Životný algoritmus formovania osobnosti

Životný algoritmus formovania osobnosti

4.4.2017

z knihy Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty


7.2. Životný algoritmus formovania osobnosti

Rozlíšenie

Kostrovým základom procesu formovania osobnosti a jej rozvoja je nazhromaždenie ňou «prvotnej» informácie, ktoré sa začína ešte v embryonálnom období vývinu úmerne formovaniu telesných a biopoľových štruktúr budúceho človeka. Toto zhromažďovanie informácií pokračuje aj po narodení a najintenzívnejší charakter má v detstve. A v závislosti od toho, ako si osobnosť buduje svoje správanie v tomto Svete, a čo je jej dané v osude a čo sa jej ponúka k splneniu v Zámere Božom, zhromažďovanie «prvotnej» informácie môže dosť intenzívne pokračovať až do smrti v hlbokej starobe; alebo sa prerušiť niekde v tínedžerskom veku, po tom ako sa človek vymedzí vo svojej životnej ceste, zvoliac si tradičnú spoločenskú «normu» alebo ešte niečo skazenejšie či bezvýchodiskové; alebo môže mať dostatočne výrazný pulzujúci charakter v priebehu celého dospelého života1.

Je nesporné, že proces zhromažďovania «prvotnej» informácie sa začína v období, keď človek ešte neovláda artikulovanú reč. V období, keď začína vyslovovať prvé slová a snaží sa skladať prvé zmysluplné vety, dieťa už má nazhromaždenú určitú zásobu «prvotnej» informácie, na základe ktorej si buduje svoje správanie — ktoré si už rozumne uvedomuje, čo je primerané úlohám jeho veku.

Je evidentné, že informačné zabezpečenie jeho správania a algoritmika tvorby správania počas tohto «predrečového» obdobia života nemá jazykový charakter, vylučuje artikulovanú reč, a zakladá sa na obrazoch, «melódiách», «súzvukoch-akordoch»2, ktoré sa stanú vlastníctvom psychiky. Správanie sa buduje na základe porovnávania priebežného prúdu obrazov, «melódií», «súzvukov», prinášaných zmyslovými orgánmi, s tými obrazmi, «melódiami» a «súzvukmi», ktoré sa už stali vlastníctvom psychiky — vnútorného sveta — dieťaťa: takto bábätko rozpoznáva obraz svojej matky, ostatných príbuzných; vníma ich náladu, vníma charaktery ľudí; hoci nechápe zmysel ich artikulovanej reči nasmerovanej k nemu, no rozlišuje jej melodickosť a je schopné spojiť jej zmysel s nejakými svojimi obrazno-melodickými predstavami o Živote, čo sa aj odráža v jeho správaní pri kontakte s blízkymi, ale aj s ľuďmi, ktorých nepozná.

V procese zhromažďovania «prvotnej» informácie je najvýznamnejšie to, že v psychike každého sú to všetko — ROZLIČNÉ obrazy a «melódie».

Práve rozličnosť obrazov a «melódií», tvoriacich masívy «prvotnej» informácie, zároveň umožňuje porovnávať s nimi prúd obrazov a «melódií» prinášaných zmyslovými orgánmi, a dajako v predstihu vo svojom vnútornom svete modelovať priebeh udalostí, odohrávajúcich sa vo vonkajšom svete zdieľanom všetkými, a na tomto základe potom budovať svoje správanie, vyberajúc si ten najlepší variant zo subjektívneho pohľadu na vec. Toto je typické pre normálnu algoritmiku tvorby správania dospelého človeka, a dieťa sa vo svojom psychickom rozvoji pohybuje v smere tejto normy, počnúc od vnútromaternicového obdobia svojho života adekvátne rozvoju telesných a biopoľových štruktúr organizmu v súčinnosti s programom vlastnej genetiky a okolitým prostredím. A v tomto procese kontaktu so Životom sa dopĺňajú zásoby «prvotnej» informácie.

Proces dopĺňania zásob «prvotnej» informácie je svojim charakterom rovnaký v priebehu celého ľudského života. A stretol sa s ním každý vo svojom živote, hoci väčšina si neuvedomuje čo sa deje, keď sa dopĺňajú ich osobné zásoby «prvotnej» informácie. Drvivá väčšina si však môže spomenúť, že v ich živote boli také momenty (a neraz), keď z celkového obrazu Života, maľovaného všetkými zmyslovými orgánmi, vynikal nejaký jeden prvok, vzhľadom na ktorý všetko ostatné na obraze vyzeralo ako kulisa, informačné pozadie. Vo výsledku sa tak obraz Života v takýchto okamihoch osvietenia skladal z párovej dvojice obrazov: «to», a všetko ostatné tvoriace jeho pozadie, t.j. «nie to». V niektorom z takýchto okamihov sa prejavia aj nové «to» v rámci už známych iných «to», ktoré v takomto prípade na seba preberú úlohu pozadia «nie to».

Pritom je dôležité zdôrazniť, že nie samotný človek obracal svoju vedomú pozornosť na «to». V momente osvietenia a nejaký čas po ňom mohla byť pozornosť človeka sústredená na niečo iné, a až po nejakom čase sa jeho pozornosť mohla vrátiť cez spomienku alebo zážitok k takémuto osvieteniu, ktoré prebehlo v minulosti, a rozdeleniu obrazu Života na «to» a podkladové «nie to».

Hoci takmer každý si môže spomenúť na takéto epizódy zo svojho života, no veľmi veľa takýchto epizód zostalo zabudnutých. A v živote človeka existuje také obdobie — ranné detstvo, dojčenský vek (ktoré si väčšina príliš nepamätá) — keď takéto epizódy boli častými a tvorili v tomto období života jeho hlavný obsah.

Keď bolo v kapitole 7.1 vyslovené tvrdenie o nesebestačnosti človeka v otázke výberu informácie z prúdu životných udalostí, mali sa tým na mysli práve takéto momenty osvietenia, v ktorých sa obraz Života zobrazí ako párová dvojica: «to», ktoré sa vyčlenilo z pozadia «nie to».

K podstate týchto epizód v živote všetkých a každého možno povedať nasledovné: Boh v súlade s realizáciou cieľov Svojho Zámeru dal človeku v Rozlíšení «to». Aký konkrétny objektívny obraz sa zobrazil v psychike subjektu ako «to», a čo zostalo na pozadí «nie to» — sa určuje konkrétnou situáciou, do ktorej Boh človeka priviedol a dal mu čosi v Rozlíšení. Pritom ani egregoriálne obmedzenia psychiky, ani posadnutosť osoby — nie sú pre Boha prekážkou v osvietení človeka Rozlíšením.

V takýchto epizódach osvietenia Rozlíšením sa dopĺňajú zásoby «prvotnej» informácie osoby, vďaka čomu sa možnosti človeka v tomto Svete rozširujú. No v takýchto, podstatou rovnakých, hoci možno menej výrazných epizódach osvietenia Rozlíšením človek získava nielen «prvotnú», ale aj «operatívnu» a «odvetnú» informáciu.

Rozvitosť príslušných zmyslových orgánov, vnemových kanálov nimi dodávanej informácie, ich citlivosť3, «rozlišovacia schopnosť»4, «selektívnosť»5 atď., tvoria len predpoklad, základ k tomu, aby predstavy obrazu Života vo forme spojení: «to» a jeho pozadie «nie to» — boli možné. Inými slovami, ak niet základ, potom Rozlíšenie nemá kade prísť. A len samotný dobre rozvinutý základ — t.j. systém zmyslových orgánov a kanálov, po ktorých sa šíri nimi prijatá informácia — nestačí k tomu, aby bolo možné v Živote konať: okrem tohto základu je potrebné, aby Zhora bolo dané aj Rozlíšenie6.

Aj o epizódach, ktoré boli preberané v kapitole 7.1, keď pri «zatemnení zmyslov» ľudia pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú a pod., možno povedať, že Boh ich zbavil Rozlíšenia, v dôsledku čoho nedostávajú želanú «operatívnu» informáciu z toho prúdu, ktorý im prinášajú všetky zmysly. Inými slovami, v takomto prípade Bohu nie je žiaduce, aby priamo im (takým, akí sú), alebo cez nich nepriamo iným ľuďom (takým, akí oni sú) ponúkol dostup k určitej informácií, a On odopiera Rozlíšenie tým, ktorých zámery a z nich plynúce činy sú v rozpore s realizáciou Zámeru.

A práve túto neobmedzenú moc Boha nad Rozlíšením nie je schopný obísť alebo si privlastniť žiadny démonizmus, a každá arogancia v Živote sa nakoniec stane obeťou bemocnosti démonizmu nad Rozlíšením.

A práve tá obmedzovala funkčnosť filozofie na základe prvotných kategórii objektívnych rozdielností trojjednoty matérie-informácie-miery, uzurpovanej židovskými «ezoteristami», o čom bolo povedané na konci kapitoly 6.1.

«Prvotná» informácia je v ľudskej psychike «stavebným materiálom» pre budovanie videnia sveta, líhajúceho si do základov chápania sveta. Celá množina ponúknutých v priebehu života skrze Rozlíšenie «to» a «nie to», tvoriacich pozadie ku každému «to», sa naozaj podobá roztriešteným, nespojitým sklíčkam v kaleidoskope.

A podľa toho, čo Boh dáva v Rozlíšení každému v jeho živote, je aj algoritmika psychiky človeka Bohom predurčená usporiadať celé to množstvo «to» a «nie to» tak, aby sa tieto v ľudskej psychike zložili do mozaikového obrazu Života, na základe ktorého človek dokáže riešiť úlohy subjektívneho modelovania variantov priebehu udalostí v Živote s cieľom zvolenia si tej najlepšej (z jeho pohľadu) účasti seba v ňom.

A v tomto procese budovania svojho vlastného videnia sveta na základe «prvotnej» informácie, predstavujúcej množinu rozličných obrazov, «melódií», «súzvukov» a ich pozadí v pároch «to — nie to», je človek slobodný natoľko, nakoľko ho neobmedzujú genetické programy rozvoja telesných a biopoľových štruktúr organizmu, zabezpečujúcich spracovanie informácií, a skutočné zdravie týchto štruktúr. Kým samotný genetický potenciál nie je podriadený nikomu v jeho živote, tak uchovanie vlastného zdravia na maximálne vysokej úrovni v medziach geneticky prednastaveného potenciálu je objektívne možné, no pre väčšinu nedosiahnuteľné pod vplyvom nezdravého životného štýlu (formovaného a podporovaného davo-„elitárnou“ kultúrou) ktorým sa riadia vo svojom živote7.

Aj subjektívne rozdielnosti v psychike človeka vznikajú práve v Bohom darovanom Rozlíšení ako rôzne obrazy, «melódie», «súzvuky», sami osebe predstavujúce informačné duplikáty (obrazov, «melódií», «súzvukov») objektívnych rozdielností, ktorými disponuje Život.

Preto všetky problémy ohľadne toho, že subjektívne rozdielnosti, na základe ktorých ľudská psychika (vo svojom vnútri*) modeluje a opisuje Život, nezodpovedajú objektívnym rozdielnostiam — nepredstavujú len poruchu v algoritmike samotnej psychiky, ale je to najmä vyjadrením toho, že subjektu Zhora nebolo dané Rozlíšenie, a on, bez toho že by si to všimol (rovnaká príčina: nebolo mu dané Rozlíšenie) podvedome stotožňuje so Životom svoje subjektívne obrazné predstavy o ňom, plodené jeho psychikou, nezodpovedajúce Životu (obrazom ani mierou*) v dôsledku neodstránených porúch v algoritmike jeho psychiky, podmienených mravne i svetonázorovo.

Štruktúra osobnostnej psychiky,
dostupná všeobecnému chápaniu

Ľudská psychika disponuje určitou štruktúrou. Všemožná okultná literatúra, ktorá sa v posledných rokoch stala široko dostupnou, privádza svojimi úvahami o «mentáli», «astráli», «kauzalite» a pod. do rozpakov každého, kto nekráča cestou osvojovania si okultných psychologických praktík, v dôsledku čoho sú pre neho slová ako «kauzálne telo», «mentál», «astrál» — len prázdnymi slovami, s ktorými nevie spojiť žiadny svoj vlastný zážitok. Preto úvahy na tému psychickej činnosti a jej svojvoľného riadenia za použitia tohto druhu terminológie väčšine čitateľov (dokonca aj zainteresovaným) nič neprinesú.

A hoci mnohí pokročilí okultisti považujú takýchto ľudí za zaostalých v ich rozvoji (hrubá forma hodnotenia zo strany démonizmu) alebo prirodzeným spôsobom zotrvávajúcich v duchovnom detstve (miernejšie hodnotenie zo strany démonizmu), vec v skutočnosti objektívne stojí ináč:

Drvivú väčšinu tých, ktorí pokročili na ceste osvojenia si všemožných psychologických praktík rozmanitého okultizmu, ak sa pozrieme na fakty ich reálneho života, možno charakterizovať nasledujúcimi slovami: Vedome vnímajú viac, než sú schopní pochopiť spôsobom bezpečným pre seba i okolie“. A vyslovene v dôsledku tohto pomeru rôznorodej senzibility (dosahujúcej úroveň vedomia) a schopnosti veci chápať — je ich život plný malých aj väčších ťažkostí a nepríjemností, ktoré v živote vznikajú náhle a nepredvídateľne, a sprevádzajú ich pocit sebauspokojenia z úspechov v osvojovaní si rozličných duchovných praktík. Medzitým, «Boh nie je bohom neporiadku, ale mieru: ako vo všetkých spoločenstvách svätých» (1. list Korinťanom, 14:33) — v tomto tvrdení sa Pavol nezmýlil.

Strastiplnosť života a životná nespokojnosť mnohých ľudí, ktorí sa vydali na cestu osvojenia si rôznorodých psychologických praktík, nám dáva predpoklad urobiť záver, že všetky (bez výnimky) rozhovory a písomné traktáty o «astráli», «mentáli», «kauzalite», «rozšírení vedomia», «pravostrannom» a «ľavostrannom» stave vedomia, «bode zoskupenia»8 a podobných veciach, vlastných tradícii rôznorodého okultizmu v ich verejných vystúpeniach — odvádzajú svojich priaznivcov od uvedomenia si čohosi iného, oveľa dôležitejšieho pre život.

V snahe byť zrozumiteľným a neuviaznuť v úvahách o «mentáli» atď., ktoré väčšine ľudí nič nehovoria, v snahe nestratiť to životne dôležité, od čoho odvádzajú úvahy rôznych okultistov — Vnútorný Prediktor ZSSR, vo všetkých prácach týkajúcich sa otázok psychickej činnosti jednotlivca a spoločnosti, sa ohraničuje skúmaním dvojkomponentnej štruktúry psychiky jednotlivca: 1) vedomá úroveň a 2) nevedomé úrovne psychiky (spolupracujúce jak s vedomím, tak aj medzi sebou).

Hranica medzi úrovňou vedomia a multifunkčnými nevedomými úrovňami psychiky je pohyblivá a určuje sa náladou a energetikou človeka. V závislosti od toho, nakoľko je človek v danom stave aktom svojej vôle, t.j. nakoľko dokáže vedome riadiť svoju náladu a energetiku — natoľko je mu aj podriadené presúvanie hraníc svojho vedomia v medziach Vesmíru. Vôľa človeka vždy pôsobí z úrovne vedomia a plní vedomý účel.

Čo sa týka rozlíšenia lokalizácie dvoch (alebo viacerých) osôb na základe ich nevedomých úrovní psychiky, tak hranica, v medziach ktorej je lokalizovaná konkrétna osoba, sa nejaví byť tak jasne zreteľná ako je hranica hmotného tela, vytýčená povrchom kože. Ide o to, že aj keď sú ľudia oddelení v hmotných telách, no nimi vyžarované biopolia sa rozprestierajú za hranice osôb, vytýčené povrchom kože ich hmotného tela. Navyše v dôsledku príslušnosti všetkých ľudí k rovnakému biologickému druhu je súhrn polí (tvoriacich ich biopole) vo svojom základe u rôznych ľudí kvalitatívne rovnorodý.

Preto, určením jednej prahovej hodnoty intenzity zvoleného druhu fyzického poľa v zostave biopoľa, možno získať jednu oblasť lokalizácie osoby vo Vesmíre; určením druhej prahovej hodnoty rovnakého poľa, možno získať inú oblasť lokalizácie osoby. Určením kvalitatívne iného prírodného poľa zo zostavy biopoľa a jeho prahovej hodnoty, možno získať tretiu oblasť lokalizácie.

Pritom netreba zabúdať na fakt, že rôzne fyzické polia sa šíria rôznymi rýchlosťami, a rýchlosť klesania ich intenzity pri vzďaľovaní sa od zdroja žiarenia je tiež rôzna a závisí od druhu poľa a materiálneho prostredia, v ktorom sa pole šíri.

Okrem toho, všetky polia vyžarované človekom nesú aj svoju vlastnú informáciu. Preto tam, kde intenzita polí jedného subjektu slabne na pozadí polí vyžarovaných druhým subjektom, tam napriek tomu stále možno odhaliť informáciu, vyžarovanú prvým poľom, ak zo sumárneho poľa «odrátame» samotné pole druhého, čo zahŕňa aj odladenie všetkej informácie, ktorú toto druhé pole nieslo9.

Aj v Živote existujú analógy toho, čo sa v programátorskej počítačovej terminológii nazýva «zdieľané oblasti (pamäte*)»10: ak je nejaká informácia zapísaná do takejto «zdieľanej oblasti», tak zmena ktoréhokoľvek zápisu v tejto «zdieľanej oblasti», prostredníctvom jednej aplikácie alebo užívateľa PC, bude zmenou informačného zabezpečenia všetkých aplikácií (bez výnimky), ktoré využívajú túto «zdieľanú oblasť». Čo sa týka osôb a ich rozdelenia na základe nevedomých úrovní psychiky, tak podobné «zdieľané oblasti» obsahujú mnohé egregory: rodové, kmeňové (združujúce niekoľko rodov), profesijné atď., v hierarchickej štruktúre rozširovania vzájomnej vloženosti egregorov.

Čo sa týka niektorých «zdieľaných oblastí» egregorov, tak osoby môžu disponovať rôznymi prístupovými právami: jedni zmenou čohosi v sebe dokážu skrze «zdieľanú oblasť» zmeniť čosi aj v druhých ľuďoch; iní sa ukazujú byť plne podriadení informácii a algoritmike «zdieľaných oblastí» pri ich dosiahnutom osobnostnom rozvoji, nedisponujúc náležitým statusom v egregori, ktorý by im umožnil niečo zmeniť v «zdieľaných oblastiach»11.

V dôsledku menovaných príčin je najkrajnejšou hranicou oblasti lokalizácie osoby, ktorú možno odhaliť na základe nevedomých úrovní psychiky — celý Vesmír. No v každom časovom okamihu môže byť hranica vytýčená aj nejako ináč, v závislosti od subjektívne zvolených prahových energetických a informačných ukazovateľov prejavovania sa tejto osoby vo Vesmíre svojou prítomnosťou a činnosťou.

Vedomie sa pri takomto pohľade na vec javí ako oblasť stotožnenia vlastného «Ja» osoby a Vesmíru12. A táto oblasť stotožnenia sama osebe predstavuje oblasť vedomej lokalizácie subjektu a môže sa rozprestierať v širokom mnoho-rozmerovom rozsahu: od vedomého vnímania samého seba ako určitý fragment vlastného fyzického tela až do vnímania celého Vesmíru (avšak s výnimkou skrytých hlbín duše druhých subjektov, v ktorých informácia je (zvonku*) dostupná výhradne Bohu).

V súčasnej davo-„elitárnej“ spoločnosti väčšina mužov trávi väčšiu časť bdelého stavu v režime «Ja = hmotné telo + odev»; a väčšina žien v režime «Ja = hmotné telo + kozmetika + odev». Jedni aj druhí, keďže sú nevnímaví k svojmu vnútornému svetu a k tomu, čo sa im dáva cez Rozlíšenie počas ich celého života, tak zabúdajú na svoju ďaleko siahajúcu rozmernosť do ostatných oblastí Vesmíru, cez svoje nevedomé úrovne psychiky. A mnohí pri spomenutí im tohto faktu iba mávnu rukou, akoby šlo o neopodstatnený výmysel, napriek všetkému tomu, čo ich učili v škole na hodinách fyziky, odsudzujúc sa tým najmä: k nesúladu sami so sebou; k nesúladu so Životom; a ako následok — k životnej rozháranosti u seba a svojich blízkych.

Dvojkomponentná štruktúra psychiky osoby: «vedomie a nevedomé úrovne psychiky, spolupracujúce navzájom» — po prvé, je široko dostupná pre pochopenie; po druhé, každý detailnejšie rozumejúci štruktúre svojej vlastnej psychiky si ju ľahko dá do súvisu s uvedeným modelom.

No to najhlavnejšie spočíva v tom, že ona popri svojej jednoduchosti umožňuje odhaliť a opísať problematiku, s ktorou sa stretáva prakticky každý nezávisle od jeho «pokročilosti» v duchovných praktikách; nezávisle od toho, nakoľko on «rozšíril svoje» vedomie, v dôsledku čoho sa jeho vedomému vnímaniu sprístupnil «astrál», «kauzálnosť» atď., fungovanie tých-ktorých čakier v jeho organizme alebo organizmoch iných ľudí.

 

poznámky

1 To, že proces osvojenia «prvotnej» informácie musí prebiehať intenzívne počas celého života, bolo objasnené skrze Krista:

«1. V tú hodinu učeníci pristúpili k Ježišovi a povedali: kto je väčší v Kráľovstve Nebeskom? 2. Ježiš, si zavolal dieťa, postavil ho doprostred nich 3. a povedal: pravdivo hovorím vám, ak sa nezmeníte a nebudete ako deti, nevojdete do Kráľovstva Nebeského» (ev. p. Matúša, 18. kapitola).

Hoci podľa nášho názoru boli slová Krista prekrútené: reč šla o Božom Kráľovstve, nie Nebeskom.

Preorientovanie veriacich z idey o vchádzaní do Božieho Kráľovstva úsiliami ľudí a o Božom Kráľovstve na Zemi na ideu o pokornom tolerovaní vlastného ponižovania na Zemi — domovine «kniežaťa tohto sveta» (tak učí Biblia) — s vierou v smrť Krista na kríži a dúfanie v Kráľovstvo Nebeské — to je atribút čistého antikresťanstva, z vôle ktorého boli slová Krista v Novom Zákone podrobené cenzúre a zredigované.

2 Úvodzovky «» tu poukazujú na skutočnosť, že objektívne melódie a súzvuky sa môžu nachádzať aj mimo frekvenčné pásmo, vzťahujúce sa pre zvukový rozsah, pričom v psychike sa premietajú ako zvuk.

To isté sa týka aj obrazov vo vnútornom svete: ich objektívne prototypy môžu byť sprostredkované fyzickými poliami, ktoré sa neradia do svetelnej časti spektra elektromagnetických vĺn. Avšak slová «vnútorný zrak» sa predsa len používajú častejšie, než slová «vnútorný sluch», preto sme použili úvodzovky iba pri melódiách a súzvukoch.

3 Schopnosť odlíšiť signál od neprítomnosti signálu pri minimálnom výkone toku energie nesúcej signál.

4 Schopnosť čo najplnšie zachytiť informáciu zo signálu.

5 Schopnosť oddeliť signál od pozadia i od «susedného» (v určitom zmysle) signálu.

6 V názore vyjadrenom v tejto kapitole, o nesebestačnosti človeka v otázke výberu informácie z prúdu udalostí Života, nie je nič nového. Na túto okolnosť bolo priamo poukázané už pred 1300 rokmi:

«Ó tí, ktorí uverili (Bohu*)! Ak si budete hlboko ctiť Boha , On dá vám Rozlíšenie a očistí vás od vašich zlých činov a odpustí vám. Vpravde, Boh disponuje veľkou milosťou!» (Korán, súra 8:29).

Rozdelenie celistvosti Života v osvietení človeka Rozlíšením samo osebe predstavuje darovanie človeku Zhora jedného bitu informácie, ak sa budeme vyjadrovať v termínoch súčasnej vedy: 1 bit formálne predstavuje mieru množstva informácie; a v podstate 1 bit, to je množstvo informácie potrebnej na vyriešenie neurčitosti 50 % na 50 %, t.j. informácia potrebná na vyriešenie neurčitosti typu «to»/«nie to», «áno»/«nie».

«Jeden bit» je pre mnohých od života odtrhnutá abstrakcia, a preto na prvý pohľad sa im koránický oznam 8:29 môže javiť bezvýznamne malicherným. No zďaleka nejde o malichernosť — nedostatok iba jedného bitu informácie — môže mať v dnešnej životnej praxi pomerne ťažké následky. Príkladom toho je napríklad záhuba „Titaniku“, ktorú si po premietnutí rovnomenného filmu J.Camerona v r. 1997 pripomínajú, vhodným aj nevhodným spôsobom, veľmi mnohí.

Jedinou povinnosťou hliadky bolo v každom časovom okamihu riešiť neurčitosť typu «áno» — «nie», a konkrétne: buď priamo v kurze lode je nejaká prekážka, kvôli ktorej treba vykonať manéver aby sa predišlo zrážke s ňou; alebo žiadnej prekážky niet, a loď môže ísť priamo svojim kurzom. Avšak ľadovec bol pre hliadku „Titaniku“ nerozoznateľným, a tak neurčitosť typu «áno» — «nie», ktorá si žiadala iba jeden bit informácie, sa zakončila katastrofou.

Hoci tento príklad sa týka «operatívnej» a «odvetnej» informácie, no v podstate rovnako to vyzerá aj v prípade «prvotnej» informácie.

7 Napríklad, podľa slov patológov, mozog človeka pravidelne pijúceho alkoholické nápoje, dokonca aj slabé, také ako pivo, cider, džin-toniky, ľahké vína a pod., navonok pripomína plsť prežratú moľami. V živote pri neustálom vraždení neurónových sietí prebieha nevratná strata informácií v algoritmike psychiky, v dôsledku čoho nie je možný ani rozvoj videnia sveta, ani (ako následok) rozvoj osobnosti. Možná je len degradácia.

Na obnovu informácie a štruktúry videnia sveta, stratených spolu s mŕtvymi neurónmi vo výsledku požitia pohára šampanského alebo jedného piva, je treba od dvoch do troch rokov pri fungovaní na hranici intelektuálnych možností pri absolútno triezvom štýle života, vylučujúcom počas celej doby akékoľvek narkotiká a jedy, deformujúce hmotnú aj biopoľovú fyziológiu organizmu, stav vedomia, a ako následok — spracovanie «prvotnej», «operatívnej» a «odvetnej» informácie.

8 „Assemblage point” (Castaneda) – na Slovensku prekladané rôznym spôsobom: zlučovací bod, bod spojenia... – pozn. prekl.

9 V technike sú vyvinuté metódy extrakcie signálu, ktorého výkon je výrazne nižší než výkon šumov. No aj v technike človek používa len to, čo existuje v Živote a môže byť realizované a aj sa realizuje na civilizáciou umelo vytvorených nosičoch. Práve na tomto poli (skúmania možností prenosu javov vyskytujúcich sa v biosfére do technosféry) vznikol vedný obor s názvom «bionika».

10 Napríklad v programovacom jazyku «Fortran» sú oblasti «COMMON» («SPOLOČNÉ») jedným z prostriedkov realizácie informačnej výmeny medzi jednotlivými funkčne špecializovanými podprogramami v rámci nadradenej spoločnej algoritmiky riešenia úlohy.

11 V živote spoločnosti, v ktorej prevládajú neľudské typy režimov psychiky, sa v rodových egregoroch v úlohách tých, ktorí dokážu čosi zmeniť v «zdieľaných oblastiach», štatisticky najčastejšie ocitajú — najstarší vo vzostupných rodových líniách. Táto objektívna egregoriálno-magická moc prvšie narodených v rode vytvára v mnohých prípadoch normu bezpodmienečného slepého a poslušného podriadenia si mladých staršími. Určité špecifiká dodávajú charakteru egregoriálnej rodovej mágie a adresácii podriaďovania si mladších staršími aj viditeľné prejavy príznakov matriarchátu a patriarchátu v kultúre, a tiež ich kombinácie v určitých vekových skupinách.

Štatisticky zriedkavé výnimky v hierarchii rodovej egregoriálno-magickej moci tradičnej davo-„elitárnej“ spoločnosti sú spôsobené tým, že niekto z mladších príslušníkov rodu dosiahne vo svojom osobnom psychickom rozvoji v určitom období svojho života ukazovatele, vlastné efektívnejším typom režimu psychiky, než je ten, ktorého nositeľom je najstarší v rode: režim psychiky zombi je efektívnejším, než zvierací; démonický režim psychiky je efektívnejší, než zombi a zvierací; Ľudský režim psychiky je najefektívnejší zo všetkých.

O príčinách, ktoré spôsobujú rozličnú efektivitu každého z menovaných typov režimu psychiky, si možno prečítať v knihách VP ZSSR „Princípy kádrovej politiky: štátu, «antištátu», spoločenskej iniciatívy“, začlenenej aj do samostatných vydaní „Dostatočne všeobecnej teórie riadenia“ v redakciách od r. 2000.

No starejší v rode, to je jeden z príkladov typu egregoriálneho líderstva, t.j. pozície najvyššej autority, ohraničenej hranicami určitého egregoru alebo súboru viacerých egregorov, nie nevyhnutne rodových: môžu to byť rôzne egregory, podporované spoločnosťou.

12 Stotožnenie osoby človeka s Bohom vylučujeme, hoci Boh sa môže prejavovať aj cez osobu človeka.

 

Diskusní téma: Životný algoritmus formovania osobnosti

Reakce na debatu

Matěj | 05.04.2017

Na tenhle blog, který udělal hodně dobré osvětové práce chodím rád. A to i když se příliš debat ne-účastním. Ale dle mého to, co zde právě probíhalo a probíhá se dá nazvat pouze nepříliš pohlednými slovy. Jako je anarchie, nepřehledný ostrakismus, trockismus, pedantství, ublíženectví, krutá komedie, ne-ústupnost, elitářství, rabství a spousta dalších výrazú ... proti nimž jsem si myslel, že tenhle blog stojí v opozici. Matěj

Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Ale jdi... jsi si jistý že znáš všechny okolnosti? Jestli mi něco vadí, pak je to podobně neadresně vypuštěná jedovatá slina, kdy nejde ani poznat, proti komu je to myšleno. Máš pocit že tvůj příspěvek byl k lepšímu? Pokud chceš kritizovat, dělej to alespoň konkrétně, ať je vůbec na co reagovat, v téhle podobě jaks to napsal je to jen trolling a psychologický vampirizmus.

Re: Reakce na debatu

Nikdo | 05.04.2017

To o čem píšeš, bych popsal jednoduše takto: "Zaneřádil to tady Tony Clifton".

Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

K tomu to, ale slouzilo. Abyste v realu videli o cem ve skutecnosti jsou ty jejich "lepsi zitrky". Verit muzes vsemu, jak je videt dole u Hoxe a jeho Levasova, jenze realita je potom casto jina a tady jsi mohl na vlastni oci videt, co by te cekalo, kdyz nebudes "poslouchat"

Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Kdo si chce udělat obrázek co je toto individuum zač, stačí zagooglit
"Tony Clifton" site:leva-net.webnode.cz
a trochu si počíst... od začátku čistokrevný mimoň, absurdní příspěvky, překrucování vše ad absurdum, nesmyslné osobní útoky a napadání, naprosté nepochopení všeho ... pokusy o komunikaci s ním vzdal postupně každý, kdo to zkusil v dobré míře, včetně Uda, trpělivost došla i jemu.
Tony Clifton si myslí a šíří, že autorský kolektiv Vnitřní prediktor je Globální prediktor, to samo o sobě říká všechno, co je o něm třeba vědět (a napadá každého, kdo si ním nesouhlasí).

Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Nakolik ke dnešku ještě souzníš s Levašovem? Kolika lidem jsi ho cpal do hlavy ta jeho moudra s tím, že je pokládáš za pravdu? Nebudeš za pár let o Pjakinovi tvrdit to samé, co jsi později tvrdil o Levašovovi?

Stojíš si tedy za Levašovem, nebo jsi byl mimoň? Jak jsi na tom dnes?

Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Z čeho vyvozuješ svoje domnělé právo pokládat mi nějaké otázky a chtít odpovědi?

Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Hoxi, je to čím dál lepší. Na jednom webu mi tvůrce stránek dvtr.eu nadává do zmrdů, zde ty mi nadáváš do magorů, už mi mažeš i pouhé poděkování jinému, vyháníš mě pryč, vyhrožuješ mi nějakou nemocí, upíráš mi svobodu slova a teď mi začneš vysvětlovat, že nemám právo se tě na něco zeptat. Hoxi, jaká mám tedy práva? Tato moje práva, tedy pokud mi přiznáš alespoň nejaké, se odlišují od ostatních? Snad se můžu zeptat alespoň na to, protože neznalost práva neomlouvá

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

m | 05.04.2017

Máš akorát možnot zde položit otázku, nebo vyjádřit názor, jako každý jiný. Na na nic dalšího žádné "právo" nemáš, ty vemeno...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Vždyť se mi teď Hox snažil vysvětlit, že nemám právo ke kladení otázek. Názory mi maže a když ty říkáš, že žádné jiné právo nemám, tak i to mi pomůže se zorientovat k čemu to směřuje. Díky za reakci, jak říkám, je to čím dál lepší, jen ke škodě všech

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Právo na otázky máš, právo na odpovědi nikoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Samozřejmě, máš právo klást otázky, ale nemáš jakékoliv "právo" klást nějaké otázky mě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

S tím lze obecně souhlasit, ale předpokládám, že bys mohl pochopit i druhou stránku. Vystupuješ zde za účelem popularizace koncepce, která má mít vliv na celou společnost. V této své roli bys přece měl být připraven k odpovědím na otázky široké veřejnosti. Zkus se na to podívat trochu víc z nadhledu a zkus si uvědomit, že ne všichni, kteří s tebou nesouhlasí, kteří nedostali pro ně uspokojivé odpovědi jsou placení škůdci. Pokud namísto odpovědi někoho neustále odvoláváš na čtení tlustých knih, zkoušíš ho kolik už jich přečetl, vysmíváš se mu, jsi jinak agresivní, tak se nemůžeš divit, že nastanou podobné reakce. Už jen ta tvoje agresivita ti z případných spojenců dělá nepřátele. Pokud mi vyčítáš, že se nedokážu poučit, tak mi zkus vysvětlit nakolik ses v tomhle dokázal srovnat ty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Koncepce je založena na neautorské tvůrčí kultuře, jde o to aby lidé hodnotili samotnou informaci, ne její autory. To je klíčový princip, který by byl porušen, kdybych přijal ta tvoje východiska. Opět mi podsouváš roli nějakého guru a snažíš se budovat můj kult, i když z pozice nepřítele.
Z jakého důvodu si myslíš, že kdokoliv zde má povinnost odpovídat na něčí otázky? Z mého pohledu jen shazuješ odpovědnost za neschopnost seznámit se s materiály KSB na druhé, v rovině, že ti to někdo dostatečně nenáročným způsobem nevysvětlil a nepředžvýkal.
Kdo se mnou souhlasí nebo ne je irelevantní, škůdce není ten, kdo nesouhlasí, ale ten, kdo i když nesouhlasí, tak místo aby si šel po svých nebo si založil vlastní stránky kde by vyjádřil své názory, si uzurpuje "právo" zde omezovat ostatní a znepříjemňovat jim záměrně život.
Otázka na téma, kolik knih z materiálů KSB jsi přečetl, je podle tebe agresivita?
Podle tebe má někdo povinnost tady někomu tlumočit obsah knih do snadno srozumitelných diskusních příspěvků určených ke konzumaci bez nutnost zapracovat na sobě?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Na většinu z toho jsem ti odpověděl dole a pokud si to přečteš, tak zjistíš, že jsem po tobě nechtěl nic předžvýkávat. Chtěl jsem informace, které v tlustých knihách prostě nejsou. Pokud se opravdu chceš dostat do konkrétna můžu ti tu uvést dost příkladů. Můžu ti zde uvést i to co dohledali ostatní a ty to potom může zase smazat jako tapetování.

Ohledně těch jiných stránek máš pravdu a ber moje vysvětlování za uzavřené

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

> Chtěl jsem informace, které v tlustých knihách prostě nejsou

To můžeš tvrdit jen pokud je máš přečtené. Máš je skutečně přečtené?
Dále, proč si myslíš, že ty informace mám?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Ad mazání, tvými příspěvky je tu zasekaná celá diskuse, zkus mluvit konkrétně na co narážíš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Těm kdo se zde trochu orientují včetně tebe nemusím přece dokazovat, že tu k mazání dochází a že tu máte dvojí metr. Cico a Oracle si tu řádí dle libosti a proč? Protože to tak vyhovuje a je ti kolikrát jedno, že k tomu používají i urážky, ale sotva se objeví Lexa šup do pastebin, Clifton mažeme. Zkus mi vysvětlit, na základě jakého klíče jsi mi mazal ty příspěvky pod článkem Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu. Jistě jsi to nebral podle hřebenu. Trhal jsi to z kontextu na nenechal jsi mě to ani dovysvětlit. Záleží na tobě a třeba se v tom už konečně pohneš z místa

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Nebavíme se o mazání obecně, bavíme se o tom, že tvrdíš, že ti neumožňuju vyjádřit názor, zatímco je tvými příspěvky zasekaná komplet tahle diskuse a máš tu největší počet příspěvků ze všech. Proto je zákonitá otázka, zda jsi schopný konkretizovat a demonstrovat na příkladech, o čem konkrétně mluvíš (a z toho plynoucí, zda jsi při smyslech, protože tvrdíš něco, o čemž se může každý přesvědčit posunutím stránky, že neodpovídá realitě).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Tony Clifton | 05.04.2017

Hoxi, oba víme, že to stejně celé smažeš, tak jaképak vysvětlování. Přeji dobrou noc

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 06.04.2017

Opět ses vyhnul odpovědi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 05.04.2017

Nenadával jsem ti, nevyhrožoval jsem ti a nic špatného ti nepřeju, jen se obávám (na základě zkušeností), že pokud nepřestaneš dělat to co děláš, vystavuješ se riziku nepříjemného "mystického" působení vzhledem k tvojí osobě.
Proč si myslíš, že tu máš nějaké "práva"? Máš možnost tu diskutovat, pokud bude z tvé strany dobrá vůle a příspěvky budou k tématu a bez osobních útoků. Nikdo tě nevyhání, pokud začneš tuhle možnost normálně diskutovat využívat. Pokud budeš pokračovat v tom co děláš, je tvoje přítomnost tady samozřejmě nežádoucí a nejsi tu vítán, což už jsem ti dal explicitně najevo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

nigdo | 06.04.2017

Opravdu zírám? To nejde takového "přispěvatele" odblokovat. Admin (majitel) přece rozhoduje koho k diskuzi připustí, když ví co je to za "anonyma"? Přece ani v životě se nebavíme s někým s kým se bavit nechceme, tak proč taky necháváte zaneřádit diskuzi těch kteří chtějí diskutovat a těch kteří sice nediskutují, ale takového diskutujícího by vyhodili. Když si Admin myslí, že se to nejde nebo není vhodné někoho "vyhodit" tak ať udělá jednohlasovací hlasovací tlačítko kde se bude sčítat počet těch, kteří jsou pro zablokování. Myslím, že 50x vyhodit úplně stačí.
Mně taková "diskuze" nezajímá, protože to žádná diskuze není. Proč Hox na takové blbosti odpovídá a přesvěčuje toho T.C.
Dneska mě to tedy už otrávilo. A je to škoda, protože diskuze čtu a tento web navštěvuji skoro denně již více než 4 roky.
Děkuji za vyhazov toho anonyma skrývajícím se za nickem Cliftón

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Reakce na debatu

Hox | 06.04.2017

Zdejší systém neumí blokovat přispěvatele.

mně to sedí, ale mám i otázku?

Nikdo | 04.04.2017

Pěkně je, že jsem došel ke stejnému popisu (asi čtyři roky zpět) sice silně zjednodušeně, ale jádro tam je stejné jako u dvou komponentní struktury psychiky. Trochu mně rozčilovali termíny běžně používané všelijaké podvědomí a nadvědomí apod. Tak jsem si zavedl "svůj" systém vědomí a nevědomí. Co si dokáži uvědomit a vědomě ovlivnit a co ne. S tím, že každý má hranice jinde, například jogín si dokáže uvědomit a ovlivnit více tělesných funkcí než ten, kdo s tělem tak intenzivně nepracuje. To vyvolává kladné reakce k textům KSB a velkou vděčnost k autorům, protože samostatně bych nemohl dosáhnout takové kvality a hloubky a přitom se učím o tom co mohu zkoumat :)


OTÁZKA
V dospívání jsem četl o různých mysticích, kteří když "prozřeli" začali tancovat a radovat se a křičet "já jsem bůh" (vědomí společné matrice?)

Podle KSB je bůh synonymem HNR, vše řídí, ale kde je:

1. všude
2. nikde / mimo matrici(časo-elektro-magneticko-a do ví co-prostor-....)
3. obojí zároveň
4. otázka je nevhodně položená (mimo definiční obor)

(odpověď nevím, to jsou možnosti, které mne napadají)

Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

los/sol | 04.04.2017

Za mě tedy takto: 5. otázka mi nesedí = není na místě
A podle kapitoly 7.2 Rozlišení - jedná se o pozadí
popředí = Bůh existuje
pozadí = kde je Bůh

Re: Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

Nikdo | 04.04.2017

To bych spíš zařadil do 4 nevhodná/nemístná. Jinak vlastně ani nemám potřebu to vědět, stačí mi, že existuje, že se mnou komunikuje a že zařídil, že se hraje podle pravidel (vše je řízeno).

Ta otázka mně napadla v souvislosti s příběhem mystika (mystika beru ne jako mystifikátora, ale jako toho, kdo se snaží odhalit různá tajemství života). Na příběh jsem si vzpomněl, když jsem četl tento nový článek. Mystik dosáhl po mnoha letech úsilí nějakého prozření a křičel radostí "já jsem bůh". V době, kdy jsem příběh četl, mi popis připadal autentický a připadalo mi, že bylo dosaženo něčeho cenného - poznání "skutečného boha". Nyní mám otazníky co vlastně mystik našel a je to opravdu tak cenné nebo jsem byl oklamán. Není celý příběh smyšlený? Příběh nekončí dobře, lidé v příběhu to považovali za rouhání a zabili ho, ale on se jen smál, podáno tak, že už byl nad věcí a fyzická ani jiná bolest už ho netrápila. Bohužel jméno mystika už nevím.

Re: Re: Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

los/sol | 04.04.2017

Dále mi nesedí název: "Mystik" - my bychom se měli držet, když už "lidé" nebo nejvyšší forma: "čloVĚK", ale v podání příběhu to nevadí.
Podle KSB by mělo jít o oklamání = nikdo nemůže prohlásit:"Já jsem Bůh" Je to i v textu. A já se s tím vnitřně ztotožňuji.
Lidé jeho prohlášení považovali za rouhání!!!!!!
Odbočka:
- uvedu příklad z praxe!
Byl jsem na sněmu Hnutí SPD Okamury:
Když jsem mluvil o tezích Koránu, málem z toho měli infarkt!
Byl jsem kacířem! Zrádcem! A že už nemám chodit! Ostatně si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži. :)

Zpět k Vašemu:
jeho rouhání a za to "zabili" jej - byl nad věcí, fyzické tělo nevnímal a byl živ.
Připomíná to příběh ukřižování Ježíše v podání Koránu.
Tak jest?

nepochopitelne

jana123 | 23.04.2017

ked su teze koranu take pozitivne pre ludstvo, preco sa potom jeho nositelia prejavuju vo svete takym destruktivnym negativnym a satanskym sposobom ? terorizmus, neznasanlivost, isil, alkaida...diskriminacia zien, nedostatok charitativneho citenia - muslimske krajiny neprijmaju na svoje uzemia emigrantov ani zo svojich spolubratskych muslimskych krajin, jedine co im financuju je vystavba mesit v europe.
a ked je aj minimalne pitie alkoholu tak destruktivne pre mozog a totalna abstinencia taka prospesna, preco v muslimskych krajinach kde je abstinencia alkoholu nie je rozmach vedy a techniky na daleko vyssej urovni ako na tom zhnitom zapade, kde by mali byt tie mozgy z alkoholu degenerovane , preco hlavne co muslimske krajiny zivi je ropa a vydobytky vedy a techniky nakupuju na zapade?

Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

Hox | 04.04.2017

Takto položené otázky mi připomínají podobenství o tom, jak se baví dva sourozenci v děloze o tom, jestli Matka je nebo není, a popřípadě kde je :) ... ale nezjistí to, dokud neprojdou určitou hranicí... podobně zde, podobné otázky mají odpověď jen pokud se subjekt, který se ptá, nachází za hranicemi stvořeného vesmíru, a tak celou situace vidí, ale při pohledu zevnitř jsou nezodpověditelné - za hranicemi.

Re: Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

Nikdo | 05.04.2017

Děkuji za odpověď, je mi užitečná.

Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

Nikdo | 05.04.2017

Již jsem dále, funguje mi to takhle. Zaměřím na něco pozornost (ne prvotně), ale když už tam je a dojde k nějakému vnitřnímu zaujetí zůstane tam. Pak většinou ráno při probuzení začnou přicházet odpovědi. V tomto případě jde o začlenění poznatků z dřívějšího světonázoru do nového světonázoru, co z dřívějšího bylo pravdivé a co falešné. Je tam shoda s lol/sol. Odpoledne provedu určité více zobecněné shrnutí, čím jsem se nechal zmást a jak to vyhodnocuji nyní - může to být užitečné i pro někoho dalšího.

Re: mně to sedí, ale mám i otázku?

jardob | 05.04.2017

Otázka kde? - sa týka priestoru a času, teda lokalizácie v priestore a čase. No čas a priestor sú atríbútmi matérie, sami osebe neexistujú, len ako vlastnosť matérie. A matéria je Boží výtvor... Ak je matéria Boží výtvor, potom nemôžeš Boha lokalizovať v atribútoch jeho výtvoru. Boh je nadrozmerná a nadčasová realita...

Shrnutí

Nikdo | 05.04.2017

Jardob a Hox mi dali podle mého chápání identické odpovědi, které jsem částečně předvídal, ale jistý jsem si úplně nebyl, což ukazuje, že začínám chápat KSB a také je dobré, že Ti kdo se s ním seznámí a dosáhnou nějaké úrovně dochází u zásadních otázek ke shodě.

Nejprve stručně shrnu historii svého poznání. Narodil jsem se do neznáma a hledal, kde co je zajímavého a co mně zaujme (dětství). Dětství bylo ovlivněno vizí spravedlivé společnosti a co se dělo zlého vypadalo jako minulost, to co je překonané. Brzy ještě v dětství jsem začal narážet na dogmatismus KS a nejasnosti v politice (Stalin skvělý a pak ze dne na den největší darebák). Dále v dospívání moje tvořivost byla blokována systémem a nebylo ji kde využít (nedokázal jsem najít jak to udělat). Pak se cinkalo klíči a otevřeli se obzory a právě v té době jsem byl ovlivněn různými novými informacemi, kde právě příběhy různých hledačů a mystiků mne inspirovali pokusit se o něco podobného najít boha, někam mně to posunulo. Pak jsem narazil na zásadní problém jak si eticky zajistit obživu a žít podle svědomí. Takže s přáteli se nějak snažíme uživit sami a zde v této fázi jsem se setkal se řízením společnosti, protože pokud jsou morální omezení je to v nemorální společnosti dvojnásob těžké a obzvlášť, když používá člověk koncepci, která to nezohledňuje. Ke KSB jsem se dostal díky událostem na Ukrajině. Jak bylo možné; když Berkut tak statečně odolával řízenému davu a bandám placených chuligánů a dokázal neoplácet i když do Berkutu naplno řezali; že se to stejně vykolejilo.

Dřívější podsunutý světonázor (část zaměřená na osobní rozvoj) je tento:
Proveď svoji osobní transformaci to je cílem, vše bude dobré až se Ti to podaří. Stále stejný vzorec jako u křesťanství s nebem (po transformaci), v nebi nalezneš štěstí, někde v budoucnosti (do našich současných kšeftů se nepleť nebude Ti to k ničemu užitečné).

Nový světonázor (část zaměřená na osobní rozvoj):
Pracuj v zájmu vše udržitelnosti (buduj království boží na zemi), která pro zajištění potřebuje využití a rozvinutí tvého potenciálu. Bolest není součástí nějaké potřebné transformace, ale semafor a signál, že něco je špatně, že se vychyluji z koryta božího záměru (narážím na jeho hranice).


Nyní ještě upřesním otázku, zeptal jsem se oklikou. Zajímalo mně co nalezl onen mystik, když zvolal "já jsem bůh". Říkal jsem si když budu vědět (trochu naivně), kde bůh je nebo co to je konkrétněji (znám ho z jeho působení), že mohu odhadnou jestli ho skutečně nalezl nebo ne. Zajímalo mne proč mi byla tato informace bohem zprostředkována a zda příběh není vymyšlený, ale nepodařilo se mi daného mystika na "netu" dohledat. Pamatuji si ještě jednu indicii, že žák po něm hodil růži (zatímco ostatní kameny) a v tu chvíli mystik zaplakal (předtím se jenom smál), vysvětlení bylo toto, že žák podváděl sám sebe, bál se nehodit nic, aby dav neobrátil hněv na něj, ale nechtěl zase ublížit mistrovi. Ta růže se mi nelíbí, napadá mne, poku(Etický se musí před méně etickými skrývat, protože odhalení vyvolá pouze odpor a nenávist u méně etických, kteří to vezmou jako povyšování. Nejlepší je pomáhat až když to bytost bolí, pak to s vděkem přijme i proto přijímáme boha až když se nám nedaří, do té doby si na bohy často hrajeme. Nehledě, že etick).
d jsi čestný odhal se před ďáblem ať tě může nechat roztrhat rozvášněným davem.

Už jsem si odpověděl, proč mne HNR navedlo daným směrem, bylo to nutné, spravedlivá společnost byla zdiskreditována KS a těžko by mne v té době dostatečně zaujala, vyzkoušel jsem kudy cesta nevede. A nyní KSB nabízí možnost dalšího postupu a rozvoje, žádnou další lepší možnost nevidím a kdyby byla bůh mi zprostředkuje :)

Re: Shrnutí

los/sol | 05.04.2017

Ano někteří můžou prohlásit:: "..proto jsem přijal informaci Boha, aby pomohl..."
Pak sou i ti. kterým se dařilo, dařilo a najednou se za sebou ohlédne (a to neměl dělat - kdyby to věděl NEOHLÍŽEL by se <nesamostanost přijetí informace> ) a řekne si: "kde jsi byl, když bombardovali Jugoslávii a tam umírali lidé, matky děti? Co jsi PŘESNĚ dělal a kde jsi přesně v tu dobu byl a o co si se přesně zajímal? Bylo to důležité? A pak znovu aktuálněji - no, co uděláš? = Sýrie, Ukrajina,. Jemen" Pochlapíš se?
Nééé to přec není můj problém. To je západ! Kdo jsi? Jsi západ?
Toto přec není můj problém.
Přesvědčujete sebe, tím že začnete přezkoumávat, zda na tom není Váš podíl. Uklidníte se.
Víte, že Vás HNR nezatíží víc, než dokážete unést! V tom sem tedy klidný.
Dokonce si můžete říct, že HNR Vás tím nezatěžuje, tak se tím nemusíte zatěžovat ani Vy :)
A máte tolik povinností! Tak šup!
O to se nestarej!
A na tohle se vykašli. Nikdo to neřešííííííííííííí!!!
Ale přece toto je hlavní!
Hlavní je život!
Hlavní je práce pro ty, co toto nevidí a ještě koukají o čem to pořád meleš!
Kolik toho unesu, když mám mít zátěž, kterou unesu? Unesu práci i toto?
Ještě že nepiju, to už bych neunes :)
Smyslem nás je tedy kličkovat v informacích.
Přepínáte MÓDY a frekvenční přijímací rozsahy.
Dokážete vypnout/zapnout.
Víte ale, že nemůžete sloužit dvěma pánům - neřesti a morálce zároveň.
Je potřeba se rozhodnout, tedy vyrovnat frekvence
Selský rozum do hrsti :))

Re: Shrnutí

Hox | 07.04.2017

> Zajímalo mně co nalezl onen mystik, když zvolal "já jsem bůh".

z mého pohledu je více variant: buďto došlo k uvědomění si jednoty z vesmírem ("všichni jsme jedno", "vesmír má stejnou Boží podstatu") ale chybně došlo i ke ztotožnění Vesmíru s Bohem, odtud výrok "já jsem Bůh", který je při správné interpretaci částečně pravdivý, ale z větší části zavádějící.
Nebo došlo k falešnému "osvícení" napojením na egregor daného kultu a příval energie, což je podle informací od "mystiků" lepší zážitek než orgasmus (se skutečnou duchovností to pochopitelně nemá nic společného). Jestli jsem přehlédl ještě nějakou variantu, nechť někdo doplní.

Pro Tony Cliftona

los/sol | 04.04.2017

Já bych přebytek energie vybíjel studiem KSB :))
Nebo tě snad někdo vyrušuje?? :)

Re: Pro Tony Cliftona

Tony Clifton | 05.04.2017

Tak koukam, ze s tvoji snahou zavdecit se, aby se mel Cico a Oracle na pozoru

Re: Re: Pro Tony Cliftona

los/sol | 05.04.2017

Sám sobě Tony spílám: "zanedbal jsi učivo! Dělej něco!"
Přestaň se zamindrákovávat.
Toto jsem si říkal před měsícem. :)
Takže jsem sedl a začal znovu číst.
Musím se tedy mít na pozoru sám před sebou :))
Podle sebe jsem hodnotil druhé.
Byla to chyba.

Re: Re: Re: Pro Tony Cliftona

Tony Clifton | 05.04.2017

Chybama se clovek uci, v tom souhlas. Tak hodne zdaru :)

pro Hoxe a J.

Tony Clifton | 04.04.2017

Re: pro Hoxe a J.

Tony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána. Nejsi tu vítán, rozuměno? Svojí činností omezuješ a poškozuješ ostatní, na což nemáš nejmenší právo. ]

Re: pro Hoxe a J.

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat.
[tapeta smazána. Nejsi tu vítán, rozuměno? Pod "svobodu slova" máš na mysli "tapetovat, znepříjemnit všem život a znemožnit diskusi k článku?"]

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat.
[tapeta smazána]

Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat.
[tapeta smazána]

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat.
[tapeta smazána - jsi nepoučitelný??]

Re: Odpověď pro Otazníka

Nikdo | 04.04.2017

Už dej pokoj ty tapetáři. Nikdo tu (míním skutečnost) nemá na nic nárok zadarmo (pouhým narozením) a na svobodu slova (ve tvém podání) už vůbec ne. Nejdříve povinnosti nebo úsilí jako kořeny až pak může být odměna ve formě práva.

Spíše Tě už od prvního příspěvku (asi půl roku zpět) považuji za Trolla, ale pokud je to jenom uražená ješitnost, tak věz že svoboda slova je vějička na mladé nezralé lidi.

Ve svobodné společnosti to funguje tak, že k danému tématu smí hovořit ten, o kterém se ví, že tomu rozumí.

V kapitalistické společnosti smí do věcí kecat ten kdo má peníze. Svoboda slova pro otroky je jenom u nepodstatných věcí a tedy zdánlivá, protože neovlivňuje žádné rozhodnutí, to ovlivňuje maximalizace zisku.


Tvoje příspěvky jsou typu:

2 + 2 = 5, to je moje právo, moje svoboda to říci. Nevšiml jsem si, že by Ti to právo kdokoliv z autorů webu nebo přispívajících dal. Právo musí být někým uděleno je to dohoda. Takže doma v soukromí nebo když najdeš někoho, kdo je Tě ochoten poslouchat prosím jak libo (fašismus se projevuje tím, že je nebezpečné a zakázané mluvit o některých věcech i v soukromí, když to někdo udá je vymalováno).

Tvoje právo (a každého přispívatele, jak ho chápu) je, že můžeš přispívat, ale nikde nemáš garantováno, že nesmí být Tvůj příspěvek mazán, když se Ti to nelíbí běž "opruzovat" jinam. Za mne jsem zde na návštěvě a ty jsi neurvalý host, kterého by měla kompetentní osoba popadnou za límec a vyhodit (což i dělá schvaluji to).
Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Obcas se bez taky projit ven na slunicko. To abys vedel, ze sviti i pro tebe

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

jana123 | 23.04.2017

krasne, to tu uz bolo, v slobodnej spolocnosti vsetkemu rozumeli a ostatni do toho nemali co kecat..... kto to bol? my zrelsi si tot obdobie velmi dobre pamatame..... mame este dejinnu a nie his tóricku pamat....KOMUNISTI ..ti jedini mali patent na tie spravne rozhodnutia a riesenia co zaviedli pod kridlami internacionaly klientelizmus a OSTATNI do toho nemali co kecat. gratulujem Vam ,, vyzretym a zrelym,, osobnostiam. takto mnohych ziskate a presvedcite

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

jana123 | 23.04.2017

krasne, to tu uz bolo, v slobodnej spolocnosti vsetkemu rozumeli a ostatni do toho nemali co kecat..... kto to bol? my zrelsi si tot obdobie velmi dobre pamatame..... mame este dejinnu a nie his tóricku pamat....KOMUNISTI ..ti jedini mali patent na tie spravne rozhodnutia a riesenia co zaviedli pod kridlami internacionaly klientelizmus a OSTATNI do toho nemali co kecat. gratulujem Vam ,, vyzretym a zrelym,, osobnostiam. takto mnohych ziskate a presvedcite

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

jana123 | 23.04.2017

Vam tu asi nic nehovori ,,nesuhlsim s tym co hovorite ale budem do krvi hlasat vase pravo hovorit to,,.....filozofia sa tu asi nenosi

Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 10.05.2017

Voltaire. Diky Jano

Ano a dám příklad krásný a typický..... :)

los/sol | 04.04.2017

V kapitole 7.1, keď pri «zatemnení zmyslov» ľudia pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú a pod., možno povedať, že Boh ich zbavil Rozlíšenia, v dôsledku čoho nedostávajú želanú «operatívnu» informáciu z toho prúdu, ktorý im prinášajú všetky zmysly.....
No a já za sebe, stále a pořád tedy čekám, na toho z Vás Leva-Net, abych se spojil s myšlenkou o tom, kdo je Ježíš Kristus....
A budu mít asi vousy až na zem a HLE!!!!
A HLE:
"Bohu nie je žiaduce, aby priamo im (takým, akí sú), alebo cez nich nepriamo iným ľuďom (takým, akí oni sú) ponúkol dostup k určitej informácií,..."
Podobně je to se mnou, pač moc dobře cítím, že bych byl "roztržen" vejpůl, za blbost, kdyby někteří ke mně mohli :)

Oprava

los/sol | 04.04.2017

Nemyslel jsem z Leva-Net = myslel jsem celou komunitu a i čtenáře :)
Omlouvám se prosím

Re: Ano a dám příklad krásný a typický..... :)

Tony Clifton | 04.04.2017

Zbytečně se podceňuješ. Myslím, že stačilo. Mějte se fajn

Re: Re: Ano a dám příklad krásný a typický..... :)

los/sol | 04.04.2017

Všichni máme něco. A já i roupy. :)

Re: Ano a dám příklad krásný a typický..... :)

Oracle 911 | 04.04.2017

No prejavil si ako ďalší demagóg a tapetár.
Ostatne tieto kapitoly nie sú o Ježišovi ale o tom ako sa formuje vedomie, Ježiš sa rieši inde. Pritom sa riešení podstaty Ježiša si zúčastnil v diskusií pod inými kapitolami buď tejto knihy alebo inej.
Čo znamená, že si napísal úplne zbytočný príspevok len preto aby si prudil a poukázal aká zbytočná je táto kapitola, lebo ti nevyhovela.

Takže dávam ti do pozornosti tie príspevky, ktoré napísal Hox pre Tonyho ohľadom Sia a upozorňujem ťa, že ťa môže stretnúť podobný osud. A v podstate to platí aj pre ostatných prudičov, ktorí si nenechajú nahovoriť.

Byl to TEST :)

los/sol | 04.04.2017


Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána]

Re: Odpověď pro Otazníka

Dušan | 04.04.2017

Sloboda slova? A kde sú povinnosti? Aj keď aj tento prístup nieje celkom v poriadku.

Všetkodovolovaniesi je fašizmus. Vieš čo vôbec znamená Svoboda (ruštine a češtine je to správnejšie)?

SVedomie-BOhom-DAné.

Si si tým istý že tie tvoje príspevky sú v poriadku?

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

O tom, zda jsou moje příspěvky v pořádku, ať si laskavě udělá každý svůj vlastní názor. Jistotu mám v tom, že Hox i J. porušují moje právo na svobodu slova. Nadáváme na stávající systém, ve kterém svobodu slova mám zaručenu Ústavou. K čemu by vedlo pojetí svobody pana Hoxe a J. nechci už ani domýšlet

Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Dušan | 04.04.2017

Chápem.

"Nadáváme na stávající systém, ve kterém svobodu slova mám zaručenu Ústavou."
- nehovor za mňa. Nadávať na súčasný systém je zbytočné plytvanie energiou. Dôležité je len plné pochopenie.

" čemu by vedlo pojetí svobody pana Hoxe a J. nechci už ani domýšlet"
- a nepochopenie sa stále zväčšuje

Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

To zajisté, když mi ani nedovolí vyjádřit svůj názor

Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Dušan | 04.04.2017

"když mi ani nedovolí vyjádřit svůj názor"

Tvoj názor v súlade s biblickým projektom?

ps. máš niečo hore uvedenému textu "Životný algoritmus formovania osobnosti" Ak máš konštruktívny dotaz tak ho napíš, ak nie.....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Ano, takto přirozeně bych mohl fungovat, pokud by admin nemazal moje příspěvky tam, kde mají být. Zatím maže to, co se mu hodí a nechává vytržené z kontextu také jen to, co se mu hodí. Zneužívá svoji "moci". My přispěvatelé ani nemůžeme svůj příspěvek opravit, nebo smazat. To vše jen "náš" guru Hox nebo J.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Pokud si mě stavíš do nějaké role guru, to je tvůj problém, nemůžu to nijak ovlivnit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Pokud uvozovkám nevěnuješ pozornost, tak se alespoň zkus zamyslet nad tím, co jsem ti napsal a co ti teď tolik vadilo

Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána]

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána]

Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Pokud nepřestaneš znepříjemňovat ostatním zde život, a mě obírat o čas a energii svojí posedlostí v tapetování, obávám se že to pro tebe může mít nepříjemné "mystické" důsledky, a jelikož nechci, aby se ti něco špatného stalo, píšu tenhle příspěvek. Jinými slovy, pokud tvoje činnost zde, která mě vyčerpává a obírá o čas, překročí únosnou mez v ohledu na moje možnosti a nutnost věnování energie na jiné otázky, obávám se že to Vesmír může vyřešit tak, abys tu psát přestal (z důvodů nějakých vzniklých okolností, které si nedovedu představit a ani nad tím nechci uvažovat), aby od tebe měli pokoj všichni, kteří si přejí zde diskutovat v konstruktivní atmosféře.
Pokud si přeješ normálně diskutovat na témata, která mají vztah k tématům stránek, jsi vítán, v opačném případě nejsi vítán a informace výše je pro tvoje zamyšlení. Taky by bylo dobré vzít navědomí, že když jsem ti explicitně poukázal na možné souvislosti tvého působení zde, které má vědomě negativní záměry (tapetování), mění to pro tebe situaci v tom smyslu, že pokud bylo dosud Shora něco tolerováno z důvodů tvojí nevědomosti možných souvislostí, pak nadále už to tolerováno Shora být nemusí.

Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

To už jsme u vyhrožování? Co takhle se nejdříve zamyslet sám nad sebou, než začít někomu jinému vyhrožovat. To moje tapetování je důsledkem tvojí činnosti, kdy mazáním příspěvků vytrháváš diskuzi přispěvatele z kontextu. Toho si ostatně všimlo už více lidí a kupodivu byli všichni vyštváni. Proč raději nepopíšeš, co z mého příspěvku považuješ za nepravdu, nebo je pro tebe pravda tak těžko stravitelná? To jsi teď napsal svědčí o tvé špinavosti

Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Jedině pokud se cítíš ohrožen samotným Vesmírem, Přírodou, Všedržitelem... pojmenovat si to můžeš jak chceš... Z mé strany to byla jen informace na téma, že tvoje působení zde se může nacházet v rozporu se Záměrem, což pro tebe může mít nějaké nepříjemné důsledky. Byl tu například člověk, který se cca rok a půl chodil útočit na KSB, byl vytrvalý, tvrdohlavý, odmítal změnit svoje názory i přes pokusy o vysvětlení. Nedávno zemřel na nějakou nemoc. Zda to bylo v souvislosti s jeho negativním působením zde, nemám nejmenší tušení, ale z mého pohledu je to možné a i dost pravděpodobné, protože nezávisle na kolektivu těchto stránek byla informace o jeho předčasné smrti publikována jinde, čímž jsme se to i dozvěděli. Závěry můžeš dělat sám, stejně jako sám poneseš i jejich důsledky, kladné nebo záporné, nebo neutrální, podle druhu závěrů.
Větší vědomosti implikují větší zodpovědnost a nároky na jedince, ten kdo má více vědomostí a více věcí chápe, má větší odpovědnost a jsou vůči němu Shora uplaťnována přísnější kritéria ohledně ohledně možných negativních důsledků jeho jednání, než na toho, kdo žije v "blažené nevědomosti".
Z informací co mám plyne že ten, kdo se s KSB seznámil (nezávisle na jeho postoji k dané informaci), nemá už Shora "povoleno" (bez negativních důsledků pro sebe) to, co by měl, kdyby se s KSB neseznámil.
To je řeč samozřejmě o oblasti Dopuštění, optimální samozřejmě je nikoliv to, aby se člověk zdržel toho, co pro něj může mít negativní důsledky (oblast Dopuštění), ale aby dělal to, co leží v řečišti Záměru a je podporováno Vesmírem a Všedržitelem.

Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Právě, že Příroda je pro mě víc než ty tvoje lži a pokud jsme u Sia, jehož památky jsi ani neuctil, tak proč si stejným způsobem najednou nedokážeš vzpomenout na pana Pjakina. Je to stejné, tohle se nám hodí a tohle teď nevidíme. To vidíme jen ve chvíli uspořádané sbírky. Tohle je, ale tvůj způsob uvažování. Do toho mě netahej

Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Že zemřel mě mrzí, nicméně proč bych měl uctít památku Sia, který tu znemožnil možnost konstruktivní diskuse na dlouhou dobu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Aha, on si totiž dovolil s tebou nesouhlasit

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Tvoji památku bych měl taky podle tebe uctít, až příjde čas?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Právě jsi mě přesvědčil o tom, že ta diskuze měla svůj smysl

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Teď můžeš obrátit list a začít znovu přesvědčovat ostatní, že z nich naděláš Čelověky

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Znamená to že přestaneš otravovat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Ty už jsi mě pochoval, tak dělej, že nejsem

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Ve skutečnosti jsem se tě jen zeptal zda si myslíš / vzhledem k charakteru tvojí aktivity zde a vzhledem k tomu že jsi mě obvinil že jsem "neuctil památku Sia" (proč bych měl?) /, že bych měl podle tebe, kdyby na to náhodou teoreticky přišlo, uctít i tvoji památku. Jestli ti tato diskuse není příjemná, stačí v ní nepokračovat nebo napsat ať to smažu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

K tomu jsem se, ale již vyjádřil. Ukazuješ co se teď hodí a co ne smažeš. Co je komu příjemné, nebo ne je v této diskuzi vidět na první pohled. Ber ten můj příspěvek ode mne jako závěrečné shrnutí a komentář ke zdánlivé opozici, kterou tak vehementně vykonává pan J.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

Mažu jen tvoje off-topic tapetování a osobní útoky, nutná hygiena diskuse. Nemáš nijak omezenou možnost psát normální příspěvky (k tématu a bez osobních útoků), ale jak je vidět z toho že je jich od tebe minimum a útoky a tapety drtivě převažují, nemáš o něco podobného zjevně nejmenší zájem.
Ohledně tvého fňukání na téma mazání příspěvků, vyvoláváš lživý dojem, máš v téhle diskusi nejvíc příspěvků ze všech a kromě té opakující se tapety /kompilátu cizích příspěvků/ jsem smazal tuším 1, maximálně 2 dvoje příspěvky, takže bych brzdil bujnou fantazii. Případně demonstruj na konkrétním případu co máš na mysli, jinak jsou to jen takové štěky na které se nedá smysluplně reagovat, není na co. Což je zřejmě tvůj záměr, neboť obsahově konkrétní kritiku jsem od tebe ještě nezaznamenal.

Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Označ mi to, co považuješ za nepravdu z toho co jsem napsal

Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Označ mi v příspěvku, který neustále mažeš, co v něm považuješ za nepravdu. K tomu se ti vyjádřím a můžeš to smazat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Podmínky a ultimáta na návštěvě, až tak?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Pouze přirozená obrana ke tvému mazání. Jedná se o reakci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Zkus vysvětlit, proč by tu ten tvůj kompilát z 2 roky starých příspěvků, který se nevztahuje nijak k tématu článku a řešíš si tam nějaké osobní záležitosti, měl mít právo být.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Poku nejsi schopen najít nic, co bys považoval za nepravdu z toho, co jsem napsal, tak mi vysvětli, proč mažeš pravdu? Ty sám se dokážeš poučit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 04.04.2017

Tvoje tapety nečtu.

> tak mi vysvětli, proč mažeš pravdu?
To říká kdo, že je to pravda?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Když to ani nečteš, tak proč to mažeš? Vyhrožování už tu bylo, teď urážky. To víš ty jako admin si to můžeš na rozdíl od ostatních dovolit. Pravdu máš v tom, že další diskuze je bezpředmětná

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

PESS | 04.04.2017

https://pastebin.com/WbM7WPjB

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

https://pastebin.com/rD9WuRbs

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

To byla celkem pochopitelná reakce na tvoje působení zde, v duchu ti to řeklo nejspíš spousta lidí, ale nestojíš jim za reakci. Co se týká "vychovávání", jen mi podsouváš to, o co se v nějaké zvrácené podobě snažíš sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

> tak proč to mažeš?

Proč to sem píšeš? Jakou máš motivaci hledat rok staré příspěvky a skládaz z nich nějaké kompiláty?
Jakou má tvůj kompilát souvislost s článkem? Naprosto nulovou, prostě ses rozhodl že s tím vytapetuješ celý web, aby si to každý musel přečíst. Tj. namísto toho, abys studoval zdejší materiály a diskutovat k tématu, tu arogantně tlačíš svoji agendu. Plná huba řečí o "pravdě, lásce a svobodě slova", realita přesně opačná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Chtel jsem studovat, ale nedokazal jsi mi ani vysvetlit, kdo je ten GP a jaky na vztah k VP. O anonymnich autorech uz radeji pomlcim. Kdyz uz jsme u vysvetlovani, jak jsi myslel treba tohle:

Russenia (Rassenia) byla oblast, kde se usadili potomci Velké Rasy (rusky - Sviata Rasa), myšleni jsou dobrovolní „osadníci“ z jiných planet, kteří založili první civilizace na této zemi. Časem se tento název přetransformoval na zkrácené „Rus“. (2) Slovansko-árijská říše se rozkládala na území nynější Eurasie. (3) „Země Svaté Rasy“ byla zemí Asů („bohů“ žijících na zemi) – reprezentantů vysoce rozvinutých civilizací. Zkratka RASA pochází ze zkrácení fráze „Rod Asů (ze) Strany Asů“, neboli „Rod Asů z Kraje Asů“. „Zemi Svaté Rasy“ obývaly čtyři klany: d'Árjové, ch'Árjové, Rasénové a Svjatorusi. (4) Velká Tartarie (Tartaria Magna) byla nejstarším státním útvarem bílých lidí v asijské části Eurasie. Předkové pozemských lidí přišli na naši planetu z různých systémů: Velké Rasy (bílá), Velkého Draka (žlutá), Ohnivého Hada (červená) a Ponurých pustin (Gloomy Heath) (černá). (5) Bohyně Tara byla ochránkyní přírody, a její starší bratr Tarch (také Daždbog / Dazdbog) byl strážcem Vědění. (6) Hvězdné brány jsou komplexy využívající gravitační a prostorové zakřivení, nebo také torzní systémy, využívané k dopravě mezi různými planetami (tvůrci filmu Hvězdná brána si toto zařízení nevymysleli. Opírali se o staré odkazy.) (7) Urové jsou zástupci planety Urai, slovo „ur“ znamená obyvatelné (přeneseně také úrodné území; německy urbares Land).. (8) Volchv – strážce vědomostí a posvátných textů (9) d'Árijské a ch'Árijské znaky jsou dva ze čtyř způsobů psaní užívaných Velkou Rasou: další jsou Svjatoruské obrázkové písmo a Rassénská Molvitsa. (10) Božstvo Perun bylo patronem bojovníků, obránců vlasti a klanu Svjatorusů – (Rusů, Bělorusů, Astů, Litsů, Latsů, Latgallů, Zemgallů, Srbů, atd. … ) (11) Veneti byli obyvatelé Venedie, kam migrovaly klany a kmeny Venedů / Venetů. Velmi zhruba to odpovídá území západní Evropy. (Viz také Venezia – Venedig, česky, bůh ví proč, Benátky.) (12) Antlanie byla ostrov v Atlantiku, který osídlil klan Antů. Tento se potom začal nazývat Země Antů – Ant-lan, Antlanie. Řekové jej pak pojmenovali Atlantis a jeho obyvatelé – Atlanťany. (Stojí za zmínku, že ne všichni Antové osídlili tento ostrov, část jich zůstala v Evropě a ještě ve středověku jsou záznamy o slovanském kmeni Antů) (13) Noc Svaroga je název pro obtížné období, v němž sluneční soustava, podle dávného slovanského tradovaného vědění, prochází „prostorem Temných Světů“. (14) Fatta, Lelia a Mesiats byly 3 původní satelity Země. Obežná doba Fatty (staří Řekové tento měsíc nazývali Phaeton) byla 13 dní; Lelia, nejbližší k Zemi a nejmenší, měla oběžnou periodu 7 dní. (16) Bělovodí nebo také krajina Svaté Rasy; Irij (Irtyš) znamená čistý, průzračný. (17) Džungaři (Jungars / Zungars) je kolektivní označení několika Oiratských (zápodomongolských) kmenů. (18) Vedun / Vedunie („vědma“) je osoba znalá a praktikující skryté vědění Véd. Často mj. zastávali také roli léčitelů. Hlavním cílem upalování „čarodějnic“ ve středověku byla právě fyzická eliminace všech vedunů / vedunií a jejich vědomostí. (19) Da'Ária (Daaria) byl země / kontinent na místě dnešního Arktického oceánu, dnes pod mořskou hladinou. Ve starověku nazývána také Hyperborea, Arktida, Severie, Arktogea. (20) Smutné Časy – „Smutnoye Vremya“ bylo období ruské historie mezi roky 1598 a 1613, kdy prakticky panovalo bezvládí a občanská válka, vedoucí k vážné politické a sociální krizi, vedoucí téměř k úplnému kolapsu státu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

Není mi jasné proč by ti někdo měl cokoliv vysvětlovat, z jakého titulu, a podobné příspěvky u mně vyvolávají pochybnosti o tvém duševním zdraví. Opět mě stavíš do role guru, mimochodem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Tak sakra, ještě začni tvrdit, že o osadnících z jiných planet psal Clifton. Kdybych se tehdy učil Levašova jako nám teď nakládáš tlusté knihy, tak bych byl už opravdu mimoněm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

Nikomu nic nenakládám, se zdejšími informacemi každý nakládá podle svého uvážení, jsou tu jen k dispozici na volně dostupném místě, zda se jim bude někdo věnovat nebo ne, je jen na něm.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

ps. pokud bys skutečně chtěl studovat zdejší informace, nikdo by ti v tom nemohl zabránit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Pokud jde o studium, proč nedáváš prostor jiné, třeba i lepší myšlence? To, že něco smažeš automaticky neznamená, že máš pravdu. Smazal jsi mi i pouhé poděkování jinému člověku a tohle byla reakce

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

Jakou konkrétně "jinou, lepší" myšlenku máš na mysli? Lepší než co? Lepší v čem? Na stránkách které jsem založil s dovolením budu dávat přednost myšlenkám podle svého výběru, ne podle tvého.
Jestli máš nějaké vyřizování s nějakým člověkem, měl bys to asi řešit s ním, ne se mnou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

A opět, brání ti něco studovat zdejší informace, pokud bys chtěl? Ještě řekni že ano, to bude gól.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Hledal jsem odpovědi na to, kdo je GP. Ono totiž nebýt toho tajemného GP, tak snad ani nejste. Zajímal jsem se o to jaký vztah má Globální PREDIKTOR k Vnitřnímu PREDIKTORU a to za situace, kdy si toto nové názvosloví vytvořil Vnitřní Prediktor sám. Vnímal jsem z vaší strany popis činnosti GP jako zlo a nedalo mi, abych se nezeptal třeba na příměr, kolik Rusů dalo svému synovi po 2. světové jméno Adolf? GP dělá tandem a co učí tlusté knihy? Činnost v tandemu a tak bychom mohli pokračovat dál. Zdaleka jsem nebyl sám, koho podobné otázky zajímaly, zeptej se třeba Koloděje. Chtěl jsem i po tobě vysvětlení, protože v tlustých knihách nic takové není. Ptal jsem se na to, kdo sepsal koncepci, protože v tlustých knihách je řeč o anonymních autorech. Chtěl jsem prostě jen dovysvětlení některých věcí, které tlusté knihy prostě neobsahují, asi tak jako se žák ptá na vysvětlení svého učitele. Pokud jsem tvoji roli špatně pochopil (toho, kdo by měl dovysvětlit), tak se ti omlouvám. Ty bys mohl naopak pochopit, moje rozladění z toho, že mi nejenže nevysvětluješ, ale namísto toho se mi jako správný obrazně "učitel" vysmíváš, urážíš, mažeš moje myšlenky, posíláš na mě kletby a kdovíco ještě. PS: Nepleť si školitele s guru

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 05.04.2017

Otázka "kdo je to GP" je sama o sobě ve špatné rovině. Tenhle tvůj příspěvek by byl relevantní, pokud by tu nebylo na dané téma kvantum materiálů. Ptáš se na věci, které tu jsou opakovaně vysvětlěny, například na téma autorů koncepce je napsán rozsáhlý článek právě proto, aby tam bylo vše jasné. To že se na to ptáš indikuje, že ses ani nepokusil rozkliknout menu vlevo a kliknout na první odkaz vysvětlující, kdo je to VP SSSR.
Co má společného to, kolika dětem dali Rusové jméno Adolf, s tím, o čem je tu řeč, víš asi jen ty.
Proč si myslíš že vím, kdo konkrétně osobně je GP?
Proč si myslíš že vím, kdo všechno jsou autoři KSB, když je explicitně všude uvedeno, že se jedná o anonymní kolektiv?
Proč, když jsem zvládl přečíst si ty knihy já a spousta dalších, by to pro tebe měl být problém?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 06.04.2017

Uvedl jsem, že se jedná o anonymní autory a zaráží mě právě ta jejich anonymita a ty na mě vyrukuješ, že jsem se nepokusil rozkliknout odkaz, ve kterém je uvedeno, že se jedná o anonymní kolektiv? Nevím, co jsi tím chtěl říct.

V rámci svého studia :) jsem si všiml, že si autorský kolektiv dal skutečně záležet na svém názvu, o čemž svědčí následující. Nehledě na zánik SSSR jako státu, činnost skupiny pokračuje pod původním názvem, který se stal určitou „firemní značkou“, nyní se však akronym „SSSR“ interpretuje jako „souborná, sociálně spravedlivá Rus“. GP Globální PREDIKTOR je také nový názvoslovím autorského kolektivu a stejně tak Vnitřní PREDIKTOR. Pokud tedy moje narážka na jméno Adolf nebyla dostatečně jasná, tak mi zkus vysvětlit zda si dokážeš představit, že pojmenuješ výsledek tvojí činnosti, něco čeho si vážíš, něco, co má zachránit svět po něčem, co páchá zlo a jediný rozlišením, tak jako v tomto případě bude globální a vnitřní.

Ten článek o autorském kolektivu je tvůj, tak jsem se ptal na podobné otázky tebe.

Víš dobře, že vedle se toho řešilo podstatně víc než jen názvosloví. Šlo mi teď především o svobodu slova a pokud se ostatní k tomu zapojili jen negativně, nebo formou urážek, tak předpokládám, že jim situace na webu vyhovuje a není co řešit. Zřejmě jsem si musel sám ověřit, že nejsem vítán


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 06.04.2017

Ostatní se postavili negativně k tvému tapetování a celkovému chování, svoboda slova je úplně jiná kategorie. Možnost účastnit se diskuse máš otevřenou, pokud budeš diskutovat k tématům a neprosazovat tu svoji agendu, kterou chápeš jen ty.

Globální prediktor existuje velmi dlouho, rozdíl je nyní v tom, že byl pojmenován jako existující jev. Do té doby existoval, ale neexistovalo pro ten jev slovo. Tj. autorský kolektiv jen pojmenoval existující "něco" a co do té doby nemělo konkrétní jméno. Zvolili název globální prediktor, protože vystihuje podstatu.

> tak mi zkus vysvětlit zda si dokážeš představit, že pojmenuješ výsledek tvojí činnosti, něco čeho si vážíš, něco, co má zachránit svět po něčem, co páchá zlo a jediný rozlišením, tak jako v tomto případě bude globální a vnitřní.

konstrukce, že "vnitřní prediktor" je pojmenován po "globální prediktor", je jen v tvé hlavě, výmysl, a ilustruje že vůbec nechápeš podstatu významu těch slov. Podle tebe je třeba "osvobozenecký generální štáb" pojmenován po "okupantský generální štáb" (v obou je "generální štáb") a tedy bude to asi totéž?
Nebo například "jedlá houba" je podle tebe totéž co "jedovatá houba"? (v obou je slovo "houba", chápeš?)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 06.04.2017

To je věc názoru, zda v tomto případě vidíš rozdíl mezi okupantský-osvobozenecký, jedlá-jedovatá a globální-vnitřní. Dle mého, rozlišení na globální a vnitřní označuje jen rozsah působnosti, teritoritorium. Vše ostatní je tedy stejné, takže pokud globální prediktor rasově začišťuje nějaké území v globálním rozsahu, jak je to s vnitřním prediktorem? Co je vlastně úkolem vnitřního prediktora ve vztahu ke globálnímu? Nahradit ho, nebo s ním spolupracovat? Jaký je jejich vztah?

Nedává mi to však odpověď na otázku, kdo je to globální prediktor, stejně jako kdo jsou anonymní autoři? Jedná se o nějakou rodinu, jednotlivce, národ, skupinu zasvěcenců. Kdo je tím globálním prediktorem? Zaznobin se s ním prý setkal. Jak víte, že existuje, když nejste schopni ho blíže identifikovat?

Chtěl jsem uvést jaký druh otázek tady vadil. Dle mého základních otázek, ale to už je na vás :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 06.04.2017

Ty nevidíš rozdíl mezi jedlou a jedovatou houbou?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

jana123 | 23.04.2017

biblicky projekt ma byt nahradeny islamskym a gp vp, tandemovito sa strieda lava a prava noha, rozdiel je zrkadlovity, ale detto to iste, len sa prevalujeme z jednej strany na druhu, vy ste ten islamsky uz prijali, a anonymita kolektivu, asi by som neverila lieku od tajomneho cernokniznika ktory v svojej anonymite nenesie ziadnu zodpovednost. islam prijmaju hlavne muzi patriarchatneho typu -SLABI VNUTRI SILNY NAVONOK- a zeny SUBKY - submisivne, oba typy nie su ale harmonicke osobnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

jana123 | 23.04.2017

biblicky projekt ma byt nahradeny islamskym a gp vp, tandemovito sa strieda lava a prava noha, rozdiel je zrkadlovity, ale detto to iste, len sa prevalujeme z jednej strany na druhu, vy ste ten islamsky uz prijali, a anonymita kolektivu, asi by som neverila lieku od tajomneho cernokniznika ktory v svojej anonymite nenesie ziadnu zodpovednost. islam prijmaju hlavne muzi patriarchatneho typu -SLABI VNUTRI SILNY NAVONOK- a zeny SUBKY - submisivne, oba typy nie su ale harmonicke osobnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Hox | 06.04.2017

> Dle mého, rozlišení na globální a vnitřní označuje jen rozsah působnosti, teritoritorium.

Jen pokud uvažuješ čistě formálně-abstraktně a nezajímá tě podstata věcí. Hlavní rozdíl mezi globálním a vnitřním prediktorem (vnitřní má také globální působnost) je v cílech a prostředcích jejich realizace. Ty ve svých úvahách vůbec nezohledňuješ odlišnost cílů (zotročení všech versus spravedlivá společnost), což je to hlavní.
Kdyby byla k dispozici odpověď na otázku, kdo jsou ti anonymní autoři, tak už by nebyli anonymní, nezdá se ti? Proč to chceš vědět, když můžeš hodnotit samotnou jejich tvorbu?
Co se týká odpovědi na otázku kdo je to GP, už to tu bylo mnohokrát probíráno, zkus si přečíst materiály VP, třeba na to příjdeš.

Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Jura | 05.04.2017

Osobně studuji ranné demokratické systémy.
Většinou existovala možnost svolat setkání svobodných lidí dané státnosti a na něm promluvit. Za svobodného se člověk považoval, pokud se staral o hosdpodářství.

Taková demokratická setkání vytrhávala hospodáře od jejich domácího díla. Proto všichni respektovali svůj čas i čas ostatních.

Pokud toto někdo nerespektoval a přerostlo to únosné meze, bylo mu nejprve odebráno slovo ... a pokud to nepomohlo byl vykázán do vyhnanství (natolik daleko, aby se nemohl dostavit na vyzvánění zvonu ohlašující další setkání).

A kdybys sledoval co se děje jinde, věděl bys, že i poslanci žvanírnách si zkracují diskusní přispěvek např. na 5 min a mají pouze jeden ke každému návrhu zákona. A pak už jen max. technickou poznámku na reakci. .... a i toho se dá využít k blokování chodu parlamentu.

Nepřekročil jsi už tuto mez?

Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Juro, když už je řeč o demokracii, víš jakým způsobem se "vedle" o demokracii vyjádřil tvůrce stránek dvtr.er? Vyjádřil se jednou větou, že demokracii považuje za zlo, a to za obecného potlesku ostatních. S referendem jsem jim byl leda pro legraci. Ok, je to jejich názor. Na zdejším webu byly problémem některé moje otázky, které dle reakce byly zřejmě nepříjemné. Možná mi dáš za pravdu v tom, že když máš čisté záměry a víš co děláš, tak pro tebe není problém někomu vysvětlit podstatu věci, ke které směřuješ a nemáš potřebu se vyhýbat otázkám na podstatu věci. Pokud se, ale jako tazatel neustále setkáš s tím, že jsi označen za trolla, provokatéra, psycho-trockistu a není ti dána ani jiná odpověď, tak možná, že do té věci začneš trochu víc šťourat, protože ti něco prostě nesedí. Pokud se k tomu přidá mazání tvých nevhodných otázek, což bylo v našem případě od počátku, tak se z tebe stane prostě nevhodná osoba.

Za sebe ti mohu odpovědět, že jsem tu mez překročil. Zkus, ale popřemýšlet, zda jsem to dělal jen pro sebe. Hlásá ti Tony Clifton nějakou tvou budoucnost, budoucnost tvých dětí, lepší společnost a zítřky? Tady někdo hlásá to, co by mělo ovlivňovat celou společnost, tak mi to holt nedalo a začal jsem se ptát. K tomu, abych se ptal na to, co mě zajímá, ale opravdu nepotřebuji číst romány..

Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Jura | 05.04.2017

ad Romány ..... no aspoň Základy sociologie 1 by to jako základ chtělo (případné další podle tvých otázek).

Situaci vnímám a popřemýšlím o ní. Teď ti jen připomenu, že se nacházíš ve virtuálním obýváku Hoxe, který je určen prioritně pro informování o překladech a případné opravy chyb v nich. ... vhodnějším místem pro polemiky je asi diskuse a ještě vhodnější místo asi zatím chybí.

Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Zkus si Juro položit otázku, zda Tony Clifton je opravdu jediný s kým máte problém? Nedošlo náhodou k rozdělení diskuze? Nebylo podobným způsobem vyštváno už dost lidí s tím, že všichni byli označeni za trolly a bylo jim nadáváno. Jakým způsobem zde Cico jedná s Lexou? Co budete dělat v reálném životě s těmi kteří pro vás budou nevhodní? Ban a mazání je v podstatě likvidace. Likvidace nicku nebo myšlenky. Bude v reálu uplatňovat na nepohodlné osoby nepříjemnou mystiku, která zajistí "začištění", nebo k tomu využijete jiné vhodné prostředky a jaké? Ono to zní bláznivě, ale zkus se nad tím trochu zamyslet

Re: Re: Re: Re: Re: Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 05.04.2017

Nebýt třeba Sia, tak jsem si nepřečetl nějaké diskuze a o těch věcech ani nepřemýšlel. Byl takový jaký byl, ale hlavně byl slušný k druhému. Putnik mi mohl třeba ukázat cestu, nebo její část. Každý jsme nějaký, každý máme nějaké názory, každý si hledáme to svoje a nikdo z nás nemá právo někoho vyštvávat, nebo ho dehonestovat jen proto, že má jiný názor. Neházejte vše jen na "nás" trolly

Odpověď pro Otazníka

TapeTony Clifton | 04.04.2017

[tapeta smazána]

Chyba, žeby?!

Oracle 911 | 04.04.2017

V škole učil alebo v škole užil?

Re: Chyba, žeby?!

Hox | 04.04.2017

dík, opraveno

Re: Re: Chyba, žeby?!

Oracle 911 | 04.04.2017

Za málo Hox. :)

Přidat nový příspěvek