Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Globálny terorizmus a jediný liek na teror

13.7.2017

inance.ru (informačně-analytické centrum)

 

Posledné mesiace vo svetovom spoločenstve nie sú ani tak mesiacmi katastrof, ako mesiacmi šialeného a nezmyselného teroru. Áno, je to ten istý revolučný teror konca XIX. a začiatku ХХ. storočia. Avšak ak v tých vzdialených časoch (pre mnohých súčasníkov tých udalostí – takmer romantických), bábkari «revolucionárov-národovolcov», zakrývajúc skutočné ciele revolučného teroru heslami «boja za oslobodenie pracujúceho národa», vykonávali teroristické činy proti členom dynastií, ministrom a iným vysoko postaveným činiteľom monarchického režimu, tak v XXI. storočí potreba takejto kamufláže odpadla. Pravé ciele pohlavárov revolučného teroru sú odhalené a dnes každý na vlastné oči vidí: teror je smerovaný nie proti mocným celého sveta, nie proti tým, čo majú moc, ale proti tomu pracujúcemu národu, v mene ktorého sa akoby uskutočňuje.

Rozhodne, súčasný terorizmus sa vyhráža, že podlomí základy politickej stability a svetového poriadku. A jeho najnebezpečnejšou podobou je etno-náboženský, predovšetkým pseudo-islamský terorizmus.

Od roku 2000 bolo v celom svete uskutočnených viac ako 72 tisíc teroristických činov. Viac než polovica z nich pripadá na štyri krajiny: Irak, Pakistan, Afganistan a Indiu a pripravili o život takmer 170 tisíc ľudí, viac ako 80% týchto úmrtí majú na svedomí pseudo-islamské organizácie.

Ak nemáme hovoriť o ochrane spoločnosti a osôb pred terorizmom len tak, ale skutočne odstraňovať hrozbu terorizmu z budúcnosti ľudstva, potom je potrebné problematiku, spojenú s terorizmom poznať a chápať pokiaľ možno čo najdetailnejšie a v rôznych aspektoch jej prejavu, a v konkrétnych historických udalostiach.

Dnes je už napísané dostatočné množstvo analytických materiálov, venovaných analýze «medzinárodného terorizmu». V tejto práci sa nebudeme venovať rozboru takých otázok, ako napríklad súčasná právna veda definuje termín «medzinárodný terorizmus», ale ponúkneme náš pohľad na pseudo-islamský fundamentalizmus, ktorý je podľa nášho názoru veľmi vzdialený od islamu samotného Mohameda, preto aj pripájame predponu «pseudo».

Cieľom článku nie je rozdúchať emócie, ani poskytnúť podrobné inštrukcie pripravené na použitie, kto, čo, a ako má robiť, ale pomôcť profesionálom - riadiacim pracovníkom, predovšetkým vypracovať adekvátnu predstavu o tomto jave.

čO JE TO DŽIHÁD?

Je osobitne dôležité zastaviť sa pri džiháde. Obrátime sa na arabsko-ruský slovník K. Ch. Baranova. Po arabsky «džihád», vo prvom svojom význame označuje —

«usilovať sa, pracovať, namáhať sa, vynakladať úsilie; bojovať (s ťažkosťami)».

Samotné slovo «džihád» Ch. K. Baranov prekladá ako boj; svätú vojnu, vojnu za vieru. Ale toto slovo má aj iné, hlbšie významy. Imám Al-Gazzálí považoval džihád za uctievanie. Šejk Džamalud-din Gází-Kumuchskij (Джамалуд-дин Гази-Кумухский), pri lúštení posledného výrazu, mal za to, že stúpenec (murid - učeník), predovšetkým,

«má potrebu oslobodiť samého seba z väzenia tela a odstrániť zo zrkadla svojho srdca clonu, ktorá bráni vstúpiť do Jeho najvyššej prítomnosti (t.j. priblížiť sa k Bohu), pochopiť podstatu vecí a presnosť vied, a potom očistiť srdce od vlastností ako, namyslenosť, nenávisť, závisť a pod.».

Na pozadí takýchto vysokých religióznych potrieb a v snahe pravoverných byť bližšie k Bohu, vyzerá aktuálny obraz života v súčasnosti propagovanej západnej civilizácie, ako rúhanie sa, a výstupy niektorých mladých ľudí proti súčasnej spoločnosti sú prezentované ako snaha opustiť «coca-colový» spôsob života a čeliť mu. Všetko by bolo v poriadku, no táto «romantika» sa najčastejšie končí tým, že sa títo mladí ľudia dostanú do sietí ostrieľaných náboženských teroristov, ktorí svoje istinné ciele skrývajú charitatívnymi akciami, príspevkami, atď.

Obr.: Džihád je povolený v troch prípadoch: ochrana života, majetku a národných hraníc bez zločinov: A bojujte na Božej ceste s tými, ktorí proti vám bojujú, ale nepáchajte zločiny. Veď Boh nemá rád tých, ktorí páchajú zločiny. [korán, súra 2:190]

 

Džihád — svätá vojna. V podstate to znamená, že stúpenci uskutočnenia na Zemi Kráľovstva Božieho sú nútení chrániť seba, svojich blízkych a svojich spojencov s využitím krajných prostriedkov, pretože vražda človeka je hriech.

To, čoho svedkami sme dnes, nie je džihád. To je – lži-džihád.

Ak nazrieme do histórie vzniku kultúry jednej z regionálnych civilizácií Zeme na základe Koránického Zjavenia, tak začiatku Džihádu proroka Mohameda predchádzalo desať rokov kázania v mieri. Počas týchto desiatich rokov:

 • na jednej strane mali všetci protivníci Mohameda a jeho prvých moslimských stúpencov plnú možnosť oboznámiť sa s Koránickým Zjavením, pochopiť jeho zmysel a porozmýšľať o svojom vlastnom vzťahu k Zjaveniu a o svojom vlastnom vzťahu k Bohu (v tom je aj podstata náboženstva), v dôsledku čoho sa mnohí z nich sami, na základe svojho pochopenia stali moslimami;
 • na druhej strane, samotní prví moslimovia hrdinsky znášali všetko, čo proti nim podnikali ich protivníci, — sprisahania a násilie, uchyľujúce sa až k vraždám, vrátane pokusov o vraždu samotného Mohameda, hlad a ekonomickú genocídu v dôsledku obchodného bojkotu, organizovaného klanovou špičkou protivníkov Islamu, a pod.

A len potom bol začatý Džihád, ktorý sa zakončil bezpodmienečnou kapituláciou protivníka. V súlade s týmto historickým precedensom, ak by sa realizoval istinný Džihád, potom by «národnú tradíciu» lúpenia v niektorých krajinách zmarili samotní vodcovia extrémistických hnutí. To isté platí pre únosy ľudí s cieľom získania výkupného alebo ich premeny na otrokov.

Obr.: Islam – je čo do počtu druhé najrozšírenejšie náboženstvo v Rusku. Stúpenci islamu sa nazývajú moslimami. V Rusku je rozšírená sunnitská vetva islamu. Moslimské obyvateľstvo Ruska – to sú turkické národy: tatári, bakširi, čuvaši, a iní. Žijú v oblasti Povolžia a Priuralska, v množstve oblastí Sibíri, národy Severného Kaukazu, okrem Osetincov. Hlavné duchovné centrum ruských moslimov je v Ufe.

 

Koránický islam — vierouka slobody človeka v riečišti Božieho Zámeru, odsudzuje otrokárstvo, realizované akýmikoľvek spôsobmi, špeciálne kladie dôraz na neprípustnosť moci úžery nad hospodárskou činnosťou a životom spoločnosti.

 

No my sme ani raz nepočuli, že by napríklad niektorí predstavitelia našej Dumy viedli boj s takýmto typom otrokárstva.

Historicky sa to vyvinulo tak, že Koránické Zjavenie bolo ľuďom zoslané v epoche, keď bolo otrokárstvo bežný jav, a mocní z celého sveta sa radšej vyhli výkladu života na základe príslušných textov Koránu a svoje právo byť otrokárom odôvodňovali odkazmi na Korán, zneužívajúc pri svojom kľučkovaní logiku. Napriek otrokárskej praxi historicky reálneho islamu, jeden zo zakladateľov moslimskej civilizácie, stúpenec a príbuzný Mohameda — Ali — sám nakupoval otrokov, ako to bolo v tom čase zvykom, učil ich Korán, čím im pomáhal pridať sa k náboženstvu, a po roku im ponúkal slobodu a prostriedky, dostatočné na to, aby mohli v moslimskom spoločenstve slobodne žiť alebo vrátiť sa do svojej vlasti ako slobodní ľudia. Mnohí takíto prepustení otroci sa po návrate do svojej vlasti stali učiteľmi Islamu pre svoje národy.

Prorok Mohamed učil:

«Otrok Boží dostane od modlitby len to, čo pochopil».

Priznajte, naučiť sa tupo klaňať modlitebnému koberčeku v nepochopiteľnom rituáli — je jedna vec, a naučiť človeka žiť v relígii v riečišti Božieho Zámeru v súlade s ostatnými ľuďmi a Vesmírom — je vec druhá.

A každý obyvateľ Ruska, keď si spomenie na tisícky nezvestných, no v skutočnosti na otrokov premenených krajanov, zomrelých pri teroristických činoch, sotva si spomenie čo i len na jediného človeka, ktorého by pseudo-islamskí teroristi obrátili na istinný islam tak, aby ten svojím životom dokazoval pravdovernosť Božieho človeka. Hoci ojedinelé prípady obrátenia na historicky vyvinutý islam s bezmyšlienkovým rituálom klaňania sa existujú, a stúpenci úžerníckeho otrokárstva tento fakt aj okamžite prezentovali vo filme «Moslim».

Aj to, že vodcovia extrémistov boli úspešní v nezmyselnom zavádzaní rituálu klaňania sa modlitebnému koberčeku a na tomto základe vyrobili biorobotov-samovrahov pre účely realizácie ich moci mimo Boha, no v Jeho mene — bolo veľmi dobre zachytené na tvári smutne známeho Movsara Barayeva (rok 2002, «Severo-východ (Норд Ост)») počas jeho posledného rozhovoru v budove KD «Шарикоподшипник» na Dubrovke: pohasínajúci pohľad, vyhýbajúci sa objektívu kamery; otroctvo nezodpovedajúceho za svoje slová zombi, konajúceho podľa príkazov, ktoré dostával cez telefón, pritom nechápajúceho čo robí, pretože dokonca ani jeho páni neboli zasvätení do toho globálneho scenára, v ktorom ich všetkých používajú naslepo.

Sme presvedčení, že toto všetko je s realizáciou Božieho Zámeru nezlučiteľné.

KORÁN A TEROR

Islam sa na aktuálnej etape, ako aj doteraz, opiera o Korán a Sunnu Alahovho Vyslanca. Tá je príkladom života Vyslanca Mohameda

«ako príklad a návod pre celú moslimskú komunitu a každého moslima, ako prameň na riešenie všetkých problémov v živote človeka a spoločnosti».

Znamená to vari to, že všetci, ktorí sú opozíciou súčasnej spoločnosti, majú tak dobre naštudovaný Korán a Sunnu, že zistili, že odporuje spôsobu života Vyslanca? Vôbec nie. Mimochodom, v týchto základoch niet propagandy násilia. Okrem toho, podstatná časť veriacich nečítala Korán ani hadísy, vypovedajúce o živote a činnosti Proroka. Z tohto priamo vyplýva, že najväčší podiel na skreslení týchto zdrojov je potrebné pripísať tým, ktorí ich interpretujú.

Obr.: Ak chceš zistiť, (čo je) v srdci druhého človeka – láska k tebe alebo nepriateľstvo, nazri, čo je v tvojom srdci – láska alebo nepriateľstvo k nemu. A urob si z toho záver. Abú Hámid Al-Gazzálí

 

Veľký islamský teológ Abú Hámid Al-Gazzálí (1058 — 1111), keď rozprával o Božej milosti, položil na prvé miesto

«šťastie v posmrtnom živote, ktoré je jestvovaním bez zániku, radosťou bez zármutku, poznaním bez nevedomosti, bohatstvom bez biedy». «Toto nemožno dosiahnuť bez Boha» — hovoril.

No následne už učenec hovorí o duševných a telesných prednostiach. K duševným prednostiam učenec radí

«rozum a jeho dokonalosť — vedomosti; čistota(nevinnosť) a jej dokonalosť — zbožnosť; odvahu a jej dokonalosť — džihád; spravodlivosť a jej dokonalosť — súdnictvo».

A preto, aby sme nepodporovali kurátorov globálnej politiky, je potrebné robiť kontra propagandu, a prinášať spoločnosti informácie o tých ideáloch moslimskej civilizácie, ktoré v Koráne skutočne sú a nemôžu byť základom pre politiku globálneho teroru. Konkrétne sa v Koráne hovorí:

Korán, 2:257 (256): « Niet prinútenia v relígii. Už sa jasne odlíšila priama cesta od poblúdenia. Kto neverí v modloslužbu a verí v Boha, ten sa chytil spoľahlivej opory, ktorá sa nezlomí. Vskutku, Boh je počujúci a znajúci!»

T.j. Korán ľuďom navrhuje slobodu vo výbere viery; pričom tento výber musí byť vedome pochopený a nie v zmysle tradície «verím, pretože je to absurdné»; ani bezmyšlienkovite-automaticky na základe toho, že predkovia boli toho alebo iného vyznania.

No preto, aby sa ľudia nestali obeťami predpojatosti vo vzťahu k islamu, v dôsledku terorizmu, pôsobiaceho pod plášťom moslimskej symboliky, ľudia, nezávisle na ich vierovyznaní, musia byť informovaní o ideáloch, ktoré sú v Koráne ľudstvu navrhované pre účely zavedenia do života, aby oni sami mohli rozlíšiť a posúdiť, aké úkazy v živote spoločnosti skutočne reprezentujú koránický islam, a ktoré ho prekrúcajú a sú len prázdnymi rituálmi. Alebo ktoré, vzdialené od koránického islamu, zneužívajú jeho vonkajšie znaky, v atmosfére všeobecnej nevedomosti. T.j. odstránenie nevedomosti vo vzťahu k významu Koránu je cestou, ktorá organizátorom teroru uzatvára možnosti zneužívať islamskú symboliku a zároveň v nemoslimských spoločnostiach zasievať predpojatosť voči Koránu, Islamu aj moslimskej kultúre.

No napriek tejto naliehavej spoločenskej potrebe, predstavitelia moslimského duchovenstva vo svojich zriedkavých verejných vystúpeniach v rádiu a televízii, ako v Rusku, tak aj v zahraničí, nebyli schopný zreteľne vypovedať o tom, že súčasný terorizmus, pôsobiaci pod plášťom moslimskej symboliky, v skutočnosti nevyplýva z významu Koránického Zjavenia, v dôsledku čoho sú objektívne pomocníkmi kurátorov teroru pod heslami historicky zformovaného islamu. Stav je horší ešte aj preto, že popri ich obsahovo prázdnych vystúpeniach a uisteniach tá istá televízia ukazuje alebo spomína nejakých iných šejkov, mullahov alebo moslimských teológov a propagandistov, ktorí súčasný terorizmus a banditizmus realizovaný pod heslami islamu hodnotia ako istinný džihád, prebiehajúci v súčasnosti.

koran

Obr.: Slovo „Korán“ pochádza z arabského „kyraa“ – čítanie nahlas, spamäti. Korán pozostáva zo 114 súr (hláv) a okolo 6600 ájí (veršov).

 

Ak sa pozrieme na preklad Koránu do ruského jazyka, skutočne sa v ňom nájdu takého slová:

Korán, 2:189 (193): „ A bojujte proti nim, pokým neprestanú útočiť, a (celé) náboženstvo nebude patriť Bohu. A ak sa ubránia, skončite nepriateľstvo, no nie voči nespravodlivým.“

Korán, 4:78 (76): „Tí, ktorí uverili, bojujú na Božej ceste, a tí, ktorí neveria, bojujú na ceste Satana. Bojujte s priateľmi satana; veď úklady satana sú slabé!“

Korán, 9:14 (14): „Bojujte proti nim – Boh ich potrestá vašimi rukami, a zahanbí ich, a pomôže vám proti nim, a zahojí hruď ľuďom veriacim...“

Korán, 9:29 (29): Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v posledný deň, a nezakazujú to, čo zakázal Boh a jeho Posol, a nepodriaďujú sa istinnému náboženstvu – z tých, ktorým bolo zoslané písmo, pokým nedajú výkupné svojou rukou ako ponížení.

Korán, 9:124 (123): Vy ktorí ste uverili! Bojujte s tými zo zlých, ktorí sú blízko k vám. A nech vo vás nájdu tvrdosť. A vedzte, že Boh je s bohabojnými!

 

Preto, ak z celistvosti Koránu vytrhneme takýto citát, a všetko ostatné, čo sa v ňom nachádza zamlčíme, a rovnako tak aj historické súvislosti, v ktorých sa Korán objavil, potom:

 • u jedných môže vzniknúť dojem, že koránický islam je naozaj agresívna vierouka, ktorá má za cieľ zotročiť alebo zlikvidovať všetkých, ktorí s ňou nesúhlasia, preto je potrebné islam ako hrozbu pre celé ľudstvo vyničiť, a Korán stiahnuť z obehu, a pokiaľ nie zničiť tak uschovať do špeciálnych archívov a knižníc, kde bude dostupný len osobitne povereným a prevereným špecialistom — historikom a sociológom.
 • a u druhých vznikne hodnoverný textový základ pre sebaospravedlnenie ich sklonu k zverstvám, takých bude možné zapojiť do terorizmu, a oni budú pritom úprimne veriť, že práve oni sú istinní moslimovia a uskutočňujú džihád v boji s odpadlíkmi, čím svojím konaním potvrdzujú presvedčenie prvých o agresivite islamu.

Mimo arabsky hovoriacich oblastí je stav horší aj vďaka tomu, že väčšina tradične veriacich moslimov, ktorí keďže nepoznajú arabský jazyk, nepoznajú ani obsah Koránu a nechápu jeho význam, v dôsledku čoho sa ľahko stávajú rukojemníkmi nepoctivých kazateľov-odpadlíkov, ktorým samotným po rituálnej stránke niet čo vytknúť.

 

Na to, že sa to v moslimskom svete deje, moslimov aj ostatných ľudí upozorňoval už Ajatolláh Chomejní (1902 — 1989):

« Egoisti a despotickí vládcovia využili svätú knihu (Korán) pre antikoránické ciele. Pod rôznymi zámienkami a cestou vopred dohodnutých sprisahaní odstraňovali istinných vykladačov Koránu, tých, ktorí sa oboznámili s istinou, získanou v Koráne od Proroka… (…) Oni položili základ k prekrúteniu Knihy, Božskej Sunny a relígie.

A veci dospeli k tomu, že človek sa až hanbí o tom hovoriť. A čím viac sa tieto základy šírili, tým viac vznikalo rôznych prekrútení a skreslení, až Svätý Korán, ktorý bol zoslaný Pánom Bohom Mohamedovi v jeho plnom rozlíšení na zdokonalenie ľudstva a zjednotenie nielen moslimov, ale celej ľudskej rodiny, s tým, aby priviedol ľudstvo do stavu, ktorý má dosiahnuť, spasiť tohto nositeľa božských vlastností od satana a despotických vládcov, ustanoviť vo svete spravodlivosť a predať moc do rúk nehriešnych duchovných vládcov, aby ju títo odovzdali ľuďom toho hodným; bol zo života vytlačený, akoby ani nebol určený pre Ponaučenie.

Veci dospeli k tomu, že v rukách predajnej moci a nemravných akhundov3, ktorí boli horší než despotickí vládcovia, sa Svätý Korán používal ako nástroj pre zavádzanie násilia, krutosti a korupcie, ospravedlňovania utlačovateľov a nepriateľov Pána.

Bohužiaľ, v rukách nepriateľov chystajúcich sprisahania a v rukách neskúsených priateľov sa Korán, kniha, povolaná určovať osudy, nevyužívala a nevyužíva nikde, okrem cintorínov a smútočných hostín. To, čo bolo povolané byť prostriedkom zjednotenia moslimov a celého ľudstva a malo sa stať Knihou nášho života, sa premenilo na nástroj rozkolu alebo celkom odišlo z každodenného života»

(Testament. Predslov, str. 4, 5. Podľa textu vydania Nezávislého Informačného centra «Tavhid Тавхид», Moskva, bez roku vydania, ISBN 5-87298-127-9).

No tí, ktorí takýmto spôsobom zaťahujú ľudí do terorizmu, vytvárajú teror a ospravedlňujú ho, zahaľujúc sa do symbolov islamu, nasledujú názor autorít - hlúpych alebo len nečestných moslimských teológov, by sa nemali odvolávať na vyššie uvedené alebo iné koránické texty, pretože tieto texty ležia v inom historicko-politickom kontexte — histórii formovania islamu a moslimskej civilizácie.

Ešte raz — história formovania islamu a moslimskej civilizácie sa začala desiatimi rokmi mierového kázania proroka Mohameda a jeho stúpencov, počas ktorých prví moslimovia vytrpeli aj neprijatie okolitou spoločnosťou, obchodný bojkot, v dôsledku ktorého mnohí zomreli od hladu, aj priame akty zastrašovania a teroru voči mnohým z nich, aj voči Mohamedovi osobne. A len po desiatich rokoch začali džihád, v ktorom protivníci moslimov utrpeli úplnú porážku. Mekka — vtedajšia bašta protivníkov islamu — sa vzdala moslimskému vojsku vedenému prorokom Mohamedom. Za tým nenasledovali ani popravy, ani rabovanie mesta, ani iné represie: všetkým zakladateľom a vodcom odporu sformovania moslimskej civilizácie bolo odpustené, prví moslimovia odmietli aj krvnú pomstu.

Navyše, pseudo-islamskí extrémisti svoju činnosť vykonávajú v rozpore s priamym koránickým prikázaním:

Korán, 9:6 (6). Ak ťa požiada niektorý z modloslužobníkov (modloslužobníci – neveriaci: naše objasnenie citátu) o prístrešie, poskytni mu ho, pokým si nevypočuje slovo Božie. Potom ho doprav na miesto, pre neho bezpečné. To preto, lebo sú to ľudia neznalí.

T.j. zabíjanie tých, ktorí nepoznajú význam Koránického Zjavenia a nemali čas o ňom porozmýšľať, vojna proti takým nemôže byť z pohľadu koránického islamu džihád: t.j. je konanie nespravodlivé, veľmi hriešne. Džihád s využitím vojenskej sily je prípustný len v tom prípade, ak misia osvety pre neznalých Koránického Zjavenia naráža na úmyselne organizovanú agresiu, zameranú proti nej a jej nositeľom.

Okrem toho sa o jeho zoslaní v Koráne hovorí nasledovné:

Korán, 13:37 (37). A tak sme ho zoslali, ako arabský zákonník.

A to predpokladá, že potlačenie iných kultúr za účelom ich privedenia k arabsko-jazyčnému rituálnemu náboženskému štandardu protirečí Koránu a odporuje Islamu. Primerane tomu sa v Koráne neraz hovorí o správnom postoji moslimov (ľudí, úprimne vyznávajúcim islam bez tieňa falošnosti) voči iným kultúram a ich predstaviteľom:

Korán 4:96 (94). Vy, ktorí ste uverili, ak by ste cestovali kvôli ceste, ktorú Boh určil, tak si všetko ujasnite a nehovorte tomu, kto vás mierom zdraví: „Nie si veriaci“, sledujúc tým prospech života najnižšieho. Veď u Boha sú početné odmeny. Podobne ste boli na tom aj vy predtým, ale Boh vám preukázal svoju láskavosť, preto si všetko ujasnite. Veď Boh o tom, čo konáte, dobre vie.

T.j., svoje ambície na zotročenie druhých ľudí, a zmocnenie sa ich majetku netreba zakrývať heslami boja za víťazstvo istinnej viery a náboženstva.

Korán, 2:131 (137). A ak oni uverili podobnému, čomu ste uverili vy, potom už našli priamu cestu; no ak sa odvrátili, potom sú v rozkole, a Boh ťa od nich zbaví: veď On je počujúci, znajúci.

Posledné uvedené predpokladá možnosť, aby ľudia vyznávali jedného Boha (monoteizmus) a ich existenciu v súlade s Bohom bez rituálov, ktoré sú vlastné historicky sformovanému islamu. V súlade s tým, tá okolnosť, že tí, čo veria v Boha a sú iného vierovyznania a nevykonávajú päť krát za deň modlitbu a nestavajú mešity, nemôže byť základom preto, aby boli vyhlásení za neveriacich a aby bola proti nim začatá vojna.

O tom, čo je uvedené v tomto pododdiele, mali počas celých 1990-tych rokov až do súčasnosti aj v dohľadnej politickej perspektíve neustále rozprávať v ruštine aj v národných jazykoch národov celého sveta vyznávajúcich islam, nielen predstavitelia moslimského duchovenstva, ale aj novinári všetkých hromadných zdeľovacích prostriedkov. V opačnom prípade sú všetci — aj mullahovia, aj novinári, aj politici — pomocníkmi teroristickej internacionály, zaťahujúci do terorizmu na základe vlastnej nevedomosti množstvo ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov zbavení možnosti pochopiť zmysel Koránického Zjavenia a dať si ho do vzťahu s reálnym životom ľudstva a svojich národov.

Toto nie je výzva k politike obrátenia na tradičný islam všetkých: niet prinútenia v relígii (Korán). Nahnať nechápavé davy do mešít a prinútiť ich klaňať sa modlitebnému koberčeku — to je práve to, o čo sa snažia iniciátori teroru pod islamskou symbolikou. No Korán, význam Koránického Zjavenia musí byť v spoločnosti dostatočne dobre známy, vrátane jej nemoslimskej časti preto, aby všeobecná nevedomosť neotvorila dvere, cez ktoré môže do sveta vstúpiť ešte väčšie zlo.

TEROR A PENIAZE

V súčasnom svete nemá nikto absolútnu a garantovanú ochranu: ani prezident, ani minister, ani poslanec, ani biznismen, ani obyčajný pracujúci, ani kurátori «svetového zákulisia». Otázka je len v cene: koľko stojí «objednávka» na tú ktorú osobu?

Teror bol vždy drahý, a likvidácia obyčajného človeka je v cenníku teroristickej internacionály najlacnejšou položkou. Preto, aby bolo možné veľa, a najmä bezpečne na terore«zarobiť», je potrebné, aby pri teroristickom čine utrpelo pokiaľ možno čo najviac obyčajných ľudí. Pretože čím je ich viac, tým je väčší reklamno-zastrašujúci účinok ani nie tak samotného teroru, ako informácie o terore, valiacej sa na dav z obrazoviek TV a iných médií. A iniciátorom a vykonávateľom teroristických činov zaplatia z «fondu pre svetovú revolúciu» tým viac, čím väčší účinok vyvinú médiá na dav. Veď skutočný počet obetí teroru je mnohonásobne nižší, ako počet obetí dopravných nehôd a obyčajného bežného opilstva a alkoholizmu. Ale to je — súčasť každodenného života, prameniaca zo slabošstva, a preto strašiť obyvateľa touto pre všetkých obvyklou každodennou rutinou je možné, ale nemá to ten efekt.

 

Teror v zmysle vplývania na psychiku obyvateľa prostredníctvom naháňania strachu, — aj na úrovni radových vykonávateľov, aj na úrovni jeho organizátorov, — má za cieľ prejaviť «krutú» politickú vôľu a tak pripraviť dav k stavu, pri ktorom bude samotný dav žiadať nastolenie poriadku — t.j. diktatúru.

A ustanovenie globálnej fašistickej diktatúry je konečným historickým cieľom kurátorov medzinárodného terorizmu. Potom bude obyvateľovi navrhnuté, rešpektujúc «práva človeka», žiť v novom poriadku, preto aby «mohol žrať», no v podstate — pracovať na tie ciele, ktoré mu nenáleží poznať (z pohľadu pohlavárov projektu).

To, že v XXI. storočí vystupuje svetová internacionála pod zelenými zástavami (pripomenieme predponu «pseudo») «islamského fundamentalizmu», a nie pod červenými zástavami marxizmu, ako to bolo na konci XIX. a v priebehu väčšej časti XX. storočia, nemá význam. Idey «islamského fundamentalizmu», ktoré kamuflujú falošné ciele ľudstva, «pracujú» dobre len vtedy, keď sa opierajú o veľké peniaze. Preto, aby si «samovražedné atentátničky » alebo «samovražední atentátnici» navliekli opasky alebo tašky s tritolom, a spáchali hriech samovraždy, zaťažený vraždou v podstate rovnakých ako sú oni – obyčajných ľudí, bolo potrebné najskôr zabiť ich mužov, ženy, matky, bratov a otcov, aby stratili zmysel života, tradičný pre ich kultúru. A aby ich všetkých pozabíjali, najskôr im bolo potrebné dať do rúk zbrane, inak by ich nebolo prečo zabíjať. A aby zobrali zbrane do rúk, bolo potrebné zaviesť do ich pohľadu na svet falošné ciele typu: boja za nezávislosť; boja za «islamský štát», atď. Ale obyčajný pracujúci, ktorý žije od výplaty k výplate, nemá peniaze ani na pištoľ, nieto na automat s nábojmi, «stinger», pancierové vozy a inú vojenskú techniku. Preto sa táto vojenská technika nemôže v rukách obyvateľa ocitnúť len tak: niekto na to všetko musel dať veľké peniaze.

A «samovražední atentátnici» v metre, v autobusoch a dopravných lietadlách sú len posledným ohnivkom v krvavej reťazi:

«najskôr — pre dav tajné ciele zákulisne riadiacej menšiny, potom — iluzórne idey, určené všetkým nespokojným v dave, potom — reálne peniaze, ďalej za získané peniaze — zbrane, potom — bojovníci «odboja», a len na samom konci reťaze — teroristi a teroristky a obete teroru». A v tejto reťazi sú jedným z hlavných ohniviek, na ktorom sa drží celá reťaz teroristickej internacionály, peniaze. Na to, aby sa mladík z robotníckej rodiny v dôsledku tejto reťaze smrti zmenil na teroristu, je potrebné veľa, veľmi veľa peňazí. A pretože, ako hovoril hlavný vedúci prestavby «proces sa rozbehol…»,

tak dnes je pre jeho zastavenie potrebné predovšetkým zastaviť peňažný tok, ktorý živí teror, aby bolo možné vo viac menej pokojných podmienkach viesť rozhovory o zmysle života.

Po teroristických útokoch dávajú jeden cez druhého odporúčania ohľadom toho, čo je potrebné robiť pre zastavenie teroru. A hoci mnohí ľudia na niečo aj prídu, no neuvedomia si v plnej miere: každá, dokonca aj tá najväčšia a najbrutálnejšia vojna sa v súčasnom technokratickom svete končí, len čo sa skončí jej financovanie.

No znamená to, že teroristická internacionála skončí svoju existenciu? — Nie! Peniaze — sú nevyhnutným predpokladom, no nie dostatočným, pretože aj tých, čo na teror dávajú peniaze, aj tých, čo obetujú seba a iných v teroristických akciách, hoci sa to zdá zvláštne, mnoho spája. A pre pochopenie toho, čo je dostatočným predpokladom pre zastavenie teroru, je potrebné nazrieť do duchovného sveta niektorých «významných historikov», činnosť ktorých, podľa veľmi presného vyjadrenia Borisa Pasternaka, len vytvorí izoláciu na kábli histórie, no prúdu histórie prekážať nebude.

V sovietskych časoch bol taký historik — Michail Jakovlevič Gefter. On vyznával v určitých kruhoch dobre známe heslá «Slobody, rovnosti a bratstva» ešte z čias Veľkej francúzskej revolúcie a dekabristov ,a preto mal v disidentskom a liberálno-demokratickom prostredí nespornú autoritu. Do určitej miery bol poslom a ideológom prestavby (jej samotný vedúci — M. S. Gorbačov počúval jeho rady), avšak, keď bol sám so svojimi myšlienkami, dával si otázku: kam smeruje súčasná spoločnosť?

«Keby sa ma v mojom pioniersko-komsomolskom a vyššom veku pýtali, čo sa stane so silným koloniálnym systémom, odíde niekedy tento postrach? Samozrejme, odpovedal by som že zanikne, keď príde svetová revolúcia... (zvýraznené nami). No a svetovej niet, a je v nedohľadne, a kolónie tiež. Koloniálne impériá nenávratne zanikli, zachovali sa len ich malé zvyšky» (tu aj ďalej sa citujú úryvky z knihy, pozostávajúcej z autobiografických zápisov a denníka M. J. Geftera «Tam, kde je vedomiu úzko a boľavo», ktoré vydali v novinách «Moskovské noviny (Московские новости)» № 32, r. 2004, pod názvom «Túžba za cieľom»).

A hoci historik, podľa jeho zápiskov nechápal, že otroctvo na Zemi nikde nezmizlo, no časom len získalo civilizovanejšie formy; že toto všetko sa dialo v ХХ. storočí aj preto, že pohlavári romantickej svetovej revolúcie ho nechceli vykoreniť, ale len pridať mu sofistikovanejšie formy, — aj tak jeho pátos ohľadom «slobody, rovnosti a bratstva», na konci života o niečo poklesol.

«A čo, stali sa ľudia rovnejšími, ak budeme mať na pamäti všetko «uvedené»? Áno, v niečom sa stali rovnejšími. Ale v niečom, veľmi podstatnom, veľmi boľavom, veľmi zasahujúcom usporiadanie duše, sa stali v inom zmysle nerovnými… A táto nerovnosť súži — kŕčmi, vojnami rodných, krviprelievaním…»
«Alebo: vidíte Rímskeho pápeža raz na jednom konci sveta, potom na druhom. A — milióny ľudí pred ním na kolenách. Vari sa súčasný svet stal viac veriacim než v minulosti? Odkiaľ sú tieto milióny, padajúce pred TOUTO vierou teraz na kolená, a nie pred nejakou inou? Nie, svet sa podľa všetkého nestal viac závislý na viere. Skôr je v čomsi viac TRPITEĽSKÝ, ZÁDUMČIVÝ. To je svet, ktorý stratil CIEĽ. Dokonca ani nejaký konkrétny, zdal sa byť nádejný, a ukázal sa byť — ilúziou».

Všetky zvýraznenia veľkým písmom v texte — nie sú naše, ale samotného autora, ktorý popiera určitosť cieľov sveta a neváha ich skúmať ako akúsi iluzórnu nádej, ktorá sa môže z nejakých príčin vytratiť. Následne si kladie otázku:

«Je možné zariadiť si život bez cieľa, zameniť ho za úlohy, postupne rozvrhnuté v čase (správne by sme mali povedať — odvolateľné, zameniteľné)?» No v tom sa prejavuje démonizmus a posadnutosť historika — zameniť ciele Zámeru za úlohy, ktoré ľudstvu, neveriacemu Bohu, môže zadať len démonické «svetové zákulisie».
«Stratil VÔBEC CIEĽ AKO TAKÝ. A zmeravel pred záhadou, ako pred Sfingou: je možné usporiadať si ŽIVOT BEZ CIEĽA? Pripusťme, že ho zameníme za ÚLOHY: riešime prvé, potom druhé, postupne rozvrhnuté v čase. Prežijeme tak? Možno áno, hovorí človek NIE MOJEJ doby, ale kľaknem si pred Rímskym pápežom … To znamená, že tento stratený cieľ treba niečím nahradiť. To znamená, že túžba zostala. Túžba po cieli …»

Z týchto úryvkov môžeme vidieť, že na konci života mal historik vo svojej duši, jemne povedané, nespokojnosť — ťažobu: úlohy, zamieňajúce jedna druhú, nevedúce k Cieľu, sa od dávna nazývali márnosťou a súžením ducha (viď Biblia, kniha Kazateľ), a M. J. Gefter to vedel od detstva. No nemá alternatívu k súženiu ducha, možno preto, lebo predchádzajúce, jemu milé ideály svetovej revolúcie, ktoré do Ruska prišli zo Západu, sa vyčerpali a nové ideály jednoducho nemal. A nemal ich preto, lebo ciele, ktoré svetu vystavili tí, ktorí sami seba aj dnes, na začiatku XXI. storočia považujú za jeho pánov, sa v skutočnosti ukázali byť klamlivé, iluzórne. A historik sa kvôli niečomu rozhodol, že «svet stratil cieľ».

Avšak Život je usporiadaný tak, že svet (v danom prípade máme na mysli samozrejme svet ľudí) nemôže stratiť ciele svojej existencie, pretože tieto ciele existujú mimo neho. Sú v tom, čo ľudia dávno pomenovali — Boží Zámer. A mnohí ľudia sa vždy snažili vedome prejaviť Zámer v konaní vo svojom živote.

JE POTREBNÁ ŹIVOTASCHOPNÁ A GLOBÁLNA IDEA, A NIE TAKZVANÁ «NÁRODNÁ»

Nie je potrebná idea «národná», ale životaschopná a rovnako tak — globálna, a preto mnohonárodnostná. A musí byť verejná, aby sa do jej vývoja a uvedenia do života mohli zapojiť všetci.

Len v tom prípade sa Idea stane univerzálnou, a ľudstvo na jej základe dokáže odhaliť a tvorivo vyriešiť všetky svoje vnútorné konflikty a spoločný konflikt ľudstva «súčasná civilizácia versus Život» (t.j. vystúpiť z nich do novej kvality). Ak takej Idey niet, alebo je zabudnutá alebo sa ignoruje, potom «zmysel» života množstva ľudí a spoločenstiev objektívne spočíva v tom, aby:

 • ak použijeme hrubý a všeobecne zrozumiteľný jazyk — «žrali», «mali», «užívali si» zákonné aj nezákonné narkotiká, «presadzovať sa» na úkor druhých a na ich účet a škodu si užívať všemožnú zábavu zmyslového a intelektuálneho charakteru, v zabudnutí samého seba;
 • alebo v tom, aby s pomocou toho narkotického opojenia podnikli samovražedný pokus «ukryť sa» pred nepríjemnosťou života spoločnosti vo «svete blúznenia» alebo v alkoholickom zabudnutí.

No nezávisle od toho, či človek verí alebo neverí Bohu; klesol v živote do neprirodzenosti alebo nie, — tak či onak je schopný pochopiť, že všetky konkrétnosti v Živote sú spojené bezprostredne alebo sprostredkovane príčinno-následkovými vzťahmi; a okrem toho, je zložka, v ktorej sa prejavuje proces samoriadenia Vesmíru a Božia Všerdžiteľnosť, prenikajúca samoriadením Vesmíru a vedúca ho k realizácii cieľov Zámeru.

 

Ak je v spoločnosti všetko správne, tak terorizmus voči nemu nie je možný z rôznych dôvodov: od nemožnosti importovať do nej zombi-atentátnikov alebo robiť ich nábor v samotnej spoločnosti — po vražednú mystiku vo vzťahu k jeho kurátorom, ktorá sa prejavuje, len čo začnú voči tejto spoločnosti podnikať nejaké zlomyseľné zámery.

Rovnako tak, ak sa spoločnosť nachádza pod vplyvom terorizmu alebo teroristickej hrozby, potom daná spoločnosť nie je v niečom správna, v dôsledku čoho sa aj ocitla v oblasti Božieho dopustenia. No nestačí kajať sa za vedomé hriechy, o to absurdnejšie je — kajať sa za hriechy «nevedomé» A NIČ V SEBE NEZMENIŤ, — je potrebné, aby sme sami cieľavedome, s uvedomením, prejavovali v Živote a uskutočňovali v sebe samom Bohom predurčený ideál človeka, na čo je potrebné religiózne vedomie. A na jeho základe je potrebné osvojovať si dialektiku, ako metódu poznávania sveta a subjektívneho zistenia a pochopenia objektívnej Pravdy-Istiny, poznať dostatočne všeobecnú teóriu riadenia a byť schopný tieto vedomosti uviesť do vzťahu s reálnymi udalosťami v Živote pre účely riadenia ich priebehu v súlade so svojím chápaním Zámeru.

Len v tomto variante (keď sa s určitosťou pochopí, čo je dobro, a čo zlo, a zlo sa objektívne odstraňuje Dobrom) vytvorenia a rozvoja stratégie a jej zavedenia do života, môžu byť všetky ostatné antiteroristické opatrenia životaschopné v zmysle riešenia úlohy oslobodenia spoločnosti v historicky blízkej budúcnosti od hrozby terorizmu raz a navždy. V opačnom prípade je boj s terorizmom — Syzifovskou prácou — vyčerpávajúci, nebezpečný pre seba aj okolie, a nekonečne bezvýsledný.

V priebehu posledného desaťročia v Rusku neraz znela výzva «Je potrebná národná idea», a skupinky «intelektuálov» a «strany» inteligencie, domáhajúc sa vládnej podpory, vyzdvihovali rôzne idey, ktoré ašpirovali na to, aby sa stali «národnou ideou», podľa ich názoru, — záchrannou, t.j. schopnou vyviesť Rusko z krízy. Avšak ani štátnosť, ani verejnosť zatiaľ neprejavila zmysluplnú politickú vôľu pre podporu žiadnej z nich.

Termín «národná idea» je v ruskojazyčnej kultúre «kalk» z anglického «national idea». (kalk -je slovo, alebo slovné spojenie vytvorené z prvkov domáceho jazyka napodobnením štruktúry slova či sloveného spojenia v cudzom jazyku so zachovaním jeho vnútornej formy a jazykového vyjadrenia rovnakých motivačných vzťahov. Zjednodušene povedané je to slovo doslovne preložené z cudzieho jazyka.) No na Západe má slovo «nation» dva významy:

 • národ, ako historicky vzniknuté, stabilné spoločenstvo ľudí, existujúce v určitom historickom čase na báze spoločného jazyka (alebo spoločného svetonázoru a vzťahu k Životu pri absencii spoločného jazyka), psychologickej stavby, prejavujúcej sa v spoločnej kultúre;
 • a národ ako štátne zriadenie, ako územie s určitými hranicami a systémom riadenia spoločnosti (vrátane ekonomiky) na tomto území, pretože prevažná väčšina štátov na Západe historicky vznikla ako mnoho-etnické štáty, v ktorých jeden, takzvaný «hlavný národ» predstavuje drvivú väčšinu obyvateľstva.

Podľa nášho názoru, žiť v mnohonárodnostnom, etnicky nerovnorodom, územne obrovskom Rusku a používať kalk «národná idea» je nielen primitivizmus vlastného myslenia, no i vrcholný nevoľnícky idiotizmus pred Západom, pretože Rusko je regionálnou civilizáciou mnohých národov a mnohých diaspór v hraniciach spoločného štátu, nech sa tento štátny útvar počas histórie tejto civilizácie nazýval akokoľvek: Moskovské cárstvo, Ruské impérium, Sovietsky Zväz, súčasná Ruská federácia.

Ak sa pod kalkom «národná idea» rozumie «štátna idea», tak ju tak treba aj nazývať: «štátna idea», — a priznať, že článok 13 Ústavy RF v jej súčasnom znení nie je v súlade s historicky vzniknutými podmienkami v Rusku, ani v súlade s potrebami ďalšieho spoločenského rozvoja, a podľa toho je ŠKODLIVÁ, pretože:

 • po-prvé, nevidí rozdiel medzi «štátnou ideou» a «ideologickým totalitarizmom» v zmysle záväznosti nejakej jednej ideológie pre všetkých občanov (článok 13, časť 2);
 • po-druhé, článok 13, časť 1: «V Ruskej federácii sa uznáva ideologická rozmanitosť», predpokladá, že početnosť «štátnych ideí», t.j. konceptuálna neurčitosť štátneho riadenia musí byť pre Rusko normou.

To posledné Rusko odsudzuje na tiché zavedenie (bez zverejnenia v spoločnosti) ľubovoľných — vo vzťahu k nemu najzhubnejších koncepcií zvonku — pod heslom «ideologickej mnohotvárnosti», «pluralizmu názorov», «oslobodenia občianskej spoločnosti od ideológií» a podobných hlúpostí. Pritom «ideologická mnohotvárnosť» môže byť maskovaním pre to, aby bolo možné jednu a tú istú protinárodnú ideológiu podsúvať ľuďom mnoho krát, no zakaždým v novom «balení».

Ideologická mnohotvárnosť vo svojej podstate predstavuje slobodu posúdenia v spoločnosti rozličných koncepcií organizácie života spoločnosti v hraniciach štátu a ľudstva ako celku za podpory štátu.

Preto je ľubovoľná «národná idea» mimo Idey všeobecne ľudského globálneho civilizačného budovania v mnohonárodnostnej spoločnosti (ako v štáte, tak aj v ľudstve ako celku) programovaním kolektívnej psychiky spoločnosti na konflikt nositeľov jednej «národnej idey» s nositeľmi iných «národných ideí» na radosť nositeľom «internacionálnej» — v jej podstate internacionalistickej — idey vládnutia nad všetkými okrem Boha na hierarchicky-korporatívnych princípoch oddelenia uchádzačov o «panovanie».

Avšak napriek tomu — vcelku očividnému — domáca agresívne idiotizujúca žurnalistika a profesionálni politici a ich obsluhujúci «experti» vedy zneužívajú termín «národná idea», obchádzajú problematiku globálneho civilizačného budovania , ktoré by zaistilo bezpečnosť mnohonárodnostnej spoločnosti (ľudstva), a zároveň sa objektívne pokúšajú zapáliť v Ruskej federácii vnútorný konflikt podľa rovnakého scenáru, ako bol v minulosti realizovaný krach ZSSR, na základe akoby spontánneho «rozkvetu» množstva «národných» — a v podstate nacionalisticky-«elitárnych» a v niektorých prípadoch nacisticko-«elitárnych» — ideí. To malo za následok mnohé nešťastia a potenciál nešťastí sa ešte nevybil: kto chce ďalší rad pohrôm?..

Preto na začiatok, ak nemáme zabiehať do analýzy obsahu samotných ideí, tak je potrebné zbaviť sa protiruského hesla «národná idea»: to nie je naše, to je proti nám všetkým.

My všetci potrebujeme Ideu mnohonárodného civilizačného budovania v globálnych rozmeroch, otvorenú pre predstaviteľov všetkých národov iných regionálnych civilizácií planéty a všetkých diaspór.

Rovnako tak takouto ideou v tejto situácii nemôže byť idea «teritoriálnej celistvosti» Ruska alebo ľubovoľného «budovania štátnosti », pretože aj budovanie štátnosti aj teritoriálna celistvosť sú prostriedkami zavedenia do života nových — významnejších ideí, ktorým sú vždy tak či onak podriadené. Nemôže ňou byť «idea»: «Spotrebuj čo chceš, koho chceš a ako chceš!», pretože je samovražedná. Rovnako tak idea «zdravého spôsobu života» v zmysle popularizácie športu, jeho masovosti, a pod. — je bezperspektívna pre účely záchrany Ruska, ako aj iné vo svojej podstate fyziologické idey, pretože zdravie tela a ducha obyvateľstva je samé o sebe nezmyselné, no musí byť základom pre budovanie niečoho iného — budúceho kvalitatívne lepšieho spôsobu života ľudstva, čo aj musí byť obsahom Idey, ktorá ľudí zjednocuje do mnohonárodnostného spoločenstva, žijúceho vnútorne bezkonfliktne v súlade so Zemou, Vesmírom aj Bohom.

Idea musí byť skutočne orientovaná na budúcnosť. Každé pokolenie nasleduje to dobro aj zlo, ktoré zasiali predošlé pokolenia.

ISLAM A ŠARÍA?

Historicky vzniknutý tradičný islam ako ideový základ projektu globálneho civilizačného budovania nie je vhodný. A nie preto, že nemoslimskej spoločnosti historicky vyvinutá moslimská tradícia okamžite predkladá výber: kto z moslimov má pravdu — sunniti? šíti? wahábisti? izmaeliti? — Totiž tento samotný rozkol moslimskej kultúry bol možný v dôsledku toho, že pre drvivú väčšinu moslimov je hlavný — nie zmysluplný život na základe religiózneho vedomia, akým bol islam pre Mohameda a iných istinných moslimov, ale rituál a reprodukcia tradície. Rozšírenie takéhoto «islamu» ktorejkoľvek z jeho vetiev sa nemôže stať globálnym projektom vyriešenia krízy rozvoja súčasnej civilizácie ľudstva preto, lebo iní žijú taktiež z väčšej časti reprodukciou svojich tradícií a nemajú dôvod od nich ustupovať.

A tí, ktorí majú živé religiózne vedomie a ktorí sa snažia na jeho základe rozumne žiť, by museli pre účely vstúpenia do tejto tradície v sebe potlačiť: vôľu, rozum, religiózne vedomie — ani jeden na to nepristúpi. Navyše, Korán to od človeka nielenže nevyžaduje, ale zaväzuje človeka k tomu, aby nepodľahol takýmto potrebám a donúteniu.

To posledné je potrebné objasniť, ak to nie je všetkým moslimom jasné z Koránu. Začneme Koránom. Korán neraz tvrdí, že Isa — Ježiš Kristus v moslimskom pomenovaní — bol človek, v ktorom bolo počas jeho života medzi ľuďmi Slovo Božie (napríklad súra 4:169 (171)). Primerane tomu, to, čo Boh skrze Isu — Krista — povedal, sú moslimovia zaviazaní prijať ako inštrukcie do života.

Okrem iného je napriek «práci» cenzorov a redaktorov z kanóna Nového zákona možné vybrať istinný zmysel Kristovho učenia, ktoré objasňuje všetko, čo môže byť nejasné zo samotného Koránu, no čo zväčša nenasledujú ani tí, čo seba nazývajú «kresťanmi»:

Od tých čias sa zvestuje Božie Kráľovstvo a každý doň úsilím vstupuje.

Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím (slovenský kat. preklad). (Lukáš, 16:16)

 

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše (podľa kontextu prosperitu na Zemi pre všetkých ľudí). (Matúš, 6:33).


Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Matúš, 5:20)

 

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. (Marek, 12:29)


On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!  (Matúš, 22:37, 38)


Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. (Matúš, 7:21).


Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.  (Matúš, 7:7 — 11).


Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“  (Lukáš, 11:13).
 

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy...  (Ján, 16:13)
 

(navyše v ruštine – „Majte Božiu vieru“) Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.  Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali (rozdiel v ruštine – „dostanete“), a budete to mať. (Marek, 11:23, 24).


Vy sa budete modliť takto: „Otče náš, ktorý si na nebesiach! Nech sa svätí meno Tvoje; nech príde Kráľovstvo Tvoje; nech je vôľa Tvoja aj na zemi, ako na nebi; chlieb náš každodenný daj nám na tento deň; a odpusti nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame našim dlžníkom; a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc, i sláva naveky!“ (Matúš, 6:9 — 13).
 

Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami (rozdiel - v ruštine –„vnútri vás“). (Lukáš, 17:20, 21)

 

Toto je to, na čom sa môžu aj moslimovia, aj kresťania, aj židia, aj všetci ostatní zjednotiť, po-ľudsky prehodnotiť svoju predchádzajúcu históriu, vrátane histórie náboženstva a históriu neviery.

No preto, aby to nebolo len prázdnymi slovami, je potrebné v sebe prebudiť religiózne vedomie a zapojiť ho do procesu rozumovej aj psychickej činnosti vcelku.

V opačnom prípade sa budú mnohí moslimovia, rovnako ako predtým, trápiť otázkou, prečo je teraz medzi teroristami tak veľa tých, ktorí sa považujú za moslimov? A dav v ostatnom svete bude naklonený  myšlienke, že Korán a islam — je nepopierateľné zlo.

PREBÚDZAŤ V ĽUĎOCH RELIGIÓZNE VEDOMIE

Hlavný problém ľudstva dnes tkvie v tom, že historicky vzniknuté kultúry národov a regionálnych civilizácií u väčšiny ľudí potláčajú a prekrúcajú religiózne vedomie — vedomie obojstranných vzájomných vzťahov človeka a Boha, nesúcich zmysel života, — zmysel, s ktorým prichádza každá duša na tento Svet.

V dôsledku toho, historicky vzniknuté kultúry národov a regionálnych civilizácií nie sú tak základom pre ďalší rozvoj ľudstva, ale sú faktorom, ktorý vo väčšej alebo menšej miere udržiava všetky národy pripútané k tým chybám a omylom, ktoré sa v ich spôsobe života nahromadili. Toto aj spôsobuje vnútornú konfliktnosť ľudstva. Utlmenie a prekrútenie religiózneho vedomia osoby má v jej psychike za následok trvalé svetonázorové omyly a omyly v chápaní sveta, zadúša alebo kazí jej tvorivé schopnosti. A toto má charakter globálneho spoločenského javu.

A pretože len jedným z prejavov tejto hlbokej psychopatie miliárd ľudí mnohých pokolení je rôznorodý extrémizmus, prechádzajúci do terorizmu, potom nie je možné od extrémizmu a terorizmu oslobodiť ani jedno spoločenstvo v hraniciach štátu, ani ľudstvo ako celok bez toho, aby sa vyriešili problémy prebudenia religiózneho vedomia dospelých ľudí preto, aby ho dospelí neutlmovali vo svojich deťoch ani zámerne, ani nevedomky.

To posledné je potrené objasniť. Nie je reč o tom, že je potrebné vybudovať a rozšíriť v globálnych rozmeroch nejaký nový religiózny kult, alebo vybrať na tieto účely niektorý z existujúcich, a modifikovať ho pre svoje ciele a úlohy (kurátori teroristickej internacionály to už urobili, keď dali prednosť historicky vzniknutému islamu).

Reč je o tom, že nezávisle od toho, či človek nasleduje nejakú náboženskú tradíciu, alebo nie; verí v existenciu Boha, alebo je presvedčený, že Boha niet, — Boh hovorí so všetkými a s každým jazykom životných okolností .

A v Živote poskytuje dôkaz Svojej existencie Boh — Tvorec a Všedržiteľ — Sám osobne každému, kto si položí túto otázku: a spočívajú v tom, že životné okolnosti subjektu sa menia v súlade so zmyslom jeho modlitieb tým zjavnejšie a viditeľnejšie, čím je on sám citlivejší na volanie Boha, keď sa Boh Sám obracia k subjektu prostredníctvom jeho vnútorného sveta, prostredníctvom iných subjektov alebo Jazykom Života, vyvolávajúc zhluk životných okolností ako okolo, tak aj vo vnútri subjektu. A tieto dôkazy majú morálne-etický charakter, pretože zhluky okolností nesú morálne-eticky podmienený zmysel a účelnosť vo vzťahu k životu subjektu, ktorý prejavil záujem o otázku Božej existencie.

Pre účely vyriešenia problémov ľudstva je potrebné prebúdzať v ľuďoch religiózne vedomie cieľavedome, nezávisle od toho, či patria k nejakému religióznemu kultu alebo nie; a je potrebné pomáhať im zapájať religiózne vedomie v rozumovej aj v psychickej činnosti vcelku každého a všetkých spolu. A na to — v prvom rade pred všetkým ostatným — musí byť zameraná stratégia vykorenenia teroristickej hrozby preto, aby bola taká stratégia úspešná a predišla množstvu nešťastí, a nedopustila to najväčšie z nich — teroristickú samovraždu súčasného ľudstva, pokým je to ešte možné, v dôsledku neschopnosti a neochoty množstva ľudí žiť ako človek.

 

Andrej Sapožnikov. Ábel a Kain. Bratovražda

 

Ako je známe, v Biblii do dnešného dňa koexistujú dve v duchu nezlučiteľné religiózne tradície: abrahámska tradícia, ktorá káže mier, lásku a odpustenie, a tradícia, ktorá začína od Adamových detí — Kaina a Ábela, v ktorej je v konkurencii pred tvárou boha» prípustná dokonca aj vražda.

Nositeľom tej druhej sa stal historicky vzniknutý judaizmus, a jeho pseudo-kresťanské kalvinisticko-protestantská reinkarnácia. Nasledovníkmi abrahámskej religióznej tradície boli Mojžiš, Kristus, Mohamed. Práve oni sa vo svojich učeniach snažili vyjadriť ciele Zámeru pre svet. Ich život, ich učenie ukazovalo celému ľudstvu, že problém sveta nie je v strate cieľa jeho existencie, ako si to myslel mnohými vážený kompetentný historik, ale v tom — nakoľko sú ľudia schopní obsahovo vyjadriť ciele Zámeru v konaní vo svojom živote?

A vyjadriť ich (idey abrahámskej tradície) obsažne, to jest tak, aby boli pochopiteľné pre celú spoločnosť, svet môže práve tak, ako je človek schopný chápať jazyk Boha — jazyk životných okolností, ktorým Boh hovorí s každým jednotlivým človekom aj ľudstvom ako celkom. No ak sa aj nájdu ľudia, schopní vyjadriť v určitej lexike ciele sveta, obsiahnuté v Zámere, — to ešte neznamená, že s nimi bude súhlasiť celý svet a nadobudne pochopenie cieľov svojej existencie. Tento predpoklad je potrebný, no… nedostatočný.

Dostatočným predpokladom je schopnosť každého jednotlivého človeka chápať jazyk Boha — jazyk životných okolností a žiť vedome svojou voľou v dialógu s Bohom. A aby sa to stalo skutočnosťou, človek sa musí naučiť samostatne rozmýšľať nad zmyslom Života.

Dostávame akýsi uzavretý kruh, vymaniť sa z ktorého môže pomôcť nie viera v Boha, ale viera Bohu. Po čom sa stane pochopiteľný aj zmysel nasledovných veršov:

„Púť jeho Zámeru

Je nepoznaná preto,

Lebo viera je v Neho,

No niet viery Jemu.“

DOSLOV

Dnes preto, aby sme sa dostali z bludného kruhu, do ktorého ľudstvo zahnalo vedenie teroristickej internacionály, je potrebné aby skutočne religiózni ľudia odpovedali na tieto otázky:

 • Ako sa mohlo stať, že ľudia, oddaní slovami a heslami abrahámskej religióznej tradícii začali konať v tradícii kainistov-kalvinistov?
 • Ako sa podarilo vedeniu teroristickej internacionály prinútiť na nich pracovať autority abrahámskej religióznej tradície?

Ak bude spoločnosť úprimná sama pred sebou, uvidí, že vyčerpávajúcu odpoveď na otázku — vo svojej podstate otázku religióznu — nemožno získať vynechajúc oblasť psychológie osobnosti.

A dospievame určitým spôsobom k paradoxnému záveru: religiózne poznanie je tiež pridané k určitému typu režimu psychiky. No to je len zdanlivý paradox, pretože sa vytráca, prestáva byť paradoxom pri ľudskom type režimu psychiky.

Pre ľudský režim psychiky je normálna – neformálna, nedogmatická nerituálna viera Bohu v živote a konanie v riečišti Božieho Zámeru vo svojej dobrej vôli, t.j. pre človeka je normálne naslúchat jazyku životných okolností v Monoteizme.

Typ režimu psychiky je podmienený výchovou, t.j. to, že osoba k začiatku mladosti nenadobudne ľudský typ režimu psychiky, je výsledkom chybnosti kultúry spoločnosti a nesprávnej výchovy zo strany rodičov. Preto, keď si tento fakt uvedomí človek ako dospelý, je schopný prejsť od ktoréhokoľvek typu režimu psychiky k ľudskému — základu pre ďalší rozvoj osobnostného a spoločenského rozvoja.

V závislosti od štatistiky rozdelenia ľudí podľa typov režimu psychiky spoločnosť plodí aj svoju sociálnu organizáciu, rozvíja svoju kultúru:

 • buď prispieva ku konzervácii dosiahnutého stavu a recidívam pokusov o otrokárstvo,
 • buď prispieva k tomu, aby bol ľudský režim psychiky uznaný ako norma a pri výmene pokolení bol kultúrou zaručene obnovovaný ako základ pre ďalší osobnostný a spoločenský rozvoj národov a ľudstva ako celku.

V našom chápaní v súčasnej epoche musí byť hospodárska a tvorivá činnosť spoločnosti v celku podriadená poslednému — formovaniu kultúry a globálnej mnohonárodnostnej civilizácii ľudskosti, — a pre tieto účely musí byť organizácia pracovnej činnosti v spoločnosti taká, aby:

 • bolo možné za jednu výplatu (ak by aj v nominálnej hodnote zostala nezmenená) žiť z roka na rok lepšie,
 • a ľuďom by zostal voľný čas a sily pre osobnostný rozvoj, stretávanie sa s priateľmi a príbuznými, a najmä — pre výchovu detí.

Dnešní iniciátori a realizátori teroristických akcií si také otázky ani len nepoložia, nehovoriac už o tom, aby z nich urobili predmet svetovej spoločenskej diskusie. A toto je spoločné aj pre realizátorov teroristických činov aj pre tých, ktorí ich plánujú a financujú. No ak realizátori v tomto procese vystupujú ako jasní zombi, tak jeho sponzori — sú tiež zombi, hoci môžu si myslieť, že robia «veľkú politiku» zo svojej vôle.

 

Obr.: Tri finančné zdroje a tri zložky súčasného terorizmu:

Ideologický terorizmus - Konfesionálny terorizmus - Národný terorizmus

Pomoc darebáckych krajín - Zásobovanie zo zdrojov tieňovej ekonomiky – Pomoc súkromných osôb

 

A kurátori celého projektu svetovej revolúcie sú démoni. Démoni pasú zombi, zombi naháňajú strach medzi človeku podobnými zvieratami. A všetko klape ako hodinky.

A teraz, po všetkom tu povedanom, nech sa každý zamyslí a sám si odpovie na otázku:

 • pri akom type režimu psychiky nebudú ideologickí a finanční iniciátori teroru, a rovnako tak teroristi, ktorí stratili zmysel a cieľ života v súčasnom svete jednoducho možní?

Odpoveď je zrejmá — pri ľudskom type režimu psychiky.

Možno preto sa bývalý prezident USA G. Bush aj preriekol, že «svetový terorizmus nie je možné poraziť», čím k sebe pritiahol hnev jedných médií a výsmech druhých. No to, čo povedal, vo svojej podstate nie je prerieknutie, ale je obsahovo správne: pri zachovaní kultúry, ktorá z pokolenia na pokolenie reprodukuje neľudské typy režimov psychiky, medzinárodný terorizmus nie je možné poraziť. A nie svet stratil svoje ciele, ale tí, ktorí majú moc, a prekrútili ciele sveta, sú vynútení pristúpiť k svojmu poslednému prostriedku na uchovanie už vyčerpaného systému otroctva na planéte Zem — globálnemu terorizmu voči všetkým národom. A preto, aby sme sa oslobodili od terorizmu, aj od moci jeho kurátorov, — je potrebné rozvinúť inú kultúru, v ktorej by bol ľudský typ režimu psychiky normou, ktorú všetci spĺňajú na začiatku mladosti.

A len pri takých cieľoch, prezentovaných svetu v určitej lexike, bude možné hovoriť o vykorenení aj predpokladov toho, čo má dnes neurčitý názov — medzinárodný terorizmus.

 

Глобальный терроризм и единственное лекарство от террора vyšlo 17.6.2017 na inance.ru.

Zdroje (rj):

 1. Korán. Preklad a komentáre I. J. Kračkovského. Redakcia V. I. Beľjajev [Predslovy V. I. Beľjajeva a P. A. Grjazneviča]. Vydanie 2. М. Hlavná redakcia pre východnú literatúru vydavateľstva «Veda (Наука)», 1986. 727 s., al. http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=16

 2. Hrozba číslo jeden: prečo Západ zatvára oči pred medzinárodným terorizmom  https://riafan.ru/737078-ugroza-nomer-odin-pochemu-zapad-zakryvaet-glaza-na-mezhdunarodnyi-terrorizm

 3. Valerij Zorkin: Terorizmus — zločin proti ľudstvu  https://rg.ru/2017/04/26/valerij-zorkin-terrorizm-prestuplenie-protiv-chelovechestva.html

 4. Úder odkiaľ nečakali. Je Rusko pripravené čeliť terorizmu nového typu  https://www.gazeta.ru/comments/2017/04/21_e_10637933.shtml

 5. Putin porozprával o kríze predchádzajúceho modelu globalizácie  https://ria.ru/economy/20170514/1494251756.html

 6. Nový pól zla. Text: Oleg Morozov (člen Výboru federácie Federálneho zhromaždenia RF, kandidát filozofických vied)  https://rg.ru/2017/04/16/pochemu-terrorizm-stanovitsia-odnim-iz-poliusov-sovremennogo-miroustrojstva.html

 

Diskusní téma: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Stalin=Žižka?

Bynk | 17.07.2017

Kedže nedávno tu boli sviatky Cyrila a Metoda a hned potom u vás aj sviatky Jana Husa (sviatok Cyrila a Metoda bol práve kvôli nemu presunutý na tento termín aby sa tím oslabilo uctievanie Husa v Čechách, pretož Byzantínci prišli na VM v skutočnosti niekedy na jar a teda určite nie v Júli :-))
Tak som si zasa raz pozrel husitskú trilógiu od Otakara Vávry.
Ako si tak pozerám ten Žižkov plnovous, spomenul som si že ved aj Stalinmal podobný, a tak som sa pozrel na to čo by ich mohlo spájat. A predstavte si že Žižka bol v mladosti nejakým lapkom, čo sa dá vysvetlovať asi ako slovenský zbojník, prepadával bohatých a oberal ich o cennosti. Najviac sa realizoval okolo Rožmberka ktorým asi dost podkuroval kedže tma padlo aj súdnych rozhodnutí a obvinení až kým ho kráľ neomilostil.
Po kráľovej smrti sa razom stáva jedním z vodcov husitského hnutia a vlastne velmi úspešným vodcom, pretože nikdy neprehral žiadnu bitku. A to mu už vtedy bolo skoro 60 rokov.
A čo Stalin? Nuž asi už skoro každý vie že Stalin bol za mlada akčný revolucionár a v podstate bandita, vyhadzoval do vzduchu vlaky a robil inú záškodnickú činnosť. a posdtupom času sa zneho stal najväčším vodcom ZSSR. Takže minulost majú spoločne podobnú a rovnako aj velký úspech na staré kolená, Stalin zvrátil priebeh druhej svetovej vojny, Žižka zasa stál pri zrode obrovského revolučného hnutia, ktoré síce skončilo ako skončilo, ale nie z pomocou cudzincov, ktorý zistili že husitov proste poraziť nedokážu, ale s pomocou domácej zrady. Nakoniec teda vyhrali tak ako vždy peniaze. A tu sa mi priam natýska otázka. Ak existuje reinkarnácia. Je možné že Stalin bol reinkarnovaný Ján Žižka? A je možné že sa ešte niekedy v budúcnosti, podobne fúzatý vodca svojho národa, objaví v inej krajine?

to, ze to co se sem vali

Dagmar | 17.07.2017

neni islam, to asi vi hodne lidi, ale vysvetlete lidem, kteri nemaji ani cas ani chut ho studovat, a kteri musi ze svych dani platit pristehovalce, a kteri museji snaset nadavky, ze jsou xenofobove, nevzdelanci a ze se musi nechat znasilnovat, tak jim vysvetlete, ze islam je laska; ja znam z denniho zivota spostu musulmanu, osetruju jich kvanta, nejsou zli, ale politicke nasili, skryvajici se pour rouskou islamu je pro lidi nesnesitelne. Proti komu se maji obratit? Museli by bojocvat na dvou fortach, proti svym vladam a proti zdrogovanym hordam tzv musulmanu. Chapu presne podvod, a nasili, ktere organizuji vlady a snad GP, to nevim, ale tento mirumilovny clanek mi zveda zaludek, protoze je dalsim a dalsim nozem de zad obycejnych lidi.

Re: to, ze to co se sem vali

Dagmar | 17.07.2017

jeste doplnek: jiste je velmi zajimave studovat islam, ale my nemame kolonialni minulost a islam nema co delat v nasi zemi. Ten clanek je jako kdyby po utoku Hitlera na SSSR vychazely clanky, ze vlastne nacionalni socialismus je dodra myslenka. Tento clanek nici obrane schopnosti lidi rozlisovat prirozenym zpusobem nebezpeci.

JE POTREBNÁ ŹIVOTASCHOPNÁ A GLOBÁLNA IDEA, A NIE TAKZVANÁ «NÁRODNÁ»

Jura | 16.07.2017

To, že po 30 letech VP SSSR nedává odpověď na tuto otázku mě vede k předpokladu, že tuto odpověď je třeba hledat jinde:

V Moskvě založili na přelomu 2015-6 institut, který tu národní myšlenku Rossii hledá ještě v té verzi "národní" a ne "globální". To že ten institut je v Moskvě a ne v Petrohradě mě opět vede k předpokladu, že VP SSSR (Petrohrad) nemá příliš na toto hledání vliv.

Přitom by bylo logické, aby v Rusku byly 2 centra pracující v tandemu (Petrohrad - Moskva).

Na existenci jiného konceptuálního centra v Rusku je mi známá odpověď V.A. Jefimova, že mu existence takového centra v Rusku (kromě VP SSSR) není známá. ... (tj. neřekl, že neexistuje)

Neexistence konceptuálního centra v Moskvě je pro mě nelogická, když zrovna v Moskvě nechá Putin založit institut hledání národní myšlenky - a ta národní (resp. globální) myšlenka má být stěžejní ve smyslu překonání marasmu do kterého se lidstvo pod vedením GP dostalo.

To mě vede k vyjádření předpokladu (nebyl zatím prověřen nikým jiným v tandemním režimu), že by mohlo být v Rusku další konceptuální centrum (byť to všichni popírají či vylučují či nepotvrují) s lokalizací Moskva - resp. periferie Ruska (Sibiř).
No a můj předpoklad je, že tím centrem je Anastasie - (Zvonící cedry) a to nezávisle na tom, je-li ona sama skutečná či smyšlená.

Ve Zvonících cedrech je popsaná myšlenka, která podle mě splňuje v článku popsané charakteristiky "ŹIVOTASCHOPNÁ A GLOBÁLNA IDEA" - a to Rodové statky.

A spojení KSB s rodovými statky je tím momentem, na který se při tranformaci na Novou civilizaci čeká. Obě skupiny mají své nedostatky, které se spojením odstraní
Např. - KSB - příliš složitá x Anastasie - pohádka
KSB - není vhodné založit konceptuální stranu, protože z logiky věci ji vždy obsadí psychotrockisti x Anastasie - založte Rodnou stranu
KSB - neexistuje akademie, kde by se člověk získal lidský typ psychiky - Anastasie - Rodový statek je tou akademiíí (pozn. to tento článek potvrdil vrchovatě).sdfsdf@sdfsd.cz

Rumcajz | 16.07.2017

marxistické pohádky o zlem a hodném islámu, tentokrát z ust ruskeho nacisty a psychopata dudina

Re: sdfsdf@sdfsd.cz

Prubiř | 16.07.2017

To nemá s marxismem nic společného, demente. Ještě bys tak musel vědět, o čem je řeč....

.

Cico Ciciak | 15.07.2017

"Korán, 9:124 (123): Vy ktorí ste uverili! Bojujte s tými zo zlých, ktorí sú blízko k vám. A nech vo vás nájdu tvrdosť. A vedzte, že Boh je s bohabojnými!"

Na tomto tvrdení samotnom predsa nemôže byť nič špatné.

Podobné je to aj u tvrdenia, že "Dobro vždy zvíťazí."; "Dobro musí bojovať proti zlu."; a pod.

Ľudia by mali vždy bojovať (resp. brániť sa) proti zlu a neprávosti na strane Boha-Tvorcu.
Lenže vždy ide o výklad: čo je to dobro a kedy akými prostriedkami (ako) bojovať, prípadne s akou intenzitou/mierou.

Tiež netreba zabúdať, že moslimovia (kmeň Mohameda) bol v tej dobe v ohrození života od ostatných kmeňov.

Re: .

Tomi | 15.07.2017

Ci chcem ci nie s tymto musim maximalne suhladit.
...
Uz by to chcelo len tu definiciu...
...

Re: Re: . Cico...

Tomi | 15.07.2017

Na zaciatok. Sa omluvam ak-ze som sa ta pred tym dotkol a mozno... Urazil?
....
Noooo...
...
Dole si hovoril o nooo ...mnoho pravdiveho a mudreho, len jedna vec mi nesedi....
vy vedysti - to sa ma trocha dotklo, bo ficim aj na vedach, ale aj na prcach vp sssr, biblii, psychologii (aj parapsych aj experimentalna) tiez na modernej vede a poznatkoch ...
takze potom som co?
Nejaky hybrid?
....
A vsetko ma rozne spolocne znaky.
Dve strany, ... povedzme, tych co to beru moc vazne a potom tu moralnu cast.
...
Toto sa spomina vo vsetkych uceniach...
...
Napr. biblia - jezis: ...pridu mnohi v mojom mene a budu zvadzat.
A mnohi(ch) zvedu.
...
V ksb je napr. rec o psychyckom trockizme a o tom, ze je tito su aj medzi timi co studuju tieto prace...
....
Takze ja osobne by som vedy moc nezavrhoval...
...
Vlastne aj Jezis, ktoreho neraz citujete ... No povedzme... Odkial to vsetko vedel... Aj on bol ,,iba clovek" ...
A teda sa musel ucit... Teda kde a co sa ucil... Byblia o tychto veciach nic nehovori (je tam nejake hluche miesto).
No a... v tedy sa mohol ucit iba v chramoch a teda statoveke védy
...
Odporucam
...
https://m.youtube.com/watch?v=siYzxW0C-Wg
...
Je tam aj o tom ako stavali piramidi a nieco o ich funkcii...
...
A tiez precitat si knihi od
Břetislava Kafku,
Zaklady experimentalnej psychologie,
Kultura rozumu a vule,
Parapsychologie.
...
Skvela cetba aj ked nie zo vsetkymi jeho nazormi suhlasim nap. o katolickej cirkvi.

Re: Re: Re: . Cico...

popolvár | 15.07.2017

či si hybrid? -to slovo sa dá vyložiť všelijako...
Povedzme to takto: si hľadajúci, si pútnikom na ceste hľadania objektívnej pravdy - skladáš vlastnú mozaiku videnia a chápania sveta. Nie si úzkoprsý, si otvorený aj iným názorom, hľadáš, porovnávaš a vyberáš to, čo ti do tvojej mozaiky pasuje. Nič viac a nič menej. Veľa šťastia na ceste!

Re: .

Július | 18.07.2017

5:33 A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný

Toto, ťa Ciciak čaká podľa tejto súry koránu, keď neprijmeš komplet islam a neuveríš tomu, čo sa píše koránu.

Nie je na tom nič zlé, pravda ?
Aké krásne verše sa dajú nájsť v kodifikovanom koráne...

To, že chceš šíriť len KSB moslimov zaujímať nebude...To je pohoršenie pre moslimov.Ale možno konvertuješ, keď príde na lámanie chleba...
Veď Mohamed je predsa tak blízko Boha...

Re: Re: .

Sugar | 25.07.2017

"Ti, kdož vedli válku proti Bohu a jeho poslu a šířili na zemi pohoršení..."
Co pod tímto chápete Juliusi z pohledu Ježíše, který byl poslem božím?
Jaká by podle vás měla být adekvátní odpověď k těmto lidem?

...

popolvár | 15.07.2017

"...už prví kresťania v Cirkvi, ktorá vznikla v Jeruzaleme po smrti Krista verili, že Ježiš je Boh, čo koránický islam neuznáva a to je zásadná vec..." Hmm, a o čom bol potom vlastne Nikejský koncil a hrozbou a nátlakom presadená dogma a Ježišovi ako druhej božskej osobe?
Július, nechápem čo za križiackú "svätú" vojnu tu vedieš a podsúvaš svoj pohľad na vec a tvoje chápanie za tvrdenia VP SSSR? Hlavnými náboženstvami RF sú "pravoslávne" kresťanstvo a islam. Nie budhizmus, nie šintoizmus, nie judaizmus... Preto sa VP SSSR obracia a čerpá predovšetkým z Biblie a Koránu ako všeobecne verejne prístupných svätých písem, do ktorých ktokoľvek, čo prejaví záujem, má možnosť nahliadnuť. KSB je založené nie na HEČP, ale na MIM - na trojjedinnosti matérie-informácie-miery. A o tej, ako o medzne zovšeobecňujúcich pojmoch, je zmienka len v Koráne. Riešením všetkých problémov podľa VP SSSR je vykorenenie nečlovečích usporiadaní psychiky jedinca a vedomá snaha Človeka o realizáciu Božieho Zámeru, t.j. nastolenie Božieho Kráľovstva (Bogoderžavia) tu na Zemi. Preto sa obracia v súvislosti s týmto na konkrétne ajáty Koránu a úryvky z Evanjelií ako odkazy na Ježišovo učenie. Nikde v prácach VP SSSR nie je ani zmienka o tom, žeby celosvetovou relígiou mal byť islam (a je jedno, či už historický, alebo koránický).
Ad. Mohammed - v prácach VP SSSR je zmieňovaný ako človek, skrze ktorého bolo ľuďom zoslané posledné Zjavenie Božích právd. Neposudzuje sa ani jeho charakter, ani mravnosť, ani spôsob jeho života. Takisto aj o Ježišovi sa hovorí ako o nositeľovi Učenia - Božieho posolstva ľuďom.
Nechápem tvoju "svätú" vojnu, nechápem prečo tak úporne brojíš proti Koránu, ak je v ňom skutočne veľa podnetných informácií pre osobné zamýšľanie sa. Prečo ti nevadí potom aj Biblia, keď je v nej v Deuteronómiu Izaiášova doktrína zotročenia sveta cez skúpenie pomocou úžery a genocída národov Palestíny do ktorej vtrhlo starozákonné ISIL-ácke komando židov a rezalo pôvodné obyvateľstvo hlava-nehlava neberúc ohľad ani na deti, ženy a starcov? Toto ti nevadí, Július?
My tu všetci vieme a chápeme, aké nebezpečenstvo predstavuje islamský fundamentalizmus, skrývajúci sa za Korán, a takisto vieme, čo za svinstva boli napáchané fundamentalistami skrývajúcimi sa za Bibliu a aké nebezpečenstvo pre súčasnú civilizáciu skrýva v sebe Vatikán. Čo nekritizuješ a nepranieruješ terajšieho pápeža, ktorý symbolicky odovzdal Európu - tzv. kresťanskú Európu moslimom?
Tvojou snahou nie je hľadať spoločné v odlišnostiach, hľadať to, čo má skutočných moslimov a skutočných kresťanov spájať, ale rozoštvávaš v zmysle "rozdeľuj a panuj" a mobilizuješ do novej križiackej výpravy. A o snahe zdehonestovať KSB ako takú a celý autorský kolektív VP SSSR ani nehovoriac...

Re: ...

KL | 15.07.2017

Tento článok práveže objasňuje, prečo Korán nemôže byť základom pre ďalší rozvoj ľudstva a toto zároveň vyvracia tvrdenia, že by VP SSSR nadŕžal islamu. "Historicky vzniknutý tradičný islam ako ideový základ projektu globálneho civilizačného budovania nie je vhodný. A nie preto, že nemoslimskej spoločnosti historicky vyvinutá moslimská tradícia okamžite predkladá výber: kto z moslimov má pravdu — sunniti? šíti? wahábisti? izmaeliti? — Totiž tento samotný rozkol moslimskej kultúry bol možný v dôsledku toho, že pre drvivú väčšinu moslimov je hlavný — nie zmysluplný život na základe religiózneho vedomia, akým bol islam pre Mohameda a iných istinných moslimov, ale rituál a reprodukcia tradície."

Re: Re: ...

KL | 15.07.2017

Opravujem - prečo islam nemôže byť základom pre ďalší rozvoj ľudstva

Re: Re: Re: ...

Oracle 911 | 15.07.2017

Dobre, že si to opravil a to čo si citoval sedí aj na kresťanstvo, lebo kto má pravdu: RKC, RPC, anglikáni atď?

Re: ...

Tomi | 15.07.2017

S mnohim suhlasim..
...
Ja osobne vsak vidim problem v tom, ked sa clovek pozera na svet (1 priorita). Cez nejake ucenie ako nieco-ideologiu... a pozera na svet iba skrze nu...to je obmedzenie sameho seba, pripravenie seba sama o moznost komunikacie s ludmi s inym povedzeme pojmovim aparatom /inim vyjadrovanim ci slovnou zasobou....
...
Toto je vydiet vsade vo vsetkych uceniach...
V roznych Modernych, Vede, aj Védach, v Biblii, Korane, rozne okultne ucenia a tak... Ale aj VP SssR.
...
Ja osobne to vydim tak, ze kazdy clovek, ktory sa timito vecami zaobera by mal mat otvorenu mysel a pozerat sa na kazde ucenie a kazdu knizku, ci aj ineho cloveka s nadhladom.
...
Je dobre ,,aplikovat" poznatky kazdeho ucenia na samotne ucenie a vsetkych jeho nasledovnikov vratane tych s vlastnych radov a aj najme na Seba sameho.
...
Bez toho je tazke zhodnit kde som a kto je okolo.
...
A ked je viac moznosti je dobre si precitat aj nieco s ,,opacneho tabora"...
Jezis sice hovoril: vyvarujte sa domnelim nepriatelom... Ale uz ked niekoho povazujete za nepriatela tak by asi bolo dobre vediet to co vie on..
...
...aj ktomu sa viaze jezisove:
neprotivte sa zlemu...nebudte ako pokritci...
...
...
Preroze kazde ucenie ma svojich prorokov co moze byt v dnesnej reci chapane ako analitik ci vestec,
A su aj

Co keby sme sa vsetci co tu sme stali GP.

Tomi | 14.07.2017

Vlastne ja uz som GP...
Aj vi ste GP... Viete to?
Ideme teda spolu Globalne prediktorovat svojim prikladom, alebo sa este chvilku budeme hadat medzi sebou cim ideme na ruku sucasnemu GP. Ktory terorizmus vytvoril aby sme priniesli mier a pokoj.
...
Ci? Idem sam?

Teror... Alebo: Preco je rec hnet o islame?

Tomi | 14.07.2017

Vsimli ste si to co ja? ....
...
Sa povie Terorizmus a rec je hnet o islame...
..
Preco sa nerozobera napr. NATO (North Atlantic Terrorists Organization), ktora spaja tie takzvane slobodne, prevazne Krestanske krajiny ,,1." Sveta.
....
Nebol to nahodou USAma bi EUro, kto rozputal vlnu ,,ne"riadeneho islamskeho terorizmu pod zamienkou sirenia Slobody a demokracie pomocou humanitarnych bombovych a reketovych utokov...
Podobne ako pred tym Rymania sirili tu svoju civilizaciu az po Slovensko mecom a orgiami...
A po nich to ti Krestania - ako si oni sami hovoria, ktory viedli v mena bozom tie svoje svate tazenia do moslimskeho a arabskeho sveta?
...
To neni terorizmus?
...
Prosim o okomentovanie... Dakujem

Re: Teror... Alebo: Preco je rec hnet o islame?

Tomi | 14.07.2017

A co domaci terorizmus... Terorizmus v skolach... ? Atd...

Re: Co keby sme sa vsetci co tu sme stali GP.

Tony Clifton | 14.07.2017

Pridavam se

Re: Re: Co keby sme sa vsetci co tu sme stali GP.

Oracle 911 | 14.07.2017

Takže sa cítite byť členmi globálneho zákulisia.
Dobre vedieť. ;)

Re: Co keby sme sa vsetci co tu sme stali GP.

Nikdo | 15.07.2017

Pozice globálního prediktora je obsazená, ale chápeš to dobře, každý z nás může být prediktor. Když se shodneme a dokážeme přesvědčit ostatní v lidstvu, že je lepší být člověk člověku člověkem než člověk člověku vlkem. Tímto způsobem odstraníme a sesadíme dosavadního globálního prediktora z jeho pozice, pak přestane být globálním prediktorem, ale bude jakým si "prediktoríčkem" a možná dočasně přežije někde na okraji a bude šířit svoji koncepci v nějakém zapadlém ústavu pro choromyslné, kde skončí někteří z dosavadní elity, další jeho osud už nedokáži nijak předpovídat :)

Re: Co keby sme sa vsetci co tu sme stali GP.

Jura | 16.07.2017

Každý může řešit body č. 1-4 plné funkce řízení vůči sobě a někteří i s přesahem (všichni dohromady i celosvětovým)
GP se snaží lidstvo o schopnost řešit body 1-4 připravit a uchovat si monopol na konceptuální řízení.

.

Cico Ciciak | 14.07.2017

> Podľa KSB je predsa prax kritérium pravdy. A reálny - historický sformovaný islam, ktorý je krutý a otrokársky k ženám, ktorý núti silou šíriť islam a podrobovať nevercov a ničiť ich, kým sa nestanú moslimami, čo historická skúsenosť potvrdila, predstavuje tú reálnu prax, teda podĺa KSB je takýto, krutý a súčasný islam pravdou.
Prax je kritérium pravdy.


Áno, prax neukázala nič iné, len to, že súčasný historicky z(de)formovaný islam nemá s Koránom, ani s pôvodným Islamom za čias proroka (ktorý bol k ideálnemu - Koránickému Islamu určite bližšie, než ten dnešný pseudo-islam), nič spoločné!

To, že sa niekomu zdá, že v praxi zlyhala nejaká teória alebo metóda, ešte neznamená, že je tomu objektívne tak!
Pretože, keď si objektívne a triezvo rozoberieme napr. Korán (to, čo tvrdí a k čomu moslimov a všetkých ľudí nabáda) so súčasným pseudo-islamom, jeho vymývačmi a moslimskými zombiami, tak sa dopracujeme k tomu záveru, že Korán (nehladiac na to, že jeho ústna forma používaná počas života proroka bola čiastočne zdeformovaná prostredníctvom napísaného Koránu po smrti proroka; tiež nehľadiac na to, že aj počas života proroka sa do ústneho Koránu dostali určité deformácie, či už z čiastočného nepochopenia objektívnej reality samotným prorokom, keďže bol tiež len človekom, alebo zámerne prostredníctvom jeho "našepkávačov") bol objektívne zle pochopený a zle vyložený, pričom sa v niektorých prípadoch jednalo aj o zámer určitých klanovo-korporatívnych záujmovo-mocenských skupín a kruhov vtedajšieho lokálneho a globálneho zákulisia!
To je celé.

Re: .

Cico Ciciak | 14.07.2017

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: .

Cico Ciciak | 14.07.2017

Takisto, ak objektívne zlyhala nejaká metóda, tak to ešte nemusí znamenať, že zlyhala aj myšlienka (názor), ktorá bola pomocou tejto metódy realizovaná. Možno stačí len vymeniť metódu potrebnú na praktickú realizáciu tejto myšlienky (názoru).

Re: .

Július | 14.07.2017

Až vobec nejaký koránický islam existoval, tak zanikol s Mohamedom v Medine, kedy on pochopil, že až chce mať úspech a šíriť islam, tak musí islam šíriť vojnou, agresiou, mečom, ako vojenský diktátor, čo aj potom robil až dokonca svojho života, na čo je dosť historických dokazov.

Poukázal som na nezmyselnosť tézy KSB, že prax je kritériom pravdy, pretože keby to platilo, tak by tá prax potvrdila, že reálny a historický sformovaný islam je pravdou ...

V skutočnosti " prax je kritériom pravdy" je nezmysel, prax je kritériom MOŹNÉHO a nie PRAVDY.

Re: Re: .

Nikdo | 14.07.2017

Nerozumíš co je míněno frází "praxe je kriterium pravdy". To neznamená, že se něco stane a pak se to popíše a řekne se, ano je to možné stalo se to. Je to myšleno ve smyslu predikce, když někdo odhalí nějakou zákonitost a pravidla podle kterých funguje skutečnost. Tak jestli ty pravidla jsou odhalena správně, tak to bude v praxi fungovat a my můžeme využívat těch pravidel při svém rozhodování a dosáhneme pak požadovaného výsledkul. (Například jestli zákony o fungování super systému jsou pravdivé, tak jich můžeme využít k vytvoření spravedlivější společnosti).

Praktický příklad Archimédes objevil zákon: "Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa"

Pak přijde situace, že je potřeba zjistit jestli je nějaký předmět ze zlata nebo ne. A lze pak toho zákonu využít ke zjištění jestli to je podvod - jestli není vnitřek předmětu z lacinějšího kovu. Bez znalosti toho zákona to lze zjistit pouze zničením a rozřezáním předmětu.

Potvrzení probíhá takhle: Archimédes, řekne tenhle klenot je falešný není celý ze zlata a pak se může klenot rozřezat a dokázat, že si nevymýšlí. Praxe kriterium pravdy ale znamená více, znamená že kdokoliv se může v životě o ten zákon opřít a použít ho a bude to fungovat, pokud je zákon pravdivý. Jakmile by se vyskytl i jen jeden jediný prokázaný případ, že to nefunguje, musel by se tam zákon přehodnotit, protože ho praxe nepotvrdila.

Už tomu rozumíš?

Re: Re: .

Oracle 911 | 14.07.2017

Teoreticky si učený a sčítaný muž, v praxi nevieš čo hovoríš a máš problémy s interpretáciou písaného textu.

Dôkaz:
V tej dobe Mohameda a jeho nasledovníkov PRENASLEDOVALI (spomínané aj v článku) dokonca to zašlo tak ďaleko, že hlava kmeňa z ktorého zišiel zorganizoval vojenskú výpravu nie nepodobnej tej, ktorú zorganizoval Karol Veľký proti nám Slovanom.

Takže ak chcel aby posolstvo od Boha bolo včas doručené a ľudstvo nemusel čakať ďalších x pokolení, tak musel vyraziť do boja.

Re: Re: Re: .

Sergio | 15.07.2017

Presne tak ako nemusel vyrazit do boja Kristus , Budha, Gandhi , Konfucius o pod.
Az by sme ale pouzili teoriu KSB v praxi , ktoru tu
tak radi kazdemu na tychto strankach oplieskavaju o hlavu , zistili by sme ze Mohamed mal podla vsetkeho tzv. ZVIERACI stroj psychiky , bolo to jedno velke zvieratko , riadil sa v zivote hlavne prirodzenymi zvieracimi pudmy a instiktami , preto jeho zivot vyzeral tak ako vyzeral, preto bojoval lebo vysledky chcel IHNED , preto tie excesy so zenami a pod. Dalej za obzor svojho zivota sa mu tazko pozeralo ....
Mohamedove usta boli iba reprodoktorom , ktorym boli ludom zvestovane myslienky ZHORA , na rozdiel od Krista , ktory zvestoval myslienky ZHORA svojim sposobom zivota , skutkami a cinmi .
Preco si TO hore vybralo akurat Mohameda ? Ktovie , mozno aj , alebo prave pre to ZVIERATKO v nom ....Zvieratko nerozdumuje , kona , ihned , teraz , nie az potom , ved uvidime ... Na druhej strane zvieratko je lahko manipulovatelne cez pudy t.j. napr. zenami . Obranne state v koranizme , islamizme pred "vplyvom zien " sa potom javia v inom svetle vid. napr. aforizmus : PODLA SEBA SUDIM TEBA ...
Netreba si preto , a este aj z dalsich inych dovodov , zamienat slova a myslienky ozvucene ako reproduktorom ustami Mohameda a islamizmom vzniknutym na zaklade tychto slov . Je treba este aj vidiet rozdiel medzi myslienkami vyslovenymi Mekke a Medine ...( .. to je na dalsiu uvahu ...)
Mohamed bol iba OZVUCOVATELOM slov , nebol ich tvorcom . Tak ako reprodoktor nie je tvorcom hudby ......
Preto , ak KSB cituje slova z koranu , v ziadnom pripade NESCHVALUJE dalsie konania vzniknute "osedlanim" myslienok ozvucenymi ustami Mohameda , ale POUKAZUJE na myslienky nam dane ZHORA , zhodou "okolnosti a bozou nahodou " ustami Mohameda . KSB poukazuje nato AKO , a AKE myslienky v podane nam v slovach ustami Mohameda , koriguju a ozrejmuju chyby a omyly v ludskom konani , ktore nastali a boli realizovane ludom podobnymi tvormi , "osedlanim" myslienok zvestovanym ludom ZHORA prostrednictvom zivota Krista .
Nezabudajme aj na to , pri svojich uvahach o KSB a tzv. islamizme .
Citajme AJ ksb s porozumenim a celkovym pochopenim textu a myslienok a istiny v nom . Ak citame hocijaky text , myslieky a tzv. "pravda" je ukryta v pismenach a slovach daneho textu , ISTINA je ukryta v medzerach a medzi riadkami textu :-) .
Pekny den vam vsetkym ....

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 15.07.2017

Nevyvrátil si to hlavné (a aký bol v skutočnosti Mohamed, nie je až tak podstatné), len stále pokračuješ v balamutení a navážaní sa do Mohameda, pričom nemáš jediný nespochybniteľný dôkaz.

Re: Re: Re: Re: .

Oracle 911 | 15.07.2017

Vypotiť zo seba také množstvo nezmyslov a ešte k tomu nedať vecnú odpoveď na príspevok, ktorý reaguješ treba mať talent.
Len otázka je, talent demagóga a psycho-trockistu alebo trolla.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 14.07.2017

> Až vobec nejaký koránický islam existoval, tak zanikol s Mohamedom v Medine, kedy on pochopil, že až chce mať úspech a šíriť islam, tak musí islam šíriť vojnou, agresiou, mečom, ako vojenský diktátor, čo aj potom robil až dokonca svojho života, na čo je dosť historických dokazov.


A podľa tejto logiky, kedy zaniklo kresťanstvo?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 15.07.2017

> Poukázal som na nezmyselnosť tézy KSB, že prax je kritériom pravdy, pretože keby to platilo, tak by tá prax potvrdila, že reálny a historický sformovaný islam je pravdou ...


Obecne, všetko, čo existuje v objektívnej realite, je objektívne skutočné = pravdivé.
Lenže Korán je jedno a historicky z(de)formovaný (pseudo)islam zase druhé!
Prax (realizácia odporúčaní Koránu v praktickom živote) neskôr potvrdila, že Korán bol chybne vyložený a pochopený (nehľadiac na príčiny).
Pretože v Koráne sa ľuďom odporúča, aby žili podľa svojho vlastného svedomia a stali sa skutočnými Ľuďmi!
Lenže súčasný pseudo-islam (prax) predstavuje k tomuto tvrdeniu protiklad!

Takže si poukázal, ale si ju (tézu) nevyvrátil, lebo si neuviedol žiadne pádne argumenty.> V skutočnosti " prax je kritériom pravdy" je nezmysel, prax je kritériom MOŹNÉHO a nie PRAVDY.


Problém je, že nerozumieš téze: "Prax je jediným kritériom objektívnej pravdy.".
Pokúsim sa ti ju čo najjednoduchšie vysvetliť:

Ako inak, než v praxi (praktickou činnosťou, realizáciou niečoho - nejakej teórie, tvrdenia, dogmy / náboženského textu, výpočtu, metódy, myšlienky, predstavy alebo plánu) chceš overiť, či niečo (nejaká teória, tvrdenie, dogma / náboženský text, výpočet, metóda, myšlienka, predstava alebo plán) naozaj funguje, alebo je objektívne pravdivé?

Potvrdila prax (praktická realizácia biblického projektu) tú skutočnosť, že Starý zákon predstavuje globalizačnú doktrínu GP, podľa ktorej sa realizuje globalizácia už zhruba posledných 3000 rokov?
Áno.

Potvrdila prax, že Nový zákon obsahuje len veľmi málo z toho, čo reálny Ježiš povedal?
Áno.

Potvrdila prax, že Korán a (súčasný) historicky z(de)formovaný (pseudo)islam sú dve rozdielne veci?
Áno.

Potvrdila prax, že polyteizmus je neadekvátna ideológia pre pozitívny vývoj ľudstva?
Áno.

Potvrdila prax, že kapitalizmus je dlhodobo neudržateľný systém?
Áno.

A preto objektívne platí, že "Prax je jediným kritériom objektívnej pravdivosti = skutočnosti.".
Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 15.07.2017

Ďalej:

Boľševizmus nezlyhal, boľševizmus je myšlienka a sveto-názor.
Boľševici prehrali bitku, ale nie celú vojnu, tá pokračuje a bude ešte dlho.
Možno aj preto, lebo zvolili niektoré zlé rozhodnutia v zásadných okamihoch, alebo čiastočne ignorovali reálny stav spoločnosti (jej reálny stupeň morálky a chápania), ktorá ešte nebola pripravená na takéto prevratné skutočne Ľudské myšlienky.
A neznalosť (alebo ignorácia) objektívnych (Božích) zákonitostí Vesmíru, neospravedlňuje.
Teda keď už, tak zlyhali jednotlivé metódy a prostriedky na vybudovanie spravodlivej socialistickej - skutočne demokratickej spoločnosti, resp. tieto absentovali a muselo sa improvizovať; museli sa využívať prostriedky biblického marxizmu a kapitalizmu.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 15.07.2017

kritérium = meradlo/prostriedok/pomôcka na posudzovanie/hodnotenie nejakej veci

Re: Re: Re: Re: . Prax - kriterium pravdy

Tomi | 15.07.2017

...
No ,,nie som si isty", ale podla mna to znamena...
Ze je treba porovnavat reci a skutky...
...
Ci sa ucinene/spravene (v praxi) zhoduje aj s tym co bolo povedane/napisane/deklarovane teoreticky
....
Sice mozem hovorit (polo)pravdive veci, no pokial sam nekonam ako hovorim, tak ja sam nie som pravdivi - cize falosny, mam zle umyslu... V takom pripade je opak toho co hovorim pravdou...
Otazka potom ostava ci si jedna o vedome alebo nevedome pokritectvo...

...
Ale da sa to pouzit aj tak, ze mam nejak povedzme nejaku teoriu, ktora moze ci nemusi byt spravna a tak si to nejakym experimentalnym sposobom overim v praxi... Takze prax ukaze ci mam pravdu alebo nie
...
To ze niekto ,,nasleduje" ,,(ne)spravne" ucenie este neznamena ze je (ne)spravny a naopak... O tom rozhoduje az prax...
...
Napr. Aj u nas su podpindosi, ktory sa tvaria ako velky narodovci a pri tom by pre zapadneho panicka dusu dali.
...
Hezke reci a skutek utek.
...
Otazka potom je....
ci sa jedna o Ciela-Vedome konanie zo spatnym umyslom, alebo nevedome nespravne konanie s ,,dobrym" umyslom podmienene napr. ,,len" egoizmom, chamtivostou ci tvrdohlavostou...
...
.

Re: Re: .

Jura | 16.07.2017

"Praxe je kritériem pravdy" je pojem z marxismu.

KSB chápe jeho nedokonalost ve smyslu, že existují i případy, kdy se to jen jeví jako pravda, ale pravdou to není a toto rčení tedy selhává. Přesto ho občas používá i Pjakin ... ale zdá se mi, že vždy tak trochu ironicky nebo v uvozovkách (které ve mluvené řeči nejsou vidět).

Bohuřel si nepamatuji přesně, čím je to třeba nahradit ... je to v "Dialektika a ateismus dvě neslučitelné podstaty).
Pravděpodobně "Rozlišením"

Otazka k monoteizmu - clanok

Tomi | 14.07.2017

Ako je to myslene ten kontext mi s tym nejak nesedi...
...
To znamena co presne? Mono jako jeden... Kto boh?
...
Boli tam aj slova Jezisove.
... Ale Ten predsa povedal:
...Vi vsetci ste Bohovia, (multiteizmus?)
...
Ale ano. biblia aj o jedinom bohu hovori.
V zmysle jedineho zdroja ci centralneho vedomia vsetkeho stvorenia (vesmiru).
...
Ak sa teda jedna o to ze je jediny zdroj energie a mi vsetci sme sucastou toho zdroja, cize sme bohmi vsetci a vsetko co stvoril stvoritel, pri com aj ja sam nim som. ... a mam teda pravo sam za seba rozhodovat ako i ostatny maju toto rovne pravo
...
A nie sme teda odkazany na nejaku samozvanu a profesionalnu elitu, kora by chcela rozhodovat za nas ostatnych, co mame pravo vydiet a pocut co je
nestravitelny gulas alebo spam vi ine..
.. tak suhlasim...
...
Myslim si, ze tu sme nasli spolocny bod
Na ktorom mozme zacat stavat...
...
Ale ak je to v inom zmysle...
odkaz na ten styl fungovania ako falosna cirkev a ktora prepisovala a mazala pre nu nepohodlne casti povodneho ucenia v zmysle, ze len oni su ti jedini (,,elita"), ktory maju pravo ,,komunikovat s bohom" a urcovat co je spravne a co nie, tak tu sa nase cesty rozchadzaju...
..
Nic menej a to sa omluvam...
... nejak komentovat tam neni treba skoro nic.
Nesuhlas vyjadrovat nebudem.
...

Re: Otazka k monoteizmu - clanok

Tony Clifton | 14.07.2017

Tomi, rad si ctu tvoje prispevky

Re: Re: Otazka k monoteizmu - clanok

Tomi | 14.07.2017

Vdaka... Aj mna to tu svami bavi...
... Skoda ze ma trolluju ;) ,
ale myslim ze umysli mame vseci dobre.
Snad s toho vyrastieme... s toho trollovania...
...
Ale, .. Mala poznamka, tak pomimo..
.. Tak pre vsetkych...
...
Nebereme to nejak moc vazne?
...
Volako je tu dusno... Na to ze sme sa nikdy nevideli sme uz docela dost na noze...
...
Teda ja ne ja neviem ci sa smiat ci plakat ci co... Ked uvazim vsetko a tie aspekty...
..
Co tak uvolnit trosku pravidla v diskusii v dobrom zmysle...
?
..
Ako vazne.... Ja to tu az tak nezerem ako sa zda...
...
Zrovna sa hram zo psami a hadam s mamkou... Teda ona sa hada, ja som to uz vzdal.. A hram sa zo psami
.
Som zvedavi za co mi vymazu tento pr.
...
;)

Re: Otazka k monoteizmu - clanok

popolvár | 14.07.2017

uvažuješ správne - našli sme spoločný bod, na ktorom vieme stavať a rozvíjať spoločnú komunikáciu...

Re: Re: Otazka k monoteizmu - clanok

Tony Clifton | 19.07.2017

"Dejte mi pevny bod ve vesmiru a ja pohnu celou Zemi".

"Začněme znovu od píky, vyzval Trump..."

:)

Re: Re: Re: Otazka k monoteizmu - clanok

Tony Clifton | 20.07.2017

"Dřív byla jiná doba,“ odpověděl prezident Putin. „Zabývala jste se tím nejdůležitějším" OCHRANOU LIDSKYCH PRAV...

Re: Re: Otazka k monoteizmu - clanok

Tony Clifton | 26.07.2017

Věřme si vzájemně jeden druhému," vyzval McCain

G. Sartori o islame.

Definitiva | 14.07.2017

Sartori zomrel, zanechal odkaz, ponúkam ho s presvedčením, že islam podľahol extrémizmu, lebo je nástrojom v cudzích rukách.

http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/giovanni-sartori-princ-v-socialnich-vedach.html

Poznanie predkov a dnešok.

Definitiva | 14.07.2017

Vráťme sa ku svojim Slovanským koreňom, vyznávajme vieru v poznanie a zdravý rozum ku prospechu spoločnosti a nie ku prospechu jednotlivcov, majiteľov korporácií a Zemegule.

Všetky biblické náboženstvá sú konštruktom na ovládnutie ľudstva. Biblické náboženstvá sú nástrojom na duchovné zotročenie ľudstva v záujme ideológie sociálneho parazitizmu. Duchovné zotročenie je to, čo zažívajú Slovania posledných tisíc rokov.

Dejiny hovoria, že Slovania nemali náboženstvo v zmysle monoteizmu a biblie, mali Právo slávie, mali vieru, verili bohom spojeným s prírodou, nepoznali jedného boha-kresťansko-židovsko-islamského. Bohovia pomáhali človeku poznať prírodu a prežiť na Zemi, pomáhali mu ku slobode ducha, k obrane svojho územia, svojej vlasti. Boh-bog-bohatstvo-bohatý duchom, nie slepo veriaci kresťanským manipuláciám.

Vyznávať biblické náboženstvá znamená byť nástrojom sociálneho parazita.

Samo Chalúpka hovorí o bohoch, nie o Bohovi a to žil celkom nedávno:
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mat je neprávost a väcšia byt pánom.

A clovek nad cloveka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!
Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa
Slovänia! pozrite po svete:
medzi národy jeho či jeden nájdete,
ktorý by putá minul abo nezahynul,
akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul.
Skloníte šije i vy. - Tie krásne roviny,
túto zem vašich dedov dostane lud iný
Chalúpkove vysvetlivky:
12) P r a v da B o h ý v y d a n á . Slovan veril o zákonoch svojích, že sú mu vydané od Bohov.

Slovan vážil si svobodu i svoju i cudzú; a že táto vážnost v náboženstve jeho svoj koren mala, o tom nemôže byt pochyby. Život národa je najlepšie ukazadlo jeho viery a náboženstva. Nepreskúmali sme náležite život Staroslovanstva, preto nemôžeme prave pochopit ducha náboženstva jeho. Staroslovania cestili svobodu zosobenú v bohyni Svobe, (Feronia),
ktorej meno nám najstarší slovník cesský (Mater verborum) zachoval. Dla toho nadobno písat s v o b o d a od svoj. Sloboda Sleboda (lob, leb) znamená vlastne: ohrada - Einfriedung. Preto nie
bezdôvodne povedám: Slovan mal to za pravdu od Bohov sebe vydanú, že

13) P á n a m a t , j e n e p r a v o s t ! Procop. Caesar. L. III. c. 14. Sclaveni et Antae non uni
parent viro; sed ab antiquo in populari imperio vitam agunt. - Mauricii Strateg. XI. 5. Sclavorum
gentes et Antum libertatem colunt, nec ulla ratione ad serviendum vel parendum persuadentur. -
Jesli ale veril Slovan, že po pravde Božej pána mat, je nepravost: verit mu prišlo i to, že
nepravost ešte vätšia je,
14) B y t p á n o m. Preto nezotrocoval na úrek ani nepriatelov svojích, ktorých zajal na vojne, ako svedcí Mauricius...
...panovala zásada obecnej svobody a rovnoprávnosti, ktorej stopy ešte aj v uhorskom zákonodárstve nachodíme
... že u pohanských Slovanov nachodilo sa viacej ludkosti a pravomyselnosti, ako u najosvietenejších pohanských národov; a dojista nie menej, ako u tých preslávených vzdelancov krestanských, ktorí cloveka v cloveku posial vážit si neumejú.

Co-že mohlo Staroslovenovi byt nad život drahšie? Jeho hrad
sriedište to jeho rodu, zasvätený chrámom jeho Boha; dom a mohyly jeho otcov; to jest inými slovy: jeho obec, jeho náboženstvo, jeho rodina, a sláva jeho rodu.

Takže Samo Chalúpka bude zo školských osnov vyškrtnutý.

Ázia pozná mnoho božstvo, hinduizmus, budhizmus, sú to životné filozofie, návod ako žiť a prežiť v mieri, v súlade s prírodou. Pravoslávie je tiež životná filozofia blízka ázijským božstvám a nie návod na vojny, revolúcie, vraždenie a zabíjanie.

Biblické náboženstvá sú svedectvom otroctva ducha a ovládnutia Slovanov sociálnymi parazitmi, dialo sa to tisíc rokov a deje sa to dodnes. Predstaviteľmi sociálneho parazitimu je dnešná Západná konzumná kapitalistická spoločnosť, finančné inštitúcie, FED, MMF, centrálne banky, Vatikán, vláda USA, EÚ, korporácie energetické, potravinové, chemicko farmaceutické a niekoľko málo mozgov parazitov v neviditeľnom pozadí.

Z toho vyplýva jediný životný priestor pre Slovanov a to je Rusko, Ázijský spolok, Brics.

Nevyhnutnou podmienkou je poraziť Západnú civilizáciu parazitov, to znamená chopiť sa moci a byť súčasťou vlády na Zemi. Nebyť v jadre Ficovej EÚ!!! Nebyť otrokom Nemeckého pána.

V článku mi chýba moment pravdy o biblických náboženstvách, čím neznižujem humanitný a mierový rozmer v súvislosti s islamom.

Re: Poznanie predkov a dnešok.

Hox | 14.07.2017

Příznačné je, že diskuse pod článkem je o všem možném, jen ne o obsahu článku.

Vypadá to že neděláš rozdíl mezi původním učením Ježíše a Biblií a církví, nemá smysl mluvit o "biblických náboženstvích" dokud to člověk nerozlišuje a není jasno, co se má na mysli pod jednotlivými termíny.

Dnešní pravoslaví se v ničem podstatné neliší od katolicismu, dogamata jsou totožná, bible je totožná, v důsledku toho, že latinská hereze v 17. století pronikla i do Ruska o ovládla pravoslaví, pravoslavnými hierarchy byli jezuité, kteří také ovládali kyjevskou duchovní akademii, o které Petr I. prohlásil, že do čela církve může být postaven jen člověk odtud. Ideologický specnaz biblického projektu nakazil a ovládl i pravoslaví, hledat zde nějaké řešení nemá smysl, dokud se samo pravoslaví nezřekne tohoto viru.

Polyteismus je krok zpět, Tvůrce-Všedržitel je jen jeden, pro všechny lidi, v tvé interpretaci jde buďto o kult předků nebo egregory.

Slované bránili původní křesťanství před latinskou herezí a satanizmem ze všech nejdéle a nejdůsledněji, byla to pro ně otázka života a smrti (Hus, kataři, občanská válka v Rusku v 17. století a mnoho dalšího), takže tvoje interpretace je v tomto neudržitelná.

To o porážení někoho, chopení se moci a tak dále je nepochopení, navíc o pár řádek dříve píšeš, je hanba mít pána nebo být pánem, a nyní: porazit, chopit se moci... nad kým?

Dnes je situace taková že se situace vyřeší pro všechny nebo pro nikoho, jde o ideu, okolo které se mohou sjednotit všichni lidé a která bude atraktivní a prospěšná pro všechny, nejen pro někoho, a ta idea je: lidé, staňte se lidmi. Elita Západu nenávidí Slovany, ale běžný tamní člověk je stejná oběť systému jako všude jinde, není ničí nepřítel. Proto různý "boj proti západu" atd. je nesmysl, naším úkolem je realizovat vlastní koncepci, ne bojovat proti něčemu. Kdo bojuje proti a nemá vlastní, ten prohrál. Máš také pocit, že Putin bojuje proti někomu? Naopak, pořád říká: "naši západní partneři", zcela správně, a mluví o nutnosti globální spolupráce.

Re: Re: Poznanie predkov a dnešok.

Cico Ciciak | 14.07.2017

Presne tak.
Vracať sa k niečomu, čo už zlyhalo je blbosť.
"Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí." - Ľudovít Štúr
A poly-teizmus je v rebríčku objektívnej pravdivosti nižšie než mono-teizmus.

Re: Re: Re: Poznanie predkov a dnešok.

tatko | 14.07.2017

"..poly-teizmus je v rebríčku objektívnej pravdivosti nižšie než mono-teizmus.." Prečo?

Re: Re: Re: Re: Poznanie predkov a dnešok.

Cico Ciciak | 15.07.2017

Pretože polyteistické kulty sú postavené na ľudských výmysloch, resp. chybných výkladoch reálneho Boha-Tvorcu, ktoré s ním nemajú nič spoločné.
Však, koľko je asi pravdy na takom bohu Slnka; bohu vojny, smrti, múdrosti, plodnosti a pod.?
0 %!
Potrebujú sa ľudia klaňať nejakým modlám a uctievať ich?
Reálny Boh-Tvorca predsa nemá ani meno ani formu.

Polyteizmus je modlárstvo a slepá ulička, čo potvrdila i prax.
Veď, kde je dnes napr. pôvodné polyteistické slovanské náboženstvo, alebo kde sú Aztékovia, Mayovia, alebo hinduistické národy?
Podľa teba sú tie polyteistické náboženstvá v poriadku, len ich (ich texty, dogmy, zvyky, rituály) ľudia zle pochopili (vyložili)?
Pochybujem, oni už boli chybné v základe (napr. bohovia, ktorí potrebovali dary v podobe mŕtvol; boh hojnosti, ku ktorému sa vraj stačí modliť, aby mal kmeň dostatok potravy a pod.).

Už stáročia svetu dominuje západná biblická/kresťanská a islamská civilizácia, čo nie je žiadna náhoda, ale len potvrdenie toho, že monoteizmus je bližšie k objektívnej pravde a k Zámeru reálneho Boha-Tvorcu.

Nakoniec sa vždy potvrdí (hoci to zo začiatku tak nemusí vypadať), že prax je jediným kritériom objektívnej pravdy.


https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyteizmus

Re: Re: Re: Re: Re: Poznanie predkov a dnešok.

Gorazd | 16.07.2017

Cico cico, mas toho vela nastudovaneho, ak ale tak malo pochopeneho. Vsetky monoteisticke nabozenstva pochadzaju z tej istej dielne, dielne GP za ucelom globalneho zotrocenia ludstva. Ak KSB prezentujete v zmysle potreby globalizacie ludstva, tak ste ale absolutne nepochopili zakladny bozi zamer, zivot v mnohorakosti. Boh nevytvoril jednu rasu, jeden druh, jednu ideu zivota, mnohorakost je jeho pracovnou schemou. Jeden narod, jedna rasa, jedna ideologia je princip parazitickeho GP a jeho prisluhovacov. Zivot v harmonii mnohorakosti, to je bozi zamer. Do prichodu ludstva tento princip uspesne fungoval.

Re: Poznanie predkov a dnešok.

Cico Ciciak | 15.07.2017

A už máš aj vypracovanú nejakú konkrétnu a reálnu koncepciu alebo ideológiu a plán, jak na to, alebo iba nejaké vágne predstavy?
Pravda je žiaľ taká, že vy védisti, vše-slovania a sav-isti neponúkate nič, čo by v dnešnom materialisticko-technologickom svete mohlo naozaj fungovať.
Iba rozprávky.

Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Metla | 14.07.2017

No, článok sám o sebe nádejný a optimistický.
Ale príspevok Júliusa, podľa všetkého realistický.
Nabádaním ľudí k optimizmu a nádejaním sa v dobro, vlastne uľahčíme cestu zlu, ktoré sa dnes presadzuje cez moslimov, A nielen nich.
Takže zvýšená opatrnosť, príprava na možné komplikácie, útoky a aj tá viera Bohu sa nevylučuje. K Bohu máme priamu linku, len si treba dobre rozmyslieť o čo ho žiadame.
Lebo všeličo by sme si neželali, keby sme vedeli, čo si to vlastne želáme. Najlepšie sú želania, ako: Aby bolo dobre. Aby sme všetko zvládli. Aby nás nepostihlo nič zlé. Aby sa z ľudí stávali ľudia. Aby v dobrom spolupracovali.
No musíme byť v strehu. Teda starý pozdrav Na stráž!, je aktuálny.

Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 14.07.2017

Moslimom (a nielen im, aj napr. kresťanom, budhistom a pod.) treba pomôcť a nabádať ich, aby začali Korán porovnávať s reálnou praxou (realitou) = s historicky z(de)formovaným pseudo-islamom, inak mier na svete nikdy nebude.
Aj toto je podľa mňa jeden z cieľov VP-ZSSR (aj vzhľadom k tomu, že v Rusku rovnako žijú moslimovia a existuje tu šanca, že GP do budúcna použije metódu divide et impera, aby ich rozoštval s ostatnými národmi a etnikam, ktoré v Rusku zatiaľ celkom v mieri žijú), o ktorý sa snaží pomocou jeho prác (KSB a DVTR).

Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 14.07.2017

VP - ZSSR vie, že ak moslimom nepomôžu Rusi, tak im "pomôže" niekto iný (ako doteraz).
Tiež vie, že globalizácia je objektívny proces, ktorý nejde zastaviť iba subjektívne riadiť, a to buď v prospech pár egoistických zmrdov, alebo väčšiny ľudí na celom svete, a keď sa globalizáciu nepokúsi riadiť Rusko, tak ju bude zákonite riadiť niekto iný a je dosť možné, že v neprospech Ruska (ako doteraz).

Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Július | 14.07.2017

Moslimovia nemajú s čím porovnávať, korán je kodifikovaný a žiadny koránický islam nie je v žiadnej knihe kodifikovaný a tak závazný pre moslimov.

A moslimovia žijú podĺa učenia hlavne koránu.
VP- ZSSR v skutočnosti sa snaží uprednostňovať islam a nanucovať ho aj v našom priestore.
Vytrháva z koránu - kodifikovaného, to, čo sa mu hodí a negatíva v koráne, rovnako kodifikované vynecháva, tvrdiac, že nie sú platné, lebo nie sú koránické.
Takto VP CCCP uplatňuje selektívne hodnotenie koránu, pretože ho neposudzuje komplexne, čo nie je nič iné ako manipulácia.

Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Oracle 911 | 14.07.2017

Kto tvrdí, že niekde exituje koránický Islam?
Ty to tu nám podsúvaš ale nikto tu netvrdí.

Ďalej aj sama RKC (ktorého si členom) tvrdí, že hlavne NZ bol kanonizovaný t.j. Ježišovo učenie (vrátane biblie) a je historicky doložené, že Mohamedove kázania boli zapísané rôznou presnosťou a tie záznamy boli zas kanonizované a tvoria Korán.

Takže vynárajú sa 2 otázky:
Kde je objektívne menej deformácií v NZ alebo v Koráne?
Ukáž mi kresťanskú krajinu kde žili alebo žijú podľa Ježišovho učenia? (Ani Vatikán tak nefunguje.)

PS: Kde berieš tú istotu, že členovia VP ZSSR nehodnotia celý Korán?! Lebo citujú z neho súry?
Takto by si mohol nazvať hocijakú kritiku, ktorá obsahuje citácie demagógiou a manipuláciou.
Takže buď naozaj nechápeš čo hovoríš alebo si tým, čím som ťa na hlavných stránkach označil:
psycho-trockista, demagóg a manipulátor.

Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

popolvár | 14.07.2017

ani kresťania nemajú s čím porovnávať, Biblia je tiež kodifikovaná...

Re: Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 15.07.2017

:)

Kresťanom stačí len veriť, rovnako ako moslimom.
Môžu si ruky navzájom podať.
Sú to všetko iba zombíci.

Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 14.07.2017

Zrejme máš problém s chápaním textu (alebo nechceš chápať, alebo...), tak sa ti to pokúsim formulovať ešte raz a tento krát jednoduchšie:

Moslimovia musia začať porovnávať to, čo je napísané v Koráne (jeho text, odporúčania) so súčasným (historicky zdeformovaným) pseudo-islamom, ktorý vyznávajú.

A moslimovia nežijú podľa (odporúčaní) Koránu (= ľudia, žite podľa vlastného svedomia a staňte sa skutočnými Ľuďmi! a pod.), ale podľa jeho subjektívneho výkladu (dogmy, rituály, zákony) vyloženého profi vykladačmi.
Korán (jeho text) si má každý vykladať a hodnotiť sám, podľa úrovne osobnej (reálnej) morálky a chápania.
To isté platí aj o kresťanoch a Biblii.

Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 15.07.2017

> VP- ZSSR v skutočnosti sa snaží uprednostňovať islam a nanucovať ho aj v našom priestore.

Ja som mu vďačný za analýzy Koránu, (pseudo)islamu a (pseudo)kresťanstva, nakoľko GP stále počíta s konfliktom medzi našimi civilizáciami.

Mne nič VP-ZSSR nenanucuje, naopak ja si myslím, že to ty tu neustále všetkým vnucuješ svoje defektné názory a odporné katolíctvo = pseudo-kresťanstvo a to i napriek tomu, že ti tu už bolo viac-krát v minulosti naznačené, že tu nie si vítaný, konkrétne tvoje manipulatívne a trolovacie metódy/techniky..

Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 14.07.2017

No tým, že budeš hovoriť ako (moslimský, ...) zombík "Na stráž!", nič nevyriešiš.

Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Metla | 14.07.2017

No, ja mám skoro 90 ročnú mamu. A keď som sa jej opýtala či pozdrav Na stráž!, bol fašistický a prečo. Odpovedala mi, že to bol obyčajný pozdrav, ako aj Dobrý deň!, Nazdar!, že sa tak bežne ľudia zdravili. Asi boli zombíci. Iné mi však vŕta v hlave. Prečo je ten prvý "Slovenský štát"tak očierňovaný a neprijateľný? Keď moji starý rodičia mi vraveli, že sa lepšie ako vtedy nemali. Slovensko malo za 5 rokov existencie, ak nie najtvrdšiu, tak určite jednu z najtvrdších mien v Európe? Vychádza mi, že úspech sa neodpúšťa. Prečo bol "Slovenský štát" hospodársky taký úspešný je dobrá téma na zamyslenie i dnes, keď sme skončili. Čelní predstavitelia štátu, mali hmotnú zodpovednosť, za svoje rozhodnutia. Pracovali pre národ a boli to naozaj odborníci na prácu ktorú robili. A preto je všetko, čo sa spája s touto dobou FAŠIZMUS, aj pozdrav. Podotýkam, že svojich predkov nepokladám za fašistov, lebo boli proti vojne, veľmi aktívne sa zúčastnili SNP, skrývali vo svojom dome židov, boli vypálení a Nemci im zastrelili 2 synov. A komunisti im nepriznali ani 255- ku. Na čo som dnes hrdá.
Čo sa týka náboženstva, tiež si myslím, že návrat k viere našich predkov by bol chybou. Veľkou chybou, bol aj zvyk našich predkov byť veľmi tolerantný k viere iných. Naše územie je späté s kresťanstvom, či krvavým či akým. Je to naša minulosť. A z minulosti by sme sa mali poučiť a najmä ju dobre poznať. Tam je naša cesta. Aj teror nám môže pomôcť. Veď my môžeme byť tiež teroristi. Zachytili ste to zdesenie, pri útoku na modliacich sa moslimov? Terorizmus presadzuje GP! Je to jeho práca.

Re: Re: Re: Globálny terorizmus a jediný liek na teror

Cico Ciciak | 14.07.2017

Ja som to myslel tak, že nejaká "čarovná" formulka (amen, ...) alebo pozdrav (nahľadiac na to, či je fašistický alebo nie), nám nepomôže.
A teraz sa tu nebavíme o Tisov a 1. SR, či niekomu bolo dobre alebo a aké to malo príčiny..
Inak, niekomu bolo dobre aj za "boľševika", myslím že väčšine.
Ďalej, čo sa týka katolicizmu (= pseudo-kresťanstvo), tak naše územie je s ním spojené v podstate len veľmi krátko, nakoľko naša história má min. tisíce rokov.
Mimochodom, kultúra je len informačno-algoritmický systém, nič iné, a ako som ja napr. prešiel z Windows na Linux, tak aj ľudia si môžu vytvoriť novú - Ľudskejšiu kultúru (resp. môžu prejsť z jedného ideologického systému do druhého, čo sme už zažili), ktorú si môžeme nazvať, ako budeme chcieť a nemusí mať nič spoločné ani s Ježišom ani Mohamedom a pod., ktorí už stáročia nežijú.

Souhlas

zleoš | 13.07.2017

Souhlasím s částí popisující zrůdnou ideologii islámu. Zdejší adorování agresivních pověr pouštních opic je mi silně proti mysli.

Re: Souhlas

reakce na příspěvek svantovíta | 14.07.2017

vložil jsem příspěvek na nesprávnou pozici, nelze opravit

Re: Souhlas

Oracle 911 | 14.07.2017

Kto tu adoruje?!
Nanajvýš ty lebo tým "púštnym opiciam" my sme vynadali do bezmozgov a zombíkov.

pomoc profesionalom a riadiacim pracovnikom

Tomi | 13.07.2017

Tak na zaciatok mam otazku:
...
Kto su ti profesionalny riadiaci pracovnici?

Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Tomi | 13.07.2017

Ako mozem bojovat proti terorizmu v kazdonennom zivote obycajneho cloveka?
...
viete, ... ja som idiot a prace vp sssr nedokazem pochopit.
...
Mohli by ste mi teda preto prosim povedat nieco konkretne co by som mohol robyt v beznom zivote, ak nechcem byt riadiaci pracovnik, tak aby som mohol pomahat tym profesionalom?

Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

terorizmus | 14.07.2017

Stat sa clovekom a pomahat druhym aby sa nim stali. Ludstvo je zivy organizmus a pri oslabenej imunite ho napadaju rozne patogeny. No a dnes ma ludstvo (resp. niektore civilizacie) imunitu velmi slabu a takym patogenom je napriklad aj terorizmus. Aby sa organizmus obranil, treba zvysit jeho zdravie (nielen fyzicke). Dufam ze mi rozumies.

Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Pe-tri | 14.07.2017

GP je parazit, na něj imunita neplatí, organismus je potřeba nejprve parazita zbavit...
P.

Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Petra | 14.07.2017

Paraziti vždycky byli a budou, zlikvidujete jednoho a příjde deset dalších, ano jen zdravý organismus (tělo i duch) si s nimi dokáže poradit..

Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Nikdo | 14.07.2017

Naprostý souhlas, paraziti (také slouží bohu) jsou tu proto, aby jsem nesešli z cesty a vyvíjeli se. Na zdravý organismus jsou paraziti krátcí, sami se nakrajujeme, rozdáváme parazitům a sloužíme parazitům za vidinu drobečku z hodu na mršině.

Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Pe-tri | 14.07.2017

Třeba tady si lze rozšířit analogické vidění:

,,V našem organismu probíhá zákeřná bitva bez pravidel, ne na život, ale na smrt. Vrazi nejsou jen nemilosrdní, jsou i chytří. Skvěle se přizpůsobili k boji. Nevedou otevřenou válku. Tiše a postupně podkopávají imunitní systém svého hostitele, aby ho později zcela ovládli. A kdo nad kým zvítězí - člověk, nebo jeho vnitřní nepřátelé -paraziti - ten zůstane naživu. “

http://www.zapper.cz/cs/mudr-jelisejevova
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Hox | 14.07.2017

Hmm, a cožeto v 19. století se v Rusku dožívala asi 1/4 obyvatel velmi vysokého věku, pokud přežili hranici 40 let věku, a bez zapperu nebo jiných technologických pomůcek proti parazitům?

To cos ocitoval je strašení, reklama na zapper mající navodit dojem, že bez zapperu nelze být zdravý, klasická manipulativní technika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Pe-tri | 14.07.2017

Řeč je o analogiích s parazity ne o zapperu. Co si myslíš o zapperu je mi zcela volné.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Hox | 14.07.2017

Jak ti bylo vysvětleno, jde o zdraví organizmu, pokud odstraníš parazity z nemocného organizmu, příjdou jiní.
V analogii ke GP to znamená, že do té doby, než budou lidé schopní převzít věci do svých rukou, což znamená lidský typ psychiky a vlastní konceptuální moc, tak i kdyby někdo GP odstranil jak píšeš, jen by jeho místo zaujal někdo jiný. Kauzalita je tedy opačná, GP zmizí v důsledku uzdravení organizmu, podobně jako je třeba odstranit duchovní příčinu nemoci, aby se vrátilo zdraví, nemá smysl řešit jen tělesnou stránku, jak píšeš ("stačí odstrani GP"... nestačí, je třeba odstranit okolnosti, které vedly ke vzniku GP).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Pe-tri | 14.07.2017

:) Odstranění parazitů z nemocného organismu vede k jeho vyléčení. O receptech jak toho dosáhnout však už nemám s tebou, který mně stále něco podsouváš, zájem diskutovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Hox | 14.07.2017

To možná platí v některých případech o fyzických parazitech v lidském těle, zde je řeč obrazně o GP, kde platí to co jsem napsal.

Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Sugar | 14.07.2017

Koukni se na rozhovor se Zaznobinem (22.5.2013), tam to vysvětluje, pokud jsi líný informace číst.

Re: Otazka pre profesionalnych riadiacich pracovnikov:

Mariet | 15.07.2017

Bojovat proti terorismu znamena odstranit ty, kteri ho plati a zacit kazdy ve sve zemi, tj. s vladnoucimi, kteri odevzdavaji nase penize na tento placeny terorismus. Jenze jeden clovek to nedokaze a dalsi k teto nesezene, jelikoz lidi jsou v kazde zemi rozdeleni, byli vmanipulovani do prirazovani se a jakmile jsou prirazeni, uz je nedostanete do neutralniho stavu, aby jim to myslelo logicky. Zeman je modla, ktera keca proti terorismu, ale penize pro teroristy podepisuje a zkuste to nekomu rict, hned vas zaradi ke kavarnikum, kteri proti nemu jede a vubec nebude ani poustet si na mozek, ze mluvim o jeho skutcich, ktere nikoho nezajimaji, kdyz uz si ho jednou za svou modlu vybrali. Pres to vlak nejede.

A tady je to to same, v bledemodrem. Proste prijimat texty s nesmysly, jako je napariklad diktatura svedomi a nesmis o tom ani premyslet na hlas, jinak odsud letis. To je proste marnost nad marnost docilit nejake spoluprace na praktickych vecech, tj. v aplikaci nastudovaneho.

Co lidem brani se domluvit, ze vyslou posla s nadiktovanymi pozadavky na vladu a pokud je v terminu nesplni, s ni jednat podle zakona akce a reakce? Platite nasimi penezi nase vrahy? Nebudete a tecka. Lidi jsou zdegenerovani a vyhovuje jim se dohadovat o cemkoliv, hlavne kdyz nemusi jit do zadne akce.

Podivejte zpatky do historie, nikdy tomu nebylo jinak, nechaji se vzdy dotlacit do valky proti sobe, namisto aby sve zbrane pouzili vcas proti tem, kteri je natlaceji, a to kamkoliv.

názor?

Nikdo | 13.07.2017

Asi se neshodneme na tom co je názor. Názor je podle mne rychlý pohled na situaci při nedostatku času provést podrobnější rozbor. K názorům se navíc uchylují také jedinci, kteří mají sice dostatek času, ale nemají dostatečnou morálku a etiku (důsledkem toho i nedostatek možností - HNR neposkytne) na zjišťování jak je to doopravdy.

V článku jsem žádný názor na něco nenašel. Takže mi ani není zřejmé čemu oponujete a jaký názor a k čemu zastáváte.

Mohu ovšem říci, že tento zavádějící popis šíření Islámu, je předkládán mainstream-ovými medii davu a jinými slovy jsem s tímto samým obsahem setkal již mnohokrát. Prostě klasika, nikdo neřídí, nikdo netahá za nitky. Je tu jenom jakýsi imaginární zlý islám, který se nám skrytě roztahuje po zeměkouli a co další náboženství, ty se neroztahují a ty jsou hodná?

Je to odpověď svantovít-ovi

Nikdo | 13.07.2017

Na jeho příspěvek "Nesúhlasím s týmto názorom"

mainstream-ovými?

Nikdo | 13.07.2017

To je z mé strany matoucí, protože řadím všechna media (v mém osobním rozlišení), která melou nesmysly pro dav za mainstream-ová. Mělo být alternativními, ale asi nepřesnější termín by byl pseudo-alternativními.

Nesúhlasím s týmto názorom

svantovít | 13.07.2017

už iba pre to,že v Islame sa nachádza jeden pojem,ktorým je moslim posvätený oklamať nemoslima za účelom víťazstva Islamu.Teda smie voľne klamať a zavádzať bez toho,aby sa musel vo svojom svedomí spovedať z toho,že je luhárom.Neexistuje "dobrý" či "zlý" Islam,Islam je Śaríja a Šaríja je Islam.Stredovek,absencia pokroku,trestanie oponentov a osvietenectva,vyzdvihovanie blúznenia analfabetického lupiča,znásiľňovača,vraha a luhára Mohameda,ktorý pochopil,aká sila sa skrýva v náboženstvách keď spoznal kresťanstvo aj judaizmus.Dať lúpeniu,drancovaniu,terorizovaniu obyvateľov auru "viery" bolo Mohamedovou taktikou,ako zabetónovať zvyklosti beduíniov a nomádov do jedného celku,ktorý nikdy nevyšiel zo stredovekých topánočiek a z dôvodu vraždenia modernistov ani nikdy nevyjde.Je to anticivilizácia,tmárstvo,zločin proti ľudskosti "požehnaný" do obalu zdanlivo "tolerantnej" náuky z dôvodu,že Islam zatiaľ nemá ako zvíťaziť nad modernými technológiami,ktoré by s ním kruto zúčtovalo.Zatiaľ,no ak sa veci preklenú,uvidíte ako sa zdanlivo "tolernantý" Islam zmení na ten istý odporný stredovek,aký je vidieť v mnohých Arabských krajinách.Dôvody,prečo tu vidíme takéto články sú logické,Ruská Federácia má na svojom ˇuzemí viac ako 50 miliónov moslimov-najslabšie ohnivko Ruska.Ak sa raz natalitou dokážu dostať nad úroveň nadpolovičnej väčšiny Ruskej Federácie,mohlo by sa stať,že sa Rusko rozpadne.A presne to je cieľom-preto sú do Európy zvážaní moslimovia,totiž GP sa bez Ruských zdrojov nezaobíde a rozpad Ruska sa dá uskutočniť len cez najslabší článok-Islam.

Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Hox | 13.07.2017

Přesně ten názor, který GP chce aby lidé měli o islámu a který pěstuje, je třeba se přes to dostat a udělat si názor vlastní.

Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Július | 14.07.2017

Podľa KSB je predsa prax kritérium pravdy. A reálny - historický sformovaný islam, ktorý je krutý a otrokársky k ženám, ktorý núti silou šíriť islam a podrobovať nevercov a ničiť ich, kým sa nestanú moslimami, čo historická skúsenosť potvrdila, predstavuje tú reálnu prax, teda podĺa KSB je takýto, krutý a súčasný islam pravdou.
Prax je kritérium pravdy.

Tvrdiť, že islam je dobrý, pretože VP CCCP si vymyslel akýsi neexistujúci koránický islam, ktorý nikde v praxi nefunguje je len manipulácia.

Aj Mohamedovi sa v praxi potvrdilo, že až chce uspieť, musí islam šíriť mečom, silou a agresiou.
A to aj robil do svojej smrti a rovnako aj jeho následovníci.

Každý, kto nám tu podsúva islam v našom kultúrnom a životnom priestore a bagatelizuje toto smrteľné nebezpečenstvo, nepíše o Mohamedovi a islame skutočnú pravdu je vlastizradca.

Niečo ku skutočnému islamu a jeho hrozbe :

Islám není náboženství, není to ani kult. Ve své nejúplnější formě je to úplný, totální, 100% systém života. Avšak když je někde přes 2% obyvatelstva země muslimů, tak to bude stačit, aby se tím začal řetězec událostí, které povedou ke konečné genocidě všech ne-muslimů.

Islám má složky náboženské, právní, politické, ekonomické, sociální i vojenské. Ta náboženská složka se prolíná všemi ostatními složkami.

Islamizace začíná, když je v nějaké zemi dostatek muslimů, aby mohli agitovat za svá náboženská privilegia.

Pokud nějaká politicky korektní, tolerantní a kulturně rozrůzněná společnost (jako liberální Západ) odsouhlasí muslimské požadavky na jejich náboženská privilegia, tak s tím mají pomaličku tendenci plíživě prolínat i ostatní složky.

Takto to funguje:

Pokud v nějaké zemi zůstává muslimská populace kolem 2% nebo níže, tak jsou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, a ostatní občané v nich nevidí hrozbu. Tak je tomu v zemích:
Spojené státy – 0,8% muslimů (rychle to roste a slíbily, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
Austrálie – 1,9% muslimů
Čína – 1,8% muslimů

Při 2% až 5% začnou obracet na víru další etnické menšiny a skupiny nespokojených, často většinu z nich verbují z věznic a z pouličních gangů. Toto se děje v zemích:
Kanada – 2,8% muslimů (rychle to roste a slíbili, že vezmou desetitisíce ‚uprchlíků‘)
Dánsko – 4,1% muslimů (rychle to roste)
Itálie – 2,6% muslimů (rychle to roste)
Norsko – 3,0% muslimů (rychle to roste)
Španělsko - 4% muslimů (rychle to roste)
Británie - 4,6% muslimů (rychle to roste)

Od 5% výše začnou prosazovat ke svému podílu v populaci neúměrný nepatřičný vliv. Např. začnou protlačovat zavedení halal potravin (čistých podle islamistických standardů), tudíž zajištění, aby místa ve zpracování potravin byla pro muslimy. Zvednou tlak na řetězce supermarketů, aby zavedli halal na pulty – spolu s hrozbami, co nastane, když se nepodvolí. K tomu dochází v zemích:
Rakousko – 5,7% muslimů (rychle to roste)
Belgie – 6,0% muslimů (rychle to roste)
Francie – 7,9% muslimů (rychle to roste)
Německo – 5,6% muslimů (rychle to roste)
Řecko – 4,7% muslimů (rychle to roste)
Filipíny – 5,0% muslimů (rychle to roste)
Švédsko – 5,0% muslimů (rychle to roste)
Švýcarsko – 4,3% muslimů (rychle to roste)
Holandsko – 5,5% muslimů (rychle to roste)
Thajsko – 5,8% muslimů
Trinidad a Tobago – 5,8% muslimů

V tomto okamžiku začnou pracovat na tom, aby jim vláda umožnila vládnout si podle sebe (ve svých ghetech) podle islamistického práva šaría. Konečným cílem islamistů je zavést právo šaría nad celým světem.

Když muslimové dosáhnout 10% obyvatelstva, mají sklon zvyšovat nezákonnost jako prostředek, aby si mohli stěžovat na své podmínky. V Paříži už vidíme hořící auta. Jakékoliv akce ne-muslimů uráží islám a vyústí v nepokoje a hrozby, jako tomu bylo v Amsterodamu při odporu vůči karikaturám Mohameda a filmům o islámu. Takováto napětí jsou vidět každodenně zvláště v muslimských částech v zemích jako:
Guyana – 10% muslimů
Indie – 10% muslimů
Izrael – 10% muslimů
Keňa – 10% muslimů
Rusko – 10% muslimů

Po dosažení 20% v zemi lze očekávat, hrůzu nahánějící nepokoje, formování džihádistických milicí, sporadické vraždy a pálení křesťanských kostelů a židovských synagog, jako tomu je v zemích:
Etiopie – 32,8% muslimů

Při dosažení 40% zažívá země rozsáhlé masakry, chronické teroristické útoky a probíhající válčení milicí, jako je to v zemích:
Bosna – 40% muslimů
Čad – 53,1% muslimů
Libanon - – 59,7% muslimů

Od 60% zažívá země bezuzdnou perzekuci nevěřících ze všech ostatních náboženství (včetně nekonformních muslimů), sporadické etnické čistky (genocidy), použití zákona šaría jako zbraně, a džizja, tj. daně uvalené na nevěřící, jako je tomu v zemích:
Albánie – 70% muslimů
Malajsie – 60,4% muslimů
Katar – 77,5% muslimů
Súdán – 70% muslimů

Po dosažení 80% očekávejte každodenní zastrašování a násilný džihád, někdy i státem vedené etnické čistky a dokonce i některé genocidy, jelikož tyto země vyhání nevěřící a vedou to ke 100% muslimů, jako to různými způsoby zažívají a děje se to v zemích:
Bangladéš – 83% muslimů
Egypt – 94,7% muslimů
Indonésie – 86,1% muslimů
Jordánsko – 92% muslimů
Pákistán – 96,4% muslimů
Sýrie – 92,8% muslimů (teď nejspíš více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Spojené arabské emiráty – 76% muslimů

Téměř 100% má přinést mír, tj. ‚Dar-al-Salaam‘ – Islamistický dům míru. Zde se předpokládá, že bude mír, protože téměř všichni jsou muslimové (nikdo, kdo není, se o tom neodváží mluvit), jedinými školami jsou madrasy, a Korán je jediným „Slovem“, jako je tomu v zemích:
Afghánistán – 99,8% muslimů
Gaza – 98,7% muslimů
Írán – 99,7% muslimů
Irák – 98,9% muslimů (teď už asi více kvůli nedávným etnickým čistkám ISIS)
Maroko – 99,9% muslimů
Palestina – 99% muslimů
Saúdská Arábie – 97,1% muslimů
Somálsko – 98,6% muslimů
Tádžikistán – 99% muslimů
Turecko – 99,8% muslimů (je znepokojivé, že Turecko doufá, že brzy vstoupí do EU)
Jemen – 99,6% muslimů

Míru ale bohužel není nikdy dosaženo, jelikož v těchto 100% státech ti nejradikálnější muslimové zastrašují a šíří nenávist a uspokojují z různých důvodů svou krvežíznivost zabíjením méně radikálních muslimů.

Důležité je i pochopit, že v některých z těch zemích, co mají hluboko pod 100% muslimského obyvatelstva, jako je Francie, žije menšinová muslimská populace v ghetech, v nichž je 100% muslimů a v nichž žijí podle zákona šaría. Do těchto ghet ani národní policie nevstupuje. Tam nejsou národní školy, ani soudy, ani žádná nemuslimská náboženská zařízení. V takovéto situaci se muslimové většinou neintegrují do komunity. Děti chodí do madras. Rovněž musíte vzít v úvahu rozlohu země, kde dochází k těmto úrovním koncentrace muslimů a účinek, jaký to následně bude mít obecně na společnost.

Učí se jen Korán. Byť se i jen spolčovat s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. V některých oblastech určitých zemí tudíž muslimští imámové a extremisté prosazují větší moc, než jak se to ukazuje v celé zemi průměrně.

Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Hox | 14.07.2017

O KSB jsi napsal sprostou, absurdní lež, přestaň už konečně s těma debilníma kecma, že KSB/DVTR propaguje islám, není ti hanba veřejně takhle sprostě lhát?

Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Július | 14.07.2017

"Islam — vierouka slobody človeka v riečišti Božieho Zámeru, odsudzuje otrokárstvo, realizované akýmikoľvek spôsobmi, špeciálne kladie dôraz na neprípustnosť moci úžery nad hospodárskou činnosťou a životom spoločnosti."

Tu vidieť, ako sa v článku klame a manipuluje a propaguje sa islam....

„a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni“ – [Quran 70:29-30]


„a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni“ – [Quran 23:5-6]

Samotný prorok Mohamed si vzal za konkubíny minimálne tri otrokyne, konkrétne Džuwajríja z kmeňa Banu Mustaliq [Bukhari 3:46:717], Rajhána z Banu Qurayza a Mária, ktorú mu poslal egyptský guverné po jeho výhražnom liste. Zo svojho veľkého podielu otrokov rozdával otrokyne svojim spoločníkom, aby si ich mohli nechať ako konkubíny.

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29891-sexualne-otroctvo-a-konkubinat-v-islamu.aspx

Ani nemám chuť rozoberať všetky lži v tom manipulačnom článku.Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Hox | 14.07.2017

Celý článek je o rozdílu mezi koránem a historicky zformovaným islámem, a daná věta se netýká té současné extremistické pseudoislámské ideologie, která je vydávána za "pravý islám", což je z článku patrné, i když by to mohlo být formulováno jasněji. Takže, zabýváš se tím, že vykládáš napsané záměrně v rozporu se smyslem, s nímž to bylo napsané, podobným způsobem lze překroutit cokoliv, bibli, církevní věrouku, papežské buly, návod k mikrovlnné troubě - bez problémů. Tvým cílem není pochopit, co měl autor na mysli, máš tu svoji agendu s cílem obrany biblického projektu zotročení světa ve jménu Boha.

Názor, který KSB má na historicky reálný islám, je stejný jako to cos napsal. Absurdní lež a demagogie je tvoje následující tvrzení:

"teda podĺa KSB je takýto, krutý a súčasný islam pravdou."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Július | 14.07.2017

Koránický islam nie je nič iné ako akademický produkt VP - CCCP. Nikde nefunguje v praxi.
Mohamed sa ním ani neriadil pri rozširovaní islamu, už od Medinských čias.
Mohamed bol nútený v začiatkoch sa odvolávať na mier, toleranciu a milosrdenstvo, kým bol slabý a v Mekke ho mohli zničiť jeho nepriatelia. V Medine pochopil, že mierom a pokojom neuspel a nezískal ani dosť prívržencov, preto v Medine zmenil korán na taký, aký je doteraz, teda agresívnu ideológiu, alebo skor systém života, ktorý zotročuje ľudí, ale mimoriadne hlavne ženy.
Neexistuje žiadna kodifikovaná kniha závazná pre moslimov o koránickom islame.
Až si VP -CCCP myslí, že keď vytrhne tézy -súry zo súčasného kodifikovaného koránu, ktoré sa mu hodia a negatívne tézy odvrhne a bude tvrdiť, že tie nepatria do koránu, tak v skutočnosti je to len akademická debata, pretože moslimovia po celom svete uznávajú komplet kodifikovaný korán a nie nejaké vybraté tézy VP - CCCP v koráne, ktoré sa im hodia na akademické špekulácie o koránickom islame, čím manipulujú ľudí.
Článok zavádza aj v osobe Mohameda, pretože je dosť historických dokazov, ,aké vojny viedol od Medinských čias a ako sa ešte počas života Mohameda šíril islam, vrátane toho, že sám Mohamed podporoval otroctvo a mal otrokyne.

""teda podĺa KSB je takýto, krutý a súčasný islam pravdou."

To je záver na základe tézy KSB, že prax je kritériom pravdy a aspoń sám vidíš, že tá téza KSB je nezmyselná. Prax nie je kritériom pravdy, ale len možného, čo je rozdiel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Sugar | 14.07.2017

Četl si ho vůbec, nebo diskutuješ o něčem, co jsi neviděl ani z rychlíku?

Pro mě osobně byl Korán velkým překvapením a původně jsem k němu byl také hodně skeptický vzhledem k islámskému fundamentalismu. Opravdu mícháte hrušky s jablky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Július | 14.07.2017

Čítal som ho a až sa ti páčia súry o nenávisti, podceňovaní žien o šírení islamu a ničení neveriacich silou, tak to o tebe dosť svedčí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Hox | 14.07.2017

Ty jsi nepoučitelný. To je asi stejně korektní argument, jako kdybych napsal, že když se ti líbí ty kapitoly o vraždění dětí a genocidách v bibli, tak to o tobě dost vypovídá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Sugar | 14.07.2017

Kde? Jaké súry, ať se máme o čem bavit...

Re: Nesúhlasím s týmto názorom

ludo | 14.07.2017

Áno..keď čítate pokútne preklady sociopatov
a dávate tieto zámerne zle preložené formulácie
ešte aj do čo najzvrhlejších kontextov..

Ako potom môžete nemať žiadne námietky
voči otvorene rasistickému Starému Zákonu,
kde tzv. "boh" svojich vyvolených židov opakovane pri rôznych príležitostiach vyzýva vraždiť, páliť, ničiť a zotroćovať?

..a snáď v tomto zmysle ešte horšom Novom Zákone, kde prikazuje ich obetiam sa nebrániť a nechať seba i svoje deti, dietky božie zotročovať?

Táto zvrátená forma kresťanstva je podľa Vás Július lepšia
ako zvrátené formy islamu?
Čo to tu sakra porovnávate???
..čerta diablom vyháňate?????
..ako sa ľudovo správne po veky hovoriť zvykne

To sa samozrejme rovnako týka i zvrátených foriem budhizmu, judaizmu, védizmu apod. Až po zvrátenú formu komunizmu vo forme marxizmu.

Máme 21.storočie, internet a nežijeme v praveku, ak ste nepostrehli!!! ..tak čo to tu vlastne riešite poniektorí blázni,
čo dospieť a z detskej kolísky vyliezť, nad rozprávkami konštruktívne kriticky podumať nechcú? To nie je na plač, ale už na smiech..pravda cez tie slzy
Nad takými "kresťanmi" si Boh vskutku hlavu o stôl búcha!!
Zobuďte sa!!!!!!

Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

Tony Clifton | 14.07.2017

ludo, kdyz jsme u toho smichu, tak kde jsou moje "blatniky", co mi tu admin vychovne smazal. Uz vas nekdy napadlo, ze stejne tak, jako tady ted kroutite hlavou nad Juliem, krouti zase nekdo jiny hlavou nad vami, za vase nepochopeni a tvrdohlavost? Uz se treba nekdy stalo, ze byste verejne korigoval admina za jeho chovani, kdyz ostatnim dokazete nadavat do Goebbelsu a pri tom bouchat do stolu. Vy zdejsi profesori, docenti a jini povysenci nedokazete ani to, co je bezne v materske skolce. Koukejte se vzpamatovat, protoze vy uz nejste ani k smichu

Re: Re: Re: Nesúhlasím s týmto názorom

ludo | 14.07.2017

Ja Vám to neberiem, ak si to naozaj myslíte Tony.
No ani Vy potom neberte mne môj názor, ktorý sa tiež vyvíja..
Ostatne..ako viete, mali sme na túto tému s Hoxom mnohé diskusie.

Bohužiaľ som bol ale okolnosťami prinútený
dať viac za pravdu Hoxovi ..a ďalším.
Zámerné provokácie nemožno tolerovať.
Podobne ako zlo. To je cesta do pekla.
Falošná tolerancia. Všetko má svoju mieru
a je dobré, źe sa to takto vykryštalizovalo.

Teraz som naopak za to, aby sa vśetko nekonštruktívne okamžite mazalo. Bez odpovede a bez vysvetlenia. Keď vznikne hoc aj len podozrenie. Aby tu ľudia nestrácali nekonštruktívne čas tliachaním a venovali sa zmysluplným veciam.
Roboty je viac, než dosť
a rpovokatéri už aj tak svoje dosiahli v tom,
že sme príliš času na úplne zbytoćnú (v tomto prípade)
snahu o slušnosť stratili.
Zostanú tu len úprimne tvorivé motívy.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek