Seznam pojmů

Vysvětlení některých pojmů, ve smyslech ve kterých jsou používány v materiálech KSB/DVTR, analytických pracech VP a jiných, v diskusi apod.

Ve výstavbě. Pokud vám zde nějaký pojem chybí, lze napsat do diskuse na konci stránky, seznam bude postupně doplňován.

Bolševismus - jak učí historie KSSS, vznikl v r. 1903 na II. sjezdu RSDRP1. Jak tvrdili jeho protivníci, bolševici do r. 1917 nikdy nereprezentovali sami skutečnou většinu členů strany, a proto oponenti bolševiků v té době vždy namítali proti jejich vlastnímu pojmenování. Ale takový názor pramenil z nechápání podstaty bolševismu menševiky různých druhů.

Bolševismus není ruská varianta marxismu a není to stranická příslušnost. A už naprosto nesmyslný je obrat „židovský bolševismus“, použitý Hitlerem v Mein Kampf, protože bolševismus je projev ducha Ruské civilizace, nikoliv ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.

Bolševismus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, nějak existuje i nyní a bude existovat i v budoucnosti.

Jak prohlašovali sami bolševici-členové marxistické strany RSDRP(b)2, právě oni vyjadřovali v politice strategické zájmy pracující většiny obyvatel mnohonárodnostního Ruska, v důsledku čehož jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali strategické zájmy pracující většiny v teorii a praktické politice, a nakolik si sama pracující většina uvědomovala své strategické zájmy, podstata bolševismu nespočívá v početní převaze stoupenců nějakých myšlenek nad stoupenci jiných myšlenek a nemyslícím davem, ale v následujícím:

V upřímném usilování vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, přející si, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, historicky reálně v každé epoše spočívá podstata bolševismu v aktivní podpoře přechodného procesu k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry od historicky zformovaného toho či onoho davo-“elitarismu“ jako způsobu realizace parazitického panování menšiny nad pracující většinou.

Menševizmus - představuje opak bolševismu, protože objektivně vyjadřuje usilování k parazitismu na práci a životě prostých lidí – tj. většiny – všech, kdo si usmyslel o svém „elitárním“ statusu. Marxismus je i druhem menševizmu, nejen psychický trockizmus; psychický trockizmus je vždy menševizmus.

 

1 Ruská sociálně-demokratická dělnická strana

2 Ruská sociálně-demokratická dělnická strana (bolševiků)

 

Exoterizmus – "informace pre všetkých", v niečom opodstatnená a životaschopná, a v iných aspektoch – úmyselne lživá, hoc aj pravdepodobná. Jej poslanie – ochrániť sféru riadenia a riadiace procesy od vmiešavania sa zo strany podriadených.
(pozn. prekl.: náuka pre stádo)

Ezoterizmus – "informace pro vyvolené", informace pre tých, ktorí boli zvolený pánmi dvojice „Exoterizmus – Ezoterizmus“ na riešenie celej rady sociálno riadiacich úloh v danej spoločnosti, a ktorá obsahuje poznatky, nevyhnutné pre riadenie spoločnosti v duchu aktuálnej koncepcie.

 

Efekt opičí pracky - je efekt, ked si niečo želaš a splní sa ti to, ale s vedľajšími efektami ktoré sú napokon horšie ako samotné želanie. Napríklad niekto si želá získať kopu peňazí, a nato mu zomrie niekto blízky, koho mal rád a zdedí po ňom majetok.

 

Fašizmus — fašistická kultúra samoriadenia spoločnosti sa nastavuje tak, aby bol zamedzený osobnostný rozvoj novorodených v kvalite nositeľov nezvratného Ľudského typu stroja psychiky a tým samým brániť vzniku kultúry Ľudskosti a tomu zodpovedajúcej organizácie života spoločnosti. Fašizmus je ideologickým všežravcom.
 

Internacizmus — vo svojom jadre to isté ako nacizmus, ale v mafiánskom prevedení skrze rôzne medzinárodné skupiny. A nie v podobe národa, ktorý upadol do nacizmu, a ten je podporovaný štátom.

Internacionalizmus — svojou podstatou nerovnorodý jav a dvojzmyselný termín, pretože „internacionalizmus“ sa historicky reálne stal ideovou zásterkou internacizmu, potláčajúceho a likvidujúceho národné kultúry a ich nositeľov pod heslami boja s nacionalizmom, nacizmom a rasizmom. Tí internacionalisti ktorí chápu internacionalizmus ako bratstvo národov, sami internacizmus nevidia, v dôsledku čoho sa stávajú tupým nástrojom presvedčených internacistov.

 

Liberalizmus - druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu "vše je dobře, vše je pokrok") bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti. Ideologie bezbřehé různorodosti jako normy, ohraničené snad jen zákony, sloužícími primárně opět k ochraně oné bezbřehé různorodosti.

 

Národné povedomie — jedincom vnímaná svojráznosť (osobitost) svojho národa (predovšetkým ako nositeľa kultúry) a odlišnosti svojej kultúry od kultúr ostatných národov, takisto nesúcich osobitosť a výnimočnosť v spoločnej pre všetky národy histórií rozvoja ľudstva.


Nacionalizmus — uvedomenie si neopakovateľnej osobitosti svojho národa v spojení s odmietaním alebo ignorovaním veľkou časťou ľudí výnimočnosti a dôležitosti iných kultúr a národov a ich význam pre ľudstvo a jeho budúcnosť, v procese historického rozvoja a následnosti pokolení.

Nacizmus — pokusy likvidácie iných kultúr prípadne aj národov (ktoré ich vytvorili) prívržencami konkrétneho nacionalizmu alebo rasizmu. V základe nacizmu leží nacionalizmus alebo rasizmus, no v určitých prípadoch tam môže byť aj náboženská neznášanlivosť k inovercom, nakoľko vierovyznanie môže byť neoddeliteľnou časťou historicky vytvorenej národnej kultúry.

 

Psychický trockizmus - Trockizmus (jako psychický jev) nespočívá ve sdílení nebo následování myšlenek Trockého v přímém smyslu, psychickým trockizmem je myšlen psychický jev (porucha), který existoval odedávna, v Trockém jen získal svého nejvýraznější představitele. Adekvátní slovo tomuto jevu čeština nezná, nejblíže by bylo zřejmě "posedlost". Podstata psychického trockizmu spočívá v následujícím:

  • ideologická všežravost - psycho-trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když při tom může ukojit své ambice;

  • hluchota k jakékoliv kritice;

  • hrubý rozpor mezi slovy a činy (tj. i mezi ohlášeními a umlčeními psychiky);

  • bytostné (často nevědomé) přesvědčení o tom, že "Já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo ... , a ostatní musí... ";

  • přesvědčení o vlastní výjimečnosti, předurčenosti

  • přesvědčení o svém právu "vést stádo" ("v jejich vlastním zájmu")

Doplňkové indikátory:

  • používání záměny, matení pojmů, nazývání jevů neadekvátními pojmy

  • vyhýbání se konkretice, například ve formě stavění se do pozice obhájce nějakého "abstraktního dobra"

 

 

Rasizmus — presvedčenosť v tom, že dôstojnosť človeka je daná predovšetkým (alebo výlučne) biologicky. Svojim pôvodom od rodičov, patriacich k určitým špeciálnym rodom (klanom), plemenám, národom, rase, a všetci ostatní – pochádzajúci z iných rodov, plemien, národov, rás a zmiešaných manželstiev – dôstojnosťou človeka buď neoplývajú vôbec, alebo neoplývajú jej plnosťou.

 

Globální politika - činnost vyvíjená k dosahování cílů ve vztahu k veškerému lidstvu na planetě Zemi. Svou podstatou se z větší části jedná o řízení spektra dlouhodobých tendencí, což v mnohých případech vylučuje shodu stávající politiky s dříve vytvořenými tendencemi, které se staly nepřijatelnými pro koncepci řízení.

Při formování globální politiky je samozřejmě možné Zemi přirovnat k „Velké šachovnici“, jako to udělal Z. Brzezinski v dříve zmíněné stejnojmenné knize, ale na tuto „šachovnici“ bude nutné umístit všechny státy včetně toho vlastního. Vzhledem k okolnosti, která je v minulé větě vyznačena kurzívou, je možné se do globální politiky jako k druhu činnosti zapojit na základě:

  • buď všelidskosti,

  • nebo absolutní protilidskosti, což jsou i pozice zastávané pohlaváry biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha.


Vnější politika - činnost vyvíjená k dosahování cílů vládnoucí třídy státu za hranicemi jeho území a jurisdikce.

 

Vnitřní politika - činnosti vyvíjená k dosahování cílů vládnoucí třídy státu na jeho území, v hranicích jeho jurisdikce.

 

Geopolitika - pseudonáuka, aby ľudia ktorí si uvedomujú, že nad zahraničnou politikou existuje ešte vyššia politika, nemohli pochopiť ako globálna politika skutočne funguje. Preto vytvárajú pojmy ako dualizmus civilizácií: civilizácia súše a civilizácia mora (ala večný boj protikladov). Príkladom sú - Dávny Rím (súš) vs Kartágo (more).

 

VP SSSR - "Vnitřní prediktor SSSR". Autorský kolektiv stojící za Koncepcí společné bezpečnosti (zkratky KSB, KOB). Písmena "SSSR" ve zkratce se obvykle vykládají jako Souborná Sociálně Spravedlivá Rus.