Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 22.06.2018

"Ostatne aj ostatné národy a kulty majú svojho boha alebo velikána zakladateľa, ktorého porodila panna a ktorého často brali ako personifikáciu Slnka. Inými slovami motív "zrodený z panny" je najväčšou pravdepodobnosťou je prebratý z nejakého slnečného kultu, ktoré boli tak obľúbené v Rímskej ríši."

To nic neznamená. Zde platí - KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ. Mj. řada pohanských králů či božstev užívala např. titulu "syn boží", "král králů", "Pán", atd. Znamená to snad, že křesťanství titulováním Ježíše Krista těmito výrazy přebírá pohanství? Ne. Ježíš Kristus je skutečně Synem Božím, Králem králů, naším Pánem.

A stejné je to i s panenským početím Panny Marie, skrze nějž přišel Bůh na svět mezi lidi - toto panenské početí bylo skutečné, skrze které přišel SKUTEČNÝ PRAVÝ NEJVYŠŠÍ BŮH NA SVĚT.
Žádný falešný pohanský kult či bůh. O to go.

"A odkiaľže pochádza toto tvrdenie, žeby od cirkvi?
Tá ako mocenská organizácia robí všetko preto udržala moc a preto priveľkú váhu jeho slovám v týchto veciach netreba dať."

Toto tvrzení nemá prvotně původ v církvi, ale v Bibli:

"26Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. 28Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ (Někt. rukopisy přidávají Požehnaná jsi mezi ženami.) 29Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. 30Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! 31Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. 33Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“ 34„Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“ 35„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. 36A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. 37U Boha přece není nic nemožné.“ 38Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Tehdy od ní anděl odešel." (Lukáš 1,26-38)

"18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,hebr. Ješua, tj. Hospodin zachraňuje neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ 22To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 23„Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“(Iza 7:14) což se překládá: Bůh je s námi. 24Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. 25Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš." (Matouš 1,18-25)
...

Jinak, toto výše uznává nejen katolická, ale i pravoslavná církev a také řada protestantských církví.

Pokud něčemu nevěřit, tak židovské-zednářské satanské propagandě, která se opakovaně, už celá staletí, snaží zpochybnit nejvyšší Pravdy evangelia.

Židé se už od počátku snažili podkopat Kristovu Církev. Nešlo jim jen o zničení křesťanské církve/církví jakožto organizace, ale o zničení samotné Kristovy Církve (každý, kdo uvěří v Syna Božího Ježíše Krista a přijme jej do svého srdce, je živým údem této Církve) - nejen zabíjením křesťanů (viz židovské štvaní římských úřadů proti křesťanům [což vyústilo v krvavé perzekuce křesťanů v římské říši], Velká francouzská revoluce, komunismus, atd.), ale zejména i snahou popřít nejvyšsí zjevené Pravdy evangelia. A to nečili jen dnes, ale již v dávné minulosti - např. zakládáním různých pseudokřesťanských "heretických sekt" (jako např. hnutí ariánů, donatistů, katarů, atd.). Sekty, z řady z nichž dělá KSB nevinné oběti "církevní zvůle".

Nechci nic říkat, ale zřejmě vy a další příznivci KSB jste naletěli židovské protikřesťanské zednářské propagandě na špek.Přidat nový příspěvek