Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony. Proč upálili Jana Husa?

Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony. Proč upálili Jana Husa?

13.7.2016

Fragment z práce VP SSSR "Jak a proč se vyrábějí "svatá" písma?", který přeložila a zaslala čtenářka Katarína. Celá práce bude publikována časem.

 

...

V histórii Západu je rozšírený mýtus o tom, že stredovek bol na území súčasnej Európy časom ustavičných vojen a inkvizície. Iný názor je, čo sa toho týka, u belgického vedca-finančníka Bernara A. Lietaera, vyslovený v jeho knihe «Duša peňazí»[1].

«…Teraz vieme, že sú 2-3 storočia v strede (približne X-XIII storočie), počas ktorých sa dialo niečo úplne iné...

Všetci vieme, že priemerný vzrast sa v Amerike a Západnej Európe zväčšil behom posledných pokolení. Tento jav zvyčajne objasňujú zlepšením stravy, osobitne v detstve a mladosti. Výskum rozmerov tela ľudí od doby kamennej po súčasnosť v rovnakých oblastiach Londýna vykazuje prekvapivé výsledky.

Zistilo sa, že v  Х-ХI storočiach boli ženy v priemere vyššie v porovnaní s akoukoľvek inou dobou vrátane súčasnosti. Priemerná londýnska žena pola počas saskej (саксонский) doby o centimeter vyššia ako súčasná a o 7 cm vyššia oproti viktoriánskej dobe[2]. Muži začali rásť len v posledných 50 rokoch a v roku 1988 prerástli svojho krajana z Х-ХII storočí.

Kosti vybraté z ľudských hrobov, pochované v Anglicku v roku 1000 n.l., hovoria o silnom a zdravom národe — anglo-sasi po odchode Rimanov obsadili väčšiu časť Britských ostrovov. Deväť z desiatich žili v čistej krajine, jedli jednoduchú potravu, boli silní, mali zdravé orgány, zdravé zuby a zdravé telo.

Neskôr sa zhoršilo: archeológovia, vyučujúci XIV-XV storočia, spomínajú nezdravú krehkosť kostrových pozostatkov.

Niektorí historici tiež uvádzajú, že kvalita života obyčajných ľudí bola najvyššia v európskej histórii v čase špecifického hospodárskeho boomu!

Uvedieme vyjadrenia francúzskych historikov. Historik Foržet? (Форже): “Pre Francúzsko bolo XIII storočie posledným storočím, známym ako “celospoločenský rozkvet”. Historik Francois Ikster (Франсуа Икстер): “Medzi XI a XIII storočím západný svet prekvital, čo potvrdil v histórii bezprecedentná demografická explózia”. Historik Damaške (Дамашке): “Obdobie medzi rokmi 1150 a 1250 — obdobie búrlivého rozvoja, hospodárskeho rozkvetu, ktoré si dnes sotva vieme predstaviť ”.

Medzi rokmi 1000 a 1300 celkový počet obyvateľstva podľa hodnotení, dosiahol bezprecedentného rastu, vzrástol dvojnásobne. Fakticky, obyvateľstvo Anglicka len v roku 1700 obnovilo svoj počet a dosiahlo úroveň roku 1300!».

Čo sa týka náboženstva, v tejto otázke panuje jednoznačný názor, že prakticky celá Európa bola katolícka, zvlášť po rozdelení cirkví v 1054 roku.  

Avšak Lietaer zastáva iný názor. Odhalil  súvislosť hospodárskeho rozkvetu európskej spoločnosti s náboženským systémom, ktorý pomenoval: «Kult Čiernej Madony».

Autor uvádza niektoré fakty o období kultu Čiernej Madony:

1. V rozpore so súčasnými kresťanskými tradíciami, všetky oficiálne dokumenty....  vždy  umiestnili meno Čiernej Madony pred meno Krista.  

2. Celý rad známych náboženských činiteľov, ktorí sa neskôr v latinskej cirkvi stali svätými, uctievali Čiernu Madonu.  Johanka z Arku sa modlila k Čiernej Madone, známej ako Zázračná? Notre Dame Miraculeuse. Legenda tvrdí, že sám Ježiš Kristus sa v sprievode štyroch evanjelistov klaňal soche Čiernej Madony.  

3. Prvá neobyčajná črta legendy, pripisovaná väčšine Čienych Madon, - a len týmto typom sôch – oznámenie, že socha nebola vyrobená, ale rozhodne nájdená v blízkosti alebo dokonca na najstaršom jazyčeskom symbolickom mieste, napríklad v dolmenoch.  

Navyše, tieto sochy sú dôležitými značkami na ceste do Santiago de Compostela. Táto cesta – jedna z najstarších dokresťanských ciest v Európe, ako bolo preukázané značkami, patriacimi k dobe kamennej.  Toto všetko poukazuje na to, že kult Čiernej Madony sa vzťahuje k starovekým človeku známym náboženským kultom. Francúzsky autor Jacqes Bonvin (Жак Бонвин) zakončuje: «Len Čierna Madona bola schopná  kryštalizovať všetky  povery jazyčeskej tradície s kresťanskou vierou, bez falzifikácie jedinej zo všetkých nesčíselných povier.  V tom je Čierna Madona jedinečná».

4. Ani jedna pôvodná Čierna Madona sa nedatuje po XIII storočí.

5. Socha vždy predstavuje «Panenskú vznešenosť», Kde sediaca Matka a Dieťa v ďalekej perspektíve hľadia do jedného bodu.

6. Vždy sa rovnako nachádza na mieste dokresťanského kultu keltskej alebo inej jazyčeskej Matky Bohyne. Dokonca, keď sa na Jej počesť budoval celý chrám, ona bola uskladnená v pivnici pod chrámom.

7. Svätyne sa často stavali pri svätých prameňoch alebo  studniach, alebo vedľa kameňov prehistorických kultov. 

8. Legenda, spojená s kultom, má zvyčajne jasný východný prvok: križiak, prinášajúci sochu z východu, púte do svätej zeme, zachránený, prebudený Ňou, atď.

9. Oficiálny titul, patriaci k tejto soche – Alma Mater - «Vznešená Matka».

10. Tvár Panny vždy a Jej ruky takmer vždy — čierne, takto sa  odôvodňuje Jej meno — «Čierna Madona».

Čerň bola rímskou cirkvou systematicky odoberaná. Dodnes sa cirkev snaží vysvetliť čerň ako náhodnú, následkom dymu od sviec. No ak tvár a ruky Panny a Dieťaťa neboli od začiatku čierne, prečo sa ich mnohofarebné oblečenie tiež neodfarbilo a prečo sa niečo podobné nestalo s inými sochami z toho obdobia? V rade historicky dokázaných prípadov duchovní, podriadení Rímu, prefarbili tvár a ruky svätej na bielo.

V chráme Diany v Efeze, jednom zo siedmych divov sveta, uctievali úplne čiernu sochu bohyne. Predpokladá sa, že po smrti Krista práve v tomto meste žila Mária a Jej  nanebovzatie sa uskutočnilo na mieste nazvanom karatchalti (doslovne «čierny kameň»).

 

Čo vlastne predstavuje tajné poslanie Čiernej Madony?

To je dôležitá otázka. Najpresnejšou odpoveďou? je, že Čierna Madona symbolizuje Matku-Zem, a Dieťa predstavuje ľudstvo, každého z nás. Navyše, jedno z prvých vyobrazení Panny Márie, kojacej chlapčeka Krista, bolo  umiestnené v kresťanskom kláštore v Jereme (Иеремее), egyptskej Sahare, a očividne inšpirované egyptskou ikonografiou s vyobrazením Isis, kŕmiacej Hóra. Mimochodom legenda  uvádza, že Egypťania zbožňovali Pannu Máriu ešte pred Kristovým narodením, pretože im Jeremiáš predpovedal, že spasiteľ sa narodí z Panny. 

Štandardné encyklopédie, venujúce sa klasickej mytológii obsahujú celé články venované  «identifikácii Isis s Pannou Máriou».

Bernard Lietaer odhalil, že pád kultu Čiernej Madony sa udial súčasne s výmenou finančného systému a «bolo sprevádzané silným poklesom životnej úrovne obyčajných ľudí».

 «Čím sa teda odlišoval finančný systém obdobia nastupujúceho od začiatku XIV storočia? Povedané v krátkosti, došlo k zrieknutiu sa dvojitého menového systému Centrálneho Stredoveku. Súčasne s peniazmi vysokej obchodnej hodnoty určenými pre zahraničný obchod, ktoré nepodliehali daniam, a ktoré bolo možné  hromadiť do zásoby, všade boli používané miestne peniaze, ktoré podliehali  vymáhaniu zdržného, platbe za prestoj. Namiesto tohto podvojného systému sa začal schvaľovať iný, jediný centralizovaný monetárny systém. 

V spojení s inými faktormi, spomínanými vyššie, tento nový systém priviedol k hospodárskemu úpadku, v dôsledku ktorého epidémia moru nadobudla obrovských rozmerov.  Vymrelo od tretiny do polovice európskeho obyvateľstva. O týchto tézach bude písané nižšie

Vymiznutie zádržného vytvorilo nedostatok peňazí v celku dvoma spôsobmi:

- zmenšilo rýchlosť točenia sa peňazí;

- a skoncentrovalo bohatstvo v rukách mestskej elity (bankárov).

Koncentráciou bohatstva v hornej vrstve spoločenskej štruktúry – u členov kráľovskej rodiny a u dvoranov — ich spôsob života sa postupne stával stále luxusnejším. Práve tu sa možno nachádzajú korene ekonomiky, ktoré sú príčinou Renesancie  XV-XVI storočí.

No najmä, že k prvej vlne epidémie moru v Anglicku došlo v  1347 roku! To bola nová bolesť pustošiaca krajinu a periodicky dopadajúca na obyvateľstvo aj neskôr.  No jednako,  obyvateľstva začalo ubúdať už počas dvoch pokolení predchádzajúcich tomuto dátumu!

Historici uvádzajú, že hlad zachvátil Európu prvý krát v 1315-1316 rokoch a vtedy podľa odhadov vymrelo 10 % obyvateľstva. Všade boli pozorované prípady, kedy ľudia jedli mačky, krysy, plazy, zvierací trus, a tiež bol rozšírený kanibalizmus.

Sled udalostí: «Hospodársky úpadok po 1300 roku bol vyjadrený  pádom  príjmov z nehnuteľností a cenností, zmenšením ornej pôdy a počtu mestského obyvateľstva, pádom dopytu na priemyselné výrobky. Keďže padala ekonomika, začal klesať aj celkový počet obyvateľstva.  No pokles počtu obyvateľstva prebiehal najskôr pomalšie než  pokles ekonomiky, v dôsledku čoho sa znížila životná úroveň, znížil sa príjem na jedného obyvateľa.». Tento citát z prvých strán knihy s veľavravným názvom „Pred čiernou smrťou“ privádza výskumy tej doby na novú úroveň a vyvracia predchádzajúcu ideu, že príčinou úpadku že bola čierna smrť. Naopak, mor bol následkom hospodárskeho úpadku, ktorý sa začal 50 rokov predtým.“

 

3. Udalosti v Európe po roku 1300

Ako bolo uvedené vyššie, výskumy Lietaera hovoria o tom, že do roku 1300 existovala na území súčasnej Európy spoločnosť s vysokou životnou úrovňou, zaistenou rozvinutým finančno-ekonomickým systémom. Autor tiež poukázal na prepojenie ekonomického rozkvetu spoločnosti s náukou o viere, ktorú pomenoval: «Kult Čiernej Madony».

Lietaer fakticky objavil priame spojenie medzi  prevládajúcim náboženským systémom (ktorý bol sformovaný svetonázorom ľudí) a životnou úrovňou spoločnosti.

Z obsahu knihy Lietaera očividne vyplýva, že kult Čiernej Madony  — je dokresťanské (alebo — dokatolícke) náboženstvo, no v ktorom sa už objavuje Kristus, rovnako ako iní, uctievajúci Čiernu Madonu. Ešte niet Krista ako Boha, ale existuje jedna bohyňa — Čierna Madona.

Tak kto je tá Čierna Madona? U Lietaera sa môžeme stretnúť s tým, že pod Čiernou Madonou sa rozumie egyptská bohyňa Isis (Исида) a bohyňa Matka-Zem.

V. А. Čudinov poukázal na to, že pod egyptskou Isis  sa chápala ruská Bohyňa Makoš[1]. Wikipédia predpokladá, že «postupne s rozšírením kresťanstva vznikla v národnom povedomí paralela obrazu Matky Zeme s obrazom Bohorodičky. Vo východoslovanskej mytológii bola skutočne spájaná s bohyňou Makoš».

Takto, konfrontáciou skôr uvedeného, je možné urobiť záver, že v rannom stredoveku na území súčasnej západnej Európy existoval náboženský systém so základom kultu bohyne Makoš alebo Matky-Zeme. Tiež je známe, že tieto bohyne uctievali Slovania, no zatiaľ nebudeme robiť ďalšie uzávery.

Pre nás je dôležité iné. Na začiatku XIV storočia sa objavila skupina ľudí, ktorá uskutočnila prevzatie riadenia finančno-ekonomického systému, po ktorom sa spoločnosť ponorila do chaosu.  

Potom vyšli na arénu tí, ktorí podobne ako Lietaer v  ХХ storočí uvidel súvislosť medzi náboženským systémom a finančno-ekonomickým systémom a vtedy sa začala epocha formovania nového náboženského systému – latinskej modifikácie kresťanstva, náuka ktorej po Tridentskom koncile fakticky predstavovala úžernícku doktrínu.

Čo sa týka toho, kto to mohol uskutočniť existuje niekoľko  predpokladov, napr. V. А. Čudinov predpokladá, že miestne slovanské plemená boli vytlačené «utečencami» z Egypta a Blízkeho Východu (аrabi, semiti). Prispôsobili sa v Ríme a vniesli svoju kultúru a náuku o viere, pričom postupne obsadili zeme Slovanov  a vytlačili ich z územia súčasnej Európy, vnútiac svoju verziu kresťanstva (latinstvo)[2].

 

Koncil v Kostnici

Koncil v Kostnici (1414-1418) sa začal v čase rozkolu s cieľom zjednotenia Rímskej katolíckej cirkvi[1] a zastavenia Veľkého západného rozkolu, ktorý v tom období viedol už k trojpápežstvu. 

Kouncil v Kostnici  obnovil jednotnosť katolíckej cirkvi.

Po nových voľbách sa stal pápežom Martin V.

Na koncile boli schválené dva dokumenty, v ktorých bolo schválené:

·  Koncil disponuje najvyššou mocou, ktorú mu dal Kristus, a všetci, pápeži nie sú výnimkou, sa musia tejto moci podriadiť;

·  Koncil sa bude konať pravidelne, po určenom čase.

Obidva dokumenty boli vyjadrením téze o zvrchovanosti moci koncilu nad pápežstvom a preto neboli potvrdené pápežom. Považuje sa za to, že koncil ukončil schizmu, ale nedokázal uskutočniť reformu cirkvi.

Zároveň prijal rozhodnutie o potrestaní heretika Jána Husa. Bol upálený spolu so svojimi dielami.  Poprava Jána Husa zapríčinila husitské vojny (1419-1434).

Je možné povedať, že na koncile v Kostnici sa r. 1414-1418  uskutočnilo zjednotenie rímskych katolíckych cirkví v jedinú organizáciu.

Napriek tomu, že koncil neriešil všetky úlohy, predovšetkým tú, že pápežovi ešte nebola udelená neobmedzená moc, no už táto zjednotená cirkevná organizácia ukázala, čo sa stane s tými, ktorí sa nepodriadia jej rozhodnutiam.

Hľa z akého hriechu pred Bohom začala svoju činnosť zjednotená latinská cirkev, ktorá neskôr dostane názov «katolícka», podľa všetkého od slova «kat»: v českom jazyku «kat» znamená «kat» (kouzlo překladu ze slovanských jazyků, pozn. red.).

Nie sú známe všetky skutočnosti o Jánovi Husovi a už vôbec, akú náuku on obhajoval. 

No sú známe niektoré ustanovenia náuky, ktoré  kázal:

·  Nemožno sa slepo podriaďovať cirkvi, je potrebné aby sme sami rozmýšľali.

·  Moc, ktorá porušuje Božie prikázania, im nemôže byť priznaná.

·  Každý človek je s Bohom v priamom spojení bez akýchkoľvek prostredníkov, teda cirkev ako medzičlánok medzi Bohom a človekom nie je potrebná.  

·  Spoveď — to je násilie vo vzťahu k svedomiu a preto postačuje oľutovať pred Bohom vo svojom vnútri.

·  Je potrebné preložiť Bibliu z tradičného latinského jazyka do národných jazykov.

Takže aké kresťanstvo kázal Ján Hus?

Nepriamo nám o tom vypovedá nasledovný fakt. Na pomoc husitom, ktorý sa bránili pred križiakmi rímskeho pápeža, «prišiel oddiel zložený z množstva pravoslávnych  obyvateľov Veľkého litovského kniežatstva, bojujúcich proti pokatolíčeniu svojej krajiny. Spolu s Táborom (таборитами) 8 rokov bojovali proti poľským, nemeckým a uhorským vojskám»[2].

Ako vidíme, pravoslávni pomáhali pravoslávnym v boji proti latinským.

Podotýkame, že v súčasnosti sú Čechy najviac ateistickou krajinou v Európe.

 

Diskusní téma: Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony. Proč upálili Jana Husa?

loan

MARK | 28.10.2017

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com

K Husovi

Lin | 14.07.2016

Díky za výborný článek a mám poznámku k Husovi:
V článku se píše, že "zpověď je násilí ve vztahu ke svědomí". Nejsem si jistá, jak to autoři mysleli a jestli zrovna tohle Hus opravdu kázal.:)
On kázal hlavně to, že žádná zpověď s rozhřešením od faráře nemůže vymazat hřích. Rovněž kázal, že koupit si "odpuštění" (odpustek) od faráře je pouhý "obchod s lidskou důvěřivostí", na kterém církev bohatne.
Protože NIKDO jiný než Bůh hříchy odpustit nemůže! Jen Bůh totiž zná všechny příčiny a okolnosti a také to, zda vůbec o nějaký hřích jde = jestli nejde jen o "hřích" podle světských pravidel.
V tomto kontextu pak může jít o "násilí na svědomí". Hus ale proti zpovědi nebyl - jen měl jiná kritéria, bral ji spíš jako rozmluvu na "odlehčení svědomí" - cosi jako důvěrnou rozmluvu s přítelem, kde ale každý musel své provinění řešit sám. Což je dle mého velmi správný postoj, protože skutečný duchovní "pastýř" by měl být rádcem a přítelem.
O Husovi se píše, že byl ovlivněný Viklefem a "papouškoval" ho. Je sice pravda, že Husa oslovily Viklefovy myšlenky, ale byly pouze inspirací, vodítkem na vlastní cestě, ztotožnil se jen s některými. Sám Hus se ve svém díle svěřuje, jak na svou cestu nastoupil. Na studia šel hlavně kvůli vidině dobrého bydla. Žil si jako jiní studenti - dokonce hýřil, pil a hrál kostky. Teprve časem se začal kolem sebe rozhlížet a "srdce ho rozbolelo" z té zoufalé bídy českého lidu, z té nespravedlnosti, násilí a klamu na něm páchaných. A rozhodl se pomoci tak, jak uměl nejlépe = slovem.
A je trpkou ironií, že dodnes ho nazývají "kacířem, heretikem" - a vlastně celou zemi zemí "kacířů" - protože v té době byl jedním z mála, kdo skutečně věřil Bohu a naše země se díky němu duchovně pozvedla (a možná i proto pak byla schopná vydržet další staletí teroru a genocidy).

Re: K Husovi

paprsek | 15.07.2016

Díky moc.

klima

asdf | 14.07.2016

A nemuze za temi zmenami byt spise zmena podnebi? Viz stredoveke klimaticke optimum (https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A9_klimatick%C3%A9_optimum) a nasledna mala doba ledova (https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_doba_ledov%C3%A1).
Casove by to dobre odpovidalo. Je ale otazka zda slo opravdu o pricinu primarni, nebo tomu "nekdo" pomohl, viz tez Mylnikovova hypoteza o zkaze Velke Tartarie...

Re: klima

Dušan | 14.07.2016

Skôr to bude opačne. (tu bol pravdepodobne vedený útok na 2.priorite riadenia) GP vedel že príde k útlmu slnečného žiarenia a aký bude mať vplyv na počasie v europe.
Horšie počasie zakrylo stopy riadenia v spoločenskej činnosti (ekonomickej úrovni).

Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony

Martin | 14.07.2016

Dobrý den,
děkuji tímto autorovi za velice fundovaný vhled
na Koncil v Kostnici, dovolím si však nesouhlasit s poslední větou,

"Podotýkame, že v súčasnosti sú Čechy najviac ateistickou krajinou v Európe"

Jde již o zažitou praxi, kdy široké veřejnosti jsou dlouhou dobu podsouvané rádoby výsledky pseudo výzkumů, kdo ví kým placených agentur a následuje masírování - programová zlo manipulace veřejným míněním na čísi objednávku.
Mimo jiné i ohledně víry občanů České republiky.

Mé vcítění do problematiky této, je totožné s autorovým výše vepsaným citátem z Učení Mistra Jana

"Každý človek je s Bohom v priamom spojení bez akýchkoľvek prostredníkov, teda cirkev ako medzičlánok medzi Bohom a človekom nie je potrebná"

Děkuji, s pozdravem Martin :-)

Re: Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony

Hox | 14.07.2016

Záleží v jakém smyslu to tvrzení chápat - pokud jako příslušnost k zavedeným religiozním kultům, pak to platí (a důsledek mj. husitských válek, rekatolizace po Bílé hoře).

Mimochodem, podobná situace vznikla v Rusku po náboženském "rozkolu" 17. století, ve skutečnosti to byla opět latinizace původního pravoslaví, kterou národ nepřijal. Oficiálně byli všichni pravoslavní, pastva RPC, ve skutečnosti vyznávala většina obyvatel, hlavně na venkově, starou víru ještě v r. 1917 a příslušnost k RPC byla jen formální.

Pravoslávny Hus?

asar | 14.07.2016

Ján Hus hlásal pravoslávie? Aké pravoslávie má autor článku na mysli? Súčasné ruské alebo nejaké iné?

"Každý človek je s Bohom v priamom spojení bez akýchkoľvek prostredníkov, teda cirkev ako medzičlánok medzi Bohom a človekom nie je potrebná"

Ako je možné, že v ruskom pravoslaví existuje RPC?

Všetky tie vymenované idey Husa sú pekné, ale máme skúsenosti so zamatovou revolúciou a krásnymi ideami Havla. K čomu to ale dospelo?

Bol Hus len nezávislý kazateľ alebo za ním stáli nejaké kruhy, ktoré mali vlastné plány? Aký bol vtedy širší historický kontext?

Re: Pravoslávny Hus?

Hox | 14.07.2016

Pravoslaví do 16-17. století nemá téměř nic společného s tím, co je známo pod pravoslavím dnes. Dnešní tzv. "pravoslavné" knihy tiskli v 16-17. století jezuité v Benátkách a Paříži.

Re: Re: Pravoslávny Hus?

Sergio | 14.07.2016

p. HOX prepacte neviete kde zmizli nase prispevky ?

Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Hox | 14.07.2016

Smazáno. Příspěvek na téma obav o správnost překladu, který se nezakládá na ničem, kromě právě oněch obav, není, mírně řečeno, zdvořilý k těm, kdo si dal s překladem práci.

Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Sergio | 14.07.2016

Ok . dakujem za odpoved .

Re: Re: Pravoslávny Hus?

asar | 14.07.2016

Niečo na tom môže byť vzhľadom na reformy Petra Veľkého. Pamätám však ako za minulého režimu robili z Husa komunistu, tak som opatrný.

Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Hox | 14.07.2016

Nástup Petra Velikého je ve skutečnosti důsledek latinského převratu na moskevském trůně, tehdy řádily v Rusku pruská zonderkomanda podobně jako o pár století později hitlerovci. Pokud se podíváme na tehdejší dění:
- mizí dosavadní bojaři, je rozpuštěna duma, mizí staré loajální rody, objevuje se nová šlechta, nenávidící vše ruské;
- objevují se nová "elita" která vším řídí, která mluví německy, latinsky, francouzsky, ale rusky nikoliv nebo jen velmi špatně;
- zavádí se latinské pořádky, pálí se pravoslavné chrámy i s jejich obyvateli

tak taková situace se nazývá jedním slovem: silový převrat/okupace.
Prvozdroje z té epochy přímo protiřečí oficiální verzi dění, kterou sepisovali romanovští historici (čti Prusové) v 18. a 19. století.

Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

asar | 14.07.2016

Pripomeniem ešte zrušenie slovanského kalendára, kedy bolo vymazaných viac ako 7000 rokov dejín.

Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Lin | 14.07.2016

Výše ses ptal na širší kontext, takže se pokusím.
V Husově době byla církev (římská) krůček od rozpadu a nechybělo mnoho, aby se to stalo. Takže "projekt Hus" může být klidně pokusem o vytvoření alternativní koncepce, schopné přebít tu biblickou = zvrátit vývoj a nastolit opět rovnováhu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

asar | 15.07.2016

Len škoda, že to s reformáciou dopadlo tak, že namiesto, aby sa urobil krok vpred, urobil sa krok vzad. Výsledok môžeme vidieť v toľko spomínanej Amerike.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Oracle 911 | 15.07.2016

Vzhľadom na to ako pracuje/pracoval globálne riadenie teda GP, to bol celkom logický krok. Išlo presmerovanie snaženia o spravodlivú/spravodlivejšiu spoločnosť a o zneužitie tohto snaženia vo vlastný prospech.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

asar | 15.07.2016

Aj mne to tak pripadá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

Lin | 15.07.2016

Myslím, že si nerozumíme. To, co jsem myslela, nastínil už Oracle.
Jelikož GP v té době byl "v krizi" a jeho největší mocenský nástroj - církev - se rozpadala, bylo této přelomové doby využito k zavedení alternativní - spravedlivější - koncepce do života.
Soudím i podle toho, že za Husem stálo dost vlivných lidí té doby. Dál také podle toho, co se dělo po upálení Husa v Čechách. Je dost těžké uvěřit, že hrstka nezkušených a nevycvičených sedláků, byť měla v čele geniálního vojevůdce, by svedla odolat náporu křižácké výpravy, složené ze zkušených vojáků. Jeví se mi jako logičtější vysvětlení, že odolali, protože měli podporu shora. České království se mělo stát kolébkou nejen spravedlivější víry, ale také spravedlivějšího společenského pořádku. Že se tak nestalo - za to můžeme poděkovat nejen prodejnosti tehdejší české a moravské "elity" (šlechtici + měšťané = panská jednota), ale také diverzi v samotném husitském hnutí ("patriotičtí" kněží = viz rozštěpení, např. sekta Adamité). Alternativní koncepce pak byla utopená v české krvi a ona "reformace církve", o které píšeš, byla upevněním koncepce biblické = východiskem z krize.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravoslávny Hus?

udo | 16.07.2016

I preto som sa snažil trochu diskusiu na tému ´89, ´88, ´68, ´48, SNP, 1.ČSR, LÉGII, tzv. Husitov, Odoakara..(a nejeho prsteňa..Wiener OttakRing..nach dem N(i)eBelLungenRing), VM - Veľkej Moravy a Nitrawy, Sama, atď..vyprovokovať..

Ako postupne KSB/DVTR znova naše, i ďalšie národy spojí,
budú naši "oponenti" staré "kauzy" vyťahovať,
či pri ich nedostatku ďalšie, nové fabulovať..
zvyšok davu, neprebudených balamútiť..

Konfliktný potenciál je treba prosto už vopred,
preventívne v diskusiách hasiť..
To nám bude i plynulejší priebeh
tejto kultúrnej operácie obnovy a rozvoja
trendov pozitívnejších predkov našich garantovať.

Žeby lístie na jeseň zbytočne nepadalo..
Výkvet(?) národa hlavy po poli nestrácalo..
(Záverečná scéna generácie formujúceho filmu
"Pacho - Hybský zbojník")

Re: Pravoslávny Hus?

ivanek | 14.07.2016

Spojení Pravoslavných s husitstvím je historicky doloženo,před pádem Konstantinopole se vedly jednání připojení utrakvistů k pravoslavné cirkvi.Co se týká ideové náplně proklamovaných myšlenek a idealů,t.j.věc úplně jiná(viz islám atp.) Polistopadový prezident tj trochu vlastně dost mimo téma

Re: Re: Pravoslávny Hus?

asar | 14.07.2016

Ja si nemyslím, že polistopadový prezident je mimo tému. Podľa mňa sú medzi vtedajšou a dnešnou dobou veľké paralely

samé špekulácie v článku

Martin | 14.07.2016

Nie je divu, že v 14 storočí šiel finančný systém do pekla, keď v roku 1312 zrušili templársky rád, ktorý držal v 12 a 13 storočí stredoveké financie. Zvláštne, že práve to sú tie roky rozvoja, nie ? Takže úpadok v 14 storočí majú na svedomí tí, čo prevzali finačníctvo po templároch a nie je ťažké určiť, kto to je..
Inak ohľadom katolíctva je v článku mnoho špekulácií a dohadov. Úžeru, priamo v bulách, svojho času potierali samotní katolícki pápeži, takže ako si v tom čase nepodporovali to obĺúbené spojenie lichvy a katolíctva, čo sa tu propaguje. Že neskor bola katolícka cirkev ovládnutá je už iná vec a je to dosledok toho, že stratila kontrolu nad financiami po páde templárov...Financie stredovekej Európy začali neúprosne preberať iné sily a tam je potom vidieť úžeru, úpadok obyvateľstva ako dosledok ich politiky.

Re: samé špekulácie v článku

Oracle 911 | 14.07.2016

Prosím ťa, pápeži zakazovali úžeru len kresťanom ale ne-kresťanom t.j. židom nielen povolili ALE židov do toho nútili svojimi nariadeniami o zákaze získať ornú pôdu a vykonávanie poľnohospodárskej činnosti.
Takže o akom potieraní to hovoríš?

Čo sa týka Templárov, tí podľa všetkého robili počiatočnú verziu frakčného bankovníctva a to templárske zlato sa nenašlo, lebo neexistovalo (iba ak ako účtovný zápis).

Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 14.07.2016

No chudáci židia. Zakázali im makať na poli. Oni potom museli robiť úžeru. Samozrejme remeselníkov robiť nemohli. To je ale diskriminácia. Nemali by sme im vyplatiť reparácie :)

Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Dušan | 14.07.2016

Treba si objektívne povedať že aj tí ktorí sa chceli živiť svojou prácou rukami. Nebolo im to povolené. Prácou na poli zistíš aké nastroje (priemyselné) potrebuješ vytvoriť.
Bolo veľa židov zlatníkov ale to už je z funkcie pre ktorú boli vytvorení GP (tvrdou spoločenskou manipuláciou).

Samozrejme keby vyvstali potreba reparácie z niekoho strany znamená to že sa paraziti činia.
Ide to po systéme: vyrobím problém (manipuláciou) a navrhnem riešenie (ešte horšiu krivdu a manipuláciu) a to riešenie ešte zaplatí niekto iní ako vyrobil problém.

Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Dušan | 14.07.2016

k mojemu prvému odstavcu: Židovské diaspóri boli oddelené od bežného obyvateľstva (strachom) a preto si sami nemohli zistiť aké nástroje sú potrebné na obrábanie pôdy

Pričom strach sa vytváral z dvoch zdrojov: 1. židia svojim korporátnym prístupom žitia z lichvý/úrokov (program bol zostrojený GP) vytvárali nenávisť voči sebe (miestne "elity" túto nenávisť stupňovali)
2. GP cez manipuláciu svojmi nástrojmi rôzneho zasvätenia vytváral ďalšie zvyšovanie nenávisti a tým aj odlučovania bežného židovstva od ostatných obyvateľov

Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 14.07.2016

Takže by sme mali židom pomôcť a oslobodiť ich spod rabínskej tyranie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Oslo | 14.07.2016

Pomoct si musime my sami.
Je ale nezaplatitelne poznat objektivnu realitu sveta inych spolocenstiev, ktore maju na nase zivoty vplyv.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Cico Ciciak | 15.07.2016

Presne tak! Najprv si skúsme sami pomôcť a potom skúsime aj iným! To je aj hlavná myšlienka KSB/DVTR! Oslobodenie sa z pod biblického otrockého/tyranského projektu (ktorého sú aj židia súčasťou) skrze vypracovanie spravodlivejšej a objektívne pravdivejšej alternatívnej globalizačnej koncepcie! To je jediná cesta, inak to bude na svete vždy takto: my "dobrí kresťania" a ten "nehodní" zvyšok a rôzne iné modifikácie tohto tvrdenia! Proste rasistické a fašistické zmýšľanie! Od židov sa máme čo učiť, ako aj oni od nás, rovnako to platí s cigáňmi...!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 15.07.2016

Lenže to je moja morálna povinnosť. Židia ma skrze diela Dana Browna a pod. oslobodili spod cirkevnej tyranie, ja ich teda musím oslobodiť spod rabínskej tyranie. Navyše najprv je treba riešiť brvná a až potom triesky. Rabíni oblbujú židov, ktorí sú potom najhorší a možno dokonca jediní praví rasisti a nacisti. Pod touto koncepciou nadradenosti páchajú rôzne činy, lebo si myslia, že oni môžu, lebo sú boží vyvolení. Následky toho som pocítil aj na vlastnej koži. Takže ak pômôžem židom oslobodením spod rabínskej tyranie, pomôžem aj sebe.

Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 14.07.2016

Takže za to môže GP. To je dobre, pretože na jednej antirasistickej stránke som čítal, že za to môžeme my, že židia nemohli makať na poli a kydať hnoj.

Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Karel | 28.07.2017

A ten diktátorský terorista Stalin se pomstil chazarským židům tím, že jim v SSSR vytvořil Židovskou autonomní republiku, kde mohli makat na poli a kydat hnůj, ale nebylo komu půjčovat peníze na úrok. Protože se tam nedalo žít z lichvy, tak se tam židé odmítali přestěhovat a raději odcházeli do Palestiny vyhnat tamní domorodé skutečné Židy, kteří se v průběhu staletí poarabštili.

Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Eva | 14.07.2016

http://www.luxurymag.cz/novinky/66/levi-s-jeans-jak-a-kde-vznikly-dziny-profil-znacky-levi-strauss/
Jak vznikly tyhle známé džíny. Tato stránka je stručná, ale dokument, který jsem viděla, jasně mluvil o těžkém životě Židů v Německu, nemohli tohle a tohle a tak když mladý Levi slyšel o Americe, kde nemají Židé takové omezení, odcestoval po smrti otce do Ameriky.

Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 14.07.2016

Úbohí chudobní židia. Len mi nejde do hlavy, prečo v tej Amerike, kde už konečne mohol vlastniť pôdu, Levi nefarmáril, ale obchodoval a potom robil bankára :)

Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

asar | 15.07.2016

Aby som to uzavrel. Židia nepožičiaqvali na úrok preto, lebo im zakázali vlastniť pôdu, ale naopak, zakázali im vlastniť pôdu, aby mohli požičiavať na úrok. Myslím, že nebol problém podplatiť zodpovedné osoby, aby prijali to nariadenie, či už to boli samotní židia alebo GP.Mohli tak robiť to, čo ich najviac baví a ešte k tomu mali výhovorku a mohli zo seba robiť chudákov. Nerobme z nich chudáčikov, ten obyčajný ľud, ktorý musel poľnohospodáriť, o ktorom píše Lin vyššie v súvislosti s Husom sa mal oveľa horšie.

Židia boli kočovníci, nie vlastníci pôdy a poľnohospodári. O požičiavaní na úrok sa píše aj v Starom zákone, čiže dávno predtým ako prišli židia do Jewropy a dávno predtým ako vznikla cirkev. Takže argument, že židia museli požičiavať na úrok, pretože im cirkev alebo panstvo zakázalo vlastniť pôdu je nesprávny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

RR | 09.10.2016

ono je problém s tým Starým zákonom, existujú analýzy, ktoré dokazujú, že bol inplantovaný do katolíckeho učenia dodatočne a práve on je plánom na svetovládu, ktorý zlegalizoval úžernícky koncept tak že už nebol prijímaný ako hrdelný zločin ale ako úplne normálna súčasť života.

Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Oracle 911 | 15.07.2016

Boli medzi nimi zlatníci ale aj výrobcovia papieru či krajčíri a aj recyklátori odpadu (v Ríme a v Benátkach určite).
Ostatne o poľnohospodárstvo prevažne nemali záujem kvôli religióznych dôvodom (rabíni im to zakazovali kvôli čakaniu na mesiáš).

Re: Re: samé špekulácie v článku

Martin | 14.07.2016

Nemáš pravdu, židom úžeru nepovoľovali pápeži do začiatku 13 storočia, ale tolerovali ju svetskí vladári v tej dobe.
Pápež Innocenc III (1198-1216) priamo vyzýva kniežatá, aby židom lichvu zakázali a kresťanom pod trestom exkomunikácie zakazuje, aby sa židovských lichvárov úplne stránili.
Templári nerobili žiadnu počiatočnú formu frakčného bankovníctva máš v tom zmatok.
Je totiž rozdiel medzi úrokom a jeho následkami v hodnote a obehu peňazí, tiež frakčným bankovníctvom a tým, čo robili templári. Práve to, že templári držali stredoveké financie umožnilo v 12 - 13 storočí ten rozkvet, ktorý skončil ich zrušením v 1312 roku.
Tým netvrdím, že sa templári na požičkách neobohacovali, ale neničili hodnotu a obeh peňazí úrokom.

Tu je čosi viac o temlároch

Dušan | 14.07.2016

http://leva-net.webnode.cz/products/vyneseno-z-diskuse-globalni-konceptuani-moc-templari/

Re: Tu je čosi viac o temlároch

Cico Ciciak | 15.07.2016

Jo! Títo katolícki bigoši sú podarení, jak sa vždycky snažia tú ich "svätú" knihu bibliu, pseudo-kresťanstvo s cirkou a vecami s ním/ňou spejenými za každú cenu obhajovať, aj keď v niektorých prípadoch nie je čo obhajovať! Napríklad títo Templári, globálny to nástroj na ovládanie ľudského stáda/spotrebného materiálu vytvorený GP, pravdepodobne ešte väčší úžerníci než židia! Možno tam na začiatku boli nejaké cnostné/nezištné myšlienky/ciele, ktorý boli postupne infiltrované, opanované, zadogmované, zritualizované a tak zvrátené, podobne ako v prípade pôvodného kresťanstva alebo Islamu!

Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

asar | 15.07.2016

Súhlasím s tvojim názorom, že aj od židov sa môžeme niečo naučiť. Napríklad to, ako znášať protivenstvá. Nemohli by sme sa niečo naučiť aj od templárov alebo nebodaj aj od katolíkov?

Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

Cico Ciciak | 15.07.2016

Nemám problém si zobrať podľa mňa, pre mňa a spoločnosť dobré veci od hocikoho a z hocičoho, aj z Koránu! Problém mám z dogmatizmom a dogmatickým výkladom! 10 katolíckych prikázaní znie celkom rozumne (až na nejaké 2-3), ale neakceptujem ničím nedokázané mýty, že ich niekomu priamo (zjavil sa mu) zoslal samotný katolícky pán božko (skutočný Boh nemá ľudské vlastnosti), tiež nebudem do toho pliesť nejakú vieru "V" boha, keď HNR sa dá metodologicky dokázať ako jasný fakt, ale len zdravý sedliacky/pragmatický rozum, ktorým budem aj prehodnocovať každú vetu v biblii a nie ju brať ako niečo nemenné, absolútne platné, pre každú situáciu použiteľné a že len nasledovaním nejakých niekým napísaných údajne autentických textov o živote Issu, budem ctihodným občanom, inak ma čaká peklo ako "Satanáša"! Zlé a defektné/zvrátené veci od katolíkov budem vždy ignorovať!

Re: Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

asar | 15.07.2016

Iste, dogmatizmus je v istých prípadoch problém. Inokedy však musí byť. 2+2 musí byť vždy 4, nemôže to byť 5, lebo sa to akurát niekomu hodí.

Inak vidím, že si zaťažený na katolíkov. Prepáč, ale nazvať 10 prikázaní katolíckymi je na mňa moc. To akože protestanti nemajú 10 prikázaní? A kto ich vymyslel, keďže neveríš, že ich zjavil boh. Pokiaľ ja viem, objavili sa prvýkrát v židovskom posvätnom písme, kde ich mal odovzdať Mojžišovi boh. Ten bol asi ťažko katolícky, či už bol skutočný alebo vymyslený.

Re: Re: Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

asar | 16.07.2016

Ešte k tomu dogmatizmu a k obvineniu, že katolíci dogmaticky vykladajú 10 prikázaní. Uctievanie soboty bolo vynechané, pretože bolo zavedené uctievania dňa slnka. Nescudzoložíš bolo zmenené na nezosmilíš. Druhé prikázanie: Neurobíš si modlu, aby si sa jej klaňal, bolo úplne odstránené. Čiže vidíme, že cirkev zanechala mnoho zvykov pohanov ako boli aj naši slovanskí predkovia, ako je uctievanie slnka - života a modiel. Väčší dogmatizmus je práve u protestantov, takzvaní fundamentalisti dokonca trvajú na úplne doslovnom chápaní Písma.

Keďže článok je o čiernej madone, katolíci nedogmaticky uznávajú Pannu Máriu. Protestanti ju naopak dogmaticky za Pannu nepovažujú, pretože v Písme sa píše, že Ježiš mal bratov a sestry. V tomto prípade je dogmatizmus podľa mňa namieste. Ty ale odsudzuješ dogmatizmus ako taký, takže katolíkom nemôžeš vyčítať, že uznávajú Pannu Máriu.

Cirkev nedogmaticky zakázala bežnému ľudu prijímanie pod obojím. Husiti dogmaticky požadovali prijímanie pod obojím, pretože sa to píše v Písme. Čo je to prijímanie pod obojím? Je to, že okrem chleba sa prijíma aj víno, čo je alkohol. Podľa KSB je pitie alkoholu zlo. Alebo to prijímali premenenú krv Ježiša? Cirkev potom chránila ľud od upírizmu. Ľudia tak boli len kanibali, ale nie upíri :) Víno len tak nepadá z neba. Musí sa niekde kúpiť. Husiti teda boli proti jednému biznisu - predávaniu odpustkov, ale zavádzali iný biznis.

Čo Hus skutočne kázal neviem. Článok tvrdí, že to bolo pravoslávie. Vo filme Hus zdôrazňuje prísnejšie dodržiavanie prikázaní a odvoláva sa na Písmo.

https://www.youtube.com/watch?v=l5P9Pzscshs

V Písme sa píše aj toto: „Ani peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, len cudzincovi. Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebuje, aby ťa Pán, tvoj Boh požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil.“ (Dt 23, 19-20)

Ty vole, keď tak nad tým teraz rozmýšľam, ak má film pravdu v tom, že Hus sa zaštiťoval Bibliou, tak potom Hus síce chcel nastoliť spravodlivejšiu koncepciu, ale nie koncepciu alternatívnu k biblickej.

katolická přikázání

Standa | 19.07.2016

Dovoluji si připomenout, že katolických 10 přikázání zní poněkud jinak než 10 přikázání ve Starém zákoně.

Re: katolická přikázání

asar | 03.08.2016

Veď o tom hovorím. Obviňovať katolíkov z dogmatizmu preto asi nie je celkom na mieste. V katolicizme je zachovaných pomerne dosť vecí od pohanských predkov.

Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

Cico Ciciak | 15.07.2016

A o templároch si najprv niečo zisti (ale nie z teológie)! Tam niekde je link na diskusiu o nich, aj som vybral z nej jeden fajný príspevok ako vzor!

Re: Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

asar | 15.07.2016

Nie žeby som bol nejaký odborník, o templároch však už niečo viem. Ale aj tak dík za príspevok. Len ma utvrdil v názore, že neboli také neviniatka ako ich začali v súčasnosti niektorí prezentovať .

Re: Tu je čosi viac o temlároch

Cico Ciciak | 15.07.2016

Jeden podľa mňa fajný príspevok z diskusie o Templároch za všetky:

"Aká je geopolitická globálna situácia v Novom svete v predvečer vzniku Rádu Templárov:

1) GP nevyšiel plán globalizácie prostredníctvom Rímskej ríše, ktorá sa zrútila najmä v dôsledku hedonizmu a úžerníctva.
2) Najvyššiu hierarchickú moc navonok má v Európe pápežský prestol, ktorému sa musia podriaďovať aj svetské hierarchie.
3) Biblický stabilný poriadok narúša islám, ktorý pri správnom pochopení Koránu má potenciál rozbiť Biblický projekt zotročenia ľudstva skúpením sveta prostredníctvom úžery.
4) RKC vo vtedajšom období zakazovala kresťanom úžeru a tak sa ňou zaoberali židia, ktorí pre mnoho zákazov "nečistých" povolaní v Tóre a Tamude, boli nútení sa mnohokrát živiť takto (tým ich vôbec nechcem obhajovať).
5) Od r. 1097 začínajú križiacké výpravy proti "neveriacim diablom" - muslimom, ktorí obsadili "Svätú" zem. Celkovo ich bolo cca 54 do r. 1370.
6) GP sa pokúša centralizovať svoju moc a riadenie a paralyzovať svojho úhlavného nepriateľa-islám, voči ktorému vedie krížové výpravy dodnes...:)

Templársky Rád prichádza na scénu r. 1118 a jeho úlohou bola podpora a expanzia RKC pod vedením pápeža (v podstate pôvodne represívno-policajná funkcia v mene Krista a nie duchovná funkcia).
Templárom časom pribúdajú ďalšie funkcie a dostávajú plnú moc pomáhať pápežovi v boji s nepodriaditeľnými sa monarchiami (hlavne Germáni a Francúzi, čo im nie je doteraz zabudnuté) a pridáva sa finančná funkcia. Podliehajú priamo pápežovi, čím na nich nemôže siahnúť svetská moc, tým sa dostávajú do pozície nadnárodného riadenia.
Stávajú sa v podstate zakladatelia moderného úžerníckeho bankovníctva - zaviedli zmenárenské činnosti, depozity, svojský druh hypoték, akreditívov, prepracované účtovníctvo ai.
V strede 12. stor. sa Templársky Rád stáva najbohatšou a najvplyvnejšou organizáciou v kresťanskom svete, s výnimkou pápeža and Co.
Ich činnosť siahala od Egypta a Byzancie cez celú Európu až po Britské ostrovy. Mali prsty aj pri podpise Magny Charty a vmiešavali sa do vnútorných záležitostí väčšiny monarchií. Ich financie mohli byť kedykoľvek použité proti ktorejkoľvek monarchii.
Templári boli ešte väčší úžerníci ako židia. Z dochovaných dokumentov vyplýva, že požičiavali na úrok - napr. biskupovi zo Zaragózy "len" za 10% ročne, u iných to bývalo aj do 30% - napr. "slovenský" kandidát na prezidenta fašista a scientológ Kiska bežne pracoval s úžerou 36-38 %, ale je to dnes filantrop...:))
Templári brali do zástavy za poskytnuté úvery nehnuteľnosti, šperky ai., ktoré za istých podmienok mohli prepadnúť v ich prospech (často aj králi mali obrovské problémy so splácaním a mali u nich vedené osobné účty). Pri omeškaní s platením dlhu sa úrok vyškrabal aj na 60%, čo bolo vtedy o 17% viac, ako brali židovskí úžerníci..
Patrili im obrovské výmery pôdy, v niektorých menších kráľovstvách aj 1/3.

Začiatkom 12. stor. sa teda GP rozhodol urýchliť riadenie v Európe, lebo s židovskými úžerníkmi to už nestačilo a zaviesť obchodné manipulácie (analóg dnešných burzových špekulácii - parazitizmus na obchode a nehnuteľnostiach) pre zrýchlenú akumuláciu prostriedkov na šírenie Biblického projektu.

V čase svojho rozkvetu mali Templári v rukách veľkú väčšinu voľného kapitálu záp. Európy, ktorý je dnes v rukách judaistických a masonských klanov.
Za pápeža Innocenta III sa dosiahol vrchol moci RKC, no proti pápežovi a jeho moci sa stavali na zadné najmä germánske a francúzske monarchie a ostrá kríza začína po zásahu Filipa IV.
JEDINÝ KRÁT (ŽIAĽ) ZA 3000 ROKOV SA GOJSKÝ ADMIN UKÁZAL NA VÝŠKE SITUÁCIE...:))
Zničenie Templárov asi GP neočakával. Sú aj úvahy, že v GP došlo k rozkolu ohľadom ďalšieho smerovania Biblického projektu, lebo pápež a jeho blízki hierarchovia už nestačili držať krok s dobou, a tak Filipovi IV umožnili im vziať časť moci, čo sa stalo zrušením úžerníckeho Rádu Templárov.
Časť funkcii bola odovzdaná iným rádom a tiež židovským diaspóram.
GP (alebo jedno jeho 11-kové krídlo) cítil bližiacu sa krízu katolicizmu (nasleduje neskôr reformácia a vznik množstva prúdov, odtrhnutie anglikánskej cirkvi a vznik "zožidovelých" vetiev, najmä kalvinizmu, ktorý už bol v rôznych variáciach určený pre Novú Atlantídu - Ameriku a následne USA) a potreboval zmeniť svoj tajný systém riadenia a vytvorenie a previazanie nových kádrov - čo potom vyústilo do vzniku prvých masonských lóži, ako cirkevných, tak aj svetských. Proste pre každú príležitosť.

Na Templároch GP odskúšal efektívnosť modernej formy úžerníckeho bankovníctva a možno sa aj zľakol ich rýchlo rastúcej sily (to je málo pravdepodobné, lebo v dôsledku im zavedených defektov fungovania ich psychiky nemohli siahať na Konceptuálnu moc) a rozhodol sa previesť toto satanistické dielo na trvalé "bremeno" obrezancov a masonov, na základe už iných rádov a diaspór, v určitom "jemnejšom" a do oči menej bijúcom režime.

Je už v podstate širšie známe, že úrok je základný prostriedok (nástroj 4. priority ZHN) pôsobenia na ľubovoľnú ekonomiku.
Čím vyšší je úrok, tým sa vykazuje devastujúcejšie pôsobenie na danú ekonomiku. Takto sa štáty nútia k podriadeniu novým pánom, ktorí ju môžu za babku potom skúpiť a pohodlnejšie riadiť. Ak sa štát sprotiví diktatúre úžery, tak sa štát "opúšťa", vytvára sa v ňom napätie metódou "národnej nespokojnosti", čo je dnes dobre vidieť na príklade UA, alebo sa použijú špinavé financie na agresiu zvonku a vyvolanie vojny so susedom apod.
GP takto rieši presun majetku do novej tlupo-elitárnej pyramídy, kde je on stále na vrchole..

TEMPLÁRI teda boli stredovekí moderní úžerníci, z ktorých práce sa novodobí úžerníci určite veľa poučili."

Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

asar | 15.07.2016

Takže ak som správne pochopil, od templárov sa nedá naučiť nič dobré.

Ďalej, ak templári boli nástroj cirkvi, to moderné vyplakávanie nad chudákmi templármi, ktorých zničila zlá cirkev, lebo si priniesli z Palestíny kacírske vedomosti je blbosť.

Re: Re: Re: Tu je čosi viac o temlároch

Imelo | 16.07.2016

Okrem ineho postavali po celej europe katedraly v nich je v podstate ich zlato ale aj kacirske vedomosti z Palestiny.

Re: Re: Re: samé špekulácie v článku

Oracle 911 | 15.07.2016

A prečo Filip krásny nenašiel nič u templárov od ktorých požičal žiadne zlato? Kde sa to zlato podelo? Prečo skapal ten kráľ a cirkevný hodnostár do roka a do dňa k upáleniu templárov? Pričom templári boli bankármi stredovekej Európy.
Priveľa nezodpovedaných otázok.

Iste Innocenc verejne k tomu vyzýval, ale treba pozrieť kam smerovali jeho kroky a kroky cirkvi, lebo následne inštitút úžery sa posilnil.

montel@orava.sk

vidlak | 14.07.2016

Cierna madona mi napadne pripomina-Saru Kali. Doba, podzemie, farba. Osobne sa mi javi ako synteza indickeho a egyptskeho vplyvu.

Re: montel@orava.sk

anonym | 14.07.2016

a

Kvíz

Sio | 13.07.2016

Odkud je tento citát?
""O tom, jak dobře se organismu daří, obecně v jistých mezích hovoří překračování střední velikosti
svého druhu. Také u člověka, jestliže je jeho zdárný vývin narušen, ať už prostřednictvím fyzických nebo
sociálních vztahů, se tělesné míry zmenšují. Ve všech evropských zemích, kde jsou odvody branců, se od
doby jejich zavedení střední tělesná míra dospělých mužů a celkově jejich vhodnost pro vojenskou službu
snížila. Před revolucí (1789) bylo ve Francii minimum pro člena pěchoty 165 centimetrů; v roce 1818
(zákon z 10. března) 157, podle zákona z 21. března 1832 156 centimetrů; ve Francii kvůli nedostatečné
velikosti a zdravotním problémům vylučují průměrně přes polovinu branců. Vojenská míra v Sasku v
roce 1780 byla 178 centimetrů, nyní 155. V Prusku je 157. Podle oznámení v 'Bayrischen Zeitung'* z 9.
května 1862, které napsal Dr. Meyer, se na devítiletém průměru ukazuje, že v Prusku na 1000 branců
připadá 716 neschopných vojenské služby: 317 vinou nedostatečné míry a 399 vinou zdravotních
problémů ... Berlín v roce 1858 nemohl dodat svůj příspěvek náhradního mužstva, chybělo 156 mužů.""

Duálny finančný systém.

Oracle 911 | 13.07.2016

S tým sa dá súhlasiť, pre vnútorné potreby jedna mena a pre medzinárodné obchody peniaze.
Čím ale boli kryté tie lokálne peniaze, obilím (ako si to pamätám z jedného článku venovanému z jednej z citovaných prác)?
Tak tu potom máme Egyptský systém a počiatočnú formu energo-invariantu.
Zaujímavé je, že tie veľkolepé gotické katedrály a bohato zdobené (interiér bol bohato vymaľovaný) sa stavali v tom istom období ako sa rozšíril kult čiernej Madony. A potom to vysvetľuje prečo sa stavali katedrály (a hrady) a ako sa to financovalo.

Re: Duálny finančný systém.

Oslo | 13.07.2016

Vies to trochu rozviest? By ma zaujimalo, ako sa financovali stavby hradov napr. na Slovensku, vacsinu z nich znicili do zakladov, si dali niekde zalezat, aby nezostalo po nich ani stopy.

Re: Re: Duálny finančný systém.

Oracle 911 | 14.07.2016

Neviem prečo sa zničili Slovenské hrady, asi boli dôkazom niečoho pre globálne elity nepríjemného.

Ale jedno viem naisto, roľníci a nevoľníci platili svoje dane v naturáliách. Pričom záznamy týkajúcich sa obchodov sa viedli na rováši (tally stick), ktoré boli istou formou zmeniek (anglické wiki v prípade tally stick priam to sugeruje) a roľníci tie svoje prebytky museli do niečoho uložiť, lebo obilie sa kazilo a kravy a ošípané pásli t.j. neboli kŕmené obilím...

Re: Duálny finančný systém.

udo | 13.07.2016

GASTRÁČE
..nemajú azda TEN potenciál?

Ak by ich vydával štát..
Nemálo ľudí, i zopár poslancov to už napadlo,
ale potrebujú na presadenie myšlienky širšiu podporu
z tisícročného sna, mory..moru prebúdzajúceho.. sa davu..
Mor ho..úžernícku obludu! :)

Sú zabehané a preto po nich banksteri cez ziskovky
a platených, i oddaných rádobyaktivistov idú.. brutálne tlačia na ich zrušenie, fabulujú dôvody..
Finnacizmus sa len tak nevzdá..
..no upozornil tak na ne hlúpo sám.

Bez gramotnej občianskej podpory tejto obrovskej príležitosti
to však pre Slovensko zasa raz nepôjde.
Kedy prestaneme byť krajinou premeškaných príležitostí?

Kastráče zmeniť potichu na skutočné Gastráče.
Malá-Veľká nenápadná zmena pod závojom zradcov vykonaná.
Nechajme ich chápaním svojim vyšším,
na ciele národov našich robiť.
Potom neoficiálne, ale reálne naviazať na množstvo el. energie vyrobenej u nás za rok.
Bez fanfár, bez deklarácie.
a navonok Euro..
Orol t´AtRanský zatancuje si s Líškou foxTrot.

Tak postavíme hrad, dom spoločný, nový.
Na Slávu predkov našich.
Slávme slávne slávu slávnych..Sl(av)ov = Mier(ou)
Poďme chodníčkami dedmi vysekanými
a nie ako šarvanci, cestami zarúbanými..

Re: Re: Duálny finančný systém.

Oracle 911 | 14.07.2016

Iste Gastráče sú geniálnym vynálezom Slovákov. Asi napíšem list na úrad vlády. :)

Re: Re: Re: Duálny finančný systém.

udo | 14.07.2016

Ha-ha :)
..neviem, či to je až tak do smiechu
a neviem ani, či to je vynález "Starých Slovákov",
avšak čo je dobré, netreba sa báť i od druhých preberať.
Tak, ako snáď aj ono KSB/DVTR..

Obávam sa, že ak to ľudia nebudú sami riešiť
a na neexistujúcich politikov sa spoliehať,
hrozí, že pyramídostan na tejto planéte,
môže i ďalších 1000 liet doznievať..

Ono všteko je práve v rukách tých opíc,
človeku podobných, ktorý neveria,
že oni i tú moc, i noc držia.
Prvé len naMieriť a druhému viac neveriť.
Tak sa Nikdy nekončiaci príBěh, Neverending story,
od Michala Konečného (Endeho)
postupne v RaJe na zemi zmení .

Kráľovstvo Svetla a nie Tmy..Ničoty,
nevery bez Boha, bez Miery.
Podstatná je Miera, až potom príde vieRa,
poznanie Svetla, osvietenie čela,
Čelo..CeloVěk, Vek celostného vnímania..
Kolektívneho intelektu, jedného tela, info-poľa
našeho druhu..a Druha

Re: Re: Duálny finančný systém.

Dušan | 14.07.2016

Tiež som si všimol ten útok na Gastráče.

Nedajú sa úročiť a kupovať za ne biologicky nepodmienené a nepotrebné hlúposti.

Re: Re: Re: Duálny finančný systém.

udo | 15.07.2016

Aj Kali a Danko asi robia niečo zásadné dobre,
keď na nich ziskovky tak útočia.

Kali síce je možno do čoho-to namočený,
ostatne ako asi každý nutne v takej pozícii
..a keby aj nebol, tak "kreatívne" skupinky presstitútok
na neho proaktívne niečo vyrobia..

Danko zasa robí národnostnú kultúru salonfähig
narozdiel od role Sloptu,
čo internacistov privádza vždy hisTóricky do histérie..

Tož..pekne sa nám to vyvíja..
len ešte Mariánovcov trochu ukľudniť,
aby to mohli záMerne robiť.. :)

Zachovanie status-quo

Oslo | 13.07.2016

Pri citani tohto skveleho clanku (diky za preklad!) som si spomenul na diskusiu o starsom Pjakinovi, ktora bola cez vikend na Hlavnych spravach. Najviac ma zarazilo, ako sa nasadeni trolovia za kazdu cenu snazili spochybnit vsetko, co cirkev tvrdo brani ako nespochybnitelne.. niekto ma ocividne velky strach, ze by ludia zacali klast otazky a dostavat na ne ine odpovede, ake su v oficialnych knihach vykladacov. Ta kabala, ktora na zemi vladne uz zopar staroci, si tusim uvedomuje, ze jej moc moze byt ovela krehsia, nez bola doteraz.


http://www.hlavnespravy.sk/rusky-analytik-valerij-pjakin-o-vysledkoch-britskeho-referenda-a-suvislosti-brexitu-s-vytvaranim-europskeho-kalifatu/805854

Len na porovnanie, dnesny Pjakin, ktory sa objavil na HS, bol asi tak po 2 hodinach stiahnuty z titulky a hlboko schovany az tusim na 4 stranu bez jedineho prispevku v diskusii.

http://www.hlavnespravy.sk/valerij-pjakin-erdoganove-ospravedlnenie-neospravedlnenie-sa-a-ako-minister-obrany-odvratil-statny-prevrat/807040

Re: Zachovanie status-quo

mdmml | 13.07.2016

Ahoj . Tiez som si to vsimol. Taktiez zasadne sa davaju asi dvoj tyzdnove casti, teda s omeskanim, dlzky pamati tlupy.
Celkovo si neviem co mam mysliet o tomto servery , ale asi kto lepsie zaplati tak sa bude dlhsie ukazovat...pretoze koncepcia a strategia clankov ma velke spektrum ponukanych a presadzovanych zaujmov jednotlivych riadiacich vrstiev. Mozno toto je ten kluc, nie su iba pod jednou zastavou a sikovne vedia predat potrebnu inFormaciu.

Děkuji.

čtenář | 13.07.2016

Děkuji za zajímavý článek. Hi-storie asi skrývá ještě hodně tajemných a temných stránek..

Dotaz - jak chápat slovo "jazyčeskom" - na najstaršom jazyčeskom symbolickom mieste, napríklad v dolmenoch - .
Je to asi doslovný překlad z ruštiny a nějak mi nic neříká..

Re: Děkuji.

t. | 13.07.2016

jazyčesky - pohansky ?
jazičnici - pohania ?

Re: Re: Děkuji.

Castro Ruiz | 14.07.2016

Najskor ano, lebo preklad vo význame jazykový je v kontexte nezmyslom.

Re: Re: Děkuji.

RR | 10.10.2016

jazyčestvo je odovzdávanie konceptuálnej informácie ústnym podaním a priamym učením učiteľ-žiak, na rozdiel od odovzdávania informácie pomocou písaného slova, knihy

Re: Děkuji.

KL | 14.07.2016

Jazyčník - ten, čo vníma jazyk životných okolností. Vie, že tak sa s nami rozpráva Boh. Niekomu bolo potrebné s výkladom živ. okolností pomôcť, a to zrejme vedeli vedmy a koldúni.
Dnes nám to zostalo v literatúre a filmoch v použití výrazov ako: "to je dobré/zlé znamenie..." so zdôraznením primitivizmu vtedajšej spoločnosti. No primitívna je skôr naša dnešná spoločnosť.
Ak si zle tento pojem vykladám, prosím nech ma niekto znalý opraví.

hmm

Pe-tri | 13.07.2016

Bílá versus černá madona, Panna versus Santa/Satan Maria - stále dokola - dva vždy a objektivně existující, opačné póly jedné a téže symbolizované ideje/energie/síly. A jako vždy stále jde jen o jedno a to samé - způsob použití/aplikaci, božský versus démonický, podporující věc Kristovu nebo Antikristovu. Početí neposkvrněné versus početí běžné. Užití versus zneužití, oheň kuchařův nebo žhářův... Volby jsou na každém z nás.
P.
Že křesťanský symbol Marie (RA-MIA) je převzatý z předchozích kultů je samozřejmě nesporné (Isis/Demetér/Kálí/Parvati)...

Re: hmm

zor | 14.07.2016


Kult ISIS/L je vůbec poslední dobou celkem populární, a ten kdo za tím stojí ji má dokonce jako státní symbol :)
http://tinyurl.com/j73ztat

Re: Re: hmm

Pe-tri | 14.07.2016

Je otázkou, jak kdo symbolu "Sochy svobody" rozumí. Při hlubším vhledu však je nepochybné, že tento věčný symbol "Matky Boží - Bohorodičky" více než úzce a přímo souvisí s tím, co se zde nazývá cesta od člověka k Člověku, tedy cesta z otroctví do svobody, z máje do reality ...
P.

Re: Re: Re: hmm..??

Lux | 14.07.2016

Ahoj Pe-tri,

SymBa(o)Ly a chápanie..

OsIris - Iris (Isis) - Séth - HórUs...Hórove oko...nad PyRaMiDioNom (Nom = 22 územných krajov v starovekom Egypte)..

"Socha slobody" je od starých KaMeN-Níkov z FRa(n)Ce, ktorí "urputne" pomáhali US masonom pri stanovení DémosKratos v Novej Atlantíde ( F. Bacon), pričom démos = časť obyvateľov polisu v HellAde (alebo HelLade?), ktorá vlastnila otrokov, dnes je to v podstate pri výraznom nechápaní plebsu "zhruba" to isté)..
Ten link, ktorý tu vložil "zor" je VšeVypovedajúci..
http://tinyurl.com/j73zta

Isis = Eset (ako naša "SR" antiVíRov-a transcorp. spoločnosť) = ta tota Panenka Mária z totej Biblie...-))

Prastarý to kult..i dnes zMagogRení ovčania vzývajú prevážne tento kult (dnes v podobe nejAkej "Panny Márie"), dokonca ďaleko viac ako toho BaRa(n)Ka, ktorý sa vraj oBaToVal..-))

Z vyšších kruhov sa len posiľuje Basic Instinct...tupcov.

MýThUs (ktorý nemá oficial AuToRa) je vždy existujúca objektívna ReAliTa..
Mýtus vystupuje v Spolo(ne)Cnosti ako subjekt R(i)aDienia ľudí (správnejšie človeku podobných opičiakov, papagájov, nanajvýš DéAmoné)..
Viď ten v našich končinách preferovaný o Ježišovi Christos-ovi ( Christos = starogréc. spasiteľ) a mnoho iných po celom svete, ktoré riadia tých nechápajúcich ľudkov..
Jedná sa o vcelku veľmi sofistikované systémy riadenia, ktoré ešte aj dnes riadia globálnu polyTikos (tí, ktorí sú následníci programátorov sa musia dnes za bruchá chytať..., nad tými opičiakmi, ..aby nepreukazovali svojmu psovi svoju
nejakú inTel(i)GenCio..-))

MyThUs = obrazovo-lexikálny systém predstáv o živote, ktorému daný subjekt udelil nejakú preferenciu opisu prírodných a sociálnych javov a prebral určitú úroveň "mysticizmu".

BohuŽiaľ - dnes ešte stále veľká väčšina ľudkov žije v zajatí prastarých (siahajú až k Atlantíde a k "bohom", ktorí sa nejakým činom z danej CiViLizácie zachránili a robia určitú civilizačnú misiu..) mýtov ( energeticko-riadiacich agregátnych polí = duchov = kultúr..).

Cesta z otroctva vedie len cez M(o)aRAl = potom prichádza aj mnohé pochopenie vecí medzi Isis a Panenkou Máriou a inými Kult-mi, alebo Kult-Ur-ami...-))

Čudujem sa však Bernardovi Lietaerovi, že skĺzol k téme (čierna madonna..) ktorej evidentne nerozumie... a znehodnocuje tak svoje veľmi dobré postrehy z histórie Peň(a)Ži..

-))

Re: Re: Re: Re: hmm..??

Pe-tri | 14.07.2016

Ahoj Luxi,
souhlas, jen jsem to nechtěl napsat tak natvrdo/autoritativně:).
Ano, všechno intelektuálně/filosoficky pojednatelné je o (re)interpretaci. A tady n(ě)kdo umí setsakramentsky "dobře" (dez)orientovat, překrucovat, imitovat, zaměňovat...
Navrhuji zabývat se propříště více a hlouběji interpretacemi toho, co známe jako moRAlku/mRA(o)vnost. Zbavit tento pojem subjektivní, dobové, teritoriální i světonázorové relativizace/zatemnění a ukázat, co je jím ve skutečnosti/objektivně myšleno a proč ho skutečně lze považovat za klíč/filtr/nástroj odemykající vězení (materialismem infikované mysli).
P.

archanjel Rafael

Perun | 13.07.2016

Zaujímavý článok. Emil Páleš by povedal, že to znovu dokazuje jeho teoriu z knihy "Angeologia dejín".
"Emil Páleš. Archanjel Rafael inšpiroval v 10. až 12. storočí nielen v Európe mimoriadny rozkvet obchodu, pútnictva a vzdelanosti."

Rafael je anjelom Merkúra (Panna, Blíženci) a teda hospodárska prosperita, obchod , cestovanie, učenosť sú jeho atribúty. V tomto období vznikla aj gotika, templári atd..atd.
Kult Čiernej Madonny (napr. v Chatres) tiež súvisí so znamením Panny, a aj gotikou. Páleš v tejto súvislosti píše aj o náraste popularity púte do Compostely, a celkovo nárast pútnictva.
Viac tu
http://antroposof.sk/diela_pc/pales_rafael.pdf
(to presné obdobie je podla opáta Trithemia a následne Páleša 817-1171 (a kedže platí zotrvačnosť, tak dozvuky tak k roku 1400). Teraz sme samozrejme v michaelskom obodobí, ale ešte je tu zotrvačnosť gabrielskeho (odtial ešte urputná obrana už slabnúceho materializmu, ale aj islamu či židovstva ako mesačných náboženstiev).

Černá Panna

Croix | 13.07.2016

V podzemních prostorách chrámů starověku byly symbolicky umístěny černé sochy Isidy, ze kterých s příchodem křesťanství se staly v příslušných oblastech černé Panny, exoterně pak byly sice křesťanské, esoterně vlastně pro mnohem uzší okruh znalých ale znázorňovaly dále "temný" ženský či lunární princip, v hermetismu primu matérii, prvotní zemi, což příslušná ženská božstva - uváděná už výše jinými diskutujícími a v článku - personifikovala v různých kultech obdobně. Originální černé Madony - původní Isis - byly postupně nahrazeny "košer" Pannou Marií /která ovšem na vyobrazeních s oblibou stává na srpku půlměsíce, Luny/, ale kde se takové zpodobnění zachovalo, bylo postupně bráno jako zvláštní, často s připisováním zázračné moci ze strany křesťanských věřících. "Kult" černé Madony se znalostí jejího hermetického významu se udržoval dlouho v komunitě stavitelů a kameníků a navazujících společností zasvěcenců - zvláště mezi elitami - až do sklonku gotického období a mezi svými přežívá dodnes. A tím myslím osoby s hermetickým výkladem světa a nikoliv zednáře - sociální inženýry, kteří původní výklady zdiskreditovali a zdeformovali k nepoznání.

Kult Panny, Ježišovy matky, bohorodičky, pak křesťané začali šířit, když to řeknu syrově, protože ve Svaté Trojici Otec, Syn a Duch svatý, jim jaksi vypadl ženský princip jako protipól (Lunární : Sluneční, a pod.) mužského jakožto základní polarity světa, z níž vycházely všechny dosavadní kulty a výklady světa, z nouze ctnost své doby, neboť takto znovu do systému připojený ženský princip je umístěn poněkud asymetricky.

Re: Černá Panna

Martin | 14.07.2016

Takto to zhruba píše Fulcanelli ve svých knihách Tajemství Katedrál a Příbytky Filosofů, ovšem oproti článku Fulcanelli tvrdí, že 14. a 15. století bylo charakterizováno velkým rozmachem - "...právě během této nešťastné Stoleté války, která se odehrála v letech 1337 až 1453, byly zbudovány ty nejskvostnější stavby našeho flamboyantního stylu. Šlo o kulminační bod, vrchol formy a smělosti, zázračnou fázi, v níž duch, božský plamen, vtiskl svou signaturu posledním výtvorům gotického myšlení."

Čechy

eM | 13.07.2016

Koukám, že u nás v Čechách je hodně spojeno s církvemi a bojem mezi katolictvím a pravoslavím. Jak vidno, v dějepise nám toho Husa trošku "oškubali", a zbylo z toho jen plytké "upálili ho protože bojoval proti odpustkům".

Re: Čechy - násilná rekatolizace

Eva | 14.07.2016

Když byl roku 1621 zahájen teatrální a šokující popravou sedmadvaceti českých protestantských pánů, měly české země podle nejoptimističtějších odhadů pouhých deset procent katolických věřících. Přesto si ještě v témže století mohli rekatolizátoři říct, že mají v zásadě splněno.https://www.respekt.cz/tydenik/2012/2/jak-vyrobit-katolicky-narod

Re: Re: Čechy - násilná rekatolizace

Franta | 14.07.2016

A těch 10 % byli ještě Němci...

Přidat nový příspěvek