Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Pe-tri | 23.01.2016

Myslím to tak, že, každý subjekt řízení musí být nadán svobodnou vůlí. Nestačí k tomu "zvířecí/biorobotické" naprogramování. V tomto pojetí je tedy nutno rozlišovat takovýto subjekt, který si svobodně volí cíle (v rámci hierarchického zařazení konvergentní s cíli nadřazené úrovně řízení - účastní se na realizaci většího/složitějšího díla - cíle) od subjektu prováděcího, který samozřejmě může být naprogramován a do této kategorie patří mimo jiné (flóra, fauna, zombie stroj psychiky) i soudobá výpočetní technika (technosféra). Právě možnost (autonomie) volby cílů dělí účastníky řízeného procesu na subjekty a objekty řízení, kdy prováděcí objekt řízení není dostatečně autonomní k volbě svých cílů což samozřejmě nebrání tomu, aby byl vybaven algorytmikou nezbytnou k provedení rutinních - naprogramovatelných úkonů. Úspěšné řízení složitých procesů je tedy na jedné straně souhra hierarchicky autonomních subjektů řízení, spočívající v konvergenci jejich dílčích příspěvků (jimi samostatně zvolených cílů - na jejich úrovni detailnosti) ke společnému výsledku a na straně druhé rutinní činnost objektů řízení, skrze něž se provádějí dílčí, výkonné úkony, včetně zpětné vazby mezi všemi účastníky podílejícími se na realizaci celkového cíle.
P.

Přidat nový příspěvek