Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 09.05.2017

Šutr - nešutr...
Treba sa snažiť pochopiť, že kedysi dávnejšie boli kmeňové kultúry, ich kulty, ich jazyky ... veľmi blízke ... až to rôzne jelitká - knieŽatá, eMíri a iní PanOv(iec)níci, ktoré si mysleli, že majú zlatú "riť", celé nedokatovali a nerozkastovali (môj - "cudzí") - obyčajne podvedome (noosférické vplyvy stereotypov myslenia, s nie nezanedbateľným vplyvom tých, ktorí chápali ďaleko viac..).

Kódy informácii, ako Ka (v staroegyptčine egregoriálna duša) a Ba (duša, ktorá odchádza k Tvorcovi) sa používali široko ďaleko a nájdeme ich aj v našich jazykoch.
Napr. Báseň (sníček duše ... a môžeš aj iné významy..), či Kámen, pričom lepší je slovenský tvar KaMeň...atď.

Judaizmus má s Koránom asi toľko spoločné ako baran s vodnárom..
Čiže niečo tam je, ale..

Analýzy Koránu preukázali, že sa v ňom nachádza cca 225 protirečení v 40 súrach, t.j. v cca 1/3 textu (ostatne tie sú vo všetkých "svätých" písmach, čiže je úplne jasné, že sú plodmi nedokonalých ľudí - často zvrátených - a nemôžu zákonite pochádzať od Najvyššieho, keď berieme, že ten sa nemýli).
Čiže, tie defekty tam vniesli istí ľudia..

Po niekoľkí krát zopakujem: tí lepšie vnímajúci si z Koránu (Biblie, Talmudu, Véd, Avesty...) zoberú to, čo pokladajú za dobré a správne a odmietnu mnohé "posadnutosti", ktoré sa do nich dostali (z rôznych dôvodov, obyčajne zištných, istých klanových korporácií). To je slobodný, tvorivý prístup k všetkým textom, či obrazom (dnešok nevynímajúc)!
Druhý prístup je - dogmatický = všetko preberiem do posledného písmena, akoby to bolo od Boha (alebo pravdivé) a prakticky sa nad tým nezamýšľam..
Tvorca však dal ľuďom nielen slobodnú vôľu - ale aj intelekt, aby ho používali..

V Koráne sa neraz píše, že je potrebné získať tzv. ROZLÍŠENIE (dobra/zla, áno/nie, spravodlivosti/nespravodlivosti...). A to dáva Najvyšší - na základe REÁLNEJ morálky jedinca (preto vyznávači akéhokoľvek kultu budú v mnohých otázkach bez Rozlíšenia, ako sa to tu čoraz viac prejavuje..).

Poďme späť k islamu.
Vo všeobecnosti veriaci muslim (samozrejme nielen) je ten, ktorý úprimne hovorí o svojej viere a dodržiava všetky základné rituály = čo je idealistický aDeizmus.
Existuje teda kult, viera v nejakého "boha", ale čo je VIERA BOHU (obojstranný dialóg s Najvyššou Entitou) drvivá väčšina všetkých veriacich v nejakého kultového boha nikdy nezažila a absolútne nechápe..
V reálnom islame (= pokornosť) sa teda jedná o pokornosť egregoru historicky vytvoreného islamu, a to je aj podstatou dnešnej muslimskej civilizácie = kult prvých kalifov, ktorí dokatovali Muhammadovo učenie, čo trvá až dodnes.

Zhruba načrtnem, čo sa do Koránu dostalo z už existujúcich egregorov, vtedy rozšírených okolitých kultov (zoroastrizmus, judaizmus, biblické kresťanstvo ...):
1) Kázania smerom k poslušnosti a podriadenosti Bohu ... "ako otroci Boží".
Chce, potrebuje reálny Boh nejakých otrokov? Alebo chce, aby sa ľudia stali Ľuďmi?
2) Strach z Boha - Boh je tyran, mstivý katan, kruto trestá ľudí ...
Boh je Láska (ako hovoril Ježiš) a všetky utrpenia si spôsobujú ľudia sami, keďže majú slobodnú vôľu a Boh by išiel tak proti pravidlám, ktoré Sám nastavil..
3) Doktrína raja a pekla - v podstate sa opakuje zoroastrická, judaistická a biblická Ni(e)kým zavedená doktrína..
Otec potrebuje niekoho týrať, mučiť..?
Aký by mal na to dôvod?

V podstate to sú základné defekty Koránu, keď časť z nich mohla byť vnesená samotným Muhammadom, ako informačný šum okolitých egregorov pri preberaní informácii od egregoru Džibríl a iných (evidentne informácie pochádzali od viacerých zdrojov, niektoré možno aj od Najvyššieho).
A časť sa tam dostala vedomým, cieleným zásahom do textov za cca 20 rokov od smrti proroka po jeho "kodifikáciu".

Poďme k 5 násobnej modlitbe muslimov (ak budeš hľadať pětky po celom svete, tak ich nájdeš možno aj nekonečno a niekoľko desiatok aj v samotnom Pentagone, či Pentateuchu..☺)..

Namaz (perz., arabsky – al-Salat) – povinná rituálna modlitba 5 x denne (za úsvitu, na poludnie, popoludní, pri západe slnka, pred spaním) – jedná sa o 2. pilier hisTórického islamu (zo šiestich).
Bola zavedená od počiatkov islamu, a to s cieľom, aby si veriaci neustále spomínal na vieru (tento rituál pochádza z Perzie a v Arábii bol známy hodne storočí pred vznikom islamu).
Každý jedinec by však mal byť „sám sebou“ a sledovať priebeh svojho života – vtedy Boh odpovedá na jeho „modlitby“ (skôr priania a najlepšie vysoko morálne podmienené). V prípade, že si človek nemyslí, že je svojim „pánom“, tak patrí nejakej hierarchii, korporácii, egregoru.. Čiže je zombifikovaný a stáva sa poväčšinou slepým a hluchým k Jazyku Života a často sa stáva sebavedomým a zlostným. „Pravoverný muslim“ si myslí, že „patrí Bohu“, avšak oddáva svoju dušu egregoru historicky vytvoreného islamu (je jeho „majetkom“) = hlavnému šajtanovi, ktorý drží muslimov vo svojom otrockom zovretí. V princípe sa to týka aj judaizmu a pseudokresťanstva, ak berieme do úvahy monoteistické „relígie“.
Päťnásobné denné klaňanie sa modlitebnému koberčeku znamená, že duchovná úroveň sa od dôb prvých kalifov prakticky nezmenila, lebo tá odvtedy vyžaduje rituálne, nanútené metódy „komunikácie s Allahom“.
Tento rituál zároveň pretrháva prirodzenú religiozitu človeka – rovnaké modlitby s 99 korálkami = počet „mien Boha“.

Rituál al-Salat teda neumožňuje získať spojenie s Bohom, lebo vytvára primitívnu ilúziu komunikácie so skutočným Bohom (majú z toho salát...☺). Takto 5x denne nabíjajú islamský egregor, ktorého obsah sa stáročia nemení. Jedná sa o otrokov egregoru, ktorý má svojich manažérov i majiteľov – sú to teda otroci imitátora Boha, ktorý sa vytvoril ešte počas života proroka, ale nie z jeho vôle = primitivizmus predstáv prvých muslimov.
Napojenie na historicky vytvorený egregor spôsobuje ťažko riešiteľný problém prechodu muslimov k viere skutočnému Allahovi (Bohu). Takto len pokračujú v modlárstve, ktoré bolo základnou relígiou v Arábii ešte pred príchodom proroka (nie nezanedbateľnú vinu má na tom GP a miestne „elity“, ktoré celé učenie chronologicky rozhádzali a deformovali významové úrovne Zjavení – tzv. výklady „svätého“ písma - viď náznaky vo vyššie uvedenom texte).

Pred modlitbou sa musí muslim omyť vodou alebo pieskom, čo symbolizuje „očistenie“ od všetkého hriešneho, ktoré vykonal medzi modlitbami a hlavným fetišom je modlitebný koberček, čo určite nevedie k zmene morálky modliaceho sa..

Ilúzia očistenia hriechov vodou a modlitbou sa podobá na podobnú ilúziu v biblickej kultúre. Takto - akoby muslim môže hrešiť medzi modlitbami ... a tak po celý život..
Boh však očakáva zmenu svetonázoru a reálnej morálky, aby došlo k prebudovanie Zeme v „Raj“ = v smere vytvorenia spravodlivého usporiadania života na Zemi a nie rituálne búchanie sa o zem ... okrem ďalších mnohých rituálnych zombifikačných praktík tradicional islam.

Čo sa týka "spirituality" Ramadánu, tak je to veľmi "prozaické":
RaMaDan je 3. pilierom historicky vytvoreného islamu a jedná sa o pôst (arabsky Al-Saum, perz. = uraza), ktorý trvá celý mesiac – 9. v islamskom lunárnom kalendári. Na rozdiel od budhizmu, v ktorom je u mníchov pôst uplatňovaný počas celého života. V pseudokresťanstve sú pôsty viaceré a sú časovo obmedzené, ale u muslimov je tento pôst jediný počas roka. Povinným sa stal už v prvých desaťročiach existencie islamu.
Pravidlá popisuje Korán v súre 2:183-187: Od východu po západ Slnka muslimovia nepijú a nejedia, nefajčia a nemajú „rozkoš“. Po západe Slnka je možné jesť a piť, ale musia sa v jedení mierniť.
Podstatou je „osobitné priblíženie sa k anjelom (egregorom), ktorí nejedia a nepijú“. To je späté s nocou z 26. na 27. deň Ramadánu, keď podľa tradície začal Muhammed dostávať zjavenia od Džibríla (v kresťanskej tradícii = archanjel Gabriel). Takto sa je počas pôstu možné priblížiť k rôznym anjelom a džinom (tiež egregorom) = v podstate sa jedná o to, na aký egregor sa psychika jedinca nastaví, čo je závislé od jeho morálky a svetonázoru.
Pôst skutočne spôsobuje povznesenie sa nad živočíšne, materiálne egregory, a to smerom k viac „oduchovnelým“ = „asketickým“ egregorom religiózneho systému islamu.

Počas obdobia pôstu sa odporúčajú isté morálne zásady: nevedú sa bojové akcie, ľudia sa majú vyhýbať rozbrojom a hádkam, klamaniu a ohováraniu iných ľudí. Všetko toto je prospešné realizovať počas celého roka, a to nielen počas Ramadánu. Pri chápaní druhej významovej úrovne Koránu by to mohlo doviesť človeka k psychike zdokonaľovania k Človeku.

A takto bol muslimom daný istý dôležitý „kľúč“ k fyziologickému očisteniu sa = k normálnemu očistnému režimu jedenia počas dňa. Avšak muslimovia to neberú ako povinnú prípravu organizmu k správnemu „príjmu“ relígie (spojenia s Tvorcom), ale ako nevyhnutný rituál = „daň pokornosti Bohu“. Raz je to takto napísané v Koráne – tak to je potrebné dodržiavať. Ináč by dobrovoľne prijali takýto režim jedenia počas celého roku (možno trochu „jemnejší“).

Ale ... prejsť na istý neustály pôstny celoročný režim, podľa muslimskej tradície, neumožňuje a nedovoľuje jeden aspekt, ktorý Boh nemôže pripustiť: Ak sa totiž muslimovia fyziologicky očisťujú – tak sa v priemere stávajú ešte väčšími zombie svojho egregoru, a to od úplnej pokornosti a nedostatku vôle až po náboženský extrémizmus a fanatizmus, čím by padli k nejakému takémuto „anjelovi“, žiže do ešte väčšieho duchovného zajatia..

Pre úplné fyziologické očistenie je potrebné dodržiavať takýto pôst min. 1 rok a dostať sa do vyššej etapy, ako je zombie – smerom k démonovi alebo Človeku. Pričom prechod k démonizmu je lepší, ako je dnešná islamská zombie stagnácia.
Čo sa týka režimu pôstu: skutočne je lepšie cez deň nejesť, alebo jesť veľmi málo. Ráno je najlepšie piť veľa tekutín a po zotmení prijímať potravu, ako to aj Korán odporúča. Takýto režim počas dňa je veľmi dobrý, aby človek zostal fyziologicky zdravý počas celého života (samozrejme pri správnom svetonázore a morálke = psychike, ktorá určuje de facto všetko).

V apokryfe „Evanjelium Ježiša Krista od apoštola Jána“ sa píše: „jedzte plody stromov, zrniny a prospešné trávy, mlieko zvierat a včelí med. Zostávajúca potrava je dielom rúk Satana, vedie k hriechu, chorobám a nakoniec k smrti.“ Čiže nijaké mäso, či ryby a i., ako je to povolené Koránom v hraniciach dopustenia ľudí tej doby..
Nehovoriac už o morbídnom symbolickom pití krvi (vína) a pojedaniu tela „boha“, ako to vstúpilo do biblického kresťanstva! Hudba, tanec, víno a klobása ... a potom v biblickej civilizácii prichádza rock and roll a iné skopičiny ...☺
Pojedanie akýchkoľvek „mŕtvol“, čo je okrem prasaťa v islame povolené, vedie k tomu, že zvieracia informácia (obsiahnutá v hmote mäsa) vstupuje do tela a pridáva mu „zvieracie“ problémy psychiky. Pojedajúc mäso sa muslimovia nezbavujú „zvieracích“ problémov a „vďaka“ tomu sa nestávajú absolútnymi zombíkmi (nejaké zvieracie aspekty ich psychiky však zostávajú)..
Jedenie mäsa mŕtvych zvierat zabraňuje vyššiemu psychologickému zdokonaľovaniu jedincov druhu Homo S.s..
V tomto aspekte sú viaceré východné relígie na tom lepšie, ako historicky vytvorené abrahámovské relígie = cielene zdeformované, ale majú zase iné „úchylky“, ktoré jedincov zvádzajú z „priamej cesty“..

A z dôvodu, že "hmotný" otrok je objektívne na tom lepšie ako "duchovný" i "zombie" otrok, dominuje biblická civilizácia nad tou védickou i muslimskou.
A keďže z dôvodu zákazu úžery (ale aj iných defektov, ktoré zakazuje Korán) nemá GP a jeho bližšia periféria dostatočnú kontrolu nad islamskou civilizáciou, tak biblický Západ na ňu vytrvalo útočí, pričom sa rieši viacero parciálnych plánov globálneho vývoja ľudstva (veľmi starých plánov, keď GP robí predikciu vývoja na stáročia dopredu).

My musíme tým zombíkom v islamských regiónoch pomôcť, ako aj v mnohých veciach oni zase nám, žijúcim v biblickej civilizácii - "nepriateľa" máme totiž spoločného.
Sme na jednej lodi, to si treba uvedomiť... ak si niekto myslí, že keď sa na prove zabíja a bombarduje a on je skoro na korme, že sa ho to netýka, tak po riadnej diere pod čiarou ponoru rýchlo precitne...vtedy však už býva obyčajne neskoro.
Lepšie je pomaličky - potichučky prebrať globálnym klanom, ktoré sú výkonnou mašinériou GP, zdroje na strelivo a bombardéry do vlastných rúk = zrušiť úžerníctvo (úrok) a všetky defektné kulty, a to cestou eVolúcie myslenia.
Cesty revolúcii a krvi sú totiž v dnešnej zmenenej logike sociálneho času dopredu odsúdené na totálny krach..

V Koráne je, napriek jeho čiastočnému "pokazeniu", mnoho veľmi prospešných idey, ktoré budeme musieť zaviesť do každodenného života, ak chceme mať nejakú lepšiu budúcnosť pre naše deti, vnukov..
Tak ho treba chápať a neriešiť Médeou a "elitami" vyťahovanú primitívnu zombie podstatu jeho primárneho výkladu tamojšími pastiermi oviec - imámami a mufti.
Je nutné poskočiť o nejakú tu úroveň chápania vyššie, a to v celosvetovom meradle - iné staršie "sväté" knihy sú na tom totiž omnoho horšie, keď nabádajú buď na pravý opak, alebo vychovávajú (zoStroj-ujú) duchovných otrokov prakticky bez vôle stať sa Človekom, snažiacich sa svoj psychický diskomfort riešiť únikmi z reality (védické relígie, ako hinduizmus, budhizmus, taoizmus, šintoizmus a iné, napriek ich viacerým pozitívnym elementom, ktoré v nich zostali)..


Přidat nový příspěvek