocídu páchanú v Amerike v mene jediného správneho boha nevyvrátiš.

Re: Re: Re: .

Július | 02.01.2018

Ježiša zradili tí, čo ho vyhlasujú iba za človeka a klamú, že prvotná Cirkev v Jeruzaleme neverila na božstvo Ježiša.

Na zbytok škoda času to komentovať.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 31.12.2017

:DDDDDDDDDDD

Ale ktorá cirkev?

Adam | 01.01.2018

No počkať, ale ktorá cirkev, je ich tu nejako mnoho a všetky sú "pravé"... ???

Re: Ale ktorá cirkev?

ludo | 01.01.2018

Ale to nič..
Julo je tu už skôr asi tak trochu miestny folklór..vtipálek

Re: Re: Ale ktorá cirkev?

Július | 02.01.2018

Práveže tebe tu hodne prekážam a keďže nevieš vyvrátiť moje argumenty, tak sa ma snažíš zosmiešňovať v osobnej rovine, čím len poukazuješ, ako manipuluješ.

apokryfy

Croix | 31.12.2017

Zaznělo tu "Čomu veriť: zachovaným slovám Ježiša alebo nejakému cirkevnému koncilu." To je správný přístup, in medias res, ale potom teda důkladně. Proto, pokud někdo chce věnovat svůj drahocený čas zpytování křesťanství a analýzou jeho lidských proměn a upravování, měl by se krom kanonických knih NZ zaměřit i na více jak 20 apokryfních evangelií, ze kterých plyne mnohde dost zásadních odlišností týkajících se původnímu stavu tohoto učení. Je zajímavé, že apokryfy se tato diskuze nezabývá, ačkoliv by zásadně měla, pokud opravdu chceme rozebírat křesťanství do šroubku. Přece jen většina původních evangelií není dnes "kanonických" a to by mělo ..asi.. budit větší pozornost, než budí... Nebo je autorita koncilního rozhodování rozhodující pro všechny strany diskuze? ;-)

Re: apokryfy

Pavel | 31.12.2017

Problém je tady úroveň vědomí. Jakýkoliv člověk s nižší úrovní vědomí nikdy nemůže porozumět něčemu, co bylo řečeno na vyšší úrovni.

Dítě z mateřské školy nepochopí trojčlenku žáka základní školy

Žák základní školy nedokáže pochopit výkresy středoškoláka.

Středoškolák nepochopí parciální diferenciální rovnice výpočtu polí

A vysokoškolák zase nepochopí vědecké práce profesorů.

*******************************************************

Pokud budou hlasovat děti z mateřské školy o vědecké práci, tak NIKDY to k ničemu dobrému nepovede. Správně by se měli sami dostat na úroveň, kde to pochopí.

Re: Re: apokryfy

jill | 01.01.2018

úroveň poznání vědomého vědomí

Re: apokryfy

bigos | 01.01.2018

k tym apokryfom len jedna poznamka: je rozdiel medzi aporyfmi a gnostickymi spismi. Apokryfy su napr. sucastou katolickej biblie, hoci nie su kanonicke. Inak je to s gnostickymi spismi ako napr. Evanjelium podla Tomasa, kde ucenie v tomto spise nesuhlasilo so zachovanym ucenim Krista a apostolov. Ale tiez sa k nim da lahko dostat a prestudovat ich. zaznamevaju zaujimave udaje o kontexte vtedajsej doby

K Lutherovi II

Sirka | 31.12.2017

Hox nazýva Lutherove úvahy "svévolné interpretace". To je dosť tuhá káva, takáto diskusia. Za koho kope Hox neviem,,ale ako píše ďalší diskutér nižšie, Trojicu neuznávajú ani Jehovisti. Mal som s nimi diskusiu - tvrdili, že prvá veta Evnjela podľa Jána, kde Kristus vystupuje ako Slovo je zle preložená. Veta im evidente nereže:

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
.
.
.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdyTak som pánom ukázal preklad Cyrila i Metoda, ktorý zrejme vedeli lepšie po Grécky ako ich prekladatelia do Angličtiny:
"Искони бе слово и слово бе от Бога и Бог бе слово."

Povedal som im, že to môžu hlásať v krajinách, kde nerozumejú ani po latinsky, ani grécky ani starosloviensky.

Re: K Lutherovi II

ludo | 31.12.2017

Tu sa snažíme byť zástancami zdravého sedliackeho rozumu, od Boha Zhora takmer každému pri narodení danému.

Otázka je ako vždy,
1) v čom by mohol mať Luther, jehovisti, akýkoľvek kresťania, alebo ktokoľvek pravdu a
2) v čom, prípadne v akej interpretácii sa zrejme mýli a
3) prečo pravdepodobne, kvôli akým chybným stereotypom myslenia, tradíciám, zlozvykom.
To sa týka rovnako i KSB/DVTR.

Môžeme sa tu samozrejme pre tú srandu obviňovať zo satanizmu a kadečoho.. bez rozlíšenia
A) skutku ako takého a
B) človeka, ktorý ho vykonal..
..ale potom hrozí, že dopadneme ako premnohé židovské, či muslimské sekty atď..
Chceme to azda?
..vymezenie frontov??
Kam to vedie? Cui bono???

Re: Re: K Lutherovi II

Sirka | 31.12.2017

Hox sa tu obracia na Bibliu. Chválitebné: tento zdroj a žiaden iný doporučoval Dr. Martin Luther - ono známe "Sola Scriptura". Nič nad to, čo je napísané. Reformátor Luther však jednoznačne dokazuje na základe písma učenie o Trojici, kde nevidí žiaden spor s "pápežencami". Hox však Lutherove dôkazy nazýva "svévolými vývody". Tak som spomenul iné vety podľa sv.Jána, ktoré spôsobujú problémy Jehovistom, ktorí tiež popierajú Trojicu. Tí si nevedia pomôcť inak, ako tým , že tvrdia, že je zlý preklad prvej vety sv. Jána.

Re: Re: K Lutherovi II

Tony Clifton | 31.12.2017

"Tu sa snažíme (my, pozn.) byť zástancami zdravého sedliackeho rozumu, od Boha Zhora takmer KAŽDÉMU pri narodení danému"

My/mi? A kdo jsou potom ti "vedle"? A kdo jsme vlastne pro vas my vsichni ostatni, ktere neustale umlcujete?

Kdo ti dal pravo jineho umlcovat, Uďo? Za jineho, vcetne Boha rozhodovat? "mňa však bude súdiť Boh"

Kdo ti dal takove "pravo"? Jezis, Buh nebo Ty?

Re: Re: Re: K Lutherovi II

tarzanislav | 31.12.2017

Vážený Pán Tony Clifton:
Chudáci Vy všetci ostatní, deje sa Vám veľké neprávie. Musím Vás týmto tu, hneď a zaraz poľutovať
a podporiť vo vašich smutných myšlienkach a citoch. Som nešťastný, že Vás tu všetci Tí iní umlčujú. Ale verím, že z toho nebudete mať až takú traumu, verím, že sa pozviechate a pôjdete pekne ďalej.
Dúfam, že sa o vás na iných weboch postarajú poriadnejšie, že Vám podajú pohár pramenistej vodičky, chlieb so soľou ale možno aj nejakej dobrej údeninky.
Niektoré weby by som Vám aj odporučil, pretože mi záleží na Vašom šťastí, ale Vy si určite poradíte.
Ukončujem týmto genocídu Vás aj Vaších iných, žite v mieri a šťastí a láske.
A dúfam, že Vám nebol skrivený ani vlások na klávesnici, pretože ďalšia sa dá zohnať leda tak niekedy v utorok.

Re: Re: Re: Re: K Lutherovi II

Tony Clifton | 31.12.2017

https://youtu.be/f3zxzXDCMQw

https://youtu.be/1z3RPyqpB5k

Hodne stesti

Re: Re: Re: Re: Re: K Lutherovi II

ludo | 31.12.2017

Podobne..
..a presne..Matúš z rodu Lévy
Tam to začalo..alebo skôr?
..začiatok konca
Dnes je koniec začiatku..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Lutherovi II

Tony Clifton | 31.12.2017

Vivat referendum :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Lutherovi II

Tony Clifton | 31.12.2017

Trouvailles, famine, patrouilles

Re: Re: K Lutherovi II

Július | 02.01.2018

Zdravý rozum je u teba LEN to, čo sa tebe páči a schvaľuješ to, pričom rád píšeš za všetkých...

Nicejský koncil

bigos | 31.12.2017

Nepresne je v článku zmienka o tom, že Ježiš bol prehláený za Boha Nicejským koncilom. Nicejský koncil neriešil otázku Ježišovho božstva, ale jeho podstatu/prirodzenosť v porovnaní s Bohom. Bola to reakcia na Ariove učenie, ktorý tvrdil, že jeho prirodzenosť je podobná Otcovi, naoproti nemu stálo učenie o "homousios" teda jedna podstata s Otcom.

Okrem toho v roku 325 kresťanstvo ešte nebolo jedniným náboženstvom rímskej ríše, to sa stalo až okolo roku 380. Jeden rímsky historik píše o kresťanoch, ktorí sa stretávajú a oslavujú Ježiša ako Boha už dávno pred Nicejkým koncilom. Keď sa Ježiš zjail Tomášovi, on povedal: Pán môj a Boh môj.

Okrem vyššie spomenutého práve s touto doktrínou majú problém Jehovisti - manipulatívna sekta z USA. Neuznávajú Ježišove božstvo a majú mnoho ďalších posunov v ich "teológii"

Re: Nicejský koncil

Hox | 31.12.2017

Jen slovíčkaření, "jedné podstaty s Bohem" je totéž co bohočlověk, ztotožnění Ježíše s Bohem, což nemá nikde oporu v řeči samotného Ježíše a v jeho učení, a má tam oporu opak.

Jestliže jeden římský historik píše o křesťanech, kteří měli Ježíše za boha, a křesťanství tehdy nebylo jeden celek, pak to znamená jen tolik, že existovala sekta, která měla Ježíše za boha, neznamená to nic více.

Možná tě to překvapí, ale jeden římský historik psal i o křesťanech, kteří neměli Ježíše za Boha, a jeden římský imperátor dokonce svolal koncil, který měl v této otázce hlasováním rozhodnout, a následně byl ten názor, který prohrál, prohlášen za herezi.

Re: Re: Nicejský koncil

bigos | 31.12.2017

vidím, že si všetko vysvetľuješ po svojom, bez toho, aby si sa nad tým hlbši zamyslel. Kresťnia boli spočiatku považovaní za židovskú sektu....ale myslím že nemá zmysel sa tu rozpisovať, pretože je úplne zjavné že tu neni ani minimálne poznanie o dobe Novej zmluvy, hostórii vývoja kresťanstva a ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Potom si niekto vytýči dopredu cieľ, ktorý chce pomocou Biblie dokázať, napr. že Ježiš nie je Boh. A to je absurdné z hľadiska logiky, alebo aj z hľadiska hľadania pravdy.

Re: Re: Re: Nicejský koncil

Hox | 31.12.2017

Je pochopitelné že sektář, který nenajde pochopení pro svoje dogmata, napíše že "chybí elementární pochopení základních věcí".

Kdo si ve skutečnosti vykládá vše po svém, sofistikovaná talmudistika snažící se vysvětlit text proti jeho smyslu, nebo ten, kdo ho chápe přirozeně, ve smyslu napsaného?

Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

bigos | 31.12.2017

A je to tu, už je tu náepkovanie, to znamená, že došli argumenty a téma presahuje kapacity....takže komentárov som napísal dosť, kto chce môže sa zorientovať, ja nejdem strácať čas s niekým, kto nevie diskutovať a nálepkuje tých, ktorým argumentačne nestačí.

Tá otázka na konci, opäť svedčí že absentuje pochopenie základov. O talmidistike sa môžeme baviť inokedy, moje komentáre boli o inej téme.

Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Hox | 31.12.2017

To je jen hodnocení tvojí argumentace, ve stylu "je třeba nejprve pochopit XYZ a akceptovat to jako pravdu" atd., žádné argumenty jsi nenapsal, kromě odkazů na autority.

Kým byla Ježíšovi dána veškerá moc na nebi i na zemi?
Bůh opustil sám sebe na kříži?

Vtip je právě v tom, že na to stačí zdravý rozum, aby člověk chápal absurditu tvrzení že Ježíš = Bůh, a naopak, na to aby to člověk chápal jako normální, je třeba intenzivní ideologická, světonázorová "průprava".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

bigos | 31.12.2017

odpoviem ti takto. Tvoja veta: "je třeba nejprve pochopit XYZ a akceptovat to jako pravdu" - prvá polovica súhlasí s tým čo som napísal, ale odkiaľ si vzal druhú polovicu? Nikde som nepísal, že to "treba prijať ako pravdu." Prečo si domýšľaš a prispôsobuješ svojmu videniu?

Odpoveď na tvoje otázky:
1. Kým byla Ježíšovi dána veškerá moc na nebi i na zemi?
2. Bůh opustil sám sebe na kříži?

takže za 1. bola mu daná Bohom, ale všimni si, že sa tam hovorí o každej moci aj na nebi. Kto má všetku moc? Jedine Boh. Ďalšia vec, ktorá to vysvetľuje. Ide o Kristov výrok po vzkriesení. Teda po tom, čo bola smrť porazená. Kto jediný môže poraziť smrť? A v neposlednom rade teologická otázka vtelenia - vtelené Slovo, teda Kristus bol v stave poníženosti. V NZ je napísané: Mal podobu Božiu a svoju ROVNOSŤ s Bohom nepokaldal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom.... Preto Ježiš v čase pozemského pôsobenia hovorí v niektorých pasážach o Otcovi, že prišiel plniť jeho vôľu. Lenže po vzkriesení je mu podľa NZ "dané meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom meno skláňalo každé koleno" - to meno je Pán, teda v SZ Pán v origináli Adonai reprezentuje Boha. A titul, ktorý mal Boh dostáva Kristus. Treba ešte zohľadniť pojem preexistenčný Logos, keďže Ježiš sám hovorí: "prv ako bol Abrahám, Ja som" - opäť narážka na rovnosť s Bohom, keďže Boh sa v SZ predstavil Mojžišovi slovami: Ja som. K pochopeniu týchto súvislostí ale je nutné mať aspoň základy teológie, inak človek uviazne v čiastkových pohľadoch, ktoré nezodpovedajú realite.

č. 2. opustil Boh sám seba na kríži?
Syn a Otec sú dve rôzne osoby, koré majú jednu podstatu. Tým je povedané všetko. Ale vysvetlím ešte ďalšiu vec. Otázka: ako oslovuje Ježiš Boha počas svojho pozemského pôsobenia? Oslovuje ho Otec, dokonca v origináli Abba, čo je Otecko. "Ja a Otec jedno sme..." "kto vidí mňa, vidí Otca"...
Prečo došlo k opusteniu Ježiša? Opäť triviálna otázka a ešte triviálnejšie je otázka či Boh opustil seba samého - toto už hraničí s teologickým analfabetizom Netreba sa vyjadrovať k teologii, keď človek teologii nerozumie. Tiež netreba rozoberať Bibliu, ked ju človek nemá naštudovanú. Ak by ju mal naštudovanú, nedošlo by k takýmto absurným otázkam.

Ale vysvetlím to. Ide o udalosti počas ukrižovania, posledné Kristove slová na kríži. Bibli to vysvetľuje nasledovne: On sa stal Hriechom za nás, aby my sme mohli byť spravodliví pred Bohom." To znamená, že na kríži vykonal Boh súd nad svetom, ale tento súd vzal na seba Jeho Syn, Kristus. Kristus na kríži visí ako Hriech ľudstva, od ktorého sa Boh odvracia, pretože ho súdi. Toje poslanie Mesiáša, zomrieť zástupnou smrťou za človeka, aby človek zomierať nemusel. Toto je základné učenie Písma, ktoré pochopí každý, kto si Bibliu prečíta.

Na záver: netreba všetko čo nezapadá do tvojej koncepcie hádzať do vopred pripravených šuflíkov. Tiež je nemožné praviť si názor na Bibliu a Kristove božstvo len z útržkov, ktoré sú v prácach VP SSSR. Potom to aj tak vyzerá, že človek svojou nevedomosťou zosmiešni sám seba. Treba mať všebený prehľad a hlavne valstný názor a nie prevzaté útržky v prácach od niekoho, koho meno ani nepoznáme.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Hox | 31.12.2017

Jestliže byla Ježíšovi moc daná Bohem, pak z toho plyne, že Ježíš nebyl Bůh (pokud vyloučíme nesmyslnou konstrukci o tom, že něco je zároveň odděleno, ale zároveň tvoří jediný celek).

To je to, o čem celou dobu mluvím, ty tvoje "základy teologie" spočívají v tom, že člověk akceptuje, že 1+1=3 (akceptuje dogma o Trojici). Pochopitelně někdo, kdo tvrdí že 1+1=3 se nikdy nemůže shodnout s někým, pro koho je 1+1=2.

Co přesně rozumíš pod "Syn a Otec sú dve rôzne osoby, koré majú jednu podstatu"?

Co se týká odstavce začínajícího "Ale vysvetlím to", opět jen konstrukce a definice kruhem, které dávají smysl jen v pokroucené církevní logice.

Na závěr: není třeba všechno, co nezapadá do tvojí koncepce, odmítat, dá se nad tím i uvažovat a revidovat své názory.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Július | 31.12.2017

Až Ježiš konštatuje, že mu je daná všetko moc na zemi a v nebi, tak to z toho automaticky nevyplýva, že mu tú moc dal niekto iný teda Boh.
Ale znamená to, že to len oznamuje, že tú MOC MÁ.
A robí to preto, aby to apoštoli pochopili, kto je ON.
A taká moc nemože byť delegovaná na obyčajného človeka, aby nebol súčasne Bohom.
Ježiš je však Boh, ktorý sa vtelením stal Bohočlovek a má teda v sebe ľudskú a aj Božiu podstatu.

Okrem toho sám tento tvoj konštrukt je nelogický, pretože, keby Ježiš nebol Boh a tá plná moc na nebi a na zemi mu bola udelená Bohom, tak potom by to znamenalo, že Boh si vytvoril iného Boha rovnocenného s ním, pretože moc na nebi a to plná prísluší len Bohovi a nemože byť delegovaná na človeka bez toho, aby nebol Boh.
A keďže Boh z podstaty može byť len JEDEN, tak si proti logike.

A preto Otec, Syn a Duch Svatý jedno sú - teda Boh.

Ale ty nemáš poradne prečítaný ani SZ a NZ, a ani základy katolíckej teológie a preto tak vyzerajú tvoje názory.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

tarzanislav | 31.12.2017

Parádna ukážka, ako sa generuje spleť slov, z ktorých vzniká spleť viet.
No ale vygenerovanie takého textu ešte nie je žiaden dôkaz a už vôbec nie dôkaz položený
na argumentácii. Ak niekto niečo dostal, tak to má, ale mu môže byť aj vzaté.
Ak niekto nedostal nič, nič mu nemôže byť vzaté, môže mu byť vzaté niečo iné, čo mu niekto
dal, alebo to nadobudol počas cesty životom, alebo pred tou cestou skrze svojich predkov.
Aj nám dvom niekto dal dar, dali dary, dary dali.
Tak sa z nich tešme a neotravujme pokojne dni druhých svojimi otlakmi a splietaním a vyšívaním
a zväzovaním mozgových uzlov a závitov sťa nejvedúcejší, či najvädnúcejší?
NIEKTO NIEKOMU NIEČO DAL!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

tarzanislav | 31.12.2017

To bola odpoveď Júliusovi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Július | 31.12.2017

Až Ježiš konštatuje, že mu je daná všetko moc na zemi a v nebi, tak to z toho automaticky nevyplýva, že mu tú moc dal niekto iný teda Boh.

Takže to neznamená - NIEKTO NIEKOMU NIEČO DAL!

A pritom ty vobec nechápeš, čo tie slová znamenajú.

Dokaz mojho tvrdenia je v NZ.

A ty neotravuj pokojné dni svojou nechápavosťou..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

tarzanislav | 31.12.2017

Ešte raz Júliusovi:
Tak ešte raz vygenerujem text, inšpirujúc sa Tebou, pretože toto Ti niekto dal. Nepochopil si môj príspevok. To Tebe bolo dané varenie slov a slovných lektvarov, takže ešte raz podobná práca so slovami:
Ak niekto niečo dostal, tak to má, ale mu môže byť aj vzaté.
Ak niekto nedostal nič, nič mu nemôže byť vzaté, môže mu byť vzaté niečo iné, čo mu niekto dal, alebo to nadobudol počas cesty životom, alebo pred tou cestou skrze svojich predkov.
Aj nám dvom niekto dal dar, dali dary, dary dali.
Tak sa z nich tešme a neotravujme pokojne dni druhých svojimi otlakmi a splietaním a vyšívaním a zväzovaním mozgových uzlov a závitov sťa nejvedúcejší, či najvädnúcejší?
NIEKTO NIEKOMU NIEČO DAL!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

jill | 01.01.2018

podobenství o hřivnách/schopnostech duší lidí

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Hox | 31.12.2017

> Až Ježiš konštatuje, že mu je daná všetko moc na zemi a v nebi, tak to z toho automaticky nevyplýva, že mu tú moc dal niekto iný teda Boh.

Ale vyplývá, protože Bůh by řekl, "mám moc nade vším v nebi a na zemi", nikoliv "byla mi dána".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Július | 31.12.2017

Nemysli si, že Ježiš sa bude vyjadrovať presne tak, ako si želáš, aby to tebe vyhovovalo.

A keď nie, tak si napíšeš manipuláciu.

Daná mi je všetka moc, atď a mám všetku moc, atď, poukazuje obsahovo na to samé a to je to, že Ježiš má všetku moc na zem i v nebi a takú moc na základe logiky nemože mať LEN ČLOVEK .
Takže i tvoja verzia potvrdzuje to samé, že Ježiš je Bohočlovek..

Alebo si toho názoru, že Boh dal Ježišovi LEN AKO ČLOVEKU, podľa teba všetku moc na zemi a v nebi ?

Až zastávaš takýto konštrukt, tak je to proti logike...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

tarzanislav | 31.12.2017

k Júliusovi:
Tak ešte raz z iného uhliaka pohľadu:
NIEKOMU BOLO NIEČO DANÉ, to znamená, že to, čo mu bolo dané, mu môže byť aj zobrané!
Iba v prípade, že by mu nebolo nič dané, nemôže mu to, čo mu nebolo dané, byť ani zobrané.
Môže nastať ešte jedna príhoda: Niekomu nemôže byť už nič dané, pretože sám je tým, čo sa dáva.
Ale prečo by potom niečo také prijímal, PREČO BY NECHAL, ABY MU TO BOLO DANÉ, KEĎ TÝM, ČO SA DÁVA, JE ON SÁM?
To by bol viackrát, multiplikovaný. Ale možno, ako vravíš, aj triplifikovaný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Július | 31.12.2017

Vážne ?

Človeku je dané, že raz zomrie, može mu to byť zobraté ?
Človeku je dané, že sa narodí s hlavou. Može mu byť odňatá tá hlava a zostane človekom a bude žiť bez hlavy ?

Nehraj sa s významom toho, čo ten výrok znamená.
Výraz je dané može rovnako znamenať, že to, čo je dané je dané z podstaty toho, kto to tvrdí a v takom prípade to nemože byť odňaté, pretože by tým nezmizlo len to, čo je dané, ale bol by zlikvidovaný aj ten, čo tvrdí že má dané.
Takže to ,čo je dané može vyplývať aj z podstaty toho, kto to tvrdí.

Oheň je stĺpec horiacich látok. To je jeho podstata. Až ohňu zoberieš jeho podstatu - horenie, potom už nepojde o oheň...

Ježišovi bolo a dané z podstaty toho, že je Boh, že má plnú moc na zemi a v nebi ako Boh. Od večnosti.
Niečo také nemože byť dané žiadnemu IBA ČLOVEKU.

Ale zjavne nechápeš, že IBA človek nemože mať plnú moc na zemi a v nebi a preto nemá význam ti to vysvetľovať.
Daj si poradiť niekomu z tvojho okolia, ktorý je schopný pochopiť, čo píšem..

Re: Nicejský koncil

ludo | 31.12.2017

Pozri Julo, mne je v zásade jedno, ako si ty osobne interpretuješ bibliu a keď chceš, buď si tým antropomorfistom..

To že sa darí stále ešte pomerne veľa kresťanov od mala systematicky vmanipulovať do totho šialeného ateistického bludu neznamená, že to môže byť pravda.

Podobne, ako niekoho neopávňuje na pravdu to, že si pred 3000 rokmi z pôvodného judaizmu, ktorý mal niesť národom posolstvo monoteizmu a Lásky k Miere, urobil svoj súkromný biznis sadistickým krvilačným duchom vyvoleného najrasistickejšieho národa. Dnes pseudonáboženstva, fašistickej ideológie, ktorá má vládnuť svetu a všetkých ostatných terorizovať, pre svojho ducha.. presnejšie pre jeho tvorcov cez úrok planétu vypalovať.

Keď takto chápeš trojicu, či akožebožstvo Ježiša, ktoré nevieš vysvetliť a len citáty silno diskutabilných, možno až pofidérnych zdrojov rapkáš, bez používania vlastnej gebule, ktorú ti Otec daroval nie na to, aby ti do krku nepršalo, tak si ver aj v Snehurku, či Harryho Pottera. Neurážaj sa ale prosím, keď sa potom niekto na teba s úskrnom pozerá.. Keby si bol malé nesvojprávne decko, ok. Ty si ale už dospelý, svojoprávny, či?

Veď v mnohých iných veciach si pomerne dobre rozumieme.
Vieš, že tu so svojou agitkou nepochodíš, na smiech v tomto furt vyjdeš. Načo to teda robíš?
V ostatných veciach samozrejme môžeme spolu ďalej diskutovať,
pravde sa približovať, ale na toto konkrétne si trebárs otvor svoj vlastný portál.

1) trojica je z nášho pohľadu proste skôr princíp-metóda tvorenia:
Boh Otec je A) Miera
duch je jej prenos B) in-Formácia
a syn je C) existencia

2) Ježiš je dieťa, syn Boží, ako my všetci ľudia tu na Zemi.
Otázka je samozrejme, kto je nakoľko úspešnejší v osvojovaní si Bohom mu pri narodení darovaného potenciálu.

Pričom vyzerá, źe ježiš v tom bol pravdepdobne veľmi úspešný a možno dokonca v doterajších dejinách najúspešnejší zo synov a dcér Božích. O tom by sme isto diskutovať mohli. To by mohlo byť konštruktívne a vśeobecne prospešné a si vzhľadom na svoje vedomosti v tomto zmysle vítaný.
Čo ty na to Julo?

Re: Re: Nicejský koncil

Tony Clifton | 31.12.2017

Takze vy zde vydate tento clanek a svojim oponentum napisete tohle?:

"V ostatných veciach samozrejme môžeme spolu ďalej diskutovať,
pravde sa približovať, ale na toto konkrétne si trebárs otvor svoj vlastný portál."

Vivat manipulace na n-tou, Udo. Oteviras slepcum oci, pravda :))

Re: Re: Re: Nicejský koncil

Tony Clifton | 31.12.2017

Za c) brzy se uzdrav

Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

ludo | 31.12.2017

C) ex z istoty..z objektívnych mier vychádzajúc

Ad moneypulátor:
Ako navrhuješ komunikovať s niekým, kto tvrdí,
že cervená je zelená?

Presnejšie: myslíš, že s dotyčným to má na tému semaFór zmysel?
Je to hodné časo-miery??
Nie len mojej, ale kohokoľvek..
Diskusia s trucovitým 5-ročným deckom,
ktoré sa práve nachádza vo fáze svojho vývoja s názvom "A Ne! Ne! Ne! a ešte raz Ne!"..prípadne s dodatkom "Nikdy a nikde! Beeeééé"

Buď sa pousmejete, alebo mu po riti dáte..

Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Tony Clifton | 01.01.2018

Za a) ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

Július | 02.01.2018

Ja sa smejem nad tebou, udo, ako sa snažíš stále moju osobu dehonestovať, ako výsledok totálneho deficitu protiargumentov.
Ani ti nedochádza, ako sa tak prezrádzaš pred, čo len priemerným, inteligentným čitateľom týchto stránok.

Re: Re: Nicejský koncil

Július | 02.01.2018

Že je Ježiš Boh a pre teba je to šialený blud, udo, je len tvoj problém.
Judaizmus sa vyvinul z farizejizmu, až dávno po smrti Krista.
Nespájaj judaizmus a Trojicu, judaisti neveria na Trojicu rovnako ako ty.
Katolícke kresťanstvo je rovnako nezlučiteľné s judaizmom a hlavne aj pre uznávanie božstva Ježiša Krista. ale, samozrejme, sú aj iné značné rozpory.

A uvedom si, konečne, že dehonestácva mojej osoby a mojich názorov, čo robíš v mojom prípade, pretože nemáš argumenty, nie je znakom toho, že si inteligentný a ani ,že máš na moje názory a argumenty relevantné protiargumenty..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nicejský koncil

jill | 01.01.2018

před Einsteinem bylo " jedno jablko=jedno jablko"
po Einsteinovi bylo " jedno jablko´= jedno jablko + světelné kvantum";
věda připustila, že je tu ještě něco navíc než jen hmota a co to je "to navíc" - světelné kvantum= Světlo,kt.vidí Někdo a nevidí někdo" je to imanace Zdroje = Otce=Boha=Vědomí= Absolutna

Re: Nicejský koncil

Sugar | 31.12.2017

Co tedy chápete pod lexikou textu Nicejského vyznání víry? Tam bychom asi měli začít, abychom se bavili konkrétně.

To že část křesťanů považovala Ježíše za Boha ještě před koncilem je nutnou podmínkou k tomu, aby to bylo vůbec projednáváno, to je snad jasné.

Ještě pro upřesnění...
Ekumenický koncil = církevní sněm na kterém se projednají a definují prvky církevní nauky a praxe. Jedná se tedy v podstatě o zákonodárný sněm církevních představitelů.

Re: Re: Nicejský koncil

bigos | 31.12.2017

Nicejský koncil mal politické pozadie. Už bolo jasné, že za tri storočia sa nepodarilo vyoreniť kresťanstvo, napriek vyvražďovaniu a prensledovaniu. Konštantín chcel použiť kresťanstvo ako akýsi stabilizačný prvok v rámci ríše a tak chcel zjednotiť učenie. Treba povedať, že učenie nebolo jednotné v mnohých smeroch, jednotné bolo len v tom, že sa verilo v Kristovu smrť na kríži, vzkriesenie a Kristovu rovnosť s Bohom. Pretosa kresťania neklaňali obrazu cisára, za čo boli vraždení, pretože ich Pánom bol Kristus. Na scéne sa objavil Arius, ktorý začal raziť iné názory a strhol mnohých biskupov na svoju stranu. v Nicei dokonca mali jeho stúpenci väčšinu. Ale počnúc týmto koncilom začína proces nástupu kresťansta ako dominantného náboženstva Ríma a neskôr mnohí rímski (pohanskí) aristokrati prijímajú biskupské svätenie. Zároveň s tým si títo noví "kresťania" prinášajú pohanské náuky do kresťanstva, čím dochádza k jeho znehodnoteniu. napríklad začínajú uctievať kult svatých (mŕtvych) v týchto rokoch sa objavuje mariánska úcta, až tu sa začína vyzdvihovaťMária ako Bohorodička...atď...všetko to m korene v Nicei. Aj úpadok cirkvi, ktorá začala vraždiť a prenasledovať odporcov.

Re: Re: Re: Nicejský koncil

Sugar | 31.12.2017

Neberte to nějak špatně, ale neodpověděl jste na můj dotaz.

Vypadá to, že záměrně jádro věci obalujete omáčkou, abyste se vyhnul věcné diskuzi nad konkrétním dotazem. Toto jsme dělali na základce, když jsme nevěděli odpovědět při zkoušení u tabule. ;-)

Re: Re: Re: Nicejský koncil

ludo | 31.12.2017

Ktorí koncil nemal politické pozadie? :)
..a ďalšia náväzná logická otázka je:
Aké ďalšie tradičné politické motívy nutne mali Konštantínovi radcovia pri zvolávaní koncilu?

Tých delení v cirkvi bolo inak aj pred Niceou "požehnane".
Tzv. "Konštantínov" koncil dal len určitú bodku, lexikálne vyjadrenie za istou etapou konsolidácie prevzatia moci nad cirkvou danými štruktúrami.
Je problém čokoľvek z tzv. "nicejského vyznania viery" stotožniť s akoukoľvek priamou rečou Ježiša.
Naviac výber konštrukcie 4 apokryfov z pôvodne cca. 600 na základe odborne jasných čisto politických kritérii, atď apod..

Jedna lastovička leto nerobí, no Františkova reinterpretácia modlitby Otčenáš isto môže byť vnímaná ako krok správnym smerom. Len musíme ako kresťania na starkého pozor dávať a príliš na piedestál - za cieľ ho nedávať, bezhlavo mu i v chybách jeho ľudských dôverovať :)

Inak stáročia..tisícročia(i v starších náboženstvách) bola teológia považovaná za vrchol politiky.
..stredovekého vzdelania vo forme quadrivia a trivia.

Bibliou dokazujes ze Jezis neni Boh?

bigos | 31.12.2017

Zaujímavé je všimnúť si snahu pomocou Biblie dokázať, že Ježiš nie je Bohom. Pomocou tej Biblie, ktorá je tu označovaná takmer za satanskú knihu, ktorou bolo ľudstvo zotročené a pripravované to bolo už žrecmi v strovekom Egypte.

V Hoxovej verzii je kopec nepresností, chybných myšlienkových posunov a dôkaz o neznalosti aspoň základov z religionistiky, teológie, či judaizmu a filozofie.

Celkovo mi to príde vykonštruované, v zmysle, že ak Ježiš niekde povedal že Otec je väčší ako On, ten citát je hodnoverný a určite originálny a naopak, kde Ježiš hovorí, že Ja a Otec jedno sme, všetci majú ctiť Syna ako Otca a prv ako bol Abrahám Ja som....atď tak toto sú falzifikáty :)

Posledná vec - hneď 1.Mojžišova v origináli hovorí: Učiňme človeka na svoj obraz. Pričom sa spomína Boh - Stvoriteľ, Duch boží, ktorý sa vznášal nad prahlbinou a Slovo, ktorým bol svet stvorený. Pre Boha je tu použitý výraz Elohím, čo znamená jednotné číslo plurálu a doslovný preklda by znel: Na počiatku stvoril Bohovia nebo a zem. Stvoril v singulári, Elohim je plural.
Neskôr na to nadväzuje Ján, ktorý píše: Na počiatku bolo Slovo, Slovo bolo u Boha a Boh bolo to slovo. A to slovo sastalo telom a prebývalo medzi nami.....Možno ťažké pre niekoho, kto nemá základné znalosti z biblistiky či religionistiky a preto si všetko vykladá po svojom.

No a teraz nástup zombi-"študentov", ktorí mi hneď vysvetlia ako málo chápem, ako nič nerozumiem a ako verím v satanizmus....5, 4, 3, 2,1.... :) kludne buem diskutovať, ak si poniektorí dokážu odpustiť tie dogmy, a sektárkse frázy, ktoré používajú, keď im niečo nesadne.

Re: Bibliou dokazujes ze Jezis neni Boh?

Hox | 31.12.2017

"Já a Otec jedno jsme" platí i pro mě nebo pro tebe, v každém z nás je Boží jiskra, kousíček Boží podstaty.

Jde o to že v Bibli skutečně nikde není nic, z čeho by pramenilo dogma o Trojici. Jsou tam jedině místa, která se s odřenýma ušima dají interpretovat ve prospěch dogma o trojici, ale dají se stejně dobře interpretovat i proti dogma o trojici.

Přemýšlels někdy nad tím, odkud se dogma o trojici vzalo, kde má kořeny?

ad
> Pomocou tej Biblie, ktorá je tu označovaná takmer za satanskú knihu, ktorou bolo ľudstvo zotročené ...

To je jen tvoje překrucování, KSB se na mnoha místech na Bibli odkazuje, jde jen o rozlišení toho, co je v Bibli od Boha, a co od lidí nebo satana.

Jestli jsou v mé úvaze chyby a nepřesnosti, můžeš na ně poukázat, zatím vidím z tvé strany jen útočný tón a prázdné obecné fráze. Ale argument že něco nějak, protože to řekla nějaká církevní autorita nebo je to někde napsáno, se neuznává.

Co je ve skutečnosti vykonstruované, to co je skutečně v Bibli napsáno, nebo překombinovaná věrouka, teologie a dogmata, snažící se dokázat něco, co v Bibli není?

Co se týká posledního odstavce, nejsem to já kdo na někoho útočí, naopak tvoje reakce připomíná sektářskou.

Když Ježíš říká, že mu byla dána veškerá moc na zemi i na nebi, tak z té věty plyne, že existuje někdo další, kdo mu ji dal. Opak může tvrdit jen překombinovaná talmudistika, popírající nos mezi očima.

Re: Re: Bibliou dokazujes ze Jezis neni Boh?

bigos | 31.12.2017

Treba trochu rozumieť pojmom a toelogickým výrazom. Okrem toho, je nutné mať aspoň základy z dejín kresťanstva, všetko bude jasnejšie.

Trojica je výraz ktorý sa v Biblii nepoužíva, nepoužívali ho ani prvý kresťani, ani apoštol Pavel. Naproti tomu, je z Biblie absolútne evidentné, že je Boh - Stvoriteľ, Duch boží, ktorý je označovaný ako Duch Hospodinov a v Novez zmluve je ten istý Duch označovaný ako Duch Ježišov a potom je tu Slovo božie, teda Syn, ktorý je vtelené božie slovo. Nová zmluva je toho plná, nevidí to len ten, ktorý nezvláda a neovláda problematiku teológie a religionistiky. Ako a prečo vznikloo učenie o Trojici, to treba vysledovať práve v dejinách kresťanstva, veľa vecí sa vyjasní, ale myslím, že keby to tu začnem rozpisovať, bolo by to na dlho. Každý si to môže doštudovať aj sám

Re: Re: Re: Bibliou dokazujes ze Jezis neni Boh?

Hox | 31.12.2017

Ta tvoje argumentace o tom, že je napřed třeba "rozumět teologii" atd., je argumentace ve stejné rovině, že je třeba napřed rozumět talmudistice, aby člověk pochopil, že židé jsou vyvolení a všichni ostatní jsou jen zvířata, které nemají cenu ani jednoho židovského nechtu, a že ti nejlepší z gojímů si zaslouží jen zemřít.

Jestliže duch svatý působil skrz Ježíše, pak to neznamená že Ježíš = Bůh, Stvořitel, to je snad jasné.

Re: Re: Re: Re: Argumentace rozumet teologii

bigos | 31.12.2017

Hox, nič v zlom...ale každý jeden tvoj komentár, ktorý rozvíjaš potvrdzuje, že ak sa niekto chce vyjadrovať k problematike teológie, musí teológii rozumieť. Žiaľ, z tojich kmentárov je absolútne evidentné, že u teba tomu tak nie je. A to s tým talmudom a "vyvolením Židov" bol klinec, ktorý odhalil hlboké nepochopenie tematiky.

Posledná veta: Jestliže duch svatý působil skrz Ježíše, pak to neznamená že Ježíš = Bůh, Stvořitel, to je snad jasné." - s týmto sa dá súhlasiť, le treba zohľdniť viacero faktorov. Duch svätý pôsobil aj skrze kresťanov a dodnes pôsobí. Duch svätý je Duch Boží, taktiež aj Duch Ježišov. V NZ je napísané: Pán je Duch. Slovo Pán označuje Boha a zároveň je to titul, ktorý označuje Krista. Zbytočne by som písal viac o tom, keď je zjavné že by nedošlo k pochopeniu, preto ťa povzbudzujem, naštuduj si Novú zmluvu a sám budeš prekvapený. Spoznáš nielen dynamické pôsobenie Ducha Božieho, ale aj jeho vplyv na tvoj charakter, zvýšenie mravnosti radikálnym spôsobom a celkové pretvorenie osobnosti. Toto je kresťanstvo. Lepšie povedané, tu kresťanstvo začína.

V mnohých ohľadoch KSB oprávnene kritizuje cirkev, pretože cirkev od štrvtého storočia nie je identická s cirkvou prvých troch storočí. Ale to je zase na dlhšie. Treba chápať a rozumieť zákaldom a až potom sa môžme pustiť do ďalších úvah

Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace rozumet teologii

Hox | 31.12.2017

Není pravda, že slovo "Pán" v Bibli označuje vždy Boha. Bůh je vždy Pán, ale neplatí, že Pán je vždy Bůh: když Saula na cestě do damašku oslepí světlo, ptá se: Kdo jsi, Pane?
Kdyby slovo Pán označovalo Bůh, nemusel by se ptát a měl by jasno.

Stejně tak "Duch Ježíšův" může znamenat jednoduše "Duch Boží působící skrze Ježíše", to že se jedná o přímo ducha Ježíše, je opet jen interpretace, dohad, jsou možné i jiné výklady.

Není první z přikázání "Nebudeš mít jiného Boha kromě Mě"?

To že slovo "Pán" je titul Krista je opět dohad, interpretace.

> Spoznáš nielen dynamické pôsobenie Ducha Božieho, ale aj jeho vplyv na tvoj charakter, zvýšenie mravnosti radikálnym spôsobom a celkové pretvorenie osobnosti.

To stále nijak nedokazuje božství Ježíše.

Ohledně církve prvních století, správně, neboť vůbec není dané, že Ježíše považovala za Boha, jinak by o tom nemusel rozhodovat koncil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slovo Pán

bigos | 31.12.2017

No, tu je opäť raz vidieť, že absentuje základ religionistiky a teológie. Slovo Pán je používané v origináli Adonai - jediný Pán a v NZ Kýros - to je grécky ekvivlent. A práve tento titul je spomenutý v originále, keď sa píše o Ježišovi - "každý jazyk aby vyznával, že Ježiš Kristus je Pán/Kýros/Adonai"

viac k tomu nemám čo dodať..a spoliehať sa na vetu, že "sú aj iné výklady"...tak ďakujem, myslel som si že hľadáme pravdu a nie iné výklady, ktoré potvrdzujú ten náš jediný správny svetonázor.

Takto skĺzneme do konšpirácií - veď na pyramídy sú aj iné výklady, možno ich postavili mimozemšťnia, možno reptiliáni...na každý názor existuje opora v tzv. "iných výkaldoch"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slovo Pán

Hox | 31.12.2017

Napsal jsi, že slovo Pán označuje vždy Boha, ukázal jsem ti textem Bible, že to tak není, víc k tomu nemám co dodat.

Jistě, pokud se chceš pohybovat na území dogmat a církevních konstrukcí, talmudistiky a vykonstruovaných domněnek, pak "absentuje základ teologie", ale každý má možnost dostat se z toho ven.

Když Ježíš říká "byla mi dána veškerá moc...", tak neschizofrenní odpověď na otázku "kým", pokud trváme na tom, že Ježíš byl Bůh, neexistuje, tato odpověď existuje jen v rámci konstrukce o "trojjediné podstatě Boha", kterou stejně nikdo nechápe, jen se tváří že ano, protože tam chápat není co, stejně jako není co chápat na tvrzení, že 1+1 = 3.

1+1=3 je správně

offtopik | 04.01.2018

v případě rodiny

Re: 1+1=3 je správně

Hox | 07.01.2018

dobrý postřeh :)

Re: Re: Ja o Otec jedno sme

bigos | 31.12.2017

Pravda je, ž v každom je akási božia iskra (pozri čo o tom učil napríkald Justín Martýr - učenie o Logos spermatikos) Lenže mať v sebe iskru neznamená, že som jedno s Bohom. Znamená to le, že mám v sebe jeho iskru, pričom môj život môže ostať bez osohu a božieho vplyvu. Božia iskra neznamená jednotu s Bohom. Ježiš povedal, že je jedno s Otcom, to nemôže povedať nikto. Jendo s Bohom v reči tej doby znamená absolútna jednota s Bohom, čo bol aj dôvod prečo ho Židia nenávideli a chceli Ho zabiť. V Biblii je to presne opísané, treba si to prečítať

Re: Re: Re: Ja o Otec jedno sme

ludo | 31.12.2017

Objektívne logicky jedno-duché:

Ak to Ježiš myslel tak, ako vravíš,
A) jasne klamal a pravdepodobne i preto ho zabili.
Skôr ale ide o
B) tzv. diabolskú logiku, pseudologiku, snažiacu sa proti zdravému ľudskému rozumu(od Boha danému), nejaké vyjadrenie z celostného kontextu vytrhnúť a prevrátiť, väčšinou dogmatikou-citátmi kníh akožesvätých podložiť, bo argumenty prirodzené chýbajú..

To od vekov poniektorí infiltrovaný cirkevní hierarchovia robili, ktorí žiaľ postupne i nemalú časť cirkvi pod akú-takú "kontrolu" dostali.
Chcete sa azda ku ním radiť Bigos a Boha zradiť?

..a´la šialené, 5000 rokov vytestované, absurditou svojou zámerne posledné zvyšky rozumu stáda ZASTAVUJÚCE báchroky, o zmŕtvychvstalom "božom synovi OsIrisovi", Mitrovi a pod?

..viď vrchný kňaz tohto kultu a jeho starý titul pontifex maximus?
I potom kresťranstvo prišlo a tak podľa potrieb svojich-temna prispôsobili, do"ladili" ho..čo Synedrion začal svojej tajnej služby vodcom-Pavlom..

Re: Re: Re: Ja o Otec jedno sme

Definitiva | 31.12.2017

Bigos, so satanistom a sektárskym manipulátorom sa nediskutuje, je to strata času a energie.

Re: Re: Re: Ja o Otec jedno sme

jardob | 01.01.2018

"Ježiš povedal, že je jedno s Otcom, to nemôže povedať nikto"
- ale môže:
1) Iskra je s podstatou Božou zjednotená vždy.
2) Je ale treba zjednotiť s Bohom svoj duch= psychiku
3) A keď je s Bohom a jeho vôľou (resp. Božou etikou) zjednotená psychika, tak aj telo funguje presne tak, ako je predurčené fungovať.

Ak človek hľadá Božiu vôľu a zjednotí s ňou plne svoju psychiku i telo, tak ak vyhlási: Ja a Otec jedno sme - klamať nebude. Je to maximálne možné zjednotenie časti s celkom.

Tomu, komu bola daná všetka moc na Zemi i na Nebi (t.j. existoval časový úsek, keď túto moc nemal, inak by nemohol tvrdiť, že mu moc bola DANÁ), musel takéto zjednotenie svojho ducha a tela s vôľou Najvyššieho najprv dosiahnuť. A na úrovni takéhoto zjednotenia, môže povedať aj slovami svojho Otca: "Skôr než bol Abrahám, Ja Som". Tak ako hovorca zjednotený so subjektom, ktorí zastupuje, môže hovoriť v jeho mene.

To ale neznamená, že Boha Stvoriteľa možno štiepiť na časti. Boh pred stvorením mal nepochybne predstavu/koncept toho, čo bude, t.j. to čo je dnes stvorené, existovalo už oddávna v nemateriálnych obrazoch a mierach stvoriteľa (ľudsky povedané v predstavách - koncepte stvorenia)

Boh a Božia vôľa je to, čomu sa treba približovať, s čím sa treba zjednocovať. Nemá zmysel si vytvárať namiesto Boha modly z tých, ktorým sa podarilo zjednotiť s Bohom, to je veľmi nebezpečný trend. Cirkvi doplniac to o rôzne nezmysli, to dotiahli do protiveniu sa Božej vôli a etike, čo je druh satanizmu.
Pekelné brány cirkev premáhať nebudú, lebo ide v tomto prípade o vzájomne výhodnú spoluprácu.

Re: Re: Re: Re: Ja o Otec jedno sme

Július | 03.01.2018

Lenže Ježiš myslí, že je jedno s Otcom na základe podstaty ,že je Boh.

1,2,3, jardob, čo píšeš, tam nejde o rovnakú podstatu s Bohom.

A zjednotenie s niečím neznamená, že je to v podstate to isté. Tvoja konanie sa može zjednotiť s konaním inej osoby a nie ste JEDNO.

Podstata křesťanství

Michal2 | 31.12.2017

Křesťanství není náboženstvím kultu jako judaismus a islám. Proto to učení o trojici a hlavně symbolismus kříže, jako symbolu údělu človéka a jeho spásy. Spory o výklad a chápání křesťanství se řeší a manipulují už od jeho počátků a ani v této diskusi není šance toto vyřešit.
Úplné pochopení křesťanství jako náboženství spásy teprve lidstvo čeká v průběhu jeho cesty ...

Re: Podstata křesťanství

ludo | 31.12.2017

áno..šanca nie je zatiaľ možno až tak veľká, no existuje.
Alternatívou je apokalypsa pseudocirkvevná.
Preto sa o to snažiť musíme..

Snáď Boh nie je úchylný krvilačný sadista
a kríž je symbolom v zmysle stúpania a zapadania slnka za horizont, "zmŕtvychvstania", nekonečného kolobehu života, cyklov uni-verza, ves-mieru.

Poškvrnenie tohto symbolu mŕtvym, umučeným Človekom, nespravodlivo zavraždeným a postavenie globálnej otrockej relígie na tomto podstatou satanistickom kulte pseudokresťanstva, vyzerá byť objektívne jednou z najstrašnejších, najopovážlivejších heréz voči Bohu.
Prevrátenie učenia Kristovho úplne naruby
vskutku satanskou logikou..

Cirkev sa však toho i pomocou nás všetkých snáď postupne zbaví a k Bohu navráti, namiesto falošného idolu, predStavy-projekcie budúNEcnosti, akoženutnosti osobného utrpenia..
Isto, biedy, ale IBA v prípade odklonu od skutočného Boha, ktorého každý vo svojom srdci i bez prostredníkov má, hoc by ho i odmietal.
Bo Boh ich neopustí, i keby oni opustili Jeho.
Avšak nanucovať sa nebude..

A toto nutné nešťastie(dopad zákonov Jeho k cieľom istým vedúcim) museli prastarí manipulátori nevyhnutne ako jedno z prvých "ošetriť" a za akožeprirodzené vyhlásiť.
Tak symbolicky jedného z realizovaných Dietok Božích symbolicky (nie v realite) na neho-kríž zavesili, aby tak oboch(kríž i Čelověka) v neadekvátnej kombinácii(pozícii, konštelácii) poškvrnili..

Re: Re: Podstata křesťanství

Pe-tri | 31.12.2017

Není tedy na čase, přestat se neustále negativně vymezovat a relativizovat a místo toho raději pozitivisticky napsat, co vlastně považujete za skutečný a pravdivý, nezmanipulovaný obsah oné Dobré zprávy, kterou Ježíš lidem přinesl ?
P.

Re: Re: Re: Podstata křesťanství

ludo | 31.12.2017

Ty sa takto pýtaš??
Pre zopakovanie:
Každá interpretácia má konkrétny kontext a platnosť.
V inej situácii nikdy nie je 100%.

Nepamätáš si na zlaté pravidlo hľadania a nachádzania pravdy?:
"Zopakovaná pravda vždy lžou sa stáva."
Pravda nikdy nie je absolútna. (Možno iba ak u Boha)
Podstatná je METÓDA približovania sa ku nej,
aproximácia, resp. iterácia.

Čítal ste DVTR?
Ide o návrh takejto metódy.
UNIVERZÁLNE platnej.

Cvičiť sa môžete na akomkoľvek texte.
Určíte si intepretačný rámec, ako sme to tu toľko krát robili, cvičili..
Kontext, v ktorom je dané vyjadrenie
A) pravde-podobne blízke pravde a v ktorom
B) zrejme najvzdialenejšie.

Týka sa koránu, biblie, marxizmu, véd, prakticky ľubovoľného textu, slova, vyjadrenia, myšlienky, pohľadu..
Tak sa určuje hladina chápania dialektického-diaLogového partner pri formovaní tandemu hoc aj s najväčším nepriateľom.
Tak Ježiš myslel hľadanie brata v svojom vrahovi.
Jeho milovanie.
A nie len to..

Úroveň, hladina, os, deliaca-spájajúca čiara, CHRONOS.
Nejde len o časovú os, no hlavne o definovanie interpretačného pásma. Identifikáciu extrémov nejakého procesu, priestorového "zvonu" Gaussovej krivky a tak optimalizačnej špirály pri preberaní kontroly nad ľubovoľným javom. Pri jeho spriechodňovaní v pozícii chápania súŤažne čo najbližšej Bohu..

Preto sa na pri definovaní pojmu "chápajúci" (l´at: "inTeliGentio")
i obraz: "rieky brehy zmývajúcej" užíval..brehy nechápania zmývajúcej..
Bo iba kto doStatočne pochopí, ten bezpečne liace, kormidlo uchopiť môže..

Ak si z tejto pozície hoc i nový zákon prečítaš,
rýchlo ti docvakne, čo a na akej úrovni pravdou a čo lžou, mínou je.

Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Pe-tri | 31.12.2017

Já se neptal na poučky a rady, ale na to, k čemu jste i jejich případným používáním, konkrétně, ohledně Dobré zprávy, dospěl Vy sám. Co je dle Vás meritem Dobré zprávy ? Jste schopen a ochoten být ve své odpovědi konkrétní ? Díky a vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

ľudo | 31.12.2017

Nečítal ste to azda?

"Miluj Boha svojho nadovšetko a svojho blížneho, ako seba samého."

Vo vyššie uvedenom kontexte.
Bo vysvetliť sa dá tá veta i najšialenejším spôsobmi,
ako i tu v diskusii žiaľ pekne vidíte..

..a nie rozhodne to neznamená nechať si s..ať na hlavu (s prepáčením)

Ešte kratšie v dvoch slovách moderne:
Hľadanie Miery(Boha).
(..a hlavne Jej-Jeho nachádzanie)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Pe-tri | 01.01.2018

Ano, první přikázání je prostředkem z nejvyšších. Ale k čemu ?

... Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života....

Abychom samoúčelně nekonali, však spásu skrze znovuzrození Ježíška/Člověka ve svém nitru (v tomto životě) pochopili, zrodili, vychovali...

Co, jak a proč správně vyřešili/rozlišili ...

Vše laskavé, moudré, dobré a pravdivé, vlastní vůlí a inteligencí v bytí a projev uskutečňované, Vám upřímně přeji do nového roku.

P.

Re: Re: Podstata křesťanství

Lux | 31.12.2017

Niečo na doplnenie ku krížu a zvrátenostiam pseudokresťanstva, ktoré žiaľ s učením Ježiša má pramálo spoločného:

KRÍŽ – najznámejší znak (symbol) v histórii ľudstva, avšak zjavil sa oveľa, oveľa skôr ako kresťanstvo. Nachádza sa už v archeologických nálezoch z doby kamennej a dávno sa stal sakrálnym symbolom. S ním boli spojené rôzne obrady, mýty, legendy, povery... Vystupoval ako základ ornamentov, budov a chrámov, razil sa na minciach. V rannom kresťanstve však nebol symbolom viery – vypožičali si ho z vier mnohobožstva.
Kríž, v závislosti od regiónu a relígie, symbolizoval Slnko, život, kolobeh života, bohov, nebo.
Prvá zmienka o kríži sa vzťahuje na starovekých Egypťanov. Kríž bol atribútom bohov Škandinávie, Asýrie, Perzie i Indie. Poslednú formu (z 2 línií) získal v dávnej Chaldeji, ako aj v susedných krajinách (i v Egypte), ako symbol boha Tammúza (v podobe mystického písmena τ - prvého písmena jeho mena). V polovici 3. stor. n.l. cirkvi, alebo odišli od niektorých učení kresťanskej viery, alebo tieto učenia pokazili (často zámerne).
Aby posilnili pozíciu odpadlíckeho cirkevného systému, pseudokresťanstvo preberalo pohanov bez duchovnej transformácie a umožňovalo im zachovať si vlastné pohanské znaky a symboly. Takto kríž tau alebo T v najbežnejšom tvare bol prijatý ako označenie Kristovho kríža. Kríž ako posvätný symbol sa už dávno pred Christom používal v krajinách, do ktorých sa nerozšíril vplyv cirkvi "kresťanskej". Bacchus, Tyrský Tammúz, chaldejský Bel i škandinávsky Odin – tí všetci boli zobrazovaní so symbolmi, ktoré mali tvar kríža.
Pred kresťanstvom používali kríž i Egypťania – symbol večného života (kolobehu života, Slnka a prírody) a bohov. Kríž so slučkou sa nazýval „ankh“ (anch,ank) zo staroegyptského ankh = život, niekedy nazývaný aj „crux ansata“ (lat. = kríž so slučkou). Ten je odvodený od hieroglyfu, ktorý označoval „život“ a pochádza zo starovekého posvätného symbolu s rovnakým významom (alebo štylizované zobrazenie človeka s roztiahnutými rukami). Ankh má formu starobylého nástroja, ktorý sa používal na meranie hladiny vody v Níle – žreci takto dlhodobým pozorovaním mohli „magicky“ predpovedať záplavy. A od šírky a mohutnosti povodne Nílu priamo závisela úroveň daní, ktorá sa v štáte stanovila. Tento nástroj mohli používať iba žreci – a stal sa posvätným symbolom života.
V Babylone bol kríž symbolom najvyššieho boha neba Anu – bol najuctievanejší u Sumerov. U Asýrčanov bol kríž v kruhu – symbol boha Slnka Ashura a často pod týmto krížom zobrazovali aj polmesiac Luny.
Na najstaršej zachovanej mozaike kresťanstva (okolo r. 240), ktorá sa nachádza vo Vatikánskej nekropoli pod oltárom sv. Petra (tzv. mauzóleum Julio alebo mauzóleum M), je Kristus zobrazený v podobe Slnka, vznášajúci sa na nebo na kvadrige (voze), so svätožiarou nad hlavou, z ktorej vychádza 7 lúčov tvaru T. Polyteisti by v tom videli Neporaziteľné Slnko (Sol Invictus) – tento kult bol oficiálnym kultom počas vlády Aureliána v Ríme. A kríž sa objavil v kresťanstve až neskôr.

Kríž = univerzálny symbol, ktorý však niečo v podvedomí ľudstva zachytáva a tak určite nie je neutrálny. S krížom a v mene kríža sa zneužívalo a zároveň sa smrť na kríži považovala za hanebnú. Je to aj vojenský znak, doslova provokuje výzvu svetu. Kríž v sebe akumuluje polárne pojmy: dobra a zla a je veľmi starým symbolom. Je aj atribútom nepriateľských relígii – v základe kultu sú zákony ľudskej psychiky, ktoré sú vlastné všetkým národom – preto začala aj adorácia kríža cirkvou nesvätou.

KRÍŽ – SYMBOL SLNKA A OHŇA
Kult Slnka – jeden z hlavných kultov staroveku, keď sa Slnko povýšilo do rangu božstva a klaňali sa mu skoro všetky národy sveta. A oheň bolo potrebné stále udržiavať a tak sa začalo jeho uctievanie (svetlo a teplo): v Indii – boh Agni, syn Slnka, v Perzii – Atar, syn Ormuzda, v Grécku – Prométheus, v Ríme – Vulcan.
Keď ľudia objavili ako urobiť oheň – začal sa tento nástroj považovať za posvätný – trenie 2 drevených paličiek usporiadaných do kríža (menšia – z mäkkého dreva a druhá z tvrdého, čo sa ešte donedávna používalo v Novej Kaledónii). Takto sa 2 prelínajúce línie stali symbolom tajomstva a božstva ohňa – spasiteľa. Takéto zobrazenia sú vytesané na megalitických pamiatkach a hrobkách z predhistorických dôb. „Boží dar“ – odvtedy sa kríž používal ako talizman, ktorý chráni človeka pred všetkými nešťastiami, chorobami a mágiou.
Uctievanie ohňa sa praktizovalo po celom svete – primitívnym ľuďom pripadal ako živá bytosť, ktorá sa môže nahnevať a môže byť aj milostivá. Vtedy začali ohňu prinášať obete – „udobrovať si ho“ a existovali prísne zákazy činov, ktoré by mohli vyvolať hnev ohňa – močiť do neho, pľuvať doň, preskakovať ho, hádzať do neho nečistoty, dotýkať sa ho nožom a hádať a hašteriť sa pri ňom. Niekde bolo zakázané aj hasiť požiare (oheň). Tieto prežitky sa zachovali v nejakej forme vo všetkých kultúrach sveta – v Európe sú „slávnosti ohňa“, fakľové pochody, zapaľovanie vatier na vyvýšeninách, spúšťanie horiaceho kolesa z kopca, očistné skákanie cez oheň, spaľovanie slamených vypchávok – bábok, nahnanie dobytka medzi vatry.
Podobné rituály sa konali v prvú pôstnu nedeľu, v predvečer Veľkej noci (na Bielu sobotu), na 1. mája (Beltanove ohne), v predvečer letného slnovratu, na Všetkých svätých a v predvečer zimného slnovratu. Rituálne zapaľovanie vatier sa praktizovalo počas katastrof – epidémie moru, mor dobytka a pod.

Slovania uctievali „živý oheň“ = trenie spájali s pohlavným stykom, keď sa narodil nový človek. A oba akty sa po celom svete pokladali za posvätné. Až do 4. stor. sa kresťania nesprávali ku krížu s úctou a prezerali ho, ako symbol starej vierouky.
Kresťanský spisovateľ Felix Manutius , žijúci v 3. stor.: „Kríže si vôbec nectíme, nie sú nám potrebné, to vy pohania, ktorí máte posvätné drevené idoly, vy uctievate drevené kríže.“
Prekrižovanie chleba sa vtedy pokladalo za minimálne vyše 1 000 ročnú „pohanskú“ tradíciu.

KRÍŽ = SYMBOL ŽIVOTA
Krížmi sa obklopoval sakrálny názov alebo uctievané meno. Majitelia a aristokrati, nevediaci písať, na dokumentoch kreslili symbol kríža.
Kríž často vystupuje ako symbol človeka, alebo antropomorfného božstva – rituály, folklór, mytologické a religiózne motívy. Kríž zároveň modeluje duchovné aspekty: vzostup ducha, snaha ísť k Bohu, k večnosti.
Kríž – symbol života – pohyb Slnka po oblohe. Taktiež symbolizuje svetlo, ktoré rozháňa tmu. Veľmi veľa povier je spojených s križovatkami ciest – napr. výber cesty života alebo smrti v rozprávkach, hrdinských eposoch, sprisahaniach, v každodennom správaní = dobro a zlo sa snažia kontrolovať, miesto stretávania bosoriek a démonov a posledné útočisko samovrahov, sťahovaných z kríža. Kríž – často symbolizuje prenikanie dvoch protikladov i rozdelenie sveta na 4 elementy (voda, oheň, vzduch a zem), alebo delenie na božské (vertikála) a pozemské (horizontála).
Existujú rôzne varianty kríža: keltský, grécky, škandinávsky, koptský, kríž svätého Petra (obrátený) a mnohé iné.

PREČO UKRIŽOVANIE?
Je dobre známe, že exekúcia nebezpečných zločincov v Ríme bola realizovaná na stĺpe s tvarom T (tau – kríž) a nie tak, ako to poznáme z dnešných obrazov, či filmov. Ranní kresťania kríž neuctievali – opovrhovali ním a vnímali ho ako pohanský symbol – „znak zvera“. Až na konci 4. stor. si cirkevní otcovia vymysleli historku, že sa Kristus zjavil cisárovi Konštantínovi I. a nariadil mu zobrať kríž ako vojenské znamenie. Ďalšia legenda hovorí, že matka cisára Elena vykonala púť do Palestíny, našla tam hrob Krista a vykopala z neho drevený kríž, na ktorom akoby bol ukrižovaný Kristus. To sa dnes slávi ako Povýšenie kríža Hospodina – sú to rozprávky a mýty. V kresťanstve je množstvo rôznych krížov: 4-, 6-, 8-, 11-, 18 – cípe kríže.
V Biblii použité slovo „staurós“ vyjadruje vertikálnu tyč, stĺp, či kôl. A „ksílon“ doslova označuje brvno, palicu alebo strom – a tak to aj mnohí bádatelia vykladajú.
„Aj starí židia používali povesenie odsúdenca na smrť na stĺp, alebo na strom a nechali ho pomaly umierať od horúčavy, hladu, smädu a nevyhnutného odumretia pľúc. „Pribiť ku krížu“, neoznačovalo niekoho „ukrižovať“ v našom slova zmysle, ale „mučiť, týrať“ – zavesiť ho na stĺp alebo na strom.“
Až do 8. storočia kresťania nezobrazovali ukrižovaného Krista: dovtedy to bolo považované za hrozné rúhanie!! Ale neskôr kríž zamenili za symbol mučenia – uctievať nástroj exekúcie je minimálne absurdné. Korán jasne hovorí, že Krista nezabili a neukrižovali.

Takto na prastarý symbol života, radosti, blahodarnosti - naniesli smútok, znak pohanenia a smrti.
Symbol života sa začal široko používať ako symbol smrti.
Nacisti taktiež „zabili“ druhý symbol Slnka (jeho rotácie) – Kolovrat (svastiku) a zavraždili v 2. svetovej vojne 50 mil. ľudí. Dnes tento symbol u drvivej väčšiny ľudí nijaké pozitívne emócie a myšlienky nevyvoláva.

KRÍŽ = SYMBOL SMRTI
Každý musí niesť svoj kríž – to pevne zakotvilo kresťanstvo v bežnom živote ľudí a kríže sú vztýčené aj na cintorínoch = tu je smrť! Ďalej sa kríže nachádzajú na chrámoch a kostoloch a v nich sa obyčajne nachádzajú ľudské pozostatky – relikvie...“svätých“.
Takto predstavuje kresťanský chrám symbolicky nejakú hrobku, miesto pochovávania – prečo tam chodia živí ľudia? Pripravujú sa k smrti! Snažia sa vykúpiť si hriechy, aby po smrti získali nejaké výhody – sú už napoly mŕtvi a chrám ozdobený krížom = prechodný mostík do iného sveta. Čo prebieha, keď sa človek „križuje“, alebo ešte horšie, ak si mučiaci symbol dáva na seba? Pripravuje sa na smrť – na „smrteľnú večnosť“. Čo sa stane, keď kňaz krstí dieťa a ukladá na neho symbol smrti?

NIEKTORÉ TYPY KRÍŽOV
Ankh – staroegyptský symbol života
Keltský kríž – rovnoramenný s kruhom – má oveľa staršie, pohanské korene
Grécky kríž – rovnoramenný a jeho osi sa pretínajú v strede (+)
Latinský kríž – Crux immissa, Crux capitata – má dlhšiu vertikálnu os a obyčajne sa asociuje s ukrižovaním Krista. Predtým sa ako symbol používal okrem iného ako symbol žezla (moci) Apollona, syna Zeusa a často bol razený na starogréckych minciach.
Od 4. stor. sa stáva symbolom kresťanstva a dnes sa asociuje so smrťou, či vinou (niesť si svoj kríž...), vzkriesením, spasením a večným životom (po smrti). V genealógii sa ním označuje dátum úmrtia. U ruských pravoslávnych ľudí sa často pokladal za nedokonalý a opovržlivo sa nazýval kryž – z poľského krzyz, s asociáciou skryžiť (obrezať, obsekať).
Kríž apoštola Petra – je prevrhnutý – ten zomrel mučeníckou smrťou v r. 67 a ukrižovali ho dole hlavou. Tento symbol je aj na tróne pápeža RKC – akože nástupcu apoštola Petra. Súčasne sa tento kríž asociuje aj s antikristom a satanizmom (nie náhodou..☺)
Kríž evanjelistov - (4 rôzne široké schody a hore kríž)
Archanjelský kríž – (Kríž Golgoty) symbolizuje archanjelov – vyššie bytosti, patrónov veriacich ľudí.
Litovský kríž – dvojitý kríž so 6 koncami
Kríž Lorraine - kríž s dvoma priečnymi líniami, niekedy sa nazýva patriarchálny alebo biskupský a označuje hodnosť kardinála alebo arcibiskupa. A taktiež je symbolom Helladskej pravoslávnej cirkvi.
Pápežský kríž – má 3 priečne línie = západný trojitý kríž.
Pravoslávny kresťanský kríž – používa ho Ruská a Srbská pravoslávna cirkev – vrchná priečka symbolizuje tabuľku s nápisom Iesus Nazaretský, kráľ židovský – INRI. Šikmá priečka dole – podpora pre nohy Krista a symbolizuje „meradlo spravodlivosti“ pri vážení hriechov a cností ľudí. Má sklon na ľavú stranu – kajúcnik ukrižovaný vedľa Krista napravo sa ako prvý dostal do raja a ten po ľavej strane sa rúhal = išiel do pekla.
Na niektorých kresťanských zobrazeniach je dole aj lebka a kosti – čo je symbol padnúceho Adama.
Byzantský kríž – je tlstý.
Arménsky kríž – má dekoratívne ornamenty na lúčoch – trojlístky sa používali v erbe arménskych katolíckych spoločenstiev amhitaristov, ktorí majú sídlo v Benátkach a vo Viedni.
Andrejevský kríž – kríž, na ktorom ukrižovali Andreja Prvozvaného (X). Používa sa na vlajke Ruského námorníctva a v Škótsku.
Templársky kríž – zjavil sa v Ráde Templárov pri jeho založení v r. 1119 v Svätej zemi po prvej krížovej výprave.
Novgorodský kríž – je podobný templárskemu.
Maltézsky kríž – majú ho johaniti – hospitálci, čo je rád založený v 12. stor. v Palestíne. Niekedy sa nazýva krížom svätého Jána Jeruzalemského alebo aj Georgijevský kríž.
Skrútený kríž s labami – variant Cross pattee – používa sa najmä pri zobrazeniach Rádu Svätého Georgija (Juraja), Victorinin kríž.
Bolnisi kríž – bol široko používaný v Gruzínsku od 5. storočia.
Teutónsky kríž – Rádu Teutónov od konca 12. stor. a o niečo neskôr boli na jeho báze vytvorené viaceré varianty vojenského rádu Železného kríža = nachádza sa na znakoch, vlajkách a na vojenskej technike Wehrmachtu.
Čierny kríž – je poznávacím znakom Ozbrojených síl Nemecka.
SVASTIKA:
1) Konce zahnuté v smere pohybu hodinových ručičiek – široko používaný symbol po celom svete – symbol života, svetla, Slnka, blahodarnosti.
2) Konce s opačnou rotáciou – starý indický symbol v hinduizme, budhizme a džinizme.
Ruky Boha – Slnečný kríž Slovanov, Rece Boga – názov a tvar sa týka kultu zavedeného Achnatonom – vtedy sa Slnko zobrazovalo s lúčmi – rukami, ktoré siahajú ku každému na Zemi.
Jeruzalemský kríž – nachádza sa na vlajke Gruzínska.
Kríž rádu Krista – symbol duchovného a rytierskeho rádu Krista.
Červený kríž – známy symbol a zelený kríž je symbolom lekárni a modrý kríž – veterinárnej služby.
Tref – trojlístok v kartách, slovo pochádza z francúzskeho trefle = ďatelina, a tam prešlo z latinčiny – trifolium.
Kríž sv. Niny – kresťanská relikvia, ktorá je spletená z vinohradníckych lian – Nina ho dostal od Panny Márie pred jej vyslaním do Gruzínska.
Tau kríž, alebo Antonievský – na počesť zakladateľa kresťanského mníšstva Antonia. Vraj žil 105 rokov a posledných 40 rokov prežil na hore Kolzim neďaleko Červeného mora. Je známy aj pod názvom lat. crux commissa, egyptský, alebo tau-kríž. František z Assisi si z neho urobil svoj emblém na začiatku 13. stor.
Baskický kríž – 4 kvapky ohnuté v tvare svastiky (Baskovia ho používajú v smere i proti smeru pohybu ručičiek).
A mnoho ďalších...

Cirkevní ideológovia tvrdia, že slovo kresťan pochádza zo slova kríž – christ, Krist z nemčiny?? Kresadlo, kremeň = kresať iskry = oživovať iskry života a toto všetko smeruje k staroruskému „kres“ = oheň. Vo svojej archaickosti takýto výklad omnoho prevyšuje ľubovoľné kresťanské výklady. Kríž bol pradávno symbolom ohňa a Slnka.
Kresťanská cirkev zamenila kríž za symbol utrpenia a pokornosti = akoby všetky útrapy boli Kristovým krížom, ktorý sa ukladá na plecia všetkým kresťanom. Otrocká pokornosť „osudu“, ktorý pripravujú iní ľudia, oslabenie vôle národa, zmierenie sa s takým stavom, odtiahnutie ľudí od boja pre transformáciu spoločnosti za šťastie na Zemi. Tak kráľovstvo Božie, ktoré učil Kristus, zamenili za učenie „smrti“.
Celá duchovná, ako aj iná kultúra biblickej civilizácie vyrástli z dogiem z koncilu v Nicae a nie na základe toho, čo svetonázorovo a symbolicky učil skutočný Kristus!


Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Cico Ciciak | 31.12.2017

Vďaka za koment, Lux. :)
Takto nejako si ja predstavujem pádne argumenty v diskusii.

Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Ferko | 31.12.2017

Ďakujem Lux za zaujímavý vhľad. Keď už si spomenul kríž a ankh, tak skúsim doplniť svoj pohľad na zamyslenie.

Čo také môže odzrkadlovať tretie písmeno abecedy C, alebo aj jeho mäkká forma Č. Zameriam sa len na toto písmeno.

Napríklad:
cnosť = C-nosiť
cnieť = C-niet
čnieť = Č-niet
čakať = Č-kat
človek = Č-la-vek
včela = v-Č-la
čmudiť = Č-mútiť
cár = C-ár
činiť = Č-niť
cvičiť = C-v-cit
palác = pa-lá-C
a mnohé ďalšie…

A teraz sa pozrieme na písmeno C v ľudskom prejave, tj. dá sa znázorniť ukazovákom a palcom. Čo všetko sa robí týmito dvoma prstami (zreteľné hlavne pri jemných prácach vyžadujúcich presnosť)?:
- máme v nich uchopené pero pri písaní ( http://data.info.sk/photo/article/2014/02/30876/o_phpCoDBgz.jpg )
- dirigent drží paličku ( http://www.bayerische-philharmonie.de/var/plain_site/storage/images/media/images/bild_markmast_dirigieren/17396-1-ger-DE/Bild_MarkMast_Dirigieren.jpg )
- solíme a ináč koreníme jedlá
- pri premýšľaní si často mnohí týmito dvoma prstami podopierame hlavu ( http://themindunleashed.com/wp-content/uploads/2015/03/tesla.jpg )
- poukazujeme nimi na vzdialenosť, množstvo a to oddiaľovaním a približovaním týchto prstov
atď

v materiálnych veciach:
- C v 3D forme je ako polguľa, čomu sa z profilu podobá napríklad klasická šálka na čaj https://www.ekavickar.sk/sub/ekavickar.sk/shop/product/ancap-salka-verona-na-cokoladu-a-caj-292.png
- ak sa prsty priblížia na menšiu vzdialenosť, ako keby boli prsty v tvare pohárov na “víno”
- kupoly chrámov
- polmesiac (písmeno C) na kupolách chrámov
- štátne symboly s polmesiacom

A z toho a mnohých ďalších príkladov vyvstávajú otázky:
1. Na čo môžu poukazovať tie dva prsty?
2. Čo sa odhráva medzi týmito dvoma prstami?
Potom:
1. palec (palác) – Matéria
2. ukazovák (ukázať, informovať) – Informácia
3. medzi prstami sa odhráva - Miera
MIM

Kríž, ako kolobeh života, znovuzrodenia, nám v hornom ramene poukazuje na znovuzrodenie, východ slnka.
Znovuzrodenie je dané od Boha a nie len na okrasu, ale na to, aby sme mravne tvorili a pretvárali. Keď uchopíme palcom a ukazovákom horné rameno kríža dostaneme ankh. Horné rameno na ňom nie je zobrazené, lebo ako bude prebiehať život po znovuzrodení, je určené človekom, ľuďmi, držiacimi tento kríž.
Preto kríž (kolobeh života) máme správne uchopiť (s mierou) rukou a nie ho niesť ako príťaž na ramene.

Ak je písmeno C poukazovateľom na MIM, potom prichádza ďalšia otázka:
Kto bol Cyril a Metod?
alebo
Kto tu C-ryl a akou Metódou?

Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Lux | 01.01.2018

Ahoj Ferko,

vďaka, aj za zaujímavý pohľad na symbol "C".
Ako asi vieš, tak každé písmeno je kód zobrazovania informácie (jeden z prostriedkov materializácie informácii - obrazov po usporiadaní základných symbolov vzniká slovo v príslušnom jazyku), a tak vznikom písomnosti sa do rúk vtedajších elít dostal silný nástroj na manipuláciu stád.
Napr. v mnohých jazykoch kód "C" chýba - napr. v umelom výtvore egyptských HieroFantos pre starých HéBaRé, ktorým podsunuli 22 spoluhláskové písmo, alebo aj v gréčtine "C" absentuje (na 3. mieste je "DELTA" - v tomto duchu aj deliť, rozdeľovať, 4D)!?
Písmo je teda prostriedkom na materializáciu MIM: Myšlienka(info) sa nadelí Mierou, nejako sa usporiada (slovo, vzorec, číslo, zákonitosť...), vykoná sa a tým sa zhmotní. To je v skratke princíp trojjedinosti Boha a tvorenia aj nás Jeho detí.

Pričom sa v prísloví hovorí, že "C je správne" = 3. písmeno našej abecedy (strojenie, MIM).

A Konstantin a Metodius je samostatne zaujímavá kapitola našich (a nielen) dejIn.
Zaujímavé sú ich misie do Arábie a do Chazárie, kde ponúkali vladárom biblické kresťanstvo. Iste tam nešli z vlastnej vôle..
Na Rusi sa zoznámili s najprepracovanejším kódujúcim systémom sveta, ktorý trochu poznáme - tzv. Svejasvietnou gramotou - multilevel "geoMetria" + pravdepodobne nejaký systém frekvenčného kódovania, ktorý je zatiaľ nedostatočne, resp. nejednoznačne dešifrovaný. A ani po dlhodobom štúdiu tento systém kódovania obrazov žiaľ nepochopili... (to si podľa určitých zdrojov vyžaduje istú Mieru Mravnosti/Cnosti)...
A tak potom pri tvorbe cyriliky 147 pôvodných 3D geometrických ideogramov "obrezali" na 49 (čo s najväčšou pravdepodobnosťou bola politická zákazka Hierofantíkov, samozrejme sprostredkovane). Potom nasledovali ďalšie "obrezania", čo všetko malo/má za následok ochudobnenie a deformáciu jazyka ako kódu (o "umelých" západných jazykoch ala angličtina ani nehovoriac).

A dnes sú Kiril a Metod mytologicky oslavovaní ako "nositelia" písma pre Slovanov...a vierozvestci (pseudokresťanstva)..
Nuž nie nadarmo je chronologická priorita na 2. mieste ZHN ľudstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Ferko | 01.01.2018

Ako sa hovorí, do treti-C-e všetko dobré.
má-C = moc
nemá-C = nemoc

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Lux | 02.01.2018

I tak še dá...☺

Re: Re: Re: Podstata křesťanství

AaA | 06.01.2018

vďaka za ozaj zaujímavý text

Re: Podstata křesťanství

Cico Ciciak | 31.12.2017

> Křesťanství není náboženstvím kultu jako judaismus a islám.

Typický biblický supremacizmus.
Možno sa raz pseudo-kresťanské náboženstvo (v podstate ide o sektu, akou sú aj ostatné náboženstvá) pretransformuje na vieru Ľudí Bohu, ale ty sa z toho zámerne vytvoreného pseudo-kresťanského / biblického bludu asi nevyliečiš nikdy, súdim podľa tvojich myšlienkových pochodov (algoritmov).
:)

Re: Re: Podstata křesťanství

Michal2 | 31.12.2017

Cico, o křesťanství nic nevíš, přesto že žiješ v civilizaci, která je založena na křesťanských základech ..
Křesťanství také nemá nic společného s tvým biblickým bludem ani s egregory, jak se mylně domníváš ..
Doporučuji ti zjistit si kdo vymyslet v rámci parapsychologie egregory, jaké jsou fyzikální podstaty, co pomáhají fyzikálně zdůvodnit a hlavně co je jejich "lidským zdrojem" ... Potom můžeme v příštím roce podiskutovat o bludech ...

Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Oracle 911 | 31.12.2017

Typický príklad pre "má oči a nevidí"...

Re: Re: Re: Podstata křesťanství

Cico Ciciak | 31.12.2017

Neboj sa, ešte nie som slepý, nemusíš to písať 2x ty lumen.
:)))

Martin Luther kratko o Trojici

Sirko | 31.12.2017

Arcipastiersa motlitba, Ján verš 4-5. "Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať - teraz, Otče osláv ma Ty u seba slávou,, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal".

Martin Luther pri výklade tohoto verša píše, že pekne dokazuje Trojicu. Verš hovorí zreteľne, že Kristus mal slávu pri Otcovi prv ako svet povstal. Pred stvorením však nebolo ničoho, len sám Boh. Krista nemono zaradiť do Stvorenstva. Má svoj počiaok, ako čítame u Mojžiša - "Na počiatku stvoril boh nebo a zem". Jeho sláva teda bola pred stvorením v božstve a je teda teda totožná s ním. Pretoje Kristus nerozdielnej podstaty s Otcom. To je jednota v podstate, ale súčasne rozdielnosť v osobách, čo vyjadruje slovo u "Teba".

Pripomínám istú duchovnú spriaznenosť medzi protestantizmom a Ruskou pravoslávnou cirkvou. Tiež ostré slovaá Martina Luthera na adresu katilicizmu a pápežstva. Ná úvod Šmalkaldských článkov však píše:
"1. Otec, Syn a Duch Svätý, v jednej Božskej bytosti a prirodzenosti tri rozdielne osoby, je jeden jediný Boh, ktorý stvoril nebo a zem.................... O týchto článkoch nieto hádok ani sporov, pretože ich obe strany veríme a vyznávame. Teraz sa o nich netreba šíriť."Re: Martin Luther kratko o Trojici

Hox | 31.12.2017

Nedokazuje to nic, je to jen domněnka, svévolná interpretace ve prospěch dopředu dané verze.

Je třeba uvažovat jiným způsobem, odkud se vůbec dogma o trojici vzalo? Z textu Bible určitě nikoliv, protože tam není nic, z čeho by šlo odvodit. Člověk si může udělat malý myšlenkový experiment, představit si že o dogmatu o Trojici nikdy v životě neslyšel a podívat se, jakými myšlenkovými pochody by k němu ze zmíněného místa, nebo z jakéhokoliv místa v Bibli dospěl.

Re: Martin Luther kratko o Trojici

jardob | 31.12.2017

Sirko,
chceš snáď povedať, že pred stvorením Boh nemal žiadnu predstavu ani cieľ, čo chce vytvoriť? A ak mal, tak idea-koncept všetkého existovala v ňom ešte pred stvorením. A súčasťou tohto konceptu bol aj Ježiš, jeho vernosť Bohu, aj celý stvorený svet... Azda je Boh vševediaci, a vie čo bolo, je a bude?!

křesťanství

zdeny | 31.12.2017

Je to slátanina z tehdejších textů a učení. Nejvíc nabralo z mithraismu, z egyptského náboženství a z jiných.Tehdy nic nového, ale použitelného. Řešit něco z biblického textu, abych se dobral pravdy, je specifické hobby lidí, kteří odmítají historickou pravdu a drží se svých hloupých dogmat.

modlidba slepeho

rony | 31.12.2017

tu este k tomu co dal hox doplnujuce info, tehlicka k stavbe poznania
http://slovakia.humanists.net/puzol.htm

eli eli lama sabachthani

rony | 31.12.2017

Boze boze preco si ma opustil? Posledne zo slov na krizi. Boh opustil boha?

Re: eli eli lama sabachthani

Miko | 31.12.2017

V judaizme sa Žalmy "nazývali" prvým veršom. Tzv. Dávidov Žalm "Eli, Eli, ...." ma aj iné meno, tzv. "Víťazný Žalm". Nie je o tom, že by Boh opustil toho, kto tento žalm "vyznána", práve naopak. Je potvrdením skutočnosti, že Boh vypočul moje volanie. Na to je potrebné poznať a pochopiť celý "text" Žalmu.
Teda, keď na "Kríži" odznel tento prvý verš, znamená to potvrdenie plnej dôvery, potvrdenie, že "celé dovtedajšie pôsobenie Syna", prebehlo tak ako malo a môže byť dočasne zavŕšené.

názor

Július | 30.12.2017

Hox, keby si skutočne rozmýšlal, prídeš na to, že si tam vložil text od Ježiša, ktorý priamo dosvedčuje, že ide o Boha :

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (Matouš 28, 18)

Napadlo ťa vobec, že ak existuje nebo a niekto má plnú moc na nebi, plus na zemi, tak to nebude LEN ČLOVEK ?

Myslíš si, že nejaký prorok a človek len tak dostane takú plnú moc ?

Nie je problém vyvrátiť všetko, čo tam píšeš. Keby si si niekedy preštudoval teológiu RKC o Trojici, tak by si také texty sem ani nedával.

Samozrejme, sú jasné pasáže NZ, kde sám Ježiš dosvedčuje, že je Boh a rovnako sa to naznačuje aj v SZ.

Ale to treba čítať aj niečo iné ako tlsté knihy KSB, ktoré sa snažia manipulačne dokázať, že Ježiš nie je Boh ,ale len človek...

Re: názor

Hox | 30.12.2017

> „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (Matouš 28, 18)

Kým?

> Sám od sebe nemohu dělat nic... (Jan 5, 30)

Bůh nemůže sám od sebe dělat nic?

> Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 10)

Přebývá sám v sobě?

> Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (Jan 4, 23)

Schizofrenie, Ježíš o sobě mluví ve třetí osobě?

> Budete se klanět Otci (Jan 4, 21)

> Věřte v Boha a věřte ve mně (Jan 14, 47)

> „I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“ (Jan 11, 22)

> Ježíš jí řekl: „Přestaň se mě držet. Ještě jsem totiž nevystoupil k Otci. Jdi však k mým bratrům a řekni jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.‘ (Jan 20, 17)

Selektivní slepota z tvojí strany? Intepretuješ jeden výrok proti smyslu další spousty výroků Ježíše. Byl snad Ježíš schizofrenik, že vystupoval k samému sobě? Podle tebe to vychází, že ano.

Do jaké míry musí být člověk slepý, aby neviděl zjevné a totiž to, že Ježíš zjevně, když mluví o Bohu, nemluví o sobě?

Re: Re: názor

Július | 31.12.2017

Nemaj obavy, odpoviem ti a priamo zo SZ a NZ dokážem, že sa tam píše o Trojici a o tom, že Ježiš je Boh...

SZ to jasne naznačuje.
NZ priamo potvrdzuje.

Re: Re: názor

Pavel | 31.12.2017

Hox si zachoval alespoň zdravý selský rozum a uvažuje správně. Někteří už mají hlavu vymytou církevními dogmaty, že ani nedokáží přemýšlet.

Pro zjednodušení si vemte, že v každém z nás jsou dvě já.
A pokud se tato dvě já podaří uvést do vnitřní jednoty, tak potom v tom okamžiku veta "Já jsem Bůh je pravdivá."

Pokud nejsou v plné jednotě, tak potom Ježíšovo ego poctivě přiznává, že musí vystoupat ke svému Otci.

Je za tím mnohem více různých hierarchií - a já do nich nevidím a ani o nich nemusím vědět, tohle byl jen pokus o první přiblížení.

Bůh Ježíš

Platoš | 30.12.2017

Ježiš=Bůh spasitel
kdo je z Boha slyší můj hlas
Hoxi=jsi mystifikátor.

Re: Bůh Ježíš

Oracle 911 | 30.12.2017

Takže nazývaš Hoxa cirkevným hierarchom, a to je dosť veľká demagógia.
Ďalšia vec je, že po prečítaní tohto článku musí položiť otázku:
Čomu veriť: zachovaným slovám Ježiša alebo nejakému cirkevnému koncilu.
Žiaľ ty a Július (predpokladám, že ste rozličné osoby) ste urobili voľbu, za ktorú ponesiete následky. A tie v žiadnom prípade nebudú príjemné.

Re: Bůh Ježíš

jardob | 30.12.2017

"kdo je z Boha slyší můj hlas"
- a to podľa teba svedčí o tom, že Ježiš bol Boh?

Více zde: http://m.leva-net.webnode.cz/discussion/?tid=200012625&mid=200157012

Re: Re: Bůh Ježíš

aaa | 07.01.2018

aaa

Re: Re: Bůh Ježíš

aaaaaa | 07.01.2018

aaaaaaaa

Přidat nový příspěvek