Ako v boji za genofond ruského národa zomrel Kirjušin V. V., autor unikátnej metodiky výchovy osobnosti dieťaťa

Ako v boji za genofond ruského národa zomrel Kirjušin V. V., autor unikátnej metodiky výchovy osobnosti dieťaťa

4.1.2018

kramola.info

 

Vladimír Kirjušin bol zabitý, a po smrti očiernený za to, že rozpracoval svoju unikátnu metodiku na záchranu genofondu ruského národa, ako to sám aj hovoril. A aktívne a mohutne ju zavádzal do života v posledných rokoch života.

 

Metodika Kirjušina – to bola veľmi silná metodika, reálne schopná trhať siete, nachystané na ruských. Jednoducho ho odpratali z cesty. A posmrtne potupili. 
Na jeho lekciách sa len za dva-tri roky podával základ hudobného vzdelania, ktorý sa podľa tradičných metodík niekedy osvojuje za 12-13 rokov. Pritom každý žiak po dvoch rokoch disponoval rozvinutým absolútnym sluchom.
Jeho metodika umožnila deťom s degeneratívnymi mentálnymi postihnutiami, stať sa normálnymi.
Prebiehala rezonancia – nastupovala aktivizácia životných procesov.

V 70.-80. rokoch sa meno Vladimír Kirjušin ozývalo v celom zväze.
Učiteľ konzervatória, jedinečný znalec detskej psychológie, autor množstva zaujímavých metodík, pedagóg-novátor, človek zamilovaný do svojej profesie — v hudobnom svete malo meno Kirjušin svoj cveng: všetky deti, ktoré sa niekedy u Kirjušina učili, (vrátane tých, ktorí spočiatku nemali ani hlas ani sluch) boli neskôr bez problémov a bez skúšok prijaté do hudobných vzdelávacích zariadení.
Existovala dokonca tichá kvóta na «kirjušincov». Prichádzali za ním z celej krajiny, zapisovali sa do skupín rok, dva dopredu. Deti ho ľúbili, rodičia zbožňovali.
Ako u každého významného, neštandardného profesionála a obetavého človeka, jeho cesta vôbec nebola vystlaná ružami — oficiálne muzikantské kruhy ho neznášali, závistlivcov a nepriateľov bolo nemálo.
V hudobných a pedagogických publikáciách nešetrili prívlastkami — «šarlatán», «diletant», «hlupák»...
No táto zloba bola bezmocná — Kirjušinova popularita rástla zo dňa na deň, prúd žiakov sa nezmenšoval.
Veď proti tomu, čo je očividné, nenájdeš argumenty — každé dieťa, aj hluché ako poleno (bez hudobného sluchu), po niekoľkých hodinách u Kirjušina spievalo absolútne čisto a správne, rozpoznávalo noty, transponovalo...
V roku 1976 nastal v Moskve osobitý hudobný boom. Kirjušin, asi preto, aby spoločnosti v praxi dokázal účinnosť svojej metódy, začal sa zaoberať s prípravnou skupinou Detskej hudobnej školy Dunajevského. Jeho deti ohromovali špecialistov.
Voľne pracovali s materiálom pre hudobné školy a vysoké školy. Väčšina z detí v predškolskom veku nadobudla za jediný rok absolútny sluch.
Relácie v rádiu a televízii, vystúpenia pred vedcami, ukážkové hodiny, na ktorých deti demonštrovali svoje majstrovstvo, cesty do rôznych miest...
Zdalo by sa, že úspech pomôže originálnu metodiku zaviesť. Nie, to sa nestalo. Na jednej z lekcií vyriekla svoj «ortieľ» vplyvná byrokratická dáma:
— Všetko, čo nám predviedli, je geniálne, — povedala, — Kirjušin je rozhodne, nevšedná osobnosť, no to je jeho nešťastie. Nikto nie je v stave zopakovať to, čo robí on. A to znamená, že jeho metodiku krajina nepotrebuje.
O niečo neskôr sa objavil oficiálny dokument. Metodický kabinet Ministerstva kultúry ZSSR vo svojej recenzii oficiálne odpovedal, že knihy Kirjušina nemôžu byť vydané, pretože «autor predkladaných návrhov nepozná osnovy sovietskej pedagogiky».
A z Hlavného oddelenia kultúry mesta Moskva mu oznámili, že celá jeho metodika je protištátna, pretože jej zavedenie posilní rady nezamestnaných hudobníkov-učiteľov.
Vraj ak si žiaci osvoja celý materiál v predškolskom veku a v prvých ročníkoch, čo s nimi potom budú robiť? 

 

Z biografie V. V. Kirjušina (1940 – 2001)

Podľa programov, učebných a metodických príručiek V. Kirjušina vyučovalo vyše 600 výcvikových a vzdelávacích škôl a zariadení v Rusku, súkromne si príručky zakúpili z viac než 50 krajín sveta.
V Moskve prebiehalo vyučovanie s deťmi od 3 do 12 rokov pre účely rozvoja všeobecných schopností (intelektu, pamäti, hudobného sluchu) na základe hudobno-tvorivej výchovy. 

V priebehu takmer 40 rokov Prezident asociácie EORO (Emocionálno-obrazného rozvoja osobnosti) V. Kirjušin vytvoril, rozpracoval a prakticky odskúšal metodológiu rozvoja základných schopností dieťaťa (intelektu, pamäti, vnímania, adaptácie na nové podmienky, sústredenia, hudobno-sluchových schopností a i.) prostredníctvom jeho vzdelávacích aktivít a tvorby (konkrétne v hudobnej pedagogike).
Vo výsledku – na základe starostlivo overeného algoritmu osvojenia si hudobno-technologického jazyka hudby (vzájomného pomeru výškových a rytmických vzorov v presne stanovenej forme), na základe analýzy tisícok hudobných diel najrôznejších epoch a žánrov a objaveného frekvenčného slovníka, a tiež na základe spracovania Systému obrazov, ktoré sú pre dieťa najzrozumiteľnejšie, bola vytvorená metodika emocionálno-obrazného rozvoja a vzdelávania, s dôkladne rozpracovaným systémom cvičení.
Umožňuje osvojovať si ľubovoľnú informáciu a terminológiu ľubovoľnej zložitosti nezávisle od veku dieťaťa, a jeho prirodzených schopností, prakticky na najvyššej profesionálnej úrovni.
Pričom takéto osvojenie bolo možné realizovať veľmi efektívne, ako sa to robí na základe všeobecne prijatých prístupov. Týmto boli po prvý krát položené základy takzvanej ekologicky čistej pedagogiky, umožňujúcej realizovať vyučovanie detí vo veľkých skupinách, bez známok a domácich úloh, prakticky bez námahy a únavy a v najkratších časových úsekoch.
A obrovské množstvo vypracovaných návodov (s video aj audiokazetami, bájkami-rozprávkami, ilustráciami, omaľovánkami, atď.) umožnilo v prípade priania viesť lekcie nielen v škole, materskej škole, jasliach, ale aj v kočíku, doma, časť výučby realizovať dokonca už počas tehotenstva.
Všetky návrhy neraz prešli najdôkladnejšími expertízami štátnej úrovne, desaťročnými testami v praxi a v súčasnosti sú odporúčané k zavedeniu vo všetkých ruských regiónoch.

Vo výsledku čoho, sa z takmer 5 000 žiakov V. Kirjušina viac ako 3 500 stalo profesionálnymi hudobníkmi, okolo 200 kandidátmi rôznych vied, okolo 40 obhájilo doktorskú dizertáciu.

Ministerstvo kultúry RF prijalo príslušnými výbormi štátnej Dumy a Rady federácie program pre Detské centrá estetickej výchovy, detských hudobných škôl, a tiež boli 40 laureátmi Leninovej ceny, početnými predstaviteľmi vedy a umenia dané odporúčania všetkým vedúcim oddelení vzdelávania a kultúry Ruskej federácie k zavedeniu návrhov.
Prácu V. Kirjušina neraz (desiatky krát) spomínali v rozhlasových reláciách, v televízii aj v tlači. Už pred viac ako 25 rokmi bol prijatý štátny program mimoškolskej práce s deťmi, schválený Ministerstvom školstva ZSSR, v ktorom zaujímali práce V. Kirjušina hlavné miesto.
V súčasnosti príručky a návody putujú po viac ako 50 krajinách sveta. 

Prvý krát charakterizoval prácu Kirjušina ešte dávno akademik Kolmogorov: "Našli ste mechanizmus spustenia celého intelektu človeka".

Druhú, približne v rovnakom období, - Ministerstvo školstva:  "Autor prezentovaných diel nepozná elementárnu abecedu sovietskej hudby".

Výsledok otvorenej diskusie zhrnul Griškin V. V., prvý tajomník Moskovského mestského výboru KSSZ (1967-85). V rozhovore s Kirjušinom vtedajší stranícky šéf diskrétne oznámil: "My múdry národ nepotrebujeme".

«To je bláznovstvo, - hovorí Pasko Rakic, neurobiológ z Yalovej univerzity. – Američania si myslia, že od detí sa nesmie vyžadovať aby vykonávali zložité duševné činnosti, pokiaľ sú malí: "Nech sa hrajú; učiť sa budú na univerzite". Problém je v tom, že ak ich nebudete trénovať v mladom veku, bude sa im oveľa ťažšie učiť»*. 
Skorá stimulácia mozgu prostredníctvom hádaniek, vizuálnu demonštráciu, hudbu, výučbu cudzieho jazyka, šach, umeleckú tvorbu, vedecké výskumy, matematické hry, rukopis a iné podobné cvičenia aktivizujú synaptické spojenia v mozgu. 
Hneď po narodení sa počet nervových spojení zväčšuje s neobyčajnou rýchlosťou. Potom, približne v období pohlavného dozrievania, sa počet nových spojení zmenšuje a do činnosti vstupujú dva procesy: funkčná previerka, pri ktorej sa prospešné spojenia stanú pevnejšími, a selektívna eliminácia, pri ktorej sa likvidujú zbytočné (pre mozog! a nie pre osobu) spojenia.


Absencia intelektuálnej aktivity, nezmyselná pasívna činnosť, spomaľujú rozvoj mozgu.
Citát - Life, júl 1994:

 

Aj hudba formuje osobnosť
„Inžinierske noviny“ 8. august 1994
 

Vytvára sa dojem, že nepotrebujeme múdrych ľudí. Nie je to zveličenie. Pozrite sa naokolo. Pozrite sa na to, čo sa teraz robí s deťmi. Dojem je taký, že v Rusku existuje nejaká tajná organizácia, ktorá si dala za cieľ formovanie jednej z najhorších mentalít na zemi, založenom na lenivosti, neohrabanosti, lichôtkach, nedodržiavaní slova, krádeži a ďalších „výdobytkoch“ civilizácie.
 

Rozprávam sa s Vladimírom Viktorovičom Kirjušinom – prezidentom Ruskej asociácie emocionálno-obrazného rozvoja osobnosti. 35 rokov sa zaoberá problémami pedagogického vplyvu umenia na deti. Podľa jeho názoru, práve to má sformovať obrazné myslenie a vnímanie dieťaťa, poskytnúť mu duchovný a morálny rozvoj.
 

Na rozdiel od mnohých súčasných inteligentov Kirjušin nielen rozpráva. Ešte aj ľúbi a vie pracovať, viac než 5000 detí prešlo jeho výučbou. Ním vytvorený celistvý systém obrazov a námetov umožnil dať im výrazný emocionálny podnet. Jeho farbisto ilustrované rozprávky umožňujú ľahko a prirodzene si osvojiť ľubovoľnú, aj tú na prvý pohľad najzložitejšiu informáciu o chémii, fyzike a dokonca aj o matematike.

- Vladimír Viktorovič, a čo by malo byť základom výchovy dieťaťa?

- Len hudba. Tá, a nič iné. Veď hudba môže učiť a vychovávať všetkých. Aj embryo. Nie je to zveličenie. Verte mi, veľmi veľa rokov sa zaoberám výučbou. Nebudem menovať všetkých ľudí s veľmi zvučnými menami, ktorí ku mne vodia svoje deti a vnukov.

Hudba – to je celkom unikátny jazyk. Na jednej strane je veľmi blízky k matematike a iným presným vedám. Na druhej strane je mimoriadne emocionálnym jazykom, ktorý bezprostredne vplýva na činnosť pravej, emocionálnej hemisféry mozgu. Hudba je schopná preniknúť do človeka nevtieravo a vytvoriť silné spojenia s fungovaním oboch našich hemisfér, ktoré celkom menia vzťah človeka k okolitému svetu.

- A v čom sa prejavuje táto zmena?

- Hudba vplýva na rozvinutie takzvanej blokovej pamäti , na zväčšenie jej objemu. Veď je Vám známe, že zatiaľ využívame len 5 – 10% možností nášho mozgu. Osobnosť bude schopná plnohodnotnej tvorby v akýchkoľvek oblastiach. Deti, ktoré sa u mňa učili a vychovávali s pomocou hudby, je možné okamžite spoznať podľa ich správania, myslenia, vnímania sveta.
 

Do nášho stretnutia som od niekoľkých hudobníkov a spevákov počul o ohromujúcich výsledkoch, ktoré ste dosiahli vo výučbe detí hudbe. Niekto prekáža zavedeniu vašej metodiky?


- Najzaujímavejšie je, že nie je možné nikoho menovať. Mám jedinečný dokument, v ktorom vedúci ministerstiev vedy, vzdelávania, ekológie, zdravotníctva napísali, že o metodiku je veľký záujem. No týmto dokumentom sa zavedenie môjho systému do školského vzdelávania ah skončilo. A nie je to prekvapivé.

Súčasná tradičná pedagogika s jej triednicky-stanoveným podriadením žiaka pedagógovi, domácimi úlohami a najmä – polo-profesionálnymi kádrami, nebojím sa tohto slova, nie je schopná prijať skutočne nové spôsoby výučby.
 

Tu je elementárny príklad.

V celom svete už dávno učia deti čítať po slovách, a u nás – po písmenách. Súčasní pedagógovia sú schopní len prerozprávať učebnice, napísané múdrejšími ľuďmi, nielen že nebudú napomáhať kvalitnej novej výchove, ale ho budú všemožne brzdiť. Táto pedagogika od prvého dňa nastúpenia dieťaťa do školy rozvracia jeho dušu tým, že ho smeruje na formálne, „nabifľované“ odpovede.
 

Len prostredníctvom vzájomnej tvorivosti Učiteľa a Žiaka, prostredníctvom voľnej komunikácie medzi nimi, prostredníctvom emocionálnej zainteresovanosti dieťaťa je možné dieťa naučiť, a najmä vychovať človeka, nie ľahostajného ku všetkému: k pracovnému procesu, ku krajine, kde žije, k ľuďom okolo neho.

- A aké vy vidíte východisko? Podľa Vás väčšina súčasných pedagógov nemôže učiť a vychovávať deti. A vychovávať ich treba. Množstvo SKUTOČNE vzdelaných, duchovne obohatených ľudí v krajine sa zmenšuje priamo pred očami.

- Prvým a hlavným vychovávateľom dieťaťa je jeho matka, a základným nástrojom, ako som už povedal, je hudba. No samozrejme, nie hocijaká. Nie súčasná hudba, z ktorej podľa výskumov uskutočnených vo vedeckých ústavoch aj krysy dostávajú epilepsiu. A začínať vychovávať dieťa s pomocou hudby je potrebné ešte pred jeho narodením. Nie, nevyjadril som sa nesprávne.

V našej Asociácii sú rozpracované špeciálne audiokazety pre vnútromaternicový vývoj dieťaťa. Vplyv naň prebieha ako cez vnímanie hudby matkou, tak aj cestou priamej reprodukcie melódie, zapísanej na magnetofón, prostredníctvom špeciálnych pásov s prehrávačmi. Na Západe začínajú byť takéto pásy stále viac rozšírené, pretože tieto od prvých momentov života dieťaťa začínajú špeciálne skomponovanými melódiami formovať jeho obrazné myslenie. Absolvovanie kurzu takejto výučby sa prejavuje približne po troch rokoch. Deti sa začínajú produktívnejšie učiť cudzie jazyky, rozvíja sa u nich absolútny hudobný sluch, aj to, čo voláme hudobným myslením.

- Vladimír Viktorovič, posledná otázka. A čo budete robiť, ak vaše metodiky predsa len nezískajú podporu?

- Vytvorím Stranu ochrany detí. Nesmejte sa. Verím, že ju dokážem vytvoriť, a bude mať väčší úspech ako Žirinovského.

 

Ako metodiku Kirjušina očiernili a pochovali spolu s jej autorom

Veď ak nezachránime genofond národa, čakajú nás také kataklyzmy, v porovnaní s ktorými bude Černobyľ úplná maličkosť.“

Vladimír Kirjušinvychovávateľ embryí. "Sovietska Baškíria (Советская Башкирия)" 25. januára 1994.  

Teda bol pedagóg-novátor, Kirjušin Vladimír, bol ním vytvorený usporiadaný systém na zachovanie genofondu národa a východu z hlbokej jamy.
Aký bol jediný a účinný spôsob, ako navždy zahrabať tohto nadšenca, a odstrániť spred očí túto jeho metodiku? Tým skôr, že sa Kirjušin vďaka neskrotnej energii už začal domáhať zavedenia jeho systému aj do štátneho programu vzdelávania? Na konci 1990-tych rokov podľa nej pracovalo už viac ako 600 škôl v Rusku.
Zabili ho, a vo všetkých prostriedkoch masovej informácie o ňom v roku 2001 rozšírili pedofilne prifarbenú informáciu.
(...) Vo všeobecnosti nás opäť raz odepsali, podhodili nám bábiku, a my sme ju dychtivo schmatli. Skutočne nás odepsali. Spoločnosť, úbohé ruské deti, mali s pomocou metodiky Kirjušina šancu začať sa vyhrabávať z toho dusivého podzemia, kam nás hodili jeľcinovci, čubajsovci, gajdarovci, so svojimi zaoceánskymi a blízkovýchodnými pánmi.
Systém s pomocou celkom neveľkých prostriedkov pochoval skvelú "metodiku opätovného počlovečenia" našich detí. Očiernil a jednoducho tupo predložil štandardný súbor kompromitujúceho materiálu – pedofilnej pečiatky pre naše podvedomie. Pochoval v priamom zmysle, spolu s jej zakladateľom Vladimírom Kirjušinom.
Aj keď poznáme celý tento príbeh a chápeme, čo a ako, je pre nás teraz veľmi ťažké zbaviť sa dojmu čohosi nečistého. Podvedomie aj tak prevláda, zaberá 90 % myšlienkovej činnosti človeka.
Vedomie nám hovorí – Chcú z nás urobiť biorobotov! Z našich detí už úspešne vyrábajú "zombi", už takmer 20 rokov. Škola, televízor, médiá, štát, všetci sa usilovne zaoberajú len tým. Rastie už druhé pokolenie debilov bez znaku božej iskry...
Všetko dobré sa ohovorí, pošliape, a stále menej zostáva ľudí, ktorí sú vôbec schopní rozlíšiť skutočného nepriateľa a rozoznať zlo.

Vražda sa udiala 27.2.2001. A potom ho ešte aj obvinili z pedofílie. Posmrtne.

K vražde sa priznal 32 ročný Roman Adrianov. Narodil sa 15.8.1969. Absolvoval liečenie v psychiatrickej klinike Jakovlenka v Čechovskom okrese Moskovskej oblasti. Bol súdený za vraždu a odpykával si trest vo väzení. Tam sa mal zoznámiť s Kirjušinom. 29.3.2001 bol zadržaný v dedine Pavlovo v moskovskej oblasti. Priznal sa k vražde Kirjušina aj jeho žiaka. Ukázalo sa, že pred niekoľkými dňami spáchal ešte jednu vraždu. Pravdepodobne bolo všetko naopak. Adrianov bol zadržaný za inú vraždu, ktorú spáchal niekoľko dní predtým, v mieste svojho pobytu, v Jegorjevske. Po rozhovore s vyšetrovateľom sám porozprával o tom, že pred mesiacom zabil aj Kirjušina.

Kedy sa mali títo dvaja zoznámiť? Kirjušin bol vo väzení (netajil sa tým, vraj to bolo za ostrý jazyk) niekedy medzi rokmi 1975-80, jeho vrah mal vtedy 6-10 rokov. V tom čase sa mali zoznámiť vo väzení?

Z internetu: „Počas vyšetrovania a na súde sa všetkých rodičov pýtali, či si nenechával ich deti po vyučovaní, či sa ich nedotýkal, nedával im sladkosti a všetko možné... Nikto im neposkytol svedectvo, naopak, všetci rodičia hovorili, že Kirjušin je Boh:) A skutočne to tak aj bolo.“

 

Meno Kirjušina nateraz nie je očistené, a zrejme sa tým ani nikto na oficiálnych miestach nezaoberá. Čitateľ nech si urobí záver sám, či sú informácie o jeho pedofilných sklonoch pravdivé, alebo umelo vyfabrikované. Môžete veriť oficiálnym informáciám, a môžete sa nad príbehom zamyslieť s tým, že použijete Kristovo: „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?“ (Matúš 7:16).
 

 

Ako na to?

Príklad postupu:

Cvičenie sa učí naspamäť podľa sluchu, bez manuálu, (najskôr "s chlapcom", potom "bez chlapca"), najlepšie zrána, so spevom pri reproduktoroch tak, aby si ho potom celý deň (alebo dva) "priadol" popod nos sám, bez chýb, najlepšie počujúc (v pamäti) orchester a chlapca (dávať pozor, aby sa do toho nedostali nejaké náhodné chyby a aby si to nezapamätal s chybami, nájsť spôsob, ako preveriť v priebehu dňa, že všetko spieva správne, potrebný MP3 formát alebo mobil, nespievať pasívne, nespievať hocičo, len správne!).
Čo znamená "správne", "bez chýb"?
Maximálne presne, nakoľko to umožňuje sluch a pamäť. Spočiatku je možné spievať falošne, netrafiť sa presne do všetkých nôt, t.j. spievať tak, ako to umožňuje netrénovaný sluch, to nie je hrozné, snažte sa aspoň správne nazývať noty, t.j. ak sa spieva "do", snažte sa spamäti spievať "do", a nie "la".
Byť maximálne pripravený a sústredený, nerozptyľovať sa.
Časom sa budete podľa sluchu stále presnejšie a presnejšie triafať do nôt.
Trénuje sa správne zameranie a kvalita pozornosti.
Večer prvého dňa alebo na druhý deň ráno je potrebné naučiť sa aj noty cvičenia (ako vyzerajú v manuáli) tak, aby si ich počas spevu vedel vizuálne predstaviť so všetkými dĺžkami, krížikmi a béčkami.
Na druhý deň opakovanie spevu s tým, že si predstaví noty, zapísané do notovej osnovy.
Takto sa melódia spolu s notami a orchestrom usadí v hlave lepšie než akýkoľvek "hit".
Okrem toho je pre hudobníka nesmierne dôležitý návyk vizuálne si predstaviť a zapamätať noty.Rozvinutá predstavivosť je prospešná pre všetkých, nielen pre hudobníkov a umelcov. Aj šachisti hrajú, trénujú v predstavách, bez dosky.
Zo začiatku je to celé náročnejšie, no je potrebné robiť to s radosťou, a neponáhľať sa, nenaháňať sa.
Nech to bude spočiatku pomalšie, a každé cvičenie zaberie niekoľko dní. Neskôr to pôjde ľahšie, akoby "samé".
Vyčleniť si na to čas, opakovať jedno, dve "staré" cvičenia, aby sa nezabúdali ani v speve, ani v predstave nôt.
Na "prvý deň" je lepšie neopakovať "staré" cvičenia, zaoberať sa len nácvikom nového.
Takto som sa naučil 21 cvičení. Trvalo mi to takmer dva mesiace.
Výsledok – mnohé noty sa začali "spievať" samé, len čo som sa na ne pozrel.
Počujem melódiu – a som schopný ju zapísať do nôt (zatiaľ nie celú a akúkoľvek).
T.j. tieto sluchové cvičenia robia svoju prácu, a ako diktát môže poslúžiť hocičo iné.
Rozšíril sa vnútorný zvukový priestor (neviem, ako to ináč nazvať).
Začal som lepšie počuť cudzí jazyk, všímať si intonáciu, náladu človeka podľa hlasu, kedy klame.
Chcem vedieť, čo mi dá absolvovanie celého kurzu. Som si istý, že nič zlé, no čo neočakávané poskytne.
Dal som si záväzok – v najbližších rokoch v každom prípade plnohodnotne absolvovať celý kurz, no bohužiaľ zatiaľ mám dôležitejšiu prácu, ktorej sa musím venovať.
Sotva zvládnem celý kurz za rok, ale po častiach, po niekoľko cvičení počas "svetlých" období, to je plne reálne.
Hoci bez prestávok, na jeden krát, môže poskytnúť výraznejší a viditeľnejší efekt
Preto to nie je "len naučenie sa hŕby melódií". Záleží na tom, ČO sa učíte a AKO sa učíte.
Som si istý, že úžitok je nepochybný, aj kvartu (interval) nadol a nahor ľahšie vytvoríte aj skladať sa bude s takým naladeným jemným zvukovým, melodickým a rytmickým citom pravdepodobne ľahšie.
Mimochodom, v priebehu učenia sa mi po krátkej dobe prisnila séria doteraz nezabudnuteľných snov, v ktorých som dirigoval symfonický orchester. Cítil som zvuk každého nástroja v orchestre, nič som nevynechal, každú nuanciu hudby som precítil. Ráno a sčasti aj cez deň vtedy vo mne znel ten orchester. Každú noc niečo nové.
Bola to hudba, ktorú som nikdy predtým nepočul. Skomponovaná! No pre mňa príliš náročná na zápis.
Áno, ešte jeden technický detail – nepoužívať nasúvacie slúchadlá - poškodzujú sluch.
Slúchadlá, ktoré sa dávajú na uši, a nesmie prehlušovať šum ulice, ak áno, nájdite si iné miesto.
Doma - reproduktory.
Sluch sa nesmie napínať.

 

Vasilij Lyčkovskij (pokúša sa sústrediť dielo V. Kirušina)

Moje otázky...

...takmer celý prehľad metodiky V. Kirjušina bol osvetlený v TV (okolo 40 relácií), v tlači (vyše 80 článkov), špeciálnych vydaniach aj v rozhlase.

V 70.-80.-tych rokoch bolo meno Kirjušina známe v celom Zväze.

  1. Wikipédia o ňom neobsahuje absolútne žiadne informácie.. PREČO?

  2. Internet - nenachádza Kirjušinove fotografie, okrem 2-3, pár kilobajt... PREČO tam VÔBEC nie sú?

  3. Zo 40 relácií, nasnímaných v tom čase TV sa objavil len jeden Hudobný stánok. Kde sú ARCHÍVY?

  4. Z 80 publikácií na internete nájdete len 17.

  5. Videoseminár pre pedagógov (vedie V. Kirjušin) – 7 kaziet. KDE?

  6. 350 majstrovských diel hudobnej kultúry na 19 kazetách (na internete len DVE)

Kde je zvyšok?

Momentálne vediem prácu ohľadom vyhľadávania a štrukturalizácie dedičstva Vladimíra Kirjušina. V blízkej dobe bude zverejnených 13 video záznamov s dvomi skupinami detí, pozbieraných, takpovediac z ulice. Metodika výučby je jednoducho fantastická. Bude playlist.  

Pripravuje sa PDF-kniha s nájdenými publikáciami o V. V. Kirjušinovi a jeho metodike emocionálno-obrazného rozvoja 

Pripravuje sa multimediálna PDF-kniha "Vladimír Kirjušin. Intonačno-sluchové cvičenia" s 158 cvičeniami (obrázok + audio).

Prebieha práca nad vytvorením 158 video-lekcií.

Hľadá sa 350 diel "Kirjušin V. V. Kolekcia majstrovských diel klasickej hudby na 19 kazetách".

Ak máte akékoľvek poznatky, materiály o V. V. Kirjušinovi a jeho metodike, prosím napíšte na súkromnú adresu alebo na mail infobazasm@list.ru

S úctou - V.L.

 

Kde hľadať

Veľa materiálov od Kirjušina na jednom mieste je na youtube, na kanále Олег Андреев.

Odkazy na materiály - pdf, mp3 a pod. nájdete pod videom

https://www.youtube.com/watch?v=q2a9eIiea7Y.

Rôzne pozbierané materiály:

https://vk.com/club86275504

https://cont.ws/@infobazasm/755448

https://yadi.sk/d/RbVLpZ4f3JuqvN

http://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=20&t=2979&start=0&sid=47830018462ee003096826ddd1c1ab1e

 

Diskusní téma: Ako v boji za genofond ruského národa zomrel Kirjušin V. V., autor unikátnej metodiky výchovy osobnosti dieťaťa

Poučit a posílit těhotné

vlček | 10.01.2018

Poučit a posílit těhotné se snažil před mnoha lety Vlastimil Marek. Stahněte si na adrese: http://www.baraka.cz/Marek/pdf.htm jeho knihy a jeho rady vstřebat. Přeji sílu ve výchově skutečných a lidsky silných dětí.

Kirjušinův příběh

eM | 09.01.2018

Proti tomuto je většina věcí které vím o světě jen takové škádlení mezi světlou a temnou stranou. Tohle je ZLOČIN NEJVĚTŠÍHO KALIBRU!!!
Kdyby nebyla noc tak si zanadávám nahlas.

Moc přeji všem aby se podařilo najít co největší část díla, nejlépe celé. Aby se tento poklad dostal tam kam má, k našim dětem. Jakmile bude možnost tohle ucelené dílo přeložit, Hoxi, bude ta možnost se tu na to taky složit? Najde se překladatel ochotný na tom pomoci?

super vec

Perun | 08.01.2018

Tak zaujímavý prístup.

Aj v starých školách rôzne po svete venovali hudobnej výchove väčšiu pozornosť, známe sú aj názory na to napr. Pythagora či Platóna.

Tam niekde je smer, ktorým by sa aj naše súčasné školstvo malo uberať. Na úkor napr. matematiky, a aj matematiku následne spojiť s hudbou, ako to robil napr. ten Pythagoras. No len to by sa aj celá spoločnosť musela zmeniť, lebo dnes takéto zameranie "nie je praktické". (ako napr. angličtina či počítačová gramotnosť, teda školstvo ako výroba biorobotov a nástroj odľudšťovania).

dakujem za clanok

h | 07.01.2018

na internete som o V.K. nenasel zhola nic!!Kirjušin zjavne robil niečo velké..

Pedofil nejlepším učitelem:)

Fx | 06.01.2018

to je možné jen v Rusku:)

Komunitní financování - překlad

Lada | 05.01.2018

Nedaly by se materiály od Kirljušina přidat také do komunitního financování? Vidím to jako hodnotné dílo a rád bych na jeho překlad finančně přispěl. Třeba se přidají i další.

Re: Komunitní financování - překlad

K | 06.01.2018

S financováním bych se také přidal. Návod pro českého člověka by byl přínosem. Jak a s čím začít. Zřejmě bod jedna bude naučit se rusky. Má už někdo, prosím, vypracovaný postup?
Rád bych se také zeptal, jestli nevíte zda se o Kirjušinovi nezmiňuje také někdo z kolektivu VP? Případně jaké stanovisko k tomuto pánovi a jeho učení mají? Sleduji Pjakina, Velička, Zaznobina a zatím jsem zmínku o tomto způsobu rozvoje člověka neslyšel a přitom podle popisu mi to přijde jako fenomenální způsob jak se stát člověkem a nadobýt schopnost k lepšímu střebání DVTR a KSB.

Re: Re: Komunitní financování - překlad

Kirjušin | 06.01.2018

Článok o Kirjušinovi bol uverejnený aj na zakonvremeni.ru., ak tento web poznáte, a bola mu pridelená 1.-vá, svetonázorová priorita. Bol tam uverejnený prepis rozhovoru z rozhlasu, ten bol už uverejnený aj tu, link je nižšie.

Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

K | 06.01.2018

Nezlobte se, ale Vaše odpověď mi není jasná. Pročetl jsem si definici první priority řízení, tj. světonázorová. Kde se mimo jiné píše, že se v této době odhaluje díky zákonu času to, co bylo dříve pro lidi skryté. Přepis rozhovoru jsem také přečetl. Mám tomu rozumět tak, že když Kirjušina označili 1.prioritou, tak je to negativní označení jeho práce a jedná se o manipulaci z jeho strany?
Anebo naopak někdo využil 1.prioritu v boji proti Kirjušinovi aby byl umlčen, protože rozvíjel lidský potanciál?

Re: Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

kirjušin | 06.01.2018

To znamená, že význam tých informácií, ktoré podáva, sú ocenené prvou prioritou. Súvisí to s celkovým pohľadom na svet. Bežne si ľudia myslia, že hudba má len zabávať, rozptýliť, nepripisujú jej žiadny väčší význam. No Kirjušin ukázal a dokázal, že je význam je ohromný, a jej pôsobenie môže byť využité ako na rozvoj osobnosti a ľudstva vcelku, tak aj na jeho porobenie, čo sa aj aktívne využíva.

Re: Re: Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

K | 06.01.2018

Děkuji za odpověď.

Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

JaroX | 06.01.2018

Pri počúvaní audio-nahrávok som si všimol zvukové deformácie - prasknutia, "vlupy", šum, zmenu hlasitosti. Ak má hudba tak výrazný vplyv aj na vývoj plodu v maternici, istotne by bolo vhodnejšie púšťať takúto hudbu, ale už s odstránenými deformáciami, alebo ešte lepšie - novo nahratú v modernom štúdiu podľa pôvodnej technológie. Neviete náhodou, či Rusi neuvažujú o novom vydaní, prípadne, ak máte možnosť, by ste sa mohli opýtať na zakonvremeni.ru?

Re: Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

Pavel | 07.01.2018

To je dáno kvalitou záznamové techniky, kterou měli v té době k dispozici. Vady se dají odstranit (do jisté míry), poškozená dynamika už hůře. Můžu to zkusit, nicméně oprava všech 158 nahrávek by zabrala ohromné množství času.

Re: Re: Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

JaroX | 07.01.2018

Áno, aj ja sám som sa trochu hudobným záznamom a odstraňovaniu chýb venoval, ale ... podľa mňa tu nemá zmysel riešiť 1-2 nahrávky. Ak sa v Rusku dvíha spoločenské povedomie ohľadom seba-riadenia a začali sa venovať aj Kirjušinovi, tak by stálo za otázku na tých, čo sa týmto už venujú - či uvažujú o znovu-nahratie nahrávok. Samozrejme, musel by to robiť profesionál a ruský človek, ale hádam sa v kolektíve, ktorý sa týmto začal venovať, taký nájde (v Rusku, nie tu u nás). Proste niečo podobné, ako MyTechnoLab https://www.youtube.com/watch?v=s_VWw3F-iJ0

Re: Re: Re: Re: Komunitní financování - překlad

Nahrávky | 07.01.2018

Momentálne musíme byť radi aspoň za tieto nahrávky. Nové vydanie je určite v nedohľadne.
Čo sa týka prekladu prác Kirjušina, určite by to bolo zaujímavé, prínosné a užitočné, no na to by bola potrebná ďalšia občianska iniciatíva, tu na to určite nie je čas. A bolo by vhodné, aby sa tomu venoval niekto, kto sa v hudbe aspoň trochu vyzná.

My sme malí muzikanti

rado | 04.01.2018

Zhliadol som jednu lekciu V.Kirjušina a ihneď mi napadlo, že je to ako v My sme malí muzikanti. Je to ca 10-dielny seriál pre deti s Jozefom Krónerom v TV zo 70.-tych rokov. Nepochybne to bol pokus o niečo podobné, nemyslíte?

Spôsob výučby

Paulo | 04.01.2018

Pozrel som si videá ako učí deti a príde mi to dosť hmmm, drsné? Neveril by som že môže mať práve takouto metodikou také skvelé výsledky.
Aký máte na to názor vy?

Re: Spôsob výučby

JaroX | 05.01.2018

áno, aj ja som bol zprvu šokovaný agresívnym spôsobom výuky... ale po úvahe som presvedčený o tom, že to robil, aby deti zaujal, vyľakal a následne im pomohol strach prekonať. Strach... to je to, čo sa ľudskej civilizácie zmocnilo a čo nám najviac bráni vykročiť na cestu k ľudskosti a k Bohu. Jasne je to vysvetlené napr. v Star Wars - keď už je v tebe nadpriemerne veľa talentu/sily/miery, buď v tebe prevláda láska (Jedi, žreci) alebo strach (Sith, znachari). A tu som prišiel k myšlienke, ktorá bola nedávno opäť riešená na hlavnej diskusii a nad ktorou som uvažoval aj ja - kto je GP, kde sa nachádza, ako vyzerá. Nesúhlasím s názorom, že GP sa pohybuje medzi obačajnými ľuďmi, že vyzerá ako obyčajný človek, že sa maskuje obyčajným oblečením, účesom a obyčajným nenápadným zamestnaním. Toto pasuje na žreca a nie znachara, ktorý si chce uchovať znalosti a moc. Preto GP v samoobsluhe ani v knihovni upratovať podlahu nenájdete...

O Kirjušinovi som doteraz nevedel. Ďakujem za článok :)

Re: Re: Spôsob výučby

Cico Ciciak | 06.01.2018

A ako vyzerajú, a kde sa pohybujú - nedopovedal si.

Podľa mňa, ak by nevypadali ako ľudia, tak by sa im ťažko skrývalo (to by museli žiť jak Majster Splinter :) )

A tiež si myslím, že dobre skryť sa dá aj v dave, ale oni budú žiť skôr ako stredná trieda, pravdepodobne nie v činžiaku. :)

Ale prečo by niekto z GP nemohol "brigádovať" aj ako napr. upratovačka? :)
Možno ich to práve neskutočne vzrušuje (majú z toho silné orgazmické stavy), keď z takejto nízkej úrovne vidia, ako sa menia tendencie vo svete podľa ich želania.
Jednoduché riadenie v podobe vydávania priamych rozkazov z imperátorského kresla, keď by všetci ich podriadení lojálne a promptne plnili ich rozkazy, by ich možno vôbec nevzrušovalo, možno by ich naopak neskutočne nudilo.

Re: Re: Re: Spôsob výučby

JaroX | 06.01.2018

1. Cico, pozri si celú sériu Star Wars, ja som ju videl kedysi dávno, "rozhádzanú". Až nedávno som videl všetky filmy pekne za sebou.
2. GP si vyberá také miesta prebývania, kde sa cíti bezpečne, lebo sa bojí smrti. A preto ho nenájdeš ani v nákupnom centre robiť bežnú robotu, ani na imperátorskom kresle...

Re: Re: Re: Re: Spôsob výučby

Tulo | 12.01.2018

Suhlasim s cicom. Ak si videl star wars tak si pozri vztah medzi lordom vaderom a sidiusom. Vader ako vykonna moc, vsade na ociach, je velitel, ma cool masku, je bigboss. A sidius sa ukaze len v 6 na konci, len ciernych handrach ako nejaky chudak dedo. Nema potrebu dokazovat svoju vinimocnost a neplytva svoju energiu aby sa dakde ohanal svetelnym mecom. A to iste gp on moze srat na bohatstvo, okazlosti, vystrednosti. Vobec by som sa necudoval ak si anonymne sem tam vykonaju beznu pracu na pobavenie sa v akych srackach ziju ostatny. A po to druhe, ja si myslim ze tej smrti sa neboji. Nemozes vladnut strachom lebo ta zvrhnu, znicia. Vsetko je o stabilizovani. Vsetko ako v realnom zivote. Napriklad sef tvojej firmy. Nevladne ti strachom a nie je dosrany ze ho zajtra zabijes a prevezmes jeho firmu. Lebo vie ze ty ju riadit nevies a ak by si spravil o chvilu ju znicis, tak pracujes lebo to dobre vies, dostavas pravidelne vyplatu a koniec koncov robis to x rokov a obaja spokojny

Re: Re: Re: Re: Re: Spôsob výučby

JaroX | 12.01.2018

1. Darth Vader tú masku nemá len tak... Luke Skywalker po transformácii na Sith-a ju nenosil, kým neprehral súboj s Obivanom-Kenobim. Je logické predpokladať, že ak by ten súboj neprehral a neutrpel tie popáleniny, tak by "cool masku" nenosil. Nemyslím si, že by ktoréhokoľvek Sith-a zaujímalo, či jeho oblečenie ostatní považujú za cool alebo nie.
2. Sidious bol Sidiousom už od 1. časti, keď pôsobil ako senátor Palpatine (http://sk.starwars.wikia.com/wiki/Darth_Sidious). Počas celej filmovej série Sidious neriešil voľbu medzi dobrom/láskou a zlom/strachom, vždy bol Sidiousom, len spočiatku bol k ľuďom navonok milý a ľudia mu to "žrali".
3. Rešpektujem tvoj názor, ale ja som čím ďalej presvedčený, že som udrel klinec po hlavičke - GP sa narodili ako veľmi nadaní ľudia, ktorých sa zmocnil strach zo smrti a robia úplne všetko, aby žili čo najdlhšie. Satan/Iblis im pomáha vyhnúť sa smrti a oni robia na planéte Zem jeho politiku. (tu je zaujímavé uviezť možnú súvislosti s novými vyjadreniami Pjakina ohľadom ruského konceptuála, ktorý bol nedávno vážne chorí, absolvoval náročnú operáciu a teraz sa zdá, že sa obracia proti Putinovi... ale... musím si počkať na titulky).
4. Odporúčam si pozrieť video: http://leva-net.webnode.cz/products/motivace-globalniho-prediktoru/
5. Ten záver so šéfom mojej firmy máš úplne zle - nabudúce skús písať o sebe alebo všeobecne známych ľuďoch, nie o niekom koho vôbec nepoznáš :)

SOLFEGGIO FREKVENCE

ferroid | 04.01.2018

používal ladění v dřívějším formátu - SOLFEGGIO FREKVENCE

Re: SOLFEGGIO FREKVENCE

asdf | 06.01.2018

tj. na 432Hz misto 440Hz? To je take zajimave tema a mozna v tom je skryt ten podstatny rozdil v pusobeni ruzne hudby na mozek.

Re: Re: SOLFEGGIO FREKVENCE

těch frekvencí je povícero, ale jsou skvělé | 08.01.2018

solfeggio frekvence
výborný popis:
http://poutnicicasem.blog.cz/1701/tajemstvi-solfeggio-frekvenci
doporučuji:
https://youtu.be/fVgWbLUkgY4
Solfeggio Frequency 528 Hz DNA Repair "Hymn to St. John the Baptist" for Meditation and Healing

Zde je šest hlavních "solfeggio frekvencí" s dominantním druhem pozitivní atributace:
396 Hz - navozuje osvobozující stav od viny a strachu,
417 Hz - stimuluje schopnost rychlejšího a efektivního rozhodování a přizpůsobení se změnám,
528 Hz - stimuluje velmi pozitivní účinky v oblasti lidské DNA (procesy sekvenčních oprav),
639 Hz - harmonizuje mezilidské vztahy,
741 Hz - stimuluje intuici a pomáhá nalézt správná řešení v klíčových životních situací,
852 Hz - napomáhá návratu k "duchovnímu řádu".

Frekvence "432 Hz" je také známa jako "Verdiho A". Jde o alternativní tóninu, která je matematicky konzistentní s jedním ze základním kmitočtů Vesmíru, jež podporuje projevenou formu Života. Hudba, která je primárně postavena na frekvenci "432 Hz", vysílá příznivou léčebnou energii

V současné době má "solfeggio škála" celkem sedm vzestupně přiřazených pomocných slabik (Do - Re - Mi - Fa - So - La - Si). Ovšem původní originální rozsah byl tvořen šesti unikátními slabikami tohoto druhu - (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Slabiky této stupnice byly převzaty z již citovaného "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" - viz doporučená skladba

Více zde: http://www.dosvetla.cz/odkazy/terapie-hudbou/

Re: SOLFEGGIO FREKVENCE

Jox | 06.01.2018

otazka na toto. A co balalajka? Môj uciteľ hry na balalajku hovoril pred rokmi, že čierny otec vo vošingtone nejal zakázať predaj a dovoz balalajok prave preto, že ich frekvencia naladenia prebudza človeka... Ked mám balalajku dobre naladenú, deti ju milujú, stači hrať jednu melodiu stale dokola, nemusim nic zložité. Budte zdraví a vsetko dobré

Re: Re: SOLFEGGIO FREKVENCE

eM | 09.01.2018

Hergot já jsem si říkal proč dcera, která to obvykle u něčeho jen tak neříká, po tom co uslyšela Balalajku řekla "tati tu si můžeme koupit?"

. . .

stary | 04.01.2018

Pan Boh zaplat Vam za ten clanok.Ja som mu veril.

je to hruza

DAGMAR | 04.01.2018

to vrazdeni davove elitarniho systemu je bez hranic.Vsecny oblasti lidske cinnosti jsou jim zasazeny. Kdyz zavrazdili George Lakhovskeho, ktery sestrojil oscilator mnohocetnych frekvenci, kterym lecil rakovinu a jine choroby, tak zmizel 1m3 jeho dokumentu a zapisku. porad stejne schema aby se dav udrzel v nemoci, v debilite a zombiovskem mysleni.Mirko Beliansky lecil rakovinu, aids a jine a policie delala zatahy az do pokoju pacientu a kradla jim leky z nocnich stolku. 80 lety Mirko belijansky zemrel z vycerpani. a takovych jou tisice. Do teto kategorie patri i vrazdy vudcu, kteri skutecne vedli svuj lid le svobode a samostatnosti. Za vsechny Patrice Lumumba a Thomas Sankara

Re: je to hruza

Cico Ciciak | 05.01.2018

S takýmito (dez)info by som bol trochu opatrnejší.
Mimochodom, rakovina a ostatné závažné civilizačné choroby majú svoje objektívne príčiny (obvykle ide o nevhodný životný štýl a stravovanie).
Rakovina je jeden z prejavov celkovo chorej západnej spoločnosti.

Re: Re: je to hruza

Fx | 06.01.2018

To jakože ve zdravé východní společnosti rakovina není:) Cico ty budeš diagnoza sám o sobě:)

Re: Re: Re: je to hruza

Cico Ciciak | 17.04.2018

Určite je - ale tam ju najskôr spôsobujú iné príčiny (nízka životná úroveň, špina a pod.), len asi nebude tak rozšírená ako na západe.

Prvý článok ku Kirjušinovi

kirjušin | 04.01.2018

pre tých, ktorí nečítali, http://leva-net.webnode.cz/products/vladimir-kirjusin-bitva-za-genofond-naroda/

skladby od p. Kirjušina na Uloz.to

honzik | 04.01.2018

Len dokladám, že súbor skladieb a MP3 súborov od p. Kirjušina je možné stiahnuť z databázy uloz.to (nájde to ako vyhľadávacie heslo Kirjušin - hudobné cvičenia a knihy).

Re: skladby od p. Kirjušina na Uloz.to

Míra108 | 03.06.2018

Ke skladbám od Kirjušina jsem nalezl také tyto dva Youtube odkazy na prvních 8 lekcí (4 a 4). https://www.youtube.com/watch?v=zCIeKZUEzyA a https://www.youtube.com/watch?v=Q2BojbOPrnk . Dali si tu práci a k melodii a zpěvu doplnili notový záznam a text (do re mi la la ... atd). Je pak snadné takto trénovat. Zrovna jsem u 4 lekce a je to pro mně překvapení, kolik se u toho tréninku zažívám spokojenosti a radosti. Chlapec zpívá s přehledem, ale zopakovat to po něm chce opravdu trénovat. Všechny skladby jsem si z Uloz.to stáhl. Je tam i dokument PDF s notovým záznamem všech skladeb, ale bez doprovodného textu zpívaných slabik.

veľmi zaujímavé

nik | 04.01.2018

Vďaka za podnetný článok, verím, že sa im jeho dielo časom podarí skompletizovať.

Dozat

Petr H. | 04.01.2018

Jaký je rozdíl mezi tím učit se noty s názvy cé-dé-é... a do-re-mi-... ??

Re: Dozat

ráďa | 04.01.2018

Označení not se např. v anglické literatuře jemně liší - my máme "H", oni mají "B". Solmizační slabiky jsou univerzální, nepletu-li se.

Re: Dozat

Pe-tri | 04.01.2018

Hudební oktáva popisovaná pomocí do-re-mi ... lépe koresponduje s planetární oktávou ...
P.

Re: Dozat

jardob | 04.01.2018

Pri speve by to bolo samé "ééékanie", je tam príliš veľa éčok. V solmizačnej stupnici je viacej druhov samohlások, naviac harmonicky zostavených do slabík, aby reč tiekla ako mlieko, bez zadrhania na spoluhláskach. V týchto skladbách sa používa rovnaká solmizačná slabika aj na zvýšené a znížené tony (krížik, béčko).

Na uložto som nahral zoznam všetkých 158 skladieb, ako jednotlivé mp3 súbory zbalené do rar súboru. Sú tam aj noty v pdfku.
https://uloz.to/!HOZlXTfDj6O2/vladimir-kirjusin-hudobne-cvicenia-rar

Re: Re: Dotaz

Johanka | 04.01.2018

...ďakujem za voľné sprístupnenie skladieb a kým som čítala článok s diskusiou, už som mohla počúvať stiahnuté skladby. Prajem všetko dobré a nech sa darí.

Re: Re: Dotaz

openeyes | 04.01.2018

Ďakujem za pomoc pri spoznaní geniálneho Človeka a jeho diela s ďalekým dosahom. Chcem poprosiť: nejaký odkaz na hudbu pre tehotné by sa nenašiel? Budúce mamičky sú "časovo limitované" a určite sa tomu potešia.

Re: Re: Re: Dotaz

KL | 04.01.2018

Mali by na to postačiť tie isté cvičenia, reproduktor blízko bruška (alebo vraj sú nejaké špeciálne pre tehotné, neviem), hudba by nemala hrať silno. Časovo by malo postačovať 15 min denne. Už neviem presne miesto, kde som to čítala, ak k tomu niečo ešte nájdem, napíšem. To, že sa jedná o tých 158 cvičení vyplýva aj z prvého článku o Kirjušinovi, link je vyššie. Chlapec, čo ich naspieval, počúval ich prvé vydanie, kým bol v brušku.

Re: Re: Re: Dotaz

Lekno | 05.01.2018

Davnejsie z internetu som downloadoval nasledujuce (mozno este existuju niekde):
- Baby Brain IQ & EQ Booster
- Baby Einstein - Art Time Classics
- Baby Einstein - Baby Bach
- Baby Einstein - Baby Beethoven
- Baby Einstein - Baby Mozart - Concert For Little Ears
- Baby Einstein - Vivaldi
- Baby Einstein - Classical Animals
- Baby Professor
- Beautiful Babies - Baby Dreams
- Build your baby's brain 2 - Through the power of Mozart
- Mozart Makes You Smarter - Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
- Music For Babies
- Music for Mama
- Shamindra - Baby Massage
- Simon Cooper - Mother & baby
- The Mozart Effect - Music Forr Babies - Nighty Night
- The Mozart Effect For Children - Mozart To Go
- The Mozart Effect - Music For Moms and Moms-To-Be
a vcera som vdaka info z horeuvedenej linky (vk.com) downloadoval Yakuro z uloz.to
Cez Firefox by mala byt moznost downloadovat vk.com skladby:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/vk-music-playlist-download/

Re: Re: Dozat

Putinovec | 04.01.2018

Děkuji Jardob,už poslouchám.

Re: Re: Re: Dozat

K | 06.01.2018

Nechce to jen poslouchat. Všiml jsem si, že ve skladbách se zpívájí různé kombinace do re mi fa so la mi do. Takže některá cvičení může zpívat člověk i bez znalosti ruštiny. Jinak by to chtělo ucelený postup rozvoje osobnosti dle pana Kirjušina.

Re: Re: Re: Re: Dozat

eM | 09.01.2018

Všechny v tom videu jsou složeny ze základních slabik stupnice, tedy všechny může cvičit každý, bez ohledu na neznalost Ruštiny.
Stejně tak učit se k tomu ty noty. Jestli to chápu dobře, všechno ostatní je v podstatě navíc, základ je těch 156 vzorců, tedy pro každý týden po dobu tří let. Každý týden naučit jeden vzorec a zpívat, a naučit se k tomu i představovat si ty noty vizuálně. Tím se spojí zvuk, slabika, obraz noty a emoce a tím se zapojí obě hemisféry a aktivuje se maximální číst mozku a rozvine se.

Re: Re: Re: Re: Re: Dozat

K | 15.01.2018

Rád bych se zeptal, jak se pracuje se skladbami, kde se nezpívá. Jde jenom o poslech anebo se má melodie například přehrávat v mysli?

Přidat nový příspěvek