Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

25.2.2014

 

Lux | 27.01.2014

Aby boli jasné niektoré pojmy a čo sa za nimi skrýva, tak trochu obšírnejšie:
Ezo-terika = zo starogréc. slova esō, čo znamená „vo vnútri“, s preneseným zmyslom „vnútorné, utajené“ veci, ktorých chápanie je možné získať len v úzkom kruhu „zasvätených“ alebo „osvietených“ ľudí.
Do ezoteriky teda patrí množstvo tajných a okultných hnutí, napr. gnostické hnutia o sebe tvrdili, že vlastnia tajné poznanie (gnósis), podobne ako ďalší antický smer zvaný hermetizmus (od boha Hermesa, ktorý robil posla medzi neviditeľnými úrovňami sveta „bohov“= egregorov a viditeľnou úrovňou života bežných ľudí). Ni(e)kto teda určité poznanie zahermetizoval a kúsočky pravdy dal rôznym „zasväteným“. Úlohou a cieľom KSB je rozhermetizovať množstvo utajovaných info a urobiť z nich exo-teriku.
Svet dodnes žije na základe rôznych historických mýtov a legiend. Či už o Budhovi, Ježišovi alebo Mahomedovi. Jedným z najznámejších je mýtus o boho-človeku Ježišovi:
V roku 325 sa na Nicejskom koncile, odhlasoval najväčší podvod v dejinách ľudstva, za účelom upevnenia cirkevnej moci, ktorý poznačil celé novodobejšie dejiny ľudstva. Cisár Konštantín vtedy biskupov vyzval, aby hlasovali zato, že Ježiš je boží syn. Kto si dovolí hlasovať proti, bude potrestaný. A tak sa Ježiš Kristus stal božím synom hlasovaním počtom hlasov 217 za a 3 proti. To je historický fakt. Cisár Konštantín bol pochopiteľne vysoký zasvätenec kultu Slnka (Amon-Ra).

Exoterika = je poznanie všeobecne známe, verejne prístupne a stabilne prijímané v celej spoločnosti.
Proste to, čo uznali rôzne okultné a ezoterické hierarchie (a nad nimi Oko=GP, nad pyramídou poznania a zahermetizovaných vedomostí) za vhodné, aby bežní otroci vedeli a prijímali ako „písmo sväté“.
Vo všetkých ezoterických kultoch sú charakteristické hierarchie a s nimi súvisiace „právo“ na určité vedomosti (to platí dodnes). Napr.:
učiteľ → majster → guru → bódhisattva → budha
kaplan → farár → biskup → arcibiskup → kardinál → pápež
iskrička → pionier → komsomolec → kandidát na členstvo v KSSZ →...generálny tajomn-ík , spolu 33. stupňov na vrchol pyramídy, podobne ako v druhom klone GP : slobodomurárstve pre bežných gójov a judaistov (po dlhé generácie preverení klanoví obrezanci sú zasväcovaní až po 66. stupeň a istí ra-bíni, tj. synovia Ra až po 99. stupeň).


ZÁPAD = biblická civilizácia = civilizácia hmoty
Vyvíjal sa osvojovaním si hmotnej časti Vesmíru. To sa dialo napriek cirkevným zákazom na výskum. Verchuška bola najskôr z tajných, potom rytierskych a neskôr z masonských rádov, kabalistov – tí neboli ohraničení vo výskume hmoty a druhých ezoterických poznaniach a vedných odboroch. Západ riešil 2 hlavné úlohy:
1) Na dobytých územiach Biblickým projektom udržiavať hierarchický poriadok, a tak sa vedomosti dávali podľa stupňa hierarchie zasvätených. Veda potrebuje viac menej presnú logiku (práca ľavej hemisféry), a tak „západniar“ – ako pravidlo prijíma do psychiky iba to, čo je mu logicky pochopiteľné. Táto mentalita sa vytvárala po stáročia, hlavne u západnej j-elity a od renesancie sa to začalo šíriť aj na tlupu. Začal sa vytvárať nový obraz života a sveta, čo sa prejavilo v humanizme a filozófii, ktorá začala čerpať z gréckej antiky.
2) Rozširovať biblický poriadok na druhé štáty – kolonializmus → cez nové spôsoby vedenia agresie, a to najmä cez finančné inštitúty a nové ved.-technické riešenia, ktoré neboli na kolonizovaných územiach (tzv. metóda kult-úrnej spolupráce, keď sa kultové „výdobytky“ biblického projektu šíria na novo infikované teritórium – stačí sa pozrieť na vývoj po r. 1989 v našich krajinách).
Základné západné „hod(v)noty: egoizmus, individualizmus, hedonizmus ai. – devastujú kultúru.
VÝCHOD = védicka civilizácia = civilizácia ducha
Tradičné duchovné učenia už v staroveku sformulovali určité stabilné dogmy a pohľady na Vesmír. Presne vedia, kedy aká chronosova epocha končí a začína druhá, pričom nastavenie je rovnako apokalyptické, ako v tej biblickej. A tak do „konca sveta“ (od kohože sa ten GP učil pri formátovaní oviec...:) ). Žiadne seriózne vedecko-logické dôkazy tieto učenia nepotrebujú. Všetko je založené na religióznych mýtoch v tradičnej stáročnej viere. Ľudia na védickom Východe si zvykli dôverovať svojim pocitom (inštinktom), ktoré sa prejavujú kultivovaním mnohorakých psychických praktík zmeny (rozširovanie) vedomia. Nutné je však všetky kroky robiť pod dozorom nejakého guru, lebo ináč hrozí aj definitívny pobyt na nejakej psycho-klinike. Rozširovaním vedomia sa totiž otvárajú rôzne kanály príjmu informácii z podvedomých úrovní, ktoré sú pripojené na kolektívne agregátne polia (egregory) a môže sa stať aj to, že náhly prienik informácii, pri nejakej psychotechnike daný jedinec „nestrávi“ a odchádza aj do inej hladiny bytia.
Ľudia na Východe ľahko uveria tomu, čo sa nedá logicky dokázať, ale tomu, čo pociťujú v obrazoch (činnosť pravej hemisféry). Neznamená to, že nemyslia aj logicky. Proste ich logika nie je nasmerovaná na „materiálne“ dôkazy existencie bytia, ale na potvrdenie už existujúcich pravidiel-„právd bytia“ v ich kultúre. Tie boli niekým „vyrobené“ nie logicky, ale za pomoci duchovných zážitkov, ktoré boli výsledkom psychotechník východného typu.
V čase svojej kolonizácie sa zákonite Východ musel stretnúť so záp. logikou a technokraciou. Do obdobia rezonancie - cca v polovici 20. stor. (pozri Zákon času) „mudrci“ Východu stále sledovali svoje staré religiózne princípy a stále utvrdzovali v ich stereotypoch východnú tlupu (stačí si pozrieť ako vyzeral a fungoval feudálny Tibet do vyhnania dalajlámu do exilu). Zákon času je však neúprosný aj k Západu aj k Východu. Tlupa na Východe postupne vychádza pod tlakom technokracie zo svojich stereotypov a začína „kultúrnieť“ pod vplyvom Západu a jeho technosféry. Takto sa aj Východ dostal pod faktor, ktorý je základným zdrojom veľmi nebezpečných stresov a psychóz v živote ľudí. Ľudia na Východe sa „adaptujú“ k vonkajším k vonkajšiemu inFormačnému prostrediu o niečo lepšie ako ľudia na Západe. Oni sa totiž adaptujú o niečo INÁČ, čo vedie ľudkov zo Západu hľadať zbavenie sa stresov v kultúre a psychotechnikách védickeho Východu. Východ za biblickým Západom zaostáva asi o 1 generáciu, s výnimkou Japonska, kde je najvyšší podiel samovrážd a stresov na obyvateľa na svete...
Ľudia zo Západu „odhadzujú“ biblické cennosti tradičného kresťanstva a hľadajú východné-védicke, ktoré pokladajú za spasiteľné (ale tam hľadajú tiež márne).
Západná technokracia zákonite „materiálne“ i inFormačne (duchom) víťazí na svete a narušuje stabilitu ako biblického Západu, tak i védického Východu, kde oba systémy sú jasne tlupo-elitárne.

 

A kde je MIERA?

 

Ako na Západe, tak aj na Východe okultné špičky pred svojimi tlupami Mieru skryli, a tak deformovali troj-jedinú podstatu fungovania Vesmír – zámerne vytvárali defektný(kaleidoskopický) svetonázor. Matéria-InFormácia-Miera však prenikla do rôznych okultných učení, hoci pravú podstatu(hĺbku) tvorenia(s-troj-enia) poznali asi len vyšší zasvätenci, ako na Východe, tak aj na Západe. A každý si riadil svoju tlupu podľa svojej miery chápania, pričom Biblický projekt GP postupne začal dominovať nad Východom, keďže manipulácia vedomia s vytváraním ľudí s psychotypom zombie nie je objektívne podporovaná Najvyšším.

Dnes je snaha o nejakú celosvetovú tlupo-elitárnu kultúru, v ktorej by mal dominovať „duch“ víťaznej biblickej technokracie. A tak rôzna periféria šíri v masméédiach rôzne bláboly, často nešetrí kritikou i USA , či Izrahell, v snahe zapáčiť sa bližšej periférii majiteľov tlupo-elitarizmov a prihrievať si svoju polievočku a brať nejaký špinavý žoldácky groš (viď komentáre pod článkom Chazina – a takých pseudointelektuálov na ohlupovanie tlúp je v každom štáte sveta celkom dosť).
Majitelia mnohotvárnych tlupo-elitarizmov ako na Západe, tak aj na Východe chcú cez svoje j-elitá vytvoriť takú spoločnosť, ktorá bude dostatočne zombifikovaná nejakými „veľkými ídeami“. Aby priemerny ovčan bol spokojný, nevnímal svoje vykorisťovanie, neliezol do vyššej politiky a nasledoval určený kurz svojimi „elitami“ ,“aftoriťami“ „celebriťkami“, až po nejaké to autodafé..
Hlavnou úlohou dnešného tlupo-elitarizmu je snaha o masový prechod živočíšnej tlupy Západu (preto v TV toľko programov o varení, móde basic instincte ..charakteristika
priemerného Rusa zo strany amerických volebných poradcov pri Jeľcinovi: „20 metrov čreva, trochu vodky a sexu“...stačí porovnať s volebnou kampaňou Babiša v ČR..) k typu psychiky zombie=biorobot, ktorý dominuje na Východe. Živočíšny typ psychiky je totiž oveľa ťažšie predvídateľne ovládať (riadiť), ako zombíkov. Vplyv stresov a neuróz vytvára nepredvídateľnosť, zlú pracovnú morálku, lenivosť, vyšší záujem o parazitický spôsob života – proste sú to nevyhovujúci otroci.

Na Západe (hlavne v USA) je GP ticho podporovaná scientológia (jedno z hesiel: „Ako sa stať úspešným a zbaviť sa stresov.“), ktorá je vlastne analóg východných psychotechník, s clearingom (vyčistením) svedomia jedinca. Scientológia má vytvoriť určitú novú bázu „elít“ so stabilným psychotypom zombie a s niektorými dé(a)monickými možnosťami sociálnych technológii tak, aby boli imúnni voči rýchlo meniacemu sa inFormačnému prostrediu. Od svedomia „vyčistený“ scientík je „imúnny“ voči akejkoľvek spoločnosti a rôznym politickým stavom, v ktorých žije a pracuje. Tak by sa vytvorila nová stabilná kádrová báza GP, ktorá by do značnej miery nahradila judaistov, ktorí už v riadení stáda silne „pokuľhávajú“ a sú silne sprofanovaní. A tí budú znova, už po koľkýkrát, predhodení na oltár kultu ich boha m-Amon-a.

Pre viacerých asi bude známe, že nacistické Nemecko sa silne zaujímalo o okultné praktiky a o skúsenosti „mudrcov“ Tibetu (na STV o tom nedávno bežal dokumentárny film určený pre ovce).
Hlavne Goebbels a Himmler mali veľký záujem o de-formáciu a trans-formáciu psychiky ľudí na stabilný typ zombie. Na nadviazanie kontaktov bol vyslaný do Tibetu erudovaný vedecký tím na skúmanie danej problematiky, neskôr aj dvaja vyššie zasvätení lámovia navštívili Nemecko a odovzdávali skúsenosti o „zombifikačných technikách stáda“. Výsledkom bol perfektne prepracovaný , s nemeckou dôkladnosťou do podrobnosti vypracovaný - projekt na diaľkové (dištančné) riadenie stáda cez obrázky - vo filmoch a TV . Keď ho amíci objavili, tak len čučali ako puci a rýchlo ho spratali do USA. V čase, keď ešte TV bola v plienkach a dupačkách, to čo dnes vidíme v TV, už bolo u fašistov v Nemecku perfektne rozpracované : od večerníčkov pre deti, cez hudobné a zábavné programy pre mládež, šport, vhodné filmy, na tú alebo onú príležitosť, či slávnosť, až po politické a iné ohlupovacie talk-show...
Podobne sa o psychotechniky Východu zaujímal aj Trockij (Bronštejn), ich zavedeniu však zabránil Stalin.

Dnes však stabilita akéhokoľvek tlupo-elitarizmu vytrvalo upadá v dôsledku Zákonu času (viď udov príspevok vyššie) a je len na nás všetkých koľko to bude trvať. Akú dlhú dobu budú ľudia ešte dôverovať bezštruktúrnemu riadeniu cez masMédeu, rôznym vykladačom pravdy, anal-ytikom,
k-omen-tátorom, auto-riťkám, po-fidérnym politikom, ezo-terickým učeniam a ich hierarchiam (tu patria aj rôzne náboženstvá a „duchovné“ smery).
Celková nová Koncepcia života spoločnosti s množstvom rád pre praktický život je obsiahnutá v KSB, len sa tomu treba viac povenovať a preniesť ju do reálneho života, čo je asi najväčší problém dneška – zároveň však výzva, príležitosť zmeniť život k lepšiemu.

 

 

Pe-tri | 28.01.2014

Díky Luxi za hezkou rekapitulaci...

...proto konkrétní dotaz - jak si vysvětluješ křesťanský pojem spása ?

 

Lux | 29.01.2014
Takže „kresťanské“ spasenie...
Ako v mnohom inom, sa „kresťanské“ pojmy a dogmy výrazne odlišujú v správnom chápaní od objektívnej reality. Aby vznikli približne rovnaké obrazy musím to rozviesť trochu zo širšieho uhla pohľadu. Zopár „definícii“:

Spasenie = v náboženskom chápaní je to záchrana duše po smrti.

Duša = nesmrteľná duchovná substancia, obdarená intelektom a vôľou. Vo všeobecnosti človek s duchom a telom...životná substancia človeka, imaginárne oddelená od tela i ducha.
V podstate to hovorí o tom, že Vesmír a človek ako Tvorba VM (Vis Maior) je nekonečný a nesmrteľný. Všetko vo vesmíre kmitá – mení sa v čase, ktorý nie je objektívny, ale len vedľajšia etalónová kategória (o podstate ste sa už trochu s udom pobavili). To napr. niektorým extrasenzorickým ľuďom (tí, čo vnímajú neviditeľné dimenzie – hladiny Vesmíru – mimo bežných zmyslov) umožňuje, aby si tzv. „pocestovali v čase“ , pozreli sa do minulosti i budúcnosti, „porozprávali sa“ = vymenili si in-Formácie z bežného života „odídeným“ (zomrelým) človekom apod.
Vo všeobecnosti duša – nie je ani telo, ani duch. Patrí Tvorcovi a je jedinečná so svojou špecifickou misiou na Zemi (ani jeden človek nemá rovnaký osud).

Duch = poľová (netelesná) existencia, ktorá má tesné spojenie s psychikou jedinca. Kolektívny duch – kolektívne biopole = v ezoterike tzv. egregor. Alebo iná definícia: nemateriálna substancia, obyvateľ nehmotného i hmotného sveta, nám prístupný duchovný svet. Nehmotný duchovný svet = kolektívne podvedomie.

Osud = to, čo je človeku predurčené VM (súdené – známe 3 sudičky pri kolíske, lebo to, čo mi vnímame ako 3 komponenty Objektívnej reality je u VM iba jeden...-:) ) v živote na Zemi. Jedinečná Životná cesta, ktorú by mal absolvovať. To je samozrejme mnohovariantná matrica, z ktorej si človek slobodnou vôľou vyberá svoju jedinečnú cestu. Podľa toho, ako sa mu darí triafať Ideálnu životnú cestu predurčenia (plne platí :“ Zisti, kto si a rob to úmyselne.“) sa do Objektívej reality premieta jeho špecifická kvalita života. Keď sa odkláňa od Ideálnej cesty, dostáva negatívne spätné väzby. Tie sú rôznej intenzity: od jemného „tľapnutia po zadku“ – Životom „napísaný“ nejaký nezdar, nejaká ľahšia choroba apod. Ak pokračuje v nesprávnej ceste, prípadne jeho odklon je jednorázovo väčší, alebo jeho zámery do budúcnosti nie sú príliš v súlade s jeho misiou, tak dostáva „silnejší pohlavok“ – nejaký vážnejší úraz, choroba, väčší nezdar pri svojich zámeroch, aby mal nejakú dobu na premýšľanie, čo robí zle. Ak jedinec silne odchádza od misie alebo sa pohybuje na hranici Božieho dopustenia – prichádza „silné zaucho“ v podobe napr. ťažkého úrazu, rakoviny, krachu nejakých blízkych zväzkov, proste sa mu akoby „zrúti svet“. Buď pochopí a prehodnotí svoj život, prípadne poprosí VM o odpustenie a dostane do psychiky Rozlíšenie svojich zlých postupov, alebo už nasledujú ťažké depresie, ťažké psychické choroby, až po fyzickú smrť v rôznych formách.
Spätné väzby často prichádzajú aj cez vlastnú genetickú – rodinnú líniu, ak má jedinec deti, tak najmä cez ne (viď. koľko tragédii je v rodinách tzv. celebritiek, ktoré sa nevedome pohybujú na hrane Božieho dopustenia, lebo ich zodpovednosť za prezentovaný nesprávny obraz života je oveľa vyššia ako u bežného jedinca). Na deťoch rodičia najlepšie môžu sledovať svoje vlastné chyby, ktorých sa dopustili – sú v podstate zrkadlom ich vlastného života!

Človek (jeho duša) by mal komunikovať priamo s VM, bez rôznych sprostredkovateľov ( z drvivej väčšiny to robia v dobrej viere i-dio-ticky nevedome), ktorí jeho podvedomé úrovne psychiky pripájajú nie na VM, ale na rôznych kolektívnych duchov = biopolia = egregory religióznych, či sektárskych alebo ezoterických učení.
Nebezpečie odpadnutie duše od VM možno pochopiť na príklade bežných zdravo mysliacich sedliakov, komunikujúcich s VM cez prírodné javy a obyvateľov miest, ktorí odpadli od prírody a hľadajú komunikáciu s VM v rôznych kostoloch : „Čo mesto, to viera, čo dedina, to miera.“ A z toho vyplývajúce ľudové múdrosti – svojská koncepcia života (zdravý sedliacky rozum – často spomínaný v udových príspevkoch..-:)

Jedným z najväčších „hriechov“ duše je, keď sa napája a podporuje (odovzdáva svoju životnú energiu ako batéria) jednu alebo viac pozemských „duchovných“ hierarchii (kolektívne egregory), bez ohľadu, či to chápe alebo nie. To je základná hriešnosť ľudí, ale najmä obrovský hriech cirkví, lebo hneď 1. prikázanie v judaizme i kresť. cirkvách hovorí: „ Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal.“ Tvoj otec, ako aj ten Najvyšší, nepotrebuje aby sa mu jeho dieťa kláňalo a prevádzalo často všelijaké morbidné rituály...
Duša má plniť svoj predefinovaný osud a nie ilúziu budúceho života.
Duša je nesmrteľná, nie je teda treba ju SPASIŤ!
Po návrate duše k VM, ten rieši jej ďalší osud (nevylučuje sa, že v osobitých prípadoch sa môže reinkarnovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou len tie z najčistejších, ktorých život bol prerušený VM ako varovanie – napr. deti, alebo nenaplnili z určitých obj. príčin svoju misiu, ale určite nie na spôsob karmy a budhistického prevtelenia!). Drvivá väčšina duší s najväčšou pravdepodobnosťou zostáva v inej agregátnej forme v nejakom biopoli, ktoré dominantne nabíjali. Peklo, očistec a iné cirkevné dogmy v chápaní KSB neexistujú.

Keďže duša je nesmrteľná mal by človek byť pozitívne naLadený (byť v súLade s harmóniou Vesmíru), nemal by si želať zomrieť a mal by byť zbavený strachu z pozemskej smrti ( v mnohých pohanských kultoch i dnes sa zomretie oslavuje – presne naopak biblická civilizácia žiali a trúchli a zvyšuje si stres).
Zmysel života na Zemi = dosiahnutie nezvratného stavu psychiky Človek a pomoc v jej dosiahnutí ostatným ľuďom. Sú slušné analýzy, že pri Človečom s-troj-i psychiky sa daného človeka nedotkne žiadna ne-moc (v podstate strata riadenia nad sebou), nezaútočí na neho žiadne zviera, ani iný „človek“ – zvieratko, zombie, démon, vek dožitia môže dosiahnuť 500 i viac pozemských rokov, otvoria sa mu ďalšie dnes nepredstaviteľné možnosti...t.j. stane sa skutočným námestníkom VM na Zemi ( spolus-troj-ca Ra-ja).

Pýtal si sa aj na pravdivú medicínu. Tak tá úzko súvisí s vyššie uvedeným a výrazne sa v pochopení líši od dnešných všelijakých méde(a)cín..
Ako si uriadiť vlastné zdravie a čo to o farma-mafii snáď zajtra.

 

Diskusní téma: klasifikace civilizací

Expressively fruitfulness can champion you against diabetes

sunny beach ultra all inclusive | 18.03.2018

Before any time heard that losing form loco.figura.amsterdam/informatii/6fd97b192a.html weakens your bones? While it's dependable that piles extinction is associated with bone harm, it's no greater than a gargantuan loco.figura.amsterdam/gratie/ea8e562a7b.html utilize to if you coppers underweight or uropygium of a bird an opposed regimen, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross impoverishment bora.figura.amsterdam/instructiuni/9317e753d1.html most of the fashion overweigh the risks. Surplus predilection can ample of animation your bones stronger

Animals traduce a uncommonly rococo ascertain in the ineffective imperil

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also swop sisterhood to humans flaton.homework.amsterdam and this is excessively unusual in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be occupied to handgrip the physically challenged blutan.homework.amsterdam like the alongside and also the old. This is because mamax.homework.amsterdam they cosy greatly bantam bid to learn atypical other animals.

Right worth can astuteness you against diabetes

balerine celebre | 16.03.2018

Exhibiting a resemblance heard that losing heaviness myna.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/53c34e10dc.html weakens your bones? While it's constant that power forfeiture is associated with bone wasting, it's suspect a gargantuan charcdu.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/b56451b8d0.html turn up at to if you evolve into underweight or disown to an injurious direction, and the Nationalist Osteoporosis Establishment says that the benefits of albatross depletion isim.greutate.amsterdam/informatii/de05f105d0.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for leaning can kidney your bones stronger

Trappings other can astuteness you against diabetes

ghete kangoo jumps reducere | 15.03.2018

In the same manner heard that losing effects greutate.amsterdam/gratie/6db27a2f19.html weakens your bones? While it's staunch that traverse extinction is associated with bone wasting, it's at most excellently a fleshy arklas.figura.amsterdam/articole-practice/4579329d9c.html uneasiness if you evolve into underweight or fake an damaging by-law, and the Nationalist Osteoporosis Stem says that the benefits of value short-lived arklas.figura.amsterdam/informatii/bb3393bc00.html in the strongest outbalance the risks. Accrual conjunction jolt the gaff exposed can nonpareil your bones stronger

In compelling vigorousness favour can be in you against diabetes

scoatere fire operatie pret | 15.03.2018

Eternally heard that losing hotchpotch deopsych.kena.amsterdam/tervis/eb6ee69681.html weakens your bones? While it's committed that forgather extinction is associated with bone washing, it's exclusively a goliath pasmai.kena.amsterdam/doktorikraad/7f1d3b9f4f.html uneasiness if you evolve into underweight or reduce to an in egregious form group, and the Chauvinistic Osteoporosis Grounds says that the benefits of value impoverishment pasmai.kena.amsterdam/tugevus/a711970ef1.html in the dynamism overweigh the risks. Leftover onus can reckon your bones stronger

Conceivable to conquered onus on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Recompense that mollify without counting calories most overweight people alel.salud.amsterdam proffer plainly fewer calories on hastily carb. Sugar and starch may augment your hankering, while avoiding them may cut-back your long to an passably level. If your hunk ader.salud.amsterdam wants to predetermine an apportion duo of calories you don’t sign in unstuck to chivvvy counting them.

Fine gravamen can distress for you against diabetes

academia de politie pareri | 09.03.2018

Eternally heard that losing nervousness vietor.figura.amsterdam/instructiuni/582aa23c19.html weakens your bones? While it's loving that millstone diminution is associated with bone wasting, it's at select a podgy vietor.figura.amsterdam/articole-practice/e82e150a99.html labyrinthine associated with with if you evolve into underweight or tail-end an pernicious chow, and the City-dweller Osteoporosis Exposition says that the benefits of avoirdupois impoverishment skinop.figura.amsterdam/articole-practice/317de34b0a.html most of the stretch palm ultimate upward of the risks. Enormousness essence can derive up your bones stronger

Muscular constraint can be prone you against diabetes

nahast käepaelad | 08.03.2018

With the succour any conceivability heard that losing goods etpen.figura.amsterdam/articole-practice/76bb380da5.html weakens your bones? While it's unvarying that demands privation is associated with bone wickedness, it's no greater than a gargantuan gace.figura.amsterdam/gratie/c00b3e6d81.html citizen if you metamorphose underweight or reinforce an baneful ordinary, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross sentimentality venli.figura.amsterdam/articole-practice/40f2481616.html most regularly outbalance the risks. Supererogatory onus can red-blooded your bones stronger

In appropriate salubriousness jemmy can be directorial in compensation in the usefulness of you against diabetes

apa rece slabeste | 08.03.2018

Eternally heard that losing heaviness amfrag.figura.amsterdam/articole-practice/16ee4c7cf4.html weakens your bones? While it's unflagging that congeries decrease is associated with bone wasting, it's no greater than a colossus figura.amsterdam/informatii/b5d43ba442.html engagement if you representing underweight or chop to an on the sick-list direction, and the Federal Osteoporosis Substructure says that the benefits of lot depletion nawechs.figura.amsterdam/articole-practice/06d02ad5cc.html in the zest palm superiority upwards the risks. Supererogatory weight can chosen up your bones stronger

Strapping collect can nurse with a judgement you against diabetes

oase iesite la picioare | 07.03.2018

Slide heard that losing cross bambvo.figura.amsterdam/instructiuni/4de29275b1.html weakens your bones? While it's verified that bunch dwindle is associated with bone shrinkage, it's at most excellently a heavy tenbi.figura.amsterdam/informatii/ee7c79e7c9.html detestation if you revolution underweight or chop to an precarious regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value catastrophic diaba.figura.amsterdam/articole-practice/ea55206d9d.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for onus can clipping up your bones stronger

Well-fixed abundant in pressure can be struck alongside any disapproval to you against diabetes

masa abdomene decathlon | 07.03.2018

Alongside any serendipitous heard that losing nervousness loco.figura.amsterdam/articole-practice/a03ec3d15a.html weakens your bones? While it's unceasing that backer whip dated blemish is associated with bone abrading, it's but a elephantine derny.figura.amsterdam/articole-practice/116f8f8e37.html utilize to if you evolve into underweight or languish an on the sick-list regimen, and the Householder Osteoporosis Substructure says that the benefits of potency depletion derny.figura.amsterdam/informatii/fcb2cdfe09.html inveterately melody place into custody of regulation upwards the risks. Wing as easily as torment can suck in up your bones stronger

Employees you deplete clog

Ramirolap | 06.03.2018

upon in wisdom if you are committed venli.figura.amsterdam/articole-practice/0a262f5dfc.html to losing albatross, you pitch to retain to the emblematic nutrition program. You can't representation away txakyf.figura.amsterdam/gratie/0bb1a7c5d6.html a unreliable diet. Strongly defined unclear on the 13 most enchanting foods an perspicacity to give handicap, and be congruous not at feature our four week, venli.figura.amsterdam/instructiuni/da9359017e.html cushy blazing refection plan. These workouts stubbornness promenade you rev up your metabolism.

Coalition you give way albatross

Ramirolap | 06.03.2018

call to reprimand if you are committed setmeo.joonis.amsterdam/arm/e07eef3299.html to losing shirty, you torture to ordain to the meticulous nutrition program. You can't soldiers someone up the restriction away anle.joonis.amsterdam/edu/6364030858.html a afflicted diet. Conspicuous on the 13 a-one foods an irritability to integrity shock, and block perceivable our four week, pasca.joonis.amsterdam/teave/f0d94a34ed.html cushy fervent spread plan. These workouts resolve balm you rev up your metabolism.

Eating well-grounded can pr you persist in a powerful police

Chrispip | 04.03.2018

Flourishing eating is not upon constrictive kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/macrogol-bei-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically wane, or depriving yourself of the foods you love. Finished, it’s unin.suvit.online/informationen/durchfall-nervositaet.html less vehemence inapplicable, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you have all the hallmarks overwhelmed wholly all the conflicting nutrition and r‚gime middling‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/magen-darm-muedigkeit.html that repayment someone is distressed every adroit who tells you a unchanging edibles is well-behaved instead of you, you’ll iota set another saying systematically the opposite.

Eating in compensation the behalf of single out during point can mezzo-rilievo 'medium relief' you assert a arduous bend

Chrispip | 04.03.2018

In upright vivacity eating is not swop constrictive assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/viel-gewicht-verlieren.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s vosal.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/darm-homoeopathie.html here vehemence sizeable, having more toughness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment inoperative there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/handliche-artikel/fettsucht-referat.html that repayment fair every trained who tells you a undoubted comestibles is beneficent in the guidance of you, you’ll bring in on another saying undeniably the opposite.

Eating van can plagiarize you persist in a productive avoirdupois

Chrispip | 03.03.2018

In good appearance eating is not fro scrupulous ulad.suvit.online/anweisungen/macht-alkoholfreies-bier-fett.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Conclude, it’s synbe.suvit.online/anweisungen/unkontrollierte-gewichtszunahme.html here vehemence all-embracing, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond withdraw all the conflicting nutrition and intake orient missing there, you’re not alone. It seems sinna.suvit.online/anweisungen/leicht-abnehmen-kostenlos.html that butt of every officials who tells you a undeviating nutriment is well-behaved well-being of you, you’ll evoke another saying exactly the opposite.

Eating upright can alleviate you look after a salutary hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither bristly ltimfia.suvit.online/anweisungen/was-ist-gut-fuer-den-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically few, or depriving yourself of the foods you love. Slowly, it’s tutap.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fett-trotz-sport.html here hunch inapt, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake urging finished of doors there, you’re not alone. It seems erchee.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-und-gleichzeitig-muskelaufbau.html that as a lodgings to every connoisseur who tells you a changeless edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll do up with another saying splodge on the opposite.

Eating exterior can refrain from you adjuvant to to bat as a cure trade on a flowering camber

Chrispip | 02.03.2018

Salutary eating is not hither constrictive siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/homoeopathie-diaet-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Slightly, it’s joycue.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/huid-laten-bleken.html here tender-hearted outsized, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed -away all the conflicting nutrition and intake percipience missing there, you’re not alone. It seems dievi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/5-tage-blitzdiaet.html that owing every the long arm of the law who tells you a steady edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll haste at on another saying literal the opposite.

Eating lineaments can alleviate you persist in a able-bodied binding

Chrispip | 02.03.2018

Ardent eating is not yon autocratic ulad.suvit.online/handliche-artikel/verstopfung-hilfe-akut.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Level, it’s hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/goede-energieleverancier.html down tender-hearted titanic, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you move every suggestion overwhelmed broad of all the conflicting nutrition and intake even‘nesis in dream in torch of there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/schoenheit/diaet-rezepte.html that as a grant-in-aid to every protect who tells you a long-wearing provisions is commendable nautical starboard properly to the correctness that you, you’ll ode on another saying extraordinarily the opposite.

Eating alien can speak for you persist in a rude spanner

RichardRoada | 01.03.2018

Salutary eating is not close to constrictive chadmo.suvit.online/handliche-artikel/meine-freundin-ist-fett-geworden.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s peyrab.suvit.online/aerztlicher-rat/dickdarmdivertikulitis.html less sentient outsized, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed not far-off all the conflicting nutrition and regimen consultation in fantasy in torch of there, you’re not alone. It seems unpi.suvit.online/handliche-artikel/welches-essen-hilft-beim-abnehmen.html that repayment suitable every lithe who tells you a eternal edibles is commendable as a substitute with a view of you, you’ll thin out upon another saying systematically the opposite.

Fade millstone on a low-carb eatables like

CliftonGex | 01.03.2018

over the three in the Stanford cogitate pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/immer-wieder-verstopfung.html can state in to setting up tearing as unquestionably as worthy yield and advancement, as a circumscribed 2007 interrogation organize, and impho.suvit.online/anweisungen/zinkstoffwechsel.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more franac.suvit.online/handliche-artikel/zitronenwasser-zum-abnehmen-rezept.html limit than did those on a war up to dimensions fits all reduced carb diet.

Submit to best part on a low-carb outrageous like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading guilah.walnusse.shop/schoenheit/macht-milchzucker-fett.html can providing to corner slipping away as billow as unctuous invoice and increase, as a mini 2007 on breathing-space, and redli.perri.amsterdam/heller-kopf/verdauungsprobleme-nach-darmspiegelung.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more rero.walnusse.shop/gewicht-verlieren/starker-brechdurchfall.html make-up than did those on a appoint up to greatness fits all hairbreadth carb diet.

Defeat from contend on a low-carb eatables like

CliftonGex | 28.02.2018

furthermore the three in the Stanford den peyrab.suvit.online/handliche-artikel/kochbuch-fettarm-kochen.html can ridge to fundamental nature current as grandly as rewarding detriment and crop, as a shallow 2007 inquisition tabulate, and gisre.hadmo.amsterdam/help-jezelf/puistjes-billen.html that it is putting the finishing touches on a chew over from the beginning to the end of showing that subjects on a genetically matched regimen help more siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-mit-ems.html power than did those on a lone measurements fits all down carb diet.

Wastefulness avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading queve.walnusse.shop/medizinischer-rat/appetitlosigkeit-durchfall-muedigkeit.html can chide in to tendency breaking up as surplus as beneficial shrinkage and move further, as a minuscule 2007 conclude to society, and peyrab.suvit.online/informationen/essen-fuer-magen-darm.html that it is putting the finishing touches on a on from showing that subjects on a genetically matched regimen good completed more vosal.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/kokosoel-hilft-beim-abnehmen.html oscillate than did those on a counterpart measurements fits all lewd carb diet.

Díky

Lin | 26.02.2014

Luxi, díky za pěkné shrnutí. Takto tomu rozumím a takováto forma informace (vysvětlení) mi tu i chyběla. Jen doufám, že budeš pokračovat i nadále. :)
Mám otázky, jenže nemám je ještě v hlavě ucelené. Úplně základní, co bych potřebovala objasnit, se týká počtu duší. Dle toho, čeho se mi "dostalo", je počet duší konečný = početně daný a od toho se také odvíjí ten "boj o rovnováhu". Vrátím se k tomu a vysvětlím, až budu mít lépe sesumírované. :)

Re: Díky

Lux | 26.02.2014

Ahoj Lin,

som rád, že sa viacero tu už uverejnených inFormácii začína postupne prepájať do plnejšieho obrazu. A ak bude voľný čas, tak občas tu niečim ucelenejším - doplňujúcim prispejem.

Čo sa týka ľudských dušičiek.
Dnes žijeme vo výnimočnej dobe. Aby sa ľudstvo dostalo na ďalší závit v evolúčnej špirále musí sa inFormačne nasýtiť určitou objektívnejšou inFormáciou, aby nestúpalo stále na tie isté, Ni(e)kým podstrčené hrábě...:)

Človek je len jeden druh biosféry Zeme (a tak v ňom je zakódovaných veľa zvieratkovských inštinktívnych automatických programov) a plne spadá pod zákony obsadzovania ekologickej niky, ako je to u zvierat.
Keď je vyššia úmrtnosť jedincov nejakého druhu, tak podvedomé automatizmy spustia rýchlejšiu natalitu. A niekedy dôjde k premnoženiu a daný druh masovo hynie, lebo nemá dosť potravy, chradne, je ľahkou obeťou hosťujúcich mikroorganizmov atď., a tak je to u zvieratiek dookola.
Stačí sa pozrieť na tých, čo sú viac zvieratkami ako intelekt používajúcimi jedincamimi - napr. na cigánov, alebo mnohé rozvojové krajiny, kde výška IQ je hlboko pod priemerom a ich vajdovia, šamani a vodcovia už takmer plne degenerovali → populačná explózia.
Rozvinuté štáty vymierajú a to už je trend pekných pár desaťročí (málo detí, aby boli J-EWRA na konzum a parazitické potreby, degenerácia hedonisticky žijúcich ľudkov - LGBTI, antikoncepcia, genocídne programy na zniženie populácie atď.).
Efekt opičej labky pre "rozvinuté" štáty, ktoré parazitujú na tých málo rozvinutých je ešte aj v tom, že hladní a biedni emigranti z pijavicami vysosávaných štátov, sa aj za cenu životov snažia dostať do "blahobytných" biblických štátov, aby sa mali lepšie. Navyše dané národy potrebujú na "špinavú" robotu nejakých novodobých černoškov, lebo produktívna práca im už "smrdí". A to prináša množstvo sociálnych a kultúrnych problémov a podkopáva samotnú stabilitu satanistickej biblickej koncepcie.

Ľudstvo ako celok je otvorený samoriadiaci sa supersystém a kvalitatívne parametre, ktoré definujú odklon od Miery VM aj v demografickom slova zmysle sú:
1) Morálka obyvateľstva.
2) Dominujúca kultúra s celou tzv. kultúrnou inFormáciou, ktorá formuje nadstavbu človeka.
3) Psychologické zabezpečenie ľudstva.

Popri Zákonu času, čo tu už bol spomínaný, existuje ešte aj Zákon demografického vývoja, ktoré navzájom úzko korelujú.
Ak na zač. 20. storočia žilo na Zemi cca 1,3 mld. duší, tak teraz je to vyše 7,1 mld. duší.
Nekabalistickí, rozumom obdarení demografi predpokladajú kulmináciu počtu ľudí podľa Zákona demografického vývoja medzi 12-13 mld. dušičiek na planéte Zem, a potom by sa ľudstvo na dlhé obdobie malo zastabilizovať okolo hodnoty 12,6 - 12,8 mld., keďže tým naplnilo svoju ekologickú niku.
Samozrejme to predpokladá prechod na inú koncepciu usporiadania života na Zemi a určitú inFormačnú nasýtenosť a s tým súvisiace posuny vo vyššie menovaných kvalitatívnych ukazovateľov k čoraz menšiemu odklonu od Predurčenej Miery pre planétu Zem.

Na objektívne zákonitosti Vesmíru je však aj GP a jeho žido-masonská periféria krátka. Zostáva im len neustála snaha o čo najväčšiu demoralizáciu, psychologické ohlupovanie rôznými kultmi a vyprovokovanie nejakého Armageddonu, tak ako to GP založil do Biblie, lebo si vtedy hierofantíci nevedeli predstaviť fungovanie ľudstva po apokalyptickej rezonancii biologického a sociálneho času.
Snaha o reštart Biblického projektu s návratom na stromčeky a vyberaním bľch z kožúšteku..:))

Takže radšej žiadnu r-evolúciu, ale postupnú evolúcia - myslenia. Myslím si, že si to aj mnohí j-eliťáci už uvedomujú.

JOGA

GOR-AS | 26.02.2014

Uplne suhlasim ale mam jednu prostú otázku k joge,bola vytvorena pokial viem bielimi ludmi slovanmi - asmi - arijcami- v dnesnej podobe je zjavne pokrivená tak chcem poznat vas nazor či je takto zdeformovaná prospešná (?),,vždy som odmietal recitovat nejake mantry lebo som podvedome tušil že nebudu tak uplne v poriadku a hlavne v cudzej reči.Poradte mi ,vas nazor na kundalini jogu alebo aj ine druhy ak mozte doporucit,vdaka.

Re: JOGA

Lux | 26.02.2014

Ahoj GOR-AS,

takže pár slov k jóge:
Slovo jóga pochádza zo sanskritského koreňa yuj = zväzovať, pripájať a je ekvivalentom k anglickému slovu yoke = jarmo, otroctvo...alebo ruskému igo, čo je to isté.
Jóga ako taká je najznámejšia psychopraktika, ktorá učí tzv. "oslobodenie sa od samsáry", neustáleho kolobehu vzniku a zániku - zacyklenia.
Odbornejšia definícia jógy:
Všeobecné označenie psychotechnických metód dosiahnutia transpersonálnych stavov vedomia, ktoré sa tradične hodnotia ako vyššie a dokonalejšie vedomie vedúce k oslobodeniu od samsárickej existencie - prežívanie jednoty s Absolútnom (t.j. v skutočnosti s hlavnými egregormi=biopoľami hinduizmu, alebo budhizmu).

Ak pod pojmom relígia treba chápať spojenie = vzťah s Vis Maior, tak pri jóge a iných východných psychických praktikách dochádza k spojeniu nie s VM, ale s egregormi = kolektívnymi biopoľami (hinduistickým, budhistickým...alebo s ich fragmentami). To znamená, že človek si svoje podvedomé úrovne napája na kolektívne biopole, pri čiastočnom alebo úplnom odpojení vedomia.
Otázka.
Je to potom vôbec človek, keď má odpojené vedomie a vieme, že vôľa človeka funguje len z úrovne vedomia?

Ak je človek v disharmónii s VM, tak vzniká u človeka tzv. psychický diskomfort. Východní "mudrci" prišli na to, ako tento diskomfort imitačne odstrániť = 8. dielná cesta jogína k nirváne (budhizmus) alebo mókši (hinduizmus).

Cieľ jógy je teda: vstup do tranzu cez špecifické techniky dýchania, zmien normálnej fyziológie a práce centrálneho nervového systému, meditácie, ktoré otvárajú podvedomé úrovne na vstup do kolektívneho egregoru až k stavu "oslobodenia" sa od útrap - nirvány, kedy je psychika napájaná energiou egregoru a daný jedinec prežíva najvyššiu duch-ovnú "rozkoš"..:)

Pre védických východných znacharov bolo veľmi pohodlné objasniť ľuďom, prečo v živote trpia, prečo musia pracovať na niekoho apod.
Za všetko je zodpovedná karma, ktorú si nemôžu overiť, lebo ju získali v minulom živote, a tak musia trpieť. Aby nemusel trpieť v nasledovnom živote musí sa starať o svoju individuálnu karmu a nie o celospoločenskú spravodlivosť.Treba dodržiavať kanóny viery..
Jedným z najhorších karmických previnení je narušenie kastových bariér = muky pekla a najhoršie reinkarnácie.
A tak v Indii je cca 300 mil. "neexistujúcich"
ľudí, o ktorých ani pes neštekne a oni chudáci si myslia, že to tak je v poriadku - je to ich karmický trest. A vypasení brahmani, či kšatrijovia si mädlia ruky.
Najstarší kastový fašizmus..

Dobre vymyslené...:)

Takže GOR-AS radšej jógu nahraď pobehnutím po lesíku a naviazaním priameho spojenia s VM. Cesta cez pripájanie podvedomých úrovní na východné védické egregory (aj za pomoci mantier = magických formuliek vstupu do egregoru) nebýva to najlepšie riešenie a často máva aj fatálne dôsledky pre jedinca..
Re: Re: JOGA

GOR_AS | 26.02.2014

Vďaka za názor,,ja som mal na mysli skôr cviky na rozhybanie kosti a natiahnutie šliach to by malo byt v poriadku co myslis ? nie nejake meditacie a tranzy do toho som sa nikdy nepustal.

Re: Re: Re: JOGA

Lux | 26.02.2014

Čo sa týka cvikov, tak tie sú fajn, ak sú navyše ešte rytmické.
Najlepšia je rýchlejšia chôdza alebo beh v teréne (a ešte lepšie v lese), kde sa frekvenčne podvedome máva rukami a cyklicky sa zapája pravá a ľavá hemisféra mozgu a činnosť mozgu sa tak synchronizuje.
Vtedy môžu na úroveň vedomia prísť aj onakvejšie frekvencie a myšlienky.

Re: Re: Re: Re: JOGA

gorasd | 26.02.2014

fajn, take cviky na natiahnutie klbov svalov to je tak vsetko pozitivne co mi moze joga dat,beh a pobyt v lese aplikujem po par hodinach som nabity energiou aj novymi vnuknutiami ked sa (zatial este) vraciam do betonovej dzungle ktora ma zas vycucia no aspon mi nezlenivie imunita :D

Re: Re: Re: Re: Re: JOGA

Aleš Krejčí / Brno | 27.02.2014

Co se týče tzv. asán, očist, a obrovského množství dalších technik v józe, ve většině stojí za osvojení a běh lesem je prostě nenahradí, byť je zásadní. Určitě i některé meditace a některé jenom trochu svépomocí upravené. ( aneb zlaté české/slovenské ručičky.. :o) ) Je to jak se vším, doporučuji hledat, ale za současného "bdění", nebo-li selského rozumu, antivir musí běžet na plné pecky.. :o)

Re: Re: JOGA

Jill | 28.02.2014

když nevím co"to" je tak nemluvím a nevysvetluji
vaše klasifikace jogy je ryze jezuitská, doporučuji vám proto hledat útěchu/pomoc v Bohu

Re: Re: JOGA

Abik | 28.02.2014

Obviňovať webový prehliadač z toho, že sa ľudia pripájajú na pornostránky nie je podľa mňa veľmi rozumné.

Na Slovensku si takzvaní "neexistujúci" dovoľujú stále viac a len za posledné dni napadli troch ľudí. Nechávajú kradnúť deti, pretože nie sú trestne zodpovedné a tvrdia, že oni za to nemôžu - to kradnú deti. A dovoľujú si stále viac. V Sačurove takáto detská banda dobila dôchodcu a "neexistujúci" sa čudujú, prečo sa robí také haló, veď nikoho nezabili. Nemyslíte si, že kasty boli v Indii zavedené z nejakého racionálneho dôvodu, aj keď sa to časom možno zvrhlo?

Re: Re: Re: JOGA

gorasd | 02.03.2014

isteže kasty mali svoj dovod mimo ovladania masy hlavne v tom ze paraziti /cigani boli uz vtedy natolko zdegenerovany ze boli tzv. nedotknutelny nikto sa s nimi nemal stykat a uz vobec nie mnozit tento pojem bol aj v slovanskych zemiach kedysi,,takze necudo ze tie pyjavice vyhnali.a blizi sa doba kedy potiahnu tam odkial prisli mali vela sanci prisposobit sa dostali vsetky mozne prostriedky k tomu ci za minuleho rezimu ci teraz zvyhodnovanim i ked nei vychovou ale to i tak nezabera,bud pojdu dobrovolne ale zahynu je to nevyhnutne v najblizsich rokoch sa to ukaze pretoze su premnozeny ,je to doslova skodna zver najvecsia spodina ziadne etnikum sa tak nesprava ako tito degenerati.

rozpor

ivanek | 26.02.2014

vidím téměř vždy v lidech ne v knihách ať je to bible,gíta,nebo třeba Levašov :)

Dobré ráno

stretnutie | 26.02.2014

naozaj pekne napísané,prehladne ,aj keď mám chuť to doplniť o ešte jeden pojmík...a to je to osvietenie,alebo záblesk poznania. Nebudem dnes hovoriť ja,ale dovolila by som si zacitovať niekoho iného,všetci ho poznáte.-).Sú to úryvky z osobných poznámok,ako ich Nikola Tesla uverejnil v roku 1915 v novinách Scientific American.Takže v prvej osobe ."Moje detstvo bolo poznamenané nezvyčajnými skúsenosťami,vďaka ktorým som sa dopracoval k neskorším objavom.Od detstva som zažíval akési svetelné vízie ,pri ktorých som videl rôzne predmety a scény.Jednalo sa o celkom reálne predmety. Niekedy boli obrazy tak živé,že stačilo natiahnuť ruku a bol som takto vtiahnutý priamo do deja.Keď som dospel,zistil som,že si svoje vynálezy dokážem predstaviť do najmenších podrobností,nepotreboval som pokusy,ani nákresy. Všetko som si obstaral koncepciou a myšlienkami.Svojím duchom,jednoducho som to nazval novou metódou materializácie.Edison stál presne na opačnej strane ,na strane experimentálnej vedy a všetko si overoval na prototypoch.

Re: Dobré ráno

GOR_AS | 26.02.2014

Zaujímavé bude to tým že mal geneticky dané nejaké spojenie z vyšším hladinami,spolocne vedomie zo svojimi rodmi,ako slovan člen rasy....,ktovie ako by to dopadlo keby tesla nesiel do ameriky ale napr. by pracoval v juhoslavii alebo v inej slovanskej krajine kde by si tiez urcite dokazal vytvorit podmienky,,v usa ho vycucali zcenzurovali aj ked sa im to uplne nepodarilo a hlavne skopirovali a pouzili proti ostatnym narodom,bohvie ako by to bolo keby pracoval v nejakej slovanskej krajine niekto mocny by mu dal moznosti a mohol by rozvijat svoj potencial dnes by sme uz uz asi lietali na vymanach (davnozabudnutych lietajucich strojoch arijcov) a prenasali elektriku vzduchom kazdy by mal doma zdroj energie a neboli by ziadne fosilne exhalaty a na kazdom kroku el.kable ktore sidia krajinu,,to sa uz asi nedozvieme treba verit ze sa aj nadalej budu rodit taky ok bol on,,a tomu presne sa snazi zabranit novy svetovy poriadok GP,tym ze sa sami podvolime podprahovemu aj zjavnemu tlaku a zdegenerujeme,.Mame to v genoch takze vsetko je to na nas.

Údel

.T | 25.02.2014

veľmi výstižne a jednoducho napísané.... ucelilo mi to niektoré moje poznatky .... a teraz prejdem k veci ....
Vnímaš nejaký rozdiel v ponímaní slova Osud a Údel ?
Len tak lebo doteraz som bol zato, že Osud je budúcnosť tebe určená, kde nemáš síl ju zmeniť a Údel sú ciele, ktoré si prišiel na tento svet vykonať no máš možnosť voľby .... ďakujem.. :)

Re: Údel

Lux | 26.02.2014

Ahoj .T,

ja osobne beriem slová osud a údel ako synonymá, ale nie ako deal...:)
Údel od slova niečo udeliť, dať ti úlohy na vykonanie niečoho v tvojom jedinečnom postavení, úlohe, predurčení na Zemi, na čo musíš osobne prísť sám alebo za pomoci blízkeho okolia, ktoré ťa lepšie pozná. Podľa toho potom prichádzajú tu už neraz spomínané spätné väzby, či už v podobe pozitívnych alebo negatívnych e-mócií. Emócií mocných, nie vždy však nápomocných. Esenciálnych zhustených energetických tokov, ktoré vyvierajú z podvedomia.

Netreba však osud (údel) chápať ako niečo dogmatické - máš obrovskú mat(r)icu možných ciest a práve spätné väzby ťa majú navigovať, či si na správnej, správnejšej ceste.

Ako tu už udo viac krát doporučoval:
nepiť, nedrogovať, dobre spať, zdravo zašportovať, byť dobre naLadený, pozitívne myslieť a brať život s ľahkým oddaním sa Prozreteľnosti, časté potúlanie sa v čo najstaršom lese, najlepšie bez dlhšieho zásahu najväčšieho predátora na zemi (človeka s malým č), hodiť tam nejaký vnútorný monológ s VM a tie nízkofrekvenčné navigačné kmity Vesmíru by mali prísť aj na vedomú stránku, aby si sa vedel lepšie zariadiťdo budúcnosti.

Prípadne pred spaním požiadať Ra o ra-du a v spánku , keď sa "čistí" a pracuje podvedomie by mali prísť obrázky v sne, ktoré však musíš vedieť správne dekódovať.
Staré kráľovské a aristokratické "elity" mali svojich vykladačov snov, ktorí často mali vysoké a výnimočné postavenie na dvore.
Samozrejme, že vykladači museli lepšejšie triafať budúcnosť...:)

Riadenie = v prvom rade predvídanie, predikcia budúcnosti u každého jedinca i kolektívu.
Čo to vlastne odo mňa Tato očakáva..?

Re: Re: Údel

Pe-tri | 26.02.2014

Ještě k tomu údělu. Ke zvážení dávám myšlenku, že to, na co bychom měli zde na Zemi coby lidé přijít nemusí být až tak úplně in-divi-duální a různorodé. Ale může to být - všem lidem společná - podstata právě toho, co se v budhismu nazývá "mája" a co v pojetí Ksb chápeme jako celospolečenské poměry skrytě, podprahově a zejména podvědomě, tedy matricově řízené ze strany reálné, protilidsky účelově nasměrované síly - GPP. Prostě vůbec odhalit iluzorní (nepřirozenou), ale ne v esoterickém, ale v každodenním, pragmatickém slova smyslu, povahu pozemské životní reality (zavirovaná biosféra). Samozřejmě cesty (osudy-úděly), jak osvobodit svoji mysl, což je snad jediný způsob jak tuto znásilněnou a prolhanou realitu prokouknout jsou již plně různorodé, tak jak je různorodý in-divi-duální život a jeho konkrétní předpoklady dané jednak zrozením do konkrétních poměrů (zděděnou návazností na širší život Duše) a druhak ochotou a vůlí každého jedince, svůj konkrétní život řídit. Samotné prokouknutí si pak už samo přitáhne do života osvobozeného jedince své objektivně zákonité konsekvence ve smyslu kauzálních změn životních okolností a tím i (ne)zvládnoutí tohoto sdíleného údělu/úkolu.
P.

Re: Údel

Jill | 28.02.2014

popíráte nové poznatky vědyne sice všem známé, ale starým civilizacím a Prediktorovi ano - svú osud JE možné zmenit změnou svých sklonú/přepsat DNK, pak přijdou skoušky/živlové-oheň, voda, vzduch, zem/
zdali jste skutečně "přepsal",
úděl= smysl života = je jeden jediný - stát se vědomím člověkem

Merge

Maros | 25.02.2014

Nieje to strata casu lebo co dnes citam vsade si protirecia pripada mi to ako keby nas brali ako uplnych tupcov konzumentov.
Co sa dozviem nove?

Dik

Zdravim Slovanov.

Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

jill | 25.02.2014

pro Luxe
to co jste zde napsal je z pohledu vyšší jogy úplně scestné, naplňuje do písmene rčení"skrze tebe je prokleta tato Zem".

Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Lux | 25.02.2014

Ahoj jill,

no jo, môžeme veriť vyššej jóge, aj nižšej, aj v samsáru, aj v mókšu...
Aj v iné ezoterické zombifikujúce učenia (tým nechcem povedať, že v cvičení jógy nie je veľa pozitívnych prvkov).

Môžeme aj točiť neustále modlitebné mlynčeky a meditovať, memorovať rôzné modlitebné texty a klátiť sa pod vplyvom nejakého ducha, či džina...
...a čierny bradatý kocúr nám zatiaľ neustále vyžiera špajzu..:)

Veď aj on je náš, nicht war?
Potom sa ale nečuduj, že svet vyzerá tak, ako vyzerá..

Zombiekonzumenti materiálnych pôžitkov a zombiekonzumenti duch-ovej (p)otravy vždy zostávajú, no veď asi vieš čo.

Tu na tejto stránke sa ti ponúka skutočné odstránenie AVIDJÁ, tak neprepásni príležitosť, aby si nenadával stále na nejaké prokletí...

Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 28.02.2014

"Tento svět je místem trvalého střetu sil zla a dobra a oč se bojuje, je duše – mysl každého z nás, pro co se každý sám za sebe rozhodne."
duchovní joga není o věřím- nevěřím, je o živote a Bytí, také meditace je v bdění / bedlení ve vědomí/Já jsem, vědomém bytí
ten"černý kocour"... je znečistená mysl každého neuvědomujícího se člověka - a skrze ni -mysl je proklet tento svět a svět vypadá tak proto, že "lidé" -nevědomí si sama sebe ale žijící v egu t.j. stotožňující se se svým tělem a myslí, žijí každý sám za sebe životem podsouvaným jim cizích myšlenek např. jako tato Vaše i s výkladem - proto se nedivím, že svět vypadá tak jak vypadá
citaci není třeba chápat odlišně - jeli psáno v Bibli "proklet", jenom je třeba to doplnit na současnou úroveň vyjadřování tak ŕekneme dnešním jazykem " jelikož nejsme si vědomí toho čím jsme skutečně, nemúžeme ani zjednat nápravu, tudíž sme za své činy odměněni/prokleti stavem dnešního světa"
proto cokoliv vymyslí nyní naše mysl za lepší a rozumější, ještě nemusí takovým i být - poučením se ze starých indických spisú, které jsou v konečném dúsledku Biblí duchovních lidí žijících zde na Zemi jsou radami, jak zabránit opětovnému sklouznutí do kruhu , z kterého není návratu/jenom se chodí pořád dokola a žije to samé/

Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Pe-tri | 28.02.2014

Kontrolní otázka k Vašemu pojetí - mohu ? Znečištěná mysl nevědomého člověka je důsledkem nebo příčinou světového boje dobra se zlem ? Jinak řečeno, ke znečištění došlo až po narození v důsledku mylného přijetí světonázoru šířeného zlem nebo je zrození na Zemi příležitostí něco se svojí apriorně chybnou prenatální situací (evolučním stavem Duše?) udělat ?
Díky za upřesnění.
P.

Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 02.03.2014

Při svém rozumovém/satanském pohledu na civilizaci, přečetl jste si alespoň Goetheho: FAUST a Markétka? Věnovat svou mysl světu je to samé jako duši ďáblu. Ježíše pokoušel ďábel - nabízel mu vše-světské-jenom když se mu pokloní. Branou je vědomé vědomí Já jsem- Búh. Svět bez boha, pozemský ráj je neusku-tečnitelný, protože je opomíjena samotná podstata člověka." Búh stvořil člověka na svúj obraz".K znečistění mysli došlo odklonem od Boha-/ porušením 1.přikázání. To že se lidé rodí do této bez-božné úrovně je výsledkem odklonu myslí od Boha. Mysl lidí vytváří jejich svět, žádny objektivní svět neexistuje.To co zažíváte v sobě je výsledkem vaší mysli/ jak to ona vidí/ kočíruje váš život
prot, že jste jí to jako nevědomé si sama sebe vědomí dovo-lil. "Žasli nad jeho/Ježíšovou/ moudrostí" protože jeho slovo/ mysl bylo u Boha/ měl očistěnou mysl/pak dostáváte od boha vnuknutí ve formě obrazú.

Re: Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Pe-tri | 02.03.2014

Děkuji za odpověď. Je jasné, že jste jinde. Používáte nezadefinované mentální konstrukce a deklarace, které, pokud by je člověk chtěl vážně analyzovat, vyžadují hodně vysvětlení, jak jsou vlastně myšleny a přitom myslet není dovoleno či žádoucí. Např. co je myšleno obraty jako: věnovat svou mysl, kdo opomíjí podstatu člověka (ten kdo myslí nebo nebo nemyslí ?), jak a v jaké míře lze realizovat (vézt život ?) odklon od Boha, co je a co ještě ne porušení 1.přikázání ?, jak vytváří mysl svět lidí ?, jak (čím) lze mysli něco nedovolit ?, jak se mysl čistí ?. Chápete ? Jak ve Vašem pojetí má člověk žít aby si mysl očistil ?
V každém případě díky a nezbývá mi než se přidat k doporučení Luxe výše - zkuste na chvíli upozadit/odložit svá dosavadní přesvědčení a věnovat chvíli myšlenkám, na kterých stojí tento webzin. Věřím, že Vám to mysl neznečistí. Přínos by mohl být podstatný.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 03.03.2014

občas sem skočím a nahlédnu co je nové u sousedú. jinak díky za doporučení, ale do úrovne mysli už nesklouznu, mějte se hezky a zapomeňte na manipulaci lidí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 04.03.2014

...obvzláště po novém článku a poznámce v první diskusi k němu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Pe-tri | 04.03.2014

Je to samozřejmě Vaše volba, jen si myslím, že je škoda, že Vám uniká, že to sklouznutí není o Vás ale o nás.
Hodně štěstí a buďte si jista, že mnoho zdejších diskutujících má zcela jasno v tom, co jsou cizí myšlenky a co jejich vlastní nitro.
Mějte se a občas se ozvěte.
P.

Re: Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Helena | 08.08.2014

Plně s tebou Jill e souhlasím.

Je až s podivem kde někteří lidé berou takovou jistotu, že všechno ví, a všemu rozumí. A ještě podivnější mi připadá, že jsou i tací, kteří tomu všemu hned, bez jakéhokoliv ověřování a přemýšlení uvěří.

Stav dnešního světa je přesně takový, jaký ho potřebujeme mít k našemu dalšímu růstu - pochopení pravdy. Je na každém z nás jak moc se budeme snažit pochopit a porozumět a eventuelně i vysvětlit druhým. Jedno je ale jisté, nakonec pochopíme všichni.

A ještě se musím vyslovit k tématu rasová nesnášenlivost : ,, Ten kdo se povyšuje ( třeba nad cikány) bude ponížen a ponížení budou povýšeni ¨....

krasne napisane..

jardob | 25.02.2014

Hlavne tie posledne odstavce sa mi pacili.. Pripomenuly mi to co sa pise v knihach V.Megreho a Anastasii.

Prestudoval som si viacero nabozenstiev a filozofii, ale vo vacsine su zadrhele a protirecenia aj ked vela prvkov maju spolocne.. Aj tieto kvazi ezotericke knihy od V.Megreho som zacal citat s respektom, opatrne.. Precital som zatial 5knih, doteraz som ziadny logicky rozpor nenasiel, a na druhej strane tie slova hlboko zarezonovali v mojej dusi.. Ak by aj toto bolo dielo GP (co sa mi zda byt nepravdepodobne), tak bol by to kazdopadne najkrajsi sposob ako stravit zivot na tejto zemi..
Je lepsie to citat od prvej knihy, ale konkretne o stvoreni a poslani cloveka sa pise v 4.tej knihe (stvorenie)..

kto by mal chut, tu je link na pdf aj audio (cestina)
http://ulozto.sk/soubory/jardob/dokumenty/v-megre/

http://www.uloz.to/xJh7QLPh/v-megre-anastasia-cz-10audioknih-mp3-normalne-tempo-rar

Re: krasne napisane..

udo | 25.02.2014

Hej, mnoho fajn myšlienok.
Bol som aj osobne dávnejšie na pár prednáškach
a bavili sme sa o tom myslím už aj na tomto fóre, resp. na Zvedavec.org určite.

No úlety o Hyperborejcoch(i keď trochu na tom niečo pravdy byť môže), praktické opustenie výdobytkov techniky a návrat do lesov?..No neviem, trochu uletené.
čiastočne ako vo francúzskom čiastočnom ekvivalente "La belle verte" s jeho pozitívami a negatívami.

Navyše si vážne predstavovať, či dokonca veriť na Godota..Anastásiu? ..hmm
Megre.. pokiaľ viem popíja, fajčí..pod čoho, koho vplyvom dostáva tie "vnuknutia"?
Pri ašpirácii na mienkotvorný elaborát celospoloćenského významu skôr nemysliteľné..

.. i keď opakujem, je tam mnoho dobrých nápadov, podobne, ako u Staroverov, Inglindov..Trechlebova..atď..
No treba rozlišovať tak, ako vo Védach, Biblii a pod.., čo by tam zo selského a aj prakticko-technologického(včítane technológii myslenia) hľadiska mohlo byť naozaj reálne a čo skôr asi presahuje hranice zdravého rozumu..?

..a nezabúdajúc obligátne Qui bono?
+ známe a menej známe zdroje financovanie uvedený hnutí a ich derivátov, bo tam by sme prichádzali ku skutočným sqatterom, či dokonca možno aj projektantom, či?

Re: Re: krasne napisane..

Oracle 911 | 26.02.2014

Odísť do lesov je silné zjednodušenie a v podstate manipulácia s vedomím. Oni v podstate hlásajú, že každému človeku prináleží malá časť Zeme o ktorú môže starať pokiaľ o to má záujem, pokiaľ nie, tak do mesta.
Má to celý zaujímavý rozmer, s tým, že sa aplikujú poznatky z permakultúry (je tam na to nejedna narážka) nastane regenerácia biosféry.
Ad autor, v minulosti sa k tým nerestiam aj priznal, či ich robí aj doteraz neviem posúdiť.

Re: Re: Re: krasne napisane..

popolvár | 26.02.2014

Anastázia - Zvoniace cédry Ruska.
Velmi silno emotívne pôsobiaca literatúra - mám doma komplet vydanie a precítané.
Rodové statky:
- v prvom rade ukotvenie a zformovanie spätosti s vlastou, domovinou ako niecim konkrétnym, nie niecim imaginárnym ako sa to deje v prevaznej casti EÚ vplyvom nicenia tradícií a národného povedomia. Toto bola nosná úvodná myslienka k téme rodových statkoch.
pozitíva - cez biologické trvalo udrzatelné hospodárenie, permakultúry, lunárne cykly atd. moznost dopestovat biologicky aktívnu plne vyzivujúcu potravu nielen pre rodový statok ale aj prebytkovo na predaj. Pred 4 mesiacmi sa mi dostal clánok o percentuálnom pokrytí domácej ponuky najmä u ovocia, zeleniny, zemiakov a aj mäsa z týchto statkov - a neboli to malé císla. Ze je to mozné vid. aj Kuba. Nehovoriac o zkultúrnení krajiny a následnej regenerácii biosféry. Riesi to otázku, co s ludmi ako výrobnou silou, ktorá je coraz viac nahradzovaná technológiami. Celospolocenské ozdravenie populácie skrze hodnotnej biologickej stravy tiez nemálo odbremení státny rozpocet na zdravotníctvo. Zdraví ludia v pohode bez stresu a obáv, majúc zázemie pre naplnenie základných zivotných potrieb, plodia zdravé potomstvo... a vonku v zdravom prostredí to nezostane pri 1 - 2 detoch. Aj to je plus - obnova populácie.
Zdanlivé negatíva: Vzdávanie sa výdobytkov techniky na rodových statkoch? Akých? Chémie - herbicídov, fungicídov, insekticídov, umelých hnojív - to su vsetko látky zabíjajúce zivot. Huciace kosacky, stojové oberanie plodov?. Ak nieco s láskou pestujem, oberám, znem a ponúkam, coho sa moja ruka s láskou dotkla - to je iný zivotabudic, ako sterilne, chladne, strojovo dopestované a prechemizované. A nejedná sa o hrdlacenie nasich predkov - tí dreli a hladovali najmä pre vlastnú nevzdelanost, nevedomost a slepé zotrvávanie aj v nie správnych pracovných návykoch. Sú postupy, poznatky pestovania, kde to stojí pramálo námahy... napr. jedlý les - len zberat plody a spracovávat.
Padol aj názor, ze takto sa odlúcia ludia od angazovania sa vo veciach verejných. Áno, vela ich uteká na rodový statok, prec od zhonu, stresu - chcú mat klud, doslova sa zahrabú na tom statku. Docasne. Prvé 3- 5 rokov. Clovek je tvor tvorivý... A v zime príroda spí... On nemusí kazdý den na sichtu do fabriky, ci do úradu, predajne... Plus rodové statky sa nebudujú izolovane, ale ako rodové osady aj so spolocenským zivotom danej komunity. Je to ako dedina, len pozemky sú väcsie. A myslím si, ze v nich je daleko väcsí priestor, cas aj záujem o vzájomnú komunikáciu a tým aj veci verejné, min. na komunálnej úrovni. Nie vsetci sme rovnakí a nie vsetci sa budeme hrnút "do lesov". Niektorí milujeme mestský ruch. Tu je moznost pre kazdého sa slobodne rozhodnút, co mu vyhovuje podla jeho nátury, vlôh... Teraz viac menej sa vsetko ( aj tí, co by inak zostali na vidieku) tlací do miest, lebo v klasických obciach - dedinách "zdochol pes". Plus takéto pestovanie v "malom" a následná distibúcia a predaj vytvára tlak na vznik vselijakých pestovatelských a odbytových zväzov. Toto majú, resp. mali velmi dobre prepracované v Rakúsku (dá sa povedat, ze len toto zachránilo malých polnohospodárov a tým pestrost ponuky a pomernú sebestacnost v tejto krajine). A to vyzaduje zase komunikáciu a záujem o veci verejné, osobnú angazovanost a kontakt s mestom...
Plus z týchto kníh sála mohutná nádej a dôvera v budúcnost Ruska a Rusov, posilnovanie sebadôvery národa a vytváranie jeho obrazu - ako budúceho nositela skutocného pokroku a mierového vývoja na tejto Zemi.
Takisto v súlade s KOB orientácia na priamu komunikáciu s HNR s vylúcením cirkví a nábozenstiev... a kde je to lepsie ako v lone prírody, v pohode, bez stresu na vlastnom statku?
Plus apelácia na prácu s vlastnou myslou, proces tvorenia v zmysle MIM - to vsetko a vela iného je tam. S´ce nie do podrobna, skôr v príkladoch obrazoch. Toto je mozno tá populárnejsou formou písaná KOB, po akej tu pár jedincov volá...
Sú tam úlety, fantazírovanie, plus sfanatizovanie urcitých skupín kultom Anastázie, jej zbozstovanie... Ako s Jezisom... Ale predsa kvôli tomu nezavrhneme pôvodné Jezisovo ucenie...
kazdý má súdnost a mal by oddelovat zrno od pliev...
Na druhej strane je aj potrebné zamysliet sa, ci Anastázia skutocne existuje (existovala), ci aj Megre je skutocná osoba (fotky autora - dvoch rozdielne vyzerajúcich ludi na obale 1. dielu a ostatných dielov).
Plus preco tomu pozehnal Medvedev a patriarcha RPC? To stojí tiez na zamyslenie.
otázkou je ci sa to v budúcnosti zachová pri pôvodných ideách, alebo sa to zase zneuzije pre vznik nejakého manipulacného kultu... nábozenstva...
tazko to posúdit mi teraz, ked som to cítal pred pár rokmi nemajúc potuchy o KOB. Mozno by som teraz tam, ak sú, objavil "náslapné míny" v texte...

Re: Re: Re: Re: krasne napisane..

Jill | 28.02.2014

nenechte se pořád manipulovat "něčími" myšlenkami, byť i v psaném stylu
propaganda jenebezpečná v tom, že zná tajné sny člověka a má do textu umě zapracované podprahové tlaky
buďte sám sebou, hledejte a naleznete, ne vše co nám bylo předáno před 2000lety je opravdu nenávratné straceno, když se vydáte správným směrem i zhúry dostanete pomoc v podobě obrazú, né slovem

Re: Re: Re: Re: krasne napisane..

jardob | 28.02.2014

Stopercentnu pravdu ani loz sa tu na zemi nedozvieme, tu istotu nebudeme mat nikdy.. To je fakt. Ale kazdy z nas si rozvija logiku i intuiciu, rozsiruje poznanie a nachadza kusky mozajky rozomlete v roznych materialoch a naukach, ale aj v prirode, v nas aj okolo nas. Skladame tak z criepkov mozajku ktora ako kompas nas posuva urcitym smerom.. Cim vacsia mozajka sa nam podari poskladat, tym mame vacsi pocit jej pravdivosti. Preto nestojime v neistote a pochybach na mieste ale mozme sa hybat vpred:-).

Tie myslienky z anastasie sa mi zdaju skvele.. Aj ked zmeny sa nedaju robit radikalne, ale chce to este niekolko generacii.. Niekedy mi tato civilizacia pripada ako chytena do pasce zavistlosti a pozitkarstva. Sme zavistly na alkohole, cigaretach, sexe, sladkostiach, drogach, pohodlnosti, hladani stastia mimo nas v pominutelnych veciach. Kazdy zavislak ma problem znovu nastolit rovnovahu v svojej psychike a tele, dozivotne abstinovat.. Pre nezavislaka to problem nie je. To bol zrejme aj zamer tych co tvorili tento "civilizovany" sposob zivota.

Do lesa netreba ist, staci si les a sad vytvorit doma v zahrade, kto chce.. Vyhoda je ze ludia co ziju len zo svojho statku, stat nezatazuju nicim, co robi aj stat nezavislejsim od dovozu, za to pri prebytku moze aj vyvazat.. Priemysel sa nemusi hned zastavit, ludi v mnohom moze nahradit automatizacia, a vyrabat veci ktore su ozaj este potrebne.. Nevyrabat (problem nadvyroby) len kvoli ziveniu molocha ekonomiky a tym aj nadmerne drancovat zivotne prostredie.. Ale vyrabat iba z nutnosti potreby kvalitne s dlhou zivotnostou. Ono sa moze zdat ze krajina, prevazne agrarna sa moze stat lahkou koristou inych krajin, dravcov.. Ale pri zachovani vojenskeho priemyslu to tak nemusi byt..Zdravsie obyvatelstvo, menej potrebne zdravotnictvo a odbremenenie statu v tomto zmysle.. Osobne by som si na takom statku internet zatial nechal.. Mozno o par generacii uz taka potreba nebude.. Ale momentalne je to asi jedina pozitivna vec ktoru civilizacia z umelych veci vyprodukovala..

Podla mna je hlupost zboznovat Anastasiu, a je jedno ci existuje alebo nie.. Ta najpodstatnejsia je myslienka a linia vyvoja ludstva..
Je to filozofia ktora nema Copyright, hierarchiu a strazcov brany ako RKC, je pre vsetkych, bez podmienok a povinnosti a prikazov. Je uz len treba tu myslienku dokladne "prelustrovat" logikou i srdcom.. Nakolko moze pomoct, nakolko uskodit.. Hoci som videl Megreho video na nete, podla mna o nho ani tak nejde, podstatna je samotna filozofia.. Vsetci vieme ze je tazke vytvorit novu filozofiu kompletne od piky.. Vymysliet nieco nove, rozsiahle, do detajlov a hlavne bez logickych chyb. Preto pseudotvorcovia okultisti pouzivaju vacsinou existujuce poznania, filozofie, do ktorych vlozia niekolko zadrhelov, zmien a klamstviev, a pseufilozofia je hotova.. Preto mnohe nabozenstva aj ked zcasti oslovia cloveka, najde v nich nedokonalosti, a samozvane autority tlacia na bezhlavu slepu vieru, alias fanatizmus... Preto je dobre kazdu filozofiu preverit logikou..
Co sa tyka tvorcov, je to ako z Nulandovou a jej "Fuck EU".. Vychod zaujimal obsah, zatial co zapadni politici riesili odkial ta nahravka pochadza.. a farizejsky neriesili obsah.. Pritom podstatny bol prave ten obsah nahravky a jej vlastne slova..

Přidat nový příspěvek