Re: Re: Možná

Hox | 08.06.2017

J.V.Stalin, "Ekonomické problémy socialismu v SSSR":

...3. Je nutno, za třetí, dosáhnout takového kulturního vzestupu společnosti, který by zajistil všem
členům společnosti všestranný rozvoj jejich fysických i duševních schopností, aby členové společnosti
měli možnost nabýt vzdělání, dostačujícího k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského vývoje,
aby měli možnost svobodně si volit povolání a nebyli po celý život připoutáni existující dělbou práce k
jednomu povolání.
Čeho je k tomu třeba?
Bylo by nesprávné domnívat se, že je možno dosáhnout tak významného kulturního růstu členů
společnosti bez významných změn v nynějším postavení práce. K tomu je především třeba zkrátit
pracovní dobu nejméně na 6 hodin a později i na 5 hodin. Je to nutné k tomu, aby členové společnosti
získali dostatek volného času, nezbytného k nabytí všestranného vzdělání. K tomu je nutno zavést
všeobecně povinnou polytechnickou výchovu, nezbytnou k tomu, aby členové společnosti měli možnost
svobodně si volit povolání a aby nebyli, připoutáni po celý život k jednomu povolání. K tomu je dále
nutno od základů zlepšit bytové podmínky a zvýšit reálnou mzdu dělníků a zaměstnanců nejméně
dvojnásobně, ne-li více, jak přímým zvyšováním mzdy v penězích, tak i zejména dalším soustavným
snižováním cen zboží hromadné spotřeby.

Přidat nový příspěvek