VODA MŔTVA svazek 2

VODA MŔTVA svazek 2

4.10.2015

 

Úvod a první kapitola druhého svazku:

 

O-Voda Mrtva II (v překladu).doc (327 kB)
O-Voda Mrtva II (v překladu).odt (93,2 kB)
R-Voda Mrtva II (v překladu).doc (424,5 kB)
R-Voda Mrtva II (v překladu).odt (118,4 kB)

 

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

VODA MŔTVA

(náročná Sloboda a „ľahké“ otroctvo,

vedomá nevyhnutnosť a odovzdaná zodpovednosť... )

 

__________________

Od „sociológie“ k reči života1

(k sTrojeniu spoloCnosti)


 

Zväzok II
Vstup

 

 

Kitež2

Mocný hrad Ruska
2011

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry, a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej za rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.3

 

 

OBSAH

MIERA ZA MIERU

I. VÝCHODZIE TÉZY

II. AKTUÁLNY STAV SPOLOČNOSTI

III. SOCIÁLNE PROCESY NA VÝCHODE

PROCES 1.
PRETVORENIE EPICKÉHO NÁRODNÉHO SVETONÁZORU NA UVEDOMELÚ FILOZOFICKÚ, METODOLOGICKÚ KULTÚRU

PROCES 2.
GLOBÁLNA CIRKULÁCIA INFORMÁCII, REŽIM UTAJENIA A ZABEZPEČENIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI RIADENIA

PROCES 3.
APLIKÁCIA PLNEJ FUNKCIE RIADENIA V ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH ŠTRUKTÚRACH SYSTÉMU SAMORIADENIA SPOLOČNOSTI

PROCESY 4 A 5.
ORGANIZÁCIA CELOSPOLOČENSKY PROSPEŠNÉHO RIADENIA NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Všeobecne

Matematický opis výmeny(distribúcie) tovarov, služieb a riadenia

Problémy opisov

Metóda dynamického programovania (MDP)

ako algoritmické vyjadrenie

Dostatočne vśeobecnej teórie riadenia (DVTR)

Hospodárstvo - superkoncern

ako ekonomicý a politický prejav

jednoty a celistvosti spoločnosti

Mravnostná podmienenosť

spoločensko-ekonomických vied

procesy 5 a 6.
VOJENSKÝ ODPOR A BOJ

(VOJENSKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI SPOLOČNOSTI)

IV. ZHRNUTIE

DOSLOV

 

 

Мiera zа мieru

Objasňovať Vám riadenia počiatky
Zbytočným by bolo pre mňa úsilím.
Netreba vám ničích rád. Poznaním
Ste sami nado všetko. Mne iba len
Vo všetkom na vás ostalo spoľahnúť sa
Duch národný, zákony, chod riadenia
Vy vystihli ste presnešie, než iný by bol. Tu požiadavka na vás: uvítali by sme,
Keby od neho sa neodvrátili ste.

А.S.Puškin.

Мiera zа мieru

Osvetliť Vám počiatok riadenia
Priveľká pre mňa bola by drina.
Netreba vám rád nikoho.
Poznaním ste nad všetkým.
V celom na vás mi spoľahnúť sa stalo.
Duch národný, chod riadenia i zákon
Vy lepšie poňali ste, ako kto iný.
Hľa, rada pre vás: milé bolo by nám,
Keby od neho nevzdialiť dalo sa vám.

А. S.Puškin (prebásnil U.do)

 

I. VÝCHODZIE TÉZY5

Termín „národná bezpečnosť“ je pre sovietsku spoločnosť6 (detto pre EÚ)* nepoužiteľný vzhľadom na jej mnohonárodné, mnohokultúrne zloženie. V mnohonárodnej spoločnosti môže prísť k pokusom nacionalistických a nacistických skupín „zabezpečiť“ „národnú bezpečnosť“ jedných na účet zničenia mnohonárodnej spoločnosti. Preto v nasledujúcich textoch používame termín „spoločenská bezpečnosť“7, pod ktorým chápeme bezpečnosť spoloč(e)n(sk)ého rozvoja mnohokultúrnej, mnohonárodnej spoločnosti v priebehu globálneho dejinného procesu, podmienenú pohotovou reakciou jak na celkové vplyvy prírodné, tak i na samotnou spoločnosťou zrodené.

 

Termíny „strategická rovnováha“ a „strategická stAbilita“, určujúce ciele riadenia spoločnosti, sú taktiež neuspokojivé. Malo by sa hovoriť o udržateľnosti rovnovážneho režimu koncentrácie riadenia produkčných síl ľudstva v globálnych rozmeroch, zabezpečovanom tak, aby bola vylúčená cieľavedomá vojna a odstránila sa štatistická PREDURČENOSŤ vzniku náhodnej neriadenej vojny kvôli poruche (resp. chybe8)* fungovania systémov riadenia zbraní.

 

V tomto procese nemôže byť ani reči o „nezávislosti“ toho, či iného štátu, alebo národného spoločenstva, keďže ľudstvo je jedno, a každé spoločenstvo je podriadené objektívnym zákonitostiam rozvoja, spoločným celému globálnemu DEJinému9 procesu, ktorý je nanajvýš tiež len čiastkovým procesom v evolučnom procese biosféry Zeme. Okrem toho, mierou rastu energovýzbroje – energetického zabezpečenia a rozvoja masovokomunikačných a informačných prostriedkov vzájomná závislosť jedného spoločenstva od druhých narastá.

 

Z toho istého dôvodu práva osoby-jednotlivca môžu byť zabezpečené na dostatočne dlhý časový interval iba v tom prípade, ak je zabezpečená bezpečnosť spoločenského rozvoja v globálnom dejinnom procese v priebehu evolučného procesu biosféry Zeme. No nikdy nie naopak. Pokus zabezpečiť bezodkladne „práva jednotlivca“ z davu vedie k rozpadu spoloČnosti i biosféry kvôli kvantitatívnemu prevládaniu nositeľov nečlovečích typov stroja psychiky v historicky sa sformovavších spoločenstvách.

 

Koncentrácia riadenia v Euro-Americkom konglomeráte a jeho agresia10 prebiehajú pod kontrolou medziregionálneho nad“slobodo“murárskeho centra riadenia, vytvárajúceho globálny davo-„elitárny“ systém, opierajúci sa o sio-internacizmus. V súčasnosti priviedol tento proces ľudstvo na hranicu záhuby11.

 

Koncentrácia riadenia globálnych rozmerov v rámci technokratickej civilizácie, ako bolo vyššie ukázané, je procesom objektívnym. Avšak existuje niekoľko spôsobov koncentrácie riadenia, vrátane spôsobu, vylučujúceho vládu globálneho medziregionálneho centra riadenia nad regionálnymi centrami riadenia, neschopnými riadenia podľa Plnej funkcie12. Alternatívou medziregionálnej konCentrácie riadenia môže byť iba koncentrácia riadenia na osnove otvorenej13 koncepcie spoločenského zriadenia, v ktorej sú protirečenia (antagonizmy) medzi vyhlásením a zamlčaním14 odhaľované a pohotovo odstraňované. Taký prístup možno nazvať konceptuálne majúcou moc koncentráciou riadenia.

 

Pod konceptuálne majúcou moc koncentráciou riadenia sa tu rozumie zabezpečenie dvoch zásad:

  • po prvé - konceptuálna samostatnosť regionálnych centier riadenia, t.j. ich spôsobilosť k riadeniu podľa Plnej funkcie riadenia;

  • po druhé – globálna úroveň zodpovednosti každého z regionálnych centier riadenia, zúčastňujúceho sa procesu konceptuálne majúcej moc koncentrácie riadenia.

 

Konceptuálne majúca moc koncentrácia riadenia je najvšeobecnejším (najuniverzálnejším, najkomplexnejším)* variantom expanzie poMocou MPV (Metódy Predchádzajúceho Včleňovania - Metódy Predikčného Vkladania)15.

 

Ak medziregionálne centrum vykonáva koncentráciu štruktúrnym spôsobom, opierajúc sa o štruktúry „slobodo“murárstva a „v utajení“ zachovávajúc16 globálnu koncepciu, tak princíp konceptuálne majúcej moc koncentrácie riadenia predpokladá otvorenosť metodológie zostrojenia koncepcie i globálnej úrovne zodpovednosti samotnej koncepcie a opiera sa o bezštruktúrny spôsob riadenia a riadenie na princípe virtuálnych štruktúr17.

 

Z teórie riadenia a jej použitia v spoločnosti vyplýva, že základom bezpečnosti spoločnosti v globálnom dejinnom procese (t.j. bezpečnosti spoločenského rozvoja) je konceptuálna samostatnosť spoločnosti, ohraničená iba jej metodologickou kultúrou, slobodne vybranou pomocou príslušnej úrovne mravnosti18.

 

Ďalšie vysvetlenie je zamerané na vektor cieľov19, v ktorom prvú prioritu zaberá nasledujúci vzájomne podmienený súbor:

  • zachovanie mnohonárodného a mnohokultúrneho ľudstva v priebehu globálneho dejinného procesu;

  • rozpúšťanie davo-„elitarizmu“ vo všetkých jeho zjavných i skrytých formách – triednych20, nacistických, rasistických, mafióznych atď.;

  • vytvorenie v usporiadaní spoločenského života priaznivých podmienok na osvojenie si geneticky podmieneného potenciálu rozvoja všetkých a každého;

  • zabezpečenie UDRŽATEĽNOSTI konceptuálnej samostatnosti bloku Ruska (a iných pridružených štátov, národov, krajín, alebo ich samostatných združení)* s globálnou úrovňou zodpovednosti;

  • informačná podpora konceptuálnej samostatnosti globálnej úrovne zodpovednosti mimo regiónov Ruska – SNŠ (resp. iných blokových združení krajín)*;

  • opieranie sa o princípy konceptuálne majúcej moc koncentrácie riadenia.

 

Keďže všetky čiastkové vysokofrekvenčné procesy prebiehajú na podklade nízkofrekvenčných (dlhodobých, pomalých, masívnych)* a sú týmito nízkofrekvenčnými procesmi modulované, tak vyššiu prioritu vo vektore cieľov majú pri procesoch rovnakej kvality tie nízkofrekvenčné. Pri procesoch rôznej kvality (charakteru)* s podobnými frekvenčnými parametrami je postupnosť skúmania priorít určovaná v súlade s prioritami zovšeobecnených prostriedkov riadenia (1. až 6. priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia)*. Ale keďže je svet celostný (je jedným celkom, kde všetko so všetkým navzájom primerane súvisí)*, netreba zabúdať aj na zobrazenie-prenos informácií medzi hierarchickými úrovňami štruktúr. To v rade prípadov vedie k tomu, že informačne previazanými sa stávajú kvalitatívne rôznorodé i rovnaké procesy s úplne odlišnými frekvenčnými charakteristikami, čo sa bude prejavovať i v zdanlivom narušení postupnosti skúmania priorít.

 

Vo vzťahu k spoločnosti to znamená, že koncepcia21, súc variantom budúceho rozvoja spoločnosti, musí mať udržateľnosť v procese jej realizácie v tom zmysle, že nesmie stratiť význam22 a vyčerpať možnosti svojho uskutočnenia v dejinne dlhodobých časových intervaloch. To je možné iba za podmienky, že v koncepcii sú správne zobrazené sociálne procesy predchádzajúcich dejín spoločnosti. Z tohto dôvodu predchádza pojednávanej–vysvetľovanej koncepcii dej23inno-filozofická štúdia, čo odlišuje predkladanú koncepciu od programov RSDRS-VKS(6)-KSSZ24, vždy vyhýbajúcim sa oprieť o dejinnú pamäť národov krajiny v dôsledku svojej všeobecnej podriadenosti globálnemu sionistickému internacizmu25. Preto, čím hlbšia je dejinná pamäť (poznanie dejín)*, čím s nižšou frekvenciou (dlhodobejšie)* procesy stoja v základe koncepcie, tým vyššia môže byť v princípe jej udržateľnosť.


 

-pokračování-

 

 

1 K prejavom života, k životaschopnosti – pozn. prekl.

2 Kitež znamená pre Rusov to, čo pre nás Sitno, resp. Blaník – pozn. prekl.

3 Tento © Copyright pri publikácii knihy neodstraňovať, pretože by to protirečilo jeho významu. © Copyright vydavateľa v prípade nutnosti umiestniť za neho. Túto poznámku pod čiarou pri publikácii odstrániť.

4 V rannom ruskom písomníctve, kde každé písmeno bolo nielen znakom, označujúcim zvuk v ústnej reči, ale aj hieroglyfom, «miera» prostredníctvom «iе» je slovo s rovnakým koreňom ako umieranie, hanebnosť, darebáctvo, darebák. Тá «miera», о ktorej hovoríme v texte, sa gramotne píše s « h » (jat): mhra/. Spraviac toto upresnenie, jednako len zostaneme v súčasnej fonetickej grafike, ktorá je zostrojená nie podľa významu, ale podľa fonetiky (zvučania). (Je zaujímavé, že v ruskom jazyku, aj terajšej azbuke sa „h“ nezachovalo, a v slovenčine a čestine áno)*

5 Poučky, hlavné myšlienky, situácie, stav, z ktorých sa vychádza – pozn. prekl.

6 Ruský výraz „совет“, „sovet - soviet“, sa po slovensky preloží ako rada, radiť sa, poradiť, poradný zbor občanov (sobor -> vrch Zobor nad Nitrou -> miesto konania poradných zborov slovienských predkov). Tento výraz sa žiaľ v jeho zdeformovanej, často až pejoratívnej, systematicky kompromitovanej forme používa neprekladaný do európskych jazykov v jeho pôvodných fonémach (hláskovej kombinácii). Podobne, ako arabský termín pre náš pojem „Boh“, zostal vo forme „Allah“. Cieľavedome sa tak politicky v podobných prípadoch potichu vytvára programovaná ilúzia dvojznačnosti základných obrazov jazyka opracovávanej kultúry. Zachovávanie a vytváranie konfliktného potenciálu (nem. „Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen“), známeho starého koloniálno-otrokárskeho projektu ilúzie DEI (Divide et impera! - Rozdeľuj a panuj!) Ľudovo: „Zámena pojmov a dojmov“.. na znásilňovanie podvedomia cieľovej skupiny, na ich pojenie (lžou) a následné dojenie..., strihanie a rezanie. Rozdelenie sveta obrazov u obetí kultologickej agresie. Ich oddelenie od reality, do sveta (a)sociálnoinžiniersky riadených ilúzií, pomocou podpory vybraných anomálií v jazyku (komunikačnom prostriedku). Ang. „Intercultural bugs, back doors, mines, viruses, etc..“ – dopl. prekl.

7 Spoločenská alebo z latinčiny „sociálna“ bezpečnosť, resp. BezPečnosť spoloČnosti. BezPečnosť -> BezPatch-nosť - jedna z interpretácií prejavujúcej sa matrice je viazaná aj na dnes zatiaľ dominujúcu anglickú IT terminológiu a výraz „patch“ (slovensky „záplata“). T.j., operačný systém (OS = operating system) s podstatnými dierami, ktoré treba neustále plátať. Ako síce spoločnú, no veľmi deravú, zle postavenú loď-pascu (ang. „trap“). V tomto zmysle môže teda bezPatch-ný znamenať aj systém samoriadenia spoločnosti bez nutnosti neustáleho „plátania“. Teda bezpečný systém je systém vo svojom rozvoji doStatočne stabilný, udržateľný v zmysle predikcie - predpovedateľnosti jeho vývoja a rozvoja. – dopl. prekl.

8 V reálnej politike (v živote) je to, čo sa javí byť chybou pre jedného, vždy cieľom pre druhého (oponenta jeho). Známy pruský vojenský teoretik a praktický stratég Karl von Klausewitz: „Vojna je vždy len pokračovaním politiky inými prostriedkami.“ Či taktiež známy citát gravírovaný od stredoveku na delá: „Posledný argument kráľov“. T.j., keď prastaré studeno-vojenské (inFormačné) metódy zlyhajú, prichádzajú po výmene zlyhaných „mannažerov“ a „marketKingov“, do akcie generáli.. Preto sú „akvizičné investície“ do informačno-vojenských operácii (umenia, médií, sylabov, kreditno-finančného sektoru atď. riadenia mienky obete agresie) neporovnateľne vyššie, ako do „posledných argumentov“, ktorými síce niekoho k niečomu na chvíľu donútiť možno, avšak nikdy nie na dlho, pokiaľ sa myseľ (ang. IT slang: Mind“ctrl“, and its info-submodules) ideí, resp. aDei oviec ovládnuť nezdarilo. A to napriek tomu, že ovce si stále myslia, že investícia do konvenčných, či priamogenocídnych zbraní je vždy vyššia. Realita objektívna je však bez ohľadu na ich osobný názor taká, ako starý raBin na posteli smrteľnej vravel: „Presne opačná, i keď pritom taká istá.“ T.j., zas a znova: „Podstatné je, AKO sa čo interpretuje..., v akom kontexte, v akej koncepcii (z 2 základných), a nie kto ČO na pohľad prvý chápe, koná.“ – dopl. prekl.

9 Dejinný v zmysle DEJiný než historický -> hisTorický –> vychádzajúci z Tóry. – pozn. prekl.

10 Parafráza známeho bonmotu Miloša Zemana (český prezident): „Západ považuje za agresora každého, kto zaútočí skôr, než on.“ – pozn. prekl.

11 Pre davokratické spoločenstvo podvedome silno príťažlivá téma, vyjadrená aj v jednom z inotajov kedysi populárneho českého filmu „Vynález skazy“ od J.Verna (sk: jelša, ger: die Erle, viď. balada Erlkönig od J.W. Goetheho), režírovaný zasa K. Zemanom – pozn. prekl.

12 Plná funkcia riadenia - pozri Prvý zväzok Vody Mŕtvej a v nej obsiahnuté jadro (ang. „kernel“) tohto Otvoreného sociologického operačného systému (OSOS - Open Source Sociological Operating System) novšej generácie. DVTR (Dostatočne všeobecná teória riadenia = Dostatočne UniVersálny model tvorenia-sTrojenia), ktorá je zasa sama osobe postavená práve na spomínanej PFR (Plnej Funkcii Riadenia), ako bazálnom algoRytme identifikácie, vyhodnocovania a spracovávania nových informácii, transformácii, prenosu ich konkrétnych mier, t.j. sTrojenia na princípe sociologickej mechaniky modelu ľudského mozgu, pracujúceho v režime L-P MIM-FIE. Analytický gradient kategorizácie pojmov má teda smerovanie: OSOS VM – DVTR – PFR – MIM/FIE – dopl. prekl.

13 V tomto zmysle má fin-nacista G.Soros objektívnu pravdu pri poukazovaní na nevyhnutnosť „Otvorenej spoločnosti“. On ju však zo svojho zvrhlého pohľadu predefinoval v podstate na jej pravý opak, pri snahe o zavedenie masovo-očkovacej procedúry do kolektívneho podvedomia davu. Cieľ bola, ako obyčajne u podobných osôb, znova v podobnej situácii preventívna diskreditácia v diaľke sa rysujúcej evolučne správnej, dobrej myšlienky objektívneho bezpečnostného procesu, pri snahe o jeho neskoršiu lepšiu kontrolu-riadenie-mannaŽerstvo. T.j. info-war „palebná“, metodologická príprava na rozšírenie hraníc dopustenia VisMaior (manévrovacieho priestoru jelít), pomocou destabilizácie situácie, obmedzením celkovej miery chápania (identifikácie, rozlíšenia a hodnotenia) reality populáciou a pod.. Vytvorenie systému ďalšej riadenej ilúzie pseudootvorenej spoločnosti. Podobne, ako kedysi s komunizmom, islamom, kresťanstvom, judaizmom atď.. – dopl. prekl.

14 Ak nevypovedané dopĺňa, rozširuje povedané, ide o zdravý rozvoj spoloČnosti. Ak nevypovedané, a vykonané protirečí povedanému, ide o lož, ktorá je normou myslenia dnešnej tzv. „civilizácie“ parazitov, keď ide o sociologický operačný systém so zakrytým (utajeným) kódom. Otrokárstvo. A´la Windows vs. Linux (open source = Otvorený systém, spoloČnosť), ako syntetické operačné systémy, projektované na obraz - podľa starodávnych biologických operačných systémov. Ovčania si však stále ešte žiaľ pre nich fatálne myslia, že tomu bolo v dejinách naopak.. – pozn. prekl.

15 Viď . R-DVTR Kap. 13.7 (Obnova riadenia supersystému ako jediného celku) str. 134 – pozn. prekl.

16 V skrytosti (ang. „confidential mode“, „sanitary mode“, resp. „top secret“ a pod). – pozn. prekl.

17 R-DVTR Kap. 7 (Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch — bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr) str. 65 – pozn. prekl.

18 Skutočnej mravnosti, a nie tzv. morálky, kultúry myslenia – pozn. prekl.

19 Vektor jednotlivých cieľov. Hierarchicky, podľa priorít, usporiadaný súbor záMerov, ktorý môže v rámci sociologickej mechaniky preberať aj funkciu jednorozmerného operátora, gradientu. – pozn. prekl.

20 resp. kastových. Hovorí sa: „Kastácia (či už verejná, alebo tichá, ako na Západe), je spoloČnosti kast(r)áciou“, teda konkurenčnou nevýhodou v evolúcii, keďže znemožňuje optimálnejšie využívanie potenciálu „nižších“ spoločenských kást. Riešenie kľúčových celospoločenských problémov je tak v rukách samozvaných j“elít“, ktoré štatisticky pravdepodobnostne predurčene ťažko budú ponúkať dlhodobo pre všetkých najlepšie riešenia. Hlavne pri ich (a)morálnom nastavení, ktoré je okrem miery chápania a disciplíny myslenia, konania kľúčom k získavaniu inFormácií=myšlienok=nápadov Zhora. T.j., tzv. „kráľovských informácií“, týkajúcich sa, definujúcich budúcnosť alebo zánik celej danej spoločnosti, kultúry, civilizácie. Ak sa totiž informácie tohto typu napr. z dôvodu systémovej marginalizácie, deprivácie kasty, kde sa nachádza adresát, opakovane nedostanú k vedeniu spoločnosti, narastá pre odklon od reality optima nevyhnutne jej kolektívna schizofrénia a psychózy, prerastajúce až k jednotlivcom-bunkám spoločnosti. Nielen jednotlivci vo zvýšenej miere tak trpia nehodami a psychosomatickými ochoreniami, ale aj celková spoločnosť postupne (alebo i skokovo) kolabuje z dôvodu narastania supersystémového konfliku do neúnosnej miery. – dopl. prekl.

21 Koncepcia = Operačný Systém spôsobu spracovávania informácií, želaných, projektovaných popisov obrazov budúcnosti. Matrica, MA3X je už samotný objekt týchto obrazov (foriem, mier) a „materiálnym nosičom“ tohto informačného poľa sú emócie davu, ktorý sám funguje ako tlačiareň (printer) daného operačného systému. – pozn. prekl.

22 Hodnotu. Viď. Základy hodnotového manažmentu – pozn. prekl.

23 Skúmanie následnosti, váhy a vzájomnej previazanosti dejov. DEJEpíš (Jedna z podstatnejších interpretácií pojmu, chápania termínu DEJEpis): skúmam tendenciu vývoja z minulosti (bodu A) do budúcnosti (bodu B), pričom smerovanie procesu mením v prítomnosti. Tak žijem nie tu a teraz, ale STÁLE. – pozn. prekl.

24 u nás bývalej KSČ a terajších strán, ak tie terajšie vôbec nejakú koncepciu majú... – pozn. prekl.

25 Po roku 1991, odkedy v Rusku (v niektorých krajinách býv. Východného bloku od r. 1989, a v Poľsku ešte predtým (Solidarita))* existuje množstvo strán a politických hnutí, sa všetko, čo je tu uvedené o predchádzajúcich programoch Komunistických strán, ukázalo byť platným aj vo vzťahu k programom všetkých ostatných, akoby alternatívnych strán. Inými slovami, medzi nimi všetkými niet nijakého konceptuálneho rozdielu. Všetky sú stranami, podporujúcimi konceptuálne neurčité riadenie s cieľom naďalej zachovať podstatu davo-“elitarizmu“ zmenou jeho foriem. (Poznámka redakcie z roku 2004)

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA svazek 2, kapitola 1

dotaz

Radka | 28.03.2017

Jak to vypadá s překladem této knihy? Bude přeložena? Přečetla jsem zatím co je přeloženo a je to opravdu moc zajímavé. Skoro zajímavější než Mrtvá voda I. Bude pokračování?

Re: dotaz

udo | 14.05.2017

Robí sa znova aj na tom.
Prerábalo, aktualizovalo sa DVTR
+ Základy sociológie 1,2,3,4 a ďalšie veci

Sme preťažení.
Kiež by sa ďalší,
so základmi oboznámení,
k prekladu pridali..

..kontakt: hox55@seznam.cz

odkaz na originál

KT | 09.10.2015

Pěkně prosím - bylo by možné získat MV v originále, v ruštině. Nedaří se mi ho nikde na netu najít.
Předem děkuji

Re: odkaz na originál

Hox | 09.10.2015

http://uloz.to/xZoSoRpE/mrtva-voda-rj-zip

nerozumiem

popolvár | 07.10.2015

nejak mi uniká zmysel tej jelse v zátvorke v poznámke 17 pod ciarou

Re: nerozumiem

udo | 07.10.2015

Ide o upozornenie na mechaniku možného prepájania matríc rovnakej témy v príbuzných kultúrach.
Verne je po fr. "jelša"
Po ger. "Erle"
V eng. "Earl" gróf, duch, skôr,
Prečítajte si báseň Erlkoenig..Erlenkoenig od J.W. von Goetheho
Umierajúci syn jazdca..
Jelśa rastie vo vode, pôde presiaknutej vodou

Nemusí to samozrejme celé aź tak úplne presne byť v skutoćnosti,
vyvinúť sa v prípade budúCnosti,
no ide o vsunuté cvičenie ućenia hľadania súvislostí,
pri osvojení dostatoćnej poćiatoćnej faktologickej databázy.
..hrana, zmývaný a identifikovaný breh skazy,
..alebo 13.komnaty cezHraničných, transformačných prechodov, znalostí ..
Prax metodológie práce s faktami, faktormi
atď..

To som o.i. chcel naznačiť

Re: Re: nerozumiem

Verne | 08.10.2015

slov. Žil Verne

Re: Re: Re: rozumiem

udo | 09.10.2015

:)

Re: Re: nerozumiem

popolvár | 08.10.2015

vdaka... Aj tým smerom sa uberali moje myslienky, ale nejak som zblbol a namiesto vo francúzstine v anglictine som hladal preklad slova Verne... Jasné, ze to potom nepasovalo...

preklep

Vasiľ | 04.10.2015

"Všetky sú stranami podporujúcimi konceptuálne neurčitého riadenia s cieľom" v poznámke 26

oprava - poznámka 32 | 04.10.2015

Re: pozn. 32 "konceptuálne neurčité riadenie"

udo | 07.10.2015

Áno, pravda, dik za upozornenie.

Má tam byť:
Po roku 1989, od kedy na Slovensku a v Čechách (i v Polsku, Maďarsku, Rusku,..) existuje množstvo strán a politických hnutí, sa všetko, čo je tu uvedené o predchádzajúcich programoch strany Komunistickej, ukázalo byť platným aj vo vzťahu k programom všetkých ostatných, akoby alternatívnych strán. Inak povedané, medzi nimi všetkými niet nijakého rozdielu, čo sa týka ich základnej koncepcie. Všetky sú stranami podporujúcimi konceptuálne neurčité riadenie s cieľom zachovania podstaty davo-“elitarizmu“ v priebehu zmeny jeho foriem. (Poznámka redakcie z roku 2004)

Oprav to prosím ťa Hox, keď sa k tomu najbližšie dostaneš.
Kto tam objavíte prípadné ďalśie preklepy, dajte prosím obratom vedieť.
Ďakujem
u.

Re: Re: pozn. 32 "konceptuálne neurčité riadenie"

popolvár | 07.10.2015

dnes som vám preposlal ucesanú verziu - je to tam opravené.
myslím, ze z tejto kapitoly je dostatocne jasné, ze KSB je koncepcia spolocenskej a nie sociálnej bezpecnosti.

Re: Re: Re: pozn. 32 "konceptuálne neurčité riadenie"

udo | 07.10.2015

Jasne, dik..
Ale keď už, tak skôr spoločnej,
alebo Koncepcia bezpečnosti spoločnosti..čo ale znie dosť čudne.
Navyše tá skratka KBS..ak chápete..na Slovensku mám v tomto smere isté obavy :)

Termín "Spoloćná bezpečnosť" je asociatívne okamžite jasná.

Spoločenská bezpečnosť je deformované, obrátené vyjadrenie.
Bezpečnosť spoloČnosti má asociatívne 2.zmyslovú úroveň.
podobne, ako Voda Mŕtva.
Ísť znova do tejto "komplikácie"?

Ja by som zatiaľ nechal "spoločná"
a moźno i Koncepciu obmedzil zatiaľ na VODA?
Koncepcia Spoloćnej Bezpećnosti VODA
KSBV?

Přidat nový příspěvek