Encyklika, úroky, lichva a hřích

Encyklika, úroky, lichva a hřích

29.9.2017

zdroj: internet

 

 

…Dále je třeba, aby se finanční sektor, jehož špatným užíváním byla poškozena reálná ekonomika, po nezbytné obnově struktur a způsobů financování znovu stal nástrojem zaměřeným na lepší tvorbu bohatství a rozvoj……

- Benedikt XVI., Caritas in veritate,str.83

 

Bendikt XVI. reflektuje v encyklice Caritas in veritate současnou finanční a hospodářskou krizi a obrací se k finančnímu sektoru a politikům v očekávání, že se systém reformuje, na několika místech apeluje na etické jednání účastníků globalizovaného finančního trhu a podnikatelského světa. Jako příklady konání ve finanční oblasti, které v minulosti přinesly dobro, uvádí činnost Monti die Pietá, či úvěrových družstev, která v minulosti svým členům poskytovala výhodné půjčky za minimální poplatky a stala se akcelerátorem rozvoje malého a středního podnikání, vzniku a rozvoje rodinných firem, družstev, spotřebních, zemědělských, či výrobních. Naopak pranýřuje spekulativní využívání sofistikovaných finančních nástrojů ke klamání střadatelů, využívání peněz ke spekulativním účelům místo k investování ve prospěch reálné ekonomiky.

 

Je zřejmé, že důraz, který Svatý otec klade na potřebu reformy finanční architektury, nenajde pozitivní ohlas ve skleněných palácích finanční City Londýna nebo Wall Streetu. Jak se zdá, vše pokračuje ve starých kolejích a vlády půjčují bankám peníze, které vlastně neexistují. Zůstávají pouze obrovské díry ve státních rozpočtech a pokřik bankovních analytiků a rádců politiků, že je potřeba snížit mandatorní výdaje a zlikvidovat sociální funkci státu. Sociálně – tržní model ekonomiky? Zapomeňme!

 

Církev není od toho, aby navrhovala konkrétní opatření. Přesto encyklika jasně říká, že je potřeba vrátit se k tomu, aby kapitál a peníze sloužily celospolečenskému dobru. Vždyť 3000 let staré učení, považující úrok a lichvu za hřích ukazuje, že se jednalo o velkou moudrost.

 

Potřebu radikálnímu přehodnocení příliš liberálního postoje církve k těmto kategoriím, které už nejsou chápány jako hřích, pociťujeme silně právě v dnešní době.

 

Peníze nejsou satanovým nástrojem. Jsou jedním z nejvýznamnějších vynálezů člověka, který umožnil rozvoj obchodu, usnadnil složitou směnu, stal se měřítkem cen a míry hodnoty a akcelerátorem hospodářského rozvoje. Bez peněz by nebyla dnešní civilizace. Peníze však mohou být tím, co tuto civilizaci pohřbí. Morální problém nastal, až když člověk peníze začal hromadit a klanět se jim.

 

Zdůrazňování funkce peněz jako „prostředku akumulace“ se, jak se zdá, lidstvu vymstilo. Tuto funkci je potřeba chápat jako problematickou, neboť se dostává do konfliktu s funkcí peněz jako prostředku směny a oběživa. Vzpomeňme na historii braktátů, peněz, které razil ve středověké Evropě panovník (u nás je zavedl Přemysl Otakar II.) a každoročně je stahoval z oběhu, nechával tyto mince znovu přerazit a postupně snižoval jejich nominální hodnotu. Takové peníze neměl nikdo zájem hromadit, zadržovat u sebe a akumulovat je jako poklad.

Přesto právě období, kdy tyto braktáty platily, byly zlatou érou středověku a v té době se budovalo nejvíc katedrál, pracovalo se pouze 4 dny („modré pondělí“), řemeslníci byli velmi dobře placeni i v porovnání s dnešní dobou. Podle jedné studie z Harvardu (Hermann Benjes) lze toto bezúročné období (epocha gotiky 1150-1450) považovat za jedno z nejšťastnějších období lidských dějin.

 

„Ve středověku měli lidé více času než dnes. V průměru měl každý rok 115 volných dnů“

(Süddeutsche Zeitung,6.4.1999)

 

Zřejmě právě zadržování peněz pro spekulativní účely a jejich akumulace a odpojení od reálného hospodářství brzdí hospodářský rozvoj a způsobuje pokles lidské aktivity a růst nezaměstnanosti. Peněz je hodně, a přitom se jich nedostává tam, kde by jich bylo z národohospodářského hlediska potřeba. Viz dnešní problémy se získáváním úvěrů podnikatelského sektoru, a to nemluvě o nedostupnosti úvěrů pro malé a střední podnikatele. Přitom centrální banka snížila diskontní úrokovou sazbu na historické minimum, jen aby podpořila oživení ekonomiky (zatím se zdá, že marně).

 

Musíme tedy zkoumat, jak plní v dnešní době peníze svoje původní funkce, kde jsou příčiny jejich selhání, a proč se nadměrná masa peněz, která není podložena reálnými hodnotami a poletuje z jednoho konce světa na druhý a hledá nějaké bubliny slibující rychlý zisk bez práce, stává hrobníkem západní civilizace.

 

Většina lidí je dodnes přesvědčena, že emise peněz je v rukou státu, respektive centrální banky (což je pravda jenom v případě oběživa, tedy bankovek a mincí). Netuší, že emise většiny peněz je v rukou soukromých komerčních bank, které díky tzv. procesu multiplikace depozit mohou emitovat úvěry a vytváří peníze vlastně z dluhu. Zjednodušeně řečeno, bez dluhů by nebyly peníze a čím více lidé a státy dluží, tím lépe. Ovšem jak pro koho. Na

 

každém rohu číhá nějaký finanční náhončí, který nabízí chudákovi nějakou „výhodnou“ půjčku. Velmi dobrý klient je pro banky samozřejmě stát. Že internet a boom počítačové techniky celý proces vytváření bezhotovostních a virtuálních přesunů peněz ještě usnadnily, je neoddiskutovatelné. Není pravda, jak se neinformovaná veřejnost domnívá, že úvěry jsou poskytovány pouze do výše vkladů na účtech střadatelů. Tzv. „fiat money“ jsou peníze vytvořené z ničeho. Deregulace finančního sektoru a uvolněná emise peněz se spolu

 

s institutem složeného úrokování staly metlou lidstva. Uvádí se, že v roce 1971 jen max.10 % finančních operací souviselo s platbami za zboží a služby, ostatních 90% devizových operací s hospodářstvím vůbec nesouviselo a jednalo se vesměs o spekulativní finanční transakce na devizových trzích. V roce 2007 už to bylo 99%, tedy pouze 1 % byly platby související

 

s obchodem, z 1,9 na 3,2bilionu USD denně (zdroj ATTAC.at). Pokusy prosadit tzv Tobinovu daň, která by tyto operace zdanila ve prospěch děravých státních rozpočtů a přinutila tak banky, aby alespoň část neoprávněné záchranné pomoci daňových poplatníků a zisků vrátily, bude při veškeré dobré vůli, kterou projevili evropští politici Sarkozy, Merkelová a Brown, velmi těžké prosadit kvůli odporu finančních žraloků Wall Streetu a London City. Na druhé straně se ale řešení problému jenom odsune a samotný problém v systému odstraněn nebude.

 

Maurice Allais, málo známý nositel Nobelovy ceny za ekonomii, v roce 1992 řekl, že hospodářství se může vyvíjet rovnovážně jen tehdy, bude-li proti každému úvěru stát úspora. Nadměrná úvěrová expanze a peníze fungující jako spekulace do rulety- neboť zlatým teletem dneška se stalo dogma „money makes money“- je hlavní příčinou finanční krize. Protože tyto nadbytečné peníze budou vždycky hledat nějakou bublinu (internetovou, hypoteční, spotřební …atd). Svádět tedy finanční krizi na neodpovědné obyvatele, kteří spadli do dluhové pasti, když neodolali vábení různých finančních poradců a neodpovědně se zadlužili, na to, (jak říká Tomáš Sedláček), že „ si všichni žijeme nad poměry“, je pouze snahou odvrátit pozornost od kořenů problému.

 

Úroky z pohledu církevních dějin
 

Je s podivem, že se problematika úroků a vytváření peněz z dluhu v encyklice nikde neobjevuje, hovoří-li se zde o potřebě změny fungování finančního sektoru. Chybí rovněž jednoznačné stanovisko k lichvě. Přestože byla lichva po celé období křesťanských dějin s výjimkou posledních 150 let církví hodnocena jako těžký hřích. V encyklice je pouze uvedeno, „že je potřeba naučit nejslabší subjekty bránit se lichvě a chudé národy vychovávat k tomu, aby získávaly skutečné výhody z mikrokreditů: tak lze předcházet vykořisťování

 

v obou těchto oblastech.“ Přitom se proti úroku a lichvě ostře a statečně stavěli jak sv.Ambrož, tak sv.Augustin či sv.Jeroným, ačkoliv se tím vystavili ostrým útokům a pronásledování.

 

Závěr Lateránského koncilu z r. 1139 :

 

„Ten, kdo bere úrok, musí být vyhnán z církve a může být do ní přijat nazpět jenom po nejpřísnějším pokání a s velkou opatrností. Tomu, kdo bral úrok a zemře, aniž by došlo k jeho obrácení se, musí být odmítnut křesťanský pohřeb“.

 

Neměli by tedy křesťané znovu zkoumat a reflektovat, zda jejich staří církevní otcové neměli pravdu? I poněkud modernější pohled Tomáše Akvinského, který na jedné straně úrok s odvoláním se na Aristotela pranýřuje, když říká, že „peníze mohou být použity jen v množství, kolik jich bylo vydáno, věřícímu není tedy dovoleno mít prospěch z úroku. Půjčovat za účelem úroku je hřích“. Přesto ale uznává nejenom nájem a pacht, a to u věcí, které nemohou být používáním zničeny, nýbrž i podíl na zisku nebo kompenzaci jako náhradu za škodu na základě společenské smlouvy“. Podíl ze zisku je přece něco jiného než úrok. Zdá se, že Tomáš Akvinský má blíže spíše než k současnému západnímu bankovnictví k jeho islámskému pojetí. Banka se chová v tomto případě jako podnikatel, spolupodílí se na riziku a tudíž je správné, aby se spolupodílela i na zisku z projektu. Zde ovšem čas nehraje roli. Čas patří Bohu.

 

A mikrokredity? Nedostupnost úvěrů pro malé a začínající, případně střední podnikatele, absence dlouhodobých nízko úročených úvěrů, likvidace svépomocných úvěrních družstev a družstevních záložen díky lobbystickým vlivům velkých bank na zákonodárce, se staly pro transformující se ekonomiku, jako je ta česká, fatálními. I idea, se kterou přišel profesor Yunus se svou Grameen bank byla opěr zneužita lichváři k ožebračování nejchudších obyvatel této planety. Současný problém a bídu mikrokreditů popisuje velmi trefně Tomáš Tožička

v Deníku Referendum.

 

Úrok jako exponenciála

 

Každému, kdo jen trochu rozumí matematice, je jasné, že složený úrok roste exponenciálně, tedy zcela jinak, než se vyvíjí život, hospodářství, jehož růst musí být zákonitě omezen velikostí naší planety, množstvím vody, půdy, nerostných surovin a dalších zdrojů. Nic neroste do nebe, my lidé také dorosteme jen do určitého bodu a pak máme šanci „ se vyvíjet spíše už jen duchovně a duševně“. Dáme-li si ovšem ještě tu práci a nespokojíme se s údělem postmoderního konzumenta.

 

Od jistého bodu se peníze díky úroku začnou množit podobně jako rakovinové buňky exponenciálně a začne se vytvářet masa peněz zcela odloučených od reálného hospodářství.

 

Rakovinové buňky se množí a parazitují jen do té doby, než zcela vysají organismus. Pak hyne organismus a s ní i rakovina. To neplatí jen pro přírodní procesy, v této fázi se nachází současný svět se svými ekologickými problémy a milióny lidí, kteří navzdory obrovskému množství peněz, které bloudí po světě, umírají hlady. Nikdy nebyl svět tak bohatý, dalo by se říci. A nikdy netrpělo tolik lidí hlady. Německý profesor matematiky Wolfgang Heiser z hnutí „Křesťané za spravedlivý hospodářský řád (CGW)“ spočítal, že množství peněz v Německu od roku 1950 do roku 2000 vzrostlo 200x, přičemž HDP vzrostl 40x. Peníze však nemají žádnou cenu, když k nim neexistují na druhé straně reálné hodnoty.

 

Úrok neplatíme jenom tehdy, když si půjčujeme peníze

 

Většina z nás se domnívá, že úroky platíme, když si půjčíme. Omyl. Víc jak dvacetileté zkoumání německé profesorky Margrit Kennedyové dokazuje, že úroky platíme všichni, a to v cenách zboží. Např. u vody tvoří úrok 38 % nákladů, nejvyšší podíl úroků je obsažen v ceně bydlení, a to až 80%. Nejmenší podíl v potravinách. Mít střechu nad hlavou, jde největší starostí každého Evropana, o postkomunistických zemích lépe nemluvit. Pokud nedojde k razantním politickým změnám, hrozí humanitární katastrofa. Špatná politická rozhodnutí z posledních dvaceti let v postkomunistických zemích nejsou současní politici schopni zvrátit. Koneckonců je tu Evropská unie, od které jsme si slibovali pomoc a která toleruje deformace trhů, na jedné straně totální liberalizace obchodu a finančnictví, na druhé ochranářské manýry starých zemí ve prospěch zaměstnanosti místních obyvatel a bariéry pro ty, kteří by si snad chtěli vydělat alespoň onu minimální mzdu za hranicemi.

 

Úroky z úroků platí hladový třetí svět, ale i my všichni v cenách výrobků. Jak uvádí Margrit Kennedyová a Prof. Dieter Suhr z augsburské univerzity, problémem není otázka placení daní, ale že ve skutečnosti dochází „k přerozdělování přidané hodnoty“ ve sféře oběhu. Od těch, kteří mají stále méně, než potřebují, k těm, kteří mají víc, než potřebují. Je to daleko rafinovanější způsob vykořisťování, než si uměl samotný Marx představit. Stále větší objem peněz je koncentrován do rukou stále menšího počtu jednotlivců a korporací. Nadbytek hotovostního toku, či-li peněz obíhajících po světě směřuje všude tam, kde lze očekávat zisk ze změn kurzů národních měn či na burzách, nebo ze spekulací s odvozenými deriváty, futures, CDO nebo jak se všechny tyto podvody sofistikovaně nazývají.

 

Úrok a mechanismus úroků z úroků je nejen patologickým jevem vzhledem k tlaku na ekonomický růst za každou cenu, tedy zaplacený i ekologickou katastrofou, zbídačením velké masy světové populace a zhroucením funkcí státu, které už nebudou schopny financovat stále narůstající dluhy. Je ale, na to poukazuje Prof.Dieter Suhr v díle“ Netzwerk neutrales Geld“ , porušením ústavního práva jednotlivci ve většině zemí. Jestliže ústava garantuje každému člověku rovný přístup k veřejným službám – a peněžní systém je jednou z nich – pak je ilegální takový systém, ve kterém 10 % lidí dostává nepřetržitě víc peněz, než kolik platí za tuto službu, a to na úkor 80 % lidí, kteří dostávají méně, než platí.

 

Veškeré pokusy obnovit tradiční církevní účení týkající se úroku a lichvy ztroskotaly. Iniciativa 22 biskupů v roce 1870 byla zmařena vypuknutím francouzsko-pruské války. Na druhém vatikánském koncilu se nepodařilo změny prosadit díky apologetům kapitalismu soustředěným kolem kardinála Messnera.

 

Dnes prožíváme největší krizi po velké hospodářské krizi 30. let. Společnost je daleko bohatší, než byla tehdy, proto možná lidé nepociťují ještě tak tvrdé následky krize, i když se počet nezaměstnaných prudce zvyšuje. Zdá se ale, že se finanční sektor nepoučil, všechno pokračuje ve vyjetých kolejích, jen dluhy za napumpované státní finanční injekce zaplatí ti nejchudší. Poslední čerstvé informace z českého bankovního sektoru říkají, že zisk bank za první tři čtvrtletí 2009 vzrostl o 9% proti stejnému období roku 2008. Práci v tomto sektoru přitom ztratilo v ČR 800 zaměstnanců. A od 1. ledna 2010 se opět zvýšily bankovní poplatky.

 

Dnešní módní volání po etickém jednání manažerů bank a celého finančního sektoru vyznívá naprázdno. Špatný systém se sám od sebe nezreformuje. Existuje celá řada hnutí, např. ATTAC, Grundeinkommen (Základní příjem), i křesťanská hnutí opírající se o poznatky a argumenty z výzkumů odborníků jako Creutz, Suhr, Kennedyová, Stieglitz a další. V celé Evropě se objevují v současné době pokusy zavést lokální měny jako alternativu ke globalizaci s cílem čelit růstu nezaměstnanosti. Lidem se přestalo líbit, že jejich úspory používají banky k financování projektů na druhém konci světa či ke spekulativním obchodům měnami, deriváty, atd., zatímco masy nezaměstnaných stojí s prázdnýma rukama ve frontách na podporu v nezaměstnanosti. Diskuse probíhá. Jen u nás ne. A česká církev mlčí. Vždyť jde zase jenom o peníze. Jsme opravdu schopni hledat „lásku v pravdě“?

 

KPL

 

Diskusní téma: Encyklika, úroky, lichva a hřích

To samé už bylo dávno popsáno v materiálu Zeitgeist

Pavel | 01.10.2017

To samé o hromadění úroků už bylo dávno popsáno v materiálu Zeitgeist.
A nebo ve lilmu Americký sen
https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y

Jen mám takovou obavu, že zrovna sama Římsko-katolická církev tento problém v podstatě ani řešit nechce. Těm jde jen o jejich dobré bydlo - a samozřejmě ovládání a ohlupování oveček. Ostatně restituce jsou toho jasným důkazem.

Satan.

Definitva | 30.09.2017

Nebyť Svätého otca, tak ľudstvo nedokáže odhaliť zločinný finančný systém, ani nájsť východiská. Bez Svätého otca ľudstvo stráca zdravý rozum a nevie ho používať. Ďakujeme, otče! Manipulácia ľudstva je odporná, zločinná, namierená proti ľudstvu. Každá Manipulácia zbavuje ľudstvo zdravého rozumu. Komu to prospeje?

Re: Satan.

Hox | 30.09.2017

Dál než za první větu ses nedostal?

Re: Satan.

Pavel | 30.09.2017

No jo, ale ten "Svatý otec" je v současnosti tvůj skutečný pán. Podle určitého proroctví se Satan na konci věků pokusí sám posadit za papežský stolec.

Už i Jan Ámos Komenský kdysi označil papeže za Antikrista.

Re: Satan.

graul | 30.09.2017

Každý podľa miery svojho chápania :-) Ešteže cirkev ten zločinný finančný systém nevyužíva cez Inštitút pre náboženske diela(známy ako Vatikánska banka).Tento inštitút mal v roku 2013 800 miliónov € vlastného kapitálu a spravoval aktíva v hodnote 5 miliárd €.A nespravovali ich spôsobom,že tých 5 miliárd mali na paletách a dívali sa na ne a otáčali na druhú stranu aby nesplesniveli.Ale treba uznať,že už neperie peniaze mafiánom,keďže sa na to prišlo.

hm

kolkobudeszit | 30.09.2017

Preco cirkev zakazovala krestanom poziciavat na urok ako nekrestanske a zidom udelila vyhradne pravo na lichvu v Rime...? Az do18. stor.
...Ano, aby bez konkurencie mohli hrabat do spravneho mesca GP a zbedacovat tych pravych... A vsetky vyjadrenia proti lichve boli dymova clona na upokojenie krvacajuceho stada. ..
A takato taktika sa uplatnujd vo vsetkych oblastiach i dnes.
Mnohi farari su mudri a pravdivi - zaujal ma vyrok jedneho z nich - "Ak by to zalezalo len na cirkvi, ludia by sa pasli!"
A ako vzdy Julius ma pravdu, ked hovori o skutocnych krestanoch a odporcovia zase o zidoidoch pasucich sa medzi nimi. Ako dnes, ked nejaki rabini prestupili k pravoslaviu, KOB, k vedistom - ...
A je pravda ze dnes GP nenavidi pravih krestanov-ti siria dobro (Ak-ka-d znamena runami " sivi odobera dobro") a tak ich diskredituje cinmi, ktore urobilii a robia sivi votrelci medzi nimi od pocatku...Pre GP je nebezpecna zasadna vec, a ked zmiznu krestania dikreditaciou a islamizaciou, uz ta vec ho neohrozi! Tou vecou je uz fakticky nevyvratitelne, ze Spasitel-Ucitel bol Slovjen!

Re: hm

Cico Ciciak | 30.09.2017

Ale Julo tu nehovorí nič o pravých kresťanoch, to si sa voláko sekol.
A čo sa týka toho tvojho ostatného textu, tak zase ako vždy, len varíš gulášik buď z osobného kaleidoskopu, čo máš v makovici, alebo zámerného podsúvania nezmyslov.

Re: Re: hm

Július | 30.09.2017

To, že ty neuznávaš za pravých kresťanov tých, čo veria v Ježiša ako Boha je tvoj problém.
Názory autorov KSB na to, čo je a nie je pravé kresťanstvo neznamená, že oni určujú, kto je skutočný kresťan a kto nie...
To je určujúce len pre tých, ktorí názory autorov KSB prijali za svoje.

Re: Re: Re: hm

ľudo | 02.10.2017

Prečo to špecifikuješ len na KSB??
Skús sa baviť s hocikým triezvym,
včítane kresťanov.
Myslím samozrejme mimo úzkej skupiny
dogmatikov + ich nemysliace stádko.

Vylez aspoň na sekundu z košiara Julo!
Neboj, vlky nie sú vždy a všade,
ako ti opojený(bezmocou nevery Bohu) bača tvrdí.
..a tak mocou nad ovečkami zblúdilými

Re: Re: Re: Re: hm

Július | 03.10.2017

udo, s kresťanmi som sa bavil. Vačšina uznáva, že Ježiš je Boh, a to nielen v RKC. Dokonca aj Putin je pravoslávny kresťan, čo uznáva, že Ježiš je Boh a nosí stále krížik..Aj keď by ste z neho radi vyrobili KSB sektára.
Až je pre teba tak cca 2 miliardy ľudí nemysliace stádo a dogmatici, pretože sú kresťania, tak načo sa vobec na túto tému bavíš ? Pre mňa si potom ako obyčajný neznášanlivý sektár, ktorý vynáša svoje krátkozraké súdy. a ktorý si nárokuje na pravdu o Bohu ako v každej sekte.

Píšem ja o tebe, že nie si triezvy, že si dogmatik a ovca, že si zblúdilý len preto, že vyznávaš KSB a pohľad na Boha ako autori KSB ? Nerobím to, tak sa snaž aj ty byť nad vecou a nechaj ľudí na pokoji, čo si majú myslieť o Bohu.

Tvoje nálepkovanie mojej osoby ti aj tak nepomože...
RKC je tu vyše 2000 rokov, ako dlho je tu KSB ? Veď ani ich autorov nepoznáš...Koĺko ideológií za tých 2000 rokov vzniklo a skončilo ?

Re: hm

ľudo | 04.10.2017

Na indianov a kovbojov sa hraj na pieskovisku!!
Podľa teba kto nežere hrušky, žere jablká.
Si fanatický magor so sociopatickým, pre celé svoje okolie vrcholne nebezpečným tunelovým videním.
Zbytočne stratený čas s tebou.

Mali by ťa okamžite mazať a teba podobných.
So zombi nemožno konštruovať koncepty budúcnosti.
Miluješ biorobotov ako ty a nenávidíš ľudí.

Putina mám na háku!
..i keď robí isto aj mnohé dobré veci
a celkovo jeho všeobecne pozitívny prínos asi prevažuje

Tie 2 miliardy "kresťanov" myslíš ako blbý vtip?
(očakával som túto sprostú lož)
Koľko z nich vôbec do toho tvojho kostola(odkiaľ ste vyhnali Boha) chodí?
..pričom ani to samozrejme zďaleka nie je príznakom kresťanstva!

ďalej..
Ja nevyznávam KSB!
(vidím tam len mnoho dobrých riešení..podobne ako v cirkvi, ale v KSB momentálne celkovo asi viac)
Jej viacerých autorov poznám!
V niečom s nimi súhlasím, v niečom nie.

Prestaň trepať o ničom, čo si v živote nevidel
a nedrb druhým mozgy!!!

Nie, nebudem sa tupo pozerať, ako sa mi tvoji vytretí sektársky idioti snažia stáročia gumovať rodinu, kamarátov, blízkych.
Ste skutoční satanisti, jeho stelesnením.

V najhlbšom zmysle slova majú takí ako ty k satanovi najbližšie.
Vo svojej neskonalej pýche, povýšenosti a sr..ní(s prepáčením)
na oba najväčšie Božie dary - 1) vôľu nebyť otrokom pseudoboha, ale Človekom 2) rozum

Zmizni mi z očí,
bo sa nemôžem pozerať na nešťastie,
čo okolo seba v tej dobrej-slepej viere bez rozumu robíš
a ostatných tak do pekla vedieš!
Bez takých ako ty by ani satanistickí tvorcovia biblie(GP..alebo ako ich kto nazýva..) moc nemali!
V tom je tvoja vina!

Úprime obhajuješ zlo
a takto sa ani cirkev neobrodí,
bo takí, ako ty sťa vlkodlaci
na jej bráne ako stráž pred Bohom stoja,
a dnu ho nepustia.
Ty nešťastník!

Ja Pravdu aspoň hľadám
a nikdy si nedovoľujem tvrdiť, źe som ju našiel.
Iba opatrne hodnotiť, nakoľko som sa jej snáď
v konkrétnej situácii priblížil.
Z tej pozície vždy hovorím a ti to minimálne desiaty krát opakujem, len ten Zlý duch v tebe si furt melie svoje
a ľudí provokuje. Si mu úplne prepadol..

Pravda je Boh a ty ho chceš chytiť, zavrieť a predávať.
Za falośný momentálny dobrý pocit výhry ducha, čo ťa ovláda.
Si psychonarkoman.
Uvedomuješ si, čoho sa dopúšťaš???

Už neviem, ako inak s tebou a ani nechcem..
Snáď som sa poučil dosť na tebe

Re: Re: hm

Július | 05.10.2017

Udo, to je na liečenie ako Nikita. Keď tak čítam tie tvoje zvratky na moju osobu, ako ty chceš budovať nejakú spoločnosť, keď do krvi nenávidíš ľudí, čo veria ,že Ježiš je Boh, pre teba sú to satanisti..Aký je rozdiel medzi tebou a ľubovoĺným sektárom, ktorý šiel zabíjať a vraždiť kvoli názorom svojej sekty, pretože iní ĺudia neprijali jeho bludy ?

Ty nehľadáš pravdu, ty nálepkuješ takých, čo ti nejdú na ruku s tvojím svetonázorom a nielen to, ani nemáš vlastné nervy a psychiku pod kontrolou...

Si chory, ale nechceš to ani uznať.
Daj sa liečiť, to je moja posledná a dobrá rada pre teba.

Re: Re: Re: hm

ľudo | 05.10.2017

Takí ako ty sú najväčšou hrozbou cirkvi.
Slepci prenasledujúci Boha
všade kde ho vidia.
Proti presne takým Ježiš aj v judaizme bojoval.
A dobre vieš, ako ich varoval..

Ty nemáš auditórium
ako pomätený kňaz na malom pódiu,
čo si možno len tú riadnu facku
za blbnutie zopár detí a starcov zúfalých zaslúži

Tu nesieš zodpovednosť väčšiu Julo!
Sám si strojcom svojho osudu,
keď Bohu s.reš na hlavu!!

Byť kresťanom neznamená,
že necháš druhých na seba pľuť.
Nečakaj to od nich a od nikoho aspoň ako tak normálneho,
že bude tolerovať kecy, zámery, činy psychopata,
ako si ty a tebe podobné ojedinelé exempláre.

ZLO nemožno nie len že akceptovať,
Ale ani tolerovať.
..a čo je ZLO, vedia všetci, okrem úplne vybratých,
ty de-Magógh!

..myslíš, že som to dobre napísal,
že to takto sedí..pochopil si ako som to myslel,
alebo ti to mám povedať ešte nejako inak?

Chceš aby boli aj ostatné tie tvoje "2 mld"
tupé dogmatické ovce, čakajúce na porážku
a krásne jatky tam na druhom svete?

Ok..možno je cvokov medzi tými,
čo sa nazývajú kresťania zopár percent.
T.j. pár miliónov, možno desiatok..
ale určite nei stovky miliónov, či miliardy,
ako tvrdíš ty!

V podstate asi väčšina mojich známych sú kresťania,
poznám ich osobne fakt hodne od mala
a stretol som sa medzi nimi občas výnimočne
aj s riadnymi magormi. To je fakt (no kde inde nie, že?).
Ty si však gól :D

Tvoj strelený guru musí mať z teba radosť.
Resp. tá vaša komunitka, stretko,
kde asi funguješ ako hlavný tupič.
Nie si ty náhodou nejaký dobromyseľný strelený pseudocharizmatik, ku ktorým má dokonca aj samotná RKC
hodne odmerané stanovisko(..mierne povedané)?

Ok, idem sa teda asi za teba pomodliť,
nech ti náš Otec Nebeský aspoň kapku umu nejako opatrne pretlačí..
Zatím..

Jou..hint..
Bach v zápale boja, na ktorej strane barikády
momentálne tvoj cieľ leží.
(Friendly fire!!!)

Re: Re: Re: Re: hm

Július | 05.10.2017

Podľa úda je Július :

Bohu se--rie na hlavu,
je demagóg,
je psychopat,
je cvok,
hlavný tupič,
atď,

a prečo ? Pretože údovi prekáža, že Július verí

1.že Ježiš je Bohočlovek
2.Že katolík verí, že Ježiš je Bohočlovek
3. že kresťania veria, že Ježiš je Bohočlovek

Táto viera natoĺko rozpálila úda, že musí striekať urážky na moju osobu a stráca kontrolu.

"Ok..možno je cvokov medzi tými,
čo sa nazývajú kresťania zopár percent.
T.j. pár miliónov, možno desiatok..
ale určite nei stovky miliónov, či miliardy,
ako tvrdíš ty!"

Statistiky vycházejí z vatikánské ročenky Annuarium Statisticum Ecclesiae, která byla naposledy aktualizovaná k 31. prosinci 2014.

Podle údajů je na světě 1,27 miliardy katolíků.

Zmier sa s tým. A každý praktizujúci katolík, ktorý verí magistérium RKC vážne verí, že Ježiš je Boh.

Čo s tým spravíš,úd ? Každému osobne vynadáš, že je demogóg, psychopat, cvok, hlavný tupič ?

Opakujem tebe pomože len zdravotné vyšetrenie a daj si pozor, aby lekár bol z rovnakej sekty ako ty, inak tam dostaneš možno aj záchvat, až zistíš, že je to katolík a ešte k tomu verí,že Ježiš je Bohočlovek....:-)

Re: Re: Re: Re: Re: hm

ľudo | 05.10.2017

ha-ha, štatistika priamo zo zdroja :DD
Ako v base, kde každý samozrejme tvrdí, že je nevinný.

Dik že si to zhrnul,
aby bolo jasné, o čo tej tvojej sekte v rámci RKC ide.
Ver si so svojimi vernepoddanými kamošmi hoc teda aj v tú Snehulienku, ale nedávaj to deckám do mozgu.
Kto klame deti, zle dopadne.
Tak Ježiš hovoril.

Možno ešte horšie je klamať zúfalých a hlavne pred smrťou,
aby satanisti ďalšieho otroka po smrti získali, dušu jeho ako baterku-uhlík reťazou pekelnou skovali.

Majú sa teda ľudia nad tebou smiať, alebo plakať - čo navrhuješ Julo?
Vieš dobre, źe blbosť nejde tolerovať, si nevšimnúť.
Ako anglický gentile-man(see the bible)?:
"Keď zbadá, źe niekto priekak urobí,
tvári sa, akoby sa nič nestalo.."

Čo ale, ak niekto fanaticky robí zo seba a aj z druhých okolo
dokola idiotov, a opakovaný vtip nebýva vtipom..o.i..nudí, prudí, zlobí..čo s ním Julo mi povedz?

..
Bohočlovek??
Boh jasne povedal:
1. "Nebudeš mať iných Bohov, okrem mňa"
Netlač do hriechu druhých, bo kde na teba a tebe podobných natrafím, tam ťa budem odhaľovať, pokiaľ sa budeš snažiť
ostatných na mieste, ktoré ti nepatrí, ojebabrávať.
Tak, ako inosexuáli si rieš tieto svoje veci v tichosti, keď musíš.
V ostatnom môžme a snáď i budeme spolupracovať.

Zámery tohto portálu snáď poznáš: antisatanizmus.
Propagácia Človeka ako dieťaťa Božieho.
Ak sa ti nepáči, choď preč.
Nikto ťa tu nedrží, ako ti bolo x-krát povedané.

Ja tiež, keď idem do kostola, nejdem hneď na pódium a nefackám kňaza za to, źe väčšinou dobromyseľne trepe a odrbáva ľudí.
Je to domček jednej zo siekt RKC, hlavne oni si to financujú(i keď žiaľ nie len..) a to berem. OK

Keď chceš, urob si stránku na propagáciu tej tvojej sekty v rámci RKC a netúlaj sa v cudzích domoch, keď sa ich snažíš ničiť. To ti proste neprejde - deštrukcia. Nikdy a nikde ti to nikto aspoň trochu mentálne zdravý nebude tolerovať. Je to protibožie!

A nie, rozhodne nie každý katolík, čo poznám a už rozhodne nie každý kresťan sa rúha Bohu, opičí bezducho po nejakých magoroch formuláciou, že "Ježiš je.. či bol bohočlovek"

Keď si to pár pomätencov, čo sa rôznymi pofidernými spôsobmi dostali v protiboźej hierarchii hore odhlasovalo na ich "ÚV"(koncile) hlása a ja s tým nemôžem nič robiť, neznamená to ešte zďaleka, že ich ako kresťania katolíci akceptujeme. Môźeme ich zčasti tolerovať, keďže je to naša cirkev a máme tu sektu takýchto magorov ako ty a ďalší tvojho druhu..
Ostatne nič neni dokonalé a mohli by ste hlásať moźno aj horšie bludy..i keď uprimne..možno nemám dosť fantázie v tomto smere, no strelenejšie veci, ako tých cca 10 základných mín pseudoRKC, si asi ani neviem predstaviť.
1. Mária-Panna, 2. Nesnaž sa Boha lepśie pochopiť(nejedz zo stromu poznania), 3. Človek sa už "prirodzene" od Boha rodí zlý, 4.princíp tvorenia- sTrojenia je nepochopiteľný a je to samotný boh - jasný panteizmus 5. Ježiš Bohočlovek - jasný antropomorfizmus 6. moja vina, moja vina, moja preveľká vina - projekcia viny z parazita na obeť 7. Daj cisárovi cisárov, aj keď je to magor a ťa zdiera. 8. Druhým dáš na úver a svojim nie a tak budeš vládnuť a kto sa odváži ísť proti tebe, toho zničím - vraví "boh" - ok SZ 9. Ježiš akože: Neprišiel som Starý Zákon rušiť, ale naplniť 10. Ty si Peter skala a na tejto skale postavím svoju cirkev- Pontifex maximus asi vieš kto bol Julo, či? 11.Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, zadržané - Kĺúče od miešačky hierarchom na odstrihnutie ovečiek od boha strihanie pre Pana..rohatého m´Amona.. atď.. v skratke.. Keď si tieto a zopár ďalśích mín-satanistických svinstiev zo pseudoRKC odstránime, tak máme zrazu tú peknú pôvodnú našu Komunitnú, kde sa stretávame vskutku s Duchom Svätým = InFormáciou Jeho PRIAMO bez sekretárov, že Julo?

To je ale nadlhšie a časom to bude znova ok. Neboj. Môžeme prehrať tu a tam nejaký ten boj, ale nikdy nie vojnu. Keby trvala aj 10 000, alebo 100 000 rokov.
Moźno sa toho my dvaja nedožijeme, ale to neva.
Treba myslieť aj na budúcnosť.
Či už na deti, alebo keby sme tu my znova prišli a pod..

..že mnohí z nás tu sú na Zemi možno i neraz, bolo takisto súčasťou viery pôvodných cirkví-spoločenstiev..až prišla jedna známa strelená niekým(skutočnými satanistami) masívne protežovaná sociopatická sekta, ktorá sa nám snažila ukradnúť nie len vieru, ale dokonca i názov Julo, źe?

Cililink a sme sa zobudili z blbého sna, či stále nić, žiadne "cvak"? :)

NIkdy nevzdám boj za Našu spoločnú RKC = všeobecnú cirkev, Common, komuni..tnú po grécky katholikos. A nech je aj Rímska. RIM=MIR. Kedysi sa čítalo zprava do ľava.

Teras sa ešte raz pekne pomaly zamysli, že kto z nás by mohol byť trošku bližšie k reálnemu, skutočnému kresťanstvu?
Fu..stále nič? takže stále odvážne tvrdíš, že určite ty? :DDD
Ok, ja samozrejme zďaleka nie som dokonalý, ale..
Drž sa!
ľ

Re: hm

Lin | 30.09.2017

Hm... tak to je tedy názor...
A já se zeptám:
Proč už od toho středověku byly po známé "civilizaci" pořádané hony na židy a čas od času dost šílené pogromy? Důvod? Snad nenávist k židům?
Ne ne, milý zlatý... To se dělo vždy, když potřebovali židy pěkně "ostříhat" = o ty namamoněné penízky a úroky je připravit. Židé mají totiž "v genech" finančnictví a umějí penízky pěkně rozmnožovat (i pomocí té lichvy). A když měl třeba panovník nebo církev pokladničku prázdnou nebo potřebovali zafinancovat nějaké ty své "válečné/křížové výpravy" - tak jednoduše "ostříhali" židy.
Takže - co z toho plyne? Od samého počátku "hra" - na dobré a zlé. Panovníci i církevníci jakoby úrok svým ovcím zakazovali - ale u židů ho tolerovali, aby si sami prsty nešpinili. Ale židovské peníze jim nikdy nesmrděly a velmi často si z nich "přilepšovali".

Re: Re: hm

Július | 30.09.2017

Vobec si nevystihla jadro veci...

"Ale židovské peníze jim nikdy nesmrděly a velmi často si z nich "přilepšovali".

A Židia nemali preto nové a nové privilégiá, však ?
Židovský problém sa vobec nedá napísať takto zjednodušene ,ako si to urobila.


Re: Re: Re: hm

ľudo | 01.10.2017

Čo sú to židia sme tu rozoberali až príliś
a nemožno to stále dokola opakovať pre novoprišelcov,
čo si ani DVTR v základnej verzii nechcú prečítať.
..a napriek tomu sa k nej neustále vyjadrujú..

Lin to myslela v tom konkrétnom kontexte.

Prosím ťa Julo ešte, nauč sa to hlavne správne písať,
lebo potom z toho vznikajú nedorozumenia..
-žid sa píše s malým "ž"
Nejde predsa o národ, ale ideológiu,
alebo ak chceš "náboźenstvo"(zámerne v úvodzovkách)

Mýtický národ to bol možno hypoteticky pred 2-3 tisícmi rokmi.
Dnes tam je etnických semitov zopár percent. 2-3 max.
Myslím z toho konkrétneho semitského kmeňa(Hebreji, Hé-Ba-Re, či Chabiru..ako ich okolie kedysi dávno volávalo) z celého množstva semitských kmeňov. Dnes sa pod pojmom semiti myslia hlavne Arabi..ktorí tvoria asi vyše 90% semitov.

Ani kresťanstvo predsa nepíšeš s veľkým "k", či?
Ako by to vyzeralo??

Etnicky ide u Židov s veľkým "Ž" hlavne o na islam konvertovaných Palestíncov, ktorých sa paradoxne židia snažia vyvraždiť.
Prečo?..to sme tu tiež rozoberali vo viacerých etapách, tak to taktiež nebudem znova rozpisovať..

T.j., aby sme znova nehovorili o úplne rôznych pojmoch, podobne znejúcich, ako sa žiaľ často stáva a potom to zbytočne hádky vyvoláva.
Ľudovo: "Pojmy a dojmy"

Re: Re: Re: Re: hm

Július | 02.10.2017

žid s malým ž je osoba vyznávajúca judaizmus teda židovské náboženstvo. Žid s veľkým Ž je povodom Žid.

Takí sefardskí Židia s touto krvou sú stále Židia povodom..
Mimochodom, neplatí, že v Izraeli získaš občianstvo, keď dokážeš povodom, že si Žid a nie len náboženstvom ?
Neplatí, že rabínom sa može stať len ten, kto má oboch rodičov Židom ?

Re: Re: Re: Re: Re: hm

ľudo | 02.10.2017

Áno..presne..a otázkou sú práve tie kritériá "dokazovania" :)
Máš azda nejaký "Židovský gén"??

Ono ide podĺa prísluśných "antiasimilačných" tvrdo rasistických zákonov talmudu o jeden z hlavných dôvodov nutnosti protežovania pogromov rabinátom na vlastnom Kanonenfutteri, pričom by im ľahko mohli zabrániť.

Navyše..z akého popola by potom FéNix vždy znovu povstával, (operačnú clonu dymovú robil)..had žezla HéRemovho..Tóthovho kožu svoju pri raste, obnove zhadzoval, že?

Samozrejme je u sefardských židov logicky určite percento trochu vyššie. No koľko-že percent celkovej populácie tvoria?. Zároveň buďme reálni - po 70.-80.-tich generáciách v cudzom etnickom prostredí?? Pri malých ďaleko roztrúsených komunitách?? Na dostatočné obmedzenie "inbreedingu" potrebuješ min. 400 počiatočných reprodukcie schopných dospelých jedincov za IDEÁLNYCH podmienok, ktoré tam samozrejme nemáš. Vieš, ake varianty "vývoja" to potom znamená?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: hm

Július | 03.10.2017

Genetické výskumy DNA Židov, samozrejme existujú a dajú sa rozlíšiť. Nielen Sefardi.
Majú, samozrejme, svoje zvláštnosti aj intelektuálne, ako aj fyzické, rovnako, ako sú mnohí postihnutí aj genetickými, špecifickými chorobami kvoli sposobu ich politiky reprodukcie danej ich náboženstvom.

Na kritéria dokazovania sa spýtaj priamo rabínov..Nie je to téma na diskusiu práve tu.

Re: hm

ľudo | 04.10.2017

Opakujem:
NETREP!!!
Aký je teda podĺa ten "židovský gén"???

S tými rabínmi nevieš, tak nelži!!!

Re: Re: hm

ľudo | 04.10.2017

Tip:
Sám snáď dobre vieš, źe definícia národa výlučne po tzv. "rodovej línii" je totálna blbosť.
Ide o genetický príznak, špecifikujúcu kombinatorickú kombináciu usporiadania daných aminokyselín.
V širšom zmysle napr. "semiti".
Hebreji boli vśak iba jedným z mnohých desiatok semitských kmeňov. BEZ ŠPECIFÍK.

T.j., aspoň doteraz nebolo nič také dokázané
a že sa o to mnohí hlavne z rasistických dôvodov pokúšali, je dobre známe. Ak by také niečo niekto našiel, by sa to hneď z dvoch dôvodov rýchlo rozkríklo..

Snáď dovolíš svojmu mozgu aspoň toto spracovať.

Jou..a vaši mocou nafetovaní bačovia vás preto varujú, že vás budú druhí nenávidieť, lebo vás sami ako zombíkov naprogramovali a iná reakcia aspoň trochu normálnejších ľudí ani nemôže byť.
AKo by si reagoval, keby sa tvoje decko, brat
snažil s fanatizmom maniaka stále postihnuté hrať
a najlepšie sa ním za každú cenu stať??

V lepšom prípade mu jednu vytneš, keď už inak nejde!
No ten debil bude ďakovať svojmu bohu-mentodroge, za to, že ho trestá, lebo vraj to znamená, źe ho miluje.
Tak mu vlepíš ďalšie dve-tri po papuli, kým ho to neprejde,
alebo minimálne nech ďalšie deti v škôlke drogami nekazí, resp. ho rovno odtiaľ vyhodíš!!

Tak ani decku, či kamošovi nedovolíš, do nejakého silno kontaminovaného kanála loziť, či nad priepasťou balancovať.
Teda aspoň ak si ako-tak normálny a zodpovedný, či???

Re: Re: hm

Július | 05.10.2017

Ale viem.
Už dávno existujú a vyvíjajú sa genetické zbrane určené aj pre konkrétne národy, ktoré vychádzajú z genetických špecifík, príslušného národa.

https://cz.sputniknews.com/svet/201707285708027-Vojensky-zajem-vojenske-letectvo-USA-vzorky-zive-tkane-Rusove/

„Všechny vzorky (kloubní máz, RNA) musí být odebrány v Rusku od europoidní rasy. Vláda nebude zkoumat vzorky tkání z Ukrajiny," uvádí dokument.

Existujú dokonca choroby vyrobené na konkrétneho jednotlivého človeka na základe jeho konkrétnej genetiky. Tak zomrel H .Chávez...

Re: Re: Re: hm

ľudo | 05.10.2017

No neviem-neviem, či pri týchto tvojich zdrojoch netreba byť tak trochu kriticko-ostražitý. Bu-bu-bu.

Snahy sú, no snáď si spomínaś na SŠ a tú kombinatoriku..
Navyše je tam vždy celá séria štatistických odchýliek a priamych i nepriamych "faktorov prostredia".

ok..ale k veci:
Daj teda prosím ťa už ten dlho očakávaný a slubovaný link na "židovský gén"! Hm? :D

Julian Apostata

Paľo | 29.09.2017

Niežeby si nemal v pár tvrdení pravdu Julčo, ale tú znôšku obrovskej demagógie a hlúpostí si nechaj pre svojich "bratov" v SIS, NED a podobných kluboch, ktoré ťa "bezštruktúrne" riadia (teda pravidelne vyplácajú nejakých 30 strieborňakov) a očakávajú výkon hodný tvojho rangu.
Pri takom značne debilnom príspevku im navrhnem, aby ti znížili apanáž len na 10..-)))

- RKC (ale aj iné "katolícke" organizácie) ovplyvňuje globálny úžernícky systém nielen tým, že posväcuje inštitút úžery, ktorý je v zásade obsiahnutý v Starom zákone, ktorý je ak sa nemýlim, tak "svätou" knihou pseudokresťošov, ako aj židov.
Tí, ktorí sa hlásia ku "kresťanstvu" sú dominujúce sily v štátnom aparáte USA, Nemecka, Španielska, Talianska, Ruska a i.
Aké kabalistické zákony tvoria, ty truhlík?
V prospech úžery, exekúcií...alebo sú zásadne proti a bežným ovciam vravia, ako sa toho svinstva zbaviť?
V RKC je cca 2 mil. tupých oviec, ktoré nasledujú podobných tupcov, ako sa tu, akože progresívne, prejavuješ ty..

- 200 najbohatších rodín, RKC, židia a pod. vládnu finančnému systému..
A kto im to umožňuje ty kakadu? Kto volí úžerníka typu Kisku? Židia, ktorých je cca 25 mil. na celom svete?
Prečo hierarchia RKC nehovorí o základnom probléme ľudstva - úžere? A ešte to pokrytecky schvaľuje, keď banky Vatikánu a jeho finančné operácie smrdia úplným židovstvom.

- Templári boli ešte väčší úžerníci ako vtedajší židia a je o tom mnoho dobových dôkazov ty luMen, či skôr LumpMen. A to čo píšeš, že vraj "zisk z financovaných obchodov" je ešte väčšia demagógia, ako v "božskej" biblii - úžera bola základom činnosti rádu templárov, ktorý spadal priamo pod pápeža. Obrovské sankčné úroky pri nesplácaní istiny, podobne ako v nebankovkách alebo v splátkových spoločnostiach Kisku. Ten v podstate nič nového nevymyslel, len skopíroval starý úžernícky model...Preto ho aj posunuli do chrámu pre ovce = TV a PR managing.

- Demagógia rangu Julča ohľadom, ako RKC a vtedajší vládcovia v stredoveku potláčali úžeru môže vyjsť len z tvojej dielne prevracania všeobecne známych faktov - iste to nerobíš len zo svojho "presvedčenia" ty hňupe...-)))

- Otrokárstvo "islamu" - tak to si zase kopol hodne vedľa... Cca 80 % obchodu s otrokmi sa od staroveku realizovalo cez židovských a chazarských konvertitov a cca 90 % lodí, ktoré prepravovali čiernych otrokov do USA boli z tých istých kruhov, ty pajác.
Základný prúd otrokov smeroval zo Slovanských území, ktoré dobýval RKC Teutónsky rád a za ním ako čierni krkavci postupovali židovskí obchodníci a kupovali od "kresťanských rytierov" zajatcov, prepravovali ich najmä cez Nemecko (mnoho záznamov vypaľovania daní RKC panovníkov vo vtedajších nemeckých a švajčiarskych kniežatstvách za priechod karavány slovanských otrokov židmi) hlavne do Španielska, kde ich židovskí "lekári" kastrovali, a potom sa predávali ako eunuchovia do islamského sveta.
Zase si hodne mimo, ale to už nie je náhoda, ale proste špina - zámerná kamufláž reálnej histórie, v čom si taký slabý dezinfo maestro, Jules, pochabes..-)))

Stredovek - ty si čítal aj nejaké dobové dokumenty ako vypaľovali a "menili" peniaze stredovekí aristokrati (v zásade RKC viery), alebo tu len špinavo zámerne smradíš?

A ten posledný hnoj s ideologickou obranou RKC, pričom "akože" vôbec nechápeš mýtického GP, "neznámych autorov KSB"..

A kto má uviesť tie RKC ovce do správneho obrazu?
Židia to proste neurobia..-))) To sú starí paraziti na hlúposti ľudu.
A čo, resp. koho podporuje RKC? Majorita aj v SR?
Volí tých správnych, alebo volí volov, ktorí kvákajú, ako chcú ovce počuť?


Úžera a zotročovanie je priamo zakomponované do biblie, a to RKC stále prezentuje ako "božie slovo"..
A RKC nemá moc nad mysľami 2 mil. novodobých otrokov?
O čom tu točíš?
A prečo sú odjakživa tie "akože" katolícke inštitúty infiltrované? A kým sú infiltrované? Ako sa prejavovali všetky tie rády a neřády RKC?
Božsky, s láskou k blížnemu svojmu, ako aj teraz...kto nie je s nami, je proti nám...
"RKC boh mi vo sne zoslal, aby som napadol Irak"...

Indiáni by povedali, že stále smradíš ako opossum...teda typický tchor...-)))

Nikto už neverí, že pri tých všetkých smradoch, hľadáš nejakú "istinu".
Časom sa každý smraďoch odhalí, lebo sa to nedá proste zakryť...-)))

A keď budeš robiť riporting v lóži, tak nezabudni zdôrazniť šéfom, že primitívne lži a zavádzania už moc nefungujú, nech analytici popracujú na iných formách spochybňovania ... r Hase mit roten Nase...-)))

Re: Julian Apostata

m | 29.09.2017

celé je to o pejzatých.....

Re: Re: Julian Apostata

Paľo | 29.09.2017

U "pejzatých" je celá hierachia podriadenosti hierarchicky nadradených klanov (od dávnoveku). Choď sa pozrieť do Izraelu a uvidíš, že tí bežní "pejzatí" sú len bežné ovce, ako aj tí bežní kresťoši, používaní ako maskovacie křoví na krytie vysokej mafie - v podstate tá je hlboko internacionálna.
Každý vyššie zasvätený sloboš ti potvrdí, že na istej úrovni je úplne jedno, či si "pejzatý", amík, Rus, alebo japončík, či hind.
Ide o ovládanie más - rôznymi mýtmi, ideológiami, učeniami... preto aj Nobelovú cenu "mieru" dostal Muhammad Yunus, zakladateľ a niekdajší šéf banky Grameen, keďže dokázal nájsť model príšerne okrádať aj tých najchudobnejších Indov - teraz už všelijakých bežných chudobných ľudí po celom svete cez mikropôžičky (bežné ročné úroky 70 - 180 %, pričom garancie za splácanie museli byť kolektívne - iní chudáci musia platiť za neplatičov).

Podobne ako v TV, keď si zoberieš ako základnú mustru to, čo tu hlása agent Jules, tak opak je takmer vždy pravdou...-)))

Mal som svojho času za šéfa istého "pejzatého", ktorý si kúpil dom na hypotéku a sťažoval sa mi, že aké úžernícke sú tie banky, že najprv ho skasírovali do výšky úrokov, až následne splácal istinu a ešte mu aj časom zvýšili úroky...
Proste tiež bežný ovčan...a takých je drvivá väčšina. A nie každý "žid" je skutočný žid, v zmysle starej ruskej terminológie na označenie tých "temných" príslušníkov rodu ľudského atď.

Re: Re: Re: Julian Apostata

Július | 30.09.2017

"Každý vyššie zasvätený sloboš ti potvrdí, že na istej úrovni je úplne jedno, či si "pejzatý", amík, Rus, alebo japončík, či hind."

Ďalšia blbosť, sú slobodomurárske rády, kde možeš vstúpiť, len keď máš určitý povod. Sú rovnako isté vyššie stupne zasvatenia v tých rádoch, ktoré dostane rovnako len ten istý povod.
Žiadny Rus, japončík ani hind.

Re: Re: Re: Re: Julian Apostata

Paľo | 01.10.2017

Vidím, že sa vyznáš vo všetkom Jules apostata...-))) a moc nerozumieš písanému textu, ako je u teba už zvykom.
Ja som písal o globálnom riadení vo všeobecnosti a slobošov som dal ako príklad - sú v do niečo viac zasvätení, ako bežné ovce. Už dávnejšie sa odchádza od riadenia cez lóžových bratov (už sú aj v TV, nedávno dávali tuším na Spectre celý seriál aj s veľmajstrom Veľkej lóže Anglicka aj s ich zásterkami a odznačikmi atď., majú svoje stránky, nakladateľstvá a robia si piár, aby nachytali ďalších blbov, a to nielen v USA.
Ale tomu kto verí, akí sú to buldoci a machři, to bude silné sústo na pochopenie. -)))

Veď budujú predsa Šalamúnov chrám pre všetkých, ako aj tí tvoji obľúbení rytieri z Templu - v zásade predchodcovia lóžových bratov. Boli viac zasvätení a de Molay a spol. prezradili aké "bohorúhačské" rituály robili - napr. tvrdili, že Ježiš bol obyčajný človek a narodil sa obyčajnej žene, pľuli a šliapali na kríž, uctievali Bafometa a pod.
Boli jednoducho lepšie informovaní, ako sú aj dnešní slobši - mali informačný náskok, ako sa vraví v KSB.
Ale ty Jules budeš určite veriť len "svojim" rozprávkam, ktoré zapadajú do tvojho obrazu chápania sveta.

A "kresťansky" hľadať vo všetkom len zlobu, negatíva, machinácie, lži a iné ušľachtilé cnosti, ktorými len tak oplývaš..

Re: Re: Re: Re: Julian Apostata

ľudo | 01.10.2017

Máš pravdu v zmysle vyšších úrovní Julo.
Ale na istej..tej najvyššej tomu naozaj tak nie je.
Tam nemožno vystúpať po rebríčku hierarchie.
Iba pochopiť.

Tam nie že nemusíš byť Žid, ale v podsate ani nemôžeš.
Tak ako je medzi levítmi vyslovene zakázaná obriezka..
Na rozdiel od bežných "nigga"(s prepáčením) židov a rabínov.i tých vyšších. Dôvody sme tu rozoberali, tak sa k tomu nebudem vracať..

Teda rasizmus, presnejśie židovský rasizmus rasizmus panuje len v rámci výpalníckej hierarchie nižší inštancii. Nie tých najvyšších.

Ďalšia vec je, že židia samozrejme dávnonie sú národ, ale musltietnicka ideológia s cca.98% konvertitov. Väčšinou zištných, a/alebo hlúpych.

Je pravda, źe toto sme pri minulom našom rozhovore nedokončili, no bolo to už trochu mimo tému..

Re: Re: Re: Julian Apostata

eva | 01.10.2017

Ty si taky pajac, v tom Izraeli je většina zidů z východu, ze střední Evropy, i slavný Kafka chtěl se se setrou Ottou přestěhovat do Izraele. Jeho sestra dokonce studovala způsoby přežití východních zidů, oba žili na statku, Franz díky své chorobě se tam léčil, bohužel ho TBC uštvala, tak svůj plán nerealizoval.
O tom to celé je, bez těchto lidí by nebylo Izraele. Ti lepší zůstali dál v Evropě, hodně jich bylo i v zničeném Německu.
Stačí se začíst do dokumentů běžných v médiích, do koncentračních táborů šli lidé, kteří měli za manžela či manželku nezidy, nedodržovali židovské tradice.
Tož tak synku, že je islám podobný židovskému náboženství vidí i blb, naproti tomu křesťanství nikoliv. Taky trvalo stovky let, než přestali křesťany pronásledovat.
To se o islámu říci nedá, ten byl po několika desítek let díky teroru na vzestupu. A židovství byla víra elit, je to dobře zdokumentováno.

Re: Re: Re: Re: Julian Apostata

kolkobudeszit | 01.10.2017

Ano i ked i tam plati GP-ho postavim brata proti bratovi" a tak v knessete maju viac stran ako niektore staty dohromady. Inak by ich GP neovladal. (vrazda J. Rabina...) Simon Peres to takticky krasne spomenul vo svojom zivotopise - "niekto by mohol povedat, ze ak by zidia nemali nepriatelov vyvrazdili by sa navzajom, ale to nie je pravda..." Mimochodom aj napisal- "nikdy som nebol ockovany, ale zdravie mi sluzilo cely zivot".
Tak vieme, co nas znezdravuje a osprostuje! Vo Francuzsku sa naucil za 3 mesiace francuzsky, aby mohol vyjednavat pomoc pre Izrael...

Re: Re: Julian Apostata

Cico Ciciak | 29.09.2017

> celé je to o pejzatých.....

A nie je to skôr o ľudskom "dobytku", ktorý nedisponuje dostatočnou morálkou a chápaním vecí?
Mimochodom, ľudia už boli "pasení" aj pred židmi.

Re: Julian Apostata

Paľo | 29.09.2017

Chybička se vloudila:
Samozrejme miesto 2 mil. má byť 2 mld. - ak by boli len 2 mil. oviec, tak to už by sme boli v Raji...-)))

Re: Julian Apostata

Július | 30.09.2017

Keby ma platila SIS a iné služby, to by si videl tú aktivitu...Takto to robím všetko free, aby som pomohol ľuďom, čo čítajú tieto diskusie a nemajú dosť poznatkov, teda neodhalia manipuláciu.
Nakoniec aj mne nejaký čast trvalo, kým som prišiel na to, o čo vlastne autorom KSB ide.

"Niežeby si nemal v pár tvrdení pravdu Julčo, ale tú znôšku obrovskej demagógie a hlúpostí si nechaj pre svojich "bratov" v SIS, NED a podobných kluboch, ktoré ťa "bezštruktúrne" riadia (teda pravidelne vyplácajú nejakých 30 strieborňakov) a očakávajú výkon hodný tvojho rangu."

Len problém tvoje úvahy je v tom, že ma tie tajné služby BEZŚTRUKTÚRNE RIADIA, ale odmena je už podľa teba skutočná, teda 30 strieborňakov, ktoré by si mi rád znížil na 10.

A myslíš, že ma to tak postihne, keď aj tých 10 strieborniakov dostanem BEŹŚTRUKTÚRNE ? Teda v skutočnosti ma nevyplatia ?

Ako ma teda vyplatia, keď ma riadia bezštruktúrne a nie som na ich výplatnej páske ? Alebo podľa teba ma riadia bezštruktúrne, ale štruktúrne ma vyplatia ? Aspoň vidíš akú hovadinu si napísal...
Vieš, agent riadený bezštruktúrne je agent, ktorý nedostane skutočnú výplatu, pretože tajné služby ho nemajú v systéme, aby ho vyplácali, až tam je, tak je riadený štruktúrne. Takže nauč sa základy logiky, potrebuješ to.

SZ je síce súčasťou biblie aj v RKC, ale kresťania nedodržujú všetky predpisy a nariadenia SZ a ani sa ním neriadia. Ježišov zákon a jeho učenie je totiž nadradené starozákonnému oko za oko, zub za zub. A to sa rovnako týka aj tej lichvy, ktorá tam bola iste vložená po infiltrácii RKC...
To, že to doteraz v RKC neodstránili ukazuje len na hĺbku infiltrácie RKC jej nepriateľmi, pretože NZ nič také, ako úroky a úžeru netoleruje a nepodporuje.

"Tí, ktorí sa hlásia ku "kresťanstvu" sú dominujúce sily v štátnom aparáte USA, Nemecka, Španielska, Talianska, Ruska a i.
Aké kabalistické zákony tvoria, ty truhlík?"

Keby si mal, čo len trocha hlbšie poznanie, tak by si vedel, že ten, kto sa len skrýva za kresťanstvo nemusí byť skutočný kresťan..
Okrem toho v protestanti a ďalší, ktorí sú v štátnom aparáte v USA nemajú nič spoločné s RKC, to sú iné spoločenstvá.V USA nie je ani 15 % katolíkov.
V skutočnosti vlády na Západe neovládajú žiadni kresťania, ale štátnu moc týchto krajín zastupujú hlavne slobodomurári, ktorí ako agenti slúžia skutočnej svetovej moci a že si nepostrehol, že sa schovávajú verejne za kresťanstvo je tvoj problém.

Až je pre teba 2 miliardy ľudí tupé ovce, tak pouvažuj, či tupý nie si zrovna ty...
vlastne by som nemal s osobou s takto obmedzenými názormi ani diskutovať, ale nerobím to kvoli tebe, ale kvoli tým, čo to tu čítajú.

RKC, ako som písal nevládne finančnému systému a ani nepatrí k tým 200 rodinám. Posledný z tých rodín bol Kennedy, prezident USA a jediný katolícky prezident a bol aj zavraždený. Odvtedy nebol na poste prezidenta USA žiadny katolík.

Heriarcha RKC je posledných 200 rokov a hlavne v 20 storočí infiltrovaná slobodomurármi, ktorí robia všetko preto, aby zmenili učenie RKC, maigistérium, viď práce Františka a transformovali RKC na novú cirkev new age v zmysle plánov masonstva.

Templári, že boli vačší úžerníci ...Je blbosť, pretože templári nezavádzali ÚROKOVÚ úžeru, čo je zbraň hromadného ničenia celých štátov a národov.

A znova píšeš blbosti. Templári nepoužívali úroky. Si preštuduj problematiku...

K otroctvu, nepísal som o staroveku ale o období po objavení Ameriky, kedy sa na otroctve zúčastnili aj protestanti. O židoch a ich aktivitách som sa nezmieňoval a ani som nepísal, kto mal na tých aktivitách najvačšie zastúpenie.

"A prečo sú odjakživa tie "akože" katolícke inštitúty infiltrované?"

Pretože ich učenie, práca prekážajú tým, čo skutočne vládnu...

"A kto má uviesť tie RKC ovce do správneho obrazu?"

KSB to nebude, pretože až by ľudia úplne odmietli RKC a kresťanstvo, ako nabádajú autori KSB, ktorí tvrdia, že RKC a jej učenie je podvod a podľa kobistov ako Hox a TauRus aj skrytý satanizmus, tak získa vplyv islam, ktorého podporuje práve KSB ako učenie najbližšie k Bohu a neustále aj na levante sa píšu články, aký bol Mohamed dobrý a morálny človek ,čo je samozrejme, lož.

A počúvaj ma ty primitív, až ma ešte raz napíšeš, také vulgarity ako teraz a nazveš ma hňupom a podobne, tak nas teba nebudem už vobec reagovať. S takými entitami a morálnym bahnom ako ty sa nemám záujem špiniť.

Re: Re: Julian Apostata

Paľo | 01.10.2017

No vidím, že nepoučiteľným hlupákom si a zdá sa že ním aj zostaneš - tvoja defektná morálka a viera v mnohé hlúposti v "správnych" knihách a na "správnych" stránkach ti jednoducho nedáva možnosť dostať to Rozlíšenie pravdy a lží a tak sa vrtíš dokolečka ako ten do chvosta hryzúci sa slobošský úlisný had.
Logos ťa jednoducho na míle obchádza!

Tu znôšku ďalších hlúposti čo si vypotil, s takým množstvom elementárnych chýb v základných úvahách, je v podstate škoda komentovať... v podstate agent - baran zahnaný do správneho košiara, ktorý si vôbec neuvedomuje, že je "istinový" baran s tvrdou gebuľou ... -)))

"Takto to robím všetko free, aby som pomohol ľuďom, čo čítajú tieto diskusie a nemajú dosť poznatkov, teda neodhalia manipuláciu."

Pomáhaj ďalej ty lumpMen ... z teba majú tí, ktorí ťa bezštruktúrne riadia mimo tvojho vedomia, preveľkú radosť... Ako mali aj zo zázračne obráteného "svätého" Šavla z Tarzu, ktorý dokatoval Ježišovo učenie na nepoznanie...-)))

Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 29.09.2017

Obávam sa, že je vysoko nepravdepodobné,
že by K.Marx ako člen rodiny kapitálovo významných bankárov a vnuk dvoch vysokopostavených rabínov "nemal tušenia", čo je to úrok a na čo systémovo slúži..
Akurát, že sa ho snažil skryť za pojem "nadhodnoty"?
Otázkou je len či vedome na povel, alebo "iba" automaticky..t.j., podvedome..
NIE, U MARXA(Mordechaja)
O NÁHODU ISTO NEŠLO..

«… a budeš dávať na úver mnohým národom, ale sám nebudeš brať na úver a budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nad tebou vládnuť nebudú» (Deuteronómium, 23:19-20, 28:12).
A prísľub na záruky budúce:
«Vtedy synovia cudzincov budú budovať steny tvoje, a ich králi - slúžiť tebe, bo v hneve Mojom Ja som ťa ničil, no v blahovôli Mojej budem milostivý k tebe.
I budú vždy otvorené vráta tvoje, nebudú sa zatvárať ni dňom ni nocou, aby prinášaný bol k tebe majetok národov a privádzaní boli ich králi.
Lebo národy i kráľovstvá, ktoré nezochcú tebe slúžiť – zahynú a také národy úplne vykynožené budú» (Izaiáš 60:10-12).

Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:
«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom» (traktát “Baba batra” 54, 16).
„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:
„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

jou..inak neviem, ći to dobre chápem,
ale pod "zloženým úrokom" myslíte "kumulatívny úrok"(cumulative interest)?

Ďalej ohľadom altermien:
Vy v Čechách a na Morave, Sliezsku máte Gastráče?
Strácajú platnosť každý rok.
Nedajú sa kumulovať, čo je výborné
a nevyvoláva hneď zbytočnú pozornosť zahraničia,
lebo to tu už dávno je.

Reprivatizácia ich vydávania do rúk Národnej rady, resp. Minfin.
Na Slovensku sa ale ZATIAĽ diskusia na tému
oficiálne otvoriť v NRSR nepodarila.
Zo známych dôvodov..

Začať najprv tlačiť v rovnakom objeme, ako dnes.
Potom prípadne postupne nenápadne zvyśovať
a fixovať na ročné množstvo výroby energie(alebo tesne pod, kvôli zachovaniu fiktívneho krytia Eura).

Pokračovať rozšírením ich použitia okrem nákupu potravín a gastroslužieb aj výlučne na priamu podporu "sociálnych projektov" rozvoja bývania(lacné nájomné odkupiteľné byty ako za bývalého režimu), infraštruktúry (inžinierske siete, cesty, diaľnice), atď..
Na požiadanie zamestnancov zvyšovanie pomeru ich platenia dlhovo nezaťaženými a el.energiou reálne kritými "ticketmi".
Možnosti špekulantov sú voči tejto mene veľmi silno obmedzené, keďže je aj jej platnosť silne časovo obmedzená.(žiadne futures, obligácie, kriminálne burzové operácie apod.)

Systém Woergl v praxi.
Logistickú infraštruktúru na to už máme.
V podstate stačí, keď to viacero obćanov bude pred voľbami žiadať. Isto, tie 4-5 firiem, čo tlačia tieto Tickety za úžernícke marže, budú kvákať, no dá sa im ponuka, aká sa neodmieta.
Postup ako pri reprivatizácii mestského majetku vo Viedni voči niektorím obzvlášť drzím "nadnárodným korporáciám(gangsterom)". Viď tamojšie kauzy mestských plavární apod..

Občania to musia po väčších skupinkách a nie len jednotlivci žiadať, bo inak sa poslanci zo skúsenosti proste boja o tom čo aj hovoriť.. a tak by mohli povedať: "a čo chcete aj mňa pokauzovať? šak hen koľko príde na moje miesto ďalších, čo chcú to isté, ba viac zaviesť.."

..a metodický drábik-dozorca si 2x ďalšie direktívy-hádanky pre svojich úplatných polytrukov-šerif(d)aktorov a presstitútky v Médeách rozmyslí.. Tož pôjde sa domov do zahranićia na centráu poradiť..i my čas na vzdelávanie ovečiek ďalších získame..že by aspoň predýchať mohli, bo len o život bojujú chúdence naše

Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 29.09.2017

Ach, udo, gastráče...

To ťa dá Ibi do vrecka, čo ste ho mali za blázna, ktorý tvrdil, že stačí, keď sa ľudia naučia, čo sú peniaze a aký je ich správny obeh.

Ale ani jeden z vás neriešil to, že na takéto zmeny treba zmenu systému, pretože inak to neprejde, tí, čo kontrolujú peniaze nedovolia tým tvojím vačším skupinkám občanov, aby im vyrvala jednu hlavných pák kontroly nad spoločnosťou a to je tá, že elitá kontrolujú peniaze...
A ten kto ich kontroluje ,kontroluje aj zákony a spoločnosti, otázka času.

A ani neriešiš v praxi, kde zoženieš tú aktívnu a vačšiu skupinku občanov...
Tá sa nevyrojí len tak a nenastaví krk...

Takže Ibi neriešil, ako urobiť v praxi tú zmenu, KSB si myslí, že to vyrieši čítaním tlstých kníh a ty to vačšou skupinkou ?

Tak ti gratulujem :-)

Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

popolvár | 29.09.2017

kritizovať vieš, to ti treba uznať. No ešte ani jeden jediný raz si nepredostrel nejaký návrh, nejaké riešenie, nejakú víziu. Len nekonštruktívne kritizuješ. Ešte aj Ibi je lepší, lebo aspoň sa snaží ponúknuť nejaké riešenie...

Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Jindra | 29.09.2017

Jake navrhujes reseni ty konkretne. Porad.

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Cico Ciciak | 29.09.2017

A ty?

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Cico Ciciak | 30.09.2017

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 30.09.2017

Riešenie sa nedá napísať do 1 príspevku a rovnako nie je možné ani verejne všetko napísať.

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 01.10.2017

Konečne konštruktívna reč!
Pošli to na mail Hoxovi.

Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 03.10.2017

Nepošlem, nemám záujem a jednako by to tu nenechal, pretože nemá rovnaký vektor riešení ako KSB..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 04.10.2017

Takže zasa len lži, podsúvania, ohováračky, povýšenosť a sprosté výhovorky???

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Pe-tri | 01.10.2017

Nestačilo by připomenout:
1. Milovat budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a z celé mysli své.
2. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého.
P.

Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Cico Ciciak | 30.09.2017

> Ale ani jeden z vás neriešil to, že na takéto zmeny treba zmenu systému, pretože inak to neprejde, tí, čo kontrolujú peniaze nedovolia tým tvojím vačším skupinkám občanov, aby im vyrvala jednu hlavných pák kontroly nad spoločnosťou a to je tá, že elitá kontrolujú peniaze...

Lenže systém nezmeníš bez chápajúcej a morálnej väčšiny (min. kritického množstva uvedomelých občanov - ale nie takých ovčích "uvedomelcov", čo len večne kvičia, aká je tu údajne mega korupcia, že im Illumináti infiltrovali RKC, že treba chrániť embryá, alebo že sem treba nasúkať pol Blízkeho východu a "lgbťákom" povoliť adoptovanie detí a pod., alebo že nás spasí ĽSNS s Mariánkom na čele, ktorý s bázňou v srdci pokľakol pred mýtickou pani Máriou), ani naraz, a nezmení ho ani v podstate populista M. Kotleba, ktorého tiež rôzni zákulisníci istotne, ľudovo povedané, pekne držia za gule.
A ty robíš svojimi ne-konštruktívnymi primitívnymi útokmi všetko pre to, aby ľud zostal i naďalej hlúpy!

Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 30.09.2017

Problém je, že riešenie KSB, že vačšina alebo aspoń kritické množstvo ľudí prevezme riadenie a zmení systém je utópia. Pekne je to napísané a je to pekná myšlienka, ale nie je realizovateľné v praxi.
A práve preto, že autori KSB nechcú hĺbkovo a komplexne vysvetliť, že sa to takto nemože v praxi realizovať, tak preto ich hlavné ciele, ktoré takto predkladajú ľuďom pokladám za manipuláciu a sledujúc ich tézy vidím, čo v skutočnosti sledujú.
Netvrdím, že je hlúposť, aby sa ľudia vzdelávali koncepčne, netvrdím, že všetko v KSB je lož, ale takto sa systém nemože zmeniť.
Zmena systému je práca pre profesionálov, rovnako ako každý nevie operovať, treba chirurga aj na zmenu systému nemožeš ísť s tým, že niečo také očakávaš od davu.
Keďže si uvedomujem, v akej situácií sa nachádzame, tak preto vidím jedinú záchranu Slovenska v tom, keď sa ľudia prebudia a budú voliť vlastenecké strany. Fica, vzhĺadom na to, že chce ísť do jadra a jeho stranu nepokladám za vlasteneckú.
Pretože v jadre sa SR bude musieť zbaviť aj vlastnej azylovej politiky a prijať migrantov, som o tom presvedčený...
Momentálne je pre SR jediná možnosť voliť vlastenecké strany a podporovať to.
Nič lepšie tu nemáme k dispozícií.

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

M.C. | 01.10.2017

No, a kde se ti profesionálové vezmou?
Ze stávajících struktur těžko, tam by se museli najít tacoví, kdo nejsou zaháčkováni do systému a takové lidi tam budeš těžko hledat, protože to jsou v podstatě mafiánské struktury, kdy každý na každého něco ví.
Navíc nestačí vyměnit jednotlivé lidi, je potřeba vyměnit systém, ale ten nový systém musí nejprve existovat a musí být určité množství lidí, kteří ho chápou a jsou ho schopni v praxi aplikovat a vysvětlit jeho fungování ostatním.
Proč to podle vás není realizovatelné v praxi?
Od spodu určitě ne, schody se musí zametat seshora.
V tomto smyslu je nenahraditelná úloha Ruska, kde to musí začít, protože tam není možné změnu zadusit silou, aby se bylo na co odvolávat a odkud přebírat zkušenosti.
Vlastenecké strany určitě volte, protože pod taktovkou Bruselu se dostaneme jedině tak .... víme kam.

Re: Dieťa z rodinky banksterov

jh | 29.09.2017

je to dobra myslienka udo. ale pravdu ma aj julius, vsak ako dopadol woergl? zakazala ho priamo narodna banka. co z toho vyplyva? muselo by to mat podporu zhora, inak to nepojde. toto naozaj nie je otazka iba na firmy. akonahle totizto zacnes vyplacas napr. mzdu ciastocne v tych "gastracoch", ktore potom budu nasledne pouzite pri platbach, tak to musis nejako zdanit. lenze ak este ako tak mozes zdanit nejaku realnu vec, napr kupu bytu, tak potom uz celkom isto iste nemozes realne zdanit nejake transakcie, ktore si medzi sebou navzajom urobia ludia. napr. pride opravar, opravi ti upchaty vodovod a ty mu za to das gastrac. on povie dik a stat utrie hubu. a preto toto stat nikdy nepovoli. aspon nie teraz. jedine udo, kde sa to da naozaj podla mna uz teraz pouzit je v oblasti socialneho charakteru, napr. opatera o ludi, alebo v zdravotnictve by sa dalo tiez prizmurit oko, pretoze vieme v akom je stave a chybaju tam prachy. tam by s tym podla mn nemal problem ani velky to financmajste kazimir.

Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Cico Ciciak | 29.09.2017

> muselo by to mat podporu zhora, inak to nepojde.

Ach jaj, zažraté defektné stereotypy nepustia, že?
Určitú podporu niektorých etablovaných alebo nových politikov to bude mať až potom, keď tá lúza dole o tom bude aspoň niečo tušiť.
Raz som kolegyni medzi rečou spomenul pojem NZP a nechápajúc po mne čumela jak puk.
No a skús niečo podniknúť pri takýchto nechápavých ľuďoch.

Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 30.09.2017

Nebude, politici pri moci sa tam dostanú, len keď prejdú sitom a stanú sa "štandardnými", teda politicky korektnými a prijateľnými.
Neštandardné strany a politici nemajú moc a sú predmetom exekúcií. A tí štandardní serú na to, čo chce lúza dole. A udržujú jú v poslušnosti v zmysle aby držali hubu a krok..

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 30.09.2017

*persekúcií.

Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 30.09.2017

Je tam viacero možností riešenia.
Firmy to účtujú už dnes a účtovníctvo je na to adaptované,
v podstate ako na euro-ekvivalent.
Zrovna tak ZSE, SPP, atď dávno účtujú v kWh.

Ide proste o to, aby začal AJ štát emitovať najprv pre svojich zamestnancov gastráče.
Nie to kupovať od nejakých akožefrancúzskych firiem,
najnovšie od Lídlu s Kauflandom a pod.
Urobiť to zákonne a účtovne ako oni.

Nič viac, nič menej.
Variť ich postupne na viacerých frontoch infovojny.
Tak ako sa snažia oni nás.
Aby bežní ľudia mali vôbec čas predýchať a začať myslieť.
Kto bude mať "dlhší dych"..ako sa ľudovo vraví.
Kto bude vedieť rozlíšiť a následne riadiť dlhodobejšie,
celkovo v rámci globalizácie objektívne dominantnejšie procesy.

Toto je len jedna z viacerých príležitostí,
ktorá sa nám aktuálne reálpoliticky sama naskytuje.
Nič zložité a všetko je pripravené.
Len nasadnúť na vlak.

Ten náš, ktorý oni chceli pre seba.
Prečo tam vidieť a akcentovať viac problémov,
ako to pre zdravo-jednoducho-dlhodobo
mysliaceho sedliaka obnáša??

Potom postupne eliminovať pripravované masové exekúcie,
aby tu nemohli vyvolať zámerné sociálne nepokoje.
Ďalej spolupracovať s Maďarmi ohľadom postupnej "transformácie" bankového sektoru, s Poliakmi pri podpore objektívne zodpovednéjšieho súdnictva, s Čechmi tak-či tak, atď..

Možnosti protiútoku je až-až..
Ich línia je úplne deravá.
SKoro všetko je čisto propaganda, ktorej proste len treba prestať veriť a väčšina bubulákov zmizne sama.
Kŕmi ich hlavne..prakticky LEN naša slepá viera.

Tam, kde niet miery, nastupuje viera.
Ľudia sa musia naučiť znova lepšie identifikovať
miery objektívnej reality a rozlišovať ich od vzdušných zámkov ilúzie. Pekne si spomenúť na zdravý sedliacky rozum.

AKo keď chodíte na sídlisku po okakanom trávniku.
Nie je vám predsa jedno, či stúpate do hovienok?
I keď sa určite nájdu aj takí cvoci, čo si v tom libujú.
Čo si ale o nich triezvy človek pomyslí?

Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

jh | 01.10.2017

"Ide proste o to, aby začal AJ štát emitovať najprv pre svojich zamestnancov gastráče."
presne toto som napisal. musi to mat podporu zhora, inak je to v rici. ale inak ano, je to zrealizovatelne.

Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 02.10.2017

A podpora Zhora nebude, ak to bývalé ovce nebudú stále viac verejne žiadať!

Myslíš, že politik môže len tak niečo urobiť, keď si to zmyslí??
..keď mu to niekto "podhodí"..a to úplne s otrokárskym systémom neladí?

Štát sme vskutku MY.
Tí ktorí sú momentálne najvyššie v chápaní.
Bohu a Jeho Zámerom najbližšie.
Občania boli kedysi ovčanmi,
a keď chcú druhým ovciam pomôcť,
musia ísť medzi nich.
Keď chcú vskutku kurz lode zmeniť,
musia postupne i dôstojníkov, kuchárov,
námorníkov, celý personál upovedomiť.

Bo cesta táto iniciatívu a flexibilitu od každého z nich vyžaduje.
Biorobotov viac nebude, bo Boha vždy rýchlo stav taý zunuje
a vieme dobre, čo potom za búrka zbytočná nasleduje.
Slobodu máme v tom, źe vieme, ćo urobiť trreba
a čo sa stane, ak to neurobíme, za bieda..

Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

jh | 03.10.2017

cesty ako co dosiahnut su rozne. nemusi to byt len tak, ako pises. ak by si chcel tie gastrace dnes spravit tak ako si napisal, tak to je velmi trnista cesta s neistym vysledkom. mas tam aj svoju premennu, a to podmienit to energovariantom, s ktorym ja nesuhlasim a myslim, ze uz len na tom by to kapalo, pretoze nie vzdy dokazes najst tu spravnu korelaciu medzi vyrobenou elektrinou a starostlivostou o chorych, starych, a pod. ale skor ako toto som v tomto prispevku chcel povedat, ze mozem jebat tych nabubralych zasratych kvazipolitikov, ktori dnes akoze nieco riesia, skor sa da podla mna vymysliet system, ktory by bol zivotaschopny sam od seba bez toho, aby clovek musel ist s prosikom niekde vyssie. je potrebne si pri takychto rozhodnutiach, ktore svojou narocnostou mozu zobrat niekolko rokov zivota cloveka, ze ci to je ta spravna cesta, ci to nejde aj inak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 03.10.2017

Ciest je isto mnoho, ale niektoré do RIM-a(MIR)-a..Miery dôjsť
na tomto svete nestihnu..bo sú prikľukaté.

Začať vydavať Gastráče je rozhodne politicky reálne.
V podstate i jeden jediný poslanec by to už dnes mohol dokázať,
keby vedel zahrať dostatočne dôverne idiota.
Bo v Kocúrkove, Murkove ťa inak za svojho nepríjmu..
..ani opice, ani jelitá

Energoinvariant tu už dávno reálne je a funguje.
Otázka je len v miere rýchlosti a type prostriedkov(ich bolestivosti podľa miery nechápania reality davom) jeho postupného čistenia.
Ako keď železo kuješ a troska odlieta..

Musíš sa oprieť o reálnu kostru a potom môžeš riešiť detaily.
Inak ti chorí, starí a deti aj tak pomrú.

Aj keby niektorí v opačnom prípade mohli získať lákavý pocit,
če aspoň jednému-dvom pomohli, pričom Boh im dal rozum na to, aby tisíce s ľahkosťou od úplne zbytočného utrpenia zachránili..

Okrem toho gastráče v prvých etapách s Energom nesúvisia.
Ide o dočasné núdzové riešenie, aby národ-y našej republiky vôbec najbližších 50 rokov prežil-i. Alebo myslíš, že je-sú toho nehodný-é?

Ak chceme mať budúCnosť, musíme ísť príkladom a ako "štátotvorný" národ niesť spoluzodpovednosť aj za rozvoj našich inonárodnostných kolegov. Aj za hranicami. Loď je spoločná. Dnes sa nemožno uzavrieť do seba, no rovnako nie, aby nám niekto zvonku nejaké samovražedné riešenia diktoval.

Treba sa uvedomiť, źe beží totálna vojna,
no nepanikáriť. Podľa toho sa zariadiť.
Ciele svoje a tak i našich oponentov poznáme.
Tak aj metódy ich dosahovania.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 03.10.2017

" i jeden jediný poslanec by to už dnes mohol dokázať,
keby vedel zahrať dostatočne dôverne idiota."

Nemohol, až si to myslíš, vobec nepoznáš systém.

Sám vojak v poli...

Čo si myslíš, prečo sú vo svete efektívne mafie rozneho typu ? Pretože sa jedná o samého vojaka v poli, alebo je v tom niečo viac ?

A napadlo ťa, že mafia nie je dav a je to štruktúrna organizácia s riadením ?

A vidíš, dokáže sa presadiť proti vačšine a dokonca aj často proti štátu...

Prečo vytvárajú elitári sofistikované štruktúry proti vačšine a prečo sa neriadia bezštruktúrne, čítaním tlstých kníh a ani to neriadia systémom sám vojak v poli ?

Myslíš si, že dav sa zmože na organizovanú akciu ako sofistikovaná, štruktúrna a dobre riadená organizácia ? Udo, tu nie sú len deti, ktorých dostaneš na ľubivú ideológiu...

A preto sú tézy KSB o zmene koncepcie čítaním tlstých kníh pekne znejúce, ale utopistické v praxi...

Elity majú organizácie posobiace celosvetovo nad rámec dĺžky života jednotlivca, ktoré obhajujú ich záujmy proti vačšine.

Vačšina nič také nemá a ani nemala, pretože politické strany nie sú to pravé na boj s elitármi a nie je to ani dav, ktorý číta tlsté knihy. Iste vieš, že KSB si neprečíta ani 10 % populácie z mnohých dovodov. To by ti potvrdil každý priemerný sociológ...
Ako chceš robiť tú zmenu koncepcie ?

Gastráčmi ? .,.:-)

Už len to, že KSB hlása náboženské tézy o Ježišovi rozdeľuje spoločnosť a nezískate ani RKC katolíkov na svoju stranu, pretože tí sa Ježiša kvoli KSB a ešte k tomu neznámych autorov KSB z prostredia slobodomurárov nevzdajú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 04.10.2017

Drž hubu satanista

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

Július | 05.10.2017

Ale, ale ale bojíš sa pravdy, však ty sektársky oblbovač ?

Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 05.10.2017

Ohóóó, to je taký ten tvoj štýl vyjadernia skrytého uznania?
Že my dvaja sme sa nakoniec našli!
Jaká dvojka?
"Sektársky oblbovač" a satanista :DDD

Ta fajne..začína sa mi to znova ľúbiť,
ako sa tu chodím vo voľnom čase
na starú diskusiu dobre baviť :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

jh | 03.10.2017

nechcem sa s tebou priecit, pretoze ta myslienka "gastracov" je sama o sebe dobra. a ja s nou nemam ziadny problem. ak mas pocit, ze to dokaze aj jeden poslanec, tak si niekoho vyhladaj, kto by to podla teba mohol byt a zacni na neho sustredovat svoju energiu. ja hovorim, ze jebat. nie preto, ze by to nepreslo, ale citim, ze existuju vhodnejsie moznosti, ako na to. musi to byt samoudrzatelne, aj bez panov poslancov a ako pises aj bez energovariantu. ten nie je potrebny. musi to ludi samo pritiahnut, v tom ja vidim silu. potom to nikto nezakaze, aj keby neviem co. ale neodradzam ta, ja len viem, ze cas je velmi vzacny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 04.10.2017

Ok, čo navrhuješ?

..k tomu poslancovi..
Takého, ćo by mal potenciál to sám uhrať som zatiaľ nenašiel, i keby to len jeden šikovný zvládnuť mohol.
Jednoduchšie ale skupina, ktorá by sa vzájomne kryla..a hlavne zdola.
T.j., aby kmotrom kuloárnym bolo jasné,
že kohokoľvek z nich na zakázku zdiskreditujú,
príde zdola namiesto neho zákonite lepší, ak chápeš..

Asi iba tak Ich to prestane baviť.
Tak je to zasa nastavené pre zmenu Zhora a to je dobre.
Stačí chápať tú reálno-mocenskú mechaniku.

názor

Július | 29.09.2017

Je zaujímavé, prečo sa očakáva, že RKC má byť tá inštitúcia, ktorá má moc zmeniť svetový finančný systém.
Už dávno nemá taký ekonomický vplyv a silu, aby niečo také rozhodla a mohla ovplyvniť..
To má v rukách tak 200 najbohatších rodín sveta, ktorí vlastnia FED, Centrálne banky, BIC a kontrolujú peniaze. Nie mýtické GP, ale tieto konkrétne rodiny. Keby sa robil prieskum týchto osob, tak sa zistí, že to nie sú žiadni kresťania, RKC, myslím v skutočnosti...
RKC mohla mať vplyv na finančný sektor tak do pádu templárskeho rádu, potom, postupne, ale isto a neúprosne prebral kontrolu iný subjekt. A stav súčasnej RKC do dnešných dní je už výsledkom premyslenej infiltrácie, ktorá sa začala hodne tvrdo realizovať práve pádom templárskeho rádu, ktorý rovnako používal tie "moslimské metódy", teda nie úrok, ale zisk z finacovaných obchodov. V skutočnosti to boli povodné templárske sposoby zisku z obchodov.
Templári chránili stredoveké financie Európy.Tým chránili nielen kresťanov, ale celý západný svet.

"Podle jedné studie z Harvardu (Hermann Benjes) lze toto bezúročné období (epocha gotiky 1150-1450) považovat za jedno z nejšťastnějších období lidských dějin."

Templársky rád 1119 založenie, 1312, zrušenie. Zaujímavá náhoda, však ? Na templárov sa aj tu na levanete vylialo hodne špiny, ale odrazu sa zistí, že zlaté obdobie bolo práve vtedy, keď templári boli v rozkvete a vládla stredoveká RKC, (kresťanskí vládci, králi), ktorá potláčala v tých časoch lichvu a úrokové ožobračovanie ľudí.

Takže encyklika poukazuje na to a nie na islamské bankovníctvo.
Pretože islam už priamo od svojho vzniku podporoval otrokárstvo a arabskí otrokári rovnako predávali černochov z Afriky protestantom a ďalším, ktorí s nimi obchodovali po objavení Ameriky.

Mimochodom, koniec tej epochy do 1450 dobre poukazuje, že stredoveká RKC nebola žiadny nepriateľ ľudí, ako sa snaží súčasný režim ukázať.
Avšak strata kontroly nad financiami začiatkom 14 storočia, kedy definitívne padli templári jasne musela ukázať, že už nebude mať kto brániť finančný sektor a ľudí, pretože šlachta si musela postupne začať požičiavať peniaze u úžerníkoch...A tí kresťania zrovna neboli, teda vačšinovo, pretože čoraz vačší vplyv prevzal niekto iný.
Padli templári, padla šlachta, padli kresťanskí králi a monarchovia, infiltrovali jezuitský rad, ktorý bránil kedysi RKC a kto teda má tú moc finačnú a celkovú nad spoločnosťou ? RKC to nebude...Mimochodom "toledský dopis" z 15 storočia poukazuje na mnohé. Ani netreba vidieť za všetkým to mýtické GP a hierofantov..
RKC nemá vplyv na finančný systém tohto sveta, neurčuje ho a nemá kontrolu, takže náreky nad systémom, vrátane finačného treba realizovať ku skutočným vládcom..
RKC rovnako v tom systéme žije a musí sa prisposobiť.

Takže by sa hodilo viac článkov ku skutočným majiteľom systému a nie hľadať zlo len v RKC a ostatné zlo u GP, ktorého nikto nemože nájsť ani chytiť, pretože predsa riadia bezštruktúrne ..:-)

Možno by stačilo, keby sa KSB viac venovalo tomu, ako má spoločnosť vyriešiť a zobrať kontrolu a moc tým 200 najbohatším rodinám sveta a nebude treba hľadať a ani riešiť mýtické GP - hierofantov.

Ale obávam sa, že toto zrovna nie je cieľom neznámych autorov KSB...:-)
Teda riešiť konkrétne problémy efektívne, prakticky a hlavne realizovateľne...
Lepšie a ľahšie je nasmerovať hnev ľudí na inštitúcie, ktoré to nemajú ako ovplyvniť, pretože tú moc nemajú, samé sú infitrované tými, čo skutočne vládnu a majú moc, ale stále ešte zostatkovým vplyvom na spoločnosť prekážajú týmto skrytým vládcom..

Re: názor

Hox | 29.09.2017

"Templársky rád 1119 založenie, 1312, zrušenie. Zaujímavá náhoda, však ? Na templárov sa aj tu na levanete vylialo hodne špiny, ale odrazu sa zistí, že zlaté obdobie bolo práve vtedy, keď templári boli v rozkvete a vládla stredoveká RKC, (kresťanskí vládci, králi), ktorá potláčala v tých časoch lichvu a úrokové ožobračovanie ľudí."

Tohle se nenazývá ani korelace, jen demagogie a hloupost. Templáři kromě toho jeli právě na lichvě a úročení, takže ti to opět "trochu" nesedí, chtělo by to více přemýšlet nad tím co píšeš.

ps. nazvat věci pravými jmény nerovná se "vylít špínu". Takže ty jsi teď fanda templářů? Myslel jsem, že jsi křesťan. Nebo se ti hodí i templáři do krámu, když máš pocit, že tím dosáhneš svého?

Re: Re: názor

Július | 29.09.2017

Je to lož ,že templári používali úrok a úrokové úročenie .

Kresťania mali zakázané vyberať za finančné operácie úroky, ale templári vedeli nahradiť toto ustanovenie vyberaním poplatkov za dopravu či správu peňazí. Patrí k irónii dejín, že aj francúzsky kráľ Filip Pekný, ktorý neskôr templárov zničil, im odovzdal do ochrany svoj štátny poklad. Na druhej strane templárske hrady, pevnosti a kostoly boli známe svojou štedrosťou voči žobrákom a bezdomovcom.

Takže šlo o poplatky, podobne ako to chválite pri islamských bankách, tam to nevadí, však ?

Nepleť si lichvu a úrok, nie je to to samé.

Možeš nazvať vysoké poplatky za obchod lichvou, ale nie úrokom. A práve dlhodobé úročenie, zložený úrok, frakčné bankovníctvo, to sú tie priame nástroje genocídy a to templári nepoužívali.

A ako si vysvetlíš ten zlatý vek ĺudstva za vlády RKC ,kresťanskej šlachty a moci templárov v tých rokoch ? To si diskrétne obišiel.

Re: Re: Re: názor

Hox | 29.09.2017

> A ako si vysvetlíš ten zlatý vek ĺudstva za vlády RKC ,kresťanskej šlachty a moci templárov v tých rokoch ?

Jednoduše, už to tu bylo vysvětleno dříve (práce Bernarda Lietaera), s templáři to nemělo opravdu nic společného :)

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.09.2017

Templári s tým nemali nič spoločné, hlavne, že to prebiehalo v období ich vrcholnej moci...:-)

Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

ľudo | 01.10.2017

Neviem, či to brať ako blbý vtip od teba Julo,
že vraj "templári nedávali na úrok"???

Isto..spočiatu to skrývali za výmenné kurzové operacie,
rôzne poplatky a pod..neskôr postupne to robili ale úplne otvorene.
(áno, často ide o sofistikované podvody a napr. v islame v sporných prípadoch zo zákona zasadá komisia finančno-právnych expertov, ktorá rozhodne o judikáte-precedensi)

Tzv. "templári" si dokonca vymohli "právo" sami vyrubovať rôzne dane, exteritoriálne privilégiá, atď..

3.Lateránsky koncil inak na tému vyslovene uvádza,
že "akékoľvek" požadovanie úroku znamená pre kresťana automatickú exkomunikáciu. bez ohľadu na to, že či sa o tom nejaký cirkevný hierarcha dozvie, alebo nie.

Zrušené, pokiaľ sa dobre pamätám až Jánom Pavlom II. v jednej z jeho encyklík.
Modlím sa za neho, že snáď vo svojej neodpustiteľnej naivite v tejto veci naozaj nevedel, čo strašné koná..

Ako som povedal..v cirkvi od jej počiatkov prebieha veľký vnútorný boj a jej lepśie prúdy, tendencie nie vźdy hneď vyhrajú..
T.j., kolaborácia s "temnou stranou" pod rôznymi zámienkami je dlhodobým veľkým problémom..

Treba zhodnotiť skôr celkový prínos templárov
i temné stránky. Podobne ako i u GP, Hitlera, Obamu, Vojtylu, Stalina, Mohameda, Budhu, či Ježiša a pod..

Ďalśia vec je, źe z pohľadu "The dark side" globánej politiky nešlo ani v pseudoislame vśetko tak, ako by si želal.
To je jedným z možných motívov, prečo povolili v stredoveku ten hospodársky boom pomocou "recyklovania" peňazí(Woergel systém) Európy ako prípadnej protiváhy, keby sa to tam zase vymklo z kontroly..na ďalśíu "veľkú vojnu".

Vždy treba rozlíšiť(identifikovať) HLAVNE dlhodobé dôvody-záujmy veľých hráčov..a vždy je najväčší len jeden (okrem Boha).
Ako sa tam vraví: "Es kann nur einen geben"..ein Duo
Z tohto pohľadu i Templárov..
T.j., Čo veľkým hráčom vyšlo, čo nie a prečo..

Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Július | 02.10.2017

Pochop konečne, čo sposobuje použitie úroku v čase, preštuduj si zložené úročenie. Je rozdiel medzi poplatkom za obchod a použitím úroku a úročenia. A templári úroky nepoužívali i keď máš pravdu v tom, že bohatli z poplatkov, ale pointa je to, že neničili finančný systém ,ako to robí každá úroková ekonomika v dlhšom čase..

Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

ľudo | 02.10.2017

Šak to práve skoro všetci tu dávno chápu Julo! :)
Kumulatívne úročenie a jeho devastačný vplyv na morálku spoloćnosti a generátor drvivej väčšiny zla včítanie stresu, vojen a nićenia biosféry..životného prostredia. Mentálna kolektívna rakovina. Ľudia sa nerodia zlí a ani len s afinitou k zlu!

Že dieťa má ego-fázu, to je na danej etape jeho vývoja.
Ono si prechádza stupňami..no nesmie sa zastaviť.
Tak, ako i Zem, Život.
V Božom svete je vskutku všetko v pohybe, statiky niet.

..
Ohľadom úrokov používaných templármi si to buď doštuduj,
alebo prestaň klamať. Je toho plný net. Máš dokonca záznamy šťažností, štúdii i vyšetrovaní aj z daného obdobia z archívov.
Templári proste stratili mieru a im z toho postupne úplne preplo.

Ich štruktúry boli následne klasicky, ako vždy v takej situácii zákonite prakticky, infiltrované sociopatmi. Ako dnešné burzy a ich riadenie kasínovým systémom. Najprv dobrá myšlienka..a potom, keď ovce učičíkajú, tie si pozor prestať dávajú,..

Myšlienka celoeurópskeho, i globálneho finančného systému je dobrá, správna, a nevyhnutná. Avšak populus si ho musí strážiť ako oko v hlave..tento mocný nástroj riadenia ekonomiky..materiálneho zabezpečenia existencie a reprodukcie svojho tela.

Populácia musí vedieť na čo konkrétne má aspoň v hrubých črtách dávať pozor, lebo inak môže..a bude padlými z dietok Božích táto mašina strašným spôsobom obrátená proti nemu(ľudstvu). Ako vtedy, tak i dnes.
Žiaľ.
Dnes máme podobnú situácie.
Cirkev to fakt vskutku potichu toleruje.
Mysíš, že je tak blbá, že to fakt nevie???

Re: Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Július | 03.10.2017

Opakujem znova, doštuduj si to ty, templári nepoužívali úrok a ani úrokové úročenie a všetky neduhy z toho vyplyvajúce na finančný systém. Nadarmo to tu hustíš. V tých časoch boli úroky zakázané používať kresťanom, priamo pápežmi. A templári sa zodpovedali práve pápežovi RKC.

Z akých archívov máš záznamy sťažností a štúdií ?
Veď archív bol koncom 16 storočia zničený a Vatikánske archívy o templároch nie sú verejné a donedávna ani neposkytovali hlbšie informácie :

"Bohužel neexistují historická písemná svědectví o fungování a působení řádu, protože archiv templářů, který mohl být oporou pro bádání o templářích, byl koncem 16. století zničen. Proto jsme odkázáni pouze na historická svědectví těch, kteří žili v blízkosti templářů, to je hlavně poutníků a příslušníků ostatních rytířských řádů v té době (johanité, kanovníci chrámu Božího hrobu), kteří nějakým způsobem přišli do styku s templáři a zanechali o tom očitá písemná svědectví. Dalším zdrojem historických informací jsou svědectví kronikářů té doby, kteří templářské hnutí nějakým způsobem reflektovali a to jak na Západě, tak i na Východě hlavně v dobách křížových tažení. Tato svědectví jsou však zatížena jistou „chybou“ a „nepřesností“, v některých případech nelze vyloučit ani jistou zaujatost ve vztahu k templářům. Mezi asi nejspolehlivější a nejvěrohodnější patří svědectví kronikáře Viléma z Tyru."

A templári nestratili žiadnu mieru a nepreplo im, možeš to 100x opakovať, pravdou sa to nestane.
A vobec nepoužívali kasínový systém. Ani pyramídový.

Práveže ich preto zlikvidovali ,lebo prekážali sociálnym parazitom...Držali systém, poriadok a efektivitu v stredovekej Európe.
Kým boli pri moci, tak paraziti nemohli likvidovať nielen kresťanstvo ,ale ani ostatných ľudí...A preto bol v tých rokoch taký rozvoj a pokoj, aj kvoli templárom.

Re: Re: Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Paľo | 03.10.2017

Bože dobrotivý, prečo je niekto taký hlúpy a "vševedko".
Existuje množstvo dobových dokumentov, že templári riadne sekali na úrok. Napr. aj biskupom (tým menej, ako šľachte) z Valencie, alebo Lyonu.
Ale ty lum(p)men budeš ďalej hustiť tupú propagandu zo stránok RKC, alebo "katolíckych" pisálkov-grafomanov, ktorí dokonca teraz vyšli s obhajobou inkvizície, že to bolo len pár tisíc "zlých" a pod.
Neustále klameš a zavádzaš, ale nato si tu aj prikvitol, ty kvietok.

Keby hlúposť kvitla...si samý kvet, ale páchnuci bahenným močiarom, do ktorého si upadol...-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

ľudo | 04.10.2017

Jula nerieš.
On je tu fakt asi prvý úplne reálny satanista.
Sám som tomu žiaĺ nechcel veriť..
..a jasné, že inak by v tom ostať nemohol,
keby si nemyslel, že "v prdeli" sú všetci ostatní.
Tak mu to nainfikovali.
(Sám som to zažil..a neľahké to bolo veru prebúdzanie..)
Tak ho tu nechávajú ako memento pre ostatných.
Ako červenú.

Keď deduškovia a babičky kedysi rozprávkami dietky vychovávali,
tak medzi riadkami vravievali:
"Rob čo chceš, ako chceš, len toto a takto nie!"
Tomu sa hovorí aj výchova ozrejmeným negatívnym príkladom.

T.j., čo sa stane, keď urobíš to a to:
Hraj sa v riečke kde len chceš,
no tu a tu nechoď,
bo je tam vír a hlboko

Re: Re: Re: Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Július | 05.10.2017

No dokáž, že sekali na úrok...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

Ľudo | 05.10.2017

Ja tvoje úlohy robiť nebudem.
Skopíruj si tu google linky sám.
Povedal som ti, čo si tam máš nahodiť.
Google translator máš tiež,
takže môžeš aj DE, ENG, RU, či ďalšie zdroje použiť, porovnať
a nielen to, ćo ti tvoj guru zlomyseľne(?) podhodil, papagájovať..
Zopár hintov ti tu už aj ostatní dali.
Bo kto si DÚ nerobí, ten ako ty pohorí!

Pre zopakovanie ešte raz: nikto tu netvrdil, že Teplári boli úplne zlí, alebo že ktokoľvek je úplne zlý, či dobrý.,t.j., aby si nevidel súkno červené, sťa býčok jalový..

Treba hodnotiť konkrétne činy a celkový efekt, efekty.
Tam by som bol veľmi opatrný so stavaním Templošov na piedestál. Rovnako, ako pseudocirkevnú hierarchiu,
kde Ježiš nikomu nič take nekázal a ani len neodporúčal.

..a to "Ty si Peter-skala..bla-bla-bla-bla".
Tam je interpretácii ojojój,
pričom tá oficiálna je jednou s najviac páchnucich.
Teda pri porovnaní so životom Ježiśovým, či?

Jáj..soráč, zabudol som, že tá tvoja pseudocirkev
má kľuče od miešačky..patent na rozum, interpretácie
a hlavne "priamu linku do NEBA..kde NiEt BOha"

Prosto starý dobrý sekretariát "Tajomného" a´la ÚV.
Tu rovno prichádza otázka: a kto z oboch satanistov tu bol vlastne prvý..alebo teda skôr?

Tož ďalśia športová dávka na tvoje nezamyslenie sa..
Príjemnú zábavu!

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 29.09.2017

> Kresťania mali zakázané vyberať za finančné operácie úroky, ale templári vedeli nahradiť toto ustanovenie vyberaním poplatkov za dopravu či správu peňazí.

Za prvé to neboli kresťania ale pseudo-kresťania alebo katolíci, všetko rovná sa farizeji!
A ty si tiež pekný pokrytec!
Snáď tu nezačneš podľa tejto logiky obhajovať "nášho" "pána" p-rezidenta, lebo ten si tiež pýtal pri splátkach o cca 30% viac za rôzne práčky, TV, chladničky, autá, ... než pôvodne stáli.
To isté šikovní chlapci Templári, ak si zapýtali na všemožných poplatkoch o nejakých 30+ % viac, než požičali, tak sa jednalo o úžerníkov!
Lebo úrok znamená pýtať si nazad viacej, než požičiaš a je jedno, či to dlžník musí zaplatiť naraz alebo postupne po častiach!
A úžera = pýtať si za niečo "ne-kresťanský" úrok alebo zisk!
Nazvite si to, ako chcete, ale ja v tom žiadny rozdiel nevidím a podľa mňa je to amorálne ("ne-kresťanské") a zločin!
Mimochodom, neskutočné, čo sa tu snažíš, a akým spôsobom, obhajovať, ako odporne prekrúcaš, manipuluješ a podsúvaš, jak rabíni v Talmude.


> A ako si vysvetlíš ten zlatý vek ĺudstva za vlády RKC ,kresťanskej šlachty a moci templárov v tých rokoch ? To si diskrétne obišiel.

Pretože sa najskôr nejednalo o tú "starú-dobrú" RKC (podľa mejnstrímovej "hystérie"), ktorú máš na mysli ty, a ktorú tu všemožne propaguješ a obhajuješ, ďalej, súčasťou Biblie ešte nebol SZ aj s jeho úžerníckou/úročnou doktrínou na skúpenie celého sveta skrze judaistov, takisto NZ zrejme vypadal inak, než je tomu dnes.
V skratke, pred pár stáročiami v Európe pravdepodobne bola zrealizovaná obrovská konšpirácia GP, ktorá vám bola zamlčaná prostredníctvom kadejakých účelovo podsunutých báchoriek o osvietencoch a Illuminátorch a pod., ktorí údajne infiltrovali, začali ničiť a naďalej ničia tú "dobrú" RKC. (Ak je to pravda, tak ju osloboďte a očistite vy údajní nasledovníci učenia Ježiša. Lenže miesto toho máte len kopec planých a jedovatých rečí.)
O tomto všetkom ty a tebe podobní magori nechcete ani len počuť, a dokým sa tieto informácie nerozšíria medzi "kresťanov", tak súčasnej RKC už nepomôže ani ten skutočný Boh (ktorý nemá ani meno ani formu a skôr má bližšie k "materialisticko-ateistickým" predstavám o Bohu než k tým báchorkám uvedeným v Biblii)!

Bezúročné peníze a rozvoj - V diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
--------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti - Asi od Luxa, aj v diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/

Hospodársky rozkvet stredoveku a kult Čiernej Madony (Čierna Madonna). Proč upálili Jana Husa?
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/hospodarsky-rozkvet-stredoveku-a-kult-ciernej-madony-proc-upalili-jana-husa/

Ako a prečo sa písma robia "svätými"?
-------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/

Největší tajemství novověku
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/nejvetsi-tajemstvi-novoveku/

Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.09.2017

Je tiež otázne, či už vtedy existovala RKC v takej podobe, jak ju poznáme dnes (o ktorej tu ty básniš), alebo sa spočiatku jednalo iba o nejakú menšinovú sektu s jej zvráteným učením, ktorej sa ale počas obdobia reformácií rôznymi konšpiráciami podarilo uzurpovať si pre seba monopol na ideologickú, ducHovnú/náboženskú, ekonomickú a politickú moc na západe a v katolíckych krajinách vo svete, aby mohol GP zachovať pri živote tzv. biblický projekt globalizácie, resp. ho posunúť na iný level.
Avšak neskôr, keď sa už RKC ako nástroj globálnej moci začínala postupne prirodzene opotrebovávať (proste ľudia čím ďalej tým menej, verili biblickým bludom a báchorkám), tak bolo treba vymyslieť niečo iné - rôzne systémy masonov a ich ideológie na podchytenie si svetskej moci v jednotlivých štátoch/republikách.
Tieto procesy boli odštartované tzv. Veľkou francúzskou revolúciou.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.09.2017

Aby mohol ten váš GP zachovať ten judaisticko - talmudský projekt, ktorý nazývaš biblický, tak musel zlikvidovať templárov, zaviesť inú ekonomiku s úrokom, zlikvidovať šlachtu a zobrať jej moc, ktorá bránila kresťanstvo, infiltrovať RKC, zaviesť tam veci ako inkvizícia, ktorá do pádu templárov vobec nebola taká, ako potom a ostatné zlé veci v RKC...ako herézy, sekty štepenia jednoty RKC, luteránov, kalvínov, odtrhnúť Holandsko, Anglicko cez anglikánov, atď..
Všetky tie veci sa uskutočňovali organizovane a štruktúrne a so sofistikovanými plánmi.
Práveže lóže vznikli ako nástroj prevzatia vtedajšiej moci šľachty a likvidácie RKC. To vidíme do dnešných dní.
Kedysi pápež nepúšťal moslimov do Európy, teraz im František bozkáva nohy.
Kedysi šlachta, ako Maltézsky rád bránili Stredomorie pred islamom, teraz kresťanskú skutočnú šlachtu nemáš, alebo nemá moc, peniaze a vplyv. Šlachta čo zostala slúži masonom..
Francúzska revolúcia bola o prevzatí moci masonov...
Nie je nikto, kto by slúžil v prospech ľudí, vačšiny. Štandardní politici slúžia záujmom skrytej elity.pri moci.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.09.2017

Stále nechápeš rozdiel medzi poplatkom a úrokom a úročením.
Rovnako je rozdiel, či je niekto úžerník, alebo úrokový úžerník..

Keby boli templári takí silní úžerníci len kvoli poplatkom, tak by ich finančný systém zlyhal skor, ako by stratili moc a zlikvidovali by cez poplatky všetky kresťanské kráĺovstvá v tej dobe, čo, sa nestalo. Z tej ekonomiky sa ťažilo aj po ich likvidácií.
Dovod ich likvidácie nebol v tom, že by ohrozili vtedajšie ekonomiky Európy.

Jednalo sa o starú dobrú RKC, lenže nebola ešte tak infiltrovaná a cez templárov zabezpečovala stabilný finančný systém pre celú Európu a silný, presne ako písal Levašov. A to bolo na prekážku tým parazitom, ktorí využili bankovníctvo templárov a vložili do neho úrok, ktorý tam predtým nebol..
Poplatky a úrok nie je to samé a rakovina úrok a úročenia sa preukáže až po dlhšom čase.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.10.2017

Až tak jednoduché to zasa na tejto úrovni chápania nebolo.
Dole som to popísal predsa len trošku hlbšie.

U templárov bežalo viacero procesov naraz.
V tom nešťastnom roku iba kulminovali.
Templári ale rozhodne žiadne neviniatka neboli.
Napriek ich niektorým nesporným prínosom..

Zhora to už potom naozaj vyzerá jednoducho,
no zdola sa k tomu prepracovať je asi nemožné.
Treba rovno začať sa snažiť zhora to chápať.
V tom je 3k.

Ako náčrt, keď obraz kreslíte.
Detaily potom postupne dorobíte,
neičo i zgumujete a znova prerobíte.
Ak však nemáte náčrt, nebudú ani len proporcie..
základné miery sedieť a vy budete mať takú naivnú deckú krezbu
(i keď moźno peknú), no nie skutočné umenie-vedenie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.10.2017

Neviniatka iste neboli, ale ani takí zločinci, ako ich vykreslil ten súd, pretože tie zločiny, ktoré údajne spáchali priznali na mučidlách a tam by si to samé priznal rovnako aj ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 02.10.2017

Ale to je jasné.
Ani GP vo forme lokálnej rezidentúry generálnej prokuratúry
nemôže stádu povedať skutočné dôvody
akoženepolitického odsúdenia nepohodlnej osoby
(že by Poliakom naozaj "docvaklo" keď súdnictvo "čistia", alebo znova..?)

Tie úchylky(ak nejaké vôbec boli) pravdepodobne skôr
nemali systematický charakter. Ok..možno niektoré odnože..
Ale v takých štruktúrach sa pri tejto koncepcii riadenia spolocnosti VŽDY kumulujú už parametrami kastingu(HR) rôzni inosexuáli a proste psychopati.

Aj kvôli tomu, že na nich tak existuje automaticky kompromitujúci materiál a netreba ho pracne vyrábať. Dáš tam jedného dvoch..a tí hneď dotiahnu viacerých svojich "kamošov" z "mokrej štvrte". Potom sa to už len veze, až kým sa prestrelí a aj sedliak toho už má plné zuby.

Následne zákulisní kápovia v prípade potreby jeho rukou "spravodlivého hnevu" robia tzv. "hornú obriezku". Puč, revolúciu, "akoźeboj s korupciou", či heretikmi apod.
A´la židovský genocídno-teroristický "sviatok Purim"
Obrana parazita voči sebaobrane hostiteľa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 03.10.2017

Sorry, ale tu hru na GP s tebou hrať nebudem...
Nemožeš čakať, že tí, ktorí sa po zániku templárov dostali postupne k moci a všetko ovládli a, mimochodom ich potomkovia aj teraz vládnu, tak tí nikdy nedovolia, aby boli templári rehabilitovaní. Predsa na seba neukážu prstom..
Templári boli zlikvidovaní, pretože prekážali tým, ktorí sú pri moci aj teraz. A nie sú to žiadni hierofanti z GP.. Bránili kresťanstvo, bránili finančný systém pred parazitmi a ich nepriatelia našli sposob, ako ich zlikvidovať, a to zradou na najvyššom mieste, pápežom..
Teraz už prebieha finálna fáza, a to likvidácia toho, čo zostalo z RKC a jej nahradenie novou cirkvou NWO, to robí František a jeho ďalší spoluagenti, nahradenie kresťanov v Európe robí program imigrácie moslimov cez slobodomurárske vlády, čo nám vládnu v Európe a vo svete. Indoktrináciu do vedomia o prijatí "koránického neexistujúceho islamu", robí vaša KSB tým, ako vychvaľujete Mohameda, ako dobrého a morálneho človeka , čo je samozrejme lož.

Myslím, že práve ty toto všetko dobre vieš a aj chápeš. Je to politika vtáka Dodo, pre nás, Európanov.

http://www.white-media.info/budte_jako_dodo.html

Nebojte sa predsa historicky sformovaného islamu, predsa sa raz zmení na koránický, však ? Mohamed bol predsa dobrý a morálny človek, najbližšie k Bohu ..Kto tu šíri také články ?

Preto tá nenávisť, že Ježiš je Boh, nenávisť k RKC a preto sa judaisticko - talmudský projekt nazýva biblickým...

A preto ty máš za dogmatika, hlupáka a obmedzenca každého, kto verí ,že Ježiš je Bohočlovek, rovnako ,ako tomu verili priami apoštoli Ježiša a prvotná kresťanský Cirkev v Jeruzaleme. A preto bola aj prenasledovaná.
Kresťania neboli ochotný obetovať pohanským modlám, keď mali Ježiša za Boha, veď práve preto sa aj nazvali kresťania..

Ale vy tu večne budete raziť, že Ježiša nemali provotní kresťania za Boha, pričom existuje diela roznych cirkevných autorov spred 4 storočia a Nicejským koncilom a iné dokazy, ktoré vaše tézy vyvracajú..

Re: názor

ľudo | 04.10.2017

Áno-áno..hej-hej..zasa kva-kva-kva.
Zasa tá trafená zagágala..
Nič iné som už žiaľ asi od teba ani nemohol čakať..
"Čierna je biela a biela je čierna."
"Na večné veky a nikdy inak."

To je záverečná.
Snáď pokecáme potom,
ako stretneš nejakého pre teba vhodného exorcistu.
(obrazne povedané.. no podstata sedí)

Nestretol som tu asi nikoho, kto by bol ďalej od Boha, ako ty.
Ani tí strelení židovskí vychcálkovia a platení provokatéri.
Žiaľ..a to je na tom to tragické
Si proste normálne fetišista.
..zhrnuté, podčiarknuté - tvrdíš, že Boh, ak je,
je aj tak úplný magor
..a to netvrdia ani ateisti a ani židia.
Len satanisti..a samozrejme nejakí tí pohania medzi riadkami

Re: Re: názor

Július | 05.10.2017

Paľo a ľudo - udo, však ?

Podobnosť názorov je jednoznačná.

Re: Re: Re: názor

ľudo | 05.10.2017

Ta občas sa aj s tebou stretneme, či? :)

Re: Re: Re: názor

m | 29.09.2017

"Nepleť si lichvu a úrok, nie je to to samé."
????

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.09.2017

Ide o to, že lichva nemusí znamenať vždy úrok a v takom prípade je to značný rozdiel hlavne v čase.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.10.2017

ÁNo, presne, lichva(úžera) a úrok je to isté.
Rozdiel je iba v časovom oneskorení efektu krádeže.
Vo fázovom posuve v zmysle ekonomiky.
Okrem iného tak môžete regulovať s matematickou presnosťou vzhľadom na sociologické prahy nevyhnutné vypuknutie akoźesamovoľných kríz,sociálnych nepokojov, revolúci, vojen apod..
Od týždňov a mesiacov, až po desiatky i stovky rokov
Viď z dejín - dôvody demontáže..pádu Ríma, Peloponézska vojna, atď..

Áno, pokiaľ je úrok nižší ako rast HDP, je ho teoreticky z čoho splatiť tak, aby neznižoval reálnu životnú úroveń.
Nič to však nemení na tom, že ide o krádež toho, čo vyprodukovali ľudia a malo byť použité v 1.rade na celkové
zvyšovanie ich životnej úrovne. Počínajúc od najzákladnejších potrieb a nie luxusu jelít, ako je dnes v Západnom modeli pseudodemokracie ekonomika nastavená.

V prípade zneužívania (manipuláciou, vyhrážkami a korupciou-nepriamou i priamou) finacistami silových zložiek miestneho "štátu" ide o lúpež, na ktorej sa podielajú daní úradníci a štátni zamestnanci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.10.2017

Lichva a úroková úžera nie je to samé. Lichva može byť napríklad vysoký poplatok za obchod alebo službu.
Úroková úžera je už spatá s použitím úroku a ten sa časom násobí na základe úročenia.

Čiže poplatková lichva je menej nebezpečná a menej likvidačná ako úroková úžera.

Čiže poplatková lichva a úroková úžera je rozdiel.

Re: názor

ľudo | 02.10.2017

Lichva je aj podľa slovníkov starší výraz pre úžeru.
Vraj z nem. "leihen", či staronemeckého "leihwan"

ľudovo je to ale vo všeobecnosti vnímané rovnako.
ZLO-DEJ..ina

A ako sme sa bavili, hranica "poplatkov" a "úzery"(lichvy) je niekedy na nerozoznanie. Proste sa treba na to pozrieť poriadne.
Jedno majú spoločné: neprimeraná cena za niečo.
Kriminálna manipulácia trhom.
Vždy ide o konkrétnu situáciu.
(Inteligentný sociopat sa vždy bude nie len seba,
ale aj svoj čin maskovať.)

Vieme predsa, źe voľný trh neexistuje.
To akoby niekto povedal "voľný nôž",
alebo "voľný operačný systém".
(Open source operating system znamená niečo iné)
Ide predsa o nástroj!

Prečo sa snažíš to zamotať, vniesť do toho umelo nejasnosti?
Rozdeĺovať zbytočne tam, kde to je neprimerané?
Poukazovať na iný rozdiel mimo témy, aby si odviedol pozornosť od podstaty.. Nie je niekomu jedno, či ho podrežeš malou díkou, alebo mačetou?(s prepáčením) ide predsa o použitie zbrane, nástroja.

Keď si kúpiš, alebo vyderieš od feudála monopol a zvýšiš dedine o 40 percent cenu na chleba a oni sa začnú o život medzi sebou byť aby prežili, bo ty máš obrnencov, alebo ich presvedčíš, že "ten zákon je od boha", kto je vrah?

Re: Re: názor

Július | 03.10.2017

Pretože treba pochopiť, že templári neboli takí lichvári, aby poplatkami zruinovali stredoveké štáty, monarchie a ľud Európy, dovodom bol ten fakt, že nepoužíval úrok, teda úrokovú úžeru alebo lichvu.
Ani všeobecne neplatí, že mali príliš vysoké poplatky za svoje služby..

Re: Re: Re: názor

ľudo | 04.10.2017

Nelži.
Hoď si to do googlu
a vyhodí ti to tam spustu konkretných prikladov, štúdii, atď.
Nevyberaj si zo stoviek dôkazov 1-2 okato manipulované pseudoobhajoby na úrovni cieľovej skupiny zombidementov,
skrývajúcich svoju nahotu za kresťanstvo.
A prestaň preklínať svojimi činmi kresťanov!!!
..a ľudí všeobecne

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 05.10.2017

Hodil, aj samotný článok potvrdzuje moje slová.

"Přesto právě období, kdy tyto braktáty platily, byly zlatou érou středověku a v té době se budovalo nejvíc katedrál, pracovalo se pouze 4 dny („modré pondělí“), řemeslníci byli velmi dobře placeni i v porovnání s dnešní dobou. Podle jedné studie z Harvardu (Hermann Benjes) lze toto bezúročné období (epocha gotiky 1150-1450) považovat za jedno z nejšťastnějších období lidských dějin."

Takže, bezúročné obdobie, najšťastejšie obdobie ľudských dejín ti nič nehovorí ? Kto tu klame udo ?

A v období vrcholnej moci templárov...

Prax je kritériom pravdy podĺa KSB... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 05.10.2017

haha..ďalšia bomba de-Magógha! :D

Vrcholnej, nie však absolútnej.
Si schopný to rozlíšiť, alebo uvažuješ "len v absolútnych číslach"?
Židia vtedy azda neúžerničili?

ok..k templárskej úžere:
https://de.wikipedia.org/wiki/Templerorden
http://www.templer-wesel.de/Templer_Wesel/Die_Templer.html
https://books.google.sk/books?id=YglG73zjoRgC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=templer+zinsen&source=bl&ots=lF61k0kI14&sig=T5JVYbM1KcGfjF3m2D7ex7Sksqo&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiM5vDFw9nWAhVnJ5oKHfmLAWAQ6AEIMjAB#v=onepage&q=templer%20zinsen&f=false
https://books.google.sk/books?id=HB-zDAAAQBAJ&pg=PT213&lpg=PT213&dq=templer+zinsen&source=bl&ots=kpWujVYOyb&sig=24FFzRgqiPaGcCNGnVJhWOvGziE&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiM5vDFw9nWAhVnJ5oKHfmLAWAQ6AEITDAG#v=onepage&q=templer%20zinsen&f=false

ako sa zo začiatku ešte naoko "babrali" s tým aby úžeru maskovali, len inak ju nazvali, no postupne, ako im rožky rástli, sa s tým už vôbec netrápili:

http://www.templerinfo.de/templer/templerideale
/baenkertempler.html
https://books.google.sk/books?id=WYlTAgAAQBAJ&pg=PA116&lpg=PA116&dq=templer+zinsen&source=bl&ots=juv9iOwQHm&sig=SEwEW5Mwo8kmAJGgNaiABF_GVzs&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiM5vDFw9nWAhVnJ5oKHfmLAWAQ6AEIRzAF#v=onepage&q=templer%20zinsen&f=false
..atď..atď
a to je iba prvá strana, čo na tému prehliadač vyhodil

účtovné postupy templárov, ich postupné "drobné úpravy" a mechanizmus ich cirkevno-právnych, finančných "trikov", až po obdobie, keď im už proste z moci ustrelilo dekel..

Zo zaćiatku super myšlienka:
pomoc ekonomike,
postupne ale uź financovanie vojska vo "svätej zemi",
krížových výprav,.. masívne manipulácie politiky v nie zrovna nezištných záujmoch, atď.. pravdepodobne plná infiltrácia, kontaminácia, simbiont-infekcia prebrala kontrolu, až sa zmenila na parazita a ničila takmer vśetko naokolo

..isto..na periférii možno i zopár čestných majstrov zostalo niekde po dedinách a malých mestečkách..ale inak.. časť "majstrov" sa následne, resp. už dávno počas.. do lóžii premiestnila a ani meno..titul si nemenila..Pričom kardináli, preláti v tej dobe? jedna ruka druhú myje v miestnosti Pilátovej šikeríje? ajajáj :)

Re: Re: názor

Július | 29.09.2017

Mimochodom, Hox, kedysi si Levašova uznával, samozrejme, ja tiež nesúhlasím so všetkým, čo písal, ale v tomto mal pravdu :

Pravda o Templároch :

„…Paraziti zlikvidovali skutočných templárov, a tým zvrátili a zdeformovali podstatu toho, čo a kým bola táto organizácia. Templári prví pochopili stratégiu a taktiku sociálnych parazitov a začali ako protiváhu vytvárať svoj finančný systém a dosiahli v tejto oblasti veľké úspechy. Templármi vytvorený finančný systém sa stal oveľa silnejší ako ten, ktorý vytvárali sociálni paraziti.

Preto, keď paraziti pochopili odkiaľ fúka pre nich vietor hrozby, udreli ako prví a ako nástroj k tomu využili svojho poslušného otroka – pápeža rímskeho a ctižiadostivého, chamtivého francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného.

Templári ako prví založili banky! Po zničení templárov sociálni paraziti využili tento vynález templárov a pridali doň svoju parazitickú podstatu. A od tej doby sa kontrazbraň templárov stala verným služobníkom sociálnych parazitov…“

uo3wsrgxfhw

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek