zaujímavý odkaz

popolvár | 20.02.2015

v minúte 25:30 je poznámka o Bechterjevovi. Ten bol tvrdým odporcom alkoholu a významným vedcom. Pravdepodobne jeho potomkom, neviem, či dcérou, alebo vnučkou je svetová špička vo výskume ľudského mozgu doktorka Bechterjevová (ospravedlňujem sa jej , ak som jej skomolil meno). Tento fakt sám o sebe potvrdzuje, že skutočne v súlade s tvrdením videa, zdraví rodičia - nedegenerovaní alkoholizmom, rodia potomstvo, schopnejšie po psychickej stránke. Viem, že školil sa u nej aj Lavrov (špecialista na nielen bezkontaktný boj, plukovník armády RF), a to ešte v období medzi čečenskými vojnami. Na základe jej usmernenia dokázal zdokonaliť bezkontaktný boj a pomocou kyvadla vidieť aj veci bežnému oku skryté, dá sa povedať aj nahliadnuť do matríc budúcich udalostí... Napríklad existujúce nástrahy na trase plánovanej bojovej misie a pod., čo mu umožnilo vždy úspešne prejsť misiou bez strát na životoch u ním vedenej boj. jednotky. Podobne funguje aj metóda DIP, ktorú vypracoval ostravák Stanislav Sohr. Akurát, že nepoužíva kyvadlo, ale virgulu. Metóda je postavená na teóri, že počas dejinného "vývoja" ľudskej populácie došlo v určitej etape kvôli (ne)mravnosti človeka v jeho správaní a porušovaniu univerzálnych zákonov k rozdeleniu celostného mozgu - vedomia na terajšie vedomie a podvedomie so znemožnením priameho vstupu vedomia do podvedomia, čiže k jeho funkciám, vedeniu a možnostiam. Čiže namiesto 100% využívania mozgu využívame priemerne nejakých 3 - 6%. Pri zvýšení vedome využívanej kapacity celého mozgu už len nad hranicu 10% dochádza k prebúdzaniu tzv. paranormálnym schopností človeka (telekinéza, telepatia...). Neviem si ani predstaviť, čo znamená mať k dispozícii plných 100%. Sohr tvrdil, že celý, on ho nazval veľký, mozog pozná odpoveď na všetko, je priamo napojený v terminológii KSB na nielen kolektívne vedomie, ale aj na akášické záznamy, priamo číta aj z matríc budúcich udalostí. Touto metódou je možné cez mikropohyby ruky, prejavené pohybom kyvadla obísť túto komunikačnú bariéru a komunikovať priamo s celým mozgom. Prax jeho nasledovníkov to potvrdzuje - poznám ich prácu osobne. Preto udržiavanie využívanej kapacity mozgu na nízkej % hladine, spolu ruka v ruke s jeho poškodzovaním cez narkotiká a hlavne alkohol je bezpečnou brzdou vymanenia sa ľudstva z otroctva. Opätovné získanie prístupu ku kapacite celého mozgu by znamenalo okamžitý prístup k celovesmírnemu poznaniu, prístupnému prvotnému prototypu Človek rozumný celostný a chápaniu všetkých javov a procesov v celej objektívnej reálnosti- A koniec davo-elitarizmu...

Přidat nový příspěvek