VODA MŔTVA (9)

VODA MŔTVA (9)

19.10.2014

-předchozí část-

 

...

Slávny vzorec Е = mс2 spája dva spôsoby merania množstva matérie (je možné merať jednotkami energie i pre všetkých obvyklými jednotkami hmotnosti) s  priestorovou a časovou súmerateľnosťou1. Takéto vzájomné previazanosti vyvstávajú pri porovnaní neurčitostí popísaných Heisenbergovým princípom neurčitosti2. Ak aj tieto vzorce našej súčasnej fyziky objektívne obsahujú istú kvantitatívnu nepresnosť, jednako len odmietajú objektívnu nezávislosť priestoru a času, ako informačných charakteristík, mierou predurčeného, bytia - existencie materiálnej Stavby sveta – Univerza. (Toľko k realite makro- a mikrokozmu, veľmi stručne so skúmaného pohľadu, čo umožnilo v posledných rokoch v mnohom, technologicko-spoločensky zásadnom, ázijskym a ruským vedcom vyjsť zo slepej uličky chybného systému MEST - HEPČ a dobehnúť i predbehnúť Západ...)*

 

To znamená, že „priestor“ a „čas“ nie sú vlastnosti objektívne „pustej schránky“, do ktorej je umiestnená materiálna Svetostavba - Univerzum so všetkým v  ňom žijúcim, ale sú to vlastnosti samotného trojjediného sTrojenia - sTvorenia sveta, Vesmíru, po starom (z)VesťMiery3. Tie človek vníma ako proporcionalitu (súmerateľnosť) fragmentov Vesmíru, existujúceho ako proces MIEROU pravdepodobnostne predurčených preOBRAZovaní MATÉRIE pri zobrazení informácie, prenášanej spolu s energiou (matériou) z jedného fragmentu (časti) Věs(i)Míru do druhého.

 

Avšak ani jeden zo spôsobov porovnávania nie je možný, ak nie sú prítomné objekty, nesúce v sebe trojjedinstvo matérie-informácie-miery, schopné vzájomnej spolupráce, z ktorých sa vyberie jeden ako etalón, a s ktorým sa porovnáva (dáva do poMeru) druhý. Čas je vnímaný o to viac ako objektívny čas, čím viac je v prírode rozšírená trieda procesov, z ktorej sa vyberá etalónový proces času. Z tohto dôvodu je céziový etalón frekvencie a času vhodnejší ako astronomický, kvôli jedinečnosti každého z astronomických objektov (ich obrovského množstva)* a množstvu atómov. (Atómový etalón navodzuje ilúziu objektívneho času menej, ako etalón, naviazaný na astronomický objekt alebo proces, napr. striedanie ročných období, mesačné a slnečné cykly a pod.)*

 

V princípe ľubovoľný proces, v ktorom je odhalená periodičnosť zmien nejakej jeho vlastnosti, môže byť vybraný ako etalónový proces času.

 

Jednotkou merania času sa pritom stáva celá perióda, alebo nejaká zjavne od druhých odlíšiteľná časť celej periódy etalónového procesu. Samozrejme, že všetky etalóny pritom zostávajú navzájom súmerateľnými, no niektoré z nich – pri porovnaní navzájom - nebudú mať vlastnosť rovnomernosti. T.j. rôzne periódy jedného procesu budú mať rôznu dobu trvania, ak by sme ich trvanie merali v im zodpovedajúcich periódach druhého, celkovo objemnejšieho procesu. Ani jeden etalónový proces sám sebou meraný byť nemôže4. Čo sa týka etalónov času, tak etalón času nie je merateľný sám o sebe z dôvodu zmiznutia jeho predchádzajúcich periód v minulosti.

 

Rovnako tak možno vybrať z množstva procesov, zviazaných s hierarchicky mnohoúrovňovým systémom, disponujúcim množstvom rôznorodých kvalít, nie jeden, ale niekoĺko etalónov. Vlastný pre každú z úrovní jeho organizácie, vlastný pre každú z množstva jej kvalít. V tom prípade bude pomer etalónových frekvencií charakterizovať režim, v ktorom sa systém nachádza.

 

Konkrétne z toho dôvodu, ako druhotná kategória vo vzťahu k Miere, je čas NEobjektívny a NEabsolútny. Meranie (vnímanie) času je postavené na výbere etalónu – kyvadlového procesu - a spočítaní počtu jeho celých kmitov. Výber etalónového procesu-kyvadla (to je tiež miera - „metroNóm“) je vždy subjektívny, hoci nemusí byť vnímaný ako výber. Odtiaľ aj pochádza rôzne vnímanie času. Hamletovské „Rozpadla sa väzba časov“ je vyjadrením zmätku subjektu v súvislosti s množstvom procesov v ich hierarchii k určitému etalónu času.

 

Vo vzťahu k subjektu môže byť proces, nesúci etalónovú frekvenciu, vonkajším i vnútorným. Ako objektívny sa vníma čas, postavený na etalónových procesoch, plynúcich jak vo vnútri subjektu, tak aj mimo neho. „Stupeň objektívnosti“ času je tým vyšší, čím viac všeobecnejšie pre Vesmír a rozšírenejšie procesy vystupujú v úlohe etalónových. Najvšeobecnejšie - Vše-Obsiahle procesy v rámci rozšírenia svojej celistvosti sú nerozlíšiteľné jeden od druhého vo vnútri subjektu i mimo neho. Preto najviac „objektívny“ nejaký vševesmírny čas je z vnútra tohto Vesmíru nepoznateľný5.

 

Subjektívne vnímanie času má dvojaký charakter:

- po prvé, podľa úrovne v hierarchii VesMíru, v ktorom plynie etalónový proces. Odtiaľ máme čas asTroNomický, fyzický (lokálny), biologický, sociálny atď.;

- po druhé, podľa toho, ktorá strana v etalónovom procese vyzerá byť z pohľadu subjektu v každom konkrétnom prípade najdôležitejšou - materiálna alebo informačná,6 nezávisle od materiálnych nosičov porovnávaného a etalónového procesu.

 

Takým príkladom môže byť modelovanie nejakého procesu na analógovom prístroji. Hoci aj pristávania lietadla. Fyzický čas pre modelovaný a modelujúci proces môže byť rôzny. Reálny proces pristávania trvá desiatky sekúnd. Pri modelovaní na analógovom prístroji možno modelujúci proces natiahnuť v prípade potreby aj na hodiny. No grafy zmeny rovnorodých parametrov modelovaného i modelujúceho procesu môžu byť zostrojené v jednom spoločnom nákrese a zhodovať sa v začiatku i konci oboch procesov. V tom prípade bude inFormačný čas pre ne spoločný, aj keď čas fyzický bude rozličný7.

 

Porovnanie etalónových frekvencií času na rôznych úrovniach hierarchicky organizovaného systému, a taktiež v rámci každej z vlastností systému, sa môže v procese jeho rozvoja meniť. To nevyhnutne prináša so sebou zmenu správania sa systému až do jeho transformácie na kvalitatívne iný systém.

...

-pokračování-

 

1 Energiu (gr. koiné: ἐν = „vnútro, podstata“, ἔργον = „vplývať, tvoriť, zostrojiť, pracovať“...schopnosť vykonávať prácu) možno, okrem E = F . a (N . m = J), merať napr. aj ako „dosiahnuteľný“ (s príslušnými koeficientami účinnosti) energopotenciál objektu. „Hmotnosť“ vnímame odborne zasa aj napr. z pohľadu energopoteciálu konkrétneho bodu zvoleného gravitačného poľa. Konštanta „c“ je rýchlosť „v“ svetla. v = s / t (pozri 7. ročník Základnej školy: dráha “s“ (rozmer „priestoru“), prejdená za konkrétny čas. Čas je vnímaný subjektívne, väčšinou ako konkrétna, ľubovoľne zvolená, spoločenským konsenzom dohodnutá astronomická konštelácia. T.j., niektorý z cyklov, frekvencií zvolenej planéty vo vzťahu k nejakej zvolenej hviezde, inej planéte, a pod. - pozn. prekl.

 

2 Dve komplementárne (vzájomne previazané) vlastnosti nejakej častice v rámci Kvantovej mechaniky nemôžu byť presne určené, ale iba s nejakou štatistickou pravdepodobnosťou. Napr. miesto a impulz (p = N.s = kg.m..s−1). T.j. taktiež vzájomná previazanosť matérie (hmoty) a jej mier (priestoru a času). - pozn. prekl.

 

3 Pre zopakovanie dávny príbeh faraóna, pýtajúceho sa svojich dvoch hlavných kňazov na iný, ľuďom zrozumiteľnejší, názov pre Boha (podľa viacerých závažných príznakov vyzerá, že egyptská elita, a nielen egyptská., bola od pradávna monoteistická; dav nie). Hierofanti (eFóres) sa išli poradiť, vrátili sa a vyriekli slovo „MIERA“. Preto sa skratka „Vesmír“ vníma pôvodne v plnšom znení skôr ako zvesť miery, slovo, čin miery mier, vesmír, spoloČnosť mier atď. St. gr. hel. polis, kosmos „κόσμος“ – poriadok svet(l)a, řád, rada, hodnosť, hodnota; latinsky: UniVersUm – dopl. prekl.

4 Hĺbková obrazná predstava je o tom podaná v kreslenom filme „38 papagájov“. Ako je z neho známe, dĺžka pytóna pozostáva z „38 papagájov a jedného papagájeho krídelka“. Ak by papagáj nepomohol hadovi tým, že prijal na seba úlohu etalóna dĺžky, tak pytón by zostal pytónom neznámej jednotkovej dĺžky, vyjadrenej v „pytónoch“. (Preto sa správne hovorí: „Sme odsúdení k spolupráci“ (kým?), ...k hľadaniu VZŤAHOV (lat. „reLatIO“, gr. „TeoRiA“ - “pozorovanie“ relativity), porovnávaniu, no nie k súdeniu (toľko k ohraničeniu POJMU = obrazu + prílušnej lexiky, termínu). Preto: Hodnotiť musíme, no súdiť nesmieme!)*

 

5 V snahe o čo najdlhšie možné zachovanie ilúzie existencie „objektívneho“ času bola vytvorená aj známa “Teória veľkého tresku“ (Big bang theory), na dokázanie ktorej sú utrácané, pre bežného človeka nepredstaviteľne obrovské, finančné zdroje, neporovnateľne viac potrebné na iné podstatné veci, včítane základného materiálneho zabezpećenia populácie. Posledných cca. 50 rokov je napriek veľmi vážnym výhradám vedeckých kapacít systematicky médiami a rôznymi pokútnymi organizáciami z politicko-deštruktívnych dôvodov propagovaná táto fikcia. Okrem deprivácie zdrojov sa totiž snaží už „tradične“ dokázať existenciu „začiatku“ (času) vesmíru (inak večného a nekonečného, ako každý transformačný proces), a tým aj jeho konca („nevyhnutnosti“ ICH biblickej apokalypsy nie len lokálnej, ale aj celkovej, teda akože „objektívne nevyhnutnej“, „Bohom danej, predprogramovanej“). Onen, asociálnymi mágmi jazdený, cyklicky obNovovaný drak FéNix. Presnejšie zameniť začiatok jednej periódy, cyklu, za začiatok celkový, a tak vytvoriť onú spomínanú riadenú fikciu objektivity času, ako základu absurdného antičlovečenského modelu MEST. Za zachovanie bludiska bludičiek z rozprávok otcov našich prastarých. Spolu s bájkou o „prázdnom priestore“ a pseudovedeckou ezoterikou existencie „ducha“, resp. materiálne neviazanej „energie“. Hmota, energia, čas a prestor (HEČP, ang. “MEST“) sú štyri zložky bábky (cisárov klobúk, kabát, sukňa a topánky) na javisku, ktorej príbehom veria len čudní nedospelí pubertiaci – zatiaľ stále ešte väčšina populácie. Tak bábkoherec, Mím Nadscénický, cez svojho umelého sprostredkovateľa HéSparKA - gašparka ťahá nedospelé deti NIEKAM za nos. Otázka je kam? ...a aké zámery má s nimi, otrokmi súČasnými... i budúcimi? - dopl. prekl.

 

6 t.j., buď proces ako nejaký prírodný jav, napr. nejaký typ liečivého žiarenia v medicíne, alebo ako proces prenosu nejakého informačného kódu, obrazov, algoritmu, pomocou daného žiarenia, čiže buď ako napr. príjemný harmonický zážitok počúvania nízkofrekvenčného ťahavého zvuku už vyššie spomínaných trávnic (ťahavé ženské ľudové piesne pri hrabaní sena), alebo ich samotný text, ako jeden z ľahšie rozlíšiteľných informačný kódov tohto zvukového kmitania (tlakovej zmeny p) v rámci celého systému skladby superpozíciií jeho jednotlivých zložiek (rytmu, melódii, farby...), teda rôznych v ňom obsiahnutých a podvedome vnímaných „časov“ - dopl. prekl.

 

7 Viď. čiastočne analogická prax zavádzania systémov príslušných mierok (proporcionality - poMerov) v geografických, geodetických meraniach, mapách. - pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (9)

Úvaha na okraj

Pe-tri | 20.10.2014

Jestliže uvažujeme rychlost pohybu za (implicitně) konstantní, potom čas a vzdálenost jsou parametry identické a není mezi nimi rozdíl - je to jen jeden a ten samý "časo-vzdálenostní" parametr prostoru, jen jinak (recipročně) formulovaný. Je totiž ekvivalentní, jestli řekneme, že (při konstantní rychlosti třeba 5 km/h) je náš cíl od nás (pohybujícího se objektu) vzdálen 1hodinu nebo 5 km. Čas, vzdálenost a rychlost tak tvoří vzájemně svázanou trojici, která se chová jako vnitřní úhly trojúhelníku, kdy libovolné dva úhly jednoznačně determinují (sTrojují ?) ten třetí, který s nimi společně teprve vytvoří (materializuje) výslednou podobu konkrétního trojúhelníku (za "samosebou" daného geometrického předpokladu (axiomu), že jejich součet nemůže být jiný než 180 stupňů).
Otázka tedy zní: Jaký axiom platí pro funkčnost principu MIM ? Do čeho zde dopočítáváme ? Napadá mne, že oním tvůrčím axiomatickým předpokladem bude: existence/zrod objektu. A vývoj jeho života pak můžeme symbolicky chápat jako primární změny (iniciované ať už objektem samotným nebo jeho okolím) velikostí dvou jeho vnitřních úhlů/parametrů s tím, že ten třetí (např. životní okolnosti člověka) se automaticky/sekundárně dopočítává (do okamžiku transformace). Během své existence tak objekt (byvše před svým zrodem sám dopočítán) se svojí podstatou už nic neudělá, ale může měnit jen své kvalitativní parametry (podobu trojúhelníka), které pak jako jeden agregovaný parametr vstoupí do dalšího sTrojení v procesu transformace objektu v objekt nový. A pak, že nemáme svůj život pod kontrolou:)
P.

Re: Úvaha na okraj

udo | 20.10.2014

Čo chápeš Petri pod pojmom "zrod"?
Vieme, že niečo z ničoho nevzniká.
Nemáme na také niečo dôkaz.
Vieme o nekonečnej transformácii mathérie(existencie) v jej trojjedinosti.

"zrod" "novej" n-tity je len uzavretím nejakej fázy (v zmysle konkrétnej etapy príslušného počtu vývojových periód-cyklov) transformaćného procesu skúmaného objektu(procesu).
Ani sám vesmír predsa nevznikol z "ničoty".

Model "Big Bang"(Veĺký tresk) je len absurdná interpretácia reality, masívne istými známymi kruhmi hlavne politicky deformovaný obraz, predstava neodbornej verejnosti.
U mnohých stále ešte vytvára v podvedomí možnosť existencie "zrodu", ako stvorenia, zostrojenia niečoho z ničoho a chová ich tak v ezoterickom zombiopojení na prísluśné účely "farmárov".

Snaha o pochopenie "zrodu" z nićoho je čisto odvádzanie pozornosti obete od meritu vecí, čakanie na Godota(na druhý príchod Ježiša), odvádzanie pozornosti od hľadania a vyhodnocovania objektívne dominantných pravidiel vzájomne previazaných procesov nekonečnej transformácie.

Ide o jeden zo základných algorytmov tejto kultúry záchovávania ľudí v stave otrokov na úrovni podvedomia. Prakticky im znemožňuje stať sa Človekom.

DioGénova otázka medzi riadkami je stále aktuálna
(dnes viac, ako kedykoľvek predtým):
Chodiac s lampou na obed po meste na dotazy ovčanov odpovedal otázkou s výkrićníkom "Hľadám Človeka!"

Ľudové porekadlo hovorí detto:
"Všetci sme ľudia, no nie každý je Človek"
Kto je Človekom?..a kto len tak vyzerá??

Re: Re: Úvaha na okraj

Pe-tri | 20.10.2014

Zrod chápu ve smyslu v jakém o tom píšeš, tj. re-start entity v nové, transformované formě. Zkusím to říct i programátorskou mluvou. Aby mohl existovat nějaký objekt v počítačovém prostředí/environmentu, musí pro něj existovat třída (něco jako kopyto či mustr). A v nějaký okamžik programátor chce, aby se dle tohoto kopyta-mustru vytvořil/zrodil nový objekt, kterému se říká instance třídy. Tak dá operačnímu systému (použije) příkaz - CreateObject("Ten a Ten"), který pro tento objekt vyčlení potřebné systémové prostředky a zavede ho do operační paměti (života) - to je zrod. Ale každý objekt má dle své třídy-kopyta své individuální data - vlastnosti/parametry/míry a metody/schopnosti/funkce. A tyto data mohou být implicitní, to když se jedná o první zrod. Ale může se také jednat o restart, který existující objekty z paměti počítačového environmentu odstranil, před kterým ale došlo k zálohování dat (živých/funkčních v paměti zavedených a systémové zdroje spotřebovávajících objektů) a po něm se pak tyto objekty znovu vytvoří/obnoví, ovšem po tom následuje krok, ve kterém se implicitní data nově vytvořených objektů (miminek) obnoví do stavu před zálohováním, čímž se u nich obnoví tento před restartem dosažený (evoluční/dospělejší) stav. Do úvahy pak přichází i takový případ, kdy se stará data nakopírují do nového,sofistikovanějšího objektu, který je se starým kompatibilní ohledně vlastností a metod starého objektu, ale je bohatší o vlastnosti a metody nové, které starý objekt neměl k dispozici a které mu propůjčují nové evoluční možnosti vyjádření.
A to je potom pro mne transformační zrod (z housenky motýl) ale nutně provázený ne-ztrátou evolučního potenciálu.
P.

Re: Re: Úvaha na okraj

Paulo | 20.10.2014

Udo vo viacerych prispevkoch, ostatne aj tu, ste v podstate naznacili, ze reinkarnacia neexistuje, resp. nie taka ako si ju "bezne" mozno predstavit. Tak ako to teda je, co sa deje pred narodenim? :) resp po smrti?

Re: Re: Re: Úvaha na okraj

Kyborg | 23.11.2014

Co to znamena bezne si ju predstavit? Normalizuj mi tu co sa snazis normalizovat :)

Chlapci moji....

Daniela I. | 20.10.2014

.."Heisenbergov princíp neurčitosti" mi nič nehovorí :(((

Ale v poznámočeke pod bodom 6/ uvedený "ťahavý zvuk trávnic",
to je iné café :-)))
Trošku slovenskej kultúry - Trávnice spod Rozsutca
http://www.youtube.com/watch?v=ySOaNW6wRKs

Re: Chlapci moji....

udo | 20.10.2014

Na tomto kompe nepojde zvuk :(
pozrem, vypocujem na inom..

prvý odstavec

Vasiľ | 19.10.2014

"Takéto vzájomné previazanosti vyvstávajú pri porovnaní neurčitostí Heisenberga."
By som možno zmenil na:
"Takéto vzájomné previazanosti vyvstávajú pri porovnaní neurčitostí popísaných Heisenbergovým princípom neurčitosti."

Alebo minimálne "neurčitostí Heisenberga" nahradi "Heisenbergových neurčitostí." V zásade je to takto v poriadku, len to akurát vyznieva ako kozmetická chyba v preklade.

V ruštine sa totiž napríklad rovnice pomenované po ľuďoch nazývajú takto:
"Уравнение Шрёдингера"
teda najprv slovo rovnica a potom meno človeka v privlastňovacom tvare. V slovenčine zase naopak:
"Schrodingerova rovnica"
teda najprv meno.

Alebo konkrétne v tomto prípade:
"Принцип неопределённости Гейзенбе́рга"
je po slovensky
"Heisenbergov princíp neurčitosti"
ruština - meno na koniec; slovenčina - najprv meno a potom, že čo.

(nie že by som po rusky ktovie ako dobre vedel...)

Re: prvý odstavec

udo | 20.10.2014

Hej, jasne, dik za upozornenie..
..ani sa mi nechce veriť, že som to takto absurdne formuloval.
Poprosím Hoxa..

Re: Re: prvý odstavec

Hоx | 20.10.2014

opraveno

Re: Re: prvý odstavec

popolvár | 20.10.2014

ty nie, ty si to naformuloval správne... Toť moja vina...

Přidat nový příspěvek