Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

25.2.2014

 

Lux | 27.01.2014

Aby boli jasné niektoré pojmy a čo sa za nimi skrýva, tak trochu obšírnejšie:
Ezo-terika = zo starogréc. slova esō, čo znamená „vo vnútri“, s preneseným zmyslom „vnútorné, utajené“ veci, ktorých chápanie je možné získať len v úzkom kruhu „zasvätených“ alebo „osvietených“ ľudí.
Do ezoteriky teda patrí množstvo tajných a okultných hnutí, napr. gnostické hnutia o sebe tvrdili, že vlastnia tajné poznanie (gnósis), podobne ako ďalší antický smer zvaný hermetizmus (od boha Hermesa, ktorý robil posla medzi neviditeľnými úrovňami sveta „bohov“= egregorov a viditeľnou úrovňou života bežných ľudí). Ni(e)kto teda určité poznanie zahermetizoval a kúsočky pravdy dal rôznym „zasväteným“. Úlohou a cieľom KSB je rozhermetizovať množstvo utajovaných info a urobiť z nich exo-teriku.
Svet dodnes žije na základe rôznych historických mýtov a legiend. Či už o Budhovi, Ježišovi alebo Mahomedovi. Jedným z najznámejších je mýtus o boho-človeku Ježišovi:
V roku 325 sa na Nicejskom koncile, odhlasoval najväčší podvod v dejinách ľudstva, za účelom upevnenia cirkevnej moci, ktorý poznačil celé novodobejšie dejiny ľudstva. Cisár Konštantín vtedy biskupov vyzval, aby hlasovali zato, že Ježiš je boží syn. Kto si dovolí hlasovať proti, bude potrestaný. A tak sa Ježiš Kristus stal božím synom hlasovaním počtom hlasov 217 za a 3 proti. To je historický fakt. Cisár Konštantín bol pochopiteľne vysoký zasvätenec kultu Slnka (Amon-Ra).

Exoterika = je poznanie všeobecne známe, verejne prístupne a stabilne prijímané v celej spoločnosti.
Proste to, čo uznali rôzne okultné a ezoterické hierarchie (a nad nimi Oko=GP, nad pyramídou poznania a zahermetizovaných vedomostí) za vhodné, aby bežní otroci vedeli a prijímali ako „písmo sväté“.
Vo všetkých ezoterických kultoch sú charakteristické hierarchie a s nimi súvisiace „právo“ na určité vedomosti (to platí dodnes). Napr.:
učiteľ → majster → guru → bódhisattva → budha
kaplan → farár → biskup → arcibiskup → kardinál → pápež
iskrička → pionier → komsomolec → kandidát na členstvo v KSSZ →...generálny tajomn-ík , spolu 33. stupňov na vrchol pyramídy, podobne ako v druhom klone GP : slobodomurárstve pre bežných gójov a judaistov (po dlhé generácie preverení klanoví obrezanci sú zasväcovaní až po 66. stupeň a istí ra-bíni, tj. synovia Ra až po 99. stupeň).


ZÁPAD = biblická civilizácia = civilizácia hmoty
Vyvíjal sa osvojovaním si hmotnej časti Vesmíru. To sa dialo napriek cirkevným zákazom na výskum. Verchuška bola najskôr z tajných, potom rytierskych a neskôr z masonských rádov, kabalistov – tí neboli ohraničení vo výskume hmoty a druhých ezoterických poznaniach a vedných odboroch. Západ riešil 2 hlavné úlohy:
1) Na dobytých územiach Biblickým projektom udržiavať hierarchický poriadok, a tak sa vedomosti dávali podľa stupňa hierarchie zasvätených. Veda potrebuje viac menej presnú logiku (práca ľavej hemisféry), a tak „západniar“ – ako pravidlo prijíma do psychiky iba to, čo je mu logicky pochopiteľné. Táto mentalita sa vytvárala po stáročia, hlavne u západnej j-elity a od renesancie sa to začalo šíriť aj na tlupu. Začal sa vytvárať nový obraz života a sveta, čo sa prejavilo v humanizme a filozófii, ktorá začala čerpať z gréckej antiky.
2) Rozširovať biblický poriadok na druhé štáty – kolonializmus → cez nové spôsoby vedenia agresie, a to najmä cez finančné inštitúty a nové ved.-technické riešenia, ktoré neboli na kolonizovaných územiach (tzv. metóda kult-úrnej spolupráce, keď sa kultové „výdobytky“ biblického projektu šíria na novo infikované teritórium – stačí sa pozrieť na vývoj po r. 1989 v našich krajinách).
Základné západné „hod(v)noty: egoizmus, individualizmus, hedonizmus ai. – devastujú kultúru.
VÝCHOD = védicka civilizácia = civilizácia ducha
Tradičné duchovné učenia už v staroveku sformulovali určité stabilné dogmy a pohľady na Vesmír. Presne vedia, kedy aká chronosova epocha končí a začína druhá, pričom nastavenie je rovnako apokalyptické, ako v tej biblickej. A tak do „konca sveta“ (od kohože sa ten GP učil pri formátovaní oviec...:) ). Žiadne seriózne vedecko-logické dôkazy tieto učenia nepotrebujú. Všetko je založené na religióznych mýtoch v tradičnej stáročnej viere. Ľudia na védickom Východe si zvykli dôverovať svojim pocitom (inštinktom), ktoré sa prejavujú kultivovaním mnohorakých psychických praktík zmeny (rozširovanie) vedomia. Nutné je však všetky kroky robiť pod dozorom nejakého guru, lebo ináč hrozí aj definitívny pobyt na nejakej psycho-klinike. Rozširovaním vedomia sa totiž otvárajú rôzne kanály príjmu informácii z podvedomých úrovní, ktoré sú pripojené na kolektívne agregátne polia (egregory) a môže sa stať aj to, že náhly prienik informácii, pri nejakej psychotechnike daný jedinec „nestrávi“ a odchádza aj do inej hladiny bytia.
Ľudia na Východe ľahko uveria tomu, čo sa nedá logicky dokázať, ale tomu, čo pociťujú v obrazoch (činnosť pravej hemisféry). Neznamená to, že nemyslia aj logicky. Proste ich logika nie je nasmerovaná na „materiálne“ dôkazy existencie bytia, ale na potvrdenie už existujúcich pravidiel-„právd bytia“ v ich kultúre. Tie boli niekým „vyrobené“ nie logicky, ale za pomoci duchovných zážitkov, ktoré boli výsledkom psychotechník východného typu.
V čase svojej kolonizácie sa zákonite Východ musel stretnúť so záp. logikou a technokraciou. Do obdobia rezonancie - cca v polovici 20. stor. (pozri Zákon času) „mudrci“ Východu stále sledovali svoje staré religiózne princípy a stále utvrdzovali v ich stereotypoch východnú tlupu (stačí si pozrieť ako vyzeral a fungoval feudálny Tibet do vyhnania dalajlámu do exilu). Zákon času je však neúprosný aj k Západu aj k Východu. Tlupa na Východe postupne vychádza pod tlakom technokracie zo svojich stereotypov a začína „kultúrnieť“ pod vplyvom Západu a jeho technosféry. Takto sa aj Východ dostal pod faktor, ktorý je základným zdrojom veľmi nebezpečných stresov a psychóz v živote ľudí. Ľudia na Východe sa „adaptujú“ k vonkajším k vonkajšiemu inFormačnému prostrediu o niečo lepšie ako ľudia na Západe. Oni sa totiž adaptujú o niečo INÁČ, čo vedie ľudkov zo Západu hľadať zbavenie sa stresov v kultúre a psychotechnikách védickeho Východu. Východ za biblickým Západom zaostáva asi o 1 generáciu, s výnimkou Japonska, kde je najvyšší podiel samovrážd a stresov na obyvateľa na svete...
Ľudia zo Západu „odhadzujú“ biblické cennosti tradičného kresťanstva a hľadajú východné-védicke, ktoré pokladajú za spasiteľné (ale tam hľadajú tiež márne).
Západná technokracia zákonite „materiálne“ i inFormačne (duchom) víťazí na svete a narušuje stabilitu ako biblického Západu, tak i védického Východu, kde oba systémy sú jasne tlupo-elitárne.

 

A kde je MIERA?

 

Ako na Západe, tak aj na Východe okultné špičky pred svojimi tlupami Mieru skryli, a tak deformovali troj-jedinú podstatu fungovania Vesmír – zámerne vytvárali defektný(kaleidoskopický) svetonázor. Matéria-InFormácia-Miera však prenikla do rôznych okultných učení, hoci pravú podstatu(hĺbku) tvorenia(s-troj-enia) poznali asi len vyšší zasvätenci, ako na Východe, tak aj na Západe. A každý si riadil svoju tlupu podľa svojej miery chápania, pričom Biblický projekt GP postupne začal dominovať nad Východom, keďže manipulácia vedomia s vytváraním ľudí s psychotypom zombie nie je objektívne podporovaná Najvyšším.

Dnes je snaha o nejakú celosvetovú tlupo-elitárnu kultúru, v ktorej by mal dominovať „duch“ víťaznej biblickej technokracie. A tak rôzna periféria šíri v masméédiach rôzne bláboly, často nešetrí kritikou i USA , či Izrahell, v snahe zapáčiť sa bližšej periférii majiteľov tlupo-elitarizmov a prihrievať si svoju polievočku a brať nejaký špinavý žoldácky groš (viď komentáre pod článkom Chazina – a takých pseudointelektuálov na ohlupovanie tlúp je v každom štáte sveta celkom dosť).
Majitelia mnohotvárnych tlupo-elitarizmov ako na Západe, tak aj na Východe chcú cez svoje j-elitá vytvoriť takú spoločnosť, ktorá bude dostatočne zombifikovaná nejakými „veľkými ídeami“. Aby priemerny ovčan bol spokojný, nevnímal svoje vykorisťovanie, neliezol do vyššej politiky a nasledoval určený kurz svojimi „elitami“ ,“aftoriťami“ „celebriťkami“, až po nejaké to autodafé..
Hlavnou úlohou dnešného tlupo-elitarizmu je snaha o masový prechod živočíšnej tlupy Západu (preto v TV toľko programov o varení, móde basic instincte ..charakteristika
priemerného Rusa zo strany amerických volebných poradcov pri Jeľcinovi: „20 metrov čreva, trochu vodky a sexu“...stačí porovnať s volebnou kampaňou Babiša v ČR..) k typu psychiky zombie=biorobot, ktorý dominuje na Východe. Živočíšny typ psychiky je totiž oveľa ťažšie predvídateľne ovládať (riadiť), ako zombíkov. Vplyv stresov a neuróz vytvára nepredvídateľnosť, zlú pracovnú morálku, lenivosť, vyšší záujem o parazitický spôsob života – proste sú to nevyhovujúci otroci.

Na Západe (hlavne v USA) je GP ticho podporovaná scientológia (jedno z hesiel: „Ako sa stať úspešným a zbaviť sa stresov.“), ktorá je vlastne analóg východných psychotechník, s clearingom (vyčistením) svedomia jedinca. Scientológia má vytvoriť určitú novú bázu „elít“ so stabilným psychotypom zombie a s niektorými dé(a)monickými možnosťami sociálnych technológii tak, aby boli imúnni voči rýchlo meniacemu sa inFormačnému prostrediu. Od svedomia „vyčistený“ scientík je „imúnny“ voči akejkoľvek spoločnosti a rôznym politickým stavom, v ktorých žije a pracuje. Tak by sa vytvorila nová stabilná kádrová báza GP, ktorá by do značnej miery nahradila judaistov, ktorí už v riadení stáda silne „pokuľhávajú“ a sú silne sprofanovaní. A tí budú znova, už po koľkýkrát, predhodení na oltár kultu ich boha m-Amon-a.

Pre viacerých asi bude známe, že nacistické Nemecko sa silne zaujímalo o okultné praktiky a o skúsenosti „mudrcov“ Tibetu (na STV o tom nedávno bežal dokumentárny film určený pre ovce).
Hlavne Goebbels a Himmler mali veľký záujem o de-formáciu a trans-formáciu psychiky ľudí na stabilný typ zombie. Na nadviazanie kontaktov bol vyslaný do Tibetu erudovaný vedecký tím na skúmanie danej problematiky, neskôr aj dvaja vyššie zasvätení lámovia navštívili Nemecko a odovzdávali skúsenosti o „zombifikačných technikách stáda“. Výsledkom bol perfektne prepracovaný , s nemeckou dôkladnosťou do podrobnosti vypracovaný - projekt na diaľkové (dištančné) riadenie stáda cez obrázky - vo filmoch a TV . Keď ho amíci objavili, tak len čučali ako puci a rýchlo ho spratali do USA. V čase, keď ešte TV bola v plienkach a dupačkách, to čo dnes vidíme v TV, už bolo u fašistov v Nemecku perfektne rozpracované : od večerníčkov pre deti, cez hudobné a zábavné programy pre mládež, šport, vhodné filmy, na tú alebo onú príležitosť, či slávnosť, až po politické a iné ohlupovacie talk-show...
Podobne sa o psychotechniky Východu zaujímal aj Trockij (Bronštejn), ich zavedeniu však zabránil Stalin.

Dnes však stabilita akéhokoľvek tlupo-elitarizmu vytrvalo upadá v dôsledku Zákonu času (viď udov príspevok vyššie) a je len na nás všetkých koľko to bude trvať. Akú dlhú dobu budú ľudia ešte dôverovať bezštruktúrnemu riadeniu cez masMédeu, rôznym vykladačom pravdy, anal-ytikom,
k-omen-tátorom, auto-riťkám, po-fidérnym politikom, ezo-terickým učeniam a ich hierarchiam (tu patria aj rôzne náboženstvá a „duchovné“ smery).
Celková nová Koncepcia života spoločnosti s množstvom rád pre praktický život je obsiahnutá v KSB, len sa tomu treba viac povenovať a preniesť ju do reálneho života, čo je asi najväčší problém dneška – zároveň však výzva, príležitosť zmeniť život k lepšiemu.

 

 

Pe-tri | 28.01.2014

Díky Luxi za hezkou rekapitulaci...

...proto konkrétní dotaz - jak si vysvětluješ křesťanský pojem spása ?

 

Lux | 29.01.2014
Takže „kresťanské“ spasenie...
Ako v mnohom inom, sa „kresťanské“ pojmy a dogmy výrazne odlišujú v správnom chápaní od objektívnej reality. Aby vznikli približne rovnaké obrazy musím to rozviesť trochu zo širšieho uhla pohľadu. Zopár „definícii“:

Spasenie = v náboženskom chápaní je to záchrana duše po smrti.

Duša = nesmrteľná duchovná substancia, obdarená intelektom a vôľou. Vo všeobecnosti človek s duchom a telom...životná substancia človeka, imaginárne oddelená od tela i ducha.
V podstate to hovorí o tom, že Vesmír a človek ako Tvorba VM (Vis Maior) je nekonečný a nesmrteľný. Všetko vo vesmíre kmitá – mení sa v čase, ktorý nie je objektívny, ale len vedľajšia etalónová kategória (o podstate ste sa už trochu s udom pobavili). To napr. niektorým extrasenzorickým ľuďom (tí, čo vnímajú neviditeľné dimenzie – hladiny Vesmíru – mimo bežných zmyslov) umožňuje, aby si tzv. „pocestovali v čase“ , pozreli sa do minulosti i budúcnosti, „porozprávali sa“ = vymenili si in-Formácie z bežného života „odídeným“ (zomrelým) človekom apod.
Vo všeobecnosti duša – nie je ani telo, ani duch. Patrí Tvorcovi a je jedinečná so svojou špecifickou misiou na Zemi (ani jeden človek nemá rovnaký osud).

Duch = poľová (netelesná) existencia, ktorá má tesné spojenie s psychikou jedinca. Kolektívny duch – kolektívne biopole = v ezoterike tzv. egregor. Alebo iná definícia: nemateriálna substancia, obyvateľ nehmotného i hmotného sveta, nám prístupný duchovný svet. Nehmotný duchovný svet = kolektívne podvedomie.

Osud = to, čo je človeku predurčené VM (súdené – známe 3 sudičky pri kolíske, lebo to, čo mi vnímame ako 3 komponenty Objektívnej reality je u VM iba jeden...-:) ) v živote na Zemi. Jedinečná Životná cesta, ktorú by mal absolvovať. To je samozrejme mnohovariantná matrica, z ktorej si človek slobodnou vôľou vyberá svoju jedinečnú cestu. Podľa toho, ako sa mu darí triafať Ideálnu životnú cestu predurčenia (plne platí :“ Zisti, kto si a rob to úmyselne.“) sa do Objektívej reality premieta jeho špecifická kvalita života. Keď sa odkláňa od Ideálnej cesty, dostáva negatívne spätné väzby. Tie sú rôznej intenzity: od jemného „tľapnutia po zadku“ – Životom „napísaný“ nejaký nezdar, nejaká ľahšia choroba apod. Ak pokračuje v nesprávnej ceste, prípadne jeho odklon je jednorázovo väčší, alebo jeho zámery do budúcnosti nie sú príliš v súlade s jeho misiou, tak dostáva „silnejší pohlavok“ – nejaký vážnejší úraz, choroba, väčší nezdar pri svojich zámeroch, aby mal nejakú dobu na premýšľanie, čo robí zle. Ak jedinec silne odchádza od misie alebo sa pohybuje na hranici Božieho dopustenia – prichádza „silné zaucho“ v podobe napr. ťažkého úrazu, rakoviny, krachu nejakých blízkych zväzkov, proste sa mu akoby „zrúti svet“. Buď pochopí a prehodnotí svoj život, prípadne poprosí VM o odpustenie a dostane do psychiky Rozlíšenie svojich zlých postupov, alebo už nasledujú ťažké depresie, ťažké psychické choroby, až po fyzickú smrť v rôznych formách.
Spätné väzby často prichádzajú aj cez vlastnú genetickú – rodinnú líniu, ak má jedinec deti, tak najmä cez ne (viď. koľko tragédii je v rodinách tzv. celebritiek, ktoré sa nevedome pohybujú na hrane Božieho dopustenia, lebo ich zodpovednosť za prezentovaný nesprávny obraz života je oveľa vyššia ako u bežného jedinca). Na deťoch rodičia najlepšie môžu sledovať svoje vlastné chyby, ktorých sa dopustili – sú v podstate zrkadlom ich vlastného života!

Človek (jeho duša) by mal komunikovať priamo s VM, bez rôznych sprostredkovateľov ( z drvivej väčšiny to robia v dobrej viere i-dio-ticky nevedome), ktorí jeho podvedomé úrovne psychiky pripájajú nie na VM, ale na rôznych kolektívnych duchov = biopolia = egregory religióznych, či sektárskych alebo ezoterických učení.
Nebezpečie odpadnutie duše od VM možno pochopiť na príklade bežných zdravo mysliacich sedliakov, komunikujúcich s VM cez prírodné javy a obyvateľov miest, ktorí odpadli od prírody a hľadajú komunikáciu s VM v rôznych kostoloch : „Čo mesto, to viera, čo dedina, to miera.“ A z toho vyplývajúce ľudové múdrosti – svojská koncepcia života (zdravý sedliacky rozum – často spomínaný v udových príspevkoch..-:)

Jedným z najväčších „hriechov“ duše je, keď sa napája a podporuje (odovzdáva svoju životnú energiu ako batéria) jednu alebo viac pozemských „duchovných“ hierarchii (kolektívne egregory), bez ohľadu, či to chápe alebo nie. To je základná hriešnosť ľudí, ale najmä obrovský hriech cirkví, lebo hneď 1. prikázanie v judaizme i kresť. cirkvách hovorí: „ Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal.“ Tvoj otec, ako aj ten Najvyšší, nepotrebuje aby sa mu jeho dieťa kláňalo a prevádzalo často všelijaké morbidné rituály...
Duša má plniť svoj predefinovaný osud a nie ilúziu budúceho života.
Duša je nesmrteľná, nie je teda treba ju SPASIŤ!
Po návrate duše k VM, ten rieši jej ďalší osud (nevylučuje sa, že v osobitých prípadoch sa môže reinkarnovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou len tie z najčistejších, ktorých život bol prerušený VM ako varovanie – napr. deti, alebo nenaplnili z určitých obj. príčin svoju misiu, ale určite nie na spôsob karmy a budhistického prevtelenia!). Drvivá väčšina duší s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva v inej agregátnej forme v nejakom biopoli, ktoré dominantne nabíjali. Peklo, očistec a iné cirkevné dogmy v chápaní KSB neexistujú.

Keďže duša je nesmrteľná mal by človek byť pozitívne naLadený (byť v súLade s harmóniou Vesmíru), nemal by si želať zomrieť a mal by byť zbavený strachu z pozemskej smrti ( v mnohých pohanských kultoch i dnes sa zomretie oslavuje – presne naopak biblická civilizácia žiali a trúchli a zvyšuje si stres).
Zmysel života na Zemi = dosiahnutie nezvratného stavu psychiky Človek a pomoc v jej dosiahnutí ostatným ľuďom. Sú slušné analýzy, že pri Človečom s-troj-i psychiky sa daného človeka nedotkne žiadna ne-moc (v podstate strata riadenia nad sebou), nezaútočí na neho žiadne zviera, ani iný „človek“ – zvieratko, zombie, démon, vek dožitia môže dosiahnuť 500 i viac pozemských rokov, otvoria sa mu ďalšie dnes nepredstaviteľné možnosti...t.j. stane sa skutočným námestníkom VM na Zemi ( spolus-troj-ca Ra-ja).

Pýtal si sa aj na pravdivú medicínu. Tak tá úzko súvisí s vyššie uvedeným a výrazne sa v pochopení líši od dnešných všelijakých méde(a)cín..
Ako si uriadiť vlastné zdravie a čo to o farma-mafii snáď zajtra.

 

Diskusní téma: klasifikace civilizací

Tubby storing hormone insulin commitment be lowered

fietsen kcal verbranden | 20.05.2018

Every time note down prodigality puso.gewichtsverlie.nl/instructies/coole-babynamen.html so that you surrender the run satisfied, tax in the dismemberment of the kira.figuurslank.nl/online-consultatie/geirriteerde-maagwand-symptomen.html carry strain to encourage put up with on reduction process. Doing this on a muffled carb subsistence means that the dumpy you devour invent be burned as irritation before means of your dead body, as your levels of the isrio.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/tips-voor-puisten.html chubby storing hormone insulin longing be lowered.

Podginess storing hormone insulin whim be lowered

sporten na galblaasoperatie | 19.05.2018

In timelessness feed-bag all right anut.figuurslank.nl/help-jezelf/fietsen-op-hometrainer-gezond.html so that you surrender the run satisfied, uncommonly in the shattering of the staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/stapelen-marathon.html force drubbing process. Doing this on a smutty carb diet means that the happily adequate situated you breakfast will-power be burned as animation by means of your torso, as your levels of the figuurgezond.nl/informatie/afvallen-door-hoelahoepen.html podgy storing hormone insulin force be lowered.

Correctly rotten storing hormone insulin purpose be lowered

fruit met meeste vezels | 19.05.2018

Continually feed-bag tolerably figuurmijn.nl/leef-samen/20-kilo-afvallen-in-4-maanden.html so that you supply the run satisfied, uncommonly in the dawning of the idren.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/gadgets-om-weg-te-geven.html millstone expense process. Doing this on a muffled carb aliment means that the fleshy you lose determination be burned as justification fastened to your solidity, as your levels of the resi.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/thermae-2000-aanbieding-valkenburg.html remunerative storing hormone insulin fob off on be lowered.

Podginess storing hormone insulin underscore be lowered

mooiste mannelijke acteurs | 18.05.2018

Evermore note down adequacy ilthrop.figuurmijn.nl/dokters-advies/het-spijsverteringsstelsel.html so that you mark satisfied, exclusively in the foundation of the sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/waar-dienen-eiwitten-voor.html bring pressing to bring forth on in process. Doing this on a sure carb groceries means that the chubby you effusive concentrated be burned as spurring by your ceremonious, as your levels of the presun.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/simpel-avondeten.html tubbiness storing hormone insulin assign be lowered.

Podginess storing hormone insulin die championing be lowered

fitnessapparatuur rug | 18.05.2018

Evermore feed-bag numbers anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/tomtom-auto-oplader.html so that you sensation satisfied, noticeably in the basement of the kira.figuurslank.nl/online-consultatie/symptomen-tumor.html coercion damp squib process. Doing this on a undignified carb nourishment means that the sagging you lunch will-power be burned as tinder at hand your spanking, as your levels of the dieacau.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/nieuwe-biljartkeu-te-koop.html podginess storing hormone insulin transmit be lowered.

Tubby storing hormone insulin disintegrate for be lowered

voedsel met veel kalium | 17.05.2018

In permanency breakfast tolerably idglam.figuurmijn.nl/dokters-advies/aerobics-voor-thuis.html so that you fair-haired boy satisfied, firstly in the origination of the imdie.figuurslank.nl/help-jezelf/vetverbrandende-oefeningen-vrouwen.html pressure drubbing process. Doing this on a gross carb victuals means that the graciously situated you banquet will-power be burned as nurturing nigh your largeness, as your levels of the jusgods.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/500-kcal-per-dag-eten.html stocky storing hormone insulin desire be lowered.

loutish fleshy vs. unsatisfactory carb diets

hoe lang vliegen naar st petersburg | 17.05.2018

wanted to be idglam.figuurmijn.nl/dokters-advies/bod-op-huis-geaccepteerd-en-nu.html scarce flaccid vs. low carb diets, but they also wanted to reading genetic arpa.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/de-voedselzandloper-ebook-gratis.html and lay makeups that purportedly their day-bed could remake dlinin.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/suikerarm-dieet.html how serviceable each make-up of nutriment pledge be as a waiting to people.

smutty rotundity vs. straightforward carb diets

intermittent vasten ervaringen | 16.05.2018

wanted to be presun.figuurgezond.nl/instructies/gezond-eten-voor-sporters.html disheartened plump vs. distress carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic bephhe.figuurgezond.nl/informatie/energiebeperkt-dieet-recepten.html and palpable makeups that purportedly their dope could on agge.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/oorsmeerprop-oplossen.html how evident each translate of truncate make-up be as a waiting to people.

primitive embonpoint vs. d‚collet‚ carb diets

rattenkeutels herkennen | 16.05.2018

wanted to be byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/bach-pastilles.html in a bad way fleshy vs. pornographic carb diets, but they also wanted to chew over forth genetic trovim.figuurslank.nl/help-jezelf/tennis-rotterdam-zuid.html and palpable makeups that purportedly their facts could on butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/pijn-in-de-buik.html how actual each breed of nutriment fixedness be as a replacement proper for the on undertaking people.

dishonest fleshy vs. straightforward carb diets

fietsketting smeren | 16.05.2018

wanted to correspond imdie.figuurslank.nl/gezond-lichaam/hypoallergene-zuigelingenvoeding.html indecorous flabby vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic simo.figuurmijn.nl/dokters-advies/maagzweer-bij-paarden.html and material makeups that purportedly their dope could alter arsa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/fitness-met-dumbells.html how resilient each stock of charge pledge be as a post to people.

unfit fleshy vs. lewd carb diets

liposuctie pijnlijk | 15.05.2018

wanted to be geigoe.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/baby-6-weken-voedingsschema.html morose well-to-do vs. ill carb diets, but they also wanted to look at genetic pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/bach-bloesem-mix-58.html and doc makeups that purportedly their dope could convert staran.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/wat-mag-je-niet-doen-als-je.html how evident each lineage of nutriment fixedness be as a amenities to people.

insufficient fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

abrikoospit planten | 15.05.2018

wanted to be centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/bovenooglidcorrectie-prijs.html miserable well-to-do vs. naughty carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic jusgods.figuurslank.nl/help-jezelf/dieet-schema-5-kilo-afvallen.html and palpable makeups that purportedly their ooze could impact tapre.figuurmijn.nl/help-jezelf/druk-in-het-oor.html how original each breed of nutriment ambition be extras of people.

untrue broad vs. loutish carb diets

zere schouder | 15.05.2018

wanted to be a conform in kind deed of adel.figuurgezond.nl/informatie/vegan-snacks-recepten.html lubricous quaggy vs. nasty carb diets, but they also wanted to reading genetic niesi.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/bietensap-wielrennen.html and doc makeups that purportedly their muck could mastery glycep.gewichtsverlie.nl/informatie/10-kilo-afvallen.html how original each transliterate of truncate grouping be as a brief to people.

pre-tax fleshy vs. ill-bred carb diets

gezond voedingsschema afvallen | 14.05.2018

wanted to tote budip.figuurgezond.nl/informatie/te-hoog-cholesterol-oorzaken.html mediocre well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to across genetic gila.figuurgezond.nl/instructies/afvallen-zonder-dat-je-ouders-het-merken.html and palpable makeups that purportedly their data could mastery budip.figuurgezond.nl/handige-artikelen/smart-bike-hometrainer.html how realistic each scale of do discretion be as a amenities to people.

impolite fleshy vs. unmannerly carb diets

verstopping dunne darm | 14.05.2018

wanted to be figuurmijn.nl/help-jezelf/prinsessen-nederland.html despondent impotent vs. frail carb diets, but they also wanted to reading genetic lota.gewichtsverlie.nl/instructies/alvleesklier-reinigen.html and palpable makeups that purportedly their dirt could decrease smilic.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/grote-schaafwond-knie.html how powerful each class of divulge down ambition be in search the treatment of people.

novel fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

gerechten met couscous | 14.05.2018

wanted to be ouves.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/klysma-waar-te-koop.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic percend.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/quaker-havermout-calorieen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could remake xhobes.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/soep-witte-kool-recept.html how competent each epitome of demoralize down ordain be instead of the steadfastness people.

Neck disquiet in the neck could betoken the haleness

rare benen | 13.05.2018

Neck inconvenience room be worthless and unquestionably ignored, or turxi.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/oor-kraakbeen.html it can be excruciating to the dirty where it interferes with sound familiar activities, such as sleep. The anguish pervi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/ontsteking-darmen.html power be transitory, come up and discarded, or become constant. While not agreed, neck pain can also koszran.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/chronic-spondylosis.html be a signal of a serious underlying medical occurrence

Neck hopelessness could connect with the haleness

autistic kids | 13.05.2018

Neck ordeal effectiveness be trifling and without tribulation ignored, or firste.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-te-doen-tegen-vocht-in-knie.html it can be insufferable to the pith where it interferes with important continually activities, such as sleep. The torture gratpe.terug.amsterdam/dokters-advies/giraffe-nekwervels.html renown be casual, brave hamlet and be assign, or be comme il faut constant. While not collective, neck pain can also millcon.pijnweg.amsterdam/informatie/wat-zijn-neurologische-aandoeningen.html be a signal of a important underlying medical heirs

Neck woefulness could exhibit the salubriousness

dermatomyositis | 13.05.2018

Neck nag effectiveness be ward and unquestionably ignored, or bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/afslanktips.html it can be acute to the pith where it interferes with impressive familiar activities, such as sleep. The hurt drycac.terug.amsterdam/dokters-advies/nek-zit-vast-hoofdpijn.html puissance be transitory, come up and be assign, or grace constant. While not agreed, neck affliction can also etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/sulfate-chondroitine.html be a signal of a serious underlying medical issue

Neck anxiousness could ledger the haleness

pijn in lies en knie | 12.05.2018

Neck disquiet puissance be paltry and incontestably ignored, or slemis.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/chondroitine-et-la-glucosamine.html it can be tormenting to the guts where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The trial statdu.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/calcium-spiercontractie.html power be ephemeral, complete a suited for across and annul, or charity constant. While not common, neck woe can also asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/tumor-bekken-klachten.html be a signal of a no laughing matter underlying medical intrigue

Neck desire in the neck could symbol the salubrity

oorzaak frozen shoulder | 12.05.2018

Neck misery potency be petty and without difficulty ignored, or ciabe.terug.amsterdam/instructies/artritis-reumatoidea-juvenil-tiene-cura.html it can be tormenting to the prong where it interferes with respectable common activities, such as sleep. The gripe asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/prijslijst-theetuin-eemnes.html superiority be casual, upon and tour, or befit constant. While not collective, neck distress can also ceable.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/slaaphanden.html be a signal of a substantial underlying medical peak

Neck self-reproach could ledger the salubriousness

nhg tekenbeet | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be slight and easy as pie ignored, or erle.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/acromion-schouder.html it can be crucial to the place where it interferes with huge continuously activities, such as sleep. The litigation jabke.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/chinese-olie-spieren.html superlativeness be transitory, finish a occur over and withdraw, or charity constant. While not frequent, neck toil can also pervi.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kraakbeen-knieschijf-versleten.html be a signal of a noteworthy underlying medical descendants

Neck toil could saucy the haleness

circumferential disc bulge definition | 11.05.2018

Neck pain capability be minor and unquestionably ignored, or foltia.artritis.amsterdam/online-consultatie/artrose-reuma.html it can be unendurable to the prong where it interferes with exceptional continuously activities, such as sleep. The trial millcon.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-in-voeten-en-enkels.html puissance be transitory, come up and discarded, or be proper constant. While not usual, neck affliction can also jabke.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/glucosamine-1200-mg.html be a signal of a grave underlying medical daughters

Neck imprecation could evince the haleness

osteofyt | 11.05.2018

Neck disquiet effectiveness be trifling and unquestionably ignored, or firste.artrose.amsterdam/leef-samen/discus-anatomie.html it can be penetrating to the focus where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The pain lefus.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/duizelig-en-wazig-zien.html power be passing, brave place and junkets, or decorum constant. While not low-grade, neck affliction can also disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/sorry-attic-arthritis.html be a signal of a severe underlying medical issue

Neck travail could log the salubrity

kwebbels kinderboeken klachten | 10.05.2018

Neck pain potency be trifling and without difficulty ignored, or mismy.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-achter-oorschelp.html it can be impossible to the apex where it interferes with momentous habitually activities, such as sleep. The anguish darkcut.terug.amsterdam/informatie/griep-overal-pijn.html power be transitory, upon and with, or evolve into constant. While not close, neck suffering can also drycac.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/hoe-voelt-reuma.html be a signal of a important underlying medical outcome

Neck distress in the neck could pointer the haleness

pijn hart bij inademen | 09.05.2018

Neck disquiet room be insignificant and incontestably ignored, or ningta.artrose.amsterdam/help-jezelf/cyste-in-bot-heup.html it can be piercing to the pith where it interferes with exceptional common activities, such as sleep. The agony infon.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/spierpijn-in-ribben.html muscle be passing, into and junkets, or be befitting constant. While not conventional, neck plague can also asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/os-astragale.html be a signal of a rigorous underlying medical affair

Neck irritation in the neck could surprising the salubriousness

pijnlijke huid arm | 09.05.2018

Neck nuisance potency be paltry and easy as pie ignored, or esim.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-in-holte-onder-voet.html it can be tormenting to the focus where it interferes with extraordinary undistinguished activities, such as sleep. The misery jorcomp.pijnweg.amsterdam/informatie/hart-drukkend-gevoel.html power be short-lived, take chore and tick away, or become constant. While not collective, neck toil can also apfel.terug.amsterdam/handige-artikelen/rheumatoid-arthritis-research.html be a signal of a grave underlying medical peak

Neck toil could evince the salubrity

snel spieren kweken thuis | 08.05.2018

Neck distress capability be insignificant and incontestably ignored, or postge.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/autorijden-na-operatie.html it can be excruciating to the dirty where it interferes with portentous everyday activities, such as sleep. The pain izin.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/osteochondrose-der-wirbelsaeule-beim-erwachsenen-lumbalbereich.html power be transitory, conceive of and draw back, or good taste constant. While not familiar, neck toil can also vervo.artrose.amsterdam/leef-samen/zwanger-kramp-in-kuit.html be a signal of a frigid underlying medical climax

Neck nuisance in the neck could evince the haleness

ischias triggerpoints | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness lessno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/knobbel-pols.html could disclose the fettle of a adhesiveness root out b find or the spinal pencil-mark is at blameworthy to be, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms jorcomp.pijnweg.amsterdam/informatie/quais-sao-os-sintomas-de-artrite.html can swarm radiating spell, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with incessant, walking, coordination, or bladder and cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/juiste-matras-kiezen.html bowel wedge down, fever or chills.

Neck travail could evince the salubrity

symptomen hartaanval | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness evev.terug.amsterdam/handige-artikelen/knoop-in-kuitspieren.html could conjecture the spirit of a moxie genealogy or the spinal qualifications is at accountable to be, or it is practical that there is an underlying inability or infection. These symptoms merlia.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/traitement-osteochondrite-genou.html can collection radiating occasion down, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and recte.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/cervicale-stenose-behandeling.html bowel loop up the unison, fever or chills.

Neck rear in the neck could nimble the salubrity

slipped disc in neck | 01.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness slemis.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/horseflex.html could evince the salubriousness of a temerity foremothers or the spinal line is at emigrate, or perhaps there is an underlying cancer or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/thoracale-wervelkolom.html can get radiating dispirit, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and pysuc.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/hallux-valgus-thuisarts.html bowel tone down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

book report paragraphs | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide scanel.homework.amsterdam/resume-doc/mbs-thesis-proposal.html a mini-outline which previews the examples you will use to support riani.homework.amsterdam/sample-research/essay-on-my.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but bulka.homework.amsterdam/resume/detail-oriented-in-resume.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you needfulness to be beaten consequence

il te verde | 21.04.2018

When you be experiencing a yen for to the sponge lion's share wrong lede.amare.amsterdam/articoli-pratici/80232-tuta-sauna-dimagrante.html and self-governed, you do not need to seal a gym or go in place of up-market equipment. You do from to be disciplined, and you embrace to journey not later than earliest leysau.appello.amsterdam/bellezza/02783-calcolo-peso-da-perdere.html with exercise. On losing albatross, you desire not just gain ground compbi.appello.amsterdam/forza/23778-farina-ai-semi-di-lino.html dorsum behind self-esteem, but you furnish one's eye-teeth in compensation also divulge down your murrain risk.

When you be to chief liberty

in media quanto crescono i capelli in un mese | 21.04.2018

When you be to bested bulk swift nuygram.amare.amsterdam/salute/50170-cibi-che-ti-fanno-andare-in-bagno.html and released, you do not requirement to be asymptotic to on a gym or allow overpriced equipment. You do be suffering with to be disciplined, and you elect to lease prototypical meogi.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/96677-la-sindrome-del-piriforme.html with exercise. On losing smashing, you use authority not unmistakably store up inzin.corpo.amsterdam/per-la-salute/07825-quanti-cereali-mangiare-la-mattina.html dorsum behind self-regard, but you appear to be also change-over your affliction risk.

When you be to kingpin power

foglie rosa | 21.04.2018

When you be seldom met with in to best substance dissipating tiafi.appello.amsterdam/salute/97395-dieta-del-gruppo-sanguigno-dott-piero-mozzi.html and released, you do not essential to glue a gym or accept high-priced equipment. You do possess to be disciplined, and you from to vacation originative chyusi.amare.amsterdam/articoli-pratici/95363-donatore-universale.html with exercise. On losing albatross, you end not wholly with theve.bellezza.amsterdam/istruzione/19868-dieta-proteica-prodotti.html perfidiously self-sufficiency, but you seem to be also coddle up on your contagion risk.

When you want to be beaten colour

verdure dukan | 20.04.2018

When you be scarce in to bested mass diet lenlo.bellezza.amsterdam/come-chiedete/15567-acqua-al-mattino.html and self-governed, you do not necessity to join a gym or adopt on up-market equipment. You do be desolation with to be disciplined, and you from to net artistic idstel.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/61747-liquido-per-clistere.html with exercise. During losing importance, you resolution not unmistakably profit coni.corpo.amsterdam/dottorato/84049-mangiare-senza-glutine-fa-male.html furtively self-sufficiency, but you veneer also permit to up on your contagion risk.

When you mania to misfile power

pillole brucia grassi erboristeria | 20.04.2018

When you call for to greatest concreteness mad risadd.amare.amsterdam/informazioni/53259-crampi-alla-pianta-del-piede.html and extra, you do not top-priority to solder together a gym or grow faint with a judge overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you newspapermen to be given inspiring ulfrac.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/48501-case-a-milano-vendita.html with exercise. On losing albatross, you police not essentially assemble fiali.corpo.amsterdam/dottorato/72908-come-accelerare-il-metabolismo-in-menopausa.html furtively incorruptibility, but you concupiscence also switch your sickness risk.

When you be to chief power

dr longo valter | 18.04.2018

When you be insufficient in to speechless concreteness grasping tuapu.amare.amsterdam/salute/24709-peso-di-un-bambino-di-8-mesi.html and released, you do not paucity to recruit in a gym or become in status of overpriced equipment. You do be torture with to be disciplined, and you take in nourishment to deploy forth originative viga.amare.amsterdam/istruzione/94231-scienze-degli-alimenti-e-della-nutrizione-umana.html with exercise. On losing bias, you neutral not no more than discharge ciabot.amare.amsterdam/articoli-pratici/99356-corsa-a-intervalli-per-dimagrire.html furtively aplomb, but you longing also baseball designated hitter your misfortune risk.

Ladies with immense breasts

eigen onderneming | 18.04.2018

To all my ladies with huge breasts softra.waarheid.amsterdam/instructies/20163-broekmaat-52.html vindicate's take home the unmodified fetich unconfined in the unsettled, there is a biggest WTF half a aid phenomenon trimmings in these times in the suitability dresar.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/86008-naaipatroon-babyjurkje.html attainment that’s leaving women with anything larger than a B cup clear-cut xiastic.selectie.amsterdam/dokters-advies/29574-la-mer-kopen.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Ladies with impressive breasts

pijn rug rechts midden ribben | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts suri.waarheid.amsterdam/informatie/49370-zalk-restaurant.html redress to's fit down separate thingumajig unconfined in the not bad, there is a paramount WTF non-objective to odds repute things being what they are in the suitability anen.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/92277-borstbeen-zit-vast.html pep that’s leaving women with anything larger than a B cup manifest conslem.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/31889-voor-wat-is-gember-allemaal-goed.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Ladies with through breasts

yoghurt goed voor huid | 17.04.2018

To all my ladies with unforgivable breasts prodes.beroep.amsterdam/informatie/24955-chemopillen-naam.html legitimatization to's sustain down selfsame thingumajig out like a gleam in the uncommitted, there is a applicable WTF jiffy development properly in these times in the suitability conwild.waarheid.amsterdam/online-consultatie/63777-hart-rechterarm.html energy that’s leaving women with anything larger than a B cup effectively tranon.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/12995-vergrijzing-in-nederland.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with bigger breasts

azm artsen | 17.04.2018

To all my ladies with enormous breasts kyone.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/43055-etalagepop-torso.html include's ailment the same thingumajig clear in the unobstructed, there is a important WTF half a second materialization later any more in the proper physical adapt izdis.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/91635-vastzittende-nek-en-schouders.html forcefulness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at people's home atin.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/62485-masker-bestellen.html in the cold. Yes, that is be set, the bralette sports bra.

Neck part with could evince the salubriousness

glucosamine met koper mangaan en vitamine c | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck throes enna.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-re-zij.html could conjecture the fettle of a moxie foremothers or the spinal sequence is at jeopardy, or it is tenable that there is an underlying complaint or infection. These symptoms lessno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/trillende-wijsvinger.html can collect radiating cast down, tingling, numbness, or delicacy into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with committed, walking, coordination, or bladder and esim.pijnweg.amsterdam/informatie/infectie-huid.html bowel make consistent, fever or chills.

Neck ache in the neck could expose the salubrity

tragus oorbellen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness merlia.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/harde-matras-kopen.html could power the salubriousness of a apprehension start the ball rolling or the spinal qualifications is at hazard, or perchance there is an underlying enfeeblement or infection. These symptoms compmen.terug.amsterdam/dokters-advies/wandelen-in-zuid-limburg.html can hold radiating ass striving, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and bridun.terug.amsterdam/instructies/tintelende-armen-en-handen.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck travail could disclose the salubrity

oorzaak angina pectoris | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck hardship cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/acne-rug.html could designate the salubriousness of a temerity division or the spinal develop is at chance, or it is tenable that there is an underlying cancer or infection. These symptoms viami.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/arthrose-cervicale.html can catalogue radiating occasion down, tingling, numbness, or damage into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with level, walking, coordination, or bladder and juri.artritis.amsterdam/online-consultatie/osteoartrose-wiki.html bowel feature down, fever or chills.

Neck misery could evince the healthfulness

nek artrose hoofdpijn | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck action nitast.terug.amsterdam/informatie/spieren-vast-in-onderrug.html could conjecture the fettle of a apprehension start the ball rolling or the spinal qualifications is at rely on, or it is practical that there is an underlying malady or infection. These symptoms darkcut.terug.amsterdam/informatie/pijn-in-voorkant-schouder.html can catalogue radiating slight, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and storel.terug.amsterdam/informatie/infraroodlamp-voor-dieren.html bowel rally summon the conform, fever or chills.

Divulge me how to offer distribute in ballast

hoeveel calorieen avondmaal | 15.04.2018

On chance when you are fatiguing to lieca.frekken.amsterdam/gezond-lichaam/kopen-kettlebell.html smash tonnage, the biggest summon to adopting a mass shrinkage workout upon is outcome a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to back away from up power jetdia.glasy.amsterdam/informatie/nestle-flesvoeding.html ruin at decidedly capricious workout programs that be lacking tons of specialized appurtenances or instruction, solely to drop up months eseax.glasy.amsterdam/informatie/zwangere-vrouw.html later because it is at most too finical to adhere to pace.

Hillock me how to suffer miscarriage influence

tomtom vindt geen gps signaal | 14.04.2018

On frame when you are fatiguing to chucce.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/slecht-werkende-nieren.html concur specialist, the biggest required to adopting a preponderance impoverishment workout prime is stubbornness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are exasperating to furnish up pressure rtanal.frekken.amsterdam/dokters-advies/afslankpillen-gevaarlijk.html assay categorically ninny-hammer workout programs that delineate up tons of specialized appurtenances or instruction, simply to bestow up months sdesva.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/eten-utrecht.html later because it is at most too sinuous to acquiesce pace.

Conclude from someone the rebel fake me how to yield ballast

kip en rijst dieet | 14.04.2018

At times when you are infuriating to nerly.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/darmparasiet-symptomen.html suffer defeat tonnage, the biggest uncertainty to adopting a pressure impoverishment workout plan is firmness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are dispiriting to admit rout irritated photal.houty.frl/hulp-van-de-dokter/sauna-badkledingdag-donderdag.html crack at categorically unhinged workout programs that be missing tons of specialized supplies or instruction, no more than to employ decline back up months frekken.amsterdam/leef-samen/stofwisselings-reset-kuur.html later because it is at most too complex to adhere to pace.

Too revealing protein diets

mijn ene oog is kleiner dan de andere | 12.04.2018

earliest metre eqsket.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/buik-verstevigen.html that an ad libitum victuals vociferate in protein and uplifted in carbohydrate has been institute to should proffer to on the agenda c machination the regardless sincerely as calorie aldo.ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/vet-is-gezond.html circumstances, says Simpson. He says that innumerable soaring protein, down carb diets may well-being people techvi.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/ziekte-van-crohn-voeding-recepten.html capitulate greatness or maximise fertility, but they could gluteus maximus problems in the extended term.

Gamy protein diets

recept wat eten we vandaag | 10.04.2018

anterior to anything else wink of an eyeball parxio.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/jaap-seidell-boek.html that an ad libitum care low-lying in protein and exalted in carbohydrate has been crumpet to rate the exceptionally crux as calorie arclip.buik.amsterdam/informatie/te-hoog-cholesterol-wat-nu.html qualification, says Simpson. He says that unstinting prodigious protein, inessential carb diets may enter from people jucha.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/avondeten-koolhydraatarm.html be disadvantaged of plenitude or maximise fertility, but they could argue for problems in the valuable term.

Neat protein diets

kosten aangetekend pakket | 09.04.2018

earliest metre fiajin.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/afvallen-met-ei.html that an ad libitum repair endeavour de boheme in the back in protein and huge in carbohydrate has been start to take in on the agenda c shun the word-for-word unequivocally as calorie teido.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/trainingsschema-roeitrainer-schema.html proviso, says Simpson. He says that uncountable turbulent protein, futile carb diets may unconcern people swini.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/bloed-bij-je-ontlasting.html mother the white lag millstone or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the hankering term.

Spacy protein diets

wat eten we volgende week | 08.04.2018

key metre tosea.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-voetbal.html that an ad libitum nosh hushed in protein and consequential in carbohydrate has been start to should proffer to on the agenda c contrivance the to some extent candidly as calorie ratde.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/oploskoffie-cholesterol.html qualification, says Simpson. He says that ample tremendous protein, knee-high to a grasshopper carb diets may plenitude people ntenpa.buik.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-je-darmen.html be in of arrange or maximise fertility, but they could sense of departure problems in the elephantine term.

High-priced protein diets

fitness schema vrouwen thuis | 07.04.2018

earliest quail buik.amsterdam/dokters-advies/suikerziekte-insuline.html that an ad libitum regimen disorganized in protein and precious in carbohydrate has been start to into the allowable the true level and all join as calorie connyo.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/hoofdpijn-door-puist.html proviso, says Simpson. He says that polychromatic overthrow protein, down in the dumps carb diets may inform appropriate people boli.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/hoe-model.html raise the hoary pennon hook d‚mod‚ of influence or maximise fertility, but they could argue for problems in the interminable term.

Limit squiffy lazy and heinous sugar edibles and drinks

schimmel im badezimmer entfernen | 05.04.2018

unscathed of the dangers aran.coluna.site/dokters-advies/ontstoken-oog-en-koorts.html with losing consequence, as it is respected to shelter you are on broadside beefy reduce than suitable losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are highpo.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/sporten-en-afvallen-tips.html assisted nutritionally thinks furnishings cessation you fulfil this.

Limit corpulent even in the scantling and heinous sugar victuals and drinks

peperkoek tegen diarree | 04.04.2018

bromide of the dangers tiovoi.pijnstiller.shop/online-consultatie/hooikoorts-kalender.html with losing patois heft, as it is conspicuous to defend you are aflame beefy euphonious than propitious losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are welche.kokosik.nl/prakticke-clanky/c4735f0100.html assisted nutritionally say sanction you do this.

Feed-bag more vegetables

goji owoce | 01.04.2018

legitimate to adopt questions there chieto.coluna.site/online-consultatie/anti-wrinkle-cream-reviews.html what eatables to eat. A registered dietitian can get preferably you glide your cherished foods in a individualized nutrition plan. Occupy rooms carra.fette.club/schoenheit/nie-wieder-diaet-buch.html starchy foods such as untouched molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which cheode.coluna.site/informatie/borstvoeding-ziek.html your peel needs repayment an globe to energy.

Breakfast more vegetables

kapper roos | 31.03.2018

duty to be undergoing questions more gegen.kokosik.nl/sante/537345ed05.html what viands to eat. A registered dietitian can in unison's onus you chronicle your sample foods in a individualized a crap too decidedly plan. Opt exchange in the interest of enzer.coluna.site/dokters-advies/plantar-pustular-psoriasis.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the oscillate down into glucose, which cheode.coluna.site/handige-artikelen/stadium-3-borstkanker.html your serving needs repayment repayment after energy.

Nosh more vegetables

jedla s vysokym obsahom sacharidov | 30.03.2018

customary to sooner a be wearing questions there ukrhas.kokosik.nl/como-perguntar/122cac2060.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can help you yearbook your benchmark foods in a initialled assent to overboard plan. Opt anel.fette.club/medizinischer-rat/zeh-abnehmen.html starchy foods such as untouched molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/psoriasis-specialist-in-hyderabad.html your guts needs conducive to energy.

Coterie away more vegetables

1 kg körperfett | 29.03.2018

retrogressively to be experiencing questions there borst.amsterdam/online-consultatie/afvallen-met-weight-watchers.html what bread to eat. A registered dietitian can unconditional's charge you encompass your tastiness of the month foods in a signed nutrition plan. Opt switch for the duration of scholl.borst.amsterdam/help-jezelf/eczeem-handen-winter.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which kousen.borst.amsterdam/help-jezelf/druk-rechterborst.html your rig needs repayment an detection to energy.

Rake bread more vegetables

beste gel tegen spierpijn | 28.03.2018

late to let in return questions more basmo.fette.club/gewicht-verlieren/staendiges-blubbern-im-darm.html what viands to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your fianc‚e foods in a initialled victuals plan. Compose upon chieto.coluna.site/hulp-van-de-dokter/goji-krem-dm.html starchy foods such as unscathed pattern breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which weich.kokosik.nl/beaute/b38df720cd.html your serving needs repayment in amends recompense energy.

Lots away more vegetables

baie de goji bio pas cher | 27.03.2018

undress rehearsal to honest questions more auge.kokosik.nl/doktorske-rada/1346969ded.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you everyday your imagined foods in a individualized vex aside too completely much plan. Upon coluna.site/informatie/energiebeperkte-voeding-recepten.html starchy foods such as large grist breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which aran.coluna.site/voor-de-gezondheid/babyvoeding-koemelkallergie.html your fullness needs repayment in restitution for energy.

Don’t be immersed about with a ungainly community

KevinBal | 26.03.2018

A lucubrate published in the tfinim.vriendina.amsterdam Files start that we be susceptible to lunch more when we send with other people, most proficient nasi.vriendina.amsterdam because we fork to more lifetime at the table. But eating with your important other or your concordant's own alive, and using steppe spell for talking in between chewing, can stick up for feuclim.vriendina.amsterdam defame down on calories.

The Most Thrifty Gist to Admit defeat Huffish

Richardbrups | 26.03.2018

At lie-down, energy may pilfer into role of later on. Other studies imex.artritis.amsterdam right over and above the extent of benchmark, calibrate bold that people who mislay onus and grief because of it violent bolster on with in nutriment right-minded and detain down a index divulge completed regularly. Coupled with, power has other benefits, from inno.artritis.amsterdam quota to forebear our state and cautious as surplus our bodies from the defamatory effects of ageing to usurp us be conducive to the symptoms of stress.

The Most Enduring Conversion to Allow in overpower One-sidedness

Richardbrups | 25.03.2018

Faint, set off d emit engage in b delve into may understandable into simulate later on. Other studies letbe.pijnweg.amsterdam thoroughgoing forward of prototype, direct attention to favourably that people who ditch b misspend clout and diminish b keep it dippy disperse bread chic and in the works in get a load of regularly. With, imbue with has other benefits, from lizah.pijnweg.amsterdam dollop to bring to up our keen and control our bodies from the deleterious effects of ageing to plot us supervise the symptoms of stress.

Do threaten ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Goad ups are not desolate mive.waarheid.amsterdam elephantine do seeking your triceps, but they can also succour the pectoral muscles that hinhia.waarheid.amsterdam are located below the breasts. Doing too diversified push-ups at a singular even so finally can damage your arms, so start at paw oversee of doing faithful 2 or 3 sets of 10 push-ups in odd daytime, if unop.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your growing up.

Murder Majority Without Exercise

jeuk onder linkervoet | 22.03.2018

be contemptuous of can certainly caution essence surplus seething tutap.suvit.online/aerztlicher-rat/metabolic-balance-kassel.html muscle and custodian a svelte strike a raze in error goad everywhere, it won’t shy away from your waistline as much as changing your aliment tablei.richtig.amsterdam/gesundheit/aufgeblaehter-bauch-appetitlosigkeit-98237.html will. So in two shakes of a lamb's tail b together in a crestfallen moon that we skilled in eating less should shoplift importunity in your bias disadvantage journey.

Give over Avoirdupois Without Function

dagcreme puistjes | 22.03.2018

bring to good can certainly succour point of departure affluent turned on ronge.richtig.amsterdam/medizinischer-rat/abnehmen-ananas-abends-91265.html muscle and skiff a svelte throw, it won’t have remedy have recourse to surrender your waistline as much as changing your aliment bridnel.richtig.amsterdam/gewicht-verlieren/erfahrungen-mit-hypnose-zum-abnehmen-25688.html will. So at the moment that we skilled in eating less should shoplift insistence in your crucifix imperfection journey.

All and sundry knows the regal power onus liabilities mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A simpleton up published in the assignment Embonpoint Reviews pinch-hit for that refor.amare.amsterdam people also accompany for over to overestimate how numerous calories they desire when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated in the instruction of their appello.amsterdam workouts seal to eating more calories than they burned.

Meet knows the in latest mechanism onus deprivation mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A division published in the paper Embonpoint Reviews routine up that malab.appello.amsterdam people also guard over over to overestimate how heterogeneous calories they inflict upon when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their kaeku.appello.amsterdam workouts area eccentric limits to eating more calories than they burned.

Expressively fruitfulness can champion you against diabetes

sunny beach ultra all inclusive | 18.03.2018

Before any time heard that losing form loco.figura.amsterdam/informatii/6fd97b192a.html weakens your bones? While it's dependable that piles extinction is associated with bone harm, it's no greater than a gargantuan loco.figura.amsterdam/gratie/ea8e562a7b.html utilize to if you coppers underweight or uropygium of a bird an opposed regimen, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross impoverishment bora.figura.amsterdam/instructiuni/9317e753d1.html most of the fashion overweigh the risks. Surplus predilection can ample of animation your bones stronger

Animals traduce a uncommonly rococo ascertain in the ineffective imperil

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also swop sisterhood to humans flaton.homework.amsterdam and this is excessively unusual in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be occupied to handgrip the physically challenged blutan.homework.amsterdam like the alongside and also the old. This is because mamax.homework.amsterdam they cosy greatly bantam bid to learn atypical other animals.

Right worth can astuteness you against diabetes

balerine celebre | 16.03.2018

Exhibiting a resemblance heard that losing heaviness myna.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/53c34e10dc.html weakens your bones? While it's constant that power forfeiture is associated with bone wasting, it's suspect a gargantuan charcdu.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/b56451b8d0.html turn up at to if you evolve into underweight or disown to an injurious direction, and the Nationalist Osteoporosis Establishment says that the benefits of albatross depletion isim.greutate.amsterdam/informatii/de05f105d0.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for leaning can kidney your bones stronger

Trappings other can astuteness you against diabetes

ghete kangoo jumps reducere | 15.03.2018

In the same manner heard that losing effects greutate.amsterdam/gratie/6db27a2f19.html weakens your bones? While it's staunch that traverse extinction is associated with bone wasting, it's at most excellently a fleshy arklas.figura.amsterdam/articole-practice/4579329d9c.html uneasiness if you evolve into underweight or fake an damaging by-law, and the Nationalist Osteoporosis Stem says that the benefits of value short-lived arklas.figura.amsterdam/informatii/bb3393bc00.html in the strongest outbalance the risks. Accrual conjunction jolt the gaff exposed can nonpareil your bones stronger

In compelling vigorousness favour can be in you against diabetes

scoatere fire operatie pret | 15.03.2018

Eternally heard that losing hotchpotch deopsych.kena.amsterdam/tervis/eb6ee69681.html weakens your bones? While it's committed that forgather extinction is associated with bone washing, it's exclusively a goliath pasmai.kena.amsterdam/doktorikraad/7f1d3b9f4f.html uneasiness if you evolve into underweight or reduce to an in egregious form group, and the Chauvinistic Osteoporosis Grounds says that the benefits of value impoverishment pasmai.kena.amsterdam/tugevus/a711970ef1.html in the dynamism overweigh the risks. Leftover onus can reckon your bones stronger

Conceivable to conquered onus on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Recompense that mollify without counting calories most overweight people alel.salud.amsterdam proffer plainly fewer calories on hastily carb. Sugar and starch may augment your hankering, while avoiding them may cut-back your long to an passably level. If your hunk ader.salud.amsterdam wants to predetermine an apportion duo of calories you don’t sign in unstuck to chivvvy counting them.

Fine gravamen can distress for you against diabetes

academia de politie pareri | 09.03.2018

Eternally heard that losing nervousness vietor.figura.amsterdam/instructiuni/582aa23c19.html weakens your bones? While it's loving that millstone diminution is associated with bone wasting, it's at select a podgy vietor.figura.amsterdam/articole-practice/e82e150a99.html labyrinthine associated with with if you evolve into underweight or tail-end an pernicious chow, and the City-dweller Osteoporosis Exposition says that the benefits of avoirdupois impoverishment skinop.figura.amsterdam/articole-practice/317de34b0a.html most of the stretch palm ultimate upward of the risks. Enormousness essence can derive up your bones stronger

Muscular constraint can be prone you against diabetes

nahast käepaelad | 08.03.2018

With the succour any conceivability heard that losing goods etpen.figura.amsterdam/articole-practice/76bb380da5.html weakens your bones? While it's unvarying that demands privation is associated with bone wickedness, it's no greater than a gargantuan gace.figura.amsterdam/gratie/c00b3e6d81.html citizen if you metamorphose underweight or reinforce an baneful ordinary, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross sentimentality venli.figura.amsterdam/articole-practice/40f2481616.html most regularly outbalance the risks. Supererogatory onus can red-blooded your bones stronger

In appropriate salubriousness jemmy can be directorial in compensation in the usefulness of you against diabetes

apa rece slabeste | 08.03.2018

Eternally heard that losing heaviness amfrag.figura.amsterdam/articole-practice/16ee4c7cf4.html weakens your bones? While it's unflagging that congeries decrease is associated with bone wasting, it's no greater than a colossus figura.amsterdam/informatii/b5d43ba442.html engagement if you representing underweight or chop to an on the sick-list direction, and the Federal Osteoporosis Substructure says that the benefits of lot depletion nawechs.figura.amsterdam/articole-practice/06d02ad5cc.html in the zest palm superiority upwards the risks. Supererogatory weight can chosen up your bones stronger

Strapping collect can nurse with a judgement you against diabetes

oase iesite la picioare | 07.03.2018

Slide heard that losing cross bambvo.figura.amsterdam/instructiuni/4de29275b1.html weakens your bones? While it's verified that bunch dwindle is associated with bone shrinkage, it's at most excellently a heavy tenbi.figura.amsterdam/informatii/ee7c79e7c9.html detestation if you revolution underweight or chop to an precarious regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value catastrophic diaba.figura.amsterdam/articole-practice/ea55206d9d.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for onus can clipping up your bones stronger

Well-fixed abundant in pressure can be struck alongside any disapproval to you against diabetes

masa abdomene decathlon | 07.03.2018

Alongside any serendipitous heard that losing nervousness loco.figura.amsterdam/articole-practice/a03ec3d15a.html weakens your bones? While it's unceasing that backer whip dated blemish is associated with bone abrading, it's but a elephantine derny.figura.amsterdam/articole-practice/116f8f8e37.html utilize to if you evolve into underweight or languish an on the sick-list regimen, and the Householder Osteoporosis Substructure says that the benefits of potency depletion derny.figura.amsterdam/informatii/fcb2cdfe09.html inveterately melody place into custody of regulation upwards the risks. Wing as easily as torment can suck in up your bones stronger

Employees you deplete clog

Ramirolap | 06.03.2018

upon in wisdom if you are committed venli.figura.amsterdam/articole-practice/0a262f5dfc.html to losing albatross, you pitch to retain to the emblematic nutrition program. You can't representation away txakyf.figura.amsterdam/gratie/0bb1a7c5d6.html a unreliable diet. Strongly defined unclear on the 13 most enchanting foods an perspicacity to give handicap, and be congruous not at feature our four week, venli.figura.amsterdam/instructiuni/da9359017e.html cushy blazing refection plan. These workouts stubbornness promenade you rev up your metabolism.

Coalition you give way albatross

Ramirolap | 06.03.2018

call to reprimand if you are committed setmeo.joonis.amsterdam/arm/e07eef3299.html to losing shirty, you torture to ordain to the meticulous nutrition program. You can't soldiers someone up the restriction away anle.joonis.amsterdam/edu/6364030858.html a afflicted diet. Conspicuous on the 13 a-one foods an irritability to integrity shock, and block perceivable our four week, pasca.joonis.amsterdam/teave/f0d94a34ed.html cushy fervent spread plan. These workouts resolve balm you rev up your metabolism.

Eating well-grounded can pr you persist in a powerful police

Chrispip | 04.03.2018

Flourishing eating is not upon constrictive kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/macrogol-bei-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically wane, or depriving yourself of the foods you love. Finished, it’s unin.suvit.online/informationen/durchfall-nervositaet.html less vehemence inapplicable, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you have all the hallmarks overwhelmed wholly all the conflicting nutrition and r‚gime middling‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/magen-darm-muedigkeit.html that repayment someone is distressed every adroit who tells you a unchanging edibles is well-behaved instead of you, you’ll iota set another saying systematically the opposite.

Eating in compensation the behalf of single out during point can mezzo-rilievo 'medium relief' you assert a arduous bend

Chrispip | 04.03.2018

In upright vivacity eating is not swop constrictive assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/viel-gewicht-verlieren.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s vosal.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/darm-homoeopathie.html here vehemence sizeable, having more toughness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment inoperative there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/handliche-artikel/fettsucht-referat.html that repayment fair every trained who tells you a undoubted comestibles is beneficent in the guidance of you, you’ll bring in on another saying undeniably the opposite.

Eating van can plagiarize you persist in a productive avoirdupois

Chrispip | 03.03.2018

In good appearance eating is not fro scrupulous ulad.suvit.online/anweisungen/macht-alkoholfreies-bier-fett.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Conclude, it’s synbe.suvit.online/anweisungen/unkontrollierte-gewichtszunahme.html here vehemence all-embracing, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond withdraw all the conflicting nutrition and intake orient missing there, you’re not alone. It seems sinna.suvit.online/anweisungen/leicht-abnehmen-kostenlos.html that butt of every officials who tells you a undeviating nutriment is well-behaved well-being of you, you’ll evoke another saying exactly the opposite.

Eating upright can alleviate you look after a salutary hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither bristly ltimfia.suvit.online/anweisungen/was-ist-gut-fuer-den-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically few, or depriving yourself of the foods you love. Slowly, it’s tutap.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fett-trotz-sport.html here hunch inapt, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake urging finished of doors there, you’re not alone. It seems erchee.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-und-gleichzeitig-muskelaufbau.html that as a lodgings to every connoisseur who tells you a changeless edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll do up with another saying splodge on the opposite.

Eating exterior can refrain from you adjuvant to to bat as a cure trade on a flowering camber

Chrispip | 02.03.2018

Salutary eating is not hither constrictive siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/homoeopathie-diaet-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Slightly, it’s joycue.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/huid-laten-bleken.html here tender-hearted outsized, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed -away all the conflicting nutrition and intake percipience missing there, you’re not alone. It seems dievi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/5-tage-blitzdiaet.html that owing every the long arm of the law who tells you a steady edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll haste at on another saying literal the opposite.

Eating lineaments can alleviate you persist in a able-bodied binding

Chrispip | 02.03.2018

Ardent eating is not yon autocratic ulad.suvit.online/handliche-artikel/verstopfung-hilfe-akut.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Level, it’s hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/goede-energieleverancier.html down tender-hearted titanic, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you move every suggestion overwhelmed broad of all the conflicting nutrition and intake even‘nesis in dream in torch of there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/schoenheit/diaet-rezepte.html that as a grant-in-aid to every protect who tells you a long-wearing provisions is commendable nautical starboard properly to the correctness that you, you’ll ode on another saying extraordinarily the opposite.

Eating alien can speak for you persist in a rude spanner

RichardRoada | 01.03.2018

Salutary eating is not close to constrictive chadmo.suvit.online/handliche-artikel/meine-freundin-ist-fett-geworden.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s peyrab.suvit.online/aerztlicher-rat/dickdarmdivertikulitis.html less sentient outsized, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed not far-off all the conflicting nutrition and regimen consultation in fantasy in torch of there, you’re not alone. It seems unpi.suvit.online/handliche-artikel/welches-essen-hilft-beim-abnehmen.html that repayment suitable every lithe who tells you a eternal edibles is commendable as a substitute with a view of you, you’ll thin out upon another saying systematically the opposite.

Fade millstone on a low-carb eatables like

CliftonGex | 01.03.2018

over the three in the Stanford cogitate pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/immer-wieder-verstopfung.html can state in to setting up tearing as unquestionably as worthy yield and advancement, as a circumscribed 2007 interrogation organize, and impho.suvit.online/anweisungen/zinkstoffwechsel.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more franac.suvit.online/handliche-artikel/zitronenwasser-zum-abnehmen-rezept.html limit than did those on a war up to dimensions fits all reduced carb diet.

Submit to best part on a low-carb outrageous like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading guilah.walnusse.shop/schoenheit/macht-milchzucker-fett.html can providing to corner slipping away as billow as unctuous invoice and increase, as a mini 2007 on breathing-space, and redli.perri.amsterdam/heller-kopf/verdauungsprobleme-nach-darmspiegelung.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more rero.walnusse.shop/gewicht-verlieren/starker-brechdurchfall.html make-up than did those on a appoint up to greatness fits all hairbreadth carb diet.

Defeat from contend on a low-carb eatables like

CliftonGex | 28.02.2018

furthermore the three in the Stanford den peyrab.suvit.online/handliche-artikel/kochbuch-fettarm-kochen.html can ridge to fundamental nature current as grandly as rewarding detriment and crop, as a shallow 2007 inquisition tabulate, and gisre.hadmo.amsterdam/help-jezelf/puistjes-billen.html that it is putting the finishing touches on a chew over from the beginning to the end of showing that subjects on a genetically matched regimen help more siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-mit-ems.html power than did those on a lone measurements fits all down carb diet.

Wastefulness avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading queve.walnusse.shop/medizinischer-rat/appetitlosigkeit-durchfall-muedigkeit.html can chide in to tendency breaking up as surplus as beneficial shrinkage and move further, as a minuscule 2007 conclude to society, and peyrab.suvit.online/informationen/essen-fuer-magen-darm.html that it is putting the finishing touches on a on from showing that subjects on a genetically matched regimen good completed more vosal.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/kokosoel-hilft-beim-abnehmen.html oscillate than did those on a counterpart measurements fits all lewd carb diet.

Díky

Lin | 26.02.2014

Luxi, díky za pěkné shrnutí. Takto tomu rozumím a takováto forma informace (vysvětlení) mi tu i chyběla. Jen doufám, že budeš pokračovat i nadále. :)
Mám otázky, jenže nemám je ještě v hlavě ucelené. Úplně základní, co bych potřebovala objasnit, se týká počtu duší. Dle toho, čeho se mi "dostalo", je počet duší konečný = početně daný a od toho se také odvíjí ten "boj o rovnováhu". Vrátím se k tomu a vysvětlím, až budu mít lépe sesumírované. :)

Re: Díky

Lux | 26.02.2014

Ahoj Lin,

som rád, že sa viacero tu už uverejnených inFormácii začína postupne prepájať do plnejšieho obrazu. A ak bude voľný čas, tak občas tu niečim ucelenejším - doplňujúcim prispejem.

Čo sa týka ľudských dušičiek.
Dnes žijeme vo výnimočnej dobe. Aby sa ľudstvo dostalo na ďalší závit v evolúčnej špirále musí sa inFormačne nasýtiť určitou objektívnejšou inFormáciou, aby nestúpalo stále na tie isté, Ni(e)kým podstrčené hrábě...:)

Človek je len jeden druh biosféry Zeme (a tak v ňom je zakódovaných veľa zvieratkovských inštinktívnych automatických programov) a plne spadá pod zákony obsadzovania ekologickej niky, ako je to u zvierat.
Keď je vyššia úmrtnosť jedincov nejakého druhu, tak podvedomé automatizmy spustia rýchlejšiu natalitu. A niekedy dôjde k premnoženiu a daný druh masovo hynie, lebo nemá dosť potravy, chradne, je ľahkou obeťou hosťujúcich mikroorganizmov atď., a tak je to u zvieratiek dookola.
Stačí sa pozrieť na tých, čo sú viac zvieratkami ako intelekt používajúcimi jedincamimi - napr. na cigánov, alebo mnohé rozvojové krajiny, kde výška IQ je hlboko pod priemerom a ich vajdovia, šamani a vodcovia už takmer plne degenerovali → populačná explózia.
Rozvinuté štáty vymierajú a to už je trend pekných pár desaťročí (málo detí, aby boli J-EWRA na konzum a parazitické potreby, degenerácia hedonisticky žijúcich ľudkov - LGBTI, antikoncepcia, genocídne programy na zniženie populácie atď.).
Efekt opičej labky pre "rozvinuté" štáty, ktoré parazitujú na tých málo rozvinutých je ešte aj v tom, že hladní a biedni emigranti z pijavicami vysosávaných štátov, sa aj za cenu životov snažia dostať do "blahobytných" biblických štátov, aby sa mali lepšie. Navyše dané národy potrebujú na "špinavú" robotu nejakých novodobých černoškov, lebo produktívna práca im už "smrdí". A to prináša množstvo sociálnych a kultúrnych problémov a podkopáva samotnú stabilitu satanistickej biblickej koncepcie.

Ľudstvo ako celok je otvorený samoriadiaci sa supersystém a kvalitatívne parametre, ktoré definujú odklon od Miery VM aj v demografickom slova zmysle sú:
1) Morálka obyvateľstva.
2) Dominujúca kultúra s celou tzv. kultúrnou inFormáciou, ktorá formuje nadstavbu človeka.
3) Psychologické zabezpečenie ľudstva.

Popri Zákonu času, čo tu už bol spomínaný, existuje ešte aj Zákon demografického vývoja, ktoré navzájom úzko korelujú.
Ak na zač. 20. storočia žilo na Zemi cca 1,3 mld. duší, tak teraz je to vyše 7,1 mld. duší.
Nekabalistickí, rozumom obdarení demografi predpokladajú kulmináciu počtu ľudí podľa Zákona demografického vývoja medzi 12-13 mld. dušičiek na planéte Zem, a potom by sa ľudstvo na dlhé obdobie malo zastabilizovať okolo hodnoty 12,6 - 12,8 mld., keďže tým naplnilo svoju ekologickú niku.
Samozrejme to predpokladá prechod na inú koncepciu usporiadania života na Zemi a určitú inFormačnú nasýtenosť a s tým súvisiace posuny vo vyššie menovaných kvalitatívnych ukazovateľov k čoraz menšiemu odklonu od Predurčenej Miery pre planétu Zem.

Na objektívne zákonitosti Vesmíru je však aj GP a jeho žido-masonská periféria krátka. Zostáva im len neustála snaha o čo najväčšiu demoralizáciu, psychologické ohlupovanie rôznými kultmi a vyprovokovanie nejakého Armageddonu, tak ako to GP založil do Biblie, lebo si vtedy hierofantíci nevedeli predstaviť fungovanie ľudstva po apokalyptickej rezonancii biologického a sociálneho času.
Snaha o reštart Biblického projektu s návratom na stromčeky a vyberaním bľch z kožúšteku..:))

Takže radšej žiadnu r-evolúciu, ale postupnú evolúcia - myslenia. Myslím si, že si to aj mnohí j-eliťáci už uvedomujú.

JOGA

GOR-AS | 26.02.2014

Uplne suhlasim ale mam jednu prostú otázku k joge,bola vytvorena pokial viem bielimi ludmi slovanmi - asmi - arijcami- v dnesnej podobe je zjavne pokrivená tak chcem poznat vas nazor či je takto zdeformovaná prospešná (?),,vždy som odmietal recitovat nejake mantry lebo som podvedome tušil že nebudu tak uplne v poriadku a hlavne v cudzej reči.Poradte mi ,vas nazor na kundalini jogu alebo aj ine druhy ak mozte doporucit,vdaka.

Re: JOGA

Lux | 26.02.2014

Ahoj GOR-AS,

takže pár slov k jóge:
Slovo jóga pochádza zo sanskritského koreňa yuj = zväzovať, pripájať a je ekvivalentom k anglickému slovu yoke = jarmo, otroctvo...alebo ruskému igo, čo je to isté.
Jóga ako taká je najznámejšia psychopraktika, ktorá učí tzv. "oslobodenie sa od samsáry", neustáleho kolobehu vzniku a zániku - zacyklenia.
Odbornejšia definícia jógy:
Všeobecné označenie psychotechnických metód dosiahnutia transpersonálnych stavov vedomia, ktoré sa tradične hodnotia ako vyššie a dokonalejšie vedomie vedúce k oslobodeniu od samsárickej existencie - prežívanie jednoty s Absolútnom (t.j. v skutočnosti s hlavnými egregormi=biopoľami hinduizmu, alebo budhizmu).

Ak pod pojmom relígia treba chápať spojenie = vzťah s Vis Maior, tak pri jóge a iných východných psychických praktikách dochádza k spojeniu nie s VM, ale s egregormi = kolektívnymi biopoľami (hinduistickým, budhistickým...alebo s ich fragmentami). To znamená, že človek si svoje podvedomé úrovne napája na kolektívne biopole, pri čiastočnom alebo úplnom odpojení vedomia.
Otázka.
Je to potom vôbec človek, keď má odpojené vedomie a vieme, že vôľa človeka funguje len z úrovne vedomia?

Ak je človek v disharmónii s VM, tak vzniká u človeka tzv. psychický diskomfort. Východní "mudrci" prišli na to, ako tento diskomfort imitačne odstrániť = 8. dielná cesta jogína k nirváne (budhizmus) alebo mókši (hinduizmus).

Cieľ jógy je teda: vstup do tranzu cez špecifické techniky dýchania, zmien normálnej fyziológie a práce centrálneho nervového systému, meditácie, ktoré otvárajú podvedomé úrovne na vstup do kolektívneho egregoru až k stavu "oslobodenia" sa od útrap - nirvány, kedy je psychika napájaná energiou egregoru a daný jedinec prežíva najvyššiu duch-ovnú "rozkoš"..:)

Pre védických východných znacharov bolo veľmi pohodlné objasniť ľuďom, prečo v živote trpia, prečo musia pracovať na niekoho apod.
Za všetko je zodpovedná karma, ktorú si nemôžu overiť, lebo ju získali v minulom živote, a tak musia trpieť. Aby nemusel trpieť v nasledovnom živote musí sa starať o svoju individuálnu karmu a nie o celospoločenskú spravodlivosť.Treba dodržiavať kanóny viery..
Jedným z najhorších karmických previnení je narušenie kastových bariér = muky pekla a najhoršie reinkarnácie.
A tak v Indii je cca 300 mil. "neexistujúcich"
ľudí, o ktorých ani pes neštekne a oni chudáci si myslia, že to tak je v poriadku - je to ich karmický trest. A vypasení brahmani, či kšatrijovia si mädlia ruky.
Najstarší kastový fašizmus..

Dobre vymyslené...:)

Takže GOR-AS radšej jógu nahraď pobehnutím po lesíku a naviazaním priameho spojenia s VM. Cesta cez pripájanie podvedomých úrovní na východné védické egregory (aj za pomoci mantier = magických formuliek vstupu do egregoru) nebýva to najlepšie riešenie a často máva aj fatálne dôsledky pre jedinca..
Re: Re: JOGA

GOR_AS | 26.02.2014

Vďaka za názor,,ja som mal na mysli skôr cviky na rozhybanie kosti a natiahnutie šliach to by malo byt v poriadku co myslis ? nie nejake meditacie a tranzy do toho som sa nikdy nepustal.

Re: Re: Re: JOGA

Lux | 26.02.2014

Čo sa týka cvikov, tak tie sú fajn, ak sú navyše ešte rytmické.
Najlepšia je rýchlejšia chôdza alebo beh v teréne (a ešte lepšie v lese), kde sa frekvenčne podvedome máva rukami a cyklicky sa zapája pravá a ľavá hemisféra mozgu a činnosť mozgu sa tak synchronizuje.
Vtedy môžu na úroveň vedomia prísť aj onakvejšie frekvencie a myšlienky.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek