Začiatok novej epochy

Začiatok novej epochy

4.3.2015

zakonvremeni

 

Začiatok novej epochy.doc (331 kB)

 

U mnohých ľudí existujú ťažkosti v určení ďalšieho pohybu spoločnosti, a tieto ťažkosti sú spôsobené tak objektívnymi ako aj subjektívnymi príčinami:

  • objektívna spočíva v tom, že prebiehajú nie len „obyčajné“ premeny v živote, ale zároveň sa ukončuje predchádzajúca epocha a nasledujúca epocha vyzerá zatiaľ nejasne, dokonca aj cez „magický krištáľ“ poéziei. (alebo iné spôsoby spoznávania Života, predchádzajúce vedu);

  • subjektívna spočíva v tom, že doposiaľ oveľa adekvátnejšie vnímanie sveta (svetonázor) - metodológia a DVTR s možnosťou plnej funkcie riadenia boli ukryte pred drvivou väčšinou ľudí.

Rozšírením КSB v spoločnosti sa vytvorila analogická situácia, ktorú možno rozjasniť jednak za pomoci osvojenia si koncepcie ako celku, tak aj s pomocou posledných materiálov KSB:

· ТМ №1(117) 2015: «Svetová vojna blíži sa ku koncu…»;

· vystúpenie V.М. Zaznobina 04.01.2015: «Rusko na prahu novej epochy».

Otázka periodického uchvacovania moci v ľudskej spoločnostiii s cieľom vytvorenia svetlej spravodlivej spoločnostiiii nás vracia k prehodnoteniu epizódy objavenia sa človeka (ako symbiózy množstva organizmov, vytvorených oveľa skôr od tejto udalosti) v biosfére Zeme, uvedenej v Koráne:

«Kapitola 91 (2). Krava

30. A hľa Tvorca tvoj anjelom povedal:

Ja postavím na zem Svojho zástupcu“.

Oni odvetili: „Vari postavíš na zem toho,

Kto tam neúctu zaseje, a krv na nej rozleje?

Veď mi Ti vzdávame chválu

A chválorečíme Tvoju Svätosť“.

On im povedal: „Ja viem to, čo vy neviete“.

 

31. A naučil Adama On

Názvy všetkého, čo jest,

Potom On pred anjelmi všetko to predstavil

A povedal: „Teraz vy Mi pomenujte toto všetko,

Ak ste pravdiví v slovách svojich“.

 

32. I prehovorili oni: „Chvála Tebe Vládca!

Vieme len to, čo si nás Ty naučil, -

Vskutku, všetko vieš, múdrosťou oplývaš!“

 

33. Povedal On: „Adam!

Ty im teraz rozpovedz názvy všetkých vecí“.

A keď im to všetko rozpovedal,

Tvorca povedal: „Vari som vám Ja nehovoril,

Že sú Mi známe Tajomstvá Vesmíru ladného“

[Že sú Mi známe Tajomstvá zeme i neba?]

Ja poznám to, čo ste ukryli do sŕdc vašich,

Aj to, o čom otvorene hovoríte“.

 

34. I povedali sme My anjelom:

„Adamovi hlboko sa pokloňte“,

A títo sa mu poklonili, okrem pyšného Iblisa,

Ten, hrdiac sa, odmietol

A stal sa prvým z neúctivých.»,

 

Úryvok nás zároveň zaväzuje nielen k návratu k zvrchovanosti Tvorcu a zodpovedajúcej tomu realizácie Jeho vôli, no i k vedomej realizácií nami riadených procesov (v režime udržateľnosti v zmysle predpovedateľnosti) v duchu slobodnej vôle ľudí a ich spoločenstiev. Tohto stavu skôr nebolo možné dosiahnuť kvôli nasledujúcej algoritmike:

  • Riadiace zložkyiv v spoločenstve sú najmenej (v porovnaní s ostatnými vrstvami spoločnosti) motivované k osvojeniu si nových poznatkov do tých čias, pokiaľ v tom istom spoločenstve v masovom rozsahu prevládajú hlupáciv prvej akosti, ktorí si neosvojili potrebnú úroveň poznatkov a nesformovali (nevykročili na túto cestu) v sebe Človeka. A preto títo hlupáci prvej akosti v akejkoľvek situácií reagujú na ľubovoľné úradné rozhodnutia (či už sú správne alebo nie), nehľadiac na to, či tieto rozhodnutia vedú veci k harmónií alebo ďalšej katastrofe;

  • Zmena morálneho a informačného stavu spoločnosti v nasledujúcom kroku umožní objaviť sa v mocenských štruktúrach predstaviteľom iného typu (počnúc od staroegyptského faraóna Echnatona do vodcu boľševikov – Stalina a dnešného prezidenta RF – V.V.Putinavi, činnosť ktorého mnohé zahraničné ale aj miestne „elity“ nemôžu nijako pochopiť a kladú si otázku: „Kto ste pán Putin?“)vii;

  • Väčšinu ľudí takáto situácia stavia pred celý rad otázok, na ktoré je možné si správne odpovedať len súc pod vlastnou diktatúrou Svedomia a skrze Lásku k Životu. Nesprávne odpovede jednotlivých ľudí a spoločenstiev prinesú cez noosféru, spoločnosti ako celku, nakoniec kladný efekt, no od „opačného“ – do tohto kladného efektu je treba ešte komu-tomu sa uvedomiť, prijať opatrenia na nápravu situácie a následkov nesprávnych rozhodnutí a činov (neRozlišujúc, neMysliac) alebo tým ktorých odradili od samostatného premýšľania a hľadania efektívnych rozhodnutí - vedúcich k harmónií a ladu.

  • Pozoruhodné slová Kramera (obchodníka) vo filme „Va-Bank“ o tom, že skončila celá jedna epocha (to zároveň označuje, že končí epocha predaja a zrady kvôli osobným alebo korporátnym výhodám) sa podľa nášho názoru týkajú nielen perestrojky v ZSSR (to bola len epizóda), ale presnejšie k celej predhistórie ľudstva, počas ktorej dozrievali predpoklady k vytvoreniu svetlej spravodlivej spoločnosti od samých základov tejto spoločnosti, ochraňujúc Svedomie, prirodzené cítenie a schopnosť vnímať a chápať Život.

Režimy „Veľkého Inkvizítora“ a „Veľkého Kombinátora“ samotné o sebe bez konceptuálne overenej činnosti v duchu Prozreteľnosti dokážu pomerne dlhý čas striedať jeden druhého v davo-«elitarnej» spoločnosti, formujúc v spoločnosti a jednotlivých ľuďoch neresti a zakrývajúc im cestu k zmene na Ľudí.

Nie náhodou sa teraz v Rusku, prvý krát v predhistórií zavčasu „premieľajú“ v režime „pustých debát“viii zo strany riadiacich činiteľov rodiacej sa NEdavo-„elitárnej“ spoločnosti rôznorodé následky biblickej kultúry, hlavne predstavitelia režimov Veľkých Inkvizítorov a Kombinátorov ( brániaci ľuďom a spoločnosti rozvíjať sa správnym smerom), predtým nič také nebolo a novým pokoleniam dlho prekážalo to, čo sa zachovalo z predchádzajúcich pravidiel existencie spoločností.

Epocha sa završuje nie len v tom, že samotné možnosti a potrebaix obvyklých vojen a revolúcií (kontrarevolúcií) sa ukončuje, ale aj v tom, že doteraz vypracované metódy a aktivity prestávajú byť účinné. Každý človek a spoločenstvo musí v rámci svojej slobodnej vôle objavovať také metódy a aktivity (v dostupnom jemu/im fragmente/och Sveta), ktoré umocňujú dobro v myšlienkach aj skutkoch ľudí, čo vedie k ich premene na Ľudí a námestníkov.

Ďalej podstata prechodnej etapy - od predchádzajúceho nevyhovujúceho stavu spoločnosti, spôsobeného biblickou kultúrou, k svetlej budúcnosti ľudstva, ohlásenej ešte pred 2000 rokmi Kristom: „Od tých čias sa zvestuje Božie Kráľovstvo a každý sa doň snaží vojsť“x - sa stane reálnym masovým javom a starosťou más, ktoré dosvedčujú konkrétnosť skutkov tých, ktorí chcú a môžu počuť slová Tvorcu a dostupných fragmentov Univerza, a idú po spravodlivej ceste v záujme všetkých a každého.

Staré hrable na nový spôsob: o prejavoch nerozvážnosti a o vyriešení problémov so zadávaním cieľov typu „za všetko dobre proti všetkému zlému“

Korán «Pokánie»: K.9 V.24 - Povedz: «Ak sú vám vaši otcovia, synovia, vaši bratia, vaše manželky, vaša rodina, váš majetok, ktorí ste nadobudli; váš obchod, ktorého úpadku sa bojíte; príbytky, ktoré ste si obľubili, milšie ako Boh a Jeho posol a borba na Jeho ceste, tak vyčkajte, kým príde Boh so Svojim nariadením. A Boh neriadi národ nemravný! »

V poslednom čase sa slogan «Sme za spravodlivý spôsob života » ocitol v «mainstreame». A kto by veru nechcel žiť ako Človek? No ak by aj rozpory ohľadom samotného želania „Žiť ako Človek“ u nikoho neboli, tak o spôsoboch dosiahnutia jednotlivých cieľov ich hierarchičnosti a priorít, sa ľudia príliš nezamýšľajú a ak aj niekoho napadne sa zamyslieť, tak obyčajne sa mu zjaví ako vzor biblická predloha - svetonázor. A práve kvôli takémuto, podstatou davo-«elitárnemu» svetonázoru, sa démonický kruh degradácie ľudstva neprerušuje, ale prúdi z prázdna(inkvizícia) do prázdna(anarchia) behom posledných niekoľko tisíc rokov. Mnohí vedci aj obyčajní ľudia v priebehu celej histórie si kládli otázky o spravodlivosti života a prichádzali k zhodnému názoru: „Chceš zmeniť svet? Začni u seba!“. A ako zmeniť seba, aby sa to blahodarne prejavilo na celej spoločnosti? Toto je možné len v prípade konceptuálnej zorientovanosti. Práve preto je svetonázorová priorita – Zovšeobecnených Prostriedkov Riadenia (ZPR) – najdôležitejšou spomedzi Šiestich priorít. Pri absencií tohto obrazu sa u väčšiny patrioticky naladených ľudí prejavuje chybovosť pri osvojovaní si a používaní Dostatočne Všeobecnej Teórií Riadenia (DVTR). O konceptuálnej nezorientovanosti a prostriedkoch na dosiahnutie konceptuálnej moci s ľudskou tvárou povedieme ďalšie naše úvahy...

Boh stvoril človeka (muža a ženu) a navrhol mu v podmienkach - Lásky a dôvery k Nemu - pristúpiť k naplneniu svojho podielu v Duchu Božej Prozreteľnosti (Zámeru). Každopádne, človek sa odklonil (s prispením satana) od všeobecnej cesty s Všemocným a zamestnal sa poznávaním všetkého jestvujúceho na osnove boja dobra so zlom. Vo svojej podstate, táto voľba pre bytosť menom Člo-Vek (*Чело-Век – Vstup do Večnosti), ktorý je evolučne vyššieho rádu než anjeli (ku ktorým Korán priraďuje aj satana), bola krokom nazad. Boh nikomu nevnucuje pravdu, preto aj daroval človeku slobodu voľby. Dal mu možnosť okúsiť želané, dokonca aj keď sa (človek) pritom nechal oklamať. No netreba zabúdať na to, že človek môže byť oklamaný iba v prípade ak sa dobrovoľne vzdal z Hora mu ponúknutého Rozlíšenia, a to je zase možné iba ak viera Bohu a teda aj sloboda vôle v Láske, v momente samotného rozhodnutia chýbala. Nuž, stalo sa, teraz každý z nás sa rodí a prichádza na svet do predkami vytvorených kultúrnych stereotypov (dopustenie), z moci ktorých sa možno dostať, iba ak si správne odpovieme na otázku:
 

Synček malý

k otcu prišiel

a pýta sa drobec:

Čože je to dobro

A čo je to zlo? -

U mňa tajomstiev niet,-

Počúvajte detičky, -

Otca tohto odpoveď

Napíšem ju do knižky.

 

V uvedenom úryvku z básne V. V. Majakovského sa nachádza odpoveď na otázku: Čo robiť? I Ako robiť? Treba sa obrátiť k Otcovi VšeVedúcemu, a on ukáže na zdroje poznania a daruje aj Rozlíšenie pre ich osvojenie. To znamená, bez Otca poznať svet na osnove dobra a zla nie je možné, a v tomto práve je klamstvo satana.

Boj dobra so zlomxi možno popísať tak v samotnej civilizácií ako celku, ako aj v štáte, spoločenstve, v rodine, v živote každého jednotlivca na osnove 6-tich priorít Zovšeobecnených Prostriedkov Riadenia (ZPR). Zrazu treba poznamenať jednu objektívnu špecifickosť, a to že konceptuálne nezorientovaný činiteľ hoc aj s dobrými úmyslami v skutočnosti pracuje v tichosti na strane zla. Cieľom zla nie je víťazstvo nad dobrom, ako si mnohí myslia, ale oddialenie víťazstva dobra v ľudskej civilizácií čo možno najdlhšie, a s čo najväčšou škodou. Inými slovami, Dobro víťazí vždy, otázka spočíva len v tom aké prostriedky ľudia používajú pre toto víťazstvo; či adekvátnym alebo neadekvátnym výberom zo šiestich priorít ZPR; a akú škodu ponesie človek a ľudstvo vcelku. Toto je kľúčový bod, pretože všetci bojujú za Dobro, je len málo takých, ktorí sú úprimne na strane zla. Otázka spočíva v inom, zlo manipuluje dobromyseľnými prívržencami uprostred nerozvážnej väčšiny, ktorí svojou tvrdohlavosťou v nerozvážnosti nanucujú spoločnosti horší scenár rozvoja (objektívne ten najdlhší scenár – vždy mylne pôsobí ako najrýchlejší). Najčastejšie sa veci snažia riešiť práve ľudia konceptuálne nezorientovaní, a títo si volia cesty na zdokonalenie spoločnosti, bez toho aby si zadefinovali akú dokonalosť chcú dosiahnuť - mimo iné aj pre seba: Démonickú či Ľudskú.

Nerozvážnosť, opierajúca sa na „dobré úmysly“, sa prejavuje hlavne v nesprávnom chápaní hierarchičnosti 6-tich priorít ZPR, po čom nasleduje neadekvátna reakcia na pôsobenie zvonku. Takéto riadenie je v podstate prácou pre nepriateľskú koncepciu, kde konajúc akoby dobro sa tvorí zlo. Medzi ľuďmi sa zvykne hovoriť: «cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami» alebo «iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ». Všetko preto, lebo každý konceptuálne nezorientovaný jednotlivec, sa nachádza pod svetonázorovým jarmom doterajšej kultúry otrokárstva, a vychádza z tradičných metód a postupov riadenia vecí. Toto sa potom prejavuje v „kultivácií“ jednej z priorít ZPR, akoby jedinej dôležitej, a podkopávania a ignorovania hierarchičnosti všetkých ostatnýchxii. Dokonca aj niektorí takí čo „ovládajú“ DVTRxiii, „odôvodňujú“ nezdar, škodu a otrasy všetkým možným, len nie absenciou Rozlíšenia. Otázku, prečo im ono Rozlíšenie chýba si buď nepoložia, alebo hľadajú príčinu v iných a inde.

Ako to funguje v praxi?!

 

Ešte skôr ako vstúpime do riadenia podľa 6-tich priorít, je nutné pochopenie morálno-etického aspektu, ktorý vedie nad rámec spoločnosti. Ide o prejavovanie sa v ľuďoch:

  • JA-centrickej etiky Zla, prinášajúcej pýchu a nešťastie – davo-«elitarizmus», otrokárstvo.

  • A prejavovanie sa Bohocentrickej etiky Dobra – prinášajúcej nehynúcu Lásku a harmóniu, pri tom človek získa aj Rozlíšenie, ako motúzik ukazujúci cestu.

Každému: «Dôveruj Otcu – Všemocnému!»

 

...pokračování

překlad: jardob

 

poznámky:

i «Eugen Onegin» hlava ôsma:       

L. (50-ty)

Odpusť že i ty, druh môj divný

Aj ty, verný môj Ideál,

Aj ty, živý a večný,

Hoc námahy kúsok, s vami som opoznal.

Vše, čo závideniahodné pre poeta:

Zabudnúť na život v búrke sveta,

Sladká debata s priateľmi.

Ubehlo už veľa, veľa dní

Keď mladá krásna Tatiana

A s ňou Onegin v matnom sne

Po prvý raz, zjavili sa mne -

A diaľavu slobodného romána

Som Ja skrz magický kryštál

Ešte jasne nerozpoznal.

 

ii Vrátane prerozdelenia funkcií a úsilia medzi rôznymi ľuďmi a spoločenstvami.

 

iii Čo robili veľakrát adepti biblickej koncepcie, zlákajúc ľudí domnelým oslobodením, no krok po kroku pretvárali „nové prostriedky oslobodenia“ do ďalších okov pre väčšinu.

 

iv Vyrastajúce z tejto spoločnosti, javiace sa byť určitým druhom spätnej väzby pre celú spoločnosť a všetkých jej vrstiev a jednotlivcov.

 

v A ak sa bavíme o spoločnosti a jej rozvoji, o úlohe akú v nej zohráva subjektivizmus ľudí, oplatí sa spomenúť si na aforizmus historika V.O.Ključevského: „Existujú dva typy hlupákov: prví nechápu to, čo by mali chápať úplne všetci; druhí zasa chápu to, čo by nemal chápať nikto“.

Tento výrok V.O.Ključevského je potrebné si lepšie objasniť: myslí sa tým, že v ľudskej spoločnosti existuje určitý „svetonázorový štandard“, ktorý je povinný pre všetkých. Tí čo si ho nedokážu osvojiť, podľa definície V.O.Ključevského sú „hlupáci prvej akosti“; a tí čo sa dostanú až za rámec tohto „štandardu“ – to sú „hlupáci druhej akosti“.

Ale tí čo si osvojili tento „štandard“ a ohraničili si ním celé svoje vnímanie a chápanie sveta, predstavujú sebou mnohočíselný rad „hlupákov tretieho druhu“, o ktorých V.О.Ključevskij v tomto aforizme nepovedal ani slovo, no ktorí vo všetkých historicky vytvorených davo-„elitárnych“ kultúrach predstavujú drvivú väčšinu populácie!

V podstate V.О.Ključevskij týmto aforizmom poukázal jednako na čiastočne „zombifikujúcu“ úlohu kultúry v spoločnosti, ako aj na schopnosť jednotlivca prekonať „zombifikačné“ ohraničenia kultúry a dostať sa za hranice - pre všetkých v spoločnosti povinného „svetonázorového štandardu“, ktorý v danej kultúre nadobudol status „pravdy poslednej inštancie“. História dokazuje že nie všetko v takýchto „štandardoch“ je pravdivé, a samotné „štandardy“ nebývajú často bezpodmienečne dostatočne tematicky obsažné, aby sa odhalili a vyriešili problémi spoločnosti, čím následne takáto spoločnosť objektívne zaostáva v svojom vývoji a potrebuje revíziu a modernizáciu svojich „svetonázorových štandardov“

 

vi «Preto vzniká otázka: A čo robí „režim čekistov“, ak sú mu – akože – príznačné tak črty antiliberálneho „režimu Veľkého inkvizítora“, ako aj črty liberálneho „režimu Veľkého kombinátora»?

Odpoveď je jednoduchá:

·Do vonkajšieho sveta vysielame recyklujúcu sa hádanku “Kto ste, pán Putin?“, na ktorú v liberálnej mentalite nie je možné nájsť adekvátnu odpoveď.

·Vo vnútornej politike on zaujal pozíciu „rozhodcu“, t.j. toho čo riadi konflikt medzi „veľkými kombinátormi“(liberáli) a “veľkými inkvizítormi“(patriotické „elity“) a vďaka tomuto aj „režim čekistov“ objektívne pracuje na to, aby sa Rusko nakoniec tiež stalo slobodným od moci nad psychodynamikou jej spoločnosti a od moci koncepcie spoločensko-štátnych vzájomných vzťahov s globálnym „režimom Veľkého kombinátora“ USA.

Obe tieto činnosti sú užitočné, nakoľko činy-nečiny režimu, plodia okolnosti, ktoré nútia ľudí premýšľať nad tým, ako žije ľudstvo a ako žije Rusko? Následkom čoho žijú takto a nie inak? Čo a ako treba robiť pre to, aby sa žilo lepšie?

Aj v tejto činnosti v myslení – žiadny štátny aparát nedokáže nahradiť proces myslenia (zväčša ticho plynúci) každého jedného a všetkých. Avšak práve vystúpenie ľudí na určitú úroveň chápania sveta – je presne to čo dnes Rusko potrebuje pre svoj ďalší vývoj. A „režim Veľkého inkvizítora“ aj „režim Veľkého kombinátora“ sú totožné v tom, že vytvárajú podmienky, zabraňujúce riešeniu tejto spoločenskej úlohy. Preto kým sa Rusko zaoberá týmto premýšľaním, a čím viac ľudí je vtiahnutých do tohto procesu, - Boh nám vždy pomôže».(ВП СССР, О текущем моменте №1(117), 2015г)

 

vii Podľa nás, odpoveď na túto otázku nie je jasná iba tlupe, preto smrad ustavične previeva túto otázku zo strany na stranu, odvádzajúc pozornosť. Mimo to, elitám je dávno jasné že Putin – to je nový zjav v globálnej politike, z toho plynie aj tá šialená hysterická nevraživosť. Veď prešlo menej ako 50 rokov a v Rusku sa objavil ďalší politický génius. Čo sa odohráva? Odohráva sa «zákon času», nad ktorým davo-«elitárna» veda nemá moc. Nás však zaujíma osobnosť, prejav, zvláštnosti prejavu Putina a stav Ruskej spoločnosti, ktorá korešponduje s výrokom: Aké sú ideály národa, taký je aj padišah (vladár). Ak sa pozrieme na globálny historický proces, možno si v ňom všimnúť prelomové periódy histórie, pred ktorými sa objavili ohlasovateľ Budha – Kristu – Mohamed – (...) – Puškin. V súčasnej logike sociálneho správania, prognózujeme že epochálne periódy sa skrátia na 30-35 rokov (a budú sa skracovať ďalej), v ktorých sa bude objavovať osobnosť zosobňujúca kolektívny intelekt a národnú podporu nositeľov tohto intelektu. No nie bez prejavov odporu Božiemu Zámeru zo strany objektívnych foriem zla, a ako najlepšie uzdraviť civilizáciu od zla a o tendencií „staré hrable na nový spôsob“ si prečítajte v druhej časti tohto dokumentu. Ak stručne charakterizovať túto epochálnu periódu, tak potom ak Kristus pred 2000 rokmi vyhlásil: „Od tej doby sa zvestuje Božie Kráľovstvo a každý sa doň snaží vojsť“, tak dnes možno povedať: „Kráľovstvo Božie (objektívne podmienky) tu je, tých čo nechcú zostať von šikuje (sociálna hygiena)“ S tým sa aj prekrýva odpoveď na otázku „Kto je Putin“. Putin ohlásil nové princípy politiky pre celý svet „rozvážnej svedomitej politiky“, a tak rôzne vyhlasovanie klamstiev (klamstvo je v podstate odporovanie Božiemu Zámeru - satanizmus) nakoniec privedie blúdiaceho k nutnému záveru: premena alebo útek do nebytia. Preto sa Putina, rovnako ako iného ruského človeka bojí svetová tma ako ohňa. V Ruskej kultúre je príslovie: Cudzia hanba smiech, svoja smrť.

Коrán «Pokánie»: 129(128). Prišiel k vám posol spomedzi vás samých. Ťažko mu príde, že hrešíte; on – horlí za vás, k veriacim – je mierny a milostivý

 

viii* «перемалываются» в режиме «разводок» - „v režime pustých debát“ – autor zrejme narážal na tento ironický článok Kasparova – kde narážal na V.V.Putina že sa rozdvojil a našiel sám seba vo V.V.Poznerovi, jeden je prezident, druhý novinár, a ten mu kladie nie kontroverzne, ale samé príjemné otázky (dosť bulvárny článok)

 

ix „Vari postavíš na zem toho, Kto tam neúctu zaseje, a krv na nej rozleje?...“ Kapitola 91(2) Krava

 

x Biblia, Evanjelium podľa Lukáša (16.16)

 

xi «Každá duša zakúsi smrť; My testujeme vás zlom i dobrom pre pokušenia, a k Nám budete vrátení ». Korán z prekladu Kračkovského Kapitola 21 (65) Proroci 36 (35)

 

xii Príklad: na 3. Priorite sa prejavuje, keď akadémia vied, rovnako ako cirkvi neakceptujú nový pohľad na objektívnu realitu, opierajúc sa na materialistickú filozofiu Západného biblického svetonázoru.

 

xiii Tu je potrebné varovať „užívateľov“ DVTR, že tento nástroj je natoľko dobrý v rukách Človeka, nakoľko je on nebezpečný v rukách démona – hlavne pre samotného démona.

 

Diskusní téma: Začiatok novej epochy

jazyky řídí vše

Jan Koňas | 10.03.2015

Udo, sledoval jsem vaše vstupy ke článku poslankyně Ritomské, včetně mé lítosti nad nepochopením vašeho sdělení většinou ostatních diskutérů. Ale píšu z jiného důvodu:
Nová doba se rodí souběžně s rozpadem systému, postaveném na úroku, jen řešení vidím jiné než vy. Svět vyčerpal kapacitu paradigmatu, řízeného těmi, kdo znali a znají úlohu kabaly = vztahu mezi číslicovým a písmenným jazykem. Rozdělení hebrejštiny na latinu a desítkovou soustavu matematiky v kontrolním okruhu pro cca 2000 let vytvořilo jednak dvě hodnoty symetrie pro přechod k jiné struktuře "boha" - druhak pomohly k vymezení účinnosti matematiky Gödelovým teorémem.
Období 1991 - 2002 má v kontextu s kabalou nespočet výkladů, které jsem připraven s lidmi jako jste vy konzultovat.
Můj text o prostupu teorému zařazením do vyšší struktury jazyka postupně vytvoří prostor pro jinou "trojjedinost Boha" - možná i pro vás nepřijatelnou. Vycházím z prosté "trojice" faktů - POHYB nevytvoříte bez SMĚRU nebo bez RYCHLOSTI. Příběh "Archetypů fyziky" je o bohu v Pohybu - samozřejmě navazuje na kabalu, která je původním manuálem končící etapy, nesená historií mnohem starší než té, o které nám "vítězové/církevní otcové" něco málo řekli.
V současnosti jde o "upgrade" kabaly (viz L. Moučka "Nachaš", str.370). Nemá asi smysl zde a teď popisovat puzzle, které skládáme z esencí prvního vstupu komplexu kabaly v příběhu Ježíše. Jeho druhým vstupem jsou právě tyto myšlenkové esence v poznatcích lidí z nejrůznějších vrstav populace.
Patřím k těm, kdo mají poměrně přesnou představu nezbytných kroků, vedoucích k transformaci stávajícícho paradigmatu o úloze člověka v prostoru. Něco je na WWW.nejsmeovce.cz, ale události probíhají značným tempem - a v reálné směsi starého a nového - takže moje práce pokračuje na sociálních sítích (FB). Kde jinde se v reálném čase spojuje křemíková a uhlíková povaha informací než tam....?
Pokud je téma jazyků ve vztahu k fyzickým silám prostoru pro vás odtažité, netřeba dál reagovat. V opačném případě se těším na plodnou diskuzi nad mými či vašimi texty.
JanKo

Re: jazyky řídí vše

Ferko | 10.03.2015

Nemám naštudovanú kabalu, tak sa opýtam - Kde v kabale zaujíma miesto SVEDOMIE a INTUÍCIA?

stvorenie Človeka

paulo | 04.03.2015

"Boh stvoril človeka (muža a ženu) a navrhol mu v podmienkach"... Je nejaká práca kde je toto lepšie objasnené? verím že nejde o dogmu, moc by mi to pomohlo, asi viacerým...

PS - tie posledne odstavce sú veľmi silné, ďakujem za ne..

Re: stvorenie Človeka

jardob | 04.03.2015

Na dogmatizmus zabudni.. Cesta k Človečenstvu vedie cez protoDialektiku, princíp je opísaný tu:

http://leva-net.webnode.cz/products/o-principech-tandemni-cinnosti/

Čiže na všetky neodpovedané otázky treba hľadať odpoved, a najlepšie to ide v tandeme.

Všetky práce Vnutorného Prediktora môžeš vnímať ako predpoklad, ku ktorému sa skupina dopracovala určitým intelektuálnym úsilým. Nikto sa nebude hnevať, ak niekde objavíš logickú chybu a najdeš správnejšie a adekvátnejšie odpovede na otázky. To sa týka aj KSB, časom môže vzniknúť niečo ešte efektívnejšie, lepšie.. A tak isto aj ľudia sa môžu dopracovať k presnejším čo do pravdepodobnosti z pohľadu historickeho procesu odpovediam.

VP má veľa materiálu aj na túto tému, ja osobne som neprečítal všetko, a preklady sú časovo náročná vec. Ak vieš rusky, odporučam knižnicu KOBu, tématicky rozdelené:
http://vodaspb.ru/index.php?dn=down&re=tags&to=tag&id=57

Re: Re: stvorenie Človeka

paulo | 05.03.2015

hej hej, takto nejako som to myslel...
ďakujem, pozriem sa na to, ruske videa uz celkom rozumiem, písaný text je horsi zatedy.

Díky

Lin | 04.03.2015

Moc děkuji za překlad. a uveřejnění. Myslím si, že včas a velmi "k věci" = odpovědi na mnohé otázky, v poslední době pokládané na diskusi.
Ještě dotaz k citátu Krista: - mám zafixované: "...a každý do něj vlastním úsilím vchází". Snad se myslí totéž, co je napsané v článku. :)

Re: Díky

jardob | 04.03.2015

Ahoj Lin,
porovnával som to s viacerými dostupnými prekladmi. Napríklad na skreslenie v prekladoch v biblií upozornuje aj Veličko, napr. tu:

Bible 21: "Až do Jana tu byl Zákon a Proroci; od té doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí."

Bible kralická: "Zákon a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý se do něho násilně tiskne. "

Slovo na cestu: "Období zákona a proroků skončilo Janem Křtitelem. Teď slyšíte radostnou zprávu, že přišlo Boží království a kdekdo si dělá nárok na vstup do něho."

Ruský synodální překlad: «закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Zákon a Proroci do Jana; od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý do něj svým úsilím vchází)

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-globalizace-odpovida-michail-viktorovic-velicko-/

V tom duchu je to aj myslene, že ludia sa don snažia vojsť, robia si nárok na toto bozie kráľovstvo (Lukáš 16:16)
"и всякий усилием" - zo všetkých síl...

Myslím že aj v oficialnych prekladoch biblie sa prejavuje "politkorektnosť", zmäkčovanie či prispôsobovanie textu vhodnejšie k dobe..

Napr. List apoštola Pavla Efezanom 6,5 (z ruštiny)

"Otroci, poslúchajte pozemských pánov so strachom a chvením.."

v iných europskych a anglických prekladoch to nebude znieť takto tvrdo!

Re: Re: Díky

jardob | 04.03.2015

Teraz som si všimol že tam nie je "vsjakim" ale "vsakij"
Takže najpresnejší (ak vychádzať z tejto ruskej synodickej verzie) by bol preklad:

и всякий усилием входит в него - a hocikto úsilým vchádza v neho..

Ono tiež sa tento zmysel dá interpretovať rôzne, ale hneď mi napadla KSB a jej náročnosť pre mnohých..
Možno to Kristus myslel tak, že - Božie kráľovstvo nie je pre lenivcov.. Vchádza doň hocikto, ale iba za použitia úsilia (trpezlivosti a disciplíny - pri práci na svojom poznávaní a morálke)

Dík.

L. | 04.03.2015

Jste jediným webem, který mi dává naději a možnost dobrat se k smysluplným materiálům v mém rodném českém jazyce. Děkuji za motivaci k naučení se ruštiny a Velký dík patří těm, kterým záleží na ostatních - těm, kteří překládají a věnují svůj čas i pro ostatní, méně zdatné a případně ty, kteří zaměřovali doposud svou pozornost jiným směrem. Děkuji. L.

Re: Dík.

Hоx | 05.03.2015

taktéž díky

Veľký Inkvizítor a Veľký kombinátor

jardob | 04.03.2015

Pojem vznikol z literárnych postáv..
Veľký Inkvizítor - z tvorby Dostojevského (milujú ho dnešní liberáli)
http://www.orthodoxia.cz/srovn/velky-inkvizitor.htm

Veľký Kombinátor - z tvorby Odeských (sovietskych-ukrajinských) spisovateľov dua Ilf a Petrov a ich literárnej postavy - podvodníka Ostepa Bendera (Veľkého Kombinátora)
ironizujúcich začiatky sovietskeho Ruska (Dvanáct křesel (1928) )
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ilf_a_Petrov

Pojmy sa veľmi dobre hodia na alegorické prirovnania v globalnej politike. Vid. viac v poznámkach pod čiarou.

permutácia

udo | 04.03.2015

ten šialený odsek, čo ti nešiel, som poslal mailom. Ja navrhujem ísť nato asi takto nejako.. ale nech sa k tomu radšej vyjadria aj ostatní:

Nie náhodou sa dnes v Rusku (v rodiacej sa NEdavo-elitárnej spoločnosti) zo strany egokonceptuálnych riadiacich štruktúr pri režime svojej "expanzie" snáď prvý krát preventívne vopred "premaľovávajú" mnohotvaré varianty biblizmu. A to hlavne predstaviteľmi tzv.“Veľkých Inkvizítorov a Kombinátorov”, tým- či oným spôsobom prekážajúcim rozvoju ľudí a spoločnosti smerom k objektívne správnejšej budúcnosti.

Re: permutácia

jardob | 04.03.2015

OK.. niečo som dal do poznámok"pod čiaru", nechám opravý na Hoxovi..

Pôvodný text (nejednoznačný):
...Не случайно ныне в России, впервые в предистории загодя «перемалываются» в режиме «разводок» со стороны управленцев нарождающегося не толпо-«элитарного» общества разноликие следствия библеизма, главным образом, представители режимов (тем или иным способом мешающим развиваться в правильном направлении людям и обществу) Великих Инквизиторов и Комбинаторов....

Návrhy:
1. (udo)
Nie náhodou sa dnes v Rusku (v rodiacej sa NEdavo-elitárnej spoločnosti) zo strany egokonceptuálnych riadiacich štruktúr pri režime svojej "expanzie" snáď prvý krát preventívne vopred "premaľovávajú" mnohotvaré varianty biblizmu. A to hlavne predstaviteľmi tzv.“Veľkých Inkvizítorov a Kombinátorov”, tým- či oným spôsobom prekážajúcim rozvoju ľudí a spoločnosti smerom k objektívne správnejšej budúcnosti.

2. (hox)
Ne náhodou se nyní v Rusku poprvé v předhistorii "melou" (likvidují) v režimu "vodění" (rozehrávek) ze strany říditelů rodící se ne davo-"elitární" společnosti různorodé důsledky biblizmu, hlavně představitelé režimů Velkých Kombinátoru a ...

3. (p.Irena)
Není to náhoda, že se v teď v Rusku poprvé v předhistorii předem "melou" v režimu "rozehrávek" těch, kteří řídí rodící se společnost, která nebude davo-elitární, rozličné následky biblizmu a především pak představitelé režimů Velkých Inkvizitorů a Kombinátorů.

...

Re: permutácia

Hоx | 05.03.2015

udova verze je dobrý základ pro finál, ale chtělo by to ještě upravit, v originále je:
...Не случайно ныне в России, впервые в предистории загодя «перемалываются» в режиме «разводок» со стороны управленцев нарождающегося не толпо-«элитарного» общества разноликие следствия библеизма

tzn.
1. poprvé se "melou" (ať už to znamená cokoliv)
2. kdo - "důsledky a představitelé biblizmu"
3. jak - v režimu "razvodek"
4. díky komu - (v režimu "razvodek") ze strany představitelů řídících struktur rodící se NEdavo-elitární společnosti.

kdežto udova verze je:
1. -||-
2. kdo - "mnohotvaré varianty biblizmu"
3. jak - pri režime svojej "expanzie"
4. díky komu - "zo strany egokonceptuálnych riadiacich štruktúr"

body 3,4 jsou imho špatně, v originále je u 4. význam naopak "díky činnosti představitelů NEdavoelitární společnosti"

a u bodu 3. je "v režimu razvodek", tj. ve významu, v jakém se o Putinovi říká že je "razvodjaščij" tj. arbitr-soudce, který kontroluje situaci tak že nechá "prát se" klany a koriguje balanc rovnováhy.

Začiatok novej epochy

vasik | 04.03.2015

Jardobe, za překlady a zprostředkování utajeného, srdečné díky, mám od počátku ve velké oblibě vše, co prochází tvýma rukama a hlavou.

Re: Začiatok novej epochy

jardob | 04.03.2015

Dakujem, inak mohol by si častejšie prispievať do diskusie. Všimol som si že si tu dlho nebol. Posledná analitika od VP, ktorú akurát preklada Hox je aj ekonomického charakteru, prídeš si na svoje :-)

Re: Re: Začiatok novej epochy

vasik | 04.03.2015

Jo, nebyl, skutečně mě to více táhne k ekonomickému podtextu,
dlouhodobě jde o takové přešlapování na mrtvém bodě, ne-li ponoru, tak se mi zdálo skoro lepší - nesledovat a nerozebírat:-)

Re: Re: Re: Začiatok novej epochy

udo | 04.03.2015

Je tu analytika(Ekonomický modul pre daný OS) z dielne VP s návrhmi konkrétnych pomerne podrobných postupných riešení dnešných ekonomických prolémov(výziev, príležitostí):

"Krátky kurz ekonomiky"
(223 strán)
Vieš jazyk Vasik?
Alebo aspoň niečo z toho spracovať, bo KSB/DVTR sa ekonomické otázky preberajú len v hrubších rysoch..
Resp. hlavne odbornejšie zvážiť, čo z toho by bolo i u nás SK/CZ použiteľné..

Z našej strany síce spracovanie tohto materiálu je v pláne, no momentálne to kapacitne nestíhame, i keď ide o štúdiu zásadného charakteru..
Alebo poradiť niekoho, kto by to skúsil..

Dik aj za ostatných
u.

Přidat nový příspěvek