VODA MŔTVA, kapitola 8: ČО SA STALO JASNÝM NESKÔR (6)

VODA MŔTVA, kapitola 8: ČО SA STALO JASNÝM NESKÔR (6)

21.10.2015

předchozí část

 

...Preto, hoci žena – vyfintená fešanda (a o to viac pod rúškom sofistikovanej j„elitárnej“ kultúry) samozrejme nie je tak očividné zvieratko, ako otvorene chlípna neotesaná prostitútka, je aj tak pri určitom pohľade odlišnosť medzi nimi iba v kult(ur)ologickom „predĺžení“ jedných a tých istých sexuálnych inštinktov, neovládaných chápavou vôľou1.

 

V súlade s tým, ak je muž cez sexuálne inštinkty podriadený žene so zvieracím sTrojom psychiky, v správaní ktorej prevládajú živočíšne inštinkty a ich tzv. kultúrne rozšírenia, zaobalenia (napr. typu ženskej módy), tak je jeho správanie sa tiež veľmi ďaleko od ľudského.2 Tak pod útlakom zvieracích ženských inštinktov žije po stáročia celá biblická civilizácia – Západ: Európa, obe Ameriky, Austrália, a v mnohom i Rusko.3

 

Konkurencia a boj za najlepšie teritórium sú v živočíšnej ríši naprogramované v zodpovedajúcich inštinktoch, čo má v spoločnosti taktiež svoje kultúrne pokračovanie a vyzerá ako konkurencia v ovládnutí majetku, zabezpečení obydlia, demonštrácii svojho vysokého „životného“ štandardu okoliu, atď. Ak to ale zhrnieme na spoločného menovateľa, ide v podstate o konkurenciu v konzumnom štandarde. T.j., kto viac „prežerie“, kto je schopný a môže viac na úkor druhých „bez rozumu konzumovať“.

 

Vlastnými rukami vystavané obydlie je analógiou obývaného teritória v prírode, miestom prebývania matky a dorastajúcich pokolení. Tak sa starostlivosť o domácnosť ocitla vo vedení ženy. (ne)Úmerne tomu je i honba bezuzdného m´amonárstva, v ktorom po stáročia dominuje Západná civilizácia4, kultúrnym pokračovaním taktiež prevažne ženských inštinktov (Vi´d zameranie reklám prevažne na emócie žien a detí). Prevaha nad príbuznými, známymi a priateľmi v zariadení a urbanistike obydlia oveľa viac zaujíma ženy ako mužov a oveľa viac je to nimi oceňované. Nie mužmi. Štatisticky prevládajúca orientácia žien na pásmo „Súčasnosť“ na obr. 7. získava v tomto prípade konkrétne vyjadrenie: «Oni majú a my nie... Chcem teraz, ihneď... Ty nemôžeš zabezpečiť rodinu všetkým nevyhnutným, aby sa nám nežilo horšie, ako žijú druhí ľudia5... »

 

Ak je teda činnosť muža nasmerovaná na podporovanie (riadenie) dlhodobých procesov, tak je „okamžitý“ inštinktívne podmienený ženský despotizmus zameraný na činnosť typu „hneď tu a teraz“ neprípustnou degradáciou vlastneného6 muža, ktorého žena ovláda alebo má ambície ovládať ako svoj majetok. Taktiež ide ale aj o degradáciu jej samotnej, ako aj jej (taktiež „ňou vlastnenej“) rodiny niečím, čo si ona želá „hneď tu a teraz“, nestarajúc sa o budúCnosť blaha pre všetkých. T.j., dlhodobého blaha celej spoloČnosti, vrátane jej samej i rodiny celkovo. Ľudovo povedané: „Kope deťom hrob“

 

V masovej štatistike sa takýto druh inštinktívne podmieneného krátkozrakého ženského diktátu vo vzťahu k mužom, zabezpečujúcich život rodiny (ale zároveň aj nevoľníkov sexuálnych inštinktov, podriaďujúcich ich žene), prejavuje v bezohľadnom bezstarostnom ohlodávaní ŽIVEJ PLANÉTY počas celých stáročí. To je pre biosféru tým neprijateľnejšie, čim vyšším množstvom elektrickej energie disponuje civilizácia nositeľov zvieracieho sTroja psychiky. Dôsledkom toho je globálna biosféricko-ekologická kríza zrodená západnou regionálnou civilizáciou skrytého matriarchátu, ohlodavajúceho celú planétu V HONBE PO BEZUZDNOM KONZUME. Tento globálny Konzumistan vychádza z aktuálneho agresívneho želania jedných samíc, predbehnúť v konzume samice iné, pričom sa to celé deje prostredníctvom práce nevoľníckych samcov, ovládaných samicami cez inštinkty.

 

Podriadenosť správania sa hlavne žien zvieracím inštinktom konkurencie o lepšie miesto v prostredí prežívania (bývania), nepozná ani blahodárnosti, ani miery sebaohraničenia: «Vráť sa môj a pokloň rybke. Nechcem ja byť kráľovnou voľnou, chcem byť vladárkou mora, aby som v oceáne žila, a aby mi Zlatá rybka slúžila, i moje želania plnila» (z ľudovej rozprávky o Zlatej rybke).

 

V dnešnej dobe zmena etalónových frekvencií biologického a sociálneho času už prebehla. Počas aktívneho života jedného pokolenia sa tak neraz obnovuje niekoľko generácii technológii a techniky nie v jednom, ale v mnohých odvetviach technosféry, meniac ako profesionálnu činnosť ľudí, tak aj ich rodinný život. Drvivá väčšina populácie žije zatiaľ však žiaľ po starom s neľudskými sTrojmi (proFilmi) psychiky, orientujúc svoje správanie (premyslene alebo bezmyšlienkovite) na ciele sústredené (konCentrované) v obr. 7 do pásma „Súčasnosť“. Pretože ale život väčšiny populácie prebieha v prostredí technológiami určovanej spoločnosti7 (a nie v lese), tak sa takmer všetci stretávajú v živote s tým, že doteraz osvojené návyky a vedomosti, postupne alebo náhle devalvujú (strácajú na hodnote). Následkom toho strácajú objektívnu realitu nereflektujúci jedinci svoj minulý sociálny status, zatiaľ čo monopolne vysokú cenu za svoju prácu umožňuje situácia poberať reprezentantom iných vedomostí a návykov, ktorými „páni starší“ nedisponujú8. Aj nositelia nových vedomostí a návykov, ktorí náhle vstúpili prostredníctvom ich osvojenia do túžobných životných štandardov (spotrebiteľských i sociálnych výšok), však taktiež zrazu zisťujú, že i ich profesionalizmus rýchlo stráca na význame z dôvodu rovnakého technicko-technologického pokroku.9

 

Tak sa vyjasňuje, že na podporu svojho sociálneho statusu je nevyhnutné u všetkých (až na zriedkavé výnimky) neustále obnovovať svoj profesionalizmus.

To sa náhle prejavilo i vo Východnej Európe, na prvý pohľad ako dôsledok štátno-politických udalostí v poslednom desaťročí. Rovnaký stav je však aj v stabilných (podľa východoeurópskych predstáv) spoločnostiach Západu, ktoré posledných 100 – 200 rokov žijú bez zmeny spoločensko-ekonomického zriadenia, a preto sa javia na východe vychovaným reformátorom ako ideál10, ktorý by mal byť zavedený do života aj u nich doma..

 

Z dôvodu takejto idealizácie navonok stabilne vyzerajúceho Západu, sa dnes reformátori snažia realizovať to, čo sa malo zaviesť do života ešte počas stavovských povstaní a najneskôr v rokoch meruôsmych.. V súčasnosti je potrebné zavádzať do života niečo úplne iné, ale pre j„elitárnych“ reformátorom (obete „kódujúcej pedagogiky“11), je takmer nemožné domyslieť si to samostatne, či prijať od tretej strany. Je to pre nich nepredstaviteľné z dôvodu nelegitímnosti takýchto znalostí pre dominujúci systém viditeľných a tajných zasvätení a jeho „kódujúcej pedagogiky“, programujúcej psychiku ľudí, akoby i oni sami boli mašinami (pécéčkami).

 

Možnosti psychiky a organizmu človeka pri spracovávaní inFormácií sú podmienené nielen geneticky, ale aj výchovou osobnej kultúry vnímania sveta a myslenia u každého, čo je v rozpore s „kódujúcou pedagogikou“. A preto sú možnosti ohraničené ako geneticky, tak aj dosiahnutou úrovňou rozvoja osobnej duchovnej kultúry v hraniciach tejto geneticky určenej (definovanej) časti potenciálu rozvoja. Z dôvodu takejto ohraničenosti, omieľajúc inFormáciu v tempe jej pribúdania pod tlakom „vánku času“12, sa možno dostať iba pod „stres“. Ten následne13 nevyhnutne plodí rôzne druhy chorôb a nehôd, ktoré je zasa možné práve preto vyliečiť iba jediným spôsobom: zlikvidovať inFormačnú príčinu tohto „stresu“.14 To je ale žiaľ zatiaľ mimo síl všetkých odvetví medicíny vyvinutej na Západe a taktiež nad sily západnej sociológie a politického zriadenia.15 T.j., neinžinierski mechanici-medici na prvý pohľad i vyliečia symptóm, pridajú závažie na ventil tlakového hrnca, alebo lepiacu pásku na ďalšiu trhlinu.. Ako sa však na dedine vraví: „V konečnom dôsledku ale, tak stále viac prihrievaný hrnček tlakový, buď inde a viac pukne, alebo úplne buchne..a vyhorí“

 

To znamená, že účasť na pretekoch o udržanie a zvýšenie svojho sociálneho statusu16 v technokratickej spoločnosti (podobnej Západu), je priama cesta k mučivej samovražde chorobami vyvolanými neschopnosťou spracovať celú inFormáciu, nevyhnutnú pre udržanie a rast kvalifikácie a ňou podmieneného príjmu, určujúceho vysnívaný konzumný „životný štandard“.

 

Okrem toho, takéto druhy „stresov“ honby po konzume zasahujú predovšetkým skupinu obyvateľov v reprodukčnom veku, čo ovplyvňuje aj ich kľúčovú funkciu v rámci obnovy nových generácii spoločnosti. Úmerne je štatisticky predurčené, že tí, ktorí sa vedome alebo bezmyšlienkovite účastnia pretekov v spotrebe (konzume) na osnove neustáleho obnovovania kvalifikácie, proste budú niekoho alebo niekedy vychovávať v kultúrnej tradícii, ktorej sú sami jej nositeľmi. Alebo prosto nebudú mať KOMU v rámci rodinnej tradície odovzdať im vlastné životné orientácie a návyky ich realizácie.

 

A ak aj budú mať deti, tak takým deťom pri ich živote v rodine obetí neustáleho „stresového“ stavu bude odovzdaná celá problematika dospelých. Alebo sa potom samé deti začnú samostatne zaoberať výchovou inej morálky v sebe, inej životnej orientácie, inej sebadisciplíny a inému štýlu života, s prihliadnutím na smutnú skúsenosť staršej generácie, na osnove jej preozmyslenia17. Len v tom prípade sa všetky narodené deti môžu v nových pokoleniach vyhnúť reprodukcii bezmyšlienkovitého nasledovania osudu svojich predkov a tých nepríjemností, s ktorými sa stretávajú ich rodičia. Navyše zaťažené aj ich vlastnými chybami. Viď princíp tzv. „dedičného hriechu“, keď sa zámerne systematicky dlhodobo vytvárajú v niektorých tzv. „náboženstvách“ stereotypy, konvecie myslenia, eliminujúce schopnosť prehodnotenia, ošetriac ho navyše nejakým mystifikačným rituálom (akože krst apod.), čím paralyzujú schopnosť obete, asociatívnym režimom programovaného otroka-biorobota, vymaniť sa z tejto psyopasce. Následne stačí už iba zopár ďalších podprahových blokov („nejedz zo stromu poznania“, „trojica“, strojenie=tvorenie je nepochopiteľné, svet je možné postaviť na utrpení nespravodlivo odsúdeného, atď..) na to, aby sa pri prevládajúcom psychologickom profile v populácii našlo iba štatisticky prijateľné minimum-odchýlka jedincov, schopných fundamentálneho prehodnocovania nastavení spoločnosti (prepočítavania). Tých následne ošetrím-separujem, alebo priamo zlikvidujem. Rovnaká (a)sociologická mechanika, dlhodobo preverená spomínanými tzv. „náboŽenskými“ kultami, sa využiva dnes v tzv. médeálnom marketingu a pri zákazkovom formovaní tzv. korporátnej kultúry ad hoc, realizovanom tímami najatých (a)sociálnych technických psychológov-špecialistov, zameraných na parametrizáciu, na riadenie kolektívneho podvedomia s dostatočnou presnosťou a prijateľnými dlhodobými štatistickými odchýlkami. Vytvárajú tak v podstate na zakázku, na objednávku sociologické operačné systémy s firewallom, antivírusmi a docking modulmi (V-V=vstupno-výstupné zariadenia, jedinci, rituály, formy prejavu), apod., ktorým predchádzajú kulturologické analýzy cieľovej skupiny, obsiahle historicko-ekonomické anamnézy, atď..

 

-pokračování-

 

1 Ako sa vraví: “Je vôľa – je Človek. Niet vôle, niet Človeka.” T.j., ak niekto pochopí všetko uvedené tak, že nevinní mužíci trpia od tajnej moci zlých žien, tak v skutočnosti nepochopil vôbec nič. Predstavitelia oboch pohlaví v ich bezmyšlienkovitej podriadenosti vlastného správania sa zvieracím inštinktom sú defektní a vo svojej podstate predstavujú “neľudí”.

Ak sa niekto, oboznámiac sa s vyššie uvedenými pohľadmi na vytvorený inštitút módy rozhodne, že našim ideálom bude odieť všetkých do nejakej šedej uniformy, napr. do prešívaku a teplákov, tak tiež nič nepochopil. Estetika oblečenia, vonkajší výzor a správanie sa človeka je jedno a pornopôsobenie módy je niečo celkom iné.

2 Najmä v kultúre dnešnej spoločnosti sú prítomné predĺženia nielen ženských inštinktov pritiahnutia partnera, ale aj predĺženia inštinktov samcov. Tak v prostredí stáda paviánov sa hierarchia ich “osobností” vytvára na báze toho, kto komu beztresne ukazuje penis. V súlade s tým sú bezmyšlienkovité obvyklé slovenské i české sprosté nádavky, v minulosti atribút prevážne mužskej subkultúry: “Ja ťa ...” ; “A teraz ťa ...” ; “Ja som na vás všetkých ... ” (“Ja na vás všetkých ...”) – je predĺženie stádno-opičieho, živočíšno-inštinktívneho v kultúre spoločnosti tých, komu bolo Zhora dané byť Ľuďmi – námestníkmi Boha na Zemi. Opiciam netreba byť ľuďmi; nám však áno – v tom je rozdiel.

A Človeku Rozumnému sa netreba ponižovať organizáciou svojej psychiky na úrovni organizácie psychiky opíc. Primerane tomu sú írečité nadávky vonkajším viditeľným vyjadrením psychiky, vlastným “nedoľudkom (neľuďom)”.

Ak si ale niekto zachce zacvičiť si v súvislosti s uvedeným v rasizme vo vzťahu napr. K Slovákom, Čechom, Maďarom, či Poliakom, tak by mal vedieť, že špecifické stredoeurópske nadávky nie sú v rámci kultúry zvieracích inštinktov “predĺžením” jediným. Súťaženie medzi sebou pred ženami v rôznych druhoch predností (fyzická sila, tučná peňaženka, “blysnúť sa umom”), sa často vyskytuje vo všetkých kultúrach mužských záujmov, čo je taktiež podmienené sexuálnymi inštinktmi a poMocou nich psychologickou závislosťou od ženského odobrenia (schválenia). V minulosti sa to v civilizovanej Európe vyjadrovalo v rytierských turnajoch, a potom v športových zápasoch, ktoré do konca 19. stor. boli prevážne s mužským obsadením. Masový šport oboch pohlaví ako jedna z foriem zdravého spôsobu života, je už výdobytkom 20. storočia. Ducha s telom kaličiaci tzv. “vrcholový” (profesionálny) šport, je však už záležitosť zasa iná..taktiež ni(e)kým v opak dobra prevrátená..Viď už na starých papyroch zaznamenané sťažnosti antických autorov, na vtedajšie znetvorovanie princípu kalokagathie pri stále masovejších a biznisovejších Olympijských hrách.

3 Regióny koránickej a védickej kultúry majú svoju jedinečnosť (svojskosť), ktorú na tomto mieste diskutovať nebudeme. Záujemcovia sa môžu obrátiť k skôr spomínanej práci „Od človeku podobných, k ľudskosti...“.

4 pretože v nej sa degradatívno-parazitický „rozvoj“ podporuje-urýchľuje-prikuruje úrakovinovým úžerníctvom, predpísaným Bibliou výstavnej „vodcovskej“ rasisticke židovskej internacistickej „elite“ (Deut 23:19 – 20, 28:12, Iz 60:10 — 12). Rozosiatie židov nie je žalostným následkom „antisemitizmu“ starých Rimanov, ale spôsob dobývania a riadenia sveta majiteľmi biblického projektu. Viď tzv. „židovské vojny“ (66 – 135 A.D. Fláviovci Vespasián a Titus, až po Traiána a Hadriána) a systematické rozosievanie a „exkluzívne“ prepúšťanie židovských otrokov v určených pohraničných pásmach najmä v Európe..

5 Otázka ohľadom toho, či majú objekty napodobňovania zvierací alebo ľudský sTroj psychiky, v tomto prípade však žiaľ zvyčajne nevzniká.

6 Taká forma ambicióznej zámeny je presnejšia, ako „jej“, hoci sa odsudzuje normami literatúrneho jazyka.

7 Technológie paradoxne namiesto rozvíjania (optimalizácie) prirodzených biosférických procesov dnes chránia jednu súčasť biosféry (človeka), pred ostatnými jej časťami a pomáhajú BEZ dostatočného VYHODNOCOVANIA spätných väzieb zrýchľovaniu parazitovania jedného druhu na ostatných. Namiesto symBiózy. Miesto hľadania ciest symMetrie = harmonického rozvoja uniVersa.

8 Viď napr. reálne vysoký spoločenský i firemný status mladých IT-čkárov.

9 Tu ide ale pravdepodobne tiež aj o ďalší informačný uzol bezpečnostného mechanizmu Vis Maior v rámci nevyhnutného vývoja objektívnych socionaturálnych procesov, smerujúci o.i. k „odstreleniu“ základne informačnej (otrokárskej) pyramídy. Avšak i motivácia k neustálemu učeniu sa, zmene, hľadaniu a nachádzaniu optimálnejších riešení..

10 Väčšine sú známe lamentácie niektorých známych jelít SR a ČR ohľadom “zaostalosti myslenia Slovákov a Čechov” a ich závistlivé porovnávanie s USA, že tie žijú na osnove ústavy, napísanej pri ich založení “otcami štátnosti”, do ktorej za celú minulú dobu zaviedli veľmi nevýznamný počet korekcií. O plakaní nad Rakúskom, Nemeckom, Britániou a “švajčiarskych dôchodkoch” ani nehovoriac.. Viď aj ľudové a zľudovelé vtipy, či humorno-satyrické seriály na túto tému (hlavne vzťah novozbohatlíkov, “čestných” podnikateľov k ich “materskému” západu).

11 Pedagogika, hlušiaca tvorivý sebarozvoj osobnosti a programujúca psychiku ľudí hotovými algoritmami riešení rôznych druhov problémov. Jej otázka znie tichá: „Akože len ubiť, zmeniť v deťoch hlad po vedomostiach na nepoznanie?“ Tak sú už nejaké to storočie normy sylabov formovania postavané. Preto ten „zázrak akože lenivosti a programového „osobného zlyhávania detí“ v škole, keď prakticky najneskôr od 3.ročníka 1. stupňa školu nenávidia pohlavia obe. Kaleidoskop nesúvislostí sa totiž zdravému ich rozumu sedliackemu jednoducho hnusiť musí. Ostatne podobne, ako pri priemyselnej (r)evolúcii, keď ľudia stratili strach od cirkví , načo im tí istí m´amoníci, marxizmus predložili, sťa druhú stranu nezmenených mincí. Opakom je pedagogika metodologická.

12 najmä, ak sa to robí na osnove kultúry šablonovitého, neprirodzeného, tvorivosť vylučujúceho myslenia, plodeného „kódujúcou pedagogikou“

13 Narastajúcou mierou vnútornej konfliktnosti (bezMieria) rastie tzv. „emočný diskomfort“ vedúci k nepozornostiam, neschopnosti sústrediť sa, rozlíšiť objektívne podstatné od menej podstatného a tým dlhodobo i k tzv. psychosomatickým ochoreniam. Pritom majú z tohto pohľadu všetky ochorenia bez výnimky psychosomatický pôvod. Včítane úrazov (z nepozornosti, podvedomého odmietania pomoci-ochrany Otca). I genetické sú o.i. vyjadrením „predchádzajúcich“ konfliktov patofyziológie daného systému – od kultúry až po rodinu

14 V rámci MIM-FIE modelovania supersystémov.

15 Okrem toho ide v tomto zmysle v podstate o príčinu nevyhnutného krachu „kódujúcej pedagogiky“. Po zmene pomeru etalónových frekvencií biologického a sociálneho času je na to, aby prostredníctvom „kódujúcej pedagogiky“ bolo možné udržať profesionálnu úroveň (a zabezpečiť preškolenie pracovne schopného obyvateľstva), nevyhnutné ešte jedno „paralelné“ spoločenstvo učiteľov, ktorí by si sami včas osvojovali nové vedomosti a návyky, a potom by ich vnášali do psychiky druhých v hotovom použiteľnom tvare, ako je to vlastné „kódujúcej pedagogike“. To však vedie k otázke: „Odkiaľ vziať ešte jedno paralelné spoločenstvo včas pripravených učiteľov?“ Odpoveď na ňu v dominujúcej kultúre dnešnej globálnej civilizácie nie je, hoci bola daná skutočne včas prostredníctvom Krista. Nový zákon, dokonca aj po všetkých cenzúrnych odstráneniach zachoval podstatu odpovede: Duch Svätý mentorom je každej pravdy (Lukáš, 11:9,10,13; Ján 16:13). Lk 11,9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lk 11,10 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Lk 11, 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" Jn 16,13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. V tomto zmysle: 1. Boh = Miera (Forma = obraz, usporiadanie, matrica, ma3x Mier), 2. Duch svätý = InFormácia (prenos Miery, Formy), 3. Syn = Matéria (ExIstencia). Princíp strojenia s3ojenia. DVTR je aj preto projektovaná zo začiatku ako patch-záplata „kódujúcej pedagogiky“ pri jej postupnej transformácii na pedagogiku metodologickú (zmena konTextu bez nutnosti veľkých zásahov do sylabov) a zároveň je sama o sebe plnohodnotným OS – operačným systémom, OS-SOS = Open Source Social Operating System.

16 Čo pre väčšinu v spoločnosti bezohľadného konzumu znamená predovšetkým udržanie a zlepšenie ich spotrebiteľského statusu.

17 Prehodnotenia, zmeny smerovania. Ako autopilot, navigátor, keď prepočítava (realgoritmizuje) lepšiu variantu cesty pri zlom odbočení. Preto je tento realgorytmizátor (vedomie) tak silne A. morálne, B. mierou chápania a C. disciplínou myslenia, konania podmienený. I staré čínske príslovie hovorí: „Ak sa nedotkneš kormidla, hrozí, že pripláveš presne tam, kam smeruješ.“ Viď aj objektívne príčiny tzv. medzigeneračných konfliktov a dnešný fenomén tzv. „Kopania hrobov potomkom“, T.j., nezáujem starších generácii o príčiny a tendencie vývoja objektívnej reality, podpisovanie úverov a „spoliehanie sa na dôchodok“. Na strane druhej zasa odmietanie generácie mladšej, prispievať na onen dôchodok „lenivým zradcom“. I tretí s smeje..

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA, kapitola 8: ČО SA STALO JASNÝM NESKÔR (6)

Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Dušan | 23.10.2015

Píšem tým ktorí nepochopili písaný text a hlavne nečítali základ akým je "Ako sa stať Človekom".

V tomto texte sa píše hlavne o rozmnožovacích inštinktoch ľudského druhu a jeho zneužívanie

Z textu "Ako sa stať Človekom" vyberám
"potenciál typu ČLOVEK , ktorý má 5 základných zložiek:
1. Inštinkty – Zvieracia psychika
2. Zvyky (kultúrne stereotypy) – Biorobot = Zombiautomat
3. Intelekt – Zlo-dej = Démon? (z gr. „de-ámoné“)
4. Intuícia – vnímanie miery, harmónie
5. Svedomie – spoločné vedomie, psychika"

Rozmnožovací inštinkt je len jednou zložiek človeka. Keď sa necháme viesť len inštinktami budeme len zvieraťom. Keď sa budeme viesť len kultúrou (hovorím aj o deformovanej kultúre napríklad potláčanie ženy a jej schopností) hovoríme o biorobotovy. Tu vidím problém v našej súčasnej spoločnosti.

Celím Čelovekom budeme keď nájdeme MIERU medzi jednotlivými zložkami našeho ja (áno aj našou zvieracou časťou)

To že niekto zneužíva naše inštinkty a implantované zvyky je na týchto stránkach aj v prácach autorského kolektívu mnoho.

A potom platí "Kde nemôže čert vstúpiť, pošle ženu (vycvičnú "spravnym" spôsobom). Tento primer nevznikol len tak. Odporúčam pozrite si to krstenie Kyjevskej rusy a aká socialna technológia bola vtedy použitá.

Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Dušan | 23.10.2015

Ešte niečo. Odporúčam pozrieť túto fotku ktorá povie všetko o tandemovom "riadení" medzi mužom a ženou.

http://files.leva-net.webnode.cz/system_preview_detail_200001783-b1f4ab2eda/tandem.jpg

Re: Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Brano | 24.10.2015

http://pastebin.com/cTwGgRkB

Re: Re: Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Soraja | 25.10.2015

Namísto trvalého nekulturního neodůvodněného exhibování zde na soukromých stránkách s vysokou návštěvností ( a velkou tolerancí či trpělivostí administrátora a ostatních) doporučuji založit vlastní stránky jako "oponenturu DVTR - KOB" a tam vtělovat své neutuchající nepotlačitelné extravaganční e...

Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

XXX | 24.10.2015

Děkuji Dušanovi za vysvětlení. To vrhá na text poněkud jiné světlo.

Re: Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

suno | 25.10.2015

Ne, nevrhá. Text zůstává textem. To jen tonoucí se opožděne stébla chytá,

Re: Re: Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Hox | 25.10.2015

Každý vidí v textu to, co chce.

Re: Re: Re: Re: Aby som vyvrátil potencialne nedorozumenia

Brano | 25.10.2015

http://pastebin.com/jV6uZa1Q

Toto ne.

Ola | 23.10.2015

Tohle jsou teze islamu, stejně jako všech ortodoxních náboženství světa, ženy se bojících a ženu nenávidějících..

Re: Toto ne.

suno | 23.10.2015

Obrázek o úrovni sovětsko/ruských autorů i otrockého překladu.
Ne omylem byla Mrtvá voda vtěsnávána mezi nežádoucí literaturu.

Re: Re: Toto ne.

Hox | 24.10.2015

Pro zhodnocení úrovně překladu byste musel znát originál, kromě toho, neexistuje v RF žádný "seznam nežádoucí literatury". Vy byste také nejraději všechno zakazoval?

Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 26.10.2015

Když se nelíbí mírnějí termín nežádoucí, kterého jsem použil, tak tedy plnou parou extremistické a v Rusku zakázané šířit, což s mou osobou nijak nesouvisí a dotaz, který kladete, je manipulativní.

Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 26.10.2015

Manipulativní je vaše tvrzení o extremismu a zakázanosti, navíc není v souladu s realitou. Malá vsuvka, o co se ve skutečnosti jednalo:
1. Ruský soud si nechal vypracovat znalecký posudek na knihu "Koncepce společenské bezpečnosti - Mrtvá Voda" (zkratka KOB). Závěr znaleckého posudku - materiál neobsahuje žádný extremismus.
2. O několik let později Putin schvaluje 20.11.2013 "Koncepci společenské bezpečnosti v Ruské federaci", zkratka KOB.
3. Zhruba o den později se ukazuje, že někdo umístil na federální spisek extremistických materiálů knihu "Mrtvá voda". Ukázalo se, že soud se dopustil řady procesních chyb, porušení zákonů, kniha s takovým názvem neexistuje, takže soud hodnotil knihu, která nebyla nikdy pod daným názve vydána, nikdo ji u soudu ani neotevřel atd., jsou podány žaloby na dané rozhodnutí i na soudkyni, která "rozhodla".
4. existence spisku extremistické literatury v RF, na které soudy umístili za pár let více knih, než církev za 400 let, je sama o sobě nejhrubším extremismem a projevem fašismu.

Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 26.10.2015

Manipulujete, manipulujete.
Dne 20.11.2013 byla Putinem schválena Концепция общественной безопасности в Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/events/president/news ,
která není koncepcí vycházející z dílny Petrova a spol.-Mrtvá voda/KOB. Uvádíte čtenáře v omyl.
Pište dál co chcete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 26.10.2015

pokud neumíte číst, zopakuji:

O několik let později Putin schvaluje 20.11.2013
"Koncepci společenské bezpečnosti v Ruské federaci"

vy píšete:
Dne 20.11.2013 byla Putinem schválena Концепция общественной безопасности в Российской Федерации

tj:
Koncepce společenské bezpečnosti v Ruské federaci
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации

srovnání zvládnete určitě sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 26.10.2015

Vám není pomoci.
Putinova koncepce nepřevzala nic z koncepce,
kterou zde se svým týmem nadšenců čtenářům přibližujete.
Stejný název, dva různé obsahy, jak jednoduché.
Naopak v r.1995 se Petrovova koncepce - zde zveřejněná -
do dumy na patřičnou úroveň prokazatelě dostala, Jelcin však na výzvu dumy k realizaci následného kroku, nereagoval.
Rozumět textům, držet se faktů a nezavádět.........

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 26.10.2015

Neexistuje nic jako Petrovova koncepce, Petrov tehdy byl jen zvolen pro prezentaci při slyšeních, neměl žádnou svou koncepci odlišnou od KOB.
Poté, co si určité skupiny KOBy nevšímaly cca 18 let od roku 95, byl najednou, několik hodin poté, co vešel ve známost Putinův výnos o "Koncepci ... v Ruské federaci", učiněn pokus zanést knihu Mrtvá voda na spisek extremistických materiálů, s vícenásobným porušením zákona ze strany soudu. Co myslíte, náhoda? To, že v Putinově výnosu není žádný obsah, jedná se jen o deklaraci blahých záměrů, ale je zvolen název který každého zavede na 60+ knih KSB, také náhoda? Neuměli si vymyslet lepší název? Víme že Putin prokazatelně KOB zná.

> Rozumět textům, držet se faktů a nezavádět.........
nelze než souhlasit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Brano | 26.10.2015

http://pastebin.com/41PEKT08

Re: Re: Toto ne.

Hox | 24.10.2015

dopřesnění: Mrtvá voda byla v Rusku v roce 95 schválena v režimu parlamenstkých slyšení na úrovni parlamentu (Dumy), tj. zákonodárné moci, a doporučena k dalšímu šíření. Pokud nějaký soud umístí tento materiál na tzv. seznam extremistické literatury, pak se povyšuje nad zákonodárnou moc a jedná se z právního hlediska o státní převrat.

Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 25.10.2015

Na tebe je nejúčinější, po zkušenostech předdiskutujících, vůbec nereagovat.

Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 25.10.2015

Argumenty nějaké jsou? Uvedl jsem fakta.

Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Brano | 25.10.2015

http://pastebin.com/q9TkQVMN

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 26.10.2015

Duma si mohla odhlasovat co chtěla, Jelcin nepustil, přesně tak.
Dodnes je jediným oficiálním kurzem Ruska "forma neoliberalismu".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 26.10.2015

Druhý výrok je lež, co se týká prvního, Jelcin byl představitel výkonné moci, zákonodárná moc stojí výše.

Pro zjednodušení: pokud napříkůlad Parlament České republiky vypracuje a schválí koncepci energetické bezpečnosti a rozvoje do roku 2050, a oblastní soud v horních dolních kotěhůlkách ten materiál označí za extremistický, jedná se státní převrat. Analogicy se situací ohledně Mrtvé vody - soudní moc je podřízená zákonodárné, nikoliv naopak, to by nemělo být tak těžké pochopit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 26.10.2015

Pište si co vám vyhovuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Toto ne.

Hox | 26.10.2015

Čtěte si co vám vyhovuje.

Re: Toto ne.

XXX | 23.10.2015

No tenhle článek je kravina na n-tou. To znamená, že například je ideálem Indie? Zde totiž jako manželky vybírají rodiče už 5 letá děvčátka a každá žena - ať je jí 18 anebo 40 let - je už do smrti na odpis, když jí zemře manžel. Rodiče anebo příbuzní mrtvého manžela jí vezmou děti (které už nikdy neuvidí) a vyženou ji z domu, a ona musí chodit pořád v bílém a když jen někomu přejde přes cestu, tak je to zlé znamení. Tyto ženy neničí své muže konzumem - takovéto uspořádání společnosti by tedy asi mělo být v pořádku podle tohoto dílu Mrtvé vody.

Re: Re: Toto ne.

Dušan | 23.10.2015


- kde je také niečo napísané? Odpoveď je nie.

Mimochodom India je fašistická spoločnosť (prísne kastová spoločnosť) a ty píšeš o nejakých zvykoch cudzej kultúry ako "pozitívnom" príklade o ktorom sa tu nepíše. To je nekvalitná manipulácia z tvojej strany.

Re: Toto ne.

Dušan | 23.10.2015

Klameš (báť sa žien tam nieje nikde napísané!) alebo nechápeš čítanému textu. Teraz neviem čo je horšie.

Ako slovania vždy sme žili v rovnováhe medzi mužskou časťou a ženskou lebo sme žili aj počas zberačského obdobia aj poľnohospodárskeho obdobia čo možno najbližšie k prírode. A nikdy sme neboli OTROKÁRSKA spoločnosť. A to je skutočný základ našej kultúry. Z nej vychádzali, mimo iného, autorský kolektív pri písaní textov.

Re: Re: Toto ne.

Sio | 24.10.2015

No, v tom případě se obávám, že míra, kterou si vybírá článek není správná. Přeceňuje roli žen, co se manipulace s muži týče. Samozřejmě v některých případech to tak může být ale většinou ne, pokud muž není poněkud duševně zaostalý. Tedy jelikož to je menšinová záležitost, myslím, že míra je článkem stanovena neadekvátně.

Re: Re: Re: Toto ne.

suno | 24.10.2015

Nebylo žádnou katastrofou, že tato stať Mrtvé vody byla v "první várce překladů pozapomenuta" Zbytečně vrhá stín na jinak hodnotný materiál. Rozhodnější upozornění hned v úvodu článku ve smyslu příspěvku uda tomu mohlo zabránit. Je právem každého překladatele vyjádřit distanc od diskutabilní části originálu a ne jakoby radost, že něco bylo ještě vyhrabáno a.......

A tady nastává ten okamžik, kdy je potřeba kritizovat

Sio | 23.10.2015

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tahle analýza vztahu muže a ženy, a teď budu velmi eufemistický, neodpovídá realitě.
Ano, ženy mají své prostředky, jak ovládat muže, ale stejně tak to platí opačně. Dělaní z dnešní společnosti matriarchát ve vyloženě chybné vidění reality.
Ano, někdy si ženy vybírají muže. Ano, někdy mají i vrch a ovládají je. Ale platí to i opačně. To odpovídá mým celoživotním zkušenostem a znalostem. A žádný článek plný tvrzení bez důkazů a obsahující jen chabá zdůvodnění to nezmění. K tomu by bylo potřeba mnohem víc a mnohem lepší argumentace. Omlouvám se, odmítám to jako chybný popis reality. Vadí mi na tom, že to navíc dělá špatné jméno DOTU.

druha strana mince

jana 123 | 22.10.2015

autor /evidentne muz/ v znacnej miere obvinuje zeny zivocisneho typu ako negativne ovplyvnuju muzov citujem: ,,pod útlakom zvieracích ženských inštinktov žije po stáročia celá biblická civilizácia ,,
keby bola autorkou zena, mohla by napisat :,, muzi davaju prednost zenam so zvieracim strojom psychiky -vyfintenym fešandam tym, ktore sa vedia ,,predat,, dnes uz neplati ,, sed panenko sed v koute, budes li hodna najdou te,, tie hodné v kute ostavaju na ocot :)
zaujimave ze autor pre muzov pouziva termin sexualne instinkty, ale zena akoby ich nemala, ale ma zvieraci stroj psychiky .
cela biblicka civilizacia je zalozena na diktate muzov - vladcov - ktori pod upevnovanim moci zavadzali krestanstvo - a biblicku religioznu hierarchiu tvorili muzi - evanjelia - hlavy cirkvi - politici to vsetko su prevazne muzi, ktori riadia dnesnu spolocnost a kolko je medzi nimi psychopatov a deviantov, si netrufam povedat - pre istotu niektore choroby vynali zo zoznamu chorob a stanovili ich ako normalnu mensinu.
zeny obvinuje z konzumnosti - akoby za konzum mohli prevazne zeny, lebo k tomu nutia muzov, akosi zabudol na muzke preteky v tom, kto bude mat ,,najkajsiu trofej- zenu,, najvykonnejsie a najvacsie auto, atd., zena mysli na RODINU a DETI - to je pravda a je ochotna pre ne zit a dat im vsetko i na svoj ukor, muzi vsak tieto obetave manzelky bez problemov vymenia za mladsie a pri nich zabudnu aj na svoje deti. Zeny davaju bezpodmienecne, muzi nico za nieco. Zeny sa museli prisposobit, ak chceli prezit v tomto muzskom svete, pracuju ako muzi, su spoluzivitelky, casto samozivitelky, ale bremeno vychovy a starostlivosti o domacnost spociva prevazne na ich pleciach. kym zena nesie spolupatricnost so svojimi detmi a rodinou cely zivot, a cely jej prijem patri rodine, muz sa obmedzi na financnz pridel manzelke ci alimenty pre deti do 18 rokov a vsetky ostatne peniaze su jeho.a pre neho.

Re: druha strana mince

udo | 23.10.2015

Áno, v tejto veci som podobného názoru.
Napriek našim často nemalým opravám textu pôvodného.
A nie len v tejto veci..

Tiež sa mi zdá inFormovanie tohto, pravdepodobne naozaj prevažne mužského kolektívu, o niektorých dejoch, trochu jednostranné.
I keď pri snahe o pozitívnu interpretáciu napísaného,
tam isto je nemálo z pravdy obsiahnutej.

Avšak hneď v prvej vysvetlivke pod textom je myslím aj obsah Vašej výtky dosť jasne naznačený, pričom nejde o naše upresnenie v plnom znení, ale o text pôvodný. Autorský kolektív si teda pri snahe o čo najstručnejšiu analýzu príčin problémov spoloćnosti, uvedomoval hrozbu tendencie zvalovania "viny" na ženy (no aj opačne) a preto tam túto myslím dosť jasnú šípku, smerník vložil. Ak chápete, kam mierim Janka..

Alebo by ste to priamo v texte ešte inak, lepśie upravili?

Ďakujeme za doplnenie.
u.

Re: Re: druha strana mince

Dušan | 23.10.2015

Chápem čo janka chcela napísať, ale asi nechápe svoje postavenie v spoločnosti. Pretože žena si vyberá muža a nie muž ženu.
Takže v skutočnosti toto neplatí "muzi davaju prednost zenam so ............"

Napríklad Veličko to jasne povedal v 13. prednáške o živote

"Žena si vybírá muže
Co probíhá v časovém intervalu předcházejícímu početí do do doby, kdy dítě vstupuje do období znalosti řeči? Dochází k tomu hlavnímu. Zaprvé si máma vybírá toho, kdo se stane jeho otcem. Instinktivně podmíněná psychologie je tedy takového druhu, že rozhodující role, vedoucí a fakticky klíčová role, náleží ženě.
Odpověď muže, která je opravdu pouze odpovědí, i když iluze toho, že iniciativa náleží muži je následkem toho, že je ve stejné algoritmice založena nutnost jakoby překonat odpor samičky předtím, než… Neboť samička vyvolává zájem u mnohých, ale s cílem pokračování rodu a zlepšení genetiky populace musí zvítězit pouze ten lepší, samozřejmě z pohledu samičky."

Takže ak žena podľahne svojim inštinktom a inštinkty nebudú len časťou jej psychiky. Môže sa stať že nevychová správne svoje potomstvo (áno aj chlapcov/mužov). To samozrejme v žiadnom prípade nesníme zodpovednosť muža za svoje potomstvo. Ale muž vzhľadom na svoju biologickú predispozíciu sa spravidla zaoberá priamou výchovou v pozdnejšom veku dieťaťa. S týmto asi nespravíme nič. Len pochopiť musíme že tandem muža a ženy je dôležitý v ľudskej spoločnosti.

"sed panenko sed v koute, budes li hodna najdou te," - toto je chybný kultúrny program. Ak tá panenka ukáže ženskými zbraňami na podľa nej schopného muža tak muž je v tej chvíli v ....... :-) A teraz nehovorím o tom že by mala chodiť holá. Hovorím o úsmeve, hodení vlasmi.... No veľa toho máte v repertoári :-)

Re: Re: Re: druha strana mince

eva | 23.10.2015

V lidské společnosti mají velký význam i babičky, taktéž dědečkové....V mrtvé vodě je jen sexualita, ale lidská společnost je přece o něčem více, než jen časopisy pro pány a pornografie.
Mimochodem kdyby to byla pravda, tak se nemusí ženy nutit do prostituce. A taky by mezi muži nebyl takový odpor proti nejúčinnějšímu programu na potlačování prostituce a to trestání zájemců o placený sex.
Bez poptávky není nabídka. Dnes už se strejda Uzel nehlásí k názorům v 90 letech, kdy mlel kraviny o tom, jak prostitutky sníží počty znásilnění. Opak byl pravdou.
Taktéž i rodičovské povinnosti se po revoluci označily za omezování lidských práv, vedle sousedka se s těmito názory u své dcery seznámila prostřednictvím právníka bývalého zetě a nadšená nebyla. Nepracovat a nemusí se platit alimenty. Dnes je její dcera v Dánsku provdaná a ČR nemusí. Říká, že tam takový botdel není.

Re: Re: Re: Re: druha strana mince

Dušan | 23.10.2015

"V lidské společnosti mají velký význam i babičky, taktéž dědečkové...."
- to máš úplnú pravdu ale tu sa hovorí čisto o rozmnožovacom inštikte pre náš druh (čo je len časťou ľudí) Mimochodom autorský kolektív o žití v kompletnej rodine (min starý rodičia, rodičia, deti) viackrát písali.

"V mrtvé vodě je jen sexualita, ale lidská společnost je přece o něčem více, než jen časopisy pro pány a pornografie."
- Klameš alebo si to proste celé nečítala

"Mimochodem kdyby to byla pravda, tak se nemusí ženy nutit do prostituce. A taky by mezi muži nebyl takový odpor proti nejúčinnějšímu programu na potlačování prostituce a to trestání zájemců o placený sex."
- to že niektorý muži používajú násilie (podľa mňa je aj platený sex je násilím na ženách) a toleruje sa to nič, nehovorí o našich inštinktoch je to "len" pokrútená kultúra

- Odpoveď na ostatné: niekym úmyselná zavedená chyba kultúry. To nič nehovorí o potrebe spolužitia v tandeme medzi mužom a ženou čiže základe rodiny


Re: Re: Re: druha strana mince

jana | 27.10.2015

ja som IBA nastavila zrkadlo - opacný pol - prezentovaneho plocheho dvojrozmerneho nedokonaleho obrazu, cast muzskej polarity som doplnila podobnou castou zenskej polarity, to vsak neznamena, ze to je celok ...
Skutocnost je vsak viacrozmerna a ovela variabilnejsia, pretoze okrem ineho


sme zaroven ohnivkom retaze ktore spaja ohnivka nasich predkov s ohnivkami nasich potomkov - t.j. /my - pritomnost/ nasu minulost /predkovia/ s nasou buducnostou /potomstvo/
a ked si vyberame na vedomej urovni partnera, na nevedomej urovni sa hladaju podobne rodinne systemy, ktore maju riesit -
ci napravat prehresky voci Laske, ktorych sa dopustili predkovia clenovia tychto rodinnych systemov.Ak sa v sucasnosti dopustime
novych chyb a prehreskov, -napr. vylucenia clenov rodiny , neodpustenie, krivda, zášť - nasi potomkova sa budu potykat s nasledkami nasich cinov. Hellingerove rodinne konstelacie, rovnako ako i Lazarevova Diagnostika karmy to len potvrdzuju.

Pána Veličku si veľmi vážim, rovnako pána Zaznobina,
avsak, pokial by šlo pri vybere partnera podla kvality podla vzorca:
Neboť samička vyvolává zájem u mnohých, ale s cílem pokračování rodu a zlepšení genetiky populace musí zvítězit pouze ten lepší, samozřejmě z pohledu samičky."
moze byt tento vzorec naplneny len v pripade, ze samicka ma z coho vyberat .
Matematicky a domograficky vzate: v arabskych emiratoch pripada na 200 muzov cca 100 zien, keby to miestne zvyky povolovali, zeny by si mali z coho vyberat, ale tradicia a zakon patriarchat to nedovoli , otec vybera dceram manzela.
V rusku na 85 muzov pripada 100 zien, tu si mozu vyberat muzi,
na Slovensku je to zhruba 100:100 .
Podla tohto vzorca, by si malo zien vybralo tych malo kvalitnych - a s ostatnymi ludmi co? Do klastora?

Kazdy vztah - aj nedokonaly - je prilezitostou, aby sme na sebe pracovali a rastli v ČLOVENČENSTVE.

Čo sa tyka sexuality, ta je ponimana neprávom dosť negatívne.
Nepíše sa o tom, že aj cez ňu sa dá dôjsť k láske - rovnako ako cez lásku sa dá dôjsť k sexualite.viď
dohodnuté manželstvá- vzťahy, ktoré sa nerozpadajú napriek tomu, že na ich začiatku nestála Láska.
A už vôbec nechceme vidieť spirituálnu úlohu ľudskej sexuality ruka v ruke s Láskou a stále jej podsúvame iba živočíšnosť a zvierací level.
ženám sa pritom často podsúva zodpovednosť za správne vychovanie potomstva a to chlapcov. v prirodných spoločenstvách, rovnako ako i u židov a kedysi i u našich predkov boli chlapci v učitom veku / 4-10 rokov/ odlúčený od svojich matiek a prešli spod matkinho kridla pod otcovsku ruku - do spoločenstva mužov.
o vplyve otca na zivot dcer a výber jej partnera tiez pise renomovany psycholog
uloz.to/xXWGaYG/leman-kevin-na-otci-zalezi-pdf

tandem muza a zeny je nesmierne dolezity ale moze fungovat len za predpokladu OBOJstrannej spoluprace , na to treba zbaviť sa viny a obvinovania, prejst od boja k spolupraci, od destrukcie ku
kreativite, neviem ci staci jeden ludsky zivot na tento najvyssi partnersky level, ale rozhodne stoji za to sa o to pokusiť.

Človek ma svoje postavenie v spolocnosti, ale aj vo vesmire a prvorade su vesmirne zakony, ktore nemusia byt v sulade s tymi zakonmi vytvorenymi v spolocnosti, svojej zodpovednosti sa vsak pred Bohom nik nezbavi a nik ju z človeka nesníme.Re: druha strana mince

Dušan | 23.10.2015

A ešte taká jedna vec

Odporúčam ti pozreť ako sa krstila kijevská RUS. A čím to začalo. Kto to zariadil.

Hm. K všetkým tým negatívam spoločnosti.
A tom čo všetkom hovoríš je chybný spoločenský program. Nefunguje tandem.

Máš takú skúsenosť? Myslím svoju konkrétnu. Alebo len z rozprávania. Ide o to že veľakrát je nejaká informácia zamlčiavana a potom vyhodnotiť alebo rozsúdiť čia to je chyba je zložité.
A potom otázne je či je to chyba alebo zámer.

Aj keď bol by som radšej keby sme ako ľudia boli vzdelanejší hlavne v riadení svojich životov, aby sme rozpoznávali objektívnu skutočnosť a tým by sa aj napravili neduhy spoločnosti.

Re: Re: druha strana mince

jana, jana 123 | 27.10.2015

nielen kyjevska Rus sa tak krstila, tieto metody sa pouzivali po vsetky veky ludskej civilizacie /cina, egypt.... /

na to ostatne som reagovala v prispevku,, Re Re Re Jana druha strana mince,, dosť obširne a s tým sa stotožňujem, prvý príspevok - druha strana mince je len odraz na zverejneny text-
jeho protipól. Text i jeho protipól považujem za povrchný - plochý
čiernobiely a skutočnosť je plastickejšia, priestorovejšia, farebnejšia variabilnejšia a zahrňuje polia - ak chces egregory -
ci ine elementy nam neviditeľne a nemerateľne.
sudit ci rozsudzovat si netrufam, pretoze vina v mojom ponati neexistuje, existuje len cesta , skuska, prilezitost k vyvoju, rastu, skusenosti, prijatie , pokora , vdacnost a uzas zo zivota.

Re: dík za příspěvek

eva | 23.10.2015

Celé jsem to nedočetla, protože je to snůška šovinistických nesmyslů.....někteří pánové prostě hledají třídního nepřítele, ať to stojí co to stojí......inkvizice byla taky hlavně proti ženám a prý přestala, protože neměl kdo rodit, církev totiž přišla o daně, nebyly ovečky, nebyli lidi na robotu.....současný islám je to samé....

Re: Re: dík za příspěvek suhlas

jana | 26.10.2015

ti , ktori chcu mat pod kontrolou Lasku ako cirkev ci islam, ci judaizmus, zabudaju, ze lasku nemozno mat pod kontrolou, laska ma mat pod kontrolou nas, my mame byť pod jej laskyplnou kontrolou.
Pod LASKOU myslim LASKU , nie zamilovanost .

Re: Re: Re: dík za příspěvek suhlas

Brano | 26.10.2015

no Ty si to už len zaklincovala....láska má mat pod kontrolou nás:-)))) a teba má pod kontrolou kto? Hox či TauTus????:-)))))alebo Mudr.Chocholoušek???

Re: Re: Re: Re: dík za příspěvek suhlas

jana | 26.10.2015

BOH - BOH JE TOTIZ LASKA

Re: Re: Re: Re: Re: dík za příspěvek suhlas

Sio | 31.10.2015

A na to se už nedá nic říct. Na cokoli je pak předem daná odpověď - "Bůh to tak chtěl" - "Inš Allah"

při práci na zahrádce

Neználek | 22.10.2015

... je o čem přemýšlet...náboŽenství...

pedagogika-algoritmy... možná pro přechodnou dobu je řešením právě Ruská Rodová škola...(omlouvám se, nemohu najít odkaz)

Re: při práci na zahrádce

Brano | 22.10.2015

nad touto kôpkou táranín v Mrtvej vode napísaných sa dá naozaj iba rozmyšlat..nič iné..nikomu a k ničomu to na nič neslúži..jedine na oblbnutie ludí

Re: Re: při práci na zahrádce

Lumír | 22.10.2015

Není třeba více, než pozorně sledovat svět a být k sobě upřímný. K tomu co tu je pak dojde každý sám. A ocení, že není jediný, kdo si všiml. Vyvléci se nakonec z těch závislostí není snadné - čeká pak zpočátku poněkud osamělý život.
L

Přidat nový příspěvek